PROJEKT PROGRAM POPRAWY PRZYGOTOWANIA Z RATOWNICTWEM DROGOWYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT PROGRAM POPRAWY PRZYGOTOWANIA Z RATOWNICTWEM DROGOWYM"

Transkrypt

1 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Poznań; ul. Masztalarska 3 PROJEKT PROGRAM POPRAWY PRZYGOTOWANIA PODMIOTÓW KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DO DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z RATOWNICTWEM DROGOWYM Opracował: st. kpt. Jarosław Kuśmirek Sprawdził: mł. bryg. Adam Langner Poznań 2010 r.

2 I. WSTĘP Rozwój przemysłu motoryzacyjnego połączony z rozwojem gospodarczym, jaki miał miejsce w Polsce po 1989 roku, spowodował szybki wzrost liczby pojazdów poruszających się po polskich drogach. Niestety efektem tych przemian stały się coraz częściej przydarzające się kolizje i wypadki niosące za sobą poszkodowanych w wypadkach, w tym ofiary śmiertelne. Jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego województwa wielkopolskiego wyjeżdżają do wypadków i kolizji w komunikacji drogowej średnio 4-5 tysiąca razy rocznie. Zauważyć przy tym można nieznacznie rosnącą z roku na rok ilości interwencji w komunikacji drogowej. Powyższa tendencja wskazuje, że oprócz prowadzenia działań o charakterze prewencyjnym niezbędne jest doskonalenie systemu ratownictwa na drogach tak, aby pomoc poszkodowanym udzielana była jak najszybciej i jak najskuteczniej. Oprócz działań o charakterze ratowniczym na drogach realizuje się szereg czynności zabezpieczających powypadkowych służących ograniczaniu ryzyka powstania pożaru, emisji chemicznych, zagrożeń środowiskowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Problem zagrożeń i skutków zdarzeń komunikacyjnych zauważony został wiele lat temu co znalazło swoje odzwierciedlenie w Krajowym Programie Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT. Niniejszy program przygotowania do działań związanych z ratownictwem drogowym jest odpowiedzią na zmieniającą się dynamikę zdarzeń w kontekście zakresu kompetencyjnego podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Optymalizacja i doskonalenie reagowania na zagrożenia w ruchu drogowym ujęte zostały w Strategii Rozwoju Ratownictwa i Ochrony Przeciwpożarowej na lata dla województwa wielkopolskiego. W toku prac analitycznych zdefiniowano następujące obszary mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego: 1. System powiadamiania ratunkowego, w tym przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych. 2. Wyszkolenie ratowników podmiotów KSRG. 3. Wyposażenie w sprzęt adekwatny do zagrożeń. 4. Mobilność i rozmieszczenie podmiotów ratowniczych, w tym czasy podjęcia skutecznej interwencji. 5. Mechanizmy monitorowania i kontroli funkcjonowania systemu. Zakłada się, że właściwie funkcjonujące komponenty systemu ratowniczego przekładają się na: zmniejszenie ilości ofiar śmiertelnych, ograniczenie stopnia niepełnosprawności, zminimalizowanie strat społecznych, ograniczenie pochodnych od zdarzeń traumatycznych. Zasadniczymi celami niniejszego programu są: zmniejszanie ilości ofiar śmiertelnych i przypadków kalectwa, ustalanie standardów i priorytetów szkoleniowo-sprzętowych, adresowanie środków na ratownictwo drogowe zgodnie z przyjętymi priorytetami,

3 II. Materiał analityczny II.1. Statystyka wyjazdowości. Przeprowadzona analiza pięcioletnia wykazała wzrostową tendencję zdarzeń w komunikacji drogowej (wg programu SWD-ST); ponadto rozbicie na poszczególne kwartały wskazuje, że okresem o największej ilości zdarzeń jest III kwartał czyli okres wakacyjny kwartał 2 kwartał 3 kwartał 4 kwartał RAZEM II.2. Rodzaj czynności ratowniczych, wykorzystywany sprzęt Działania ratownicze podczas wypadków drogowych polegają w głównej mierze na: Rozpoznaniu zagrożenia, określeniu stref zagrożenia przy pomocy przyrządów pomiarowych lub na podstawie relacji uczestników i świadków zdarzenia, Zabezpieczeniu miejsca prowadzonych działań ratowniczych przy pomocy właściwego ustawienia samochodów pożarniczych, taśm, pachołków oraz sprzętu oświetleniowego, Kierowanie ruchem drogowym - jeżeli na miejscu nie ma Policji, Udzieleniu kwalifikowanej pomocy medycznej, w tym wsparcie psychologiczne przy pomocy sprzętu ratownictwa medycznego (m.in. kołnierz ortopedyczny, zestaw do tlenoterapii, defibrylator, worek samorozprężalny, rurka ustno gardłowa), Rozginaniu, rozcinaniu konstrukcji pojazdów w celu uzyskania dostępu do poszkodowanych przy pomocy specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego (narzędzi hydraulicznych, pneumatycznych, łańcuchów itp.),

4 Ewakuacji ludzi przy pomocy noszy, kamizelek KED itp., Ewakuacji zwierząt, Gaszeniu środków transportu, Neutralizacji, sorpcji rozlanych substancji chemicznych i innych przy pomocy sorbentów, neutralizatorów itp, Zbieraniu, usuwaniu, zmywaniu substancji chemicznych i innych, Wyciąganiu, podnoszeniu lub zabezpieczaniu podnoszenia środków transportu przy pomocy urządzeń pneumatycznych, wyciągarek lub dźwigów, Uszczelnianie zbiorników, cystern przy pomocy urządzeń pneumatycznych (poduszek, korków, tzw. bandaży itp.), Pompowanie substancji chemicznych przy pomocy specjalistycznych pomp chemicznych. Do najczęściej używanych narzędzi należą: Taśmy, pachołki oraz sprzęt oświetleniowy, Zestawy do stabilizacji pojazdu, zabezpieczenia poduszek powietrznych, platformy do samochodów ciężarowych, Hydrauliczne narzędzia ratownicze (nożyce, rozpieracze, rozpieracze cylindryczne, nożyco rozpieracze tzw. narzędzia kombi, łańcuchy itp.) Zestawy ratownictwa medycznego (m.in. nosze, kołnierz ortopedyczny, zestaw do tlenoterapii, defibrylator, worek samorozprężalny, rurka ustno gardłowa itp.), Mechaniczny sprzęt tnący (piły łańcuchowe do drewna, piły do betonu i stali), Sorbenty, neutralizatory, słoma, piasek itp, Sprzęt i armatura do podawania środków gaśniczych, Przyrządy pomiarowe (detektory napięcia, mierniki wielogazowe, pirometry, kamery termowizyjne itp.), Środki gaśnicze (woda, piana, proszek), Wyciągarki oraz dźwigi, Urządzenia pneumatyczne (butle powietrzne, poduszki, korki, bandaże itp.), Sprzęt ratownictwa chemiczno - ekologicznego.

5 Rozmieszczenie interwencji w komunikacji drogowej na przykładzie roku 2009 II.3 Potencjał ratowniczy Potencjał ratowniczy wykorzystywany na drogach oparty jest na Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Strażach Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. W województwie wielkopolskim funkcjonują 42 JRG oraz 313 OSP włączonych do KSRG (stan na 31 grudnia 2009 r.). Zgodnie z planem sieci KSRG do roku 2012 możliwe jest teoretyczne włączenie dodatkowych 72 OSP do KSRG * ; jednocześnie uwagę zwrócić należy na fakt, że w 6 gminach województwa wielkopolskiego nie ma żadnej OSP włączonej do KSRG. * W praktyce do roku 2012 włączonych zostanie maksymalnie kilkanaście OSP

6 Aktualne rozmieszczenie JRG PSP w woj. wielkopolskim Aktualne rozmieszczenie OSP w KSRG w woj. wielkopolskim

7 III. KONCEPCJA OPTYMALIZACJI PRZYGOTOWANIA. III.1. System (proces) powiadamiania ratunkowego. Aktualnie w województwie wielkopolskim znajduje się 16 Zintegrowanych Stanowisk Dyspozytorskich (stanowisk przygotowanych do pełnienia dyżuru przez dyspozytorów PSP i systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne PRM). Państwowa Straż Pożarna począwszy od 2005 roku przyjmuje zgłoszenia na numery alarmowe 112 i 998. Od tego czasu obsłużono około 8 mln zgłoszeń na numer 112, natomiast na numer alarmowy 998 średnio rocznie wpływa ok. 400 tys. zgłoszeń. W ramach doskonalenia systemu: Wprowadzono mechanizmy nadzoru nad poprawnością funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej, Wprowadzono system monitoringu i nadzoru przyjmowania zgłoszeń, Opracowano zasady wsparcia osób dzwoniących znajdujących się w stanie zagrożenia życia, Opracowano procedury dysponowania sił i środków krajowego systemu ratowniczo gaśniczego do zdarzeń, Na bieżąco prowadzony jest monitoring czasów dojazdu do zdarzeń oraz mobilności podmiotów ksrg (w 2009 r. średni czas dojazdu do zdarzenia wyniósł 9 min i 2 sek. * ), Jako pierwsze województwo w Polsce wprowadzono obsługę obcojęzyczną zgłoszeń alarmowych (3 języki). * dot. wszystkich zdarzeń

8 Plany optymalizacji SPR Docelowo planowane jest stworzenie systemu powiadamiania ratunkowego opartego na sieci zintegrowanych Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Przewidywane skutki: skrócenie czasu reakcji na zagrożenia, szybsza wymiana informacji pomiędzy dyspozytorami / operatorami służb ratowniczych, skrócenie czasu dojazdu odpowiednich służb ratowniczych do zdarzeń, lepsze zrozumienie pomiędzy poszczególnymi służbami ratowniczymi (integracja), poprawa procesu koordynacji zdarzeń mnogich, masowych oraz pojedynczych z udziałem różnych służb, kompleksowe monitorowanie mobilności. III.2. Wyszkolenie podmiotów KSRG Strażacy Państwowej Straży Pożarnej (ok. 2200) zostali przeszkoleni w zakresie ratownictwa medycznego w ramach KSRG co stanowi prawie 100% całego stanu funkcjonariuszy PSP). W związku ze zmianą przepisów w województwie wielkopolskim rozpoczęto szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej (przeszkolonych dotychczas zostało 36 strażaków PSP). Ponadto 440 druhów * z Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG (średnio 1,4 na każdą OSP), ukończyło kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Ponadto, ponad 2400 druhów odbyło w oparciu o poprzedni system przed zmianą przepisów kurs ratownictwa medycznego w KSRG, co daje wskaźnik 7,5 strażaka na 1 OSP w KSRG. Ważnym czynnikiem jest także umiejętność prowadzenia działań z zakresu ratownictwa technicznego. Wszyscy funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej posiadają przeszkolenie w zakresie ratownictwa technicznego. Ponadto Komendy Miejskie / Powiatowe PSP oraz Ośrodek Szkolenia KW PSP organizują kursy dla druhów OSP z zakresu ratownictwa technicznego. Aktualnie przeszkolonych jest ponad 847 druhów Ochotniczych Strażach Pożarnych włączonych do KSRG. Na każdą OSP włączoną do KSRG przypada średnio prawie 3 druhów posiadających ukończony kurs. Kolejnym kursem niezbędnym do bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych jest kurs z zakresu kierowania ruchem drogowym. W chwili obecnej 1205 strażaków PSP ukończyło ww. kurs (ok. 53 % wszystkich funkcjonariuszy PSP). Spośród OSP włączonych do KSRG 407 druhów odbyło kurs kierowania ruchem drogowym (średnio 1,3 druha na każdą OSP). * wg stanu na 2009 r.

