Pośmiertne badania obrazowe TK z rekonstrukcją 3D u ofiar wypadków drogowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pośmiertne badania obrazowe TK z rekonstrukcją 3D u ofiar wypadków drogowych"

Transkrypt

1 ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2009, LIX, PRACE ORYGINALNE Krzysztof Woźnik, Artur Moskł, Andrzej Urnik 1, Młgorzt Kłys Pośmiertne dni orzowe TK z rekonstrukcją 3D u ofir wypdków drogowych Postmortem CT exmintion with 3D reconstruction in cses referring to csulties of trffic ccidents Z Ktedry Medycyny Sądowej UJ CM Kierownik: prof. dr h. n. med. M. Kłys 1 Z Ktedry Rdiologii UJ CM Kierownik: prof. dr h. med. A. Urnik Przedstwiono wyniki dń pośmiertnych w pięciu przypdkch zgonów w wyniku orżeń, odniesionych w wypdkch drogowych: u czterech pieszych i jednego motocyklisty. Przed klsyczną sądowo- -lekrską sekcją zwłok dodtkowo przeprowdzono pośmiertne dnie TK. Stwierdzone zminy wewnętrzne zostły zestwione w teli orz przedstwione w postci orzów 3D i 2D z tomogrfii komputerowej. N dołączonej płycie CD zmieszczono przestrzenne nimcje. The uthors presented results of postmortem exmintion in five cses of victims of ftl trffic ccidents (four pedestrins nd one motorcyclist). Prior to clssic forensic utopsies, the odies were exmined employing CT imging. The results re presented in the tle long with 3D nd 2D CT imges. The enclosed CD includes 3D nimtions. Słow kluczowe: sądowo-lekrsk sekcj zwłok, pośmiertne dni orzowe, tomogrfi komputerow, wypdki drogowe, rekonstrukcj zdrzeni Key words: forensic utopsy, postmortem imging exmintion, computer tomogrphy, trffic ccidents, ccident reconstruction WSTęP Do kluczowych dnych z sekcji zwłok ofir wypdków drogowych, pozwljących n skuteczne opiniownie, nleżą nie tylko tkie informcje, które mówią wprost o przyczynie zgonu, le i zespół oserwcji zmin pourzowych, pozwljących n późniejszą rekonstrukcję orzu powstłych orżeń i mechnizmu ich powstni. Służą temu, między innymi dodtkowe techniki preprowni zwłok, poszerzjące klsyczny sposó wykonywni sądowo-lekrskiej sekcji zwłok, jk i w mirę konieczności zezpiecznie mteriłu iologicznego (frgmentów złmnych kości) do dlszych dń kryminlistycznych. Wzogcenie sądowo-lekrskiej dignostyki pośmiertnej o wykorzystnie współczesnych zdoyczy technik rejestrcji i przetwrzni dnych, między innymi uzysknych w wyniku dni TK, stwrz dotychczs prowdzonemu zkresowi dń dodtkowe możliwości. CEL PRACY Celem dń ył konfrontcj orzu zmin pourzowych w przypdkch ofir wypdków drogowych (uszkodzeń kośćc, nrządów wewnętrznych, wynczynień krwi do jm cił orz ptologicznej loklizcji przestrzeni powietrz-

