Pośmiertne badania obrazowe TK z rekonstrukcją 3D u ofiar wypadków drogowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pośmiertne badania obrazowe TK z rekonstrukcją 3D u ofiar wypadków drogowych"

Transkrypt

1 ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2009, LIX, PRACE ORYGINALNE Krzysztof Woźnik, Artur Moskł, Andrzej Urnik 1, Młgorzt Kłys Pośmiertne dni orzowe TK z rekonstrukcją 3D u ofir wypdków drogowych Postmortem CT exmintion with 3D reconstruction in cses referring to csulties of trffic ccidents Z Ktedry Medycyny Sądowej UJ CM Kierownik: prof. dr h. n. med. M. Kłys 1 Z Ktedry Rdiologii UJ CM Kierownik: prof. dr h. med. A. Urnik Przedstwiono wyniki dń pośmiertnych w pięciu przypdkch zgonów w wyniku orżeń, odniesionych w wypdkch drogowych: u czterech pieszych i jednego motocyklisty. Przed klsyczną sądowo- -lekrską sekcją zwłok dodtkowo przeprowdzono pośmiertne dnie TK. Stwierdzone zminy wewnętrzne zostły zestwione w teli orz przedstwione w postci orzów 3D i 2D z tomogrfii komputerowej. N dołączonej płycie CD zmieszczono przestrzenne nimcje. The uthors presented results of postmortem exmintion in five cses of victims of ftl trffic ccidents (four pedestrins nd one motorcyclist). Prior to clssic forensic utopsies, the odies were exmined employing CT imging. The results re presented in the tle long with 3D nd 2D CT imges. The enclosed CD includes 3D nimtions. Słow kluczowe: sądowo-lekrsk sekcj zwłok, pośmiertne dni orzowe, tomogrfi komputerow, wypdki drogowe, rekonstrukcj zdrzeni Key words: forensic utopsy, postmortem imging exmintion, computer tomogrphy, trffic ccidents, ccident reconstruction WSTęP Do kluczowych dnych z sekcji zwłok ofir wypdków drogowych, pozwljących n skuteczne opiniownie, nleżą nie tylko tkie informcje, które mówią wprost o przyczynie zgonu, le i zespół oserwcji zmin pourzowych, pozwljących n późniejszą rekonstrukcję orzu powstłych orżeń i mechnizmu ich powstni. Służą temu, między innymi dodtkowe techniki preprowni zwłok, poszerzjące klsyczny sposó wykonywni sądowo-lekrskiej sekcji zwłok, jk i w mirę konieczności zezpiecznie mteriłu iologicznego (frgmentów złmnych kości) do dlszych dń kryminlistycznych. Wzogcenie sądowo-lekrskiej dignostyki pośmiertnej o wykorzystnie współczesnych zdoyczy technik rejestrcji i przetwrzni dnych, między innymi uzysknych w wyniku dni TK, stwrz dotychczs prowdzonemu zkresowi dń dodtkowe możliwości. CEL PRACY Celem dń ył konfrontcj orzu zmin pourzowych w przypdkch ofir wypdków drogowych (uszkodzeń kośćc, nrządów wewnętrznych, wynczynień krwi do jm cił orz ptologicznej loklizcji przestrzeni powietrz-

2 94 Krzysztof Woźnik Nr 2 nych w jmch cił), zorzownych w wyniku pośmiertnego dni TK, z uwidocznionymi drogą klsycznego dni pośmiertnego sądowo-lekrskimi sekcjmi zwłok. MATERIAł Bdniom poddno 5 przypdków zrządzonych zgodnie z k.p.k. sekcji sądowo-lekrskich, wykonywnych w pierwszym i drugim kwrtle 2009 roku w Ktedrze i Zkłdzie Medycyny Sądowej UJ CM jeden przypdek motocyklisty i czterech pieszych; kżd z ofir płci męskiej. W kżdym przypdku uzyskno n tkie dnie zgodę włściwego prokurtor. METODA Po dokonniu oględzin zwłok, mjących n celu określenie stnu znmion śmierci, zwłoki umieszczono w dwóch specjlnie przygotownych szczelnych foliowych workch i trnsportowno je do Ktedry Rdiologii UJ CM do dni TK: głowy i szyi orz tułowi i kończyn dolnych. Bdnie wykonno przy użyciu prtu Somtom Senstion S16 firmy nr Wiek w ltch Age yers Rol w ruchu drogowym Role in trffic ccident 3/09 59 pieszy pedestrin 6/09 24 motocyklist motocyclist 8/09 27 pieszy pedestrin 9/09 25 pieszy pedestrin 10/09 57 pieszy pedestrin Orżeni kośćc Injuries of ones złmnie kości sklepieni / frcture of clvri [ryc.1 / fig. 1] i podstwy czszki / nd the se of the skull, złmnie żuchwy / frcture of the mndile [ryc.2 / fig. 2], oustronne złmni żeer / ilterl ri frctures [ryc. 3 / fig. 3], złmnie wyrostków ościstych w odcinku lędźwiowym kręgosłup / processus spinosus frctures of the lumr prt of the verterl column, złmni ou kości udowych / frctures of oth femurs [ryc. 5, / fig. 5, ] otwrte złmnie prwej kości udowej / open frcture of the right femur, otwrte złmnie kości prwego podudzi / open frcture of the ones of the right shnk, złmnie lewej kości strzłkowej / frcture of the left fiul, złmnie sklepieni i podstwy czszki / frcture of the se nd clvri of the skull [ryc. 4 / fig. 4], złmnie (przerwnie ciągłości) kręgosłup n grnicy odcink szyjnego i piersiowego / frcture (lcertion) of the verterl column etween the cervicl nd thorcic prt [ryc. 6 / fig. 6], złmnie mostk / frcture of the sternum, oustronne złmnie żeer / ilterl frctures of the ris, złmnie miednicy (zniszczenie struktur prwego stwu krzyżowo-iodrowego złmnie górnej głęzi prwej kości łonowej) / frcture of the pelvis, [ryc. 7 / fig. 7] frgmentcj kości czszki / frgmenttion of the skull [ryc. 9,, 10, / fig. 9,, 10, ], złmnie kości lewego podudzi / frctures of the ones of the left shnk [ryc. 11, / fig. 11, ], oustronne złmni żeer / ilterl frctures of the ris, złmnie kości prwego podudzi / frcture of the ones of the right shnk [ryc. 12, / fig. 12, ], złmnie lewej kości strzłkowej / frcture of the left fiul, zniszczenie struktur stwu szczytowo-potylicznego / dmge of the tlnto-occipitl joint, złmnie ou oojczyków i łoptek / frctures of oth clvicles nd scpuls, oustronne złmni żeer / ilterl ri frctures, złmnie prwej kości rmiennej / frcture of the right humerus [ryc. 13 / fig. 13], złmnie ou głęzi lewej kości łonowej / frctures of the left hip one Inne orżeni wewnętrzne Other internl injuries Tel I. Zestwienie dnych przypdków stwierdzone orżeni wewnętrzne. Tle I. Exmined cses internl chnges found. krew w jmie prwego stwu kolnowego / lood inside the knee joint, krew pod oponą twrdą i pjęczą mózgu / sudurl nd surchnoid hemorrhge, podiegnięcie krwwe język / lood suffusion of the tongue, rozerwnie przepony po lewej stronie / lcertion of the diphrgm on the left, ognisk stłuczeni płuc / contusion of the lungs, krew w jmch opłucnej / lood in pleurl cvities (P 200ml i L 400ml), pęknięcie śledziony / the rupture of the spleen krew pod oponą pjęczą mózgu / surchnoid hemorrhge, ognisk stłuczeni płuc / contusions of the lungs, rozerwnie przepony po stronie lewej z przemieszczeniem żołądk do lewej jmy opłucnej / lcertion of the left prt of the diphrgm with prtil displcement of the stomch into the left pleurl cvity [ryc. 8 / fig. 8], pęknięcie orty w odcinku piersiowym / rupture of the thorcic prt of the ort, pęknięcie śledziony / rupture of the spleen, pęknięci lewej nerki / ruptures of the left kidney wymóżdżenie / decerertion, podiegnięci krwwe grzietu i kończyn dolnych / lood suffusions of the soft tissues of the ck nd lims krew pod oponą twrdą i pjęczą mózgu orz w komorch mózgowych / sudurl nd surchnoid hemorrhge, hemocephlus, ognisk stłuczeni płuc prwego / contusion of the right lung, krew w lewej jmie opłucnej / lood inside the left pleurl cvity (50ml), pęknięci wątroy / ruptures of the liver, krew w jmie otrzewnej / lood in the peritonel cvity (100ml) wylew krwwy w lewym mięśniu mostkowooojczykowo-sutkowym / lood suffusion of the left sternocleidomstoid muscle, krew w prwej jmie opłucnej / lood in the right pleurl cvity (200ml), rozerwni płuc prwego (przez odłmy żeer) / lcertions of the right lung, rozerwnie work osierdziowego / lcertion of the pericrdil sc, podiegnięci krwwe grzietu i kończyn dolnych / lood suffusions of the soft tissues of the ck nd lower lims, krew w drogch oddechowych / spirtion of lood

3 Nr 2 POśMIERTNE BADANIA OBRAZOWE OFIAR WYPADKÓW DROGOWYCH 95 Siemens. Uzyskne w wyniku dni pliki DICOM (w przypdku głowy i szyi minimln gruość wrstwy 0,75 mm, pozostłych części zwłok 1,5 mm) poddwno nlizie przy użyciu specjlistycznego oprogrmowni, w zkresie: 1. orzów 2D (w projekcjch poprzecznych), 2. wyrnych rekonstrukcji wielopłszczyznowych (MPR), 3. wyrnych rekonstrukcji 3D, w wyselekcjonownych przypdkch przed klsyczną sądowo-lekrską sekcją zwłok przygotowując je tkże w formie nimcji: kośćc (w tym uszkodzeń) poszczególnych okolic cił i przestrzeni powietrznych. Typową sądowo-lekrską sekcję zwłok, z koniecznymi w dnym przypdku dodtkowymi technikmi, wykonywno korzystjąc z dokonnych rekonstrukcji w wrunkch sli sekcyjnej odtwrzjąc je n przenośnym sprzęcie komputerowym. WYNIKI BADAŃ Stwierdzone podczs sekcji zwłok zminy ilustruje tel I orz ryciny rekonstrukcje 3D wrz z wyrnym orzem z sekcji zwłok. Ryc. 1. Porównnie rzeczywistego orzu sekcyjnego złmni kości czszki z rekonstrukcją 3D. Fig. 1. Comprison etween n ctul utopsy specimen of clvri frcture with 3D reconstruction. Ryc. 2. Wypreprown cyfrowo żuchw ze złmniem po lewej stronie. Fig. 2. The mndile 3D reconstruction the frcture on the left. Ryc. 3. Złmni żeer widok od tyłu. Fig. 3. Frctured ris the posterior spect. Ryc. 4. Szczelin złmni kości czszki iegnąc od rejonu prwego stwu skroniowo-żuchwowego. Fig. 4. The skull 3D reconstruction the line of frcture eginning t the right temporomndiulr joint.

4 96 Krzysztof Woźnik Nr 2 Ryc. 5. Złmni kości udowych:. widok od przodu,. widok od tyłu. Fig. 5. Frctures of oth femurs 3D reconstructions:. the nterior spect,. the posterior spect. Ryc. 6. Przerwnie ciągłości kręgosłup n grnicy odcink szyjnego i piersiowego. Fig. 6. The lcertion of the verterl column (etween the cervicl nd thorcic prt) 3D reconstruction. Ryc. 7. Złmnie miednicy zniszczenie struktur prwego stwu krzyżowo-iodrowego orz złmnie prwej kości łonowej. Fig. 7. Frcture of the pelvis on the right 3D reconstruction.

5 Nr 2 POśMIERTNE BADANIA OBRAZOWE OFIAR WYPADKÓW DROGOWYCH 97 Ryc. 8. Przestrzenie powietrzne: żołądek poprzez rozerwną przeponę przemieszczony do lewej jmy opłucnej. Fig. 8. Air spces in 3D reconstruction: the stomch displced to the left pleurl cvity through the lcerted diphrgm. Ryc. 9. Zmiżdżenie kości czszki widok od strony lewej:. widok wyjściowy,. rekonstrukcj. Fig. 9. Frgmenttion of the skull 3D reconstruction, the left-hnd-side spect:. the ctul position of the ones,. reconstruction (Autodesk 3ds Mx).

6 98 Krzysztof Woźnik Nr 2 Ryc. 10. Zmiżdżenie kości czszki widok od przodu. widok wyjściowy,. rekonstrukcj. Fig. 10. Frgmenttion of the skull 3D reconstruction, the nterior spect:. the ctul position of the ones,. reconstruction (Autodesk 3ds Mx). Ryc. 11. Złmni kości lewego podudzi:. widok od przodu i oku,. widok od tyłu i strony przyśrodkowej. Fig. 11. Frctures of the ones of the left shnk 3D reconstruction:. the nterior nd lterl spect,. the posterior nd middle spect. Ryc. 12. Złmne kości prwego podudzi:. widok od przodu i strony przyśrodkowej,. widok od przodu i oku. Fig. 12. Frctures of the ones of the right shnk 3D reconstruction:. the nterior nd middle spect,. the posterior nd lterl spect.

7 Nr 2 POśMIERTNE BADANIA OBRAZOWE OFIAR WYPADKÓW DROGOWYCH 99 Ryc. 13. Złmni trzonu prwej kości rmiennej, prwej łoptki, ou oojczyków i żeer po prwej stronie widok od przodu i (nieco) strony prwej. Fig. 13. Frctures of the right humerus, scpul, oth clvicles nd the ris on the right 3D reconstruction: the nterior nd (prtilly) the right-hnd-side spect. W trkcie nlizy ukłdu kostnego jedynie w przypdkch złmń żeer ez przemieszczeń, orzownie TK nstręczło większe trudności konieczn ył złożon nliz różnych typów TK (poprzeczne, MPR, 3D). Poz tym w kżdym z oceninych przypdków udło się dorze uwidocznić złmni kości, tkże w formie przestrzennej rekonstrukcji. Widoczne yły zminy tkie jk stłuczenie płuc, oecność krwi w jmch opłucnej. Dzięki uwidczniniu przestrzeni powietrznych w przypdku 6/09 wykryto przemieszczenie żołądk do jmy opłucnej. Rekonstrukcj kostn w progrmie Osirix dł dore podstwy do dlszej oróki wyimportownych oiektów w progrmch typu CAD, w celu kryminlistycznej rekonstrukcji czego dowodzą przykłdy tkich dziłń dokonne przy użyciu progrmu 3ds Mx firmy Autodesk. DYSKUSJA Jk widomo, dl skutecznego opiniowni n temt rekonstrukcji okoliczności doznni orżeń w wypdku drogowym, rdzo istotn jest ocen wielu okolic cił, z uwzględnieniem odcink szyjnego kręgosłup [1, 2], z dodtkowymi technikmi dni pośmiertnego dotyczącymi zwłszcz kończyn dolnych [3, 4, 5, 6, 7]. Szerokie polskie oprcownie n temt wypdków drogowych, z wykorzystniem komputerowych nimcji, powstło n zie nlizy rdzo szerokiego mteriłu sekcyjnego, w tym dń kryminlistycznych zezpiecznych podczs sekcji zwłok kości [8]. Dotychczs w Polsce ntomist nie dokonno plikcji pośmiertnego dni TK dl codziennej prktyki sądowo-lekrskiej, choć już w 2002 roku wykorzystnie tkiej metody dwczej yło w nszym środowisku postulowne [9]. W piśmiennictwie świtowym spotykmy oprcowni dotyczące wykorzystni techniki pośmiertnego dni TK ofir wypdków komunikcyjnych jko przykłd możn przytoczyć wykorzystnie orzów 2D TK w nlizie orżeń 7 ofir ktstrof lotniczych [10]. Szwjcrski projekt Virtopsy [11, 12, 13] przedstwił złożeni wielokierunkowych pośmiertnych dń orzowych, uwzględnijąc ich wykorzystnie dl dokumentcji również przypdków ofir wypdków drogowych, z wykorzystniem rekonstrukcji 3D [14]. Jk dotąd są to prktycznie jedyne oprcowni tk szeroko poruszjące tę temtykę. Wśród doniesień kzuistycznych odnotowno dnie techniką pośmiertnych dń orzowych zwęglonych zwłok, znlezionych w smochodzie [15]. Wyniki dń służyły do wielospecjlistycznych opinii rekonstrukcyjnych [16, 17]. WNIOSKI N podstwie oprcowni włsnych przypdków wykzno przydtność pośmiertnego dni TK, w dokumentcji i orzowniu orżeń ukłdu kostnego, dl celów sądowo- -lekrskich w polskich wrunkch. Wykonne rekonstrukcje kośćc w sposó plstyczny i czytelny pokzują stn fktyczny i mogą yć dużym ułtwieniem w późniejszym opiniowniu odnośnie rekonstrukcji zdrzeni, tk istotnego w sprwch dotyczących wypdków komunikcyjnych. Konieczne są, oczywiście, dlsze dni, które pozwolą w pełni określić zkres przydtności prezentownych metod, jk i wyznczyć ich ogrniczeni. PIśMIENNICTWO 1. Mądro R., Teresiński G.: Neck injuries s reconstructive prmeter in cr-to-pedestrin ccidents, Forensic Sci. Int. 2001, 118(1),

8 100 Krzysztof Woźnik Nr 2 2. Woźnik K., Rzepeck-Woźnik E.: Rutynowe dnie odcink szyjnego rdzeni kręgowego i kręgosłup podczs sekcji sądowo-lekrskich. Arch. Med. Sąd. Krym. 2003, 53 (2), Teresiński G., Mądro R.: Pelvis nd hip joint injuries s reconstructive fctors in crto-pedestrin ccidents, Forensic Sci. Int. 2001, 124(1), Teresiński G., Mądro R.: Knee joint injuries s reconstructive fctors in cr-to-pedestrin ccidents, Forensic Sci. Int. 2001, 124(1), Teresiński G., Mądro R.: Ankle joint injuries s reconstruction prmeter in cr-to-pedestrin ccidents, Forensic Sci. Int. 2001, 118(1), Teresiński G., Mądro R.: Evidentil vlue of injuries useful for reconstruction of the pedestrin-vehicle loction t the moment of collision, Forensic Sci. Int. 2002, 128(3), Teresiński G., Mądro R.: Ewolucj metod sądowo-lekrskiej rekonstrukcji okoliczności potrąceń pieszych przez pojzdy mechniczne możliwości poszerzeni zkresu wnioskowni, Arch. Med. Sąd. Krym. 2001, (3), Teresiński G.: Biomechnik potrąceń pieszego, Wydwnictwo Akdemii Medycznej w Lulinie Teresiński G.: O ustlniu okoliczności urzu głowy, Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2002, 52 (2), Levy G., Goldstein L., Blchr A., Apter S., Brenoim E., Br-Dyn Y., Shmis A., Atr E.: Postmortem computed tomogrphy in victims of militry ir mishps: rdiologicl-pthologicl correltion of CT findings. Isr. Med. Assoc. J. 2007, 9(10), Bolliger S. A., Thli M. J., Ross S., Buck U., Nether S., Vock P.: Virtul utopsy using imging: ridging rdiologic nd forensic sciences. A review of the Virtopsy nd similr projects, Eur. Rdiol. 2008, 18(2), Thli M. J., Yen K., Schweitzer W., Vock P., Boesch C., Ozdo C., Schroth G., Ith M., Sonnenschein M., Doernhoefer T., Scheurer E., Plttner T., Dirnhofer R.: Virtopsy, new imging horizon in forensic pthology: virtul utopsy y postmortem multislice computed tomogrphy (MSCT) nd mgnetic resonnce imging (MRI) fesiility study, J. Forensic Sci. 2003, 48(2), Thli M. J., Jckowski C., Oesterhelweg L., Ross S. G., Dirnhofer R.: Virtopsy The Swiss virtul utopsy pproch, Leg. Med. (Tokyo). 2007, 9(2), Aghyev E., Thli M., Jckowski C., Sonnenschein M., Yen K., Vock P., Dirnhofer R.: Virtopsy ftl motor vehicle ccident with hed injury, J. Forensic Sci. 2004, 49(4), Thli M. J., Yen K., Plttner T., Schweitzer W., Vock P., Ozdo C., Dirnhofer R.: Chrred ody: virtul utopsy with multi-slice computed tomogrphy nd mgnetic resonnce imging, J. Forensic Sci. 2002, 47(6), Thli M. J., Brun M., Brüschweiler W., Dirnhofer R.: Mtching tire trcks on the hed using forensic photogrmmetry, Forensic Sci. Int. 2000, 113(1-3), Buck U., Nether S., Brun M., Bolliger S., Friederich H., Jckowski C., Aghyev E., Christe A., Vock P., Dirnhofer R., Thli M.: Appliction of 3D documenttion nd geometric reconstruction methods in trffic ccident nlysis: With high resolution surfce scnning, rdiologicl MSCT/ MRI scnning nd rel dt sed nimtion, Forensic Sci. Int. 2007, 170(1), Adres do korespondencji: dr Krzysztof Woźnik Ktedr Medycyny Sądowej UJ CM ul. Grzegórzeck Krków

Wartość pośmiertnych badań TK w przypadkach urazów mechanicznych powodujących znacznego stopnia destrukcję zwłok*

Wartość pośmiertnych badań TK w przypadkach urazów mechanicznych powodujących znacznego stopnia destrukcję zwłok* ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2010, LX, 38-47 PRACE ORYGINALNE Krzysztof Woźniak, Artur Moskała, Andrzej Urbanik 1, Małgorzata Kłys Wartość pośmiertnych badań TK w przypadkach urazów mechanicznych powodujących

Bardziej szczegółowo

Pośmiertne badania obrazowe TK z rekonstrukcją 3D u ofiar postrzałów z broni palnej i eksplozji ładunków wybuchowych

Pośmiertne badania obrazowe TK z rekonstrukcją 3D u ofiar postrzałów z broni palnej i eksplozji ładunków wybuchowych ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2009, LIX, 85-92 PRACE ORYGINALNE Krzysztof Woźnik, Artur Moskł, Andrzej Urnik 1, Młgorzt Kłys Pośmiertne dni orzowe TK z rekonstrukcją 3D u ofir postrzłów z roni plnej i eksplozji

Bardziej szczegółowo

Przydatność wstępnej analizy danych z pośmiertnego badania TK dla poszerzenia możliwości diagnostycznych sądowo-lekarskiej sekcji zwłok

Przydatność wstępnej analizy danych z pośmiertnego badania TK dla poszerzenia możliwości diagnostycznych sądowo-lekarskiej sekcji zwłok ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2010, LX, 27-37 PRACE ORYGINALNE Krzysztof Woźniak, Artur Moskała, Andrzej Urbanik 1, Małgorzata Kłys Przydatność wstępnej analizy danych z pośmiertnego badania TK dla poszerzenia

Bardziej szczegółowo

Konfrontacja klinicznego obrazu tk złamań kości czaszki z wynikami badania sekcyjnego*

Konfrontacja klinicznego obrazu tk złamań kości czaszki z wynikami badania sekcyjnego* ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2008, LVIII, 188-193 PRACE oryginalne Krzysztof Woźniak 1, Andrzej Urbanik 2, Artur Moskała 1, Robert Chrzan 2, Barbara Kamieniecka 2 Konfrontacja klinicznego obrazu tk złamań kości

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka uszkodzeñ wiæzadeæ krzyºowych w badaniu rezonansu magnetycznego

Diagnostyka uszkodzeñ wiæzadeæ krzyºowych w badaniu rezonansu magnetycznego Dignostyk uszkodzeñ wiæzdeæ krzyºowych w dniu rezonnsu mgnetycznego MRI dignostics of crucite ligments Zigniew Czyrny Crolin Medicl Center, Wrszw Streszczenie: W prcy omówiono zsdy rozpoznwni zerwñ wiæzdeæ

Bardziej szczegółowo

POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ LASEROWĄ. 88 Powłoki elektroiskrowe WC-Co modyfikowane wiązką laserową. Wstęp

POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ LASEROWĄ. 88 Powłoki elektroiskrowe WC-Co modyfikowane wiązką laserową. Wstęp Rdek N.,* Szlpko J.** *Ktedr Inżynierii Eksplotcji Politechnik Świętokrzysk, Kielce, Polsk **Khmelnitckij Uniwersytet Nrodowy, Khmelnitckij, Ukrin Wstęp 88 POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE ŁUKOWO-KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW W UZĘBIENIU CZOŁOWYM NA FREZARCE CNC

KSZTAŁTOWANIE ŁUKOWO-KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW W UZĘBIENIU CZOŁOWYM NA FREZARCE CNC KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 8 nr Archiwum Technologii Mszyn i Automtyzcji 008 PIOTR FRĄCKOWIAK KSZTAŁTOWANIE ŁUKOWO-KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW W UZĘBIENIU CZOŁOWYM NA FREZARCE CNC W rtykule

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych PODSTAWY BAZ DANYCH Wykłd 3 2. Pojęcie Relcyjnej Bzy Dnych 2005/2006 Wykłd "Podstwy z dnych" 1 Rozkłdlno dlność schemtów w relcyjnych Przykłd. Relcj EGZ(U), U := { I, N, P, O }, gdzie I 10 10 11 N f f

Bardziej szczegółowo

Pośmiertne badania obrazowe z rekonstrukcją 3D: nowa droga rozwoju klasycznej medycyny sądowej?

Pośmiertne badania obrazowe z rekonstrukcją 3D: nowa droga rozwoju klasycznej medycyny sądowej? ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2009, LIX, 124-130 PRACE POGLĄDOWE Krzysztof Woźniak, Artur Moskała, Andrzej Urbanik 1, Paweł Kopacz, Małgorzata Kłys Pośmiertne badania obrazowe z rekonstrukcją 3D: nowa droga rozwoju

Bardziej szczegółowo

Śmiertelne wypadki samochodowe w rejonie Poznania w latach 1961-1970. Część II. Rodzaj i zakres obrażeń doznanych przez ofiary

Śmiertelne wypadki samochodowe w rejonie Poznania w latach 1961-1970. Część II. Rodzaj i zakres obrażeń doznanych przez ofiary 420 Probl Hig Epidemiol 2011, 92(3): 420-427 Śmiertelne wypadki samochodowe w rejonie Poznania w latach 1961-1970. Część II. Rodzaj i zakres obrażeń doznanych przez ofiary Fatal car accidents in the region

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta 5.1 5. Wymgni dotyczące wyposżeni środk trnsportu zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789:2008 Pojzdy medyczne i ich wyposżenie mulnse drogowe Wyposżenie służące do przenoszeni pcjent podstwowego 5.1.1 Nosze

Bardziej szczegółowo

Algorytmy graficzne. Filtry wektorowe. Filtracja obrazów kolorowych

Algorytmy graficzne. Filtry wektorowe. Filtracja obrazów kolorowych Algorytmy grficzne Filtry wektorowe. Filtrcj orzów kolorowych Filtrcj orzów kolorowych Metody filtrcji orzów kolorowych możn podzielić n dwie podstwowe klsy: Metody komponentowe (component-wise). Cechą

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego

Podstawy programowania obiektowego 1/3 Podstwy progrmowni oiektowego emil: m.tedzki@p.edu.pl stron: http://rgorn.p.ilystok.pl/~tedzki/ Mrek Tędzki Wymgni wstępne: Wskzn yły znjomość podstw progrmowni strukturlnego (w dowolnym języku). Temty

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

i metody obrazowania przełyku

i metody obrazowania przełyku Antomi rdiologiczn i metody orzowni przełyku 5 Antomi rdiologiczn i metody orzowni przełyku Stnisłw Leszczyński, Jonn Pilch-Kowlczyk, Andrzej Smereczyński, Stnisłw Nowk, Krystin Rudzki 5 ANATOMIA RADIOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Spis Tabel i rycin. Spis tabel

Spis Tabel i rycin. Spis tabel Spis Tabel i rycin Spis tabel 1. Podział stawów ze względu na ilość osi ruchów i ukształtowanie powierzchni stawowych. 20 2. Nazwy ruchów w stawach człowieka w pozycji anatomicznej..... 21 3. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

MarekPorycki. Walka SAMBO. rosyjskisystemwalkiwręcz. opracowanienapodstawie. Борьба САМБО AnatolijaCharłampiewa

MarekPorycki. Walka SAMBO. rosyjskisystemwalkiwręcz. opracowanienapodstawie. Борьба САМБО AnatolijaCharłampiewa MrekPorycki Wlk SAMBO rosyjskisystemwlkiwręcz oprcownienpodstwie Борьба САМБО AntolijChrłmpiew Antolij Chrłmpiew urodził się 29 pździernik 1906 roku w Smoleńsku. Wielki rosyjski sportowiec smo, trener

Bardziej szczegółowo

Odbudowa estetyczna materiałem DiaFil. Przypadki kliniczne

Odbudowa estetyczna materiałem DiaFil. Przypadki kliniczne Opis przypdku Cse report Borgis Odudow estetyczn mteriłem DiFil. Przypdki kliniczne *Agt Zdziemorsk, Michł Fidecki, Elżiet Jodkowsk Zkłd Stomtologii Zchowwczej Wrszwskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

1.6. Ćwiczenia w ciąży

1.6. Ćwiczenia w ciąży 1.6. Ćwiczeni w ciąży Ciąż i poród są dl orgnizmu koiety próą sprwności fizycznej i psychicznej. Wysiłek porodowy jest porównywlny z wysiłkiem, jki trze podjąć, przeywjąc dystns iegu mrtońskiego. Tym lepiej

Bardziej szczegółowo

Modelowanie 3 D na podstawie fotografii amatorskich

Modelowanie 3 D na podstawie fotografii amatorskich Edwrd Nowk 1, Jonn Nowk Modelownie D n podstwie fotogrfii mtorskich 1. pecyfik fotogrmetrycznego oprcowni zdjęć mtorskich wynik z fktu, że n ogół dysponujemy smymi zdjęcimi - nierzdko są to zdjęci wykonne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległośi 08, 00-95 Wrszw www.stt.gov.pl Dził 1. CHARAKTERYSTYKA OSOBY 1. Symol województw gospodrstw domowego. Nr gospodrstw domowego. Nr kolejny osoy ojętej dniem w

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 ZEZYTY NAUKOWE UNIWERYTETU ZCZECIŃKIEGO NR 424 PRACE INTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 MARIA MAKRI PRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET W WIEKU 20 60 LAT 1. Wstęp Dobr sprwność fizyczn jest

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnik Gdńsk Wydził Elektrotechniki i Automtyki Ktedr Inżynierii Systemów Sterowni Teori sterowni Sterowlność i obserwowlność liniowych ukłdów sterowni Zdni do ćwiczeń lbortoryjnych termin T Oprcownie:

Bardziej szczegółowo

2. Tensometria mechaniczna

2. Tensometria mechaniczna . Tensometri mechniczn Wstęp Tensometr jk wskzywłby jego nzw to urządzenie służące do pomiru nprężeń. Jk jednk widomo, nprężeni nie są wielkościmi mierzlnymi i stnowią jedynie brdzo wygodne pojęcie mechniki

Bardziej szczegółowo

Cennik badań obrazowych. (obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r.)

Cennik badań obrazowych. (obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r.) UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE 30-663 KRAKÓW, ul. Wielicka 265 tel. 12-658-20-11, fax 12-658-10-81 DZIAŁ USŁUG ODPŁATNYCH tel. 12-658-20-11 wew. 1176; tel./fax 12-657-37-12 Cennik badań obrazowych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP CHARAKTERYSTYKA WZORNICTWA

WSTĘP CHARAKTERYSTYKA WZORNICTWA Annls of Wrsw University of Life Sciences SGGW Forestry nd Wood Technology No 74, 2011: 199-205 (Ann. WULS-SGGW, Forestry nd Wood Technology 74, 2011 Chrkterystyk ozdobnych drewninych posdzek w Muzeum

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lasera Er:YAG w zabiegach chirurgii stomatologicznej

Zastosowanie lasera Er:YAG w zabiegach chirurgii stomatologicznej Krzysztof Sidorowicz, Ktrzyn Błochowik, Jerzy Soklski Zstosownie lser Er:YAG w ziegch chirurgii stomtologicznej Orl surgery ppliction of Er:YAG lser Ktedr i Klinik Chirurgii Stomtologicznej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2-SCO. Warstwa połowiąca WP. Ćwiczenie nr 2. 1 Cel ćwiczenia

Ćwiczenie nr 2-SCO. Warstwa połowiąca WP. Ćwiczenie nr 2. 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie nr 2-SCO. Wrstw połowiąc WP 1 Cel ćwiczeni Wyznczenie pierwszej wrstwy połowiącej WP (Hlf Vlue Lyer) dl promieniowni X generownego w prcie rentgenowskim (energi 5-15 kev). Wyzncznie współczynnik

Bardziej szczegółowo

Algebra Boola i podstawy systemów liczbowych. Ćwiczenia z Teorii Układów Logicznych, dr inż. Ernest Jamro. 1. System dwójkowy reprezentacja binarna

Algebra Boola i podstawy systemów liczbowych. Ćwiczenia z Teorii Układów Logicznych, dr inż. Ernest Jamro. 1. System dwójkowy reprezentacja binarna lger Bool i podstwy systemów liczowych. Ćwiczeni z Teorii Ukłdów Logicznych, dr inż. Ernest Jmro. System dwójkowy reprezentcj inrn Ukłdy logiczne operują tylko n dwóch stnch ozncznymi jko zero (stn npięci

Bardziej szczegółowo

Ocena sztywności i wytrzymałości wybranych zespoleń odłamów osteotomijnych po obustronnej strzałkowej osteotomii gałęzi żuchwy

Ocena sztywności i wytrzymałości wybranych zespoleń odłamów osteotomijnych po obustronnej strzałkowej osteotomii gałęzi żuchwy Fizjoterpi 2008, 16, 2, 51-57 ISSN 1230-8323 DOI: 10.2478/v10109-009-0020-0 Ocen sztywności i wytrzymłości wyrnych zespoleń odłmów osteotomijnych po oustronnej strzłkowej osteotomii głęzi żuchwy Assessment

Bardziej szczegółowo

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL-71-139/1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle:

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. JĘZYK MATEMATYKI oblicz wrtość bezwzględną liczby rzeczywistej stosuje interpretcję geometryczną wrtości bezwzględnej liczby

Bardziej szczegółowo

BIOPSJA GRUBOIGŁOWA PIERSI WYTYCZNE DIAGNOSTYCZNE

BIOPSJA GRUBOIGŁOWA PIERSI WYTYCZNE DIAGNOSTYCZNE POL J PATHOL 2009; 3 (SUPLEMENT 1): S13-S19 BIOPSJA GRUBOIGŁOWA PIERSI WYTYCZNE DIAGNOSTYCZNE EWA CHMIELIK, ELżBIETA ŁUCZYŃSKA 1. Biopsj cienkoigłow iopsj gruoigłow Leczenie neodiuwntowe rk piersi, dni

Bardziej szczegółowo

TeraŸniejszoœæ i przysz³oœæ chirurgii rekonstrukcyjnej szkieletu czaszki twarzowej

TeraŸniejszoœæ i przysz³oœæ chirurgii rekonstrukcyjnej szkieletu czaszki twarzowej PRACE PRZEGL DOWE TerŸniejszoœæ i przysz³oœæ chirurgii rekonstrukcyjnej szkieletu czszki twrzowej Jn Zp³, Gr yn Wyszyñsk-Pwelec Ktedr i Klinik Chirurgii Szczêkowo-Twrzowej, Collegium Medicum, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Anna Malarska. statystyczna analiza danych. wspomagana programem SPSS

Anna Malarska. statystyczna analiza danych. wspomagana programem SPSS Ann Mlrsk sttystyczn nliz dnych wspomgn progrmem SPSS SPSS Polsk Krków 2005 Sttystyczn nliz dnych wspomgn progrmem SPSS 1.2 Grficzne formy prezentcji dnych 1.2.1 Wykres słupkowy, histogrm Częstości relizcji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA. Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB

Materiały szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA. Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB Mteriły szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB 1. Wprowdzenie Drgnimi nzywne są procesy, w których chrkterystyczne dl nich wielkości fizyczne

Bardziej szczegółowo

Application of 64-Detector Computed Tomography Myelography in the Diagnostics of the Spinal Canal

Application of 64-Detector Computed Tomography Myelography in the Diagnostics of the Spinal Canal originl ppers Adv Clin Exp Med 2011, 20, 3, 351 361 ISSN 1230-025X Copyright y Wroclw Medicl University Brr Hendrich 1, Krzysztof Zimmer 2, Mciej Guziński 1, Mrek J. Sąsidek 1 Appliction of 64-Detector

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesu elektroprzędzenia materiałów do zastosowań biomedycznych

