Zni ki: Ogólne Koszty Utrzymania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zni ki: Ogólne Koszty Utrzymania"

Transkrypt

1 1 Zniki: Ogólne Koszty Utrzymania Ten opisuje róne karty znikowe oraz zniki na pokrycie ogólnych kosztów utrzymania, do których waciciele tych kart s upowanieni (np. prd, podatek miejski, zakupy i dojazdy). Naley zobaczy równie informacyjny 3C: Zniki: Rozrywki i Wydarzenia Kulturalne oraz 3D: Zniki: Opieka Zdrowotna. Prosimy zwróci uwag, e informacje na temat wysokoci zniek i limitów majtkowych lub dochodowych s takie jakie obowizuj od grudnia 2006, ale mog one czasem ulec zmianie. Wprowadzenie Szeroki wachlarz zniek jest dostpny dla ludzi starszych, aby pomóc im z kosztami codziennego utrzymania (prd, komunikacja miejska, woda, itd) Wiele z tych zniek jest zwizanych z kartami wydawanymi przez rzd australijski naley zadzwoni do Centrelink pod numer lub odwiedzi najblisze biuro Centrelink po wicej informacji. Karty te maj cise kryteria kwalifikacyjne i s dostpne tylko dla rezydentów Australii, którzy pomylnie przeszli przez test majtkowy oraz/lub test dochodów. Rzd NSW uywa równie te karty wydane przez rzd australijski przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu niektórych zniek rzdu stanowego. Rzd NSW wprowadzi równie Kart Seniorów NSW, która nie wymaga testu majtkowego, aby zapewni cenne zniki osobom nie pracujcym ju na penym etacie (mniej ni 20 godzin w tygodniu). Karty znikowe Karta Zdrowia Seniorów Wspólnoty (Commonwealth Seniors Health Card) Karta ta jest dostpna dla kadego kto jest rezydentem Australii w wieku emerytalnym (nawet jeli nie otrzymuje emerytury) o rocznym dochodzie (podlegajcym opodatkowaniu) nie przekraczajcym: $50,000 (dla osoby samotnej) $80,000 (maestwo wspólny dochód) $50,000 (na osob, jeli maestwo mieszka osobno ze wzgldów

2 2 zdrowotnych) Limity dochodowe s wysze dla osób opiekujcych si dzieckiem (lub dziemi) bdcym (bdcymi) na ich utrzymaniu prosimy skontaktowa si z Centrelink po wicej informacji. Posiadacze tych kart mog korzysta z szeregu usug lekarskich i farmaceutycznych oraz zasików (naley zobaczy 3D po wicej szczegóów). Mog Panu/Pani równie przysugiwa: Zasiek Znikowy Dla Seniorów (Seniors Concession Allowance) wypacany co sze miesicy aby pomóc paci regularne rachunki takie jak prd, podatek dla wadz lokalnych (rates) i rejestracja samochodu jeli inne zniki nie s dostpne. Zasiek na telefon (Telephone Allowance), wypacany co kwarta na telefon podczony w Australii na Pana/Pani wasne nazwisko lub nazwisko maonki/maonka. Szereg zniek od rzdu stanowego NSW na wydatki lekarskie oraz/lub domowe (naley zobaczy poniej). Naley zadzwoni do Centrelink pod numer lub odwiedzi najblisze biuro Centrelink po wicej informacji. Karta Zdrowia (Health Care Card) Karta Zdrowia, dostpna przez Centrelink, jest dla osób w kadym wieku, które maj niskie dochody, lub otrzymuj pewne zasiki z Centrelink cznie z emerytur. Tygodniowy redni dochód brutto nie moe przekracza: $343 (osoba samotna, bez dzieci) $606 (osoba samotna, lub maestwo z dziemi na utrzymaniu) $593 (dochód wspólny maestwa, bez dzieci). Gdy Pan/Pani zostanie zatwierdzony/a do przydziau Health Care Card, te ograniczenia dochodowe mog zosta przekroczone maksymalnie o 25%. Waciciele kart maj dostp do Systemu Dopat Do Lekarstw (Pharmaceutical Benefits Scheme), oraz do ograniczonej liczby zniek na wiadczeniach lekarskich w instytucjach rzdu stanowego lub zarzdów lokalnych, na opatach domowych, edukacji, rozrywkach oraz komunikacji miejskiej (naley zobaczy poniej).

3 3 Naley zadzwoni do Centrelink pod numer lub odwiedzi najblisze biuro Centrelink po wicej informacji na temat tej karty. Karta Znikowa Emeryta (Pensioner Concession Card) Karta ta (dla ludzi korzystajcych z szeregu zasików rzdu australijskiego) upowania posiadacza do: lekarstw po cenach znikowych zgodnie z Systemem Dopat Do Lekarstw (Pharmaceutical Benefits Scheme czyli PBS), oraz dodatkowych zniek od rzdów stanowych i zarzdów lokalnych (naley zobaczy poniej). Jeli Pan /Pani dawno zoy/a wniosek o emerytur, warto sprawdzi swoje obecne uprawnienia. Testy majtkowe przeprowadzane przez Centrelink s regularnie nowelizowane, a Pana/Pani dochód/majtek mogy ulec zmianie tak, e moecie si teraz kwalifikowa. Nawet czciowa emerytura moe upowania do pewnych uytecznych zniek, zwaszcza zniek na opiece lekarskiej. Naley zadzwoni do Centrelink pod numer lub odwiedzi najblisze biuro Centrelink po wicej informacji. Repatriacyjne Karty Zdrowia oraz Ulg Farmaceutycznych (Veterans Repatriation Health & Pharmaceutical Cards) Karty te s wydawane przez Wydzia ds. Weteranów (Department of Veterans' Affairs - w skrócie DVA) weteranom i osobom na ich utrzymaniu, kwalifikujcych si zgodnie z Ustaw o Uprawnieniach Weteranów z roku 1986 (Veterans' Entitlements Act 1986) do wiadcze lekarskich (naley zobaczy 3D). S one czsto uznawane do zniek rzdów stanowych oraz lokalnych zarzdów na pokrycie ogólnych kosztów utrzymania w taki sam sposób jak wydawane przez Centrelink Karty Znikowe dla Emerytów (Pension Concession Cards). Jeli nie jestecie Pastwo pewni, naley pokaza swoj kart i spyta czy przysuguje znika. Zasiki Dla Opiekunów (Carers Allowances) Dziadkowie opiekuni Jeli jest Pan/Pani gówn osob odpowiedzialn za opiek i wychowanie swojego

4 4 wnuka lub wnuczki, mog przysugiwa Panu/Pani dodatkowe godziny Zasiku na Dziecko (Child Care Benefit) jak równie pomoc z kosztami zatwierdzonej patnej opieki nad dzieckiem. Po wicej informacji naley zadzwoni do Biura Zasików dla Rodzin Rzdu Wspólnoty (Family Assistance Office) pod Zapata i Zasiek Dla Opiekuna (Carer payment and allowance) Te zasiki s wypacane opiekunom starszych osób lub osób niepenosprawnym, które otrzymuj zasiek dochodowy od rzdu australijskiego. Opiekun musi dostarcza sta opiek, ale nie musi koniecznie mieszka wspólnie. Aby sprawdzi czy przysuguj one Panu/Pani, naley zadzwoni do Centrelink pod Karty Zniek Dla Seniorów (Seniors Discount Cards) Karta Seniora NSW (NSW Seniors Card) Ta bezpatna karta znikowa jest dostpna dla wszystkich mieszkaców NSW, którzy ukoczyli 60 lat i pracuj do 20 godzin w tygodniu. Zostaa ona wprowadzona przez rzd NSW w poczeniu z sektorem prywatnym honorujc w ten sposób cenny wkad osób starszych w ycie naszego spoeczestwa. Posiadacze tej karty s upowanieni do zniek na biletach komunikacji miejskiej oraz do szerokiego wachlarza zniek i przywilejów od wielu biznesów w NSW. Wnioski zgoszeniowe s dostpne z gazi banku ANZ, Serwisu Informacyjnego dla Seniorów ( ) oraz Karty Seniora ( ). Aby dowiedzie si na temat rodzajów zniek dostpnych w swoim rejonie, naley skontaktowa si z Kart Seniora pod numerem i poprosi o Spis Zniek (Discount Directory), lub odwiedzi witryn Karta Seniora: Posiadacze karty Seniorów NSW s równie upowanieni do korzystania z Senior Shopper (Zakupy dla Seniorów) serwisu usugowego, który wyszukuje najlepsze ceny na artykuy gospodarstwa domowego, przyrzdy elektryczne, pojazdy oraz róne formy podróy. Po wicej informacji, lub broszur, naley zadzwoni do Serwisu Informacyjnego Seniorów pod lub do Senior Shopper pod numer , lub odwiedzi ich witryn: Nowozelandzka Karta Seniorów Nowozelandzka Karta Seniorów jest systemem marketingowym dla osób, które

5 5 ukoczyy 55 lat pracujcych lub nie pracujcych w Australii i Nowej Zelandii. Jest to karta do podróy i zakupów oferujca zniki na duej liczbie towarów i usug (wczajc bilety do kina) w caej Australii, Nowej Zelandii i rejonie poudniowego Pacyfiku. Karta ta kosztuje $29 na dwa lata. Po wicej informacji i wniosek zgoszeniowy naley zadzwoni pod numer lub do Serwisu Informacyjnego Seniorów pod Zniki Zniki Na Podatku Dla Wadz Lokalnych (Council Rates Concessions) Kada rada miejska sama ustala wysoko wasnego podatku. Zgodnie z ustawodawstwem stanowym, rady miejskie musz oferowa wyselekcjonowanym emerytom uzgodnione minimalne ulgi na podatku (rates). Wiele rad (ale nie wszystkie) oferuj dodatkowe zniki lub plany opat terminowych podatku gruntowego. Naley zadzwoni do swojej rady miejskiej po wicej informacji na temat kryteriów kwalifikacyjnych i tego jak si naley stara o znik. Jeli nawet nie przysuguje ona Pani/Panu jako emerytowi, moe bdziecie mogli si stara o ulg od podatku dla wadz lokalnych (rates) na podstawie trudnej sytuacji finansowej. po wicej informacji naley skontaktowa si z sekcj podatkow swojej Rady Miejskiej. Prawa Jazdy i Rejestracja Samochodów Wadze Drogowe i Ruchu Ulicznego (RTA) oferuj bezpatn rejestracj samochodów i prawo jazdy wszystkim emerytom/rencistom (nie dotyczy to osób, które posiadaj tylko Kart Zdrowia Centrelink czyli Centrelink Health Care Card). Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferuj równie starszym kierowcom zniki na tzw. Green Slips (obowizkowe ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej czyli Compulsory Third Party insurance) lub na pene ubezpieczenie pojazdu (Comprehensive Vehicle insurance), warto wic zapyta przed dokonaniem wyboru. Zniki za Elektryczno i Gaz Rzd NSW za porednictwem elektrowni i gazowni obsugujcych NSW oferuje rabat energii na rachunkach za elektryczno dla kwalifikujcych si emerytów (posiadaczy Kart Znikowych dla Emerytów z Centrelink lub Wydziau ds. Weteranów, lub Zotej Karty Zdrowia Wydziau ds. Weteranów). Rabat ten pokrywa prd i gaz. Przedsibiorstwa te oferuj emerytom rabat o wysokoci $112 na rok lub

6 6 $28 na dziewidziesiciodniowym (90) koncie. Elektrownie oferuj równie rabaty osobom, które musz uywa urzdzenia podtrzymujce ycie, takie jak maszyny do dializy lub bezdechu, maszyny tlenowe, itd. Naley skontaktowa si ze swoim dostawc energii po wicej informacji. System pomocy pacenia rachunków za elektryczno jest programem rzdu stanowego NSW, który pomaga osobom o niskich zarobkach i w krytycznych sytuacjach paci ich rachunki za prd. Jest to pomoc w formie kuponów na $30 wydawanych po dokonaniu oceny przez jedn z uczestniczcych organizacji. Kupony te mona nastpnie zabra do rozdzielni prdu, gdzie s one akceptowane jako bezporednie wpaty na rachunek za elektryczno. Jest to krótkotrwaa forma pomocy w okresie kryzysu, a nie trwaa forma zasiku dochodowego. Naley skontaktowa si z Rzecznikiem do spraw Energii i Wody (Energy and Water Ombudsman) ( ) po dane szczegóowe najbliszej organizacji uczestniczcej w tym programie, lub zadzwoni do swojego dostawcy gazu/energii po wicej szczegóów. Dostawcy energii AGL Electricity Ltd or Australian Inland Energy & Water Country Energy Integral Energy ACTEWAGL Energy Australia Dostawcy Gazu ACTEWAGL AGL Retail Energy Ltd Country Energy System Zasików na przejazdy taksówkami Ten system zapewnia 50% dopaty do przejazdów taksówkami dla mieszkaców

7 7 stanu NSW, którzy nie mog korzysta z komunikacji miejskiej z powodu powanej i staej niepenosprawnoci. Dopaty ograniczone s do $30 za przejazd (w jedn stron). Jeli Pan/Pani uwaa, e si kwalifikuje, naley si skontaktowa z Serwisem m dla Seniorów ( ) po wniosek zgoszeniowy, który bdzie musia by wypeniony przez Pana/Pani lekarza. Po wicej informacji naley skontaktowa si z administratorami tego systemu (Ministerstwo Transportu) pod Zniki za telefon Rabaty telefoniczne s dostpne dla osób starszych na emeryturach/rentach lub dla posiadaczy Australijskiej Karty Zdrowia Seniorów (Commonweatlh Seniors Health Card). Zasiek na telefon jest pacony co kwarta w formie bezporednich wpat na konto bankowe kwalifikujcej si osoby. Naley si skontaktowa si ze swoim lokalnym biurem Centrelink po informacj na temat tego jak zorganizowa zasiek na telefon lub zadzwoni pod Zniki na rodkach komunikacji Za $2.50 kwalifikujcy si emeryci i rencici oraz posiadacze Kart Seniorów mog podróowa cay dzie w kadym z nastpujcych rodków komunikacji miejskiej: wszystkie pocigi CityRail wszystkie autobusy STA Sydney i Newcastle prom Stockton wszystkie promy w Sydney z wyjtkiem Manly Jetcat. Podczas gdy ulgowe bilety dla emerytów i rencistów s ju dostpne w pastwowych rodkach komunikacji miejskiej, rzd stanowy NSW stopniowo wprowadza je równie w prywatnych firmach na kontraktach pastwowych, w caym stanie NSW. (Prosimy zwróci uwag, e nie dotyczy to prywatnie operowanych promów). Na podróe dugodystansowe wydawane s cztery kupony (Pensioner Travel Vouchers) na rok na podró w jedn stron. Mona je otrzyma dzwonic do CountryLink pod , lub idc do zarejestrowanego biura podróy, i podajc im swój numer emerytury/renty. Od marca 2006, przy kadym kuponie obowizuje opata od rezerwacji w wysokoci 15% wartoci penego biletu ($10 minimum).

