Akademia Górniczo-Hutnicza. Praca Dyplomowa. Fotogrametryczne metody w rekonstrukcji wypadków drogowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Górniczo-Hutnicza. Praca Dyplomowa. Fotogrametryczne metody w rekonstrukcji wypadków drogowych"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa Praca Dyplomowa Fotogrametryczne metody w rekonstrukcji wypadków drogowych Photogrammetric methods in road accident reconstruction Nazwisko i imię: Sobczyk Dagmara Kierunek studiów: Geodezja i Kartografia Specjalność: Fotogrametria i Teledetekcja Ocena: Promotor dr hab inż. Regina Tokarczyk Recenzent dr inż. Urszula Marmol Oświadczam, świadoma odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, że niniejszą pracę dyplomową wykonałam osobiście i samodzielnie i że nie korzystałam ze źródeł innych niż wymienione w pracy.... czytelny podpis autora pracy Kraków 2010

2 Składam podziękowania Pani promotor dr hab. inż. Reginie Tokarczyk za wyrozumiałość, pomoc oraz wszelkie merytoryczne uwagi i wskazówki podczas pisania niniejszej pracy. Dziękuję również panom, z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Janowi Unarskiemu oraz Wojciechowi Wachowi za pomoc w gromadzeniu niezbędnej literatury oraz przybliżeniu tematyki w ich pracy codziennej. 3

3 Streszczenie Przedmiotem pracy dyplomowej jest ocena możliwości zastosowania metod fotogrametrii w procesie rekonstrukcji wypadku drogowego. Omówiono podstawowe zagadnienia z zakresu rekonstrukcji i zasad opisu wypadku drogowego oraz przedstawiono reguły prawidłowego sporządzania dokumentacji fotograficznej. Zaprezentowano metody fotogrametryczne jednoobrazowe wykorzystujące zależności perspektywiczne i rzutowe oraz metody fotogrametrii dwu - i wieloobrazowej. Przedstawione zostały programy komputerowe wspomagające proces rekonstrukcji oraz przykłady zastosowań fotogrametrii do rejestracji wypadków drogowych w Polsce i na świecie. Opisano przyczyny otrzymywania błędnych wymiarów obiektów odtwarzanych ze zdjęć fotograficznych oraz przedstawiono metodę obliczeniową pozwalającą na korekcję współrzędnych tłowych obarczonych błędem dystorsji radialnej. 4

4 Summary The matter of the Master Thesis is to assess the application of photogrammetry methods in the traffic accident reconstruction process. In the thesis are shown the basic issues of the traffic accident reconstruction, the principles of traffic accident description and the proper rules of the correct photographic documentation executing. In the dissertation are described photogrammetric methods single imaging using perspective and projective dependency and two - and multi imaging. The thesis presents computer aided process of traffic accident reconstruction and shows examples of using photogrammetry for the traffic accident reconstruction in Poland and in the world. The last part of the dissertation describes the causes of the reproduced object dimensions error and includes description of the analytical method for the correction of the fiducial coordinates radial distortion error. 5

5 Spis treści 1.Wstęp. str Podstawowe wiadomości z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. str Pojęcie rekonstrukcji. str Cel i efekt rekonstrukcji. str Etapy rekonstrukcji. str Rzetelność prac rekonstrukcyjnych. str Zasady opisu miejsca wypadku drogowego. str Oględziny. str Opis miejsca wypadku. str Dokumentacja fotograficzna. str Pojęcie dokumentacji fotograficznej. str Zawartość dokumentacji fotograficznej. str Reguły sporządzenia prawidłowej dokumentacji. str Widoki. str Widoki sytuacyjne z dalszej odległości. str Widoki ogólne miejsca wypadku. str Widoki szczegółowe. str Położenie powypadkowe pojazdów i pozycje końcowe ofiar wypadku. str Widok z miejsca kierowcy. str Jakość zdjęć do dokumentacji fotograficznej. str Czas ekspozycji. Czas naświetlania (czas otwarcia migawki). str Kompozycja. str Głębia ostrości (dawniej "głębokość ostrości"). str Przysłona (Przesłona). str Czułość ISO. str.35 6

6 4.6 Rodzaj obiektywu do wykonywania dokumentacji fotograficznej. str Źródła błędów wymiarów obiektów odtwarzanych ze zdjęć fotograficznych. str Dystorsja. str Rozdzielczość mapy bitowej. str Rozdzielczość obrazu. str Mapa bitowa. str Wyznaczenie parametrów określających dystorsję z prostych odwzorowanych na zdjęciu. str Przegląd metod fotogrametrii stosowanych przy rekonstrukcji wypadków drogowych. str Metody jednoobrazowe wykorzystujące zależności perspektywiczne i rzutowe. str Metoda paska papieru. str Metoda zagęszczenia siatki. str Metoda rozbudowania siatki na wzorcu prostokątnym. str Wprowadzenie do restytucji perspektywy oraz metoda restytucji koła głębokości. str Pojecie restytucji oraz jej zadania. str Cel odwzorowań perspektywicznych. str Właściwości kamer fotograficznych, materiały oraz zasady fotografowania w odwzorowaniach fotograficznych. str Wymagania stawiane odwzorowaniom fotograficznym do celów restytucji. str Metoda restytucji koła głębokości. str Metody fotogrametrii dwu- i wieloobrazowej. str Transformacja rzutowa 3D (DLT). str Stereofotogrametria. str.72 7

7 Metoda wiązki. str Programy komputerowe wspomagające rekonstrukcję wypadków drogowych. str Informacje wprowadzające. str Programy do fotogrametrii. str Programy do transformacji płaskiej. str HawkEye. str PC-Rect. str Dokładność w PC-Rect i HawkEye. str PHOTORECT 1.0 str Programy do transformacji przestrzennej. str iwitness. str PhotoModeler. str Programy rysunkowe. str Programy kalkulacyjne. str Programy do analizy czasowo przestrzennej. str Programy symulacyjne. str Zastosowanie fotogrametrii do rejestracji wypadków drogowych przeglądowo. str Na świecie. str Niemcy. str Japonia. str Kanada. str Singapur. str Rosja. str W Polsce. str Podsumowanie. str Literatura. str Bibliografia. str Netografia. str Programy komputerowe. str.132 8

8 10. Wykazy. str Wykaz rysunków. str Wykaz tabel. str.138 9

9 1.Wstęp Fotografia, która jako technika tworzenia za pomocą aparatów fotograficznych trwałych obrazów, posiada w obecnych czasach spektrum zastosowań w wielu dziedzinach nauki i techniki. Stanowi ona homograficzny rzut przestrzeni na płaszczyznę, przez co podlega ścisłym prawom geometrycznym. Umożliwia to odtworzenie prawdziwych proporcji i wymiarów przedmiotów na niej odwzorowanych. Główną zaletą zdjęcia jest rejestracja obiektów stałych jak również i tych, które po pewnym czasie ulegają zniszczeniu. Dzięki temu fotografia znalazła swoje zastosowanie w rekonstrukcji wypadków samochodowych pozwalając utrwalić na zdjęciu wiele śladów powstałych w wyniku zderzenia jak np. śladów hamowania opon, odłamków szkła czy wycieków płynów eksploatacyjnych. Rejestracja powstałych śladów jest obiektywna, dlatego fotografia staje się pełnowartościowym materiałem dowodowym przy procesie rekonstrukcji wypadków drogowych. Trzeba mieć na uwadze jednak fakt, że pełnowartościowym materiałem jest dopiero seria zdjęć tej samej sytuacji przestrzennej wykonana z różnych, starannie przemyślanych ujęć oraz według określonych zasad postępowania, a nie jedynie pojedyncze zdjęcie. Na uwadze trzeba mieć również fakt, że wymiary obiektów na fotografii obarczone są błędami takimi jak dystorsją radialna oraz tangencjalna. W pracy zamieszczono algorytm obliczeniowy pozwalający na korekcję współrzędnych tłowych obarczonych błędem dystorsji radialnej, który został opracowany na podstawie publikacji [12]. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie możliwości uczynienia zdjęcia miejsca wypadku, bardziej wartościowym technicznie dokumentem, przez wskazanie metod pozwalających zdjęciom wykonanym zwykłym aparatem fotograficznym na wydobycie z niego informacji dotyczącej kątów, między obiektami na zdjęciu oraz wymiarów śladów i szczegółów zarejestrowanych, w sposób łatwy, użyteczny i z dokładnością wystarczająca do celów ekspertyzy wypadku drogowego. Jak również przybliżenie możliwości wykorzystania programów komputerowych, zarówno tych fotogrametrycznych jak i niefotogrametrycznych, do odtworzenia miejsca zdarzenia. Wykorzystanie programów komputerowych pozwala na powielanie obliczeń i poszukiwanie rozwiązań, pozwalających na zrekonstruowanie przebiegu wydarzeń. 10

10 2. Podstawowe wiadomości z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych 2.1 Pojęcie rekonstrukcji. Pod słowem rekonstrukcja przyjęło się w literaturze fachowej zajmującej się ekspertyzami powypadkowymi rozumieć rekonstrukcję kryminalistyczną, zwaną też niekiedy techniczną, której istotą jest odtworzenie przebiegu wypadku lub niektórych jego fragmentów, w oparciu o kryminalistyczne i techniczno fizykalne, a także medyczno sądowe, przesłanki dowodowe nie uzależnione od dowodów osobowych. Przesłankami tymi są: - sytuacja powypadkowa, - wiedza specjalistyczna biegłego, dotycząca praw przyrody rządzących zjawiskami, których pochodnymi są te ślady obiektywne nośniki informacji o zdarzeniach, które je wywołały [3]. Rekonstrukcja wypadku drogowego jest czynnością intelektualną, w której główną rolę odgrywają zdolność przygotowującego ekspertyzę do krytycznego wyboru oraz oceny zawartości materiału zgromadzonego w aktach danej sprawy. Produkt końcowy, czyli ekspertyza, jest zbiorem obliczeń, analiz i wniosków przedstawionych w formie pisemnej [13]. Rekonstrukcję przebiegu wypadku drogowego przeprowadza się z różnorakich przyczyn. Podstawową z nich jest chęć poznania mechanizmu wypadku i wyświetlenia jego przyczyn w celu ustalenia, co zawiodło w systemie człowiek droga - pojazd. Największe zapotrzebowanie na ekspertyzy z zakresu rekonstrukcji wypadków pojawia się ze strony organów procesowych oraz instytucji ubezpieczeniowych, dla których znajomość przyczyn i rozkład odpowiedzialności uczestników wypadku ma podstawowe znaczenie [13]. 2.2 Cel i efekt rekonstrukcji. Celem i efektem prawidłowo przeprowadzonej rekonstrukcji kryminalistycznej jest : - odtworzenie przebiegu i okoliczności zdarzenia, - weryfikacja i kontrola prawdziwości wersji przebiegu wypadku podawanych przez jego uczestników i świadków, 11

11 - wypełnienie luk i niejasności w informacjach podawanych przez te osoby, wynikających z nieciągłości ich obserwacji, błędnych ocen lub mylnych wrażeń lub skojarzeń [3]. 2.3 Etapy rekonstrukcji. Typowa procedura rekonstrukcji jest z reguły odwijaniem do tyłu taśmy czasu i zdarzeń. Można ją z grubsza podzielić na trzy zasadnicze etapy : I. Wychodząc z sytuacji powypadkowej odtwarzamy ruch pojazdów po zderzeniu, tak, aby w efekcie uzyskać parametry ich ruchu w końcowym momencie zderzenia, tj. wtedy, gdy pojazdy rozdzielają się i rozpoczynają swój samodzielny ruch po zderzeniu. II. Odtwarzamy zmianę parametrów ruchu podczas samego zderzenia, po to, aby określić parametry ruchu tuż przed zderzeniem, tj. w pierwszej chwili zetknięcia się pojazdów. III. Na podstawie śladów ruchu pojazdów przed zderzeniem odtwarzamy ruch pojazdów w fazie powstania stanu zagrożenia wypadkowego [3]. W rekonstrukcyjnej części ekspertyzy należy ustalić na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego jak przebiegał wypadek i odtworzyć jego kolejne fazy. Najlepiej jest, jeśli w poszukiwaniu rozwiązania problemu wykorzystane zostaną dwie metody : od tyłu metoda rekonstrukcyjna, i do przodu metoda symulacyjna. Użycie dwóch różnych metod zmniejszy możliwość przypadkowego błędu, może również zmniejszyć liczbę prób kolejnych poszukiwań [13]. Pierwszy z nich to : I. Rekonstrukcja prowadząca od położeń powypadkowych, w których obiekty zatrzymały się po zdarzeniu, poprzez pozostawione na jezdni ślady, do miejsca kolizji. Na pierwszym odcinku rekonstrukcji licząc od tyłu, a więc w fazie powypadkowej pozostaje największa liczba śladów po zdarzeniu. Jeśli jest ich wystarczająco wiele, to i wiarygodność takiego odtworzenia może być wystarczająco duża. Wtedy też matematyczny opis będzie prostszy, a możliwość powstania błędu w odtworzeniu minimalna. Wiele wartości parametrów używanych na tym etapie obliczeń jest stabelaryzowanych, co zmniejsza ryzyko błędu. Większość danych, takich, jak: - współczynnik przyczepności opon, - czas reakcji kierowcy, 12

12 - prędkość równoważna energii EES (Equivalent Energy Speed), musi być przyjmowana w pewnym obszarze tolerancji, gdyż uzyskanie prawdziwych wartości z chwili i miejsca wypadku jest niemożliwe, a to z kolei powoduje konieczność przeprowadzenia analizy niepewności tak prowadzonych obliczeń [13]. Drugi z nich to : II. Symulacja przebiegu wypadku, przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania, które w możliwie największym stopniu dokładności opisuje rzeczywistość. Symulacja wypadku w przeciwieństwie do jego rekonstrukcji jest liczeniem w kierunku do przodu. Zakłada się w niej przypuszczalne prędkości ruchu pojazdów, próbując przeprowadzić sztuczny wypadek, możliwie zbliżony do rekonstruowanego. Porównaniu podlegać wtedy będą ślady i przebieg zdarzenia, a kolejne zmiany parametrów wejściowych powinny dać przygotowującemu ekspertyzę jak najlepsze przybliżenie zarejestrowanych torów ruchu pojazdów i być w zgodzie z ujawnionymi ich odkształceniami. Metoda ta polega na wykonaniu całej serii obliczeń, a w celu szybszego uzyskania rezultatów wspomagają ją procedury optymalizacyjne lub statystyczne [13]. Ostatni etap rekonstrukcji to analiza fazy przedzderzeniowej. Tu zwykle sytuacja okazuje się najtrudniejsza, gdyż bardzo często ruch pojazdów na tym odcinku nie pozostawia żadnych śladów materialnych. Rekonstrukcja odbywa się wówczas na podstawie hipotetycznych pozycji zbliżających się obiektów, przy wykorzystaniu uzyskanych wartości przedzderzeniowych pozycji i prędkości pojazdów oraz prawdopodobnych opisów zachowań kierowców na drodze [13]. 2.4 Rzetelność prac rekonstrukcyjnych. Nieustanne rozszerzenie się wiedzy z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, prowadzone badania naukowe i szkolenia oraz bogata już literatura powodują, że coraz mniej błędów pojawia się w obszarze rachunkowej rekonstrukcji wypadków, a nadal jest ich sporo w sferze interpretacji śladów i oceny zachowań uczestników zdarzenia [13]. Metody fotogrametryczne również mają swoje ograniczenia i osiągana dokładność przekształcenia zależna jest głównie od wysokości, z jakiej wykonano zdjęcie oraz od odległości danego miejsca na fotografii od obiektywu aparatu [13]. 13

13 3. Zasady opisu miejsca wypadku drogowego. 3.1 Oględziny. Oględziny są czynnością procesową, w trakcie której organ prowadzący oględziny po szczegółowym zapoznaniu się z ich przedmiotem, którym może być miejsce, osoba, rzecz lub zwłoki, podejmuje działania polegające na wykrywaniu, zabezpieczeniu i wstępnym zbadaniu szeroko rozumianych śladów kryminalistycznych w celu ujawnienia charakteru i okoliczności zaistniałego zdarzenia oraz ustalenia jego sprawcy [8]. Zasady przeprowadzenia i sposób dokumentowania określają odpowiednio artykuły 143, 148, 150 oraz 207, 211, 212 k.p.k. [22]. Czynności, które powinny zostać wykonane przez policję w ramach oględzin, określa Zarządzenie nr 1426 Komendanta Głównej policji z dnia 23 grudnia 2004r. W sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo - śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców. Czynności oględzin powinny być podjęte w jak najkrótszym czasie od momentu zdarzenia, ze względu na wartość informacji, które możemy pozyskać podczas ich procedury. Dużą rolę odgrywa praca funkcjonariusza policji, który jako pierwszy pojawia się na miejsce zdarzenia. Jego zadaniem jest niezwłoczne zabezpieczenie ujawnionych śladów kryminalistycznych pod względem technicznym i procesowym przed ich utratą lub zniekształceniem, w tym również przez służby ratownicze i techniczne, jak również sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych czynności procesowych, a w szczególności: - szkic miejsca wypadku drogowego w skali, - dokumentację fotograficzną, - w razie potrzeby dokonać rejestracji wideo. W sytuacjach tego wymagających, poinformować dyżurnego jednostki Policji o konieczności wezwania ekspertów tj. biegłego sądowego o określonej i wymaganej wiedzy specjalistycznej, a w przypadku wypadków śmiertelnych prokuratora [21]. Oględziny miejsca wypadku polegają na ujawnieniu i inwentaryzacji wszystkich śladów, mających związek ze zdarzeniem i mają swoje odzwierciedlenie w opisie miejsca wypadku [13]. 14

14 3.2 Opis miejsca wypadku drogowego. Opis miejsca wypadku drogowego jest to zbiór informacji zgromadzonych podczas inwentaryzacji miejsca zdarzenia, dotyczących obiektywnych zmian rzeczywistości, których przyczyną był wypadek. Zmiany te zwane śladami i obejmują nie tylko ślady opon na jezdni, ale też wszelkie inne elementy, które odpowiednio zinterpretowane, pozwalają odtworzyć przebieg całego wypadku lub jej części [13]. Opis miejsca wypadku powinien zawierać następujące elementy składowe: 1. Protokół oględzin miejsca wypadku, w którego skład wchodzą : a. Informacje ogólne o : - geometrii drogi, - stanie nawierzchni, - stanie prawnym obowiązującym na danym odcinku drogi, - warunkach atmosferycznych, - stanie widoczności. b. Opis śladów, czyli : - krótka charakterystyka każdego śladu, - zapis pozycji śladu względem przyjętego układu odniesienia, - opis wszelkich zmian w stosunku do stanu powypadkowego. 2. Szkic miejsca wypadku wykonany z zachowaniem skali, pokazujący precyzyjnie i jednoznacznie położenie wszystkich śladów, a w razie potrzeby także ich kształt [13]. Musi być wykonany w rzucie prostokątnym, z uwzględnieniem przyjętej skali. Najczęściej do pomiarów wykorzystuje się typowe środki, którymi dysponują osoby przeprowadzające rutynowo oględziny miejsca wypadku a więc : - taśma miernicza, - koło pomiarowe, - dalmierz laserowy [13]. 15

15 Rys Taśma miernicza [36] Rys Koło pomiarowe [37] Rys Dalmierz laserowy [45] Rys Wykorzystanie taśmy mierniczej do pomiaru śladu hamowania koła [24] Rys Wykorzystanie koła pomiarowego przez policję na miejscu zdarzenia drogowego [43] Trzeba dążyć do wymiarowania w kartezjańskim układzie współrzędnych, jeżeli zachodzi potrzeba wykonywać dodatkowe pomiary kontrolne, a do odwzorowania kształtów krzywoliniowych najlepiej stosować metodę triangulacyjną [13]. Ponieważ wykonując pomiary w terenie czasem trudno jest precyzyjnie odmierzyć położenie niektórych punktów, warto w takich przypadkach zastosować przewymiarowanie. Polega ono na tym, że chociaż pozycja danego punktu została odmierzona jednoznacznie, wykonywany jest dodatkowy, nadmiarowy pomiar kontrolny w stosunku do innego punktu odniesienia, tak, aby rysując skalowany szkic można było się upewnić, że nie popełniono istotnego błędu [13]. 16

16 Rys Wymiarowanie śladów załamanych, składających się z dwóch odcinków prostoliniowych; położenie końca śladów z prawej strony zostało dla pewności przewymiarowane poprzez pomiar szerokości ich rozstawu [13] Wymiarowanie w układzie biegunowym bez zastosowania specjalistycznych urządzeń geodezyjnych jest w praktyce niedozwolone, gdyż prowadzi do niedopuszczalnie dużych błędów [13]. 3. Dokumentacja fotograficzna ukazująca widoki ogólne i szczegółowe miejsca zdarzenia, wykonane według określonej procedury oraz zawierająca zbliżenia poszczególnych śladów [13]. Do śladów, które powinny być ujawnione i opisane podczas oględzin miejsca zdarzenia należą : - ślady kół na jezdni i jej otoczeniu, Ślady pozostawione przez opony pozwalają na odtworzenie toru ruchu pojazdu. Są wykorzystywane do obliczenia parametrów ruchu w stanie granicznym, a często także do dokładnego wskazania miejsca kolizji [13]. a) b) c) Rys Zdjęcia a), b), c) przedstawiają ślady opon pojazdów [a) 7][b) 28][c) 25] 17

17 Podczas inwentaryzacji miejsca wypadku charakterystyczne elementy śladów, takie jak początek czy koniec, a nawet całe ślady powinny być obrysowane kredą, aby nie było wątpliwości przy ich identyfikacji na zdjęciach. Ważnym elementem dokumentowania śladów kół jest jednoznaczne wskazanie na szkicu ich końca [13]. a) b) Rys Zdjęcia a), b) przedstawiają obrysowane kredą ślady opon na jezdni [37] Regułą przy dokumentowaniu śladów krzywoliniowych powinno być odwzorowanie ich kształtu, ponieważ wtedy wnoszą one ważne informacje potrzebne do zrekonstruowania położenia pojazdu w kolejnych fazach jego ruchu i ułatwiają oszacowanie prędkości początkowej na podstawie swej krzywizny. Pomiar samej długości takich śladów jest niewystarczający [13]. - zarysowania na nawierzchni jezdni, Ślady tego typu należy udokumentować poprzez pomiar ich położenia względem linii lub punktów bazowych, krótki opis oraz zdjęcia. Widząc opisane ślady, przy oględzinach pojazdu należy także poszukiwać elementów podwozia, które spowodowały poszczególne zarysowania nawierzchni. Ich identyfikacja niesie ważne informacje, które będą pomocne przy rekonstruowaniu ruchu pojazdu [13]. - ślady zarycia w ziemi, powstałe podczas przewracania się pojazdu, - elementy ze sztucznego tworzywa i innych materiałów pozostawione na miejscu wypadku, - obszary rozrzutu rozbitego szkła szyb i lamp, - obszary błota i rdzy, które odpadły od pojazdów podczas uderzenia, 18

18 - plamy płynów eksploatacyjnych, Podczas opisu miejsca wypadku należy określić położenie i zaznaczyć na szkicu pola rozrzutu wyżej wymienionych elementów oraz obszary rozlanych płynów itp. Są to ważne ślady ułatwiające odnalezienie miejsca kolizji, ale nie wskazujące go precyzyjnie [13]. Dokumentowanie tych śladów polega na zaznaczeniu na szkicu przybliżonego kształtu obszaru, wskazaniu wewnątrz niego rejonu o największym zagęszczeniu, opisie słownym oraz wykonaniu zdjęć [13]. Rys Obszar rozrzutu odłamków ze szkła i sztucznego tworzywa oraz elementów, które odpadły od pojazdów na skutek zderzenia [44] - położenie końcowe pojazdów, - położenie zwłok i osób rannych, - położenie obuwia, elementów garderoby, siatki na zakupy, torby, okulary, itp., - plamy krwi, - uszkodzenia pojazdów, - uszkodzenia urządzeń infrastruktury drogowej [13]. 19

