REGULAMIN UCZESTNICTWA I PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA I PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH"

Transkrypt

1 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA I PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH w ramach projektu pn. Naukowe Stypendia Doktoranckie szansą na rozwój województwa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. 1 SŁOWNIK Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, oznaczają: Projekt projekt nr WND-POKL /11 pn. Naukowe Stypendia Doktoranckie szansą na rozwój województwa. Realizator/Organizator Projektu Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (dalej PAIP).,, tel. (41) , tel. kom Wniosek Wniosek o przyznanie stypendium naukowego w ramach Projektu wypełniony przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca osoba ubiegająca się o udział w Projekcie oraz przyznanie Stypendium. Stypendium świadczenie o charakterze finansowym przyznane/przekazywane Stypendyście/-stce przez Realizatora Projektu. Stypendysta/-stka doktorant/-tka lub inna osoba uprawiona do otrzymania Stypendium w ramach Projektu, spełniająca wymogi określone w niniejszym Regulaminie, która z Realizatorem Projektu zawarła Umowę Stypendialną, stając się tym samym uczestnikiem/- czką Projektu (dalej UP) Umowa Stypendialna umowa zawarta między Realizatorem Projektu a Wnioskodawcą, którego zakwalifikowano do udziału w Projekcie, określająca warunki przekazywania Stypendium. UE Unia Europejska. EFS Europejski Fundusz Społeczny. KOWS Komisja Oceny Wniosków Stypendialnych. KOWT Komisja Oceny Wsparcia Towarzyszącego. PEFS 2007 Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata RSI Regionalna Strategia Innowacji, sformułowana w: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata , Kielce 2004; Innowacyjne specjalizacje

2 2 Województwa Świętokrzyskiego. (Raport czątkowy do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego), Warszawa ŚBRR Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia oraz przyznawania stypendiów naukowych w ramach projektu pn. Naukowe Stypendia Doktoranckie szansą na rozwój województwa, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. 2. Organizatorem i Realizatorem projektu pn. Naukowe Stypendia Doktoranckie szansą na rozwój województwa jest PAIP z siedzibą w Poznaniu (ul. Kościelna 21, Poznań), na podstawie umowy z ŚBRR. 3. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach EFS i został przewidziany do realizacji na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie od do Przewidzianym w Projekcie wsparciem objętych zostanie 20 Wnioskodawców (tj. 10 mężczyzn i 10 kobiet), spełniających kryteria, o których mowa w 3 i 4 niniejszego Regulaminu. 5. Jednym z warunków uczestniczenia w Projekcie jest wyrażenie przez Wnioskodawcę zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji Projektu oraz wprowadzenia danych do PEFS 2007, którego założeniem jest gromadzenie informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia w ramach EFS oraz określenie efektywności realizowanych zadań w procesie badań ewaluacyjnych. Jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych rozumie się złożenie czytelnego podpisu na Oświadczeniu uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dołączonego do Wniosku. 6. Podanie danych osobowych oraz podpisanie Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie. 7. UP przyjmuje do wiadomości, że bierze udział w Projekcie finansowanym ze środków UE w ramach EFS. 8. UP dobrowolnie wyraża zgodę na utrwalenie jego wizerunku na fotografiach, dokumentujących przebieg i realizację Projektu. Jednocześnie UP wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku przez Realizatora Projektu w działaniach i materiałach o charakterze informacyjnym i promocyjnym. 9. UP w trakcie realizacji Projektu zobowiązani są do poddawania badaniom ankietowym oraz wywiadom indywidualnym w celu monitoringu i ewaluacji Projektu w czasie jego trwania oraz po jego zakończeniu.

3 3 3 GRUPA DOCELOWA PROJEKTU 1. Projekt skierowany jest do Wnioskodawców tj. doktorantów/-ek kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI), zamieszkujących na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub będących studentami studiów doktoranckich/posiadających otwarty przewód doktorski na uczelniach znajdujących się w województwie świętokrzyskim, w przypadku innych podmiotów-posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa świętokrzyskiego, tj.: a) uczestników/-czek stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich (studiów trzeciego stopnia) w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm); b) osób, których przewód doktorski został wszczęty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)-do dnia podjęcia uchwały o nadaniu stopnia doktora. 2. Zaplanowane przez Wnioskodawcę do realizacji działania i prace badawcze w ramach otrzymanego Stypendium muszą być zgodne z kierunkami/obszarami kluczowymi dla rozwoju województwa, określonymi w RSI. 4 ZASADY I KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW 1. W ramach Projektu przewidziano przyznanie 20 Stypendiów, tj. 10 dla kobiet, 10 dla mężczyzn. 2. Stypendia przyznawane będą imiennie Wnioskodawcom, prowadzącym badania naukowe w ramach pracy doktorskiej, których wyniki mogą przyczynić się do rozwoju dziedzin kluczowych dla gospodarki regionu, określonych w RSI, tj.: a) transferu wiedzy: usługi szkoleniowe; usługi doradcze. b) wzornictwa: branża architektoniczna; produkcja materiałów wykończeniowych; usługi reklamowe i promocyjne; produkcja materiałów wystawienniczych. c) efektywnego wykorzystania energii: gospodarowanie odpadami; produkcja opakowań, rolnictwo; produkcja urządzeń i infrastruktury Odnawialnych Źródeł Energii (dalej-oze); usługi instalacji i konserwacji urządzeń OZE;

4 4 produkcja materiałów budowlanych; budownictwo; energetyka. d) turystyki medycznej: usługi uzdrowiskowo-rehabilitacyjne; usługi SPA & WELLNESS; usługi diagnostyczno-lecznicze; usługi gastronomiczne; usługi noclegowe; usługi kultury; usługi turystyczne; produkcja żywności ekologicznej; usługi transportowe. e) branży targowo-kongresowej: usługi targowo-wystawiennicze; usługi gastronomiczne; usługi noclegowe; poligrafia; usługi brokerskie; BPO (ang. Business Process Outsourcing) Outsouring Procesów Biznesowych; usługi SPA & WELLNESS; usługi transportowe. 3. Stypendia przyznawane będą Wnioskodawcom, spełniającym kryteria określone w 3, którzy zadeklarują, że: a) realizowane przez nich działania i prace badawcze w ramach otrzymanego wsparcia będą zgodne z kierunkami/obszarami kluczowymi dla rozwoju województwa świętokrzyskiego, określonymi w RSI; b) w ramach otrzymanego wsparcia: wprowadzą rozwiązanie innowacyjne w konkretnym przedsiębiorstwie/sektorze; bądź też w wyniku prac badawczych wypracują konkretne rozwiązania zaistniałych problemów. 4. W przypadku zadeklarowania przez Wnioskodawcę wprowadzenia innowacyjnego rozwiązania w konkretnym przedsiębiorstwie winien on wskazać na przedsiębiorstwo, działające minimum 3 lata na rynku w branży/sektorze kluczowym dla rozwoju województwa, którego siedziba znajduje się na terenie województwa świętokrzyskiego. 5. Wnioskodawca może wystąpić o przyznanie Stypendium w ramach Projektu maksymalnie na okres 12 miesięcy, tj. za październik 2011-wrzesień 2012 roku. Jednak w okresie pobierania Stypendium status Wnioskodawcy nie powinien ulec zmianie. 5 TRYB UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM NAUKOWE I UCZESTNICTWO W PROJEKCIE

5 5 1. Tryb naboru Wniosków będzie określony przez Realizatora Projektu i podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku lokalnym, na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Realizatora Projektu. 2. Warunkiem ubiegania się przez Wnioskodawcę o przyznanie Stypendium i udział w Projekcie jest złożenie w terminie i miejscu wyznaczonym przez Realizatora Projektu kompletnego Wniosku o przyznanie stypendium naukowego, stanowiącego Załącznik A do niniejszego Regulaminu wraz z: a) kserokopią dowodu osobistego Wnioskodawcy (potwierdzoną własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem i datą); b) prawidłowo wypełnionymi dokumentami stanowiącymi załączniki nr A1-A10 do Wniosku o przyznanie stypendium naukowego (po 1 egz.); c) wydrukowanym i podpisanym przez Wnioskodawcę Regulaminem uczestnictwa i przyznawania stypendiów naukowych w ramach Projektu. 3. Składany przez Wnioskodawcę Wniosek o przyznanie Stypendium wraz z niezbędnymi do niego załącznikami powinien być wypełniony w sposób czytelny. Dokumenty te mogą być: a) wypełnione własnoręcznie przez Wnioskodawcę z użyciem niebieskiego długopisu; b) wypełnione za pomocą edytora tekstu, obsługującego format plików *.*doc. W obydwu jednak przypadkach Wniosek o przyznanie Stypendium wraz z niezbędnymi do niego załącznikami powinny być podpisane przez Wnioskodawcę własnoręcznie, pełnym imieniem i nazwiskiem, z użyciem niebieskiego długopisu. Każda ze stron podpisywanych przez Wnioskodawcę dokumentów powinna być przez niego parafowana. 4. Dopuszczalne jest stosowanie powszechnie używanych skrótów. W przypadku zapisu dat obowiązującym formatem jest zapis: dd-mm-rrrr, z użyciem cyfr arabskich. 5. W przypadku wypełniania Wniosku oraz dołączonych do niego załączników przez Wnioskodawcę za pomocą edytora tekstu, zabronione jest wprowadzanie do tych dokumentów takich modyfikacji, które zmieniałyby wielkość i rozmiar pól przewidzianych do edycji przez Wnioskodawcę. 6. Zalecanym rozmiarem i krojem czcionki jest Tahoma 8-10 pkt. 7. Prawidłowo wypełniony Wniosek wraz z wymaganymi do niego załącznikami i dokumentami Wnioskodawca powinien złożyć (osobiście lub pocztą) w Biurze Projektu w wyznaczonym przez Realizatora Projektu terminie. Za termin złożenia Wniosku przyjmuje się datę jego dostarczenia/wpływu. 8. Dokumenty złożone w trakcie procesu rekrutacji do Projektu przez Wnioskodawcę nie będą zwracane i zostaną zarchiwizowane przez Realizatora Projektu. 6 OCENA WNIOSKU 1. Wnioski o przyznanie Stypendium będą rozpatrywane i oceniane przez KOWS, pracującą w oparciu o Regulamin pracy KOWS, stanowiący Załącznik B do niniejszego Regulaminu. 2. Ocena Wniosków składać się będzie z dwóch etapów oceny: formalnej i merytorycznej.

6 6 3. Ocena formalna odbywać się będzie na podstawie kryteriów formalnych wyboru Wniosku, a ich spełnienie będzie weryfikowane przez jednego z członków KOWS w skali 0 1 (tj. Tak Nie ). W przypadku braków formalnych możliwych do usunięcia, Wnioskodawca ma prawo do jednorazowej korekty Wniosku dokonanej na wezwanie KOWS. Może być ona dokonana wyłącznie w czasie trwania obrad KOWS. 4. Wnioskodawcy, których Wnioski zostaną odrzucone z przyczyn formalnych, otrzymają pisemną informację o tym-bez możliwości odwołania się od decyzji KOWS. Informacja ta zostanie przesłana drogą pocztową na adres korespondencyjny Wnioskodawcy, umieszczony przez niego we Wniosku. 5. Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę formalną, zostaną poddanie ocenie merytorycznej, której dokonają niezależnie od siebie członkowie KOWS. 6. Wnioski oceniane będą w skali punktowej przez poszczególnych członków KOWS. Każdy z członków KOWS ocenianemu przez siebie Wnioskowi będzie mógł przyznać maksymalnie 100 pkt. Punkty przyznawane będą w następujących obszarach (polach) umieszczonych we Wniosku: Maksymalna ilość punktów Punktowany obszar/pole we Wniosku możliwych do przyznania (pkt.) Skrócony opis zagadnień dotyczących pracy doktorskiej 15 Cel pracy doktorskiej 10 Plan pracy w ramach stypendium w szczególności przewidziane do realizacji badania, wyjazdy, naukowe, udział w konferencjach, 15 publikacje Opis korzyści, jakie wynikać będą dla województwa 20 świętokrzyskiego Zgodność pracy z RSI 10 Aktywność naukowa, tj. publikacje, konferencje, odczyty, media 20 Średnia ocen 5 Inne formy aktywności 5 Razem W trakcie oceny merytorycznej dodatkowa, jednorazowa premia punktowa (10 pkt.) przyznawana będzie Wnioskom złożonym przez kobiety. 8. Na postawie średniej arytmetycznej z trzech ocen punktowych przyznanych przez członków KOWS sporządzona zostanie lista rankingowa ocenionych Wniosków z informacją o przyznanych Stypendiach. Informacja o wynikach naboru zostanie upubliczniona na stronie internetowej Realizatora Projektu. Jednocześnie wszyscy Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach naboru w formie pisemnej. 9. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odwołania się od oceny merytorycznej dokonanej przez KOWS.

7 7 10. Na potrzeby realizacji Projektu Realizator Projektu utworzy listę rezerwową dla ośmiu najwyżej punktowanych Wniosków (w tym czterech złożonych przez kobiety), które nie rekomendowano do przyznania Stypendium z powodu niższego miejsca na liście rankingowej. Warunki ewentualnego uczestnictwa w Projekcie Wnioskodawców z listy rezerwowej określa 7 ust. 2. niniejszego Regulaminu. 7 WARUNKI PRZEKAZYWANIA STYPENDIUM 1. Na podstawie decyzji KOWS o rekomendowaniu danego Wniosku do przyznania Stypendium, między jego Wnioskodawcą a Realizatorem Projektu zostanie zawarta Umowa Stypendialna, regulująca warunki przekazywania Stypendium, a także prawa i obowiązki Stypendysty/-tki oraz Realizatora Projektu. Wzór Umowy Stypendialnej stanowi Załącznik C do niniejszego Regulaminu. 2. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: a) utraty prawa do pobierania Stypendium przez Stypendystę/-tkę; b) rezygnacji Wnioskodawcy z podpisania Umowy Stypendialnej ; c) rezygnacji Stypendysty/-tki z pobierania Stypendium; d) zaistnienia innej okoliczności powodującej możliwość przyznania Stypendium Wnioskodawcy z listy rezerwowej: Umowa Stypendialna zostanie podpisana z Wnioskodawcą, którego Wniosek znajduje się w pierwszej kolejności na liście rezerwowej ( z zastrzeżeniem 4 ust. 1), pod warunkiem że czas pozostały do zakończenia Projektu umożliwia zrealizowanie działań zaplanowanych przez Wnioskodawcę we Wniosku o przyznanie Stypendium. 3. Warunkiem przekazania Stypendium jest podpisanie przez Wnioskodawcę Umowy Stypendialnej z Realizatorem Projektu. 4. Stypendium będzie wypłacane w ratach, raz w miesiącu ( z dołu ), za miesiąc na który przyznano Stypendium, w terminie 7 dni roboczych następnego miesiąca. 5. Warunkiem wypłaty kolejnych rat Stypendium jest przekazywanie przez Stypendystę/-tkę Realizatorowi Projektu Raportów Miesięcznych z postępów działań zaplanowanych we Wniosku a zrealizowanych w miesiącu, za który składany jest raport. 6. Stypendysta/-tka raz na kwartał zobligowany/-a jest do sporządzenia i przedstawienia Realizatorowi Projektu Raportu Kwartalnego Zbiorczego z postępów działań zaplanowanych we Wniosku a zrealizowanych w trzech ostatnich miesiącach, za które przekazywane było Stypendium. Raport nie potwierdzony (podpisany) przez promotora/opiekuna naukowego Stypendysty/-tki jest nieważny. 7. Maksymalna wartość miesięczna przekazywanego Stypendium może wynieść do PLN (słowne: trzy tysiące złotych), zaś całkowita kwota przekazanego Stypendium PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych), tj. 12 miesięcy x PLN.

8 8 8. W przypadku pobierania przez Stypendystę/-tkę świadczenia o charakterze stypendialnym (w tym grantu badawczego) współfinansowanego ze środków innych niż PO KL, wysokość przekazywanego Stypendium nie przysługuje w pełnej wysokości, ale w kwocie stanowiącej jedynie dopełnienie kwoty PLN. 9. Za świadczenia o charakterze stypendialnym uznaje się wszystkie świadczenia pobierane przez doktoranta/-tkę ze środków publicznych i z nich finansowane. 10. Dla Realizatora Projektu podstawę do obliczenia kwoty Stypendium i wysokości rat, w który będzie ono przekazywane stanowi Oświadczenie o nie pobieraniu lub o kwocie pobieranego świadczenia o charakterze stypendialnym ze środków innych niż finansowane z PO KL składane przez Wnioskodawcę wraz z Wnioskiem o przyznanie Stypendium. 11. W przypadku grantów badawczych, których beneficjentem jest Wnioskodawca podstawę do obliczenia całkowitej kwoty Stypendium oraz rat, w których będzie ono przekazywane stanowi wartość grantu badawczego podzielona przez ilość miesięcy, na który przyznano grant. 12. Z procedury ubiegania się o przyznanie Stypendium wyłączeni są Wnioskodawcy, którzy w przypadku ewentualnego zakwalifikowania do udziału w Projekcie będą pobierali inne świadczenia o charakterze stypendialnym w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, PO KL. 13. Terminowe wypłacanie Stypendium przez Realizatora Projektu jest uwarunkowane dostępnością środków na ten cel, przekazywanych na konto projektowe przez ŚBRR. 14. Wypłacanie Stypendium zaprzestaje się w przypadku, gdy Stypendysta/-tka: a) w określonym terminie nie przedstawił/-ła Realizatorowi Projektu Raportu Miesięcznego lub Raportu Kwartalnego Zbiorczego ; b) przestał/-ła spełniać warunki określone w 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu; c) w przypadku naruszenia przez Stypendystę/-tkę warunków Umowy Stypendialnej zawartej z Realizatorem Projektu; d) zakończył/-ła udział w Projekcie zgodnie z Umową Stypendialną i przekazał/-ła Realizatorowi Projektu wypracowane w wyniku prac badawczych konkretne rozwiązanie zaistniałych problemów lub dokumentacje opisującą wprowadzenie rozwiązania innowacyjnego w konkretnym przedsiębiorstwie/sektorze-w postaci drukowanego i elektronicznego (CD) opracowania: zawierającego wszystkie dane niezbędne do jego praktycznego wykorzystania, wprowadzenia w konkretnym przedsiębiorstwie/sektorze; dokumentującego proces wprowadzenia tego rozwiązania; uwzględniającego rozpoznanie, zdiagnozowanie problemów, na które odpowiada proponowane/wprowadzone rozwiązanie; obejmującego zdefiniowane oraz wybór narzędzi, metod i technik badawczych-z użyciem aparatu naukowego właściwego dla dyscypliny, z której wyprowadzone jest rozwiązanie; określającego innowacyjny charakter wprowadzonego/wypracowanego rozwiązania;

9 9 potwierdzającego wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania w konkretnym przedsiębiorstwie/sektorze. 15. Stypendium nie podlega rozliczeniu pod względem prawidłowości jego wydatkowania przez Stypendystę/-tkę. 8 WSPARCIE TOWARZYSZĄCE 1. Stypendysta/-tka, któremu przyznane zostanie Stypendium, może wnioskować o przyznanie w ramach Projektu dodatkowych środków (tzw. wsparcia towarzyszącego ) na opłacenie kosztów niezbędnych do napisania pracy doktorskiej oraz realizacji działań zaplanowanych we Wniosku o przyznanie Stypendium. 2. Wysokość wsparcia towarzyszącego dla każdego/każdej ze Stypendystów/-tek nie może być większa niż PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). 3. Warunkiem ubiegania się przez Stypendystę/-tkę o przyznanie wsparcia towarzyszącego jest złożenie w terminie i miejscu wyznaczonym przez Realizatora Projektu kompletnego, wypełnionego Wniosku o przyznanie wsparcia towarzyszącego, stanowiącego Załącznik D do niniejszego Regulaminu. 4. Wnioski o przyznanie wsparcia towarzyszącego będą rozpatrywane i oceniane przez KOWT, pracującą w oparciu o Regulamin Pracy KOWT, stanowiący Załącznik E do niniejszego Regulaminu. W skład trzyosobowej KOWT wejdą: przedstawiciel uczelni publicznych, przedstawiciel lokalnych przedsiębiorców oraz przedstawiciel władz samorządowych. 5. KOWT będzie mogła zakwestionować wysokość i część planowanych wydatków, uznając je za zbędne lub niezwiązane z realizacją pracy doktorskiej, a także zaproponować ich przesunięcie lub inne wydatkowanie. 6. Stypendyście/-tce nie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji o przyznaniu wsparcia towarzyszącego przez KOWT. 7. Wszystkie wydatki ponoszone przez Stypendystów/-tki w ramach przyznanego im wsparcia towarzyszącego będą rozliczone zgodnie z Wnioskiem o przyznanie wsparcia towarzyszącego oraz na podstawie faktur i rachunków przedstawianych Realizatorowi Projektu przez Stypendystę/-tkę. 9 SZKOLENIA 1. Stypendyści/-stki jako UP wezmą udział w trzydniowym szkoleniu (3 x 8 godz.), które zorganizowane zostanie w trybie wyjazdowym. Na jego program składać się będą zajęcia teoretyczne i warsztaty praktyczne z zakresu komercjalizacji wiedzy, transferu technologii oraz IPR (ang. Intellectual Property Rights). 2. Dla UP zapewniony zostanie bezpłatny transport do ośrodka szkoleniowego, zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

10 10 3. Udział w UP szkoleniach jest obowiązkowy, czego potwierdzeniem jest Certyfikat ukończenia szkolenia oraz wpisy na listach obecności. UP zobligowany jest do obecności na zajęciach w wymiarze minimum 80% godzin. Wyjątkiem od tej reguły są sytuacje losowe: choroba lub wypadek. W takim przypadkach UP powinien przedstawić Realizatorowi Projektu pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności na szkoleniu. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Realizatora Projektu. 2. Wnioskodawca składający Wniosek o przyznanie Stypendium a tym samym udział w Projekcie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, każdorazowo informując o tym Wnioskodawców/UP. 4. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają wykładani lub uzupełnieniu w zgodzie z przepisami prawa, z szczególnym uwzględnieniem celu Projektu, niniejszej umowy oraz uwarunkowań prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją Projektu współfinansowanego z funduszy UE. W przypadku nie dającej się usunąć w drodze wykładni sprzeczności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z przepisem prawa lub innymi wiążącymi w Projekcie uwarunkowaniami prawnymi, postanowienie to w zakresie tej sprzeczności nie znajduje zastosowania bez uszczerbku dla pozostałej części Regulaminu. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa krajowego i wspólnotowego. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Realizator Projektu. 7. Wszelkie spory w zakresie wykonania lub interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą na zasadzie wzajemnego porozumienia, a w razie jego braku przez sąd właściwy dla siedziby Realizatora Projektu. 8. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są: Załącznik A; Załącznik B; Załącznik C; Załącznik D; Załącznik E. 9. Regulamin niniejszy wchodzi w życie w dniu

11 11 Załącznik A. Załącznik B. Załącznik C. Załącznik D. Załącznik E. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego. Regulamin pracy Komisji Oceny Wniosków Stypendialnych. Umowa Stypendialna. Wniosek o przyznanie wsparcia towarzyszącego. Regulamin pracy Komisji Oceny Wsparcia Towarzyszącego.

1.Informacje ogólne. 1 1. Celem stypendiów doktoranckich jest zwiększenie transferu wiedzy i wyników badań naukowych do gospodarki regionu.

1.Informacje ogólne. 1 1. Celem stypendiów doktoranckich jest zwiększenie transferu wiedzy i wyników badań naukowych do gospodarki regionu. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 16/14 z dnia 26.02.2014 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA ORAZ PRACOWNIKÓW ETATOWYCH UMB Z OTWARTYM PRZEWODEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt.,,bio-tech Transfer. Staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO-GENE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE STYPENDIUM I UDZIELENIE WSPARCIA TOWARZYSZĄCEGO

UMOWA O PRZYZNANIE STYPENDIUM I UDZIELENIE WSPARCIA TOWARZYSZĄCEGO .. Numer Identyfikacyjny Załącznik nr 11 do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1459/278/13 z dnia 13 sierpnia 2013 r. (z póź. zm.) UMOWA O PRZYZNANIE STYPENDIUM I UDZIELENIE WSPARCIA TOWARZYSZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Strona 1

REGULAMIN REKRUTACJI. Strona 1 REGULAMIN REKRUTACJI Przygotowany w ramach zadania Przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli pt. Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się - rola dyrektora

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia Ogólne

1. Postanowienia Ogólne Program Stypendialny realizowany w ramach projektu pn. Pielęgniarstwo przyszłość i stabilność. Przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na kierunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Inżynier na miarę XXI wieku realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA przekazywania stypendium i udzielenia wsparcia towarzyszącego

UMOWA przekazywania stypendium i udzielenia wsparcia towarzyszącego .. Numer Identyfikacyjny Wzór UMOWA przekazywania stypendium i udzielenia wsparcia towarzyszącego w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora UJK nr 68/2011z dnia 29 września 2011 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora UJK nr 68/2011z dnia 29 września 2011 r. Załącznik do zarządzenia Rektora UJK nr 68/2011z dnia 29 września 2011 r. Regulamin przyznawania stypendium w ramach projektu Wiedza i Gospodarka rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu , www.ipp.net.pl REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu jest Instytut Projektów

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów dla doktorantów w ramach Projektu Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii

Regulamin przyznawania stypendiów dla doktorantów w ramach Projektu Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii Regulamin przyznawania stypendiów dla doktorantów w ramach Projektu Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków 1 Postanowienia ogólne 1. UE Unia Europejska. 2. EFS - Europejski Fundusz Społeczny. 3. Lider Projektu/Podmiot odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć REGULAMIN projektu e-obywatel 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. e-obywatel realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania U

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć zostaną użyte w niniejszym Regulaminie niżej wymienione wyrażenia, należy przez to rozumieć:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć zostaną użyte w niniejszym Regulaminie niżej wymienione wyrażenia, należy przez to rozumieć: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie TRANSFERENCIA Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji fazy wdrożenia

Regulamin rekrutacji fazy wdrożenia Regulamin rekrutacji fazy wdrożenia projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur I. Definicje Wnioskodawca Instytut Badawczo-Szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Projekt Nr WND-POKL.09.05.00-530-/10 Odkryj tradycje Wiżajn realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Projekt Nr WND-POKL.09.05.00-530-/10 Odkryj tradycje Wiżajn realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Projekt Nr WND-POKL.09.05.00-530-/10 Odkryj tradycje Wiżajn realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działania: 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla uczestników projektu

Regulamin dla uczestników projektu Regulamin dla uczestników projektu Preambuła Regulamin określa zasady przyjęcia uczestników szkoleń i usług doradczych do Projektu pn. Przedsiębiorczość Akademicka na START, nr umowy: UDA-POKL.08.02.01-24-006/10

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REGULAMIN Określający zasady, warunki i tryb przyznawania oraz przekazywania stypendiów Doktorantom Studiów Doktoranckich Life Science and Mathematics Interdyscyplinary Doctoral Studies w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć. 3 Kryteria uczestnictwa

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć. 3 Kryteria uczestnictwa » Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz specjalizacjach w ramach Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej «1 Informacje ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Razem możemy więcej

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Razem możemy więcej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Razem możemy więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Razem możemy więcej. Nr projektu: UDA-POKL.05.04.02-00-967/10-00

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne R E G U L A M I N zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorantom i młodym doktorom w ramach projektu Kwalifikacje dla rynku pracy - Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy Rozdział I Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA EKO- JAZDY I BEZPIECZNEJ JAZDY określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania stypendiów dla doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w ramach Projektu Współpraca drogą do innowacji

REGULAMIN. przyznawania stypendiów dla doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w ramach Projektu Współpraca drogą do innowacji REGULAMIN przyznawania stypendiów dla doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w ramach Projektu Współpraca drogą do innowacji 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz przekazywania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REGULAMIN Określający zasady, warunki i tryb przyznawania oraz przekazywania stypendiów Młodym Doktorom w ramach projektu Kształcimy najlepszych kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Komercjalizacja wiedzy naukowej przedsiębiorczość akademicka w Radomiu nr POKL

REGULAMIN ORGANIZACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Komercjalizacja wiedzy naukowej przedsiębiorczość akademicka w Radomiu nr POKL REGULAMIN ORGANIZACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Komercjalizacja wiedzy naukowej przedsiębiorczość akademicka w Radomiu nr POKL.08.02.01-14-014/10 I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu REGULAMIN STAŻY DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU GOSPODARKA PRZESTRZENNA KIERUNEK Z WIZJĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

UMOWA O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu Przyznawania Stypendiów Doktoranckich UMOWA O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO w ramach projektu pt. Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych

Bardziej szczegółowo

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI projektu współfinansowanego w ramach działania 8.2.1 Programu

Bardziej szczegółowo

Z Uczelni do biznesu

Z Uczelni do biznesu Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Z Uczelni do biznesu Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Z Uczelni do biznesu, realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń realizowanego przez Gminę Rzekuń 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji Kandydatów/ek do projektu "Warsztaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU STAŻ KLUCZEM DO BIZNESU dla PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO- DYDAKTYCZNYCH INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN NABORU I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU STAŻ KLUCZEM DO BIZNESU dla PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO- DYDAKTYCZNYCH INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN NABORU I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU STAŻ KLUCZEM DO BIZNESU dla PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO- DYDAKTYCZNYCH 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady naboru i odbywania staży

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na kierunku zamawianym informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w ramach projektu Rynek pracy należy do IT program zwiększenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nr WND-POKL /09

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nr WND-POKL /09 Załącznik do zarządzenia Nr 58/2009 Dyrektora WORD Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2009 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nr WND-POKL.06.01.01-08-097/09 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez szkolenia

Bardziej szczegółowo

Od studenta do eksperta ochrona środowiska w praktyce

Od studenta do eksperta ochrona środowiska w praktyce REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK STUDIÓW STACJONARNYCH NA WYDZIALE CHEMII UMCS PROJEKTU OD STUDENTA DO EKSPERTA OCHRONA ŚRODOWISKA W PRAKTYCE 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA. Rozdział I Postanowienia ogólne

Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA. Rozdział I Postanowienia ogólne Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady, warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem 1 Słownik pojęć 1. Projekt przedsięwzięcie Poza rolnictwem. 2. Kandydat osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NAUKOWIEC W BIZNESIE STAŻE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN PROJEKTU NAUKOWIEC W BIZNESIE STAŻE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH. 1 Informacje ogólne REGULAMIN PROJEKTU NAUKOWIEC W BIZNESIE STAŻE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH 1 Informacje ogólne 1. Staże stanowią jeden z typów realizowanych działań w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec

Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec Projekt SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13 I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Technik logistyk jest TEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Laboratorium Twórczej Matematyki

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Laboratorium Twórczej Matematyki REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Laboratorium Twórczej Matematyki realizowanego przez w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady, warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH Załącznik nr 1 do uchwały nr. Zarządu Województwa Lubuskiego z dn REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ

WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 91 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 czerwca 2017 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT.: WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie Młodzi zdobywcy podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL /10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL /10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pt. Budujemy współpracę na

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Rekrutacji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Rekrutacji Regulamin Rekrutacji Łódź, 01.02.2012 r. na szkolenie w ramach projektu szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży budowlano-instalacyjnej (sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej) Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pt. Budujemy współpracę na

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych,

Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych, Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych, 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

AKCJA TRAMPOLINA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MPTW II - MAZOWIECKI PROGRAM TRANSFERU WIEDZY II

AKCJA TRAMPOLINA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MPTW II - MAZOWIECKI PROGRAM TRANSFERU WIEDZY II AKCJA TRAMPOLINA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MPTW II - MAZOWIECKI PROGRAM TRANSFERU WIEDZY II 1 Postanowienia ogólne 1. Akcja Trampolina realizowana jest w ramach projektu MPTW II - Mazowiecki Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Miasto Sokołów Podlaski/Miejskie Przedszkole Nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie,,mali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa w Projekcie Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 2. Projekt Nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania pracy magisterskiej w ramach projektu CHEMO-KOP. Postanowienia ogólne

Regulamin przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania pracy magisterskiej w ramach projektu CHEMO-KOP. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania pracy magisterskiej w ramach projektu CHEMO-KOP Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady przyznawania i rozliczania grantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ Gliwice 2012 tel. 32 237 13 43 1 I. Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Matematyka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DODATKOWEGO NABORU I ODBYWANIA STAŻY DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH WIELKOPOLSKICH UCZELNI

REGULAMIN DODATKOWEGO NABORU I ODBYWANIA STAŻY DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH WIELKOPOLSKICH UCZELNI REGULAMIN DODATKOWEGO NABORU I ODBYWANIA STAŻY DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH WIELKOPOLSKICH UCZELNI W RAMACH PROJEKTU Z transferem na TY staże i szkolenia praktyczne dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego WEKTOR Wzrost Efektywności

Bardziej szczegółowo

2. Fundator wskazuje kierunek studiów dla którego chce ufundować Stypendium.

2. Fundator wskazuje kierunek studiów dla którego chce ufundować Stypendium. REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO NT GROUP SYSTEMY INFORMATYCZNE Sp. z o.o. DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI 1 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/10/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania doktorantom zwiększenia stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIÓW FUNDOWANYCH PRZEZ FIRMĘ Procter&Gamble DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIÓW FUNDOWANYCH PRZEZ FIRMĘ Procter&Gamble DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIÓW FUNDOWANYCH PRZEZ FIRMĘ Procter&Gamble DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI 1 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 14 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 14 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych uzdolnionym studentom zamieszkałym na terenie gminy Łowicz Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO/AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI

STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO/AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO FIRMY MIKOMAX Sp. z o.o. sp. k. DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO/AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI 1 1. Regulamin określa zasady, warunki i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny student- dobry pracownik w zakresie realizacji Programu Rozwoju Kompetencji wśród studentów Filologii oraz Edukacji Techniczno-Informatycznej realizowanego przez w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK NAUKOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH w ramach projektu Partnerstwo dla innowacyjności- kompleksowy program wsparcia współpracy nauki i przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ Gliwice 2012 tel. 32 237 13 43 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Rozwój systemu kluczowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBYĆ ZAWÓD, A NIE DOZNAĆ ZAWODU 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Zdobyć zawód, a nie doznać zawodu, nr WDA-POKL.09.01.02-26-078/11,

Bardziej szczegółowo

, zrób karierę - Informatyk - zawód dla kobiet i mężczyzn

, zrób karierę - Informatyk - zawód dla kobiet i mężczyzn Regulamin uczestnictwa w projekcie Wciśnij Enter, zrób karierę Informatyk zawód dla kobiet i mężczyzn Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Wciśnij Enter, zrób karierę

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10 Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL.09.05.00-24-338/10 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pt: Edukacja

Bardziej szczegółowo