2 94 Krzysztof Woźnik Nr 2 nych w jmch cił), zorzownych w wyniku pośmiertnego dni TK, z uwidocznionymi drogą klsycznego dni pośmiertnego sądowo-lekrskimi sekcjmi zwłok. MATERIAł Bdniom poddno 5 przypdków zrządzonych zgodnie z k.p.k. sekcji sądowo-lekrskich, wykonywnych w pierwszym i drugim kwrtle 2009 roku w Ktedrze i Zkłdzie Medycyny Sądowej UJ CM jeden przypdek motocyklisty i czterech pieszych; kżd z ofir płci męskiej. W kżdym przypdku uzyskno n tkie dnie zgodę włściwego prokurtor. METODA Po dokonniu oględzin zwłok, mjących n celu określenie stnu znmion śmierci, zwłoki umieszczono w dwóch specjlnie przygotownych szczelnych foliowych workch i trnsportowno je do Ktedry Rdiologii UJ CM do dni TK: głowy i szyi orz tułowi i kończyn dolnych. Bdnie wykonno przy użyciu prtu Somtom Senstion S16 firmy nr Wiek w ltch Age yers Rol w ruchu drogowym Role in trffic ccident 3/09 59 pieszy pedestrin 6/09 24 motocyklist motocyclist 8/09 27 pieszy pedestrin 9/09 25 pieszy pedestrin 10/09 57 pieszy pedestrin Orżeni kośćc Injuries of ones złmnie kości sklepieni / frcture of clvri [ryc.1 / fig. 1] i podstwy czszki / nd the se of the skull, złmnie żuchwy / frcture of the mndile [ryc.2 / fig. 2], oustronne złmni żeer / ilterl ri frctures [ryc. 3 / fig. 3], złmnie wyrostków ościstych w odcinku lędźwiowym kręgosłup / processus spinosus frctures of the lumr prt of the verterl column, złmni ou kości udowych / frctures of oth femurs [ryc. 5, / fig. 5, ] otwrte złmnie prwej kości udowej / open frcture of the right femur, otwrte złmnie kości prwego podudzi / open frcture of the ones of the right shnk, złmnie lewej kości strzłkowej / frcture of the left fiul, złmnie sklepieni i podstwy czszki / frcture of the se nd clvri of the skull [ryc. 4 / fig. 4], złmnie (przerwnie ciągłości) kręgosłup n grnicy odcink szyjnego i piersiowego / frcture (lcertion) of the verterl column etween the cervicl nd thorcic prt [ryc. 6 / fig. 6], złmnie mostk / frcture of the sternum, oustronne złmnie żeer / ilterl frctures of the ris, złmnie miednicy (zniszczenie struktur prwego stwu krzyżowo-iodrowego złmnie górnej głęzi prwej kości łonowej) / frcture of the pelvis, [ryc. 7 / fig. 7] frgmentcj kości czszki / frgmenttion of the skull [ryc. 9,, 10, / fig. 9,, 10, ], złmnie kości lewego podudzi / frctures of the ones of the left shnk [ryc. 11, / fig. 11, ], oustronne złmni żeer / ilterl frctures of the ris, złmnie kości prwego podudzi / frcture of the ones of the right shnk [ryc. 12, / fig. 12, ], złmnie lewej kości strzłkowej / frcture of the left fiul, zniszczenie struktur stwu szczytowo-potylicznego / dmge of the tlnto-occipitl joint, złmnie ou oojczyków i łoptek / frctures of oth clvicles nd scpuls, oustronne złmni żeer / ilterl ri frctures, złmnie prwej kości rmiennej / frcture of the right humerus [ryc. 13 / fig. 13], złmnie ou głęzi lewej kości łonowej / frctures of the left hip one Inne orżeni wewnętrzne Other internl injuries Tel I. Zestwienie dnych przypdków stwierdzone orżeni wewnętrzne. Tle I. Exmined cses internl chnges found. krew w jmie prwego stwu kolnowego / lood inside the knee joint, krew pod oponą twrdą i pjęczą mózgu / sudurl nd surchnoid hemorrhge, podiegnięcie krwwe język / lood suffusion of the tongue, rozerwnie przepony po lewej stronie / lcertion of the diphrgm on the left, ognisk stłuczeni płuc / contusion of the lungs, krew w jmch opłucnej / lood in pleurl cvities (P 200ml i L 400ml), pęknięcie śledziony / the rupture of the spleen krew pod oponą pjęczą mózgu / surchnoid hemorrhge, ognisk stłuczeni płuc / contusions of the lungs, rozerwnie przepony po stronie lewej z przemieszczeniem żołądk do lewej jmy opłucnej / lcertion of the left prt of the diphrgm with prtil displcement of the stomch into the left pleurl cvity [ryc. 8 / fig. 8], pęknięcie orty w odcinku piersiowym / rupture of the thorcic prt of the ort, pęknięcie śledziony / rupture of the spleen, pęknięci lewej nerki / ruptures of the left kidney wymóżdżenie / decerertion, podiegnięci krwwe grzietu i kończyn dolnych / lood suffusions of the soft tissues of the ck nd lims krew pod oponą twrdą i pjęczą mózgu orz w komorch mózgowych / sudurl nd surchnoid hemorrhge, hemocephlus, ognisk stłuczeni płuc prwego / contusion of the right lung, krew w lewej jmie opłucnej / lood inside the left pleurl cvity (50ml), pęknięci wątroy / ruptures of the liver, krew w jmie otrzewnej / lood in the peritonel cvity (100ml) wylew krwwy w lewym mięśniu mostkowooojczykowo-sutkowym / lood suffusion of the left sternocleidomstoid muscle, krew w prwej jmie opłucnej / lood in the right pleurl cvity (200ml), rozerwni płuc prwego (przez odłmy żeer) / lcertions of the right lung, rozerwnie work osierdziowego / lcertion of the pericrdil sc, podiegnięci krwwe grzietu i kończyn dolnych / lood suffusions of the soft tissues of the ck nd lower lims, krew w drogch oddechowych / spirtion of lood

3 Nr 2 POśMIERTNE BADANIA OBRAZOWE OFIAR WYPADKÓW DROGOWYCH 95 Siemens. Uzyskne w wyniku dni pliki DICOM (w przypdku głowy i szyi minimln gruość wrstwy 0,75 mm, pozostłych części zwłok 1,5 mm) poddwno nlizie przy użyciu specjlistycznego oprogrmowni, w zkresie: 1. orzów 2D (w projekcjch poprzecznych), 2. wyrnych rekonstrukcji wielopłszczyznowych (MPR), 3. wyrnych rekonstrukcji 3D, w wyselekcjonownych przypdkch przed klsyczną sądowo-lekrską sekcją zwłok przygotowując je tkże w formie nimcji: kośćc (w tym uszkodzeń) poszczególnych okolic cił i przestrzeni powietrznych. Typową sądowo-lekrską sekcję zwłok, z koniecznymi w dnym przypdku dodtkowymi technikmi, wykonywno korzystjąc z dokonnych rekonstrukcji w wrunkch sli sekcyjnej odtwrzjąc je n przenośnym sprzęcie komputerowym. WYNIKI BADAŃ Stwierdzone podczs sekcji zwłok zminy ilustruje tel I orz ryciny rekonstrukcje 3D wrz z wyrnym orzem z sekcji zwłok. Ryc. 1. Porównnie rzeczywistego orzu sekcyjnego złmni kości czszki z rekonstrukcją 3D. Fig. 1. Comprison etween n ctul utopsy specimen of clvri frcture with 3D reconstruction. Ryc. 2. Wypreprown cyfrowo żuchw ze złmniem po lewej stronie. Fig. 2. The mndile 3D reconstruction the frcture on the left. Ryc. 3. Złmni żeer widok od tyłu. Fig. 3. Frctured ris the posterior spect. Ryc. 4. Szczelin złmni kości czszki iegnąc od rejonu prwego stwu skroniowo-żuchwowego. Fig. 4. The skull 3D reconstruction the line of frcture eginning t the right temporomndiulr joint.

4 96 Krzysztof Woźnik Nr 2 Ryc. 5. Złmni kości udowych:. widok od przodu,. widok od tyłu. Fig. 5. Frctures of oth femurs 3D reconstructions:. the nterior spect,. the posterior spect. Ryc. 6. Przerwnie ciągłości kręgosłup n grnicy odcink szyjnego i piersiowego. Fig. 6. The lcertion of the verterl column (etween the cervicl nd thorcic prt) 3D reconstruction. Ryc. 7. Złmnie miednicy zniszczenie struktur prwego stwu krzyżowo-iodrowego orz złmnie prwej kości łonowej. Fig. 7. Frcture of the pelvis on the right 3D reconstruction.

5 Nr 2 POśMIERTNE BADANIA OBRAZOWE OFIAR WYPADKÓW DROGOWYCH 97 Ryc. 8. Przestrzenie powietrzne: żołądek poprzez rozerwną przeponę przemieszczony do lewej jmy opłucnej. Fig. 8. Air spces in 3D reconstruction: the stomch displced to the left pleurl cvity through the lcerted diphrgm. Ryc. 9. Zmiżdżenie kości czszki widok od strony lewej:. widok wyjściowy,. rekonstrukcj. Fig. 9. Frgmenttion of the skull 3D reconstruction, the left-hnd-side spect:. the ctul position of the ones,. reconstruction (Autodesk 3ds Mx).

6 98 Krzysztof Woźnik Nr 2 Ryc. 10. Zmiżdżenie kości czszki widok od przodu. widok wyjściowy,. rekonstrukcj. Fig. 10. Frgmenttion of the skull 3D reconstruction, the nterior spect:. the ctul position of the ones,. reconstruction (Autodesk 3ds Mx). Ryc. 11. Złmni kości lewego podudzi:. widok od przodu i oku,. widok od tyłu i strony przyśrodkowej. Fig. 11. Frctures of the ones of the left shnk 3D reconstruction:. the nterior nd lterl spect,. the posterior nd middle spect. Ryc. 12. Złmne kości prwego podudzi:. widok od przodu i strony przyśrodkowej,. widok od przodu i oku. Fig. 12. Frctures of the ones of the right shnk 3D reconstruction:. the nterior nd middle spect,. the posterior nd lterl spect.

7 Nr 2 POśMIERTNE BADANIA OBRAZOWE OFIAR WYPADKÓW DROGOWYCH 99 Ryc. 13. Złmni trzonu prwej kości rmiennej, prwej łoptki, ou oojczyków i żeer po prwej stronie widok od przodu i (nieco) strony prwej. Fig. 13. Frctures of the right humerus, scpul, oth clvicles nd the ris on the right 3D reconstruction: the nterior nd (prtilly) the right-hnd-side spect. W trkcie nlizy ukłdu kostnego jedynie w przypdkch złmń żeer ez przemieszczeń, orzownie TK nstręczło większe trudności konieczn ył złożon nliz różnych typów TK (poprzeczne, MPR, 3D). Poz tym w kżdym z oceninych przypdków udło się dorze uwidocznić złmni kości, tkże w formie przestrzennej rekonstrukcji. Widoczne yły zminy tkie jk stłuczenie płuc, oecność krwi w jmch opłucnej. Dzięki uwidczniniu przestrzeni powietrznych w przypdku 6/09 wykryto przemieszczenie żołądk do jmy opłucnej. Rekonstrukcj kostn w progrmie Osirix dł dore podstwy do dlszej oróki wyimportownych oiektów w progrmch typu CAD, w celu kryminlistycznej rekonstrukcji czego dowodzą przykłdy tkich dziłń dokonne przy użyciu progrmu 3ds Mx firmy Autodesk. DYSKUSJA Jk widomo, dl skutecznego opiniowni n temt rekonstrukcji okoliczności doznni orżeń w wypdku drogowym, rdzo istotn jest ocen wielu okolic cił, z uwzględnieniem odcink szyjnego kręgosłup [1, 2], z dodtkowymi technikmi dni pośmiertnego dotyczącymi zwłszcz kończyn dolnych [3, 4, 5, 6, 7]. Szerokie polskie oprcownie n temt wypdków drogowych, z wykorzystniem komputerowych nimcji, powstło n zie nlizy rdzo szerokiego mteriłu sekcyjnego, w tym dń kryminlistycznych zezpiecznych podczs sekcji zwłok kości [8]. Dotychczs w Polsce ntomist nie dokonno plikcji pośmiertnego dni TK dl codziennej prktyki sądowo-lekrskiej, choć już w 2002 roku wykorzystnie tkiej metody dwczej yło w nszym środowisku postulowne [9]. W piśmiennictwie świtowym spotykmy oprcowni dotyczące wykorzystni techniki pośmiertnego dni TK ofir wypdków komunikcyjnych jko przykłd możn przytoczyć wykorzystnie orzów 2D TK w nlizie orżeń 7 ofir ktstrof lotniczych [10]. Szwjcrski projekt Virtopsy [11, 12, 13] przedstwił złożeni wielokierunkowych pośmiertnych dń orzowych, uwzględnijąc ich wykorzystnie dl dokumentcji również przypdków ofir wypdków drogowych, z wykorzystniem rekonstrukcji 3D [14]. Jk dotąd są to prktycznie jedyne oprcowni tk szeroko poruszjące tę temtykę. Wśród doniesień kzuistycznych odnotowno dnie techniką pośmiertnych dń orzowych zwęglonych zwłok, znlezionych w smochodzie [15]. Wyniki dń służyły do wielospecjlistycznych opinii rekonstrukcyjnych [16, 17]. WNIOSKI N podstwie oprcowni włsnych przypdków wykzno przydtność pośmiertnego dni TK, w dokumentcji i orzowniu orżeń ukłdu kostnego, dl celów sądowo- -lekrskich w polskich wrunkch. Wykonne rekonstrukcje kośćc w sposó plstyczny i czytelny pokzują stn fktyczny i mogą yć dużym ułtwieniem w późniejszym opiniowniu odnośnie rekonstrukcji zdrzeni, tk istotnego w sprwch dotyczących wypdków komunikcyjnych. Konieczne są, oczywiście, dlsze dni, które pozwolą w pełni określić zkres przydtności prezentownych metod, jk i wyznczyć ich ogrniczeni. PIśMIENNICTWO 1. Mądro R., Teresiński G.: Neck injuries s reconstructive prmeter in cr-to-pedestrin ccidents, Forensic Sci. Int. 2001, 118(1),

8 100 Krzysztof Woźnik Nr 2 2. Woźnik K., Rzepeck-Woźnik E.: Rutynowe dnie odcink szyjnego rdzeni kręgowego i kręgosłup podczs sekcji sądowo-lekrskich. Arch. Med. Sąd. Krym. 2003, 53 (2), Teresiński G., Mądro R.: Pelvis nd hip joint injuries s reconstructive fctors in crto-pedestrin ccidents, Forensic Sci. Int. 2001, 124(1), Teresiński G., Mądro R.: Knee joint injuries s reconstructive fctors in cr-to-pedestrin ccidents, Forensic Sci. Int. 2001, 124(1), Teresiński G., Mądro R.: Ankle joint injuries s reconstruction prmeter in cr-to-pedestrin ccidents, Forensic Sci. Int. 2001, 118(1), Teresiński G., Mądro R.: Evidentil vlue of injuries useful for reconstruction of the pedestrin-vehicle loction t the moment of collision, Forensic Sci. Int. 2002, 128(3), Teresiński G., Mądro R.: Ewolucj metod sądowo-lekrskiej rekonstrukcji okoliczności potrąceń pieszych przez pojzdy mechniczne możliwości poszerzeni zkresu wnioskowni, Arch. Med. Sąd. Krym. 2001, (3), Teresiński G.: Biomechnik potrąceń pieszego, Wydwnictwo Akdemii Medycznej w Lulinie Teresiński G.: O ustlniu okoliczności urzu głowy, Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2002, 52 (2), Levy G., Goldstein L., Blchr A., Apter S., Brenoim E., Br-Dyn Y., Shmis A., Atr E.: Postmortem computed tomogrphy in victims of militry ir mishps: rdiologicl-pthologicl correltion of CT findings. Isr. Med. Assoc. J. 2007, 9(10), Bolliger S. A., Thli M. J., Ross S., Buck U., Nether S., Vock P.: Virtul utopsy using imging: ridging rdiologic nd forensic sciences. A review of the Virtopsy nd similr projects, Eur. Rdiol. 2008, 18(2), Thli M. J., Yen K., Schweitzer W., Vock P., Boesch C., Ozdo C., Schroth G., Ith M., Sonnenschein M., Doernhoefer T., Scheurer E., Plttner T., Dirnhofer R.: Virtopsy, new imging horizon in forensic pthology: virtul utopsy y postmortem multislice computed tomogrphy (MSCT) nd mgnetic resonnce imging (MRI) fesiility study, J. Forensic Sci. 2003, 48(2), Thli M. J., Jckowski C., Oesterhelweg L., Ross S. G., Dirnhofer R.: Virtopsy The Swiss virtul utopsy pproch, Leg. Med. (Tokyo). 2007, 9(2), Aghyev E., Thli M., Jckowski C., Sonnenschein M., Yen K., Vock P., Dirnhofer R.: Virtopsy ftl motor vehicle ccident with hed injury, J. Forensic Sci. 2004, 49(4), Thli M. J., Yen K., Plttner T., Schweitzer W., Vock P., Ozdo C., Dirnhofer R.: Chrred ody: virtul utopsy with multi-slice computed tomogrphy nd mgnetic resonnce imging, J. Forensic Sci. 2002, 47(6), Thli M. J., Brun M., Brüschweiler W., Dirnhofer R.: Mtching tire trcks on the hed using forensic photogrmmetry, Forensic Sci. Int. 2000, 113(1-3), Buck U., Nether S., Brun M., Bolliger S., Friederich H., Jckowski C., Aghyev E., Christe A., Vock P., Dirnhofer R., Thli M.: Appliction of 3D documenttion nd geometric reconstruction methods in trffic ccident nlysis: With high resolution surfce scnning, rdiologicl MSCT/ MRI scnning nd rel dt sed nimtion, Forensic Sci. Int. 2007, 170(1), Adres do korespondencji: dr Krzysztof Woźnik Ktedr Medycyny Sądowej UJ CM ul. Grzegórzeck Krków

Pośmiertne badania obrazowe z rekonstrukcją 3D: nowa droga rozwoju klasycznej medycyny sądowej?

Pośmiertne badania obrazowe z rekonstrukcją 3D: nowa droga rozwoju klasycznej medycyny sądowej? ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2009, LIX, 124-130 PRACE POGLĄDOWE Krzysztof Woźniak, Artur Moskała, Andrzej Urbanik 1, Paweł Kopacz, Małgorzata Kłys Pośmiertne badania obrazowe z rekonstrukcją 3D: nowa droga rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie badania tomografii komputerowej (TK) dla potrzeb medycyny sądowej

Zastosowanie badania tomografii komputerowej (TK) dla potrzeb medycyny sądowej PRACE ORYGINALNE Andrzej URBANIK Robert CHRZAN Zastosowanie badania tomografii komputerowej (TK) dla potrzeb medycyny sądowej Application of computed tomography (CT) examination for forensic medicine Katedra

Bardziej szczegółowo

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk Szczególne Wrunki Uezpieczeni Posidczy Krt Członkowskich Stowrzyszeni Plnet Młodych Europäi s che Reisever si cherung AG Oddził w Polsce Nr 10.32.001 (0911) Postnowieni ogólne Prgrfy 1 20 dotyczą wszystkich

Bardziej szczegółowo

Pośmiertne badanie obrazowe TK w przypadku domniemanego utonięcia opis przypadku

Pośmiertne badanie obrazowe TK w przypadku domniemanego utonięcia opis przypadku ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2009, LIX, 330-336 PRACE KAZUISTYCZNE Krzysztof Woźniak, Andrzej Urbanik 1, Ewa Rzepecka-Woźniak, Artur Moskała, Małgorzata Kłys Pośmiertne badanie obrazowe TK w przypadku domniemanego

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA / ABSTRACTS

STRESZCZENIA / ABSTRACTS STRESZCZENIA / ABSTRACTS Teorie powstwni bólu Theories of pin Ann Przekls-Muszyńsk Zkłd Bdni i Leczeni Bólu, Ktedr Anestezjologii i Intensywnej Terpii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jgielloński, Krków

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wirnikiem łożyskowanym magnetycznie w obróbce powierzchni n-falowych

Sterowanie wirnikiem łożyskowanym magnetycznie w obróbce powierzchni n-falowych Pomiry Automtyk Rootyk /5 Sterownie wirnikiem łożyskownym mgnetycznie w oróce powierzchni n-flowych Zdzisłw Gosiewski Arkdiusz Mystkowski * Przedstwiono wyniki dń n-flowego ruchu nieorcjącego się wirnik

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Jakość technologii spawania

Jakość technologii spawania Jkość technologii spwni Dr in. Piotr S dek, Instytut Spwlnictw, Gliwice Proces spwni, wg systemów zrządzni jkością orz norm udowlnych uznny jest jko proces specjlny. Konsekwencją tego jest konieczność

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

z lat 2009-2013 Warszawa 2013

z lat 2009-2013 Warszawa 2013 z lt 2009-2013 Wrszw 2013 Oprcownie pulikcji: Urząd Sttystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominik Rozkrut Zespół utorski: Justyn Berezowsk, Michł Huet, Mgdlen Kmińsk, Mriol Kwitkowsk, Mgdlen Orczykowsk,

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

Anna Malarska. statystyczna analiza danych. wspomagana programem SPSS

Anna Malarska. statystyczna analiza danych. wspomagana programem SPSS Ann Mlrsk sttystyczn nliz dnych wspomgn progrmem SPSS SPSS Polsk Krków 2005 Sttystyczn nliz dnych wspomgn progrmem SPSS 1.2 Grficzne formy prezentcji dnych 1.2.1 Wykres słupkowy, histogrm Częstości relizcji

Bardziej szczegółowo

Development of low postural tone compensatory patterns predicted dysfunction patterns in lower part of the body

Development of low postural tone compensatory patterns predicted dysfunction patterns in lower part of the body 382 Developmentl Period Medicine, 2014, XVIII, 3 IMiD, Wydwnictwo Alun Ann Gogol 1, Edwrd Sulicz 1,2, Michł Kuszewski 1, Młgorzt Mtyj 3, Andrzej Myśliwiec 1 Development of low posturl tone compenstory

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Woźniak Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum AUTOREFERAT

Krzysztof Woźniak Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum AUTOREFERAT Krzysztof Woźniak Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum AUTOREFERAT Kraków 2013 1 Autoreferat 1. Imię i nazwisko Krzysztof Jerzy Woźniak 2. Posiadane dyplomy, stopnie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIKI TSDA DO OCENY JAKOŚCI ORGANOLEPTYCZNEJ NAPARÓW ROOIBOS

WYKORZYSTANIE TECHNIKI TSDA DO OCENY JAKOŚCI ORGANOLEPTYCZNEJ NAPARÓW ROOIBOS Przemysłw Dmowski, Pulin Szczygieł Akdemi Morsk w Gdyni WYKORZYSTANIE TECHNIKI TSDA DO OCENY JAKOŚCI ORGANOLEPTYCZNEJ NAPARÓW ROOIBOS Rooibos (Asplthus linernis) ze względu n swoje prozdrowotne włściwości

Bardziej szczegółowo

Płukanie instalacji grzewczych w domach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia?

Płukanie instalacji grzewczych w domach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia? r t y k u ł t e c h n i c z n y pździernik 2012 (10) 50 Jrosłw Chudzicki*, Stefn Żuchowski Rport z jednego płukni Płuknie instlcji grzewczych w domch jednorodzinnych konieczność czy fneri? wod przeznczon

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie uniwersalnych narzędzi i technologii wybranych obszarów zdalnej edukacji do budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego

Wykorzystanie uniwersalnych narzędzi i technologii wybranych obszarów zdalnej edukacji do budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego Ośrodek Ksztłceni (OK) Zkłd Zwnsownych Technik Informcyjnych (Z-6) Zkłd Teletrnsmisji i Technik Optycznych (Z-14) Centrln Izb Pomirów Telekomunikcyjnych (P-12) Wykorzystnie uniwerslnych nrzędzi i technologii

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA TEKSTURY WYBRANYCH MIKSÓW TŁUSZCZOWYCH. Ewa Jakubczyk, Ewa Gondek, Karolina Samborska

CHARAKTERYSTYKA TEKSTURY WYBRANYCH MIKSÓW TŁUSZCZOWYCH. Ewa Jakubczyk, Ewa Gondek, Karolina Samborska Zeszyty Problemowe Postępów Nuk Rolniczych nr 579, 214, 17 26 CHRKTERYSTYK TEKSTURY WYBRNYCH MIKSÓW TŁUSZCZOWYCH Ew Jkubczyk, Ew Gondek, Krolin Smborsk Szkoł Główn Gospodrstw Wiejskiego w Wrszwie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH DECYZJE nr 1 czerwiec 2004 37 O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH Krzysztof Jjug Akdemi Ekonomiczn we Wrocłwiu Wprowdzenie modele teorii finnsów Teori finnsów, zwn również ekonomią finnsową, jest jednym

Bardziej szczegółowo

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego Uniwersytet Wrszwski Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mechniki Jonn Dys Nr lbumu: 233996 Miry ryzyk duln teori użyteczności Yriego Prc mgistersk n kierunku MATEMATYKA Prc wykonn pod kierunkiem dr hb. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z informtyki w II Liceum Ogólnoksztłcącym w Snoku Podręczniki: Informtyk Europejczyk. Podręcznik dl szkół pndgimnzjlnych. Zkres podstwowy ( Nr dopuszczeni 556/202)

Bardziej szczegółowo

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl W CIENIU CZEPKA N IEZALEŻNY E MIESIĘCZNIK I I PIELĘGNIAREK I E I POŁOŻNYCH O OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO W O I LEGNICKIEGO I E G ISSN 1425 6584 www.doipip.wroc.pl NUMER 5 (235) MAJ 2011 WROCŁAW LEGNICA W NUMERZE...str.

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT EMPIRYCZNE BADANIE MOBILNYCH. Audytel W POLSCE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa,21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT EMPIRYCZNE BADANIE MOBILNYCH. Audytel W POLSCE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa,21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT EMPIRYCZNE BADANIE MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw,21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Rport Extel S.A. do uŝytku wewnętrznego Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę

Bardziej szczegółowo