19 4. Dokumentacja fotograficzna. 4.1 Pojęcie dokumentacji fotograficznej. Dokumentacja fotograficzna to zbiór zdjęć przedstawiających rejon zdarzenia wraz ze wszystkimi śladami, stanowi ona uzupełnienie opisu miejsca wypadku [13]. Wszelkiego rodzaju dokumentacje techniczne, a w szczególności inwentaryzacje wypadków drogowych nie mogą się na ogół obyć bez zdjęć fotograficznych obiektów inwentaryzowanych [3]. Brak dokumentacji fotograficznej miejsca wypadku oraz pojazdów uczestniczących w kolizji należy uznać za niedopuszczalne zaniedbanie, zwłaszcza w kontekście zbyt często niestarannie wykonanego szkicu sytuacyjnego i protokołu oględzin [3]. Problem ten jest szczególnie istotny, gdy nie opisano, lub opisano niepoprawnie krzywoliniowy ślad poślizgu. Poważnym uchybieniem jest brak dokładnego odwzorowania kształtu śladów krzywoliniowych, lecz tylko podanie ich długości. W przypadku takich śladów tylko dokładny kształt, a nie długość, daje możliwości szacowania prędkości pojazdu lub symulacji komputerowej zdarzenia [3]. Zdjęcia bezwzględnie muszą być wykonane podczas inwentaryzowania każdego wypadku drogowego, gdyż w zasadniczy sposób ułatwiają jego zrozumienie, rekonstrukcję i ocenę [3]. Dokumentacja fotograficzna nie może jednakże zastępować protokołu oględzin lecz ma stanowić materiał uzupełniający, którego drugim zadaniem jest zabezpieczenie przed bezpowrotną utratą istotnych elementów zastanej sytuacji, nieopisanych w protokole i na szkicu [3]. Istnieją tradycyjne i bardzo unowocześnione metody stereofotogrametryczne pozwalające z dużą precyzją odwzorowywać w rzutach prostokątnych prawdziwy kształt każdego przedmiotu, czy każdą inwentaryzowaną sytuację przestrzenną. Wymagają one jednak bardzo kosztownej aparatury, i to zarówno do wykonywania zdjęć, jak i do odtwarzania [3]. Istnieją także metody fotogrametryczne umożliwiające odtworzenie sytuacji przestrzennej lub płaskiej na podstawie zdjęcia wykonywanego zwykłym aparatem fotograficznym, takie jak choćby metoda siatki proporcjonalnej, czy metoda oparta o restytucję koła głębokości. Bywa, że niewłaściwe wykonanie zdjęcia uniemożliwia odtworzenie koniecznych wymiarów, nawet pomimo wykorzystania najbardziej wyrafinowanych technik [3]. 20

20 Nieświadomość osoby fotografującej miejsce wypadku niejednokrotnie skutkuje tym, że powstają zdjęcia mało wartościowe z technicznego punktu widzenia [3]. Należy podkreślić, że wymienione tu warunki wykonania poprawnej dokumentacji fotograficznej nie są warunkami do wykonania zdjęć fotogrametrycznych, bo te podlegają prawom wynikającym z przyjętej metody fotogrametrycznej, co zostanie przybliżone w dalszej części pracy. 4.2 Zawartość dokumentacji fotograficznej. Dokumentacja fotograficzna powinna zawierać następujące elementy : 1. Informacje na temat kamery fotograficznej oraz zdjęcia w formie źródłowej, tzn. negatywy lub pliki na nośniku elektronicznym. 2. Zdjęcia obejmujące : - widoki sytuacyjne z dalszej odległości, bez szczegółów, które pozwalają na zorientowanie się w topografii drogi, jej otoczeniu i oznakowaniu, - widoki ogólne miejsca wypadku, - widoki szczegółowe, - położenia powypadkowe pojazdów i pozycje końcowe ofiar wypadku, - uszkodzenia i odkształcenia pojazdów, - obiekty mające wpływ na zaistnienie i przebieg wypadku, - widoki z miejsca kierowcy, - widoki specjalne, np. zdjęcia nocne, zdjęcia we mgle itp. [13]. 4.3 Reguły sporządzenia prawidłowej dokumentacji fotograficznej. Zadaniem dokumentacji jest zarejestrowanie dowodów rzeczowych. Dlatego musi być ona wykonana z zachowaniem pewnych reguł : [3] 1. Prawidłowo wykonana dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia powinna zawierać część opisową. 21

21 Rys Wzór dokumentacji fotograficznej [14] 2. Zbiór podpisanych fotografii wykonanych za pomocą aparatów analogowych i cyfrowych [14]. W przypadku zdjęć wykonanych aparatem analogowym, należy dołączyć negatyw, który najlepiej pociąć na odcinki np. po sześć fotografii i włożyć do koperty, nie powinien natomiast być zginany, gdyż łatwo może się zniszczyć [3]. Obecnie obserwuje się dynamiczny wzrost parametrów technicznych poprawiających jakość fotografii cyfrowej i szybkość ich wykonywania. Z tego powodu fotografia analogowa została praktycznie całkowicie zastąpiona technikami cyfrowymi. 22

22 3. Jeżeli nie jest to konieczne z bardzo ważnych względów, nie wolno dopuścić do porządkowania drogi przed wykonaniem zdjęć. W przeciwnym wypadku każdą zmianę stanu sytuacji na miejscu wypadku trzeba bezwzględnie opisać w protokole, aby wyeliminować wszelkie niejednoznaczności skutkujące możliwością błędnej interpretacji fotografii [3]. 4. Bardzo pomocnym w późniejszej analizie fotogrametrycznej jest wrysowanie kredą na jezdni wzorca w postaci kwadratu o znanym boku. Kwadrat ten musi być widoczny na zdjęciu, natomiast w protokole trzeba napisać jaką długość ma jego bok. Kwadrat wzorcowy z powodzeniem może zastąpić położona na jezdni łata, utworzona przez dwie połączone w środku, skrzyżowane pod kątem prostym cienkie listwy [3]. Rys Łata wzorcowa w formie składanego krzyża o znanym boku [3] Bardzo przydatne mogą być również : linijka wzorcowa, która może być zastosowana do zaznaczania szczegółów uszkodzonego pojazdu oraz markery do oznakowania punktów charakterystycznych na miejscu zdarzenia drogowego [14]. a) b) c) d) Rys Wzorce stosowane do zaznaczenia szczegółów uszkodzonego pojazdu i punktów na planie wypadku a) linijka wzorcowa b), c), d) markery ustawione na drodze [a),b),d) 14] [c) 43] Największą dokładność transformacji fotogrametrycznej można uzyskać wówczas, gdy wzorzec widoczny jest na pierwszym planie zdjęcia. Dokładność będzie również tym większa im większy będzie wzorzec. Kamera fotografująca ślady na jezdni powinna być nachylona w stosunku do fotografowanej płaszczyzny pod kątem jak najbardziej zbliżonym do kata prostego [3]. 23

23 a b Rys Fotografia drogi z widocznym śladem hamowania; a) zdjęcie zrobione pod zbyt małym kątem w stosunku do płaszczyzny jezdni, b) zdjęcie prawidłowe [14] 5. Zamiast stosowania łaty można wykonać zdjęcie w taki sposób, aby obejmowało przynajmniej cztery dowolne nie współliniowe punkty dokładnie zwymiarowane na szkicu [3]. Rys Jezdnia z widocznymi śladami zarzucania, obejmujące cztery nie współliniowe punkty ABCD o znanych wzajemnych odległościach, leżące w płaszczyźnie jezdni [3] 6. Zdjęcia należy wykonywać przede wszystkim wzdłużnie i poprzecznie do osi jezdni z obydwóch stron [3]. Zdjęcia wzdłuż osi jezdni wykonuje się dla ułatwienia określenia prawdziwych proporcji w poprzek i w głąb jezdni. Dzięki temu uzyskuje się pewność, że każda linia poprowadzona równolegle do poziomych krawędzi zdjęcia jest w rzeczywistości prostopadła do osi i krawędzi jezdni [13]. Zdjęcia wykonane są z dwóch stron, ponieważ zdarza się, że przy danym oświetleniu, pozycji słońca lub odblaskach na jezdni, pewne ślady będą widoczne tylko z jednej strony, a z drugiej staną się ukryte. W przypadku zdjęć wykonanych pod kątem w stosunku do kierunku drogi bardzo trudno będzie odnaleźć prawidłowe proporcje wymiarów, a to może prowadzić do znaczących błędów przy pomiarach i przekształceniach fotogrametrycznych [13]. 24

24 Rys Podstawowe kierunki fotografowania miejsca wypadku [3] 7. Ślady pozostawione na jezdni, szczególnie ślady opon i zarysowań nawierzchni oraz obszary rozrzutu różnych odłamków, bardzo często są słabo widoczne na zdjęciach z powodu zbyt małego kontrastu. Dlatego przed rozpoczęciem fotografowania powinny być obrysowane kredą i ponumerowane [13]. Ponadto zastosowane znaki muszą być wyjaśnione w uzupełniającym tekście, aby nie było wątpliwości, jakich śladów dotyczą [13]. Rys Ślady opon pozostawione na jezdni obrysowane kredą [a) 33] 25

25 Do obrysowania śladów pozostawionych na jezdni można wykorzystać oznaczenia : [13] Rys Dodatkowe znaki stosowane do poprawienia widoczności i ułatwienia rozpoznania na zdjęciach różnych śladów znajdujących się na jezdni [13] 8. Jeżeli ślady obejmują długi odcinek drogi konieczne jest wykonanie serii zdjęć [3]. Jeżeli na jezdni narysowano bazę referencyjną, należy wykonywać serię zdjęć wzdłuż osi jezdni, począwszy od początku inwentaryzowanego obszaru, przemieszczając się do przodu o długość kolejnego czworokąta referencyjnego [13]. Rys Obszar jezdni, które powinny być kolejno sfotografowane przy wykonywaniu dokumentacji fotograficznej długiego odcinka drogi [13] 9. Uszkodzony pojazd należy fotografować przede wszystkim z czterech stron, prostopadle do boków w miarę możliwości także z góry, aby możliwe było późniejsze wyznaczenie stopnia deformacji i obliczenie energii utraconej na odkształcenie nadwozia, a co za tym idzie prędkość pojazdów tuż przed zderzeniem [3]. 26

26 a) b) c) d) Rys Kierunki fotografowania pojazdu a), b), c), fotografia samochodu wykonana z góry [14] Zdjęcia pojazdu najlepiej wykonać obiektywem wąskokątnym z dłuższego dystansu, w celu zmniejszenia efektu perspektywy, a przez to przybliżenia obrazu pojazdu na fotografii do rzutu prostokątnego [13]. Rys Kąt widzenia sylwetki samochodu przez aparat fotograficzny [14] 27

27 Ze zdjęcia przedstawionego wyżej wynika, że im bliżej fotografowanego obiektu znajduje się aparat fotograficzny tym bardziej obcinane są skrajne obszary fotografowanego samochodu [14]. Rys Fotografia tyłu samochody z naniesioną sylwetką rzeczywistą [14] 10. Jeżeli jest to możliwe wskazane jest sfotografowanie miejsca wypadku z góry np. z najwyższego piętra sąsiadującego budynku [3]. Rys Fragment skrzyżowania z miejsca zdarzenia drogowego sfotografowany z góry z pobliskiego budynku. Na zdjęciu naniesiono czworokąt, który mógłby stanowić bazę ewentualnej transformacji fotogrametrycznej [40] 28

28 11. Miejsce wypadku nocnego powinno być równomiernie oświetlone przy pomocy przenośnych, mocnych lamp na wysokich statywach, najlepiej takich, jakie są na wyposażeniu pojazdów Straży Pożarnej. Przynajmniej dwie lampy powinny być ustawione na środku jezdni, po przeciwnych stronach obszaru poddawanego oględzinom i skierowane do jego wnętrza [13]. Rys Zdjęcie oświetlenia miejsca wypadku nocą [42] Zdjęcia nocne wymagają długich, kilkusekundowych czasów naświetlania, dlatego kamera powinna być stabilnie umocowana na statywie [13]. Rys Zdjęcie nocne miejsca wypadku wykonane przy równomiernym oświetleniu przenośnymi lampami halogenowymi[41] W przypadku fotografowania pojazdów w nocy najlepsze efekty uzyskuje się oświetlając samochody z czterech stron [3]. 29

29 Można tego dokonać przy pomocy jednej lampy błyskowej w następujący sposób : - ustawiamy aparat fotograficzny na statywie, - nastawiamy przesłonę zgodnie z liczbą przewodnią lampy błyskowej, - otwieramy migawkę na stałe, ustawiając ją przedtem na B lub T o ile aparat ma taką pozycję, - trzymając lampę błyskową w ręce wyzwalamy kolejno cztery błyski obchodząc pojazdy czterech stron, - zamykamy przesłonę [13]. 7.4 Widoki. Rys Schemat oświetlenia pojazdów [3] 4.4 Widoki Widoki sytuacyjne z dalszej odległości Zdjęcia dokumentujące miejsce wypadku należy wykonywać metodą od ogółu do szczegółu. Najbardziej ogólnymi ujęciami są widoki sytuacyjne, które mają walor poglądowy. Ich celem jest ukazanie rejonu wypadku w kontekście topografii drogi i jej otoczenia [13]. 30

30 4.4.2 Widoki ogólne miejsca wypadku Widoki ogólne obejmują położenie wszystkich śladów i obiektów związanych z wypadkiem. Stanowią uzupełnienie i zobrazowanie opisowej dokumentacji miejsca wypadku oraz szkicu [13]. W odróżnieniu od poglądowych widoków sytuacyjnych mają one w pierwszym rzędzie wartość techniczną, ponieważ na ich podstawie możliwe będzie w przyszłości dokonanie dodatkowych pomiarów różnych odległości, które nie zostały zmierzone podczas oględzin [13] Widoki szczegółowe Widok szczegółowy jest to ujęcie fragmentu śladu lub obiektu w zbliżeniu. Oznakowanie śladów kredą na jezdni i ponumerowanie umożliwi łatwą ich identyfikację oraz umiejscowienie w kontekście całego obrazu miejsca wypadku. Korzystne jest wykonanie zdjęć tego samego szczegółu przynajmniej w dwóch lub trzech różnych ujęciach, pod różnymi kątami [13] Położenie powypadkowe pojazdów i pozycje końcowe ofiar wypadku Zdjęcia te ułatwiają wyobrażenie stanu powypadkowego i dostrzeżenie elementów, które mogły umknąć uwadze przy oglądaniu innych zdjęć. Mają bardzo ważne znaczenie poglądowe, a czasem są także pomocne przy odtworzeniu jakichś nie zmierzonych wymiarów [13]. Ponieważ pojazdy lub ofiary wypadku zostały już uchwycone na zdjęciach ogólnych, można wykonać zbliżenia pod dowolnymi kątami, nie sugerując się bazą referencyjną [13]. 31

31 4.4.5 Widok z miejsca kierowcy Zdjęcia te są ujęciami sytuacji przed pojazdem wykonanymi kamerą w takiej pozycji, w jakiej znajdowała się głowa kierowcy. Najczęściej nie są wykonywane bezpośrednio po wypadku, ale dopiero w czasie rekonstruowania zdarzenia, dla zilustrowania tego, co widzieli kierowcy w konkretnych pozycjach przedwypadkowych. Mogą to być także ujęcia przez boczną szybę lub zdjęcia lusterka wstecznego [13]. Fotografie takie powinny być wykonywane przy ogniskowej aparatu ustawionej w pozycji naturalnej, czyli nie oddalającej i nie przybliżającej. Jako pojazd, w którym jest ustawiona kamera, może być wykorzystany samochód taki sam, jak biorący udział w wypadku lub o podobnych rozmiarach [13]. 4.5 Jakość zdjęć do dokumentacji fotograficznej Jakość zdjęć zawartych w dokumentacji powinna być możliwie jak najwyższa. O jakości tej decydują trzy elementy, które mogą być kontrolowane przez wykonującego dokumentację : - czas ekspozycji, - kompozycja, - głębia ostrości [14] Czas ekspozycji. Czas naświetlania (czas migawki) Czas naświetlania jest to czas otwarcia migawki, w którym naświetlany jest element światłoczuły w aparacie. Czasy otwarcia migawki liczone są w ułamkach sekundy (1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2) gdzie np. 1/2 oznacza pół sekundy, a 1/30 jedna trzydziestą część sekundy. Migawka może być także otwarta dłużej, wtedy liczy się ją w całkowitych sekundach (1", 2", 4",8"...) [30]. Czas naświetlania obok przysłony jest jednym z najistotniejszych parametrów robionego zdjęcia. W warunkach słabego oświetlenia konieczne są dłuższe czasy naświetlania, a przy mocnym świetle krótsze [30]. 32

32 Robiąc zdjęcia nocne, zwykle konieczne jest zamontowanie aparatu na statywie, a często nawet trzeba korzystać z wyzwalacza, gdyż przyciśnięcie spustu może poruszyć aparat. Zrobienie zdjęcia z ręki nocą jest niezwykle trudne, ponieważ nawet najbardziej sztywna i spokojna ręka nie jest nieruchoma. Podobnie jest w sytuacji, gdy robimy zdjęcie przy dużej przysłonie w średnich warunkach oświetleniowych. Ilość światła zatrzymana przez przysłonę musi być zrównoważona wydłużeniem czasu naświetlania. W przeciwnym wypadku zdjęcie wyjdzie nam niedoświetlone. Z kolei jeśli ustawimy zbyt długi czas naświetlania, otrzymamy prześwietlony obraz [30]. Główny wpływ na naświetlenie mają trzy elementy : - przysłona, - czas naświetlania - ekwiwalent czułości matrycy/filmu. Mogą być one w pełni regulowane przez fotografa w trybie manualnym (M) lub przez aparat w trybie auto, a także częściowo przez człowieka i częściowo przez aparat w trybach półautomatycznych jak np. Tv, Av (Canon) S, A (Nikon), P [30] Kompozycja Zdjęcie fotograficzne prawidłowo skomponowane to takie, które przedstawia tylko te elementy, które są istotne dla potrzeb analizy zakresu uszkodzeń. Zapewnienie prawidłowej kompozycji jest szczególnie istotne przy analizie komputerowej wymagającej wielokrotnego powiększenia fotografii w celu zaznaczenia na niej punktu na jezdni lub na pojeździe [14] Głębia ostrości (dawniej "głębokość ostrości") Parametr określający zakres odległości, w którym obiekty obserwowane przez urządzenie optyczne sprawiają wrażenie ostrych. W fotografii, to zjawisko wynika z ograniczeń technicznych medium rejestrującego obraz : - rozmiaru ziarna błony filmowej, lub - pikseli sensora. 33

33 Duża głębia ostrości zapewnia ostrość większości elementów na zdjęciu, natomiast mała głębia ostrości (czyli precyzyjne ustawienie i nieostre tło) wyodrębnia fotografowany obiekt na tle otoczenia [40]. Bezpośrednio, na zakres głębi ostrości mają wpływ następujące czynniki : - przysłona im mniejszy otwór względny jest pozostawiony (czyli: czym wyższa liczba przysłony, np. 16 lub 22), tym większa głębia, - odległość na jaką ustawiona jest ostrość obiektywu (odległość między przedmiotem a aparatem) - im odległość ta jest mniejsza, tym głębia ostrości również, - ogniskowa. Pośrednio, na zakres głębi ostrości ma wpływ : - rozdzielczość, - wielkość sensora/filmu [40]. Rys Głębia ostrości [26] Przysłona (Przesłona) Przysłona, często określana również jako "przesłona", jest to mechaniczna część aparatu, a właściwie obiektywu, składająca się z nachodzących na siebie, wyprofilowanych blaszek. Celem tego mechanizmu jest regulacja ilości światła 34

34 przechodzącej przez obiektyw i padającej na element światłoczuły (matrycę - aparaty cyfrowe / film - analogowe). Jest to jeden z elementów decydujących o naświetleniu zdjęcia. Zwykle przysłona oznaczana jest jako f (wartość) na przykład f 2,8 lub jako sama wartość. Im owa wartość jest wyższa, tym przysłona przepuszcza mniej światła do obiektywu. Przeważnie występujące wartości przysłony to np.: 1,4-1,8-2,8-3, , Im niższa jest dolna wartość przysłony, tym obiektyw jest jaśniejszy [30]. Rys Schemat otwarcia otworu względnego z zależności od wartości przysłony [31] Czułość ISO Czułość ISO to parametr określający, w jakim stopniu element światłoczuły jest wrażliwy na światło. Inaczej mówiąc określa ilość światła potrzebną do prawidłowego naświetlenia filmu/matrycy. Obecnie czułości określa się w skali ISO. Na przykład w kompaktowych aparatach cyfrowych pojawiają się najczęściej czułości ISO 50, 100, 200, 400, w niektórych 800. Czułości te są odpowiednikami czułości filmu z aparatu analogowego. Im mniejsza wartość ISO tym element światłoczuły jest mniej wrażliwy na światło i potrzeba więcej światła do prawidłowego naświetlenia zdjęcia. W sytuacji słabych warunków oświetleniowych stosuje się wyższe wartości ISO. Jeżeli chcemy 35

35 zrobić zdjęcie przy danej wartości przysłony i długości czasu naświetlania, a przy tych ustawieniach warunki oświetleniowe są niewystarczające do zrobienia prawidłowo naświetlonego zdjęcia, wtedy możemy podnieść parametr ISO. Warunki oświetleniowe mogą być tak słabe, że nawet przy najmniejszej przysłonie konieczne jest zastosowanie tak długiego czasu naświetlania, który uniemożliwia zrobienie nieporuszonego zdjęcia. Wtedy jedynym wyjściem jest zwiększenie czułości. Jednak podnoszenie czułości pociąga za sobą pewne konsekwencje, mianowicie wyższe wartości ISO powodują tak zwane szumy, czyli zakłócenia objawiające się widocznymi pikselami sprawiającymi, że zdjęcie jest bardziej ziarniste. Wprawdzie przy dużych rozdzielczościach dopiero wysokie wartości ISO (powyżej 200) powodują widoczną, przeszkadzającą ziarnistość, jednak przy niskich rozdzielczościach granica ta się obniża. Szumy często są widoczne w powiększeniu zdjęcia, co może utrudnić nam późniejsze wykadrowanie zdjęcia, gdy na przykład chcemy wyciąć jego kawałek [30] Rodzaj obiektywu do wykonywania dokumentacji fotograficznej W celu podniesienia dokładności przekształceń fotogrametrycznych, mających na celu uzyskanie z nich wartości rzeczywistych o jak największej precyzji, należy stosować podczas wykonywania zdjęć wyłącznie aparaty wyposażone w obiektywy normalnokątne [14]. Obiektyw normalnokątny jest to obiektyw, którego wartość ogniskowej jest równa długości przekątnej klatki negatywu (aparaty analogowe) lub długości przekątnej matrycy światłoczułej (aparaty cyfrowe) [14]. Wymóg dotyczący rodzaju obiektywu jest niezbędny jeżeli do przekształceń fotogrametrycznych będą stosowane metody wykreślne lub programy komputerowe wykonujące przekształcenia płaskie (PC-Rect, Hawkeye) [14]. W wielu przypadkach popularnie stosowane aparaty cyfrowe są wyposażone w obiektywy typu zoom, na których brakuje oznakowań wartości ogniskowych. Wówczas jedyną sensowną możliwością jest ustawienie ogniskowej obiektywu w pozycji skrajnej odpowiadającej obiektywowi szerokokątnemu, który wprowadza jednakże do wyników transformacji znaczny błąd spowodowany dystorsją [14]. Wyżej wymienioną niedogodność można wyeliminować stosując do transformacji fotogrametrycznych metody oparte o przekształcenia przestrzenne z dodatkowymi procedurami eliminującymi błędy dystorsji obiektywów. Ze względu na duży stopień skomplikowania wykorzystuje się w tym przypadku wyłącznie programy komputerowe 36

36 wyposażone w procedurę kalibracji aparatu fotograficznego eliminującego błędy związane z dystorsją obiektywu szerokokątnego (Photomodeler i iwitness) [14]. 4.7 Źródła błędów wymiarów obiektów odtwarzanych ze zdjęć fotograficznych Na dokładność odtworzenia wymiarów obiektów utrwalonych na zdjęciach fotograficznych wchodzących w skład dokumentacji fotograficznej wpływają m.in. błędy spowodowane dystorsją zastosowanego obiektywu fotograficznego jak również błędy odczytu spowodowanego niską rozdzielczością mapy bitowej przedstawiającej zdjęcie wczytane do pamięci komputera. Poprawna rozdzielczość mapy bitowej związana jest głównie z zastosowanym aparatem fotograficznym [14] Dystorsja Do opisu modelu matematycznego kamery stosowane są przeważnie równania opisujące rzut środkowy. x = c k y = c k X Y Y Z (4.1) (4.2) gdzie : c k stała kamery, X, Y współrzędne terenowe, x, y współrzędne tłowe. Dystorsja jest uwzględniana jako poprawki do równań rzutu środkowego. Ta transformacja z układu współrzędnych 3D do 2D w przypadku zastosowania współrzędnych jednorodnych staje się układem liniowym. Rzeczywiste kamery odbiegają od modelu liniowego, zwłaszcza dotyczy to niedrogich kamer (aparatów) cyfrowych ze zmienną ogniskową. W tym przypadku okazuje się, że główną przyczyną błędów są przede wszystkim zniekształcenia zwane dystorsją radialną. Potrafią one dochodzić do 100 pikseli przy przekątnej obrazu 2000 pikseli. Często istnieje potrzeba wykorzystania takich zdjęć nie do celu pomiarów lecz dokumentacyjnych, tworzenia modeli 3D i pokrywania ich teksturą. 37

37 Istnieje wiele metod kalibracji kamer pozwalających na wyznaczenie parametrów orientacji wewnętrznej, w tym dystorsji. Większość z nich wykorzystuje wzorce kalibracyjne lub obiekty (punkty osnowy) o znanych współrzędnych 3D. W praktyce zdarza się konieczność wykorzystania już wykonanych zdjęć nie zawierających punktów o znanych współrzędnych. Znane są metody samokalibracji oparte na wykorzystaniu kilku zdjęć, w których następuje jednoczesne wyznaczenie parametrów orientacji wewnętrznej, dystorsji, orientacji wzajemnej kamer, jednak ze względu na korelacje parametrów nie jest możliwe ich dokładne wyznaczenie. Ze względu na coraz większe zainteresowanie możliwością wykorzystania zdjęć cyfrowych i koniecznością ich korekcji niezbędne jest wyznaczenie potrzebnych parametrów. Konieczna jest więc kompensacja dystorsji poprzez wprowadzenie nieliniowych poprawek do wyników pomiarów w płaszczyźnie tłowej (2D). W celu umożliwienia szybkiego "poprawienia" takich zdjęć zostały opracowane programy pozwalające na wizualne "korygowanie" zdjęć [12]. Największe błędy kształtów sfotografowanych obiektów powodują obiektywy szerokokątne, których ogniskowe są mniejsze od przekątnych klisz. Te obiektywy wprowadzają trzy rodzaje zniekształceń spowodowanych dystorsją [14]. Rodzaje dystorsji do których można zaliczyć : - dystorsję radialną - dystorsję przemieszczenia - dystorsję prostopadłości Rys a [14] Rys b [14] Rys c [14] (a) (b) (c) Błędy związane z dystorsją są do wyeliminowania przez kalibrowanie aparatu fotograficznego. Programy komputerowe takie, jak Photomodeler i iwitness wyposażone są w nakładki umożliwiające skorygowanie efektów dystorsji [14]. Proces kalibracji w programie Photomodeler polega na sfotografowaniu pod różnym kątami rastra o znanych wymiarach [14]. Następnie po wczytaniu zdjęć do programu i zaznaczeniu punktów charakterystycznych przeprowadzony jest proces kalibracji polegający na doborze 38

38 współczynników korygujących błędy dystorsji. Po zakończonym procesie kalibracji w pamięci komputera zapisywany jest plik ze współczynnikami korygującymi, który powinien być wczytany przed każdym procesem odtwarzania kształtów analizowanych obiektów utrwalonych na zdjęciach fotograficznych [14]. Rys Fotografie rastra wykonane przy różnych położeniach aparatu fotograficznego[39] Proces kalibracji w programie iwitness przebiega identycznie. Różne są jedynie wzorce zastosowanego rastra [14].W rozdziale 4.8 przedstawiono algorytm pozwalający w prosty sposób na korekcję dystorsji w oparciu o pomiar współrzędnych tłowych punktów znajdujących się w rzeczywistości na jednej prostej. Przydatne jest to w metodach jednoobrazowych, które znalazły zastosowanie w rekonstrukcji wypadków samochodowych, o czym jest mowa w poniższych rozdziałach. 39

39 4.7.2 Rozdzielczość mapy bitowej Rozdzielczość obrazu Rozdzielczość obrazu określa się jako ilość pikseli w poziomie razy ilość w pionie. Znając wymiary obszaru utworzonego przez piksele, możemy obliczyć wymiar poziomy i pionowy. Im większa rozdzielczość obrazu, tym wyższa jest jego jakość. Powszechnie mówi się o rozdzielczości jako ilość pikseli na cal (2,54 cm). Skrót: dpi jako ilość kropek na cal bardziej odpowiada dla urządzeń drukujących. Obok skrótu dpi jest używany skrót : ppi, z angielskiego : point per inch albo piel per inch. Ten skrót jest odpowiedni dla urządzeń rejestrujących. Zarówno dpi jak i ppi nie jest precyzyjną informacją, bowiem nic nie mówi o rozdzielczości piksela. Można jedynie zakładać, że rozdzielczość przez nią określona dotyczy w domniemany sposób punktów kwadratowych. W zastosowaniach praktycznych, występuje więc jeszcze jedna miara: lpi z angielskiego : lines per inch (linia na cal). Ta informacja określa drugi wymiar. Najczęściej mamy sytuację, że dpi lub ppi określa rozdzielczość poziomą, a lpi określa rozdzielczość pionową [16] Mapa bitowa Mapa bitowa jest to zestaw bitów służący do odwzorowania obiektów graficznych (rysunków, zdjęć). Komputerowy odpowiednik rastra. Podstawowym graficznym elementem mapy bitowej jest piksel [27]. Błąd w pomiarach na zdjęciach może wynikać z niewystarczającej jego dokładności. Zdjęcia, dla których mapa bitowa będzie posiadała za małą liczbę pikseli tracą na użyteczności, gdyż nie jest możliwy dokładny pomiar odwzorowanej sytuacji. Z tego powodu zaleca się stosowanie aparatów o matrycach wysokiej rozdzielczości. 40

40 4.8 Wyznaczenie parametrów określających dystorsję z prostych odwzorowanych na zdjęciu Rys Rozkład wektora dystorsji na składowe: radialną (Δr) i tangencjalną (Δt) [2] oznaczenia: r - składowa radialna wektora dystorsji, t - składowa tangencjalna wektora dystorsji, S' - punkt najlepszej symetrii, P' - rzeczywiste położenie punktu, P'' - odwzorowane położenie punktu. Rys Błąd odwzorowania punktu ( r) spowodowany dystorsją radialną obiektywu w płaszczyźnie obrazu [2] W nowych obiektywach odcinek O'S' < 0.01mm, a wielkość składnika tangencjalnego nie przekracza 3µm. Z tego powodu pominięto w rozważaniach wpływ dystorsji tangencjalnej. 41

41 Poniżej przedstawiono matematyczny opis dystorsji: ( ) 2 1 k 1 r d 4 2n 2 x u x 0 + x d x k 2 r d.. k n r d + p 1 2 x d x 0 + r d + 2 p 2 x d x 0 y d y 0 ( ) 2 1 k 1 r d ( ) ( ) ( ) 4 2n 2 y u y 0 + y d y k 2 r d.. k n r d + p 1 2 y d y 0 + r d + 2 p 2 x d x 0 y d y 0 ( ) ( ) ( ) (4.3) (4.4) gdzie : x 0, y 0 - współrzędne punktu najlepszej symetrii, x d, y d - współrzędne tłowe odczytane ze zdjęcia, ( ) 2 ( y d y 0 ) 2 r d - promień wodzący, r d x d x 0 +, (4.5) x u, y u - współrzędne po skorygowaniu (usunięciu dystorsji). Oprócz pominięcia wpływu dystorsji tangencjalnej poniższe rozważania zawężono do wyznaczenia współczynnika k 1, który w praktyce koryguje 90% zniekształceń dystorsji. Tak więc przy założeniu, że początek układu współrzędnych jest umieszczony w punkcie najlepszej symetrii, oraz przy pominięciu współczynników k 2, k 3,... k n wielomiany opisujące dystorsję radialną można zapisać w postaci : ( ) := x d 1 + k 1 ( r d ) 2 x u k 1, x d, r d y u k 1, y d, r d ( ) := y d 1 + k 1 ( r d ) 2 (4.6) (4.7) Parametr dystorsji można wyznaczyć w oparciu o pomiar współrzędnych tłowych punktów znajdujących się w rzeczywistości na jednej prostej (w rzucie środkowym proste powinny odwzorować się w proste). W pierwszym kroku wyznaczamy przecięcie rozważanej prostej z okręgiem o zadanym promieniu r (zakładamy, że dla danego promienia r zniekształcenie dystorsji jest identyczne). Następnie wyznaczamy równanie prostej przechodzącej przez punkty przecięcia prostej z okręgiem (punkty A i B na Rys. 4.25). 42

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska PRACA MAGISTERSKA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia

6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia 6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia Przeprowadzenie badań mających na celu wykazanie przydatności technologii naziemnego skaningu laserowego w pracy policji, wymagało zaznajomienia się z wszelkimi

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości wspomagania rekonstrukcji wypadku przy wykorzystaniu różnych programów komputerowych

Analiza możliwości wspomagania rekonstrukcji wypadku przy wykorzystaniu różnych programów komputerowych Dariusz Bułka, Stanisław Wolak Cyborg Idea s.c. Analiza możliwości wspomagania rekonstrukcji wypadku przy wykorzystaniu różnych programów komputerowych Streszczenie W artykule przedstawiono analizę możliwości

Bardziej szczegółowo

Jerzy Bernasik. Wykłady z fotogrametrii i teledetekcji

Jerzy Bernasik. Wykłady z fotogrametrii i teledetekcji Jerzy Bernasik Wykłady z fotogrametrii i teledetekcji Kraków 2008 Wprowadzenie Fotogrametria - jak wskazuje grecki źródłosłów - oznacza technikę pomiarową opartą o obrazy fotograficzne (zapisane świałem).

Bardziej szczegółowo

P r a c a d y p l o m o w a m a g i s t e r s k a

P r a c a d y p l o m o w a m a g i s t e r s k a AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki P r a c a d y p l o m o w a m a g i s t e r s k a Imię i

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

Kształcimy praktyków - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotografia.

Kształcimy praktyków - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotografia. Fotografia Dominik Imielski 40 Spis treści 1. Wstęp... 42 2. Lustrzanka cyfrowa, analogowa i aparat kompaktowy... 42 3. Tarcza trybów w aparacie... 44 4. Kompensacja ekspozycji... 46 5. Kompozycja dla

Bardziej szczegółowo

Wypadek drogowy wybrane aspekty obsługi zdarzenia drogowego

Wypadek drogowy wybrane aspekty obsługi zdarzenia drogowego NAUKA W Służbie zdj. M. Mazewski Wypadek drogowy wybrane aspekty obsługi zdarzenia drogowego kom. Radosław Kobryś wykładowca Zakładu Ruchu Drogowego CSP podinsp. Jarosław Piotrowski wykładowca Zakładu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft.

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft. WSTĘP Wspomniane w rozdziale 2.3 generowanie zapisu powierzchni bryły nadwozia na podstawie danych z redukcyjnego lub pełnowymiarowego modelu polega na zdigitalizowaniu (uzyskaniu współrzędnych x,y,z w

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Maria WOJTAS PRACA DOKTORSKA

Mgr inż. Maria WOJTAS PRACA DOKTORSKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA Katedra Dróg i Mostów Mgr inż. Maria WOJTAS PRACA DOKTORSKA Przydatność danych geodezyjnych na terenach górniczych dla celów projektowych Promotor Dr hab. inż. Antoni MOTYCZKA Prof.

Bardziej szczegółowo

REFLEKTORY ŚWIATEŁ MIJANIA A MOŻLIWOŚCI OCENY PRZESZKÓD DROGOWYCH PRZEZ KIEROWCĘ PODCZAS JAZDY W NOCY

REFLEKTORY ŚWIATEŁ MIJANIA A MOŻLIWOŚCI OCENY PRZESZKÓD DROGOWYCH PRZEZ KIEROWCĘ PODCZAS JAZDY W NOCY REFLEKTORY ŚWIATEŁ MIJANIA A MOŻLIWOŚCI OCENY PRZESZKÓD DROGOWYCH PRZEZ KIEROWCĘ PODCZAS JAZDY W NOCY TOMASZ TARGOSIŃSKI 1, YANDAN LIN 2 Instytut Transportu Samochodowego Fudan University Shanghai Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW DIGITALIZACYJNYCH W MUZEALNICTWIE

ZALECENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW DIGITALIZACYJNYCH W MUZEALNICTWIE ZALECENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW DIGITALIZACYJNYCH W MUZEALNICTWIE Zespół ekspertów powołany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Eryk Bunsch, Piotr Jamski, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA

Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA Wykład 1: Informacje wstępne Informacje wstępne Grafika komputerowa jest obecnie obszerną dziedziną wiedzy, która obejmuje wiele zagadnień natury teoretycznej i algorytmicznej

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

Technologia produkcji obiektywów EF

Technologia produkcji obiektywów EF Technologia produkcji obiektywów EF 161 1 W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań: konstrukcja obiektywów firmy Canon Podstawowym zadaniem obiektywów fotograficznych jest reprodukcja fotografowanego obiektu

Bardziej szczegółowo

Kartodiagram w wybranych programach komputerowych*

Kartodiagram w wybranych programach komputerowych* Polski Przegląd Kar to gra ficz ny Tom 40, 2008, nr 3, s. 247 266 ADRIAN BAJER, JOLANTA KORYCKA-SKORUPA Katedra Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego adrianbajer@o2.pl, j.skorupa@uw.edu.pl Kartodiagram

Bardziej szczegółowo

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY Mając detektor scyntylacyjny możemy zmierzyć natężenie promieniowania wychodzącego z jakiegoś narządu, a jeśli wybierzemy odpowiednie okno amplitud, to

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI SERIA GEOMATYKA 1 DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI KONCEPCJA UPROSZCZONEJ METODY BADANIA AKTUALNOŚCI I PREZENTACJI DANYCH GEOPRZESTRZENNYCH NA PRZYKŁADZIE TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI dr inż. Anna

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

Radiografia cyfrowa w przemysłowym laboratorium badań nieniszczących

Radiografia cyfrowa w przemysłowym laboratorium badań nieniszczących Radiografia cyfrowa w przemysłowym laboratorium badań nieniszczących Bogdan Piekarczyk Technic-Control Sp. z o.o. Szczecin www.technic-control.pl 1. Wstęp Radiografia przemysłowa od ponad 100 lat wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce

Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce SZKOŁA POLICJI w PILE Zakład Kryminalny Maria Kaczmarek Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce Recenzja Roman Wojtuszek Redakcja językowa Waldemar Hałuja Skład komputerowy Maria

Bardziej szczegółowo

Zmienność w procesach

Zmienność w procesach MODUŁ IV Zmienność w procesach i jej odmiany. Podstawy statystycznego nadzorowanie procesów. Zdatność jakościowa procesu. Elementy koncepcji Six Sigma 1 Zmienność w procesach Zmienność jest naturalnym

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obróbka i wizualizacja obrazów. Piotr Kopciał

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obróbka i wizualizacja obrazów. Piotr Kopciał Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obróbka i wizualizacja obrazów Piotr Kopciał Obróbka i wizualizacja obrazów Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu robota mobilnego

Rozwój systemu robota mobilnego Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Praca magisterska Łukasz Hanusiak, Mariusz Nowacki kierunek studiów: informatyka stosowana specjalność: informatyka w nauce i technice Rozwój systemu robota mobilnego

Bardziej szczegółowo

Oględziny jako czynność procesowo-kryminalistyczna

Oględziny jako czynność procesowo-kryminalistyczna Oględziny jako czynność procesowo-kryminalistyczna Oględziny- czynność procesowokryminalistyczna polegająca na ścisłej, szczegółowej, celowej obserwacji jej przedmiotu. Spostrzeganie odbywa się przy pomocy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI Kierunek: Specjalność: Automatyka i Robotyka (AIR) Robotyka (ARR) PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza obrazów przeznaczona do wspomagania nawigacji pojazdu autonomicznego

Bardziej szczegółowo

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz Studium Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa RODZAJE AUDYTU Barbara Dmowska - Stefanowska

Bardziej szczegółowo