REGULAMIN UCZESTNICTWA I PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA I PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH"

Transkrypt

1 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA I PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH w ramach projektu pn. Naukowe Stypendia Doktoranckie szansą na rozwój województwa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. 1 SŁOWNIK Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, oznaczają: Projekt projekt nr WND-POKL /11 pn. Naukowe Stypendia Doktoranckie szansą na rozwój województwa. Realizator/Organizator Projektu Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (dalej PAIP).,, tel. (41) , tel. kom Wniosek Wniosek o przyznanie stypendium naukowego w ramach Projektu wypełniony przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca osoba ubiegająca się o udział w Projekcie oraz przyznanie Stypendium. Stypendium świadczenie o charakterze finansowym przyznane/przekazywane Stypendyście/-stce przez Realizatora Projektu. Stypendysta/-stka doktorant/-tka lub inna osoba uprawiona do otrzymania Stypendium w ramach Projektu, spełniająca wymogi określone w niniejszym Regulaminie, która z Realizatorem Projektu zawarła Umowę Stypendialną, stając się tym samym uczestnikiem/- czką Projektu (dalej UP) Umowa Stypendialna umowa zawarta między Realizatorem Projektu a Wnioskodawcą, którego zakwalifikowano do udziału w Projekcie, określająca warunki przekazywania Stypendium. UE Unia Europejska. EFS Europejski Fundusz Społeczny. KOWS Komisja Oceny Wniosków Stypendialnych. KOWT Komisja Oceny Wsparcia Towarzyszącego. PEFS 2007 Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata RSI Regionalna Strategia Innowacji, sformułowana w: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata , Kielce 2004; Innowacyjne specjalizacje

2 2 Województwa Świętokrzyskiego. (Raport czątkowy do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego), Warszawa ŚBRR Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia oraz przyznawania stypendiów naukowych w ramach projektu pn. Naukowe Stypendia Doktoranckie szansą na rozwój województwa, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. 2. Organizatorem i Realizatorem projektu pn. Naukowe Stypendia Doktoranckie szansą na rozwój województwa jest PAIP z siedzibą w Poznaniu (ul. Kościelna 21, Poznań), na podstawie umowy z ŚBRR. 3. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach EFS i został przewidziany do realizacji na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie od do Przewidzianym w Projekcie wsparciem objętych zostanie 20 Wnioskodawców (tj. 10 mężczyzn i 10 kobiet), spełniających kryteria, o których mowa w 3 i 4 niniejszego Regulaminu. 5. Jednym z warunków uczestniczenia w Projekcie jest wyrażenie przez Wnioskodawcę zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji Projektu oraz wprowadzenia danych do PEFS 2007, którego założeniem jest gromadzenie informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia w ramach EFS oraz określenie efektywności realizowanych zadań w procesie badań ewaluacyjnych. Jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych rozumie się złożenie czytelnego podpisu na Oświadczeniu uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dołączonego do Wniosku. 6. Podanie danych osobowych oraz podpisanie Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie. 7. UP przyjmuje do wiadomości, że bierze udział w Projekcie finansowanym ze środków UE w ramach EFS. 8. UP dobrowolnie wyraża zgodę na utrwalenie jego wizerunku na fotografiach, dokumentujących przebieg i realizację Projektu. Jednocześnie UP wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku przez Realizatora Projektu w działaniach i materiałach o charakterze informacyjnym i promocyjnym. 9. UP w trakcie realizacji Projektu zobowiązani są do poddawania badaniom ankietowym oraz wywiadom indywidualnym w celu monitoringu i ewaluacji Projektu w czasie jego trwania oraz po jego zakończeniu.

3 3 3 GRUPA DOCELOWA PROJEKTU 1. Projekt skierowany jest do Wnioskodawców tj. doktorantów/-ek kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI), zamieszkujących na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub będących studentami studiów doktoranckich/posiadających otwarty przewód doktorski na uczelniach znajdujących się w województwie świętokrzyskim, w przypadku innych podmiotów-posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa świętokrzyskiego, tj.: a) uczestników/-czek stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich (studiów trzeciego stopnia) w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm); b) osób, których przewód doktorski został wszczęty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)-do dnia podjęcia uchwały o nadaniu stopnia doktora. 2. Zaplanowane przez Wnioskodawcę do realizacji działania i prace badawcze w ramach otrzymanego Stypendium muszą być zgodne z kierunkami/obszarami kluczowymi dla rozwoju województwa, określonymi w RSI. 4 ZASADY I KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW 1. W ramach Projektu przewidziano przyznanie 20 Stypendiów, tj. 10 dla kobiet, 10 dla mężczyzn. 2. Stypendia przyznawane będą imiennie Wnioskodawcom, prowadzącym badania naukowe w ramach pracy doktorskiej, których wyniki mogą przyczynić się do rozwoju dziedzin kluczowych dla gospodarki regionu, określonych w RSI, tj.: a) transferu wiedzy: usługi szkoleniowe; usługi doradcze. b) wzornictwa: branża architektoniczna; produkcja materiałów wykończeniowych; usługi reklamowe i promocyjne; produkcja materiałów wystawienniczych. c) efektywnego wykorzystania energii: gospodarowanie odpadami; produkcja opakowań, rolnictwo; produkcja urządzeń i infrastruktury Odnawialnych Źródeł Energii (dalej-oze); usługi instalacji i konserwacji urządzeń OZE;

4 4 produkcja materiałów budowlanych; budownictwo; energetyka. d) turystyki medycznej: usługi uzdrowiskowo-rehabilitacyjne; usługi SPA & WELLNESS; usługi diagnostyczno-lecznicze; usługi gastronomiczne; usługi noclegowe; usługi kultury; usługi turystyczne; produkcja żywności ekologicznej; usługi transportowe. e) branży targowo-kongresowej: usługi targowo-wystawiennicze; usługi gastronomiczne; usługi noclegowe; poligrafia; usługi brokerskie; BPO (ang. Business Process Outsourcing) Outsouring Procesów Biznesowych; usługi SPA & WELLNESS; usługi transportowe. 3. Stypendia przyznawane będą Wnioskodawcom, spełniającym kryteria określone w 3, którzy zadeklarują, że: a) realizowane przez nich działania i prace badawcze w ramach otrzymanego wsparcia będą zgodne z kierunkami/obszarami kluczowymi dla rozwoju województwa świętokrzyskiego, określonymi w RSI; b) w ramach otrzymanego wsparcia: wprowadzą rozwiązanie innowacyjne w konkretnym przedsiębiorstwie/sektorze; bądź też w wyniku prac badawczych wypracują konkretne rozwiązania zaistniałych problemów. 4. W przypadku zadeklarowania przez Wnioskodawcę wprowadzenia innowacyjnego rozwiązania w konkretnym przedsiębiorstwie winien on wskazać na przedsiębiorstwo, działające minimum 3 lata na rynku w branży/sektorze kluczowym dla rozwoju województwa, którego siedziba znajduje się na terenie województwa świętokrzyskiego. 5. Wnioskodawca może wystąpić o przyznanie Stypendium w ramach Projektu maksymalnie na okres 12 miesięcy, tj. za październik 2011-wrzesień 2012 roku. Jednak w okresie pobierania Stypendium status Wnioskodawcy nie powinien ulec zmianie. 5 TRYB UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM NAUKOWE I UCZESTNICTWO W PROJEKCIE

5 5 1. Tryb naboru Wniosków będzie określony przez Realizatora Projektu i podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku lokalnym, na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Realizatora Projektu. 2. Warunkiem ubiegania się przez Wnioskodawcę o przyznanie Stypendium i udział w Projekcie jest złożenie w terminie i miejscu wyznaczonym przez Realizatora Projektu kompletnego Wniosku o przyznanie stypendium naukowego, stanowiącego Załącznik A do niniejszego Regulaminu wraz z: a) kserokopią dowodu osobistego Wnioskodawcy (potwierdzoną własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem i datą); b) prawidłowo wypełnionymi dokumentami stanowiącymi załączniki nr A1-A10 do Wniosku o przyznanie stypendium naukowego (po 1 egz.); c) wydrukowanym i podpisanym przez Wnioskodawcę Regulaminem uczestnictwa i przyznawania stypendiów naukowych w ramach Projektu. 3. Składany przez Wnioskodawcę Wniosek o przyznanie Stypendium wraz z niezbędnymi do niego załącznikami powinien być wypełniony w sposób czytelny. Dokumenty te mogą być: a) wypełnione własnoręcznie przez Wnioskodawcę z użyciem niebieskiego długopisu; b) wypełnione za pomocą edytora tekstu, obsługującego format plików *.*doc. W obydwu jednak przypadkach Wniosek o przyznanie Stypendium wraz z niezbędnymi do niego załącznikami powinny być podpisane przez Wnioskodawcę własnoręcznie, pełnym imieniem i nazwiskiem, z użyciem niebieskiego długopisu. Każda ze stron podpisywanych przez Wnioskodawcę dokumentów powinna być przez niego parafowana. 4. Dopuszczalne jest stosowanie powszechnie używanych skrótów. W przypadku zapisu dat obowiązującym formatem jest zapis: dd-mm-rrrr, z użyciem cyfr arabskich. 5. W przypadku wypełniania Wniosku oraz dołączonych do niego załączników przez Wnioskodawcę za pomocą edytora tekstu, zabronione jest wprowadzanie do tych dokumentów takich modyfikacji, które zmieniałyby wielkość i rozmiar pól przewidzianych do edycji przez Wnioskodawcę. 6. Zalecanym rozmiarem i krojem czcionki jest Tahoma 8-10 pkt. 7. Prawidłowo wypełniony Wniosek wraz z wymaganymi do niego załącznikami i dokumentami Wnioskodawca powinien złożyć (osobiście lub pocztą) w Biurze Projektu w wyznaczonym przez Realizatora Projektu terminie. Za termin złożenia Wniosku przyjmuje się datę jego dostarczenia/wpływu. 8. Dokumenty złożone w trakcie procesu rekrutacji do Projektu przez Wnioskodawcę nie będą zwracane i zostaną zarchiwizowane przez Realizatora Projektu. 6 OCENA WNIOSKU 1. Wnioski o przyznanie Stypendium będą rozpatrywane i oceniane przez KOWS, pracującą w oparciu o Regulamin pracy KOWS, stanowiący Załącznik B do niniejszego Regulaminu. 2. Ocena Wniosków składać się będzie z dwóch etapów oceny: formalnej i merytorycznej.

6 6 3. Ocena formalna odbywać się będzie na podstawie kryteriów formalnych wyboru Wniosku, a ich spełnienie będzie weryfikowane przez jednego z członków KOWS w skali 0 1 (tj. Tak Nie ). W przypadku braków formalnych możliwych do usunięcia, Wnioskodawca ma prawo do jednorazowej korekty Wniosku dokonanej na wezwanie KOWS. Może być ona dokonana wyłącznie w czasie trwania obrad KOWS. 4. Wnioskodawcy, których Wnioski zostaną odrzucone z przyczyn formalnych, otrzymają pisemną informację o tym-bez możliwości odwołania się od decyzji KOWS. Informacja ta zostanie przesłana drogą pocztową na adres korespondencyjny Wnioskodawcy, umieszczony przez niego we Wniosku. 5. Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę formalną, zostaną poddanie ocenie merytorycznej, której dokonają niezależnie od siebie członkowie KOWS. 6. Wnioski oceniane będą w skali punktowej przez poszczególnych członków KOWS. Każdy z członków KOWS ocenianemu przez siebie Wnioskowi będzie mógł przyznać maksymalnie 100 pkt. Punkty przyznawane będą w następujących obszarach (polach) umieszczonych we Wniosku: Maksymalna ilość punktów Punktowany obszar/pole we Wniosku możliwych do przyznania (pkt.) Skrócony opis zagadnień dotyczących pracy doktorskiej 15 Cel pracy doktorskiej 10 Plan pracy w ramach stypendium w szczególności przewidziane do realizacji badania, wyjazdy, naukowe, udział w konferencjach, 15 publikacje Opis korzyści, jakie wynikać będą dla województwa 20 świętokrzyskiego Zgodność pracy z RSI 10 Aktywność naukowa, tj. publikacje, konferencje, odczyty, media 20 Średnia ocen 5 Inne formy aktywności 5 Razem W trakcie oceny merytorycznej dodatkowa, jednorazowa premia punktowa (10 pkt.) przyznawana będzie Wnioskom złożonym przez kobiety. 8. Na postawie średniej arytmetycznej z trzech ocen punktowych przyznanych przez członków KOWS sporządzona zostanie lista rankingowa ocenionych Wniosków z informacją o przyznanych Stypendiach. Informacja o wynikach naboru zostanie upubliczniona na stronie internetowej Realizatora Projektu. Jednocześnie wszyscy Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach naboru w formie pisemnej. 9. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odwołania się od oceny merytorycznej dokonanej przez KOWS.

7 7 10. Na potrzeby realizacji Projektu Realizator Projektu utworzy listę rezerwową dla ośmiu najwyżej punktowanych Wniosków (w tym czterech złożonych przez kobiety), które nie rekomendowano do przyznania Stypendium z powodu niższego miejsca na liście rankingowej. Warunki ewentualnego uczestnictwa w Projekcie Wnioskodawców z listy rezerwowej określa 7 ust. 2. niniejszego Regulaminu. 7 WARUNKI PRZEKAZYWANIA STYPENDIUM 1. Na podstawie decyzji KOWS o rekomendowaniu danego Wniosku do przyznania Stypendium, między jego Wnioskodawcą a Realizatorem Projektu zostanie zawarta Umowa Stypendialna, regulująca warunki przekazywania Stypendium, a także prawa i obowiązki Stypendysty/-tki oraz Realizatora Projektu. Wzór Umowy Stypendialnej stanowi Załącznik C do niniejszego Regulaminu. 2. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: a) utraty prawa do pobierania Stypendium przez Stypendystę/-tkę; b) rezygnacji Wnioskodawcy z podpisania Umowy Stypendialnej ; c) rezygnacji Stypendysty/-tki z pobierania Stypendium; d) zaistnienia innej okoliczności powodującej możliwość przyznania Stypendium Wnioskodawcy z listy rezerwowej: Umowa Stypendialna zostanie podpisana z Wnioskodawcą, którego Wniosek znajduje się w pierwszej kolejności na liście rezerwowej ( z zastrzeżeniem 4 ust. 1), pod warunkiem że czas pozostały do zakończenia Projektu umożliwia zrealizowanie działań zaplanowanych przez Wnioskodawcę we Wniosku o przyznanie Stypendium. 3. Warunkiem przekazania Stypendium jest podpisanie przez Wnioskodawcę Umowy Stypendialnej z Realizatorem Projektu. 4. Stypendium będzie wypłacane w ratach, raz w miesiącu ( z dołu ), za miesiąc na który przyznano Stypendium, w terminie 7 dni roboczych następnego miesiąca. 5. Warunkiem wypłaty kolejnych rat Stypendium jest przekazywanie przez Stypendystę/-tkę Realizatorowi Projektu Raportów Miesięcznych z postępów działań zaplanowanych we Wniosku a zrealizowanych w miesiącu, za który składany jest raport. 6. Stypendysta/-tka raz na kwartał zobligowany/-a jest do sporządzenia i przedstawienia Realizatorowi Projektu Raportu Kwartalnego Zbiorczego z postępów działań zaplanowanych we Wniosku a zrealizowanych w trzech ostatnich miesiącach, za które przekazywane było Stypendium. Raport nie potwierdzony (podpisany) przez promotora/opiekuna naukowego Stypendysty/-tki jest nieważny. 7. Maksymalna wartość miesięczna przekazywanego Stypendium może wynieść do PLN (słowne: trzy tysiące złotych), zaś całkowita kwota przekazanego Stypendium PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych), tj. 12 miesięcy x PLN.

8 8 8. W przypadku pobierania przez Stypendystę/-tkę świadczenia o charakterze stypendialnym (w tym grantu badawczego) współfinansowanego ze środków innych niż PO KL, wysokość przekazywanego Stypendium nie przysługuje w pełnej wysokości, ale w kwocie stanowiącej jedynie dopełnienie kwoty PLN. 9. Za świadczenia o charakterze stypendialnym uznaje się wszystkie świadczenia pobierane przez doktoranta/-tkę ze środków publicznych i z nich finansowane. 10. Dla Realizatora Projektu podstawę do obliczenia kwoty Stypendium i wysokości rat, w który będzie ono przekazywane stanowi Oświadczenie o nie pobieraniu lub o kwocie pobieranego świadczenia o charakterze stypendialnym ze środków innych niż finansowane z PO KL składane przez Wnioskodawcę wraz z Wnioskiem o przyznanie Stypendium. 11. W przypadku grantów badawczych, których beneficjentem jest Wnioskodawca podstawę do obliczenia całkowitej kwoty Stypendium oraz rat, w których będzie ono przekazywane stanowi wartość grantu badawczego podzielona przez ilość miesięcy, na który przyznano grant. 12. Z procedury ubiegania się o przyznanie Stypendium wyłączeni są Wnioskodawcy, którzy w przypadku ewentualnego zakwalifikowania do udziału w Projekcie będą pobierali inne świadczenia o charakterze stypendialnym w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, PO KL. 13. Terminowe wypłacanie Stypendium przez Realizatora Projektu jest uwarunkowane dostępnością środków na ten cel, przekazywanych na konto projektowe przez ŚBRR. 14. Wypłacanie Stypendium zaprzestaje się w przypadku, gdy Stypendysta/-tka: a) w określonym terminie nie przedstawił/-ła Realizatorowi Projektu Raportu Miesięcznego lub Raportu Kwartalnego Zbiorczego ; b) przestał/-ła spełniać warunki określone w 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu; c) w przypadku naruszenia przez Stypendystę/-tkę warunków Umowy Stypendialnej zawartej z Realizatorem Projektu; d) zakończył/-ła udział w Projekcie zgodnie z Umową Stypendialną i przekazał/-ła Realizatorowi Projektu wypracowane w wyniku prac badawczych konkretne rozwiązanie zaistniałych problemów lub dokumentacje opisującą wprowadzenie rozwiązania innowacyjnego w konkretnym przedsiębiorstwie/sektorze-w postaci drukowanego i elektronicznego (CD) opracowania: zawierającego wszystkie dane niezbędne do jego praktycznego wykorzystania, wprowadzenia w konkretnym przedsiębiorstwie/sektorze; dokumentującego proces wprowadzenia tego rozwiązania; uwzględniającego rozpoznanie, zdiagnozowanie problemów, na które odpowiada proponowane/wprowadzone rozwiązanie; obejmującego zdefiniowane oraz wybór narzędzi, metod i technik badawczych-z użyciem aparatu naukowego właściwego dla dyscypliny, z której wyprowadzone jest rozwiązanie; określającego innowacyjny charakter wprowadzonego/wypracowanego rozwiązania;

9 9 potwierdzającego wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania w konkretnym przedsiębiorstwie/sektorze. 15. Stypendium nie podlega rozliczeniu pod względem prawidłowości jego wydatkowania przez Stypendystę/-tkę. 8 WSPARCIE TOWARZYSZĄCE 1. Stypendysta/-tka, któremu przyznane zostanie Stypendium, może wnioskować o przyznanie w ramach Projektu dodatkowych środków (tzw. wsparcia towarzyszącego ) na opłacenie kosztów niezbędnych do napisania pracy doktorskiej oraz realizacji działań zaplanowanych we Wniosku o przyznanie Stypendium. 2. Wysokość wsparcia towarzyszącego dla każdego/każdej ze Stypendystów/-tek nie może być większa niż PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). 3. Warunkiem ubiegania się przez Stypendystę/-tkę o przyznanie wsparcia towarzyszącego jest złożenie w terminie i miejscu wyznaczonym przez Realizatora Projektu kompletnego, wypełnionego Wniosku o przyznanie wsparcia towarzyszącego, stanowiącego Załącznik D do niniejszego Regulaminu. 4. Wnioski o przyznanie wsparcia towarzyszącego będą rozpatrywane i oceniane przez KOWT, pracującą w oparciu o Regulamin Pracy KOWT, stanowiący Załącznik E do niniejszego Regulaminu. W skład trzyosobowej KOWT wejdą: przedstawiciel uczelni publicznych, przedstawiciel lokalnych przedsiębiorców oraz przedstawiciel władz samorządowych. 5. KOWT będzie mogła zakwestionować wysokość i część planowanych wydatków, uznając je za zbędne lub niezwiązane z realizacją pracy doktorskiej, a także zaproponować ich przesunięcie lub inne wydatkowanie. 6. Stypendyście/-tce nie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji o przyznaniu wsparcia towarzyszącego przez KOWT. 7. Wszystkie wydatki ponoszone przez Stypendystów/-tki w ramach przyznanego im wsparcia towarzyszącego będą rozliczone zgodnie z Wnioskiem o przyznanie wsparcia towarzyszącego oraz na podstawie faktur i rachunków przedstawianych Realizatorowi Projektu przez Stypendystę/-tkę. 9 SZKOLENIA 1. Stypendyści/-stki jako UP wezmą udział w trzydniowym szkoleniu (3 x 8 godz.), które zorganizowane zostanie w trybie wyjazdowym. Na jego program składać się będą zajęcia teoretyczne i warsztaty praktyczne z zakresu komercjalizacji wiedzy, transferu technologii oraz IPR (ang. Intellectual Property Rights). 2. Dla UP zapewniony zostanie bezpłatny transport do ośrodka szkoleniowego, zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

10 10 3. Udział w UP szkoleniach jest obowiązkowy, czego potwierdzeniem jest Certyfikat ukończenia szkolenia oraz wpisy na listach obecności. UP zobligowany jest do obecności na zajęciach w wymiarze minimum 80% godzin. Wyjątkiem od tej reguły są sytuacje losowe: choroba lub wypadek. W takim przypadkach UP powinien przedstawić Realizatorowi Projektu pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności na szkoleniu. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Realizatora Projektu. 2. Wnioskodawca składający Wniosek o przyznanie Stypendium a tym samym udział w Projekcie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, każdorazowo informując o tym Wnioskodawców/UP. 4. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają wykładani lub uzupełnieniu w zgodzie z przepisami prawa, z szczególnym uwzględnieniem celu Projektu, niniejszej umowy oraz uwarunkowań prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją Projektu współfinansowanego z funduszy UE. W przypadku nie dającej się usunąć w drodze wykładni sprzeczności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z przepisem prawa lub innymi wiążącymi w Projekcie uwarunkowaniami prawnymi, postanowienie to w zakresie tej sprzeczności nie znajduje zastosowania bez uszczerbku dla pozostałej części Regulaminu. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa krajowego i wspólnotowego. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Realizator Projektu. 7. Wszelkie spory w zakresie wykonania lub interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą na zasadzie wzajemnego porozumienia, a w razie jego braku przez sąd właściwy dla siedziby Realizatora Projektu. 8. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są: Załącznik A; Załącznik B; Załącznik C; Załącznik D; Załącznik E. 9. Regulamin niniejszy wchodzi w życie w dniu

11 11 Załącznik A. Załącznik B. Załącznik C. Załącznik D. Załącznik E. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego. Regulamin pracy Komisji Oceny Wniosków Stypendialnych. Umowa Stypendialna. Wniosek o przyznanie wsparcia towarzyszącego. Regulamin pracy Komisji Oceny Wsparcia Towarzyszącego.

REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny menadżer WND-POKL.08.01.01-26-480/13 1 ORGANIZATOR PROJEKTU

REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny menadżer WND-POKL.08.01.01-26-480/13 1 ORGANIZATOR PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny menadżer WND-POKL.08.01.01-26-480/13 1 ORGANIZATOR PROJEKTU Organizatorem projektu Kompetentny menadżer WND-POKL.08.01.01-26-480/13 (zwanego dalej projektem ), realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu CZAS NA ZMIANY! kompleksowy outplacement na Mazowszu (2 edycja), POKL.08.01.02-14-233/13

Regulamin Projektu CZAS NA ZMIANY! kompleksowy outplacement na Mazowszu (2 edycja), POKL.08.01.02-14-233/13 Warszawa, 17/01/2014 rok Regulamin Projektu CZAS NA ZMIANY! kompleksowy outplacement na Mazowszu (2 edycja), POKL.08.01.02-14-233/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOSCI / PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH, POKL.06.02.00-30-036/12 w ramach Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

1.Informacje ogólne. 1 1. Celem stypendiów doktoranckich jest zwiększenie transferu wiedzy i wyników badań naukowych do gospodarki regionu.

1.Informacje ogólne. 1 1. Celem stypendiów doktoranckich jest zwiększenie transferu wiedzy i wyników badań naukowych do gospodarki regionu. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 16/14 z dnia 26.02.2014 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA ORAZ PRACOWNIKÓW ETATOWYCH UMB Z OTWARTYM PRZEWODEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 1 DEFINICJE 1. Beneficjent podmiot realizujący projekt na podstawie umowy o dofinansowanie BD Center Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Broniewskiego 1, 35-222,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWA PERSPEKTYWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWA PERSPEKTYWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWA PERSPEKTYWA Nr UDA-POKL.08.01.02-22-009/13 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo