Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informatycznego (określanego dalej jako System ) służącego do rozprowadzania i rozliczania mandatów karnych oraz do ewidencjonowania wpływów i należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, wraz z wdrożeniem i świadczeniem usługi serwisowania oraz zakupem serwera, zasilacza awaryjnego do serwera oraz siedmiu drukarek sieciowych, obejmująca: 1) dostawę i wdrożenie w siedzibie Zamawiającego Systemu, w tym w szczególności: a) dostarczenie niezbędnego oprogramowania systemowego i bazodanowego w wersji 50 (pięćdziesięcio) stanowiskowej dla części Systemu działającej w sieci wewnętrznej oraz nieograniczonej liczbie dostępów do modułu wprowadzania mandatów karnych dla organów uprawnionych do nakładania grzywien, b) dokonanie migracji danych z aktualnie użytkowanego systemu rozliczania mandatów, c) dostarczenie opisu architektury Systemu, d) dostarczenie instrukcji: techniczno-bazodanowych, administratora, użytkownika, instalacji oprogramowania, e) dostarczenie ostatniej wersji instalacyjnej oprogramowania na niezabezpieczonym przed odczytem nośniku, f) dostarczenie i wdrożenie systemu archiwizacji danych (dla Systemu), g) udzielenie licencji na czas nieoznaczony na korzystanie z oprogramowania, h) przeprowadzenie przez wykonawcę niezbędnych szkoleń w zakresie dostarczonego oprogramowania, i) dostarczenie opisu Systemu, zgodnego z wymogami ustawy o rachunkowości, a mianowicie zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji, 2) usługę serwisową wdrożonego Systemu, w tym w szczególności: a) udzielenie gwarancji na System na okres 24 miesięcy, liczony od daty obustronnego podpisania bez uwag protokołu odbioru, b) świadczenie w okresie gwarancyjnym bezpłatnego wsparcia wdrożonego Systemu, usługi helpdesk na zasadach przedstawionych w pkt. IV. 9. c) wykonywanie serwisu systemu archiwizacji danych, 3) dostawę serwera, zasilacza bezprzerwowego UPS i siedmiu drukarek sieciowych wg załącznika nr 5 do SIWZ. Strona 1 z 6

2 II. Wymagania niezbędne dla Oddziału Postępowania Mandatowego w Wydziale Finansów i Budżetu WUW podstawowe funkcjonalności systemu dotyczące prowadzenia gospodarki mandatami karnymi. 1. Gospodarowanie bloczkami mandatowymi: a) ewidencja, rozliczanie, inwentaryzacja bloczków, b) salda jednostek nakładających grzywny, c) rejestr wydanych, sprzedanych i zwróconych bloczków, d) istnienie mechanizmu automatycznej kontroli systemu nad właściwym gospodarowaniem bloczkami mandatowymi zwracanymi przez jednostki odcinkami mandatów karnych. 2. Ewidencja przypisów należności: a) wprowadzanie, aktualizacja i weryfikacja przypisów, b) import przypisów z zewnętrznych nośników danych (np. od Policji), c) eksport zarejestrowanych przypisów do systemu F-K, d) wprowadzanie nowego dłużnika i edycja danych istniejącego dłużnika z zachowaniem pełnej historii zapisów dotyczących dłużnika, takich jak: imię i nazwisko, pesel, imię ojca, imię matki, informacje adresowe, wystawione lub wycofane tytuły wykonawcze, mandaty rozłożone na raty, częściowe zapłaty, e) wyszukiwanie informacji o osobach, które już wcześniej były ukarane mandatem karnym, możliwość podglądu informacji i uzupełnienia danymi uzupełnianych formatek, f) sprawdzenie formalne przy wprowadzaniu danych, np. poprawność numeru PESEL lub sprawdzenie czy osoba ukarana skończyła 17 lat, g) sprawdzenie poprawności i unikalności numeru i serii mandatu. 3. Ewidencja wpłat należności: a) wprowadzanie, aktualizacja i weryfikacja wpłat, b) automatyczne łączenie wpłat z przypisami należności, istnienie mechanizmu weryfikacji poprawności jego przypisania, c) import wpłat z systemu bankowości elektronicznej NBP Video-Tel z automatycznym rozliczaniem przypisu, d) podczas księgowania wpłaty do mandatu możliwość dostępu do pełnej historii danego mandatu (wcześniejsze wpłaty, rozłożenia na raty, przedawnienia, tytuły wykonawcze itp.), e) opis dokonującego wpłaty: zobowiązany, Urząd Skarbowy (zwany dalej US), Komornik Sądowy (zwany dalej KS), kasa Urzędu, f) ewidencjonowanie opłat komorniczych i prowizji bankowych do wpłat przekazanych przez US, g) ewidencjonowanie kosztów egzekucyjnych należnych US, a mylnie przekazanych przez zobowiązanego na rachunek bankowy wierzyciela. 4. Ewidencja tytułów wykonawczych (zwanych dalej TW): a) pojedyncze i zbiorcze wystawianie TW do niezapłaconych mandatów karnych oraz ich wydruk wraz z ewidencją w podziale na US, możliwość wskazania przez użytkownika liczby TW jaka ma zostać jednorazowo wystawiona oraz liczby dni opóźnienia w dokonaniu płatności, wskazanie US lub województwa, powiatu, miejscowości itp. dla których mają zostać wystawione TW, b) automatyczne i pojedyncze ustalanie US z możliwością zmiany przypisanego US z zachowaniem historii dokonanych zmian, c) aktualizacja i weryfikacja TW, d) oznaczanie daty i statusu dokonania przez organ egzekucyjny zwrotu TW (np. zapłacony, przedawniony, umorzenie przez US postępowania egzekucyjnego z powodu nieściągalności należności, zgonu ukaranego, na żądanie wierzyciela, TW zawiera wady formalne, inne); Strona 2 z 6

3 wdrożenie mechanizmu weryfikacji zasadności zwrotu, np. wyegzekwowania lub uregulowania pełnej kwoty należności, braku wymagalności należności, daty przedawnienia się należności, ewidencjonowania decyzji, postanowienia, rozszerzenie informacji o przekazaniu TW do KS itp., e) prowadzenie rejestrów TW przekazanych do egzekucji przez poszczególne US, f) automatyczne generowanie wycofań TW w przypadku uregulowania należności (również w sytuacji, gdy pierwsza wpłata częściowa została dokonana przez US, a kolejna regulująca w całości zobowiązanie przez zobowiązanego) oraz zmniejszeń należności (częściowe wpłaty), g) zaznaczanie TW przekazanych przez US do innego, właściwego organu egzekucyjnego w przypadku zmiany przez zobowiązanego US lub zbiegu egzekucji (administracyjnej i sądowej) z zachowaniem pełnej historii zapisów; w przypadku niewystawienia jeszcze dla płatnika TW na inne niezapłacone mandaty karne wdrożenie mechanizmu weryfikacji poprawności wprowadzonych do systemu danych osobowych, ich edycji i przypisania właściwego US, h) wydruk wycofań TW dla mandatów zapłaconych i uchylonych przez sąd zarówno do US, jak i KS, i) wystawianie i drukowanie duplikatów TW oraz oznaczenie w Systemie, że do danego mandatu wystawiono duplikat TW z datą jego wystawienia, j) wznowienia TW i ich wydruk z ewidencją oraz oznaczenie w programie, że do danego mandatu karnego wznowiono TW z datą wznowienia, k) możliwość oznaczenia mandatów, do których nie powinien wydrukować się TW pomimo braku wpłaty, wraz z opisem przyczyny oznaczenia takiego mandatu oraz raport takich mandatów. 5. Możliwość przekazywania w formie elektronicznej TW oraz wycofań i umniejszeń do US w sposób wskazany przez Ministerstwo (MSW i / lub MF) obecnie za pomocą pliku wymiany w formacie XML, z gotowością dostosowania (w ramach serwisu) do przekazywania poprzez platformę e-puap bądź inną wskazaną przez Ministerstwo. 6. Możliwość drukowania wystawionych TW w trybie graficznym i tekstowym zapewniając: a) możliwość samodzielnego definiowania maksymalnego rozmiaru paczki TW, tj. liczby pojedynczych kompletnych TW zaznaczanych do wydruku jednorazowo z możliwością drukowania wszystkich niewydrukowanych jeszcze TW jako paczka (System sam określa rozmiar paczki) oraz z domyślnym ustawieniem liczby 100 sztuk TW w paczce, b) wydruk kompletnych TW wybranych z poziomu programu, z opcją zaznaczenia jednym przyciskiem całej paczki lub ręcznego zaznaczania wybranych TW oraz wydruk ewidencji TW celem przekazania jej do US wraz z TW, c) automatyczne zaznaczanie w systemie wydrukowanych TW z podaniem daty ich drukowania oraz zapewnieniem weryfikacji zaznaczania na wypadek, gdyby po wysłaniu paczki TW do drukarki wydruk zakończył się niepowodzeniem. Przykład: interakcja z użytkownikiem, który potwierdza poprawność wydruku lub możliwość odznaczania TW zaznaczonych jako wydrukowane, także odznaczanie całych paczek określonych w punkcie b), d) informacja przed rozpoczęciem drukowania o istnieniu w paczce TW już drukowanych i możliwość każdorazowej decyzji operatora o tym, czy system powinien zredukować paczkę wyłącznie do TW jeszcze niedrukowanych, czy też kontynuować proces drukowania z bieżącą paczką, e) zapewnienie możliwości przerwania drukowania paczki, a następnie wznowienia tego procesu w dowolnym momencie, bez potrzeby wyszukiwania TW, na którym proces ten przerwano, f) dostęp do ustawień parametrów wydruku TW (skalowanie, definiowanie marginesów, wybór stron do wydruku, możliwość dodania tekstu stałego do każdego TW), w tym dostęp do odpowiednich opcji wydruku drukarki. Ustawienia domyślne powinny umożliwić poprawne drukowanie w trybie tekstowym na drukarce igłowej typu PRINTRONIX (wydruki na składance komputerowej od 1 do 3 warstw papieru z perforacją), g) możliwość wyświetlania podglądu wydruku przed samym drukowaniem i możliwość wyłączenia tego podglądu, h) wykaz TW z zaznaczeniem TW już wydrukowanych powinien zawierać możliwość wyszukiwania, filtrowania i sortowania, w tym wyszukiwania według kryterium nazwiska i imienia osoby Strona 3 z 6

4 ukaranej, i) drukowanie TW, wycofań i umniejszeń na posiadanych przez Zamawiającego urządzeniach PRINTRONIX. 7. Słowniki US, gmin, miejscowości (powiązanie miejscowości z odpowiednią gminą i US oraz ulic w miejscowościach, w których znajduje się więcej niż jeden US), wystawców mandatów z możliwością ich edycji. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia oraz aktualizacji słowników w ramach serwisu. 8. Raporty mandatów karnych przedawnionych, nadpłaconych, zadłużonych (z możliwością podziału na kredytowane, gotówkowe, zaoczne), rozłożonych na raty, zapłaconych po wystawieniu TW, uchylonych przez sąd lub druków unieważnionych, zaewidencjonowanych opłat komorniczych, kosztów egzekucyjnych, prowizji bankowych, wpłat nieprzypisanych do numeru mandatu (wpłata na nazwisko bez podania numeru mandatu), wpłat od nieznanych płatników (wpłata na numer mandatu, którego brak w bazie). 9. Wystawianie przelewów dot. zwrotów nadpłat i błędnych wpłat: a) generowanie przelewów do US i przelewów indywidualnych, b) eksport danych do systemu bankowości elektronicznej NBP Video-Tel. 10. Zabezpieczenie możliwości uzupełniania informacji przy danych mandatach o uiszczonych przez wierzyciela zaliczkach przekazywanych KS na poczet wydatków egzekucyjnych oraz o kosztach powstałych w toku prowadzonej egzekucji. 11. Rozkładanie na raty pełnej należności oraz należności, która została częściowo uregulowana przed wydaniem decyzji o rozłożeniu na raty oraz odraczanie terminów płatności należności. 12. Rejestrowanie harmonogramu ratalnego dla wybranego mandatu karnego zgodnie z wydaną decyzją oraz generowanie pisma o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego. 13. Weryfikacja przez system regulowania przez zobowiązanego grzywny zgodnie z zarejestrowanym planem ratalnym, powiadamianie operatora o płatniku nieregulującym grzywny zgodnie z ustalonym planem ratalnym oraz generowanie pisma o odwieszeniu postępowania egzekucyjnego. 14. Statusy płatników (zgon zobowiązanego, przebywa za granicą, zakład karny) oraz mandatów karnych (uchylone przez sąd, druk mandatu unieważniony, rozłożone na raty, z odroczeniem terminu płatności, wstrzymana egzekucja, umorzenie pełnej wysokości należności oraz częściowo wyegzekwowanej należności, przedawnienie należności). 15. Wybór i wydruk płatników wg ustalonych statusów jak w pkt Wydruk historii wskazanego dłużnika lub mandatu karnego. 17. Analiza terminowości wpłat dotyczących mandatów rozłożonych na raty i z odroczonym terminem płatności oraz generowanie zestawienia mandatów rozłożonych na raty dla których upłynął termin płatności, a także sprawdzanie stanu wymagalności należności dla których przyznano ulgę w zapłacie, celem ustalenia kwoty niewymagalnej należności). 18. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia w instrukcji operatora i administratora procedury zmiany drukarki wykorzystywanej przez system oraz ewentualne niezbędne zmiany parametrów wydruku. 19. Kompleksowe generowanie korekt księgowych (np. w formie polecenia księgowania) oraz sprawozdań dotyczących zaewidencjonowanych przypisów i operacji księgowych (np. umorzenia, uchylenia, zgon) za zadany czas na potrzeby komórek finansowych i księgowych urzędu. 20. Rejestrowanie przez operatora notatek dla danej sprawy z możliwością ich edycji i zachowaniem pełnej historii zapisów. 21. Możliwość wyszukiwania informacji w bazie na podstawie różnorodnych kryteriów wyboru. 22. System powinien posiadać możliwość przenoszenia danych komputerowych na inny nośnik danych. Format danych powinien być czytelny dla popularnego oprogramowania (Excel, OpenOffice, CSV, DBF). Funkcjonalność chroniona prawami dostępu dla wybranych użytkowników. Strona 4 z 6

5 III. Wymagania niezbędne dla wystawcy mandatów (np. Policja) - podstawowe funkcjonalności systemu dotyczące prowadzenia gospodarki mandatami karnymi 1. Kompleksowa gospodarka i nadzór nad bloczkami mandatowymi wydawanymi funkcjonariuszom - np. podając dane bloczka mandatowego możliwość ustalenia jego brakujących (nie zdanych) odcinków. 2. Możliwość generowania i drukowania raportów bloczków mandatowych przyjętych, wydanych i zdanych po ich wykorzystaniu. 3. Możliwość wprowadzania danych z odcinków D mandatów karnych. 4. Generowanie formularza statystycznego nałożonych mandatów karnych, umożliwiającego wszechstronne wyszukiwania w założonych przedziałach czasowych wg dowolnie zadanych parametrów, np.: danych osobowo-adresowych osób ukaranych, identyfikatorów funkcjonariuszy nakładających mandat, kwalifikacji prawnej czynu, numeru i serii mandatu karnego - zarówno na poziomie pojedynczej komendy Policji, jak i całego województwa. 5. Możliwość wykorzystania danych osób już istniejących w bazie przy ponownym wprowadzaniu mandatu takiej osoby. 6. Sposób wprowadzania nazwy i kodu pocztowego gminy identyfikowanej prezentowanej obecnie na podstawie podanego adresu osoby ukaranej z mandatu wraz z możliwością jej samodzielnej zmiany w przypadku pomyłki lub podania przez wprowadzającego w przypadku jej braku. 7. Sprawdzanie formalne przy wprowadzaniu danych, np. poprawność numeru PESEL lub sprawdzanie, czy osoba ukarana ukończyła 17 lat. 8. Transfer danych z wyodrębnionego systemu policyjnego do systemu ewidencji mandatów karnych prowadzonego w WUW. 9. Możliwość określania praw dostępu do danych. IV. Wymagania pozostałe. 1. Dostęp do Systemu w sieci wewnętrznej możliwy będzie ze stacji klienckich z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows (XP Professional, Vista, 7 32 i 64-bit). 2. Dostęp do modułu wprowadzania mandatów karnych dla organów podległych Wojewodzie zrealizowany zostanie za pomocą technologii webowej (przeglądarka WWW, połączenie szyfrowane w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wprowadzanych danych). 3. Udostępnianie modułu wprowadzania mandatów karnych odbywać się będzie stopniowo, w całym okresie trwania okresu gwarancyjnego na System, w zależności od stopnia zainteresowania i uzgodnień pomiędzy WUW a organami uprawnionymi do nakładania grzywien. 4. System zawierać będzie narzędzie raportujące, umożliwiające tworzenie wzorów raportów, udostępniane do bieżącego generowania i aktualizacji określonym grupom operatorów. 5. Operatorzy pracujący w systemie muszą (na podstawie gotowego zestawu uprawnień przypisanych dla funkcji, jaką pełnią w systemie) widzieć tylko taki zakres systemu, jaki odpowiada pełnionej przez nich funkcji, włącznie z osobnym nadawaniem uprawnień do zatwierdzania, księgowania czy autoryzowania operacji, jeśli taka jest wymagana. 6. Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego niezbędne szkolenie dla wszystkich użytkowników aplikacji, w następującym wymiarze: 1) dla operatorów (w liczbie ok. 50 użytkowników) min. 20 godzin, 2) dla administratorów (w liczbie ok. 4 użytkowników) min. 6 godzin. Dla operatorów szkolenie będzie obejmowało ogólną prezentację systemu oraz warsztaty z obsługi systemu w zakresie niezbędnym do wykonywanych przez nich czynności. Dla administratorów szkolenie będzie obejmowało ogólną prezentację systemu wraz z omówieniem funkcjonalności niezbędnych do prawidłowego administrowania systemem. Wykonawca musi dostosować właściwą liczbę ćwiczeń dla poszczególnych grup użytkowników w sposób pozwalający na samodzielne Strona 5 z 6

6 użytkowanie systemu. Ze względu na dużą liczbę operatorów Zamawiający akceptuje przeprowadzenie szkolenia dla nich w grupach. Możliwe będzie prowadzenie szkolenia przy jednym stanowisku dla większej liczby osób. Termin realizacji szkolenia zostanie ustalony między Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie realizacji umowy. W razie potrzeby w późniejszym okresie szkolenia będą powtarzane w przypadku zmian funkcjonalności systemu. 7. W ramach dostawy Wykonawca dostarczy i wdroży system archiwizacji danych pozwalający na zautomatyzowane zapisywanie kopii baz danych na urządzeniach posiadanych przez Zamawiającego. 8. Wykonawca dostarczy dokumentację w języku polskim: 1) opis architektury Systemu, 2) instrukcję techniczno-bazodanową, 3) instrukcję administratora, 4) instrukcję użytkownika, 5) instrukcję instalacji oprogramowania, 6) opis Systemu, zgodny z wymogami ustawy o rachunkowości, a mianowicie zawierający wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji. 9. Wykonawca dostarczy ostatnią wersję instalacyjną oprogramowania na niezabezpieczonym przed odczytem nośniku. 10. Wykonawca zastosuje w Systemie metody ochrony danych osobowych zgodne z przepisami w tym zakresie. 11. Zamawiający zapewni Wykonawcy podczas trwania usługi serwisu gwarancyjnego Systemu możliwość zdalnej interwencji przy wykorzystaniu sieci WAN, poprzez zapewnienie bezpiecznego łącza serwisowego (szyfrowany kanał VPN) umożliwiającego Wykonawcy swobodny dostęp do zasobów serwera, na którym zainstalowano System, w zakresie niezbędnym do jego serwisowania i konserwacji. 12. Świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego Systemu rozumiane jest przez Zamawiającego jako: a) rozwiązywanie problemów występujących w trakcie eksploatacji, b) usługa typu helpdesk prowadzona przez pracowników Wykonawcy na rzecz administratorów Systemu - Wykonawca zapewni administratorom możliwość skontaktowania się z pracownikiem helpdesk Wykonawcy każdego dnia roboczego w godzinach od 8:00 do 16:00, na rzecz operatorów Systemu - użytkownicy muszą mieć możliwość skontaktowania się z pracownikiem helpdesk każdego dnia roboczego w godzinach od 8:00 do 16:00. c) serwis konserwacyjny Systemu wraz z konfiguracją elementów programowych powiązanych z działaniem Systemu, w tym systemów operacyjnych, baz danych, przestrzeni dyskowych wykorzystywanych przez System, d) w przypadku awarii sprzętowych udzielenie pomocy w zakresie uruchomienia, instalacji, konfiguracji oraz przenoszenia poszczególnych elementów Systemu, e) rozpoznawanie i usuwanie błędów zgodnie z ustalonymi priorytetami i wytycznymi, f) modyfikacje Systemu wynikające z dostosowania do zmian w obowiązujących przepisach prawa, wykonywane w ramach przedmiotu zamówienia.. (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy) Strona 6 z 6

Znak sprawy: AG-I

Znak sprawy: AG-I Znak sprawy: AG-I.273.2.9.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę wraz z wdrożeniem informatycznego systemu służącego do rozliczania mandatów karnych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Podstawy prawne

INSTRUKCJA. w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Podstawy prawne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.Z.34.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 listopada 2011r. INSTRUKCJA w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Miasta Nowy Targ Podstawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na dostawie

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa. z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 104/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa. z dnia 30 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 104/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka Załącznik do Zarządzenia nr 2981/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 lutego 2009r. Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego Założenia: W momencie przystąpienia do testów System powinien zawierać wprowadzone wcześniej dane: plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS Olsztyn, 27 października 2015 r. PODSTAWA BUDOWY SI KDR PODSTAWA BUDOWY SI KDR Ustawa

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5434/10

Zarządzenie Nr 5434/10 Zarządzenie Nr 5434/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie : wprowadzenia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 856/10 Burmistrza Czerska z dnia 19 sierpnia 2010 r.

Zarządzenie nr 856/10 Burmistrza Czerska z dnia 19 sierpnia 2010 r. Zarządzenie nr 856/10 Burmistrza Czerska w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Miejskim w Czersku Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

EasyNet system zarządzania dostępem do sieci internet

EasyNet system zarządzania dostępem do sieci internet EasyNet system zarządzania dostępem do sieci internet System zarządzania dostępem do sieci Internet przeznaczony jest dla firm, administratorów którzy komercyjnie zajmują się organizowaniem dostępu do

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL Currenda Sp. z o.o. Al. Niepodległości 703 A 81-853 Sopot tel. (58) 550-38-75 w. 92 Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL wersja 12.05 b. 1961.2 Sopot, 20 czerwca 2012 roku Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Import wpłat z banku 1. Dla kontekstu Gospodarka odpadami komunalnymi dodano możliwość wyszukiwania wpłat po numerze umowy. Numer umowy wypełniany

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe Dziennik Ustaw Nr 94 5584 Poz. 552 552 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe Na podstawie art. 136

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa Bankowość internetowa IBank BS, ibank BS BIZNES Â Â Â Â Od dnia 02072007 r. udostępniony został nowy kanał dostępu do rachunku/ãłw klientãłw BS TarnogrÃłd bank internetowy. Dostęp może być realizowany

Bardziej szczegółowo

Dostawa kompleksowegop systemu informatycznego wspierającego obsługę administracyjną w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Grabów

Dostawa kompleksowegop systemu informatycznego wspierającego obsługę administracyjną w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Grabów Wersja archiwalna Dostawa kompleksowegop systemu informatycznego wspierającego obsługę administracyjną w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Grabów Urząd Gminy w Grabowie: Dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura postępowania w związku z windykowaniem należności z tytułu nałożonych kar i grzywien w postępowaniu mandatowym.

Tytuł procedury: Procedura postępowania w związku z windykowaniem należności z tytułu nałożonych kar i grzywien w postępowaniu mandatowym. do Zarządzenia Nr 0152-61 /08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11. 2008 roku Tytuł procedury: Procedura postępowania w związku z windykowaniem należności z tytułu nałożonych kar i grzywien w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na:

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na: Załącznik nr 1 pieczęć wykonawcy GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na: firma: Dostawa, instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Załącznik D. Struktura zbiorów danych występujących w aplikacji Kancelaria Komornika dla baz danych Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2/2012/2014

Załącznik D. Struktura zbiorów danych występujących w aplikacji Kancelaria Komornika dla baz danych Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2/2012/2014 Załącznik D. Struktura zbiorów danych występujących w aplikacji Kancelaria Komornika dla baz danych Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2/2012/2014 W skład systemu Kancelaria Komornika wchodzą trzy moduły

Bardziej szczegółowo

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH Dzięki zintegrowaniu programów możliwe jest elektroniczne przesłanie dokumentów (polecenie księgowania, wyciąg bankowy, raport kasowy, faktura VAT, faktura korygująca,

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Obsługa modułu e-deklaracje w programach WF-FaKir oraz WF-Gang (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Zawartość skryptu: I. Czego potrzebujesz, aby wysyłać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej?

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne: ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Oprogramowanie antywirusowe na komputery i serwery Windows klasy Internet Security lub równoważny Lp. Opis Oferowane

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji dotyczącej sporządzania, obiegu i kontroli księgowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes materiały pomocnicze Warszawa, styczeń 2017 1. Co to jest JPK Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP

Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP 1. Architektura Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) 1.1. Oprogramowanie musi posiadać architekturę trójwarstwową,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zaprojektowanie, zbudowanie oraz wdrożenie aplikacji klienckiej Concept Note pracującej w trybie OFFLINE (opis formularza w załączniku

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nasz znak OR.272.15.2014 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego na potrzeby projektu pn. Urzędy na miarę potrzeb i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 211/2014 BURMISTRZA OPOCZNA. z dnia 20 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 211/2014 BURMISTRZA OPOCZNA. z dnia 20 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 211/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej ewidencji i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

MULTIUSER automatyzacja obsługi księgowej dla zarządców

MULTIUSER automatyzacja obsługi księgowej dla zarządców GETIN NOBLE BANK S.A. MULTIUSER automatyzacja obsługi księgowej dla zarządców Paweł Ołubek Główny Specjalista, Departament Obsługi Sektora Publicznego Warszawa, wrzesień/październik 2015 r. GETIN BANK

Bardziej szczegółowo

UMOWA BPM.ZZP

UMOWA BPM.ZZP UMOWA BPM.ZZP.272.222.2013 Załącznik nr 2 do specyfikacji BPM.ZZP.271.222.2013 WZÓR zawarta w dniu 2013 roku pomiędzy: Miastem Nowy Sącz, z siedzibą w 33-300 Nowy Sącz przy ul. Rynek 1, NIP: 734-350-70-21,

Bardziej szczegółowo

Kanał teletransmisji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Portal BFG STP) Warszawa, 3 sierpnia 2017 r.

Kanał teletransmisji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Portal BFG STP) Warszawa, 3 sierpnia 2017 r. Kanał teletransmisji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Portal BFG STP) Warszawa, 3 sierpnia 2017 r. 1 Plan prezentacji Obowiązki sprawozdawcze wynikające z rozporządzeń MRiF Charakterystyka Portalu BFG

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY Załącznik nr 8 do Zasad (polityki) Rachunkowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY I. Cel wprowadzenia procedury Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Kadr Plac i ZUS PRO

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Kadr Plac i ZUS PRO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE dla Kadr Plac i ZUS PRO I. Instalacja Programu Program Kadry Płace i ZUS PRO może to być dowolny folder jednak preferowaną lokalizacja jest : BiznesmenPro\eDeklaracje.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność:

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność: Załącznik 1 Wytyczne dotyczące funkcjonalności platformy komunikacyjnej umożliwiającej wymianę danych o wspólnych beneficjentach powiatowych urzędów pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU. Rozdział I Postanowienia ogólne PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Terminologia na użytek niniejszej procedury: 1. Należność cywilnoprawna

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne 1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Dz.U.2002.20.201 2002-03-27 zm. Dz.U.2002.27.267 1 2002-09-28 zm. Dz.U.2002.148.1233 1 2002-10-18 zm. Dz.U.2002.174.1424 1 2011-09-16 zm. Dz.U.2011.187.1116 1 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA DO EWIDENCJI ODZIEŻY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA DO EWIDENCJI ODZIEŻY 1 S t r o n a Opis oprogramowania SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA DO EWIDENCJI ODZIEŻY Program będzie umożliwiał prowadzenie rejestru odzieży przydzielonej pracownikom Szpitala oraz będzie udostępniał

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiające. Numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem Cena na jedno stanowisko Licencja, instalacja, serwis

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiające. Numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem Cena na jedno stanowisko Licencja, instalacja, serwis Cena na jedno Licencja, instalacja, serwis Licencja na każde dodatkowe W ramach tej samej sieci komputerowej PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych Rozszerzenie PODATKI Moduł eksportu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 05/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Nr 12/2011 w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY Przetarg nieograniczony na: dostawę sprzętu komputerowego Sprawa nr II US-251-PN2/09/07 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Drugim Urzędem Skarbowym w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

System POMOST Std. możliwość weryfikacji sprawozdań już w POMOST Std, przy pomocy z Centralnej Aplikacji Statystycznej;

System POMOST Std. możliwość weryfikacji sprawozdań już w POMOST Std, przy pomocy z Centralnej Aplikacji Statystycznej; System POMOST Std POMOST Std (Standard) firmy Sygnity S.A. jest systemem informatycznym przeznaczonym dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej i wspomagającym je w realizacji ustawowych zadań. System

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PŁATNOŚCI W SYSTEMIE KS-ZSA

MODUŁ PŁATNOŚCI W SYSTEMIE KS-ZSA MODUŁ PŁATNOŚCI W SYSTEMIE KS-ZSA Aktualna wersja dokumentacji (w tym instrukcja) znajduje się na serwerze FTP firmy Kamsoft: ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/ks-zsa/dokumentacja/ Katowice 2008-06-09 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników obowiązuje dla Klientów z segmentu małych firm Spis treści Podręcznik Użytkownika... 1 I. Słownik... 3 II. Udostępnienie systemu ING BankOnLine z funkcjonalnością

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 9 Narzędzie do wyliczania wskaźników statystycznych Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 31 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe Spis treści 1 Wstęp... 1 2 Funkcjonalność Kredyty... 1 2.1 Podgląd szczegółów kredytu, zakres dostępnych danych... 2 2.2 Inne funkcjonalności dot. kredytów w bankowości GB24... 5 3 Karty płatnicze (Debetowe

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo