Spo³eczna Kampania BEZPIECZNE DZIECI NA POLSKICH DROGACH Informator dla nauczycieli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spo³eczna Kampania BEZPIECZNE DZIECI NA POLSKICH DROGACH 2006. Informator dla nauczycieli"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŒCI Wstêp Patronaty honorowe Za³o enia Ogólnopolskiej Spo³ecznej Kampanii Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach Regulamin Konkursu dla nauczycieli na koncepcjê i scenariusze lekcji z zakresu udzielania pierwszej pomocy Regulamin Konkursu na projekt plakatu Pierwsza pomoc w razie wypadku Sprawozdanie z przebiegu Kampanii w 2005 r Protokó³ z posiedzenia komisji konkursowej Ogólnopolskiej Spo³ecznej Kampanii Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach Tragiczna statystyka: wypadki z udzia³em dzieci w 2005 roku Formularze zg³oszeñ do konkursów Adresy internetowe Patronów Honorowych Partnerów i Organizatorów Spo³ecznej Kampanii BEZPIECZNE DZIECI NA POLSKICH DROGACH

3 Spo³eczna Kampania BEZPIECZNE DZIECI NA POLSKICH DROGACH 2006 Informator dla nauczycieli Za³o enia Kampanii Regulaminy konkursów Sprawozdanie z Kampanii 2005 i lista nagrodzonych Materia³y pomocnicze do przeprowdzania lekcji Warszawa 2006

4 Szanowni Pañstwo! Pocz¹tek roku szkolnego. Wielkie nadzieje, radoœæ, plany na przysz³oœæ. Wydaje siê, e wszystko musi toczyæ siê ustalonym rytmem. Wystarczy jednak chwila nieuwagi i dochodzi do dramatu. W 2005 roku w wypadkach drogowych ponad szeœæ tysiêcy dzieci zosta³o rannych, a 173 ponios³o œmieræ. Tych liczb nie trzeba komentowaæ. Kolizji drogowych nie da siê unikn¹æ, nale y jednak zrobiæ wszystko, by nie by³o w nich tylu ofiar. Rozpoczynaj¹c kolejn¹ edycjê Ogólnopolskiej Spo³ecznej Kampanii Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach, tradycyjnie chcemy zachêciæ Pañstwa, nauczycieli, rodziców, policjantów, po prostu doros³ych, do nasilenia dzia³añ s³u ¹cych zapobieganiu nieszczêœciom. Podobnie jak w latach ubieg³ych proponujemy wspó³pracê z lokalnymi instytucjami i organizacjami, które pomog¹ przeprowadziæ zajêcia, spotkania, festyny itp. zwi¹zane z bezpieczeñstwem ruchu drogowego. Dodatkowo tym razem og³aszamy dwa konkursy: dla uczniów na projekt plakatu Pierwsza pomoc w razie wypadku dla nauczycieli na koncepcjê i scenariusze lekcji poœwiêconych udzielaniu pierwszej pomocy. Wiele szkó³ bierze udzia³ w naszej Kampanii bez specjalnych zachêt. Wierzymy, e do tego grona w tym roku przy³¹cz¹ siê kolejne. Nie obiecujemy wielkich nagród, chocia nie ukrywamy, e z radoœci¹ wrêczamy i wysy³amy co roku wszystkim dyplomy, a najlepszym tak e upominki. To naprawdê wielka satysfakcja, gdy udaje nam siê spotkaæ na podsumowaniu w Warszawie z dzieæmi i nauczycielami z ca³ej Polski. Wiemy, e tam, gdzie zainspirowaliœmy dodatkow¹ aktywnoœæ, najm³odsi rzadziej wpadaj¹ na jezdniê bez zastanowienia, potrafi¹ wykorzystaæ zdobyt¹ wiedzê w yciu i same bez problemu poprowadz¹ lekcjê wychowania komunikacyjnego. Prosimy, przy³¹czcie siê do Kampanii, nie a³ujcie swojego czasu i energii, by upowszechniaæ zasady bezpieczeñstwa. Naprawdê trzeba to robiæ, by y³o siê nam w Polsce lepiej i spokojniej. Organizatorzy

5

6 6

7 7

8 BEZPIECZNE DZIECI NA POLSKICH DROGACH ZA O ENIA OGÓLNOPOLSKIEJ SPO ECZNEJ KAMPANII BEZPIECZNE DZIECI NA POLSKICH DROGACH Termin: od 1 wrzeœnia do 30 listopada 2006 r. 2. Patronat: Minister Edukacji Narodowej Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji Krajowa Rada Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego. 3. Patronat medialny: TVP 3, Radio dla Ciebie, PAP, G³os Nauczycielski, ITV.Mazowsze. 4. Organizatorzy: Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeñstwa Obywateli "TARCZA" Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego Wydawnictwo EDYTOR S.A. 5. Wspó³organizatorzy: Komenda G³ówna Policji Fundacja TERAZ MAZOWSZE Stowarzyszenie Zalew Zegrzyñski lokalne organizacje pozarz¹dowe. 6. Cele Kampanii: akcja prewencyjna i medialna na rzecz zapewnienia dzieciom i m³odzie y bezpieczeñstwa na drogach uwra liwienie kierowców na zwi¹zan¹ z rozpoczêciem roku szkolnego, szczególnie liczn¹ obecnoœæ dzieci na drogach 8

9 zwiêkszenie poczucia odpowiedzialnoœci kieruj¹cych pojazdami za bezpieczeñstwo w³asne i innych u ytkowników dróg oraz sk³onienie ich do przestrzegania zasad ruchu drogowego uœwiadomienie dzieciom i ich opiekunom zagro eñ oraz mo liwych skutków kolizji i wypadków na drogach zapoznanie dzieci i m³odzie y z zasadami udzielania pierwszej pomocy zapobieganie wypadkom drogowym. 7. Plan Kampanii: 1) Inauguracja Kampanii prze³om sierpnia i wrzeœnia 2006 r. (dostarczenie informacji i regulaminów Kampanii do Kuratoriów Oœwiaty, szkó³, innych placówek oœwiatowych, zamieszczenie zasad Kampanii na stronie internetowej 2) Wrzesieñ 2006 r. konferencja prasowa. 3) Wrzesieñ 2006 r. rozpoczêcie Kampanii w szko³ach podstawowych i gimnazjach, og³oszenie konkursów organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Spo³ecznej Kampanii Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach : dla uczniów na projekt plakatu Pierwsza pomoc w razie wypadku dla nauczycieli na koncepcjê i scenariusze lekcji dla szkó³ podstawowych i gimnazjów z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 4) Wrzesieñ listopad 2006 r. eliminacje szkolne konkursu plastycznego, dzia- ³ania edukacyjne w szko³ach w trakcie zajêæ lekcyjnych z wychowania komunikacyjnego oraz w ramach przygotowania uczniów do uzyskania Karty Rowerowej, np.: na lekcjach techniki i wychowania fizycznego zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania siê po drogach oraz przepisami ruchu drogowego z wykorzystaniem dostêpnych podrêczników i innych pomocy naukowych; praktyczna nauka oraz technika jazdy rowerem na lekcjach biologii i wychowania fizycznego i specjalnie organizowanych zajêciach zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym ofiarom wypadków drogowych (warto zaprosiæ pielêgniarkê, lekarza, ratownika, funkcjonariusza Stra y Po arnej, Policji, Wojska, Obrony Cywilnej) na lekcjach plastyki wykonanie prac propaguj¹cych bezpieczeñstwo na drogach i zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku na lekcjach wychowawczych z udzia³em przedstawicieli wymienionych instytucji, a tak e np. firm ubezpieczeniowych informacja i dyskusja nt. wypadków drogowych, ich przyczynach, konsekwencjach, sposobach zapobiegania i przeciwdzia³ania ich skutkom (w tym warto omówiæ obowi¹zkowe czynnoœci w razie udzia³u w wypadku, standardy i procedury postêpowania itp.). 9

