WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 47 i 49 KODEKSU KARNEGO.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 47 i 49 KODEKSU KARNEGO."

Transkrypt

1 WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 47 i 49 KODEKSU KARNEGO. Lp Nazwa i siedziba instytucji, organizacji społecznej, fundacji i stowarzyszenia. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szczepanowskiego 15 A Poznań Fundacja DTŚ ul. Kołłątaja Dąbrowa Górnicza skrytka pocztowa 10 Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Drogowych PULS ul. Grunwaldzka Iława Nr konta Podstawowe zadania lub cele statutowe Podmiot decyzją z dnia r., nr DNWO I / 05 został wykreślony z wykazu ING BANK ŚLĄSKI o/dąbrowa Górnicza m.in. świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i komunikacyjnych. m.in. niesienie prawnej, finansowej, rzeczowej i psychologicznej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych ; finansowanie pomocy rehabilitacyjnej poszkodowanym w celu ich powrotu do zdrowia. 4. Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego DROGA I BEZPIECZEŃSTWO ul. Warszawska 39 / 41 bud.a, pok Poznań BZ WBK S.A. IV o/poznań m.in. wszechstronna pomoc dla poszkodowanych w wypadkach drogowych 1

2 5. Społeczny Komitet Wspierania Pomnika Szpitala CENTRUM ZDROWIA DZIECKA ul. Miodowa Warszawa PKO BP S.A. XV o/warszawa m.in. wspieranie środkami finansowymi i rzeczowymi Pomnika-Szpitala, zakupów aparatury, urządzeń medycznych i części zamiennych oraz leków i innych środków medycznych, wykorzystywanych także do leczenia i rehabilitacji dzieci i młodzieży poszkodowanej w wypadkach, w tym szczególnie komunikacyjnych. 6. Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych w Bielsku Białej Pl. Opatrzności Bożej Bielsko Biała m.in. organizowanie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, a zwłaszcza prawnej w zakresie podstawowym, psychologicznej, rzeczowej i finansowej ; organizowanie pomocy rehabilitacyjnej. 7. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Główny ul. Mokotowska Warszawa m.in. organizowanie i prowadzenie społecznych akcji pomocy dla ludności w przypadkach epidemii i klęsk o charakterze masowym ; prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz osób chronionych międzynarodowymi konwencjami, a w szczególności konwencjami genewskimi o ochronie ofiar wojny. 8. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Schinzla Sandomierz PKO BP S.A. Sandomierz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przewidzianym dla specjalistycznego lecznictwa otwartego, w zakresie pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego. 2

3 9. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych KWESTARZ ul. Białostocka 24 / Warszawa BANK PKO BP IV o/warszawa m.in. inicjowanie, prowadzenie i finansowe wspomaganie przedsięwzięć mających na celu leczenie, rehabilitację, szkolenia oraz świadczenie pomocy socjalnej w celu powrotu do normalnego życia osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. 10. Fundacja Wspierania Rozwoju Kardiologii ul. Hołówki 3 lok Warszawa ING BANK ŚLĄSKI S.A udzielanie pomocy ludziom z chorobami krążenia. 11. Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia ul. Traugutta 112 bud. E Wrocław PKO S.A. I o/wrocław m.in. wykorzystanie środków materialnych i finansowych dla utrzymania i rozwoju obiektów służby zdrowia ; polepszenie zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, aparaturę diagnostyczną, terapeutyczną i inne niezbędne urządzenia i materiały służące utrzymaniu i poprawie stanu higienicznego. 12. Fundacja PRZYJACIELE SZPITALA DZIECIĘCEGO PRZY LITEWSKIEJ ul. Marszałkowska Warszawa BANK HANDLOWY S.A m.in. wspieranie finansowe i organizacyjne Dziecięcego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24 w Warszawie, który otacza opieką medyczną noworodki, niemowlęta oraz dzieci. 3

4 13. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową POMÓŻ DZIECKU WYZDROWIEĆ ul. Dębinki Gdańsk BANK ŚLĄSKI S.A m.in. ochrona i promocja zdrowia realizowana poprzez wspieranie działalności diagnostycznej, terapeutycznej oraz naukowej w stosunku do dzieci dotkniętych chorobą nowotworową, która to działalność prowadzona jest przez Klinikę Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Akademii Medycznej w Gdańsku. 14. Fundacja EDUKACJA I TECHNIKA RATOWNICTWA ul. Chłodna Warszawa m.in. nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych oraz nieodpłatne przekazywanie lub użyczanie go tym służbom ; popularyzowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i ekologii. 15. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni ul. Władysława IV 12 / Gdynia m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń ; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze. 16. Fundacja DZIECI NICZYJE ul. Walecznych Warszawa m.in. podejmowanie działań psychologicznych, pedagogicznych, medycznych i prawnych na rzecz dzieci krzywdzonych i ich rodzin. 4

5 17. Fundacja CENTRUM PRAW KOBIET ul. Wilcza 60 lok Warszawa m.in. działanie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn w prawie ; podnoszenie świadomości prawnej kobiet oraz udzielanie pomocy ofiarom dyskryminacji ; organizowanie pomocy dla kobiet dyskryminowanych ze względu na płeć. 18. Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych ALTER EGO ul. E. Ciołka 13 lok Warszawa BPH PBK XIV o/warszawa m.in. doradztwo i pomoc prawną oraz ekonomiczną poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych ; pomoc w organizacji opieki medycznej i rehabilitacyjnej poszkodowanym. 19. Dom Dziecka w Golance Dolnej Prochowice BS LUBIN o/prochowice zapewnianie dzieciom i młodzieży, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb. 20. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie S.S. SLUŻEBNICZEK NMP ul. Starowiejska Brzesko m.in. zapewnienie całodobowej opieki dla 50 osób dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb życiowych, edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i religijnych 5

6 21. Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania i Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych ul. Św. Barbary Ropczyce Bank Spółdzielczy w Ropczycach m.in. udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 22. Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne ul. Szkolna Włodawa m.in. wszechstronna pomoc ofiarom wypadków i kolizji drogowych ; promocja działań sprzyjających zwiększaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 23. Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Problemem Zaginięcia ITAKA ul. Śliska Warszawa FORTIS III o/warszawa niesienie wszelkiej pomocy ludziom dotkniętym problemem zaginięcia, w szczególności osobom zaginionym, ich rodzinom oraz osobom zagrożonym zaginięciem. 24. Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw ul. Wiśniowa Warszawa ING BANK ŚLĄSKI S.A. o/warszawa zmniejszenie szkód wyrządzonych pokrzywdzonym działalnością przestępczą i udzielanie im pomocy. 25. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SZANSA ul. Mickiewicza Bielsk Podlaski skr. pocztowa 41 BGŻ o/bielsk Podlaski działanie na rzecz zapewnienia pomocy materialnej i niematerialnej osobom niepełnosprawnym, a w szczególności na wózkach inwalidzkich, w tym również osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych a także wspieranie twórczości. 6

7 26. Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach, Kolizjach Drogowych i Na Skutek Błędów Lekarskich WOKANDA ul. Jagiellońska Katowice m.in. pomoc ekonomiczna poszkodowanym w wypadkach, kolizjach drogowych oraz na skutek błędów lekarskich ; pomoc w organizacji opieki medycznej i rehabilitacyjnej poszkodowanym. 27. Fundacja PRZYWRÓĆMY SPOŁECZEŃSTWU ul. 3-ego Maja 39 / Pruszków m.in. opieka nad osobami poszkodowanymi w wypadkach drogowych ; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i upośledzonych. 28. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Zarząd Główny ul. Oleandrów 4 / Warszawa PKO BP S.A. XV o/warszawa m.in. pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób ; ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka niepełnosprawności i rozwój rehabilitacji leczniczej ; działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn pełnosprawnych i niepełnosprawnych. 29. Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy ul. dr. A. Jagalskiego Wejherowo m.in. udzielanie świadczeń zdrowotnych w razie wypadków i katastrof lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia z zagrożeniem życia. 7

8 30. Fundacja BEZPIECZNI W RUCHU DROGOWYM ul. Abrahama Gdańsk Bank MILENIUM m.in. tworzenie materialnych i organizacyjnych warunków dla kompleksowej poprawy bezpieczeństwa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego ;popieranie i promowanie przeciwdziałań degradacji środowiska naturalnego, wynikającej z rozwoju motoryzacji ; świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 31. Fundacja dla Psychiatrii BONA FIDE ul. Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego Wrocław KREDYT BANK S.A. IV o/wrocław m.in. ochrona zdrowia psychicznego ludzi ; udzielanie pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. 32. Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA Al. Sienkiewicza 6 / Słupsk PKO S.A. o/słupsk niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i kalekim, w szczególności dotkniętym porażeniem mózgowym i poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w zakresie ich rehabilitacji, znajdującym się w trudnych sytuacjach rodzinnych i życiowych. 8

9 33. Fundacja Janiny Rembiesa O UŚMIECH DZIECKA ul. Wspólna Oświęcim-Babice m.in. niesienie pomocy Oddziałowi Dziecięcemu Szpitala Powiatowego ZZOZ w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4 m.in. w zakresie finansowania remontów sal chorych, zakupów wyposażenia sal chorych, zaplecza sanitarnego, zakupu sprzętu jednorazowego użytku i wysoko specjalistycznego. 34. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Rzeszowie ul. Rejtana Rzeszów PKO BP S.A. I o/rzeszów m.in. ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka niepełnosprawności i rozwój rehabilitacji leczniczej ; upowszechnianie i ochrona praw kobiet niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn pełnosprawnych i niepełnosprawnych ; pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 35. Fundacja RATUJMY Biuro Rady Miasta ul. Pałacowa 2 / Siemiatycze BS Siemiatycze m.in. wspieranie finansowe i pomnażanie wyposażenia w sprzęt medyczny szpitala w Siemiatyczach ; świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 36. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych i Zdarzeń Losowych RATUJMY ŻYCIE ul. Poznańska Słupca m.in. pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych ; ratownictwo i ochrona ludności. 9

10 37. Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy ul. Mickiewicza Nidzica m.in. pomoc w podniesieniu poziomu świadczeń medycznych poprzez doposażenie poszczególnych oddziałów w aparaturę i sprzęt medyczny oraz finansowanie remontów i modernizacji pomieszczeń, niezbędnych do realizacji zadań statutowych Szpitala ZOZ w Nidzicy, a w szczególności w zakresie procedur ratujących życie ludzkie w przypadku wypadków przy pracy, w ruchu drogowym i nagłych zachorowań ; wspieranie rzeczowe i finansowe działalności szpitala. 38. Stowarzyszenie BEZPIECZNY POWIAT OSTROWSKI ul. 3 Maja Ostrów Mazowiecka BS w Ostrowi Mazowieckiej m.in. pomoc ofiarom przestępstw oraz poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 39. Dolnośląska Fundacja Pomocy SECOURS ul. Wincentego Witosa Wrocław Bank Zachodni WBK S.A. III o/wrocław m.in. niesienie pomocy ludziom poszkodowanym w wypadkach drogowych ; udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym. 40. Fundacja na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych ul. 6 Marca 19A Mielno-Unieście PKO BP I o/koszalin nieodpłatna pomoc w rehabilitacji ruchowej, psychicznej i społecznej osób fizycznych poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, poprzez organizowanie i dofinansowanie ich pobytu w turnusach rehabilitacyjnych w specjalistycznych ośrodkach leczniczych. 10

11 41. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym POMOCNA DŁOŃ Gnojnik 507 BS Brzesko o/gnojnik m.in. działanie na rzecz służby zdrowia i poprawy dostępności do usług medycznych, zwłaszcza mieszkańcom małych miejscowości ; ochrona dzieci i młodzieży przed wszelkimi formami manipulacji psychologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sekt oraz ruchów i organizacji o charakterze rasistowskim ; zapobieganie agresji, przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży oraz wszelkim formom przemocy w rodzinie ; pomoc ofiarom wypadków drogowych oraz przestępstw, w szczególności przez udzielanie pomocy prawnej i wsparcia psychologicznego. 42. Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych HOSPICJUM ul. Saperów Włodawa m.in. udzielanie osobom ciężko chorym opieki medycznej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych ; udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorym. 43. Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami LA STRADA skrytka pocztowa Warszawa 10 BRE Bank S.A przeciwdziałanie zjawisku międzynarodowego handlu kobietami, polegającemu w szczególności na podstępnym zmuszaniu kobiet do uprawiania nierządu oraz przeciwdziałaniu zjawiskom eksploatacji prostytucji i seks-biznesu. 11

12 44. Fundacja Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych SOS ul. Armii Krajowej Wałbrzych PKO BP S.A. I o/wałbrzych świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a w szczególności dzieciom. 45. Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher ul. Spartańska Warszawa BPH PBK S.A. IX o/warszawa m.in. prowadzenie działalności diagnostycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej w formie świadczeń klinicznych, ambulatoryjnych oraz konsultacji na potrzeby systemu ochrony zdrowia. 46. Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot ul. Wiosenna 61 Baranowo k. Poznania Przeźmierowo PKO BP S.A. I o/poznań m.in. wyposażanie osób niepełnosprawnych w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, w tym świadczenie tej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 47. Fundacja Św. Krzysztofa Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Samochodowych ul. Św. Antoniego Wrocław Bank MILENIUM S.A m.in. udzielanie wszechstronnej pomocy nieletnim poszkodowanym w wypadkach samochodowych ; niesienie pomocy placówkom służby zdrowia oraz propagowanie i wspieranie ratownictwa medycznego. 12

13 Fundacja Podkarpacka PIERWSZA POMOC ul. Sienkiewicza Krosno AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI ul. Towarowa 35 / Poznań Fundacja Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych oraz Osobom ze Schorzeniami Narządu Ruchu ul. Pucka Wejherowo m.in. niesienie pomocy finansowej : - ofiarom wypadków komunikacyjnych spowodowanych przez kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środka odurzającego ; - ofiarom innych przestępstw przeciwko życiu zdrowiu lub innych przestępstw umyślnych, których następstwem jest śmierć ofiary lub rozstrój jej zdrowia ; - rodzinom ofiar przestępstw ; pomocy finansowej i prawnej ofiarom dyskryminacji w zatrudnieniu. m.in. niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. m.in. udzielanie wszechstronnej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz osobom ze schorzeniami narządu ruchu ; niesienie pomocy placówkom służby zdrowia oraz propagowanie i wspieranie ratownictwa medycznego ; pomoc w zakresie zaopatrzenia placówek w sprzęt niezbędny do prowadzenia rehabilitacji osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz poprawy warunków ich hospitalizacji. 13

14 51. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Poznańska Nowy Tomyśl PKO BP S.A. o/nowy Tomyśl zapewnienie ludności zamieszkałej na obszarze obejmującym miasta i gminy : Nowy Tomyśl, Opalenica, Zbąszyń, Lwówek oraz gminy Kuślin i Miedzichowo świadczeń zdrowotnych m.in. w zakresie udzielenia bezzwłocznej pomocy osobom, które uległy wypadkom lub nagle zachorowały ( pomoc doraźna ) oraz promocja zdrowia. 52. Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym ZIELONY LIŚĆ ul. Św. Ducha 5 / Toruń BZ WBK I o/toruń organizowanie wszelkich form pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a także działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 53. Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia ul. Mossora Brzeg PKO S.A. I o/brzeg m.in. ochrona i promocja zdrowia ; działanie na rzecz osób niepełnosprawnych ; prowadzenie działań na rzecz udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych ; przeciwdziałanie innym negatywnym zjawiskom związanym z patologią społeczną ( narkomania, alkoholizm ). 14

15 54. Fundacja PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI ul. Tracka Olsztyn PKO S.A. I o/olsztyn m.in. niesienie pomocy dzieciom i młodzieży wymagającym leczenia i szeroko rozumianej rehabilitacji, przy czym pomoc ta obejmuje w szczególności wspieranie finansowe badań, leków, zabiegów i operacji, kosztów przejazdów i pobytu w placówkach leczniczych. 55. AGENCJA WSPÓŁPRACY I ROZWOJU Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS ul. Jana Pawła II Janów Lubelski m.in. świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych ; pisanie i wdrażanie programów z ekologii i ochrony środowiska 56. Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Poszkodowanym w Wypadkach Samochodowych MARCEL ul. J. Kiepury 17 / Jelenia Góra ING BANK ŚLĄSKI S.A. o/jelenia Góra m.in. pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanym w wypadkach samochodowych ; integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. 57. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji UŚMIECH ul. Miernicza Dzierżoniów działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, jak również wszystkich osób potrzebujących wsparcia, szczególnie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych, a także osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i ich rodzin. 15

16 58. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Dubois Ostrów Mazowiecka zapewnianie ludności zamieszkałej w powiecie ostrowskim wszechstronnej i dostępnej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji leczniczej ; udzielanie świadczeń zdrowotnych m.in. w zakresie pomocy doraźnej. 59. Fundacja Społecznych Kuratorów Sądowych DAJMY SZANSĘ ul. Orzechowa 30 / Wrocław m.in. prowadzenie działalności społecznoużytecznej, dla objęcia profesjonalną i pełną opieką osób, które prawomocnym orzeczeniem sądu zostały objęte nadzorem kuratorskim, a w szczególności dzieciom ze środowisk zaniedbanych i patologicznych oraz osobom uzależnionym i ich rodzinom. 60. Nowosądecki Ośrodek Profilaktyki Społecznej Ul. Kunegundy 11 / Nowy Sącz BPH S.A. o/nowy Sącz m.in. wypracowanie i rozwijanie metod profilaktyki ogólnej, resocjalizacji oraz pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonym i niedostosowanym społecznie jak również pochodzącym z rodzin najuboższych. 61. Fundacja Dobroczynności ATLAS ul. Marynarki Polskiej Gdańsk PKO BP I o/gdańsk m.in. pomoc ludziom dotkniętym chorobą, których nie stać na specjalistyczne leczenie, w tym zwłaszcza dzieciom ; tworzenie, utrzymywanie i prowadzenie hospicjów. 62. Fundacja Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych NADZIEJA ul. Wolności 22 / Ostrów Wielkopolski PKO BP S.A działanie na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych w zakresie wspierania leczenia, w tym również sanatoryjnego, regeneracji sił i wypoczynku 16

17 63. Fundacja na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach komunikacyjnych LOS ul. Tkacka 17 / Tomaszów Mazowiecki PKO BP S.A. o/tomaszów Mazowiecki m.in. świadczenie pomocy ludziom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych ; ochrona zdrowia polegająca na pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu osób chorych, w szczególności dzieci oraz wspieranie finansowe, rzeczowe placówek i instytucji udzielających świadczeń zdrowotnych ; ochrona środowiska naturalnego w sferze związanej z ruchem drogowym. 64. Dolnośląskie Centrum Pediatryczne Im. J. Korczaka ( SP ZOZ ) Al. J. Kasprowicza 64 / Wrocław m.in. ratowanie życia i zdrowia w neonatologii i pediatrii. 65. Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Wypadków Drogowych JESTEŚMY Z TOBĄ ul. Kościuszki Kępno m.in. udzielanie wsparcia moralnego rodzinom ofiar wypadków drogowych ; udzielanie wszelkiej pomocy ofiarom wypadków, celem prowadzenia ewentualnego dalszego leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego. 17

18 66. Fundacja TERAZ ŻYCIE ul. Pretficza Wrocław BZ WBK S.A działanie na rzecz i w obszarze ochrony zdrowia, rehabilitacji i opieki społecznej poprzez m.in. organizowanie i wspieranie rozwoju placówek ochrony zdrowia ; pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach, w tym szczególnie w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzinom ; rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. 67. Polski Związek Motorowy Zarząd Główny Ul. Kazimierzowska Warszawa m.in. udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach i zdarzeniach drogowych. 68. Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE ul. Wawelska 52 / Warszawa prowadzenie gospodarki leśnej według zasad powszechnej ochrony lasów, trwałości ich utrzymania, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów oraz powiększania zasobów leśnych. 69. Fundacja POMÓŻMY POTRZEBUJĄCYM ul. Okopowa 6 / Lublin m.in. działanie na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i górniczych, w wyniku zdarzeń przeciwko mieniu i życiu oraz ofiarom przestępstw; ochrona środowiska. 18

19 70. Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych POMOCNE DŁONIE ul. Malczewskiego Radom m.in. doradztwo i udzielanie pomocy prawnej, medycznej, ekonomicznej osobom poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych oraz ich rodzinom. 71. Stowarzyszenie AD OPERAM ul. Jagalskiego Wejherowo m.in. udzielanie pomocy oraz działanie na rzecz rozwoju i remontów Oddziału Ginekologii i Położnictwa Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie oraz innym ośrodkom zajmującym się promocją i ochroną zdrowia kobiet; ochrona zdrowia i pomoc społeczna 72. Fundacja MAM MARZENIE ul. Św. Krzyża Kraków m.in. udzielanie pomocy intelektualnej, rzeczowej oraz finansowej dzieciom cierpiącym na choroby zagrażające życiu, jak również ich rodzinom i opiekunom przez spełnianie dziecięcych marzeń. 73. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym BEZ BARIER ul. Rynek Zakliczyn Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie o/zakliczyn m.in. świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalność promująca ochronę dóbr kultury i tradycji; działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych. 19

20 74. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym po Urazach Komunikacyjnych i Sportowych ul. Ujejskiego 75 pok Bydgoszcz m.in. udzielanie wszechstronnej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; pomoc w zakresie zaopatrzenia placówek medycznych w sprzęt niezbędny do leczenia operacyjnego i prowadzenia rehabilitacji osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i sportowych oraz poprawy warunków ich hospitalizacji. 75. CARITAS POLSKA ul. Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego Warszawa PKO BP S.A. I o/centrum Warszawa m.in. organizowanie działalności charytatywno opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów; organizowanie pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Polski i za granicą, także we współpracy z organami administracji publicznej. 20

21 76. Zespół Opieki Zdrowotnej SZPITALA POWIATOWEGO w Sochaczewie ul. Batalionów Chłopskich 3 / Sochaczew PKO BP S.A. XVIII o/warszawa m.in. udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na : badaniu i poradzie lekarskiej; leczeniu ambulatoryjnym i szpitalnym; medycznych działaniach ratowniczych wobec osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia; opiece nad kobietą ciężarną, jej porodem i połogiem oraz nad noworodkiem; pielęgnacji chorych. 77. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej SZANSA ul. Okopowa 3 / Biała Podlaska pozyskiwanie środków rzeczowych i finansowych na pomoc w utrzymaniu i rozwoju Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej ; wspomaganie działań na rzecz podnoszenia poziomu leczenia szpitalnego; świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 78. Stowarzyszenie Trzeźwości DOM ul. Banacha Jordanów Bank Spółdzielczy w Jordanowie m.in. udzielanie pomocy, opieki i rehabilitacji osób, ofiar wypadków komunikacyjnych; zapewnienie opieki i udzielanie wsparcia ludziom chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie. 21

22 79. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kazimierza Wielkiego Lesko udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkującej względnie przebywającej na obszarze jego działania obejmującym: gminy Lesko, Baligród, Cisna, Solina, Olszanica z wyłączeniem miejscowości: Ropienka, Paszowa, Leszczowate, Zawadka, Brelików, Serednica, Stańkowa, Wańkowa i Ropienka Kopalnia. 80. Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II ul. Grabina Zakliczyn ING BANK ŚLĄSKI o/tarnów m.in. niesienie pomocy we wszystkich sprawach osobom tego potrzebującym, ludziom starym, opuszczonym, bezdomnym, dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich, niepełnosprawnym, bezrobotnym i zagrożonym bezrobociem, dotkniętym klęskami żywiołowymi; wspomaganie samorządów placówek oświatowych w zakresie poprawy jakości edukacji na obszarach wiejskich; przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży oraz wspomaganie rodzin niewydolnych wychowawczo. 22

23 81. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. L. Rydygiera ul. Kościuszki Brzesko udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności : udzielanie świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia z zagrożeniem życia; fachowa stacjonarna opieka medyczna w dziedzinach medycznych objętych oddziałami szpitalnymi; opieka nad kobietą ciężarną, porodem i połogiem oraz nad noworodkiem ; rehabilitacja lecznicza; wykonywanie szczepień ochronnych. 23

24 82. Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko Mazurski ul. Mickiewicza 17 / Olsztyn m.in. prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych przez : prowadzenie własnych ośrodków leczniczo i szkoleniowo rehabilitacyjnych, organizowanie różnych form rehabilitacji, działania na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny oraz współpracę z innymi wyspecjalizowanymi instytucjami w kraju i za granicą; prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, placówek opiekuńczo rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, poradni i innych tego typu placówek oraz współdziałanie z organizacjami i jednostkami organizacyjnymi właściwymi w rozwiązywaniu problemów socjalno bytowych. 83. Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych RATUNEK ul. Warszawska Giżycko BANK BPH S.A. o/giżycko m.in. udzielanie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych przez zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, środków farmakologicznych i materiałów opatrunkowych. 24

25 84. Fundacja na Rzecz Osób poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Oraz na Rzecz Dzieci z Domów Dziecka, Szkół Życia i Rodzin Ubogich KASPEREK ul. 1-ego Maja 10 / Będzin ING BANK ŚLĄSKI S.A. o/będzin nieodpłatna pomoc w rehabilitacji ruchowej, psychicznej i społecznej osób fizycznych poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz wspieranie dzieci z Domów Dziecka, rodzin ubogich i szkół życia. 85. Stowarzyszenie BEZPIECZNA DROGA Oś. Powstańców Śląskich 11 G / Żory m.in. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, naukowej, organizacyjnej, oświatowej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzinom, oraz osobom poszkodowanym w wypadkach podczas prac w rolnictwie i ich rodzinom. 86. Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia ul. Cegłowska 80 Paw. H Warszawa BANK BPH o/warszawa m.in. wspomaganie rozwoju bazy materialnej oraz zadań lecznictwa i ratownictwa medycznego, profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej poprzez gromadzenie na ten cel środków finansowych i rzeczowych; świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych poprzez wyposażanie placówek lecznictwa w sprzęt medyczny służący rehabilitacji tych osób. 25

26 87. Fundacja ZDROWE DZIECKO Al. Gen. Wł. Sikorskiego Kozienice BPH PBK SA o/kozienice m.in. inicjowanie i udzielanie pomocy chorym dzieciom zwłaszcza poprzez finansowanie zakupu leków i finansowanie korzystania z technicznych środków diagnostycznych i leczniczych niedostępnych na terenie działania fundacji; pomoc służbie zdrowia w zaopatrzeniu w aparaturę, sprzęt medyczny i leki; pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 88. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu ul. Scherwentkego Rawicz m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze. 89. Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych PRZYJAZNA DROGA ul. Kubsza Wodzisław Śląski ING BANK ŚLĄSKI o/wodzisław Śląski m.in. organizowanie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, a zwłaszcza prawnej, psychologicznej, rzeczowej, finansowej i medycznej. 26

27 90. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim ul. Rakoniewicka Grodzisk Wielkopolski m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze. 91. Fundacja na Rzecz Dzieci Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych BEZCENNE ŻYCIE ul. Żwirki i Wigury Pińczów ING BANK ŚLĄSKI o/pińczów m.in. niesienie pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym. 92. Związek Harcerstwa Polskiego ul. Marii Konopnickiej Warszawa m.in. organizuje przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska naturalnego; troszczy się o tradycje i dziedzictwo narodowe; działa na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego; podejmuje zadania w zakresie pomocy społecznej w tym także poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej; prowadzi rehabilitację i rewalidację dzieci nieprzystosowanych społecznie. 27

28 93. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny ul. Krakowskie Przedmieście Warszawa BPH PBK S.A. o/warszawa m.in. ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomoc dzieciom-ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw; upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich; upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowywania obywatelskiego dzieci. 94. Fundacja AKAPI ul. Karpacka Zręciny m.in. pomoc dla artystów poszkodowanych i pokrzywdzonych w wyniku zdarzeń losowych, w szczególności w wypadkach komunikacyjnych. 95. Fundacja na Rzecz Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych BEZPIECZNE DROGI ul. Legionów Polskich 42 / Dąbrowa Górnicza BPH S.A. o/dąbrowa Górnicza m.in. doradztwo i pomoc organizacyjną poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i kolizjach drogowych; w szczególnych przypadkach, uzasadnionych trudną sytuacją materialną osoby poszkodowanej, Fundacja może udzielić pomocy finansowej. 28

29 96. Fundacja Szpitalnicza Świętego Krzyża BENE FACTUM Klebarg Wielki 19 B Olsztyn PKO BP S.A. I o/olsztyn m.in. niesienie pomocy prawnej, finansowej, rzeczowej i psychologicznej poszkodowanym w wypadkach drogowych; organizowanie i finansowanie pomocy rehabilitacyjnej poszkodowanym w wypadkach drogowych w celu ich powrotu do zdrowia; pomoc prawna ofiarom wypadków drogowych w dochodzeniu roszczeń przed organami sprawiedliwości i towarzystwami ubezpieczeniowymi; wspomaganie placówek medycznych; wspieranie ratownictwa technicznego; opieka nad zabytkami. 97. Szpital Morski im. PCK ul. Powstania Styczniowego Gdynia Nordea Bank Polska S.A. II o/gdynia udzielanie świadczeń zdrowotnych ludności zamieszkałej na terenie działania tj. w województwie pomorskim oraz osobom spoza tego terenu. 98. Fundacja Małgorzaty Jabłońskiej WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI DYSLEKTYCZNYCH ul. Śródmiejska Kalisz PKO S.A wpieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ( szczególnie dysleksji, dysortografii i dysgrafii ) jak również pomoc dzieciom-ofiarom wypadków i ich rodzicom 29

30 99. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych SOKRATES ul. Orzeszkowej 32 / Białystok PKO BP S.A. I o/białystok m.in. świadczenie wszechstronnej pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a zwłaszcza psychologicznej oraz szkolnej a ich rodzinom pomocy prawnej, rzeczowej i finansowej; pokrywanie w miarę posiadanych środków kosztów leczenia i badań lekarskich dzieci poszkodowanych w wypadkach rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowo materialnej Stowarzyszenie Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych PROTECTA Al. Piłsudskiego 11 A / Łomża MILLENNIUM Big Bank Gdański S.A m.in. organizowanie pomocy medycznej, rehabilitacyjnej i psychologicznej osobom poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych; organizowanie pomocy rzeczowej i prawnej poszkodowanym Stowarzyszenie Transplantacji Serca Zarząd Główny ul. Niemodlińska Warszawa Bank BPH S.A. o/warszawa m.in. udzielanie wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym, ludziom po przeszczepie serca; wspieranie kardiochirurgicznych ośrodków transplantacyjnych; wspomaganie osób niepełnosprawnych przez organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, sportowej i turystycznej. 30

31 102. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo ul. Doświadczalna Lublin PKO BP S.A. II o/lublin m.in. organizowanie i prowadzenie wszelkich form rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej oraz warsztatów terapii zajęciowej; organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie wypoczynku wakacyjnego, rehabilitacyjno-leczniczego; prowadzenie działalności edukacyjnej osób niepełnosprawnych Fundacja BEZPIECZNY POWIAT OLKUSKI Al lecia 2 C Olkusz Bank Spółdzielczy w Wolbromiu Filia w Olkuszu m.in. świadczenie materialnej pomocy instytucjom publicznym i organizacjom mającym siedzibę na terenie Powiatu Olkuskiego powołanym do ochrony życia, zdrowia i mienia ludzi przed zagrożeniami losowymi i przestępczymi oraz powołanym do ochrony porządku prawnego; świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych Stowarzyszenie BEZPIECZNI NA DRODZE ul. Kaden-Bandrowskiego 7 / Warszawa VOLKSWAGEN Bank Polska m.in. wszechstronna pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, w szczególności pomoc; medyczna, rehabilitacyjna, psychologiczna, prawna i materialna. 31

32 105. Fundacja Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych WRÓĆ ul. Gdańska Jantar PKO S.A. IV o/gdańsk m.in. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, dziećmi i młodzieżą; udzielanie pomocy społecznej, a w tym pomocy medycznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w szczególności ofiar wypadków komunikacyjnych Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Hoża 27 A / Warszawa RAIFFEISEN Bank Polska S.A ochrona praw i interesów dziecka poprzez m.in. prowadzenie działalności interwencyjnej, kontrolnej i profilaktycznej; upowszechnianie znajomości praw dziecka, ujawnianie ich naruszania w życiu rodzinnym i społecznym; inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie, prowadzi własne placówki takie jak: ośrodki interwencyjne, opiekuńczo-wychowawcze, interwencji kryzysowej i inne Stowarzyszenie TACY SAMI ul. Benioweskiego Elbląg m.in. poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin; tworzenie warunków do pełnego i aktywnego udziału tych osób w życiu społecznym. 32

33 108. Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski ul. Babińskiego 29 bl.23 / Kraków Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie społeczna integracja, rehabilitacja, ochrona interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałanie dyskryminacji osób niewidomych; prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych m.in. przez prowadzenie własnych ośrodków leczniczo- i szkoleniowo-rehabilitacyjnych, organizowanie różnych form rehabilitacji, działania na rzecz zaopatrzenie niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny oraz współpracę z innymi wyspecjalizowanymi instytucjami w kraju i za granicą Fundacja Ewy Błaszczyk A KOGO? ul. Podleśna Warszawa Bank Zachodni WBK S.A niesienie pomocy dzieciom po urazach neurologicznych i w trakcie rehabilitacji neurologicznej; udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym, zaczynając od Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji ul. Dzielna Warszawa m.in. udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym poprzez pomoc udzielaną ich rodzinom i opiekunom. 33

34 111. Fundacja Pomocy Dzieciom KRZYK ul. 3 Maja Biłgoraj finansowanie i materialne wspieranie dzieci i młodzieży z Wiosek Dziecięcych, Domów Dziecka, rodzin wielodzietnych, ubogich i dysfunkcyjnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych potrzebujących; pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych; pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej Fundacja na Rzecz Pomocy Penitencjarnej SZANSA ul. Jana Pawła II Białystok BPH PBK S.A. o/białystok Pomoc materialna i prawna osobom osadzonym w zakładach penitencjarnych, działać na rzecz zmniejszenia powrotności do przestępstw a w szczególności udzielać pomocy ofiarom przestępstw i wypadków komunikacyjnych Stowarzyszenie na Rzecz Praw Pieszych ul. Batorego Kraków BGŻ S.A. o/kraków m.in. pomoc finansowa na rehabilitację osób, zwłaszcza dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. 34

35 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie ul. Padlewskiego Mława Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie ul. Piastowska Sochaczew Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu ul. Lubelska Zwoleń m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze. m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze. m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze. 35

36 117. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie ul. Przemysłowa Gostynin m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu ul. Przemysłowa Sierpc m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku ul. Dyrekcyjna Gdańsk BGŻ S.A udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji, ortopedii, logopedii oraz świadczenie kompleksowych usług medycznych w zakresie rehabilitacji, ortopedii i logopedii ofiarom wypadków komunikacyjnych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku ul. Zakopiańska Gdańsk Bank BPH S.A. o/gdańsk m.in. prowadzenie działalności profilaktyczno leczniczej w zakresie terapii osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. 36

37 121. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie ul. Wschowska Wolsztyn m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze Stowarzyszenie PRZYJACIEL SZPITALA ESKULAP ul. Dąbrowskiego Morąg m.in. pomoc w podnoszeniu poziomu świadczeń medycznych poprzez doposażanie poszczególnych oddziałów w aparaturę i sprzęt medyczny, niezbędny do realizacji zadań statutowych szpitala; wspieranie rzeczowe i finansowe działalności szpitala Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Schorzenia Dróg Żółciowych i Wątroby LIVER ul. Stojałowskiego 39 / Kraków PKO S.A. I o/kraków pomoc dzieciom chorym na schorzenia dróg żółciowych i wątroby (przed i po transplantacji wątroby). 37

38 124. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie ul. B. Chrobrego Gniezno m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze Świętokrzyskie Stowarzyszenie WSPÓLNIE POMAGAMY ul. Wróblewskiego Kielce PKO BP S.A. II o/kielce m.in. świadczenie pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych; niesienie pomocy ofiarom przestępstw, ofiarom przemocy w rodzinie oraz osobom dotkniętym uzależnieniem i współuzależnieniem; niesienie pomocy rehabilitacyjnej i leczniczej osobom znajdującym się w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej Wojewódzka Przychodnia Skórno Wenerologiczna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Długa 84 / Gdańsk BGŻ S.A. o/gdańsk świadczenie usług medycznych z zakresu dermato wenerologii. 38

39 127. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie ul. Sienkiewicza Węgorzewo m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze Fundacja ODNOWA ZABYTKÓW TORUNIA im. JERZEGO REMERA ul. Przedzamcze 6 B Toruń PKO S.A. I o/toruń m.in. podejmowanie inicjatyw zmierzających do gromadzenia środków materialnych na rzecz ratowania zespołu staromiejskiego miasta Torunia; gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rzecz realizacji programu rewaloryzacji zabytków Torunia Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych PROMYK ul. Pasymska 21 A Szczytno Bank MILLENIUM S.A m.in. wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży z upośledzeniem ruchowym i umysłowym; pomoc w zakresie rehabilitacji osobom pokrzywdzonym w wyniku wypadków komunikacyjnych Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ul. Kościuszki Wągrowiec PKO BP S.A. o/wągrowiec m.in. udzielanie świadczeń : leczniczych w szpitalu; specjalistycznych w zakresie konsultacji; z zakresu rehabilitacji leczniczej i fizykoterapii; diagnostycznych; w pogotowiu ratunkowym. 39

40 131. Fundacja Haliny Sroczyńskiej ul. Helleny Opatówek PKO S.A. I o/kalisz finansowa i rzeczowa pomoc dzieciom i rodzinom polskim; pomoc osobom w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym; finansowa i rzeczowa pomoc uczącej się młodzieży polskiej, organizacjom opiekuńczo wychowawczym, placówkom służby zdrowia, stowarzyszeniom i fundacjom; świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych Stowarzyszenie Rozwoju Neurochirurgii Zielonogórskiej TARGET ul. Zyty Zielona Góra KREDYT BANK S.A. o/zielona Góra wspieranie materialne i rzeczowe nowoczesnych metod leczenia chorób układu nerwowego; wspieranie i organizacja leczenia chorych poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych Fundacja BEZPIECZNA DROGA ul. Śląska Wieluń PKO BP S.A. I o/wieluń pomoc ofiarom wypadków i kolizji drogowych. 40

41 134. Szpital Specjalistyczny w Jaśle ul. Lwowska Jasło PKO S.A. I o/jasło m.in. sprawowanie stacjonarnej opieki medycznej w posiadanych w szpitalu oddziałach; udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, świadczeń z zakresu pomocy doraźnej i transportu sanitarnego, świadczeń diagnostycznych oraz z zakresu rehabilitacji leczniczej; organizowanie w ustalonym zakresie opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych i klęsk żywiołowych; nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Warmińsko Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych AMICUS ul. Miejska 7 / Kętrzyn PKO BP S.A. I o/kętrzyn m.in. udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej i finansowej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; pomoc w organizacji opieki medycznej i rehabilitacji poszkodowanym np. zakup sprzętu, załatwienie spraw związanych z kosztami leczenia i rehabilitacji osób również nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego; udzielanie pomocy w sprawach związanych z likwidacją skutków wypadku. 41

Spis treści WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE...3 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE...4 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE...7 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE...9

Spis treści WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE...3 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE...4 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE...7 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE...9 Spis treści WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE...3 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE...4 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE...7 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE...9 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE...11 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE...16 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE...25

Bardziej szczegółowo

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp. NAZWA ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie ABC POMOCY Przewodnik radomianina po instytucjach udzielających pomocy osobom w potrzebie Radom, 2009 I II III IV V VI VII VIII IX X SPIS TREŚCI FORMY POMOCY INSTYTUCJONALNEJ Rodzaje świadczeń z pomocy

Bardziej szczegółowo

Białostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Białostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera WYKAZ organizacji pozarządowych z województwa: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i świętokrzyskiego pomagajacym osobom niepełnosprawnym, chorym i ich rodzinom. Źródło: informator dla osób

Bardziej szczegółowo

Tydzień Ofiar Przestępstw

Tydzień Ofiar Przestępstw Tydzień Ofiar Przestępstw Spis treści Prokuratura Okręgowa w Lublinie... 2 Prokuratura Rejonowa w Kraśniku... 3 Prokuratura Rejonowa w Lubartowie... 6 Prokuratura Rejonowa Lublin Południe... 7 Prokuratura

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 PROJEKT

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 PROJEKT Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 PROJEKT Spis treści Wstęp... 3 I. Charakterystyka Powiatu.... 5 1.1. Położenie i podział administracyjny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO załącznik do uchwały nr LX.516.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2014 PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO dla MIASTA ZIELONA GÓRA na lata 2014-2015 Zielona Góra 2014 2 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem Adam Hajduk Starosta Raciborski

Szanowni Państwo. Z poważaniem Adam Hajduk Starosta Raciborski Szanowni Państwo Podobnie jak w latach poprzednich oddajemy dziś w Państwa ręce Informator, który powinien ułatwić korzystanie z usług wielu instytucji zajmujących się działalnością w zakresie szeroko

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Pułtuskiego

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Pułtuskiego Załącznik do Uchwały XVII/77/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2015 Pułtusk 2011 Zajrzyj w siebie! W twoim

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie dolnośląskim Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy

S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy S Y L L A B U S zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy zbiór adresów, informacji i przydatnych wskazówek Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM na lata 2008-2014

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM na lata 2008-2014 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM na lata 2008-2014 Łęczna 2008 WSTĘP ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO 1.1. Informacje dotyczące obszaru 1.2. Zarys sytuacji

Bardziej szczegółowo

Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę i rodzinę

Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę i rodzinę PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia..

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. /Projekt/ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 2015

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 2015 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLVI/559/2006 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 29 września 2006 r. Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 2015 Spis treści: I. Podstawy opracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR POWIAT CHRZANOWSKI NIE JESTEŚ SAM Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR Bezpieczna szkoła POWIAT CHRZANOWSKI INFORMATOR NIE JESTEŚ SAM Jeśli: doznałeś przemocy, nie możesz poradzić sobie z alkoholem, chcesz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej Wydział Zdrowia. o dostępnych formach opieki. zdrowotnej, pomocy społecznej

PRZEWODNIK. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej Wydział Zdrowia. o dostępnych formach opieki. zdrowotnej, pomocy społecznej Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej Wydział Zdrowia PRZEWODNIK o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie bielskim

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015. STOWARZYSZENIA I FUNDACJE działające na rzecz OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. wydanie 4

INFORMATOR 2014/2015. STOWARZYSZENIA I FUNDACJE działające na rzecz OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. wydanie 4 INFORMATOR 2014/2015 STOWARZYSZENIA I FUNDACJE działające na rzecz OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2015 wydanie 4 1 Wstęp Po raz czwarty, zespół ds. szkół ponadgimnazjalnych Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie dolnośląskim Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 1 SPIS TREŚCI I. Wstęp.... 3 II. Ramy prawne i zgodność Strategii z innymi dokumentami... 5 III. Charakterystyka powiatu

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo