regulamin usługi Biznesowa Telefonia IP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "regulamin usługi Biznesowa Telefonia IP"

Transkrypt

1 regulamin usługi Biznesowa Telefonia IP Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1) Abonent podmiot, który jest stroną zawartej z TP w formie pisemnej umowy o świadczenie przez TP usługi Biznesowa Telefonia IP, nie będący konsumentem w rozumieniu art. 2 pkt 18) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz z późn. zm.), 2) Administrator Systemu osoba wskazana w Specyfikacji technicznej, upoważniona do kontaktów z TP w sprawach dotyczących świadczenia Usługi, 3) Back-up łącze zapasowe dla wybranej lokalizacji Abonenta realizowane poprzez dostęp ISDN do innej wybranej przez Abonenta lokalizacji lub Sieci TP, 4) Cennik Cennik usługi Biznesowa Telefonia IP, 5) Formularz Wymagań dla Usługi (SRF) formularz, w którym wpisywane są parametry infrastruktury sieciowej oraz parametry Usługi, 6) IP VPN usługa polegająca na tworzeniu wirtualnych sieci prywatnych VPN, działających na bazie wydzielonej Sieci szkieletowej IP MPLS, umożliwiająca Abonentom łączenie ich sieci LAN w jedną sieć korporacyjną (Intranet) i transfer danych pomiędzy ich lokalizacjami, 7) Kanał głosowy kanał cyfrowy, za pomocą którego realizowane jest połączenie głosowe, 8) LAN (ang. Local Area Network) tzw. lokalna sieć transmisji danych obejmująca z reguły swym zasięgiem obszar jednego budynku, 9) Lokal pomieszczenie znajdujące się w siedzibie Abonenta lub innym wskazanym przez Abonenta miejscu, do którego Abonentowi przysługuje tytuł prawny, a w którym są instalowane Urządzenia, 10) Okno Serwisowe występujące w każdą noc z soboty na niedzielę w godzinach działania podejmowane przez TP mające na celu wykonanie niezbędnych prac, w szczególności związanych z modernizacją Sieci szkieletowej oraz polepszeniem świadczonych usług, mogących skutkować brakiem dostępu Abonenta przez maksymalnie 15 minut do świadczonej Usługi, 11) Płatnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mającą osobowości prawnej, zobowiązana na podstawie Umowy do uiszczania opłat za Usługę określoną w fakturach VAT, wystawianych przez TP na rzecz Abonenta, 12) Regulamin Regulamin usługi Biznesowa Telefonia IP, 13) Sieć szkieletowa wydzielona sieć transmisji danych wykorzystywana do świadczenia Usługi, jak również usługi IP VPN, należąca do TP, 14) Specyfikacja techniczna dokument, stanowiący załącznik do Umowy, zawierający podstawowe informacje n/t konfiguracji Usługi, danych kontaktowych poszczególnych oddziałów przedsiębiorstwa Abonenta, 15) TP Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , 16) Umowa Umowa o świadczenie usługi Biznesowa Telefonia IP przez Telekomunikację Polską S.A., 17) Urządzenia wyposażenie telekomunikacyjne, do którego TP przysługuje tytuł prawny, instalowane u Abonenta, służące do świadczenia Usługi, 18) Usługa usługa Biznesowa Telefonia IP umożliwiająca realizowanie wychodzących i przychodzących połączeń telefonicznych w technologii VoIP typu on-net i off-net. Połączenia telefoniczne typu on-net to połączenia realizowane w ramach sieci VPN Abonenta, połączenia on-net są wolne od opłat. Połączenia telefoniczne typu off-net to połączenia realizowane poza sieć VPN Abonenta, połączenia off-net są płatne zgodnie z Cennikiem, 19) Użytkownik podmiot uprawniony przez Abonenta do korzystania z Usługi, 20) WAN (ang. Wide Area Network) tzw. rozległa sieć transmisji danych obejmująca swym zasięgiem obszar całej Polski. Rozdział 2. Zakres i warunki świadczenia Usługi 2 1. TP świadczy Usługę na warunkach określonych w Umowie oraz załącznikach do Umowy, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Umowy i Regulaminu oraz do terminowego uiszczania opłat określonych w Umowie oraz Cenniku. 2. Zakres świadczonej przez TP Usługi określa szczegółowo Umowa i Cennik. 3. TP nie wprowadza ograniczeń w dostępie lub korzystaniu z Usługi. 4. TP nie dokonuje pomiaru i organizacji ruchu w Sieci szkieletowej. 5. W ramach Usługi: 1) są zapewniane połączenia z numerami alarmowymi, 2) TP zbiera dane o lokalizacji Urządzenia, z którego wykonywane jest połączenie. 6. W przypadku gdy Abonent lub jego przedstawiciel nie wezmą udziału w instalacji Urządzeń w danej lokalizacji, TP może dokonać instalacji jednostronnie. Protokoły zdawczo odbiorcze z tej czynności TP przekazuje Abonentowi. 7. Dla każdego numeru Abonenta przyznanego w ramach Usługi, TP na żądanie Abonenta konfiguruje usługi dodatkowe, określone w Cenniku, o ile istnieją możliwości techniczne. 8. W okresie obowiązywania Umowy Abonent może wystąpić o zmianę parametrów Usługi, która jest realizowana, o ile istnieją możliwości techniczne. W celu zmiany parametrów Usługi lub zamówienia usługi dodatkowej Abonent zobowiązany jest złożyć wniosek w odpowiedniej komórce organizacyjnej TP odpowiedzialnej za obsługę Abonenta. W przypadku, gdy istnieją warunki techniczne dla zmiany parametrów Usługi lub świadczenia usługi dodatkowej, Strony dokonują zmiany Umowy w sposób i na zasadach określonych w Umowie. 9. Do podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych Usługi upoważnione są, obok Abonenta, osób uprawnionych do reprezentowania Abonenta zgodnie z przepisami prawa i osób reprezentujących Abonenta na podstawie pełnomocnictwa lub prokury, osoby do kontaktów z TP wskazane w Specyfikacji technicznej. strona 1 z 6

2 10. W przypadku gdy TP zobowiązana jest uruchomić Usługę w Lokalu, znajdującym się w budynku, w którym TP nie posiada infrastruktury, Abonent zobowiązany jest na własny koszt udostępnić TP łącza niezbędne do świadczenia Usługi, chyba że Strony postanowią, iż TP wykona taką infrastrukturę w ramach Umowy. Jeżeli Abonent nie wykona obowiązku wskazanego w zdaniu poprzedzającym w terminie 30 dni od poinformowania o takiej konieczności, TP może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. 1. TP w ramach Usługi może wprowadzać oferty promocyjne. 2. Dla ofert promocyjnych stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu, chyba że przepisy szczególne oferty stanowią inaczej. 3. Uprawnienia do skorzystania z oferty zamawiający nabywa po podpisaniu Umowy. 4. TP może: 3 1) zmienić parametry techniczne świadczenia Usługi z powodów operacyjnych lub regulacyjnych, pod warunkiem jednak, że nie spowoduje to pogorszenia jakości świadczenia Usługi dla Abonenta, 2) tymczasowo zawiesić świadczenie Usługi z powodów operacyjnych takich jak naprawa, przegląd techniczny lub rozbudowa urządzeń technicznych i/lub up-grade oprogramowania informatycznego wykorzystywanych do świadczenia Usługi, jednak przed każdym z takich wypadków TP przekaże informację na piśmie lub drogą elektroniczną ( ) o planowanych działaniach. TP dołoży wszelkich starań, by przerwa w świadczeniu Usługi trwała jak najkrócej i była jak najmniej uciążliwa dla Abonenta. 5. Zasady świadczenia innych usług niezbędnych przy korzystaniu z Usługi określone są w regulaminach tych usług. Rozdział 3. Opłaty 1. Rozpoczęcie naliczania opłat następuje w dniu rozpoczęcia świadczenia Usługi w danej lokalizacji Jeżeli okres świadczenia Usługi nie obejmuje pełnego okresu rozliczeniowego, wówczas za każdy dzień świadczenia Usługi w takim okresie rozliczeniowym Abonent zapłaci opłatę w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej. 3. W przypadku nieotrzymania faktury VAT za okres rozliczeniowy, Abonent powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt TP. 4. Termin płatności za Usługę jest każdorazowo określony na fakturze VAT. 5. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek TP. 6. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat TP nalicza odsetki ustawowe. 7. Faktury VAT za usługi telekomunikacyjne doręczane są Abonentowi przesyłką pocztową w granicach Rzeczypospolitej Polskiej lub w inny sposób uzgodniony przez strony. 8. Abonent jest zobowiązany do wpłacania należności za usługi zgodnie z wystawioną fakturą na indywidualny numer konta bankowego podany w dokumencie płatniczym, którego dotyczy wpłata. W wypadku, gdy Abonent dokonuje wpłaty na druku niestandardowym (druku wpłaty innym niż wysłany wraz z dokumentem płatniczym) lub za pomocą przelewu bankowego, zobowiązany jest podać swój nr ewidencyjny, określony na dokumencie płatniczym oraz podać numer dokumentu, za który następuje wpłata. W wypadku braku takiego wskazania, wpłata zostanie rozliczona na poczet zaległości wynikających z najstarszych faktur VAT wraz z odsetkami. W wypadku nadpłaty - zostaje ona zwrócona na rachunek klienta lub zaliczona na poczet przyszłych należności - zgodnie z dyspozycją Abonenta. 9. Opłaty mogą być dokonywane gotówkowo lub bezgotówkowo. W szczególności Abonent może uiszczać opłaty w formie polecenia zapłaty, przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w fakturze VAT, w placówkach banków i firm oferujących usługi pośrednictwa finansowego. 10. Abonent może uzyskać informację o aktualnym Cenniku oraz kosztach usług serwisowych pod numerami telefonów infolinii podanymi na stronie internetowej w domenie przeznaczonej do komunikacji informacji handlowej ofert usług biznesowych. Rozdział 4. Urządzenia 5 1. W wypadku potrzeby instalacji w Lokalu Abonenta wyposażenia niezbędnego do świadczenia Usługi, po stronie Abonenta leżą obowiązki: 1) udostępnienia Lokalu dla przedstawicieli TP w celu umożliwienia przeprowadzenia audytu i zainstalowania Urządzeń, 2) udostępnienia, bez żadnych dodatkowych opłat, źródła energii elektrycznej (o parametrach niezbędnych do pracy Urządzeń) koniecznego do zasilania Urządzeń TP. 2. Abonent zobowiązany jest: 1) korzystać z udostępnionych mu Urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami właściwej eksploatacji, 2) powiadomić TP o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach udostępnionych Urządzeń w momencie ich stwierdzenia, 3) nie dokonywać samodzielnie napraw i modernizacji udostępnionych Urządzeń; wszelkich zmian, konserwacji oraz usuwania uszkodzeń Urządzeń dokonuje wyłącznie TP lub jej przedstawiciel, 4) nie zmieniać samodzielnie miejsca zamontowania Urządzeń; zmiany miejsca instalacji Urządzeń dokonuje wyłącznie TP lub jej przedstawiciel, 5) zapewnić, że każde urządzenie telekomunikacyjne Abonenta dołączone do Usługi i używane z Usługą jest dołączone i używane zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z instrukcji eksploatacji danego urządzenia, przepisów BHP i innych procedur mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania, 6) zapewnić w Lokalu warunki niezbędne do prawidłowej eksploatacji Urządzeń, zgodnie z ich wymaganiami eksploatacyjnymi. 3. Zwrot Urządzeń następuje na koszt TP. 4. Abonent zobowiązany jest dołączyć do Usługi wyłącznie urządzenia, co do których został wydany dokument potwierdzający ich zgodność z wymaganiami zasadniczymi, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo telekomunikacyjne. 5. TP może obciążyć Abonenta kosztami naprawy Urządzeń w wypadku stwierdzenia, że uszkodzenie powstało na skutek: 1) samowolnej naprawy lub modernizacji dokonanej przez Abonenta, 2) samowolnej konfiguracji Urządzeń, 3) uszkodzeń mechanicznych, które nie mogły powstać w trakcie właściwej eksploatacji Urządzeń, strona 2 z 6

3 4) uszkodzeń spowodowanych działaniami urządzeń będących własnością Abonenta lub Użytkownika, 5) niepowiadomienia TP o nieprawidłowościach w pracy lub usterkach, które mogły spowodować uszkodzenie Urządzeń, 6) niezapewnienia w Lokalu warunków niezbędnych do prawidłowej eksploatacji Urządzeń, zgodnie z ich wymaganiami eksploatacyjnymi. Rozdział 5. Odpowiedzialność 6 1. Abonent i TP ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a w wypadkach w nim nie uregulowanych na zasadach określonych w Prawie telekomunikacyjnym i Kodeksie cywilnym. 2. TP nie ponosi odpowiedzialności za: 1) treści przekazywane podczas korzystania przez Abonenta z Usługi, 2) następstwa przerw w świadczonej Usłudze w trakcie występowania Okna Serwisowego, 3) zabezpieczenie danych i oprogramowania komputera Abonenta, podłączonego do Urządzeń, przed ingerencją osób trzecich, 4) następstwa nieprawidłowego używania Urządzeń, 5) następstwa używania Lokalu w sposób powodujący zniszczenie, uszkodzenia lub nieprawidłową pracę Urządzeń, 6) przerwy w świadczeniu Usługi na skutek braku dostępu Urządzeń do energii elektrycznej, 7) następstwa oraz szkody powstałe na skutek ograniczenia lub zawieszenia Usługi, 8) uszkodzenia udostępnionych przez TP Urządzeń będących następstwem działań Abonenta lub osób trzecich. 3. W wypadku podniesienia przez osoby trzecie w szczególności przez osobę posiadającą tytuł prawny do Lokalu, w którym następuje instalacja Usługi - przeciwko TP roszczeń związanych z wykonaniem przez TP Umowy, Abonent zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne w celu zwolnienia TP od odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich. Abonent zwróci także TP wszelkie koszty i straty poniesione w wyniku lub w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym kosztów zastępstwa procesowego, chyba że będą one wynikały z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez TP. 4. TP i Abonent nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane decyzjami władz państwowych lub samorządowych oraz siłą wyższą. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne niezależne od danej Strony, któremu dana Strona nie mogła zapobiec. 5. Strona podlegająca działaniu siły wyższej zawiadomi drugą Stronę tak szybko jak to będzie możliwe o jej wystąpieniu. 6. W przypadku zawarcia Umowy na świadczenie Usługi, która jest świadczona na rzecz Abonenta w danym Lokalu i parametrach tożsamych z Lokalem i parametrami Usługi świadczonej dotychczas przez TP na rzecz tego Abonenta oraz gdy Usługa jest świadczona w sposób ciągły (nie nastąpiło odinstalowanie Usługi), TP nie pobiera opłaty instalacyjnej lub aktywacyjnej za uruchomienie Usługi. Rozdział 6. Infrastruktura LAN / WAN 7 1. Zapewnienie transmisji głosowej w czasie rzeczywistym związane jest ze spełnianiem przez infrastrukturę LAN i WAN Abonenta następujących parametrów: 1) utrata pakietów mniejsza niż 0,02%, 2) opóźnienie end-to-end mniejsze niż 60ms, 3) dopuszczalne odchylenie opóźnienia pakietów mniejsze niż +/- 10ms. Wymienione parametry należy traktować jako ogólne, służące jedynie określeniu punktu odniesienia dla infrastruktury LAN i WAN, nie są to wartości ostateczne. 2. Wymienione w ust. 1 parametry określają podstawowe wartości, jakie powinna spełniać infrastruktura LAN i WAN Abonenta, oprócz nich TP może wymagać spełnienia dodatkowych parametrów technicznych. Dodatkowe parametry techniczne mogą być określane przez TP w wypadku stwierdzenia, że wymienione w ust. 1 parametry okażą się niewystarczające, aby zapewnić poprawne działanie Usługi. 3. W celu zapewnienia właściwej jakości świadczenia Usługi, wymagane jest aby infrastruktura LAN i WAN Abonenta umożliwiała priorytetyzację pakietów głosowych. 4. TP może wymagać pisemnego potwierdzenia przez zamawiającego Usługę spełnienia wymaganych parametrów infrastruktury LAN i WAN, o których mowa w ust. 1 i 2, w wypadku zgłaszania przez zamawiającego Usługę chęci dołączenia infrastruktury LAN i WAN (wraz z IP PABX i/lub PABX), która nie jest zarządzana przez TP. Rozdział 7. Warunki korzystania z Usługi 1. Usługa może być wykorzystywana wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem Abonent nie ma prawa do odsprzedaży lub płatnego udostępniania funkcjonalności Usługi (lub jej części) osobom trzecim bez pisemnej zgody TP. 3. Usługa nie może być wykorzystywana w sprzeczności z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami prawa. 4. TP przysługuje wobec Abonenta regres w wypadku roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie w związku z wykorzystywaniem Usługi z naruszeniem postanowień Regulaminu. TP poinformuje Abonenta o każdym wypadku zgłaszania roszczeń przez osoby trzecie, które są związane z wykorzystywaniem Usługi z naruszeniem postanowień Regulaminu. 5. Dostęp do Usługi realizowany jest z Lokalu Abonenta. Abonent ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania Użytkowników związane z nieuprawnionym dostępem do Usługi, realizowanym spoza Lokalu. W wypadku wystąpienia takiej okoliczności, TP przysługuje wobec Abonenta regres w wypadku zgłaszania roszczeń przez osoby trzecie, wynikłych z negatywnych skutków działań Użytkowników. 6. Abonent jest odpowiedzialny za wszelkie działania Użytkowników związane z korzystaniem z Usługi, a w szczególności za działania naruszające postanowienia Regulaminu. 7. Abonent jest zobowiązany do: 1) wskazania Administratora Systemu, strona 3 z 6

4 2) przygotowania specyfikacji interfejsów central abonenckich PABX i/lub IP PABX, informacje te powinny zostać umieszczone w dokumencie Formularz Wymagań dla Usługi, 3) poinformowania TP o wszelkich planowanych zmianach w infrastrukturze IP PABX i/lub standardowych (TDM) centralach abonenckich PABX przed ich wprowadzeniem. TP nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie jakości transmisji głosowej lub za awarię i brak dostępności Usługi w wypadku niedostarczenia przez Abonenta takiej informacji. Rozdział 8. Umowa 1. W imieniu TP Umowę zawiera osoba należycie do tego umocowana, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 2. Zamawiający Usługę może zawrzeć Umowę osobiście bądź przez przedstawiciela. 3. TP zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy w wypadku gdy: 9 1) nie istnieją warunki techniczne do jej świadczenia, 2) zamawiający Usługę zalega z opłatami na rzecz TP lub nie uzyska pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej wynikającej z posiadanych przez TP danych lub danych udostępnianych przez biuro informacji gospodarczej, 3) czas trwania umowy o świadczenie usługi IP VPN, w oparciu o którą będzie realizowana Usługa, jest krótszy niż okres na jaki podpisywana jest Umowa. 4. Abonent, którego dane zawarte w Umowie ulegają zmianie, bądź wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub inne postępowania sądowe, mogące mieć wpływ na Umowę, jest zobowiązany: 1) poinformować właściwą komórkę organizacyjną TP o okolicznościach, o których mowa powyżej, w terminie do 30 dni kalendarzowych od zaistnienia takich zmian lub wszczęcia postępowań, 2) wskazać podmiot przejmujący jego prawa i obowiązki wynikające z Umowy, 3) doręczyć TP dokumenty potwierdzające zaistnienie zmian lub wszczęcie postępowań. 5. Przekazanie praw i obowiązków Abonenta wynikających z Umowy następuje na podstawie umowy o przejęcie wierzytelności oraz długów Abonenta przez osobę przejmującą za uprzednią pisemną zgodą TP. 6. W przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa lub integralności Sieci szkieletowej lub Usługi, TP jest uprawniona podejmować wszelkie dozwolone prawem działania zmierzające do ograniczenia lub eliminacji ww. zagrożenia lub naruszenia, a także działania zmierzające do poinformowania Abonentów o zaistniałym zagrożeniu lub naruszeniu. W szczególności TP uprawniona jest do: 1) informowania i ostrzegania Abonentów o występujących dla nich zagrożeniach lub naruszeniach w związku z zagrożeniem lub naruszeniem bezpieczeństwa lub integralności Sieci szkieletowej lub Usługi, 2) informowania innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i podmioty zajmujące się bezpieczeństwem teleinformatycznym o zidentyfikowanych zagrożeniach lub naruszeniach, 3) informowania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o naruszeniach bezpieczeństwa lub integralności Sieci szkieletowej lub Usługi, 4) publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji o zagrożeniach, naruszeniach, rekomendowanych środkach ostrożności, przykładowych konsekwencjach braku lub niewłaściwego zabezpieczenia Urządzeń. 7. W przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa lub integralności Sieci szkieletowej lub Usługi albo w przypadku zaistnienia zdarzenia, które zgodnie z Umową stanowi podstawę do jej wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia, TP może ograniczyć świadczenie Usługi, w szczególności poprzez filtrację ruchu sieciowego, adresów IP lub ograniczenie prędkości transmisji, lub zawiesić świadczenie Usługi, 8. Przed zawieszeniem lub ograniczeniem świadczenia Usługi z przyczyn określonych w ust. 7 TP wzywa Abonenta do usunięcia zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa lub integralności Sieci szkieletowej lub Usługi: pisemnie albo telefonicznie, faxem lub na adres , wskazane w Umowie, jako dane kontaktowe Abonenta w celach związanych z utrzymaniem Usługi. 9. Zawieszenie lub ograniczenie świadczenia Usługi dokonywane jest w przypadkach zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa lub integralności Sieci szkieletowej lub Usługi, jeżeli: 1) pomimo podjętych przez TP prób nie ma możliwości skontaktowania się z Abonentem, 2) Abonent, pomimo wcześniejszego wezwania, nie podjął właściwych działań eliminujących zagrożenie lub naruszenie. 10. TP może w trybie natychmiastowym zawiesić lub ograniczyć świadczenie Usługi, bez podjęcia próby kontaktu z Abonentem lub wezwania Abonenta do podjęcia przez niego określonych działań lub zaniechania określonych czynności: 1) gdy urządzenie spoza sieci TP zagraża bezpieczeństwu systemów lub użytkowników sieci TP, w tym Sieci szkieletowej lub Usługi, 2) w przypadkach wymagających natychmiastowej eliminacji zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci TP lub Usługi. 11. Zawieszenie lub ograniczenie świadczenia Usługi przez TP trwa do czasu poinformowania TP przez Abonenta o usunięciu przyczyny będącej podstawą zawieszenia lub ograniczenia i potwierdzenia tej okoliczności przez TP albo ustania zagrożenia bezpieczeństwa sieci TP, Sieci szkieletowej lub Usługi. 12. Ograniczenie lub zawieszenie świadczenia Usługi nie pozbawia TP prawa do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 13. Przez okres ograniczenia lub zawieszenia Usługi z przyczyn określonych w ust. 6, 7, 9 i 10, Abonent jest zobowiązany do zapłaty opłat abonamentowych w wysokości wynikającej z Umowy. 14. TP może przerwać wykonywanie Usługi w czasie przeznaczonym dla działań podjętych przez TP w ramach Okna Serwisowego. O powyższych przerwach TP nie jest zobowiązana każdorazowo zawiadamiać Abonenta. 15. Na pisemny wniosek Abonenta TP zawiesza świadczenie Usługi na okres nie krótszy niż jeden miesiąc, ale nie dłuższy niż 12 miesięcy. Abonent może złożyć wniosek o zawieszenie nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od daty uruchomienia Usługi. 16. TP zawiesza świadczenie Usługi w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego. Abonent powinien złożyć wniosek o zawieszenie nie później niż na 2 dni robocze przed zakończeniem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ma ono nastąpić. 17. Ponowne rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, jeżeli w poprzednim miesiącu Abonent złożył pisemny wniosek o ponowne rozpoczęcie świadczenia Usługi. 18. Przez okres zawieszenia Usługi, Abonent jest zobowiązany do zapłaty opłat w wysokości wynikającej z Cennika. Za ponowne rozpoczęcie świadczenia Usługi nie jest pobierana dodatkowa opłata. strona 4 z 6

5 Rozdział 9. Obsługa serwisowa i tryb przekazywania informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą 1. W ramach obsługi serwisowej TP zapewnia: 10 1) usuwanie nieprawidłowości w pracy Urządzeń, 2) konserwację, naprawę lub wymianę uszkodzonego Urządzenia, 3) rozwiązywanie problemów konfiguracyjnych Sieci szkieletowej, 4) wykrywanie sytuacji awaryjnych i prowadzenie działań naprawczych dla łączy dostępowych, 5) usuwanie awarii, 6) możliwość zgłaszania problemów pracy z Siecią szkieletową na specjalnie do tego celu wydzielony bezpłatny numer telefoniczny podany stronie internetowej w domenie przeznaczonej do komunikacji informacji handlowej ofert usług biznesowych dostępny bez przerwy - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. 2. W sprawach dotyczących usług serwisowych Abonent może kontaktować się z TP za pomocą środków porozumiewania się na odległość, pisemnie lub osobiście. 3. TP przekazuje Abonentowi informację o zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych poprzez standardowe kanały komunikacji z Abonentem, w szczególności poprzez stronę internetową pocztę elektroniczną, fax lub telefon., Rozdział 10. Zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji Abonent może składać reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi oraz nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi. 2. Reklamacja może zostać złożona w każdej komórce organizacyjnej TP. 3. Abonent może złożyć reklamację pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego w komórce organizacyjnej TP, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości. 4. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w komórce organizacyjnej TP, pracownik TP lub osoba upoważniona przez TP przyjmująca reklamację potwierdza jej przyjęcie w formie pisemnej. 5. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, TP w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie w formie pisemnej, chyba że udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia. W potwierdzeniu TP określa nazwę, adres i numer telefonu komórki organizacyjnej TP, rozpatrującej reklamację. 6. Reklamacja może być złożona w terminie do 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana, albo miała być wykonana lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi. 7. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, pozostawia się bez rozpoznania, o czym TP niezwłocznie powiadamia reklamującego. 8. Reklamacja powinna zawierać: 1) nazwę albo firmę oraz adres siedziby Abonenta, 2) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, 3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, 4) numer bilingowy wskazany na fakturze VAT lub adres miejsca instalacji Urządzenia, 5) datę zawarcia Umowy, 6) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku żądania ich wypłaty, 7) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności, albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku, o którym mowa w pkt 6), 8) podpis Abonenta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. 9. Za dzień wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji do komórki organizacyjnej TP W przypadku, gdy złożona reklamacja nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów określonych w 11 ust. 8, za wyjątkiem pkt 6), TP niezwłocznie informuje Abonenta o konieczności jej uzupełnienia, a także - o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji - niezwłocznie wzywa reklamującego Abonenta do uzupełnienia reklamacji, określając na to termin nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie ww. terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 2. W wezwaniu TP wskazuje konieczny zakres uzupełnienia reklamacji oraz pouczenie, iż nieuzupełnienie reklamacji w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 1. Komórka organizacyjna TP rozpatrująca reklamację jest obowiązana zbadać wyczerpująco okoliczności faktyczne i prawne sprawy. 2. Przy rozpatrywaniu reklamacji, stosownie do jej przedmiotu, komórka organizacyjna TP zobowiązana jest uwzględnić: 1) prowadzoną przez siebie ewidencję i posiadaną dokumentację, 2) dokumenty i inne dowody przedstawione przez reklamującego, 3) wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez właściwe służby TP, 4) badania techniczne i obserwacje urządzeń telekomunikacyjnych w sposób przewidziany dla Usługi Komórka organizacyjna TP rozpatrująca reklamację udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia. 2. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: strona 5 z 6

6 1) nazwę komórki organizacyjnej TP rozpatrującej reklamację, 2) powołanie podstawy prawnej, 3) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji, 4) w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności określenie wysokości kwoty i terminu jej wypłaty, 5) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, 6) podpis upoważnionego pracownika TP, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska. 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie została uznana w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna ponadto: 1) zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, 2) zostać doręczona reklamującemu Abonentowi przesyłką poleconą W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wysokości opłat, TP wystawia fakturę korygującą. Kwoty przysługujące Abonentowi w związku z uwzględnieniem reklamacji zostaną zgodnie z wnioskiem Abonenta zwrócone przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy albo zaksięgowane w formie bonifikaty na poczet przyszłych należności za Usługę. 2. W przypadku zgłoszenia reklamacji co do wysokości faktury VAT, za czas trwania postępowania reklamacyjnego nie są pobierane odsetki od kwot objętych reklamacją. 3. W przypadku, gdy TP posiada wobec reklamującego wymagalną i niesporną wierzytelność pieniężną z tytułu Umowy, która może być dochodzona w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, może ją potrącić z wierzytelności reklamującego tj. z kwoty pieniężnej przysługującej reklamującemu w wyniku uwzględnienia (uznania) reklamacji. Oświadczenie TP o dokonaniu potrącenia przesyłane jest reklamującemu wraz z odpowiedzią na reklamację. 4. Abonent jest zobowiązany do terminowego uiszczenia należności za usługi nie objęte reklamacją. Rozdział 11. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy Prawa telekomunikacyjnego oraz Kodeksu cywilnego. 2. Spory mogące wyniknąć z tej Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla miejsca wykonywania Umowy. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2010 r. 17 strona 6 z 6

Rozdział 1 Definicje stosowane w dokumentach usługi Ethernet VPN

Rozdział 1 Definicje stosowane w dokumentach usługi Ethernet VPN regulamin usługi Ethernet VPN Rozdział 1 Definicje stosowane w dokumentach usługi Ethernet VPN 1. Abonent podmiot, który jest stroną zawartej z TP w formie pisemnej umowy o świadczenie przez TP usługi

Bardziej szczegółowo

regulamin usług Transmisji Danych Frame Relay/ATM

regulamin usług Transmisji Danych Frame Relay/ATM regulamin usług Transmisji Danych Frame Relay/ATM Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usług Transmisji Danych Frame Relay/ATM 1 1. Abonent podmiot, który jest stroną zawartej z Orange w formie

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi Miejski Ethernet

regulamin usługi Miejski Ethernet regulamin usługi Miejski Ethernet Rozdział 1 Definicje stosowane w dokumentach usługi Miejski Ethernet 1 1. Abonent podmiot, który jest stroną zawartej z Orange w formie pisemnej umowy o świadczenie przez

Bardziej szczegółowo

Dział II. Definicje. Zakres i warunki świadczenia usługi Dostęp do Internetu DSL

Dział II. Definicje. Zakres i warunki świadczenia usługi Dostęp do Internetu DSL regulamin usługi Dostęp do Internetu DSL Regulamin usługi Dostęp do Internetu DSL obowiązuje Abonentów/klientów, którzy począwszy od dnia 1 lutego 2014 r. zawarli z Orange umowę o świadczenie przez Orange

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi.

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. regulamin usługi Zdalny dostęp SSL Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. 1 1. Abonent podmiot nie będący konsumentem, który zawarł z Orange Polska S.A. umowę w formie pisemnej o świadczenie

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Telekomunikację Polską S.A.

regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Telekomunikację Polską S.A. regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Telekomunikację Polską S.A. 1. Użyte w Regulaminie określenia, nazwy i skróty oznaczają: 1 Definicje 1) abonent podmiot, który jest stroną umowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet 1. Użyte w Regulaminie usługi

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Orange Polska S.A.

regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Orange Polska S.A. regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Orange Polska S.A. 1. Użyte w Regulaminie określenia, nazwy i skróty oznaczają: 1 Definicje 1) abonent podmiot, który jest stroną umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C. 1: DEFINICJE POJĘĆ W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: o OPERATOR - firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Dział I. Definicje. Dział II. Warunki świadczenia Usługi

Dział I. Definicje. Dział II. Warunki świadczenia Usługi regulamin usługi Informatyczne Stanowisko Pracy dla Firm Dział I. Definicje Użyte w Regulaminie usługi Informatyczne Stanowisko Pracy dla Firm pojęcia oznaczają: 1 1) Aplikacja aplikacja służąca do zdalnego

Bardziej szczegółowo

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI Załącznik Nr 1 Regulamin usług dostępu do sieci Internet 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (dalej: Usługa) na rzecz Abonentów przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Vectra S.A., dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usług ISDN tp przez Telekomunikację Polską S.A. Spis treści

regulamin świadczenia usług ISDN tp przez Telekomunikację Polską S.A. Spis treści regulamin świadczenia usług ISDN tp przez Telekomunikację Polską S.A. Spis treści Dział I Definicje 2 Dział II Postanowienia ogólne 3 Dział III Rodzaje świadczonych usług telekomunikacyjnych 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do Abonentów, którzy zawarli umowę przed tym dniem, zmieniony regulamin obowiązuje od dnia 21 czerwca 2013 r.

W odniesieniu do Abonentów, którzy zawarli umowę przed tym dniem, zmieniony regulamin obowiązuje od dnia 21 czerwca 2013 r. Regulamin Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2010 roku do odwołania Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SIECI M3.NET Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci M3.NET, zwany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki wykonywania usług dostępowych w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu

Regulamin świadczenia usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu Regulamin świadczenia usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu 1 [Przedmiot Regulaminu] 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez TV-EURO-SAT Marek Gzowski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Vectra S.A., dalej zwany Regulaminem określa zasady świadczenia Usług oraz związanych

Bardziej szczegółowo