10 5) 4-30 wrzeœnia 2006 r. organizacja dni otwartych pod has³em Przepisy ruchu drogowego bez tajemnic w szko³ach podstawowych ca³ego kraju lub innych placówkach i miejscach wybranych przez organizatorów, po po³udniu lub w jedn¹ z sobót, albo niedziel wrzeœnia br., w ramach wspó³pracy dyrekcji szkó³ z miejscow¹ policj¹, WORD, Rad¹ Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego, dealerem samochodów maj¹cym siedzibê na danym terenie itp. Forma tych imprez powinna byæ ca³kowicie dowolna np. mo e to byæ rodzinny piknik, miejski lub wiejski festyn, konkurs wiedzy, sprawdzian wiadomoœci niezbêdnych do zdobycia Karty Rowerowej, zlot lub rajd rowerowy itp. Jeœli to mo liwe, ka de dziecko uczestnicz¹ce w takiej imprezie, powinno otrzymaæ np. poradnik, jak bezpiecznie chodziæ i jeÿdziæ rowerem, ulotkê, albo element odblaskowy. Sponsorem tego typu wydawnictwa móg³by byæ np. Urz¹d Marsza³kowski ka dego województwa. 6) Listopad 2006 r. podsumowanie szkolnych konkursów plastycznych, przekazanie organizatorom raportu i dokumentacji przeprowadzonych przez szko³ê w ramach Kampanii dzia³añ wraz z mo liw¹ dokumentacj¹ faktograficzn¹, fotograficzn¹ itp. 7) Styczeñ/luty 2006 r. oficjalne podsumowanie Kampanii (z udzia³em przedstawicieli najbardziej aktywnych szkó³, œrodowisk, firm, instytucji oraz Patronów). Rozstrzygniêcie konkursu na plakat oraz na scenariusze lekcji. Wrêczenie nagród i wyró nieñ. 8) Termin nadsy³ania prac: 15 grudnia 2006 r. 10

11 REGULAMIN KONKURSU DLA NAUCZYCIELI na koncepcjê i scenariusze lekcji z zakresu udzielania pierwszej pomocy I. Organizatorami Konkursu s¹ organizatorzy Ogólnopolskiej Spo³ecznej Kampanii Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach : Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeñstwa Obywateli Tarcza, Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego i Wydawnictwo EDYTOR S.A. II. III. IV. Celem Konkursu jest wzrost bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie y poprzez upowszechnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnikami Konkursu mog¹ byæ nauczyciele szkó³ podstawowych i gimnazjów, w szczególnoœci prowadz¹cy zajêcia zwi¹zane z bezpieczeñstwem dzieci i m³odzie y, w tym bezpieczeñstwem ruchu drogowego, którzy w terminie do 30 wrzeœnia 2006 roku przeœl¹ (poczt¹, faxem lub em) do Organizatorów wype³niony formularz ZG OSZENIA UDZIA U W KON- KURSIE (wzór formularza str. 29). Zadaniem Uczestników Konkursu jest przygotowanie koncepcji i scenariuszy lekcji, w trakcie których z uwzglêdnieniem mo liwoœci percepcyjnych, manualnych itp. dziecka oraz podstaw programowych nauczania w poszczególnych kategoriach wiekowych bêd¹ przeprowadzane zajêcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. V. Koncepcja i scenariusze lekcji powinny uwzglêdniaæ wykorzystanie specjalistycznych materia³ów pomocniczych, udzia³ ekspertów z zakresu udzielania pierwszej pomocy (lekarz, pielêgniarka, ratownik medyczny), mo liwe w warunkach szkolnych zajêcia praktyczne. VI. Konkurs na koncepcjê i scenariusze lekcji zostanie rozstrzygniêty w nastêpuj¹cych kategoriach: 1) dla szkó³ podstawowych: klasy I-III klasy IV-VI 2) dla gimnazjów. VII. Prace nale y nadsy³aæ w formie wydruku wraz z dyskietk¹ zawieraj¹c¹ plik word. VIII. Termin nadsy³ania prac: 15 grudnia 2006 r. 11

12 IX. Prace nale y przesy³aæ na adres: Wydawnictwo EDYTOR S.A., ul. Marsza³kowska 140, Warszawa, Biuro Organizacyjne Ogólnopolskiej Spo³ecznej Kampanii Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach, z dopiskiem: KONKURS DLA NAUCZYCIELI X. Do wysy³anej pracy uczestnik Konkursu do³¹czy oœwiadczenie, w którym wyrazi zgodê na nieodp³atne publikowanie jej przez Organizatorów w ca³oœci lub we fragmentach, pod warunkiem zamieszczenia ka dorazowo imienia i nazwiska Autora. Oœwiadczenie musi zawieraæ dane osobowe oraz w³asnorêczny podpis. XI. Jury powo³ane przez Organizatorów przyzna nagrody w ka dej z wymienionych kategorii. Ka dy Uczestnik Konkursu otrzyma Dyplom potwierdzaj¹cy udzia³ w Konkursie. XII. Rozstrzygniêcie Konkursu odbêdzie siê w styczniu 2007 roku. Nagrody zostan¹ wrêczone podczas podsumowania Ogólnopolskiej Kampanii Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach. XIII. W miarê mo liwoœci finansowych Organizatorów oraz wsparcia Patronów i Sponsorów wyró nione scenariusze zostan¹ opublikowane i udostêpnione nauczycielom w ca³ej Polsce. 12

