W Z Ó R U M O W Y UMOWA NR..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W Z Ó R U M O W Y UMOWA NR.."

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 Do zapytania ofertowego W Z Ó R U M O W Y Nr dok. SAP Nr dostawcy UMOWA NR.. zwana dalej Umową, zawarta w dniu... roku pomiędzy: miastem stołecznym Warszawa z siedzibą w Warszawie, kod: , Plac Bankowy 3/5, NIP , REGON , reprezentowanym przez.,..., zwanym dalej Zamawiającym, a., zwanym dalej Wykonawcą Na podstawie art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U r. poz. 907, z późn. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy, zaś wykonanie umowy nie będzie stanowiło niedozwolonego dzielenia zamówienia w rozumieniu jej przepisów. Zamawiający i Wykonawca, zwanymi łącznie w dalszej części Umowy Stronami, postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści: 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu certyfikowanych egzaminów z języka angielskiego zgodnie z poziomami Cambridge English Language Assessment: 1) KET Key English Test dla maksymalnie 96 osób dorosłych (maksymalnie 96 egzaminów),

2 2) FCE First Certificate in English dla maksymalnie 12 osób dorosłych (maksymalnie 12 egzaminów) dla uczestników projektu pn.: ERUDIO przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez m.st. Warszawę na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL / Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegać na przeprowadzeniu certyfikowanych egzaminów z języka angielskiego zgodnie z poziomami Cambridge English Language Assessment: 1) KET Key English Test, składający się z części pisemnej i ustnej, dla maksymalnie 96 osób dorosłych, które ukończyły godzin nauki języka angielskiego (2 semestry, 3 semestry lub 4 semestry każdy po 60 godzin lekcyjnych); 2) FCE First Certificate in English, składający się z części pisemnej i ustnej, dla maksymalnie 12 osób dorosłych, które ukończyły 240 godzin nauki języka angielskiego (4 semestry po 60 godzin lekcyjnych). 3. Egzaminy Cambridge English (KET i FCE) będą się odbywać w 2 różnych dniach w podziale na część pisemną i ustną. Egzaminy będą przeprowadzone w terminach zgodnych z okresami sesji egzaminacyjnych według wytycznych Cambridge English Language Assessment. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zdawania poszczególnych egzaminów przez zainteresowanych uczestników w wersji komputerowej. 5. W przypadku ukończenia przez uczestnika nauki języka angielskiego na pełnym poziomie A każdy uczestnik kursu zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu KET, natomiast w przypadku ukończenia przez uczestnika nauki języka angielskiego na pełnym poziomie B każdy uczestnik kursu zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu FCE. 6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczestnika na egzaminie (to jest nieobecności związanej ze stanem zdrowia uczestnika lub innym przypadkiem losowym, np. śmierci osoby bliskiej), Wykonawcy nie będzie przysługiwała zapłata za egzamin uczestnika, który był nieobecny podczas egzaminu (pisemnego lub ustnego). Nieobecność uczestnika na egzaminie (pisemnym lub ustnym) powinna zostać usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim lub innym właściwym dokumentem. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali kolejny termin egzaminu (pisemnego lub ustnego) dla uczestnika, jednak nie później niż do dnia r. 7. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika na egzaminie Wykonawcy będzie przysługiwała zapłata za egzamin uczestnika, który był nieobecny podczas egzaminu (pisemnego lub ustnego). 8. Egzaminy będą odbywać się w dni robocze i/lub w weekendy w terminach zgodnych z okresami sesji ustalonymi przez Cambridge English Language Assessment.

3 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszania liczby osób, a co za tym idzie liczby egzaminów w przypadku nieukończenia przez dostateczną liczbę osób kursów przygotowujących do egzaminów, rezygnacji lub wykluczenia uczestników z projektu. W przypadku skierowania mniejszej liczby osób na egzaminy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za te osoby, które przystąpiły do poszczególnych egzaminów. 10. Egzaminy Cambridge English (KET i FCE) mogą być przeprowadzane tylko w autoryzowanym centrum uprawnionym do przeprowadzenia egzaminów Cambridge English Language Assessment. 11. Wykonawca na swój koszt zapewni odpowiednio wyposażone pomieszczenia, w których realizowany będzie przedmiot zamówienia. Pomieszczenia muszą spełniać oficjalne wymogi dotyczące sal egzaminacyjnych Cambridge English (KET i FCE) zgodnie z wytycznymi Cambridge English Language Assessment i być dostosowane do wybranej przez uczestnika formy egzaminu (wersja papierowa lub komputerowa).wykonawca zapewni dostęp do pomieszczeń osobom niepełnosprawnym oraz bezpłatny i nieograniczony dostęp do urządzeń sanitarnych wszystkim uczestnikom. 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część Umowy. 2 Termin realizacji przedmiotu Umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 w terminie do r. 2. W przypadkach niezależnych od Wykonawcy terminy egzaminów mogą zostać przesunięte na inne dni po zgłoszeniu przez Wykonawcę takich okoliczności w formie pisemnej lub elektronicznej na co najmniej 3 (słownie: trzy) dni robocze przed rozpoczęciem egzaminu, z zastrzeżeniem ust Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przedmiot Umowy z należytą starannością, w sposób zapewniający prawidłowe wykonanie zadania, w terminach określonych w Wykonawca zobowiązany jest do: 1) współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Umowy Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia; 2) udzielania informacji Zamawiającemu w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

4 3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, w formie papierowej lub elektronicznej, w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy: 1) terminów sesji egzaminacyjnych Cambridge English Language Assessment obowiązujących w czasie trwania umowy, 2) informacji o zakresie danych wymaganych do zarejestrowania uczestników w systemie rejestracyjnym, które Zamawiający powinien przekazać Wykonawcy, 3) wymagań, jakie muszą spełnić uczestnicy przystępujący do egzaminów. 4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu certyfikatów uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminów KET i FCE oraz ich kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (w celu dołączenia do dokumentacji projektowej) w terminie 3 dni od daty ich otrzymania z Cambridge English Language Assessment. 5. Wykonawca zobowiązuje się do opatrzenia miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszelkich materiałów dydaktycznych, informacyjnych, prezentacji multimedialnych, analiz, zaświadczeń i im podobnych, powstałych w wyniku realizacji zamówienia w informację o współfinansowaniu egzaminów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Planem komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 6. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją zamówienia nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2020 r., a także do jej udostępniania na potrzeby ewentualnych kontroli na żądanie Zamawiającego lub innej wskazanej osoby. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za przechowywanie dokumentacji. 4 Kwalifikacje Wykonawcy 1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami, w tym zezwoleniami, niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu Umowy i obowiązuje się wykonać przedmiot Umowy ze szczególną starannością, według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, przyjętych standardów oraz profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane możliwości, a także mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego. 2. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu Umowy będzie wykorzystywał jedynie materiały, utwory, dane i informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej, a także danych osobowych i wizerunku osób trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia, wyłączną odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały naruszone, ponosi Wykonawca.

5 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej liczby egzaminatorów zgodnej z wymogami Cambridge English Language Assessment, posiadających stosowne uprawnienia do należytego przeprowadzenia egzaminów Cambridge English Language Assessment. 4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że odpowiada za działania lub zaniechania osób przez siebie zatrudnionych oraz osób trzecich, którym powierzy wykonywanie przedmiotu Umowy lub z których pomocą wykonuje przedmiot Umowy, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 5 Tajemnica Stron 1. Każda ze Stron zobowiązana jest do powstrzymywania się od przekazywania, ujawniania bądź wykorzystywania informacji, stanowiących tajemnicę drugiej Strony, w tym tajemnicę handlową lub zawodową, a w szczególności informacji dotyczących przedsiębiorstwa lub inwestycji drugiej Strony, w tym informacji technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych uzyskanych w związku z realizacją Umowy, tak w okresie obowiązywania Umowy, jak i w każdym czasie po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, niezależnie od przyczyny rozwiązania lub wygaśnięcia, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo. 2. Przez tajemnicę danej Strony uznaje się wszelkie informacje o sprawach drugiej Strony, które nie są ujęte w publicznych rejestrach ani nie są publicznie znane, a fakt ich publicznej znajomości nie jest następstwem naruszenia zasad poufności; w szczególności dotyczy to informacji handlowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, know-how oraz wszelkich informacji dotyczących stosunków organizacyjnych danej Strony, oraz pomiędzy Stroną i jej kontrahentami, a także wszelkie inne informacje uzyskane w związku lub przy okazji podjęcia i wykonywania obowiązków wynikających z Umowy. 3. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie dokumenty i materiały dotyczące tajemnicy Zamawiającego, jakie sporządził, opracował lub zebrał w trakcie trwania Umowy. 6. Poufność i dane osobowe 1. Każda ze Stron zobowiązuje się do traktowania jako poufne i zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskiwanych w związku z wykonaniem Umowy. Informacje te mogą być udostępniane wyłącznie tym z pracowników, przedstawicieli lub doradców, dla których jest to niezbędne i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne. Każda ze Stron zobowiązuje się do korzystania z informacji poufnych uzyskanych od drugiej Strony wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem Umowy. Udzieleniu informacji nie mogą się sprzeciwiać przepisy o ochronie danych osobowych ani przepisy regulujące tajemnicę Zamawiającego. Udzielanie informacji odbywać się będzie zgodnie z odpowiednimi procedurami.

6 2. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji żądanych przez uprawnione organy, w zakresie, w jakim te organy są uprawnione do ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. W związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr umowy UDA-POKL /14) Instytucja Wdrażająca powierzyła Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. 4. Zgodnie z umową o dofinansowanie Instytucja Wdrażająca w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowała Zamawiającego do powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne. 5. Biorąc pod uwagę postanowienia zawarte w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. 6. Do przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę mogą być dopuszczone jedynie osoby posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 7. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 6, są ważne do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego, będącego podstawą wystawienia upoważnienia, łączącego osobę upoważnioną z Wykonawcą. 8. Instytucja Wdrażająca w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowała Zamawiającego do dalszego umocowywania podmiotów do wydawania oraz odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych. 9. W związku z postanowieniami zawartymi w ust. 8, Zamawiający umocowuje Wykonawcę do wydawania oraz odwoływania jego pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Wykonawca w swojej siedzibie; wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych określone zostały odpowiednio w załączniku nr 5 i 6 do umowy. 10. Wykonawca prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez osoby mające dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w poufności. 12. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o: 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu; 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem. 13. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, Instytucji Wdrażającej lub Instytucji Zarządzającej, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego lub osoby upoważnione obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. 14. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, Instytucji Wdrażającej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, w każdym czasie, w tym bez uprzedniego poinformowania dokonanie kontroli jego działalności, co do zgodności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.

7 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemu informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz niniejszą umową w zakresie przetwarzania powierzonych mu danych osobowych. 15. Kontrolerzy Zamawiającego, Instytucji Wdrażającej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotów przez nie upoważnionych, mają w szczególności prawo: 1) wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą rozporządzeniem oraz niniejszą umową; 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 3) wglądu do wszelkich dokumentów wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii; 4) przeprowadzania oględzin urządzeń nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych. 16. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Zamawiającego, Instytucję Wdrażającą, Instytucję Zarządzającą lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawi odrębnych przepisów. 17. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o których mowa w ust Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 20. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy. 21. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych. 7 Raportowanie 1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oryginałów wszelkich materiałów związanych z zadaniem opisanym w 1, które będą konieczne do celów sprawozdawczych projektu.

8 2. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania raportów cząstkowych z realizacji przedmiotu Umowy opisanego w 1. Raporty cząstkowe powinny dotyczyć miesięcy, w których odbywały się egzaminy. 3. Raporty cząstkowe, o których mowa w ust. 2 powinny zawierać: a) protokoły z przeprowadzonych egzaminów zawierające: imiona i nazwiska osób egzaminowanych, rodzaj egzaminu, do którego przystapił uczestnik, daty przeprowadzenia egzaminów, a także imię i nazwisko egzaminatora/ów. Protokoły powinny obejmować część pisemną i ustną egzaminu. b) listy obecności uczestników, którzy przystąpili do pełnych (tj. pisemnych i ustnych) egzaminów w danym miesiącu. 4. Raporty cząstkowe z realizacji zadania opisanego w 1 Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od przeprowadzenia ostatniego z egzaminów w danym miesiącu. Raporty te należy przekazywać w formie papierowej. 5. Raport cząstkowy za miesiąc czerwiec 2015 r. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od daty przeprowadzenia ostatniego pełnego egzaminu (tj. pisemnego i ustnego) w tym miesiącu. 6. W przypadku stwierdzenia braków w raportach cząstkowych, o których mowa w ust. 2-5 Wykonawca ma obowiązek uzupełnienia ich oraz dostarczenia w wersji papierowej w przeciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, a w przypadku raportu za czerwiec 2015 r. w przeciągu 1 (słownie: jednego) dnia roboczego od daty zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. 8 Wynagrodzenie 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż.. zł (słownie:. zł) brutto. 2. Wynagrodzenie za pełny (pisemny i ustny) egzamin KET jednego uczestnika wyniesie brutto zł (słownie: zł), przy założeniu, że cena zawiera również wydanie certyfikatu KET. 3. Wynagrodzenie za pełny (pisemny i ustny) egzamin FCE jednego uczestnika wyniesie brutto zł (słownie: zł), przy założeniu, że cena zawiera również wydanie certyfikatu FCE. 4. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy Wykonawca pokrywa w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, nieprzewidziane w Umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem Umowy.

9 6. Zamawiający przewiduje rozliczenia częściowe (fakturowanie częściowe) za realizację poszczególnych egzaminów, o których mowa w 1 Umowy, w danym miesiącu. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawcę raportu cząstkowego, o którym mowa w 7, za miesiąc, w którym odbyły się egzaminy. 7. Zatwierdzeniem przeprowadzenia egzaminów w danym miesiącu, z zadania opisanego w 1 będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń stanowiący potwierdzenie, że dane egzaminy zostały zrealizowane zgodnie z Umową. Wzór protokołu odbioru został określony w załączniku nr 2 do Umowy. 8. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 7, zostanie podpisany przez Zamawiającego po zatwierdzeniu raportu cząstkowego odpowiedniego dla danego miesiąca, o którym mowa w Faktury należy wystawić na: miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa, NIP Wykonawca zobowiązany jest wystawić odrębną fakturę za poszczególne miesiące w których realizowane były egzaminy. Podstawą wyliczenia należności będzie liczba uczestników biorących udział w egzaminach w danym miesiącu oraz wynagrodzenie za dany rodzaj egzaminu (KET/FCE) zgodnie z ust. 2 i Strony zgodnie stwierdzają, że za dzień zapłaty wynagrodzenia uznawać będą dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 12. Zapłata wynagrodzenia za zrealizowanie pełnych egzaminów w danym miesiącu nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz po uprzednim podpisaniu przez strony protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 7, w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, przy ul. Niecałej 2 w Warszawie. 13. Dopuszcza się możliwość udzielenia Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. 9 Odstąpienie od Umowy i kary umowne 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę w całości lub części obowiązków wynikających z Umowy, w tym w szczególności niewykonania przedmiotu Umowy w terminie określonym w 2 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczania dodatkowego terminu. 2. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia określonego w 8 ust. 1 Umowy.

10 3. W przypadku nieodstąpienia od umowy, kara umowna przysługuje Zamawiającemu w przypadku: 1) nieterminowej realizacji poszczególnych egzaminów w wysokości 10% iloczynu wartości wynagrodzenia za egzamin, który miał się odbyć oraz liczby osób, która miała wziąć udział w egzaminie, z uwzględnieniem 8 ust. 2-3; 2) naruszenia obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy lub niepoddania się kontroli w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w 8 ust. 1; 3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazywaniu raportów, o których mowa w 7 w wysokości 5% wartości wynagrodzenia określonego w 8 ust Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 5. Jeżeli całkowite potrącenie, o którym mowa w ust. 4 nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do zapłaty, wystawionego w formie noty księgowej. 6. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie albo rozwiązanie nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia bądź potrącenia kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie. 7. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niezwłocznego odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 9. W każdym wypadku częściowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, ustalonego na podstawie uzgodnionego przez Strony protokołu odbioru. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest akceptacja zakresu wykonanych przez Wykonawcę czynności przez Zamawiającego. 10 Warunki zmiany Umowy 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: 1) zmiany przepisów prawa, wytycznych lub innych regulacji w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy; 2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi

11 wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego realizowana jest Umowa oraz wniosku o dofinansowanie stanowiącego integralną część umowy o dofinansowanie projektu: ERUDIO przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących ; 3) wystąpienia zmiany okoliczności związanych z realizacją zamówienia, których Strony nie przewidywały lub nie mogły przewidzieć przy zawieraniu Umowy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia zgodnie z pierwotnymi ustaleniami. 11 Dostęp do informacji publicznej 1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. nr 112, poz z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również w zakresie firmy. 12 Postanowienia końcowe 1. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktów związanych z realizacją niniejszej Umowy: 1) ze strony Zamawiającego , .., nr tel... 2) ze strony Wykonawcy -..,e- mail.., nr tel Kontakty robocze między stronami, związane z realizacją niniejszej Umowy, będą przybierały formę ową, telefoniczną oraz formę spotkań osobistych. 3. Spory, które mogą powstać w związku z wykonywaniem postanowień Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy stosuje się przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. 5. Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 1) załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 2) załącznik nr 2 Wzór protokołu odbioru 3) załącznik nr 3 Pełnomocnictwo dla Wykonawcy 4) załącznik nr 4 Pełnomocnictwo dla Zamawiającego 5) załącznik nr 5 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 6) załącznik nr 6 Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

12 W imieniu Wykonawcy: W imieniu Zamawiającego:

13 Załącznik nr 2 do umowy nr. z dnia PROTOKÓŁ ODBIORU Zamawiający: Wykonawca:. Przedmiot odbioru:.. Podstawa:. Data odbioru:. Po otrzymaniu przedmiotu zamówienia podjęta została decyzja o: UWAGI: 1) pozytywnym odbiorze - bez zastrzeżeń 2) negatywnym wyniku odbioru - ze względu na wyszczególnione usterki.. Podpis Wykonawcy Podpis Zamawiającego

UMOWA NR. Zamawiający i Wykonawca, zwanymi łącznie w dalszej części Umowy Stronami, postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści: Przedmiot Umowy

UMOWA NR. Zamawiający i Wykonawca, zwanymi łącznie w dalszej części Umowy Stronami, postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści: Przedmiot Umowy Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór umowy Nr dok. SAP Nr dostawcy UMOWA NR zwana dalej Umową, zawarta w dniu... roku pomiędzy: miastem stołecznym Warszawa z siedzibą w Warszawie, kod: 00-950, Plac

Bardziej szczegółowo

1 Zgodnie ze złożona ofertą

1 Zgodnie ze złożona ofertą UMOWA NR DP/2310/../14 zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR.2014

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR.2014 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR.2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Malmeda 8, działającym na

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu nr./a/2012

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu nr./a/2012 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu nr./a/2012 Zawarta w dniu 2012 r. w Wieliczce pomiędzy: Powiatem Wielickim Zespołem Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR INES 2011/.../..

UMOWA NR INES 2011/.../.. UMOWA NR INES 2011/.../.. realizowana na podstawie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności usługi, na podstawie umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00 o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy powierzenia danych osobowych nr

Wzór umowy powierzenia danych osobowych nr Załącznik nr 7 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK.231.22.2014 Wzór umowy powierzenia danych osobowych nr zawarta w dniu.. 2014 r. w Regułach pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Michałowice,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą,

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą, WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV- ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 Tychy, dnia. UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Tychach, pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, Aleja Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP:646-10-33-710, REGON: 272068487 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój czas moja szansa współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt Mój czas moja szansa współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA UMOWA dotycząca powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu pt.,,mój czas moja szansa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy:

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu...pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytoniu, NIP 889-13-33-551 w imieniu, którego występuje Kierownik Ewa Pluskota zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /ppoż/ zwanym dalej zamawiającym a. zwanym dalej wykonawcą zawarto umowę o następującej treści:

UMOWA nr /ppoż/ zwanym dalej zamawiającym a. zwanym dalej wykonawcą zawarto umowę o następującej treści: UMOWA nr /ppoż/15 Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do którego nie stosuje się na mocy art. 4 pkt 8 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA SPOŁECZNA

REWITALIZACJA SPOŁECZNA Człowiek najlepsza inwestycja REWITALIZACJA SPOŁECZNA załącznik nr. do umowy nr z dnia - w z ó r - UMOWA o POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu. pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)...

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)... Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr ZS/4415/61/2014/RK UMOWA WZÓR zawarta w dniu. w Kłobucku, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku, przy ul. Zamkowej 6 posiadającym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /DDA/2014 zawarta w Świdnicy w dniu.. 2014 roku pomiędzy

UMOWA Nr /DDA/2014 zawarta w Świdnicy w dniu.. 2014 roku pomiędzy Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego PROJEKT UMOWY UMOWA Nr /DDA/2014 zawarta w Świdnicy w dniu.. 2014 roku pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy z siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej 15,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2014 roku, Załącznik

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR. Posiadającą/ym nr PESEL., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

UMOWA WZÓR. Posiadającą/ym nr PESEL., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego Nr IR. 272.3.15.2013.III UMOWA WZÓR zawarta w dniu. w Kłobucku, pomiędzy: Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Znak sprawy DKw 220/30/11/POKL Umowa nr.../2011/pokl na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Kurs komputerowy z modułem fakturowania Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) W dniu..

Bardziej szczegółowo

UMOWA dla CZĘŚCI 2 Nr. (Projekt)

UMOWA dla CZĘŚCI 2 Nr. (Projekt) Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA dla CZĘŚCI 2 Nr. (Projekt) Zał. Nr 3 do SIWZ zawarta w.. w Łańcucie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

zawarta w Sieradzu w dniu. 2010 r. pomiędzy:

zawarta w Sieradzu w dniu. 2010 r. pomiędzy: WZÓR Umowa Załącznik nr 7 na przeprowadzenie szkolenia. w ramach zadania pod nazwą 50 + aktywni zawodowo współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP.,

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP., Projekt II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu środków ochrony roślin w ramach projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA PCPR.2110.96.2014 UMOWA Załącznik Nr 7 Wzór W dniu.. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, reprezentowanym przez: Teresę Sienkiewicz - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą w..., ul...., wpisana-... do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem ( RHB ) KRS..., reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -projekt- UMOWA nr 3/2014 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR...

WZÓR UMOWY UMOWA NR... WZÓR UMOWY UMOWA NR... Załącznik nr 7 zawarta w dniu - - 2011 roku w Parczewie pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew, ul. Szpitalna 2A, NIP 539-13-48-507, REGON 030239640

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu. r. w Cieszynie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA i1ra'łc * ipo,nośc UNIA EUROPEJSKA UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Miastem Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU..

-WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU.. Załącznik nr 3 Do zaproszenia do składania ofert nr OR.II.271.24.15 -WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU.. pomiędzy 1. Starostą Powiatu Nyskiego, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Tel.(0-81- 461-35-02), Fax.(0-81- 461-35-98) e-mail: zamówienia.publiczne@praca.gov.pl, lusw @praca.gov.pl Znak sprawy: ZP-0822-23/MM/2012

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. zawarta w dniu r. w Nowym Sączu pomiędzy:

UMOWA Nr. zawarta w dniu r. w Nowym Sączu pomiędzy: projekt UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Barbackiego 89, NIP:7343411812, REGON:121001291, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w. w dniu.2012 roku pomiędzy Centrum Kultury z siedzibą

Bardziej szczegółowo

4. Prawidłowość realizacji zadania potwierdzi osoba wskazana 6pkt 2. 5. Szkolenie w całości jest finansowane ze środków publicznych

4. Prawidłowość realizacji zadania potwierdzi osoba wskazana 6pkt 2. 5. Szkolenie w całości jest finansowane ze środków publicznych PROJEKT UMOWA NR. /... /2014 zawarta w dniu.2014 roku w Białymstoku pomiędzy: 25 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70, 15-601 Białystok, NIP: 542-32-24-755, REGON:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA Nr UD-XVII-WND-B/II/4/1- /2017/ Nr UD-XVII-WND-B/II/5/6- /2017/ W dniu 2017 r. w Warszawie, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Wola, Al. Solidarności 90, (kod: 01-003) Warszawa, NIP: 525 22

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy: STAROSTĄ DĘBICKIM w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR..

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR.. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR.. zawarta w dniu. roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-24-10-470, REGON 431028631, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.272.46.2011... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz

UMOWA Nr ZP.272.46.2011... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz UMOWA Nr ZP.272.46.2011.... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz W dniu.. pomiędzy: Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska Załącznik nr 2 do Zaproszenia UMOWA nr./gdoś/2016 zawarta w Warszawie w dniu. 2016 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052,

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

U M O W A ( W Z Ó R )

U M O W A ( W Z Ó R ) załącznik nr 2 U M O W A ( W Z Ó R ) na.. zawarta w dniu.. r. w ramach Projektu Systemowego Podróż w usamodzielnienie realizowanego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL),

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez,

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez, - WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska reprezentowanym przez..., zwanym dalej w treści Zamawiającym" a, reprezentowanym przez,

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/WnK/2015 UMOWA WARUNKOWA W związku z przygotowaniami do przedsięwzięcia projektowego pt... współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ... ... ...

Wzór umowy ... ... ... Załącznik nr 4 Wzór umowy Umowa zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Parkiem Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą Al. Jana Pawła II 41L, 31-864 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Znak sprawy DKw 220/09/13/POKL Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr 2/2013/POKL na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Malarz W dniu.. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr FAE/14/pokl/2015 zawierający wzór umowy ramowej, która po stosownych uzupełnieniach zostanie zawarta dla realizacji zamówienia. WZÓR UMOWA RAMOWA O REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 Oznaczenie sprawy IPS.4011-4/D1/14 -zał. do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 zawarta w Opolu, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

2) a., reprezentowanym przez., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

2) a., reprezentowanym przez., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Umowa zlecenie Nr o przeprowadzenie szkolenia zawarta w dniu. pomiędzy: 1) Powiatem Łęczyńskim reprezentowanym przez Starostę Łęczyńskiego, z upoważnienia którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2015 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2015 (wzór) Umowa nr CRU/.../Z/2015 (wzór) Załącznik nr 6 zawarta w Częstochowie w dniu...... w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie art. 5 a ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014

Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014 Projekt umowy Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014 zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, reprezentowanym przez: Pana Andrzeja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2010

WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2010 WZÓR UMOWY Umowa nr...../2010 zawarta w Płocku w dniu..pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Wolskiego 4, NIP 774-10-72-054, REGON 004730267, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1 Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ramach projektu współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. Nr /.../...r. /.../...

UMOWA SZKOLENIOWA. Nr /.../...r. /.../... WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 UMOWA SZKOLENIOWA Nr...-...-...-.../.../...r. /.../... Zawarta w dniu... w Krakowie po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie art.....ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu. r. w Cieszynie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-11-01-784

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 załącznik nr 4 UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... zawarta w dniu......... r. w Trzebini pomiędzy Zakładem Karnym w Trzebini, z siedzibą przy ul. Słowackiego 70, 32-540

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia

(wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia (wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia na rzecz podmiotu ekonomi społecznej zawarta w ramach realizacji umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00

Bardziej szczegółowo