W Z Ó R U M O W Y UMOWA NR..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W Z Ó R U M O W Y UMOWA NR.."

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 Do zapytania ofertowego W Z Ó R U M O W Y Nr dok. SAP Nr dostawcy UMOWA NR.. zwana dalej Umową, zawarta w dniu... roku pomiędzy: miastem stołecznym Warszawa z siedzibą w Warszawie, kod: , Plac Bankowy 3/5, NIP , REGON , reprezentowanym przez.,..., zwanym dalej Zamawiającym, a., zwanym dalej Wykonawcą Na podstawie art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U r. poz. 907, z późn. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy, zaś wykonanie umowy nie będzie stanowiło niedozwolonego dzielenia zamówienia w rozumieniu jej przepisów. Zamawiający i Wykonawca, zwanymi łącznie w dalszej części Umowy Stronami, postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści: 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu certyfikowanych egzaminów z języka angielskiego zgodnie z poziomami Cambridge English Language Assessment: 1) KET Key English Test dla maksymalnie 96 osób dorosłych (maksymalnie 96 egzaminów),

2 2) FCE First Certificate in English dla maksymalnie 12 osób dorosłych (maksymalnie 12 egzaminów) dla uczestników projektu pn.: ERUDIO przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez m.st. Warszawę na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL / Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegać na przeprowadzeniu certyfikowanych egzaminów z języka angielskiego zgodnie z poziomami Cambridge English Language Assessment: 1) KET Key English Test, składający się z części pisemnej i ustnej, dla maksymalnie 96 osób dorosłych, które ukończyły godzin nauki języka angielskiego (2 semestry, 3 semestry lub 4 semestry każdy po 60 godzin lekcyjnych); 2) FCE First Certificate in English, składający się z części pisemnej i ustnej, dla maksymalnie 12 osób dorosłych, które ukończyły 240 godzin nauki języka angielskiego (4 semestry po 60 godzin lekcyjnych). 3. Egzaminy Cambridge English (KET i FCE) będą się odbywać w 2 różnych dniach w podziale na część pisemną i ustną. Egzaminy będą przeprowadzone w terminach zgodnych z okresami sesji egzaminacyjnych według wytycznych Cambridge English Language Assessment. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zdawania poszczególnych egzaminów przez zainteresowanych uczestników w wersji komputerowej. 5. W przypadku ukończenia przez uczestnika nauki języka angielskiego na pełnym poziomie A każdy uczestnik kursu zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu KET, natomiast w przypadku ukończenia przez uczestnika nauki języka angielskiego na pełnym poziomie B każdy uczestnik kursu zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu FCE. 6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczestnika na egzaminie (to jest nieobecności związanej ze stanem zdrowia uczestnika lub innym przypadkiem losowym, np. śmierci osoby bliskiej), Wykonawcy nie będzie przysługiwała zapłata za egzamin uczestnika, który był nieobecny podczas egzaminu (pisemnego lub ustnego). Nieobecność uczestnika na egzaminie (pisemnym lub ustnym) powinna zostać usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim lub innym właściwym dokumentem. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali kolejny termin egzaminu (pisemnego lub ustnego) dla uczestnika, jednak nie później niż do dnia r. 7. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika na egzaminie Wykonawcy będzie przysługiwała zapłata za egzamin uczestnika, który był nieobecny podczas egzaminu (pisemnego lub ustnego). 8. Egzaminy będą odbywać się w dni robocze i/lub w weekendy w terminach zgodnych z okresami sesji ustalonymi przez Cambridge English Language Assessment.

3 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszania liczby osób, a co za tym idzie liczby egzaminów w przypadku nieukończenia przez dostateczną liczbę osób kursów przygotowujących do egzaminów, rezygnacji lub wykluczenia uczestników z projektu. W przypadku skierowania mniejszej liczby osób na egzaminy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za te osoby, które przystąpiły do poszczególnych egzaminów. 10. Egzaminy Cambridge English (KET i FCE) mogą być przeprowadzane tylko w autoryzowanym centrum uprawnionym do przeprowadzenia egzaminów Cambridge English Language Assessment. 11. Wykonawca na swój koszt zapewni odpowiednio wyposażone pomieszczenia, w których realizowany będzie przedmiot zamówienia. Pomieszczenia muszą spełniać oficjalne wymogi dotyczące sal egzaminacyjnych Cambridge English (KET i FCE) zgodnie z wytycznymi Cambridge English Language Assessment i być dostosowane do wybranej przez uczestnika formy egzaminu (wersja papierowa lub komputerowa).wykonawca zapewni dostęp do pomieszczeń osobom niepełnosprawnym oraz bezpłatny i nieograniczony dostęp do urządzeń sanitarnych wszystkim uczestnikom. 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część Umowy. 2 Termin realizacji przedmiotu Umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 w terminie do r. 2. W przypadkach niezależnych od Wykonawcy terminy egzaminów mogą zostać przesunięte na inne dni po zgłoszeniu przez Wykonawcę takich okoliczności w formie pisemnej lub elektronicznej na co najmniej 3 (słownie: trzy) dni robocze przed rozpoczęciem egzaminu, z zastrzeżeniem ust Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przedmiot Umowy z należytą starannością, w sposób zapewniający prawidłowe wykonanie zadania, w terminach określonych w Wykonawca zobowiązany jest do: 1) współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Umowy Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia; 2) udzielania informacji Zamawiającemu w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

4 3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, w formie papierowej lub elektronicznej, w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy: 1) terminów sesji egzaminacyjnych Cambridge English Language Assessment obowiązujących w czasie trwania umowy, 2) informacji o zakresie danych wymaganych do zarejestrowania uczestników w systemie rejestracyjnym, które Zamawiający powinien przekazać Wykonawcy, 3) wymagań, jakie muszą spełnić uczestnicy przystępujący do egzaminów. 4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu certyfikatów uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminów KET i FCE oraz ich kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (w celu dołączenia do dokumentacji projektowej) w terminie 3 dni od daty ich otrzymania z Cambridge English Language Assessment. 5. Wykonawca zobowiązuje się do opatrzenia miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszelkich materiałów dydaktycznych, informacyjnych, prezentacji multimedialnych, analiz, zaświadczeń i im podobnych, powstałych w wyniku realizacji zamówienia w informację o współfinansowaniu egzaminów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Planem komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 6. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją zamówienia nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2020 r., a także do jej udostępniania na potrzeby ewentualnych kontroli na żądanie Zamawiającego lub innej wskazanej osoby. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za przechowywanie dokumentacji. 4 Kwalifikacje Wykonawcy 1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami, w tym zezwoleniami, niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu Umowy i obowiązuje się wykonać przedmiot Umowy ze szczególną starannością, według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, przyjętych standardów oraz profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane możliwości, a także mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego. 2. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu Umowy będzie wykorzystywał jedynie materiały, utwory, dane i informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej, a także danych osobowych i wizerunku osób trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia, wyłączną odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały naruszone, ponosi Wykonawca.

5 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej liczby egzaminatorów zgodnej z wymogami Cambridge English Language Assessment, posiadających stosowne uprawnienia do należytego przeprowadzenia egzaminów Cambridge English Language Assessment. 4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że odpowiada za działania lub zaniechania osób przez siebie zatrudnionych oraz osób trzecich, którym powierzy wykonywanie przedmiotu Umowy lub z których pomocą wykonuje przedmiot Umowy, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 5 Tajemnica Stron 1. Każda ze Stron zobowiązana jest do powstrzymywania się od przekazywania, ujawniania bądź wykorzystywania informacji, stanowiących tajemnicę drugiej Strony, w tym tajemnicę handlową lub zawodową, a w szczególności informacji dotyczących przedsiębiorstwa lub inwestycji drugiej Strony, w tym informacji technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych uzyskanych w związku z realizacją Umowy, tak w okresie obowiązywania Umowy, jak i w każdym czasie po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, niezależnie od przyczyny rozwiązania lub wygaśnięcia, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo. 2. Przez tajemnicę danej Strony uznaje się wszelkie informacje o sprawach drugiej Strony, które nie są ujęte w publicznych rejestrach ani nie są publicznie znane, a fakt ich publicznej znajomości nie jest następstwem naruszenia zasad poufności; w szczególności dotyczy to informacji handlowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, know-how oraz wszelkich informacji dotyczących stosunków organizacyjnych danej Strony, oraz pomiędzy Stroną i jej kontrahentami, a także wszelkie inne informacje uzyskane w związku lub przy okazji podjęcia i wykonywania obowiązków wynikających z Umowy. 3. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie dokumenty i materiały dotyczące tajemnicy Zamawiającego, jakie sporządził, opracował lub zebrał w trakcie trwania Umowy. 6. Poufność i dane osobowe 1. Każda ze Stron zobowiązuje się do traktowania jako poufne i zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskiwanych w związku z wykonaniem Umowy. Informacje te mogą być udostępniane wyłącznie tym z pracowników, przedstawicieli lub doradców, dla których jest to niezbędne i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne. Każda ze Stron zobowiązuje się do korzystania z informacji poufnych uzyskanych od drugiej Strony wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem Umowy. Udzieleniu informacji nie mogą się sprzeciwiać przepisy o ochronie danych osobowych ani przepisy regulujące tajemnicę Zamawiającego. Udzielanie informacji odbywać się będzie zgodnie z odpowiednimi procedurami.

6 2. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji żądanych przez uprawnione organy, w zakresie, w jakim te organy są uprawnione do ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. W związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr umowy UDA-POKL /14) Instytucja Wdrażająca powierzyła Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. 4. Zgodnie z umową o dofinansowanie Instytucja Wdrażająca w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowała Zamawiającego do powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne. 5. Biorąc pod uwagę postanowienia zawarte w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. 6. Do przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę mogą być dopuszczone jedynie osoby posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 7. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 6, są ważne do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego, będącego podstawą wystawienia upoważnienia, łączącego osobę upoważnioną z Wykonawcą. 8. Instytucja Wdrażająca w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowała Zamawiającego do dalszego umocowywania podmiotów do wydawania oraz odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych. 9. W związku z postanowieniami zawartymi w ust. 8, Zamawiający umocowuje Wykonawcę do wydawania oraz odwoływania jego pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Wykonawca w swojej siedzibie; wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych określone zostały odpowiednio w załączniku nr 5 i 6 do umowy. 10. Wykonawca prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez osoby mające dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w poufności. 12. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o: 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu; 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem. 13. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, Instytucji Wdrażającej lub Instytucji Zarządzającej, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego lub osoby upoważnione obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. 14. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, Instytucji Wdrażającej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, w każdym czasie, w tym bez uprzedniego poinformowania dokonanie kontroli jego działalności, co do zgodności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.

7 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemu informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz niniejszą umową w zakresie przetwarzania powierzonych mu danych osobowych. 15. Kontrolerzy Zamawiającego, Instytucji Wdrażającej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotów przez nie upoważnionych, mają w szczególności prawo: 1) wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą rozporządzeniem oraz niniejszą umową; 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 3) wglądu do wszelkich dokumentów wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii; 4) przeprowadzania oględzin urządzeń nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych. 16. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Zamawiającego, Instytucję Wdrażającą, Instytucję Zarządzającą lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawi odrębnych przepisów. 17. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o których mowa w ust Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 20. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy. 21. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych. 7 Raportowanie 1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oryginałów wszelkich materiałów związanych z zadaniem opisanym w 1, które będą konieczne do celów sprawozdawczych projektu.

8 2. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania raportów cząstkowych z realizacji przedmiotu Umowy opisanego w 1. Raporty cząstkowe powinny dotyczyć miesięcy, w których odbywały się egzaminy. 3. Raporty cząstkowe, o których mowa w ust. 2 powinny zawierać: a) protokoły z przeprowadzonych egzaminów zawierające: imiona i nazwiska osób egzaminowanych, rodzaj egzaminu, do którego przystapił uczestnik, daty przeprowadzenia egzaminów, a także imię i nazwisko egzaminatora/ów. Protokoły powinny obejmować część pisemną i ustną egzaminu. b) listy obecności uczestników, którzy przystąpili do pełnych (tj. pisemnych i ustnych) egzaminów w danym miesiącu. 4. Raporty cząstkowe z realizacji zadania opisanego w 1 Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od przeprowadzenia ostatniego z egzaminów w danym miesiącu. Raporty te należy przekazywać w formie papierowej. 5. Raport cząstkowy za miesiąc czerwiec 2015 r. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od daty przeprowadzenia ostatniego pełnego egzaminu (tj. pisemnego i ustnego) w tym miesiącu. 6. W przypadku stwierdzenia braków w raportach cząstkowych, o których mowa w ust. 2-5 Wykonawca ma obowiązek uzupełnienia ich oraz dostarczenia w wersji papierowej w przeciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, a w przypadku raportu za czerwiec 2015 r. w przeciągu 1 (słownie: jednego) dnia roboczego od daty zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. 8 Wynagrodzenie 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż.. zł (słownie:. zł) brutto. 2. Wynagrodzenie za pełny (pisemny i ustny) egzamin KET jednego uczestnika wyniesie brutto zł (słownie: zł), przy założeniu, że cena zawiera również wydanie certyfikatu KET. 3. Wynagrodzenie za pełny (pisemny i ustny) egzamin FCE jednego uczestnika wyniesie brutto zł (słownie: zł), przy założeniu, że cena zawiera również wydanie certyfikatu FCE. 4. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy Wykonawca pokrywa w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, nieprzewidziane w Umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem Umowy.

9 6. Zamawiający przewiduje rozliczenia częściowe (fakturowanie częściowe) za realizację poszczególnych egzaminów, o których mowa w 1 Umowy, w danym miesiącu. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawcę raportu cząstkowego, o którym mowa w 7, za miesiąc, w którym odbyły się egzaminy. 7. Zatwierdzeniem przeprowadzenia egzaminów w danym miesiącu, z zadania opisanego w 1 będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń stanowiący potwierdzenie, że dane egzaminy zostały zrealizowane zgodnie z Umową. Wzór protokołu odbioru został określony w załączniku nr 2 do Umowy. 8. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 7, zostanie podpisany przez Zamawiającego po zatwierdzeniu raportu cząstkowego odpowiedniego dla danego miesiąca, o którym mowa w Faktury należy wystawić na: miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa, NIP Wykonawca zobowiązany jest wystawić odrębną fakturę za poszczególne miesiące w których realizowane były egzaminy. Podstawą wyliczenia należności będzie liczba uczestników biorących udział w egzaminach w danym miesiącu oraz wynagrodzenie za dany rodzaj egzaminu (KET/FCE) zgodnie z ust. 2 i Strony zgodnie stwierdzają, że za dzień zapłaty wynagrodzenia uznawać będą dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 12. Zapłata wynagrodzenia za zrealizowanie pełnych egzaminów w danym miesiącu nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz po uprzednim podpisaniu przez strony protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 7, w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, przy ul. Niecałej 2 w Warszawie. 13. Dopuszcza się możliwość udzielenia Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. 9 Odstąpienie od Umowy i kary umowne 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę w całości lub części obowiązków wynikających z Umowy, w tym w szczególności niewykonania przedmiotu Umowy w terminie określonym w 2 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczania dodatkowego terminu. 2. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia określonego w 8 ust. 1 Umowy.

10 3. W przypadku nieodstąpienia od umowy, kara umowna przysługuje Zamawiającemu w przypadku: 1) nieterminowej realizacji poszczególnych egzaminów w wysokości 10% iloczynu wartości wynagrodzenia za egzamin, który miał się odbyć oraz liczby osób, która miała wziąć udział w egzaminie, z uwzględnieniem 8 ust. 2-3; 2) naruszenia obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy lub niepoddania się kontroli w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w 8 ust. 1; 3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazywaniu raportów, o których mowa w 7 w wysokości 5% wartości wynagrodzenia określonego w 8 ust Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 5. Jeżeli całkowite potrącenie, o którym mowa w ust. 4 nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do zapłaty, wystawionego w formie noty księgowej. 6. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie albo rozwiązanie nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia bądź potrącenia kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie. 7. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niezwłocznego odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 9. W każdym wypadku częściowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, ustalonego na podstawie uzgodnionego przez Strony protokołu odbioru. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest akceptacja zakresu wykonanych przez Wykonawcę czynności przez Zamawiającego. 10 Warunki zmiany Umowy 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: 1) zmiany przepisów prawa, wytycznych lub innych regulacji w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy; 2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi

11 wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego realizowana jest Umowa oraz wniosku o dofinansowanie stanowiącego integralną część umowy o dofinansowanie projektu: ERUDIO przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących ; 3) wystąpienia zmiany okoliczności związanych z realizacją zamówienia, których Strony nie przewidywały lub nie mogły przewidzieć przy zawieraniu Umowy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia zgodnie z pierwotnymi ustaleniami. 11 Dostęp do informacji publicznej 1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. nr 112, poz z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również w zakresie firmy. 12 Postanowienia końcowe 1. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktów związanych z realizacją niniejszej Umowy: 1) ze strony Zamawiającego , .., nr tel... 2) ze strony Wykonawcy -..,e- mail.., nr tel Kontakty robocze między stronami, związane z realizacją niniejszej Umowy, będą przybierały formę ową, telefoniczną oraz formę spotkań osobistych. 3. Spory, które mogą powstać w związku z wykonywaniem postanowień Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy stosuje się przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. 5. Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 1) załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 2) załącznik nr 2 Wzór protokołu odbioru 3) załącznik nr 3 Pełnomocnictwo dla Wykonawcy 4) załącznik nr 4 Pełnomocnictwo dla Zamawiającego 5) załącznik nr 5 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 6) załącznik nr 6 Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

12 W imieniu Wykonawcy: W imieniu Zamawiającego:

13 Załącznik nr 2 do umowy nr. z dnia PROTOKÓŁ ODBIORU Zamawiający: Wykonawca:. Przedmiot odbioru:.. Podstawa:. Data odbioru:. Po otrzymaniu przedmiotu zamówienia podjęta została decyzja o: UWAGI: 1) pozytywnym odbiorze - bez zastrzeżeń 2) negatywnym wyniku odbioru - ze względu na wyszczególnione usterki.. Podpis Wykonawcy Podpis Zamawiającego

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ realizowanej w ramach Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki KSI:POKL.02.03.03

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w. w dniu.2012 roku pomiędzy Centrum Kultury z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. cyfrowemu - einclusion w Gminie Marcinowice działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

FORMULARZ OFERTY. cyfrowemu - einclusion w Gminie Marcinowice działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu Marcinowice, dnia 02.01.2015r. Znak sprawy OF.271.1.02.2015 FORMULARZ OFERTY Nabór na opiekunów do 6 punktów bezpłatnego dostępu do Internetu utworzonych w ramach realizowanego przez gminę Marcinowice

Bardziej szczegółowo

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: UMOWA O WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAPEWNIENIEM SAL SZKOLENIOWYCH, MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ NOCLEGÓW I CATERINGU A TAKŻE INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI I ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19 do regulaminu konkursu WZÓR-PJB 1

Załącznik nr 19 do regulaminu konkursu WZÓR-PJB 1 Konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA Załącznik nr 19 do regulaminu konkursu WZÓR-PJB

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Damy radę program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach

Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Damy radę program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Damy radę program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Damy radę program aktywizacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy:

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Umowa nr _/2014 na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr.. wzór umowy

UMOWA ZLECENIA nr.. wzór umowy (projekt) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA ZLECENIA nr.. wzór umowy zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Powiatem Szczecineckim zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWA NR. zawarta w dniu. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu 2012 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy na przygotowanie ofert inwestycyjnych (tereny oraz hale przemysłowe), pozyskanych z terenu województwa lubelskiego, w ramach projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo