Analiza czynników wpływających na gęstość ofiar śmiertelnych na drogach krajowych w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza czynników wpływających na gęstość ofiar śmiertelnych na drogach krajowych w Polsce"

Transkrypt

1 Journal of KONBiN 1 (13) 2010 ISSN Analysis of factors influencing the density of fatalities on national roads in Poland Analiza czynników wpływających na gęstość ofiar śmiertelnych na drogach krajowych w Polsce Wojciech Kustra, Kazimierz Jamroz Department of Highway Engineering, Faculty of Civil Engineering and Environment, Gdansk University of Technology, ul. Narutowicza 11, Gdansk, Polska Katedra Inżynierii Drogowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11, Gdańsk, Polska Abstract. In Poland 20% of the total number of accidents occur on the national roads, which constitute 7% of the length of all roads. In the case of fatalities this share is significantly higher as it constitutes up to 36% of the total casualties. In accordance with the EU Directive (Journal of Laws EU L. 319/59) the level of road traffic safety should be raised by targeting investment on the most dangerous road sections. Finding the dependence between road and traffic factors and the number of accidents and casualties of road accidents may be helpful in predicting safety levels and selecting road traffic safety improvement measures. The paper presents the experience of other countries and preliminary tests results of the impact of the selected factors on the density and the number of road accident fatalities on the national roads in Poland. Key words: national roads, road traffic safety, impact factors, road accident fatalities Streszczenie. W Polsce na drogach krajowych, które stanowią 7 % długości wszystkich dróg dochodzi do ponad 20% ogółu wypadków. W przypadku ofiar śmiertelnych udział ten jest znacznie wyższy, bo stanowi aż 36% ogółu ofiar. Zgodnie z Unijną Dyrektywą (Dz.U. UE L.319/ 59) poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego powinien zostać podniesiony poprzez inwestycje na najbardziej niebezpiecznych odcinkach dróg. Znalezienie zależności pomiędzy czynnikami drogowo-ruchowymi a liczbą wypadków i ofiar wypadków drogowych może być pomocna przy prognozowaniu poziomu bezpieczeństwa i wyborze środków poprawy brd. W referacie przedstawiono doświadczenia innych krajów i wstępne wyniki badań wpływu wybranych czynników na gęstość i liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na drogach krajowych w Polsce. Słowa kluczowe: drogi krajowe, bezpieczeństwo ruchu drogowego, czynniki wpływu, ofiary śmiertelne wypadków.

2 Analysis of factors influencing the density of fatalities on national roads in Poland Analiza czynników wpływających na gęstość ofiar śmiertelnych na drogach krajowych w Polsce Wstęp Zgodnie z wymogami Unijnej Dyrektywy oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego powinny wykazać, na poziomie strategicznym, jaki jest wpływ różnych planowanych wariantów danego projektu infrastruktury na bezpieczeństwo ruchu drogowego, oraz odgrywać decydującą rolę przy wytyczaniu przebiegu dróg. Poziom bezpieczeństwa na istniejących drogach powinien zostać podniesiony poprzez inwestycje realizowane na określonych odcinkach dróg charakteryzujących się największą koncentracją wypadków lub największym możliwościami ograniczenia wypadków [1]. Stworzenie modeli prognozowania wypadków oraz ofiar będzie jednym z elementów umożliwiających określenie wpływu poszczególnych czynników drogowo ruchowych na poziom BRD na drogach istniejących oraz nowo budowanych. Zgodnie z artykułem ósmym Dyrektywy stworzenie wytycznych, modeli, pozwalających określić istniejący oraz prognozowany poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych odcinkach dróg, leży w obowiązku zarządzającymi drogami. W Polsce drogi krajowe od długości km stanowią 7% długości wszystkich dróg twardych w Polsce. W niniejszym referacie przedstawiono wyniki analiz dotyczących określenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA (wszystkie drogi ekspresowe, autostrady oraz pozostałe drogi krajowe poza powiatami grodzkimi). W latach doszło na nich do ponad 29 tysięcy wypadków, w których osób odniosło obrażenia, a poniosło śmierć (20% ogółu wypadków, 22% ogółu rannych i aż 36% ogółu ofiar śmiertelnych na wszystkich drogach w Polsce) [2]. 2. Charakterystyka problemu Korzystając z studiów literatury przedstawiono wybrane czynniki drogowo-ruchowe, które zostały wykorzystane przy budowie modeli w innych krajach. Ze względu na inny charakter czynników wpływających na liczbę wypadków i ofiar zostały one podzielona na dwie grupy: ruchowe oraz drogowe. Wpływ ruchu drogowego (występuje tutaj duża zmienność tego czynnika na różnych odcinkach lub w ciągu roku) to między innymi: średnioroczne dobowe natężenie ruchu (SDNR), udział pojazdów ciężkich, wielkość ruchu pieszego. W większości dostępnych publikacji przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych czynników na liczbę wypadków drogowych. Natomiast bardzo mało jest danych o szczegółowych modelach prognozowania liczby ofiar rannych czy śmiertelnych w zależności od czynników drogowo-ruchowych. W większości stosowanych modeli zastosowano uogólniony model regresji liniowej opisany wzorem (1): gdzie: X i- zmienne niezależne,

3 222 Jamroz K. Kustra W. - parametry równania. Najczęściej używaną zmienną niezależna braną pod uwage w budowie modeli jest : średnioroczne dobowe natężenie ruchu (SDNR) [4], [5], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15]. Należy zauważyć, że wraz ze wzrostem natężenia ruchu rośnie liczba wypadków i ich ofiar. Innym elementem mającym wpływ na liczbę wypadków jest udział pojazdów ciężarowych [12]. Wraz ze wzrostem udziału pojazdów ciężarowych na drogach wielopasmowych maleje liczba wypadków. W przypadku ruchu niechronionych użytkowników dróg jednym z czynników wpływających na liczbę wypadków i ofiar jest gęstość przejść dla pieszych [13]. Dowodzą oni, że wraz ze wzrostem kolizji ruchu pieszego i pojazdów rośnie liczba wypadków i ofiar. Istotną grupę zmiennych niezależnych stanowią czynniki drogowe: klasa, typ, przekrój, krętość, falistość, nawierzchnia, liczba skrzyżowań, oznakowanie czy dostępność,. Czynniki te są niezmienne w dłuższym okresie czasu. Klasa drogi (autostrada, drogi ekspresowe, główne, itd) agreguje wiele czynników drogowo ruchowych. Dla przykładu autostrady nie przechodzą przez tereny zabudowane, występuje na niej bardzo mała dostępność, prędkość podróży jest bardzo wysoko, taka droga znacznie się różni od jedno jezdniowej drogi przebiegającej przez wiele miast. W klasie drogi często jest również ukryty jej przekrój, szerokość. Jednak w przypadku modelowania dróg jednej klasie czy typie w literaturze przekrój drogi oraz nawierzchnia pojawia się jako jeden z czynników wpływających na liczbę wypadków [10] [13], [15]. Jednym z ważniejszych czynników wpływających na liczbę wypadków i ofiar jest gęstość lub liczba skrzyżowań [4], [5], [14]. Istnieje korelacja pomiędzy liczbą skrzyżowań a prędkością poza obszarami zabudowanymi, Często w obszarze skrzyżowania zostaje ograniczona prędkość administracyjne lub jak w przypadku rond prędkość jest redukowana samoistnie przez parametry geometryczne skrzyżowania, itd. [6], [14]. Problem dostępności do drogi oraz jego wpływu na liczbę wypadków został bardzo szeroko oraz dokładnie opisany przez Kiecia w pracy [9]. W badaniach tych zastosowano uogólniony modele regresji liniowej. Dowodzi on, że wraz ze wzrostem gęstości skrzyżowań rośnie liczba wypadków, dodatkowo wzrost gęstości zjazdów również wpływa negatywnie na liczbę wypadków, jednak jego wpływ jest kilkunastokrotnie mniejszy niż pojedynczego skrzyżowania. Krętość, jako czynnik najczęściej określany, jako sumę kątów zwrotu trasy, natomiast falistość, jako bezwzględną wartość różnic wysokości lub % pochylenia trasy na jego długości. Dodatkowo w niektórych modelach pojawia się wpływ promieni łuków na liczbę wypadków. Uzyskane wyniki dowodzą wzrost liczby wypadków wraz ze spadkiem promienia łuku poziomego na drodze[10], [15]. W modelach prognozowania wypadków mogą również wystąpić wypadkowe połączenia tych dwóch grup czynników. Jednym z takich elementów będzie prędkość lub liczba pojazdów przekraczających prędkość. Wpływ będzie miał na nią zarówno natężenie ruchu jak i np. geometria drogi, gęstość skrzyżowań czy ograniczenia administracyjne [6]. 3. Poligon badawczy Prace badawcze zmierzające do opracowania modeli ofiar śmiertelnych wypadków drogowych rozpoczęto od wykorzystania dostępnych dla autorów danych o sieci dróg

4 Analysis of factors influencing the density of fatalities on national roads in Poland Analiza czynników wpływających na gęstość ofiar śmiertelnych na drogach krajowych w Polsce 223 krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Dane wejściowe stanowiły baza danych o sieci dróg krajowych z podziałem na ponad 5,5 tys. punktów referencyjnych (do analiz przyjęto 5.1 tys. odcinków). Każdy odcinek posiada informację o: numerze drogi, kodzie referencyjnym początku i końca, kilometrażu, długości, klasie drogi, natężeniu z pomiarów generalnych w roku 2000 i 2005 z podziałem na strukturę rodzajową pojazdów, przekroju poprzecznym, liczbie pasów ruchu, długości odcinków zabudowanych. Dla każdego z tych odcinków zostały zebrane informacje o zdarzeniach drogowych, ich ofiarach oraz innych charakterystykach przypisanych pojedynczym wypadkom. Dane pochodziły z Systemu Ewidencji Kolizji i Wypadków SEWIK. Wszystkie dane zostały zweryfikowane w poszczególnych oddziałach wojewódzkich GDDKiA. Analizą objęto dane o wypadkach z lat [2]. Ze względu na duże zróżnicowanie w długości odcinków (najkrótsze odcinki nie przekraczały 100 m najdłużej mają ponad 8 km), zastosowano ich agregację. Przy modelowaniu tak krótkich odcinków gęstość zdarzeń czy ofiar może być zależna tylko od jednego czynnika np. skrzyżowania, pojedynczego wypadku. Na wielu z tych odcinków nie występują żadne zdarzenia lub jedno zdarzenie może powodować bardzo dużą gęstość wypadków czy ofiar przy bardzo krótkich odcinkach. W celu uniknięcia takich problemów uznano, że do dalszych prac należy połączyć odcinki w dłuższe. Założeniem było długość odcinka wynosiła ponad 20 km. Starano się tak dobrać odcinki, aby minimalna liczba wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi wynosiła 10 w ciągu 3 ostatnich lat. Kryterium budowy bazy danych z połączonymi odcinkami referencyjnymi był: przekrój, klasa drogi, podobna wielkość natężenia ruchu (starano się dobrać odcinki o takim samym przekroju poprzecznym, wielkości natężenia, klasie drogi), skrzyżowanie z inną drogą krajową lub wojewódzką. Na tej podstawie sieć dróg krajowych została podzielona na 596 jednorodnych odcinków, z czego 533 stanowią drogi jedno jezdniowe, 26 to drogi dwujezdniowe oraz 32 to drogi ekspresowe i autostrady. (rys. 1). Łączna długość odcinków wynosi ponad 17 tys. km, średnie natężenie ruchu 9,1 tys, praca przewozowa w ciągu 3 lat to prawie 170 mld pojkm. W tablicy 1 zestawiono długości odcinków, pracę przewozową, średnioroczne dobowe natężenie ruchu z podziałem na typy dróg.

5 224 Jamroz K. Kustra W. Rys. 1 Drogi krajowe z podziałem na typy dróg. Tablica 1. Zestawienie długości odcinków oraz dane ruchowe na drogach krajowych w latach Liczba Praca Długość Natężenie odcinków przewozowa Typ drogi SL N n PP [liczba] [km] mln pojkm/ 3 lata P/dobę G-GP1/ , , G-GP1/2+pobocze , , G-GP2/ , , S2/ ,4 5005, A2/ , , Pozostałe 5 135, , Razem , , A Autostrady, S drogi ekspresowe, G drogi główne, GP Główne pośpieszne. W tablicy 2 i na rysunku 2 przedstawiono liczbę i gęstość ofiar śmiertelnych na wybranych odcinkach w poszczególnych typach dróg w latach Największa

6 Analysis of factors influencing the density of fatalities on national roads in Poland Analiza czynników wpływających na gęstość ofiar śmiertelnych na drogach krajowych w Polsce 225 gęstość ofiar śmiertelnych występuje na drogach dwujezdniowych G-GP2/2 i na drogach jednojezdniowych z utwardzonym poboczem G-GP ½ + pobocze. Rys. 2. Gęstość ofiar śmiertelnych na drogach krajowych w Polsce w latach Tablica 2 Gęstość i liczba ofiar śmiertelnych. na drogach krajowych w latach Liczba of. śmiertelnych Typ drogi Średnia liczba ofiar śmiertelnych na odcineku drogi SLZ Gęstość ofiar śmiertelnych GLZ LZ G-GP1/ ,0 0,092 G-GP1/2+pobocze ,4 0,178 G-GP2/ ,1 0,226 S2/ ,3 0,117 A2/ ,4 0,056 Pozostałe 46 9,2 0,113 Razem ,8 0,114

7 226 Jamroz K. Kustra W. Aktualnie zbierane są dodatkowe informacje odnośnie każdego odcinka: szerokość drogi (szerokość jezdni, pobocza) typu nawierzchni, pobocza, występowania chodników, pasów rozdziału, występowanie barier rozdzielających ruch, gęstości i typów skrzyżowań, gęstości wjazdów, ograniczeń prędkości, prędkości podróży, dane dotyczące krętości oraz falistości odcinka drogi, występowania fotorejestratorów prędkości lub innych urządzeń kontrolnych. 5.Dobór modeli Zbudowano i przeanalizowano kilkanaście modeli zależności gęstości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych od zidentyfikowanych czynników na analizowanych opdcinkach dróg krajowych. Parametry modeli dobierano za pomoca programu STATISTICA. Najbardziej obiecującym modelem, pokazującym wpływ analizowanych czynników na poziom start w ruchu drogowym jest model opisany wzorami: (2) dla gęstości ofiar śmiertelnych, (3) dla liczby ofiar smiertelnych. EW tablicy 3 zestawiono parametry analizowanych modeli. gdzie: GZ k Gęstość ofiar smiertelnych, GZ 1 - Gęstość ofiar śmiertelnych na drogach jednojezdniowych, GZ 2 - Gęstość ofiar śmiertelnych na drogach dwujezdniwych, ekspresowych i autostradach LZ k Liczba ofiar smiertelnych, GZ 1 - Liczba ofiar śmiertelnych na drogach jednojezdniowych, GZ 2 - Liczba ofiar śmiertelnych na drogach dwujezdniwych, ekspresowych i autostradach, N Średnioroczne dobowe natężenie ruchu, PZ procent długości terenu zabudowanego [%], T Typ drogi, liczba pasów, UC Udział pojazdów ciężarowych [%]. Tablica 3 Zestawienie parametrów analizowanych modeli gęstości i liczby ofiar śmiertelnych na sieci dróg krajowych Model N N PZ T UC P<0,05 R 2 GZ 1 0,110 0,570-0,227 0,092 0,905 0,049 0,44 GZ 2 0,447 0,519-1,062-0,365 0,012 0,68 Model N N L PZ T UC P<0,05 R 2 LZ 1 0,659 0,635 0,791-0,241 0,103 0,844 0,048 0,47 LZ 2 10,190 0,603 0,363-1,388-0,364 0,043 0,71

8 Analysis of factors influencing the density of fatalities on national roads in Poland Analiza czynników wpływających na gęstość ofiar śmiertelnych na drogach krajowych w Polsce 227 Na rysunkach 3-8 przedstawiono wykresy zależności modelowanej gęstości GLZ i liczby ofiar śmiertelnych LZ od analizowanych czynników drogowo ruchowych na drogach krajowych w Polsce. Na gęstość ofiar śmiertelnych mierzonych liczbą ofiar na kilometr drogi wciągu roku największy wpływ ma natężenie ruchu. Wraz ze wzrostem natężenia ruchu następuje wzrost gęstości ofiar śmiertelnych na wszystkich typach dróg. Największy przyrost jest w przypadku dróg jedno jezdniowych. Najgorzej wypadają drogi klasy G-GP1/2+pobocze. Jedną z przyczyn takiego stanu mogą być duża liczba pojazdów przekraczających dozwolona prędkość, co przy dużej dostępności oraz braku rozdzielenia kierunków ruchu powoduje dużą ciężkość wypadków. Najlepsze warunki występują na drogach ekspresowych (w głównej mierze dwujezdniowych) oraz autostradach. Poziom zagrożenia jest na nich prawie czterokrotnie niższy niż na jedno jezdniowych drogach z utwardzonym poboczem przy takim samym natężeniu ruchu (rys. 3).Istotnym elementem wpływającym na gęstość ofiar jest długość odcinków zabudowanych. W przypadku ich wzrostu, pomimo wzrostu liczby wypadków, następuje spadek gęstości ofiar śmiertelnych. Wynika to z ograniczenia prędkości na terenach zabudowanych, powoduje to zmniejszenie ciężkości wypadków. Największa gęstość ofiar występuje poza terenem zabudowy na jedno jezdniowych drogach z utwardzonym poboczem i jest ona jest prawie 2,5 krotnie większa niż na na drogach dwujezdniowych (G-GP2/2) w terenie zabudowanym (rys 4). Wpływ udziału pojazdów ciężkich na gęstość ofiar występuje tylko na drogach jedno jezdniowych. Wzrastający jego udział zwiększa gęstość ofiar śmiertelnych. Pojazdy te poruszające się wolniej od pojazdów osobowych, konflikt dwóch różnych prędkości przy jednoczesnych problemach z wyprzedzaniem ich powoduje zwiększenie się liczby ofiar śmiertelnych. Na drogach, na których są przynajmniej dwa pasy w każdym kierunku, wyprzedzanie tych pojazdów jest znacznie łatwiejsze a przede wszystkim nie wiąże się z ponoszeniem tak dużego ryzyka jak na drogach jedno jezdniowych (rys. 5). Na liczbę ofiar śmiertelnych mierzonych liczbą ofiar na odcinku drogi (średnia długość odcinka, który był analizowanym wynosi 25 km) wciągu roku największy wpływ ma :podobnie jak w przypadku gęstości ofiar śmiertelnych natężenie ruchu, którego wzrost powoduje wzrost tej liczby. Również tutaj drogi jedno jezdniowe cechują się najniższym poziomem bezpieczeństwa ruchu (rys 6). Poza terenem zabudowanym największa liczba ofiar śmiertelnych występuje na drogach dwujezdniowych G-GP2/2. Może to być spowodowane znacznie większymi prędkościami kierowców podróżujących tymi drogami. Jednak wraz ze wzrostem długości odcinków zabudowanych poziom ten liczba ofiar śmiertelnych spada szybciej niż na pozostałych drogach jedno jezdniowych.

9 228 Jamroz K. Kustra W. 0,40 Gęstość ofiar śmiertelnych 0,35 GZ [ofiar/km / rok] 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, N [P/24 h] G-GP1/2 G-GP1/2+pobocze G-GP2/2 S2/2 A2/2 Rys. 3 Wpływ natężenia, typy drogi na gęstość wypadków na drogach krajowych (poziom zabudowy 0%, średni udział pojazdów ciężkich) 0,18 Gęstość ofiar śmiertelnych GZ [ofiar /km/ rok] 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0, PZ [%] G-GP1/2 G-GP1/2+pobocze G-GP2/2 Rys. 4 Wpływ odcinków zabudowanych na gęstość wypadków na drogach krajowych (natężenie 10 tyś. pojazdów, średni UC)

10 Analysis of factors influencing the density of fatalities on national roads in Poland Analiza czynników wpływających na gęstość ofiar śmiertelnych na drogach krajowych w Polsce 229 0,35 Gęstość ofiar śmiertelnych 0,30 GZ [ofiar /km/ rok] 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, UC [%] G-GP1/2 G-GP1/2+pobocze Rys. 5 Wpływ udziału pojazdów ciężkich na gęstość wypadków na drogach krajowych (natężenie 10 tyś. pojazdów, średni PZ) 9 Liczba ofiar śmiertelnych 8 7 LZ [ofiar/ rok] N [p/ 24h] G-GP1/2 G-GP1/2+pobocze G-GP2/2 S2/2 A2/2 Rys. 6 Wpływ natężenia, typy drogi na liczbę ofiar śmiertelnych na drogach krajowych (średnia długość odcinka 25km, poziom zabudowy 0%, średni udział pojazdów ciężkich)

11 230 Jamroz K. Kustra W. 4,0 Liczba ofiar śmiertelnych 3,5 3,0 LZ [ofiar/ rok] 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, PZ [%] G-GP1/2 G-GP1/2+pobocze G-GP2/2 Rys. 7 Wpływ odcinków zabudowanych na liczbę ofiar śmiertelnych na drogach krajowych (średnia długość odcinka 25km, natężenie 10 tyś. pojazdów, średni UC) 9,0 Liczba ofiar śmiertelnych 8,0 7,0 LZ [ofiar / rok] 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, UC [%] G-GP1/2 G-GP1/2+pobocze Rys. 8 Wpływ udziału pojazdów ciężkich na gęstość ofiar śmiertelnych na drogach krajowych (średnia długość odcinka 25km, natężenie 10 tyś. pojazdów, średni PZ)

12 Analysis of factors influencing the density of fatalities on national roads in Poland Analiza czynników wpływających na gęstość ofiar śmiertelnych na drogach krajowych w Polsce Podsumowanie Zaprezentowane modele pokazują wpływ najbardziej istotnych czynników na liczbę i gęstość ofiar śmiertelnych na odcinkach dróg krajowych. Przedstawiona praca jest pierwszym etapem w tworzeniu modeli określających wpływ czynników drogowo ruchowych na poziom BRD. W dalszej kolejności zostaną wybrane kolejne czynniki mające wpływ na gęstość wypadków oraz ofiar rannych i śmiertelnych. Wybór ich pozwoli na stworzenie modeli, które precyzyjniej będą opisywać istniejące te zależności. Opracowanie modeli pozwoli na określanie wpływu różnych inwestycji drogowych, na podniesienie poziomu BRD oraz określenie wpływu poszczególnych rozwiązań na liczbę wypadków czy ofiar. Dodatkowo powstanie możliwość zastosowania modeli bezpieczeństwa ruchu dla sieciowych analiz BRD na terenie całego kraju. Literatura [1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. [2] Systemu Ewidencji Kolizji i Wypadków SEWIK, KGP Warszawa [3] K. Jamroz, W. Kustra Atlas BRD, Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Gdańsk, Listopad 2009 [4]. Road transport research. Road safety principles and models, OECD, Paryż 1997 [5] Brown H., Tarko A., The effects of access control on safety on urban arterial streets. 78th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, D.C., [6] Gaca S., Jamroz K., Ząbczyk K. i inni, Analiza wybranych aspektów zachowania użytkowników dróg. SIGNALCO TRAFIC HB VERKEHRSCONSULT, Kraków - Gdańsk - Aachen, 2003 [8] Ch. Wang, M. Quddus, S. Ison The effects of area-wide road speed and curvature on traffic casualties in England, Loughborough University, Leicestershire, Journal of Transport Geography, 2009 [9] M. Kieć, Wpływ dostępności do dróg na warunki i bezpieczeństwo ruchu, Rozprawa Doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2009 [10] C.Caliendo, M. Guida b, A. Parisi A crash-prediction model for multilane Road Department of Civil Engineering, Department of Information and Electrical Engineering, University of Salerno, Italy [11] J. Ma, K. M. Kockelman, P. Damien A multivariate Poisson-lognormal regression model for prediction of crash counts by severity, using Bayesian methods The University of Texas at Austin,, Austin, United States, XI2007 [12] P. Ch. Anastasopoulos, F. Mannering A note on modeling vehicle accident frequencies with random-parameters count models, Purdue University, West Lafayette, United States, [13] K. El-Basyouny, T. Sayed Accident prediction models with random corridor parameters, University of British Columbia, Vancouver, Canada. [14] L. Mountain, B. Fawaz, D. Jarrett Accident prediction models for roads with minor junctions, University of Liverpool, Middlesex University, England [15] A.F. Iyinama, S. Iyinama, M. Erguna Analysis of Relationship Between HighwaySafety and Road Geometric Design Technical University of Istanbul, Turkey

13 232 Jamroz K. Kustra W. M. Sc., Eng. Wojciech Kustra, Gdansk University of Technology, Highway Engineering Department, specialization: transportation and traffic engineering, road safety. Phd Eng. Kazimierz Jamroz, Gdansk University of Technology, Highway Engineering Department, specialization: transportation and traffic engineering, road safety, intelligent transport systems.

w Polsce Kazimierz Jamroz, Lech Michalski, Wojciech Kustra, Politechnika Gdańska

w Polsce Kazimierz Jamroz, Lech Michalski, Wojciech Kustra, Politechnika Gdańska Atlas ryzyka na drogach krajowych w Polsce Kazimierz Jamroz, Lech Michalski, Wojciech Kustra, Politechnika Gdańska Zakres projektu Europejski Atlas BRD Etap I 2008 drogi międzynarodowe ę 5 500 km Etap

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012 ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze 2012 Wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi

Bardziej szczegółowo

BADANIA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH PRZEJŚCIACH DRÓG TRANZYTOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI

BADANIA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH PRZEJŚCIACH DRÓG TRANZYTOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI BADANIA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU NA PRZEJŚCIACH DRÓG TRANZYTOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI identyfikacja problemu kontroli dostępności do dróg oraz jej j wpływu py na bezpieczeństwo ruchu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r. Poz. 1845. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 1) z dnia 20 października 2015 r.

Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r. Poz. 1845. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 1) z dnia 20 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r. Poz. 1845 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 1) z dnia 20 października 2015 r. w sprawie dokonywania klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu ł zmęczenia kierowców na ryzyko wypadków na drogach krajowych

Analiza wpływu ł zmęczenia kierowców na ryzyko wypadków na drogach krajowych Analiza wpływu ł zmęczenia kierowców na ryzyko wypadków na drogach krajowych Kazimierz Jamroz Leszek Smolarek Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Inżynierii Drogowej Analiza

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Jamroz. Politechnika Gdańska GETTING ORGANISED TO MAKE ROADS SAFE

Kazimierz Jamroz. Politechnika Gdańska GETTING ORGANISED TO MAKE ROADS SAFE Polski Związek Motorowy Warszawaa 5.03.2009 Seminarium Idea Programu EuroRAP Kazimierz Jamroz Wojciech Kustra Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej Politechnika Gdańska Katedra Inżynierii Drogowej Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Ocena zagrożenia na sieci dróg na podstawie doświadczeń programu EuroRAP. Marcin Budzyński, Karol Romanowski Politechnika Gdańska

Ocena zagrożenia na sieci dróg na podstawie doświadczeń programu EuroRAP. Marcin Budzyński, Karol Romanowski Politechnika Gdańska Ocena zagrożenia na sieci dróg na podstawie doświadczeń programu EuroRAP Zagrożenie e w ruchu u drogowym to: źródło zdarzenia niepożądanego (konflikt drogowy) lub niebezpiecznego (kolizja lub wypadek drogowy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pieszych na przejściach przez jezdnie. Piotr Olszewski, Politechnika Warszawska

Bezpieczeństwo pieszych na przejściach przez jezdnie. Piotr Olszewski, Politechnika Warszawska Bezpieczeństwo pieszych na przejściach przez jezdnie Piotr Olszewski, Politechnika Warszawska Konferencja Miasto i Transport Warszawa, 18.05.2017 Potrącenia pieszych w Polsce Wypadki na przejściach dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRĘDKOŚCIĄ W STREFACH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I JEGO WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH

ZARZĄDZANIE PRĘDKOŚCIĄ W STREFACH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I JEGO WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH IV ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA TRWAŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZARZĄDZANIE PRĘDKOŚCIĄ W STREFACH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I JEGO WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH STANISŁAW GACA KATEDRA BUDOWY DRÓG I IŃŻYNIERII RUCHU

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO POLSKI, NIEMIEC I CZECH

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO POLSKI, NIEMIEC I CZECH Piotr SZCZĘSNY, Joanna RYMARZ BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO POLSKI, NIEMIEC I CZECH Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki analiz głównych wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego w trzech sąsiednich

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU

OCENA WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU OCENA WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU W SIECI DRÓG Kazimierz Jamroz Lech Michalski Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Inżynierii Drogowej

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DROGACH KRAJOWYCH

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DROGACH KRAJOWYCH Marcin BUDZYŃSKI E-mail: mbudz@pg.gda.pl Kazimerz Jamroz E-mail: kjamroz@pg.gda.pl Wojciech KUSTRA E-mail: castrol@pg.gda.pl Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym ANZUR. (materiał roboczy)

Koncepcja systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym ANZUR. (materiał roboczy) Załącznik 2 Dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, kjmaroz@pg.gda.pl Dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK Mgr inż. Wojciech Kustra Katedra Inżynierii Drogowej Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechnika

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Metodologia definiowania odcinków dróg do objęcia ich automatycznym nadzorem nad prędkością Kazimierz Jamroz

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r.

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r. 2012 Podstawowe statystyki wypadków drogowych na zamiejskiej sieci dróg krajowych w roku 2011 Opracowanie: Wydział Pomiarów Ruchu Departament Studiów GDDKiA Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS liczba ofiar smiertelnych liczba zarejestrowanych pojazdów WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS TENDENCJE OGÓLNE W 2013 roku zagrożenie na polskich drogach zmalało 1. W stosunku do 2012

Bardziej szczegółowo

drodze a bezpieczeństwo ruchu dr inż. Arkadiusz Zielinkiewicz Politechnika Krakowska

drodze a bezpieczeństwo ruchu dr inż. Arkadiusz Zielinkiewicz Politechnika Krakowska Nocne ograniczenia widoczności na drodze a bezpieczeństwo ruchu dr inż. Arkadiusz Zielinkiewicz Politechnika Krakowska Porządek prezentacji 1. Charakterystyka t k brd w nocy 2. Oszacowanie skali zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Droga krajowa nr 7 i 12, Radom, woj. mazowieckie. Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu ul. Traugutta 30/30A, Radom

Droga krajowa nr 7 i 12, Radom, woj. mazowieckie. Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu ul. Traugutta 30/30A, Radom PROJEKTOWANIE DRÓG ul. Staniewicka 1 03-310 Warszawa Nazwa opracowania: KLASYFIKACJA ODCINKÓW DRÓG ZE WZGLĘDU NA KONCENTRACJĘ WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH ORAZ ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY POPRAWY BRD NA ODCINKACH PRZEJŚĆ DRÓG KRAJOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI

WYBRANE ELEMENTY POPRAWY BRD NA ODCINKACH PRZEJŚĆ DRÓG KRAJOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI WYBRANE ELEMENTY POPRAWY BRD NA ODCINKACH PRZEJŚĆ DRÓG KRAJOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI Krasnobród, 26-27.01.2012 r. BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO EuroRAP Atlas ryzyka na drogach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EURORAP. Wojciech Kustra Małgorzata Romanowska. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechnika Gdańsk

PROGRAM EURORAP. Wojciech Kustra Małgorzata Romanowska. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechnika Gdańsk PROGRAM EURORAP ZAŁOŻENIA, CELE I REALIZACJA Wojciech Kustra Małgorzata Romanowska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechnika Gdańsk Co to jest EuroRAP Europejski Program Oceny Ryzyka na Drogach

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych Konferencja Naukowo Techniczna MIASTO I TRANSPORT 2008 Bezpieczny system transportowy Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY BADAWCZE W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO REALIZOWANE NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ W ODNIESIENIU DO DRÓG WOJEWÓDZKICH

PROJEKTY BADAWCZE W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO REALIZOWANE NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ W ODNIESIENIU DO DRÓG WOJEWÓDZKICH PROJEKTY BADAWCZE W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO REALIZOWANE NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ W ODNIESIENIU DO DRÓG WOJEWÓDZKICH Prof. dr hab. inż. Kaziemierz Jamroz Dr inż. Marcin Budzyński Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Studium Techniczno Ekonomiczno- Środowiskowe budowy drogi ekspresowej S-6 na odcinku Słupsk Lębork. Analizy i prognozy ruchu drogowego

Studium Techniczno Ekonomiczno- Środowiskowe budowy drogi ekspresowej S-6 na odcinku Słupsk Lębork. Analizy i prognozy ruchu drogowego Studium Techniczno Ekonomiczno- Środowiskowe budowy drogi ekspresowej S-6 na odcinku Słupsk Lębork Analizy i prognozy ruchu drogowego Część I Analiza bezpieczeństwa i warunków ruchu Egz nr Opracowanie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Wyniki klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych na sieci dróg TEN-T

R A P O R T Wyniki klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych na sieci dróg TEN-T R A P O R T Wyniki klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych na sieci dróg TEN-T Opracował: Departament Zarządzania Ruchem Wydział Analiz i Kontroli BRD Warszawa, sierpień

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE MODELOWANIE RUCHU

WIELOPOZIOMOWE MODELOWANIE RUCHU WIELOPOZIOMOWE MODELOWANIE RUCHU KONCEPCJA I DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNE Lucyna Gumińska Kazimierz Jamroz Wojciech Kustra Jacek Oskarbski Politechnika Gdańska Katedra Inżynierii Drogowej WPROWADZENIE Planowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/09/16

Projekt nr S7.1/09/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/09/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, maj

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2 WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2 WERSJA 2005 ZAKRES WYKŁADU: 1. GEOMETRIA DROGI 2. ULICE 3. SKRZYŻOWANIA 4. DROGI RUCHU SZYBKIEGO 5. WĘZŁY DROGOWE Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego,

Bardziej szczegółowo

PRĘDKOŚĆ A NATĘŻENIE RUCHU NA DRODZE WIELOPASOWEJ SPEED AND TRAFFIC VOLUME ON THE MULTILANE HIGHWAY

PRĘDKOŚĆ A NATĘŻENIE RUCHU NA DRODZE WIELOPASOWEJ SPEED AND TRAFFIC VOLUME ON THE MULTILANE HIGHWAY ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2009 Seria: TRANSPORT z. 65 Nr kol.1807 Aleksander SOBOTA PRĘDKOŚĆ A NATĘŻENIE RUCHU NA DRODZE WIELOPASOWEJ Streszczenie. Celem artykułu jest analiza zależności pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń natężenia hałasu drogowego

Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń natężenia hałasu drogowego Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń natężenia hałasu drogowego Rysunek nr 1 przedstawia zasięg oraz poziom hałasu powodowanego przez ruch pojazdów na drodze wojewódzkiej nr 118 w porze dnia i nocy. Średni Dobowy

Bardziej szczegółowo

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/29/17 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, luty

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA METODY WYBORU URZĄDZEŃ BRD DLA PIESZYCH

PROPOZYCJA METODY WYBORU URZĄDZEŃ BRD DLA PIESZYCH PROPOZYCJA METODY WYBORU URZĄDZEŃ BRD DLA PIESZYCH dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG - kierownik Katedry Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska, prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/08/16

Projekt nr S7.1/08/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/08/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, marzec

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 9.01.2013 r.

Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Najważniejsze statystyki Rekordowo niska liczba ofiar śmiertelnych! 40 065 wypadków drogowych 4 189 ofiar śmiertelnych 49 501 rannych -8,2%

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik istotności dróg

Wskaźnik istotności dróg Wskaźnik istotności dróg wacław jastrzębski URS Poland Sp. z o.o. waclaw.jastrzebski@urs. com 116 W dyskusjach o rozwoju sieci drogowej, czy w opracowaniach i projektach dotyczących dróg, bardzo często

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZMNIEJSZENIA LICZBY I SKUTKÓW ZDERZEŃ CZOŁOWYCH NA DROGACH KRAJOWYCH

STRATEGIA ZMNIEJSZENIA LICZBY I SKUTKÓW ZDERZEŃ CZOŁOWYCH NA DROGACH KRAJOWYCH Kazimierz Jamroz, kjamroz@pg.gda.pl Wojciech Kustra castrol@pg.gda.pl Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Inżynierii Drogowej STRATEGIA ZMNIEJSZENIA LICZBY I SKUTKÓW ZDERZEŃ

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Autor: Krzysztof Opoczyński Warszawa, maj 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Obciążenie ruchem sieci dróg wojewódzkich w 2015 roku...

Bardziej szczegółowo

Podwyższenie Obniżenie Utrzymanie

Podwyższenie Obniżenie Utrzymanie R A P O R T z przeprowadzonej weryfikacji oznakowania w zakresie obowiązywania znaku B-33 - ograniczenie prędkości na sieci dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA - 1 - Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY str. 2 1.1. Przedmiot opracowania str. 2 1.2. Podstawa opracowania str. 2 1.3. Lokalizacja skrzyżowania str. 2 1.4. Dane do projektu dotyczące ruchu str. 2 1.5. Parametry

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie -

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - druk senacki nr 896 Posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji

Bardziej szczegółowo

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem Michał Żądło GDDKiA-DPU Ruch jest wynikiem realizacji potrzeby przemieszczania ludzi lub towarów Czym jechać? Ruch jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu automatycznego nadzoru nad niebezpiecznymi zachowaniami uczestników ruchu drogowego

Koncepcja systemu automatycznego nadzoru nad niebezpiecznymi zachowaniami uczestników ruchu drogowego Koncepcja systemu automatycznego nadzoru nad niebezpiecznymi zachowaniami uczestników ruchu drogowego kazimierz jamroz Politechnika Gdańska kjamroz@pg.gda.pl wojciech kustra Politechnika Gdańska w.kustra@fril.org.pl

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM RUCHU DROGOWEGO NA DROGACH SAMORZĄDOWYCH

NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM RUCHU DROGOWEGO NA DROGACH SAMORZĄDOWYCH NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM RUCHU DROGOWEGO NA DROGACH SAMORZĄDOWYCH Prof. dr hab. inż. Kaziemierz Jamroz Dr inż. Marcin Budzyński Dr inż. Wojciech Kustra Mgr inz. Joanna Wachnicka III WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Bardziej szczegółowo

Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce

Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce dr hab. inż. Kazimierz Jamroz dr inż. Marcin Budzyński mgr inż. Marcin Antoniuk mgr inż. Łukasz Jeliński Plan

Bardziej szczegółowo

Przekrój 2+1 jako docelowy lub etap budowy drogi ekspresowej

Przekrój 2+1 jako docelowy lub etap budowy drogi ekspresowej Konferencja konsultacyjna Warszawa, 26 kwietnia 2016 r. Grupa robocza ds. Techniki/Technologii Propozycja wniosku 1.1: Przeprowadzić weryfikację przyjętych typów przekrojów poprzecznych dróg w PBDK 2014-2023

Bardziej szczegółowo

Bariery ochronne na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o przekroju 2+1 pasowym

Bariery ochronne na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o przekroju 2+1 pasowym Bariery ochronne na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o przekroju 2+1 pasowym Prezentację opracował: Marek Bujalski Forum BARIERY 2015 Kraków, 26-27.02.2015 r. www.konferencjespecjalistyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Badania zachowań pieszych. z wykorzystaniem analizy obrazu. Piotr Szagała Politechnika Warszawska

Badania zachowań pieszych. z wykorzystaniem analizy obrazu. Piotr Szagała Politechnika Warszawska Badania zachowań pieszych w obszarze przejść dla pieszych z wykorzystaniem analizy obrazu Projekt Opracowanie metody oceny bezpieczeństwa ń pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo Konsorcjum: Instytut

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM, NA TLE POLSKI

ANALIZA ZMIAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM, NA TLE POLSKI ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 213 Seria: TRANSPORT z. 79 Nr kol. 1883 Rafał BURDZIK 1, Elżbieta MACIOSZEK 2, Grzegorz SIERPIŃSKI 3, Jan WARCZEK 4 ANALIZA ZMIAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Oddziału. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. w Bydgoszczy

Inwestycje Oddziału. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. w Bydgoszczy Oddział w Bydgoszczy Inwestycje Oddziału Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy Sejmik Województwa Kujawsko Pomorskiego 25 maj 2015r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013. Drogi krajowe

Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013. Drogi krajowe Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013 Drogi krajowe Seite 1 Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA 2008-2013 Samochody Samochody Motocykle Piesi i rowerzyści osobowe ciężarowe Człowiek

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE Wybierz interesujący temat: OBSZAR ZABUDOWANY DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ, URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE PORZUSZANIE SIĘ PO DROGACH DLA ROWERÓW MOŻLIWOŚĆ CZY OBOWIĄZEK?

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TABELE PRĘDKOŚCI

CZĘŚĆ II TABELE PRĘDKOŚCI CZĘŚĆ II TABELE PRĘDKOŚCI 46 Dla dróg zamiejskich prędkości podróży zróżnicowane są dla grup pojazdów samochodowych: samochody osobowe [SO] i samochody dostawcze [SD], samochody ciężarowe bez przyczep

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy drogi klasy

Projekt przebudowy drogi klasy POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA DRÓG I MOSTÓW Temat projektu Projekt przebudowy drogi klasy Stadium: Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego Opracował: Jan

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

OCENA WPŁYWU NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Lech MICHALSKI 1 bezpieczeństwo ruchu drogowego zarządzanie bezpieczeństwem drogowym ocena wpływu na brd infrastruktury drogowej OCENA WPŁYWU NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(89)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(89)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(89)/2012 Jacek Caban 1, Paweł Droździel 2, Štefan Liščák 3 WYBRANE ASPEKTY STANU BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE DROGOWYM Słowa kluczowe: stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(93)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(93)/2013 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(93)/2013 Jarosław Zalewski 1 ANALIZA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW JAKO PRZYCZYN WYPADKÓW DROGOWYCH 1. Wstęp Artykuł jest drugą częścią pracy p.t. Porównanie niektórych wskaźników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA AUDYTORÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

INSTRUKCJA DLA AUDYTORÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD INSTRUKCJA DLA AUDYTORÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO CZĘŚĆ I Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia. 2015 r. w sprawie dokonywania klasyfikacji odcinków dróg

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia. 2015 r. w sprawie dokonywania klasyfikacji odcinków dróg 2 Projekt z dnia 3 lutego 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia. 2015 r. w sprawie dokonywania klasyfikacji odcinków dróg Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III RUCH DROGOWY

ROZDZIAŁ III RUCH DROGOWY ROZDZIAŁ III RUCH DROGOWY 1. Materiały wyjściowe W analizie ruchu drogowego wykorzystano następujące opracowania: Ruch drogowy 2000 opracowany przez Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów Sp. z o.o. Transprojekt

Bardziej szczegółowo

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Trasa Augustów-Suwałki a Via Baltica Trasa Augustów-Suwałki to część planowanej transeuropejskiej trasy tranzytowej Via Baltica. Będzie to najkrótsza droga

Bardziej szczegółowo

Forum BARIERY Kraków 2015

Forum BARIERY Kraków 2015 Forum BARIERY Kraków 2015 Ocena skuteczności i efektywności wybranych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dr hab. inż. Kazimierz Jamroz mgr inż. Marcin Antoniuk mgr inż. Łukasz Jeliński mgr inż. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy Przeprowadzone na potrzeby opracowania Studium Wykonalności badania i

Bardziej szczegółowo

Atlas ryzyka na drogach krajowych w Polsce

Atlas ryzyka na drogach krajowych w Polsce Atlas ryzyka na drogach krajowych w Polsce W roku 1997 szwedzki parlament przyjął Program bezpieczeństwa ruchu drogowego pod nazwą Wizja Zero. Wizję tą, mimo, że wyglądającą na utopię, zaadaptowało wiele

Bardziej szczegółowo

Spis załączników. I. Część opisowa. 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień. II. Część rysunkowa. 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy

Spis załączników. I. Część opisowa. 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień. II. Część rysunkowa. 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy Spis załączników I. Część opisowa 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień II. Część rysunkowa 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy OPIS TECHNICZNY do projektu stałej organizacji ruchu drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

Generalny Pomiar Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich województwa lubelskiego

Generalny Pomiar Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich województwa lubelskiego POLSKI KONGRES DROGOWY II Lubelskie Forum Drogowe 2-3 marca 1971 Generalny Pomiar Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich województwa lubelskiego dr inż. Tadeusz Suwara Transprojekt-Warszawa Sp.

Bardziej szczegółowo

4. Droga w przekroju poprzecznym

4. Droga w przekroju poprzecznym 4. Droga w przekroju poprzecznym 4.1. Ogólne zasady projektowania drogi w przekroju poprzecznym Rozwiązania projektowe drogi w przekroju poprzecznym wynikają z funkcji i klasy drogi, natężenia i rodzajowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WOJEWÓDZTWO POMORSKIE RAPORT BRD 2009 CZĘŚĆ II OCENA SYSTEMU BRD Gdańsk, kwiecień 2010 Opracowanie wykonano na zlecenie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA NA DROGACH W POLSCE

OCENA RYZYKA NA DROGACH W POLSCE Kazimierz JAMROZ Politechnika Gdańska kjamroz@pg.gda.pl Wojciech KUSTRA Politechnika Gdańska castrol@pg.gda.pl Małgorzata ROMANOWSKA Politechnika Gdańska romana@pg.gda.pl OCENA RYZYKA NA DROGACH W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja.

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja. db projekt Konrad Gądek Egz. 4 ul. Wschodnia 2 28-200 STASZÓW Tel. 0 505 148 991 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT) Remont drogi gminnej Nr 004542T Bidziny koło Goraja.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 11 grudnia 2013 r.

Warszawa, 11 grudnia 2013 r. Warszawa, 11 grudnia 2013 r. Fakty perspektywa 2007-2013 Zadania postawione przed GDDKiA Znacząca poprawa stanu krajowej infrastruktury drogowej poprzez nowe inwestycje Efektywne wykorzystanie środków

Bardziej szczegółowo

4.2. Transport samochodowy

4.2. Transport samochodowy 4.2. Transport samochodowy Ogólna charakterystyka rynku transportu samochodowego ładunków O miejscu i roli samochodowego transportu ładunków, w odniesieniu do pozostałych gałęzi transportu, świadczą wielkości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kontroli stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Etap II

Instrukcja kontroli stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Etap II Instrukcja kontroli stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego Etap II Praca na zlecenie: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Zespół Autorski: dr inż. Marcin Budzyński kierownik projektu,

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu zmęczenia kierowców na ryzyko wypadków na drogach krajowych

Analiza wpływu zmęczenia kierowców na ryzyko wypadków na drogach krajowych Bibliografia [1] Brindle R., Relationships Between Accidents and Access Conditions, ARRB Transport Research Ltd. Research Report Nr ARR320 (1998) [2] Brown H., Tarko A., The Effects of Access Control on

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA PN. BUDOWA CHODNIKA WZDŁUZ UL. BRZOZOWEJ W BRZEZINCE

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA PN. BUDOWA CHODNIKA WZDŁUZ UL. BRZOZOWEJ W BRZEZINCE PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA PN. BUDOWA CHODNIKA WZDŁUZ UL. BRZOZOWEJ W BRZEZINCE Inwestor: Gmina Oświęcim ul. Zamkowa 12 32-600 Oświęcim Opracował: inż. Jarosław Wideł Oświęcim, luty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 CEL OPRACOWANIA... 4 ZAKRES OPRACOWANIA... 4 CHARAKTERYSTYKA DRÓG POWIATOWYCH... 4 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU... 4 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:... 6

Bardziej szczegółowo

Projekt stałej organizacji ruchu odcinka drogi gminnej - łącznik ul. Mieszka I w Gorlicach. Opracował: mgr inż. Grzegorz Szczurek

Projekt stałej organizacji ruchu odcinka drogi gminnej - łącznik ul. Mieszka I w Gorlicach. Opracował: mgr inż. Grzegorz Szczurek GFS Grzegorz Szczurek ul. Świt 14, 33-300 Nowy Sącz NIP 734-286-31-27 e-mail: biuro@gfs.biz.pl tel. (+48) 535-222-707 Nazwa opracowania Projekt stałej organizacji ruchu odcinka drogi gminnej - łącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach Załącznik 2 Barkowo I Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach 1. Z informacji przekazanych przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Ocena wybranych środków zarządzania prędkością na drogach samorządowych

Ocena wybranych środków zarządzania prędkością na drogach samorządowych III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne Stała i tymczasowa organizacja ruchu drogowego Ocena wybranych środków zarządzania prędkością na drogach samorządowych Stanisław Gaca, Mariusz Kieć - Politechnika

Bardziej szczegółowo

Piotr Jermołowicz, Inżynieria Środowiska - Szczecin. Drogowe bariery ochronne, a bezpieczeństwo motocyklistów.

Piotr Jermołowicz, Inżynieria Środowiska - Szczecin. Drogowe bariery ochronne, a bezpieczeństwo motocyklistów. Piotr Jermołowicz, Inżynieria Środowiska - Szczecin Drogowe bariery ochronne, a bezpieczeństwo motocyklistów. Prowadzone obecnie prace nad nowymi wytycznymi dotyczącymi projektowania i stosowania drogowych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i cel opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Projektowana organizacja ruchu 5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 6. Przykłady

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa kryterium Opis kryterium TAK/NIE. Realizowany projekt zapewnia nośność 115 kn/oś.

Nr Nazwa kryterium Opis kryterium TAK/NIE. Realizowany projekt zapewnia nośność 115 kn/oś. Załącznik do Uchwały nr 10/015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 014 00 z dnia 18 maja 015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych

Bardziej szczegółowo

Wydział Gospodarki Komunalnej Toruń, wrzesień 2016 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej Toruń, wrzesień 2016 r. Wydział Gospodarki Komunalnej Toruń, wrzesień 2016 r. Spis zawartości 1. Cześć I OPIS PROBLEMU Stan bezpieczeństwa w kraju Stan bezpieczeństwa w województwie Dane raportowe Podstawowe informacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE Magdalena Rezwow-Mosakowska, Transeko Sp. j. 11 grudnia 28, Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI 1. PODSTAWOWE STATYSTYKI ZDARZEŃ 2. WYPADKI Z NIECHRONIONYMI UCZESTNIKAMI RUCHU 3. WIEK OFIAR WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji naukowo-technicznej PROJEKTOWANIE ROND OŚWIADCZENIA I NOWE TENDENCJE. Część 1

Sprawozdanie z konferencji naukowo-technicznej PROJEKTOWANIE ROND OŚWIADCZENIA I NOWE TENDENCJE. Część 1 Sprawozdanie z konferencji naukowo-technicznej PROJEKTOWANIE ROND OŚWIADCZENIA I NOWE TENDENCJE. Część 1 Prof. W. Brilon Ruhr Universität Bochum, Niemcy Ronda: stan wiedzy w Niemczech Niemcy posiadają

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie a bezpieczeństwo ruchu drogowego

Odwodnienie a bezpieczeństwo ruchu drogowego Stanisław Gaca Marian Tracz Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechnika Krakowska Odwodnienie a bezpieczeństwo ruchu drogowego Cele prezentacji Identyfikacja możliwych problemów brd wynikających

Bardziej szczegółowo

Badania zachowańpieszych w obszarze przejść dla pieszych z wykorzystaniem analizy obrazu

Badania zachowańpieszych w obszarze przejść dla pieszych z wykorzystaniem analizy obrazu Badania zachowańpieszych w obszarze przejść dla pieszych z wykorzystaniem analizy obrazu Projekt Opracowanie metody oceny bezpieczeństwa pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo Konsorcjum: Instytut Transportu

Bardziej szczegółowo

bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

bezpieczeństwem infrastruktury drogowej Systematyka narzędzi zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej Kazimierz Jamroz Michalski Lech Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Inżynierii Drogowej Wprowadzenie W ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1079 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1079 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1079 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI NR 17 NA ODCINKU ZAMOŚĆ HREBENNE W M. KRYNICE OPIS TECHNICZNY

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI NR 17 NA ODCINKU ZAMOŚĆ HREBENNE W M. KRYNICE OPIS TECHNICZNY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI NR 17 NA ODCINKU ZAMOŚĆ HREBENNE W M. KRYNICE OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: 1. Podstawa opracowania...2 2. Charakterystyka drogi...3

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329-16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu rowerowym

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu rowerowym Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu rowerowym MGR INŻ. SYLWIA POGODZIŃSKA KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Zakopane, kwiecień 2016r. Plan prezentacji 1. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010 21 Mirosław Gidlewski Leszek Jemioł Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010

Bardziej szczegółowo

Koszty wypadków drogowych i ofiar

Koszty wypadków drogowych i ofiar 1 Koszty wypadków drogowych i ofiar wg Niebieskiej Księgi i Raportu HEATCO Konferencja "Koszty wypadków drogowych" Warszawa, 9 maja 2012 Małgorzata Mokrzańska, Road Sector Expert JASPERS 2 Przykładowe

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W POLSCE

NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W POLSCE CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (1/II/16), styczeń-marzec 2016, s. 153-160 Marcin BUDZYŃSKI 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU HLD TRAFFIC ul. Tomickiego 17/45, 31-982 Kraków w w w. h l d t r a f f i c. c o m k o n t a k t : 6 0 7-2 2 9-1 9 9 PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ZADANIE: PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Bardziej szczegółowo

ROLA ODWODNIENIA W ZAPEWNIENIU WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

ROLA ODWODNIENIA W ZAPEWNIENIU WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska ODWODNIENIE 2015 ROLA ODWODNIENIA W ZAPEWNIENIU WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA DROGOWA W POLSCE - ZAGROŻENIA ELEMENTU INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

INFRASTRUKTURA DROGOWA W POLSCE - ZAGROŻENIA ELEMENTU INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ Zbigniew PIETRAS Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Waldemar WINTER Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy INFRASTRUKTURA DROGOWA W POLSCE - ZAGROŻENIA ELEMENTU INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ Wstęp Rozwój państw

Bardziej szczegółowo