9 Plany optymalizacji wyszkolenia 1. Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna. Najważniejszym zadaniem jest przeszkolenie wszystkich strażaków PSP oraz odpowiedniej ilości druhów OSP w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Zakładając w pierwszym etapie przeszkolenie średnio po 6 druhów na każdą OSP w KSRG niezbędne jest zorganizowanie kursu dla ponad 1300 druhów. 2. Kurs ratownictwa technicznego. W celu przeszkolenia średnio 12 druhów na każdą OSP w KSRG (2 obsady) należy zorganizować kursy ratownictwa technicznego dla ponad 2000 druhów. 3. Kurs kierowania ruchem drogowym. Przeszkolenie 53 % strażaków PSP z zakresu kierowania ruchem drogowym jest, zdaniem KW PSP w Poznaniu wystarczające do prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia akcji ratowniczych. Zakładając przeszkolenie średnio 12 druhów z OSP w KSRG (2 obsady) posiadających ukończony kurs kierowania ruchem drogowym należy przeszkolić ponad 2400 druhów. Przewidywane skutki Przeszkolenie strażaków PSP oraz druhów OSP z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa technicznego oraz kierowania ruchem drogowym doprowadzi do: o Zmniejszenia ilości ofiar śmiertelnych, o Zlikwidowania lub zmniejszenia stopnia kalectwa, o Skrócenia czasu udzielenia niezbędnej pomocy.

10 III.3. Doposażenie podmiotów KSRG w sprzęt stosownie do zagrożeń: Podstawowy sprzęt używany przez podmioty krajowego systemu ratowniczo gaśniczego oraz jego wykorzystanie. Pozycja Taśmy, pachołki oraz sprzęt oświetleniowy, Sprzęt ratownictwa medycznego (np. R-1) Narzędzia hydrauliczne Zestawy do stabilizacji pojazdu Zabezpieczenia poduszek powietrznych Platformy do samochodów ciężarowych Sorbenty, neutralizatory Sprzęt i armatura do podawania środków gaśniczych Przyrządy pomiarowe (detektory napięcia, mierniki wielogazowe, pirometry, kamery termowizyjne itp.) Środki gaśnicze (woda, piana, proszek) Mechaniczny sprzęt tnący (piły łańcuchowe do drewna, piły do betonu i stali) Wyciągarki oraz dźwigi Urządzenia pneumatyczne (butle powietrzne, poduszki, korki, bandaże itp.) Sprzęt ratownictwa chemiczno ekologicznego Crash Recovery System Wykorzystanie Wszystkie rodzaje dróg Interwencje na drogach z udziałem osób poszkodowanych Interwencje na drogach z osobami pozostającymi w pojazdach Każdy rodzaj wypadków drogowych Pojazdy wyposażone w poduszki powietrzne Interwencje z samochodami ciężarowymi Podczas wycieku paliw i płynów eksploatacyjnych Każdy rodzaj wypadków drogowych jako zabezpieczenie przed zapaleniem paliw i płynów eksploatacyjnych 1. Detektory napięcia każdy rodzaj wypadków drogowych. 2. Mierniki wielogazowe, pirometry, kamery termowizyjne pożary pojazdów, zdarzenia chemiczne. Pożary pojazdów Interwencje związane z przewróconymi drzewami na drogi bądź pojazdy, do wycinania barierek, słupków i innych elementów w celu uzyskania dostępu Do postawienia dużych pojazdów - ciężarowe, autocysterny, busy, autobusy itp. Podczas wypadków pojazdów przewożących subst. chemiczne Podczas wypadków pojazdów przewożących subst. chemiczne Każdy rodzaj wypadków drogowych

11 Należy przy tym zauważyć, że część ww. sprzętu ulega zużyciu lub zniszczeniu, co powoduje, że należy sukcesywnie uzupełniać wyposażenie Jednostek Ratowniczo Gaśniczych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w KSRG. Dotyczy to w szczególności drobnego sprzętu, takiego jak: o o Sprzęt do zabezpieczania terenu akcji (taśmy, pachołki), sprzęt ratownictwa medycznego (kołnierze ortopedyczne, nosze, opatrunki, opaski, bandaże, tlen medyczny, worki samorozprężalne, rurki ustno gardłowe itp.). Największe braki występują w zakresie: o Hydrauliczne narzędzia ratownicze (umożliwiające przecinanie elementów metalowych o dużych przekrojach), o Sprzętu ratownictwa medycznego: automatyczne lub półautomatyczne defibrylatory (aktualnie 17 szt. w całym województwie), zestawy do segregacji pierwotnej tzw. triage (aktualnie ok. 8 JRG i 10 OSP w KSRG posiada ww. zestaw), ambulans lub przyczepka ze sprzętem ratownictwa medycznego (na terenie województwa jedynie w Pleszewie funkcjonuje ambulans), o Sprzęt oświetleniowy do oznakowania terenu akcji (m.in. balony oświetleniowe, flary ostrzegawcze, laserowe flary ratownicze), o Urządzenia do zabezpieczenia poduszek powietrznych, o Zestawy do stabilizacji pojazdów po wypadkach, o Sprzęt do ratownictwa chemiczno - ekologicznego, o Przyrządy pomiarowe (detektory napięcia, mierniki wielogazowe, pirometry, kamery termowizyjne itp.), o Urządzenia pneumatyczne (butle powietrzne, poduszki, korki, bandaże itp.), o Pneumatyczne namioty ratownicze. W pierwszym etapie należy dążyć do uzyskania następujących wskaźników wyposażenia: Zestawy narzędzi hydraulicznych Sprzęt JRG PSP OSP w KSRG Wymiana niesprawnego techniczne oraz doposażenie do normatywu określonego w Rozporządzeniu MSWiA narzędzia ciężkie 1 zestaw dla każdej OSP w KSRG Sprzętu ratownictwa medycznego: Zestaw medyczny R-1 wg normatywu dla JRG dla każdej OSP w KSRG automatyczne lub półautomatyczne defibrylatory zestawy do segregacji pierwotnej tzw. triage ambulans lub przyczepka ze sprzętem ratownictwa medycznego Sprzęt oświetleniowy do oznakowania terenu akcji (balon oświetleniowy) min. 1 szt. na każdą JRG min. 1 szt. na każdą JRG min. 1 w województwie min. 1 na powiat dla każdej OSP w KSRG dla każdej OSP w KSRG nie przewiduje się nie przewiduje się

12 Urządzenia do zabezpieczenia poduszek powietrznych Zestawy do stabilizacji pojazdów po wypadkach Sprzęt do ratownictwa chemiczno - ekologicznego Przyrządy pomiarowe detektory napięcia mierniki wielogazowe Pirometry kamery termowizyjne Urządzenia pneumatyczne Pneumatyczne namioty ratownicze. Platformy do samochodów ciężarowych Crash Recovery System min. 2 szt. na każdą JRG min. 2 szt. na każdą JRG Zgodnie z normatywem dla Grup Chemiczno Ekologicznych Zgodnie z normatywem określonym w Rozporządzeniu MSWiA Zgodnie z normatywem określonym w Rozporządzeniu MSWiA Zgodnie z normatywem określonym w Rozporządzeniu MSWiA min. 1 szt. na każdą JRG Zgodnie z normatywem określonym w Rozporządzeniu MSWiA min. 1 szt. na każdy powiat min. 1 szt. na każdy powiat Min. 1 szt. na każdy powiat min. 1 szt. na każdą OSP w KSRG min. 1 szt. na każdą OSP w KSRG Szczegółowe dane dotyczące posiadanych narzędzi hydraulicznych z podziałem na wiek, a także priorytety doposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w ww. sprzęt zawarto w załączniku nr 1.

13 Wyposażenie w narzędzia hydrauliczne jednostek organizacyjnych PSP woj. wielkopolskiego Załącznik nr 1 Lp JRG Średni wiek narzędzi Średni rok produkcji narzędzi Przynależność hydraulicznych [lat] hydraulicznych do WORD 1 Słupca 1,0 2009,0 Konin 2 Gniezno 1,7 2008,3 Poznań 3 Krotoszyn 3,0 2007,0 Kalisz 4 JRG 2 Kalisz 3,5 2006,5 Kalisz 5 Szamotuły 4,0 2006,0 Poznań 6 Oborniki 6,0 2004,0 Poznań 7 Kępno 6,0 2004,0 Kalisz 8 Leszno 6,3 2003,7 Leszno 9 Rawicz 6,7 2003,3 Leszno 10 Gostyń ,0 Leszno 11 Grodzisk Wlkp. 7,5 2002,5 Poznań 12 Jarocin 8,0 2002,0 Kalisz 13 Trzcianka 9,0 2001,0 Piła 14 JRG 1 Piła 9,0 2001,0 Piła 15 Wągrowiec 9,3 2000,7 Piła 16 Ostrzeszów 9,5 2000,5 Kalisz 17 JRG 5 Poznań 9,5 2000,5 Poznań 18 JRG 2 Poznań 9,5 2000,5 Poznań 19 JRG 6 Poznań 10,6 1999,4 Poznań 20 Ostrów Wlkp. 11,0 1999,0 Kalisz 21 Turek 11,3 1998,8 Konin 22 Środa Wlkp. 11,5 1998,5 Poznań 23 Chodzież 11,5 1998,5 Piła 24 Koło 11,7 1998,3 Konin 25 Pleszew 12,0 1998,0 Kalisz 26 JRG 7 Poznań 12,0 1998,0 Poznań 27 JRG 1 Kalisz 12,8 1997,3 Kalisz 28 Śrem 13,0 1997,0 Poznań 29 JRG 2 Piła 13,0 1997,0 Piła 30 Czarnków 13,0 1997,0 Piła 31 Nowy Tomyśl 13,5 1996,5 Poznań 32 JRG 1 Konin 13,5 1996,5 Konin 33 JRG 2 Konin 13,7 1996,3 Konin 34 Września 14,0 1996,0 Poznań 35 Międzychód 14,0 1996,0 Poznań 36 Kościan 14,0 1996,0 Leszno 37 JRG 1 Poznań 14,0 1996,0 Poznań 38 Złotów 14,5 1995,5 Piła 39 Wolsztyn 15,0 1995,0 Leszno 40 JRG 3 Poznań 15,7 1994,3 Poznań 41 JRG 4 Poznań 16,0 1994,0 Poznań 42 JRG 8 Poznań 17,0 1993,0 Poznań

14 Priorytety doposażenia w narzędzia hydrauliczne Poznań Piła Leszno Kalisz Konin JRG 8 Poznań Złotów Wolsztyn JRG 1 Kalisz JRG 2 Konin JRG 4 Poznań Czarnków Kościan Pleszew JRG 1 Konin JRG 3 Poznań JRG 2 Piła Gostyń Ostrów Wlkp. Koło JRG 1 Poznań Chodzież Rawicz Ostrzeszów Turek Międzychód Wągrowiec Leszno Jarocin Słupca Września JRG 1 Piła Kępno Nowy Tomyśl Trzcianka JRG 2 Kalisz Śrem Krotoszyn JRG 7 Poznań Środa Wlkp. JRG 6 Poznań JRG 2 Poznań JRG 5 Poznań Grodzisk Wlkp. Oborniki Szamotuły Gniezno

INFORMACJA PRASOWA. Podsumowanie działalności Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2012 oraz informacje bieżące

INFORMACJA PRASOWA. Podsumowanie działalności Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2012 oraz informacje bieżące INFORMACJA PRASOWA Podsumowanie działalności Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2012 oraz informacje bieżące OSOBY DO KONTAKTU: Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu st. kpt. Sławomir Brandt kom.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2011 Koordynacja prac: mł. bryg. mgr inż. Adam Langner Komenda

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE ZA 2013 ROK / wyciąg / Piła, styczeń 2014 rok 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego

INFORMACJA Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu INFORMACJA Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o realizacji zadań w 2011 roku. Poznań, styczeń 2012 rok Strona 2

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Senacki Zespół Strażaków ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Kancelaria Senatu Redakcja: Piotr Świątecki Współpraca: Dorota Wojucka Projekt okładki: Krzysztof Korneluk

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta Koszalin w roku 2012. Spis treści

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta Koszalin w roku 2012. Spis treści MR.5541.4.2013 Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta Koszalin w 2012 roku Koszalin, 20 lutego 2013r. Spis treści 1. Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE...

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE... KOMENDA POWIIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOWIIE S P R A W O Z D A N I E z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w 2014r. Wołów, marzec 2015r. 1. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE...

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 ZŁOTÓW 2014 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia

Bardziej szczegółowo

ORAZ ICH RAMOWYCH STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH I PODSTAWOWYCH ZADAŃ. Warszawa, marzec 2014 r.

ORAZ ICH RAMOWYCH STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH I PODSTAWOWYCH ZADAŃ. Warszawa, marzec 2014 r. NORMATYWY W ZAKRESIE ZAOPATRYWANIA ORGANÓW I FORMACJI OBRONY CYWILNEJ W SPRZĘT, ŚRODKI TECHNICZNE I UMUNDUROWANIE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ ORAZ ICH RAMOWYCH STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Organizację ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatów bolesławieckiego zapewnia utworzona w 1999 roku sied straży pożarnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej Luty 2014 rok 0 Słowo wstępne Przekazujemy Państwu Raport o stanie ochrony przeciwpożarowej powiatu skarżyskiego za rok 2013. Opracowanie stanowi kompendium wiedzy obejmującej działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I Strona 2 z 31 EDYCJA I 2 Strona 3 z 31 Szanowni Państwo! Praca straŝaków zawodowych, jak i ochotników, związana jest z licznymi zagroŝeniami występującymi podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń, szkoleń i

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ZA 2012 ROK. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH www.kppsp.chojnice.pl

BIULETYN INFORMACYJNY ZA 2012 ROK. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH www.kppsp.chojnice.pl BIULETYN INFORMACYJNY ZA 2012 ROK KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH www.kppsp.chojnice.pl Chojnice Styczeń 2013 1 Z przyjemnością przedstawiam Państwu biuletyn informacyjny, zawierający

Bardziej szczegółowo

Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011, miały znaczący wpływ na taki stan rzeczy. Podkreślenia wymaga, że w ostatnich

Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011, miały znaczący wpływ na taki stan rzeczy. Podkreślenia wymaga, że w ostatnich Uzasadnienie Projekt uchwały Rady Ministrów o ustanowieniu programu wieloletniego pn. Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2012-2016

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT KOMUNIKACJI I SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Nr ewid.: 5/2011/P/10/061/KKT Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce (synteza ustaleń i wnioski)

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4101-03-01/2012 P/12/077 Białystok, dnia 4 października 2012 r. Pan Starszy brygadier Antoni Ostrowski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZATWIERDZAM... STAN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ROKU 2008 Warszawa, luty 2009 r. 2 1. Organizacja służby bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Praca nr 02.30.006.6. mgr inż. Jerzy Paczocha. dr inż. Waldemar Szczęsny. Kierownik Zakładu: mgr inż. Dariusz Gacoń

Praca nr 02.30.006.6. mgr inż. Jerzy Paczocha. dr inż. Waldemar Szczęsny. Kierownik Zakładu: mgr inż. Dariusz Gacoń Zakład Sieci Z-2 Model zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb administracji publicznej, ratownictwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1077 Warszawa, 26 października 2006 r.

Druk nr 1077 Warszawa, 26 października 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-131-06 Druk nr 1077 Warszawa, 26 października 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu Organizacja dekontaminacjd ekontaminacji wstępnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczegoniczego Materiał szkoleniowy opracowany pod nadzorem Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej w latach 2007-2009 ma na celu umożliwienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

foto: Krzysztof Gruca

foto: Krzysztof Gruca foto: Krzysztof Gruca Państwowa Straż Pożarna województwa łódzkiego - Bilans 2009 roku Państwowa Straż Pożarna województwa łódzkiego - Bilans 2009 roku przekazanie samochodów pożarniczych prezentacja mobilnego

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa K o m e n d a G ł ó w n a P a ń s t w o w e j S t r a ż y P o ż a

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2008

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2008 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2008 Katowice, 13 lutego 2009 REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo