Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa tel: , fax:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33"

Transkrypt

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa tel: , fax: /370/IN- 488 /10 Warszawa, Informacja dla Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie przez 36 miesięcy usługi serwisu pogwarancyjnego serwerów SUN oraz oprogramowania systemowego, znak sprawy TZ/370/9/10. Na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udziela się następującej odpowiedzi: Pytanie 1. Dot. 5 ust.1. Czy Zamawiający w 5 ust. l pkt l oraz pkt 2, Wzoru Umowy dopuszcza zmianę terminu opóźnienie" na termin zwłoka"? W związku z niekorzystnym sposobem ustalania kar umownych polegającym na ich wyliczaniu jako procentu od wartości całej umowy oraz na podstawie tego, iż płatności za usługi serwisowe dokonywane będą w równych kwartalnych ratach, proponujemy wyliczanie wysokości kar umownych w odniesieniu do kwartalnego wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę fakt, iż kara umowna będzie naliczana za opóźnienie w wykonywaniu usług serwisowych w danym kwartale uważamy, że adekwatnym i celowym byłoby oparcie kar umownych właśnie na wynagrodzeniu kwartalnym, które będzie realnie wypłacane wykonawcy. Dlatego też proponujemy aby w 5 ust. 1, 2 i 5. zamiast łącznej ceny" wpisać wynagrodzenia za poprzedni kwartał". Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający odnośnie pytania 1. podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie 2. Dot. 5 ust. 2 Czy Zamawiający widzi możliwość uprzedniego wyznaczenia wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie awarii, którego bezskuteczny upływ będzie uprawniał zamawiającego do odstąpienia od umowy i naliczenia kary w wysokości 20% łącznej wartości umowy? Odpowiedź na pytanie 2:

2 Zamawiający odnośnie pytania 2. podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie 3. Dot. 5 ust. 2 Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisu 5 ust. 2 Wzoru Umowy zgodnie z którym Strona jest zobowiązana do pisemnego poinformowania drugiej Strony o powstaniu okoliczności uzasadniających siłę wyższą w terminie 3 dni od powstania tych okoliczności na termin 3 dni od ustania tych okoliczności? Wystąpienie siły wyższej może uniemożliwiać przekazanie pisemnej informacji Zamawiającemu. Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający odnośnie pytania 3. rozumie, że zadający pytanie odniósł się w nim do 6 ust. 3. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie 4. Dot. 7 ust. 1 Czy Zamawiający przewiduje zmianę. 7 ust. l Wzoru Umowy poprzez zastąpienie zwrotu praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy" na wierzytelności wynikających z niniejszej umowy? Zdaniem Wykonawcy wystarczające dla należytej ochrony interesów Zamawiającego jest zobowiązanie Wykonawcy do nie cedowania wierzytelności wynikających Z niniejszej umowy na osoby trzecie. Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający odnośnie pytania 4. podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie 5: W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający specyfikuje konfiguracje urządzeń, które mają być objęte serwisem technicznym. Z uwagi na wymagania producentów posiadanego przez Zamawiającego sprzętu prosimy o podanie numerów seryjnych urządzeń, które mają być objęte ww. serwisem wykonawcy aby świadczyć należycie sewis muszą zapewnić sobie reasekurację (dostęp do części zamiennych, możliwość eskalacji problemów technicznych, etc.) producentów sprzętu. Producenci z kolei aby przygotować wycenę kosztów takiej reasekuracji wymagają podania numerów seryjnych urządzeń, które mają być nią objęte. W chwili obecnej jedynymi firmami, które mogą złożyć prawidłowo skalkulowaną ofertę (zawierającą reasekurację producentów) są firmy, które dostarczały Zamawiającemu sprzęt ponieważ posiadają one te numery (siłą rzeczy stawia je to w uprzywilejowanej pozycji). Prosimy dodatkowo o podanie nazwy i modelu posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych, które są objęte niniejszym postępowaniem. Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający odnośnie pytania 5. podtrzymuje zapisy SIWZ

3 dotyczące specyfikacji konfiguracji urządzeń, które mają być objęte serwisem technicznym. Zamawiający podaje numery fabryczne urządzeń podlegających obsłudze serwisowej z uzupełnieniem typów macierzy dyskowych oraz szafy typu rack. Wykaz nazw, modeli oraz numerów urządzeń: 1. SUN Fire V TL40GQ 2. SUN Fire V TL114X 3. SUN Fire V TL115J 4. SUN Fire V TL21FU 5. SUN Fire V TL21E7 6. SUN Fire V TL21E8 7. SUN Fire V TL40NA 8. SUN Fire V TL114Y 9. SUN Fire V TL50W8 10. SUN Fire V TL40N9 11. SUN Fire V TL21ES 12. SUN Fire V TL50PT 13. SUN Fire V TL SUN Fire V TL21EQ 15. SUN Fire V TL21ER 16. SUN Fire V TL110S 17. SUN Fire V TL115P 18. SUN Fire V TL115A 19. SUN Fire V TL SUN Fire V TL40JR 21. SUN Fire V TL21ET 22. SUN Fire V TL110E 23. SUN Fire V TL40GU 24. SUN Fire V TL409F 25. SUN Fire V TL114V 26. SUN Fire V TL40GQ 27. SUN Fire V TL SUN Fire V TL21MP 29. SUN Fire V TL SUN Fire V TL40NE 31. SUN Fire V TL SUN Fire V TL SUN Fire V TL40GR 34. SUN Fire V TL21ED 35. SUN Fire V TL21EK 36. SUN Fire V TL21EG 37. SUN Fire V TL409A 38. SUN Fire V TL21NM 39. SUN Fire V TL50PD 40. SUN Fire V TL21FD 41. SUN Fire V TL40ND 42. SUN Fire V TL115G 43. SUN Fire V TL50PG 44. SUN Fire V TL50NJ 45. SUN Fire V TL21FN

4 1. SUN Fire V AL592C 2. SUN Fire V AL585D 3. SUN Fire V AL5A1A 4. SUN Fire V AL5A02 1. Macierz SUN StorageTek AWF Macierz SUN StorageTek AWF093 Szafa rack SR z zasilaczem Pytanie 6: W punkcie III SIWZ Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej dwoma osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia przeszkolonymi w zakresie serwisu technicznego serwerów SUN. Prosimy o uszczegółowienie o jakie przeszkolenie chodzi Zamawiającemu czy ma to być certyfikowane szkolenie producenta? Czy Zamawiający uzna za spełnienie ww. warunku w przypadku gdy wykonawca do wykonania zamówienia będzie dysponował dwoma dodatkowymi (poza osobami wymienionymi w punkcie III.1.1.3) SIWZ posiadającymi certyfikat SUN Certyfied System Administrator, które w ramach certyfikacji przechodzą szkolenia w zakresie serwisu technicznego sprzętu? Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający odnośnie pytania 6. podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, które nie nakładają konieczności jednoczesnego spełnienia warunku posiadania certyfikatu SUN Certyfied System Administrator i warunku przeszkolenia w zakresie serwisu technicznego serwerów SUN przez te same osoby jakimi dysponował będzie Wykonawca. Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia mogą spełniać te warunki rozdzielnie. Zamawiający nie stawia wymagań aby szkolenie w zakresie serwisu technicznego serwerów SUN było certyfikowane przez producenta serwerów. Pytanie 7: W punkcie I.2.4 SIWZ Zamawiający formułuje warunek udziału w postępowaniu dysponują systemem obsługi i zarządzania zgłoszenia awarii (HelpDesk). Z kolei w punkcie III SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia, iż wykonawca dysponuje systemem obsługi i zarządzania zgłoszeniami awarii (HelpDesk) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą strukturą. Prosimy o uszczegółowienie o jaką strukturę chodzi Zamawiającemu. Co należy rozumieć przez system HelpDesk? Czy jest to jedynie system elektronicznego zgłaszania awarii, czy jest to system elektronicznych zgłoszeń awarii wraz z ich obsługą przez pracowników producenta sprzętu posiadanego przez Zamawiającego? Odpowiedź na pytanie 7: Zamawiający odnośnie pytania 7. podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie wymaga obsługi przez pracowników producenta sprzętu systemu nazwanego ogólnym pojęciem jako HelpDesk. Zamawiający dla potrzeb niniejszego

5 zamówienia rozumie przez HelpDesk dowolny system obsługi zgłoszeń spełniający co najmniej warunki wynikające z Załącznika nr 2 do SIWZ (wzór Umowy TZ/370/9/10) 1, ust.2. Jednocześnie zamawiający informuje, że termin składania ofert, godzina i miejsce składania ofert pozostają bez zmian. Jawne otwarcie ofert odbędzie się godz Proszę o potwierdzenie w dniu dzisiejszym faktu otrzymania niniejszej informacji na nr faxu /36.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/IN-915/2014 TZ/271/71/14 Warszawa, dnia 27.10.2014 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Poniatowa, 07.08.2015 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

BGK. Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015. Warszawa,"maja 2015 r.

BGK. Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015. Warszawa,maja 2015 r. Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa,"maja 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych tel.

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77Nr Sprawy: DP/2310/ 19 /12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 grudnia 2014 roku A/ZP/SZP.251-50/14 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 27 grudnia 2010 roku

Łódź, dnia 27 grudnia 2010 roku Łódź, dnia 27 grudnia 2010 roku Zamawiający: Urząd Marszałkowski w Łodzi Al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódźż Tel/fax: 042 66 333 91 e-mail: zp.info@lodzkie.pl Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 18.09.2014 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzeń peryferyjnych do tomografu komputerowego dla SPZOZ w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zakup szkoleń w zakresie Microsoft

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zakup szkoleń w zakresie Microsoft Znak sprawy: TZ/370/92/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup szkoleń w zakresie Microsoft

Bardziej szczegółowo

R/173/11/DI/B/374-1 FR4/253/12/KJJ/2246 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

R/173/11/DI/B/374-1 FR4/253/12/KJJ/2246 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Warszawa, dnia 04.07.2012 r. MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT FINANSÓW RESORTU R/173/11/DI/B/374-1 FR4/253/12/KJJ/2246 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/100/2014/2015/15 Rzeszów, 2015.01.09

SzWNr2 ZP/250/100/2014/2015/15 Rzeszów, 2015.01.09 SzWNr2 ZP/250/100/2014/2015/15 Rzeszów, 2015.01.09 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy odczynników dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej połączony z dzierżawą analizatorów oraz sprzętu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp: kod: 64216110-7- elektroniczne usługi wymiany danych i 72318000-7 - usługi przesyłu danych

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp: kod: 64216110-7- elektroniczne usługi wymiany danych i 72318000-7 - usługi przesyłu danych 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-2212-3/12

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y

O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y K O M E N D A G Ł Ó W N A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y 00-349 Warszawa, ul. Tamka 1 tel. 22 578-47-01/02 e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl fax. 22 578-47-47 Nr konta: NBP O/O Warszawa 85101010100139832230000000

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-4/2014 Gdańsk, dnia 25 lipca 2014 r.

znak: WAG-Z-4/2014 Gdańsk, dnia 25 lipca 2014 r. znak: WAG-Z-4/2014 Gdańsk, dnia 25 lipca 2014 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi telekomunikacyjne wraz z dzierżawą centrali telefonicznej. Do Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP ... pieczęć zamawiającego SPZOZ/38/DZP/13 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZNAK SPRAWY: 53/DI/PN/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZNAK SPRAWY: 53/DI/PN/2010 Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZNAK SPRAWY: 53/DI/PN/2010 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo