UWARUNKOWANIA PROGRAMOWANIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWARUNKOWANIA PROGRAMOWANIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO"

Transkrypt

1 ROWEREM BEZPIECZNIE PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA ROWERZYSTÓW NA TERENIE MIASTA KIELCE NA LATA Kielce, grudzień 2006

2 WSTĘP Projekt "Polityki Rowerowej Miasta Kielce" wskazuje, Ŝe obecny stan analizy wypadków z udziałem rowerzystów w Kielcach jest bardzo ogólny, wymaga dalszych prac i tytko sygnalizuje najwaŝniejsze problemy. Autorzy stwierdzają ponadto, Ŝe bardziej wnikliwe analizy wypadkowości w Kielcach powinny naśladować dobre opracowania wykonane np. w Kopenhadze, a takŝe uznają, Ŝe koniecznością w Kielcach jest powiązanie natęŝenia ruch rowerowego z wypadkami, aby określić wskaźnik ryzyka wypadków. Niniejszy Program wychodzi na przeciw tym zaleceniom i zawiera szczegółową diagnozę stanu bezpieczeństwa ruchu rowerowego w Kielcach uwzględniającą statystyki wypadkowe z udziałem rowerzystów i przyczyny tych wypadków, oraz wskazuje miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków z udziałem rowerzystów. JednakŜe z uwagi tej, Ŝe Miasto Kielce nie dysponuje całościowymi pomiarami natęŝeń ruchu w ogóle, w tym ruchu rowerowego, nie jest moŝliwe obecnie dokładne określenie wskaźnika ryzyka wypadków rowerowych. MoŜna jedynie na podstawie szacunkowego udziału podróŝy odbywanych rowerem kształtującym się na poziomie 1-2% uznać, w odniesieniu do wskaźnika wypadków z udziałem rowerzystów wynoszącym w latach od 6,6-10,2%, Ŝe ryzyko wypadku drogowego z udziałem rowerzystów w Kielcach w powiązaniu z natęŝeniem ruchu rowerowego jest wysokie. 2

3 UWARUNKOWANIA PROGRAMOWANIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Uwarunkowania europejskie 1 Unia Europejska przyjęła dokument pt. Polityka transportowa UE do roku 2010 Czas na decyzję, w którym załoŝyła cel: o 50% mniej ofiar śmiertelnych w roku Oznacza to nie więcej niŝ 20 tys. zabitych we wszystkich krajach Unii (UE15), w roku Strategię działania określa III Europejski Program Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Uszczegółowieniem zapisów Polityki transportowej UE do roku 2010 Czas na decyzję jest Rekomendacja Komisji Europejskiej z 21 października 2003 roku w sprawie egzekwowania przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Komisja Europejska stwierdza, Ŝe głównymi przyczynami wypadków śmiertelnych (na obszarze EU 15) jest nadmierna prędkość, jazda pod wpływem alkoholu oraz niestosowanie pasów bezpieczeństwa. Zakłada się, Ŝe ograniczenie działania tych przyczyn przyniesie ponad połowę zamierzonego 50% spadku ofiar śmiertelnych. Stwierdzono, Ŝe egzekwowanie przepisów jest istotnym i skutecznym sposobem na zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Dlatego Komisja Europejska zaleca, aby Państwa Członkowskie: utworzyły krajowy plan działań egzekucyjnych, regularnie oceniały i dostosowywały krajowy plan działań egzekucyjnych i przekazywały wyniki działań Komisji, zapewniły, Ŝe wzmoŝone działania egzekucyjne będą łączone z informowaniem opinii publicznej w formie kampanii społecznych podnoszących świadomość społeczeństwa oraz w formie informacji drogowych o konkretnych działaniach egzekucyjnych podejmowanych na danej drodze; zapewniły stosowanie urządzeń automatycznej kontroli prędkości na autostradach, drogach drugorzędnych i drogach miejskich oraz zapewniły, Ŝe kontrole takie prowadzone będą w sposób gwarantujący ich skuteczność, czyli Ŝe prowadzone są one regularnie na odcinkach dróg, gdzie naruszenia przepisów zdarzają się regularnie i gdzie powoduje to zwiększone zagroŝenie wypadkowe; przyjęły procedury zapewniające ściganie wszystkich naruszeń prędkości zarejestrowanych przez automatyczne urządzenia kontrolne; zapewniły, Ŝe intensywne działania egzekucyjne w obszarze niestosowania pasów bezpieczeństwa trwające co najmniej dwa tygodnie miały miejsce co najmniej trzy razy do 1 Program szkoleń w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego Podręcznik dla słuchaczy Obszar 1\10 Materiały szkoleniowe z bezpieczeństwa ruchu drogowego wersja 08\2005, strona

4 roku, w miejscach gdzie niestosowanie zdarza się regularnie i gdzie powoduje to zwiększone zagroŝenie wypadkowe. Komisja będzie prowadziła, co dwa lata ocenę trendu spadku liczby ofiar śmiertelnych, jeŝeli załoŝony cel 50% będzie zagroŝony, Komisja przedłoŝy propozycję dyrektywy nakładającej obowiązek osiągnięcia docelowego ograniczenia liczby ofiar śmiertelnych. Uwarunkowania krajowe 2 Polityka Transportowa Państwa. Bezpieczeństwo w transporcie jest jednym z podstawowych zadań projektu Polityki Transportowej Państwa na lata W dokumencie tym zyskało ono rangę jednego z pięciu celów szczegółowych: poprawa bezpieczeństwa prowadząca do radykalnej redukcji liczby wypadków drogowych i ograniczenie ich skutków (zabici i ranni). Narodowy Plan Rozwoju na lata W Narodowym Planie Rozwoju, kierunek działań pt. Tworzenie nowoczesnej sieci transportowej, zawiera działanie Bezpieczeństwo ruchu drogowego, którego celem jest osiągnięcie standardów krajów wysoko rozwiniętych w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, głównie poprzez zmniejszenie liczby przekroczeń prędkości, zwiększenie stosowania pasów bezpieczeństwa, zmniejszenie liczby kierujących pod wpływem alkoholu i audyt brd wszystkich projektów budowy, przebudowy i modernizacji dróg. Strategia Rozwoju Transportu na lata Jednym z pięciu celów Strategii jest Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Cel ten zakłada zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o 50% w stosunku do roku 2003 tj. nie więcej niŝ 2800 zabitych w roku Celami szczegółowymi są: Stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i długofalowych działań na rzecz brd Kształtowanie bezpiecznych zachowań u uczestników ruchu drogowego Ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów Budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej Zmniejszenie cięŝkości i konsekwencji wypadków drogowych. 2 Program szkoleń w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego Podręcznik dla słuchaczy Obszar 1\10 Materiały szkoleniowe z bezpieczeństwa ruchu drogowego wersja 08\2005, strona

5 Uwarunkowania lokalne 3 Rower w strategii i planie województwa świętokrzyskiego Strategia nie podejmuje bezpośrednio problematyki komunikacji rowerowej. Kielce w przyszłości to miasto z atrakcyjną strefą ruchu pieszego w centrum, rozbudowaną strefą ruchu uspokojonego, proekologicznej masowej komunikacji miejskiej oraz systemu ścieŝek rowerowych łączących je z pobliskimi terenami rekreacyjnymi oraz terenami chronionymi. Potrzeba realizacji spójnego systemu tras rowerowych nie budzi wątpliwości. System ten powinien umoŝliwiać bezpieczny, atrakcyjny przejazd rowerem. Praktycznie zapewnić to mogą jedynie całkowicie niezaleŝne od układu drogowego trasy rowerowe. Niestety wiele przemieszczeń rowerowych musi korzystać z korytarzy komunikacyjnych istniejących bądź projektowanych ulic. NaleŜy wtedy projektować i realizować ścieŝki oddzielone od jezdni (np. równolegle do chodnika). W opracowaniu sporządzonym dla potrzeb Studium przez IGPiK Oddział Kraków zaproponowano szereg rozwiązań, które powinny zaspokajać zróŝnicowane potrzeby ruchu rowerowego (podróŝe do i z pracy, rekreacja bliska i daleka). Wg. badań przeprowadzonych w Kielcach w 2005 roku, 4 w ramach projektu: UrBike rozszerzenie polityki rowerowej miast, 65,5% podróŝy do pracy (szkoły) nie przekracza 5 km a 18,4% mieści się w przedziale 5-10 km. Zatem rower moŝe być wykorzystany dla większości podróŝy w Kielcach jako alternatywny do samochodu środek transportu o czym jest przekonanych 56,1% badanych mieszkańców. Coraz więcej ludzi ma w Kielcach dostęp do samochodu jako efekt wzrostu gospodarczego i poczucia wolności jaką samochód zapewnia. Wzrasta więc wskaźnik motoryzacji i ruchliwość, z drugiej strony naturalne ograniczenia wynikające z ograniczoności przestrzeni i infrastruktury drogowej powodują nienormalny wzrost kongestii, szczególnie w obszarze centralnym i na kluczowych trasach drogowych. Projekt Polityki Rowerowej Miasta Kielce zakłada na podstawie programu GAMBIT 2005, Ŝe w Kielcach do 2013 roku naleŝałoby zmniejszyć liczbę wypadków z udziałem rowerzystów i rowerzystów ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o 50 procent. 3 Polityka rowerowa miasta Kielce (projekt), str TamŜe, str.13 5

6 DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU ROWEROWEGO W KIELCACH W LATACH W ciągu ostatnich 5 lat ( ) w 228 wypadkach drogowych z udziałem rowerzystów w Kielcach: śmierć poniosło 2 osoby, rannych było 226 osób, tj. średnio 45 osób rocznie, W tym samym czasie: rowerzyści byli sprawcami od 22(45,8%) do 30(73,1%) wypadków nietrzeźwi rowerzyści byli sprawcami od 3(7,5%) do7(10,9%) wypadków Wypadki z udziałem rowerzystów w Kielcach na przestrzeni ostatnich 5 lat stanowiły średnio 7,8% ogółu wypadków drogowych w mieście. 7,80% 92,20% wypadki ogółem wypadki z udziałem rowerzystów 6

7 Szczegółowa analiza 44 wypadków drogowych z udziałem rowerzystów w roku 2005 wykazała, Ŝe najwięcej wypadków zaistniało na prostym odcinku drogi- 26(59%) oraz w rejonie skrzyŝowań- 13(29,5%). Jeden wypadek zaistniał na ścieŝce rowerowej prosty odcinek drogi skrzyŝowanie inne miejsce Najczęstszymi przyczynami wypadków spowodowanych przez rowerzystów było: nie ustąpienie pierwszeństwa pojazdom lub pieszym- 11; jazda wzdłuŝ po przejściu dla pieszych- 5; utrata panowania nad rowerem- 5; jazda po chodniku i najechanie na pieszego 4, nie ustąpienie pierwszeństwa utrata panowania nad rowerem jazda wzdłuŝ po przejściu jazda po chodniku 7

8 natomiast z winy kierujących pojazdami najczęstszymi przyczynami wypadków było: nie ustąpienie pierwszeństwa rowerzyście podczas włączania się do ruchu, wyjazdu z drogi podporządkowanej lub skrętu w lewo- 10; najechanie na rowerzystę jadącego w tym samym kierunku nie ustapienie pierwszeństwa rowerzyście najechanie na rowerzystę W wyniku wypadków 26(59%) rowerzystów doznało lekkich obraŝeń ciała, natomiast 7(16%) ofiar tej kategorii uczestników ruchu drogowego odniosło cięŝki uszczerbek na zdrowiu. W jedenastu wypadkach rowerowych (25%) obraŝeń ciała doznali piesi. Jeden wypadek zakończył się skutkiem śmiertelnym dla rowerzysty cięŝkie obraŝenia lekkie obraŝenia obraŝenia u pieszych cięŝkie obraŝenia lekkie obraŝenia obraŝenia u pieszych 8

9 Najwięcej wypadków rowerowych miało miejsce w miesiącu wrześniu- 8(18%); sierpniu- 7(16%), oraz lipcu- 6(14%); maju- 6(14%) i kwietniu- 6(14%) w pozostałych miesiącach kształtowały się od 1-4. śaden wypadek z udziałem rowerzysty nie zaistniał w miesiącu listopadzie i grudniu. kwiecień maj 6 6 lipiec sierpień 7 7 wrzesień wrzesień sierpień lipiec maj kwiecień Struktura czasowa zaistniałych wypadków z udziałem rowerzystów kształtowała się następująco: w godz wypadków(29,5%) w godz wypadków(66%) w godz wypadki(4,5%)

10 Wnioski z diagnozy stanu bezpieczeństwa ruchu rowerowego w Kielcach Przedstawiona analiza z dwóch kolejnych lat pozwala na wyciagnięcie następujących wniosków obrazujących stan bezpieczeństwa ruchu rowerowego w Kielcach: wypadki z udziałem rowerzystów mają miejsce w okresie od kwietnia do września w godzinach popołudniowych, na prostych odcinkach dróg, niekiedy na skrzyŝowaniach. sprawcami tych wypadków są najczęściej rowerzyści, którzy nie ustępują pierwszeństwa pojazdom lub pieszym, jeŝdŝą wzdłuŝ po przejściach dla pieszych, będąc potrącanymi przez pojazdy, jeŝdŝą po chodnikach nie respektując praw pieszych powodując ich potrącenia. rowerzyści w niewielkim stopniu stosują urządzenia ochronne(kaski, ochraniacze) co powoduje, Ŝe co szósty wypadek kończy się cięŝkimi obraŝeniami ciała u kierujących rowerami. ścieŝka rowerowa w Kielcach jest drogą bezpieczną dla rowerzystów, a takŝe korzystających z niej częściowo pieszych. co dziesiąty wypadek rowerowy spowodowany jest niewłaściwą techniką jazdy bądź niewłaściwym stanem jezdni, w wyniku czego rowerzyści tracą panowanie nad rowerem i upadają na jezdnię lub uderzają w obiekty przy drodze. co dziesiąty rowerzysta powoduje wypadek drogowy będąc pod wpływem alkoholu, najczęściej jazda taka kończy się upadkiem na jezdnię lub uderzeniem w inny pojazd. Jak wynika z przedstawionych powyŝej danych z dwóch kolejnych lat stan bezpieczeństwa ruchu rowerowego w Kielcach jest na niskim poziomie. Przyjmując szacunkowy udziału podróŝy odbywanych rowerem kształtującym się na poziomie 1-2%, wypadki drogowe z udziałem rowerzystów, nie powinny stanowić średnio 1-2 % ogółu wypadków drogowych w Kielcach. Aby obecny wskaźnik wypadków drogowych z udziałem rowerzystów, stanowiący średnio 7,8% ogółu wypadków drogowych w Kielcach uznać za zadawalający, udział podróŝy odbywanych rowerem winien kształtować się na poziomie przekraczającym 7,8%. Wzrost poczucia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a w szczególności rowerzystów zacznie wzrastać, jeŝeli przedstawione wskaźniki będą zmieniać się odwrotnie proporcjonalnie osiągając wartości zamienne do aktualnych. 10

11 Miejsca niebezpieczne, w których doszło do wypadków z udziałem rowerzystów. 11

12 Mapa zagroŝeń wypadkami z udziałem rowerzystów na terenie Kielc w latach punkty czerwone- miejsca wypadków 12

13 Cel strategiczny zmniejszenie liczby wypadków z udziałem rowerzystów i liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych o 50% do stanu istniejącego, przy jednoczesnym wzroście udziału podróŝy rowerem do poziomu poŝądanego - 15%. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU Cel 1: Stworzenie i ulepszenie systemowych rozwiązań do prowadzenia skutecznych i długofalowych działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu rowerowego Dla efektywnej i skutecznej realizacji programu poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego naleŝy, w pierwszej kolejności stworzyć i ulepszyć podstawy systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Kielcach. Większość elementów tego systemu juŝ istnieje lub jest aktualnie wdraŝana. Do tych elementów moŝna zaliczyć funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Miejskiego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, istnienie policyjnej bazy danych ( System Ewidencji Wypadków i Kolizji ) oraz ośrodków naukowo-badawczych w strukturach Akademii Świętokrzyskiej i Politechniki Świętokrzyskiej. JednakŜe wiele składników systemu wymaga zorganizowania lub usprawnienia. Szczególna rola w organizowaniu takiego systemu przypada władzom samorządowym. Cel 2: Kształtowanie bezpiecznych postaw rowerzystów jako uczestników ruchu rowerowego Nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdowi lub pieszemu, jazda wzdłuŝ po przejściach dla pieszych, jazda po chodnikach z jednoczesnym ignorowaniem praw pieszych jako uczestników ruchu, jazda pod wpływem alkoholu, nie stosowanie zabezpieczeń w postaci kasków ochronnych to najczęściej występujące niebezpieczne i agresywne zachowania rowerzystów. Takie zachowania tej kategorii uczestników ruchu drogowego są okolicznością 13

14 występującą przy wypadkach drogowych o duŝej cięŝkości. Istnieje, więc pilna potrzeba dokonania zmian zachowań rowerzystów jako uczestników ruchu poprzez działania zmierzające do podniesienia świadomości społeczeństwa o zagroŝeniach brr, zwiększenie działań Policji i StraŜy Miejskiej na drogach oraz wykorzystanie monitoringu miejskiego do rejestracji wykroczeń popełnianych przez rowerzystów, a takŝe podniesienie poziomu szkolenia kandydatów na kartę rowerową, prowadzenie akcji informacyjnych oraz działania wymuszające poprawne zachowania obejmujące zastosowanie efektywnych metod nadzoru ruchu rowerowego. Działania te powinny doprowadzić do: zmniejszenia częstości wykroczeń popełnianych przez rowerzystów o 50%, zwiększenia udziału stosowania kasków ochronnych przez rowerzystów do 90%, zmniejszenie uczestnictwa rowerzystów w ruchu pod wpływem alkoholu o 50%. Cel 3: Ochrona rowerzystów przed negatywnymi zachowaniami ze strony kierowców Rowerzyści naleŝą do jednej z grup największego ryzyka bycia ofiarą wypadku drogowego. W roku 2005 na obszarze miasta Kielce śmierć poniósł 1 rowerzysta, co stanowi 5,6% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, natomiast 43 rowerzystów odniosło obraŝenia ciała co stanowi 6,6 % wszystkich rannych w wypadkach drogowych. Mimo, Ŝe w ostatnich latach działania w tym zakresie prowadzone na terenie miasta Kielce przyniosły spadek liczby ofiar rannych wśród rowerzystów, to jednak liczba ofiar w tej grupie jest nadal bardzo wysoka. Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów, zarówno dorosłych jak i dzieci, wiąŝe się z koniecznością weryfikacji relacji kierowca - rowerzysta, udoskonalenia systemu edukacji i komunikacji ze społeczeństwem, unowocześnienia nadzoru nad ruchem rowerzystów oraz powszechnym stosowaniu drogowych środków chroniących rowerzystów. Działania te powinny doprowadzić do zmniejszenia: udziału rowerzystów jako śmiertelnych ofiar wypadków do nie więcej niŝ 2,8%, udziału rowerzystów jako rannych ofiar wypadków do nie więcej niŝ 3,3%, 14

15 Cel 4: Budowa i utrzymanie bezpiecznej dla rowerzystów infrastruktury drogowej W zakresie drogowych środków poprawy brr naleŝy wymienić: wykonanie przeglądu głównych ciągów ulicznych z punktu widzenia brr i wyeliminowanie ewidentnych mankamentów bezpieczeństwa sieci drogowej, powszechne promowanie i wdraŝanie środków słuŝących rozdzieleniu funkcji ulic, uspokojeniu ruchu; promowanie i wdraŝanie środków zmniejszających wielkość ruchu samochodowego przez zwiększenie udziału transportu zbiorowego i rowerowego w przewozach, opracowanie zasad oceny planów i projektów drogowych z punktu widzenia brr. Pierwszym krokiem powinno być usuwanie wielu, często drobnych, wad i nieprawidłowości w geometrii i oznakowaniu ulic, a takŝe zwracanie większej uwagi na bezpieczeństwo ruchu rowerowego na etapie projektowania i planowania dróg oraz obiektów wokół drogi. Działania te powinny spowodować: objęcie audytem brr wszystkich projektów budowy, przebudowy i modernizacji odcinków dróg na terenie miasta Kielce, eliminację 90% miejsc najbardziej niebezpiecznych na sieci dróg miejskich, uspokojenie ruchu na 50% długości przejść dróg tranzytowych przez miasto, w szczególności tak aby w rezultacie doprowadzić do zmniejszenia: liczby ofiar wśród rowerzystów w wypadkach spowodowanych utratą panowania nad rowerem w wyniku niewłaściwego stanu drogi - do 5 % na 100 wypadków rowerowych. 15

16 PRIORYTETY PROGRAMU Priorytety są wybranymi działaniami realizującymi cele szczegółowe. Zakłada się, Ŝe wszystkie priorytety będą realizowane z uwzględnieniem podejścia systemowego. Efekt przeprowadzenia działań systemowych jest trudny do oszacowania, ale system bezpieczeństwa ruchu rowerowego jest niezbędny do prawidłowej realizacji pozostałych celów szczegółowych,; największy potencjał zmniejszenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków rowerowych tkwi w działaniach związanych z nadzorem nad ruchem rowerowym i przekształcaniu infrastruktury drogowej, zaproponowane w niniejszym programie działania przyniosą oprócz efektu społecznego wymierny efekt ekonomiczny, najbardziej efektywnymi z punktu widzenia społecznego i ekonomicznego będą działania edukacyjne i działania związane z intensywnym nadzorem nad ruchem rowerowym, dlatego te działania powinny być rozwijane w pierwszej kolejności. Realizacja kaŝdego z przyjętych celów i priorytetów wymaga podjęcia wielu kompleksowych, efektywnych i zintegrowanych działań na obszarze miasta Kielce. Cel 1: Stworzenie i ulepszenie systemowych rozwiązań do prowadzenia skutecznych i długofalowych działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu rowerowego Cel ten będzie realizowany przez działania podzielone na trzy następujące priorytety: 1.1 Struktury organizacyjne, 1.2 Zarządzanie, 1.3 Działania sektorowe. 16

17 Priorytet 1.1 Struktury organizacyjne Budowa i rozwój struktur organizacyjnych administracji samorządowej dla prowadzenia działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu rowerowego poprzez stworzenie podstaw prawnych do ich funkcjonowania i finansowania jest warunkiem koniecznym do realizacji zadań określonych w niniejszym programie. Zadanie 1: Utworzenie nowych struktur organizacyjnych administracji samorządowej. Zadanie to będzie realizowane poprzez określenie podstaw do powołania i funkcjonowania Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kielcach i umoŝliwienie jej wykonywanie podstawowych zadań do prowadzenia jednolitych i spójnych działań na terenie całego miasta, oraz zaangaŝowanie wszystkich, uczestniczących grup społecznych, podnoszenie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego wśród samorządowych i resortowych kadr. Zadanie 2: Utworzenie miejskiej instytucji wykonawczej. Poprawa skuteczności działania instytucji miejskich jest warunkiem koniecznym dla efektywnej realizacji celów niniejszego Programu. Zadanie to będzie realizowane poprzez powołanie Pełnomocnika Prezydenta Kielc d. s ruchu rowerowego, lub Zespołu Zadaniowego d.s. ruchu rowerowego, jako podmiotu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo ruchu rowerowego mieście. Zadanie 3: Powołanie zespołu badawczego w zakresie bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Wszystkie działania brr wymagają merytorycznego wsparcia w fazie programowania, szczegółowej identyfikacji przyczyn zagroŝeń, wdraŝania najefektywniejszych działań i oceny skuteczności podejmowanych decyzji. Stworzenie skutecznego programu badawczego w tym zakresie jest konieczne dla wspomagania działań wynikami własnych prac badawczych. Niezbędna są: identyfikacja aktualnego stanu badań naukowych i prac studialnych; opracowanie programu badań brr; powołanie zespołu badawczego bezpieczeństwa ruchu rowerowego umoŝliwiającego: wykonywanie rocznych raportów o brr, prowadzenie analiz, formułowanie wniosków i wskazywanie kierunków działań oraz ocenę wdraŝanych przedsięwzięć programowych 17

18 Priorytet 1.2 Zarządzanie Stworzenie podstaw do długoterminowego i konsekwentnego prowadzenia działań poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego poprzez wyszkolenie i powołanie profesjonalnej kadry odpowiedzialnej za oraz stworzenie narzędzi umoŝliwiających ich sprawne funkcjonowanie. Zadanie 1: Organizacja systemu współdziałania i koordynacji. Dla zapewnienia przepływu informacji, zapewnienia racjonalnego programowania i wykorzystywania środków finansowych oraz jednolitego podejścia do tworzenia i wykorzystywania narzędzi zarządzania, niezbędne jest: określenie zasad współpracy i koordynacji działań między partnerami wdraŝającymi niniejszy Program, wspieranie techniczne jednostek administracji, organizowanie współpracy krajowej i międzynarodowej w celu wykorzystania krajowych i zagranicznych doświadczeń w poprawie bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Zadanie 2: Organizacja systemu szkolenia profesjonalnych kadr. Obiektywna wiedza ogólna i specjalistyczna jest podstawą profesjonalnego działania w bezpieczeństwie ruchu rowerowego. W tym celu niezbędne jest: organizowanie cyklicznych szkoleń członków Miejskiej Rady BRD, instytucji wykonawczych i innych osób odpowiedzialnych za działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz tworzenie niezbędnych materiałów szkoleniowych i pomocy internetowych. Zadanie 3: Usprawnienie procesu programowania. Proces programowania bezpieczeństwa ruchu rowerowego wymaga interdyscyplinarnego podejścia do określania celów i działań, uwzględniającego uwarunkowania europejskie, krajowe i lokalne, oraz specyficzne oczekiwania instytucji i środowisk. W celu uzyskania spójności i moŝliwości długoterminowego działania niezbędne jest: promowanie niniejszego Programu jako dokumentu określającego główne kierunki działań i stanowiącego wzorcową propozycję dla innych sektorowych programów, monitorowanie i aktualizację niniejszego Programu oraz opiniowanie i monitorowanie programów sektorowych. 18

19 Zadanie 4: Usprawnienie systemu zbierania i gromadzenia danych o zdarzeniach drogowych. Jakość baz danych warunkuje trafność podejmowania decyzji w zakresie niezbędnych środków zaradczych. W celu poprawy jakości istniejącego systemu zbierania i przetwarzania danych o bezpieczeństwie ruchu rowerowego niezbędne jest: utworzenie na bazie istniejącego systemu informatycznego (SEWIK) własnej, zintegrowanej bazy danych o bezpieczeństwie ruchu rowerowego, oraz zasad zarządzania i korzystania z tej bazy. Zadanie 5: Wprowadzenie jednolitego systemu monitoringu bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Celem monitoringu bezpieczeństwa ruchu rowerowego jest bieŝące śledzenie zmian zachodzących w stanie brr i efektywności podejmowanych działań na rzecz brr. Zadanie to będzie realizowane przez Miejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kielcach i polegać będzie na wprowadzeniu monitorowania zmian wybranych zachowań uczestników ruchu rowerowego(jazda wzdłuŝ po przejściu dla pieszych, jazda po chodniku, nie stosowanie kasków ochronnych) i rozszerzenie monitorowania zachowań kierowców i pieszych. Ponadto zadanie to obejmuje monitorowanie wszystkich zadań prowadzonych na rzecz brr i realizacji sektorowych programów brr, a takŝe szybkiego wprowadzania korekt do tych programów i coroczne składanie sprawozdań Radzie Miasta Kielce ze stanu brr na terenie miasta. Zadanie 6: Stworzenie systemu informacji o bezpieczeństwie ruchu rowerowego. Niezbędne jest stworzenie miejskiego systemu informacji o brr poprzez: wytypowanie jednostki odpowiedzialnej za utworzenie i funkcjonowanie systemu informacji o bezpieczeństwie ruchu rowerowego, opracowanie procedur pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych i informacji, przygotowanie jednolitych narzędzi do zarządzania systemem informacji na poziomie lokalnym. 19

20 Zadanie 7: Wprowadzenie systemu obligatoryjnych procedur audytu bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Podstawowym działaniem prewencyjnym w procesie budowy sieci drogowej jest uwzględnienie kryteriów, metod i środków brr juŝ na etapie planowania i projektowania infrastruktury drogowej. Wprowadzenie audytu jako formalnego, standaryzowanego i niezaleŝnego opiniowania planów i projektów wymaga: opracowania podstaw prawnych do wykonywania audytu brr dotyczącego wszystkich dróg publicznych w Kielcach wraz z określeniem zasad uzyskiwania uprawnień audytora, opracowania instrukcji i materiałów pomocniczych dla prowadzenia audytu brr, powołanie jednostki szkolącej audytorów i nadającej certyfikaty, organizację szkoleń audytorów brr oraz szkoleń dla innych stron uczestniczących w procesie audytu (planiści, projektanci, inwestorzy). Zadanie 8: Wprowadzenie systemu standaryzacji i promocji efektywnych działań. Bezpieczeństwo ruchu rowerowego jest dziedziną nie rozwijaną dotychczas w Kielcach. Mimo, Ŝe działania na rzecz brr w Polsce prowadzone są juŝ od wielu lat to brak jest odpowiednio przygotowanych podręczników, wytycznych, zasad i katalogów dobrej praktyki mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu rowerowego. Zadanie to będzie realizowane poprzez: zidentyfikowanie potrzeb, opracowanie odpowiednich podręczników, wytycznych, zasad, katalogów i przykładów dobrej praktyki pokazujących sposoby rozwiązania poszczególnych problemów brr (uspokojenie ruchu, stosowanie urządzeń dla bezpiecznego poruszania się rowerzystów, organizowanie bezpiecznej drogi do szkoły, kampanii na rzecz brr itp.), rozpowszechnienie opracowanych materiałów pomocniczych wśród instytucji, organizacji i osób zajmujących się prowadzeniem działań na rzecz brr. Zadanie 9: Wprowadzenie stabilnego systemu finansowania bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Przejrzyste i stabilne finansowanie działań na rzecz brr jest podstawowym warunkiem realizacji Programu i osiągnięcia celu strategicznego. Dla realizacji celów niniejszego Programu zakłada się: wykorzystanie środków wsparcia z UE przeznaczonych na priorytetowe działania systemowe brd i na rozwój infrastruktury drogowej; ujęcie i zaplanowanie w odpowiednich częściach budŝetu miasta, odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu rowerowego; stworzenie systemu wspierania finansowego działań sektorowych. 20

21 Priorytet 1.3 Działania sektorowe Usprawnienie struktur organizacyjnych instytucji resortowych działających na rzecz bezpieczeństwa ruchu rowerowego poprzez podejmowanie bardziej intensywnych działań w tym zakresie oraz zwiększenie zaangaŝowania w realizację niniejszego Programu jest warunkiem koniecznym jego skutecznego wdroŝenia i osiągnięcia postawionego w programie celu ilościowego. Zadanie 1: Doskonalenie szkolnej edukacji na rzecz bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Prawidłowo funkcjonujący system szkolnej edukacji na rzecz brr jest elementem niezbędnym dla wykształcenia świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu rowerowego. Dlatego konieczne jest realizowanie treści programowych dotyczących bezpieczeństwa ruchu rowerowego na kaŝdym etapie nauczania. Wychowanie komunikacyjne realizowane jako interdyscyplinarne zadanie szkoły powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w programach i podręcznikach róŝnych przedmiotów nauczania (dotyczy programów i podręczników nowych, ubiegających się o dopuszczenie do uŝytku szkolnego). Konieczny jest stały rozwój bazy techniczno-dydaktycznej i metodycznej szkół, organizowanie pozaszkolnych działań edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu rowerowego, wspomagających edukację szkolną oraz organizację inspirujących form edukacji i aktywizacji rodziców. Zadanie 2: Doskonalenie systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kartę rowerową. Jednym z najwaŝniejszych działań zmniejszających ryzyko udziału rowerzysty w wypadku drogowym jest prawidłowy system szkolenia i egzaminowania kandydatów na kartę rowerową. System taki wymaga ciągłego doskonalenia, zapewniającego mu wysoką jakość oraz spójność z wymaganiami i standardami Unii Europejskiej poprzez: doskonalenie i standaryzację systemu szkolenia kandydatów na kartę rowerową, osób prowadzących egzaminy, zorganizowanie systemu doskonalenia młodych rowerzystów, oraz wprowadzenie systemu reedukacji rowerzystów naruszających przepisy ruchu drogowego. 21

22 Zadanie 3: Unowocześnienie i zwiększenie efektywności nadzoru nad ruchem rowerowym. Podstawowym celem działania organów i instytucji uprawnionych do nadzoru nad ruchem drogowym jest zapewnienie przestrzegania przepisów. Konieczne jest nadanie bardzo wysokiego priorytetu działaniom na rzecz bezpieczeństwa ruchu rowerowego w bieŝącej działalności Komendy Miejskiej Policji w Kielcach i StraŜy Miejskiej oraz organizacyjne umacnianie Sekcji Ruchu Drogowego jako komórki koordynującej całokształt działań w tym zakresie. Do tego niezbędne jest odpowiednie zorganizowanie oraz wyposaŝenie techniczne Policji i StraŜy Miejskiej przez sukcesywne wzmacnianie etatowe i sprzętowe oraz wdroŝenie badań efektywności działania tych słuŝb nadzoru nad ruchem rowerowym. Podjęte będą takŝe działania zmierzające do sankcjonowania wykroczeń w ruchu drogowym przy załoŝeniu zero tolerancji. Zadanie 4: Zwiększenie efektywności działań organów ścigania w zakresie realizacji postępowań w sprawach o wypadki drogowe z udziałem rowerzystów. Celem tego zadania jest usprawnienie prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o wypadki drogowe z udziałem rowerzystów, zwiększenie wiedzy policjantów o bezpieczeństwie ruchu rowerowego. Wymaga to wyspecjalizowania się jednego lub dwóch policjantów prowadzących postępowania o wypadki drogowe z udziałem rowerzystów i kaŝdorazowe sporządzanie przez nich sprawozdania z wnioskami po zakończeniu sprawy. Zadanie 5. Usprawnienie działań dotyczących kontroli technicznej rowerów. Celem tego zadania jest przede wszystkim zredukowanie cięŝkości wypadków powodowanych złym stanem technicznym lub brakiem oświetlenia rowerów. Zadanie to będzie realizowane poprzez: obligatoryjną weryfikację w zakresie bezpieczeństwa uŝytkowania wyposaŝenia i części rowerów wpływających na bezpieczeństwo podczas jazdy. 22

23 Zadanie 6. Usprawnienie organizacji słuŝby zarządzającej ruchem drogowym. Celem tego zadania jest usprawnienie funkcjonowania słuŝby odpowiedzialnej za zarządzanie ruchem drogowym i drogami poprzez wyznaczenie w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo ruchu rowerowego, określenie kwalifikacji tej osoby do pełnienia samodzielnej funkcji w zarządzaniu ruchem rowerowym oraz ustalenie warunków sporządzania planów organizacji ruchu rowerowego w mieście. Zadanie 7. Rozwój systemu ratownictwa na drogach. Celem rozwoju systemu jest skrócenie czasu dotarcia podmiotów ratowniczych do miejsca wypadku oraz skrócenia czasu rozpoczęcia udzielania pomocy lekarskiej ofiarom wypadku. Do realizacji tego zadania niezbędne jest usprawnienie funkcjonowania zintegrowanego systemu ratowniczego, rozwój systemu ratownictwa medycznego, w tym przed szpitalnego, a w szczególności standaryzację wyposaŝenia pojazdów w sprzęt ratowniczy, doposaŝenie zespołów ratownictwa medycznego w nowoczesne ambulanse (spełniające polskie normy) wraz z niezbędnym sprzętem medycznym, doposaŝenie jednostek PSP w niezbędny, standardowy sprzęt ratowniczy, rozwój systemu Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, usprawnienie i rozwój systemu szkolenia ratowników i społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zadanie 8. Pomoc ofiarom wypadków drogowych z udziałem rowerzystów. Podstawowym celem tego zadania jest dostarczenie rowerzystom jako ofiarom wypadków drogowych wsparcia, które umoŝliwi jak najszybszy powrót poszkodowanego i jego rodziny do, o ile to moŝliwe, normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wymaga to stworzenia systemu informacji o prawach, przywilejach w ramach dyŝurów członków Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw oraz udzielania wszelkiej moŝliwej pomocy ofiarom wypadków rowerowych. 23

24 Cel 2: Kształtowanie bezpiecznych postaw rowerzystów jako uczestników ruchu rowerowego Cel ten będzie realizowany przez działania podzielone na trzy priorytety: 2.1 Niebezpieczne i agresywne zachowania rowerzystów, 2.2 Kaski i inne urządzenia ochronne, 2.3 Alkohol i inne podobnie działające środki Priorytet 2.1 Niebezpieczne i agresywne zachowania rowerzystów Nie ustąpienie pierwszeństwa pojazdowi lub pieszemu, jazda wzdłuŝ po przejściach dla pieszych, jazda po chodnikach z jednoczesnym ignorowaniem praw pieszych jako uczestników ruchu, są najczęściej występującymi przyczynami wypadków drogowych z udziałem rowerzystów. KaŜdego roku w Kielcach ponad 40 rowerzystów doznaje obraŝeń ciała w wypadkach drogowych, których bezpośrednią przyczyną najczęściej były podane powyŝej zachowania ich samych. Działania na rzecz ograniczania wpływu tych zachowań na liczbę ofiar w wypadkach rowerowych naleŝy uznać za działania pierwszoplanowe, gdyŝ w nich tkwi bardzo duŝy potencjał zmniejszenia tej liczby. Zadanie 1. Zmiana negatywnych nawyków i przyzwyczajeń rowerzystów. Celem tego zadania jest stworzenie warunków do podejmowania zdecydowanych działań prewencyjno-represyjnych w stosunku do rowerzystów jako uczestników ruchu przekraczających przepisy. Zadanie to będzie realizowane poprzez: modyfikację zachowań rowerzystów dotyczących przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym, oraz rozszerzenia zakresu kontroli przez inne słuŝby, w szczególności StraŜ Miejską. 24

25 Zadanie 2. Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze społeczeństwem promującej jazdę bezpieczną i nie agresywną. Celem jest prowadzenie edukacji nowoczesnymi środkami komunikacji ze społeczeństwem dla uświadomienia roli popełnianych wykroczeń w powstawaniu wypadków i pokazanie konsekwencji brawurowej jazdy rowerem poprzez: podejmowanie edukacyjnych działań zachęcających tę kategorię uczestników ruchu do postaw negujących brawurowa jazdę rowerem, szkolenie instruktorów dla kształtowania u kandydatów na kartę rowerową nawyku jazdy z prędkością dostosowaną do charakteru drogi i otoczenia, przeprowadzenie cyklu kampanii propagandowych informujących o zagroŝeniach związanych z nadmierną prędkością jazdy rowerem, systematyczne prowadzenie kampanii propagandowych informujących o zagroŝeniach związanych z nadmierną prędkością jazdy rowerem w miejscach wzmoŝonego ruchu pieszych, systematyczne prowadzenie kampanii informacyjno promocyjnych wspierających działania prewencyjno kontrolne i edukacyjne informujących o roli prędkości w konsekwencjach wypadków rowerowych. Zadanie 3. Unowocześnienie nadzoru nad ruchem rowerowym w zakresie kontroli przestrzegania przepisów prawa. Celem jest unowocześnienie i zwiększenie efektywności metod nadzoru ruchu rowerowego w zakresie kontroli przestrzegania obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym w celu stworzenia poczucia powszechności nadzoru i nieuchronności kary za wykroczenia i przestępstwa poprzez: wykorzystanie monitoringu miejskiego do rejestrowania i kontrolowania negatywnych zachowań ze strony rowerzystów, usprawnienie i intensyfikację losowych kontroli rowerzystów, z dostosowaniem procedur do szybkiego i skutecznego represjonowania sprawców przewinień. 25

26 Priorytet 2.2 Kaski i inne urządzenia ochronne Najprostszymi, a jednocześnie najskuteczniejszymi urządzeniami bezpieczeństwa biernego rowerzysty są urządzenia ochronne, w tym kaski. Stosowanie ich powoduje redukcję ryzyka poniesienia śmierci lub zranienia oraz zmniejszenie częstotliwości uszkodzeń głowy, twarzy i kończyn. Około 50% ofiar wypadków rowerowych nie doznało by Ŝadnych obraŝeń, gdyby w chwili upadku na jezdnię bądź zderzenia z pojazdem stosowały urządzenia ochronne. Działania zmierzające do zwiększenia stosowania kasków ochronnych są najtańszymi i najbardziej efektywnymi, dlatego w tych działaniach zawarty jest duŝy potencjał zmniejszenia liczby ofiar wypadków rowerowych, oraz zmniejszenia ich cięŝkości. Zadanie 1. Zmiana nawyków w zakresie stosowania kasków ochronnych. Celem tego zadania jest rozszerzenie zakresu uŝywania kasków ochronnych przez rowerzystów. Zadanie to będzie realizowane poprzez udoskonalanie edukacji i komunikacji ze społeczeństwem w zakresie uŝywania kasków ochronnych, usprawnienie i intensyfikację edukacji nowoczesnymi środkami komunikacji ze społeczeństwem w celu uświadomienia roli kasków ochronnych i innych urządzeń bezpieczeństwa i konsekwencjach braku ich stosowania przez rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego poprzez: doskonalenie przedszkolnej i szkolnej edukacji komunikacyjnej, szczególnie kierowanej do dzieci najmłodszych i ich rodziców, kreującej potrzebę pozytywnych wzorców zachowań i przyzwyczajeń, zapewniających bezpieczeństwo (zakładanie kasków ochronnych); intensyfikację edukacyjnych działań wobec rodziców i opiekunów dzieci; systematyczne prowadzenie kampanii informacyjno promocyjnych wspierających działania prewencyjno - kontrolne i edukacyjne informujących o roli kasków ochronnych w zmniejszaniu konsekwencji wypadków rowerowych; udoskonalenie systemu szkolenia kandydatów na kartę rowerową, egzaminatorów i instruktorów formującego nawyk jazdy rowerem w kasku ochronnym. 26

27 Zadanie 2. Prowadzenie systematycznych badań stosowania kasków ochronnych. Prowadzenie efektywnych działań w zakresie zwiększania udziału uczestników ruchu rowerowego stosujących kaski ochronne jako istotnego czynnika ograniczającego skutki wypadków rowerowych wymaga wsparcia naukowego poprzez: rozwój systemu monitorowania stosowania kasków ochronnych na terenie miasta Kielce, badania tendencji w zmianach uŝywania kasków ochronnych oraz skuteczności zastosowanych tych środków, badania skutków nie uŝywania kasków ochronnych. Priorytet 2.3 Alkohol i inne podobnie działające środki W roku 2005 w Kielcach 5 rowerzystów spowodowało wypadki drogowe będąc pod działaniem alkoholu (w stanie po uŝyciu oraz w stanie nietrzeźwości). Zadanie 1. Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze społeczeństwem uświadamiających rolę alkoholu w wypadkach drogowych. Celem zadania jest intensyfikacja edukacji nowoczesnymi środkami komunikacji ze społeczeństwem w celu uświadomienia roli alkoholu i innych środków działających podobnie w powstawaniu wypadków i ich konsekwencjach. Zadanie to będzie realizowane między innymi przez podejmowanie edukacyjnych działań zachęcających rowerzystów do postaw negujących jazdę pod wpływem alkoholu i innych podobnie działających środków. Zadanie 2. Usprawnienie nadzoru nad ruchem rowerowym. Zwiększenie nacisku na kontrolę osób kierujących rowerem pod wpływem alkoholu pozwoli na redukcję liczby ofiar w wypadkach. System nadzoru i kontroli wymaga rozwoju tak, aby kaŝdy rowerzysta poruszający się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających miał poczucie powszechności kontroli i nieuchronności kary. Zadanie to będzie realizowane między innymi przez: wprowadzenie losowej kontroli trzeźwości rowerzystów jako standardowej procedury kontrolnej (z wykorzystaniem doświadczeń dotychczasowych akcji 27

28 POMIAR ), w miejscach i w czasie zwiększonego zagroŝenia wypadkami z udziałem nietrzeźwych kierujących rowerami; uwzględnienie w kontrolach uŝywania przez młodych rowerzystów środków działających podobnie do alkoholu; usprawnienie metod nadzoru ruchu rowerowego w zakresie kontroli kierujących rowerami pod wpływem alkoholu lub podobnie działających środków. Zadanie 3. Prowadzenie systematycznych badań problemu uczestniczenia rowerzystów w ruchu pod wpływem alkoholu i innych podobnie działających środków. Prowadzenie efektywnych działań w zakresie zmniejszenia udziału rowerzystów nietrzeźwych na drodze wymaga wsparcia naukowego poprzez: badania ogólnych tendencji w zmianach udziału tej kategorii uczestników ruchu będących pod wpływem alkoholu i badania skuteczności środków edukacyjnych i represyjnych wprowadzanych pod kątem zmniejszenia liczby rowerzystów jako uczestników ruchu będących pod wpływem alkoholu. Cel 3: Ochrona rowerzystów przed negatywnymi zachowaniami ze strony kierowców Cel ten będzie realizowany poprzez podejmowanie działań w ramach jednego priorytetu: Priorytet 1.1 Poprawa relacji kierowca-rowerzysta Rowerzyści naleŝą do jednej z grup największego ryzyka śmierci w ruchu drogowym w Kielcach biorąc pod uwagę natęŝenie ruchu rowerowego w mieście. Biorą oni udział w 7,8% wypadków drogowych i stanowią 6,6% wszystkich ofiar, podczas gdy podróŝe rowerem stanowią zaledwie 1-2 % ogółu wykonywanych w naszym mieście podróŝy. Zadanie 1. Zmiana nawyków kierowców w zakresie bezpieczeństwa rowerzystów. Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów jest związana z koniecznością weryfikacji istniejących nawyków w zakresie standardów kształcenia kierowców w szkołach jazdy. 28

29 Zadanie 2. Udoskonalenie edukacji i komunikacji ze społeczeństwem w zakresie bezpieczeństwa rowerzystów. Wprowadzenie skutecznej szkolnej edukacji dla dzieci i młodzieŝy jest warunkiem koniecznym realizacji celu związanego z bezpieczeństwem rowerzystów. WiąŜe się to z przygotowaniem kadry nauczycieli do prowadzenia szkoleń oraz rozpowszechnieniem działań edukacyjnych wśród rodziców i opiekunów młodych rowerzystów. WaŜna jest intensyfikacja edukacji społeczeństwa w celu podniesienia uwagi dzieci, rodziców i opiekunów oraz wraŝliwości kierowców na zagroŝenie najechania na rowerzystę. Istotne jest zapewnienie wyposaŝenia szkół w odpowiednie materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne do prowadzenia szkoleń młodych rowerzystów i przyszłych kierowców. Zadanie 3. Zintensyfikowanie ochrony rowerzystów środkami nadzoru nad ruchem drogowym. Skuteczność wszystkich działań z zakresu poprawy bezpieczeństwa rowerzystów moŝe być, zwłaszcza w początkowym etapie, zwiększona poprzez wzmoŝenie kontroli zachowań kierowców (zwłaszcza młodych), zaostrzenie sankcji za potrącenie rowerzysty. Zadanie 5. Powszechna weryfikacja ograniczeń prędkości w rejonach wzmoŝonego ruchu rowerowego. Celem jest przywrócenie pełnego zaufania kierowców do ograniczeń prędkości oraz dostosowanie limitów prędkości do warunków drogowo-ruchowych i otoczenia drogi. Zadanie to powinno objąć upowszechnienie drogowych środków ograniczających prędkość, wdroŝenie zasady strefowania prędkości w obszarach zabudowy, wprowadzanie ograniczeń prędkości z zastosowaniem znaków zmiennej treści dostosowanej do aktualnej sytuacji drogowo-ruchowej, pilotaŝowe wdroŝenia kompleksowych środków uspokojenia ruchu na niebezpiecznych odcinkach wzmoŝonego ruchu rowerowego, wdraŝania środków obszarowego uspokojenia ruchu w mieście w powiązaniu z budową hierarchicznych struktur sieci ulic oraz ujednolicenie zasad ustalania limitów prędkości. 29

30 Zadanie 6. Prowadzenie systematycznych badań bezpieczeństwa rowerzystów. Wszystkie działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa rowerzystów wspierane będą dodatkowo przez badania dla określenia skuteczności zastosowanych środków i wskazania bezpiecznych urządzeń dla rowerów, weryfikacji warunków technicznych w zakresie projektowania, budowy i utrzymania urządzeń dla rowerzystów, opracowania katalogów i przykładów dobrej praktyki. Zadanie 7. Prowadzenie systematycznych badań prędkości ruchu pojazdów w rejonach wzmoŝonego ruchu rowerowego. Prowadzenie efektywnych działań w zakresie zmniejszenia udziału prędkości jako jednego z czynników wypadków drogowych z udziałem rowerzystów wymaga wsparcia naukowego poprzez: badania ogólnych tendencji w zmianach prędkości jazdy oraz ocenę skuteczności działań i środków edukacyjnych, represyjnych i inŝynierskich wprowadzanych pod kątem zarządzania prędkością, rozwój systemu punktów monitorowania przekroczeń prędkości przez pojazdy w rejonach wzmoŝonego ruchu rowerowego. Cel 4: Budowa i utrzymanie bezpiecznej dla rowerzystów infrastruktury drogowej Cel ten będzie realizowany poprzez podejmowanie działań podzielonych na trzy następujące priorytety: 4.1 Rozwój działań kontrolnych, 4.2 Rozwój bezpiecznej sieci dróg i ulic, 4.3 Nowoczesne zarządzanie ruchem drogowym. 30

31 Priorytet 4.1 Rozwój działań kontrolnych Liczne mankamenty istniejącej sieci drogowej i często małe zwracanie uwagi na bezpieczeństwo ruchu rowerowego w projektach drogowych i planach zagospodarowania przestrzennego wskazują na potrzebę usprawnienia działań kontrolnych pod kątem bezpieczeństwa ruchu rowerowego na etapie planowania i projektowania inwestycji drogowej, jak i w trakcie budowy oraz eksploatacji drogi. Zadanie 1. Usprawnienie systemu prowadzania przeglądów istniejących dróg. Celem zadania jest eliminacja często zwykłych mankamentów drogi przyczyniających się do zwiększenia ryzyka popełnienia błędu przez kierowcę lub rowerzystę. Zadanie to obejmuje wprowadzenie dobrze merytorycznie przygotowanej instrukcji wykonywania przeglądów pod kątem bezpieczeństwa ruchu rowerowego, szkolenie personelu wykonującego przeglądy, a takŝe monitorowanie dróg pod kątem realizacji zapisów prawnych w tym zakresie przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach. Zadanie 2. WdroŜenie audytu bezpieczeństwa ruchu rowerowego planowanych i projektowanych dróg. Celem zadania jest wdroŝenie do procesu inwestycyjnego środka o charakterze prewencyjnym. Zadanie to obejmuje wprowadzenie obowiązku wykonywania audytu bezpieczeństwa ruchu rowerowego na miejskich drogach publicznych, opracowania instrukcji prowadzenia audytu, wprowadzenie systemu szkolenia i uzyskiwania uprawnień przez audytorów, takŝe prowadzenie monitoringu i badań skuteczności audytu bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Dotychczasowe doświadczenia prowadzenia audytu na drogach krajowych powinny być podstawą do sukcesywnego obejmowania audytem dróg miejskich, a takŝe studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. 31

32 Zadanie 3. Prowadzenie systematycznych analiz stanu bezpieczeństwa ruchu rowerowego na drogach. Celem zadania jest ujednolicenie i rozpowszechnienie zasad prowadzenia analiz pod katem bezpieczeństwa ruchu rowerowego na wszystkich miejskich drogach publicznych. Zadanie to obejmuje opracowanie instrukcji prowadzenia analiz bezpieczeństwa ruchu rowerowego dla potrzeb bieŝącego utrzymania (ocena stanu brr, identyfikacja miejsc wypadków rowerowych), a takŝe problematyki analiz brr, które powinny stanowić integralną część projektu drogowego. Priorytet 4.2 Rozwój bezpiecznej dla rowerzystów sieci ulic w mieście. Czynniki drogowe wpływają na brr w znacznie większym stopniu niŝ wynika to ze standardowych statystyk wypadków drogowych. Liczne badania wskazują, Ŝe droga i jej otoczenie wpływa na powstanie 28-34% wypadków drogowych. Droga dobrze zaprojektowana, oznakowana i utrzymana wpływa korzystnie na zachowanie uczestników ruchu drogowego, a przez to zmniejsza ich zagroŝenie. Stwierdzenie to dotyczy w szczególności ruchu rowerowego. Zadanie 1. Przekształcanie sieci drogowej w celu jej hierarchizacji i zwiększenia dostępności dla rowerzystów. Dostosowanie struktury sieci drogowej do potrzeb transportowych rowerzystów silnie oddziałuje na sprawność i bezpieczeństwo ruchu. Przekształcanie sieci do postaci zhierarchizowanej oraz w większym zakresie dostępnym dla ruchu rowerowego jest procesem długotrwałym, angaŝującym sferę planowania przestrzennego, rozbudowę sieci drogowej o połączenia o najwyŝszych klasach technicznych, modernizacje polegające na dostosowaniu parametrów geometrycznych i dostępności do funkcji i klasy drogi. Działania słuŝące przekształcaniu powinny obejmować weryfikację sieci drogowej w celu ustalenia rzeczywistych kategorii i klas dróg, określenia zasad planowania przestrzennego z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu rowerowego, określenia potrzeb budowania obwodnic miasta w ramach przekształcania dróg krajowych i wojewódzkich. 32

33 Zadanie 2. Projektowanie bezpiecznych dla rowerzystów dróg. Bezpieczna droga to droga czytelna, zrozumiała, pozwalająca na korzystanie zgodne z jej przeznaczeniem, redukująca moŝliwości popełniania błędów przez uŝytkowników, a takŝe wybaczająca te błędy. Podstawowym zadaniem w odniesieniu do dróg istniejących jest identyfikacja miejsc szczególnie niebezpiecznych dla rowerzystów i eliminacja źródeł zagroŝeń w tych miejscach. Dotychczasowa praktyka dowodzi, Ŝe eliminacja miejsc niebezpiecznych jest jednym z bardziej efektywnych sposobów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do najbardziej skutecznych drogowych środków poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego naleŝy zwiększanie segregacji i separacji ruchu. W związku z tym, w ramach powyŝszego konieczne jest promowanie tych rozwiązań poprzez opracowanie i rozpowszechnienie zasad, wytycznych oraz przykładów dobrej praktyki, szkolenie projektantów oraz zarządzających ruchem i drogami, a takŝe finansowe wspieranie projektów. Zadanie 3. Poprawa jakości nawierzchni drogowych i wyposaŝenia ulic w mieście. Bardzo istotne dla bezpieczeństwa rowerzystów są cechy nawierzchni drogowej oraz jej wyposaŝenie. Konieczna jest systematyczna poprawa stanu technicznego nawierzchni i jej cech powierzchniowych, a takŝe poprawa stanu technicznego poboczy i elementów odwodnienia oraz jakości oświetlenia. NaleŜy dąŝyć do obligatoryjności zapewnienia na drodze podstawowych standardów brr przy okazji wykonywania odnów nawierzchni drogowych. Zadanie 4. Powszechne stosowanie drogowych środków bezpieczeństwa rowerzystów. Niezbędnym elementem ochrony rowerzystów w ruchu drogowym jest powszechne stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą. Szczególnie istotne jest zapewnienie budowy oddzielnych dróg rowerowych wzdłuŝ głównych i bardzo obciąŝonych ruchem ciągów drogowych. 33

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Dokument przyjęty przez KRBRD w dniu 20.06.2013 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Projekt z dnia 04.01.2013 r. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Materiał na posiedzenie plenarne KRBRD w dniu 08.01.2013 r. Spis treści 1. Diagnoza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 4 czerwca 2008 r. Druk nr 156

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 4 czerwca 2008 r. Druk nr 156 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 4 czerwca 2008 r. Druk nr 156 PREZES RADY MINISTRÓW Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z dyspozycją

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH SWOT. FORMUŁOWANIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007 2015 z prognozą do roku 2020.

ANALIZA DANYCH SWOT. FORMUŁOWANIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007 2015 z prognozą do roku 2020. STRESZCZENIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 OPRACOWANEJ PRZEZ BIURO PROJEKTÓW TARNOWSKIEJ FUNDACJI KULTURY W TARNOWIE Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

II FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU Instytut Transportu Samochodowego, 31 maja 2012

II FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU Instytut Transportu Samochodowego, 31 maja 2012 II FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU, 31 maja 2012 1. Wprowadzenie Z początkiem tego roku zainicjował nową formułę dyskusji na temat kluczowych problemów transportu. W tym celu utworzył forum bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 2013-2020 Starogard Gdański, wrzesień 2013 roku Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZASADY I ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU... 6 3. FAZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa przygotowane dla: Samorządu Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Ministerstwo Infrastruktury Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Warszawa, 27 czerwca 2005 Spis treści Przedmowa...3 1. WPROWADZENIE... 5 2. DIAGNOZA TRENDY I PROBLEMY... 5 3. CELE POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski:

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski: Wicemarszałek Marek Kuchciński: Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 16. porządku dziennego: Informacja prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (druk

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ

POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ GDDKiA POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ L DR CII D EC SIIE AS NA WN ÓW RÓ AR DA AD RA OR TO OT FO

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX (0-22) 830-00-80 STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT KOMUNIKACJI I SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Nr ewid.: 5/2011/P/10/061/KKT Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce (synteza ustaleń i wnioski)

Bardziej szczegółowo

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy opracowanie: Radosław Wałkuski współpraca: Maciej Sulmicki Warszawa, 2015 1 Społeczny audyt polityki rowerowej m.st. Warszawy Raport powstał w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU Zawartość: Część I Kampania Akademia Bezpiecznego Samochodu Cele kampanii Inauguracja 2007 Raport Akademii Wydarzenia 2007 Część II Przykładowe dane dla Akademii

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt.

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt. RAPORT z oceny uzupełniającej pt. Funkcjonowanie systemu wdraŝania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 identyfikacja barier i problemów organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Zespół Badawczy pod kierownictwem Prof. dr hab. Jarosława Górniaka Dr Jolanta Perek-Białas Dr Barbara Worek

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa. zrealizowana na podstawie uchwały nr 3 z dnia 4 grudnia 2013 roku. Mazowieckiej Rady BRD. Warszawa, dnia 31 marca 2014 roku

Praca zbiorowa. zrealizowana na podstawie uchwały nr 3 z dnia 4 grudnia 2013 roku. Mazowieckiej Rady BRD. Warszawa, dnia 31 marca 2014 roku STRATEGIA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO na obszarze WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w latach 2014-2020 Praca zbiorowa zrealizowana na podstawie uchwały nr 3 z dnia 4 grudnia 2013 roku Mazowieckiej Rady

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU na lata 2007-2013 Nowy Sącz, 2006 2 SPIS TREŚCI Uchwała Nr 11/2006 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020

CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020 CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ Organizacja prac nad strategią system komunikacji i udział mieszkańców w

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Raport końcowy. Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego ECDF Badania i Szkolenia ul. Promienista 83 60-141 Poznań Raport końcowy Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Wykonawca

Bardziej szczegółowo