PROJEKT PROGRAM POPRAWY PRZYGOTOWANIA Z RATOWNICTWEM DROGOWYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT PROGRAM POPRAWY PRZYGOTOWANIA Z RATOWNICTWEM DROGOWYM"

Transkrypt

1 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Poznań; ul. Masztalarska 3 PROJEKT PROGRAM POPRAWY PRZYGOTOWANIA PODMIOTÓW KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DO DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z RATOWNICTWEM DROGOWYM Opracował: st. kpt. Jarosław Kuśmirek Sprawdził: mł. bryg. Adam Langner Poznań 2010 r.

2 I. WSTĘP Rozwój przemysłu motoryzacyjnego połączony z rozwojem gospodarczym, jaki miał miejsce w Polsce po 1989 roku, spowodował szybki wzrost liczby pojazdów poruszających się po polskich drogach. Niestety efektem tych przemian stały się coraz częściej przydarzające się kolizje i wypadki niosące za sobą poszkodowanych w wypadkach, w tym ofiary śmiertelne. Jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego województwa wielkopolskiego wyjeżdżają do wypadków i kolizji w komunikacji drogowej średnio 4-5 tysiąca razy rocznie. Zauważyć przy tym można nieznacznie rosnącą z roku na rok ilości interwencji w komunikacji drogowej. Powyższa tendencja wskazuje, że oprócz prowadzenia działań o charakterze prewencyjnym niezbędne jest doskonalenie systemu ratownictwa na drogach tak, aby pomoc poszkodowanym udzielana była jak najszybciej i jak najskuteczniej. Oprócz działań o charakterze ratowniczym na drogach realizuje się szereg czynności zabezpieczających powypadkowych służących ograniczaniu ryzyka powstania pożaru, emisji chemicznych, zagrożeń środowiskowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Problem zagrożeń i skutków zdarzeń komunikacyjnych zauważony został wiele lat temu co znalazło swoje odzwierciedlenie w Krajowym Programie Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT. Niniejszy program przygotowania do działań związanych z ratownictwem drogowym jest odpowiedzią na zmieniającą się dynamikę zdarzeń w kontekście zakresu kompetencyjnego podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Optymalizacja i doskonalenie reagowania na zagrożenia w ruchu drogowym ujęte zostały w Strategii Rozwoju Ratownictwa i Ochrony Przeciwpożarowej na lata dla województwa wielkopolskiego. W toku prac analitycznych zdefiniowano następujące obszary mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego: 1. System powiadamiania ratunkowego, w tym przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych. 2. Wyszkolenie ratowników podmiotów KSRG. 3. Wyposażenie w sprzęt adekwatny do zagrożeń. 4. Mobilność i rozmieszczenie podmiotów ratowniczych, w tym czasy podjęcia skutecznej interwencji. 5. Mechanizmy monitorowania i kontroli funkcjonowania systemu. Zakłada się, że właściwie funkcjonujące komponenty systemu ratowniczego przekładają się na: zmniejszenie ilości ofiar śmiertelnych, ograniczenie stopnia niepełnosprawności, zminimalizowanie strat społecznych, ograniczenie pochodnych od zdarzeń traumatycznych. Zasadniczymi celami niniejszego programu są: zmniejszanie ilości ofiar śmiertelnych i przypadków kalectwa, ustalanie standardów i priorytetów szkoleniowo-sprzętowych, adresowanie środków na ratownictwo drogowe zgodnie z przyjętymi priorytetami,

3 II. Materiał analityczny II.1. Statystyka wyjazdowości. Przeprowadzona analiza pięcioletnia wykazała wzrostową tendencję zdarzeń w komunikacji drogowej (wg programu SWD-ST); ponadto rozbicie na poszczególne kwartały wskazuje, że okresem o największej ilości zdarzeń jest III kwartał czyli okres wakacyjny kwartał 2 kwartał 3 kwartał 4 kwartał RAZEM II.2. Rodzaj czynności ratowniczych, wykorzystywany sprzęt Działania ratownicze podczas wypadków drogowych polegają w głównej mierze na: Rozpoznaniu zagrożenia, określeniu stref zagrożenia przy pomocy przyrządów pomiarowych lub na podstawie relacji uczestników i świadków zdarzenia, Zabezpieczeniu miejsca prowadzonych działań ratowniczych przy pomocy właściwego ustawienia samochodów pożarniczych, taśm, pachołków oraz sprzętu oświetleniowego, Kierowanie ruchem drogowym - jeżeli na miejscu nie ma Policji, Udzieleniu kwalifikowanej pomocy medycznej, w tym wsparcie psychologiczne przy pomocy sprzętu ratownictwa medycznego (m.in. kołnierz ortopedyczny, zestaw do tlenoterapii, defibrylator, worek samorozprężalny, rurka ustno gardłowa), Rozginaniu, rozcinaniu konstrukcji pojazdów w celu uzyskania dostępu do poszkodowanych przy pomocy specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego (narzędzi hydraulicznych, pneumatycznych, łańcuchów itp.),

4 Ewakuacji ludzi przy pomocy noszy, kamizelek KED itp., Ewakuacji zwierząt, Gaszeniu środków transportu, Neutralizacji, sorpcji rozlanych substancji chemicznych i innych przy pomocy sorbentów, neutralizatorów itp, Zbieraniu, usuwaniu, zmywaniu substancji chemicznych i innych, Wyciąganiu, podnoszeniu lub zabezpieczaniu podnoszenia środków transportu przy pomocy urządzeń pneumatycznych, wyciągarek lub dźwigów, Uszczelnianie zbiorników, cystern przy pomocy urządzeń pneumatycznych (poduszek, korków, tzw. bandaży itp.), Pompowanie substancji chemicznych przy pomocy specjalistycznych pomp chemicznych. Do najczęściej używanych narzędzi należą: Taśmy, pachołki oraz sprzęt oświetleniowy, Zestawy do stabilizacji pojazdu, zabezpieczenia poduszek powietrznych, platformy do samochodów ciężarowych, Hydrauliczne narzędzia ratownicze (nożyce, rozpieracze, rozpieracze cylindryczne, nożyco rozpieracze tzw. narzędzia kombi, łańcuchy itp.) Zestawy ratownictwa medycznego (m.in. nosze, kołnierz ortopedyczny, zestaw do tlenoterapii, defibrylator, worek samorozprężalny, rurka ustno gardłowa itp.), Mechaniczny sprzęt tnący (piły łańcuchowe do drewna, piły do betonu i stali), Sorbenty, neutralizatory, słoma, piasek itp, Sprzęt i armatura do podawania środków gaśniczych, Przyrządy pomiarowe (detektory napięcia, mierniki wielogazowe, pirometry, kamery termowizyjne itp.), Środki gaśnicze (woda, piana, proszek), Wyciągarki oraz dźwigi, Urządzenia pneumatyczne (butle powietrzne, poduszki, korki, bandaże itp.), Sprzęt ratownictwa chemiczno - ekologicznego.

5 Rozmieszczenie interwencji w komunikacji drogowej na przykładzie roku 2009 II.3 Potencjał ratowniczy Potencjał ratowniczy wykorzystywany na drogach oparty jest na Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Strażach Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. W województwie wielkopolskim funkcjonują 42 JRG oraz 313 OSP włączonych do KSRG (stan na 31 grudnia 2009 r.). Zgodnie z planem sieci KSRG do roku 2012 możliwe jest teoretyczne włączenie dodatkowych 72 OSP do KSRG * ; jednocześnie uwagę zwrócić należy na fakt, że w 6 gminach województwa wielkopolskiego nie ma żadnej OSP włączonej do KSRG. * W praktyce do roku 2012 włączonych zostanie maksymalnie kilkanaście OSP

6 Aktualne rozmieszczenie JRG PSP w woj. wielkopolskim Aktualne rozmieszczenie OSP w KSRG w woj. wielkopolskim

7 III. KONCEPCJA OPTYMALIZACJI PRZYGOTOWANIA. III.1. System (proces) powiadamiania ratunkowego. Aktualnie w województwie wielkopolskim znajduje się 16 Zintegrowanych Stanowisk Dyspozytorskich (stanowisk przygotowanych do pełnienia dyżuru przez dyspozytorów PSP i systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne PRM). Państwowa Straż Pożarna począwszy od 2005 roku przyjmuje zgłoszenia na numery alarmowe 112 i 998. Od tego czasu obsłużono około 8 mln zgłoszeń na numer 112, natomiast na numer alarmowy 998 średnio rocznie wpływa ok. 400 tys. zgłoszeń. W ramach doskonalenia systemu: Wprowadzono mechanizmy nadzoru nad poprawnością funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej, Wprowadzono system monitoringu i nadzoru przyjmowania zgłoszeń, Opracowano zasady wsparcia osób dzwoniących znajdujących się w stanie zagrożenia życia, Opracowano procedury dysponowania sił i środków krajowego systemu ratowniczo gaśniczego do zdarzeń, Na bieżąco prowadzony jest monitoring czasów dojazdu do zdarzeń oraz mobilności podmiotów ksrg (w 2009 r. średni czas dojazdu do zdarzenia wyniósł 9 min i 2 sek. * ), Jako pierwsze województwo w Polsce wprowadzono obsługę obcojęzyczną zgłoszeń alarmowych (3 języki). * dot. wszystkich zdarzeń

8 Plany optymalizacji SPR Docelowo planowane jest stworzenie systemu powiadamiania ratunkowego opartego na sieci zintegrowanych Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Przewidywane skutki: skrócenie czasu reakcji na zagrożenia, szybsza wymiana informacji pomiędzy dyspozytorami / operatorami służb ratowniczych, skrócenie czasu dojazdu odpowiednich służb ratowniczych do zdarzeń, lepsze zrozumienie pomiędzy poszczególnymi służbami ratowniczymi (integracja), poprawa procesu koordynacji zdarzeń mnogich, masowych oraz pojedynczych z udziałem różnych służb, kompleksowe monitorowanie mobilności. III.2. Wyszkolenie podmiotów KSRG Strażacy Państwowej Straży Pożarnej (ok. 2200) zostali przeszkoleni w zakresie ratownictwa medycznego w ramach KSRG co stanowi prawie 100% całego stanu funkcjonariuszy PSP). W związku ze zmianą przepisów w województwie wielkopolskim rozpoczęto szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej (przeszkolonych dotychczas zostało 36 strażaków PSP). Ponadto 440 druhów * z Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG (średnio 1,4 na każdą OSP), ukończyło kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Ponadto, ponad 2400 druhów odbyło w oparciu o poprzedni system przed zmianą przepisów kurs ratownictwa medycznego w KSRG, co daje wskaźnik 7,5 strażaka na 1 OSP w KSRG. Ważnym czynnikiem jest także umiejętność prowadzenia działań z zakresu ratownictwa technicznego. Wszyscy funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej posiadają przeszkolenie w zakresie ratownictwa technicznego. Ponadto Komendy Miejskie / Powiatowe PSP oraz Ośrodek Szkolenia KW PSP organizują kursy dla druhów OSP z zakresu ratownictwa technicznego. Aktualnie przeszkolonych jest ponad 847 druhów Ochotniczych Strażach Pożarnych włączonych do KSRG. Na każdą OSP włączoną do KSRG przypada średnio prawie 3 druhów posiadających ukończony kurs. Kolejnym kursem niezbędnym do bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych jest kurs z zakresu kierowania ruchem drogowym. W chwili obecnej 1205 strażaków PSP ukończyło ww. kurs (ok. 53 % wszystkich funkcjonariuszy PSP). Spośród OSP włączonych do KSRG 407 druhów odbyło kurs kierowania ruchem drogowym (średnio 1,3 druha na każdą OSP). * wg stanu na 2009 r.

9 Plany optymalizacji wyszkolenia 1. Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna. Najważniejszym zadaniem jest przeszkolenie wszystkich strażaków PSP oraz odpowiedniej ilości druhów OSP w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Zakładając w pierwszym etapie przeszkolenie średnio po 6 druhów na każdą OSP w KSRG niezbędne jest zorganizowanie kursu dla ponad 1300 druhów. 2. Kurs ratownictwa technicznego. W celu przeszkolenia średnio 12 druhów na każdą OSP w KSRG (2 obsady) należy zorganizować kursy ratownictwa technicznego dla ponad 2000 druhów. 3. Kurs kierowania ruchem drogowym. Przeszkolenie 53 % strażaków PSP z zakresu kierowania ruchem drogowym jest, zdaniem KW PSP w Poznaniu wystarczające do prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia akcji ratowniczych. Zakładając przeszkolenie średnio 12 druhów z OSP w KSRG (2 obsady) posiadających ukończony kurs kierowania ruchem drogowym należy przeszkolić ponad 2400 druhów. Przewidywane skutki Przeszkolenie strażaków PSP oraz druhów OSP z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa technicznego oraz kierowania ruchem drogowym doprowadzi do: o Zmniejszenia ilości ofiar śmiertelnych, o Zlikwidowania lub zmniejszenia stopnia kalectwa, o Skrócenia czasu udzielenia niezbędnej pomocy.

10 III.3. Doposażenie podmiotów KSRG w sprzęt stosownie do zagrożeń: Podstawowy sprzęt używany przez podmioty krajowego systemu ratowniczo gaśniczego oraz jego wykorzystanie. Pozycja Taśmy, pachołki oraz sprzęt oświetleniowy, Sprzęt ratownictwa medycznego (np. R-1) Narzędzia hydrauliczne Zestawy do stabilizacji pojazdu Zabezpieczenia poduszek powietrznych Platformy do samochodów ciężarowych Sorbenty, neutralizatory Sprzęt i armatura do podawania środków gaśniczych Przyrządy pomiarowe (detektory napięcia, mierniki wielogazowe, pirometry, kamery termowizyjne itp.) Środki gaśnicze (woda, piana, proszek) Mechaniczny sprzęt tnący (piły łańcuchowe do drewna, piły do betonu i stali) Wyciągarki oraz dźwigi Urządzenia pneumatyczne (butle powietrzne, poduszki, korki, bandaże itp.) Sprzęt ratownictwa chemiczno ekologicznego Crash Recovery System Wykorzystanie Wszystkie rodzaje dróg Interwencje na drogach z udziałem osób poszkodowanych Interwencje na drogach z osobami pozostającymi w pojazdach Każdy rodzaj wypadków drogowych Pojazdy wyposażone w poduszki powietrzne Interwencje z samochodami ciężarowymi Podczas wycieku paliw i płynów eksploatacyjnych Każdy rodzaj wypadków drogowych jako zabezpieczenie przed zapaleniem paliw i płynów eksploatacyjnych 1. Detektory napięcia każdy rodzaj wypadków drogowych. 2. Mierniki wielogazowe, pirometry, kamery termowizyjne pożary pojazdów, zdarzenia chemiczne. Pożary pojazdów Interwencje związane z przewróconymi drzewami na drogi bądź pojazdy, do wycinania barierek, słupków i innych elementów w celu uzyskania dostępu Do postawienia dużych pojazdów - ciężarowe, autocysterny, busy, autobusy itp. Podczas wypadków pojazdów przewożących subst. chemiczne Podczas wypadków pojazdów przewożących subst. chemiczne Każdy rodzaj wypadków drogowych

11 Należy przy tym zauważyć, że część ww. sprzętu ulega zużyciu lub zniszczeniu, co powoduje, że należy sukcesywnie uzupełniać wyposażenie Jednostek Ratowniczo Gaśniczych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w KSRG. Dotyczy to w szczególności drobnego sprzętu, takiego jak: o o Sprzęt do zabezpieczania terenu akcji (taśmy, pachołki), sprzęt ratownictwa medycznego (kołnierze ortopedyczne, nosze, opatrunki, opaski, bandaże, tlen medyczny, worki samorozprężalne, rurki ustno gardłowe itp.). Największe braki występują w zakresie: o Hydrauliczne narzędzia ratownicze (umożliwiające przecinanie elementów metalowych o dużych przekrojach), o Sprzętu ratownictwa medycznego: automatyczne lub półautomatyczne defibrylatory (aktualnie 17 szt. w całym województwie), zestawy do segregacji pierwotnej tzw. triage (aktualnie ok. 8 JRG i 10 OSP w KSRG posiada ww. zestaw), ambulans lub przyczepka ze sprzętem ratownictwa medycznego (na terenie województwa jedynie w Pleszewie funkcjonuje ambulans), o Sprzęt oświetleniowy do oznakowania terenu akcji (m.in. balony oświetleniowe, flary ostrzegawcze, laserowe flary ratownicze), o Urządzenia do zabezpieczenia poduszek powietrznych, o Zestawy do stabilizacji pojazdów po wypadkach, o Sprzęt do ratownictwa chemiczno - ekologicznego, o Przyrządy pomiarowe (detektory napięcia, mierniki wielogazowe, pirometry, kamery termowizyjne itp.), o Urządzenia pneumatyczne (butle powietrzne, poduszki, korki, bandaże itp.), o Pneumatyczne namioty ratownicze. W pierwszym etapie należy dążyć do uzyskania następujących wskaźników wyposażenia: Zestawy narzędzi hydraulicznych Sprzęt JRG PSP OSP w KSRG Wymiana niesprawnego techniczne oraz doposażenie do normatywu określonego w Rozporządzeniu MSWiA narzędzia ciężkie 1 zestaw dla każdej OSP w KSRG Sprzętu ratownictwa medycznego: Zestaw medyczny R-1 wg normatywu dla JRG dla każdej OSP w KSRG automatyczne lub półautomatyczne defibrylatory zestawy do segregacji pierwotnej tzw. triage ambulans lub przyczepka ze sprzętem ratownictwa medycznego Sprzęt oświetleniowy do oznakowania terenu akcji (balon oświetleniowy) min. 1 szt. na każdą JRG min. 1 szt. na każdą JRG min. 1 w województwie min. 1 na powiat dla każdej OSP w KSRG dla każdej OSP w KSRG nie przewiduje się nie przewiduje się

12 Urządzenia do zabezpieczenia poduszek powietrznych Zestawy do stabilizacji pojazdów po wypadkach Sprzęt do ratownictwa chemiczno - ekologicznego Przyrządy pomiarowe detektory napięcia mierniki wielogazowe Pirometry kamery termowizyjne Urządzenia pneumatyczne Pneumatyczne namioty ratownicze. Platformy do samochodów ciężarowych Crash Recovery System min. 2 szt. na każdą JRG min. 2 szt. na każdą JRG Zgodnie z normatywem dla Grup Chemiczno Ekologicznych Zgodnie z normatywem określonym w Rozporządzeniu MSWiA Zgodnie z normatywem określonym w Rozporządzeniu MSWiA Zgodnie z normatywem określonym w Rozporządzeniu MSWiA min. 1 szt. na każdą JRG Zgodnie z normatywem określonym w Rozporządzeniu MSWiA min. 1 szt. na każdy powiat min. 1 szt. na każdy powiat Min. 1 szt. na każdy powiat min. 1 szt. na każdą OSP w KSRG min. 1 szt. na każdą OSP w KSRG Szczegółowe dane dotyczące posiadanych narzędzi hydraulicznych z podziałem na wiek, a także priorytety doposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w ww. sprzęt zawarto w załączniku nr 1.

13 Wyposażenie w narzędzia hydrauliczne jednostek organizacyjnych PSP woj. wielkopolskiego Załącznik nr 1 Lp JRG Średni wiek narzędzi Średni rok produkcji narzędzi Przynależność hydraulicznych [lat] hydraulicznych do WORD 1 Słupca 1,0 2009,0 Konin 2 Gniezno 1,7 2008,3 Poznań 3 Krotoszyn 3,0 2007,0 Kalisz 4 JRG 2 Kalisz 3,5 2006,5 Kalisz 5 Szamotuły 4,0 2006,0 Poznań 6 Oborniki 6,0 2004,0 Poznań 7 Kępno 6,0 2004,0 Kalisz 8 Leszno 6,3 2003,7 Leszno 9 Rawicz 6,7 2003,3 Leszno 10 Gostyń ,0 Leszno 11 Grodzisk Wlkp. 7,5 2002,5 Poznań 12 Jarocin 8,0 2002,0 Kalisz 13 Trzcianka 9,0 2001,0 Piła 14 JRG 1 Piła 9,0 2001,0 Piła 15 Wągrowiec 9,3 2000,7 Piła 16 Ostrzeszów 9,5 2000,5 Kalisz 17 JRG 5 Poznań 9,5 2000,5 Poznań 18 JRG 2 Poznań 9,5 2000,5 Poznań 19 JRG 6 Poznań 10,6 1999,4 Poznań 20 Ostrów Wlkp. 11,0 1999,0 Kalisz 21 Turek 11,3 1998,8 Konin 22 Środa Wlkp. 11,5 1998,5 Poznań 23 Chodzież 11,5 1998,5 Piła 24 Koło 11,7 1998,3 Konin 25 Pleszew 12,0 1998,0 Kalisz 26 JRG 7 Poznań 12,0 1998,0 Poznań 27 JRG 1 Kalisz 12,8 1997,3 Kalisz 28 Śrem 13,0 1997,0 Poznań 29 JRG 2 Piła 13,0 1997,0 Piła 30 Czarnków 13,0 1997,0 Piła 31 Nowy Tomyśl 13,5 1996,5 Poznań 32 JRG 1 Konin 13,5 1996,5 Konin 33 JRG 2 Konin 13,7 1996,3 Konin 34 Września 14,0 1996,0 Poznań 35 Międzychód 14,0 1996,0 Poznań 36 Kościan 14,0 1996,0 Leszno 37 JRG 1 Poznań 14,0 1996,0 Poznań 38 Złotów 14,5 1995,5 Piła 39 Wolsztyn 15,0 1995,0 Leszno 40 JRG 3 Poznań 15,7 1994,3 Poznań 41 JRG 4 Poznań 16,0 1994,0 Poznań 42 JRG 8 Poznań 17,0 1993,0 Poznań

14 Priorytety doposażenia w narzędzia hydrauliczne Poznań Piła Leszno Kalisz Konin JRG 8 Poznań Złotów Wolsztyn JRG 1 Kalisz JRG 2 Konin JRG 4 Poznań Czarnków Kościan Pleszew JRG 1 Konin JRG 3 Poznań JRG 2 Piła Gostyń Ostrów Wlkp. Koło JRG 1 Poznań Chodzież Rawicz Ostrzeszów Turek Międzychód Wągrowiec Leszno Jarocin Słupca Września JRG 1 Piła Kępno Nowy Tomyśl Trzcianka JRG 2 Kalisz Śrem Krotoszyn JRG 7 Poznań Środa Wlkp. JRG 6 Poznań JRG 2 Poznań JRG 5 Poznań Grodzisk Wlkp. Oborniki Szamotuły Gniezno

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Żydowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel./fax. 22 755 52 37, 22 755 27 75 www.kppsp.powiat-grodziski.pl ZASADY ORGANIZACJI I DYSPONOWANIA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM RATOWNICTWA DROGOWEGO NA PODKARPACIU

SYSTEM RATOWNICTWA DROGOWEGO NA PODKARPACIU KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZESZOWIE SYSTEM RATOWNICTWA DROGOWEGO NA PODKARPACIU nadbryg. Bogdan Kuliga Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP Zgodnie z postanowieniami ustawy o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo specjalistyczne

Ratownictwo specjalistyczne Ratownictwo specjalistyczne Puck, 14 marzec 2015 r. mł.bryg. Jarosław Wszałek Wydział Operacyjno-Szkoleniowy KP PSP w Pucku Podstawą opracowania,,planu rozwoju sieci jednostek ratownictwa specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku Założenia do organizacji i funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie Październik 2008 roku Geneza budowy centrów powiadamiania ratunkowego CPR Aktualna lokalizacja numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 08.07.2013 r. OLZ.5530.3.2013.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. I. TEMAT Powiatowe manewry KSRG w zakresie ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński

MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński 1 Kazimierz - Warszawa 2016-01-28 Życie

Bardziej szczegółowo

KURS KPP Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

KURS KPP Kwalifikowana Pierwsza Pomoc KURS KPP Kwalifikowana Pierwsza Pomoc 1 Kurs Kwalifikowana Pierwsza Pomoc jest prowadzony zgodnie z przepisami: ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku, rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH ZATWIERDZAM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH PROCEDURA DYSPONOWANIA SIŁ KSRG ORAZ DORAŹNEGO ZABEZPIECZENIA OPERACYJNEGO TERENU POWIATU PO ZADYSPONOWANIU ZASOBÓW RATOWNICZYCH DO

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII IMS, GIMNAZJADY, LICEALIADY FINAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII IMS, GIMNAZJADY, LICEALIADY FINAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII IMS, GIMNAZJADY, LICEALIADY FINAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH Termin: 13 października 2015r. Miejsce: Poznań, Hipodrom Wola ul. Lutycka 34 Opis:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012 Katowice, 7 lutego 2013r. SPIS TREŚCI I SIEĆ I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie systemu zarządzania i reagowania W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

Doskonalenie systemu zarządzania i reagowania W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ Doskonalenie systemu zarządzania i reagowania W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ Zagrożenia obejmujące obszary przekraczające teren gminy Powodzie, podtopienia

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP Załącznik do pisma PR.13..201 z dnia 25.06.201 roku Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 11.07.201 r. 12.07.201 r. J. Kolber J. Kolber J. Kolber + strażacy 17:00-17:30

Bardziej szczegółowo

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL.

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa I Ochrony Ludności WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Jednym z głównych obszarów

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ * Dyscyplina Miejsce Organizator 1 cały rok Poradnia kierowców BRD Wielkopolska Automobilklub Wielkopolski

KALENDARZ IMPREZ * Dyscyplina Miejsce Organizator 1 cały rok Poradnia kierowców BRD Wielkopolska Automobilklub Wielkopolski KALENDARZ IMPREZ * LP Termin Impreza Dyscyplina Miejsce Organizator 1 cały rok Poradnia kierowców BRD Wielkopolska Automobilklub Wielkopolski 2 cały rok Współudział w przeprowadzaniu "nietypowych kontroli

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo

RANKING TECHNIKÓW 2015R.

RANKING TECHNIKÓW 2015R. RANKING TECHNIKÓW 2015R. Ranking ogólnopolski Nazwa szkoły Miejscowość Wyniki 1 7 Technikum Komunikacji w ZS Komunikacji Poznań 70,97 2 11 Technikum nr 1 w ZS Polit. im. Boh. Monte Cassino Września 62,19

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku VIII Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 31 marca 2015 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Opracowanie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2015R.

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2015R. RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2015R. Ranking Nazwa szkoły Miejscowość Wyniki Ogólnopolski 1 46 XVI LO z Oddz. Dwujęz. im. Charlesa de Gaulle'a Poznań 58,07 2 53 II LO im. Gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. funkcjonowania Miejskiego Centrum Ratownictwa

Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. funkcjonowania Miejskiego Centrum Ratownictwa Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. funkcjonowania Miejskiego Centrum Ratownictwa Opracowanie: WZK Miejskie Centrum Ratownictwa Katowice, 24.08.2015r. 1 1. Stan osobowy oraz rozmieszczenie elementów

Bardziej szczegółowo

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP Załącznik nr 4 Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego ZADANIA 4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP 1. Nadzoruje organizację, przebieg szkoleń oraz realizację planu szkoleń w służbie. 2. Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego mł. kpt. Malwina Marcinkowska Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego mł. kpt. Malwina Marcinkowska Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego mł. kpt. Malwina Marcinkowska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA

R E G U L A M I N WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA R E G U L A M I N WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA I.CEL Krzewienie kultury fizycznej poprzez popularyzację gry w piłkę nożną w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym. Przegląd i wstępna

Bardziej szczegółowo

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nazwa szkoły Miejscowość Ranking ogólnopolski Wynik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I Liceum Ogólnokształcące Swarzędz 30 60,07 Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach Autor: Jacek Gawroński WYPADEK DROGOWY DOJAZD DO MIEJSCA ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie. Organizacja i działanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie. Organizacja i działanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego Organizacja i działanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego Numer 112 jest jednolitym europejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Podstawy prawne funkcjonowania Systemu

Bardziej szczegółowo

Urzędy Miast i Gmin Urzędy Gmin powiatu kieleckiego

Urzędy Miast i Gmin Urzędy Gmin powiatu kieleckiego KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w KIELCACH ul. Sandomierska 81/83, 25 324 Kielce, tel. (0-41) 369-30-10, fax 369-30-15 www.km.straz.kielce.pl km@straz.kielce.pl Urzędy Miast i Gmin Urzędy Gmin

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

OGŁOSZENIE O WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OGŁOSZENIE O WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwisko osoby upoważnionej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009.

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. W roku 2009 Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach Autor: Jacek Gawroński WYPADEK DROGOWY DOJAZD DO MIEJSCA ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym Dane na dzień 31.12.2015 r. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, wrzesień 2015 r.

Wrocław, wrzesień 2015 r. ZATWIERDZAM PLAN UŻYCIA SIŁ I ŚRODKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NA WYPADEK POWSTANIA ZAGROŻENIA NA TERENIE DOMNIEMANEGO ODKRYCIA TZW. ZŁOTEGO POCIĄGU ORAZ INNYCH OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH W MIEŚCIE WAŁBRZYCH

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Państwowa Straż Pożarna została powołana l lipca 1992 r. jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Dział Ekologii i Ochrony Środowiska. ul. Sieradzka 29 60-163 Poznań. Magdalena Świątkowska. Dział Ekologii i Ochrony Środowiska

Strona 1. Dział Ekologii i Ochrony Środowiska. ul. Sieradzka 29 60-163 Poznań. Magdalena Świątkowska. Dział Ekologii i Ochrony Środowiska Doradcy WODR w Poznaniu świadczący usługi doradcze w ramach przedsięwzięcia Grupa wsparcia dla wnioskodawców i beneficjentów PROW 2007-2013 L.p. Komórka organizacyjna Imię i nazwisko Adres siedziby Telefon

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 51/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr 51/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Nr 51/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr 17/III/2014 dla Działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rajgród, dnia 19.10.2010 r. Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rajgród, dnia 19.10.2010 r. Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Rajgród, dnia 19.10.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem o cenę usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu p-poż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poznan.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poznan.apodatkowa.gov. 1 z 8 2015-10-29 08:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poznan.apodatkowa.gov.pl Poznań: Usługi medyczne w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE P/12/077 LPO-4101-11-03/2012 Poznań, dnia 3 października 2012 r. Tekst ujednolicony Pan Wojciech Mendelak Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r.

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r. Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2012 Sochaczew, styczeń 2013 r. 1. Działania ratownicze

Bardziej szczegółowo

Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011

Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011 Organizacja Systemu Powiadamiania Ratunkowego w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011 1 Agenda 1. Miasto-Gospodarz - Warszawa 2. System Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie 03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie: dr Artur Woźny

Przygotowanie: dr Artur Woźny Geneza budowy systemu powiadamiania PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ BRD 2014

KALENDARZ IMPREZ BRD 2014 KALENDARZ IMPREZ BRD 2014 LP Termin Impreza Dyscyplina Miejsce Organizator 1 cały rok Poradnia kierowców BRD Wielkopolska Automobilklub Wielkopolski 2 cały rok Współudział w przeprowadzaniu "nietypowych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ. Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ. Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego Mo Możliwo liwości szkoleniowe Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w zakresie telefonu

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego

Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego Uroczysta inauguracja projektu Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Baza ośrodków województwo wielkopolskie

Baza ośrodków województwo wielkopolskie Baza ośrodków województwo wielkopolskie 1. Chodzież Centrum Pomocy Specjalistycznej "Remedium". Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Ul. Mickiewicza 7, 64 800 Chodzież 67 281 08

Bardziej szczegółowo

RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem)

RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem) Załącznik nr 4 do Protokołu walnego zebrania sprawozdawczego/sprawozdawczo-wyborczego* RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem) Druk należy wypełnić i przekazywać co roku po zebraniach

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski luty 2014 r.

Gorzów Wielkopolski luty 2014 r. Ramowy zakres współpracy jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, współpracujących z jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na obszarze województwa lubuskiego Gorzów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY POWIAT CHODZESKI 81,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 77,71 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 74,00 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 56,00 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,00 % - II Liceum

Bardziej szczegółowo

WYPADEK CYSTERNY Z MATERIAŁEM ROPOPOCHODNYM NA TRASIE E4 ANALIZA ZDARZENIA

WYPADEK CYSTERNY Z MATERIAŁEM ROPOPOCHODNYM NA TRASIE E4 ANALIZA ZDARZENIA WYPADEK CYSTERNY Z MATERIAŁEM ROPOPOCHODNYM NA TRASIE E4 ANALIZA ZDARZENIA W dniu 5 kwietnia 2004r na odcinku Kraków Tarnów drogi krajowej nr 4 w miejscowości Czyżów nastąpiło rozszczelnienie cysterny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa tel. (+48) 22 853 53 21; fax.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa tel. (+48) 22 853 53 21; fax. PROGRAM Zakup sprzętu ratowniczego ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2014 roku (działanie zgodne z pkt 7.2. Listy przedsięwzięć priorytetowych)

Bardziej szczegółowo

9.2 Stan wyszkolenia...56 10. Analiza potencjału jednostek OSP planowanych do włączenia do ksrg w latach 2011

9.2 Stan wyszkolenia...56 10. Analiza potencjału jednostek OSP planowanych do włączenia do ksrg w latach 2011 Analizę opracował zespół Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na podstawie: statystyki zdarzeń, materiałów komend wojewódzkich PSP, danych z biur KG PSP KCKRiOL, BT, BS, BIŁ, w składzie: 1. gen.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską

Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu W ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Konsultacje rynkowe Oferty Ramowej Operatora WSS

Konsultacje rynkowe Oferty Ramowej Operatora WSS Konsultacje rynkowe Oferty Ramowej Operatora WSS Oferta ramowa Kanalizacja Kolokacja Ciemne włókna Lambda Transmisja Ethernet Internet Konstrukcja Oferty Ramowej Oferta ramowa Umowa ramowa Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami st. bryg. mgr inż. Paweł Frątczak Rzecznik Komendanta Głównego PSP

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO

RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO Załącznik nr 2. RAPORT Z DZIAŁAŃ SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO REALIZOWANYCH W 2015 ROKU NA TERENIE MIASTA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO STAN BEZPIECZEŃSTWA Ochrona Przeciwpożarowa. Przedstawiona analiza

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINKU

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINKU Załącznik do uchwały Nr XLVI/360/2014 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 27 marca 2014 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINKU INFORMACJA NA TEMAT STANU BEZPIECZEŃSTWA OBSZARU POWIATU

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 62,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,79 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 50,91 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 38,50 % - Prywatne Liceum Ogólnokształcące w ZSP, Chodzież

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu ratowniczego. PROGRAM

Zakup sprzętu ratowniczego. PROGRAM PROGRAM Tytuł programu: Zakup sprzętu ratowniczego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku 1. Cel programu: Unowocześnienie wyposażenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 05.07.2012 r. Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski OLZ.5530.3.2012.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku. I. TEMAT TEMAT: Koordynacja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl Zakład Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

Samochody pożarnicze jakimi dysponuje. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza

Samochody pożarnicze jakimi dysponuje. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Samochody pożarnicze jakimi dysponuje Jednostka Ratowniczo Gaśnicza GBA 2,5/16 Star 244 (Jelcz 005) x 2 Średni samochód ratowniczo-gaśniczy posiadający na swoim wyposażeniu zbiornik na wodę o poj. 2,5m

Bardziej szczegółowo

Nr konta bankowego - - - - - -

Nr konta bankowego - - - - - - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej HA/01/06 FORMULARZ Wniosek o dofinansowanie dla OSP SPRZĘT I WYPOSAŻENIE OSP Wydanie: 1 Data wydania: Strona 1/3 SYSTEM OSP ID WNIOSEK O

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 25 lipca 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 25 lipca 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 25 lipca 2002 r. Druk nr 167 A SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH o uchwalonej przez Sejm w dniu 17 lipca 2002 r. ustawie o

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Szkolnego Zwi¹zku Sportowego

Kalendarz Imprez Szkolnego Zwi¹zku Sportowego Zatwierdzam Kalendarz Imprez Sportowych dzieci i m³odzie y szkolnej na rok 2014\2015 Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Kierownik Wydziału Edukacji mgr Sebastian Kończak Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 20 kwietnia 2011 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 20 kwietnia 2011 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 07.06. 2011 r. Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski OLZ.5530.1.5.2011.ZM RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 20 kwietnia 2011 roku. I. TEMAT Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon POWIAT KOŚCIAŃSKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA 64-030, STARE BOJANOWO, UL. GŁÓWNA 34 A, 64-030 LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposobie ich rozliczania i

Bardziej szczegółowo

2003 2004 2005 2006 2007 I-X 2008

2003 2004 2005 2006 2007 I-X 2008 100000 80000 60000 40000-12 % 20000 0 2003 2004 2005 2006 2007 I-X 2008 Przestępstwa ogółem Przestępstwa kryminalne Źródło: Komenda Główna Policji 2 5000 Liczba przestępstw kryminalnych na 100 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Zakup samochodu ratownictwa wodnego dla Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska naturalnego 758/2014/Wn12/NZ-UR-LZ/D Gospodarki Wodnej w Warszawie zakupu

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PODSUMUWUJĄCA PROJEKTY GBDOT, GEOPORTAL 2, TERYT 3, ZSIN FAZA I WARSZAWA, 11. IX.2015r. kpt. mgr inż. Michał Pająk

KONFERENCJA PODSUMUWUJĄCA PROJEKTY GBDOT, GEOPORTAL 2, TERYT 3, ZSIN FAZA I WARSZAWA, 11. IX.2015r. kpt. mgr inż. Michał Pająk KONFERENCJA PODSUMUWUJĄCA PROJEKTY GBDOT, GEOPORTAL 2, TERYT 3, ZSIN FAZA I WARSZAWA, 11. IX.2015r. kpt. mgr inż. Michał Pająk 1. Warstwy BDOT10k przydatne dla strażaków. 2. Zastosowanie BDOT10k w PSP

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

RATOWNICTWO WYSOKOŚCIOWE W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO GAŚNICZYM

RATOWNICTWO WYSOKOŚCIOWE W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO GAŚNICZYM st. bryg. Marian SOCHACKI gł. specjalista KCKRiOL KG PSP st instruktor ratownictwa wysokościowego KSR-G RATOWNICTWO WYSOKOŚCIOWE W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO GAŚNICZYM Streszczenie Autor opisuje organizację,

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA KIEROWCÓW KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA KIEROWCÓW KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA KIEROWCÓW KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP Warszawa 2015 Opracowanie merytoryczne: st. bryg. Ireneusz KRÓLIK KG PSP st.

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład:

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby PREZES ZARZĄDU UL. CHEMIKÓW 5, 09-411 PŁOCK Telefon 24 365-33 - 07 Fax 24 365-33 - 07 Strona WWW e-mail www.obr.pl

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi dokumentami:

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4101-14-02/2012 P/12/185 Bydgoszcz, dnia 09.2012 r. Pan st. bryg. Tomasz Leszczyński Kujawsko Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/ochrona-ludnosci/8758,ochotnicze-straze-pozarne.html Wygenerowano: Środa, 3 lutego 2016, 22:49 Ochotnicze Straże Pożarne ZADANIA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2007/2008 Katedra Działań Ratowniczych

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2007/2008 Katedra Działań Ratowniczych Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2007/2008 Katedra Działań Ratowniczych Rodzaje studiów: - stacjonarne studia I stopnia (dzienne studia zawodowe: DSZ-PK, DSZ-PC), - stacjonarne jednolite

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Czarnków, styczeń 2003 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Narada Komendantów Gminnych, Prezesów i Naczelników OSP powiatu oświęcimskiego. Brzezinka20.02.2012

Narada Komendantów Gminnych, Prezesów i Naczelników OSP powiatu oświęcimskiego. Brzezinka20.02.2012 Narada Komendantów Gminnych, Prezesów i Naczelników OSP powiatu oświęcimskiego Brzezinka20.02.2012 PROGRAM NARADY Analiza zabezpieczenia operacyjnego powiatu Analiza uzbrojenia osobistego strażaków Nowe

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410,

Bardziej szczegółowo

Zwrotne finansowanie rewitalizacji miast ze środków UE doświadczenia BGK

Zwrotne finansowanie rewitalizacji miast ze środków UE doświadczenia BGK Zwrotne finansowanie rewitalizacji miast ze środków UE doświadczenia BGK dr Marek Szczepański Dyrektor Zarządzający Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 4 czerwca 2014 r. JESSICA w Polsce Joint European

Bardziej szczegółowo

Rola pogotowia ratunkowego w leczeniu pozaszpitalnym nagłego zatrzymania krążenia w Małopolsce

Rola pogotowia ratunkowego w leczeniu pozaszpitalnym nagłego zatrzymania krążenia w Małopolsce Rola pogotowia ratunkowego w leczeniu pozaszpitalnym nagłego zatrzymania krążenia w Małopolsce Małgorzata Popławska Kraków, 19.10.2011 Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006

Bardziej szczegółowo