Dzieci i młodzież jako ofiary wypadków drogowych w województwie podlaskim w latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dzieci i młodzież jako ofiary wypadków drogowych w województwie podlaskim w latach 2000-2007"

Transkrypt

1 Piątkiewicz Probl Hig Epidemiol JA i wsp. 2011, Dzieci 92(2): i młodzież jako ofiary wypadków Dzieci i młodzież jako ofiary wypadków drogowych w województwie podlaskim w latach Children and teenagers as road traffic casualties in the Podlaskie Voivodeship between Jacek A. Piątkiewicz, Marzena Pawińska, Agnieszka Kowalewska, Jacek Jamiołkowski, Andrzej Szpak Zakład Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wstęp. Wypadkowość drogowa jest jednym z istotnych zagrożeń zdrowia publicznego na świecie. Zgony z powodu wypadków drogowych określić można jako globalną epidemię, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Cel. Analiza skutków wypadkowości drogowej dotyczących dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat w województwie podlaskim w latach Materiał i metoda. Analizę przeprowadzono na podstawie danych źródłowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zawartych w Kartach zdarzenia drogowego (z wyłączeniem danych osobowych). Dane przeanalizowano pod względem: liczby rannych i zabitych, płci i wieku ofiar wypadku drogowego, rodzaju pojazdu uczestniczącego w wypadku drogowym, rodzaju uczestnika ruchu drogowego oraz miejsca wypadku drogowego. Wyniki. Wśród ofiar wypadków drogowych przeważali chłopcy, ale ta przewaga w badanym okresie uległa stopniowemu zmniejszaniu. Analiza rozkładu wieku ofiar wykazała, iż blisko 50% stanowiły osoby w wieku lat. Udział grupy wiekowej lat wśród ofiar śmiertelnych był jeszcze wyższy i stanowił 2/3 wszystkich ofiar śmiertelnych w grupie dzieci i młodzieży. Z poszczególnych kategorii ruchu drogowego (kierujący, pasażerowie, piesi) wśród ofiar wypadków drogowych w badanej grupie największy udział dotyczył pasażerów a najmniejszy kierujących pojazdami. Wśród pojazdów uczestniczących w wypadku drogowym, w którym poszkodowanymi były osoby z grupy dzieci i młodzieży, największa liczba odnosi się do samochodu osobowego (64,0%), a następnie roweru (17,9%) i motocykla (6,5%). Obliczono, że liczba lat utraconych na skutek zgonów ofiar wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży wynosiła w okresie w województwie podlaskim średnio około 1100 lat rocznie. Wnioski. W badanym okresie występowało stopniowe zmniejszanie się liczby poszkodowanych w wypadkach drogowych w grupie dzieci i młodzieży (w okresie ) o 40%. Liczby ofiar śmiertelnych utrzymywały się na stałym poziomie (około 20 ofiar rocznie). Słowa kluczowe: wypadki drogowe, ofiary wypadków drogowych, dzieci i młodzież, uczestnicy ruchu drogowego, utracone lata życia Introduction. Road traffic accidents are one of the major public health problems worldwide. Deaths caused by road traffic accidents can be considered as a global epidemic, especially among children and teenagers. Aim. To analyze the consequences of road traffic accidents in the population of children and teenagers in the Podlaskie Voivodeship between Material and methods. The analysis was performed on the basis of the source data from the Voivodeship Police Headquarters in Białystok recorded in the Road Accident Charts between (with the exclusion of personal data). The data analysis included: the number of injuries and fatalities, gender and age of casualties, road traffic participants, the kind of vehicle involved and the place of road traffic accident. Results. Boys dominated as casualties, but this dominance in the analyzed period was decreasing. Nearly 50% of casualties were in the age group of years. The fatalities in the group of years constituted 2/3 of all deaths in the group of children and teenagers. In groups of road traffic participants (drivers, passengers, pedestrians) the highest percentage of casualties was in the group of passengers, the lowest one in the group of drivers. Among the vehicles involved in road traffic accidents with children and teenagers as casualties, the greatest was the number of passenger cars (64.0%), bicycles (17.9%) and motorcycles (6.5%). It has been calculated that the total number of lost years of life due to deaths in road traffic accidents in the group of children and teenagers in the Podlaskie Voivodeship was about 1100 years annually between Conclusion. In the analyzed period, a gradual lowering of the number of road traffic casualties in the group of children and teenagers in the Podlaskie Voivodeship by about 40% was observed, but the number of fatalities in this group was constant (about 20 deaths annually). Key words: road traffic accidents, road traffic casualties, children and teenagers, road traffic participants, lost years of life Probl Hig Epidemiol 2011, 92(2): Nadesłano: Zakwalifikowano do druku: Adres do korespondencji / Address for correspondence Dr Jacek A. Piątkiewicz Zakład Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2, Białystok tel. (85) , Wstęp Wypadkowość drogowa jest jednym z istotnych zagrożeń zdrowia publicznego na świecie. Zgony z powodu wypadków drogowych określić można jako globalną epidemię. Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia corocznie w wypadkach drogowych śmierć ponosi ponad milion osób, a urazów doznaje ponad 20 milionów osób. Wśród ofiar dominującą

2 312 Probl Hig Epidemiol 2011, 92(2): grupę stanowią dzieci w wieku 5-14 lat i osoby młode w wieku lat, dla których wypadki drogowe są drugą co do częstości przyczyną zgonów [1]. Podobny rozkład ofiar wypadków drogowych dotyczy także Europy i Polski, jednakże pod względem ciężkości wypadków drogowych, a zwłaszcza liczby śmiertelnych ofiar wypadków, dane dotyczące Polski są szczególnie niekorzystne w stosunku do większości krajów europejskich. W Polsce wskaźnik ciężkości wypadków drogowych, czyli liczba zabitych na 100 wypadków drogowych, układa się nierównomiernie w poszczególnych województwach. Województwem o najwyższym wskaźniku w latach było województwo podlaskie [2]. Poważnym problemem są ofiary wypadków drogowych wśród dzieci i młodzieży, dla których urazy i zgony z tzw. przyczyn zewnętrznych, a w szczególności na skutek wypadków drogowych, stanowią jedno z głównych zagrożeń życia i zdrowia. Brak jest szczegółowych opracowań tego problemu w piśmiennictwie polskim. Cel badań Analiza skutków wypadkowości drogowej dotycząca dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat w województwie podlaskim w latach Materiał i metoda Analiza została przeprowadzona na podstawie danych źródłowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zawartych w Kartach zdarzenia drogowego. Karta zdarzenia drogowego zawiera część nagłówkową, 12 tabel i szkic miejsca zdarzenia. Treść Kart została udostępniona przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku z wyłączeniem danych osobowych. Kartę wypełnia policjant po przeprowadzonej osobiście wizji miejsca wypadku i ustalenia: okoliczności czasu, miejsca, charakterystyki uczestników wypadku oraz pojazdów. Analiza wypadkowości drogowej w latach w województwie podlaskim w aspekcie skutków dotyczących dzieci i młodzieży do lat 18 została przeprowadzona w oparciu o Karty zdarzenia drogowego. Sposób przeprowadzania selekcji danych z Kart zdarzenia drogowego opisano w poprzedniej pracy [3]. Do analizy wyselekcjonowano 2256 Kart zdarzenia drogowego, zawierających dane o wypadkach drogowych z lat , dotyczących dzieci i młodzieży, jednakże dostępne szczegółowe dane z 2007 roku obejmowały tylko ofiary śmiertelne wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży. Analiza informacji dotyczących skutków wypadków drogowych z udziałem dzieci i młodzieży została przeprowadzona z wykorzystaniem klasyfikacji tych skutków jako ofiary: śmiertelne, ciężko ranne i lekko ranne opracowanej przez Komendę Główną Policji [4]. Przeanalizowano dane dotyczące ofiar wypadków drogowych dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat w latach w województwie podlaskim pod względem: liczby rannych i zabitych, płci i wieku ofiar wypadku drogowego, rodzaju pojazdu uczestniczącego w wypadku drogowym, rodzaju uczestnika ruchu drogowego oraz miejsca wypadku drogowego. Dane dotyczące wypadków drogowych z udziałem dzieci i młodzieży w województwie podlaskim porównano z danymi charakteryzującymi wypadkowość drogową z udziałem osób dorosłych w tym województwie. Wyniki Liczby dzieci i młodzieży w wielu do 18 lat ofiar wypadków drogowych w latach w województwie podlaskim są przedstawione w tabeli I, gdzie zestawiono je z ogólnymi liczbami osób poszkodowanych w wypadkach drogowych w tym samym okresie oraz przedstawiono na rycinie 1. liczba ofiar lata Ryc. 1. Liczba dzieci i młodzieży ofiar wypadków drogowych Fig. 1. Number of children and teenagers road traffic casualties in the Podlaskie voivodeship between Tabela I. Liczby osób poszkodowanych dzieci i młodzieży oraz ogółem w wypadkach Table I. Numbers of casualties children and teenagers as well as total number in road traffic accidents in the Podlaskie voivodeship between dzieci i młodzież Liczba osób poszkodowanych zmiana w stosunku do roku 2000 w % ogółem zmiana w stosunku do roku 2000 w % , , , , , , , , , , , ,1 Ogółem

3 Piątkiewicz JA i wsp. Dzieci i młodzież jako ofiary wypadków W tabeli II przedstawiono procentowo udział dzieci i młodzieży w ogólnej liczbie ofiar wypadków Tabela II. Udział procentowy dzieci i młodzieży w ogólnej liczbie ofiar wypadków Table II. Percentage of children and teenagers as casualties in total number of road traffic casualties in the Podlaskie voivodeship between Udział procentowy , , , , , , ,9 Udział dzieci i młodzieży wśród ofiar wypadków zmniejszał się stopniowo z 488 w 2000 r. do 293 w 2006 r., co odpowiada obniżeniu o 40% w 2006 r. w stosunku do 2000 r. Spadek tej liczby był w latach dość równomierny (ryc. 1). Podobna tendencja wystąpiła w ogólnej liczbie ofiar wypadków drogowych w województwie podlaskim w latach , od 2100 w 2000 r. do 1636 w 2006 r., jednak procentowy spadek był prawie o połowę mniejszy (22,1%). Udział procentowy dzieci i młodzieży w ogólnej liczbie ofiar wypadków drogowych (tab. II) zmniejszył się z 23,2% w 2000 r. do 17,9% w 2006 r., co oznacza, że w 2000 r. blisko jedną czwartą ofiar stanowiły dzieci i młodzież, a w 2006 r. już mniej niż jedną piątą. Wśród ofiar wypadków drogowych ponad 90% ofiar stanowią ranni. Liczbę osób rannych w wypadkach ilustruje tabela III. Liczby rannych ofiar wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży były zbliżone do ogólnej liczby ofiar z tym, że szybkość obniżania się tej liczby Tabela III. Liczby rannych ofiar wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży Table III. Number of road traffic injuries in children and teenagers injured in in the Podlaskie voivodeship between Liczba osób rannych Zmiana w stosunku do 2000 r. w % , , , , , ,2 Ogółem 2590 w latach była nieco większa niż w przypadku ogólnej liczby ofiar wypadków (o 41,2% w 2006 r. w stosunku do 2000 r.). Liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w latach w grupie dzieci i młodzieży w województwie podlaskim przedstawiono w tabeli IV. Tabela IV. Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży w województwie podlaskim w latach Table IV. Number of road traffic fatalities in children and teenagers in the Podlaskie voivodeship between Liczba śmiertelnych ofiar Ogółem 158 W przeciwieństwie do zmian liczby rannych ofiar wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży, liczba śmiertelnych ofiar w tej grupie nie wykazała tendencji malejącej w latach a w latach i 2007 była wyraźnie wyższa niż w latach 2000 i Odpowiada to podobnej sytuacji w ogólnej liczbie ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w województwie podlaskim, która w latach , w odróżnieniu od liczby rannych ofiar także nie wykazała tendencji zniżkowych [2] i wynosiła 201 dla 2000 r. i 208 dla 2006 r. Udział ofiar śmiertelnych w ogólnej liczbie ofiar w grupie dzieci i młodzieży w latach w województwie podlaskim wyniósł 5,0% i był niższy od udziału ofiar śmiertelnych ogółem w ogólnej liczbie ofiar wypadków drogowych, który wyniósł 10,9%. Oznacza to, że w ogólnej liczbie ofiar wypadków wypada 1 ofiara śmiertelna na 9 ofiar ogółem, a w grupie dzieci i młodzieży wypada 1 ofiara śmiertelna na 20 ofiar ogółem. Wśród ofiar śmiertelnych w grupie dzieci i młodzieży w 116 przypadkach (73,4%) zgon nastąpił na miejscu wypadku, a w 42 przypadkach (26,6%) w okresie 30 dni od daty wypadku. Udział zgonów na miejscu wypadku jest nieco niższy niż w ogólnej liczbie zgonów na miejscu wypadku dla województwa podlaskiego w latach , który wynosił 76,7% [3]. Ofiary wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży zostały scharakteryzowane pod względem: płci, wieku oraz jakiego rodzaju uczestnikiem wypadku drogowego była ofiara (kierowca, pasażer, pieszy) i jakiego rodzaju pojazd uczestniczył w wypadku.

4 314 Probl Hig Epidemiol 2011, 92(2): Tabela V. Rozkład płci ofiar wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży Table V. Gender distribution of road traffic casualties in children and teenagers in the Podlaskie voivodeship between Dziewczęta Chłopcy Liczba % Liczba % , , , , , , , , , , , , , Ogółem , ,1 Tabela VI. Rozkład płci śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży w województwie podlaskim w latach Table VI. Gender distribution of road traffic fatalities in children and teenagers in the Podlaskie voivodeship between Chłopcy Dziewczęta Liczba % Liczba % ,3 1 6, ,2 7 31, ,8 4 18, ,9 6 26, ,7 6 33, , , ,7 8 53, , ,1 Ogółem , ,2 Rozkład płci ofiar wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży przedstawia tabela V. Udział dziewcząt w liczbie ofiar wypadków drogowych w latach wahał się w granicach 39-47% i wynosił średnio 42,9%, a chłopców odpowiednio 57,1%. Rozkład płci śmiertelnych ofiar wypadków drogowych przedstawiono w tabeli 6. Wśród śmiertelnych ofiar wypadków drogowych udział dziewcząt wynosił średnio 33,5%, a chłopców 66,5%. Rozkład wieku ofiar wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży w województwie podlaskim w latach przedstawia tabela 7. Zwraca uwagę stopniowe zmniejszanie się udziału chłopców wśród śmiertelnych ofiar wypadków drogowych z 93% w 2000 r. do 42,9% w 2007 r. W latach wśród ofiar wypadków drogowych w województwie podlaskim było 163 dzieci (6,2%) w wieku przedszkolnym (0-6 lat), 1101 dzieci (40,42%) w wieku 7-14 lat i 1292 młodzieży (47,4%) w wieku lat. Tylko w tej ostatniej grupie wśród ofiar były osoby kierujące pojazdami silnikowymi. W latach wystąpił wyraźny spadek liczby ofiar wypadków w grupie najmłodszych ponad dwukrotny, nieco mniejszy w grupie wieku lat o około 38-40% i niewielki tylko w grupie wieku lat o 24%. Rozkład wieku ofiar wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży przedstawia tabela VIII. Wśród ofiar śmiertelnych wypadków drogowych dominowała grupa najstarsza w wieku lat (43,0%), a wraz z grupą wieku lat stanowiło to 2/3 (66,5%) wszystkich ofiar śmiertelnych w grupie dzieci i młodzieży. Było to znacznie więcej niż wśród ofiar wypadków drogowych ogółem, gdzie grupa wiekowa lat stanowiła jedynie 47,4% ofiar. Uczestników ruchu drogowego można podzielić na 3 kategorie: kierujących pojazdem, pasażerów i pieszych. W tabeli IX przedstawiono rozkład ofiar wypadków drogowych w województwie podlaskim w latach podzielonych na powyższe 3 kategorie. Wśród ofiar wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży największą grupę we wszystkich latach okresu stanowili pasażerowie pojazdów Tabela VII. Rozkład wieku ofiar wypadków drogowych dzieci i młodzieży Table VII. Age distribution of road traffic casualties in children and teenagers in the Podlaskie voivodeship between Wiek w latach Razem % , , , , , , , , ,0 Razem Tabela VIII. Rozkład wieku śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży w województwie podlaskim w latach Table VII. Age distribution of road traffic fatalities in children and teenagers in the Podlaskie voivodeship between Wiek w latach Liczba ofiar % , , , , , , , , ,0 Ogółem ,0

5 Piątkiewicz JA i wsp. Dzieci i młodzież jako ofiary wypadków Tabela IX. Kategorie uczestników ruchu drogowego ofiar wypadków drogowych Table IX. Categories of road traffic participants road traffic casualties in the Podlaskie voivodeship between Kategorie uczestników ruchu drogowego Kierujący Pasażer Pieszy liczba % liczba % liczba % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Ogółem , , ,4 w granicach 40-50% wszystkich ofiar, następnie osoby piesze w granicach 30-40% i najmniejszą grupę jak można było oczekiwać kierujący pojazdami w granicach około 20%. Tabela X przedstawia podobny rozkład kategorii uczestników ruchu drogowego wśród śmiertelnych ofiar wypadków w latach w województwie podlaskim. Tabela X. Kategorie uczestników ruchu drogowego ofiar wypadków drogowych w województwie podlaskim w latach Table X. Categories of road traffic participants road traffic casualties in the Podlaskie voivodeship between Kategorie uczestników ruchu drogowego Kierujący Pasażer Pieszy Ogółem Wśród śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży, podobnie jak wśród ogólnej liczby ofiar wypadków drogowych, największy udział dotyczył pasażerów (44%), jednakże odmiennie niż w ogólnej liczbie ofiar drugą co do częstości grupę stanowili kierujący (30%), a najmniejszą była grupa pieszych (26%). W latach 2000 i 2002 kierujący pojazdami byli największą grupą wśród śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży. W tabeli XI przedstawione zostały liczby ofiar wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży w latach w zależności od rodzaju pojazdu, który uczestniczył w wypadku drogowym. Tabela XI. Liczby ofiar wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży w latach w województwie podlaskim w zależności od rodzaju pojazdu uczestniczącego w wypadku drogowym Table XI. Number of road traffic casualties in children and teenagers in the Podlaskie voivodeship between by vehicle type Rodzaj pojazdu Ofiary Liczba % samochód osobowy ,0 samochód ciężarowy 35 2,0 autobus 60 3,4 motocykl 115 6,5 ciągnik rolniczy 20 1,1 motorower 81 4,6 rower ,9 inne 8 0,5 Ogółem Dane dotyczą 1764 ofiar, gdyż nie w każdym przypadku można było ustalić, jakiego rodzaju pojazd uczestniczył w wypadku drogowym. Wśród pojazdów uwzględnione były: samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, motocykl, motorower, ciągnik rolniczy, rower i inne (np. wóz konny, pojazd wolnobieżny). Jak można było oczekiwać, największa liczba ofiar dotyczy wypadków drogowych z udziałem samochodów osobowych (64,0%). Pod względem liczby ofiar drugie miejsce zajęły wypadki z udziałem rowerów (17,92%), a trzecie motocykli (6,5%). Niewielka była liczba ofiar w wypadkach drogowych z udziałem samochodów ciężarowych (2,0%). W tabeli XII przedstawiono dane o miejscach wypadków drogowych z udziałem dzieci i młodzieży według gmin. Największa liczba ofiar wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży miała miejsce w latach w miastach województwa podlaskiego w: Białymstoku (491 ofiar), Łomży (206 ofiar) i Suwałkach (148 ofiar). Od 50 do 100 ofiar wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży dotyczyło 8 gmin miejskich i jednej gminy wiejskiej (Kobylin- Borzymy w powiecie Wysokie Mazowieckie). Tabela XII. Miejsca wypadków drogowych z udziałem dzieci i młodzieży według gmin Table XII. Place of road traffic accidents with participation of children and teenagers in the Podlaskie voivodeship between by administrative districts Gmina Liczba ofiar wypadków w grupie dzieci i młodzieży Białystok 491 Łomża 206 Suwałki 148 Bielsk Podlaski, Sokółka, Grajewo, Siemiatycze, Augustów, Choroszcz, Kobylin Borzymy, Zambrów, Wysokie Mazowieckie Inne Poniżej 50

6 316 Probl Hig Epidemiol 2011, 92(2): Obliczono dla śmiertelnych ofiar wypadków liczbę lat utraconych. Przy obliczeniu posłużono się danymi dotyczącymi średniego oczekiwanego dalszego okresu życia w poszczególnych grupach wiekowych odrębnie dla chłopców i dziewcząt w kolejnych latach w okresie [7]. Wyniki sumarycznej liczby lat utraconych na skutek zgonów ofiar wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży w województwie podlaskim w latach przedstawiono w tabeli XIII. Tabela XIII. Liczby lat utraconych na skutek zgonów ofiar wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży w województwie podlaskim Table XIII. Total number of years lost due to road traffic fatalities in children and teenagers in the Podlaskie voivodeship between Liczby lat utraconych Chłopcy Dziewczęta Ogółem ,1 61,6 854, ,5 460,1 1310, ,6 247,7 1247, ,7 376,7 1354, ,3 382,2 1092, ,8 626,3 1313, ,8 537,9 940, ,4 781,4 1277,8 Ogółem 2917,2 3473,9 9391,1 Liczba lat utraconych w poszczególnych latach w okresie wahała się w granicach lat rocznie i pozostawała na zbliżonym poziomie. W latach dominowały liczby lat utraconych z powodu zgonów chłopców ofiar wypadków drogowych, a w latach zaczęła przeważać liczba lat utraconych z powodu zgonów dziewcząt ofiar wypadków drogowych. Średnia liczba lat utraconych na jedną dziewczynę ofiarę wypadku drogowego była o ponad 7 lat większa niż w przypadku chłopca ofiary wypadku drogowego. Dyskusja Okres w Polsce charakteryzuje się malejącą liczbą wypadków drogowych i ofiar tych wypadków, co świadczy o poprawiającym się stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tym czasie liczba ofiar wypadków drogowych (zabici i ranni) obniżyła się z osób w 2000 r. do osób w 2006 r. tj. o 17,4% [5]. Podobna sytuacja miała miejsce także w wielu innych krajach, w tym sąsiadujących z Polską, np. w Niemczech liczba ofiar wypadków drogowych zmniejszyła się z osób w 2000 r. do osób w 2006 r., tj. o 16,4%, w Czechach z osób w 2000 r. do osób w 2006 r. tj. o 14%, a w Wielkiej Brytanii z osób w 2000 r. do osób w 2006 r. tj. aż o 32,0% [6]. Podobna tendencja jak w Polsce wystąpiła również w województwie podlaskim, gdzie liczba ofiar wypadków drogowych zmniejszyła się z 2100 osób w 2000 r. do 1636 osób w 2006 r., tj. 0 22,1%, a więc spadek w województwie podlaskim był w okresie o prawie 5% większy niż w Polsce. Tematem artykułu są ofiary wypadków drogowych w województwie podlaskim w grupie dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat. W tej grupie nastąpiło znaczne obniżenie liczby ofiar, z 488 osób w 2000 r. do 293 osób w 2006 r. tj. o 40,0%, czyli procentowy spadek był blisko dwukrotnie większy w tej grupie niż spadek liczby ofiar ogółem, co pozytywnie świadczy o efektach działań profilaktycznych, adresowanych do dzieci i młodzieży, prowadzonych zarówno przez Policję, administrację jak i organizacje pozarządowe na terenie województwa podlaskiego. Relatywnie większy spadek liczby ofiar w grupie dzieci i młodzieży spowodował, że udział ofiar w grupie wiekowej 0-18 lat w ogólnej liczbie wypadków drogowych zmniejszył się w województwie podlaskim z 23.2 % w 2000 r. do 17,9% w 2006 r., co nadal jest udziałem wysokim, gdyż oznacza, że prawie co piątą ofiarą wypadków drogowych jest osoba w wieku 0-18 lat. Porównywalne dane dla Polski dotyczą ofiar w grupie wieku 0-14 lat, gdyż dla zakresu wieku 0-18 lat nie znaleziono odpowiednich liczb. Liczba ofiar w wieku 0-14 lat w województwie podlaskim zmniejszyła się z 285 osób w 2000 r. do 137 osób w 2006 r., tj. o 59%. Odpowiednie liczby dla Polski w tej grupie wiekowej oznaczają spadek z 9301 osób w 2000 r. do 5908 osób w 2006 r. tj. o 36,5% [5]. Udział liczby ofiar w grupie wiekowej 0-14 lat w ogólnej liczbie ofiar wypadków drogowych w 2006 r. w województwie podlaskim wynosi 8,4%, natomiast dla całej Polski wskaźnik ten w 2006 r. wyniósł 9,2%, co oznacza, że w województwie podlaskim jest o około 10% mniej dzieci wśród osób poszkodowanych w wypadkach drogowych niż relatywnie w Polsce. Ponieważ ponad 90% ofiar wypadków drogowych stanowią ranni, więc rozkład liczby rannych w poszczególnych latach w okresie przedstawia się analogicznie jak rozkład liczby osób poszkodowanych w wypadkach drogowych ogółem. Jak wynika z tabeli 3 liczba osób rannych w grupie wiekowej 0-18 lat w wypadkach drogowych w województwie podlaskim zmniejszyła się z 473 osób w 2000 r. do 278 osób w 2006 r., co oznacza spadek o 41,2%. Natomiast udział liczby osób rannych do ogólnej liczby ofiar w tym czasie w grupie wiekowej 0-18 lat zmniejszył się z 96,9% w 2000 r. do 94,9% w 2006 r, co oznacza równocześnie, że w badanym okresie udział osób zabitych w grupie wiekowej 0-18 lat wzrósł z 3,1% w 2000 r. do 5,1% w 2006 r.

7 Piątkiewicz JA i wsp. Dzieci i młodzież jako ofiary wypadków W przeciwieństwie do zmniejszającej się liczby ofiar rannych w grupie dzieci i młodzieży w latach , liczba ofiar zabitych w tej grupie w województwie podlaskim w badanym okresie nie zmniejszyła się, ale wahała się w granicach od 15 do 23. Odpowiada to podobnej sytuacji w ogólnej liczbie śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w województwie podlaskim, która w latach w odróżnieniu od zmian liczby rannych ofiar, nie wykazywała tendencji zniżkowych i wynosiła np. 201 dla 2000 r. i 208 dla 2006 r. [3] Udział procentowy ofiar śmiertelnych w liczbie poszkodowanych w wypadkach drogowych w grupie dzieci i młodzieży jest ponad dwukrotnie niższy niż w całej grupie poszkodowanych (odpowiednio 5% i 10,9%), co wiąże się z dużą liczbą ofiar śmiertelnych wśród kierujących pojazdami w grupie dorosłych, a w grupie dzieci i młodzieży udział kierujących pojazdami w liczbie uczestników ruchu drogowego z natury rzeczy jest znacznie niższy. Porównując udział śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży w wieku 0-14 lat w stosunku do ogólnej liczby śmiertelnych ofiar w województwie podlaskim i w Polsce stwierdzić można, że w 2006 r. udział ten wynosił dla województwa podlaskiego 37%, a dla Polski 29%.[5], czyli udział ten był w województwie podlaskim o około 30% większy. Udział grupy wiekowej 0-14 lat śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w ogólnej liczbie śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w 2006 r. w niektórych innych krajach wynosił: Niemcy 3,0%, Czechy 3,2%, Wielka Brytania 3,6% [6] i był porównywalny z danymi polskimi. Około 75% ofiar śmiertelnych w grupie dzieci i młodzieży ginie na miejscu wypadku, a tylko około 25% umiera w następstwie wypadku w ciągu 30 dni, co jest typowe także w przypadku ofiar śmiertelnych w grupie dorosłych. Wśród ofiar wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży wystąpiła przewaga chłopców nad dziewczętami, przy czym w okresie , przewaga chłopców stopniowo się zmniejszała i od 58% w 2000 r. osiągnęła 53% w 2006 r. Udział dziewcząt wśród ofiar wypadków drogowych w województwie podlaskim był wyraźnie wyższy niż udział kobiet, który w badanym okresie wynosił około 35% [3]. Wśród ofiar śmiertelnych udział dziewcząt był niższy i stanowił około jedną trzecią wszystkich ofiar śmiertelnych w grupie dzieci i młodzieży. Zaobserwowany w latach spadek liczby ofiar wypadków drogowych w województwie podlaskim dotyczył głównie dzieci młodszych (0-6 lat) o 60% i dzieci starszych (7-14 lat) o 50%, natomiast w grupie młodzieży (15-17 lat) wynosił 23%. O ile wśród ofiar wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży grupa wiekowa lat stanowiła w 2000 r. 41,6%, to w 2006 r. udział ten wzrósł do 53,2%. Jeszcze wyraźniej grupa wiekowa lat dominowała wśród śmiertelnych ofiar wypadków drogowych dzieci i młodzieży, gdzie udział ten wyniósł w 2006 r. 66,7%, a w 2007 r. 80,9%. W pracy Goniewicza i wsp. [8] badającej wypadki komunikacyjne wśród dzieci i młodzieży na terenie Lublina w 2003 r. stwierdzono, że największa liczba osób poszkodowanych dotyczyła grup wiekowych lat i 7-13 lat, a wśród ofiar było 53,4 % chłopców i 46,6% dziewczynek. Dane te były bardzo zbliżone do wyników przedstawionej pracy. Porównując udział ofiar wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży w trzech kategoriach uczestników ruchu drogowego, tj.: kierujących pojazdami, pasażerów i pieszych, można było założyć, że najmniejszy będzie udział osób kierujących pojazdami. Dzieci do 10 lat w tym charakterze praktycznie nie uczestniczą w ruchu drogowym, poniżej wieku 16 lat przede wszystkim jako rowerzyści, a dopiero od 16 lat jako kierowcy motorowerów czy lekkich pojazdów silnikowych. W ogólnej liczbie ofiar wypadków drogowych, w których przeważały osoby dorosłe, w województwie podlaskim w latach kierujący pojazdami stanowili około 40%, pasażerowie około 35%, a piesi około 25% [3]. W grupie dzieci i młodzieży stwierdzono wśród ofiar około 20% kierujących pojazdami, 45% pasażerów i 35% pieszych, przy czym w kolejnych latach okresu udziały te nie wykazały większych zmian. Można to uznać za zgodne z oczekiwaniami. W kategoriach pasażerów jednakże stwierdzić należy, że udział ofiar w kategorii kierujących pojazdami jest wyższy niż można było się spodziewać. W grupach starszych wiekowo, oprócz rowerzystów, występują także osoby kierujące pojazdami silnikowymi. Jak podaje [9], ryzyko uczestniczenia w wypadku drogowym jest w przypadku kierowcy 18 letniego 5 krotnie wyższe niż w przypadku kierowcy w wieku ponad 25 lat. Ryzyko prowadzenia pojazdu przez kierowcę 18-letniego może być przyczyną znacznego udziału takich kierowców wśród ofiar wypadków drogowych. Wśród śmiertelnych ofiar w grupie dzieci i młodzieży w latach na terenie województwa podlaskiego kategoria kierujących pojazdami znalazła się na drugim miejscu po kategorii pasażerów, a przed kategorią pieszych. Jest to zapewne związane z faktem, ze dzieci i młodzież kierujący pojazdami są zagrożone cięższymi skutkami wypadku drogowego, np. w kolizji z rowerem, w porównaniu z innymi pojazdami. Porównanie liczby ofiar wypadków w grupie dzieci i młodzieży w województwie podlaskim w latach w zależności od rodzaju pojazdu uczest-

8 318 Probl Hig Epidemiol 2011, 92(2): niczącego w wypadku drogowym wykazało, ze blisko 2/3 liczby ofiar (64,0%) miało związek z wypadkami drogowymi z udziałem samochodu osobowego. Jednakże kolejnymi grupami poszkodowanych były ofiary wypadków drogowych z udziałem: roweru (17,9%), motocykla (6,5%), i motoroweru (4,6%). Są to znacznie wyższe udziały procentowe tych grup poszkodowanych niż w populacji osób dorosłych. I tak porównywalne liczby w Polsce w 2006 r. wynoszą dla ofiar wypadków drogowych z udziałem roweru 9,1%, motocykla 2,5%, motoroweru 1,9% [5]. Wynika stąd wniosek, że obecność młodego rowerzysty na drodze stanowi większe ryzyko wypadku drogowego niż obecność jako rowerzysty osoby dorosłej. Porównanie miejsc wypadków drogowych z udziałem dzieci i młodzieży w województwie podlaskim w latach według gmin wykazało, że ponad 30% liczby ofiar związane jest z trzema największymi miastami województwa, tj.: Białymstokiem, Łomżą i Suwałkami, gdzie w badanym okresie poszkodowanych zostało w sumie 845 osób. W ośmiu gminach miejskich w wypadkach drogowych w badanym okresie poszkodowanych było osób w grupie dzieci i młodzieży. W tej liczbie znalazła się tez jedna gmina wiejska, tj. Kobylin-Borzymy w powiecie Wysokie Mazowieckie. Najpoważniejszymi konsekwencjami wypadków drogowych są ofiary śmiertelne. Szczególne znaczenie mają zgony na skutek wypadków w grupie dzieci i młodzieży, należące do najczęstszych przyczyn umieralności w tej grupie. Wykładnikiem ponoszonych z tego tytułu strat społecznych są lata utracone związane z przedwczesnymi zgonami. Ze stwierdzonych liczb lat utraconych z powodu wypadków drogowych w województwie podlaskim w latach wynika, że coroczna liczba lat utraconych zawiera się w granicach lat, co daje w 7-letnim okresie sumę blisko lat utraconych. Ta ogromna strata społeczna należy do strat, których można uniknąć, głównie poprzez właściwie prowadzoną akcję zapobiegawczą. Zaobserwować można, że o ile w latach przeważały lata utracone z powodu zgonów chłopców w wypadkach drogowych, to po 2005 roku większy udział w latach utraconych wynika ze zgonów dziewcząt. Wnioski Analizując dane dotyczące wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży w województwie podlaskim w latach przedstawić można następujące wnioski. 1. Liczba ofiar wypadków drogowych w grupie dzieci i młodzieży w badanym okresie uległa stopniowemu zmniejszeniu, w sumie o 40%, natomiast nie zmniejszała się liczba ofiar śmiertelnych. 2. Wśród ofiar przeważali chłopcy, ale ta przewaga w badanym okresie ulegała stopniowemu zmniejszeniu na rzecz ofiar wśród dziewcząt. 3. Największą grupę wśród ofiar stanowiły starsze grupy wiekowe lat, a następnie lat. Przewaga ta była jeszcze wyraźniejsza w przypadku ofiar śmiertelnych. 4. Największa liczba ofiar w kategoriach uczestników ruchu drogowego dotyczyła pasażerów, ale znaczny był też udział grupy kierujących pojazdami, zwłaszcza w przypadku ofiar śmiertelnych. 5. Poza ofiarami wypadków z udziałem samochodów osobowych, znaczną grupę stanowiły ofiary wypadków rowerowych (182). 6. Coroczne straty społeczne z powodu wypadków drogowych z udziałem dzieci i młodzieży na terenie województwa podlaskiego osiągają poziom około 1000 utraconych lat życia. 7. Poprawa sytuacji związanej z wypadkami drogowymi dzieci i młodzieży w województwie podlaskim w latach , świadcząca o skuteczności prowadzonych akcji profilaktycznych, nakazuje kontynuować i intensyfikować prowadzenie takich akcji. Piśmiennictwo / References 1. Ministerstwo Transportu. Biuro Informacji i Promocji. Komunikat nr 46 (133) z dnia Warszawa, Pawińska M, Piątkiewicz JA, Zalewska M i wsp. Road casualities in Podlaskie voivodeship in the years Zdr Publ 2008, 118(4): Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 635 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez policję statystyki zdarzeń drogowych. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 2006, World report on road traffic injury prevention. WHO Genewa Komenda Główna Policji. Wypadki drogowe w Polsce w 2006 r. Warszawa Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD. Instytut Transportu Samochodowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny, Warszawa Główny Urząd Statystyczny. Trwanie życia w 2009 r. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa Goniewicz M, Wnuk J, Ostrowski M i wsp. Wypadki komunikacyjne jako przyczyny obrażeń u dzieci. Zdr Publ 2006, 116(1): Transport environment and health. WHO Regional Publications, Copenhagen 2000.

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS liczba ofiar smiertelnych liczba zarejestrowanych pojazdów WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS TENDENCJE OGÓLNE W 2013 roku zagrożenie na polskich drogach zmalało 1. W stosunku do 2012

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce IV konferencja brd PKD Udział WORD w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego Chełm, 26 27 września 2013 Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(93)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(93)/2013 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(93)/2013 Jarosław Zalewski 1 ANALIZA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW JAKO PRZYCZYN WYPADKÓW DROGOWYCH 1. Wstęp Artykuł jest drugą częścią pracy p.t. Porównanie niektórych wskaźników

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

ranni w w yniku najechania na drzew o

ranni w w yniku najechania na drzew o INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W ZAKRESIE ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z NAJECHANIEM POJAZDEM NA DRZEWO Wypadki i ich ofiary na skutek najechania

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2006 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r.

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r. 2012 Podstawowe statystyki wypadków drogowych na zamiejskiej sieci dróg krajowych w roku 2011 Opracowanie: Wydział Pomiarów Ruchu Departament Studiów GDDKiA Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO POLSKI, NIEMIEC I CZECH

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO POLSKI, NIEMIEC I CZECH Piotr SZCZĘSNY, Joanna RYMARZ BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO POLSKI, NIEMIEC I CZECH Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki analiz głównych wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego w trzech sąsiednich

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012 ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze 2012 Wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Wojciech Stępniewski, Maria Rydzewska-Dudek, Jerzy Janica, Janusz Załuski, Magdalena Okłota, Michał Szeremeta

Wojciech Stępniewski, Maria Rydzewska-Dudek, Jerzy Janica, Janusz Załuski, Magdalena Okłota, Michał Szeremeta ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2007, 53, SUPPL. 2, 50 54 Wojciech Stępniewski, Maria Rydzewska-Dudek, Jerzy Janica, Janusz Załuski, Anna Niemcunowicz-Janica,

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2005 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina W niniejszym opracowaniu wzięto pod uwagę okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2011 roku, tj. 21 miesięcy, oraz w celach

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WOJEWÓDZTWO POMORSKIE RAPORT BRD 2009 CZĘŚĆ II OCENA SYSTEMU BRD Gdańsk, kwiecień 2010 Opracowanie wykonano na zlecenie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM, NA TLE POLSKI

ANALIZA ZMIAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM, NA TLE POLSKI ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 213 Seria: TRANSPORT z. 79 Nr kol. 1883 Rafał BURDZIK 1, Elżbieta MACIOSZEK 2, Grzegorz SIERPIŃSKI 3, Jan WARCZEK 4 ANALIZA ZMIAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W

Bardziej szczegółowo

Nr 1144. Informacja. Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1144. Informacja. Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 Sierpień 2005 Adam Kucharz Informacja Nr 1144 W

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT W POLSCE W LATACH

ANALIZA ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT W POLSCE W LATACH Krzysztof TERESZKIEWICZ, Karolina CHOROSZY ANALIZA ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT W POLSCE W LATACH 2006-2015 Celem pracy była analiza zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt i ich skutków z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2014 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

B & N, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONONY. koordynatorem projektu jest

B & N, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONONY. koordynatorem projektu jest B & N, czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONONY Projekt realizowany na terenie województwa mazowieckiego koordynatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Projekt B&N jest komponentem

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW W RUCHU DROGOWYM BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW W RUCHU DROGOWYM Leszek Kornalewski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Racławice 13 marca 2015 r. Stan bezpieczeństwa w ruchu

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 21 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu Warszawa, 211 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 216 ROKU 2 W lipcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 11 wypadków drogowych (o 46 więcej niż w lipcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów w Polsce w 2014 roku

Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów w Polsce w 2014 roku Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Janusz Popiel Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na drogach świata

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010 21 Mirosław Gidlewski Leszek Jemioł Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010

Bardziej szczegółowo

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku Wypadki spowodowane przez innych użytkowników drogi, gdzie poszkodowany został pieszy w 2011 roku Pojazd Samochód osobowy 5 486 423 6 040 Samochód ciężarowy bez przyczepy 251 41 240 Pojazd nieustalony

Bardziej szczegółowo

Społeczne i zdrowotne koszty wypadków drogowych. Paulina Miśkiewicz Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce Białystok, 16 Maja 2013

Społeczne i zdrowotne koszty wypadków drogowych. Paulina Miśkiewicz Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce Białystok, 16 Maja 2013 Społeczne i zdrowotne koszty wypadków drogowych Paulina Miśkiewicz Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce Białystok, 16 Maja 2013. Dekada Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Uchwała 54/255

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 216 ROKU 2 W sierpniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 125 wypadków drogowych (o 5 więcej niż w sierpniu 215 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(89)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(89)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(89)/2012 Jacek Caban 1, Paweł Droździel 2, Štefan Liščák 3 WYBRANE ASPEKTY STANU BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE DROGOWYM Słowa kluczowe: stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM www.kwp.radom.pl BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 25000 2013 2014 20000 19856 19 334 15000 10000 5000 0 2 474 2 354 348 321 3047 2 890 Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 311 300 Kolizje

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Bezpieczeństwo w ruchu drogowym W 2008 roku na terenie KPP Inowrocław zaistniało 2391 zdarzeń drogowych, z czego 2270 to kolizje drogowe, a 121 to wypadki drogowe. W zdarzeniach tych 152 osoby doznały

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Opracowano w Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Autor: mgr. inż. Krzysztof Opoczyński

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, -24 Warszawa ZSE.576.71.211.ŁC RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 3 611 wypadków drogowych, w których 355 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 216 ROKU 2 W październiku 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 13 wypadki drogowe (o 18 więcej niż w październiku 215 r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych Konferencja Naukowo Techniczna MIASTO I TRANSPORT 2008 Bezpieczny system transportowy Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Wyniki klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych na sieci dróg TEN-T

R A P O R T Wyniki klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych na sieci dróg TEN-T R A P O R T Wyniki klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych na sieci dróg TEN-T Opracował: Departament Zarządzania Ruchem Wydział Analiz i Kontroli BRD Warszawa, sierpień

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH O WYPADKACH DROGOWYCH PO WPROWADZENIU OBOWIĄZKU STOSOWANIA ŚWIATEŁ PRZEZ CAŁY ROK PRZEZ CAŁA DOBĘ

ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH O WYPADKACH DROGOWYCH PO WPROWADZENIU OBOWIĄZKU STOSOWANIA ŚWIATEŁ PRZEZ CAŁY ROK PRZEZ CAŁA DOBĘ ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH O WYPADKACH DROGOWYCH PO WPROWADZENIU OBOWIĄZKU STOSOWANIA ŚWIATEŁ PRZEZ CAŁY ROK PRZEZ CAŁA DOBĘ Anna Zielińska ITS Od dnia 17 kwietnia 27 roku w Polsce obowiązuje przepis

Bardziej szczegółowo

Strategia poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce

Strategia poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce Strategia poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce Michael Wodzicki, V KONGRES POLSKIEJ IZBY UBEZPIECZEŃ Sopot 9 maja 2017 POUFNE I PRAWNIE ZASTRZEŻONE Korzystanie bez zgody zabronione Wprowadzenie około

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 216 ROKU 2 W czerwcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 143 wypadki drogowe (o 74 więcej niż w czerwcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów w Polsce w 2015 roku

Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów w Polsce w 2015 roku Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 czerwca 2005 r. Ogólnopolskie seminarium: Pasy bezpieczeństwa w Polsce i na świecie. - znaczenie, stosowanie, promowanie

Warszawa, 29 czerwca 2005 r. Ogólnopolskie seminarium: Pasy bezpieczeństwa w Polsce i na świecie. - znaczenie, stosowanie, promowanie Warszawa, 29 czerwca 2005 r. Ogólnopolskie seminarium: Pasy bezpieczeństwa w Polsce i na świecie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce - Stosowanie pasów w bezpieczeństwa a konsekwencje wypadków

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo drogowe w krajach Unii Europejskiej polityka transportowa na lata 2011-2020

Bezpieczeństwo drogowe w krajach Unii Europejskiej polityka transportowa na lata 2011-2020 PTAK Aleksandra 1 Bezpieczeństwo drogowe w krajach Unii Europejskiej polityka transportowa na lata 2011-2020 WSTĘP Bezpieczeństwo na drogach jest od lat jednym z głównych problemów społecznych. W Europie

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU 2 W lutym 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 74 wypadki drogowe (o 12 więcej niż w lutym 2016 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

Badania zróżnicowania ryzyka wypadków przy pracy na przykładzie analizy bezwzględnej i wskaźnikowej dla branży górnictwa i Polski

Badania zróżnicowania ryzyka wypadków przy pracy na przykładzie analizy bezwzględnej i wskaźnikowej dla branży górnictwa i Polski 35 UKD 622.86/.88:001.891.3:331.46 Dr inż. Marcin Krause* ) Badania zróżnicowania ryzyka wypadków przy pracy na przykładzie analizy bezwzględnej i wskaźnikowej dla branży górnictwa i Polski Research of

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Autor: Krzysztof Opoczyński Warszawa, maj 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Obciążenie ruchem sieci dróg wojewódzkich w 2015 roku...

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach Wypadki drogowe i ich skutki w 2006 roku W W 2006 roku odnotowano 46 876 wypadków w drogowych, Na skutek

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia wypadków komunikacyjnych w Polsce

Epidemiologia wypadków komunikacyjnych w Polsce Owczarek Probl Hig Epidemiol AJ, Kowalska 2014, M. 95(1): Epidemiologia 55-61 wypadków komunikacyjnych w Polsce 55 Epidemiologia wypadków komunikacyjnych w Polsce Epidemiology of traffic accidents in Poland

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Procentowe porównanie ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2010 roku do roku 2001 w państwach Unii Europejskiej Procentowe porównanie ilości

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/10,wypadki-drogowe-w-2004-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2004 R. Wypadki drogowe

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD Gdańsk, grudzień 2010 r. Egz. nr... Projekt wykonały Połączone Zespoły Autorskie Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej jako Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT Lęborski

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM REALIZACYJNY NA LATA 2015 2016. Do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

WOJEWÓDZKI PROGRAM REALIZACYJNY NA LATA 2015 2016. Do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 WOJEWÓDZKI PROGRAM REALIZACYJNY NA LATA 2015 2016 Do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 1. Polska na tle państw Unii Europejskiej (źródło: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

OPOLSKI WOJEWÓDZKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

OPOLSKI WOJEWÓDZKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO OPOLSKI WOJEWÓDZKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016 2017 OPOLSKA WOJEWÓDZKA RADA BEZPICZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO LUTY 2016 1. Polska na tle państw Unii Europejskiej (źródło: Stan bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW SKOLIOZ U DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW NA PRZESTRZENI OSTATNICH PIĘĆDZIESIĘCIU LAT

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW SKOLIOZ U DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW NA PRZESTRZENI OSTATNICH PIĘĆDZIESIĘCIU LAT Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Magdalena Rusin, Grażyna Szypuła, Jadwiga Nabielska, Ewa Kowalska, Grażyna Kępys Bielski Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe dane demograficzne o dzieciach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji procedury Niebieskie karty przez jednostki organizacyjne Policji w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z realizacji procedury Niebieskie karty przez jednostki organizacyjne Policji w I półroczu 2008 roku Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji Dokument zatwierdził: insp. Michał Czeszejko-Sochacki Dyrektor Biura Prewencji KGP Sprawozdanie z realizacji procedury Niebieskie karty przez jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza dochodów w powiatach podregionu ostrołęcko-siedleckiego

Analiza porównawcza dochodów w powiatach podregionu ostrołęcko-siedleckiego Agnieszka Ginter Zakład Ekonomiki, Organizacji Rolnictwa i Agrobiznesu Akademia Podlaska w Siedlcach Analiza porównawcza dochodów w powiatach podregionu ostrołęcko-siedleckiego Wstęp Budżet gminy należy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Gorzów Wlkp., 06.11.2008 r. INFORMACJA dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Wypadki drogowe i ich skutki w poszczególnych miesiącach

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU W końcu 2010 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowanych było 3419 osób niepełnosprawnych, czyli o 140 osób (tj. o

Bardziej szczegółowo

3,13% 7,29% 80,21% 1. Procentowy wykres kołowy masy ciała zbadanych dzieci.

3,13% 7,29% 80,21% 1. Procentowy wykres kołowy masy ciała zbadanych dzieci. DANE STATYSTYCZNE: Liczba dzieci w czterech oddziałach: 11 Liczba przebadanych dzieci: 96 Procentowy podział dzieci w kategoriach wagowych: - dzieci z niedowagą: 7,29% - dzieci z prawidłową masą : 8,21%

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 217 ROKU 2 W marcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 19 wypadków drogowych (o 54 więcej niż w marcu 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH 2016 2020. 1. DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE Magdalena Rezwow-Mosakowska, Transeko Sp. j. 11 grudnia 28, Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI 1. PODSTAWOWE STATYSTYKI ZDARZEŃ 2. WYPADKI Z NIECHRONIONYMI UCZESTNIKAMI RUCHU 3. WIEK OFIAR WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 217 ROKU 2 W maju 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadków drogowych (o 33 więcej niż w maju 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W RUCHU DROGOWYM WSPÓLNYM PROBLEMEM KRAJÓW UE

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W RUCHU DROGOWYM WSPÓLNYM PROBLEMEM KRAJÓW UE GAMBIT Lubelski Bezpieczeństwo dzieci jako uczestników ruchu drogowego BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W RUCHU DROGOWYM WSPÓLNYM PROBLEMEM KRAJÓW UE Prof. Ryszard Krystek Instytut Transportu Samochodowego Krasnobród,

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

STAN BRD POLSKA. styczeń czerwiec 2014/2015. wrd@mazowiecka.policja.gov.pl. Kolizje. Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym

STAN BRD POLSKA. styczeń czerwiec 2014/2015. wrd@mazowiecka.policja.gov.pl. Kolizje. Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym www.kwp.radom.pl STAN BRD POLSKA styczeń czerwiec 2014/2015 180000 160000 2014 2015 166184 170 836 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 15 964 14 917 1 408 1 273 19455 18 109 1295 1 162 Wypadki

Bardziej szczegółowo

R U C H B U D O W L A N Y

R U C H B U D O W L A N Y , GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO R U C H B U D O W L A N Y w 214 roku Warszawa, luty 215 r. 1. Wprowadzenie Badania ruchu budowlanego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego są prowadzone już od 1995

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2012 roku

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2012 roku MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2012 roku UMOWA NR TRD/ 11 /2013 - ETAP

Bardziej szczegółowo

RYNEK WYBRANYCH NARZĘDZI I MASZYN ROLNICZYCH DO PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE W LATACH

RYNEK WYBRANYCH NARZĘDZI I MASZYN ROLNICZYCH DO PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE W LATACH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/2009 Czesław Waszkiewicz Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie RYNEK WYBRANYCH NARZĘDZI I MASZYN ROLNICZYCH DO PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013. Drogi krajowe

Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013. Drogi krajowe Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013 Drogi krajowe Seite 1 Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA 2008-2013 Samochody Samochody Motocykle Piesi i rowerzyści osobowe ciężarowe Człowiek

Bardziej szczegółowo

Wypadki w budownictwie zbadane przez inspektorów pracy PIP w okresie I - III kwartału 2007 r.

Wypadki w budownictwie zbadane przez inspektorów pracy PIP w okresie I - III kwartału 2007 r. Wypadki w budownictwie zbadane przez inspektorów pracy PIP w okresie I - III kwartału 2007 r. I. Ogólna skala problemu W okresie I-III kwartału bieżącego roku inspektorzy dokonali analizy okoliczności

Bardziej szczegółowo

III WARMIŃSKO MAZURSKIE FORUM DROGOWE Realizacja NPBRD na poziomie regionalnym sukcesy i wyzwania. Olsztyn, dnia 26 września 2016 r.

III WARMIŃSKO MAZURSKIE FORUM DROGOWE Realizacja NPBRD na poziomie regionalnym sukcesy i wyzwania. Olsztyn, dnia 26 września 2016 r. III WARMIŃSKO MAZURSKIE FORUM DROGOWE Realizacja NPBRD 2013-2020 na poziomie regionalnym sukcesy i wyzwania Olsztyn, dnia 26 września 2016 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Wstępne statystyki

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe z przyczyn technicznych w ujęciu statystycznym na podstawie badań międzynarodowych i krajowych

Wypadki drogowe z przyczyn technicznych w ujęciu statystycznym na podstawie badań międzynarodowych i krajowych BALKE Marcin 1 KARPIŃSKI Robert 2 Wypadki drogowe z przyczyn technicznych w ujęciu statystycznym na podstawie badań międzynarodowych i krajowych WSTĘP Od przełomu lat dziewięćdziesiątych obserwujemy w

Bardziej szczegółowo

Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku

Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

Globalny Partner na rzecz bezpiecznego świata

Globalny Partner na rzecz bezpiecznego świata DEKRA Polska Bezpieczeństwo na drodze Globalny Partner na rzecz bezpiecznego świata PARTNER NA RZECZ BEZPIECZNEGO ŚWIATA Zapewniamy bezpieczeństwo na drodze. w biznesie. w domu. Page 2 Raporty bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Polacy wobec wypadków drogowych NR 96/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Polacy wobec wypadków drogowych NR 96/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 96/ ISSN 233-822 Polacy wobec wypadków drogowych Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Generalny Pomiar Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich województwa lubelskiego

Generalny Pomiar Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich województwa lubelskiego POLSKI KONGRES DROGOWY II Lubelskie Forum Drogowe 2-3 marca 1971 Generalny Pomiar Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich województwa lubelskiego dr inż. Tadeusz Suwara Transprojekt-Warszawa Sp.

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ.

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ. A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ. LUBUSKIEGO I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w województwie podlaskim w latach 2005-2011

Wypadki przy pracy w województwie podlaskim w latach 2005-2011 Zalewska Probl Hig M, Epidemiol Genowska 2013, A, Harasim 94(3): 569-576 E. Wypadki przy pracy w województwie podlaskim w latach 2005-2011 569 Wypadki przy pracy w województwie podlaskim w latach 2005-2011

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Struktura demograficzna powiatu

Struktura demograficzna powiatu Struktura demograficzna powiatu Gminą o największej ilości mieszkańców w Powiecie Lubelskim są Niemce posiadająca według stanu na dzień 31.12.29 r. ponad 17 tysięcy mieszkańców, co stanowi 12% populacji

Bardziej szczegółowo

Rola szkolnej edukacji komunikacyjnej w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

Rola szkolnej edukacji komunikacyjnej w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Rola szkolnej edukacji komunikacyjnej w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Opracowanie: Agata Mazur Szkoła Podstawowa nr 1 Im. Józefa Wybickiego w Rumi Rumia 2005 Stan bezpieczeństwa ruchu

Bardziej szczegółowo