Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Droga i Bezpieczeństwo za rok 2010.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Droga i Bezpieczeństwo za rok 2010."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Droga i Bezpieczeństwo za rok Udzielanie pomocy indywidualnym osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych: pomoc prawna, rehabilitacyjna, psychologiczna. Udzieliliśmy pomocy osobom z różnych miejscowości w kraju. Ponadto udzieliliśmy wielu porad prawnych co do dalszego postępowania prawno sądowego, odszkodowawczego, itp. osobom, które zwróciły się z takimi pytaniami telefonicznie lub mailowo. 2. Pomoc w doposażeniu sprzętowym jednostek udzielających pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych (Szpitale, Stacje Pogotowia Ratunkowego, Uniwersytet Medyczny, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, itp.). 3. Przeprowadzanie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadkach drogowych i bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym dla różnych grup użytkowników ruchu drogowego np. młodzież szkół średnich i gimnazjów (np. Dopiewo, Giecz ). 4. Działania w ramach projektów europejskich. Kontynuacja współdziałania z instytucjami międzynarodowymi w realizacji programów Unii Europejskiej w drogą bieżącej współpracy z Radą Główną Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportowego z siedzibą w Brukseli (ETSC), Międzynarodowym Zrzeszeniem Kierowców (UICR). Aktywny udział w posiedzeniu Rady Głównej ETSC połączony z przedstawieniem naszego zaangażowania w realizację programów edukacyjno-profilaktycznych i pomocy ofiarom wypadków. 5. W październiku br. zostaliśmy członkiem Zarządu FEVR-u. ( Europejska Federacja Ofiar Wypadków Drogowych ) Federacja składa się ze stowarzyszeń z krajów UE, działających na rzecz ofiar wypadków drogowych, włączając w to rodziny tych, którzy zginęli i zostali w wypadku poszkodowani, ma więzi z podobnymi organizacjami na całym świecie. Posiada status organizacji pozarządowej, uznanej przez Radę Ekonomiczno-Społeczną Narodów Zjednoczonych i bierze aktywny udział w pracach roboczych organów ONZ, reprezentując unikalną perspektywę widzenia ofiary wypadku drogowego. FEVR jest członkiem Forum Współpracy na Rzecz Bezpieczeństwa Drogowego, powołanego w 2004 r. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), w konsekwencji opublikowaniu dokumentu o nazwie: Światowy raport w sprawie prewencji obrażeń z tytułu wypadków drogowych. Europejska Federacja Ofiar Wypadków Drogowych, jest płaszczyzną, która skupia aktualnie 22 krajowe organizacje z 15 europejskich krajów, działające na rzecz reprezentowania głosów ofiar wypadków drogowych i realizujące działania na rzecz zmniejszenia zagrożeń na drogach w swoich krajach. 1

2 6. W dniu 12 października i 19 listopada br. Stowarzyszenie Droga i Bezpieczeństwo przeprowadziło w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach w całym kraju III edycję ogólnopolskiej akcji pod nazwą Wypadki na drogach porozmawiajmy. Akcja uzyskała patronaty: Rzecznika Praw Dziecka, Ministra Edukacji Narodowej, oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Akcję popierała również Europejska Federacja Ofiar Wypadków Drogowych. Patronem medialnym został: Portal Edukacyjny Wychowania Komunikacyjnego Bezpieczna Droga do szkoły, Auto Świat, Newseek, Fakt. Celem akcji było umożliwienie dzieciom i młodzieży wyrażenia swoich poglądów i odczuć w temacie w sposób spontaniczny i nieskrępowany w obecności nauczyciela, w szkole, w klasie w czasie jednej wybranej lekcji. Tematem przewodnim tej edycji programu była nadmierna prędkość ( I etap akcji ) oraz Światowy dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych ( II etap akcji ) 7. W związku ze Światowym Dniem Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych członkowie i pracownicy Stowarzyszenia brali czynny udział na zasadzie wolontariatu w audycjach radiowych, wywiadach telewizyjnych, redagowaniu artykułów prasowych oraz wykazali zaangażowanie w organizowanie mszy okolicznościowych, upamiętniających pamięć ofiar wypadków drogowych ku przestrodze dla żywych. 8. Realizacja programu Przypnij duszę do ciała propagującego zapinanie pasów bezpieczeństwa. W ramach współpracy ze szwedzką organizacją NTF otrzymaliśmy prawo do propagacji (na podstawie szwedzkiego prototypu) symulatora zderzeń ukazującego jak istotną rolę pełnią pasy bezpieczeństwa w samochodach. Urządzenie było wykorzystywane podczas wielu szkoleń dla kierowców organizowanych przez nasze Stowarzyszenie, a także podczas różnych imprez propagujących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w których uczestniczyliśmy. Dzięki naszej inicjatywie analogiczne urządzenia zafunkcjonowały w wielu miastach w kraju, np. Warszawa (Instytut Transportu Samochodowego), Wrocław (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego),Poznań(Automobil Klub Wielkopolska), Kraków (firma ACTIGRA zajmująca się organizacją imprez dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego), Koszalin (Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji), Bydgoszcz oraz 6 miastach wytypowanych przez Żandarmerię Wojskową 9. Kontynuowanie w listopadzie II etapu akcji Kołnierz standardem alternatywą kalectwa wraz z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, rozbudowanej o wykłady a także ćwiczenia praktyczne dla studentów, lekarzy i ratowników drogowych. 10. Cykliczne przekazywanie pism do Sądów i Prokurator z informacjami o udzielonej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych na terenie całego kraju. 11. Wzięcie udziału w przedsięwzięciu organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Sądy Okręgowe: Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Dodatkowo wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości ( oraz Sądami Okręgowymi ) stworzono stronę internetową którą można polecać wszystkim poszkodowany. Dyżur w Sądzie Okręgowy w Poznaniu z ramienia 2

3 Stowarzyszenia pełnił prawnik: Małgorzata Małecka oraz Prezes Ryszard Fonżychowski. 12. Nawiązanie współpracy z Kancelarią Prawną Urowska i Wspólnicy w tematach udzielania bezpłatnych porad prawnych dla poszkodowanych w wyniku wypadku drogowego. 13. Aktywne zaangażowanie w akcje i przedsięwzięcia na terenie całego kraju: - Aktywnie włączenie się Stowarzyszenia w akcję Trzeźwe spojrzenie, która odbyła się w Areszcie Śledczym w Środzie Wlkp. Przygotowanie między innymi prezentacji multimedialnej dotyczącej skutków prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu oraz skutków społecznych wypadków drogowych a także wygłoszenie wykładu na temat skutków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. W spotkaniu uczestniczył także specjalista z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i instruktor Ośrodka Szkolenia Kierowców High, który zademonstrował wybuch poduszki powietrznej ( symulator zderzeń ) oraz wygłosił wykład na temat zasadności stosowania pasów bezpieczeństwa w pojeździe, - Uczestnictwo w XVIII Wielkopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK organizowanych przez między innymi: Starosty Wrzesińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Września, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, KP PSP we Wrześni, KP Policji we Wrześni. Mistrzostwa organizowane są dla młodzieży ze szkół ponad gimnazjalnych województwa wielkopolskiego a za przygotowanie ich odpowiada Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrześni we współpracy z Wielkopolskim Zarządem Okręgowym PCK w Poznaniu. Stowarzyszenie udostępniło miedzy innymi symulator zderzeń na w/w imprezę oraz symulator wybuchu poduszki powietrznej, a także Prezes Stowarzyszenia wystąpił z krótkim przemówieniem na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym w panelu konferencyjnym. - Współuczestnictwo w akcji Niebiescy Dzieciom zorganizowanej z okazji Dnia dziecka wspólnie z Komendą Miejską Policji w Poznaniu, a także charytatywnym wsparciem Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera przy Uniwersytecie Medycznym. Przekazanie do Szpitala: bezcieniowej lampy operacyjnej. - Aktywne uczestnictwo w pikniku Bezpiecznie i zdrowo w Warszawie. Organizatorami w/w pikniku byli między innymi: Komenda Policji, Instytut Transportu Samochodowego, Stowarzyszenie DiB Do najważniejszych tematów/atrakcji poruszanych podczas pikniku należał: symulator zderzeń propagujący zapinanie pasów bezpieczeństwa, alko gogle, pokazy przedstawicieli PCK uczących jak postępować podczas wszelkich kryzysowych sytuacji, prezentacje WOPR, symulator wybuchu poduszki powietrznej, rozmowy z psychologiem transportu na temat Porozmawiajmy o urazach psychicznych powstałych po wypadku, Dlaczego nie umiemy jeździć po polskich kursach prawa jazdy. Alko gogle, symulator wybuchu poduszki powietrznej udostępniony został dzięki Stow. Droga i Bezpieczeństwo. 3

4 - Na zaproszenie funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy wsparliśmy działania edukacyjne w ramach festynu organizowanego przez Burmistrza Słupcy "Wawrzynki Słupeckie" propagując zapinanie pasów bezpieczeństwa. Wykład podkreślono pokazem wybuchu poduszki powietrznej. - Uczestnictwo przedstawiciela Stowarzyszenia Droga i Bezpieczeństwo w pokazach dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Gorzowie Wielkopolskim zaprezentowanie symulatora do wybuchu poduszki powietrznej oraz wygłoszenie prelekcji na temat zapinania pasów a także omówienie głównych zagadnień związanych z: pijanymi kierowcami, nadmierną prędkością, stosowaniem materiałów odblaskowych - Włączenie się w akcję organizowaną przez Miasto i powiat Oborniki mającą na celu uzmysłowienie mieszkańcom konsekwencji wypadku drogowego a także konieczności sposobów udzielania I pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Przeprowadzenie prezentacji tematów dotyczących zasadności zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe. Zademonstrowanie potencjalnego ryzyka wybuchu poduszki powietrznej dla osób niezapiętych pasami bezpieczeństwa. 14. Uczestnictwo w konferencjach, seminariach poświęconych pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz poprawie bezpieczeństwa na polskich drogach, np.: - Uczestnictwo w Konferencji Ofiary Wypadków Drogowych Nasza Wspólna Odpowiedzialność br. Pierwszy dzień Konferencji miał miejsce w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Zabawie, gdzie odprawiona została Msza święta i odmówiona modlitwa ekumeniczna za ofiary wypadków i katastrof komunikacyjnych. Wystąpienie między innymi przedstawicieli WHO, Wiceministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Biskupa Tarnowskiego w tematach związanych ze Światowym Dniem Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, polskim wkładem w jego obchody, kościelnymi formami wspierania i upamiętniania ofiar wypadków komunikacyjnych. Kustosz Sanktuarium, ks. Zbigniew Szostak przedstawił ideę budowy Ośrodka Pomocy w Wychodzeniu z Traumy w Zabawie, zaprezentował projekt Ośrodka i Pomnika. Drugi dzień Konferencji, która była kontynuowana w Warszawie, w budynku Sejmu RP rozpoczęła się od wystąpienia przedstawicieli Komitetu Honorowego, w skład którego wchodzili Ministrowie: Sprawiedliwości, Infrastruktury, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zdrowia, Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rzecznik Praw Obywatelskich i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Wystąpienie wprowadzające na temat ogólnopolskiej kampanii społecznej Ofiary Wypadków Drogowych Nasza Wspólna Odpowiedzialność wygłosił Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Kolejne wystąpienia dotyczyły między innymi: skutków wypadków drogowych i ich wpływu na jakość życia społeczeństwa, infrastruktury i legislacji w bezpieczeństwie ruchu drogowego, sytuacji Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej. Przedstawione zostały również referaty 4

5 zaproszonych gości z krajów UE, które osiągnęły najlepsze rezultaty w zmniejszeniu liczby ofiar na drodze ( Norwegia, Litwa, Łotwa, Słowacja). W drugiej części dnia poruszona została między innymi tematyka: polskich programów prewencyjnych, roli duszpasterzy w łagodzeniu traumy powypadkowej, działań prewencyjnych w praktyce, jak również psychologicznego wymiaru jakości życia przed i po wypadku drogowym. Organizatorami Konferencji byli: Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Instytut Transportu Samochodowego, Alter Ego Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych, Przejście Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych. Główne cele, które przyświecały Konferencji: Uczczenie Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Przekazanie społeczeństwu informacji o społeczno-ekonomicznych kosztach zdarzeń na drogach. Podkreślenie roli wszystkich użytkowników dróg w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego Uzyskanie społecznego poparcia dla programu Ofiary Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna Odpowiedzialność. Przedstawienie, przez podmioty uczestniczące w konferencji, programów służących realizacji ogólnopolskiej kampanii Ofiary Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna Odpowiedzialność. Przygotowanie, na okres polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, propozycji założeń w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji ofiar wypadków drogowych w Polsce oraz UE. Przedstawienie idei Ośrodka Pomocy w Wychodzeniu z Traumy oraz Pomnika Pamięci o Ofiarach Wypadków Komunikacyjnych, i uzyskanie szerokiego poparcia dla ich realizacji. Stworzenie silnego lobby na rzecz realizacji programu do 2020 roku o 50% mniej zabitych na polskich drogach. Przygotowanie przez uczestników konferencji przesłania do Prezydenta, Sejmu i Senatu, w sprawie podjęcia niezbędnych działań zmierzających do jak najszybszego ograniczenia liczby ofiar wypadków drogowych. Partnerami Konferencji byli przedstawiciele międzynarodowych organizacji: WHO, Banku Światowego, GRSP, Tispol, Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele wybranych Krajów UE. - Udział w ogólnopolskiej konferencji Profilaktyka a Ty zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawa Wewnętrznych i Administracji oraz Instytut Transportu Samochodowego.( Warszawa ). Wygłoszenie krótkiej prezentacji na temat działań profilaktycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie. - Uczestnictwo w Seminarium pt. Rola inżynierii, prawa i edukacji w kształtowaniu Bezpieczeństwa drogowego odbywającego się w Józefowie w dniach roku. - Uczestnictwo w Radzie Głównej ETSC Wykład w Westminsterze, w Londynie Udział w wykładzie profesora Danny Darlinga z Uniwersytetu Sheffield ( Wielka Brytania ) pt: " Roads, casualties and public health: the open sewers of the 21st centry?" oraz dyskusji w jego temacie. Organizatorem wykładu były: ETSC i 5

6 PACTS ( Parlamentarna Grupa Doradcza w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego Wielkiej Brytanii) - Udział w konferencji organizowanej przez Krajowa Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał, poświęconą bezpieczeństwu dzieci w ruchu drogowym, - Aktywne uczestnictwo w konferencji Okrągły Stół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zarządzanie prędkością systemowe podejście organizowanej przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego wraz z Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Celem Okrągłego Stołu była dyskusja nad możliwością wprowadzenia skutecznych rozwiązań tworzących system zarządzania prędkością na polskich drogach: - skuteczne rozwiania, które łącznie mogą stanowić efektywny system zarządzania prędkością ( egzekucja prawa, a w tym fotoradary i działania kontrolne upoważnionych instytucji, rozwiązania inżynieryjne, edukacja społeczeństwa) założenia nowego systemu automatycznego zarządzania prędkością w aspekcie Ustawy z dnia 8.X 2010 r. o zmianie ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przekazanie Vice-ministrowi Infrastruktury Radosławowi Stępniowi programu inicjowanego przez Stowarzyszenie Drogę i Bezpieczeństwo pt. Via Secura. Publiczne zgłoszenie potrzeby większego zaangażowania się władz państwowych w tematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego ( na przykładzie Francji ). - Uczestnictwo w debacie Bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego w Warszawie. Partnerami merytorycznymi w/w debaty byli: PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., Thales Rail Signalling Solutions Sp. z o. o., Bombardier Transporation ( ZWUS ) Polska Sp. z o. o., Benning Power Electronis Sp. z o. o., TINES S. A., Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w warszawie, Kapsch CarrierCom AG. Podczas debaty wystąpiło ponad 9 prelegentów, którzy szczegółowo przedstawili zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego. - Uczestnictwo w konferencji Konsultacja ze środowiskami pozarządowymi na temat programu polskiej Prezydencji. Konferencję zorganizowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z resortami zaangażowanymi w przygotowania do objęcia przez Polskę Przewodnictwa w Radzie UE. Podczas konferencji dyskutowano w ramach czterech paneli, zbieżnych z priorytetami polskiej Prezydencji. Rozmawiano o polityce zagranicznej - w tym polityce sąsiedztwa i rozszerzenia; bezpieczeństwie energetycznym UE; gospodarce - w szczególności o innowacyjności, rynku wewnętrznym oraz kapitale intelektualnym - oraz o wolontariacie. - Współtworzenie międzynarodowego seminarium pt. Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym możliwości i perspektywy przygotowanie przez Stowarzyszenie prezentacji na temat akcji Wypadki na drogach porozmawiajmy. ( termin r. ) Seminarium organizowane było pod patronatem Związku Miast Bałtyckich. Celem seminarium było 6

7 zaprezentowanie, jakie działania można realizować, aby poprawić bezpieczeństwo drogowe dzieci i młodzieży, co już zostało zrobione, a co jeszcze można wprowadzić, aby podwyższyć ogólny poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Seminarium kierowane: do nauczycieli, samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych, policji, rodziców, instytucji zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa ruchu drogowego. 15. Uczestnictwo w pracach legislacyjnych związanych z tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego, np.: kilkakrotne uczestnictwo w posiedzeniu Sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozporządzenia rządowego projektu ustawy o kierujących pojazdami. opracowanie naszej opinii w temacie projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym ( na prośbę MSWiA). opracowanie naszej opinii w temacie projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nad projektem ustawy o kierujących pojazdami. Wystosowanie pisma odnośnie przywrócenia zapisu o obowiązkowych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa na drodze w projekcie ustawy, Przesłanie opinii/ wniosków z analizy założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wdrażającej przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE, w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej do Ministerstwa Infrastruktury, departament Transportu Drogowego. konsultacje w sprawie Europejskiego Programu Działań w Obszarze Bezpieczeństwa Drogowego na lata Nasze Stowarzyszenie wzięło udział w konsultacjach społecznych, zorganizowanych przez Komisję Europejską dotyczących IV obszaru działań brd w Europie. Zaakcentowaliśmy potrzebę udoskonalenia podejścia, legislacji i procedur w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pomocy ofiarom wypadków drogowych, Współtworzenie IV Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pt. Wpływ stanu psychofizycznego kierowców na bezpieczeństwo ruchu drogowego organizowanym przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Partnerzy Projektu SOL Save Our Lives z Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej dla Europy Środkowej zwrócili się z prośbą do Stowarzyszenia o wypełnienie ankiety dot. programu. Projekt SOL opiera się na zachęcaniu nowych krajów członkowskich UE do skorzystania z dostępnej wiedzy i doświadczenia i wzmożenia dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednym z zadań projektu SOL jest opracowanie wytycznych dla partnerów projektu dotyczących transferu wiedzy i programów pilotażowych.. Wytyczne to pozwolą na zebranie zestawu dobrych praktyk dostępnych w UE ze 7

8 szczególnym uwzględnieniem informacji odnoszących się do sytuacji w nowych krajach członkowskich UE. 16. Aktywne prace dla spotkań Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego GRSP - European Partnership Regional Meeting w Warszawie. 17. Przekazywanie różnym instytucjom w ciągu całego roku pakietów materiałów edukacyjno prewencyjnych z przeznaczeniem na działania propagujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym np.: - Szkole Podstawowej nr 21 w Bytomiu - Krabiu, Szkole Podstawowej w Filipowicach, Zespołowi Szkół w Tymowej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciasnej, 88 Drużynie Harcerskiej Hufca ZHP Katowice, Zespołowi Szkół nr 1 w Koluszkach, Ośrodkowi Szkolenia Kierowców HigH Szkole Jazdy, Zespołowi Szkół w Koluszkach, Zespołowi Szkół nr 2 w Poznaniu, Gimnazjum im. M. Kopernika w Słupcy, Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie, Bibliotece Głównej im. Andrzeja Bartnickiego w Pułtusku, Zespołowi Szkół im. K.S. Wyszyńskiego w Lelis, - Komendzie Głównej Policji, - Komendom Wojewódzkim Policji, - Komendom Powiatowym Policji, - Strażom Miejskim, - Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego, - Państwowym Strażom Pożarnym, - Urzędom Wojewódzkim, Miejskim, Gmin, - Kuratoriom Oświaty, - Stowarzyszeniom, - Żandarmerii Wojskowej, - Firmom, osobom indywidualnym ( szczegóły do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia Droga i Bezpieczeństwo.) 18. Nawiązanie współpracy z firmą Via Secura. Wspólne opracowanie programu dotyczącego automatycznego systemu kontroli na drodze, opartego o inteligentną analizę obrazu z kamer obserwacyjnych. Materiał przekazany: Komendzie Głównej Policji, Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego. Wyżej wymienione urzędy pozytywnie odniosły się do projektu (! ) i potencjalnego jego wykorzystania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. System jest w pełni bezobsługowy. Opiera się na możliwościach: Oprogramowania cyfrowych kamer wizyjnych ( wstępna analiza obrazu), Oprogramowania komputerów PC przeznaczonych do pracy w warunkach zewnętrznych, umieszczonych przy kamerach ( końcowa analiza obrazu oraz komunikacja z bazą danych) Rozbudowanej bazy danych ( wykrycie zapisów o pojazdach, które nie mogły znaleźć się w polu widzenia dwóch różnych kamer bez przekraczania dopuszczalnej prędkości na odcinku drogi pomiędzy tymi kamerami). Cała komunikacja baza danych-kamery odbywa się w wydzielonej sieci operatora telefonii komórkowej( poza Internetem) dostęp hakerów do systemu jest praktycznie niemożliwy. 8

9 Szczegółowa informacja o przekroczeniu przepisów drogowych ( zdjęcia/film czasy i miejsca ) jest automatycznie wysyłana poprzez szyfrową pocztę elektroniczną na adresy lokalnej straży miejskiej/policji. 19. Bieżąca współpraca, redagowanie artykułów z mediami i uczestnictwo w audycjach radiowych i telewizyjnych poświęconych tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji poszkodowanych w wypadkach w Polsce np.: Gazeta Wyborcza, Motor, Głos Wielkopolski, Gazeta Kołobrzeska Jedź bezpiecznie, Polska, Rzeczypospolita, Metro, Auto Świat, Teleskop, Panorama, Polsat, TV- 2, TV-4 oraz radio Merkury, Polskie Radio 1, Trak, Radio S, TVN 20. Wielokrotne uczestnictwo w posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu. 21. Dalsza współpraca z duńskim koncernem Oppenhej & Jonsson Poland producentem akcesoriów odblaskowych zgodnych z EN oraz CE. Przekazanie gratisowe dla Stowarzyszenia określonej partii materiałów odblaskowych, celem kontynuacji programu Z odblaskiem żyje się dłużej. 22. Całoroczne udzielanie odpowiedzi na kierowane do naszego Stowarzyszenia pytania ze strony użytkowników ruchu drogowego, a dotyczące różnych aspektów sytuacji powypadkowej na drodze ( w tym dokonywanie także mikro-opracowań tematów brd) 23. Bieżące zapoznawanie się z korespondencją dotyczącą propozycji dla naszego Stowarzyszenia a odnoszącej się do udziału w inicjatywach organizacyjnych osób fizycznych, urzędów, organizacji a dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ustosunkowanie się do tych wniosków. 24. Bieżąca praca nad egzekwowaniem wyroków sądowych dotyczących pijanych kierowców. 9

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 4 czerwca 2008 r. Druk nr 156

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 4 czerwca 2008 r. Druk nr 156 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 4 czerwca 2008 r. Druk nr 156 PREZES RADY MINISTRÓW Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z dyspozycją

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok SPRAWOZDANIE z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej w 2010 roku Warszawa, 2011 rok Spis treści Rozdział Podrozdział Nazwa rozdziału Strona

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. w 2008 r.

SPRAWOZDANIE. w 2008 r. 1 POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2008 r. WARSZAWA, maj 2009 r. 2 SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Streszczenie... 4 III Dane o organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r.

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. Warszawa, 5 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI WSTĘP..4 OBSZARY I CELE KPDRT 6 I. Obszar: Polityka antydyskryminacyjna...6

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. oraz rekomendacje na rok 2012.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. oraz rekomendacje na rok 2012. Plan sprawozdania KRBRD za 2011 r. pt.: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. oraz rekomendacje na rok 2012. Wstęp 1. Stan brd w

Bardziej szczegółowo

II FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU Instytut Transportu Samochodowego, 31 maja 2012

II FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU Instytut Transportu Samochodowego, 31 maja 2012 II FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU, 31 maja 2012 1. Wprowadzenie Z początkiem tego roku zainicjował nową formułę dyskusji na temat kluczowych problemów transportu. W tym celu utworzył forum bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi RADA MINISTRÓW Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 31 sierpnia 2011 r. Numer 8

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 31 sierpnia 2011 r. Numer 8 Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 31 sierpnia 2011 r. Numer 8 W tym numerze: Zapraszamy na wystawę "Nasz Świat w Twoim mieście" 2-3 Hołd dla ofiar totalitaryzmu 4-5 Rok 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 1. Zintegrowana polityka społeczna Cel szczegółowy 1.1. Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu Pabianickiego z dnia roku 26 stycznia 2012 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 1 1.

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi RADA MINISTRÓW Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2011 roku * opracowane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku

Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku Warszawa, 2009 Spis Treści: I. Informacje o Stowarzyszeniu Kampania Przeciw Homofobii... 5 Cele statutowe Kampanii Przeciw Homofobii...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2014 rok Na podstawie art.38b

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX (0-22) 830-00-80 STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r.

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r. ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r. I WSTĘP Sprawozdanie z działalności programowo-organizacyjnej Polskiego

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Druk nr 498

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Druk nr 498 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Druk nr 498 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU W A R S Z A W A 2 0 1 4 PROJEKT II Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę Pierwszy etap oceny Strasburg,

Bardziej szczegółowo

Intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych w Polsce. 1. Informacje Podstawowe 1.1 Numer CRIS: 2005/017-488.05.01

Intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych w Polsce. 1. Informacje Podstawowe 1.1 Numer CRIS: 2005/017-488.05.01 Intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych w Polsce 1. Informacje Podstawowe 1.1 Numer CRIS: 2005/017-488.05.01 Twinning Nr: PL2005/IB/JH/01 2. Cele 1.2 Tytuł: Intensyfikacja procesu wdrażania

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016.

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016. KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik RAPORT 2010-2013 Świadomy Podatnik Szanowni Państwo, większość z nas uważa, że system podatkowy jest niejasny i skomplikowany. Tymczasem nawet w jego obecnym kształcie świadomy podatnik ma możliwość racjonalnego

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi Non official translation in Polish GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Grabowski ARTYKUŁY ML. POGLĄDOWE Założenia i możliwości / REVIEW realizacji PAPERS przez Państwową Inspekcję Sanitarną... cz.3

Grabowski ARTYKUŁY ML. POGLĄDOWE Założenia i możliwości / REVIEW realizacji PAPERS przez Państwową Inspekcję Sanitarną... cz.3 Grabowski ARTYKUŁY ML. POGLĄDOWE Założenia i możliwości / REVIEW realizacji PAPERS przez Państwową Inspekcję Sanitarną... cz.3 151 Założenia i możliwości realizacji przez Państwową Inspekcję Sanitarną

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy

Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Lubelska Wojewódzka Komenda OHP materiały konferencyjne Lublin 2006 Skład i łamanie: Andrzej Famielec Wydawca: Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda

Bardziej szczegółowo