Optymalizacja procesu elektroprzędzenia materiałów do zastosowań biomedycznych I Kongres Mechniki Polskiej, Wrszw, 28 31 sierpni 2007 r. J. Kuik, W. Kurnik, W.K. Nowcki (Red.) n prwch rękopisu Optymlizcj procesu elektroprzędzeni mteriłów do zstosowń iomedycznych Tomsz Kowlczyk, Tomsz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PSO z matematyki

Załącznik nr 3 do PSO z matematyki Złącznik nr 3 do PSO z mtemtyki Wymgni n poszczególne oceny szkolne z mtemtyki n poziomie podstwowym Chrkterystyk wymgń n poszczególne oceny: Wymgni n ocenę dopuszczjącą dotyczą zgdnień elementrnych, stnowiących

Bardziej szczegółowo

Medycyna sądowa. Wypadki drogowe. Dr n. med. Maciej Barzdo Lek. med. Maciej Kędzierski

Medycyna sądowa. Wypadki drogowe. Dr n. med. Maciej Barzdo Lek. med. Maciej Kędzierski Medycyna sądowa Wypadki drogowe Dr n. med. Maciej Barzdo Lek. med. Maciej Kędzierski Wypadek drogowy nagłe zdarzenie, do którego dochodzi na drodze dostępnej dla ruchu drogowego lub którego początek ma

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki, klasa 2C, poziom podstawowy

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki, klasa 2C, poziom podstawowy Szczegółowe wymgni edukcyjne z mtemtyki, kls 2C, poziom podstwowy Wymgni konieczne () dotyczą zgdnieo elementrnych, stnowiących swego rodzju podstwę, ztem powinny byd opnowne przez kżdego uczni. Wymgni

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

Wymagania kl. 2. Uczeń:

Wymagania kl. 2. Uczeń: Wymgni kl. 2 Zkres podstwowy Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci uczni. SUMY ALGEBRAICZNE. Sumy lgebriczne definicj jednominu pojęcie współczynnik jednominu porządkuje jednominy pojęcie sumy lgebricznej

Bardziej szczegółowo

Lista 4 Deterministyczne i niedeterministyczne automaty

Lista 4 Deterministyczne i niedeterministyczne automaty Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowni i Systemów Informtycznych Teoretyczne Podstwy Informtyki List 4 Deterministyczne i niedeterministyczne utomty Wprowdzenie Automt skończony jest modelem mtemtycznym

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wirnikiem łożyskowanym magnetycznie w obróbce powierzchni n-falowych

Sterowanie wirnikiem łożyskowanym magnetycznie w obróbce powierzchni n-falowych Pomiry Automtyk Rootyk /5 Sterownie wirnikiem łożyskownym mgnetycznie w oróce powierzchni n-flowych Zdzisłw Gosiewski Arkdiusz Mystkowski * Przedstwiono wyniki dń n-flowego ruchu nieorcjącego się wirnik

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

Cennik badań obrazowych. (obowiązuje od 1 styczna 2016 r.)

Cennik badań obrazowych. (obowiązuje od 1 styczna 2016 r.) UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE 30-663 KRAKÓW, ul. Wielicka 265 tel. 12-658-20-11, fax 12-658-10-81 DZIAŁ USŁUG ODPŁATNYCH tel. 12-658-20-11 wew. 1176; tel./fax 12-657-37-12 Cennik badań obrazowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dopuszczającą z matematyki klasa II Matematyka - Babiański, Chańko-Nowa Era nr prog. DKOS 4015-99/02

Wymagania na ocenę dopuszczającą z matematyki klasa II Matematyka - Babiański, Chańko-Nowa Era nr prog. DKOS 4015-99/02 Wymgni n ocenę dopuszczjącą z mtemtyki kls II Mtemtyk - Bbiński, Chńko-Now Er nr prog. DKOS 4015-99/02 Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci uczni WIELOMIANY 1. Stopień i współczynniki wielominu 2. Dodwnie

Bardziej szczegółowo

1. Funkcje szkieletu:

1. Funkcje szkieletu: SPIS TREŚCI: 1. Funkcje szkieletu sljd 3 2. Ukłd ruchu człowiek sljd 4 3. Tknk kostn sljdy 5, 6 4. Tknk chrzęstn sljd 7 5. Budow kości długiej sljdy 8, 9, 10 6. Budow chemiczn kości sljd 11 7. Proces kostnieni

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA HOT SPOT STRESS W POŁĄCZENIACH SPAWANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH

NAPRĘŻENIA HOT SPOT STRESS W POŁĄCZENIACH SPAWANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH Szykoieżne Pojzdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Sylwester MARKUSIK Tomsz ŁUKASIK NAPRĘŻENIA HOT SPOT STRESS W POŁĄCZENIACH SPAWANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH Streszczenie: Połączeni spwne w konstrukcjch stlowych

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA Mteriły do wykłdu MATEMATYKA DYSKRETNA dl studiów zocznych cz. Progrm wykłdu: KOMBINATORYKA:. Notcj i podstwowe pojęci. Zlicznie funkcji. Permutcje. Podziory zioru. Podziory k-elementowe. Ziory z powtórzenimi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA TECHNOLOGIA NAPRAW ZESPOŁÓW I PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS

KRYTERIA OCENIANIA TECHNOLOGIA NAPRAW ZESPOŁÓW I PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS KRYTRIA OCNIANIA TCHNOLOGIA NAPRAW ZSPOŁÓW I PODZSPOŁÓW MCHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS Temt Klsyfikcj i identyfikcj pojzdów smochodowych Zgdnieni - Rodzje ukłdów, - Zdni i ogóln budow

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELEGNIARSTWO; I rok I ο PRZEDMIOT: ANATOMIA (ĆWICZENIA 45h) ĆWICZENIE 1 (01.10.2012) ĆWICZENIE 2 (04.10.2012) ĆWICZENIE 3 (08.10.

KIERUNEK: PIELEGNIARSTWO; I rok I ο PRZEDMIOT: ANATOMIA (ĆWICZENIA 45h) ĆWICZENIE 1 (01.10.2012) ĆWICZENIE 2 (04.10.2012) ĆWICZENIE 3 (08.10. KIERUNEK: PIELEGNIARSTWO; I rok I ο PRZEDMIOT: ANATOMIA (ĆWICZENIA 45h) ĆWICZENIE 1 (01.10.2012) - Zapoznanie się z regulaminem i przepisami BHP obowiązującymi na zajęciach. Podstawowe mianownictwo anatomiczne

Bardziej szczegółowo

pobrano z www.ips.wm.tu.koszalin.pl

pobrano z www.ips.wm.tu.koszalin.pl ARTYKUŁ NAUKOWY RECENZOWANY Wstęp Dmin MARUSIAK, Iwon MICHALSKA-POŻOGA Ktedr Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Politechnik Koszlińsk Wpływ technik pkowni próżniowego n jkość sensoryczną i mikroiologiczną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VIII w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VIII w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VIII w roku szkolnym 015/016 oprcowł: Dnut Wojcieszek n ocenę dopuszczjącą rysuje wykres funkcji f ( ) i podje jej włsności sprwdz lgebricznie, czy dny punkt

Bardziej szczegółowo

LASER TREATMENT WITH PREHEATING OF CAST IRON ELEMENTS

LASER TREATMENT WITH PREHEATING OF CAST IRON ELEMENTS Grzegorz KINAL Politechnik Poznńsk, Instytut Mszyn Rooczych i Pojzdów Smochodowych ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznń (Polnd) e-mil: office_wmmv@put.poznn.pl LASER TREATMENT WITH PREHEATING OF CAST IRON ELEMENTS

Bardziej szczegółowo

3.1.1 Nastawienie chirurgiczne

3.1.1 Nastawienie chirurgiczne Autorzy Emnuel Gutier, Rodrigo F. Pesntez 3.1.1 Nstwienie chirurgiczne 1 Przemieszczenie odłmów, deformcj i wgniecenie kości Złmnie w oręie trzonu zwykle dzieli kość n dw główne odłmy (liższy i dlszy),

Bardziej szczegółowo

tel. (012) 424-77 - 65 39 88.012.23 TK miednicy bez i z kontr. wielof. z pojeniem 460,00

tel. (012) 424-77 - 65 39 88.012.23 TK miednicy bez i z kontr. wielof. z pojeniem 460,00 Załącznik 1 Zakład Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 19: I Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Ultrasonografii, Pracownia Mammografii, I Zespół Pracowni RTG ul. Kopernika 17: II Pracownia RTG

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Do czego służą wektory?

Wprowadzenie: Do czego służą wektory? Wprowdzenie: Do czego służą wektory? Mp połączeń smolotowych Isiget pokzuje skąd smoloty wyltują i dokąd doltują; pokzne jest to z pomocą strzłek strzłki te pokzują przemieszczenie: skąd dokąd jest dny

Bardziej szczegółowo

12 Staw biodrowy. Badanie fizykalne. 5 Badanie czynnoêciowe. 5 Oglàdanie i palpacja

12 Staw biodrowy. Badanie fizykalne. 5 Badanie czynnoêciowe. 5 Oglàdanie i palpacja 12 Stw iodrowy Bdnie fizyklne Bdnie przeprowdz si u rozernego pcjent, njpierw w pozycji stojàcej, nst pnie podczs chodzeni, potem w pozycji le àcej n plecch, oku i rzuchu. Bóle w okolicy stwu iodrowego

Bardziej szczegółowo

Z INFORMATYKI RAPORT

Z INFORMATYKI RAPORT OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2 Egzmin mturlny z informtyki zostł przeprowdzony w łym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2b, 2c, 2e zkres podstwowy rok szkolny 2015/2016 1.Sumy lgebriczne N ocenę dopuszczjącą: 1. rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne 2. oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY CZASZKI. ZŁAMANIE KOŚCI PODSTAWY CZASZKI 0 3. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI (BEZ USZKODZEŃ KOSTNYCH) RANY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY 4. USZKODZENIA POWŁOK

Bardziej szczegółowo

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak DNIE UKŁDÓW LOKD UTOMTYCZNYCH uor: Zigniew Tuzimek Oprcownie wersji elekronicznej: Tomsz Wdowik 1. Cel i zkres ćwiczeni Celem ćwiczeni jes zpoznnie sudenów z udową orz dziłniem zezpieczeń i lokd sosownych

Bardziej szczegółowo

Przykładowe badania PET/CT wykonane w ZMN SCO

Przykładowe badania PET/CT wykonane w ZMN SCO Przykładowe badania PET/CT wykonane w ZMN SCO Pacjentka lat 47 ocena zmian w płucach w poszukiwaniu ogniska pierwotnego liczne zmiany meta w obu płucach, w układzie kostnym, wątrobie i węzłach chłonnych

Bardziej szczegółowo

Badania struktury i charakterystyki przepływu płaskiej strugi wodnej i wodno-ściernej

Badania struktury i charakterystyki przepływu płaskiej strugi wodnej i wodno-ściernej 50 MECHANIK NR 8-9/2015 Bdni struktury i chrkterystyki przepływu płskiej strugi wodnej i wodno-ściernej The reserch of the structure nd flow chrcteristics of wter- nd rsive-wter fn jet PRZEMYSŁAW BORKOWSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ EPCW Zdjęcie panoramiczne zębów Zdjęcie panoramiczne zębów płyta CD Zdjęcie cefalomertyczne Zdjęcie cefalometryczne płyta CD Zdjęcie zębów stykowe cyfrowo (film) Zdjęcie zębów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I ZASADY BHP OSTEOLOGIA OSTEOLOGIA (CIĄG DALSZY) SYNDESMOLOGIA I ARTROLOGIA

REGULAMIN I ZASADY BHP OSTEOLOGIA OSTEOLOGIA (CIĄG DALSZY) SYNDESMOLOGIA I ARTROLOGIA TEMATYKA ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU "ANATOMIA CZŁOWIEKA" REALIZOWANA PRZEZ STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH KIERUNEK DIETETYKA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2010/2011 I 04. 10. 2010 05. 10. 2010 II 11. 10. 2010

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i bezpieczeństwo

Projektowanie i bezpieczeństwo Projektownie i ezpieczeństwo Systemtyk Z Z-70.3-74 Możliwości Z Z-70.3-74 jest rdzo zróżnicowny. Zwier informcje zrówno n temt szkł jk i mocowń punktowych. Mocowni punktowe mogą yć montowne powyżej lu

Bardziej szczegółowo