13 REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT PLAKATU PIERWSZA POMOC W RAZIE WYPADKU I. Organizatorami Konkursu s¹ organizatorzy Ogólnopolskiej Spo³ecznej Kampanii Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach : Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeñstwa Obywateli Tarcza, Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego i Wydawnictwo EDYTOR S.A. II. III. Celem Konkursu jest wzrost bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie y poprzez upowszechnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnikami Konkursu mog¹ byæ szko³y podstawowe i gimnazja, które: w terminie do 30 wrzeœnia 2006 roku przeœl¹ (poczt¹, faxem lub em) do Organizatorów wype³niony formularz ZG OSZENIA UDZIA U W KONKURSIE (wzór formularza str. 29). przeprowadz¹ szkolne eliminacje konkursu i piêæ najlepszych, wyró nionych prac, nadeœl¹ na adres Organizatorów. IV. Prace plastyczne mog¹ byæ wykonane dowoln¹ technik¹, w formacie maksymalnym 50 x 70 cm. Na odwrocie ka dej pracy nale y podaæ: imiê i nazwisko Autora, jego adres wiek i klasê, do której chodzi nazwê i adres szko³y imiê i nazwisko nauczyciela-opiekuna zgodê rodziców/opiekunów na nieodp³atne wykorzystanie pracy przez Organizatorów Konkursu do celów wydawniczych i promocyjnych zwi¹zanych z Ogólnopolsk¹ Kampani¹ Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach. V. Prace nale y nadsy³aæ zabezpieczone przed uszkodzeniem. VI. Termin nadsy³ania prac: 15 grudnia 2006 r. VII. Prace nale y przesy³aæ na adres: Wydawnictwo EDYTOR S.A., ul. Marsza³kowska 140, Warszawa, Biuro Organizacyjne Ogólnopolskiej Spo³ecznej Kampanii Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach, z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY. 13

14 VIII. Jury powo³ane przez Organizatorów przyzna nagrody rzeczowe w dwóch kategoriach: dla szkó³ nagrodê g³ówn¹ i dwa wyró nienia dla Autorów prac nagrodê g³ówn¹ i 10 wyró nieñ wszyscy nauczyciele-opiekunowie m³odych artystów otrzymaj¹ Dyplomy przyznane przez Organizatorów. IX. Rozstrzygniêcie Konkursu odbêdzie siê w styczniu 2007 roku. Nagrody zostan¹ wrêczone podczas podsumowania Ogólnopolskiej Spo³ecznej Kampanii Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2005 R. OGÓLNOPOLSKIEJ SPO ECZNEJ KAMPANII BEZPIECZNE DZIECI NA POLSKICH DROGACH Informacje ogólne 1. Adresatami Kampanii by³y dzieci ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych, ich opiekunowie, rodzice i nauczyciele z terenu ca³ego kraju. 2. Organizatorzy III edycji kampanii: Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeñstwa Obywateli TARCZA i Wydawnictwo EDYTOR S.A. 3. Honorowy patronat: Minister Edukacji i Nauki, Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Komendant G³ówny Policji. 4. Zrealizowane zosta³y cele kampanii obejmuj¹ce m.in. dzia³ania organizacyjne, wydawnicze i informacyjne dotycz¹ce konkursu dla szkó³ i jego popularyzacji wœród nauczycieli. W dniu r. w Brwinowie k/warszawy odby³a siê narada Kuratorów Oœwiaty z ca³ego kraju. Podczas spotkania, organizowanego przez MEN, zaprezentowane zosta³y cele, za³o enia i strategia trzeciej edycji kampanii, kuratorom wrêczono program Kampanii oraz wydawnictwa adresowane do nauczycieli szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. 14

15 Dziêki dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego (Ministerstwo Infrastruktury) wydany zosta³ Informator dla nauczycieli, zawieraj¹cy m.in. sprawozdanie z ubieg³orocznej edycji Kampanii, materia³y instrukta owe, fragmenty opracowañ metodycznych i dydaktycznych nades³anych w poprzednich konkursach oraz za³o enia i regulamin konkursu adresowanego do szkó³. Nak³ad Informatora zosta³ bezp³atnie skierowany do szkó³ podstawowych i gimnazjalnych na terenie ca³ego kraju. Kampaniê zainaugurowano podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej, która odby³a siê w dniu r. w Komendzie Sto³ecznej Policji, z udzia³em przedstawicieli MSWiA, Komendy G³ównej Policji oraz przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na rzecz bezpieczeñstwa na drogach. W konferencji wziêli udzia³ dziennikarze prasy, radia i telewizji. Informacja na temat za³o eñ Kampanii ukaza³a siê w licznych mediach ogólnopolskich i lokalnych. Patronat medialny nad Kampani¹ objêli: program 1 PR i 3 TVP, PAP, G³os Nauczycielski oraz Radio dla Ciebie. W dniach 5-30 wrzeœnia 2006 roku na terenie ca³ego kraju odbywa³y siê lekcje wychowania komunikacyjnego, m.in. pod has³em Przepisy ruchu drogowego bez tajemnic. Pomoc przy ich przeprowadzeniu stanowi³y zamieszczone w Informatorze przyk³adowe programy i scenariusze spotkañ i festynów na temat bezpieczeñstwa ruchu na drogach. Z przekazywanych do Biura Organizacyjnego informacji wynika, i du ¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê rodzinne pikniki i wiejskie festyny, gdzie jedn¹ z atrakcji by³y pokazy policji, konkursy wiedzy o bezpieczeñstwie ruchu na drogach, sprawdziany wiadomoœci niezbêdnych do zdobycia karty rowerowej itp. 5. Rozstrzygniêty zosta³ konkurs dla szkó³ podstawowych i gimnazjalnych nt. praktycznej realizacji programu wychowania komunikacyjnego, na który nades³ano 437 prac i sprawozdañ. 6. Spotkanie laureatów tradycyjnie odby³o siê na pocz¹tku lutego br. w Rodzinnym Centrum Rozrywki HulaKula w Warszawie. Uczestniczyli w nim reprezentanci uczniowie i nauczyciele nagrodzonych szkó³, przedstawiciele kierownictwa patronuj¹cych kampanii resortów, Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, Krajowej Rady Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego oraz Komendy G³ównej Policji. Wymierne rezultaty realizacji Kampanii 1. Organizatorzy szacuj¹, i w lekcjach wychowania komunikacyjnego oraz ró norodnych imprezach zwi¹zanych z promocj¹ bezpieczeñstwa na drogach, podobnie jak w roku ubieg³ym, wziê³o udzia³ ponad uczniów z terenu ca³ego kraju, a w organizacjê zaanga owanych by³o blisko nauczycieli, rodziców, opiekunów i policjantów. 15

16 Fotoserwis

17 WRĘCZENIE NAGRÓD W HULAKULI

18 2. Uzyskanie, podobnie jak w poprzednich latach, honorowych patronatów Ministra Edukacji Narodowej, Komendanta G³ównego Policji oraz Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji. 3. Opublikowanie Informatora dla nauczycieli Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach i rozes³anie go (za poœrednictwem Kuratoriów Oœwiaty, delegatur ZNP oraz samorz¹dów lokalnych) do wiêkszoœci szkó³ podstawowych i gimnazjów na terenie ca³ego kraju. 4. Z celami i za³o eniami Kampanii zapoznano Kuratorów Oœwiaty na spotkaniu organizowanym przez MEN w Brwinowie k. Warszawy (sierpieñ 2005 r.), na którym przekazano sprawozdanie z przebiegu ubieg³orocznej edycji Kampanii oraz Informator. 5. Kampania medialna: udzia³ w konferencji prasowej ( r.) dziennikarzy z 23 redakcji prasy, radia i TVP3, pozwoli³ na szerok¹ akcjê informacyjn¹ mówi¹c¹ o za³o eniach i celach projektu. W ogólnopolskiej audycji TVP-3 oraz w Radio dla Ciebie przeprowadzono rozmowê z organizatorami Kampanii (Tarcza, Policja i KR BRD). Na stronach internetowych policji, Stowarzyszenia TARCZA, Wydawnictwa EDYTOR i ZNP zamieszczono zasady Kampanii i regulamin konkursu dla szkó³. Ponadto na bie ¹co by³y przekazywane informacje dla mediów o lokalnych dzia³aniach w ramach Kampanii. 6. Jury konkursu przyzna³o wyró nienia dla 15 spoœród 437 szkó³, które nades³a³y prace. Uwagi koñcowe Kampania by³a organizowana ju po raz trzeci. Fakt objêcia jej po raz kolejny patronatem honorowym przez szefów resortów edukacji narodowej i spraw wewnêtrznych oraz merytoryczne i finansowe wsparcie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego, œwiadczy³y o wysokiej ocenie dwóch poprzednich edycji. Zainteresowanie mediów oraz ich aktywny udzia³ w propagowaniu idei Kampanii umo liwi³o szerokie dotarcie z problematyk¹ bezpieczeñstwa w ruchu drogowym do adresatów. Du e zainteresowanie udzia³em w kampanii nauczycieli i rodziców, autentyczna pomoc funkcjonariuszy policji oraz realne wsparcie w³adz gminnych i powiatowych, potwierdzaj¹ zasadnoœæ kontynuacji Kampanii w 2006 roku. Warszawa, styczeñ 2006 r. 18

19 PROTOKÓ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ SPO ECZNEJ KAMPANII BEZPIECZNE DZIECI NA POLSKICH DROGACH 2005 W dniu 5 stycznia 2006 roku w siedzibie Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego odby³o siê posiedzenie komisji konkursowej, w sk³ad w której wchodzili: Zbigniew Szumera Prezes Zarz¹du wydawnictwa EDYTOR S.A. Przewodnicz¹cy Komisji Konkursowej Jaros³aw Czarnowski Wiceprezes ZNP Miros³awa Œwidziñska Komenda G³ówna Policji Danuta Dzido Ministerstwo Edukacji Narodowej Roman Falkowski Prezes Zarz¹du Stowarzyszenia Tarcza Anna Wojciechowska G³os Nauczycielski Maciej Taraœ Wy sza Szko³a Pedagogiczna Na konkurs nades³ano 437 prac i sprawozdañ z przeprowadzonych lekcji i imprez zwi¹zanych z bezpieczeñstwem dzieci na drogach. Komisja postanowi³a nagrodziæ 15 szkó³, w których zosta³y przeprowadzone najciekawsze zajêcia dla dzieci. Na specjalne wyró nienie zas³u y³a Szko³a Podstawowa Specjalna w Augustowie, do której uczêszczaj¹ dzieci niepe³nosprawne mentalnie. Laureaci: 1. Szko³a Podstawowa w Górznie 2. Szko³a Podstawowa w Gi ycach 3. Szko³a Podstawowa nr 3 w Le ajsku 4. Szko³a Podstawowa w Bo em 5. Szko³a Podstawowa w Fa³kowie 6. Szko³a Podstawowa w Parzêczewie 7. Szko³a Podstawowa nr 56 w odzi 8. Szko³a Podstawowa nr 120 w odzi 9. Szko³a Podstawowa nr 5 w Gorzowie Wielkopolskim 10. Szko³a nr 13 w Starachowicach 11. Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Budziskach 12. Szko³a Podstawowa nr 1 w Ustrzykach Dolnych 13. Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Zab³udowie 14. Szko³a Podstawowa nr 2 w Legionowie Wyró nienie: Szko³a Podstawowa Specjalna w Augustowie 19

20 TRAGICZNE STATYSTYKI WYPADKI Z UDZIA EM DZIECI W 2005 ROKU Statystyki s¹ bezwzglêdne o co roku na naszych drogach setki dzieci bior¹ udzia³ w wypadkach drogowych. Pytanie, dlaczego do tych tragicznych zdarzeñ dochodzi i dlaczego ich ofiarami tak czêsto s¹ najm³odsi, to olbrzymi spo³eczny problem. Rola wszystkich nauczycieli, w tym nauczycieli, którzy prowadz¹ zajêcia z wychowania komunikacyjnego oraz bezpieczeñstwa w ogóle, jest w zapobieganiu im nieoceniona. Og³aszaj¹c poprzednie edycje Spo³ecznej Kampanii Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach, staraliœmy siê Pañstwu dostarczyæ informacje z zakresu metodyki i dydaktyki prowadzenia takich lekcji oraz przyk³adowe ich scenariusze, nades³ane zreszt¹ przez uczestników poprzednich konkursów nauczycieli z ró nych stron Polski. Nie jesteœmy zwolennikami epatowania s³uchaczy, szczególnie kilku i kilkunastolatków mro ¹cymi krew opowieœciami o wypadkach. Czasem okazuje siê to jednak konieczne. Chc¹c wesprzeæ Pañstwa wysi³ki, dostarczyæ bezdyskusyjne argumenty, postanowiliœmy zatem tym razem przedstawiæ analizy statystyczne mówi¹ce o wypadkach drogowych z udzia³em dzieci, ich przyczynach i skutkach. Mamy nadziejê, e wykorzystaj¹ je Pañstwo podczas rozmów zarówno z m³odzie ¹, jak i rodzicami. Nie chcemy straszyæ, ale nie wolno nam przechodziæ obojêtnie wobec tak licznych dramatów. Wci¹ wierzymy, e wielu z nich mo na zapobiec. Dane ogólne W 2005 roku w Polsce wydarzy³o siê 5876 wypadków drogowych z udzia³em dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach tych 173 dzieci ponios³o œmieræ, a 6091 zosta³o rannych. W stosunku do roku 2004 liczba wypadków zmniejszy³a siê o 754 (-11,4%), rannych o 792 (-11,5%). Mniej by³o tak e dzieci, które ponios³y œmieræ na skutek wypadku drogowego o 50 (-22,4%). Na szczêœcie tendencja spadkowa liczby wypadków z udzia³em najm³odszych i ich ofiar zdecydowanie siê utrzymuje i jest znacz¹ca przede wszystkim w zakresie liczby ofiar œmiertelnych. Warto zatem walczyæ o bezpieczeñstwo na drogach, uczyæ najm³odszych, jak siê nale y zachowywaæ, edukowaæ kierowców i przestrzegaæ rodziców przed skutkami lekcewa enia tych problemów. To przynosi efekty. W ostatnich latach zmniejszy³a siê np. populacja dzieci w wieku 0-14 lat. Jesteœmy spo³eczeñstwem starzej¹cym siê, jednak spadek populacji nie jest proporcjonalny do spadku liczby wypadków drogowych i ich ofiar w interesuj¹cej nas grupie wiekowej. W ci¹gu 10. minionych lat populacja dzieci zmala³a o oko³o 27%, podczas gdy liczba wypadków o 40%, zaœ ofiar œmiertelnych o blisko 60%. 20

21 Wypadki z udzia³em dzieci w wieku 0-14 lat i ich ofiary w latach Zabici w wypadkach drogowych w wieku 0-17 lat w 2005 roku Ranni w wypadkach drogowych w wieku 0-17 lat w 2005 roku 21

22 Wypadki drogowe i ich ofiary wœród dzieci w wieku 0-14 lat w latach oraz populacja dzieci w poszczególnych latach. Rok Wypadki Zabici Ranni Ogó³em 1995=100% Ogó³em 1995=100% Ogó³em 1995=100% Liczba dzieci w wieku 0-14 lat (w tys.) % populacji w stosunku do ogólnej liczby ludnoœci , , ,0 8678,1 22, , , ,9 8446,7 21, , , ,2 8169,5 21, , , ,5 7861,1 20, , , ,1 7557,6 19, , , ,7 7294,4 19, , , ,0 7039,3 18, , , ,1 6804,3 17, , , ,0 6580,2 17, , , ,0 6479,6 17, , , ,1 6285,6 16,6 Ofiary wypadków wœród dzieci W 2005 roku najwiêcej ofiar wypadków by³o wœród dzieci w przedziale wiekowym 7-14 lat, najmniej w grupie 0-6 lat. Ofiary wypadków drogowych w wieku 0-17 lat w latach Grupy wieku Zabici Ranni Zabici Ranni Zabici Ranni lat lat lat ¹cznie Grup¹ bardzo zagro on¹ jest te nieletnia m³odzie w wieku lat. S¹ to osoby, które aktywnie uczestnicz¹ w ruchu drogowym. Czêœciej ni m³odsze dzieci poruszaj¹ siê samodzielnie po drogach, zarówno jako piesi, jak i kieruj¹cy rowerami oraz motorowerami. Tak du e zagro enie wypadkami wskazuje, e m³odzi ludzie uczêszczaj¹cy do szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie s¹ wystarczaj¹co dobrze przygotowani do udzia³u w ruchu drogowym. Nale y obj¹æ ich bardziej intensywnymi dzia³aniami edukacyjnymi. 22

23 Wiêkszoœæ dzieci opuszczaj¹cych szko³ê podstawow¹ ma ju kartê rowerow¹, a po ukoñczeniu 13 roku ycia czêsto tak e kartê motorowerow¹. Fakt uzyskania tych wa nych dokumentów œwiadczy o tym, e pozna³y w toku nauczania przepisy ruchu drogowego i wystêpuj¹ce w nim zagro enia. Jednak statystyka wypadkowa dowodzi, e nie jest to takie oczywiste. Ofiary wypadków wieku 0-17 lat w 2005 r. Dzieci i m³odzie Ofiary Zabici Ranni ogó³em % ogó³em % ogó³em % OGÓ EM piesi , , ,5 rowerzyœci i motorowerzyœci , , ,6 motocykliœci 119 1,2 13 3, ,1 pasa erowie , , ,3 inne ofiary wypadków 262 2,7 22 6, ,5 W 2005 roku ponad 45% ofiar œmiertelnych wypadków w wieku 0-17 lat, byli to pasa erowie pojazdów. To osoby doros³e ponosz¹ winê za œmieræ nieletnich pasa erów. W licznych przypadkach s¹ nimi bliscy poszkodowanych, na przyk³ad któreœ z rodziców prowadz¹cych samochód. Te przera aj¹ce liczby powinny mobilizowaæ kierowców do prawid³owego przewo enia dzieci w pojazdach, tzn. stosowania fotelików i pasów bezpieczeñstwa oraz jazdy zgodnej z przepisami prawa. Dzieci ponosz¹ œmieræ w wypadkach i doznaj¹ obra eñ z powodu nieprawid³owych zachowañ doros³ych, którzy nie przestrzegaj¹ przepisów ruchu drogowego, przede wszystkim przekraczaj¹ dozwolon¹ prêdkoœæ. Wœród dzieci najm³odszych, w wieku 0-6 lat, ofiary wypadków to przede wszystkim pasa erowie samochodów osobowych (48%), potem dopiero piesi (43%) i mali rowerzyœci (6%). Najwiêcej dzieci-pasa erów zosta³o poszkodowanych w miesi¹cach wakacyjnych. Podró owali oni samochodami osobowymi, za kierownic¹ których siedzia³y z regu³y osoby w wieku lat. Natomiast ofiary w wieku szkolnym to g³ównie piesi (48%), w drugiej kolejnoœci pasa erowie samochodów osobowych (26%), ale znaczn¹ grupê poszkodowanych stanowi¹ te rowerzyœci (19%). Inne ofiary, na przyk³ad pasa erowie autobusów, to zaledwie oko³o 7% wszystkich ofiar w wieku 7-14 lat. Najczêœciej przyczyn¹ wypadków z udzia³em dzieci bêd¹cych pieszymi jest nieodpowiednie zachowanie najm³odszych uczestników ruchu 64 % zdarzeñ. 1 1 Czêœæ danych procentowych dotyczy 2004 roku, zosta³y opracowane w Instytucie Transportu Samochodowego na podstawie bazy danych przekazanych przez KGP. Pokazuj¹ one utrzymuj¹ce siê tendencje. 23

24 Czas i miejsce powstania wypadków Najwiêcej dzieci bierze udzia³ w wypadkach drogowych w miesi¹cach letnich. Mimo, i widocznoœæ na drogach jest w lecie znacznie lepsza, a zmrok zapada o kilka godzin póÿniej ni w okresie jesienno-zimowym, w lecie ginie nawet kila razy wiêcej dzieci ni w pozosta³ych okresach. S¹ to miesi¹ce, kiedy najm³odsi chêtnie wychodz¹ z domu, aby spêdzaæ czas na powietrzu, udaj¹ siê do miejsc zabaw, je d ¹ na rowerach. Czêœciej te podró uj¹ na dalszych trasach jako pasa erowie samochodów osobowych. Dane te sugeruj¹ potrzebê utrwalania dzieciom przed wakacjami wiedzy na temat bezpiecznego poruszania siê po drogach, a tak e kontrolowania ich zachowañ, gdy przebywaj¹ poza domem. Niebezpiecznym miesi¹cem dla dzieci jest równie paÿdziernik. Wypadki z udzia³em dzieci w wieku 0-14 lat i ich ofiary w poszczególnych miesi¹cach 2005 roku 24

25 Wypadki z udzia³em dzieci w wieku 0-14 lat w latach , w poszczególnych miesi¹cach roku Zabici w wieku 0-14 lat w latach , w poszczególnych miesi¹cach roku 25

26 Analizuj¹c stan bezpieczeñstwa i zagro enia na drogach w poszczególnych województwach, oprócz statystyki wypadków, nale y uwzglêdniaæ takie czynniki, jak gêstoœæ dróg, nasycenie samochodami i natê enie ruchu. Tereny bardziej zaludnione i uprzemys³owione, gdzie wystêpuje intensywny ruch lokalny i tranzytowy, z regu³y s¹ dla dzieci mniej bezpieczne. Najbezpieczniejsze, choæ nie ca³kowicie bezpieczne, dla dzieci w 2005 roku by³y województwa: opolskie i zachodniopomorskie. Do wypadków z udzia³em dzieci dochodzi w zdecydowanej wiêkszoœci na obszarach zabudowanych 94%, przewa nie na prostych odcinkach dróg pomiêdzy skrzy owaniami, ale te na przejœciach dla pieszych 30%. Najczêœciej dzieci staj¹ siê ofiarami wypadków drogowych w godzinach popo³udniowych, miêdzy godz i Ponad 80% potr¹ceñ ma miejsce przy œwietle dziennym, a nie o zmroku, kiedy kierowcy maj¹ z³¹ widocznoœæ. Wypadki z udzia³em dzieci w wieku 0-14 lat w 2005 roku w poszczególnych województwach 26

27 Piesi i kieruj¹cy jako sprawcy wypadków drogowych W 2005 roku z winy dzieci w wieku 0-14 lat, bêd¹cych pieszymi, wydarzy³o siê 1676 wypadków drogowych, œmieræ ponios³o w nich 27. dzieci, a 1703 zosta³o rannych. Niektóre dozna³y bardzo ciê kich obra eñ, nawet powoduj¹cych kalectwo. Najwiêcej poszkodowanych dzieci-pieszych jest w przedziale wieku 7-14 lat. Dziecko, które ukoñczy³o siódmy rok ycia, mo e ju poruszaæ siê po drodze bez opieki starszych. W praktyce tak te czêsto bywa, dzieci siedmioletnie i trochê starsze same chodz¹ do szko³y, niekiedy musz¹ przejœæ przez ulicê bez sygnalizacji œwietlnej, albo wróciæ ze szko³y do domu poruszaj¹c siê poboczem drogi. Najczêstsz¹ przyczyn¹ wypadków z udzia³em dzieci-pieszych jest: nag³e wtargniêcie na jezdniê wychodzenie spoza pojazdu przebieganie przez jezdniê w niedozwolonym miejscu. Sprawcy wypadków piesi wg grup wiekowych w 2005 r. Grupy wieku Wypadki % Zabici % Ranni % ,4 6 0, , ,4 21 2, , ,3 19 2, , ,7 80 8, , , , , , , ,9 60 i wiêcej lat , , ,2 W grupie kieruj¹cych dzieci spowodowa³y 827 wypadków, zginê³o w nich 20 dzieci, a 889 odnios³o obra enia cia³a. Sprawcy wypadków kieruj¹cy wg grup wiekowych w 2005 r. Grupy wieku Wypadki % Zabici % Ranni % , , ,9 18 0, , ,2 81 1, , , , , , , , , , ,6 60 i wiêcej lat , , ,5 27

28 Kieruj¹cy wœród dzieci to przede wszystkim rowerzyœci, rzadziej motorowerzyœci. Prawie po³owa rowerzystów-dzieci uczestnicz¹cych w wypadkach drogowych nie przestrzega³a zasady pierwszeñstwa przejazdu. Wynika z tego, e w du ej mierze zasad tych nie znaj¹ lub nie potrafi¹ ich w praktyce stosowaæ. Wœród rowerzystów w wieku 7-14 lat, w ok. 70% przypadków winê za wypadek ponosi dziecko. Najbezpieczniejsze dla rowerzystów s¹ œcie ki rowerowe. Niestety, wci¹ mamy ich za ma³o, choæ w ostatnich latach widaæ ju znaczn¹ poprawê, zw³aszcza w wiêkszych miastach. Niemal nagminne jest nieprzestrzeganie obowi¹zku wyposa ania rowerów w elementy obowi¹zkowe, zw³aszcza oœwietlenie z przodu i z ty³u oraz elementy odblaskowe, co powoduje zagro enie bezpieczeñstwa w czasie z³ej widocznoœci. * * * Dzieci czêœciej obarcza siê win¹ za spowodowanie wypadku ni osoby doros³e. Tymczasem b³êdy pope³niane przez najm³odszych bezpoœrednio wi¹ ¹ siê i wynikaj¹ z etapu ich rozwoju. M³odsze dzieci: nie s¹ w stanie podzieliæ swojej uwagi, koncentruj¹ siê tylko na jednej sprawie, rozmowie, albo zabawie nie rozumiej¹ zagro eñ wystêpuj¹cych w ruchu drogowym mimo, e znaj¹ niektóre zasady ruchu, nie stosuj¹ ich na drodze maj¹ du e trudnoœci ze zlokalizowaniem Ÿród³a dÿwiêku, ocen¹ odleg³oœci i prêdkoœci. Pomimo odnotowanego spadku zdarzeñ drogowych i ich ofiar z udzia³em dzieci w 2005 roku, statystyki te nadal napawaj¹ du ym niepokojem, bowiem wci¹ na naszych drogach gin¹ najm³odsi uczestnicy ruchu drogowego. Niektóre kraje (Szwecja, Norwegia, Szwajcaria) w swoich dzia³aniach na rzecz zapobiegania wypadkom postawi³y sobie za cel tak zwan¹ wizjê zerow¹. To znaczy uzna³y, e wypadki drogowe mog¹ siê zdarzaæ, bo cz³owiek uczestnicz¹cy w ruchu drogowym jest omylny, ale nie powinny to byæ wypadki œmiertelne. Do tego w³aœnie powinniœmy d¹ yæ podejmuj¹c przedsiêwziêcia na rzecz bezpieczeñstwa dzieci w ruchu drogowym. Troska o najm³odszych uczestników ruchu drogowego to nieustanna praca z dzieæmi, niekoñcz¹ce siê dzia³ania ró nych podmiotów, w tym szkó³, samorz¹dów lokalnych, policji, mediów i rodziców. Pañstwo, nauczyciele, którzy na co dzieñ prowadz¹ zajêcia z wychowania komunikacyjnego, najlepiej wiedz¹, ile wysi³ku wymaga utrwalenie u dzieci zasad bezpieczeñstwa. Trzymamy za Was kciuki i wspieramy, na ile to mo liwe. Na szczêœcie liczne akcje i kampanie adresowane g³ównie do doros³ych powoli zmieniaj¹ ich zachowanie. To trudne zadanie, ale warto i trzeba zabiegaæ, by ofiar na naszych drogach, szczególnie wœród najm³odszych, by³o jak najmniej. Materia³ przygotowany z wykorzystaniem opracowania Wydzia³u Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, w którym znalaz³y siê informacje przetworzone w Instytucie Transportu Samochodowego na podstawie bazy danych pochodz¹cych z Komendy G³ównej Policji. 28

29 ZG OSZENIE UDZIA U W KONKURSIE na koncepcjê i scenariusze lekcji z zakresu udzielania pierwszej pomocy... (imiê i nazwisko nauczyciela)... (adres, telefon, ) Zg³aszam swój udzia³ w Konkursie na koncepcjê i scenariusze lekcji z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla klas... szko³y podstawowej/gimnazjum. Jestem nauczycielk¹/-em... w Szkole Podstawowej/Gimnazjum nr... w... (kod pocztowy: ), ul...., tel...., fax:..., ... Pracê na Konkurs przeœlê do na adres Biura Organizacyjnego w terminie okreœlonym w Regulaminie Konkursu (miejscowoœæ, data) (podpis) ZG OSZENIE UDZIA U W KONKURSIE na projekt plakatu Pierwsza pomoc w razie wypadku Szko³a Podstawowa/Gimnazjum nr... w... (kod pocztowy: ), ul...., tel...., fax:..., ..., zg³asza udzia³ w Konkursie na projekt plakatu Pierwsza pomoc w razie wypadku. Koordynatorem szkolnych eliminacji jest Pani/Pan... nauczyciel... (prosimy o podanie przedmiotu/-ów). Nagrodzone prace przeœlemy na adres Biura Organizacyjnego w terminie okreœlonym w Regulaminie Konkursu (miejscowoœæ, data) (imienny podpis dyrektora szko³y) 29

30 Ogólnopolska Spo³eczna Kampania Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach Informator dla nauczycieli Wydawnictwo przygotowane dziêki pomocy merytorycznej i finansowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Komendy G³ównej Policji Redakcja: Bo enna Chlabicz Korekta: Wies³awa Walisiak Copyright by Edytor S.A., Warszawa 2006 r. Wydawca: Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeñstwa Obywateli TARCZA ul. Bracka 18 lok. 7, Warszawa tel. (0 22) , fax (0 22) Opracowanie redakcyjne, graficzne, druk i oprawa: EDYTOR S.A., ul. Marsza³kowska 140, Warszawa tel./fax: (0 22) , Wydawnictwo bezp³atne Wydanie I, Warszawa 2006 r. 30

31 Adresy internetowe PATRONÓW HONOROWYCH PARTNERÓW I ORGANIZATORÓW Ogólnopolskiej Spo³ecznej Kampanii BEZPIECZNE DZIECI NA POLSKICH DROGACH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO SPRAW WEWNÊTRZNYCH I ADMINISTRACJI KRAJOWA RADA BEZPIECZEÑSTWA RUCHU DROGOWEGO KOMENDA G ÓWNA POLICJI ZWI ZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO STOWARZYSZENIE TARCZA WYDAWNICTWO EDYTOR S.A.

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Wydzia³ Komunikacji Spo³ecznejw Biurze Informacji i Promocji (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)

Opracowanie: Wydzia³ Komunikacji Spo³ecznejw Biurze Informacji i Promocji (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) Opracowanie: Wydzia³ Komunikacji Spo³ecznejw Biurze Informacji i Promocji (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) Spis treœci Partnerzy kampanii...5 Media wspó³pracuj¹ce...7 Wstêp...9 Statystyki...11 Najwa niejsze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. Mój niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI I Organizatorzy konkursu: Muzeum Historii Żydów Polskich (dalej MHŻP)

Bardziej szczegółowo

OWIATOWY KONKURS Mistrz Klawiatury

OWIATOWY KONKURS Mistrz Klawiatury IX p OWIATOWY KONKURS Mistrz Klawiatury I II REGULAMIN KONKURSU ORGANIZATOR KONKURSU: Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach CELE KONKURSU: 1)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 3 Zasady udziału w Konkursie

Postanowienia ogólne. 3 Zasady udziału w Konkursie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej Regulamin VI edycji Konkursu pn. Młodzi wiedzą o funduszach organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN 1 Fundacja Sektor3, z siedzibą w Szczecinie (zwana dalej Organizatorem) ogłasza Konkurs na zaprojektowanie znaku identyfikacji wizualnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 25 stycznia 2011 r.

Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 25 stycznia 2011 r. Regulamin uzyskania karty rowerowej przez ucznia szkoły podstawowej Akty prawne obowiązujące przy wydawaniu karty rowerowej albo Podstawy prawne: Podstawa programowa kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego. Poznański Czerwiec 1956 plakat na 60.rocznicę. 1 Cele konkursu

Regulamin konkursu plastycznego. Poznański Czerwiec 1956 plakat na 60.rocznicę. 1 Cele konkursu Regulamin konkursu plastycznego Poznański Czerwiec 1956 plakat na 60.rocznicę 1 Cele konkursu Cele konkursu: Zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania tematyką Poznańskiego Czerwca 1956

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ REGULAMIN Konkursu Plastycznego W ramach projektu: Polska wieś w Unii Europejskiej realizowanego ze środków Pomorskiego na lata 2007-2013 Ogłasza się konkurs plastyczny JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Założenia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Międzychód oraz Powiat Międzychodzki. 2. Celem konkursu jest: a) Podniesienie wiedzy na temat przyrody na terenie Puszczy Noteckiej i Pojezierza

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK 10107 Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji kolejnej edycji olimpiad dla najm³odszych, które zosta³y

Bardziej szczegółowo

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice REGULAMIN II Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Boleszkowice 21.05.2016r. I. Cel rajdu: 1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji, 2. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK. sesja zimowa

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK. sesja zimowa OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK sesja zimowa 10685 Szanowni Nauczyciele, OGÓLNOPOLSKie olimpiady OLIMPUSEK sesja zimowa Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek Starosta Radomski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2014-2018 Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty

Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty Regulamin Historycznego Konkursu Fotograficznego Ślady kultury ziemiańskiej w mojej okolicy Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 1. Organizatorami konkursu są Oddziałowe Biuro

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuślin w roku 2015"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2014.AP Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31.03.2015r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku W ŚWIECIE KSIĄŻEK III GMINNY KONKURS BIBLIOTECZNY Szanowni Państwo Biblioteka Publicznego Gimnazjum w Jaworniku oraz Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. Załącznik do uchwały nr Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia... r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. WSTĘP. Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA MŁODZIEŻOWEGO KIEROWCĘ ROKU I MŁODZIEŻOWEGO KURSANTA ROKU w ramach Kampanii Nietrzeźwy daleko od szosy

REGULAMIN KONKURSU NA MŁODZIEŻOWEGO KIEROWCĘ ROKU I MŁODZIEŻOWEGO KURSANTA ROKU w ramach Kampanii Nietrzeźwy daleko od szosy REGULAMIN KONKURSU NA MŁODZIEŻOWEGO KIEROWCĘ ROKU I MŁODZIEŻOWEGO KURSANTA ROKU w ramach Kampanii Nietrzeźwy daleko od szosy 1 Organizatorzy Kampania Nietrzeźwy daleko od szosy!, zwana dalej Kampanią,

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ostrzeszowie oraz

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK 22137 Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji kolejnej edycji olimpiad dla najm³odszych, które zosta³y

Bardziej szczegółowo

1. 1, 2 2. 3 3. - 4. 4 5. 5 6. 6 7. - WORD

1. 1, 2 2. 3 3. - 4. 4 5. 5 6. 6 7. - WORD Scenariusz prezentacji multimedialnej okazującej historię powstania oraz działania Miasteczka Ruchu Drogowego w Chełmie - opisowy Warszawa, MSWiA, 27 lutego 2009 r... 1. Witam państwa bardzo serdecznie,

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Organizacja Przyjazna Wolontariuszom

REGULAMIN KONKURSU Organizacja Przyjazna Wolontariuszom REGULAMIN KONKURSU Organizacja Przyjazna Wolontariuszom 1. CELE I ZADANIA KONKURSU 1. Konkurs Organizacja Przyjazna Wolontariuszom, zwany dalej Konkursem, jest etapem wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu,

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej al. Piłsudskiego 8 tel. /+48/ 42 663 36 00 90-051 Łódź fax /+48/ 42 663 36 02 www.lodzkie.pl promocja@lodzkie.pl

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU - OBLICZA EKONOMII HASŁO IV EDYCJI

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU - OBLICZA EKONOMII HASŁO IV EDYCJI REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU - OBLICZA EKONOMII HASŁO IV EDYCJI Ubezpieczenia Rozdział 1 Cele konkursu 1. Edukacja ekonomiczna młodzieży. 2. Inspirowanie twórczych postaw uczniów wobec zagadnień informatyczno-ekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin: Konkursu Plastycznego pt. Miś Wojtek - niezwykły żołnierz. Organizator: Łódzkie Stowarzyszenie Miłośników Militariów KOMPANJA BRUS

Regulamin: Konkursu Plastycznego pt. Miś Wojtek - niezwykły żołnierz. Organizator: Łódzkie Stowarzyszenie Miłośników Militariów KOMPANJA BRUS Regulamin: Konkursu Plastycznego pt. Miś Wojtek - niezwykły żołnierz Organizator: KOMPANJA BRUS 94-311 Łódź ul. Konstantynowska 98 Łódź, 2016 1 Cele Konkursu 1. Kształtowanie wśród uczestników konkursu,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik Gra yna Œwiderska BIOZ w budownictwie poradnik Warszawa 2008 Copyright by Gra yna Œwiderska i Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2008 Autorzy Gra yna Œwiderska autor g³ówny W³adys³aw Korzeniewski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Rzecznik Praw Dziecka, zwany dalej Organizatorem, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 marca 2016 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR XIX/134/2016 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA. z dnia 21 marca 2016 roku

Kraków, dnia 30 marca 2016 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR XIX/134/2016 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA. z dnia 21 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 marca 2016 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR XIX/134/2016 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieki

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM. pt. Laurka na urodziny Dzielnicy Zamkowej

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM. pt. Laurka na urodziny Dzielnicy Zamkowej KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM pt. Laurka na urodziny Dzielnicy Zamkowej zorganizowany w ramach projektu edukacyjnego Odkryj Dzielnicę Zamkową z okazji jubileuszu setnej rocznicy powstania

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE Projekt z dnia 22 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA

KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA SCE.58/2 27/15 Tarnów, dnia 30 marca 2016 r. III MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POD HASŁEM: KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA PATRONAT HONOROWY: BURMISTRZ RYGLIC DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. NA 2010 ROK

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. NA 2010 ROK Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. G M I N N Y P R O G R A M P R Z E C I W D Z I A Ł A N I A N A R K O M A N I I NA 2010 ROK Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Trzeciego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach

Regulamin Trzeciego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach Regulamin Trzeciego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodnicząca: Aleksandra Kurczewska Członkowie: Krzysztof Podsiadło Grzegorz Rogaczewski Hanna Skowrońska Tomasz

Bardziej szczegółowo

RAPORT DEKRY WNIOSKI DLA POLSKI

RAPORT DEKRY WNIOSKI DLA POLSKI Konferencja Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego Bezpieczeństwo na głównych szlakach komunikacyjnych kraju Bank Światowy, Warszawa dn. 7 czerwca 2013r. RAPORT DEKRY WNIOSKI DLA POLSKI Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Katowice, 15.09.2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZATOR KONKURSU. Klub Patriotyczny im. Por. Antoniego Bieguna PATRONAT HONOROWY. Stanisław Pięta Poseł na Sejm RP PATRONAT MEDIALNY

REGULAMIN ORGANIZATOR KONKURSU. Klub Patriotyczny im. Por. Antoniego Bieguna PATRONAT HONOROWY. Stanisław Pięta Poseł na Sejm RP PATRONAT MEDIALNY Zaprasza wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu żywieckiego, bielskiego i miasta Bielsko - Biała do udziału w konkursie historyczno-literackim ŻOŁNIERZE WYKLĘCI REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Założenia VII edycji programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp.

Założenia VII edycji programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp. Założenia VII edycji programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp. Cel programu Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników konkursów. Zuc

Opracowanie wyników konkursów. Zuc Opracowanie wyników konkursów Zuc 24984 Warszawa; 7 maja 2013 r. Konkurs Zuc Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji konkursu Zuch oraz konkursu Zuch z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

III edycja konkursu Tarnów pełen blasku

III edycja konkursu Tarnów pełen blasku III edycja konkursu Tarnów pełen blasku Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy udziału w III edycji konkursu Tarnów pełen blasku. Domy, balkony, sklepy, firmy, biura, szkoły i przedszkola tarnowianie

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

STOPNIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

STOPNIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE KONKURS SYMPOZJALNY DLA STUDENTÓW I i II STOPNIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE organizowany w ramach XLI Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna X Edycja Konkursu: Polska praca

Bardziej szczegółowo