Spo³eczna Kampania BEZPIECZNE DZIECI NA POLSKICH DROGACH Informator dla nauczycieli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spo³eczna Kampania BEZPIECZNE DZIECI NA POLSKICH DROGACH 2006. Informator dla nauczycieli"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŒCI Wstêp Patronaty honorowe Za³o enia Ogólnopolskiej Spo³ecznej Kampanii Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach Regulamin Konkursu dla nauczycieli na koncepcjê i scenariusze lekcji z zakresu udzielania pierwszej pomocy Regulamin Konkursu na projekt plakatu Pierwsza pomoc w razie wypadku Sprawozdanie z przebiegu Kampanii w 2005 r Protokó³ z posiedzenia komisji konkursowej Ogólnopolskiej Spo³ecznej Kampanii Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach Tragiczna statystyka: wypadki z udzia³em dzieci w 2005 roku Formularze zg³oszeñ do konkursów Adresy internetowe Patronów Honorowych Partnerów i Organizatorów Spo³ecznej Kampanii BEZPIECZNE DZIECI NA POLSKICH DROGACH

3 Spo³eczna Kampania BEZPIECZNE DZIECI NA POLSKICH DROGACH 2006 Informator dla nauczycieli Za³o enia Kampanii Regulaminy konkursów Sprawozdanie z Kampanii 2005 i lista nagrodzonych Materia³y pomocnicze do przeprowdzania lekcji Warszawa 2006

4 Szanowni Pañstwo! Pocz¹tek roku szkolnego. Wielkie nadzieje, radoœæ, plany na przysz³oœæ. Wydaje siê, e wszystko musi toczyæ siê ustalonym rytmem. Wystarczy jednak chwila nieuwagi i dochodzi do dramatu. W 2005 roku w wypadkach drogowych ponad szeœæ tysiêcy dzieci zosta³o rannych, a 173 ponios³o œmieræ. Tych liczb nie trzeba komentowaæ. Kolizji drogowych nie da siê unikn¹æ, nale y jednak zrobiæ wszystko, by nie by³o w nich tylu ofiar. Rozpoczynaj¹c kolejn¹ edycjê Ogólnopolskiej Spo³ecznej Kampanii Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach, tradycyjnie chcemy zachêciæ Pañstwa, nauczycieli, rodziców, policjantów, po prostu doros³ych, do nasilenia dzia³añ s³u ¹cych zapobieganiu nieszczêœciom. Podobnie jak w latach ubieg³ych proponujemy wspó³pracê z lokalnymi instytucjami i organizacjami, które pomog¹ przeprowadziæ zajêcia, spotkania, festyny itp. zwi¹zane z bezpieczeñstwem ruchu drogowego. Dodatkowo tym razem og³aszamy dwa konkursy: dla uczniów na projekt plakatu Pierwsza pomoc w razie wypadku dla nauczycieli na koncepcjê i scenariusze lekcji poœwiêconych udzielaniu pierwszej pomocy. Wiele szkó³ bierze udzia³ w naszej Kampanii bez specjalnych zachêt. Wierzymy, e do tego grona w tym roku przy³¹cz¹ siê kolejne. Nie obiecujemy wielkich nagród, chocia nie ukrywamy, e z radoœci¹ wrêczamy i wysy³amy co roku wszystkim dyplomy, a najlepszym tak e upominki. To naprawdê wielka satysfakcja, gdy udaje nam siê spotkaæ na podsumowaniu w Warszawie z dzieæmi i nauczycielami z ca³ej Polski. Wiemy, e tam, gdzie zainspirowaliœmy dodatkow¹ aktywnoœæ, najm³odsi rzadziej wpadaj¹ na jezdniê bez zastanowienia, potrafi¹ wykorzystaæ zdobyt¹ wiedzê w yciu i same bez problemu poprowadz¹ lekcjê wychowania komunikacyjnego. Prosimy, przy³¹czcie siê do Kampanii, nie a³ujcie swojego czasu i energii, by upowszechniaæ zasady bezpieczeñstwa. Naprawdê trzeba to robiæ, by y³o siê nam w Polsce lepiej i spokojniej. Organizatorzy

5

6 6

7 7

8 BEZPIECZNE DZIECI NA POLSKICH DROGACH ZA O ENIA OGÓLNOPOLSKIEJ SPO ECZNEJ KAMPANII BEZPIECZNE DZIECI NA POLSKICH DROGACH Termin: od 1 wrzeœnia do 30 listopada 2006 r. 2. Patronat: Minister Edukacji Narodowej Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji Krajowa Rada Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego. 3. Patronat medialny: TVP 3, Radio dla Ciebie, PAP, G³os Nauczycielski, ITV.Mazowsze. 4. Organizatorzy: Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeñstwa Obywateli "TARCZA" Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego Wydawnictwo EDYTOR S.A. 5. Wspó³organizatorzy: Komenda G³ówna Policji Fundacja TERAZ MAZOWSZE Stowarzyszenie Zalew Zegrzyñski lokalne organizacje pozarz¹dowe. 6. Cele Kampanii: akcja prewencyjna i medialna na rzecz zapewnienia dzieciom i m³odzie y bezpieczeñstwa na drogach uwra liwienie kierowców na zwi¹zan¹ z rozpoczêciem roku szkolnego, szczególnie liczn¹ obecnoœæ dzieci na drogach 8

9 zwiêkszenie poczucia odpowiedzialnoœci kieruj¹cych pojazdami za bezpieczeñstwo w³asne i innych u ytkowników dróg oraz sk³onienie ich do przestrzegania zasad ruchu drogowego uœwiadomienie dzieciom i ich opiekunom zagro eñ oraz mo liwych skutków kolizji i wypadków na drogach zapoznanie dzieci i m³odzie y z zasadami udzielania pierwszej pomocy zapobieganie wypadkom drogowym. 7. Plan Kampanii: 1) Inauguracja Kampanii prze³om sierpnia i wrzeœnia 2006 r. (dostarczenie informacji i regulaminów Kampanii do Kuratoriów Oœwiaty, szkó³, innych placówek oœwiatowych, zamieszczenie zasad Kampanii na stronie internetowej 2) Wrzesieñ 2006 r. konferencja prasowa. 3) Wrzesieñ 2006 r. rozpoczêcie Kampanii w szko³ach podstawowych i gimnazjach, og³oszenie konkursów organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Spo³ecznej Kampanii Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach : dla uczniów na projekt plakatu Pierwsza pomoc w razie wypadku dla nauczycieli na koncepcjê i scenariusze lekcji dla szkó³ podstawowych i gimnazjów z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 4) Wrzesieñ listopad 2006 r. eliminacje szkolne konkursu plastycznego, dzia- ³ania edukacyjne w szko³ach w trakcie zajêæ lekcyjnych z wychowania komunikacyjnego oraz w ramach przygotowania uczniów do uzyskania Karty Rowerowej, np.: na lekcjach techniki i wychowania fizycznego zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania siê po drogach oraz przepisami ruchu drogowego z wykorzystaniem dostêpnych podrêczników i innych pomocy naukowych; praktyczna nauka oraz technika jazdy rowerem na lekcjach biologii i wychowania fizycznego i specjalnie organizowanych zajêciach zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym ofiarom wypadków drogowych (warto zaprosiæ pielêgniarkê, lekarza, ratownika, funkcjonariusza Stra y Po arnej, Policji, Wojska, Obrony Cywilnej) na lekcjach plastyki wykonanie prac propaguj¹cych bezpieczeñstwo na drogach i zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku na lekcjach wychowawczych z udzia³em przedstawicieli wymienionych instytucji, a tak e np. firm ubezpieczeniowych informacja i dyskusja nt. wypadków drogowych, ich przyczynach, konsekwencjach, sposobach zapobiegania i przeciwdzia³ania ich skutkom (w tym warto omówiæ obowi¹zkowe czynnoœci w razie udzia³u w wypadku, standardy i procedury postêpowania itp.). 9

10 5) 4-30 wrzeœnia 2006 r. organizacja dni otwartych pod has³em Przepisy ruchu drogowego bez tajemnic w szko³ach podstawowych ca³ego kraju lub innych placówkach i miejscach wybranych przez organizatorów, po po³udniu lub w jedn¹ z sobót, albo niedziel wrzeœnia br., w ramach wspó³pracy dyrekcji szkó³ z miejscow¹ policj¹, WORD, Rad¹ Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego, dealerem samochodów maj¹cym siedzibê na danym terenie itp. Forma tych imprez powinna byæ ca³kowicie dowolna np. mo e to byæ rodzinny piknik, miejski lub wiejski festyn, konkurs wiedzy, sprawdzian wiadomoœci niezbêdnych do zdobycia Karty Rowerowej, zlot lub rajd rowerowy itp. Jeœli to mo liwe, ka de dziecko uczestnicz¹ce w takiej imprezie, powinno otrzymaæ np. poradnik, jak bezpiecznie chodziæ i jeÿdziæ rowerem, ulotkê, albo element odblaskowy. Sponsorem tego typu wydawnictwa móg³by byæ np. Urz¹d Marsza³kowski ka dego województwa. 6) Listopad 2006 r. podsumowanie szkolnych konkursów plastycznych, przekazanie organizatorom raportu i dokumentacji przeprowadzonych przez szko³ê w ramach Kampanii dzia³añ wraz z mo liw¹ dokumentacj¹ faktograficzn¹, fotograficzn¹ itp. 7) Styczeñ/luty 2006 r. oficjalne podsumowanie Kampanii (z udzia³em przedstawicieli najbardziej aktywnych szkó³, œrodowisk, firm, instytucji oraz Patronów). Rozstrzygniêcie konkursu na plakat oraz na scenariusze lekcji. Wrêczenie nagród i wyró nieñ. 8) Termin nadsy³ania prac: 15 grudnia 2006 r. 10

11 REGULAMIN KONKURSU DLA NAUCZYCIELI na koncepcjê i scenariusze lekcji z zakresu udzielania pierwszej pomocy I. Organizatorami Konkursu s¹ organizatorzy Ogólnopolskiej Spo³ecznej Kampanii Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach : Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeñstwa Obywateli Tarcza, Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego i Wydawnictwo EDYTOR S.A. II. III. IV. Celem Konkursu jest wzrost bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie y poprzez upowszechnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnikami Konkursu mog¹ byæ nauczyciele szkó³ podstawowych i gimnazjów, w szczególnoœci prowadz¹cy zajêcia zwi¹zane z bezpieczeñstwem dzieci i m³odzie y, w tym bezpieczeñstwem ruchu drogowego, którzy w terminie do 30 wrzeœnia 2006 roku przeœl¹ (poczt¹, faxem lub em) do Organizatorów wype³niony formularz ZG OSZENIA UDZIA U W KON- KURSIE (wzór formularza str. 29). Zadaniem Uczestników Konkursu jest przygotowanie koncepcji i scenariuszy lekcji, w trakcie których z uwzglêdnieniem mo liwoœci percepcyjnych, manualnych itp. dziecka oraz podstaw programowych nauczania w poszczególnych kategoriach wiekowych bêd¹ przeprowadzane zajêcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. V. Koncepcja i scenariusze lekcji powinny uwzglêdniaæ wykorzystanie specjalistycznych materia³ów pomocniczych, udzia³ ekspertów z zakresu udzielania pierwszej pomocy (lekarz, pielêgniarka, ratownik medyczny), mo liwe w warunkach szkolnych zajêcia praktyczne. VI. Konkurs na koncepcjê i scenariusze lekcji zostanie rozstrzygniêty w nastêpuj¹cych kategoriach: 1) dla szkó³ podstawowych: klasy I-III klasy IV-VI 2) dla gimnazjów. VII. Prace nale y nadsy³aæ w formie wydruku wraz z dyskietk¹ zawieraj¹c¹ plik word. VIII. Termin nadsy³ania prac: 15 grudnia 2006 r. 11

12 IX. Prace nale y przesy³aæ na adres: Wydawnictwo EDYTOR S.A., ul. Marsza³kowska 140, Warszawa, Biuro Organizacyjne Ogólnopolskiej Spo³ecznej Kampanii Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach, z dopiskiem: KONKURS DLA NAUCZYCIELI X. Do wysy³anej pracy uczestnik Konkursu do³¹czy oœwiadczenie, w którym wyrazi zgodê na nieodp³atne publikowanie jej przez Organizatorów w ca³oœci lub we fragmentach, pod warunkiem zamieszczenia ka dorazowo imienia i nazwiska Autora. Oœwiadczenie musi zawieraæ dane osobowe oraz w³asnorêczny podpis. XI. Jury powo³ane przez Organizatorów przyzna nagrody w ka dej z wymienionych kategorii. Ka dy Uczestnik Konkursu otrzyma Dyplom potwierdzaj¹cy udzia³ w Konkursie. XII. Rozstrzygniêcie Konkursu odbêdzie siê w styczniu 2007 roku. Nagrody zostan¹ wrêczone podczas podsumowania Ogólnopolskiej Kampanii Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach. XIII. W miarê mo liwoœci finansowych Organizatorów oraz wsparcia Patronów i Sponsorów wyró nione scenariusze zostan¹ opublikowane i udostêpnione nauczycielom w ca³ej Polsce. 12

13 REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT PLAKATU PIERWSZA POMOC W RAZIE WYPADKU I. Organizatorami Konkursu s¹ organizatorzy Ogólnopolskiej Spo³ecznej Kampanii Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach : Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeñstwa Obywateli Tarcza, Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego i Wydawnictwo EDYTOR S.A. II. III. Celem Konkursu jest wzrost bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie y poprzez upowszechnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnikami Konkursu mog¹ byæ szko³y podstawowe i gimnazja, które: w terminie do 30 wrzeœnia 2006 roku przeœl¹ (poczt¹, faxem lub em) do Organizatorów wype³niony formularz ZG OSZENIA UDZIA U W KONKURSIE (wzór formularza str. 29). przeprowadz¹ szkolne eliminacje konkursu i piêæ najlepszych, wyró nionych prac, nadeœl¹ na adres Organizatorów. IV. Prace plastyczne mog¹ byæ wykonane dowoln¹ technik¹, w formacie maksymalnym 50 x 70 cm. Na odwrocie ka dej pracy nale y podaæ: imiê i nazwisko Autora, jego adres wiek i klasê, do której chodzi nazwê i adres szko³y imiê i nazwisko nauczyciela-opiekuna zgodê rodziców/opiekunów na nieodp³atne wykorzystanie pracy przez Organizatorów Konkursu do celów wydawniczych i promocyjnych zwi¹zanych z Ogólnopolsk¹ Kampani¹ Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach. V. Prace nale y nadsy³aæ zabezpieczone przed uszkodzeniem. VI. Termin nadsy³ania prac: 15 grudnia 2006 r. VII. Prace nale y przesy³aæ na adres: Wydawnictwo EDYTOR S.A., ul. Marsza³kowska 140, Warszawa, Biuro Organizacyjne Ogólnopolskiej Spo³ecznej Kampanii Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach, z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY. 13

14 VIII. Jury powo³ane przez Organizatorów przyzna nagrody rzeczowe w dwóch kategoriach: dla szkó³ nagrodê g³ówn¹ i dwa wyró nienia dla Autorów prac nagrodê g³ówn¹ i 10 wyró nieñ wszyscy nauczyciele-opiekunowie m³odych artystów otrzymaj¹ Dyplomy przyznane przez Organizatorów. IX. Rozstrzygniêcie Konkursu odbêdzie siê w styczniu 2007 roku. Nagrody zostan¹ wrêczone podczas podsumowania Ogólnopolskiej Spo³ecznej Kampanii Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2005 R. OGÓLNOPOLSKIEJ SPO ECZNEJ KAMPANII BEZPIECZNE DZIECI NA POLSKICH DROGACH Informacje ogólne 1. Adresatami Kampanii by³y dzieci ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych, ich opiekunowie, rodzice i nauczyciele z terenu ca³ego kraju. 2. Organizatorzy III edycji kampanii: Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeñstwa Obywateli TARCZA i Wydawnictwo EDYTOR S.A. 3. Honorowy patronat: Minister Edukacji i Nauki, Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Komendant G³ówny Policji. 4. Zrealizowane zosta³y cele kampanii obejmuj¹ce m.in. dzia³ania organizacyjne, wydawnicze i informacyjne dotycz¹ce konkursu dla szkó³ i jego popularyzacji wœród nauczycieli. W dniu r. w Brwinowie k/warszawy odby³a siê narada Kuratorów Oœwiaty z ca³ego kraju. Podczas spotkania, organizowanego przez MEN, zaprezentowane zosta³y cele, za³o enia i strategia trzeciej edycji kampanii, kuratorom wrêczono program Kampanii oraz wydawnictwa adresowane do nauczycieli szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. 14

15 Dziêki dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego (Ministerstwo Infrastruktury) wydany zosta³ Informator dla nauczycieli, zawieraj¹cy m.in. sprawozdanie z ubieg³orocznej edycji Kampanii, materia³y instrukta owe, fragmenty opracowañ metodycznych i dydaktycznych nades³anych w poprzednich konkursach oraz za³o enia i regulamin konkursu adresowanego do szkó³. Nak³ad Informatora zosta³ bezp³atnie skierowany do szkó³ podstawowych i gimnazjalnych na terenie ca³ego kraju. Kampaniê zainaugurowano podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej, która odby³a siê w dniu r. w Komendzie Sto³ecznej Policji, z udzia³em przedstawicieli MSWiA, Komendy G³ównej Policji oraz przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na rzecz bezpieczeñstwa na drogach. W konferencji wziêli udzia³ dziennikarze prasy, radia i telewizji. Informacja na temat za³o eñ Kampanii ukaza³a siê w licznych mediach ogólnopolskich i lokalnych. Patronat medialny nad Kampani¹ objêli: program 1 PR i 3 TVP, PAP, G³os Nauczycielski oraz Radio dla Ciebie. W dniach 5-30 wrzeœnia 2006 roku na terenie ca³ego kraju odbywa³y siê lekcje wychowania komunikacyjnego, m.in. pod has³em Przepisy ruchu drogowego bez tajemnic. Pomoc przy ich przeprowadzeniu stanowi³y zamieszczone w Informatorze przyk³adowe programy i scenariusze spotkañ i festynów na temat bezpieczeñstwa ruchu na drogach. Z przekazywanych do Biura Organizacyjnego informacji wynika, i du ¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê rodzinne pikniki i wiejskie festyny, gdzie jedn¹ z atrakcji by³y pokazy policji, konkursy wiedzy o bezpieczeñstwie ruchu na drogach, sprawdziany wiadomoœci niezbêdnych do zdobycia karty rowerowej itp. 5. Rozstrzygniêty zosta³ konkurs dla szkó³ podstawowych i gimnazjalnych nt. praktycznej realizacji programu wychowania komunikacyjnego, na który nades³ano 437 prac i sprawozdañ. 6. Spotkanie laureatów tradycyjnie odby³o siê na pocz¹tku lutego br. w Rodzinnym Centrum Rozrywki HulaKula w Warszawie. Uczestniczyli w nim reprezentanci uczniowie i nauczyciele nagrodzonych szkó³, przedstawiciele kierownictwa patronuj¹cych kampanii resortów, Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, Krajowej Rady Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego oraz Komendy G³ównej Policji. Wymierne rezultaty realizacji Kampanii 1. Organizatorzy szacuj¹, i w lekcjach wychowania komunikacyjnego oraz ró norodnych imprezach zwi¹zanych z promocj¹ bezpieczeñstwa na drogach, podobnie jak w roku ubieg³ym, wziê³o udzia³ ponad uczniów z terenu ca³ego kraju, a w organizacjê zaanga owanych by³o blisko nauczycieli, rodziców, opiekunów i policjantów. 15

16 Fotoserwis

17 WRĘCZENIE NAGRÓD W HULAKULI

18 2. Uzyskanie, podobnie jak w poprzednich latach, honorowych patronatów Ministra Edukacji Narodowej, Komendanta G³ównego Policji oraz Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji. 3. Opublikowanie Informatora dla nauczycieli Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach i rozes³anie go (za poœrednictwem Kuratoriów Oœwiaty, delegatur ZNP oraz samorz¹dów lokalnych) do wiêkszoœci szkó³ podstawowych i gimnazjów na terenie ca³ego kraju. 4. Z celami i za³o eniami Kampanii zapoznano Kuratorów Oœwiaty na spotkaniu organizowanym przez MEN w Brwinowie k. Warszawy (sierpieñ 2005 r.), na którym przekazano sprawozdanie z przebiegu ubieg³orocznej edycji Kampanii oraz Informator. 5. Kampania medialna: udzia³ w konferencji prasowej ( r.) dziennikarzy z 23 redakcji prasy, radia i TVP3, pozwoli³ na szerok¹ akcjê informacyjn¹ mówi¹c¹ o za³o eniach i celach projektu. W ogólnopolskiej audycji TVP-3 oraz w Radio dla Ciebie przeprowadzono rozmowê z organizatorami Kampanii (Tarcza, Policja i KR BRD). Na stronach internetowych policji, Stowarzyszenia TARCZA, Wydawnictwa EDYTOR i ZNP zamieszczono zasady Kampanii i regulamin konkursu dla szkó³. Ponadto na bie ¹co by³y przekazywane informacje dla mediów o lokalnych dzia³aniach w ramach Kampanii. 6. Jury konkursu przyzna³o wyró nienia dla 15 spoœród 437 szkó³, które nades³a³y prace. Uwagi koñcowe Kampania by³a organizowana ju po raz trzeci. Fakt objêcia jej po raz kolejny patronatem honorowym przez szefów resortów edukacji narodowej i spraw wewnêtrznych oraz merytoryczne i finansowe wsparcie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego, œwiadczy³y o wysokiej ocenie dwóch poprzednich edycji. Zainteresowanie mediów oraz ich aktywny udzia³ w propagowaniu idei Kampanii umo liwi³o szerokie dotarcie z problematyk¹ bezpieczeñstwa w ruchu drogowym do adresatów. Du e zainteresowanie udzia³em w kampanii nauczycieli i rodziców, autentyczna pomoc funkcjonariuszy policji oraz realne wsparcie w³adz gminnych i powiatowych, potwierdzaj¹ zasadnoœæ kontynuacji Kampanii w 2006 roku. Warszawa, styczeñ 2006 r. 18

19 PROTOKÓ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ SPO ECZNEJ KAMPANII BEZPIECZNE DZIECI NA POLSKICH DROGACH 2005 W dniu 5 stycznia 2006 roku w siedzibie Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego odby³o siê posiedzenie komisji konkursowej, w sk³ad w której wchodzili: Zbigniew Szumera Prezes Zarz¹du wydawnictwa EDYTOR S.A. Przewodnicz¹cy Komisji Konkursowej Jaros³aw Czarnowski Wiceprezes ZNP Miros³awa Œwidziñska Komenda G³ówna Policji Danuta Dzido Ministerstwo Edukacji Narodowej Roman Falkowski Prezes Zarz¹du Stowarzyszenia Tarcza Anna Wojciechowska G³os Nauczycielski Maciej Taraœ Wy sza Szko³a Pedagogiczna Na konkurs nades³ano 437 prac i sprawozdañ z przeprowadzonych lekcji i imprez zwi¹zanych z bezpieczeñstwem dzieci na drogach. Komisja postanowi³a nagrodziæ 15 szkó³, w których zosta³y przeprowadzone najciekawsze zajêcia dla dzieci. Na specjalne wyró nienie zas³u y³a Szko³a Podstawowa Specjalna w Augustowie, do której uczêszczaj¹ dzieci niepe³nosprawne mentalnie. Laureaci: 1. Szko³a Podstawowa w Górznie 2. Szko³a Podstawowa w Gi ycach 3. Szko³a Podstawowa nr 3 w Le ajsku 4. Szko³a Podstawowa w Bo em 5. Szko³a Podstawowa w Fa³kowie 6. Szko³a Podstawowa w Parzêczewie 7. Szko³a Podstawowa nr 56 w odzi 8. Szko³a Podstawowa nr 120 w odzi 9. Szko³a Podstawowa nr 5 w Gorzowie Wielkopolskim 10. Szko³a nr 13 w Starachowicach 11. Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Budziskach 12. Szko³a Podstawowa nr 1 w Ustrzykach Dolnych 13. Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Zab³udowie 14. Szko³a Podstawowa nr 2 w Legionowie Wyró nienie: Szko³a Podstawowa Specjalna w Augustowie 19

20 TRAGICZNE STATYSTYKI WYPADKI Z UDZIA EM DZIECI W 2005 ROKU Statystyki s¹ bezwzglêdne o co roku na naszych drogach setki dzieci bior¹ udzia³ w wypadkach drogowych. Pytanie, dlaczego do tych tragicznych zdarzeñ dochodzi i dlaczego ich ofiarami tak czêsto s¹ najm³odsi, to olbrzymi spo³eczny problem. Rola wszystkich nauczycieli, w tym nauczycieli, którzy prowadz¹ zajêcia z wychowania komunikacyjnego oraz bezpieczeñstwa w ogóle, jest w zapobieganiu im nieoceniona. Og³aszaj¹c poprzednie edycje Spo³ecznej Kampanii Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach, staraliœmy siê Pañstwu dostarczyæ informacje z zakresu metodyki i dydaktyki prowadzenia takich lekcji oraz przyk³adowe ich scenariusze, nades³ane zreszt¹ przez uczestników poprzednich konkursów nauczycieli z ró nych stron Polski. Nie jesteœmy zwolennikami epatowania s³uchaczy, szczególnie kilku i kilkunastolatków mro ¹cymi krew opowieœciami o wypadkach. Czasem okazuje siê to jednak konieczne. Chc¹c wesprzeæ Pañstwa wysi³ki, dostarczyæ bezdyskusyjne argumenty, postanowiliœmy zatem tym razem przedstawiæ analizy statystyczne mówi¹ce o wypadkach drogowych z udzia³em dzieci, ich przyczynach i skutkach. Mamy nadziejê, e wykorzystaj¹ je Pañstwo podczas rozmów zarówno z m³odzie ¹, jak i rodzicami. Nie chcemy straszyæ, ale nie wolno nam przechodziæ obojêtnie wobec tak licznych dramatów. Wci¹ wierzymy, e wielu z nich mo na zapobiec. Dane ogólne W 2005 roku w Polsce wydarzy³o siê 5876 wypadków drogowych z udzia³em dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach tych 173 dzieci ponios³o œmieræ, a 6091 zosta³o rannych. W stosunku do roku 2004 liczba wypadków zmniejszy³a siê o 754 (-11,4%), rannych o 792 (-11,5%). Mniej by³o tak e dzieci, które ponios³y œmieræ na skutek wypadku drogowego o 50 (-22,4%). Na szczêœcie tendencja spadkowa liczby wypadków z udzia³em najm³odszych i ich ofiar zdecydowanie siê utrzymuje i jest znacz¹ca przede wszystkim w zakresie liczby ofiar œmiertelnych. Warto zatem walczyæ o bezpieczeñstwo na drogach, uczyæ najm³odszych, jak siê nale y zachowywaæ, edukowaæ kierowców i przestrzegaæ rodziców przed skutkami lekcewa enia tych problemów. To przynosi efekty. W ostatnich latach zmniejszy³a siê np. populacja dzieci w wieku 0-14 lat. Jesteœmy spo³eczeñstwem starzej¹cym siê, jednak spadek populacji nie jest proporcjonalny do spadku liczby wypadków drogowych i ich ofiar w interesuj¹cej nas grupie wiekowej. W ci¹gu 10. minionych lat populacja dzieci zmala³a o oko³o 27%, podczas gdy liczba wypadków o 40%, zaœ ofiar œmiertelnych o blisko 60%. 20

21 Wypadki z udzia³em dzieci w wieku 0-14 lat i ich ofiary w latach Zabici w wypadkach drogowych w wieku 0-17 lat w 2005 roku Ranni w wypadkach drogowych w wieku 0-17 lat w 2005 roku 21

22 Wypadki drogowe i ich ofiary wœród dzieci w wieku 0-14 lat w latach oraz populacja dzieci w poszczególnych latach. Rok Wypadki Zabici Ranni Ogó³em 1995=100% Ogó³em 1995=100% Ogó³em 1995=100% Liczba dzieci w wieku 0-14 lat (w tys.) % populacji w stosunku do ogólnej liczby ludnoœci , , ,0 8678,1 22, , , ,9 8446,7 21, , , ,2 8169,5 21, , , ,5 7861,1 20, , , ,1 7557,6 19, , , ,7 7294,4 19, , , ,0 7039,3 18, , , ,1 6804,3 17, , , ,0 6580,2 17, , , ,0 6479,6 17, , , ,1 6285,6 16,6 Ofiary wypadków wœród dzieci W 2005 roku najwiêcej ofiar wypadków by³o wœród dzieci w przedziale wiekowym 7-14 lat, najmniej w grupie 0-6 lat. Ofiary wypadków drogowych w wieku 0-17 lat w latach Grupy wieku Zabici Ranni Zabici Ranni Zabici Ranni lat lat lat ¹cznie Grup¹ bardzo zagro on¹ jest te nieletnia m³odzie w wieku lat. S¹ to osoby, które aktywnie uczestnicz¹ w ruchu drogowym. Czêœciej ni m³odsze dzieci poruszaj¹ siê samodzielnie po drogach, zarówno jako piesi, jak i kieruj¹cy rowerami oraz motorowerami. Tak du e zagro enie wypadkami wskazuje, e m³odzi ludzie uczêszczaj¹cy do szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie s¹ wystarczaj¹co dobrze przygotowani do udzia³u w ruchu drogowym. Nale y obj¹æ ich bardziej intensywnymi dzia³aniami edukacyjnymi. 22

23 Wiêkszoœæ dzieci opuszczaj¹cych szko³ê podstawow¹ ma ju kartê rowerow¹, a po ukoñczeniu 13 roku ycia czêsto tak e kartê motorowerow¹. Fakt uzyskania tych wa nych dokumentów œwiadczy o tym, e pozna³y w toku nauczania przepisy ruchu drogowego i wystêpuj¹ce w nim zagro enia. Jednak statystyka wypadkowa dowodzi, e nie jest to takie oczywiste. Ofiary wypadków wieku 0-17 lat w 2005 r. Dzieci i m³odzie Ofiary Zabici Ranni ogó³em % ogó³em % ogó³em % OGÓ EM piesi , , ,5 rowerzyœci i motorowerzyœci , , ,6 motocykliœci 119 1,2 13 3, ,1 pasa erowie , , ,3 inne ofiary wypadków 262 2,7 22 6, ,5 W 2005 roku ponad 45% ofiar œmiertelnych wypadków w wieku 0-17 lat, byli to pasa erowie pojazdów. To osoby doros³e ponosz¹ winê za œmieræ nieletnich pasa erów. W licznych przypadkach s¹ nimi bliscy poszkodowanych, na przyk³ad któreœ z rodziców prowadz¹cych samochód. Te przera aj¹ce liczby powinny mobilizowaæ kierowców do prawid³owego przewo enia dzieci w pojazdach, tzn. stosowania fotelików i pasów bezpieczeñstwa oraz jazdy zgodnej z przepisami prawa. Dzieci ponosz¹ œmieræ w wypadkach i doznaj¹ obra eñ z powodu nieprawid³owych zachowañ doros³ych, którzy nie przestrzegaj¹ przepisów ruchu drogowego, przede wszystkim przekraczaj¹ dozwolon¹ prêdkoœæ. Wœród dzieci najm³odszych, w wieku 0-6 lat, ofiary wypadków to przede wszystkim pasa erowie samochodów osobowych (48%), potem dopiero piesi (43%) i mali rowerzyœci (6%). Najwiêcej dzieci-pasa erów zosta³o poszkodowanych w miesi¹cach wakacyjnych. Podró owali oni samochodami osobowymi, za kierownic¹ których siedzia³y z regu³y osoby w wieku lat. Natomiast ofiary w wieku szkolnym to g³ównie piesi (48%), w drugiej kolejnoœci pasa erowie samochodów osobowych (26%), ale znaczn¹ grupê poszkodowanych stanowi¹ te rowerzyœci (19%). Inne ofiary, na przyk³ad pasa erowie autobusów, to zaledwie oko³o 7% wszystkich ofiar w wieku 7-14 lat. Najczêœciej przyczyn¹ wypadków z udzia³em dzieci bêd¹cych pieszymi jest nieodpowiednie zachowanie najm³odszych uczestników ruchu 64 % zdarzeñ. 1 1 Czêœæ danych procentowych dotyczy 2004 roku, zosta³y opracowane w Instytucie Transportu Samochodowego na podstawie bazy danych przekazanych przez KGP. Pokazuj¹ one utrzymuj¹ce siê tendencje. 23

24 Czas i miejsce powstania wypadków Najwiêcej dzieci bierze udzia³ w wypadkach drogowych w miesi¹cach letnich. Mimo, i widocznoœæ na drogach jest w lecie znacznie lepsza, a zmrok zapada o kilka godzin póÿniej ni w okresie jesienno-zimowym, w lecie ginie nawet kila razy wiêcej dzieci ni w pozosta³ych okresach. S¹ to miesi¹ce, kiedy najm³odsi chêtnie wychodz¹ z domu, aby spêdzaæ czas na powietrzu, udaj¹ siê do miejsc zabaw, je d ¹ na rowerach. Czêœciej te podró uj¹ na dalszych trasach jako pasa erowie samochodów osobowych. Dane te sugeruj¹ potrzebê utrwalania dzieciom przed wakacjami wiedzy na temat bezpiecznego poruszania siê po drogach, a tak e kontrolowania ich zachowañ, gdy przebywaj¹ poza domem. Niebezpiecznym miesi¹cem dla dzieci jest równie paÿdziernik. Wypadki z udzia³em dzieci w wieku 0-14 lat i ich ofiary w poszczególnych miesi¹cach 2005 roku 24

25 Wypadki z udzia³em dzieci w wieku 0-14 lat w latach , w poszczególnych miesi¹cach roku Zabici w wieku 0-14 lat w latach , w poszczególnych miesi¹cach roku 25

26 Analizuj¹c stan bezpieczeñstwa i zagro enia na drogach w poszczególnych województwach, oprócz statystyki wypadków, nale y uwzglêdniaæ takie czynniki, jak gêstoœæ dróg, nasycenie samochodami i natê enie ruchu. Tereny bardziej zaludnione i uprzemys³owione, gdzie wystêpuje intensywny ruch lokalny i tranzytowy, z regu³y s¹ dla dzieci mniej bezpieczne. Najbezpieczniejsze, choæ nie ca³kowicie bezpieczne, dla dzieci w 2005 roku by³y województwa: opolskie i zachodniopomorskie. Do wypadków z udzia³em dzieci dochodzi w zdecydowanej wiêkszoœci na obszarach zabudowanych 94%, przewa nie na prostych odcinkach dróg pomiêdzy skrzy owaniami, ale te na przejœciach dla pieszych 30%. Najczêœciej dzieci staj¹ siê ofiarami wypadków drogowych w godzinach popo³udniowych, miêdzy godz i Ponad 80% potr¹ceñ ma miejsce przy œwietle dziennym, a nie o zmroku, kiedy kierowcy maj¹ z³¹ widocznoœæ. Wypadki z udzia³em dzieci w wieku 0-14 lat w 2005 roku w poszczególnych województwach 26

27 Piesi i kieruj¹cy jako sprawcy wypadków drogowych W 2005 roku z winy dzieci w wieku 0-14 lat, bêd¹cych pieszymi, wydarzy³o siê 1676 wypadków drogowych, œmieræ ponios³o w nich 27. dzieci, a 1703 zosta³o rannych. Niektóre dozna³y bardzo ciê kich obra eñ, nawet powoduj¹cych kalectwo. Najwiêcej poszkodowanych dzieci-pieszych jest w przedziale wieku 7-14 lat. Dziecko, które ukoñczy³o siódmy rok ycia, mo e ju poruszaæ siê po drodze bez opieki starszych. W praktyce tak te czêsto bywa, dzieci siedmioletnie i trochê starsze same chodz¹ do szko³y, niekiedy musz¹ przejœæ przez ulicê bez sygnalizacji œwietlnej, albo wróciæ ze szko³y do domu poruszaj¹c siê poboczem drogi. Najczêstsz¹ przyczyn¹ wypadków z udzia³em dzieci-pieszych jest: nag³e wtargniêcie na jezdniê wychodzenie spoza pojazdu przebieganie przez jezdniê w niedozwolonym miejscu. Sprawcy wypadków piesi wg grup wiekowych w 2005 r. Grupy wieku Wypadki % Zabici % Ranni % ,4 6 0, , ,4 21 2, , ,3 19 2, , ,7 80 8, , , , , , , ,9 60 i wiêcej lat , , ,2 W grupie kieruj¹cych dzieci spowodowa³y 827 wypadków, zginê³o w nich 20 dzieci, a 889 odnios³o obra enia cia³a. Sprawcy wypadków kieruj¹cy wg grup wiekowych w 2005 r. Grupy wieku Wypadki % Zabici % Ranni % , , ,9 18 0, , ,2 81 1, , , , , , , , , , ,6 60 i wiêcej lat , , ,5 27

28 Kieruj¹cy wœród dzieci to przede wszystkim rowerzyœci, rzadziej motorowerzyœci. Prawie po³owa rowerzystów-dzieci uczestnicz¹cych w wypadkach drogowych nie przestrzega³a zasady pierwszeñstwa przejazdu. Wynika z tego, e w du ej mierze zasad tych nie znaj¹ lub nie potrafi¹ ich w praktyce stosowaæ. Wœród rowerzystów w wieku 7-14 lat, w ok. 70% przypadków winê za wypadek ponosi dziecko. Najbezpieczniejsze dla rowerzystów s¹ œcie ki rowerowe. Niestety, wci¹ mamy ich za ma³o, choæ w ostatnich latach widaæ ju znaczn¹ poprawê, zw³aszcza w wiêkszych miastach. Niemal nagminne jest nieprzestrzeganie obowi¹zku wyposa ania rowerów w elementy obowi¹zkowe, zw³aszcza oœwietlenie z przodu i z ty³u oraz elementy odblaskowe, co powoduje zagro enie bezpieczeñstwa w czasie z³ej widocznoœci. * * * Dzieci czêœciej obarcza siê win¹ za spowodowanie wypadku ni osoby doros³e. Tymczasem b³êdy pope³niane przez najm³odszych bezpoœrednio wi¹ ¹ siê i wynikaj¹ z etapu ich rozwoju. M³odsze dzieci: nie s¹ w stanie podzieliæ swojej uwagi, koncentruj¹ siê tylko na jednej sprawie, rozmowie, albo zabawie nie rozumiej¹ zagro eñ wystêpuj¹cych w ruchu drogowym mimo, e znaj¹ niektóre zasady ruchu, nie stosuj¹ ich na drodze maj¹ du e trudnoœci ze zlokalizowaniem Ÿród³a dÿwiêku, ocen¹ odleg³oœci i prêdkoœci. Pomimo odnotowanego spadku zdarzeñ drogowych i ich ofiar z udzia³em dzieci w 2005 roku, statystyki te nadal napawaj¹ du ym niepokojem, bowiem wci¹ na naszych drogach gin¹ najm³odsi uczestnicy ruchu drogowego. Niektóre kraje (Szwecja, Norwegia, Szwajcaria) w swoich dzia³aniach na rzecz zapobiegania wypadkom postawi³y sobie za cel tak zwan¹ wizjê zerow¹. To znaczy uzna³y, e wypadki drogowe mog¹ siê zdarzaæ, bo cz³owiek uczestnicz¹cy w ruchu drogowym jest omylny, ale nie powinny to byæ wypadki œmiertelne. Do tego w³aœnie powinniœmy d¹ yæ podejmuj¹c przedsiêwziêcia na rzecz bezpieczeñstwa dzieci w ruchu drogowym. Troska o najm³odszych uczestników ruchu drogowego to nieustanna praca z dzieæmi, niekoñcz¹ce siê dzia³ania ró nych podmiotów, w tym szkó³, samorz¹dów lokalnych, policji, mediów i rodziców. Pañstwo, nauczyciele, którzy na co dzieñ prowadz¹ zajêcia z wychowania komunikacyjnego, najlepiej wiedz¹, ile wysi³ku wymaga utrwalenie u dzieci zasad bezpieczeñstwa. Trzymamy za Was kciuki i wspieramy, na ile to mo liwe. Na szczêœcie liczne akcje i kampanie adresowane g³ównie do doros³ych powoli zmieniaj¹ ich zachowanie. To trudne zadanie, ale warto i trzeba zabiegaæ, by ofiar na naszych drogach, szczególnie wœród najm³odszych, by³o jak najmniej. Materia³ przygotowany z wykorzystaniem opracowania Wydzia³u Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, w którym znalaz³y siê informacje przetworzone w Instytucie Transportu Samochodowego na podstawie bazy danych pochodz¹cych z Komendy G³ównej Policji. 28

29 ZG OSZENIE UDZIA U W KONKURSIE na koncepcjê i scenariusze lekcji z zakresu udzielania pierwszej pomocy... (imiê i nazwisko nauczyciela)... (adres, telefon, ) Zg³aszam swój udzia³ w Konkursie na koncepcjê i scenariusze lekcji z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla klas... szko³y podstawowej/gimnazjum. Jestem nauczycielk¹/-em... w Szkole Podstawowej/Gimnazjum nr... w... (kod pocztowy: ), ul...., tel...., fax:..., ... Pracê na Konkurs przeœlê do na adres Biura Organizacyjnego w terminie okreœlonym w Regulaminie Konkursu (miejscowoœæ, data) (podpis) ZG OSZENIE UDZIA U W KONKURSIE na projekt plakatu Pierwsza pomoc w razie wypadku Szko³a Podstawowa/Gimnazjum nr... w... (kod pocztowy: ), ul...., tel...., fax:..., ..., zg³asza udzia³ w Konkursie na projekt plakatu Pierwsza pomoc w razie wypadku. Koordynatorem szkolnych eliminacji jest Pani/Pan... nauczyciel... (prosimy o podanie przedmiotu/-ów). Nagrodzone prace przeœlemy na adres Biura Organizacyjnego w terminie okreœlonym w Regulaminie Konkursu (miejscowoœæ, data) (imienny podpis dyrektora szko³y) 29

30 Ogólnopolska Spo³eczna Kampania Bezpieczne Dzieci na Polskich Drogach Informator dla nauczycieli Wydawnictwo przygotowane dziêki pomocy merytorycznej i finansowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Komendy G³ównej Policji Redakcja: Bo enna Chlabicz Korekta: Wies³awa Walisiak Copyright by Edytor S.A., Warszawa 2006 r. Wydawca: Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeñstwa Obywateli TARCZA ul. Bracka 18 lok. 7, Warszawa tel. (0 22) , fax (0 22) Opracowanie redakcyjne, graficzne, druk i oprawa: EDYTOR S.A., ul. Marsza³kowska 140, Warszawa tel./fax: (0 22) , Wydawnictwo bezp³atne Wydanie I, Warszawa 2006 r. 30

31 Adresy internetowe PATRONÓW HONOROWYCH PARTNERÓW I ORGANIZATORÓW Ogólnopolskiej Spo³ecznej Kampanii BEZPIECZNE DZIECI NA POLSKICH DROGACH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO SPRAW WEWNÊTRZNYCH I ADMINISTRACJI KRAJOWA RADA BEZPIECZEÑSTWA RUCHU DROGOWEGO KOMENDA G ÓWNA POLICJI ZWI ZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO STOWARZYSZENIE TARCZA WYDAWNICTWO EDYTOR S.A.

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki Bangladesz: Tygrysy zostan¹ policzone W najbli szy czwartek

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY

DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY Roksana Ciesielska Zofia Gajewska Jolanta Labok-Wardza³a Agnieszka Milczarek Anna Radwan DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA

Bardziej szczegółowo

WSPÓ PRACA MIÊDZYNARODOWA Spotkanie z ukraiñsk¹ Poloni¹ Partnerstwo z Untersteinach Powitanie delegacji z Mogilan przez burmistrza Untersteinach. Wystêp ZR Mogilanie podczas Dni Doliny. 10 wrzeœnia Zespó³

Bardziej szczegółowo

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 7/8 (223/224) lipiec/sierpieñ 2010 cena 3 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1700 egz. ISSN 1232-7948 Brzeszcze

Bardziej szczegółowo

NR 36/37. BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Koszalinie

NR 36/37. BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Koszalinie NR 36/37 BIULETYN INFORMACYJNY w Koszalinie 1 BIULETYN INFORMACYJNY w Koszalinie NR 36/37 Ocena niewydolnoœci oddechowej u noworodków i metody wsparcia oddechowego Warsztaty szkoleniowe Katowice 2003 O

Bardziej szczegółowo

nr 12, czerwiec 2007 r.

nr 12, czerwiec 2007 r. Biuletyn Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszowie EUROPEJSKI FUNDUSZ SPO ECZNY NA PODKARPACIU Struktura projektu narzêdzie planowania i zarz¹dzania str. 3-5 Nowy Kszta³t Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Bardziej szczegółowo

X 2010 Nr 3/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: 2 Rusza budowa wiaduktu nad Zakopiank¹ Trwa Powszechny Spis

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE MATERIA Y SZKOLENIOWE. Grzegorz Ca³ek. opracowanie:

STOWARZYSZENIE MATERIA Y SZKOLENIOWE. Grzegorz Ca³ek. opracowanie: JAK ZA O YÆ STOWARZYSZENIE MATERIA Y SZKOLENIOWE opracowanie: Grzegorz Ca³ek JAK ZA O YÆ STOWARZYSZENIE Materia³y szkoleniowe Instytutu Inicjatyw Pozarz¹dowych w ramach projektu AKADEMIA NGO Copyright

Bardziej szczegółowo

ABC ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MA YCH NGOS

ABC ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MA YCH NGOS ABC ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MA YCH NGOS Poradnik powsta³ w ramach projektu IMPULS - TCHNIEMY YCIE W ORGANIZACJE który zosta³ dofinansowany z Krajowego Programu Operacyjnego Fundusz

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 31 marca 2008 r. Nr 07/198/2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3. Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów.

W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3. Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów. Oferty pracy z PUP we Wrzeœni. strona 11 W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3 Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów. strona 5 Rozpoczê³a

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360)

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360) www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X XI nr 9 ( 360) 21 września 2010 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) MIESIĘ CZNIK DOŻYNKI Z PRODUKTEM LOKALNYM w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z GMINY GAZETA APSKA Do³¹cz do

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach www.kozieglowy.com.pl ISSN 1234-222X Nr 7 8/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania 6.08.2014 r. LIPIEC SIERPIEÑ 2014 SPÓ DZIELCY W OBRONIE

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Czy potrzebny mi. Service Pack 2? [str. 10] Ni sza cena Office 2003 dla rodziny [str. 26] Zbuduj Aplikacjê Roku [str. 31]

Czy potrzebny mi. Service Pack 2? [str. 10] Ni sza cena Office 2003 dla rodziny [str. 26] Zbuduj Aplikacjê Roku [str. 31] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 10 paÿdziernik 2004 Ni sza cena Office 2003 dla rodziny [str. 26] Czy potrzebny mi Service Pack 2? [str. 10] Zbuduj Aplikacjê Roku [str. 31] p³yta

Bardziej szczegółowo