SUMMARY Chapter 1 Chapter Chapter Chapter 4 Chapter

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUMMARY Chapter 1 Chapter Chapter Chapter 4 Chapter"

Transkrypt

1 SUMMARIES

2

3 Summary SUMMARY The Copper Metabolism MURR1 Domain Protein 1 (COMMD1) is the prototype of the COMMD family of proteins. It has been shown to regulate various cellular processes, like copper homeostasis, inflammatory response, and hypoxia adaptation, and to mediate the cellular localization of numerous proteins. However, the biological role of COMMD1 and the exact molecular mechanisms by which it regulates these processes are still ill-defined. This thesis aims to give more insight into the biological role of COMMD1 in the pathogenesis of inflammatory diseases, including colitis and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). In addition, we report identifying COMMD1 as a potential hypercholesterolemia risk gene. Chapter 1 provides a general introduction to NAFLD and non-alcoholic steatohepatitis (NASH), which are obesity-related health problems. The pathology of the majority of hepatic disorders is intertwined with aberrant inflammatory responses. We discuss here the contribution of inflammation and the role of the NF-κB signaling pathway, a key pathway in inflammation. We also discuss the significance of increased circulating lowdensity lipoprotein cholesterol (LDL-c) levels, as a risk factor for cardiovascular diseases and as one of the features of the metabolic syndrome. A brief description of the low-density lipoprotein receptor (LDLR) trafficking pathway is given. Although all COMMD proteins can suppress NF-κB activity in vitro, COMMD1 is the best-studied family member in this signaling pathway to date. Chapter 2 reviews the current knowledge about the molecular mechanisms which terminate NF-κB activity. We specifically focus on the contribution of the COMMD family to NF-κB signaling. Apart from regulating the activity of NF-κB, COMMD1 is a protein with multiple functions. It was initially discovered to regulate copper homeostasis, as COMMD1-deficient dogs progressively accumulate copper in their livers up to toxic levels. Based on our current knowledge, we speculate that COMMD1 modulates the trafficking of the copper transporting protein ATP7B. The mechanism by which COMMD1 regulates this pathway might be similar to the way it coordinates the trafficking of other transmembrane proteins. An overview of current knowledge about the pleiotropic function of COMMD1 is given in Chapter 3. Chapter 4 describes the first in vivo evidence that COMMD1 restrains the proinflammatory response. Mice devoid of myeloid Commd1 were found to have lower survival in a murine model of DSS-induced colitis as well as in LPS-induced sepsis. We show also the first link between genetic variation in the human COMMD1 3 region and the risk for inflammatory bowel disease. Furthermore, an increased progression to colonic dysplasia was found in myeloid Commd1-deficient mice, advocating a possible role of Commd1 in tumor development. Further studies on the role of Commd1 in inflammation are presented in Chapter 5. In order to investigate the effect of Commd1 deficiency on hepatic inflammation, we used a mouse model of NAFLD. Mice were fed a high-fat high-cholesterol diet (HFC) diet for 12 weeks. The inhibitory role of Commd1 on inflammation was shown to be cell- S 171

4 Summary type-specific, since hepatocyte Commd1-deficiency did not alter the level of diet-induced inflammation, whereas myeloid Commd1 depletion exacerbated liver inflammation. Unexpectedly, both myeloid and hepatocyte Commd1 depletion resulted in an increased fat accumulation in the liver. The effect on steatosis is suggested to be a result of two different mechanisms: one inflammation-dependent and the other independent of inflammation. Depletion of hepatocyte-specific Commd1 also led to the discovery of COMMD1 as a modulator of cholesterol homeostasis (Chapter 6). Hepatic COMMD1 deficiency in mice and dogs results in hypercholesterolemia; both animals show elevated levels of circulating atherogenic LDL-c. The observed phenotype is likely related to aberrant LDLR trafficking. COMMD1 was shown to interact with LDLR and mediate the uptake of LDL in mouse embryonic fibroblasts. Furthermore, depletion of Commd1 markedly impairs PCSK9-induced Ldlr degradation, suggesting that Commd1 mediates cellular trafficking of the Ldlr. Further investigations into its mechanistic action in Ldlr trafficking are essential to gain a better understanding of how cholesterol homeostasis is regulated. The study we report in Chapter 7 suggested that hepatic Commd1 plays a role in the progression of HFC-diet induced microvesicular steatosis to macrovesicular steatosis. Here, we demonstrated that microvesicular steatosis is associated with a lower inflammatory tone in the liver and with reduced activation of the LXR pathway, which prevents cells from cholesterol overload. However, further research is necessary to elucidate the mechanism behind this observation. Finally, Chapter 8 discusses the findings presented in this thesis. It is divided into three sections related to the role of Commd1: in inflammation, in NAFLD, and in cellular trafficking of its clients. In conclusion, our data underline the multifunctional nature of COMMD1, and provide novel insights into its biological function. We demonstrate a cell-type-specific role for COMMD1 in suppressing inflammation, and identify COMMD1 as a novel gene in regulating cholesterol homeostasis. Our data indicate that COMMD1 delivers the LDLR to the right docking station in the cell. We believe that unraveling the mechanistic action of COMMD1 in the LDLR pathway will help us better understand the mechanism by which COMMD1 regulates biliary copper excretion. This thesis shows that COMMD1 is a relatively novel adaptor protein in sorting various molecules involved in a number of different biological processes, such as cholesterol and copper homeostasis. 172

5 Podsumowanie PODSUMOWANIE Białko COMMD1 (ang. Copper Metabolism MURR1 Domain Protein 1) należy do rodziny białek COMMD. Bierze ono udział w regulacji różnych procesów komórkowych, takich jak gospodarka miedzi, reakcja zapalna czy adaptacja komórkowa do hipoksji (niedotlenienia) oraz odgrywa rolę we właściwej lokalizacji komórkowej wielu innych białek. Jednakże precyzyjna funkcja COMMD1 oraz dokładny mechanizm molekularny, poprzez który reguluje ono określone procesy komórkowe nie są w pełni poznane. Praca ta ma na celu pogłębienie dotychczasowej wiedzy na temat biologicznej roli białka COMMD1 w patogenezie chorób zapalnych, w tym zapalenia jelit i niealkoholowego stłuszczenia wątroby (ang. Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD). Ponadto gen COMMD1 został zidentyfikowany w niniejszej pracy jako potencjalny gen ryzyka hipercholesterolemii. Rozdział 1 stanowi ogólny wstęp do zagadnienia NAFLD oraz niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (ang. Non-Alcoholic Steatohepatitis, NASH), stanowiących problemy zdrowotne związane z otyłością. Ponieważ patologia większości zaburzeń czynności wątroby jest powiązana z nieprawidłowymi reakcjami zapalnymi, omówiona została rola stanu zapalnego oraz szlaku sygnałowego NFκB odgrywającego kluczową rolę podczas zapalenia. Podkreślone zostało również znaczenie podwyższonego stężenia lipoprotein niskiej gęstości (ang. Low Density Lipoprotein, LDL) w osoczu krwi jako czynnika ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego oraz jako jednego z objawów zespołu metabolicznego. W rozdziale tym zawarty został również krótki opis wewnątrzkomórkowego transportu (ang. trafficking) receptora cholesterolu typu LDL (ang. LDL receptor, LDLR). Mimo, że wszystkie białka z rodziny COMMD mogą tłumić aktywność NF-κB in vitro, to właśnie rola białka COMMD1 została dotychczas najlepiej poznana w tym szlaku komórkowym. Rozdział 2 stanowi przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat mechanizmów molekularnych hamujących aktywność NF-κB. Jednakże szczególna uwaga została poświęcona udziałowi rodziny białek COMMD w ścieżce przekazu sygnału NF-κB. COMMD1, oprócz wpływu na aktywność NF-κB, ma wiele innych funkcji. Początkowo zostało ono odkryte jako regulator homeostazy miedzi w komórkach. Odkrycia tego dokonano na podstawie badań z udziałem psów z wykrytą mutacją genu dla białka COMMD1 prowadzącą do zahamowania jego produkcji. U zwierząt tych miedź gromadzona jest w wątrobie stopniowo, aż do osiągnięcia toksycznego poziomu. W oparciu o naszą obecną wiedzę wnioskować możemy, że COMMD1 moduluje przemieszczanie białka ATP7B transportującego miedź wewnątrz komórek. Mechanizm odpowiadający za ten proces może być zbliżony do koordynacji przemieszczania innych transmembranowych (transbłonowych) białek przez COMMD1. Aktualny stan wiedzy na temat plejotropowych funkcji COMMD1 przedstawiony został w rozdziale 3. W rozdziale 4 opisane zostały pierwsze dowody pochodzące z badań in vivo świadczące o tym, że COMMD1 powstrzymuje prozapalną odpowiedź komórkową. S 173

6 174 Podsumowanie Stwierdzono, że myszy pozbawione Commd1 w komórkach szpikowych cechują się niższą przeżywalnością w mysim modelu eksperymentalnego zapalenia jelita grubego (ang. colitis) indukowanym poprzez podawanie dekstranu siarczanu sodu (DSS) oraz w modelu posocznicy indukowanej lipopolisacharydem bakteryjnym (LPS). Po raz pierwszy również pokazano zależność pomiędzy wariantem genetycznym w regionie 3 ludzkiego genu COMMD1 a ryzykiem wystąpienia nieswoistego zapalenia jelit (ang. Inflammatory Bowel Disease, IBD). Ponadto zaobserwowana została zwiększona progresja dysplazji jelita grubego u myszy pozbawionych Commd1 w komórkach szpikowych, co może świadczyć o potencjalnej roli białka Commd1 w rozwoju nowotworów. Dalsze badania dotyczące roli białka Commd1 w reakcji zapalnej przedstawione zostały w rozdziale 5. Mysi model NAFLD został użyty w celu zbadania wpływu niedoboru Commd1 na stan zapalny wątroby. Myszom podawana była wysokotłuszczowa karma o podwyższonej zawartości cholesterolu (ang. High-Fat, High Cholesterol, HFC) przez okres 12 tygodni. Brak białka Commd1 w mysich hepatocytach nie spowodował zmian w poziomie stanu zapalnego wywołanego dietą HFC, jednakże brak Commd1 w komórkach szpiku doprowadził do zwiększenia reakcji zapalanej. Wykazano tym samym, iż hamujący wpływ białka Commd1 na reakcję zapalną jest komórkowo specyficzny. Jednakże pozbawienie myszy Commd1, czy to w hepatocytach czy w komórkach szpiku, doprowadziło do zwiększonej akumulacji tłuszczu w wątrobie. Wpływ na stłuszczenie wydaje się być w tym wypadku wynikiem działania dwóch różnych mechanizmów: jednego, zależnego i drugiego, niezależnego od reakcji zapalnej. Pozbawienie myszy białka Commd1 w hepatocytach doprowadziło do odkrycia COMMD1 jako nowego modulatora homeostazy cholesterolu (rozdział 6). Brak Commd1 w hepatocytach u myszy oraz całkowity brak tego białka u psów wywołał w obu przypadkach hipercholesterolemię. Zarówno u myszy, jak i u psów zaobserwowano podwyższone stężenie miażdżycogennego cholesterolu LDL we krwi. Fenotyp ten jest najprawdopodobniej związany z nieprawidłowym wewnątrzkomórkowym transportem receptora LDLR. Używając mysich embrionalnych fibroblastów (ang. Mouse Embryonic Fibroblasts, MEFs) dowiedziono, że COMMD1 oddziałuje z LDLR oraz pośredniczy w internalizacji lipoprotein LDL do wnętrza komórek. Co więcej, brak Commd1 znacząco osłabia degradację receptora Ldlr indukowaną przez PCSK9, co sugeruje, że Commd1 pośredniczy w wewnątrzkomórkowym transporcie Ldlr. Jednakże dalsze badania dotyczące mechanizmu molekularnego odpowiedzialnego za ten transport są niezbędne do pełnego wyjaśnienia sposobu, w jaki regulowana jest homeostaza cholesterolu w komórkach. Na podstawie badań przedstawionych w rozdziale 7 wydaje się, że Commd1 odgrywa w hepatocytach dodatkową rolę w progresji drobnokropelkowego stłuszczenia wątroby (ang. microvesicular steatosis) indukowanego dietą HFC w kierunku jego wielkokroplekowej odmiany (ang. macrovesicular steatosis). Pokazano, że drobnokropelkowe stłuszczenie związane jest z niższym odczynem zapalnym w wątrobie oraz ze zredukowaną aktywacją szlaku LXR, który chroni komórki przed nadmiernym nagromadzeniem

7 Podsumowanie cholesterolu. Niemniej jednak kolejne badania będą kluczowe, aby zrozumieć mechanizm odpowiedzialny za opisane zjawiska. Rozdział 8 stanowi dyskusję wyników badań przedstawionych w niniejszej pracy. Jest on podzielony na trzy sekcje traktujące o roli Commd1 w: stanie zapalnym, NAFLD oraz regulacji wewnątrzkomórkowego transportu innych białek. Podsumowując, wyniki opisanych badań podkreślają wielofunkcyjną naturę białka COMMD1 oraz dostarczają nowych informacji na temat jego biologicznej funkcji. Pokazana została specyficzność komórkowa COMMD1 w tłumieniu stanu zapalnego oraz zidentyfikowano COMMD1 jako nowy gen istotny w regulacji homeostazy cholesterolu. Przedstawione dane pozwalają sądzić, że COMMD1 może być odpowiedzialne za dostarczanie LDLR do właściwej stacji dokującej w komórce. Odkrycie mechanizmów działania COMMD1 w szlaku receptora LDLR być może pozwoli również lepiej zrozumieć mechanizmy działania tego białka odpowiedzialne za regulację wydzielania miedzi z żółcią. Praca ta pokazuje, że COMMD1 to relatywnie nowe białko adaptorowe uczestniczące w sortowaniu innych cząsteczek biorących udział w wielu różnych procesach biologicznych, takich jak homeostaza miedzi i cholesterolu. S 175

8 176 Samenvatting Samenvatting Het Copper Metabolism MURR1 Domain 1 (COMMD1) eiwit is het prototype voor de eiwit familie COMMD. Eerdere studies hebben aangetoond dat COMMD1 verschillende biologische processen reguleert zoals koper homeostase, ontstekingen, en hypoxia adaptatie. Daarnaast bepaald COMMD1 de lokalisatie van verschillende eiwitten in de cel. Echter de biologische functie van COMMD1 en de exacte moleculaire mechanismes waarmee dit eiwit al deze processen reguleert is nog onduidelijk. Het doel van dit proefschrift is om meer inzicht te krijgen in de biologische rol van COMMD1 in de pathogenese van verschillende ziekten die gerelateerd zijn aan chronische ontstekingen zoals colitis en niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). In dit proefschrift tonen we voor het eerst aan dat COMMD1 een potentieel kandidaat gen is voor hypercholesterolemie. Hoofdstuk 1 geeft een algemene introductie over NAFLD en niet-alcoholische leverontsteking (NASH). In beide gevallen draagt overgewicht bij aan het ontstaan en het verloop van deze leveraandoeningen. Daarnaast speelt chronische ontsteking van de lever een belangrijke rol in de pathogenese van NAFLD en NASH. De bijdrage van leverontsteking en nuclear factor-κb (NF-κB), een belangrijke transcriptie factor in ontstekingsreacties, in NAFLD en NASH worden in dit hoofdstuk beschreven. Tevens wordt de gevolgen van verhoogd circulerend low-density lipoprotein cholesterol (LDL-c) als risico factor bij cardiovasculaire aandoeningen, een van de aandoeningen van het metabool syndroom, besproken. Er wordt een korte omschrijving gegeven over de functie van de low-density lipoprotein receptor (LDLR) en hoe de LDLR wordt getransporteerd in de cel. Hoewel alle COMMD eiwitten de NF- κb activiteit in vitro kunnen remmen, is COMMD1 tot op heden het best bestudeerde eiwit uit deze familie. In hoofdstuk 2 wordt de huidige kennis over de moleculaire mechanisme waarmee NF-κB activiteit wordt geremd beschreven. Met name wordt de rol van de COMMD eiwitten in dit proces behandeld. Naast de functie van COMMD1 als NF-kB terminator, reguleert COMMD1 nog verschillende andere biologische processen. In eerste instantie werd COMMD1 ontdekt als een eiwit betrokken bij koper huishouding. Honden deficiënt voor het COMMD1 eiwit stapelen koper op, tot zeer hoge toxische waardes, in de lever. Gebaseerd op onze huidige kennis denken we dat COMMD1 het intracellulaire transport van het koper transport eiwit ATP7B moduleert. Het mechanisme waarmee COMMD1 dit controleert is mogelijkerwijs op dezelfde manier waarmee COMMD1 ook het transport van andere transmembraan eiwitten reguleert. Een samenvatting over de huidige kennis van de pleiotropische functie van COMMD1 wordt in hoofdstuk 3 beschreven. In hoofdstuk 4 leveren we voor de eerste keer bewijs dat Commd1 ontstekingen ook in vivo remt. In een muismodel voor colitis (darmontsteking), en een model voor sepsis blijken muizen deficiënt voor Commd1 in myeloïde cellen in beide modellen een lagere overlevingskans te hebben dan wild type muizen. Wij laten ook zien dat er een correlatie is tussen een specifieke genetische variatie in de 3 regio van COMMD1 en de kans op het ontstaan van ontsteking in de darm (inflammatoire bowel disease) bij de mens. Daarnaast is de progressie van afwijkingen van de weefsel structuur van de dikke darm (dysplasie)

9 Samenvatting verslechterd in de myeloïde Commd1 deficiënte muizen. Hieruit veronderstellen we dat Commd1 een belangrijke regulerende rol heeft in de ontwikkeling van darmtumoren. Verdere studies waarin de rol van COMMD1 in ontstekingsreacties wordt beschreven zijn opgenomen in hoofdstuk 5. Om het effect van Commd1 deficiëntie te bestuderen in leverontsteking hebben we een muis model voor NAFLD/NASH gebruikt. Deze muizen hebben 12 weken lang een hoog-vet cholesterol (HFC) dieet gekregen. Uit deze studie blijkt dat de beschermende rol van Commd1 op ontstekingen celtype specifiek is. Muizen waarbij Commd1 is uitgeschakeld in hepatocyten lieten geen verandering zien in de mate van de dieetgeïnduceerde leverontsteking. Daarentegen was de leverontsteking wel verergerd in de muizen die Commd1 missen in myeloïde cellen. Zowel de lever- als de myeloïde-deficiënte Commd1 muis lieten onverwachts een verhoogde vet ophoping (steatose) in de lever zien. Het effect van de toegenomen leververvetting in deze twee muis modellen blijkt een gevolg te zijn van twee verschillende mechanismen: een ontstekings afhankelijke en - onafhankelijke mechanisme. Door Commd1 specifiek in hepatocyten uit te schakelen, ontdekte we dat COMMD1 ook een rol speelt in cholesterol homeostase (hoofdstuk 6). Muizen en honden die COMMD1 deficiënt zijn leiden beide aan hypercholesterolemie; een verhoogd cholesterol (LDL-c) gehalte in het bloed. Dit fenotype is waarschijnlijk te koppelen aan verstoord intracellulair LDLR (Low Density Lipoprotein receptor) transport. COMMD1 bindt fysiek aan de LDLR en is belangrijk voor de opname van LDL in muizen embryonale fibroblasten (MEF). Opvallend is dat PCSK9-geïnduceerde degradatie van de LDLR verminderd is door de afwezigheid van Commd1. Verder onderzoek is nodig om het mechanisme van LDLR transport beter te begrijpen en we hopen hiermee beter inzicht te krijgen in cholesterol homeostase. De studie beschreven in hoofdstuk 7 suggereert dat hepatisch Commd1 een rol speelt in de progressie van HFC-geïnduceerde micro-vesiculaire steatose naar macro-vesiculaire steatose. In dit hoofdstuk laten wij ook zien dat micro-vesiculaire steatose geassocieerd is met een lager ontstekingsniveau in de lever en met een verlaagde activiteit van de LXR signaleringsroute. LXR zorgt ervoor dat er niet te veel cholesterol is in de cel. Echter er is meer onderzoek nodig om het mechanisme achter deze observatie te verklaren. Ten slotte wordt in hoofdstuk 8 alle bevindingen van dit proefschrift bediscussieerd. Het is onderverdeeld in drie secties die gerelateerd zijn aan de rol van COMMD1 in ontstekingsreacties, in NAFLD en in intracellulair eiwit transport. Onze resultaten benadrukken de multifunctionele rol van COMMD1 en geven nieuwe inzichten in de biologische functie van COMMD1. Ons onderzoek demonstreert een celtype specifieke rol van COMMD1 in het onderdrukken van ontstekingen, en laat zien dat COMMD1 een nieuw gen is in cholesterol homeostase. Onze resultaten suggereren dat COMMD1 de LDLR naar de juiste plaats in cel brengt. Wij zijn er van overtuigd dat inzichten in de mechanistische rol van COMMD1 in de LDLR transport ook inzichten zullen geven in hoe COMMD1 de koper uitscheiding via de gal reguleert. Samenvattend, dit proefschrift toont aan dat COMMD1 een relatief nieuw adapter eiwit is in het sorteren van verschillende eiwitten die betrokken zijn in aantal verschillende biologische processen zoals cholesterol en koper homeostase. S 177

10

Rozumienie i bycie rozumianym zaczyna się od umiejętności mówienia po niderlandzku

Rozumienie i bycie rozumianym zaczyna się od umiejętności mówienia po niderlandzku Rozumienie i bycie rozumianym zaczyna się od umiejętności mówienia po niderlandzku Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal Język niderlandzki łączy nas ze sobą Wat leest

Bardziej szczegółowo

Chapter 8. Summary/Samenvatting/Streszczenie

Chapter 8. Summary/Samenvatting/Streszczenie Summary/Samenvatting/Streszczenie Summary Healthy body cells grow, divide and die. Cancer develops because of out-of-control growth of abnormal cells. Cancer cells continue to grow and divide, while healthy

Bardziej szczegółowo

Ruch zwiększa recykling komórkowy Natura i wychowanie

Ruch zwiększa recykling komórkowy Natura i wychowanie Wiadomości naukowe o chorobie Huntingtona. Prostym językiem. Napisane przez naukowców. Dla globalnej społeczności HD. Ruch zwiększa recykling komórkowy Ćwiczenia potęgują recykling komórkowy u myszy. Czy

Bardziej szczegółowo

CHAPTER 10 Summary in English, Dutch and Polish

CHAPTER 10 Summary in English, Dutch and Polish CHAPTER 10 Summary in English, Dutch and Polish JJ Hottenga Summary Summary Chapter one: Introduction In the introduction chapter, issues of mapping genes in complex neurological disorders were discussed.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE / ABSTRACT

STRESZCZENIE / ABSTRACT STRESZCZENIE / ABSTRACT Wstęp: Rtęć jest metalem o silnym działaniu neuro, nefro i hepatotoksycznym oraz zwiększającym ryzyko chorób układu krążenia. Pracownicy zatrudnieni w zakładach przemysłowych wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

OSOBY Z RZADKIMI ZABURZENIAMI CHROMOSOMOWYMI I ICH NAJBLIŻSI EUROPEJSKI PUNKT WIDZENIA. Annet van Betuw Pauline Evers Styczeń 2004

OSOBY Z RZADKIMI ZABURZENIAMI CHROMOSOMOWYMI I ICH NAJBLIŻSI EUROPEJSKI PUNKT WIDZENIA. Annet van Betuw Pauline Evers Styczeń 2004 OSOBY Z RZADKIMI ZABURZENIAMI CHROMOSOMOWYMI I ICH NAJBLIŻSI EUROPEJSKI PUNKT WIDZENIA Annet van Betuw Pauline Evers Styczeń 2004 Niniejszy projekt powstał dzięki finansowemu wsparciu czterech holenderskich

Bardziej szczegółowo

2.2. Adres: 2.2. Adres: 2.2.1. Straat en huisnummer/postbus: 2.2.1. Ulica i numer/skrytka pocztowa:

2.2. Adres: 2.2. Adres: 2.2.1. Straat en huisnummer/postbus: 2.2.1. Ulica i numer/skrytka pocztowa: BIJLAGE VI ZAŁĄCZNIK VI AANVRAAGFORMULIER MET HET OOG FORMULARZ WNIOSKU W OP DE ERKENNING, DE POSTĘPOWANIU O UZNANIE, UITVOERBAARVERKLARING OF DE STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI LUB TENUITVOERLEGGING VAN EEN

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Wijziging doorgeven / Zgłoszenie zmiany

Wijziging doorgeven / Zgłoszenie zmiany Wijziging doorgeven / Zgłoszenie zmiany Kinderbijslag/Zasiłek rodzinny Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

ROLA WAPNIA W FIZJOLOGII KOMÓRKI

ROLA WAPNIA W FIZJOLOGII KOMÓRKI ROLA WAPNIA W FIZJOLOGII KOMÓRKI Michał M. Dyzma PLAN REFERATU Historia badań nad wapniem Domeny białek wiążące wapń Homeostaza wapniowa w komórce Komórkowe rezerwuary wapnia Białka buforujące Pompy wapniowe

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Nie łam się! dlaczego powstaje osteoporoza?

Nie łam się! dlaczego powstaje osteoporoza? Nie łam się! dlaczego powstaje osteoporoza? dr Paweł Majewski Wupatki National Monument, AZ, USA fot. P. Majewski Leczenie osteoporozy: Bisfosfoniany, Hamują kalcyfikację, a także resorpcję kości zależną

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY 07.2013. ProShoes. 1. Bossens Joke 2. Czarnecka Marta 3. Drewniak Dorota 4. Durlak Ewelina 5. Narecki Kamil 6.

CASE STUDY 07.2013. ProShoes. 1. Bossens Joke 2. Czarnecka Marta 3. Drewniak Dorota 4. Durlak Ewelina 5. Narecki Kamil 6. CASE STUDY 07.2013 ProShoes 1. Bossens Joke 2. Czarnecka Marta 3. Drewniak Dorota 4. Durlak Ewelina 5. Narecki Kamil 6. Nyssen Sara 1 SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FIRMY ProShoes Data: 11-07-2013

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Chapter 4 Version 4.0 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Rozdział 4 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Transport Layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM 2 15. 10. 2015

SEMINARIUM 2 15. 10. 2015 SEMINARIUM 2 15. 10. 2015 Od tłuszczu pokarmowego do lipoprotein osocza, metabolizm, budowa cząsteczek lipoprotein, apolipoproteiny, znaczenie biologiczne, enzymy biorące udział w metabolizmie lipoprotein,

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski Mateusz Romanowski Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na aktywność choroby i sprawność chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Dr hab., prof. AWF Anna Straburzyńska-Lupa

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Beata Talar Molekularne mechanizmy działania pentoksyfiliny w komórkach czerniaka Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Czyż

Beata Talar Molekularne mechanizmy działania pentoksyfiliny w komórkach czerniaka Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Czyż Beata Talar Molekularne mechanizmy działania pentoksyfiliny w komórkach czerniaka Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Czyż Rozprawa doktorska przygotowana w Zakładzie Biologii Molekularnej Nowotworów Katedry

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

1945 (96,1%) backlinks currently link back. 1505 (74,4%) links bear full SEO value. 0 links are set up using embedded object

1945 (96,1%) backlinks currently link back. 1505 (74,4%) links bear full SEO value. 0 links are set up using embedded object Website Backlinks Analysis Report 2023 backlinks from 224 domains Report created: Jan 3, 2015 Website: http://wpisz.stronę.odbiorcy Compared with: 7 day(s) old Domain Statistics The domain seo.zgred.pl

Bardziej szczegółowo

Application Layer Functionality and Protocols

Application Layer Functionality and Protocols Application Layer Functionality and Protocols Network Fundamentals Chapter 3 Version 4.0 1 Application Layer Functionality and Protocols Network Fundamentals Rozdział 3 Version 4.0 2 Objectives Define

Bardziej szczegółowo

Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Biuro Integracyjne w Antwerpii

Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Biuro Integracyjne w Antwerpii Onthaalbureau Inburgering Antwerpen Biuro Integracyjne w Antwerpii Bent u nieuw in Vlaanderen en wilt u Nederlands leren? wilt u meer weten over het leven in Vlaanderen? zoekt u werk? hebt u andere vragen?

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Mgr Dorota Przybylska

Mgr Dorota Przybylska Mgr Dorota Przybylska Dziedzina: nauki biologiczne Dyscyplina: biochemia Wszczęcie: 11.12.2015 Temat: Rola oksydazy NADPH 4 oraz szlaku odpowiedzi na uszkodzenia DNA w starzeniu ludzkich komórek mięśni

Bardziej szczegółowo

Summaries Summary When in 1780 the English chemist Joseph Priestley was performing his famous experiment with a mint plant and a burning candle enclosed in a glass jar, he was probably not aware of the

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Humanistycznych Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin tel. +48 81 445 39 45 e-mail: wilken.engelbrecht@kul.pl

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF)

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Gliwice, Poland, 28th February 2014 Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Krzysztof A. Cyran The project has received Community research funding under the 7th Framework

Bardziej szczegółowo

Een belevenis die uw hart langzamer doet kloppen.

Een belevenis die uw hart langzamer doet kloppen. palac jugowice! Een belevenis die uw hart langzamer doet kloppen. Luxery hotel, gelegen in de prachtige vallei van Jugowice. Een uniek concept in Polen welke zijn gelijke niet kent. Een Pruisisch jachtslot

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE IMMUNOLOGII. Mikrochimeryzm badania w hodowlach leukocytów in vitro

KOŁO NAUKOWE IMMUNOLOGII. Mikrochimeryzm badania w hodowlach leukocytów in vitro KOŁO NAUKOWE IMMUNOLOGII Mikrochimeryzm badania w hodowlach leukocytów in vitro Koło Naukowe Immunolgii kolo_immunologii@biol.uw.edu.pl kolo_immunologii.kn@uw.edu.pl CEL I PRZEDMIOT PROJEKTU Celem doświadczenia

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - HOLANDIA

ZWROT PODATKU - HOLANDIA ZWROT PODATKU - HOLANDIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z HOLANDII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. JAAROGRAF wszystkie JAAROGRAFY za dany rok podatkowy lub WSZYSTKIE solarisy 2. SOFI NR

Bardziej szczegółowo

POMIAR BIOKONCENTRACJI ZANIECZYSZCZEŃ W OCENIE SKAŻENIA ŚRODOWISKA, NARAŻENIA ORGANIZMÓW ORAZ PROGNOZOWANIU EKOLOGICZNYCH EFEKTÓW ZANIECZYSZCZEŃ

POMIAR BIOKONCENTRACJI ZANIECZYSZCZEŃ W OCENIE SKAŻENIA ŚRODOWISKA, NARAŻENIA ORGANIZMÓW ORAZ PROGNOZOWANIU EKOLOGICZNYCH EFEKTÓW ZANIECZYSZCZEŃ Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Elżbieta Bonda-Ostaszewska POMIAR BIOKONCENTRACJI ZANIECZYSZCZEŃ W OCENIE SKAŻENIA ŚRODOWISKA, NARAŻENIA ORGANIZMÓW ORAZ PROGNOZOWANIU EKOLOGICZNYCH EFEKTÓW ZANIECZYSZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Mgr Mayank Chaturvedi

Mgr Mayank Chaturvedi Mgr Mayank Chaturvedi Dziedzina: nauki biologiczne Dyscyplina: biologia Otwarcie: 12.04.2013 r. Temat: Nanoparticles mediated delivery of Tissue Inhibitor of Matrix Metalloproteinases -1 (TIMP-1) to the

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU -NADPŁATA- HOLANDIA

ZWROT PODATKU -NADPŁATA- HOLANDIA ZWROT PODATKU -NADPŁATA- HOLANDIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z HOLANDII ( ZAPŁATA PO ZWROCIE ) NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. JAAROGRAF wszystkie JAAROGRAFY za dany rok podatkowy lub

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Żywienie wyłącznie mlekiem własnej matki vs żywienie naturalne z udziałem mleka kobiecego pasteryzowanego

Żywienie wyłącznie mlekiem własnej matki vs żywienie naturalne z udziałem mleka kobiecego pasteryzowanego Żywienie wyłącznie mlekiem własnej matki vs żywienie naturalne z udziałem mleka kobiecego pasteryzowanego porównanie w okresie 4 lat (2012-2016) Maria Wilińska, CMKP 1 Mleko Matki jest zawsze pierwszym

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Artura Zajkowicza

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Artura Zajkowicza dr hab. Beata Schlichtholz Gdańsk, 20 października 2015 r. Katedra i Zakład Biochemii Gdański Uniwersytet Medyczny ul. Dębinki 1 80-211 Gdańsk Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Artura Zajkowicza pt.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Długotrwały niedobór witaminy C (hipoascorbemia) powoduje miażdżycę oraz osadzanie się lipoproteiny(a) w naczyniach krwionośnych transgenicznych myszy

Długotrwały niedobór witaminy C (hipoascorbemia) powoduje miażdżycę oraz osadzanie się lipoproteiny(a) w naczyniach krwionośnych transgenicznych myszy Długotrwały niedobór witaminy C (hipoascorbemia) powoduje miażdżycę oraz osadzanie się lipoproteiny(a) w naczyniach krwionośnych transgenicznych myszy Nowa publikacja Instytutu Medycyny Komórkowej dr Ratha

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH Gliwice, wrzesień 2005 Pomiar napięcia przemiennego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie dokładności woltomierza cyfrowego dla

Bardziej szczegółowo

W związku z naszą rozmową, przesyłam potrzebne informacje do rozliczenia podatku belgijskiego. Do pobrania w Urzędzie Stanu Cywilnego.

W związku z naszą rozmową, przesyłam potrzebne informacje do rozliczenia podatku belgijskiego. Do pobrania w Urzędzie Stanu Cywilnego. Witam serdecznie, W związku z naszą rozmową, przesyłam potrzebne informacje do rozliczenia podatku belgijskiego. Ksero wszystkich karty podatkowej tzw. LOONFICHE (od wszystkich belgijskich pracodawców)

Bardziej szczegółowo

Folia Medica Lodziensia

Folia Medica Lodziensia Folia Medica Lodziensia tom 38 suplement 1 2011 Folia Medica Lodziensia, 2011, 38/S1:5-124 ZNACZENIE WYBRANYCH POPULACJI KOMÓREK IMMUNOLOGICZNYCH W LECZENIU ZAOSTRZEŃ STWARDNIENIA ROZSIANEGO Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Od autorki: W książce używam czerwonego koloru - koloru krwi i ognia. Dlaczego?

Od autorki: W książce używam czerwonego koloru - koloru krwi i ognia. Dlaczego? Od autorki: W książce używam czerwonego koloru - koloru krwi i ognia. Dlaczego? Kolory mają wpływ na nasze życie, nasze życie toczy się wśród kolorów. Choć nie zdajemy sobie świadomie na codzień z tego

Bardziej szczegółowo

Anna Boroń Kaczmarska

Anna Boroń Kaczmarska PRZEGL EPIDEMIOL 2006; 60: 701 705 Anna Boroń Kaczmarska Patomechanizm zaburzeń metabolicznych w przebiegu zakażenia HCV Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w

Bardziej szczegółowo

szkoła dziecka dla Twojego WSZYSTKO NA TEMAT EDUKACJI W BRUKSELI DLA OSÓB PRZYJEZDNYCH POOLS

szkoła dziecka dla Twojego WSZYSTKO NA TEMAT EDUKACJI W BRUKSELI DLA OSÓB PRZYJEZDNYCH POOLS szkoła dla Twojego dziecka WSZYSTKO NA TEMAT EDUKACJI W BRUKSELI DLA OSÓB PRZYJEZDNYCH POOLS SPIS TREŚCI I 1 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 2 CZY TWOJE DZIECKO JEST OSOBĄ PRZYJEZDNĄ? 5 3 EDUKACJA DLA OSÓB PRZYJEZDNYCH

Bardziej szczegółowo

CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B

CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B Szkolenie SGGW, 03.11.2009 CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo

Planning and Cabling Networks

Planning and Cabling Networks Planning and Cabling Networks Network Fundamentals Chapter 10 Version 4.0 1 Projektowanie okablowania i sieci Podstawy sieci Rozdział 10 Version 4.0 2 Objectives Identify the basic network media required

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

dr hab. prof. AWF Agnieszka Zembroń-Łacny DOPING GENOWY 3 CIEMNA STRONA TERAPII GENOWEJ

dr hab. prof. AWF Agnieszka Zembroń-Łacny DOPING GENOWY 3 CIEMNA STRONA TERAPII GENOWEJ dr hab. prof. AWF Agnieszka Zembroń-Łacny DOPING GENOWY 3 CIEMNA STRONA TERAPII GENOWEJ KOMÓRKI SATELITARNE (ang. stem cells) potencjał regeneracyjny mięśni HIPERTROFIA MIĘŚNI University College London,

Bardziej szczegółowo

16/10/15/RO/BR/S20. EENH. Prijs / Cena jednostkowa. Eenheid / Jednostka. Totale prijs / Cena całkowita. No NL PL Aantal / Ilość

16/10/15/RO/BR/S20. EENH. Prijs / Cena jednostkowa. Eenheid / Jednostka. Totale prijs / Cena całkowita. No NL PL Aantal / Ilość No NL PL Aantal / Ilość De aannemer moet er rekening mee houden dat de lessen steeds moeten kunnen plaatsvinden. De veiligheid van de leerlingen moet steeds gegarandeerd worden en is prioritair. Er wordt

Bardziej szczegółowo

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Het reduceren en bij voorkeur geheel voorkomen van het verlies van zenuwcellen in de hersenen en het ruggenmerg van MS patiënten vormt nog steeds de belangrijkste uitdaging voor

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Psychosomatyczne podłoże nieswoistych chorób zapalnych jelit

Psychosomatyczne podłoże nieswoistych chorób zapalnych jelit Psychosomatyczne podłoże nieswoistych chorób zapalnych jelit Paweł Maroszek Opiekun: dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, dr n. med. Przemysław Krasnodębski Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Waldemar

Bardziej szczegółowo

Instalacja Właściwości

Instalacja Właściwości Instalacja Instrukcje instalacji Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Pobierz instalatora silnika makro HOST z oficjalnej strony sieci web IABYTE. 2. Uruchom instalatora i wykonaj instrukcje ekranowe. 3.

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Tytuł rozprawy na stopień doktora nauk medycznych:

Tytuł rozprawy na stopień doktora nauk medycznych: Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Zakład Patologii Pracownia Medycyny Mitochondrialnej Al. Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa Tytuł rozprawy na stopień doktora nauk medycznych: Ocena parametrów stresu

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM

ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM 1-2011 PROBLEMY EKSPLOATACJI 205 Zbigniew ZDZIENNICKI, Andrzej MACIEJCZYK Politechnika Łódzka, Łódź ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM Słowa kluczowe

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Configuring and Testing Your Network

Configuring and Testing Your Network Configuring and Testing Your Network Network Fundamentals Chapter 11 Version 4.0 1 Konfigurowanie i testowanie Twojej sieci Podstawy sieci Rozdział 11 Version 4.0 2 Objectives Define the role of the Internetwork

Bardziej szczegółowo

Znak forma podstawowa 4 budowa i proporcje 5 pole ochronne 6 kolorystyka 7 warianty monochromatyczne 8 tła znaku 9 niedozwolone stosowanie znaku 11

Znak forma podstawowa 4 budowa i proporcje 5 pole ochronne 6 kolorystyka 7 warianty monochromatyczne 8 tła znaku 9 niedozwolone stosowanie znaku 11 Znak forma podstawowa 4 budowa i proporcje 5 pole ochronne 6 kolorystyka 7 warianty monochromatyczne 8 tła znaku 9 niedozwolone stosowanie znaku 11 Druki firmowe bilet wizytowy imienny 14 papier firmowy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Procesów Biotechnologicznych

Projektowanie Procesów Biotechnologicznych Projektowanie Procesów Biotechnologicznych wykład 15 styczeń 2014 Modelowanie przyrostu biomasy 1 Wzrost mikroorganizmów Modele wzrostu - teoria i praktyka W teorii można użyć kinetykę i dynamikę reakcji

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

2014, T.55 ss

2014, T.55 ss Prace i Studia Geograficzne 2014, T.55 ss.145-1149 Witold Skomra Rządowe Centrum Bezpieczeństwa e-mail: witold.skomra@rcb.gov.pl METODYKA OCENY RYZYKA NA POTRZEBY SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Pracowni Ekologii Drobnoustrojów w Katedry Mikrobiologii UJCM

Prezentacja Pracowni Ekologii Drobnoustrojów w Katedry Mikrobiologii UJCM Prezentacja Pracowni Ekologii Drobnoustrojów w Katedry Mikrobiologii UJCM Informacja o Katedrze Rozwój j naukowy młodej kadry naukowców w w kontekście priorytetów badawczych: W 2009 roku 1 pracownik Katedry

Bardziej szczegółowo

Onkogeneza i zjawisko przejścia nabłonkowomezenchymalnego. Gabriel Wcisło Klinika Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego, CSK MON, Warszawa

Onkogeneza i zjawisko przejścia nabłonkowomezenchymalnego. Gabriel Wcisło Klinika Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego, CSK MON, Warszawa Onkogeneza i zjawisko przejścia nabłonkowomezenchymalnego raka jajnika Gabriel Wcisło Klinika Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego, CSK MON, Warszawa Sześć diabelskich mocy a komórka rakowa (Gibbs

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Hipercholesterolemia rodzinna - co warto wiedzieć

Hipercholesterolemia rodzinna - co warto wiedzieć I Katedra i Klinika Kardiologii Gdański Uniwersytet Medyczny Hipercholesterolemia rodzinna - co warto wiedzieć Dlaczego to takie ważne? Marcin Gruchała Czynniki ryzyka zawału serca 15 152 osób z pierwszym

Bardziej szczegółowo

przeprogramowanie funkcji komórek układu odpornościowego nie są poznane. Wyniki badań przeprowadzonych w Pracowni Neurobiologii Molekularnej

przeprogramowanie funkcji komórek układu odpornościowego nie są poznane. Wyniki badań przeprowadzonych w Pracowni Neurobiologii Molekularnej Mgr Marta Kocyk Dziedzina: nauki biologiczne Dyscyplina: biologia Otwarcie: 24.04.2015 r. Temat: Wpływ glejaka na kształtowanie fenotypu mikrogleju i makrofagów infiltrujacych nowotwór Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw spo społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw 1 Wzrost wraz z jakością i obrotem Przedsiębiorczość oznacza aktywność. Dzięki temu następuje wzrost jakości i obrotu. Takie są ambicje firmy Blycolin. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

ZARZADZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PDF

ZARZADZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PDF ZARZADZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PDF ==> Download: ZARZADZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PDF ZARZADZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM PDF - Are you searching for Zarzadzanie Ryzykiem Walutowym Books? Now, you will be happy

Bardziej szczegółowo

THE UNFOLDED PROTEIN RESPONSE

THE UNFOLDED PROTEIN RESPONSE THE UNFOLDED PROTEIN RESPONSE Anna Czarnecka Źródło: Intercellular signaling from the endoplasmatic reticulum to the nucleus: the unfolded protein response in yeast and mammals Ch. Patil & P. Walter The

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Badania osobniczej promieniowrażliwości pacjentów poddawanych radioterapii. Andrzej Wójcik

Badania osobniczej promieniowrażliwości pacjentów poddawanych radioterapii. Andrzej Wójcik Badania osobniczej promieniowrażliwości pacjentów poddawanych radioterapii Andrzej Wójcik Zakład Radiobiologii i Immunologii Instytut Biologii Akademia Świętokrzyska Świętokrzyskie Centrum Onkologii Fig.

Bardziej szczegółowo