Analiza czynników wpływających na gęstość ofiar śmiertelnych na drogach krajowych w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza czynników wpływających na gęstość ofiar śmiertelnych na drogach krajowych w Polsce"

Transkrypt

1 Journal of KONBiN 1 (13) 2010 ISSN Analysis of factors influencing the density of fatalities on national roads in Poland Analiza czynników wpływających na gęstość ofiar śmiertelnych na drogach krajowych w Polsce Wojciech Kustra, Kazimierz Jamroz Department of Highway Engineering, Faculty of Civil Engineering and Environment, Gdansk University of Technology, ul. Narutowicza 11, Gdansk, Polska Katedra Inżynierii Drogowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11, Gdańsk, Polska Abstract. In Poland 20% of the total number of accidents occur on the national roads, which constitute 7% of the length of all roads. In the case of fatalities this share is significantly higher as it constitutes up to 36% of the total casualties. In accordance with the EU Directive (Journal of Laws EU L. 319/59) the level of road traffic safety should be raised by targeting investment on the most dangerous road sections. Finding the dependence between road and traffic factors and the number of accidents and casualties of road accidents may be helpful in predicting safety levels and selecting road traffic safety improvement measures. The paper presents the experience of other countries and preliminary tests results of the impact of the selected factors on the density and the number of road accident fatalities on the national roads in Poland. Key words: national roads, road traffic safety, impact factors, road accident fatalities Streszczenie. W Polsce na drogach krajowych, które stanowią 7 % długości wszystkich dróg dochodzi do ponad 20% ogółu wypadków. W przypadku ofiar śmiertelnych udział ten jest znacznie wyższy, bo stanowi aż 36% ogółu ofiar. Zgodnie z Unijną Dyrektywą (Dz.U. UE L.319/ 59) poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego powinien zostać podniesiony poprzez inwestycje na najbardziej niebezpiecznych odcinkach dróg. Znalezienie zależności pomiędzy czynnikami drogowo-ruchowymi a liczbą wypadków i ofiar wypadków drogowych może być pomocna przy prognozowaniu poziomu bezpieczeństwa i wyborze środków poprawy brd. W referacie przedstawiono doświadczenia innych krajów i wstępne wyniki badań wpływu wybranych czynników na gęstość i liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na drogach krajowych w Polsce. Słowa kluczowe: drogi krajowe, bezpieczeństwo ruchu drogowego, czynniki wpływu, ofiary śmiertelne wypadków.

2 Analysis of factors influencing the density of fatalities on national roads in Poland Analiza czynników wpływających na gęstość ofiar śmiertelnych na drogach krajowych w Polsce Wstęp Zgodnie z wymogami Unijnej Dyrektywy oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego powinny wykazać, na poziomie strategicznym, jaki jest wpływ różnych planowanych wariantów danego projektu infrastruktury na bezpieczeństwo ruchu drogowego, oraz odgrywać decydującą rolę przy wytyczaniu przebiegu dróg. Poziom bezpieczeństwa na istniejących drogach powinien zostać podniesiony poprzez inwestycje realizowane na określonych odcinkach dróg charakteryzujących się największą koncentracją wypadków lub największym możliwościami ograniczenia wypadków [1]. Stworzenie modeli prognozowania wypadków oraz ofiar będzie jednym z elementów umożliwiających określenie wpływu poszczególnych czynników drogowo ruchowych na poziom BRD na drogach istniejących oraz nowo budowanych. Zgodnie z artykułem ósmym Dyrektywy stworzenie wytycznych, modeli, pozwalających określić istniejący oraz prognozowany poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych odcinkach dróg, leży w obowiązku zarządzającymi drogami. W Polsce drogi krajowe od długości km stanowią 7% długości wszystkich dróg twardych w Polsce. W niniejszym referacie przedstawiono wyniki analiz dotyczących określenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA (wszystkie drogi ekspresowe, autostrady oraz pozostałe drogi krajowe poza powiatami grodzkimi). W latach doszło na nich do ponad 29 tysięcy wypadków, w których osób odniosło obrażenia, a poniosło śmierć (20% ogółu wypadków, 22% ogółu rannych i aż 36% ogółu ofiar śmiertelnych na wszystkich drogach w Polsce) [2]. 2. Charakterystyka problemu Korzystając z studiów literatury przedstawiono wybrane czynniki drogowo-ruchowe, które zostały wykorzystane przy budowie modeli w innych krajach. Ze względu na inny charakter czynników wpływających na liczbę wypadków i ofiar zostały one podzielona na dwie grupy: ruchowe oraz drogowe. Wpływ ruchu drogowego (występuje tutaj duża zmienność tego czynnika na różnych odcinkach lub w ciągu roku) to między innymi: średnioroczne dobowe natężenie ruchu (SDNR), udział pojazdów ciężkich, wielkość ruchu pieszego. W większości dostępnych publikacji przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych czynników na liczbę wypadków drogowych. Natomiast bardzo mało jest danych o szczegółowych modelach prognozowania liczby ofiar rannych czy śmiertelnych w zależności od czynników drogowo-ruchowych. W większości stosowanych modeli zastosowano uogólniony model regresji liniowej opisany wzorem (1): gdzie: X i- zmienne niezależne,

3 222 Jamroz K. Kustra W. - parametry równania. Najczęściej używaną zmienną niezależna braną pod uwage w budowie modeli jest : średnioroczne dobowe natężenie ruchu (SDNR) [4], [5], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15]. Należy zauważyć, że wraz ze wzrostem natężenia ruchu rośnie liczba wypadków i ich ofiar. Innym elementem mającym wpływ na liczbę wypadków jest udział pojazdów ciężarowych [12]. Wraz ze wzrostem udziału pojazdów ciężarowych na drogach wielopasmowych maleje liczba wypadków. W przypadku ruchu niechronionych użytkowników dróg jednym z czynników wpływających na liczbę wypadków i ofiar jest gęstość przejść dla pieszych [13]. Dowodzą oni, że wraz ze wzrostem kolizji ruchu pieszego i pojazdów rośnie liczba wypadków i ofiar. Istotną grupę zmiennych niezależnych stanowią czynniki drogowe: klasa, typ, przekrój, krętość, falistość, nawierzchnia, liczba skrzyżowań, oznakowanie czy dostępność,. Czynniki te są niezmienne w dłuższym okresie czasu. Klasa drogi (autostrada, drogi ekspresowe, główne, itd) agreguje wiele czynników drogowo ruchowych. Dla przykładu autostrady nie przechodzą przez tereny zabudowane, występuje na niej bardzo mała dostępność, prędkość podróży jest bardzo wysoko, taka droga znacznie się różni od jedno jezdniowej drogi przebiegającej przez wiele miast. W klasie drogi często jest również ukryty jej przekrój, szerokość. Jednak w przypadku modelowania dróg jednej klasie czy typie w literaturze przekrój drogi oraz nawierzchnia pojawia się jako jeden z czynników wpływających na liczbę wypadków [10] [13], [15]. Jednym z ważniejszych czynników wpływających na liczbę wypadków i ofiar jest gęstość lub liczba skrzyżowań [4], [5], [14]. Istnieje korelacja pomiędzy liczbą skrzyżowań a prędkością poza obszarami zabudowanymi, Często w obszarze skrzyżowania zostaje ograniczona prędkość administracyjne lub jak w przypadku rond prędkość jest redukowana samoistnie przez parametry geometryczne skrzyżowania, itd. [6], [14]. Problem dostępności do drogi oraz jego wpływu na liczbę wypadków został bardzo szeroko oraz dokładnie opisany przez Kiecia w pracy [9]. W badaniach tych zastosowano uogólniony modele regresji liniowej. Dowodzi on, że wraz ze wzrostem gęstości skrzyżowań rośnie liczba wypadków, dodatkowo wzrost gęstości zjazdów również wpływa negatywnie na liczbę wypadków, jednak jego wpływ jest kilkunastokrotnie mniejszy niż pojedynczego skrzyżowania. Krętość, jako czynnik najczęściej określany, jako sumę kątów zwrotu trasy, natomiast falistość, jako bezwzględną wartość różnic wysokości lub % pochylenia trasy na jego długości. Dodatkowo w niektórych modelach pojawia się wpływ promieni łuków na liczbę wypadków. Uzyskane wyniki dowodzą wzrost liczby wypadków wraz ze spadkiem promienia łuku poziomego na drodze[10], [15]. W modelach prognozowania wypadków mogą również wystąpić wypadkowe połączenia tych dwóch grup czynników. Jednym z takich elementów będzie prędkość lub liczba pojazdów przekraczających prędkość. Wpływ będzie miał na nią zarówno natężenie ruchu jak i np. geometria drogi, gęstość skrzyżowań czy ograniczenia administracyjne [6]. 3. Poligon badawczy Prace badawcze zmierzające do opracowania modeli ofiar śmiertelnych wypadków drogowych rozpoczęto od wykorzystania dostępnych dla autorów danych o sieci dróg

4 Analysis of factors influencing the density of fatalities on national roads in Poland Analiza czynników wpływających na gęstość ofiar śmiertelnych na drogach krajowych w Polsce 223 krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Dane wejściowe stanowiły baza danych o sieci dróg krajowych z podziałem na ponad 5,5 tys. punktów referencyjnych (do analiz przyjęto 5.1 tys. odcinków). Każdy odcinek posiada informację o: numerze drogi, kodzie referencyjnym początku i końca, kilometrażu, długości, klasie drogi, natężeniu z pomiarów generalnych w roku 2000 i 2005 z podziałem na strukturę rodzajową pojazdów, przekroju poprzecznym, liczbie pasów ruchu, długości odcinków zabudowanych. Dla każdego z tych odcinków zostały zebrane informacje o zdarzeniach drogowych, ich ofiarach oraz innych charakterystykach przypisanych pojedynczym wypadkom. Dane pochodziły z Systemu Ewidencji Kolizji i Wypadków SEWIK. Wszystkie dane zostały zweryfikowane w poszczególnych oddziałach wojewódzkich GDDKiA. Analizą objęto dane o wypadkach z lat [2]. Ze względu na duże zróżnicowanie w długości odcinków (najkrótsze odcinki nie przekraczały 100 m najdłużej mają ponad 8 km), zastosowano ich agregację. Przy modelowaniu tak krótkich odcinków gęstość zdarzeń czy ofiar może być zależna tylko od jednego czynnika np. skrzyżowania, pojedynczego wypadku. Na wielu z tych odcinków nie występują żadne zdarzenia lub jedno zdarzenie może powodować bardzo dużą gęstość wypadków czy ofiar przy bardzo krótkich odcinkach. W celu uniknięcia takich problemów uznano, że do dalszych prac należy połączyć odcinki w dłuższe. Założeniem było długość odcinka wynosiła ponad 20 km. Starano się tak dobrać odcinki, aby minimalna liczba wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi wynosiła 10 w ciągu 3 ostatnich lat. Kryterium budowy bazy danych z połączonymi odcinkami referencyjnymi był: przekrój, klasa drogi, podobna wielkość natężenia ruchu (starano się dobrać odcinki o takim samym przekroju poprzecznym, wielkości natężenia, klasie drogi), skrzyżowanie z inną drogą krajową lub wojewódzką. Na tej podstawie sieć dróg krajowych została podzielona na 596 jednorodnych odcinków, z czego 533 stanowią drogi jedno jezdniowe, 26 to drogi dwujezdniowe oraz 32 to drogi ekspresowe i autostrady. (rys. 1). Łączna długość odcinków wynosi ponad 17 tys. km, średnie natężenie ruchu 9,1 tys, praca przewozowa w ciągu 3 lat to prawie 170 mld pojkm. W tablicy 1 zestawiono długości odcinków, pracę przewozową, średnioroczne dobowe natężenie ruchu z podziałem na typy dróg.

5 224 Jamroz K. Kustra W. Rys. 1 Drogi krajowe z podziałem na typy dróg. Tablica 1. Zestawienie długości odcinków oraz dane ruchowe na drogach krajowych w latach Liczba Praca Długość Natężenie odcinków przewozowa Typ drogi SL N n PP [liczba] [km] mln pojkm/ 3 lata P/dobę G-GP1/ , , G-GP1/2+pobocze , , G-GP2/ , , S2/ ,4 5005, A2/ , , Pozostałe 5 135, , Razem , , A Autostrady, S drogi ekspresowe, G drogi główne, GP Główne pośpieszne. W tablicy 2 i na rysunku 2 przedstawiono liczbę i gęstość ofiar śmiertelnych na wybranych odcinkach w poszczególnych typach dróg w latach Największa

6 Analysis of factors influencing the density of fatalities on national roads in Poland Analiza czynników wpływających na gęstość ofiar śmiertelnych na drogach krajowych w Polsce 225 gęstość ofiar śmiertelnych występuje na drogach dwujezdniowych G-GP2/2 i na drogach jednojezdniowych z utwardzonym poboczem G-GP ½ + pobocze. Rys. 2. Gęstość ofiar śmiertelnych na drogach krajowych w Polsce w latach Tablica 2 Gęstość i liczba ofiar śmiertelnych. na drogach krajowych w latach Liczba of. śmiertelnych Typ drogi Średnia liczba ofiar śmiertelnych na odcineku drogi SLZ Gęstość ofiar śmiertelnych GLZ LZ G-GP1/ ,0 0,092 G-GP1/2+pobocze ,4 0,178 G-GP2/ ,1 0,226 S2/ ,3 0,117 A2/ ,4 0,056 Pozostałe 46 9,2 0,113 Razem ,8 0,114

7 226 Jamroz K. Kustra W. Aktualnie zbierane są dodatkowe informacje odnośnie każdego odcinka: szerokość drogi (szerokość jezdni, pobocza) typu nawierzchni, pobocza, występowania chodników, pasów rozdziału, występowanie barier rozdzielających ruch, gęstości i typów skrzyżowań, gęstości wjazdów, ograniczeń prędkości, prędkości podróży, dane dotyczące krętości oraz falistości odcinka drogi, występowania fotorejestratorów prędkości lub innych urządzeń kontrolnych. 5.Dobór modeli Zbudowano i przeanalizowano kilkanaście modeli zależności gęstości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych od zidentyfikowanych czynników na analizowanych opdcinkach dróg krajowych. Parametry modeli dobierano za pomoca programu STATISTICA. Najbardziej obiecującym modelem, pokazującym wpływ analizowanych czynników na poziom start w ruchu drogowym jest model opisany wzorami: (2) dla gęstości ofiar śmiertelnych, (3) dla liczby ofiar smiertelnych. EW tablicy 3 zestawiono parametry analizowanych modeli. gdzie: GZ k Gęstość ofiar smiertelnych, GZ 1 - Gęstość ofiar śmiertelnych na drogach jednojezdniowych, GZ 2 - Gęstość ofiar śmiertelnych na drogach dwujezdniwych, ekspresowych i autostradach LZ k Liczba ofiar smiertelnych, GZ 1 - Liczba ofiar śmiertelnych na drogach jednojezdniowych, GZ 2 - Liczba ofiar śmiertelnych na drogach dwujezdniwych, ekspresowych i autostradach, N Średnioroczne dobowe natężenie ruchu, PZ procent długości terenu zabudowanego [%], T Typ drogi, liczba pasów, UC Udział pojazdów ciężarowych [%]. Tablica 3 Zestawienie parametrów analizowanych modeli gęstości i liczby ofiar śmiertelnych na sieci dróg krajowych Model N N PZ T UC P<0,05 R 2 GZ 1 0,110 0,570-0,227 0,092 0,905 0,049 0,44 GZ 2 0,447 0,519-1,062-0,365 0,012 0,68 Model N N L PZ T UC P<0,05 R 2 LZ 1 0,659 0,635 0,791-0,241 0,103 0,844 0,048 0,47 LZ 2 10,190 0,603 0,363-1,388-0,364 0,043 0,71

8 Analysis of factors influencing the density of fatalities on national roads in Poland Analiza czynników wpływających na gęstość ofiar śmiertelnych na drogach krajowych w Polsce 227 Na rysunkach 3-8 przedstawiono wykresy zależności modelowanej gęstości GLZ i liczby ofiar śmiertelnych LZ od analizowanych czynników drogowo ruchowych na drogach krajowych w Polsce. Na gęstość ofiar śmiertelnych mierzonych liczbą ofiar na kilometr drogi wciągu roku największy wpływ ma natężenie ruchu. Wraz ze wzrostem natężenia ruchu następuje wzrost gęstości ofiar śmiertelnych na wszystkich typach dróg. Największy przyrost jest w przypadku dróg jedno jezdniowych. Najgorzej wypadają drogi klasy G-GP1/2+pobocze. Jedną z przyczyn takiego stanu mogą być duża liczba pojazdów przekraczających dozwolona prędkość, co przy dużej dostępności oraz braku rozdzielenia kierunków ruchu powoduje dużą ciężkość wypadków. Najlepsze warunki występują na drogach ekspresowych (w głównej mierze dwujezdniowych) oraz autostradach. Poziom zagrożenia jest na nich prawie czterokrotnie niższy niż na jedno jezdniowych drogach z utwardzonym poboczem przy takim samym natężeniu ruchu (rys. 3).Istotnym elementem wpływającym na gęstość ofiar jest długość odcinków zabudowanych. W przypadku ich wzrostu, pomimo wzrostu liczby wypadków, następuje spadek gęstości ofiar śmiertelnych. Wynika to z ograniczenia prędkości na terenach zabudowanych, powoduje to zmniejszenie ciężkości wypadków. Największa gęstość ofiar występuje poza terenem zabudowy na jedno jezdniowych drogach z utwardzonym poboczem i jest ona jest prawie 2,5 krotnie większa niż na na drogach dwujezdniowych (G-GP2/2) w terenie zabudowanym (rys 4). Wpływ udziału pojazdów ciężkich na gęstość ofiar występuje tylko na drogach jedno jezdniowych. Wzrastający jego udział zwiększa gęstość ofiar śmiertelnych. Pojazdy te poruszające się wolniej od pojazdów osobowych, konflikt dwóch różnych prędkości przy jednoczesnych problemach z wyprzedzaniem ich powoduje zwiększenie się liczby ofiar śmiertelnych. Na drogach, na których są przynajmniej dwa pasy w każdym kierunku, wyprzedzanie tych pojazdów jest znacznie łatwiejsze a przede wszystkim nie wiąże się z ponoszeniem tak dużego ryzyka jak na drogach jedno jezdniowych (rys. 5). Na liczbę ofiar śmiertelnych mierzonych liczbą ofiar na odcinku drogi (średnia długość odcinka, który był analizowanym wynosi 25 km) wciągu roku największy wpływ ma :podobnie jak w przypadku gęstości ofiar śmiertelnych natężenie ruchu, którego wzrost powoduje wzrost tej liczby. Również tutaj drogi jedno jezdniowe cechują się najniższym poziomem bezpieczeństwa ruchu (rys 6). Poza terenem zabudowanym największa liczba ofiar śmiertelnych występuje na drogach dwujezdniowych G-GP2/2. Może to być spowodowane znacznie większymi prędkościami kierowców podróżujących tymi drogami. Jednak wraz ze wzrostem długości odcinków zabudowanych poziom ten liczba ofiar śmiertelnych spada szybciej niż na pozostałych drogach jedno jezdniowych.

9 228 Jamroz K. Kustra W. 0,40 Gęstość ofiar śmiertelnych 0,35 GZ [ofiar/km / rok] 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, N [P/24 h] G-GP1/2 G-GP1/2+pobocze G-GP2/2 S2/2 A2/2 Rys. 3 Wpływ natężenia, typy drogi na gęstość wypadków na drogach krajowych (poziom zabudowy 0%, średni udział pojazdów ciężkich) 0,18 Gęstość ofiar śmiertelnych GZ [ofiar /km/ rok] 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0, PZ [%] G-GP1/2 G-GP1/2+pobocze G-GP2/2 Rys. 4 Wpływ odcinków zabudowanych na gęstość wypadków na drogach krajowych (natężenie 10 tyś. pojazdów, średni UC)

10 Analysis of factors influencing the density of fatalities on national roads in Poland Analiza czynników wpływających na gęstość ofiar śmiertelnych na drogach krajowych w Polsce 229 0,35 Gęstość ofiar śmiertelnych 0,30 GZ [ofiar /km/ rok] 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, UC [%] G-GP1/2 G-GP1/2+pobocze Rys. 5 Wpływ udziału pojazdów ciężkich na gęstość wypadków na drogach krajowych (natężenie 10 tyś. pojazdów, średni PZ) 9 Liczba ofiar śmiertelnych 8 7 LZ [ofiar/ rok] N [p/ 24h] G-GP1/2 G-GP1/2+pobocze G-GP2/2 S2/2 A2/2 Rys. 6 Wpływ natężenia, typy drogi na liczbę ofiar śmiertelnych na drogach krajowych (średnia długość odcinka 25km, poziom zabudowy 0%, średni udział pojazdów ciężkich)

11 230 Jamroz K. Kustra W. 4,0 Liczba ofiar śmiertelnych 3,5 3,0 LZ [ofiar/ rok] 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, PZ [%] G-GP1/2 G-GP1/2+pobocze G-GP2/2 Rys. 7 Wpływ odcinków zabudowanych na liczbę ofiar śmiertelnych na drogach krajowych (średnia długość odcinka 25km, natężenie 10 tyś. pojazdów, średni UC) 9,0 Liczba ofiar śmiertelnych 8,0 7,0 LZ [ofiar / rok] 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, UC [%] G-GP1/2 G-GP1/2+pobocze Rys. 8 Wpływ udziału pojazdów ciężkich na gęstość ofiar śmiertelnych na drogach krajowych (średnia długość odcinka 25km, natężenie 10 tyś. pojazdów, średni PZ)

12 Analysis of factors influencing the density of fatalities on national roads in Poland Analiza czynników wpływających na gęstość ofiar śmiertelnych na drogach krajowych w Polsce Podsumowanie Zaprezentowane modele pokazują wpływ najbardziej istotnych czynników na liczbę i gęstość ofiar śmiertelnych na odcinkach dróg krajowych. Przedstawiona praca jest pierwszym etapem w tworzeniu modeli określających wpływ czynników drogowo ruchowych na poziom BRD. W dalszej kolejności zostaną wybrane kolejne czynniki mające wpływ na gęstość wypadków oraz ofiar rannych i śmiertelnych. Wybór ich pozwoli na stworzenie modeli, które precyzyjniej będą opisywać istniejące te zależności. Opracowanie modeli pozwoli na określanie wpływu różnych inwestycji drogowych, na podniesienie poziomu BRD oraz określenie wpływu poszczególnych rozwiązań na liczbę wypadków czy ofiar. Dodatkowo powstanie możliwość zastosowania modeli bezpieczeństwa ruchu dla sieciowych analiz BRD na terenie całego kraju. Literatura [1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. [2] Systemu Ewidencji Kolizji i Wypadków SEWIK, KGP Warszawa [3] K. Jamroz, W. Kustra Atlas BRD, Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Gdańsk, Listopad 2009 [4]. Road transport research. Road safety principles and models, OECD, Paryż 1997 [5] Brown H., Tarko A., The effects of access control on safety on urban arterial streets. 78th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, D.C., [6] Gaca S., Jamroz K., Ząbczyk K. i inni, Analiza wybranych aspektów zachowania użytkowników dróg. SIGNALCO TRAFIC HB VERKEHRSCONSULT, Kraków - Gdańsk - Aachen, 2003 [8] Ch. Wang, M. Quddus, S. Ison The effects of area-wide road speed and curvature on traffic casualties in England, Loughborough University, Leicestershire, Journal of Transport Geography, 2009 [9] M. Kieć, Wpływ dostępności do dróg na warunki i bezpieczeństwo ruchu, Rozprawa Doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2009 [10] C.Caliendo, M. Guida b, A. Parisi A crash-prediction model for multilane Road Department of Civil Engineering, Department of Information and Electrical Engineering, University of Salerno, Italy [11] J. Ma, K. M. Kockelman, P. Damien A multivariate Poisson-lognormal regression model for prediction of crash counts by severity, using Bayesian methods The University of Texas at Austin,, Austin, United States, XI2007 [12] P. Ch. Anastasopoulos, F. Mannering A note on modeling vehicle accident frequencies with random-parameters count models, Purdue University, West Lafayette, United States, [13] K. El-Basyouny, T. Sayed Accident prediction models with random corridor parameters, University of British Columbia, Vancouver, Canada. [14] L. Mountain, B. Fawaz, D. Jarrett Accident prediction models for roads with minor junctions, University of Liverpool, Middlesex University, England [15] A.F. Iyinama, S. Iyinama, M. Erguna Analysis of Relationship Between HighwaySafety and Road Geometric Design Technical University of Istanbul, Turkey

13 232 Jamroz K. Kustra W. M. Sc., Eng. Wojciech Kustra, Gdansk University of Technology, Highway Engineering Department, specialization: transportation and traffic engineering, road safety. Phd Eng. Kazimierz Jamroz, Gdansk University of Technology, Highway Engineering Department, specialization: transportation and traffic engineering, road safety, intelligent transport systems.

w Polsce Kazimierz Jamroz, Lech Michalski, Wojciech Kustra, Politechnika Gdańska

w Polsce Kazimierz Jamroz, Lech Michalski, Wojciech Kustra, Politechnika Gdańska Atlas ryzyka na drogach krajowych w Polsce Kazimierz Jamroz, Lech Michalski, Wojciech Kustra, Politechnika Gdańska Zakres projektu Europejski Atlas BRD Etap I 2008 drogi międzynarodowe ę 5 500 km Etap

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012 ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze 2012 Wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi

Bardziej szczegółowo

BADANIA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH PRZEJŚCIACH DRÓG TRANZYTOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI

BADANIA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH PRZEJŚCIACH DRÓG TRANZYTOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI BADANIA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU NA PRZEJŚCIACH DRÓG TRANZYTOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI identyfikacja problemu kontroli dostępności do dróg oraz jej j wpływu py na bezpieczeństwo ruchu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r. Poz. 1845. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 1) z dnia 20 października 2015 r.

Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r. Poz. 1845. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 1) z dnia 20 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r. Poz. 1845 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 1) z dnia 20 października 2015 r. w sprawie dokonywania klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu ł zmęczenia kierowców na ryzyko wypadków na drogach krajowych

Analiza wpływu ł zmęczenia kierowców na ryzyko wypadków na drogach krajowych Analiza wpływu ł zmęczenia kierowców na ryzyko wypadków na drogach krajowych Kazimierz Jamroz Leszek Smolarek Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Inżynierii Drogowej Analiza

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU

OCENA WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU OCENA WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU W SIECI DRÓG Kazimierz Jamroz Lech Michalski Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Inżynierii Drogowej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO POLSKI, NIEMIEC I CZECH

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO POLSKI, NIEMIEC I CZECH Piotr SZCZĘSNY, Joanna RYMARZ BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO POLSKI, NIEMIEC I CZECH Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki analiz głównych wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego w trzech sąsiednich

Bardziej szczegółowo

Ocena zagrożenia na sieci dróg na podstawie doświadczeń programu EuroRAP. Marcin Budzyński, Karol Romanowski Politechnika Gdańska

Ocena zagrożenia na sieci dróg na podstawie doświadczeń programu EuroRAP. Marcin Budzyński, Karol Romanowski Politechnika Gdańska Ocena zagrożenia na sieci dróg na podstawie doświadczeń programu EuroRAP Zagrożenie e w ruchu u drogowym to: źródło zdarzenia niepożądanego (konflikt drogowy) lub niebezpiecznego (kolizja lub wypadek drogowy

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Metodologia definiowania odcinków dróg do objęcia ich automatycznym nadzorem nad prędkością Kazimierz Jamroz

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS liczba ofiar smiertelnych liczba zarejestrowanych pojazdów WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS TENDENCJE OGÓLNE W 2013 roku zagrożenie na polskich drogach zmalało 1. W stosunku do 2012

Bardziej szczegółowo

drodze a bezpieczeństwo ruchu dr inż. Arkadiusz Zielinkiewicz Politechnika Krakowska

drodze a bezpieczeństwo ruchu dr inż. Arkadiusz Zielinkiewicz Politechnika Krakowska Nocne ograniczenia widoczności na drodze a bezpieczeństwo ruchu dr inż. Arkadiusz Zielinkiewicz Politechnika Krakowska Porządek prezentacji 1. Charakterystyka t k brd w nocy 2. Oszacowanie skali zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r.

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r. 2012 Podstawowe statystyki wypadków drogowych na zamiejskiej sieci dróg krajowych w roku 2011 Opracowanie: Wydział Pomiarów Ruchu Departament Studiów GDDKiA Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski

Bardziej szczegółowo

Studium Techniczno Ekonomiczno- Środowiskowe budowy drogi ekspresowej S-6 na odcinku Słupsk Lębork. Analizy i prognozy ruchu drogowego

Studium Techniczno Ekonomiczno- Środowiskowe budowy drogi ekspresowej S-6 na odcinku Słupsk Lębork. Analizy i prognozy ruchu drogowego Studium Techniczno Ekonomiczno- Środowiskowe budowy drogi ekspresowej S-6 na odcinku Słupsk Lębork Analizy i prognozy ruchu drogowego Część I Analiza bezpieczeństwa i warunków ruchu Egz nr Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EURORAP. Wojciech Kustra Małgorzata Romanowska. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechnika Gdańsk

PROGRAM EURORAP. Wojciech Kustra Małgorzata Romanowska. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechnika Gdańsk PROGRAM EURORAP ZAŁOŻENIA, CELE I REALIZACJA Wojciech Kustra Małgorzata Romanowska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechnika Gdańsk Co to jest EuroRAP Europejski Program Oceny Ryzyka na Drogach

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych Konferencja Naukowo Techniczna MIASTO I TRANSPORT 2008 Bezpieczny system transportowy Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 9.01.2013 r.

Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Najważniejsze statystyki Rekordowo niska liczba ofiar śmiertelnych! 40 065 wypadków drogowych 4 189 ofiar śmiertelnych 49 501 rannych -8,2%

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013. Drogi krajowe

Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013. Drogi krajowe Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013 Drogi krajowe Seite 1 Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA 2008-2013 Samochody Samochody Motocykle Piesi i rowerzyści osobowe ciężarowe Człowiek

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie -

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - druk senacki nr 896 Posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji

Bardziej szczegółowo

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem Michał Żądło GDDKiA-DPU Ruch jest wynikiem realizacji potrzeby przemieszczania ludzi lub towarów Czym jechać? Ruch jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce

Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce dr hab. inż. Kazimierz Jamroz dr inż. Marcin Budzyński mgr inż. Marcin Antoniuk mgr inż. Łukasz Jeliński Plan

Bardziej szczegółowo

Bariery ochronne na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o przekroju 2+1 pasowym

Bariery ochronne na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o przekroju 2+1 pasowym Bariery ochronne na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o przekroju 2+1 pasowym Prezentację opracował: Marek Bujalski Forum BARIERY 2015 Kraków, 26-27.02.2015 r. www.konferencjespecjalistyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Badania zachowań pieszych. z wykorzystaniem analizy obrazu. Piotr Szagała Politechnika Warszawska

Badania zachowań pieszych. z wykorzystaniem analizy obrazu. Piotr Szagała Politechnika Warszawska Badania zachowań pieszych w obszarze przejść dla pieszych z wykorzystaniem analizy obrazu Projekt Opracowanie metody oceny bezpieczeństwa ń pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo Konsorcjum: Instytut

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE Wybierz interesujący temat: OBSZAR ZABUDOWANY DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ, URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE PORZUSZANIE SIĘ PO DROGACH DLA ROWERÓW MOŻLIWOŚĆ CZY OBOWIĄZEK?

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Oddziału. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. w Bydgoszczy

Inwestycje Oddziału. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. w Bydgoszczy Oddział w Bydgoszczy Inwestycje Oddziału Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy Sejmik Województwa Kujawsko Pomorskiego 25 maj 2015r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ZADANIA

Bardziej szczegółowo

4.2. Transport samochodowy

4.2. Transport samochodowy 4.2. Transport samochodowy Ogólna charakterystyka rynku transportu samochodowego ładunków O miejscu i roli samochodowego transportu ładunków, w odniesieniu do pozostałych gałęzi transportu, świadczą wielkości

Bardziej szczegółowo

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Trasa Augustów-Suwałki a Via Baltica Trasa Augustów-Suwałki to część planowanej transeuropejskiej trasy tranzytowej Via Baltica. Będzie to najkrótsza droga

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia. 2015 r. w sprawie dokonywania klasyfikacji odcinków dróg

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia. 2015 r. w sprawie dokonywania klasyfikacji odcinków dróg 2 Projekt z dnia 3 lutego 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia. 2015 r. w sprawie dokonywania klasyfikacji odcinków dróg Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA AUDYTORÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

INSTRUKCJA DLA AUDYTORÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD INSTRUKCJA DLA AUDYTORÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO CZĘŚĆ I Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WOJEWÓDZTWO POMORSKIE RAPORT BRD 2009 CZĘŚĆ II OCENA SYSTEMU BRD Gdańsk, kwiecień 2010 Opracowanie wykonano na zlecenie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kontroli stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Etap II

Instrukcja kontroli stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Etap II Instrukcja kontroli stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego Etap II Praca na zlecenie: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Zespół Autorski: dr inż. Marcin Budzyński kierownik projektu,

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA DROGOWA W POLSCE - ZAGROŻENIA ELEMENTU INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

INFRASTRUKTURA DROGOWA W POLSCE - ZAGROŻENIA ELEMENTU INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ Zbigniew PIETRAS Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Waldemar WINTER Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy INFRASTRUKTURA DROGOWA W POLSCE - ZAGROŻENIA ELEMENTU INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ Wstęp Rozwój państw

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie a bezpieczeństwo ruchu drogowego

Odwodnienie a bezpieczeństwo ruchu drogowego Stanisław Gaca Marian Tracz Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechnika Krakowska Odwodnienie a bezpieczeństwo ruchu drogowego Cele prezentacji Identyfikacja możliwych problemów brd wynikających

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa kryterium Opis kryterium TAK/NIE. Realizowany projekt zapewnia nośność 115 kn/oś.

Nr Nazwa kryterium Opis kryterium TAK/NIE. Realizowany projekt zapewnia nośność 115 kn/oś. Załącznik do Uchwały nr 10/015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 014 00 z dnia 18 maja 015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 11 grudnia 2013 r.

Warszawa, 11 grudnia 2013 r. Warszawa, 11 grudnia 2013 r. Fakty perspektywa 2007-2013 Zadania postawione przed GDDKiA Znacząca poprawa stanu krajowej infrastruktury drogowej poprzez nowe inwestycje Efektywne wykorzystanie środków

Bardziej szczegółowo

4. Droga w przekroju poprzecznym

4. Droga w przekroju poprzecznym 4. Droga w przekroju poprzecznym 4.1. Ogólne zasady projektowania drogi w przekroju poprzecznym Rozwiązania projektowe drogi w przekroju poprzecznym wynikają z funkcji i klasy drogi, natężenia i rodzajowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach Załącznik 2 Barkowo I Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach 1. Z informacji przekazanych przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

bezpieczeństwem infrastruktury drogowej Systematyka narzędzi zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej Kazimierz Jamroz Michalski Lech Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Inżynierii Drogowej Wprowadzenie W ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Badania zachowańpieszych w obszarze przejść dla pieszych z wykorzystaniem analizy obrazu

Badania zachowańpieszych w obszarze przejść dla pieszych z wykorzystaniem analizy obrazu Badania zachowańpieszych w obszarze przejść dla pieszych z wykorzystaniem analizy obrazu Projekt Opracowanie metody oceny bezpieczeństwa pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo Konsorcjum: Instytut Transportu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji naukowo-technicznej PROJEKTOWANIE ROND OŚWIADCZENIA I NOWE TENDENCJE. Część 1

Sprawozdanie z konferencji naukowo-technicznej PROJEKTOWANIE ROND OŚWIADCZENIA I NOWE TENDENCJE. Część 1 Sprawozdanie z konferencji naukowo-technicznej PROJEKTOWANIE ROND OŚWIADCZENIA I NOWE TENDENCJE. Część 1 Prof. W. Brilon Ruhr Universität Bochum, Niemcy Ronda: stan wiedzy w Niemczech Niemcy posiadają

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010 21 Mirosław Gidlewski Leszek Jemioł Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA C G M PROJEKT Sp. z o.o., 04-691 Warszawa, ul. Wapienna 25 Inwestor: Przedmiot opracowania: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329-16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1079 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1079 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1079 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń

Bardziej szczegółowo

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Celem kursu jest przekazanie wiedzy niezbędnej do podjęcia zadań związanych z audytem brd, który definiowany jest jako niezależna szczegółowa, systematyczną i techniczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI NR 17 NA ODCINKU ZAMOŚĆ HREBENNE W M. KRYNICE OPIS TECHNICZNY

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI NR 17 NA ODCINKU ZAMOŚĆ HREBENNE W M. KRYNICE OPIS TECHNICZNY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI NR 17 NA ODCINKU ZAMOŚĆ HREBENNE W M. KRYNICE OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: 1. Podstawa opracowania...2 2. Charakterystyka drogi...3

Bardziej szczegółowo

ROLA ODWODNIENIA W ZAPEWNIENIU WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

ROLA ODWODNIENIA W ZAPEWNIENIU WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska ODWODNIENIE 2015 ROLA ODWODNIENIA W ZAPEWNIENIU WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Bardziej szczegółowo

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego o potrzebie i wdrażaniu. aniu. dr hab. Stanisław aw Gaca prof. Marian Tracz. Warszawa, 11 grudzień 2008 r.

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego o potrzebie i wdrażaniu. aniu. dr hab. Stanisław aw Gaca prof. Marian Tracz. Warszawa, 11 grudzień 2008 r. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego o potrzebie i wdrażaniu aniu dr hab. Stanisław aw Gaca prof. Marian Tracz Warszawa, 11 grudzień 2008 r. Liczba wypadków w i liczba ofiar mają tendencję spadkową od

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Szymon Puczyński Centrum Unijnych Projektów Transportowych październik 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2015 2014 BDG-V-281-54-TKa/14 Załącznik nr 1 do SIWZ (po zawarciu umowy załącznik nr 3 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest

Bardziej szczegółowo

Gdzie zarządzamy bezpieczeństwem? Drogi krajowe:

Gdzie zarządzamy bezpieczeństwem? Drogi krajowe: Zarządzanie bezpieczeństwem na drogach krajowych Andrzej Maciejewski Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Gdzie zarządzamy bezpieczeństwem? Drogi krajowe: 5% długości dróg publicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Cześć opisowa

Spis treści. I. Cześć opisowa I. Cześć opisowa Spis treści 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja projektowanego węzła str.2 1.4 Parametry techniczne krzyżujących się

Bardziej szczegółowo

Prędkość pojazdów w Polsce w 2014 r.

Prędkość pojazdów w Polsce w 2014 r. Prędkość pojazdów w Polsce w 2014 r. 1 Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa Tel.: (22) 630-12-55

Bardziej szczegółowo

Proponowany wariantowy przebieg DW 724 na terenie Wilanowa i gminy Konstancin Jeziorna Jeziorna

Proponowany wariantowy przebieg DW 724 na terenie Wilanowa i gminy Konstancin Jeziorna Jeziorna Proponowany wariantowy przebieg DW 724 na terenie Wilanowa i gminy Konstancin Jeziorna Jeziorna N DĘBÓWKA KAWĘCZYN HABDZIN CIECISZEW KONSTANCIN JEZIORNA wariant I wariant II istniejący przebieg DW 724

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014 Bezpieczeństwo ruchu drogowego Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014 Bezpieczeństwo na drogach w UE Polskie drogi wciąż należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w Unii

Bardziej szczegółowo

Samodzielna Pracownia Ekonomiki. mgr Janina Szrajber. jszrajber@ibdim.edu.pl. Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Samodzielna Pracownia Ekonomiki. mgr Janina Szrajber. jszrajber@ibdim.edu.pl. Instytut Badawczy Dróg i Mostów Samodzielna Pracownia Ekonomiki mgr Janina Szrajber jszrajber@ibdim.edu.pl Instytut Badawczy Dróg i Mostów Uproszczona metoda oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM RUCHU DROGOWEGO

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM RUCHU DROGOWEGO KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2008 Politechnika Warszawska, 11 grudnia 2008 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM RUCHU DROGOWEGO Prof. Ryszard Krystek Dr Joanna Żukowska Politechnika

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DROGACH KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DROGACH KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DROGACH KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów 15 PAŹDZIERNIK 2015 r. Drogi szybkiego ruchu AUTOSTRADA A4: Granica Województwa

Bardziej szczegółowo

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9 Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie styczeń czerwiec 2007r., przedstawia się następująco zaistniało: 959 wypadków drogowych, 161 zabitych, 1173 rannych, zgłoszono także, 12727 kolizji drogowych.

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa kryterium Opis kryterium TAK/NIE. Realizowany projekt zapewnia nośność 115 kn/oś.

Nr Nazwa kryterium Opis kryterium TAK/NIE. Realizowany projekt zapewnia nośność 115 kn/oś. Załącznik do Uchwały nr 11/015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 014 00 z dnia 18 maja 015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROGRAMOWA

KONCEPCJA PROGRAMOWA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ZAMAWIAJĄCY: ul. Mińska 25 03 808 Warszawa umowa Nr: 67/2011 z dnia 05 maja 2011r. ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 8 DO PARAMETRÓW DROGI EKSPRESOWEJ NA ODCINKU: I. CZĘŚĆ OGÓLNA IA. ZAGOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety

Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety Ireneusz ZAWŁOCKI, Krzysztof NIEWIADOMSKI, Ewa NIEROBA Politechnika Częstochowska, Polska Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety Wprowadzenie W roku 2006, jak podaje Bank Danych

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku 1. Zdarzenia drogowe zaistniałe w 2011 roku. W 2011 roku w Polsce doszło do 40 065 wypadków drogowych, w których 4 189 osób zginęło, a 49 501 zostało

Bardziej szczegółowo

Seminarium ORGANIZACJA RUCHU 2015 Kraków, 25.02.2015 r. www.konferencjespecjalistyczne.pl

Seminarium ORGANIZACJA RUCHU 2015 Kraków, 25.02.2015 r. www.konferencjespecjalistyczne.pl www.konferencjespecjalistyczne.pl UDZIAŁ PIESZYCH JAKO OFIAR ŚMIERTELNYCH [%] WSKAŹNIK ŚMIERTELNOŚCI PIESZYCH W WYPADKACH DROGOWYCH [na 1 mln mieszkańców] PODRĘCZNIK OCHRONA PIESZYCH WWW.KRBRD.GOV.PL/BADANIA

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy.

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy. RODZAJ OPRACOWANIA POMIARY RUCHU DROGOWEGO TEMAT OPRACOWANIA Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu.

Bardziej szczegółowo

Przyjazna Droga. program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Przyjazna Droga. program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Przyjazna Droga program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie W roku 2013 na 1870 km dróg administrowanych przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. DROGI POWIATOWEJ nr 0613T i 0628T

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. DROGI POWIATOWEJ nr 0613T i 0628T PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGI POWIATOWEJ nr 0613T i 0628T Wykonawca projektu: Biuro Projektowe Ajko Artur Kręcisz Ul. H. Sawickiej 11 28-200 Staszów Projektował: Józef Kręcisz Nr upr. WZDP 214/D/66

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWEM RUCHU DROGOWEGO NA POZIOMIE STRATEGICZNYM

BEZPIECZEŃSTWEM RUCHU DROGOWEGO NA POZIOMIE STRATEGICZNYM ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM RUCHU DROGOWEGO NA POZIOMIE STRATEGICZNYM Kazimierz Jamroz POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Inżynierii Lądowej ą i Środowiska Katedra Inżynierii Drogowej Bezpieczeństwo w Ruchu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE dr Joanna Żukowska dr Marcin Budzyński Politechnika Gdańska Katedra Inżynierii Drogowej SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE Streszczenie: Słowa kluczowe: Celem niniejszego referatu jest

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ITS - przegląd decyzji i projektów UE

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ITS - przegląd decyzji i projektów UE Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ITS - przegląd decyzji i projektów UE Prof. Wojciech Suchorzewski Politechnika Warszawska i ITS Polska Międzynarodowy Kongres Zwiększanie potencjału na rzecz bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót teoria i praktyka w kontekście BRD

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót teoria i praktyka w kontekście BRD Zakład Dróg i Mostów Instytut Budownictwa Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska SEMINARIUM Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dwa lata doświadczeń po implementacji Dyrektywy Unijnej Projekt organizacji

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA AUDYTU BRD W POLSCE Prof. Stanisław Gaca Prof. Marian Tracz Politechnika Krakowska

Bardziej szczegółowo

Vademecum rowerzysty

Vademecum rowerzysty Vademecum rowerzysty Opracował: Oficer Rowerowy Gorzowa Wlkp. mgr inż. Krzysztof Kropiński Konsultacje: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. podinsp. Wiesław

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne drogi ratują życie

Bezpieczne drogi ratują życie Atlas ryzyka na drogach województwa pomorskiego 2007-2009 Pomorska edycja projektu Europejski Atlas Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego realizowana jest przez: F undację Rozwoju Inżynierii Lądowej, Polski Związek

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 KONGRES Zwiększanie potencjału na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego Warszawa, 2 października 2013 r. Agenda 2 Podstawowe informacje o Polsce

Bardziej szczegółowo

Załącznik A METODA OCENY WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Załącznik A METODA OCENY WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO Załącznik A METODA OCENY WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO Opracowanie: Dr inż. Kazimierz Jamroz Dr inż. Lech Michalski Mgr inż. Wojciech Kustra Mgr inż. Lucyna

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE RUCHU AUTOBUSÓW NA WSPÓLNYM PASIE AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWYM

MODELOWANIE RUCHU AUTOBUSÓW NA WSPÓLNYM PASIE AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWYM mgr inż. Tomasz Dybicz MODELOWANIE RUCHU AUTOBUSÓW NA WSPÓLNYM PASIE AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWYM W Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej prowadzone są prace badawcze nad zastosowaniem mikroskopowych

Bardziej szczegółowo

WYLICZENIE I RAPORTOWANIE WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROJEKTÓW DROGOWYCH

WYLICZENIE I RAPORTOWANIE WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROJEKTÓW DROGOWYCH WYCIĄG Z WZORU WYLICZENIE I RAPORTOWANIE WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROJEKTÓW DROGOWYCH Wprowadzenie Kluczowe dokumenty na potrzeby raportowania wskaźników rezultatu Wskaźniki oszczędności czasu Wskaźniki wypadkowości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku od m. Cecenowo do mostu na rz. Łebie dł. ok. 3,0 km PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach.

Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach. IV Międzynarodowe Targi Infrastruktura, Warszawa, 6 października 2006 r. Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach. Marek Wierzchowski Krajowy konsultant ds. inżynierii ruchu Skuteczne

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Aleksander Buczyński Departament Studiów GDDKiA Zespół ds. Ścieżek Rowerowych 30 października 2012 1 Podstawowe fakty Skala problemu Stereotypy a rzeczywistość

Bardziej szczegółowo

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ Skrajnia jest to przestrzeń nad drogą o określonych wymiarach, przeznaczona dla uczestników ruchu, w której nie wolno

Bardziej szczegółowo

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu. mgr inż. Krzysztof NADANY PROJEKTANT MAZ/0350/POOD/07

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu. mgr inż. Krzysztof NADANY PROJEKTANT MAZ/0350/POOD/07 Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych W Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 219, 05300 Mińsk Mazowiecki powiat miński, woj. mazowieckie Wykonawca: BIURO PROJEKTOWE D9 KRZYSZTOF NADANY ul. Giermków 55 lok.1,

Bardziej szczegółowo

Od Dyrektywy 2008/96/WE do nowelizacji ustawy o drogach publicznych aktualny stan prawny w praktyce

Od Dyrektywy 2008/96/WE do nowelizacji ustawy o drogach publicznych aktualny stan prawny w praktyce Seminarium Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dwa lata doświadczeń po implementacji Dyrektywy Unijnej Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra 16.06.2014 Od Dyrektywy 2008/96/WE do nowelizacji ustawy o

Bardziej szczegółowo

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ STATYSTYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH W POLSCE I WOJ. LUBUSKIM W LATACH 2012-2013 POLSKA WYPADKI DROGOWE W POLSCE 37062

Bardziej szczegółowo

W PROGRAMACH BRD. 3. Jakie powinny być priorytetowe kierunki badań naukowych wspierających realizację Narodowego Programu BRD

W PROGRAMACH BRD. 3. Jakie powinny być priorytetowe kierunki badań naukowych wspierających realizację Narodowego Programu BRD O POTRZEBIE BADAŃ NAUKOWYCH W PROGRAMACH BRD (głos w dyskusji) 1. Dlaczego badania naukowe odgrywają ważną rolę w budowie infrastruktury i zarządzaniu ruchem? 2. Jaka jest obecnie, a jaka powinna być rola

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce

Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce Prezentacja wyników raportu analitycznego Anna Dąbrowska, CATI Plan prezentacji Prezentacja autorów raportu

Bardziej szczegółowo

Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej Andrzej Maciejewski Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej Warszawa, dn. 02 października 2013 r. Cel i sposoby jego realizacji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO. Ilona Buttler

WYTYCZNE UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO. Ilona Buttler WYTYCZNE UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Ilona Buttler KILKA LICZB Ruch w miastach odpowiada za 40 % emisji CO2 i 70 % emisji pozostałych zanieczyszczeń powodowanych przez transport

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo drogowe w krajach Unii Europejskiej polityka transportowa na lata 2011-2020

Bezpieczeństwo drogowe w krajach Unii Europejskiej polityka transportowa na lata 2011-2020 PTAK Aleksandra 1 Bezpieczeństwo drogowe w krajach Unii Europejskiej polityka transportowa na lata 2011-2020 WSTĘP Bezpieczeństwo na drogach jest od lat jednym z głównych problemów społecznych. W Europie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE MAPA Z SIECIĄ DRÓG Sied dróg wojewódzkich opolszczyzny obejmuje 947 km dróg w ciągach których zlokalizowane są 153 obiekty mostowe i około 800 przepustów drogowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE

Bardziej szczegółowo

Zasady Prognozowania Ruchu Drogowego

Zasady Prognozowania Ruchu Drogowego Zasady Prognozowania Ruchu Drogowego 1. Wstęp Przedmiotem opracowania są zasady prognozowania ruchu drogowego na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020. Konieczność aktualizacji dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

EGZ.1 PROJEKT BUDOWLANY. URZĄD GMINY W SIERPCU 09-200 Sierpc Ul. Biskupa Floriana

EGZ.1 PROJEKT BUDOWLANY. URZĄD GMINY W SIERPCU 09-200 Sierpc Ul. Biskupa Floriana Zamawiający: PROJEKT EGZ.1 BUDOWLANY URZĄD GMINY W SIERPCU 09-200 Sierpc Ul. Biskupa Floriana Dz.ewid. 195/13 - Obręb Studzieniec 113 - Obręb Rachocin Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Bardziej szczegółowo

Powiat Sulęciński Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Powiat Sulęciński Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Powiat Sulęciński Bezpieczeństwo w ruchu drogowym PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Białystok, 16.05.2013

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów i korzyści budowy mostu na Wiśle za pomocą narzędzia isword

Analiza kosztów i korzyści budowy mostu na Wiśle za pomocą narzędzia isword Analiza kosztów i korzyści budowy mostu na Wiśle za pomocą narzędzia isword Materiał szkoleniowy Karol Szumowicz 2011-09-05 Broszura powstała w ramach projektu isword Innowacyjny System Wspierania Oceny

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający

WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający MARIUSZ DUDEK Politechnika Krakowska 24 lutego 2010 Politechnika

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: ADRES: STADIUM: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU TEMAT: CZĘŚĆ: REALIZACJA: PROJEKTOWAŁ:

OBIEKT: ADRES: STADIUM: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU TEMAT: CZĘŚĆ: REALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: 42-200 Częstochowa ul. Lechonia 3/36 tel./fax. (34) 3632007, e - mail: twz@wp.pl OBIEKT: ADRES: STADIUM: TEMAT: CZĘŚĆ: REALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: DROGA POWIATOWA NR 2052 S DP 2052S ul. Nowa, w m. Przystajń

Bardziej szczegółowo