8 8 W rejonach wiejskich, dostpny jest Bilet Wycieczkowy Emeryta CountryLink (CountryLink Pensioner Excursion Ticket) do podróy w cigu tego samego dnia w rejonie NSW i kosztuje on $2.50 w kad stron. Podró jest ograniczona do rejonów poza rejonem Sydney, Nowra, Moss Vale, Lithgow, Muswellbrook, Karuah, Dungog i Booral. Po wicej informacji naley skontaktowa si z Numerem m Stanowej Komunikacji Miejskiej (State Transport Infoline) pod numerem (linie miejskie), lub Countrylink enquiries pod numerem (linie pozamiejskie). Zniki za wod Wszyscy emeryci mieszkajcy w NSW dostaj rabat od Rzdu NSW na rachunkach za wod. Naley zadzwoni do Sydney Water lub Hunter Water pod numer lub po wicej informacji. Osoby mieszkajce poza rejonami Sydney Water i Hunter Water, powinny skontaktowa si z lokalnymi wadzami wodnymi (Water authorities) lub zarzdem aby dowiedzie si jakie s opaty i zniki dla emerytów. Wadze wodne mog równie udziela zniek od sprztu podtrzymujcego ycie, uywajcego wod. Sydney Water i Hunter Water dostarczaj pomoc w paceniu rachunków w wyjtkowych sytuacjach osobom o niskich zarobkach poprzez System Pomocy z Opatami (Payment Assistance Scheme - w skrócie PAS). Jest to pomoc w formie kuponów na $25 wydanych po dokonaniu oceny przez jedn z uczestniczcych organizacji. Kupony te mona nastpnie zabra do Sydney lub Hunter Water, gdzie s one akceptowane jako bezporednie wpaty na rachunek za wod. Naley skontaktowa si z Rzecznikiem Do Spraw Energii i Wody na stan NSW (Energy and Water Ombudsman NSW, w skrócie EWON) aby sprawdzi czy Pana/Pani dostawca uczestniczy w tym systemie (Tel: ). EWON, bezpatna usuga, w sposób niezaleny rozpatruje skargi i zaalenia klientów w zakresie dostawy wody, gazu i prdu w NSW. Naley zobaczy równie: informacyjny 3C Zniki: Rozrywki i Wydarzenia Kulturalne oraz informacyjny 3D Zniki: Opieka zdrowotna

9 9 Serwis dla Seniorów jest inicjatyw Rzdu NSW. Przygotowujc ten dokument dooono wszelkich stara, aby informacje w nim zawarte byy prawidowe. Serwis Seniorów nie popiera, nie poleca ani nie daje gwarancji na usugi wymienione w tym u m, w adnej innej publikacji, ani w jego witrynie. Przed ubieganiem si o porad lub usug, naley najpierw samemu sprawdzi dokadno i prawidowo podanych informacji aby zadecydowa, czy produkt lub usuga jest dobrej jakoci i czy odpowiadaj naszym potrzebom. Wydzia ds. Starzenia si, Niepenosprawnoci i Opieki Domowej (Department of Ageing, Disability & Home Care) radzi zasign profesjonalnej porady jeeli jest to konieczne. Serwis Seniorów (Seniors Information Service) Grudzie 2006

Zni ki: Opieka zdrowotna

Zni ki: Opieka zdrowotna 1 Zniki: Opieka zdrowotna Ten zawiera informacje na temat kart znikowych oraz zniek w zakresie opieki zdrowotnej i ulg farmaceutycznych, do których posiadacze kart s uprawnieni. Naley zobaczy równie 3A

Bardziej szczegółowo

Finanse: Wsparcie dochodowe

Finanse: Wsparcie dochodowe 1 Finanse: Wsparcie dochodowe Ten zawiera ogólne informacje na temat rent i emerytur oraz kryteriów kwalifikacyjnych, jak równie spis danych kontaktowych organizacji oferujcych usugi finansowe ludziom

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla opiekunów. Opiekunowie kim oni s? Seniors Information Service PO Box 332 Crows Nest NSW 585 www.seniorsinfo.nsw.gov.au

Pomoc dla opiekunów. Opiekunowie kim oni s? Seniors Information Service PO Box 332 Crows Nest NSW 585 www.seniorsinfo.nsw.gov.au 1 Pomoc dla opiekunów Ten zawiera informacje na temat pomocy dost pnej opiekunom w ca ym stanie NSW. Kluczowe punkty kontaktowe to: Opiekunowie w NSW (02) 9280 4744 O rodek Pomocy Wspólnoty dla Opiekunów

Bardziej szczegółowo

Opieka spo eczna i wsparcie w domu:

Opieka spo eczna i wsparcie w domu: Opieka spoeczna i wsparcie w domu: usugi prywatne 1 Ten zawiera list niektórych prywatnych firm usugowych, które pomog Panu/Pani pozosta we wasnym domu zamiast wyprowadza si do domu seniora lub domu opieki.

Bardziej szczegółowo

Rekreacja i imprezy spo eczne: Kluby i imprezy towarzyskie

Rekreacja i imprezy spo eczne: Kluby i imprezy towarzyskie 1 Rekreacja i imprezy spo eczne: Kluby i imprezy towarzyskie Dobre ycie towarzyskie pozwalaj ce nam ci gle uczy si czego nowego, bawi innych i dobrze si samemu bawi robi c to co nam sprawia przyjemno w

Bardziej szczegółowo

radzenie sobie z utrat s uchu

radzenie sobie z utrat s uchu 1 Zdrowie: radzenie sobie z utrat s uchu Ten arkusz zawiera informacje na temat tego, gdzie mo na si zwróci je li Pan/Pani lub kto w rodzinie zacznie traci s uch. Opisuje on w jaki sposób mo na dosta aparat

Bardziej szczegółowo

Domy spokojnej staro ci

Domy spokojnej staro ci 1 Domy spokojnej staro ci Ten opisuje w jaki sposób mo na za atwi pobyt w domu spokojnej staro ci, wymienia po yteczne publikacje zawieraj ce wi cej informacji i dostarcza niektóre kluczowe kontakty (wszystkie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Badanie Assistance. Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska

Ogólnopolskie Badanie Assistance. Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska Ogólnopolskie Badanie Assistance Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska Agenda Informacje o badaniu Wyniki szczegóowe Posiadanie ubezpiecze assistance Korzystanie z usug assistance Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: us ugi i zasoby

Zdrowie: us ugi i zasoby 1 Zdrowie: us ugi i zasoby Ten zawiera informacje i numery kontaktowe niektórych us ug ogólnej opieki zdrowotnej, które mog by po yteczne, ale je li Pan/Pani martwi si jakimkolwiek aspektem swojego zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Edukacji Pracowników

Stowarzyszenie Edukacji Pracowników 1 Nauka w ka dym wieku: Kursy ogólne Ten opisuje mo liwo ci edukacyjne dla osób starszych w community college i wielu innych instytucjach. Wybór jest niemal nieograniczony, mo na nauczy si nowego hobby,

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy POLA JASNE WYPENIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPENIA URZD. WYPENI NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU INWESTUJ W SIEBIE KSZTA CENIE USTAWICZNE OSÓB DOROS YCH

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU INWESTUJ W SIEBIE KSZTA CENIE USTAWICZNE OSÓB DOROS YCH PROJEKT WSPÓFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOECZNEGO ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU INWESTUJ W SIEBIE KSZTACENIE USTAWICZNE OSÓB DOROSYCH Informacjewstpne

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

rozrywki i wydarzenia kulturalne

rozrywki i wydarzenia kulturalne 1 Zni ki: rozrywki i wydarzenia kulturalne Ten wymienia zni ki dost pne w salach kinowych i o rodkach kulturalnych w NSW. Aby je uzyska nale y okaza NSW Seniors Card lub Pensioner Concession Card. Po informacje

Bardziej szczegółowo

Subsydiowane us ugi. Opieka i wsparcie: Wst p. Seniors Information Service PO Box 332 Crows Nest NSW 585 www.seniorsinfo.nsw.gov.

Subsydiowane us ugi. Opieka i wsparcie: Wst p. Seniors Information Service PO Box 332 Crows Nest NSW 585 www.seniorsinfo.nsw.gov. 1 Opieka i wsparcie: Subsydiowane us ugi Ten wymienia us ugi, które pomagaj osobom w starszym wieku mieszka we w asnym domu zamiast wyprowadza si do domu seniora lub domu opieki. Wyja nia w jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 233 16007 Poz. 1528 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2010 r.

Dziennik Ustaw Nr 233 16007 Poz. 1528 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 233 16007 Poz. 1528 1528 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zeznania deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie Protokół z kontroli w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Górze, przeprowadzonej w dniach 16 20 grudnia 2005 r. Kontrol na podstawie upowanienia OR 0114/181/05 z dnia 16.12.2005

Bardziej szczegółowo

Us ugi prawne do rozstrzygania sporów

Us ugi prawne do rozstrzygania sporów Us ugi prawne do rozstrzygania sporów 1 Ten zawiera informacje na temat ró nych dost pnych us ug prawnych, które pomagaj rozstrzyga spory. Jakie kroki nale y podj gdy znajdziemy si w sytuacji spornej Po

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wypeniane automatycznie po zaoeniu konta w systemie EBOI D zaznaczone kolorem ótym wnioskodawca wypenia samodzielnie na etapie skadania wniosku Informacje w ramkach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

Rz dowa instrukcja dla osób staraj cych si o dop at do kredytu mieszkaniowego

Rz dowa instrukcja dla osób staraj cych si o dop at do kredytu mieszkaniowego Rzdowa instrukcja dla osób starajcych si o dopat do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Osoby, które utraciy prac, a zobowizane s spaca raty za mieszkanie lub dom w kredycie

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO Poz. 3 Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne: Adres: Cz I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIKU OPIEKUCZEGO Dane osoby ubiegajcej si o ustalenie prawa do specjalnego zasiku opiekuczego

Bardziej szczegółowo

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Polish NDL42 New Deal For Partners NDL42 p.2-3 Dla kogo przeznaczony jest program? Program New Deal dla Partnerów jest programem, z

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W SPECJALNYM O!RODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA NIEPE"NOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU - ZDROJU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W SPECJALNYM O!RODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA NIEPENOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU - ZDROJU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W SPECJALNYM O!RODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA NIEPE"NOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU - ZDROJU Ustalony na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

System opieki nad osobami starszymi

System opieki nad osobami starszymi Options in Aged Care Polish System opieki nad osobami starszymi Ze względu na duży wybór rodzajów opieki nad osobami starszymi, znalezienie odpowiedniego rozwiązania dla siebie samego lub członka rodziny

Bardziej szczegółowo

Angielski w Bournemouth - ETC, dla doros?ych i m?odzie?y od 16 lat

Angielski w Bournemouth - ETC, dla doros?ych i m?odzie?y od 16 lat EASY LANGUAGES Angielski w Bournemouth - ETC, dla doros?ych i m?odzie?y od 16 lat Dlaczego ten program? Od 16 lat Od 1 tygodnia Uniwersyteckie miasto z nadmorskim kurortem Du?a szko?a po?o?ona w centrum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

1. Bilety jednorazowego przejazdu. Załcznik nr 1 do Uchwały nr XVII/162/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku

1. Bilety jednorazowego przejazdu. Załcznik nr 1 do Uchwały nr XVII/162/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku Załcznik nr 1 do Uchwały nr XVII/162/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku Taryfa opłat za przewóz osób, bagau i zwierzt rodkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. Rekreacja i imprezy spo eczne:

Wolontariat. Rekreacja i imprezy spo eczne: 1 Rekreacja i imprezy spo eczne: Wolontariat Ten opisuje ró ne opcje wolontariatów, które mog Pa stwa zainteresowa. Jest wiele sposobów na po yteczne po wi cenie swojego czasu i umiej tno ci. Niektóre

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZW CERESIT TS 67

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZW CERESIT TS 67 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZW CERESIT TS 67 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej CERESIT TS 67 zwanej dalej równie AKCJ SAMPLING, jest Inmark360 Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj cych dzieci w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy - podatnik

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj cych dzieci w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy - podatnik POLA JASNE WYPENIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPENIA URZD. WYPENI NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MONA SKADA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

F. WYSOKO, SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OP ATY ORAZ NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

F. WYSOKO, SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OP ATY ORAZ NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH POLA JASNE WYPENIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPENIA WACIWY ORGAN. WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI, DRUKOWANYMI C. ORGANY PODATKOWE WACIWE DLA WNIOSKODAWCY ZE WZGLDU NA SPRAW BDC PRZEDMIOTEM

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

13-17 lat Londyn Rodzina goszcz?ca/ Obóz letni EC

13-17 lat Londyn Rodzina goszcz?ca/ Obóz letni EC EASY LANGUAGES 13-17 lat Londyn Rodzina goszcz?ca/ Obóz letni EC Dlaczego ten program? Od 13 do 17 lat 20 lekcji angielskiego tygodniowo Zaj?cia rekreacyjne z opiekunami Zakwaterowanie u rodziny z pe?nym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów Ortograficznych

Regulamin Konkursów Ortograficznych RegulaminKonkursówOrtograficznych OstrowskieDyktando2014 oraz OstrowskieDyktando2014dlaDziennikarzy Organizatorem Konkursów Ortograficznych Ostrowskie Dyktando 2014 oraz Ostrowskie Dyktando 2014 dla Dziennikarzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM

Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Zasady ogólne 1. Stypendium Erasmus przyznawane jest w oparciu o umowy bilateralne podpisane

Bardziej szczegółowo

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie ZAPYTANIEOFERTOWE NR2/2012 postpowaniamajcegonaceluwyonienie organizatorajednodniowejkonferencjimonitorujcej CzechowicachDziedzicachdniumarca2012roku dlapotrzebrealizacjiprojektu INTERBLOK wspófinansowanegozerodków

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC seminarium

INTERREG IVC seminarium UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG IVC seminarium 17.04.2008 Zasady kwalifikowalnoci wydatków oraz budet projektu zostały okrelone w Rozdziale 2.4 Programme Manual Zasady

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

Informator dla lekarzy orzekaj cych o czasowej niezdolno ci do pracy

Informator dla lekarzy orzekaj cych o czasowej niezdolno ci do pracy Zakad Ubezpiecze Spoecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Informator dla lekarzy orzekajcych o czasowej niezdolnoci do pracy Informator Zakad Ubezpiecze Spoecznych 2011 r. Informator dla lekarzy orzekajcych

Bardziej szczegółowo

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji.

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji. Urzd Skarbowy Pozna Jeyce SD/K05 KARTA INFORMACYJNA Wydanie 01 z dnia 07.04.2009 r. Karta podatkowa w 2009 r. I. Kogo dotyczy Z opodatkowania w formie karty podatkowej mog korzysta osoby fizyczne prowadzce

Bardziej szczegółowo

a) Kontrakty na roboty budowlane

a) Kontrakty na roboty budowlane LISTA SPRAWDZAJCA DO WERYFIKACJI MERYTORYCZNEJ I FORMALNO- RACHUNKOWEJ FAKTUR DOTYCZCYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH a) Kontrakty na roboty budowlane Formularz weryfikacji kosztów kwalifikowanych Kontrola

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO

PROJEKT WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO PROJEKT WSPÓFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOECZNEGO Obowizujeod02listopada2013r ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEMI DO LAT SIEDMIU I OSOBAMI ZALENYMI W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Angielski w Bournemouth - ETC, dla doros?ych i m?odzie?y od 16 lat

Angielski w Bournemouth - ETC, dla doros?ych i m?odzie?y od 16 lat EASY LANGUAGES Angielski w Bournemouth - ETC, dla doros?ych i m?odzie?y od 16 lat Dlaczego ten program? Od 16 lat Od 1 tygodnia Uniwersyteckie miasto z nadmorskim kurortem Du?a szko?a po?o?ona w centrum

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Planowanie na przysz o : testamenty, pe nomocnictwo, kuratela, dyrektywy na przysz o dot. opieki zdrowotnej

Planowanie na przysz o : testamenty, pe nomocnictwo, kuratela, dyrektywy na przysz o dot. opieki zdrowotnej 1 Planowanie na przysz o : testamenty, pe nomocnictwo, kuratela, dyrektywy na przysz o dot. opieki zdrowotnej Ten opisuje ró ne opcje, które mo e Pan/Pani zechcie rozwa y teraz, aby zabezpieczy swoje interesy

Bardziej szczegółowo

Nasza strategia. zarządzanie nieruchomościami profesjonalne doradztwo pomoc i analiza. www.rednetmanagement.pl

Nasza strategia. zarządzanie nieruchomościami profesjonalne doradztwo pomoc i analiza. www.rednetmanagement.pl Twój komfort Twój zysk Nasza strategia zarządzanie nieruchomościami profesjonalne doradztwo pomoc i analiza rednet Management Sp. z o.o., 01-470 Warszawa, ul. Dywizjonu 303 nr. 129b tel.: +48 22 318 72

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Wkrótce przechodzisz, lub jesteś już na emeryturze?

Wkrótce przechodzisz, lub jesteś już na emeryturze? POLISH Wkrótce przechodzisz, lub jesteś już na emeryturze? Lipiec 2013 Niniejsza broszura zawiera informacje na temat płatności i usług, jakie oferujemy starszym Australijczykom. Może ci przysługiwać otrzymanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnosz o przyznanie zasiłku rodzinnego na nastpujce dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnosz o przyznanie zasiłku rodzinnego na nastpujce dzieci: Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Cz I 1. Dane osoby ubiegajcej si Imi i nazwisko 1.Dane wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG STAY WIG MAGAZYNOWY SL O UDWIGU 150-750 KG STAY DWIG MAGAZYNOWY Z MOLIWOCI WYKORZYSTANIA DO CELÓW PRZEMYSOWYCH Poszukujecie Pastwo rzetelnego i dostpnego cenowo rozwizania w dziedzinie transportu pionowego?

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk 1 AGENDA Wprowadzenie Aspekty bezpieczestwa usługi Cloud Computing

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj pomp ciep a Ariston Nuos

REGULAMIN KONKURSU Wygraj pomp ciep a Ariston Nuos REGULAMIN KONKURSU Wygraj pomp ciepa Ariston Nuos Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem okrela zasady, warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Konkursie Wygraj pomp ciepa Ariston Nuos.

Bardziej szczegółowo

Planowanie pogrzebu. Seniors Information Service PO Box 332 Crows Nest NSW 585 www.seniorsinfo.nsw.gov.au

Planowanie pogrzebu. Seniors Information Service PO Box 332 Crows Nest NSW 585 www.seniorsinfo.nsw.gov.au 1 Planowanie pogrzebu Ten zawiera informacje na temat planowania i organizowania pogrzebu oraz tego co si dzieje z otrzymywanymi wiadczeniami po czyjej mierci. Informacje tutaj zawarte odnosz si do planowania

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

6. " 8& #% " L przedstawiono dwa. Wariant 1. % R k 5 & 6!! stopie oprocentowania i =,.%!*! Wariant 2. % V k 5 & 6!! stopie oprocentowania j = -.%!*!

6.  8& #%  L przedstawiono dwa. Wariant 1. % R k 5 & 6!! stopie oprocentowania i =,.%!*! Wariant 2. % V k 5 & 6!! stopie oprocentowania j = -.%!*! Matematyka finansowa 2.06.2001 r. 6. " 8& #% " L przedstawiono dwa "%% Wariant 1 9%")% - *% % R k 5 & 6!! stopie oprocentowania i =,.%!*! R R 1 k P R k 1 Q1 dla k {2, 3,..., 20} Wariant 2 9%")% - *% %

Bardziej szczegółowo

Parking płatny niestrzeżony ul. Wały Gen. Sikorskiego 25

Parking płatny niestrzeżony ul. Wały Gen. Sikorskiego 25 Parking płatny niestrzeżony ul. Wały Gen. Sikorskiego 25 Kategoria: Parkingi Adres: Wały Gen Sikorskiego 25 87-100 Toruń Email: 14 WWW: 6 Stawki op?at za parkowanie na niestrze?onym p?atnym parkingu przy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

-$!../0111234523667" #33%3667$!..!%. 8 9 :#";<"752366=$

-$!../0111234523667 #33%3667$!..!%. 8 9 :#;<752366=$ !"#$%&'() "#$%&'()#*+, #*+, -%.'(')/*0(%1$%'(,2 #)1'3%#$34)0$.$3+ %#$34)0$.$3+5#$%"*1'(.$6.3 #$%"*1'(.$6.3 #)1'34)1304)"#)+*"()+ 4)1304)"#)+*"()+5 #)1'3)')4%.+( )')4%.+(5.$4*'%++ #)1'3,9%'(,0$)#+)'(.$,9%'(,0$)#+)'(.$5.$4*'%++

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Zasady ustalania i dokumentowania dochodu 1 Słowniczek Uyte wyrazy oznaczaj odpowiednio: rodzina nastpujcych członków rodziny: a) studenta; b) małonka studenta, a take bdce na utrzymaniu studenta lub jego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

Program New Deal dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

Program New Deal dla rodziców samotnie wychowujących dzieci Program New Deal dla rodziców samotnie wychowujących dzieci Polish ND41 New Deal Lone Parents ND41 Page 1 Wstęp Jesteś rodzicem samotnie wychowującym dzieci? Chciałbyś znaleźć pracę, ale nie wiesz od czego

Bardziej szczegółowo

porada dla starszych podró nych

porada dla starszych podró nych 1 Rekreacja i imprezy spo eczne: porada dla starszych podró nych Ten zawiera informacje dla starszych podró nych na takie tematy jak: planowanie swojej podró y niektóre wa ne rady za atwianie dokumentów

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia... 2014 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do samorządowych ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani również może otrzymać Supplemental Security Income (SSI)

Pan/Pani również może otrzymać Supplemental Security Income (SSI) Pan/Pani również może otrzymać Supplemental Security Income (SSI) 2012 Pan/Pani również może otrzymać Supplemental Security Income (SSI) Co oznacza skrót SSI? Uzupełniająca Zapomoga Rządowa (Supplemental

Bardziej szczegółowo

Emerytury. {Pensions}

Emerytury. {Pensions} Emerytury {Pensions} 182 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Istnieją trzy rodzaje emerytur państwowych. Dwie z nich oparte są na składkach płaconych jako część ubezpieczenia społecznego emerytura państwowa pomostowa

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo