ROLA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W ZARZ DZANIU KRYZYSOWYM THE ROLE OF SPATIAL INFORMATION INFRASTRUCTURE IN DISASTER MANAGEMENT.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROLA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W ZARZ DZANIU KRYZYSOWYM THE ROLE OF SPATIAL INFORMATION INFRASTRUCTURE IN DISASTER MANAGEMENT."

Transkrypt

1 ROLA INFRASTRUKTURY POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ INFORMACJI W ZARZ DZANIU PRZESTRZENNEJ KRYZYSOWYM ROCZNIKI GEOMATYKI 2010 TOM VIII ZESZYT 6(42) 39 ROLA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W ZARZ DZANIU KRYZYSOWYM THE ROLE OF SPATIAL INFORMATION INFRASTRUCTURE IN DISASTER MANAGEMENT Agnieszka Chojka Uniwersytet Wariñsko-Mazurski w Olsztynie S³owa kluczowe: infrastruktura inforacji przestrzennej, GIS, zarz¹dzanie kryzysowe Keywords: spatial inforation infrastructure, GIS, disaster anageent Wstêp Katastrofa jest definiowana, jako powa ne przerwanie funkcjonowania spo³eczeñstwa lub spo³ecznoœci, powoduj¹ce rozleg³e straty w ludziach, straty aterialne, ekonoiczne lub œrodowiskowe, które przekraczaj¹ zdolnoœæ dotkniêtego spo³eczeñstwa lub spo³ecznoœci do radzenia sobie z t¹ sytuacj¹, przy wykorzystaniu œrodków w³asnych (UN-ISDR, 2003). Katastrofy o na sklasyfikowaæ, wed³ug Ÿróde³ zagro eñ, na katastrofy naturalne, technologiczne i sztuczne (wywo³ane przez cz³owieka) (Mansourian et al., 2006). PowódŸ, trzêsienie ziei, wichura, po ar to przyk³ady katastrof naturalnych. Wypadek w pracy, wypadek kounikacyjny (saochodowy, kolejowy, lotniczy), eksplozja boby, to przyk³ady katastrof technologicznych. Natoiast dzia³ania terrorystyczne og¹ byæ rozpatrywane jako przyk³ady katastrof sztucznych spowodowanych przez cz³owieka, które og¹ wyst¹piæ w forie zagro eñ naturalnych lub technologicznych. Sytuacja kryzysowa to z kolei sytuacja wp³ywaj¹c¹ negatywnie na pozio bezpieczeñstwa ludzi, ienia w znacznych roziarach lub œrodowiska, wywo³uj¹ca znaczne ograniczenia w dzia³aniu w³aœciwych organów adinistracji publicznej, ze wzglêdu na nieadekwatnoœæ posiadanych si³ i œrodków (art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowy). Zarz¹dzanie kryzysowe o na zdefiniowaæ jako uporz¹dkowan¹ dzia³alnoœæ polegaj¹c¹ na zapobieganiu sytuacjo kryzysowy lub przejowaniu nad nii kontroli i kszta³towaniu ich przebiegu w drodze zaplanowanych dzia³añ oraz odtwarzaniu zasobów lub przywracaniu i ich pierwotnego charakteru (Zasady dzia³añ kryzysowych, 2010). Zarz¹dzanie kryzysowe realizowane jest w czterech fazach (Kunikowski, 2002) (rysunek 1):

2 40 AGNIESZKA CHOJKA zapobieganie zwi¹zane z dzia³aniai eliinuj¹cyi, redukuj¹cyi lub ograniczaj¹cyi skutki ewentualnych zagro eñ, przygotowanie zwi¹zane z wczeœniejszy planowanie przedsiêwziêæ w przypadku zaistnienia zagro enia lub katastrofy oraz powiêkszanie zasobów si³ i œrodków do prowadzenia akcji ratunkowej, reagowanie którego cele jest zahaowanie rozwoju sytuacji kryzysowej, niesienie bezpoœrednio poocy poszkodowany oraz ograniczanie strat i zniszczeñ, odbudowa rodzaj przedsiêwziêæ aterialnych i oralnych zierzaj¹cych do przywrócenia (co najniej) stanu poprzedniego, sprzed sytuacji kryzysowej. Rys. 1. Fazy zarz¹dzania kryzysowego (Ÿród³o: opracowanie w³asne) Doœwiadczenia dotycz¹ce dzia³añ z zakresu zarz¹dzania kryzysowego, szczególnie reakcja na atak na World Trade Center i Pentagon w USA (w dniu 11 wrzeœnia 2001 r.) dowiod³y, i dane przestrzenne og¹ znacznie u³atwiæ zarz¹dzanie kryzysowe, gdy wiêkszoœæ wyaganych inforacji dla operacji zarz¹dzania kryzysowego a naturê przestrzenn¹ (Bruzewicz, 2003; Donohue, 2002). W zwi¹zku z ty, dane przestrzenne i powi¹zane z nii technologie, takie jak: systey geoinforacyjne (GIS), systey nawigacji satelitarnej (GPS), teledetekcja i fotograetria, a w ty.in. obrazowanie teralne i lotniczy skaning laserowy (LIDAR), aj¹ bardzo istotne znaczenie dla przeprowadzenia dzia³añ w raach reagowania kryzysowego. Ponadto, integracja tych rozwi¹zañ ze sob¹ i z innyi technologiai, jak np. systey wspierania decyzji (DSS), czy syulatory, wp³ywa na funkcjonalnoœæ zarz¹dzania kryzysowego. Jak stwierdzaj¹ Cutter i inni (2003) i Adahl (2002), bez danych przestrzennych nie o na oczekiwaæ efektywnego i skutecznego zarz¹dzania kryzysowego. Aktualne badania pokazuj¹, e choæ dane przestrzenne og¹ znacznie usprawniæ zarz¹dzanie kryzysowe, to jednak istniej¹ powa ne probley zwi¹zane ze zbieranie, dostêpe, rozpowszechnianie i u ycie wyaganych danych przestrzennych dla zarz¹dzania kryzysowego (SNDR, 2002; Jain, McLean, 2003). Takie probley aj¹ istotne znaczenie w fazie reagowania kryzysowego ze wzglêdu na dynaikê i presjê czasu. Istotny aspekte podczas fazy reagowania kryzysowego jest szybki dostêp do rzetelnej, dok³adnej i aktualnej inforacji przestrzennej opisuj¹cej stan bie ¹cy. Mo e byæ to np.: inforacja dotycz¹ca dostêpnych si³ i œrodków, które og¹ byæ wykorzystane w akcji ratunkowej; inforacja o dostêpie do dróg i zniszczonych obszarów; inforacja o wyaganych dzia³aniach w zakresie poocy huanitarnej. Inforacje takie powinny byæ o liwe

3 ROLA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W ZARZ DZANIU KRYZYSOWYM 41 do wykorzystania w jak najkrótszy czasie. Ka de opóÿnienie w groadzeniu, dostêpie, u yciu i rozpowszechnianiu inforacji a negatywny wp³yw na jakoœæ podejowanych decyzji, a co za ty idzie na jakoœæ dzia³añ w odpowiedzi na sytuacjê kryzysow¹. Kolejny aspekte rozwa any podczas reagowania kryzysowego jest o liwoœæ wyiany inforacji poiêdzy s³u bai zaanga owanyi w dzia³ania operacyjne podczas zdarzeñ kryzysowych. Dlatego te, konieczne jest wykorzystanie odpowiedniej struktury i technologii do rozwi¹zania probleów dotycz¹cych danych i inforacji przestrzennych na potrzeby zarz¹dzania kryzysowego. Cele artyku³u jest oówienie i podkreœlenie roli infrastruktury inforacji przestrzennej jako struktury, która o e znacznie usprawniæ dzia³ania zwi¹zane z zarz¹dzanie kryzysowy,.in. poprawiæ jakoœæ decyzji podejowanych przez s³u by zarz¹dzania kryzysowego, czy te zwiêkszyæ efektywnoœæ i skutecznoœæ dzia³añ na ka dy pozioie zarz¹dzania kryzysowego. Ponadto przedstawiono odel koncepcyjny infrastruktury inforacji przestrzennej na potrzeby zarz¹dzania kryzysowego, opracowany na podstawie wyników badañ przeprowadzonych w Iranie (por. Mansourian et al., 2004a; 2004b; 2005; 2006) oraz odwo- ³uj¹cy siê do doœwiadczeñ innych pañstw w stosowaniu danych przestrzennych dla zarz¹dzania kryzysowego, w szczególnoœci w Australii projekt GeoInsight (2002). Œrodowisko zarz¹dzania kryzysowego Dynaika sytuacji kryzysowej wyaga bardzo szybkiej aktualizacji ró nego rodzaju danych i inforacji z ró nych organizacji, poniewa adna pojedyncza agencja, instytucja, urz¹d nie jest w stanie wytwarzaæ i aktualizowaæ wszystkich niezbêdnych inforacji na potrzeby zarz¹dzania kryzysowego. Podczas realizacji dzia³añ w zakresie reagowania kryzysowego, ró ne organizacje (np. stra po arna, pogotowie ratunkowe, policja) wspó³pracuj¹ ze sob¹ z racji du ego zró nicowania dzia³añ reagowania kryzysowego. Miêdzyorganizacyjna koordynacja operacji reagowania kryzysowego i kontrolowanie sytuacji zagro enia s¹ zwykle prowadzone przez Centru Bezpieczeñstwa, gdzie groadz¹ siê przedstawiciele zaanga owanych organizacji (Mansourian et al., 2004b). Takie organizacje jednoczeœnie wytwarzaj¹ i aktualizuj¹ swoje zbiory danych podczas codziennej dzia³alnoœci i w czasie sytuacji kryzysowej. Jeœli te zbiory danych s¹ fizycznie rejestrowane w odpowiednich bazach danych, wtedy dane i inforacje wyagane dla reagowania kryzysowego s¹ zawsze dostêpne dla producenta (wytwórcy) tych danych. Jeœli dodatkowo te inforacje s¹ wspó³dzielone i wyieniane z innyi jednostkai, wtedy takie zbiory danych s¹ równie dostêpne dla wiêkszej grupy zainteresowanych w œrodowisku zarz¹dzania kryzysowego. Jednak, aby o liwa by³a taka wyiana danych, poszczególni uczestnicy wyiany usz¹ zaipleentowaæ odpowiednie standardy danych i odele interoperacyjnoœci, aby uo liwiæ wykorzystanie inforacji w ró nych systeach. St¹d wywodzi siê idea wspó³pracy w tworzeniu i wspó³dzieleniu danych przestrzennych (Mansourian et al., 2004a). Zate dziêki wspó³pracy, zawsze o liwy jest dostêp do danych przestrzennych niezbêdnych dla zarz¹dzania kryzysowego. Aby osi¹gn¹æ ten cel, powinna istnieæ odpowiednia struktura, która to zapewni. Odpowiedzialnoœæ za utrzyanie inforacji powinna byæ rozdzielona poiêdzy ró ne organizacje i oparta na (Mansourian et al., 2004a):

4 42 AGNIESZKA CHOJKA odpowiednich i przyjêtych politykach (zasadach), odpowiednich standardach dla tworzenia danych, szkoleniu ludzi do pracy z tyi zbiorai danych, za³o eniu odpowiedniej sieci i oprograowania dla wyiany i wspó³dzielenia danych i inforacji, odpowiednich politykach (zasadach) dostêpu i u ycia danych i inforacji. Rys. 2. Koponenty wyagane dla poprawnie funkcjonuj¹cego œrodowiska zarz¹dzania kryzysowego (Ÿród³o: opracowanie w³asne na podstawie (Mansourian et al., 2004a)) Rysunek 2 przedstawia wyienione koponenty, które og¹ przyczyniæ siê do rozwoju odpowiedniego œrodowiska zarz¹dzania kryzysowego, gdzie zawsze o liwy bêdzie dostêp i u ycie danych i inforacji przestrzennej. Chocia odel wspó³pracy dla groadzenia i wspó³dzielenia danych przestrzennych o e rozwi¹zaæ proble ze zbieranie, dostêpe i rozpowszechnianie danych przestrzennych wyaganych na potrzeby reagowania kryzysowego, to jednak nadal istniej¹ ró ne ograniczenia techniczne (np. standardy i odele interoperacyjnoœci) i nietechniczne (np. spo³eczne, kulturowe i instytucjonalne), które tworz¹ bariery dla takiej wspó³pracy (Nedovic-Budic, Pinto, 1999; McDougall et al., 2002; Rajabifard, Williason, 2003). Dlatego te, usi byæ wykorzystana odpowiednia struktura, która u³atwi nawi¹zanie takiej wspó³pracy. W ten sposób o e byæ zastosowana infrastruktura inforacji przestrzennej (inicjatywa w zarz¹dzaniu danyi przestrzennyi), jako odpowiednia struktura dla stworzenia w³aœciwego œrodowiska zarz¹dzania kryzysowego, a w konsekwencji usprawniaj¹ca jego funkcjonowanie (Mansourian et al., 2006). Infrastruktura inforacji przestrzennej w zarz¹dzaniu kryzysowy Rosn¹ca potrzeba uporz¹dkowania danych w ró nych dziedzinach i przez ró ne organizacje, jak równie potrzeba stworzenia œrodowiska wspoagaj¹cego procesy podejowania decyzji, doprowadzi³a do opracowania idei infrastruktury inforacji przestrzennej (IIP). Jest to inicjatywa zierzaj¹ca do utworzenia œrodowiska, które zapewni u ytkowniko dostêp, wyszukiwanie i rozpowszechnianie danych przestrzennych w ³atwy i bezpieczny sposób. IIP pozwala na wspó³dzielenie danych, co prowadzi do oszczêdnoœci œrodków, czasu i wy-

5 ROLA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W ZARZ DZANIU KRYZYSOWYM 43 Rys. 3. Podstawowe koponenty infrastruktury inforacji przestrzennej (Ÿród³o: opracowanie w³asne na podstawie (Rajabifard et al., 2002)) si³ków podczas zdobywania nowych zbiorów danych. Redukuje siê w ten sposób koszty zwi¹zane z tworzenie i utrzyywanie danych oraz ich integracji z innyi zbiorai danych. IIP to równie zintegrowana, wielopozioowa hierarchia wzajenie powi¹zanych infrastruktur opartych na wspó³pracy i partnerstwie iêdzy ró nyi jej uczestnikai (Mansourian et al., 2006). Jak pokazano na rysunku 3, IIP sk³ada siê z: danych, polityk, sieci dostêpu i u³atwieñ obs³ugi danych (opartych na dostêpnych technologiach); standardów i zasobów ludzkich niezbêdnych dla efektywnego zbierania, zarz¹dzania, dostêpu, dostarczania i stosowania danych przestrzennych przez okreœlone s³u by i œrodowiska (Rajabifard et al., 2002). Dokonuj¹c przegl¹du podstawowych sk³adników IIP, o na wyró niæ ró ne kategorie koponentów, przyjuj¹c za kryteriu ró ne interakcje zachodz¹ce iêdzy eleentai tej struktury. Jedn¹ z tych kategorii jest relacja ludzie-dane, drug¹ zaœ sk³adniki zwi¹zane z technologi¹: dostêp do sieci, polityki i standardy. Natury obu tych kategorii s¹ bardzo dynaiczne, ze wzglêdu na ziany wystêpuj¹ce w spo³eczeñstwie (ludzie) i jego potrzeby, jak równie stale rosn¹ce zapotrzebowanie na ró nego rodzaju zbiory danych. Dodatkowo, wraz z szybki rozwoje technologii, ci¹gle zienia siê potrzeba ustalania nowych praw, ograniczeñ i odpowiedzialnoœci iêdzy ludÿi i danyi. Dlatego te, zintegrowana IIP nie o e sk³adaæ siê jedynie z saych danych przestrzennych, us³ug dodanych i u ytkowników koñcowych. Powinna zawieraæ równie inne wa ne zagadnienia dotycz¹ce interoperacyjnoœci, polityk i sieci (Mansourian et al., 2006). Wed³ug tego pogl¹du, ka dy (od u ytkownika do producenta), kto tylko chce ieæ dostêp do zbiorów danych usi wykorzystaæ koponent technologiczny. Maj¹c na uwadze powy sze rozwa ania, dla usprawnienia dzia³añ w zakresie zarz¹dzania kryzysowego, a szczególnie w fazie reagowania kryzysowego, o na wykorzystaæ IIP, która uo liwi wspó³pracê w zakresie tworzenia i wspó³dzielenia danych przestrzennych (Mansourian et al., 2006). IIP pozwala zdefiniowaæ zale noœci iêdzy ludÿi i danyi (rys. 3) oraz stworzyæ œrodowisko, w który ludzie bêd¹ ieæ o liwoœæ dostêpu, wyszukiwania i rozpowszechniania danych, przy wykorzystaniu podstawowych sk³adników tej struktury i odpowiednich odeli.

6 44 AGNIESZKA CHOJKA Szczegó³owe objaœnienie ka dego z wy ej wyienionych koponentów IIP pozwala opracowaæ odel koncepcyjny IIP, który o e przyczyniæ siê do u³atwienia dostêpu i u ycia danych przestrzennych na potrzeby zarz¹dzania kryzysowego (Mansourian et al., 2006). Autorzy projektu badawczego zrealizowanego w Iranie, zwracaj¹ równie uwagê na istotn¹ rolê technologii GIS w zarz¹dzaniu kryzysowy. GIS, jako integralna czêœæ IIP, wspoaga zbieranie i przechowywanie danych, jak równie podejowanie decyzji oparte na przetwarzaniu i analizie danych przestrzennych. St¹d te GIS, a zw³aszcza WebGIS, jest narzêdzie usprawniaj¹cy podejowanie decyzji dla zarz¹dzania kryzysowego, szczególnie w fazie reagowania (Mansourian et al., 2005; 2006). Model koncepcyjny IIP dla zarz¹dzania kryzysowego Piêæ podstawowych koponentów infrastruktury inforacji przestrzennej (rys. 3) ustala zale noœci iêdzy ludÿi i danyi, poprzez sk³adniki odnosz¹ce siê do technologii standardy, polityki i sieæ dostêpu. W zakresie standardów i polityk, producenci og¹ tworzyæ dane bez ich powielania i wspó³dzieliæ je tak, aby by³y one dostêpne i osi¹galne dla u ytkowników (³¹cznie z twórcai danych przetworzonych i u ytkownikai koñcowyi). Twórcy danych przetworzonych og¹ ieæ dostêp do danych i wzbogacaæ je dla u ytkowników koñcowych, innych twórców danych przetworzonych oraz dla swojego w³asnego u ytku. U ytkownicy koñcowi og¹ ieæ ³atwy dostêp do danych i wykorzystaæ je podczas swojej dzia³alnoœci. Realizowane jest to przy wykorzystaniu koponentu sieci dostêpu, który dostarcza fizyczne œrodowisko na potrzeby dostêpu i rozpowszechniania danych. G³ówne sk³adniki IIP i ich wzajene powi¹zania (rys. 3) og¹ byæ równie traktowane, jako odel koncepcyjny, poniewa opisuje on syste przy u yciu ogólnych pojêæ, bez odnoszenia siê do szczegó³ów ipleentacyjnych (Davies, 2003). W zwi¹zku z powy szy oraz na podstawie badañ przeprowadzonych w Iranie (.in. wyniki oceny organizacyjnej), zaproponowano odel koncepcyjny IIP dla zarz¹dzania kryzysowego (rys. 4). Zosta³ on opracowany przez rozszerzenie i wyjaœnienie ka dego z podstawowych koponentów IIP. Struktura ta definiuje jasne warunki wspó³pracy organizacji w tworzeniu i wspó³dzieleniu danych przestrzennych (Mansourian et al., 2006). Jak przedstawiono na rysunku 4, w koponencie dotycz¹cy ludzi, wyró niono trzy eleenty: dostawców danych, twórców danych przetworzonych i u ytkowników koñcowych (decydenci i pracownicy s³u b ratunkowych). Do ka dego eleentu przypisano odpowiednie organizacje. W ty kontekœcie, zwrócono uwagê na dwie grupy (Mansourian et al., 2006): agencje kartograficzne, szczególnie narodowe agencje kartograficzne, które nie s¹ obecnie cz³onkai œrodowiska zarz¹dzania kryzysowego, a wed³ug Mansouriana i innych (2006) powinny byæ uwzglêdnione; co wiêcej dla tych agencji powinny zostaæ przygotowane odpowiednie procedury standardowych operacji (dyrektywa organizacyjna, która ustala standardowy przebieg akcji reagowania kryzysowego); szkolenie i zatrudnienie grup ochotników (wolontariuszy) na potrzeby zbierania i analizy danych, co jak podkreœla Mansourian i inni (2006) jest istotne i bardzo korzystne, poniewa podobne grupy szkoli siê na potrzeby akcji poszukiwawczo-ratunkowych. W raach koponentu standardy, zidentyfikowano cztery eleenty: interoperacyjnoœæ, etadane, standardy jakoœci danych oraz wytyczne i specyfikacje. Zdanie Mansouriana i

7 ROLA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W ZARZ DZANIU KRYZYSOWYM Rys. 4. Model koncepcyjny infrastruktury inforacji irzestrzennej na potrzeby zarz¹dzania kryzysowego (Ÿród³o: opracowanie w³asne na podstawie (Mansourian et. al., 2005; 2006)) 45

8 46 AGNIESZKA CHOJKA innych (2006) na szczególn¹ uwagê zas³uguje interoperacyjnoœæ. Z uwagi na czas, który odgrywa kluczow¹ rolê w fazie reagowania kryzysowego, tworzone dane powinny daæ siê ³atwo zastosowaæ w systeach analizy danych, jak równie daæ siê zintegrowaæ w czasie rzeczywisty z ka dy inny systee. Nie powinno siê traciæ czasu na obróbkê danych (np. ziana foratów, definiowanie i przypisywanie referencji). Dlatego te, nie powinna istnieæ adna heterogenicznoœæ (niejednorodnoœæ) iêdzy systeai dostawców danych, twórcai danych przetworzonych i u ytkowników koñcowych. Wed³ug Mansouriana i innych (2006) istniej¹ trzy Ÿród³a heterogenicznoœci, które nale y wzi¹æ pod uwagê podczas standaryzacji seantyka, syntaktyka i niejednorodnoœæ ideowa. Heterogenicznoœæ seantyczna dotyczy.in. ró nic w definicjach, jednostkach eleentarnych, strukturach i uk³adach wspó³rzêdnych warstw danych. Heterogenicznoœæ syntaktyczna odnosi siê do ró nicy w oprograowaniu, sprzêcie, systeie zarz¹dzania baz¹ danych i foracie danych, który jest stosowany przez dostawcê i analizatora danych. Heterogenicznoœæ ideowa dotyczy ró nic w odelu danych, kodowaniu danych i topologii. Inny wa ny sk³adnikie, szczególnie dla analizatorów danych, w raach kategorii standardów odelu IIP s¹ etadane, czyli dane o dostêpnych i osi¹galnych warstwach danych. Metadane usz¹ istnieæ, aby twórcy danych przetworzonych i u ytkownicy koñcowi ogli ³atwo zidentyfikowaæ dostêp do danych i wykorzystaæ te warstwy danych, które najlepiej odpowiadaj¹ ich wyaganio, jak równie, aby óc oceniæ jakoœæ i wiarygodnoœæ zbiorów danych. Dziêki zastosowaniu standardów jakoœci (kolejny sk³adnik w kategorii standardów) do tworzenia danych, dane dostêpne dla reagowania kryzysowego s¹ wiarygodne. Równie istotne dla ró nych zadañ zwi¹zanych z danyi przestrzennyi s¹ wytyczne i specyfikacje, poniewa opisuj¹ one jak nale y wykonaæ zadania i opracowaæ standardy procedur. Na rysunku 4 okreœlono wyagania dla poszczególnych eleentów w kategorii dotycz¹cej standardów. Kolejny wa ny sk³adnikie IIP s¹ polityki, poniewa og¹ one u³atwiæ uczestnictwo organizacji w inicjatywie IIP. Odpowiednie polityki IIP og¹ zachêciæ organizacje do nawi¹zania partnerskiej wspó³pracy. Model rozwoju IIP, uk³ady instytucjonalne, polityka standardów, polityka dostêpu, przygotowanie œrodowiska, zdolnoœæ budowania i organizacja IIP to wyagania, które zidentyfikowano w kontekœcie polityk. Zgodnie z rysunkie 4, dla odelu rozwoju IIP, zaproponowano podejœcie oparte na produkcie (Rajabifard et al., 2002). Powode by³a obecna zdolnoœæ technologiczna œrodowiska zarz¹dzania kryzysowego i obecny status wyaganych danych przestrzennych dla zarz¹dzania kryzysowego (dostêpnoœæ danych). Aby organizacje og³y uczestniczyæ w inicjatywie IIP, niezbêdne s¹ foralne upowa nienia. Jednak oprócz tego, wyagane s¹ odpowiednie polityki, które aj¹ u³atwiæ uczestnictwo organizacji w tworzeniu i wspó³dzieleniu danych przez usuniêcie barier i zachêcanie organizacji do nawi¹zywania wspó³pracy. W ty wzglêdzie wyró niono dodatkowo cztery kategorie w koponencie polityk odelu IIP, których zadanie jest uo liwienie uczestnictwa organizacji w inicjatywie IIP. S¹ to: polityka dostêpu, przygotowanie œrodowiska, zdolnoœæ budowania i porozuienia instytucjonalne. Okreœlenie i respektowanie praw autorskich i praw pokrewnych oraz ochrona prywatnoœci w kontekœcie danych przestrzennych s¹ wa nyi zadaniai, które nale y uwzglêdniæ w raach polityki dostêpu (Mansourian et al., 2006). Inny czynnikie w tej kategorii, który warto uwypukliæ, jest ustalanie cen danych i bezpieczeñstwa w zakresie dostêpu do danych. Zdolnoœæ budowania, rozuiana jako rozwijanie podstawowych zasobów organizacji, b¹dÿ te budowanie przewagi konkurencyjnej, to.in. zwiêkszenie zdolnoœci nawi¹zywania trwa³ej wspó³pracy iêdzy organizacjai sektora rz¹dowego, prywatnego i akadeickiego.

9 ROLA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W ZARZ DZANIU KRYZYSOWYM 47 W kontekœcie przygotowania œrodowiska, podkreœla siê aspekty kulturowe wspó³dzielenia danych i dostarczania odpowiedniego œrodowiska politycznego (Mansourian et al., 2006). Aby u³atwiæ nawi¹zywanie wspó³pracy przez usuniêcie barier instytucjonalnych, nale y wzi¹æ pod uwagê porozuienia instytucjonalne w odniesieniu do nadzoru danych, przep³ywu finansów, rodzaju wspó³pracy iêdzy sektore prywatny a akadeicki. Kolejn¹ wa n¹ kwesti¹, na któr¹ zwraca uwagê Mansourian i inni (2006), s¹ zasady dotycz¹ce praktycznego stosowania standardów przez dostawców danych i twórców danych przetworzonych, w celu zapewnienia interoperacyjnoœci systeów i integracji zbiorów danych. Dla skoordynowania i przeprowadzenia dzia³añ w raach IIP, wyagana jest jej odpowiednia organizacja. Instytucja koordynuj¹ca, inister i grupy robocze, to trzy warstwy zalecane dla tej kategorii. Instytucja koordynuj¹ca IIP powinna ieæ wysok¹ pozycjê w œrodowisku, aby óc narzucaæ odpowiednie zarz¹dzenia dla innych jego uczestników. Wspó³dzielenie danych polega na fizyczny przeniesieniu danych od dostawców i twórców danych przetworzonych do u ytkowników. Trzy g³ówne czynniki, które nale y rozwa- yæ pod wzglêde sieci dostêpu to: syste kounikacji, echaniz sieci i czas reakcji. Odnoœnie danych, skala i rozdzielczoœæ, zawartoœæ, rejestrowanie (narzêdzia i echanizy), narzêdzia dostêpu i analizy, zarz¹dzanie baz¹ danych oraz etadane zosta³y zidentyfikowane jako czynniki istotne w tej kategorii. Ka dy z nich zosta³ objaœniony na rysunku 4. Z powodu zapotrzebowania na ró n¹ szczegó³owoœæ danych i inforacji dla ró nego rodzaju decyzji w raach zarz¹dzania kryzysowego, wyagane s¹ zbiory danych o ró nych skalach. Do pozyskiwania ró nego rodzaju danych potrzebne s¹ równie obrazy satelitarne i lotnicze o ró nej rozdzielczoœci przestrzennej, spektralnej (np. spektru widzialne, podczerwone) i radioetrycznej. Podczas realizacji projektu badawczego w Iranie, zaprojektowany syste oparto na centralnej bazie danych. By³o to podyktowane bie ¹c¹ zdolnoœci¹ i sytuacj¹ kulturow¹ œrodowiska zarz¹dzania kryzysowego. Centralna baza danych pozwala, zdanie autorów projektu, na wiêksz¹ kontrolê tworzonych zbiorów danych, a ty say ca³ej bazy danych. Jednak wykorzystanie rozproszenia IIP w œrodowiskach zarz¹dzania kryzysowego i zastosowanie rozproszonych baz danych i systeów GIS wydaje siê byæ lepsz¹ alternatyw¹ dla aktualnie zalecanych standardów systeów baz danych. Podsuowanie i wnioski W artykule opisano rolê infrastruktury inforacji przestrzennej, która a wspieraæ realizacjê operacji w zakresie zarz¹dzania kryzysowego. Przedstawiono równie odel koncepcyjny IIP na potrzeby zarz¹dzania kryzysowego, który a zapewniæ, zdanie jego twórców, sprawniejsze zbieranie, wspó³dzielenie, dostêp, u ycie i zarz¹dzanie danyi przestrzennyi. Model ten zosta³ opracowany na podstawie ró nych technicznych i nietechnicznych cech œrodowiska zarz¹dzania kryzysowego w Iranie. Wyniki projektu pilota owego, który przeprowadzono we wspó³pracy z 12 organizacjai ze œrodowiska zarz¹dzania kryzysowego w Iranie, potwierdzi³y u ytecznoœæ IIP dla efektywnego i skutecznego zarz¹dzania kryzysowego, szczególnie dla fazy reagowania. Wykorzystanie struktury IIP zapewnia dostêp do rzetelnych i aktualnych danych przestrzennych podczas reagowania kryzysowego. Ponadto udowodniono, e odpowiedni narzêdzie, które o e byæ wykorzystane do analizy danych, a w konsekwencji do koordynacji i kontro-

10 48 AGNIESZKA CHOJKA li sytuacji kryzysowej jest syste GIS obs³ugiwany za pooc¹ przegl¹darki internetowej (WebGIS). Wed³ug autorów projektu, opracowana IIP dla zarz¹dzania kryzysowego, pozwala ka - dej zaanga owanej organizacji ograniczyæ czasu trwania reakcji, co najniej do 1/3, przez dostêpnoœæ i osi¹galnoœæ wszystkich inforacji oraz przeprowadzenie odpowiedniego planowania przed faz¹ reagowania. Zaprezentowany w artykule odel koncepcyjny IIP dla zarz¹dzania kryzysowego stanowi bardzo ciekawe rozwi¹zanie, które zdanie autorki, warto zaadaptowaæ do polskich warunków, gdy probley zarz¹dzania kryzysowego i infrastruktury krytycznej nabieraj¹ coraz wiêkszego znaczenia, zw³aszcza w sytuacji nasilania siê terroryzu i gwa³townych zian kliatycznych w Polsce. Jednak adaptacja powy szego odelu powinna równie uwzglêdniæ wyniki realizacji ró - nych inicjatyw Unii Europejskiej, takich jak np. INSPIRE, GMES, GEOSS czy SEIS, które bezpoœrednio lub poœrednio odnosz¹ siê do ogólnie pojêtego bezpieczeñstwa, a co za ty idzie zarz¹dzania kryzysowego. Ze wzglêdu na specyfikê œrodowiska zarz¹dzania kryzysowego, idealny rozwi¹zanie by³oby stosowanie przez wszystkich jego uczestników tego saego oprograowania, najlepiej jednej konkretnej firy. W gospodarce rynkowej jest to warunek nieo liwy do spe³nienia. Dlatego w œrodowisku zarz¹dzania kryzysowego nale y przyj¹æ standardy techniczne IIP zalecane przez Uniê Europejsk¹ w dyrektywie INSPIRE. Istotne znaczenie dla zarz¹dzania kryzysowego a tak e realizacja projektu GMES (ang. Global Monitoring for Environent and Security) Globalnego Monitoringu Œrodowiska i Bezpieczeñstwa, którego nadrzêdny cele jest obserwacja Ziei, groadzenie oraz analiza danych o stanie œrodowiska przyrodniczego oraz wczesne ostrzeganie o jego zagro eniach, zarówno tych o charakterze naturalny (powodzie, tsunai, trzêsienia ziei, osuwiska), jak i spowodowanych dzia³alnoœci¹ cz³owieka. Bezpoœredni zwi¹zek z zarz¹dzanie kryzysowy aj¹ dwa projekty realizowane w raach GMES: G-MOSAIC (ang. GMES services for Manageent of Operations, Situation Awarenes and Intelligence for regional Crises) serwisy GMES dla zarz¹dzania operacjai, gotowoœci¹ kryzysow¹ i wywiade w kryzysach regionalnych, SAFER (ang. Services and Applications for Eergency Response) serwisy i aplikacje dla reakcji ratunkowych. Z kolei bogaty Ÿród³e danych dla œrodowiska zarz¹dzania kryzysowego og¹ byæ progray SEIS (ang. Shared Environental Inforation Syste) zintegrowany syste inforacji o œrodowisku, czy te GEOSS (ang. Global Earth Observation Syste of Systes) Globalny Syste Systeów Obserwacji Ziei, który a za zadanie.in. uo liwiæ zapobieganie skutko kataklizów oraz usprawniæ onitorowanie zian kliatu, a tak e dok³adniejsze prognozowanie pogody. Œwiat, a w ty i Polska, stoi w obliczu nowej jakoœci i wyiaru zagro eñ, do których (jak pokazuj¹ ostatnie wydarzenia powódÿ 2010 r.) nasz kraj chyba nie jest jeszcze w pe³ni przygotowany organizacyjnie i psychologicznie. Jednak ten stan o e ulec poprawie,.in. dziêki wykorzystaniu doœwiadczeñ innych krajów w zakresie rozwi¹zañ udoskonalaj¹cych dzia³ania i operacje w zakresie zarz¹dzania kryzysowego. Dlatego te, intencj¹ autorki jest przeprowadzenie badañ w zakresie przystosowania wy ej opisanego odelu IIP do warunków polskiego œrodowiska zarz¹dzania kryzysowego oraz przetestowanie go na wybrany przypadku studialny.

11 ROLA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W ZARZ DZANIU KRYZYSOWYM 49 Literatura Adahl, G., 2002: Disaster Response: GIS for public safety. ESRI, Redlands California. Bruzewicz, A.J., 2003: Reote sensing iagery for eergency anageent. [In:] Cutter, S.L., Richardson, D.B., Wilbanks, T.J. (eds.), Geographical Diension of Terroris. Toutledge, New York and London, 1-6. Cutter, S.L., Richardson, D.B., Wilbanks, T.J., 2003: The Geographic Diension of Terroris. Toutledge, New York and London, 274 pp. Davies, J., 2003: Expanding Spatial Data Infrastructure odel to support spatial wireless applications. Ph.D. Dissertation, Departent of Geoatics, The University of Melbourne, Melbourne, Australia, 210 pp. Donohue, K., 2002: Using GIS for all-hazard eergency anageent. GeoInsight, 2002: Spatial inforation network for eergency anageent in Australia. [In:] Suary of Proceedings GeoInsight Workshop, Technik Group, Australia, 18pp. Jain, S., McLean, C., 2003: A fraework for odeling and siulation for eergency response. [In:] Proceedings the 2003 Winter Siulation Conference, New Orleans, Louisiana, USA, 9 pp. Kunikowski J., 2002: Wiedza i edukacja dla bezpieczeñstwa. Warszawa. Mansourian A., Rajabifard A., Valadan Zoej M. J., Williason I., 2004a: Developing Spatial Data Infrastructure to facilitate disaster anageent. GISdevelopent.net, Mansourian A., Rajabifard A., Valadan Zoej M. J., Williason I., 2004b: SDI for disaster anageent to support sustainable developent. Map Asia Conference, Beijing, China, GISdevelopent.net Mansourian A., Rajabifard A., Valadan Zoej M. J., 2005: SDI conceptual odeling for disaster anageent. ISPRS Workshop on Service and Application of Spatial Data Infrastructure, XXXVI (4/W6), October 14-16, Hangzhou, China. Mansourian A., Rajabifard A., Valadan Zoej M. J., Williason I., 2006: Using SDI and web-based syste to facilitate disaster anageent. Coputers & Geosciences 32, Materia³y z XIV edycji konferencji z cyklu Zarz¹dzanie Kryzysowe i Ratownictwo: Monitorowanie zagro- eñ w zarz¹dzaniu kryzysowy. 27 stycznia 2010 r., Warszawa. McDougall, K., Rajabifard, A., Williason, I.P., 2002: Fro little things big things grow: building the SDI fro local governent up. [In:] Proceedings Joint AURISA and Institution of Surveyors Conference, Adelaide, South Australia, 9 pp. Nedovic-Budic, Z., Pinto, J.K., Understanding interorganizational GIS activities: a conceptual fraework. Journal of Urban and Regional Inforation Systes Association (URISA) 11 (1), Rajabifard, A., Feeney, M.E.F., Williason, I.P., 2002: Future directions for SDI developent. Int. J. Appl. Earth Observation Geoinforation 4 (1), Rajabifard, A., Williason, I.P., 2003: Anticipating the cultural aspects of sharing for SDI developent. [In:] Proceedings Spatial Science 2003 Conference, Canberra, Australia, 9pp. SNDR, A national hazards inforation strategy: reducing disaster losses through better inforation. National Science and Technology Council, Coittee on the Environent and Natural Resources, Subcoittee on Natural Disaster Reduction (SNDR), Washington, DC, April, 44 pp. UN-ISDR, 2003: Terinology on disaster risk reduction (working docuent). Basic ters of disaster risk reduction. International Strategy for Disaster Reduction, United Nations, Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowy (Dz.U nr 89 poz. 590). Zasady dzia³añ kryzysowych, 2010: Toruñ, Pabianice, powiat.pabianice.pl/etadot/index.pl?iid=3750&isa=category

12 50 AGNIESZKA CHOJKA Abstract Spatial Inforation Infrastructure and related geo-inforation technology are significant in the doain of disaster anageent. A quick access to reliable, accurate and up-to-date spatial inforation describing the current situation is a very iportant aspect of disaster response. This includes inforation about available resources that ay be used for rescue operation, access to roads and daaged areas, required disaster response operations concerning huanitarian aid. This inforation should be available and accessible for use in a short period of tie. Any proble or delay in data collection, access, usage and disseination ay have negative ipact on the quality of decision-aking and hence the quality of disaster response. The ability of sharing and exchange inforation between organizations involved in disaster response operations is another challenge in disaster anageent. Therefore, it is necessary to utilize an appropriate fraework and technology to resolve probles concerning spatial data and inforation for disaster anageent. The ai of this paper is to discuss and ephasize the role of Spatial Inforation Infrastructure as a fraework for facilitating disaster anageent, aong other things iproving the quality of decision-aking or increasing efficiency and effectiveness at all levels of disaster anageent activities. Moreover, this paper presents a conceptual odel of IIP for disaster anageent. dr in. Agnieszka Chojka

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 5

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 5 Inicjatywa POLSKIE OWS-5 TOWARZYSTWO kolejny etap rozwoju INFORMACJI i haronizacji PRZESTRZENNEJ specyfikacji OGC... ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 TOM VI ZESZYT 5 65 INICJATYWA OWS-5 KOLEJNY ETAP ROZWOJU I HARMONIZACJI

Bardziej szczegółowo

MISJA GEOMATYKI W ROZWOJU LEŒNICTWA MISSION OF GEOMATICS IN DEVELOPMENT OF FORESTRY

MISJA GEOMATYKI W ROZWOJU LEŒNICTWA MISSION OF GEOMATICS IN DEVELOPMENT OF FORESTRY POLSKIE Misja TOWARZYSTWO geomatyki w rozwoju INFORMACJI leœnictwa PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 4 9 MISJA GEOMATYKI W ROZWOJU LEŒNICTWA MISSION OF GEOMATICS IN DEVELOPMENT OF

Bardziej szczegółowo

Celem niniejszego artyku³u jest zaprezentowanie rozwi¹zania dla usprawnienia systemu

Celem niniejszego artyku³u jest zaprezentowanie rozwi¹zania dla usprawnienia systemu Aleksandra ZIÊBA, Anna WRÓBLEWSKA Warszawa System Zarz¹dzania Wiedz¹ dla Zarz¹dzania Kryzysowego 1. Wprowadzenie Celem niniejszego artyku³u jest zaprezentowanie rozwi¹zania dla usprawnienia systemu zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1 Projekt GEOPORTAL.GOV.PL POLSKIE TOWARZYSTWO i jego znaczenie INFORMACJI dla udostêpniania PRZESTRZENNEJ danych PZGiK ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1 57 PROJEKT GEOPORTAL.GOV.PL I JEGO ZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Chojka. Katedra Geodezji Szczegó³owej, Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Agnieszka Chojka. Katedra Geodezji Szczegó³owej, Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie ADAPTACJA TECHNOLOGII POLSKIE MDA TOWARZYSTWO DO BUDOWY SYSTEMU INFORMACJI GEOINFORMACYJNEGO PRZESTRZENNEJ NA POZIOMIE GMINY ROCZNIKI GEOMATYKI 2009 m TOM VII m ZESZYT 5(35) 25 ADAPTACJA TECHNOLOGII MDA

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego PRZETWARZANIE POLSKIE CHMUROWE TOWARZYSTWO W GIS NA PRZYK ADZIE INFORMACJI MA OPOLSKIEJ PRZESTRZENNEJ INFRASTRUKTURY... ROCZNIKI GEOMATYKI 2010 m TOM VIII m ZESZYT 6(42) 131 PRZETWARZANIE CHMUROWE W GIS

Bardziej szczegółowo

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Rola serwisów POLSKIE WMS WFS TOWARZYSTWO i generalizacji w INFORMACJI upowszechnianiu PRZESTRZENNEJ informacji geograficznej ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 4 77 ROLA SERWISÓW WMS WFS I GENERALIZACJI

Bardziej szczegółowo

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne Katarzyna ROSTEK, Micha³ WITEK ZNACZENIE ANALIZY I RAPORTOWANIA DANYCH W PROCESIE ZARZ DZANIA PRZEDSIÊBIORSTWEM 1. Wprowadzenie W sytuacji dynamicznych zmian gospodarczych brak odpowiednich systemów raportowania

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 7

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 7 Ontologie w SDI POLSKIE oraz koncepcja TOWARZYSTWO ich wykorzystania INFORMACJI do budowy PRZESTRZENNEJ inteligentnego geoportalu ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 7 23 ONTOLOGIE W SDI ORAZ KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 1-2 (81-82)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT

Bardziej szczegółowo

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Krzysztof Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju System zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

PRÓBA BUDOWY APLIKACJI NARZÊDZIOWEJ GIS NA PODSTAWIE MODELU POJÊCIOWEGO AN ATTEMPT AT BUILDING GIS APPLICATION ON THE BASIS OF THE CONCEPTUAL MODEL

PRÓBA BUDOWY APLIKACJI NARZÊDZIOWEJ GIS NA PODSTAWIE MODELU POJÊCIOWEGO AN ATTEMPT AT BUILDING GIS APPLICATION ON THE BASIS OF THE CONCEPTUAL MODEL Próba budowy POLSKIE aplikacji TOWARZYSTWO narzêdziowej GIS INFORMACJI na podstawie PRZESTRZENNEJ modelu pojêciowego ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 1 7 PRÓBA BUDOWY APLIKACJI NARZÊDZIOWEJ GIS

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3 Trendy i problemy POLSKIE rozwoju TOWARZYSTWO systemów i zastosowañ INFORMACJI geoinformacji PRZESTRZENNEJ w samorz¹dzie ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3 159 TRENDY I PROBLEMY ROZWOJU SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Czasopismo naukowe za³o one w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze Administratio Locorum Gospodarka Przestrzenna Real Estate Management 13(4) 2014 Bydgoszcz Kraków Lublin

Bardziej szczegółowo

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Serpente Project PUBLIKACJA FINALNA Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Spis treœci: Wstêp Krótki przegl¹d projektu Serpente Cele koñcowej publikacji Serpente Polityka i

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ustawiczna DOROS YCH 2(49)/2005. Polish Journal of Continuing Education. Komentarz Commentary

EDUKACJA ustawiczna DOROS YCH 2(49)/2005. Polish Journal of Continuing Education. Komentarz Commentary EDUKACJA ustawiczna DOROS YCH Polish Journal of Continuing Education RADA PROGRAMOWA Programme council dr hab. Henryk Bednarczyk, prof. ITeE, WSP ZNP; mgr Zenon Gaworczuk, dr Christ Gronkholm ( inlandia),

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1

ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1 Systemy POLSKIE informacji TOWARZYSTWO przestrzennej dla planów INFORMACJI zagospodarowania PRZESTRZENNEJ przestrzennego... ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1 81 SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Bardziej szczegółowo

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Nr 8 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2014 WOJCIECH STANKIEWICZ Olsztyn DOI : 10.14746/rie.2014.8.18 Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Etap kreowania funduszy unijnych jest

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo