STANOWISKO BUREAU (IAB POLSKA) W/S INICJATYWY DIGITAL SINGLE MARKET.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANOWISKO BUREAU (IAB POLSKA) W/S INICJATYWY DIGITAL SINGLE MARKET."

Transkrypt

1 Warszawa, dn. 16 stycznia 2015 roku Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa STANOWISKO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ INTERNET ADVERTISING BUREAU (IAB POLSKA) W/S INICJATYWY DIGITAL SINGLE MARKET. Szanowni Państwo, W związku z oczekiwaniem na projekt pakietu reform Komisji Europejskiej dla szeroko rozumianego europejskiego rynku cyfrowego, określanego roboczo mianem Digital Single Market oraz w nawiązaniu od wystosowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaproszenia do składania uwag i propozycji w tym zakresie, pragniemy niniejszym zaprezentować stanowisko IAB Polska. Jednocześnie zastrzegamy, że zawarte w niniejszym piśmie uwagi stanowią jedynie przykładowe zagadnienia związane z Digital Single Market, które z racji ich fundamentalnego znaczenia dla rozwoju branży internetowej należy włączyć do rządowego stanowiska niezależnie od finalnego kształtu i zakresu inicjatywy Digital Single Market przyjętego przez Komisję Europejską.

2 [neutralność sieci] 1. IAB Polska w pierwszej kolejności podnosi kwestię poruszaną już w toku konsultacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniające dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/20121, a dotyczącą neutralności sieci. Kwestią zupełnie podstawową dla zapewnienia długofalowego zrównoważonego rozwoju nowych technologii oraz europejskiej gospodarki cyfrowej jest zapewnienie funkcjonowania sieci Internet z poszanowaniem zasady jej neutralności. W szczególności, przy wprowadzaniu wszelkiej legislacji dotyczącej regulacji Internetu za każdym razem należy zbadać czy jej skutkiem nie będzie ograniczenie zasady neutralności sieci. 2. Dokładnego zdefiniowania oraz poddania niezależnej kontroli wymagają również tzw. rozsądne środki zarządzania ruchem, które niewłaściwie wykorzystywane mogą prowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku cyfrowego, w tym również możliwości naruszeń prawa antymonopolowego. W szczególności chodzi o wyeliminowanie sytuacji, w których dostawca usług dostępu do Internetu dyskrecjonalnie, w sposób nieuzasadniony faworyzuje niektórych dostawców treści lub ogranicza dostęp do treści innych dostawców, powołując się na konieczność zastosowania rozsądnych środków zarządzania ruchem. 3. W ocenie IAB Polska, z dużą ostrożnością należy odnosić się także do wszelkich rozszerzających prób definicji tzw. usług specjalistycznych świadczonych przez dostawców usługi dostępu do Internetu. Niezwykle istotne pozostaje w tym wypadku zapewnienie rozdzielności definicji usługi dostępu do Internetu oraz usług specjalistycznych, tak, aby usługa dostępu do Internetu w żadnym razie nie mogła zostać uznana za usługę specjalistyczną. Dodatkowo, IAB Polska wskazuje, że wszelkie usługi specjalistyczne świadczone przez dostawców usług dostępu do Internetu

3 powinny zostać poddane kontroli odpowiednich regulatorów krajowych, co zagwarantuje efektywną ochronę usługi dostępu do Internetu oraz zasadę neutralności sieci. Nie można bowiem pozwolić, aby dostawcy usług dostępu do Internetu posiadali swoisty monopol w zakresie po pierwsze kwalifikowania usług jako specjalistycznych oraz po drugie decydowania na jakich obszarach możliwe jest świadczenie tych usług bez naruszenia usługi dostępu do Internetu. [zagadnienia ochrony prawo-autorskiej] 4. IAB Polska zaznacza, że przy okazji przeglądu dotychczasowego ustawodawstwa UE należy również zwrócić uwagę na brak jednolitego systemu współpracy międzynarodowej w zakresie wykrywania sprawców naruszeń praw autorskich oraz praw pokrewnych i prowadzenia odpowiednich postępowań przeciwko nim. W praktyce bowiem niezwykle często zdarza się, że ze względu na brak odpowiednich środków prawnych nie jest możliwe transgraniczne efektywne ściganie sprawców naruszających prawa autorskie. 5. Wskazać należy również na problemy wynikające z niedostosowania prawa autorskiego do rzeczywistości cyfrowej. Powyższe w szczególności odnieść należy do regulacji umów licencyjnych oraz przenoszenia praw autorskich. IAB Polska zaznacza jednakże, że w przypadku podejmowania jakichkolwiek inicjatyw dotyczących nowelizacji przepisów prawa autorskiego należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uzyskać efektu przeregulowania, zwłaszcza w kontekście instytucji sprawnie funkcjonujących bez ingerencji prawodawcy (przykładowo licencje creative commons). [cenzura w sieci] 6. W kontekście ewentualnych prac legislacyjnych należy również bezwzględnie pamiętać o funkcjonującym w prawodawstwie Unii Europejskiej wyraźnym podziale na regulacje dotyczącą transmisji (ang. regulation of transmission) oraz regulacje dotyczącą treści rozpowszechnionych w sieci (ang. regulation of content). Zasadę tą podkreślono

4 jednoznacznie w Dyrektywie 2002/21/WE o wspólnych ramach prawnych dla sieci i usług komunikacji elektronicznej. W związku z wskazaną zasadą, należy powstrzymać się od nakładania na dostawców usług dostępu do Internetu jakichkolwiek obowiązków, które związane byłyby z ingerencją w treści umieszczane w Internecie. IAB Polska zauważa, że obecnie mamy do czynienia z różnymi inicjatywami, które w swoim założeniu sprzeczne są z wspomnianą ideą, a w konsekwencji prowadzić mogą do wprowadzenia swoistej formy cenzury Internetu. W praktyce mogą naruszać również zasadę neutralności sieci. 7. Wobec powyższego, IAB Polska uważa za niedopuszczalne ingerowanie w treści zamieszczone w Internecie przez dostawców usług dostępu do Internetu, nawet w sytuacjach w których działania takie pozornie mogłyby wydawać się uzasadnione. IAB Polska wskazuje, że istnieje szeroka gama środków umożliwiających zagwarantowanie np. bezpieczeństwa w sieci, ochrony praw osób trzecich czy też przypadków umieszczania treści bezprawnych w Internecie, które nie odwołują się do ocennych decyzji dostawców usług dostępu do Internetu - nierzadko pozbawionych faktycznej kontroli. Wskazujemy w szczególności na skuteczne inicjatywy samoregulacji rynków cyfrowych, stosowania kodeksów dobrych praktyk, inicjatyw edukacyjnych, które to skutecznie funkcjonują w praktyce obrotu elektronicznego, bez konieczności ingerencji ustawodawcy unijnego, czy też krajowego. [ochrona danych osobowych w świecie cyfrowym] 8. Przy wprowadzaniu nowych, europejskich rozwiązań dotyczących ochrony danych osobowych należy zwrócić szczególną uwagę na zrównoważenie ochrony prywatności z podstawowym prawem do informacji i swobodą przepływu informacji. Zdaniem IAB Polska, Unia Europejska powinna zapewnić balans pomiędzy wartością, jaką stanowi ochrona danych osobowych, a potrzebami rozwoju Rynku Wewnętrznego UE i jego konkurencyjności w ramach globalnego rynku. Przy wyznaczaniu nowych standardów należy powstrzymać się w szczególności od nadmiernej kazuistyki i biurokracji. Prawo UE powinno w elastyczny sposób odpowiadać na potrzeby podmiotów danych i przedsiębiorców.

5 9. Przy regulowaniu powyższych standardów decydującą rolę odgrywa projekt ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przesadna kazuistyka w rozporządzeniu może wręcz prowadzić do osłabienia ochrony danych osobowych, gdyż osoby, których dane dotyczą nie będą w stanie swobodnie zapoznać się ze swoimi prawami (nie mówiąc o ich zrozumieniu). Podobnie, liczne obowiązki nałożone na administratora danych m.in. prowadzenie dokumentacji wewnętrznej, obowiązek przeprowadzenia oceny wpływu na prywatność (ang. privacy impact assessment), obowiązek powiadamiania o naruszeniach danych osobowych (ang. personal data breach), rozbudowane umowy z procesorami danych, a także szczególna odpowiedzialność o charakterze administracyjnym (wysokie kary pieniężne) stwarzają nadmierne obciążenia, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorców. [wyłączenie odpowiedzialności dostawców usług społeczeństwa informacyjnego] 10. Następnym zagadnieniem o kluczowym znaczeniu jest kwestia odpowiedzialności dostawców usług społeczeństwa informacyjnego. W ocenie IAB Polska, niektóre proponowane rozwiązania, np. w zakresie prawa do bycia zapomnianym powodują, że obowiązki administratora/dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego w zakresie realizacji prawa danej osoby będą niewykonalne. Brak jest przykładowo szczególnych technicznych możliwości, aby platformy internetowe monitorowały dokładnie kto miał dostęp do danej upublicznionej informacji i gdzie mogła być ona następnie opublikowana. Konieczne może być także wprowadzenie jasnych regulacji dotyczących procedury notice and takedown na poziomie UE, która byłaby stosowana przy różnego rodzaju naruszeniach dokonywanych przez użytkowników. [regulacja mediów] 11. Kolejną okolicznością mającą fundamentalne znaczenie dla rozwoju branży internetowej, a co za tym idzie wzrostu konkurencyjności europejskiej gospodarki cyfrowej na poziomie międzynarodowym jest fragmentaryzacja regulacji działalności

6 mediów. IAB Polska podkreśla, że brak spójności ustawodawstw krajowych państw członkowskich w tym zakresie niejednokrotnie prowadzi do występowania rozbieżności w podejściu do regulacji prowadzenia działalności medialnej. W konsekwencji, dla przedsiębiorców europejskich, niejednolite są warunki prowadzenia tej działalności, wobec czego nie można mówić o występowaniu zjawiska skutecznej konkurencji między nimi. Powyższe prowadzić może w skrajnych przypadkach nawet do zahamowania rozwoju innowacyjnych inicjatyw oraz monopolizacji rynku. Przytoczone okoliczności stanowią jedynie wybrane wątpliwości pojawiające się na gruncie tematyki związanej z inicjatywą Digital Single Market. IAB Polska z zainteresowaniem oczekuje na wydanie odpowiedniego komunikatu Komisji Europejskiej, deklarując jednocześnie chęć dalszego uczestnictwa w procesie konsultacyjnym. Z poważaniem, p. Włodzimierz Schmidt Prezes Zarządu

STANOWISKO RZĄDU. Sygnatura Komisji Europejskiej COM(2015) 192. Instytucja wiodąca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Instytucje współpracujące

STANOWISKO RZĄDU. Sygnatura Komisji Europejskiej COM(2015) 192. Instytucja wiodąca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Instytucje współpracujące STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Strategia jednolitego rynku cyfrowego

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 7 marca 2014 r. 10 kwietnia 2014 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 7 marca 2014 r. 10 kwietnia 2014 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Polityka wobec internetu i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Szanowny Pan Maciej Groń Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Maciej.Gron@mac.gov.pl Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa w sprawie: Konsultacje publiczne

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STANOWISKA RP

PROJEKT STANOWISKA RP PROJEKT STANOWISKA RP przygotowany w związku z art. 7 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Z wyrazami szacunku. Prezes Zarządu Związku Firm Pożyczkowych

Z wyrazami szacunku. Prezes Zarządu Związku Firm Pożyczkowych Warszawa, 20 listopada 2014 r. Związek Firm Pożyczkowych ul. Krakowskie Przedmieście 79/212 00-079 Warszawa Sz. P. Iwona Pergoł Departament Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwo Finansów Szanowna Pani,

Bardziej szczegółowo

Czy widzą Państwo wartość dodaną w dalszej harmonizacji obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich UE przepisów o ochronie danych?

Czy widzą Państwo wartość dodaną w dalszej harmonizacji obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich UE przepisów o ochronie danych? Warszawa, dn. 09.03.2012 r. UWAGI BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PZRETWARZANIEM DANCH OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

www.europapraw.org Prawo do bycia zapomnianym wzmocnienie autonomii informacyjnej, czy wprowadzenie cenzury w Internecie? Joanna Smętek, Zuzanna Warso

www.europapraw.org Prawo do bycia zapomnianym wzmocnienie autonomii informacyjnej, czy wprowadzenie cenzury w Internecie? Joanna Smętek, Zuzanna Warso www.europapraw.org Prawo do bycia zapomnianym wzmocnienie autonomii informacyjnej, czy wprowadzenie cenzury w Internecie? Joanna Smętek, Zuzanna Warso Jakimi możliwościami kontroli danych dysponuje osoba,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Tytuł ZIELONA KSIĘGA Zintegrowany rynek usług dostawy paczek jako impuls rozwoju handlu elektronicznego w UE

STANOWISKO RZĄDU. Tytuł ZIELONA KSIĘGA Zintegrowany rynek usług dostawy paczek jako impuls rozwoju handlu elektronicznego w UE STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł ZIELONA KSIĘGA Zintegrowany rynek usług dostawy paczek jako impuls rozwoju handlu elektronicznego w UE Data otrzymania dokumentu przez Parlament RP 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT EUROPEJSKA PLATFORMA ROZIWĄZYWANIA SPORÓW ON-LINE KONSULTECAJE SPOŁECZNE. maj 201

RAPORT EUROPEJSKA PLATFORMA ROZIWĄZYWANIA SPORÓW ON-LINE KONSULTECAJE SPOŁECZNE. maj 201 RAPORT EUROPEJSKA PLATFORMA ROZIWĄZYWANIA SPORÓW ON-LINE KONSULTECAJE SPOŁECZNE maj 201 2 Spis treści Wstęp 4 I. Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Wprowadzenie 6 II. Ogólnopolskie konsultacje konsumenckie

Bardziej szczegółowo

W ostatnim czasie środki masowego przekazu donoszą o licznych inicjatywach

W ostatnim czasie środki masowego przekazu donoszą o licznych inicjatywach W ostatnim czasie środki masowego przekazu donoszą o licznych inicjatywach legislacyjnych członków Rady Ministrów w zakresie regulacji poszczególnych aspektów aktywności obywateli w przestrzeni Internetu.

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie transparentności umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie transparentności umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie transparentności umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych Warszawa 2011 r. Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK stan prawny

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Katarzyna Zarębska Kierunek studiów: PRAWO Numer albumu: 147031 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OCHRONA KONSUMENTA ORAZ NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Europejska Agenda Cyfrowa

Europejska Agenda Cyfrowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Europejska Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji rządowych Wydanie I WYDAWCA: MINISTERSTWO SPRAW

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.1.2012 r. COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

Bardziej szczegółowo

INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE

INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Katarzyna Szymielewicz Anna Mazgal Współpraca: Dorota Głowacka, Józef Halbersztadt INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Ekspresowy przegląd problemów regulacyjnych INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Ekspresowy przegląd

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/13/UE. z dnia 10 marca 2010 r.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/13/UE. z dnia 10 marca 2010 r. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia

Bardziej szczegółowo

Wpływ reklamy na zachowania konsumentów

Wpływ reklamy na zachowania konsumentów C 169 E/58 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.6.2012 zachęcanie społeczeństwa obywatelskiego do wspierania przejrzystej i regularnej debaty poświęconej prawom podstawowym tak, aby zapewnić im ochronę

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

BIAŁA KSIĘGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BIAŁA KSIĘGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH sprawozdanie z konsultacji z uczestnikami systemu zamówień publicznych poświęconych ocenie funkcjonowania prawa zamówień publicznych w Polsce 15 stycznia 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 15.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. definicje m.in. świadectwa homologacji typu WE oraz krajowego świadectwa homologacji typu pojazdu,

UZASADNIENIE. definicje m.in. świadectwa homologacji typu WE oraz krajowego świadectwa homologacji typu pojazdu, UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw dokonuje implementacji zapisów zawartych w dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEJ IZBY INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI. Raport PIIT. Warunki rozwoju rynku teleinformatycznego w Polsce. w latach 2005-2007

RAPORT POLSKIEJ IZBY INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI. Raport PIIT. Warunki rozwoju rynku teleinformatycznego w Polsce. w latach 2005-2007 RAPORT POLSKIEJ IZBY INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI Raport PIIT Warunki rozwoju rynku teleinformatycznego w Polsce w latach 2005-2007 Przy wykorzystaniu obszernych fragmentów Raportu 3. Kongresu Informatyki

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo