środek poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego potrzeby i oczekiwania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "środek poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego potrzeby i oczekiwania"

Transkrypt

1 Zarządzanie prędko dkością,, jako środek poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego potrzeby i oczekiwania Stanisław aw Gaca Politechnika Krakowska Katedra Budowy Dróg g i Inżynierii Ruchu

2 Problemy dlaczego zarządzanie prędko dkością jest konieczne i jakie środki tego zarządzania powinny być stosowane nadzór r prędko dkości w programach poprawy brd i oczekiwania z nim związane zane pierwsze doświadczenia krajowe z wdrażania ania automatycznego nadzoru prędko dkości

3 Podstawowe kryteria bezpieczeństwa ruchu w projektowaniu dróg g i rola prędko dkości wśród w tych kryteriów 1. Spełnienie wymogów dynamiki i kinematyki ruchu pojazdów 2. Zapewnienie widoczności dla różnych sytuacji na drodze 3. Dobre optyczne prowadzenie kierującego 4. Zrozumiałość funkcjonowania 5. Prawidłowe odwodnienie 6. Zgodność z psychologicznymi i psychofizycznymi cechami uczestników ruchu

4 Ilościowa ocena wpływu prędko dkości na wypadki źródła a wiedzy dane statystyczne i szczegółowe studia przebiegu zarejestrowanych wypadków analizy przed i po modele opisu zależno ności wskaźnik ników wypadkowych od cech drogi i ruchu modele analityczne opisujące ruch pojazdów modele fizyczne i testy na obiektach rzeczywistych

5 WSKAŹNIKI WYPADKOWE Założenia do oceny wpływu prędkości na brd występowanie kompleksu czynników z wzajemnymi interakcjami eometria dróg Nadzór policji LIMITY PRĘDKOŚCI echy osobowe PRĘDKOŚĆ Natężenie ruchu INNE CZYNNIKI

6 Wpływ prędko dkości na brd analiza statystyczna danych o wypadkach na drogach krajowych 26% wypadków w przypisuje się występowanie czynnika nadmiernej prędko dkości ok. 27% ofiar śmiertelnych w wypadkach związanych zanych z nadmierną prędko dkością ok. 22% ofiar śmiertelnych w wypadkach z powodu złych manewrów w i jazdy w zbyt bliskiej odległości cięż ężkość wypadków w związanych zanych z nadmierną prędko dkością: 17,9 of. śmiertelnych/100 wypadków w w dzień i 23,3 ofiar śmiertelnych/100 wypadków w w nocy piesi stanowią 29% wśród d wszystkich śmiertelnych ofiar wypadków regionalne zróżnicowanie udziału u wypadków w z pośrednim i bezpośrednim wpływem nadmiernej prędko dkości - (47 77%)

7 Przykład badań przed i po (VTI Szwecja) ) dla wypadków z ofiarami śmiertelnymi W 4 1 = V1 / V0 ) ( W ) dla wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi W 3 1 = V1 / V0 ) ( W ) dla wypadków ogółem z ofiarami śmiertelnymi, ciężko i lekko rannymi dzie: W 2 1 = V1 / V0 ) 0 ( W 0 liczba wypadków w przyjętym okresie obserwacji przed zmianą prędkości, 1 liczba wypadków w takim samym okresie obserwacji po zmianie prędkości, 0 średnia prędkość przed zmianą [km/h], 1 średnia prędkość po zmianie [km/h] 0 0

8 Wpływ prędkości na brd wyniki badań i analiz modeli regresyjnych prędko dkość jest powiązana z kompleksem czynników determinujących brd - jej ilościowy wpływ w modelach predykcji wypadków w może e być wyrażany any pośrednio przez inne czynniki wpływ prędko dkości na brd jest silnie związany zany ze standardem technicznym dróg g i skrzyżowa owań oraz zagospodarowaniem ich otoczenia obok nadmiernej prędko dkości istotnymi przyczynami wypadków w jest także e niejednorodność prędko dkości pojazdów w potokach ruchu grupą szczególnie narażon oną na wypadki z nadmierną prędko dkością są piesi i rowerzyści

9 Z roli prędkości wśród determinant brd wynika potrzeba zarządzania prędkością Zarządzanie prędko dkością obejmuje: stanowienie ogólnych i lokalnych limitów prędko dkości (koszty transportu, środowisko, brd) wymuszenie stosowania się kierujących do ustanowionych limitów w prędko dkości 1. Środki związane zane z planowaniem, projektowaniem i eksploatacją dróg 2. Środki nadzoru i restrykcji 3. Zaawansowane technologie

10 Prędkość a ochrona środowiska z uwagi na zużycie energii i emisję spalin

11 Czy badania prędko dkości potwierdzają konieczność stosowania bardziej skutecznych niż do tej pory środków w jej zarządzania? Źródło danych o prędkości: Zlecone przez KRBRD cykliczne badania dobowe w latach serii badań w 32 stałych stacjach i 16 o zmiennych lokalizacjach

12 Zbiorcze wyniki badań prędko dkości Uśrednione wartości dobowe (miejscowości - 1,5 mln poj., poza terenami zabudowy - 5,1 mln poj.) Lokalizacja odcinka Miejscowości Poza terenami zabudowy Typ Parametry charakteryzujące prędkość przekroju V A [km/h] V 85 [km/h] PV [%] Z1 Z2 M3 Z1 Z2 Z2+D Z3 78,4 (69,1 86,2) 71,8 (64,4 78,4) 63,9 (47,6 77,7) 86,2 (80,3 100,3) 84,7 (80,8 90,4) 85,8 (78,8 89,8) 85,1 (79,3 93,1) 93,9 (81,7 105,0) 86,3 (78,0 94) 77,4 (58,0 94,0) 105,8 (98,0 124,0) 102,1 (97,0 107,0) 104,0 (95,0 111,0) 103,7 (96,0 115,0) 94,0 (79,7 98,1) 88,2 (77,8 97,2) 71,3 (38,3 92,2) 54,3 (41,6 81,8) 49,4 (37,6 59,0) 52,8 (30,8 66,4) 47,6 (37,8 65,6)

13 Dobowa zmienność prędko dkości pojazdy lekkie w ruchu swobodnym Poza terenami zabudowy Z2 Z1 Przejścia drogowe Z1 Z2 M Kwantyl prędkości V85 [km/h] Godziny

14 Ocena obniżenia w 2004 r. limitu prędko dkości na terenach zabudowy Wyniki badań przed i po w godz. 5:00 23:00 Przekroje Z1 Przekroje Z2 Przekroje M3 Parametr V A [km/h] V 85 [km/h] V A [km/h] V 85 [km/h] V A [km/h] V 85 [km/h] Przed 81,87 97,38 75,28 89,13 67,52 80,04 Po 79,7 94,16 71,99 83,76 65,87 78,17 Różnica -2,17-3,22-3,29-5,37-1,65-1,87 Stanisław Gaca Politechnika Krakowska - KBDiIR

15 Skala przekroczeń prędko dkości dopuszczalnej - przejścia drogowe przez miejscowości ci Typ przekroju Dzień: 5:00 23:00 Noc: 23:00 5:00 DV [km/h] S DV [km/h] DV [km/h] S DV [km/h] Z1 28,1 15,0 23,3 15,1 Z2 1,0 21,8 13,5 18,8 13,2 M3 0,8 20,0 14,4 18,7 14,0 Częstość skumulowana [-] 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Przekrój - Z Prawostronna granica przedziału klasowego przekroczeń Vdop [km/h]

16

17

18

19

20 Spotykane błęb łędy związane zane z prędko dkością Niedostosowanie przekroju poprzecznego do oczekiwanej prędko dkości zbyt wąskie w lub zbyt szerokie pasy ruchu, umocnione pobocza Brak pasów w do wyprzedzania na odcinkach z dużą dyspersją prędko dkości Krótkie pasy do wyprzedzania Przekroje umożliwiaj liwiające wyprzedzanie w strefach zabudowy Zbyt duże e prędko dkości w strefach przejść dla pieszych, szczególnie poza terenami zabudowy

21 Błędy - cd Zbyt duże e prędko dkości na dojazdach do skrzyżowa owań i punktów w rozdziału Krótkie odcinki zmiany pasów w ruchu (skrzyżowania i węzły) w Ograniczenia widoczności ci wymagające lokalnych ograniczeń prędko dkości Zła a identyfikacja łuków w wymagających redukcji prędko dkości Oznakowanie nie uwzględniaj dniające rzeczywistej prędko dkości

22 Czynniki wpływaj ywające na prędko dkość Charakterystyka drogi Obniżanie prędkości Podnoszenie prędkości Udogodnienia dla pieszych Udogodnienia dla rowerzystów Piesi mieszają się z ruchem Rowerzyści mieszają się z ruchem Ruch pieszych jest zakazany Ruch rowerzystów jest zakazany Parkowanie Dopuszczalne na drodze Zakazane na drodze Ilość pasów Skrzyżowania Jedna jezdnia Jednopoziomowe bez wskazania pierwszeństwa Kilka pasów w tym samym kierunki, kierunki ruchu rozdzielone Węzły Proste odcinki Krótkie Długie Fizyczne ograniczniki prędkości Występują Brak Szerokość drogi/pasa Wąskie pasy/droga Szerokie pasy/droga Nawierzchnia Nierówna Równa Zagęszczenie środowiska przydrożnego Gęsta roślinność lub zabudowa Rzadka roślinność lub luźna zabudowa

23 Wybór środków w zarządzania prędko dkością - kryteria Uwarunkowania akceptacji ograniczeń prędko dkości i społeczna akceptacja Możliwo liwości wdrożeń i efektywność proponowanych środków Powiązanie z planami rozwoju sieci drogowej

24 Model zachowań kierującego przy wyborze prędko dkości prędko dkość problemem psychologii i inżynierii KIEROWCA Postawa, emocje Normy subiektywne Własna kontrola zachowań MOTYWACJE KIEROWCY DROGA RUCH Percepcja Przetwarzanie informacji Podejmowanie decyzji Wykonanie Pojazd - prędkość, odstępy itp.

25 Stopień poinformowania Stopień odstępstw od norm Stopień oczekiwanych negatywnych skutków Stopień przestrzegania przepisów Stopień oczekiwanych pozytywnych skutków Warunki miejscowe Model zachowań kierujących w aspekcie przestrzegania norm prawnych

26 Wdrażanie anie zarządzania prędko dkością wg.. GAMBIT 2005: Rozwój j hierarchicznej sieci dróg g o różnych r limitach prędko dkości Opracowanie zasad stosowania ograniczeń prędko dkości wraz z praktyką stosowania zmiennych ograniczeń Weryfikacja istniejących lokalnych ograniczeń prędko dkości, Identyfikacja odcinków w z konieczności cią wprowadzenia lokalnych ograniczeń prędko dkości, w tym ograniczeń o zmiennych wartościach Stosowanie oznakowania pionowego i poziomego w dostosowania do stopnia zagrożenia brd Wdrażanie anie na terenach zabudowy fizycznych środków redukcji prędko dkości Automatyzacja nadzoru nad ruchem drogowym w zakresie kontroli prędko dkości Prowadzenie akcji informacyjnych o podejmowanych działaniach aniach i badania skuteczności ci wdrażanych anych środków

27 Nowe założenia i proponowane zmiany w odniesieniu do prędko dkości w projektowaniu dróg g (Niemcy): Dostosowanie rozwiąza zań infrastruktury do funkcji oraz oczekiwań użytkowników w dróg Powiązanie projektowania z prędko dkością operacyjną (użytkow ytkową np.. V 90 ) przy uwzględnieniu ograniczeń prędko dkości Oddziaływanie na prędko dkość nie tylko przez rozwiązania zania drogowe, ale także e nadzór Wprowadzenie pojęcia klas projektowania powiązanych z oczekiwaną prędko dkością

28 Klasy projektowania - prędko dkość EKL km/h EKL km/h EKL 3 90 km/h EKL 4 70 km/h Rozwiązania zania projektowe podpowiadające prędko dkość mogą być wspomagane formalnymi ograniczeniami prędko dkości Typowy przekrój dla EKL 1 Typowy przekrój dla EKL 1 EKL 3 przy dużych natężeniach ruchu

29 Dobór r parametrów w geometrycznych wg. klas projektowych przykład wartości zalecanych i minimalnych Promień łuku i jego długość

30 Wybrane problemy: Nowe zasady będąb dotyczyły y fragmentów uzupełniaj niających istniejącą sieć dróg jak wówczas wczas zapewnić zgodność zasady samo-obja objaśniania z istniejącymi drogami o różnych V p? Konieczność stosowania rygorystycznych zasad niezależnie od ukształtowania towania terenu Elementem projektu staje się od początku tku kontrola prędko dkości wymagane sąs skuteczne ograniczenia prędko dkości

31 Ograniczenia prędko dkości adekwatne do zagrożeń brd przykład ograniczeń prędko dkości na łukach poziomych Wg. SAFESTAR

32 + słupki prowadzące U-2 + tablice U-3

33 Drogowe środki zarządzania prędkością

34

35 Metody i środki kontroli prędko dkości w celu poprawy brd 1. Stacjonarne losowe kontrole prędkości 2. Stacjonarne, niestandardowe kontrole prędkości 3. Ruchome kontrole prędkości 4. Automatyczne rejestratory prędkości 5. Znaki zmiennej treści (informujące, ostrzegające) 6. Ograniczniki prędkości w pojazdach

36

37 Przykład liniowego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym zastosowany w tunelu Kaisermühlen w Wiedniu

38 Czy intensywny nadzór r prędko dkości może e być skutecznym środkiem poprawy brd? Wyniki meta-analizy badań skuteczności fotoradarów (ELVIK R., VAA T.) Rodzaj wypadku Procentowa zmiana liczby wypadków Estymowana Przedział średnia ufności 95% [%] [%] Wszystkie wypadki razem do -20 Wypadki z rannymi do -19 Wypadki na terenie miast do -31 Wypadki poza terenami zabudowy -4-2 do -6

39 Doświadczenia francuskie obszar oddziaływania fotoradarów na kierowców w to ok. 3km; spadek średniej prędko dkości podróży y na całej sieci drogowej w ciągu trzech lat wyniósł 5km/h; przypadki przekroczeń limitu prędko dkości o 30km/h i więcej spadły y pięciokrotnie; liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w latach spadła a o 30%, a w miejscach lokalizacji fotoradarów o 60%; problemy na sieci dróg g lokalnych; zero tolerancji centralizacja działań centralna jednostka mandatowa

40 Inne doświadczenia za i przeciw fotoradarom Argumenty przeciwników Gwałtowne hamowanie przed radarem i związane z tym wypadki zderzeń Natychmiastowe przyspieszenie po minięciu miejsca pomiaru Pułapki radarowe mają służyć pozyskaniu środków do budżetu Urządzenia pomiarowe są niedokładne. Wpływ fotoradarów na brd jest mały, gdyż ogranicza się tylko do miejsc ich ustawienia Odpowiedź To nie znajduje potwierdzenia w badaniach. W pojedynczych przypadkach takie sytuacje mają miejsce Celem jest redukcja prędkości w rejonie fotoradaru. Straty czasu z powodu zwolnienia są małe Instalacja fotoradarów nie przynosi dużych dochodów, bo po krótkim czasie maleje drastycznie liczba przekraczających prędkość dopuszczalną Techniczne rozwiązania umożliwiają dokładny pomiar Zasięg fotoradaru to ok m i tym samym spełnia on swoje zadanie w niebezpiecznych miejscach

41 za i przeciw fotoradarom Argumenty przeciwników Do drogi przypisane jest ryzyko, a dobrze rozbudowana droga jest bezpieczna Fotoradar powinien być zdemontowany lub zasłonięty jeśli poprawi się brd jeśli nie to będzie stał w złym miejscu Fotoradar opłaca się tylko przy określonej liczbie mandatów Alternatywą są znaki informacyjne Twoja prędkość. Odpowiedź Droga o bardzo dobrym technicznym standardzie jest miejscem częstego przekraczania dopuszczalnej prędkości Poprawa brd jest dowodem na działanie fotoradaru i nie można go demontować Celem nie jest karanie kierowców, ale poprawa brd. Zysk jest nie z mandatów, ale ze zmniejszenia liczby wypadków Dla dużej grupy kierowców znak informacyjny nie jest skuteczny

42 Procedura wyboru odcinków w dróg g do nadzoru prędko dkości Identyfikacja ciągów w dróg g o gęstog stości wypadków istotnie różnir niącej się od przeciętnego zagrożenia Identyfikacja ciągów w dróg g o gęstog stości wypadków w z bezpośrednimi lub pośrednimi okolicznościami ciami nadmiernej prędko dkości istotnie różnir niącej się od przeciętnego zagrożenia Wyznaczenie dla każdego ciągu drogi przeciętnych poziomów w zagrożenia brd na odcinkach należą żących do poszczególnych Oddziałów w GDDKiA

43

44

45 Procedura wyboru odcinków dróg do nadzoru prędkości - cd Sporządzenie wstępnej listy odcinków koncentracji wypadków Weryfikacja terenowa i wskazanie dokładnej lokalizacji fotoradarów Sporządzenie listy rankingowej miejsc lokalizacji fotoradarów na podstawie potencjału redukcji ofiar wypadków Uzupełnienie listy o miejsca szczególne Powiązanie wdrażania fotoradarów z innymi działaniami dla poprawy brd

46 Nr drogi/liczba masztów do montażu Razem DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 DK7 DK8 DK

47 Prognoza efektów w wdrożenia fotoradarów Założenia: zmodyfikowane francuskie wskaźniki efektywności Nr drogi Liczba fotorada rów Redukcji wypadków i ich ofiar w okresie 5 lat Wypadki Ranni Ofiary śmiertelne hipoteza I i II I II I II Razem

48 Zmiany prędko dkości w strefie fotoradarów wybrane badania Uśrednione wartości redukcji parametrów prędkości i przekroczeń dopuszczalnych prędkości zarejestrowane w badaniach przed i po na różnych drogach krajowych bez drogi nr 8 Limit prędkości Charakter ruchu 50 km/h Ruch swobodny 70 km/h Ruch swobodny 90/100 km/h Parametry charakteryzujące prędkość i przekroczenia prędkości dopuszczalnej V sr V 85 V 95 UV dop UV dop +20 [km/h] [km/h] [km/h] [%] [%] Potoki ruchu 12,3 13,9 15,6 25,3 25,9 12,9 14,9 17,4 21,0 30,7 Potoki ruchu 12,6 15,2 18,9 35,1 16,9 13,8 18,0 20,8 33,3 15,0 Potoki ruchu 15,6 15,2 18,9 35,1 16,9 Ruch swobodny 16,6 12,7 30,3 32,5 15,0

49 Ocena skuteczności ci fotoradarów na DK8 (odcinki oddziaływania fotoradarów) dane za 18 miesięcy po wprowadzeniu Wypadki Lekko i ciężko ranni Of. śmiertelne Zbiór A Zbiór B Zbiór A Zbiór B Zbiór A Zbiór B Strefy fotoradarów -31,3% -32,3% -33,5% -34,4% -41,5% -41,3% Inne drogi krajowe -3,5% -4,6% - 4,9% Różnica - 27,8% -28,8% -28,9% -29,8% -36,6% -36,4%

50 Badania ankietowe na drodze nr 8 po instalacji stanowisk fotoradarów PYTANIE (próba 200 kierujących) Odpowiedź TAK Ukarani za przekroczenie prędkości 55% Ukarani za przekroczenie prędkości - fotoradar 7% Nieuchronność kary mobilizuje do przestrzegania ograniczeń 84% Zwalniający na widok znaku kontrola radarowa 89% Zwolnienie i natychmiastowe przyspieszenie za fotoradarem 44,5% Zwolnienie przed i za fotoradarem 52% Fotoradary są w stanie poprawić brd 76%

51 Uwagi końcowe Konieczne jest kompleksowe wdrażanie anie elementów w zarządzania prędko dkością uwzględniaj dniając priorytety wskazane w programie GAMBIT 2005 Planowana sieć fotoradarów może e objąć swoim oddziaływaniem ok. 20% wybranej sieci dróg g i nie może e być jedynym środkiem poprawy brd Rozwój j automatycznego nadzoru prędko dkości wymaga usprawnienia procedur formalnych i egzekucji kar Konieczne sąs równoległe e intensywne działania ania informacyjne i edukacyjne

52 JAK OSIĄGNĄĆ DUŻE EFEKTY MAŁYMI KOSZTAMI PRZY OGRANICZONYM BUDŻECIE?

Ocena zagrożenia na sieci dróg na podstawie doświadczeń programu EuroRAP. Marcin Budzyński, Karol Romanowski Politechnika Gdańska

Ocena zagrożenia na sieci dróg na podstawie doświadczeń programu EuroRAP. Marcin Budzyński, Karol Romanowski Politechnika Gdańska Ocena zagrożenia na sieci dróg na podstawie doświadczeń programu EuroRAP Zagrożenie e w ruchu u drogowym to: źródło zdarzenia niepożądanego (konflikt drogowy) lub niebezpiecznego (kolizja lub wypadek drogowy

Bardziej szczegółowo

ROLA ODWODNIENIA W ZAPEWNIENIU WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

ROLA ODWODNIENIA W ZAPEWNIENIU WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska ODWODNIENIE 2015 ROLA ODWODNIENIA W ZAPEWNIENIU WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Bardziej szczegółowo

ROLA DYREKTYWY 2008/96WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W DZIAŁANIACH ANIACH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POLITECHNIKA KRAKOWSKA

ROLA DYREKTYWY 2008/96WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W DZIAŁANIACH ANIACH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POLITECHNIKA KRAKOWSKA ROLA DYREKTYWY 2008/96WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W DZIAŁANIACH ANIACH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Dr hab. inż.. Stanisław aw Gaca, prof. PK OGÓLNE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA BEZPIECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego o potrzebie i wdrażaniu. aniu. dr hab. Stanisław aw Gaca prof. Marian Tracz. Warszawa, 11 grudzień 2008 r.

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego o potrzebie i wdrażaniu. aniu. dr hab. Stanisław aw Gaca prof. Marian Tracz. Warszawa, 11 grudzień 2008 r. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego o potrzebie i wdrażaniu aniu dr hab. Stanisław aw Gaca prof. Marian Tracz Warszawa, 11 grudzień 2008 r. Liczba wypadków w i liczba ofiar mają tendencję spadkową od

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie a bezpieczeństwo ruchu drogowego

Odwodnienie a bezpieczeństwo ruchu drogowego Stanisław Gaca Marian Tracz Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechnika Krakowska Odwodnienie a bezpieczeństwo ruchu drogowego Cele prezentacji Identyfikacja możliwych problemów brd wynikających

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Metodologia definiowania odcinków dróg do objęcia ich automatycznym nadzorem nad prędkością Kazimierz Jamroz

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BRD "Safe and Sober", Warszawa, 26.05.2014 r. Schemat prezentacji Narodowy Program BRD 2013-2020 Program Realizacyjny 2014-2015

Bardziej szczegółowo

drodze a bezpieczeństwo ruchu dr inż. Arkadiusz Zielinkiewicz Politechnika Krakowska

drodze a bezpieczeństwo ruchu dr inż. Arkadiusz Zielinkiewicz Politechnika Krakowska Nocne ograniczenia widoczności na drodze a bezpieczeństwo ruchu dr inż. Arkadiusz Zielinkiewicz Politechnika Krakowska Porządek prezentacji 1. Charakterystyka t k brd w nocy 2. Oszacowanie skali zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1079 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1079 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1079 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń

Bardziej szczegółowo

BADANIA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH PRZEJŚCIACH DRÓG TRANZYTOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI

BADANIA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH PRZEJŚCIACH DRÓG TRANZYTOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI BADANIA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU NA PRZEJŚCIACH DRÓG TRANZYTOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI identyfikacja problemu kontroli dostępności do dróg oraz jej j wpływu py na bezpieczeństwo ruchu,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 KONGRES Zwiększanie potencjału na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego Warszawa, 2 października 2013 r. Agenda 2 Podstawowe informacje o Polsce

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach Załącznik 2 Barkowo I Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach 1. Z informacji przekazanych przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA AUDYTU BRD W POLSCE Prof. Stanisław Gaca Prof. Marian Tracz Politechnika Krakowska

Bardziej szczegółowo

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r.

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Prędkość a liczba zabitych 3 przyczyny powodujące największą

Bardziej szczegółowo

drogowej? Marian Tracz, Stanisław Gaca Politechnika Krakowska

drogowej? Marian Tracz, Stanisław Gaca Politechnika Krakowska WDRAŻANIE AUDYTU BRD W POLSCE Dlaczego konieczny jest audyt BRD? Jaka wiedza jest niezbędna w audycie BRD i skąd ją czerpać? Jaka powinna być organizacja procedur audytu BRD? Jakie wnioski należy wyciągać

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ D ÓG

POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ D ÓG GDDKiA POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYRII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYRII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYRII DROGOWEJ S SY YS ST TE EM ML LO OK KA AL LIIZ ZA AC CJJII F FO OT TO OR RA

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU

OCENA WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU OCENA WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU W SIECI DRÓG Kazimierz Jamroz Lech Michalski Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Inżynierii Drogowej

Bardziej szczegółowo

Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce

Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce dr hab. inż. Kazimierz Jamroz dr inż. Marcin Budzyński mgr inż. Marcin Antoniuk mgr inż. Łukasz Jeliński Plan

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Procentowe porównanie ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2010 roku do roku 2001 w państwach Unii Europejskiej Procentowe porównanie ilości

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Usprawnienie systemu automatycznego nadzoru nad prędkością w Polsce -nowelizacja Prawa o ruchu drogowym oraz innych ustaw - nowe zadania Inspekcji Transportu Drogowego Stan obecny Aktualnie w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013. Drogi krajowe

Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013. Drogi krajowe Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013 Drogi krajowe Seite 1 Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA 2008-2013 Samochody Samochody Motocykle Piesi i rowerzyści osobowe ciężarowe Człowiek

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych Konferencja Naukowo Techniczna MIASTO I TRANSPORT 2008 Bezpieczny system transportowy Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach

Bardziej szczegółowo

W PROGRAMACH BRD. 3. Jakie powinny być priorytetowe kierunki badań naukowych wspierających realizację Narodowego Programu BRD

W PROGRAMACH BRD. 3. Jakie powinny być priorytetowe kierunki badań naukowych wspierających realizację Narodowego Programu BRD O POTRZEBIE BADAŃ NAUKOWYCH W PROGRAMACH BRD (głos w dyskusji) 1. Dlaczego badania naukowe odgrywają ważną rolę w budowie infrastruktury i zarządzaniu ruchem? 2. Jaka jest obecnie, a jaka powinna być rola

Bardziej szczegółowo

4. Droga w przekroju poprzecznym

4. Droga w przekroju poprzecznym 4. Droga w przekroju poprzecznym 4.1. Ogólne zasady projektowania drogi w przekroju poprzecznym Rozwiązania projektowe drogi w przekroju poprzecznym wynikają z funkcji i klasy drogi, natężenia i rodzajowej

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH

Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH TRENDY wypadki zabici ranni ciężko ranni kolizje 34970-2,4% 3202-4,6% 42545-3,4% 11696

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE Wybierz interesujący temat: OBSZAR ZABUDOWANY DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ, URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE PORZUSZANIE SIĘ PO DROGACH DLA ROWERÓW MOŻLIWOŚĆ CZY OBOWIĄZEK?

Bardziej szczegółowo

Seminarium ORGANIZACJA RUCHU 2015 Kraków, 25.02.2015 r. www.konferencjespecjalistyczne.pl

Seminarium ORGANIZACJA RUCHU 2015 Kraków, 25.02.2015 r. www.konferencjespecjalistyczne.pl www.konferencjespecjalistyczne.pl UDZIAŁ PIESZYCH JAKO OFIAR ŚMIERTELNYCH [%] WSKAŹNIK ŚMIERTELNOŚCI PIESZYCH W WYPADKACH DROGOWYCH [na 1 mln mieszkańców] PODRĘCZNIK OCHRONA PIESZYCH WWW.KRBRD.GOV.PL/BADANIA

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r.

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r. 2012 Podstawowe statystyki wypadków drogowych na zamiejskiej sieci dróg krajowych w roku 2011 Opracowanie: Wydział Pomiarów Ruchu Departament Studiów GDDKiA Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy.

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy. RODZAJ OPRACOWANIA POMIARY RUCHU DROGOWEGO TEMAT OPRACOWANIA Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r. Poz. 1845. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 1) z dnia 20 października 2015 r.

Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r. Poz. 1845. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 1) z dnia 20 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r. Poz. 1845 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 1) z dnia 20 października 2015 r. w sprawie dokonywania klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ

POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ GDDKiA POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ LOKALIIZACJA FOTORADARÓW NA SIIECII DRÓG KRAJOWYCH W CELU

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie -

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - druk senacki nr 896 Posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 9.01.2013 r.

Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Najważniejsze statystyki Rekordowo niska liczba ofiar śmiertelnych! 40 065 wypadków drogowych 4 189 ofiar śmiertelnych 49 501 rannych -8,2%

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót teoria i praktyka w kontekście BRD

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót teoria i praktyka w kontekście BRD Zakład Dróg i Mostów Instytut Budownictwa Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska SEMINARIUM Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dwa lata doświadczeń po implementacji Dyrektywy Unijnej Projekt organizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. DROGI POWIATOWEJ nr 0613T i 0628T

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. DROGI POWIATOWEJ nr 0613T i 0628T PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGI POWIATOWEJ nr 0613T i 0628T Wykonawca projektu: Biuro Projektowe Ajko Artur Kręcisz Ul. H. Sawickiej 11 28-200 Staszów Projektował: Józef Kręcisz Nr upr. WZDP 214/D/66

Bardziej szczegółowo

Badania zachowań pieszych. z wykorzystaniem analizy obrazu. Piotr Szagała Politechnika Warszawska

Badania zachowań pieszych. z wykorzystaniem analizy obrazu. Piotr Szagała Politechnika Warszawska Badania zachowań pieszych w obszarze przejść dla pieszych z wykorzystaniem analizy obrazu Projekt Opracowanie metody oceny bezpieczeństwa ń pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo Konsorcjum: Instytut

Bardziej szczegółowo

w Polsce Kazimierz Jamroz, Lech Michalski, Wojciech Kustra, Politechnika Gdańska

w Polsce Kazimierz Jamroz, Lech Michalski, Wojciech Kustra, Politechnika Gdańska Atlas ryzyka na drogach krajowych w Polsce Kazimierz Jamroz, Lech Michalski, Wojciech Kustra, Politechnika Gdańska Zakres projektu Europejski Atlas BRD Etap I 2008 drogi międzynarodowe ę 5 500 km Etap

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ

POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ GDDKiA POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ L DR CII D EC SIIE AS NA WN ÓW RÓ AR DA AD RA OR TO OT FO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji naukowo-technicznej PROJEKTOWANIE ROND OŚWIADCZENIA I NOWE TENDENCJE. Część 1

Sprawozdanie z konferencji naukowo-technicznej PROJEKTOWANIE ROND OŚWIADCZENIA I NOWE TENDENCJE. Część 1 Sprawozdanie z konferencji naukowo-technicznej PROJEKTOWANIE ROND OŚWIADCZENIA I NOWE TENDENCJE. Część 1 Prof. W. Brilon Ruhr Universität Bochum, Niemcy Ronda: stan wiedzy w Niemczech Niemcy posiadają

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B"

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII B PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B" Plan nauczania Kurs obejmuje: a) zajęcia teoretyczne w wymiarze co najmniej 30 godzin dydaktycznych, w tym tematy: Temat 1 Pojęcia podstawowe: Definicje:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014 Bezpieczeństwo ruchu drogowego Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014 Bezpieczeństwo na drogach w UE Polskie drogi wciąż należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w Unii

Bardziej szczegółowo

Prędkość pojazdów w Polsce w 2014 r.

Prędkość pojazdów w Polsce w 2014 r. Prędkość pojazdów w Polsce w 2014 r. 1 Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa Tel.: (22) 630-12-55

Bardziej szczegółowo

Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2015

Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2015 Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2015 Leszek Kornalewski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Warszawa, 18 marca 2015 r. Leszek Kornalewski Instytut Badawczy Dróg

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

ruchu drogowego Marcin Budzyński, Wojciech Kustra Politechnika Gdańska

ruchu drogowego Marcin Budzyński, Wojciech Kustra Politechnika Gdańska Inspekcje bezpieczeństwa ruchu drogowego Inspekcja drogowa: regularnie prowadzone działanie prewencyjne służące identyfikacji mankamentów na eksploatowanej drodze i w jej otoczeniu, przeprowadzana przez

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura rowerowa i jej użytkownicy. Zarządzanie jakością. Marcin Hyła Departament Studiów GDDKiA mhyla@krakow.gddkia.gov.pl

Infrastruktura rowerowa i jej użytkownicy. Zarządzanie jakością. Marcin Hyła Departament Studiów GDDKiA mhyla@krakow.gddkia.gov.pl i jej użytkownicy. Zarządzanie jakością. Marcin Hyła Departament Studiów GDDKiA mhyla@krakow.gddkia.gov.pl Dlaczego rower: najbardziej efektywny energetycznie zajmuje mało miejsca bezemisyjny wielofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Police, dnia 5.06.2015 r.

Police, dnia 5.06.2015 r. Police, dnia 5.06.2015 r. Analiza bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego. 1. Droga powiatowa nr

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012 ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze 2012 Wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE INŻYNIERIA TRANSPORTOWA TRANS GAWLIKI WIELKIE 54 mgr inż. Tomasz Mackun 11 510 WYDMINY mackun@gmail.com NIP 845-170-85-50 0 602 719 513 PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT: ZESPÓŁ ZABUDOWY USŁUGOWO

Bardziej szczegółowo

Badania zachowańpieszych w obszarze przejść dla pieszych z wykorzystaniem analizy obrazu

Badania zachowańpieszych w obszarze przejść dla pieszych z wykorzystaniem analizy obrazu Badania zachowańpieszych w obszarze przejść dla pieszych z wykorzystaniem analizy obrazu Projekt Opracowanie metody oceny bezpieczeństwa pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo Konsorcjum: Instytut Transportu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2015 2014 BDG-V-281-54-TKa/14 Załącznik nr 1 do SIWZ (po zawarciu umowy załącznik nr 3 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 11 grudnia 2013 r.

Warszawa, 11 grudnia 2013 r. Warszawa, 11 grudnia 2013 r. Fakty perspektywa 2007-2013 Zadania postawione przed GDDKiA Znacząca poprawa stanu krajowej infrastruktury drogowej poprzez nowe inwestycje Efektywne wykorzystanie środków

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 Samorządowa jednostka organizacyjna Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1 Plan prezentacji: 1. Informacje o projekcie DPR 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ. w GIMNAZJUM NR 3. w LUBINIE

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ. w GIMNAZJUM NR 3. w LUBINIE Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/07 Dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Lubinie PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ w GIMNAZJUM NR 3 w LUBINIE Podstawa prawna: Ustawa o ruchu drogowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Stała organizacja ruchu

Stała organizacja ruchu PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU dla Projektu przebudowy nawierzchni drogowej wraz z w ulicy Sikorskiego w Czersku Stała organizacja ruchu w zakresie drogi gminnej INWESTOR: Gmina Czersk ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r.

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r. Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości B a d a n i e o p i n i i p u b l i c z n e j d o t y c z ą c e k w e s t i i z w i ą z a n y c h z p r z e k r a c z a n i e m d o z w o l o n e j p r ę

Bardziej szczegółowo

Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej Andrzej Maciejewski Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej Warszawa, dn. 02 października 2013 r. Cel i sposoby jego realizacji

Bardziej szczegółowo

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ Skrajnia jest to przestrzeń nad drogą o określonych wymiarach, przeznaczona dla uczestników ruchu, w której nie wolno

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS liczba ofiar smiertelnych liczba zarejestrowanych pojazdów WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS TENDENCJE OGÓLNE W 2013 roku zagrożenie na polskich drogach zmalało 1. W stosunku do 2012

Bardziej szczegółowo

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI WOLICA PUSTA PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI WOLICA PUSTA PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Opracowanie Faza Część BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI WOLICA PUSTA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Lokalizacja woj. wielkopolski, pow. średzki, gm. Nowe Miasto nad Wartą obręb

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Maciej Mosiej. Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Szanowni Państwo! Maciej Mosiej. Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Szanowni Państwo! W latach 2002 2008 w Polsce prowadzone były cykliczne pomiary prędkości w wybranych miejscach na drogach zamiejskich, na przejściach drogowych przez małe miejscowości oraz na ulicach

Bardziej szczegółowo

WIZJA ZERO W PRAKTYCE

WIZJA ZERO W PRAKTYCE WIZJA ZERO W PRAKTYCE WORD-RCBRD w Olsztynie 2 z 23 LICZBA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I LICZBA ZABITYCH W WYPADKACH DROGOWYCH W SZWECJI 3 z 23 4 z 23 TEZA POCZĄTKI WIZJI ZERO ŹRÓDŁEM SZWEDZKIEGO SUKCESU JEST

Bardziej szczegółowo

Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach.

Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach. IV Międzynarodowe Targi Infrastruktura, Warszawa, 6 października 2006 r. Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach. Marek Wierzchowski Krajowy konsultant ds. inżynierii ruchu Skuteczne

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Prof. ndzw. AK dr hab. Tadeusz Rotter Katedra Psychologii Transportu Akademia Krakowska im. Andrzeja Frycza

Bardziej szczegółowo

Police, dnia 24.06.2015 r.

Police, dnia 24.06.2015 r. Police, dnia 24.06.2015 r. Analiza bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego. Droga powiatowa nr 3922Z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Kazimierz Jamroz Andrzej Szymanek Wydział Inżynierii Lądowej Wydział Transportu i i Środowiska Elektrotechniki Katedra Inżynierii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas budowy oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawiercia WWW.ENIS.PL INWESTOR: Urząd Miejski w Zawierciu ul. Leśna 2 42-400 Zawiercie LOKALIZACJA: Zawiercie Dz. nr 130,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Cześć opisowa

Spis treści. I. Cześć opisowa I. Cześć opisowa Spis treści 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja projektowanego węzła str.2 1.4 Parametry techniczne krzyżujących się

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA: Przebudowa ulicy Słowackiego

Bardziej szczegółowo

ZNAKI DROGOWE. Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij! Niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo.

ZNAKI DROGOWE. Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij! Niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo. ZNAKI DROGOWE I Znaki drogowe pionowe Znaki ostrzegawcze Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij! Niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo. strony. Skrzyżowanie dróg. Zanim ruszysz, musisz

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

Vademecum rowerzysty

Vademecum rowerzysty Vademecum rowerzysty Opracował: Oficer Rowerowy Gorzowa Wlkp. mgr inż. Krzysztof Kropiński Konsultacje: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. podinsp. Wiesław

Bardziej szczegółowo

obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1

obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1 obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Dane techniczne projektowanej drogi 4. Opis stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329-16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy prawne infrastruktury rowerowej. - Marcin Hyła Departament Studiów GDDKiA mhyla@krakow.gddkia.gov.pl

Wybrane problemy prawne infrastruktury rowerowej. - Marcin Hyła Departament Studiów GDDKiA mhyla@krakow.gddkia.gov.pl Wybrane problemy prawne - Marcin Hyła Departament Studiów GDDKiA mhyla@krakow.gddkia.gov.pl Uwarunkowania formalne: ustawa PoRD rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski VX200-N 3 KONICA 2007 2A 3A Piotr Guzewski ILOŚĆ POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Audyt tymczasowej organizacji ruchu. zarządzania ruchem? Norbert Robak

Audyt tymczasowej organizacji ruchu. zarządzania ruchem? Norbert Robak Audyt tymczasowej organizacji ruchu konieczny czy zbędny element zarządzania ruchem? Norbert Robak Czym jest strefa robót drogowych? Strefa robót drogowych może być zdefiniowana jako część infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski VX200-N 3 KONICA 2007 2A 3A Piotr Guzewski Miliony 1 KONICA

Bardziej szczegółowo

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Adres obiektu ul. Leszka Czarnego

Bardziej szczegółowo

Przyjazna Droga. program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Przyjazna Droga. program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Przyjazna Droga program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie W roku 2013 na 1870 km dróg administrowanych przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura rowerowa i jej użytkownicy. Zarządzanie jakością. Marcin Hyła Departament Studiów GDDKiA mhyla@krakow.gddkia.gov.pl

Infrastruktura rowerowa i jej użytkownicy. Zarządzanie jakością. Marcin Hyła Departament Studiów GDDKiA mhyla@krakow.gddkia.gov.pl i jej użytkownicy. Zarządzanie jakością. Marcin Hyła Departament Studiów GDDKiA mhyla@krakow.gddkia.gov.pl Dlaczego rower: najbardziej efektywny energetycznie zajmuje mało miejsca bezemisyjny wielofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE DRÓG

PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE DRÓG D i M PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE DRÓG i MOSTÓW mgr inż. Leszek Chmielewski 07 410 Ostrołęka, ul. J. Wybickiego 20 tel. (0 29) 764 53-01 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NAZWA OBIEKTU DROGA POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno.

ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno. ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno.. Opracował : EGZ. NR 1 Opis techniczny. 1. Cel opracowania. Celem opracowania jest sprawdzenie możliwości wykonania dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Bariery ochronne na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o przekroju 2+1 pasowym

Bariery ochronne na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o przekroju 2+1 pasowym Bariery ochronne na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o przekroju 2+1 pasowym Prezentację opracował: Marek Bujalski Forum BARIERY 2015 Kraków, 26-27.02.2015 r. www.konferencjespecjalistyczne.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM RUCHU DROGOWEGO

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM RUCHU DROGOWEGO KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2008 Politechnika Warszawska, 11 grudnia 2008 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM RUCHU DROGOWEGO Prof. Ryszard Krystek Dr Joanna Żukowska Politechnika

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Polityka Rowerowa Wrocławia Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej

Polityka Rowerowa Wrocławia Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej Polityka Rowerowa Wrocławia Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej Cezary Grochowski Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Po co społeczny raport? tradycja? zebranie rozproszonych danych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA C G M PROJEKT Sp. z o.o., 04-691 Warszawa, ul. Wapienna 25 Inwestor: Przedmiot opracowania: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: ADRES: STADIUM: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU TEMAT: CZĘŚĆ: REALIZACJA: PROJEKTOWAŁ:

OBIEKT: ADRES: STADIUM: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU TEMAT: CZĘŚĆ: REALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: 42-200 Częstochowa ul. Lechonia 3/36 tel./fax. (34) 3632007, e - mail: twz@wp.pl OBIEKT: ADRES: STADIUM: TEMAT: CZĘŚĆ: REALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: DROGA POWIATOWA NR 2052 S DP 2052S ul. Nowa, w m. Przystajń

Bardziej szczegółowo

STAN BRD POLSKA. styczeń czerwiec 2014/2015. wrd@mazowiecka.policja.gov.pl. Kolizje. Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym

STAN BRD POLSKA. styczeń czerwiec 2014/2015. wrd@mazowiecka.policja.gov.pl. Kolizje. Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym www.kwp.radom.pl STAN BRD POLSKA styczeń czerwiec 2014/2015 180000 160000 2014 2015 166184 170 836 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 15 964 14 917 1 408 1 273 19455 18 109 1295 1 162 Wypadki

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie urządzeń rejestrujących w kontroli ruchu drogowego w Warszawie (wybrane dane za okres styczeń-październik 2014 r.)

Wykorzystanie urządzeń rejestrujących w kontroli ruchu drogowego w Warszawie (wybrane dane za okres styczeń-październik 2014 r.) Wykorzystanie urządzeń rejestrujących w kontroli ruchu drogowego w Warszawie (wybrane dane za okres styczeń-październik 2014 r.) Mniej zdarzeń drogowych, brak ofiar śmiertelnych, mniej osób rannych, ograniczone

Bardziej szczegółowo

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Celem kursu jest przekazanie wiedzy niezbędnej do podjęcia zadań związanych z audytem brd, który definiowany jest jako niezależna szczegółowa, systematyczną i techniczna

Bardziej szczegółowo

Badanie prędkości na terenie Mazowsza. 6-8 kwietnia 2016 r.

Badanie prędkości na terenie Mazowsza. 6-8 kwietnia 2016 r. Badanie prędkości na terenie Mazowsza 6-8 kwietnia 2016 r. Warszawa, czerwiec 2016 Spis treści 1 Cel badania... 3 2 Organizacja i zakres badań... 4 3 Wyniki badań... 7 3.1 Warszawa, al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

KURS AUDYTOR BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

KURS AUDYTOR BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO KURS AUDYTOR BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016 CZAS TRWANIA: OPŁATA ZA STUDIA: 1 semestr 3900 PLN OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI Rekrutacja na kurs odbywa się na podstawie zgłoszeń e-mail oraz pisemnych. Przewidywana

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej

Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej Podstawa prawna: Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr. 98, poz. 602 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo