ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ W Z Ó R U M O W Y U M O W A N R / M C S /.. / 1 3 zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym ,00 zł i numerze NIP , REGON , zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) z siedzibą, przy ulicy, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS., której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy.....,.. Wydział Gospodarczy o kapitale zakładowym zł i numerze NIP : REGON:., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez : (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) ( imię i nazwisko )...., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą w, ul..., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:, REGON:.., zwanym dalej Wykonawcą w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp zawarto umowę następującej treści (dalej: Umowa ): Definicje: Awaria oznacza sytuację, w której nie jest możliwe prawidłowe używanie Oprogramowania w szczególności z powodu uszkodzenia lub utraty kodu programu, struktur danych lub zawartości bazy danych. Błąd o znacza działanie powtarzalne, pojawiające się za każdym razem w tym samym miejscu działania Oprogramowania i prowadzące w każdym przypadku do otrzymywania błędnych wyników działania Oprogramowania. Czas reakcji oznacza czas pomiędzy zgłoszeniem a potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę oraz przekazaniu informacji zwrotnej o rozpoczęciu prac nad usuwaniem błędu/awarii, wraz ze wskazaniem związanych z tym planowanych działań a także przekazaniu informacji zwrotnej o rozpoczęcie usług

2 Wsparcia technicznego. Czas usunięcia błędu/awarii jest to maksymalny czas, który może upłynąć pomiędzy momentem zgłoszenia błędu/awarii przez Zamawiającego, a momentem w którym Wykonawca przywróci pełną sprawność i funkcjonalność Systemu. Dni robocze każdy dzień od poniedziałku do piątku od godz z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Dokumentacja administratora - materiał objaśniający sposób i zasady prawidłowego konfigurowania i administrowania dostarczonym oprogramowaniem. Dokumentacja użytkownika - materiał objaśniający sposób i zasady prawidłowego korzystania z Oprogramowania. System HelpDesk - system służący do zgłaszania usterek, uwag i propozycji modyfikacji produktu dostępny poprzez witrynę internetową. 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa, wdrożenie i zintegrowanie systemu informatycznego E-Pacjent, zwanego dalej Systemem/Oprogramowaniem), w tym: 1) pełnego wdrożenia Oprogramowania, 2) zapewnienie współpracy z używanym przez Zamawiającego systemem InfoMedica, 3) dostarczenie i sprzedaż niewyłącznych i bezterminowych licencji na Oprogramowanie, 4) przeprowadzenie nieodpłatnego szkolenia, o którym mowa w ust. 4, 5) dostarczenie dokumentacji użytkownika i dokumentacji administratora, zwanych dalej Dokumentacją, po 1 (słownie: jednym) egzemplarzu każda, w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością jej odczytu w programie Adobe Reader (pliki zapisane w formacie PDF), wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji, 6) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego na System zgodnie z 7 Umowy, przez okres 2 lat od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego, 7) świadczenie usług Wsparcia technicznego na System zgodnie z 8 Umowy, przez okres 2 lat od dnia podpisania Protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 2. Przedmiot Umowy będzie wykonywany przez Wykonawcę w zakresie i na warunkach określonych niniejszą Umową oraz na warunkach i w zakresie opisanym szczegółowo w Załączniku nr 1 do Umowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty został w Załączniku nr 1 do Umowy. 4. Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie dla użytkowników i administratorów Sytemu w zakresie instalacji, konfiguracji i obsługi wszystkich składników Systemu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom szkolenia wszelkie materiały szkoleniowe sporządzone w języku polskim. Po zakończenia Szkolenia Wykonawca sporządzi Protokół ze szkolenia potwierdzający przeprowadzenie szkolenia, który po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę, dostarczy do Zamawiającego. 2 OŚWIADCZENIA/ZOBOWIĄZANIA 1. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań celem prawidłowej realizacji niniejszej Umowy, w szczególności polegających na niezwłocznym przekazywaniu drugiej ze Stron danych i informacji mających znaczenie dla realizacji zaciągniętych niniejszą Umową zobowiązań, o ile nie będzie to naruszać postanowień niniejszej Umowy.

3 2. Wykonawca oświadcza, że: 1) posiada odpowiednie środki, wiedzę i doświadczenie, w tym odpowiednie możliwości osobowe i techniczne, 2) wykonanie przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, nastąpi ze starannością określoną przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności, oraz gwarantuje, iż: 3) Oprogramowanie będzie zgodne z Umową i będzie realizowało wszystkie funkcje opisane w Dokumentacji, jest wolne od mechanizmów blokujących jego funkcje i wolne od wirusów, koni trojańskich, robaków i innych szkodliwych programów, 3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że uzyskał zgodę producenta na korzystanie z Oprogramowania, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, w tym na przekazywanie dokumentów zawierających warunki Licencji. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i sprzedaży licencji, w tym do dostarczenia Zamawiającemu warunków licencyjnych na Oprogramowanie. 4. Wykonawca oświadcza, że Oprogramowanie jest fabrycznie nowe (wyprodukowane w 2013 roku), oraz posiada poświadczenie autentyczności oraz daty jego wyprodukowania. 5. Wykonawca oświadcza, że Oprogramowanie jest wyrobem licencjonowanym, pochodzi z legalnego źródła. 3 TERMIN WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie od dnia zawarcia Umowy. 2. Za datę wykonania Umowy uznaje się datę podpisania Protokołu Odbioru przez Strony, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, w tym: 1) bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, 2) z zastrzeżeniem, że wszystkie czynności odbiorcze, w tym również związane z uwzględnianiem zastrzeżeń Zamawiającego powinny zakończyć się w terminie wykonania Umowy, określonym w 3 Umowy. 3. Termin ustalony w ust. 1 może ulec zmianie w sytuacjach określonych w ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 1. Po wykonaniu Przedmiotu Umowy określonego w 1 Umowy Wykonawca zgłosi gotowość odbioru Przedmiotu Umowy. Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Umowy w tym zakresie, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę poprzez podpisanie Protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 2. Warunkiem podpisania Protokołu odbioru bez zastrzeżeń jest przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 4 Umowy. Podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Protokół odbioru potwierdza fakt należytego wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 5 Umowy. 3. Zamawiający ma prawo nie przyjąć wykonania Przedmiotu Umowy, wykonanego niezgodnie z niniejszą Umową, oraz odmówić podpisania Protokołu odbioru bez zastrzeżeń uzasadniając pisemnie odmowę, lub podpisać ten protokół z zastrzeżeniami. W zastrzeżeniach wpisuje się ujawnione braki/niezgodności, nieprawidłowości, zwane dalej Wadami, w realizacji Umowy.

4 4. W przypadku podpisania Protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub odmowy podpisania tego Protokołu przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od podpisania tego Protokołu z zastrzeżeniami lub odmowy jego podpisania, usunąć Wady tak, aby Przedmiot Umowy był wykonany zgodnie z Umową. Po usunięciu Wad bądź umotywowanemu pisemnemu stwierdzeniu przez Wykonawcę, iż takowe Wady nie występują, Wykonawca zobowiązany jest ponownie zgłosić Przedmiot Umowy do odbioru. W takim przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu. Koszty związane z procesem usunięcia Wad, których dotyczyły zastrzeżenia, obciążają Wykonawcę. 5. Za datę odbioru uważa się datę odbioru poprawionego, uwzględniającego wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego. Uchybienie przez Wykonawcę terminowi w usunięciu nieprawidłowości uznaje się jako nienależyte wykonanie Umowy. 6. Wykonawca dostarczy Oprogramowanie przy użyciu własnych środków transportu i na własny koszt. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia Oprogramowania do czasu jego odbioru przez Zamawiającego. 8. Prawa z licencji do Oprogramowania Zamawiający nabywa z chwilą podpisania Protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez osoby, o których mowa w 12 Umowy. 5 WYNAGRODZENIE 1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości. zł brutto (słownie złotych brutto: ). 2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, zgód pozwoleń i certyfikatów. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności koszty i opłaty związane z wydaniem materiałów szkoleniowych, udzielenie gwarancji i świadczenie serwisu gwarancyjnego oraz przeniesienie praw autorskich do Dokumentacji, o której mowa w 1 ust. 1 pkt 5 oraz materiałów szkoleniowych i udzielenie, sprzedaż licencji. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat, ceł i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy. 3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie dostarczonego Zamawiającemu przez Wykonawcę: 1) oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, 2) kopii Protokołu odbioru, podpisanego bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT i kopii Protokołu odbioru. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych, o których mowa w 6 Umowy, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy.

5 7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 6 KARY UMOWNE 1. Z zastrzeżeniem postanowień przewidzianych poniżej, Strony ustalają, że odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, ponosić będą na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 2. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach oraz w następującej wysokości: 1) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust. 1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w usunięciu Wad stwierdzonych podczas odbioru Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu wskazanego w 4 ust. 4 w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust. 1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 3) za każde opóźnienie w usunięciu błędu/awarii, o których mowa w 7 Umowy, w okresie gwarancji, o której mowa w 1 ust 1 pkt 6, w wysokości 0,8% wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, od upływu czasu usunięcia błędu/awarii, o którym mowa w 7 ust. 3 i 4, 4) za każde opóźnienie w czasie realizacji zgłoszenia Wsparcia technicznego, o którym mowa w 8 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust. 1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 5) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust. 1 Umowy, 6) za każde naruszenie przez Wykonawcę, któregokolwiek z postanowień o zachowaniu poufności, o których mowa w 13 Umowy - w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust. 1 Umowy. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 40% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust. 1 Umowy w przypadku utraty danych Zamawiającego, o których mowa w 7 ust. 6 Umowy w trakcie wykonywania naprawy. 4. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego ww. kary umowne, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym. 5. Zapłata kary umownej, o ile nie nastąpi potrącenie, o którym mowa w ust 4, nastąpi przelewem na rachunek bankowy drugiej Strony w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 6. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie powstało na skutek działania Siły Wyższej lub działania albo zaniechania drugiej Strony lub osób trzecich, za których działania i zaniechania Strona nie ponosi odpowiedzialności. 7. Dla potrzeb niniejszej Umowy Siła Wyższa oznacza zdarzenie nagłe, powstałe niezależnie od Stron Umowy, na któryego czas trwania żadna ze Stron nie ma jakiegokolwiek wpływu, zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec, a którego zaistnienie uniemożliwia wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań Stron wynikających z Umowy lub utrudnia ich wypełnienie w taki sposób, że w danych okolicznościach ich wykonanie będzie mogło

6 być uznane za niemożliwe albo będzie narażało Stronę na dodatkowe, niewspółmiernie wysokie koszty. W szczególności przez Siłę Wyższą należy rozumieć: wojnę, stan wojenny, powstania, zaburzenia społeczne, klęski żywiołowe lub inne zdarzenia spowodowane działaniem sił natury lub akty władzy państwowej, a w szczególności orzeczenie właściwego sądu, decyzję organu administracji rządowej lub zmianę właściwego prawa powodującą, że świadczenie zgodnie z Umową stanie się niemożliwe. 8. Pojęcie Siły Wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń wynikających z nie dołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art k.c. Strona powołująca się na Siłę Wyższą zobowiązana jest zawiadomić drugą Stronę na piśmie w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek Siły Wyższej, pod rygorem utraty prawa powołania się na Siłę Wyższą wyłączenia odpowiedzialności. 7 GWARANCJA, SERWIS GWARANCYJNY 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 2 letniej gwarancji na Przedmiot Umowy, liczonej od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu odbioru. 2. W okresie trwania gwarancji, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia, w ramach wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1 Serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, Wsparcia technicznego na zasadach określonych w W ramach gwarancji, w razie stwierdzenia Błędu Wykonawca usunie Błąd, nie później niż w terminie 10 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia do Wykonawcy. Czas reakcji wynosi 2 godziny od zgłoszenia błędu. 4. W ramach gwarancji, w przypadku stwierdzenia Awarii Wykonawca usunie Awarię, nie później niż w terminie 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia do Wykonawcy. Czas reakcji wynosi 2 godziny od zgłoszenia awarii. 5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o stwierdzonym Błędzie/Awarii, poprzez dokonanie zgłoszenia - telefonicznie, Systemem Help Desk, faksem lub pocztą elektroniczną, na numery lub adresy , o których mowa w 9 Umowy, podając informacje, o których mowa w 9 Umowy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z gwarancji w sposób zapobiegający utracie danych Zamawiającego, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania naprawy. W przypadku, gdy dokonanie usunięcia błędu/awarii wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do usuwania błędu/awarii oraz umożliwić Zamawiającemu wykonanie kopii zapasowych danych. W przypadku wymiany elementu Systemu na wolny od wad, Zamawiający zastrzega sobie prawo zachowania wszelkich nośników danych, w szczególności twardych dysków. 7. Okres gwarancji ulegnie przedłużeniu w przypadku usunięcia Błędu/ Awarii o okres wykonywania usunięcia Błędu/ Awarii. 8. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy. 9. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może powierzyć wykonania obowiązków wynikających z gwarancji innemu podmiotowi. 8 WSPARCIE TECHNICZNE 1. Wykonawca będzie świadczył przez okres 2 lat od dnia podpisania Protokołu odbioru bez zastrzeżeń usługi Wsparcia technicznego obejmującego:

7 1) wszelkie modyfikacje funkcjonalności, 2) doraźną pomoc dla użytkowników i administratorów, 3) porady, konsultacje dla użytkowników i administratorów. 2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o konieczności przeprowadzenia Wsparcia technicznego, poprzez dokonanie zgłoszenia - telefonicznie, Systemem Help Desk, faksem lub pocztą elektroniczną, na numery lub adresy , o których mowa Wykonawca przeprowadzi Wsparcie techniczne w terminie 7 dni roboczych licząc od zgłoszenia. Czas reakcji wynosi 1 dzień od zgłoszenia Wsparcia technicznego. 9 ZGŁASZANIE BŁĘDU/AWARII/WSPARCIA TECHNICZNEGO 1. Ustala się następujące formy zgłoszeń Błędu/Awarii/Wsparcia technicznego do Wykonawcy: 1) Faksem na numer:.., 2) Pocztą elektroniczną na adres .., 3) Telefonicznie na numer:.., 4) Systemem Help Desk. 2. Do prawidłowego zgłoszenia Błędu/Awarii Zamawiający zgłaszając Błąd/Awarię musi podać następujące informacje: 1) Imię i nazwisko osoby zgłaszającej Błąd/Awarię, 2) Opis Błędu/Awarii. 3. Zgłoszenie Błędu/Awarii/Wsparcia technicznego uznaje się za przyjęte z chwilą zgłoszenia go do Wykonawcy w jednym ze wskazanych powyżej sposobów. 10 PRZENIESIENIE AUTORKSICH PRAW MAJĄTKOWYCH, LICENCJE 1. Wykonawca oświadcza, że na podstawie art. 8 lub art. 12 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) albo na podstawie umów zawartych z osobami uprawnionymi przysługują Wykonawcy lub będą mu przysługiwać w dniu przeniesienia autorskich praw majątkowych lub udzielenia licencji Zamawiającemu, wszelkie prawa majątkowe, w tym autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji oraz materiałów szkoleniowych dostarczonych przez Wykonawcę w wyniku realizacji Umowy, będących utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwanych dalej Utworami. 2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Utwory i licencje na Oprogramowanie oraz korzystanie z nich przez Zamawiającego zgodnie z Umową, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów, ani praw do baz danych. 3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1 Umowy, przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do Utworów jak również wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie Umowy na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian, wykonywania praw zależnych oraz prawem własności nośników. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, o których mowa w niniejszym ustępie uprawnia do nieograniczonego w czasie rozporządzania i korzystania z Utworów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na następujących polach eksploatacji:

8 1) utrwalenie na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu systemu i formatu; 2) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym dla celów wydawniczych i edytorskich; 3) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego; 4) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 5) wykorzystywania Utworów lub ich dowolnych części do prezentacji; 6) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 7) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu; 8) sporządzanie wersji obcojęzycznych; 9) łączenie fragmentów z innymi utworami, 10) dowolnego przetwarzania Utworów, w tym na adaptacje, modyfikacje Utworów, wykorzystywanie Utworów jako podstawę lub materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów obejmuje również prawo do korzystania, pobierania pożytków i rozporządzenia wszelkimi opracowaniami Utworów wykonanymi przez Zamawiającego, na zlecenie Zamawiającego lub za zgodą Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. 3. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich, oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich. Wykonawcy jednocześnie zapewnia, że niniejsze zezwolenie nie narusza osobistych praw twórcy do jego dzieł noszących znamiona Utworu. 4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Utworów nastąpi bezwarunkowo z chwilą podpisania przez Strony Protokołu odbioru, w tym ze strony Zamawiającego bez żadnych zastrzeżeń. 5. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono Utwory. 6. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od twórców Utworu/ Utworów oświadczenie, iż nie będą oni wykonywać w stosunku do Utworu/Utworów autorskich praw osobistych w zakresie oznaczania Utworu/Utworów imieniem i nazwiskiem twórcy, a tym samym zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie Utworu/Utworów bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem twórców. 7. Wykonawca zapewni przejście na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów, o których mowa w ust. 1 stworzonych przez jego pracowników i podwykonawców oraz wszelkich innych osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 8. W okresie od dnia dostarczenia Utworów do momentu podpisania Protokołu odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z Utworów na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.

9 9. Wykonawca oświadcza, że uzyskał zgodę producenta na przekazywanie dokumentu/ dokumentów zawierającego/zawierających warunki licencji na korzystanie z Oprogramowania. 10. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż z chwilą podpisania Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, Zamawiający, w ramach wynagrodzenia wskazanego w 5 ust. 1 Umowy, uzyskuje prawo do bezterminowego korzystania z Oprogramowania, na polach eksploatacji określonych w warunkach licencyjnych producenta. 11.Z chwilą udzielenia prawa do korzystania z Oprogramowania własność nośników, na których je utrwalono przechodzi na Zamawiającego. 12. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich, pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o fakcie zgłoszenia roszczenia. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego, lub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu, a także zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z uzasadnionym roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie patentu, prawa autorskiego, licencji, zastrzeżonego wzoru lub praw do znaku towarowego na podstawie wyroku sądowego lub porozumienia stron z udziałem Wykonawcy. 13. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Licencją lub Utworami, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. 14. Ponadto, jeśli używanie Systemu lub Utworów stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, o której mowa w ust. 15, Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań: 1) uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania Utworów, lub 2) zmodyfikować Utwory tak, żeby były zgodne z Umową, ale wolne od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich. 17. Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza: 1) możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych ustaw, ani 2) dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w Umowie, a w szczególności jej ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w Umowie.

10 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części w następujących przypadkach: 1) zostanie złożony wniosek o upadłość lub rozpocznie się proces likwidacji firmy Wykonawcy, 2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 3) w razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1, które przekroczy okres 7 dni. 3. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 30-sto dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca uchybia swoim zobowiązaniom określonym w niniejszej Umowie. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie podpisywania Umowy. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w tym przypadku można zrealizować w ciągu 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach, w oparciu o które dokonuje odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 5. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 30-sto dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca uchybia swoim zobowiązaniom z zakresu Wsparcia technicznego, określonego w 8 Umowy. 6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy i wypowiedzeniu Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpienia lub wypowiedzenia 12 REPREZENTACJI STRON 1. Osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za realizację niniejszej Umowy jest Dariusz Ganiszewski, ..telefon: 2. Osobą odpowiedzialną po stronie Wykonawcy za realizację niniejszej Umowy jest, ..telefon: 3. Zamawiający wyznacza Edytę Sobolewską i Dariusza Ganiszewskiego, , telefon: do podpisywania Protokołu odbioru. 4. Wykonawca wyznacza.. , telefon: do podpisywania Protokołu odbioru. 5. Zmiana osób wskazanych w ust. 1-4 niniejszego paragrafu w czasie trwania niniejszej Umowy, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy ale wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony o dokonanej zmianie. 13 POUFNOŚĆ 1. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim treści Umowy, a także do utrzymania w poufności, wszelkich danych, materiałów oraz informacji, w których posiadanie wejdzie w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy oraz do zapewnienia im ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem, utratą. Powyższe nie dotyczy informacji powszechnie dostępnych oraz takich które stały się jawne w wyniku działań osoby niezwiązanej z Wykonawcą lub zostały ujawnione na

11 podstawie decyzji właściwego organu władzy publicznej lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bądź ich ujawnienie jest niezbędne dla realizacji Przedmiotu Umowy lub kontroli jego wykonania 2. Wykonawca obowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Wykonawcą, w szczególności Wykonawca oświadcza, że w sposób udokumentowany zobowiąże osoby działające w jego imieniu do przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu. 3. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują Strony zarówno w trakcie realizacji Umowy, jak również po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 4. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę, w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca będzie zachowywać zasady najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich ww. informacji. 5. W przypadku naruszenia zobowiązań wskazanych w niniejszym paragrafie przez Wykonawcę, jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie lub w jego interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób z Wykonawcą, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez jakiekolwiek naruszenie postanowień niniejszego paragrafu, w szczególności Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających zachowanie przez swoich pracowników i/lub podwykonawców poufności danych i informacji otrzymanych przez Zamawiającego, które uzyskał w celu wykonania niniejszej Umowy. 6. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia postanowień niniejszego paragrafu, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie oraz podejmie wszelkie niezbędne działania, w szczególności podejmie współpracę z Zamawiającym w celu minimalizacji zakresu naruszenia oraz szkód wynikających z ujawnienia chronionych informacji. 14 PODWYKONAWCY 1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza / powierza podwykonawcy(om) wykonanie następującego zakresu umowy:. 2. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców. 15 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 2. Podstawą dokonania zmiany postanowień umowy będą: 1) zmiana przepisów prawnych (np. VAT), jeżeli wpłynie na sposób wykonania lub na wysokość ceny zgodnie ze zmienionymi przepisami prawa, 2) zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z działania siły wyższej,

12 o której mowa w 6 Umowy, 4) zmiana nazwy i/lub wersji Oprogramowania określonego w 1 Umowy, w szczególności w przypadku jego wycofania z produkcji, z tym, że cena wskazana 5 ust. 1 Umowy nie może ulec podwyższeniu, a funkcjonalność nowej wersji Oprogramowania będzie co najmniej taka sama jak wskazana w Załączniku Nr 1 do Umowy, 5) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy w wyniku zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego, mających wpływ na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, 6) zmiana terminu lub sposobu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji, gdy producent Oprogramowania wprowadza nowe wersje (charakteryzujące się wyższymi parametrami), 7) przedłużanie się postępowania odwoławczego, o którym mowa w ustawie z dnia r. - Prawo zamówień publicznych, postępowania administracyjnego lub postępowania sądowego. 3. W celu dokonania zmian postanowień umowy wnioskowanych przez Stronę zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla Zamawiającego. 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) Kodeksu cywilnego, 3) inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o stanie realizacji przedmiotu Umowy w przypadku spodziewanego opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy lub wystąpienia innych problemów związanych z terminowym wykonaniem Umowy, w szczególności, gdy pojawi się zagrożenie jej wykonania. 3. W przypadku zmian przepisów prawa w zakresie wykonywania przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do nich bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi czynnościami nieprzewidzianymi w umowie, a w szczególności dodatkowymi obciążeniami finansowymi, z wyłączeniem obowiązków leżących po stronie Zamawiającego nałożonych przez niego przez zmianę przepisów prawa. 4. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy stanowiących inaczej, wszelka korespondencja powstała w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy, w tym wszelkie zawiadomienia i oświadczenia, powinny być doręczone drugiej Stronie w formie pisemnej, listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. 5. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 7. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 8. Następujące załączniki do niniejszej Umowy, stanowią jej integralną część: Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu Umowy.

13 Załącznik Nr 2 Protokół odbioru. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa:

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: Załącznik nr 4 Umowa nr wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa.,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Część II

Istotne postanowienia umowy Część II Załącznik nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy Część II zawarta w dniu.2014r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, zwanym w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016 Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr /2016 zawarta dnia r. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 1-CPI-WA-2244/11,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) Umowa Nr...

(Wzór umowy) Umowa Nr... Załącznik Nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) Umowa Nr... Umowa zawarta w dniu... 2016 roku w Olsztynie pomiędzy: Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza z siedziba w Olsztynie, ul. Michała Oczapowskiego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ nr 7 projekt istotnych warunków umowy. Umowa Nr...

Załącznik do SIWZ nr 7 projekt istotnych warunków umowy. Umowa Nr... Umowa Nr... Załącznik do SIWZ nr 7 projekt istotnych warunków umowy w dniu... we Wrocławiu w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r.(dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 )

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA ZLECENIE NR ZOLiRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

(WZÓR) UMOWA ZLECENIE NR ZOLiRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: (WZÓR) UMOWA ZLECENIE NR ZOLiRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja spotkań Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Dialogu Edukacyjnego Kraje

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą UMOWA zawarta w dniu..r. we Wrocławiu, pomiędzy: Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego UMOWA Nr.../NZ-28-10/16 - WZÓR o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr / / /2015. ... z siedzibą przy ul..., wpisane do...pod nr... przez... w... posiadające NIP. I. Przedmiot umowy i jego cel 1

WZÓR UMOWY Nr / / /2015. ... z siedzibą przy ul..., wpisane do...pod nr... przez... w... posiadające NIP. I. Przedmiot umowy i jego cel 1 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr / / /2015 Zawarta w dniu... maja 2015 r. w Bolesławcu, pomiędzy Zamawiającym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy Umowa o dzieło zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Joannę Niedziałkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 Zawarta w dniu, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY UMOWA o realizację zamówienia na wykonanie ekspertyzy pod tytułem Komplementarność wsparcia z potencjałami i specjalizacjami województwa mazowieckiego zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r.

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r. GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa SR-Siedlce /wzór/

Umowa SR-Siedlce /wzór/ Sygn. Sprawy: (ZW/36/2013) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) Umowa SR-Siedlce /wzór/ Zakup 12 sztuk licencji Microsoft Office 2010 oraz 7 sztuk licencji Windows 7 Pro dla Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. NIP.i REGON, zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA Nr. NIP.i REGON, zwanym dalej Wykonawcą UMOWA Nr. zawarta w dniu.. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:,,mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. z siedzibą w Zagórzu k/ Warszawy, 05-462 Wiązowna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej.

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej. Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt UMOWA NR zawarta w dniu...2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, będącym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Strona: 1 z 6 Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Zawarta w dniu. 2011 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miasto Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1, NIP: 734-350-70-21, REGON:., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr. Załącznik 3

Wzór umowy nr. Załącznik 3 Wzór umowy nr Załącznik 3 zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta,... 2012 r. w Piszu pomiędzy: UMOWA Nr... (WZÓR) Powiatowym Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu z siedzibą ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zwanym dalej Zamawiającym" reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ FANTOMÓW

UMOWA NA DOSTAWĘ FANTOMÓW UMOWA NA DOSTAWĘ FANTOMÓW zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 21c; 02-676 Warszawa), wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 3/13. Certyfikacja ISO w 10 urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 3/13. Certyfikacja ISO w 10 urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 3/13 Certyfikacja ISO w 10 urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo