Badania symulacyjne hydraulicznego uk adu nap dowego zasilanego cieczami o zró nicowanych w aêciwoêciach fizycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania symulacyjne hydraulicznego uk adu nap dowego zasilanego cieczami o zró nicowanych w aêciwoêciach fizycznych"

Transkrypt

1 Badania symulacyjne hydraulicznego uk adu nap dowego zasilanego cieczami o zró nicowanych w aêciwoêciach fizycznych ZENON J DRZYKIEWICZ JERZY STOJEK ROMAN ORNACKI Nowoczesne podejêcie do projektowania maszyn i urzàdzeƒ wymaga, by elementy w nich stosowane cechowa y si du ym wspó czynnikiem przenoszonej mocy do swojej wagi. Szczególnie jest to istotne, gdy warunki pracy urzàdzenia wymuszajà koniecznoêç Prof. dr hab. in. Zenon J drzykiewicz jest zast pcà kierownika Katedry Automatyzacji Procesów na Wydziale In ynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, dr in. Jerzy Stojek jest adiunktem, a mgr in. Roman Ornacki wyk adowcà w tej katedrze. minimalizacji mas zabudowywanych na pojazdach i maszynach mobilnych. Na etapie projektowania wspó czesnych uk adów hydrostatycznych wymagana jest dobra znajomoêç zjawisk, jakie mogà wyst powaç podczas ich eksploatacji. Du e znaczenie majà tu badania symulacyjne, które sà znacznie taƒsze i szybsze od badaƒ eksperymentalnych. W artykule przedstawione zosta y porównawcze badania symulacyjne uk adu hydraulicznego w przypadku, gdy pracuje on jako uk ad konwencjonalny zasilany olejem hydraulicznym oraz ROK WYD. LXV ZESZYT 5/

2 gdy spe nia rol nap du ekologicznego, w którym cieczà roboczà jest woda. W aêciwoêci fizyczne wody od dawna stanowià przedmiot zainteresowania szerokiej grupy osób poszukujàcych mo liwoêci wykorzystania jej jako czynnika roboczego. NiepalnoÊç, ca kowita oboj tnoêç dla Êrodowiska naturalnego oraz powszechna dost pnoêç wody czynià uk ady nià zasilane po àdanymi w nowych zastosowaniach. Rosnàcy post p w sterowaniu elektrohydraulicznym wraz z wynalezieniem serwozaworu sprawi, e uk ady hydrauliczne wykorzystujàce wod jako czynnik roboczy straci y swojà konkurencyjnoêç na rzecz olejowych uk adów hydraulicznych, które dominujà w obecnych uk adach nap du i sterowania maszyn oraz urzàdzeƒ. Punktem zwrotnym w rozwoju uk adów hydraulicznych zasilanych wodà by a po owa lat dziewi çdziesiàtych ubieg ego stulecia, kiedy to nastàpi powtórny wzrost zainteresowania wodà jako czynnikiem roboczym, wykorzystywanym w uk adach hydrauliki si owej, g ównie na skutek wprowadzenia nowych materia ów konstrukcyjnych. Przedmiotem rozwa aƒ przedstawionych w artykule jest przyk adowa przek adnia hydrostatyczna, której model matematyczny jest co prawda znany, jednak szczególnie istotnego znaczenia nabiera znajomoêç jej w asnoêci dynamicznych przy zasilaniu cieczami roboczymi o zró nicowanych w aêciwoêciach fizycznych. W aêciwoêci fizyczne wybranych cieczy roboczych Ciecz hydrauliczna traktowana jako element konstrukcyjny pe ni wa nà funkcj w czasie pracy uk adów hydrostatycznych. Przekazuje ona energi z miejsca wytworzenia (najcz Êciej pompy hydraulicznej) do jej odbiorników (silników, si owników) nazywanych cz onami wykonawczymi. Ciecz robocza w nap dach hydrostatycznych spe nia dwie zasadnicze funkcje, tzn. jest noênikiem energii oraz noênikiem informacji. Dominujàcym obecnie typem cieczy roboczej stosowanej w uk adach hydraulicznych sà oleje hydrauliczne wytwarzane w procesie destylacji ropy naftowej. Drugà równie rozpowszechnionà grup stanowià ciecze biodegradowalne, do których oprócz emulsji hydraulicznych zaliczamy tak e wod. Wodne nap dy hydrostatyczne coraz cz Êciej znajdujà zastosowanie w urzàdzeniach i maszynach, szczególnie tam, gdzie niemo liwe jest zastosowanie konwencjonalnego uk adu olejowego (Êrodowisko atwopalne, mo liwoêç ska enia otoczenia). Ze wzgl du na du y wspó czynnik przewodnoêci cieplnej wody (4 5 razy wi kszy ni oleju) uk ady nià zasilane wykazujà mniejsze zapotrzebowanie mocy ch odzàcych ni analogiczne uk ady olejowe. Dodatkowo woda magazynuje o wiele mniej rozpuszczonego powietrza, co sprawia, e w po àczeniu z jej niskà ÊciÊliwoÊcià (modu ÊciÊliwoÊci wody jest dwukrotnie wi kszy od modu u oleju mineralnego) eksploatowany uk ad hydrostatyczny staje si sztywniejszy. Zastosowanie wody w uk adach nap du i sterowania sprawia, e jej ma a lepkoêç to zarówno zaleta, jak i powa na wada [1]. Ma a lepkoêç wody powoduje wyst powanie niewielkich strat ciênienia w liniach zasilajàcych. To z kolei prowadzi do uzyskania bardziej wydajnego (o wi kszej sprawnoêci ogólnej) uk adu, wymagajàcego mniejszego zapotrzebowania mocy wejêciowej (mniejsze moce silników nap dzajàcych pompy). Wa nà zaletà ma ej lepkoêci wody jest tak e jej niewielka zale noêç od zmian temperatury w porównaniu ze zmianami lepkoêci typowych olejów mineralnych. Sprawia to, e uk ady hydrostatyczne zasilane wodà pracujà bardziej stabilnie w za o onym zakresie temperatur eksploatacji ni podobne uk ady olejowe. Niska lepkoêç wody to równie niedogodnoêci w jej stosowaniu spowodowane g ównie du ymi przeciekami wewn trznymi. Z tego powodu konstrukcje elementów muszà byç wykonywane z bardzo ciasnymi tolerancjami, osiàganymi na obrabiarkach o zwi kszonej precyzji. Ciasne tolerancje cz Êci ruchomych elementów mogà natomiast prowadziç do wyst powania tarcia kulombowskiego i ich szybszego zu ycia. Kierunki rozwoju oraz przyk adowe aplikacje hydraulicznych uk adów si owych zasilanych wodà Prace badawcze prowadzone nad coraz szerszym zastosowaniem uk adów zasilanych wodà zmierzajà do stworzenia konstrukcji konkurencyjnych do obecnie stosowanych nap dów elektrycznych, pneumatycznych czy olejowych. Stosowanie wody jako czynnika roboczego daje du o korzyêci (ogólna dost pnoêç, biodegradowalnoêç, niski koszt), ale równie przysparza wielu problemów (korozja, kawitacja, straty wolumetryczne). Prowadzone badania majà na celu jeszcze pe niejsze wykorzystanie zalet wody przy jednoczesnym ograniczeniu zjawisk niekorzystnych powstajàcych przy jej stosowaniu. G ówne kierunki badaƒ nad zastosowaniem wody jako czynnika roboczego pokazano na rys. 1. Rys. 1. G ówne kierunki badaƒ nad zastosowaniem wody jako czynnika roboczego Pierwsza grupa prowadzonych prac dotyczy badaƒ nad utrzymaniem odpowiedniego poziomu czystoêci wody. Obejmuje ona badania nad ograniczeniem rozwoju flory bakteryjnej przez opracowanie specjalnych dodatków bakteriobójczych oraz badania nowych materia ów filtracyjnych powstrzymujàcych wzrost 36 ROK WYD. LXV ZESZYT 5/2006

3 oraz symulacjà uk adów hydraulicznych wykorzystywanych w uk adach kontroli przemieszczenia, pr dkoêci, si y lub momentu. Wodne uk ady hydrauliki si owej mogà znajdowaç szerokie zastosowanie mi dzy innymi w przemyêle spo ywczym, pó przewodnikowym, papierniczym, tekstylnym i farmaceutycznym. Przyk adem zastosowania wodnej hydrauliki si owej sà uk ady hamulcowe pe niàce rol hydraulicznych blokad wagonów kolejowych podczas ich wy adunku, pokazane na rys. 2. Za zastosowaniem tego rozwiàzania przemawia ca kowity brak ska enia pod o a mogàcymi pojawiç si wyciekami oraz ni sze koszty ogólne w porównaniu z uk adami olejowymi [2]. Rys. 2. Wodne uk ady hamulcowe zanieczyszczeƒ w uk adzie przy jednoczesnym uzyskaniu jak najmniejszych strat ciênienia na przegrodach filtracyjnych. Kolejna grupa badaƒ skoncentrowana jest na opracowaniu nowych elementów oraz ulepszeniu ju istniejàcych przez wykorzystanie nowo powsta ych materia ów konstrukcyjnych. G ówny nacisk k adzie si na opracowanie konstrukcji niezawodnych w dzia aniu i tanich w zakupie. Ostatnia grupa prac obejmuje badania nad eksploatacjà Rys. 4. No yce hydrauliczne o nap dzie wodnym Rys. 3. Kosiarka do trawy o nap dzie wodnym Przyk adem zastosowania hydrauliki wodnej w uk adach mobilnych jest prototyp kosiarki do trawy, pokazany na rys. 3, w której wodny nap d hydrauliczny zastosowano w uk adach: sterowania, nap dowym, hamowania oraz regulacji wysokoêci podwozia [3]. Obecnie trwajà prace nad zastosowaniem uk adów zasilanych wodà w kosiarce firmy Textron Inc. Pierwsze testy przeprowadzone przy pracy kosiarki z pr dkoêcià 5 km/h potwierdzajà jej funkcjonalnoêç. Rys. 5. Schemat obliczeniowy przek adni hydrostatycznej ROK WYD. LXV ZESZYT 5/

4 Rys. 6. Model przek adni hydrostatycznej utworzony w pakiecie Matlab/Simulink Rys. 9. Przebieg ciênienia p 1 na wyjêciu pompy dla uk adu zasilanego olejem i wodà Rys. 10. Przebieg ciênienia p 2 na wejêciu silnika hydraulicznego dla uk adu zasilanego olejem i wodà Rys. 7. Porównanie sprawnoêci hydraulicznych dla uk adu zasilanego olejem i wodà Rys. 8. Przebieg pr dkoêci kàtowej silnika hydraulicznego dla uk adu zasilanego olejem i wodà Ponadto uk ady wodne znajdujà zastosowanie w rolnictwie, gdzie wykorzystuje si je do nawil ania powietrza w du ych szklarniach. Wykorzystuje si je tak e w mobilnych urzàdzeniach czyszczàcych (tzw. stacjach czyszczàcych), gdzie przy wykorzystaniu strumienia wody pod du ym ciênieniem usuwane sà zanieczyszczenia z powierzchni. Prowadzone sà te badania nad zastosowaniem nap du wodnego w niskociênieniowych (1 5 MPa) uk adach nap dowych ró nych narz dzi, np. w hydraulicznym nap dzie no yc do ci cia ywop otu, pokazanym na rys. 4 [4]. Badania symulacyjne hydrostatycznego uk adu nap dowego Badania symulacyjne rzeczywistych uk adów hydrostatycznych przeprowadzane sà zazwyczaj po przyj ciu ich uproszczonych modeli matematycznych [5]. W wypadku przek adni hydrostatycznej przyj to nast pujàce za o enia upraszczajàce: w aêciwoêci eksploatacyjne uk adu nie zale à od kierunku obrotów pompy oraz silnika hydraulicznego, ciênienia w przewodzie ssawnym pompy i sp ywowym silnika hydraulicznego sà ma e w porównaniu z ciênieniem panujàcym w ga zi t ocznej uk adu, w zwiàzku z tym mogà byç pomini te, pr dkoêç obrotowa silnika nap dzajàcego pomp jest sta a w ca ym zakresie pracy uk adu, straty wolumetryczne i mechaniczne w pompie i silniku opisane sà za pomocà sta ych wspó czynników sprawnoêci, obj toêç cieczy pod wysokim ciênieniem sk ada si z obj toêci cieczy w pompie, silniku hydraulicznym oraz przewodzie àczàcym pomp z silnikiem; umownie dzielimy jà na dwie cz Êci: a) obj toêç cieczy w pompie i po owa obj toêci cieczy w przewodzie, b) obj toêç cieczy w silniku i po owa obj toêci cieczy w przewodzie, modu ÊciÊliwoÊci cieczy ma wartoêç sta à. Przyjmujàc te za o enia utworzono uproszczony schemat obliczeniowy przek adni hydrostatycznej, pokazany na rys. 5. Na schemacie umieszczone zosta y jedynie elementy istotne dla matematycznego opisu uk adu. 38 ROK WYD. LXV ZESZYT 5/2006

5 Ogólny model matematyczny przek adni stanowi zespó czterech równaƒ: bilansu nat eƒ przep ywu, spadku ciênieƒ oraz równowagi obcià eƒ: Q p = Q s1 + Q L + Q z1 (1) Q L = Q s2 + Q h + Q z2 (2) p = p L + p m + p i (3) M h = M i + M O + M B (4) gdzie: Q p wydajnoêç pompy, Q h ch onnoêç silnika hydraulicznego, Q s1, Q s2 nat enia przep ywu wynikajàce ze ÊciÊliwoÊci cieczy, Q z1, Q z2 nat enia przep ywu cieczy przez zawory maksymalne, p spadek ciênienia w przewodzie àczàcym pomp z silnikiem, p L liniowa strata ciênienia, p m miejscowa strata ciênienia, p i inercyjna strata ciênienia, M h moment obrotowy rozwijany przez silnik, M I moment obrotowy wynikajàcy z bezw adnoêci elementów ruchomych, M B moment obrotowy wynikajàcy z tarcia lepkiego, M O moment obrotowy wynikajàcy z obcià enia zewn trznego. Dodatkowo przyj to, e podczas normalnej eksploatacji uk adów wartoêci ciênieƒ roboczych sà mniejsze od ciênieƒ nastawionych na zaworach maksymalnych: max{p 1, p 2 } < p b1, p b2 (5) Skutkiem tego za o enia jest brak przep ywu cieczy przez zawory maksymalne Q z1, Q z2 = 0 (6) Po wykorzystaniu danych katalogowych, eksperymentalnych i szacunkowych oraz po rozpisaniu równaƒ modelu (1) (4) w pakiecie Matlab/Simulink zosta utworzony model symulacyjny przek adni, pokazany na rys. 6 [6]. Wyniki badaƒ symulacyjnych Badania symulacyjne przeprowadzono dla przek adni hydrostatycznej zasilanej odpowiednio olejem i wodà. Zmieniajàc w sposób skokowy wartoêç momentu obcià ajàcego wa silnika M O oraz wartoêç wspó czynnika ε p (wychylenie tarczy pompy) wed ug przyj tej krzywej sterujàcej, badano przebiegi ciênieƒ w przewodzie t ocznym pompy i silnika hydraulicznego, jak i zmian pr dkoêci kàtowej ω h na wale silnika. Dodatkowo wyznaczano sprawnoêç hydraulicznà uk adów, okreêlanà jako stosunek ciênienia na wejêciu silnika hydraulicznego do wartoêci ciênienia na wyjêciu pompy. Badania wykonywano przy sta ej wartoêci wspó czynnika ch onnoêci silnika (ε h = 1) oraz sta ej wartoêci pr dkoêci obrotowej wa ka pomp (n p = const). Ponadto przyj to nast pujàce wartoêci ustalone: ε p = 1, M O = 10 Nm. Uzyskane wyniki symulacji przedstawiono w postaci przebiegów czasowych, zestawiajàc je na charakterystykach àcznych. Wnioski Z przeprowadzonych badaƒ, jak pokazano na rys. 7, wynika, e w stanie ustalonym uk ady zasilane wodà wykazujà wysokà sprawnoêç hydraulicznà (w tym przypadku wy szà o oko o 20% od uk adów olejowych). Wyst pujàce przebiegi przejêciowe dla uk adów wodnych, spowodowane skokowà zmianà momentu obcià ajàcego oraz zmianà wychylenia tarczy pompy, cechuje wi ksze przeregulowanie, jak i wi kszy czas regulacji. Wyraêny wzrost sprawnoêci w stanach dynamicznych nale y t umaczyç wy àcznie wyst powaniem zjawiska bezw adnoêci s upa cieczy, które szczególnie widoczne jest w wypadku uk adów zasilanych wodà. Analizujàc przebiegi pr dkoêci kàtowej silnika hydraulicznego, pokazane na rys. 8, mo na zauwa- yç wyst powanie du ych przeregulowaƒ (o silniejszym charakterze dla uk adu zasilanego wodà) w fazie rozruchu przek adni, które ustalajà si po czasie zale nym od wartoêci wspó czynnika t umienia oraz momentu bezw adnoêci uk adu. Skokowa zmiana momentu obcià ajàcego wa silnika powoduje w pierwszej fazie wyraêne zmniejszenie jego pr dkoêci kàtowej, po czym nast puje jej ustalenie na nowej wartoêci (mniejszej od poprzedniej). Przebiegi ciênienia na wyjêciu pompy, pokazane na rys. 9, oraz w przewodzie t ocznym silnika hydraulicznego, pokazane na rys. 10, wykazujà w stanach dynamicznych znaczne przeregulowania zarówno podczas rozruchu uk adu, jak i w czasie zmiany wartoêci momentu obcià enia i zmiany wspó czynnika wychylenia tarczy pompy. Dla uk adu zasilanego wodà przeregulowania te cechujà si znacznie wi kszà intensywnoêcià i spowodowane sà sztywnoêcià uk adu, która w g ównej mierze wynika z w aêciwoêci fizycznych cieczy roboczych (modu ÊciÊliwoÊci wody jest dwukrotnie wi kszy od modu u ÊciÊliwoÊci oleju mineralnego). Na koniec nale y podkreêliç, e eksploatacja uk adów hydraulicznych zasilanych wodà oprócz wielu zalet (bezpieczeƒstwo dla Êrodowiska, ca kowita niepalnoêç) stawia przed ich u ytkownikami równie wiele problemów. Sà to mi dzy innymi: utrzymanie w aêciwoêci eksploatacyjnych wody na odpowiednim poziomie (ograniczenie rozwoju flory bakteryjnej) oraz zapewnienie odpowiedniego zakresu temperatur pracy uk adów wodnych, których górna granica nie powinna przekraczaç 50 C. Powstajàca w wy szych temperaturach para wodna jest jednà z przyczyn wyst powania niekorzystnego zjawiska kawitacji. Powa ny problem stanowi równie przezwyci enie kosztów zwiàzanych z budowà i eksploatacjà uk adów wodnych, które sà 2 5-krotnie wy sze od analogicznych kosztów dla uk adów hydraulicznych. Koszty te mogà znacznie zmaleç w przypadku rozpocz cia wytwarzania maszyn i urzàdzeƒ zaopatrzonych w hydraulik wodnà na skal wielkoseryjnà. LITERATURA 1. Grahl-Madsen Mads: Water Hydraulics: The Natural Choice. 4th Bergen International Workshop on Advances in Technology, May 2004, Norway. 2. Strona internetowa firmy Danfoss: ROK WYD. LXV ZESZYT 5/

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

Badania charakterystyk reologicznych cieczy ER i MR przy u yciu reometru Physica MCR 301

Badania charakterystyk reologicznych cieczy ER i MR przy u yciu reometru Physica MCR 301 Badania charakterystyk reologicznych cieczy ER i MR przy u yciu reometru Physica MCR 301 ZBIGNIEW K SY W ostatnich latach roênie zainteresowanie konstruktorów nowoczesnymi materia ami o nietypowych w aêciwoêciach

Bardziej szczegółowo

Drgania elementów nastawiajàcych. zaworów hydraulicznych. Podstawowe w z y konstrukcyjne. zaworów hydraulicznych MICHA STOSIAK

Drgania elementów nastawiajàcych. zaworów hydraulicznych. Podstawowe w z y konstrukcyjne. zaworów hydraulicznych MICHA STOSIAK Drgania elementów nastawiajàcych zaworów hydraulicznych MICHA STOSIAK Nieod àcznà cechà hydraulicznych uk adów nap dowych i sterujàcych jest wyst powanie w nich pulsacji ciênienia. CiÊnienie w tych uk

Bardziej szczegółowo

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 W tegorocznej edycji ITM Polska w ramach 6 salonów tematycznych wzi o udzia kilkaset firm z Polski i z 30 krajów. Zagraniczni wystawcy

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Centrum Targowe Norymberga imprezy z segmentu IT+Electronics Targi Norymberskie sà organizatorem ponad 120 mi dzynarodowych imprez targowych i kongresów w Norymberdze oraz w innych miejscach, na ró nych

Bardziej szczegółowo

Płyny chłodnicze. vademecum profesjonalnego automobilisty

Płyny chłodnicze. vademecum profesjonalnego automobilisty Płyny chłodnicze vademecum profesjonalnego automobilisty vademecum profesjonalnego automobilisty p yny ch odnicze 3 Dlaczego stosuje si uk ady ch odzenia i jak one pracujà 9 Sk adniki p ynów ch odzàcych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych W dniach 21 24 stycznia 2008 roku odby a si w FWP Hyrny w Zakopanem XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. W tym roku organizatorami

Bardziej szczegółowo

Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy

Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy Technika ograniczajàca znoszenie cieczy Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy Katalog L2008 . Rozpylacze LECHLER najwy sza jakoêç w trosce o Twój sukces i ochron Êrodowiska naturalnego Nowoczesna

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie si ownika hydraulicznego przy zastosowaniu regulatorów cyfrowych

Pozycjonowanie si ownika hydraulicznego przy zastosowaniu regulatorów cyfrowych Pozycjonowanie si ownika hydraulicznego przy zastosowaniu regulatorów cyfrowych EDWARD LISOWSKI GRZEGORZ FILO Rys. 1. Schemat uk adu hydraulicznego przyj tego do budowy modelu matematycznego: 1, 5 zasilacz

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Elektrodynamiczna obróbka metali realizowana w AGH Kraków a) b) c) W Katedrze Automatyzacji Procesów na Wydziale In ynierii Mechanicznej i Robotyki krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej od wielu lat

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401 maszyny budowlane serwis i eksploatacja 2009 ISSN 1895-5401 N I E Z B D N I K U Y T K O W N I K Ó W S P R Z T U B U D O W L A N E G O Szanowni Paƒstwo optymistyczne tytu y z ekonomicznych stron dzienników

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Tendencje w rozwoju informatyki Wcià obowiàzuje prawo Moore a dotyczàce wzrostu wydajnoêci procesorów. A wobec tego, e procesory sà coraz pot niejsze i ulepszane sà pami ci pó przewodnikowe, to serwery

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Fot. K. B a ejowski Nr 2/2006 (6) ISSN 1734-1434 Spis treêci Asfalty modyfikowane w Niemczech.................................................

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Polska Platforma Technologiczna Procesów Produkcyjnych koncepcja i za o enia organizacyjne W lutym 2004 r. powo ano oficjalnie Polskà Platform Technologicznà Procesów Produkcyjnych, organizacj zrzeszajàcà

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA Jubileuszowa XX AUTOSTRADA W tegorocznych targach AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, ROTRA oraz TRAFFIC-EXPO udzia wzi o oko o 400 firm z bran y budownictwa drogowego. Wystawcy z 21 krajów prezentowali w Kielcach

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Konferencja Solid Edge with Synchronous Technology 2 24 wrzeênia 2009 r. w Warszawie odby a si konferencja na temat wprowadzenia najnowszej wersji Solid Edge with Synchronous Technology (fot.). W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

Aktywny uk ad t umienia ha asu w samochodzie osobowym

Aktywny uk ad t umienia ha asu w samochodzie osobowym Aktywny uk ad t umienia ha asu w samochodzie osobowym BARTOSZ STANKIEWICZ O tym, e o komforcie jazdy samochodem w du ym stopniu decyduje poziom ha asu w jego wn trzu, wiedzà zarówno kierowcy, jak i producenci.

Bardziej szczegółowo

TOOLEX, WIRTOTECHNOLOGIA, LASERexpo 2014

TOOLEX, WIRTOTECHNOLOGIA, LASERexpo 2014 TOOLEX, WIRTOTECHNOLOGIA, LASERexpo 2014 Od 29 wrzeênia do 2 paêdziernika br. w halach Exposilesia w Sosnowcu odbywa y si kolejne edycje targów TOOLEX, WIRTOTECHNO- LOGIA i LASERexpo. W ramach po- àczonych

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowe 10. targi HaPeS

Jubileuszowe 10. targi HaPeS Jubileuszowe 10. targi HaPeS Mi dzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Nap dów HaPeS 2014 odby y si w dniach 21 23 paêdziernika 2014 r. w Katowicach. 10. edycja zgromadzi a na ponad 5 tys.

Bardziej szczegółowo

sierpieƒ 2005 Katalog skrócony 2004 wersja Technika nap dowa Katalog skrócony

sierpieƒ 2005 Katalog skrócony 2004 wersja Technika nap dowa Katalog skrócony Katalog skrócony 2004 wersja sierpieƒ 2005 Technika nap dowa Katalog skrócony Dobór przemienników Napi cie zasilania Napi cie zasilania Legenda: G110 Sinamics G 110 MM420 Micromaster 420 MM430 Micromaster

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI Konrad D BA A Jacek DUDZI SKI NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano rodzaje nap dów bezpo rednich przeznaczonych do elektrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2002 NR 4/28 VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 ODJECHAå NÓWKÑ ZDÑ Yå NA CZAS GALA Z VOLVO W aêciwa ekonomika transportu opiera

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych

KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH Forum dyskusyjne ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych Zeszyt 1/2004 Rada programowa prof. dr hab. Les aw Gajek

Bardziej szczegółowo

Techniki szybkiego prototypowania rapid prototyping

Techniki szybkiego prototypowania rapid prototyping Techniki szybkiego prototypowania rapid prototyping MIROS AW MIECIELICA Szybkie prototypowanie (ang. rapid prototyping RP) jest to tworzenie, warstwa po warstwie, trójwymiarowych obiektów fizycznych bezpoêrednio

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo