Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania"

Transkrypt

1 Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania Raport końcowy Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2010 r. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/ Warszawa T F E W Polskie Towarzystwo Socjologiczne ul. Nowy Świat Warszawa T F E W

2 Raport wykonany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania. Opracował zespół w składzie: Paulina Fabrowska Radosław Flis Marta Mackiewicz Adam Rybkowski Monika Skrobol Agata Śliwka Tomasz Tędziagolski Współpraca: Paweł Sieczkowski Korekta językowa: Dorota Tomczak Copyright Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2010 r. Niniejszy raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2

3 Spis treści 1. Indeks nazw i skrótów Wprowadzenie Streszczenie Przedmiot badania i kontekst ewaluacji Opis metodologii i przebiegu badania Opis wyników badania Trafność i efektywność działań w kontekście realizacji celu 6 PO IG Realizowane działania a potrzeby grup docelowych System realizacji Kompletność instrumentów wsparcia Ocena stanu realizacji działań pod kątem możliwości osiągnięcia celu 6 PO IG Stan realizacji działań Dotychczasowe efekty realizacji wsparcia Ocena wpływu działań na tworzenie społeczeństwa informacyjnego Stopień zaawansowania technologicznego rozwiązań Możliwości wykorzystania infrastruktury przez użytkowników końcowych Komplementarność z innymi instrumentami wsparcia rozwoju społeczeństwa informacyjnego Wpływ tworzonych rozwiązań na jakość pracy Wpływ rozwiązań B2B na rozwój społeczeństwa informacyjnego Efekty projektów w kontekście budowy społeczeństwa informacyjnego Realizacja PO IG a cele Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku Zgodność celów Dostępność e-usług i przygotowanie społeczeństwa do korzystania z nich Ocena wpływu realizacji działań na możliwość osiągnięcia celów Strategii Wnioski i rekomendacje

4 1. Indeks nazw i skrótów AGH ARPA ARPANET B+RT BN CBOS CBR CEIDG CKDM CRM CSIOZ DSI EB EFRR einclusion e-puap EWG GBDOT GUGiK GUS IBB PAN IChB PAN Akademia Górniczo-Hutnicza Advanced Research Projects Agency Advanced Research Projects Agency Network Badania i rozwój technologiczny Biblioteka Narodowa Centrum Badań Opinii Społecznej Centrum Badawczo-Rozwojowe Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centra Komputerów DuŜej Mocy Customer Relationship Management (zarządzanie relacjami z klientem) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Departament Społeczeństwa Informacyjnego exabajt Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elektroniczna platforma usług administracji publicznej Europejska Wspólnota Gospodarcza Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych Główny Urząd Geodezji i Kartografii Główny Urząd Statystyczny Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk ICM Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego (Uniwersytetu Warszawskiego) ICT Information and communication technologies (technologie informacyjne i komunikacyjne) IDI IERiGś IP IT IW IZ JST KK NSRO LTE Individual In-Depth Interview (Indywidualny Wywiad Pogłębiony) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej Instytucja Pośrednicząca Information Technologies (technologie informacyjne) Instytucja WdraŜająca Instytucja Zarządzająca jednostka samorządu terytorialnego Komitet Koordynujący Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia long term evolution (ewolucja długoterminowa) 4

5 MAN MES MNiSW MPiPS MRR MSWiA ONZ PAN PAPI PARP PCSS PRINCE2 PKB PO IG PO IiŚ PUE RIF RPO SIMIK SIWZ UE UKE WWPE xdsl ZUS 3G miejskie akademickie sieci naukowe Manufacturing Execution System (System Realizacji Produkcji) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Organizacja Narodów Zjednoczonych Polska Akademia Nauk Personal Assisted Paper Interviewing (wywiad bezpośredni wykonywany tradycyjną metodą z wykorzystaniem ankiety papierowej) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Projects in a Controlled Environment (Projekty w sterowanym środowisku) Produkt Krajowy Brutto Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Platforma Usług Elektronicznych Regionalna Instytucja Finansująca Regionalny Program Operacyjny System Informatyczny Monitoringu i Kontroli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Unia Europejska Urząd Komunikacji Elektronicznej Władza WdraŜająca Programy Europejskie X Digital Subscriber Line Zakład Ubezpieczeń Społecznych trzecia generacja 5

6 2. Wprowadzenie Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w ostatnich kilkudziesięciu latach pociągnął za sobą ogromne zmiany w formach, zasięgu i częstotliwości codziennej komunikacji. Przez większą część historii naszej cywilizacji przekazywanie informacji było nieporównywalnie bardziej ograniczone; przełomowe w tym zakresie było wynalezienie papieru, a następnie druku. Kolejnym znaczącym narzędziem komunikacji, umożliwiającym przekazywanie informacji w formie pisemnej bez konieczności przesyłania jej w fizycznej formie, był wynaleziony w XIX wieku telegraf, urządzenie to przyczyniło się m.in. do rozwoju codziennej prasy. Jednak dopiero wiek XX przyniósł ze sobą rozpowszechnienie łączności radiowej oraz wynalazek telewizji, oferujące możliwość przekazywania dużo większego wolumenu informacji w znacznie szybszym tempie. Dotychczasowe metody komunikacji wciąż opierały się jednak na jasnym podziale ról nadawca odbiorca. Przełomowe w tym zakresie okazało się powstanie Internetu. Gdy w roku 1969 pierwsze cztery komputery zostały połączone w prostą sieć, która miała umożliwić przepływ danych między kilkoma uniwersytetami w Stanach Zjednoczonych bez konieczności gromadzenia ich na centralnym serwerze, nikt nie przypuszczał, jakie efekty przyniesie tego typu komunikacja trzy cztery dekady później. Obecnie, liczba użytkowników Internetu na świecie wynosi ponad 1,9 miliarda 1. Rysunek 1. Początki Internetu sieć ARPANET w roku 1969 Uniwersytet Kalifornijski, Los Angeles Uniwersytet Kalifornijski, Santa Barbara Stanford Research Institute Uniwersytet Utah Źródło: Opracowanie własne na podstawie szkicu Alexa Mackenzie (twórcy sieci ARPA), opublikowanego przez Scientific American Dziś każdy użytkownik sieci ma możliwość przeglądania, dystrybuowania i rozpowszechniania informacji, a także wprowadzania do sieci nowych treści. Wraz z erą komunikacji elektronicznej pojawiły się nie tylko nowe kanały wymiany danych, ale przede wszystkim możliwość aktywnego uczestnictwa odbiorcy we współtworzeniu zawartości. To z kolei powoduje gwałtowny wzrost ilości informacji, jakie są przechowywane i wymieniane między użytkownikami Internetu. Zgodnie z badaniami Uniwersytetu Kalifornijskiego, w samym tylko okresie wolumen informacji przechowywanych na nośnikach optycznych, magnetycznych, w formie druku i formie filmowej podwoił się. Nowe informacje zapisane w 1 Na podstawie Internet World Internet Users and Population Statistics, dane z czerwca 2010 r. 6

7 roku 2002 pochłonęły 5 EB (exabajtów). Tę astronomiczną, trudną do wyobrażenia wielkość, autorzy przyrównują do informacji, jaka mogłaby być zgromadzona w bibliotek wielkości Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. Należy tu zaznaczyć, że wielkość ta nie obejmuje informacji, które nie są trwale rejestrowane, takich jak te przekazywane w czasie rzeczywistym przez telefon, radio, telewizję i Internet 2. To właśnie ilość informacji, powszechny do nich dostęp oraz ich znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego charakteryzują społeczeństwo informacyjne. W dobie informacji i globalnej łączności instytucje, firmy i obywatele poszukują sposobów, by komunikować się sprawniej. Skuteczna i efektywna komunikacja elektroniczna wymaga natomiast odpowiedniej jakości infrastruktury oraz narzędzi umożliwiających gromadzenie, porządkowanie, przetwarzanie i udostępnianie dużych ilości danych. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka przewiduje szereg instrumentów wspierających tworzenie takich narzędzi. Zgodnie z założeniami, Program ma się bowiem przyczynić do wzrostu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. Niniejszy raport prezentuje wyniki badania ewaluacyjnego poświęconego ocenie postępów w realizacji tego celu. Struktura raportu została skonstruowana tak, by jak najczytelniej zobrazować wyniki badania ewaluacyjnego. Raport składa się z następujących części: streszczenie raportu, w sposób syntetyczny prezentujące najważniejsze obserwacje; przedmiot badania i kontekst ewaluacji, wprowadzające Czytelnika w tematykę objętą badaniem; opis metodologii i przebiegu badania, rozdział, w którym pokrótce omówiono najważniejsze założenia metodologiczne i zrelacjonowano sposób realizacji badań; opis wyników ewaluacji, przedstawiający wyniki analiz w podziale na obserwacje natury ogólnej oraz te dotyczące tych działań Programu, które wpisują się w realizację celu 6; wnioski i rekomendacje, prezentujące zalecenia ukierunkowane na optymalizację systemu realizacji. Raport uzupełniają studia przypadku, prezentujące wybrane gminy realizujące projekty w ramach działania 8.3 oraz aneksy, które obejmują opis przebiegu badania i zrealizowanych wywiadów oraz narzędzia badawcze. 2 7

8 3. Streszczenie Czy realizowane działania są najlepszymi możliwymi instrumentami dla zapewnienia skutecznej i efektywnej realizacji celu 6 PO IG? Trafność realizowanych działań Działania PO IG analizowane w niniejszym badaniu trafnie odpowiadają na oczekiwania grup docelowych. Jedynie adekwatność interwencji 8.3 zasługuje na ocenę umiarkowanie pozytywną. Dla wielu jednostek naukowych finansowany w ramach działania 2.3 rozwój infrastruktury informatycznej jest niezbędnym warunkiem realizacji ich działalności statutowej. Bez otrzymanego wsparcia projekty wdrażane przez te podmioty nie byłyby realizowane, bądź ich zakres byłby znacznie ograniczony. Dobre rozpoznanie potrzeb sektora nauki jest m.in. rezultatem określenia zakresu działania 2.3 w oparciu o Program Rozwoju Infrastruktury Informatycznej na lata Adekwatne są działania PO IG kierowane do sektora biznesu. Zakres przedmiotowy działania jest zgodny z potrzebami przedsiębiorstw sektora usług nowoczesnych, w szczególności średnich i dużych podmiotów. Otrzymane wsparcie często pozwala przedsiębiorstwom na zwiększenie skali zaplanowanych wcześniej działań. Z kolei w działaniu 8.1 trafnie zaadresowano potrzeby start-up ów dostępne wsparcie ułatwia rozpoczęcie działalności gospodarczej, gdyż pozwala pokonać istotne bariery, którym muszą stawić czoła przedsiębiorcy początkujący w sektorze e-usług, takie, jak: brak kapitału na rozpoczęcie działalności czy wysoki poziom ryzyka. Pozytywna jest również ocena adekwatności działania 8.2, w ramach którego wspierane jest tworzenie cyfrowych platform współpracy przedsiębiorstw (B2B). Spodziewane efekty przedsięwzięć realizowanych przez podmioty administracji publicznej w ramach 7 osi priorytetowej PO IG są wysoce pożądane i oczekiwane zarówno przez sektor biznesu, jak i społeczeństwo. Natomiast jednostkom administracji publicznej, jako beneficjentom tej interwencji, wsparcie umożliwia realizację zadań w zakresie informatyzacji usług publicznych (często wynikających z obowiązujących regulacji prawnych), których samodzielne sfinansowanie nie byłoby możliwe. Z kolei działanie 8.4 odpowiada na potrzeby obywateli zamieszkujących obszary zakwalifikowane do wsparcia, umożliwiając im uzyskanie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Uzyskane przez beneficjentów przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe dofinansowanie w znacznym stopniu wpłynęło na ich gotowość do realizacji inwestycji na obszarach wykluczonych cyfrowo, na których podjęcie działalności na zasadach rynkowych byłoby nieopłacalne. Natomiast trafność działania 8.3 należy ocenić umiarkowanie pozytywnie. Z jednej strony oferowane wsparcie sprzyja większemu uczestnictwu w społeczeństwie informacyjnym obywateli zagrożonych wykluczeniem społecznym, natomiast z drugiej strony, potrzeby wielu osób wykluczonych cyfrowo, które nie doświadczają problemu ubóstwa, pozostają niezaspokojone. Ponadto w 8

9 przypadku części osób objętych wsparciem w ramach działania 8.3, ich potrzeba dostępu do sieci, mogłaby zostać zaspokojona poprzez wsparcie inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną na danym obszarze (ten typ interwencji realizowany jest w ramach działania 8.4). Wtedy bezpośrednie finansowanie dostępu do Internetu nie byłoby konieczne. Należy dodać, że beneficjenci działania jednostki samorządu terytorialnego nie wdrażaliby projektów, gdyby nie otrzymane dofinansowanie. System realizacji Najbardziej sprawny system realizacji został zastosowany w działaniu 2.3. Od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy na realizację projektu zwykle mija około pół roku. Ponadto na etapie realizacji przedsięwzięcia Instytucja Pośrednicząca nie wymaga, aby wraz z wnioskiem o płatność składano komplet dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Kontrola poprawności wdrażania przedsięwzięcia ma natomiast miejsce w siedzibie beneficjenta. Jest to rozwiązanie warte zastosowania również w innych działaniach PO IG. System realizacji działania 8.3 wymaga usprawnienia. Wdrażanie interwencji byłoby dużo efektywniejsze, gdyby na terenach JST potencjalnie zainteresowanych aplikowaniem, istniała infrastruktura informatyczna. Opóźnienia we wdrażaniu działania 8.4 oraz powolna realizacja projektów związanych z budową sieci szkieletowej w ramach innych programów operacyjnych, w tym RPO, stwarza zdecydowanie niekorzystne warunki dla wdrażania działania 8.3. W założeniach efektywne wdrażanie instrumentu miał zapewnić projekt systemowy, polegający m.in. na prowadzeniu działań promocyjnych, jednak do czasu zakończenia badania nie został uruchomiony. Projekty systemowe odgrywają natomiast ważną rolę w procesie wdrażania 7 osi priorytetowej oraz działań: 8.1 i 8.2. W ramach projektu systemowego wdrażanego w obrębie siódmego priorytetu oferowane są liczne szkolenia, warsztaty i spotkania, odpowiadające na potrzeby beneficjentów, m.in. w zakresie: umiejętności zarządzania projektem, polityki bezpieczeństwa, sprawniejszego rozliczania wniosków o płatność czy wymiany informacji na temat systemów tworzonych w ramach 7 osi. Podobnie projekt systemowy towarzyszący działaniom 8.1 i 8.2 wspiera realizację projektów konkursowych pełniąc rolę informacyjną i edukacyjną. W systemie wdrażania działań: 8.1 i 8.2 znaczącą rolę ogrywają Regionalne Instytucje Finansujące podmioty te sprzyjają prawidłowemu przebiegowi procesu wyboru projektów. Wspierają one Instytucję Wdrażającą od strony organizacyjnej i merytorycznej, bez czego zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu wyboru projektów byłoby utrudnione z uwagi na ogromną skalę obu przedsięwzięć. Zorganizowanie naboru wniosków w regionach stwarza większe szanse dla przedsiębiorców zlokalizowanych w mniej korzystnie położonych miejscowościach. Duże znaczenie RIF w procesie wdrażania działań: 8.1 i 8.2. potwierdzane jest zarówno przez przedstawicieli PARP, jak i przez beneficjentów. Kompletność instrumentów wsparcia Katalog kosztów kwalifikowalnych dla działania 2.3 jest adekwatny do potrzeb beneficjentów. Zasygnalizowano natomiast niedostosowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej określających możliwości wynagradzania specjalistów branży IT do realiów rynku pracy. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest problem z pozyskaniem do pracy przy projektach osób posiadających wystarczające kwalifikacje. Działanie jest dobrze oceniane pod względem zakresu wydatków kwalifikowalnych. Pewne wątpliwości budzi jedynie brak uwzględnienia niektórych wydatków inwestycyjnych, które związane są specyfiką 9

10 projektów i ich innowacyjnym charakterem. Instytucje realizujące projekty w przypadku 7 osi priorytetowej nie mają większych zastrzeżeń co do kompletności udzielanego wsparcia. Zdarzają się natomiast problemy interpretacyjne odnośnie kwalifikowalności poszczególnych wydatków, wynikające przede wszystkim ze stopnia skomplikowania realizowanych projektów i ich technologicznego zaawansowania. Beneficjenci działania 8.1 pozytywnie oceniają wysokość udzielanego wsparcia, gdyż pozwala ona rozwinąć działalność gospodarczą, a ponadto podnosi wiarygodność finansową podmiotów, np. przy pozyskiwaniu kredytów. Zakres kosztów kwalifikowalnych nie budzi większych zastrzeżeń beneficjentów. Zdarza się natomiast, że na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie nie przewidziano konieczności poniesienia pewnych wydatków. Ocenia się jednak, że sytuacje takie wynikają z nieznajomości katalogów kosztów kwalifikowalnych i niedoinformowania beneficjentów lub też błędnej interpretacji zapisów w tej dziedzinie. W obrębie działania 8.2 przypadki kwestionowania kwalifikowalności poniesionych wydatków są rzadsze. Wynika to z większego doświadczania podmiotów realizujących projekty w zakresie tworzenia budżetów i harmonogramów projektowych. Katalog kosztów kwalifikowalnych w ramach działania 8.3 ewoluował wraz z wprowadzanymi zmianami dotyczącymi zakresu projektów. Aktualnie większy niż pierwotnie zakładano jest udział wydatków związanych z budową sieci informatycznych, co jest związane z brakiem infrastruktury na terenach, w obrębie których realizowane są projekty. Istotną zmianą było włączenie w zakres wydatków kwalifikowalnych kosztów ubezpieczenia sprzętu komputerowego przekazywanego przez JST beneficjentom ostatecznym. Znaczącą barierą w aplikowaniu o środki jest wymóg wniesienia 15% wkładu własnego oraz konieczność zapewnienia trwałości przedsięwzięcia przez okres 5 lat od zakończenia projektów i związane z tym dalsze koszty ponoszone w wyniku amortyzacji sprzętu. Tym niemniej na etapie wdrażania projektów nie pojawiają się istotne bariery wynikające z nieadekwatności katalogu kosztów kwalifikowalnych do potrzeb beneficjentów. Czy obecny stan realizacji działań: 2.3, oraz działań realizowanych w ramach osi priorytetowych: 7 i 8 PO IG umożliwi osiągnięcie celu w wyznaczonym czasie? Stan realizacji działań Konkursy w ramach działania 2.3 cieszą się stosunkowo dużym zainteresowaniem wnioskodawców, zakontraktowano już 74% dostępnych środków, a do końca br. ma zostać podpisana ostatnia transza umów o dofinansowanie i alokacja zostanie wyczerpana. W ramach 7 osi PO IG występuje nadkontraktacja łączna kwota wsparcia wynikająca z wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji przez Instytucję Zarządzającą wyniosła na koniec października br. 113%. W tej sytuacji niektóre pozytywnie ocenione projekty nie otrzymały jeszcze dofinansowania. Na obecnym etapie realizacji projektów nie ma podstaw by zakładać, że cele 7 osi nie zostaną osiągnięte. Duże przedsięwzięcia z dziedziny e- administracji obciążone są jednak wieloma ryzykami, które mają wpływ na ich skuteczną realizację. W działaniu 8.1 pomimo wysokiego wykorzystania środków 10

11 publicznych wynikającego z umów o dofinansowanie, przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację działania mają wątpliwości co do możliwości osiągnięcia jego celów. Podjęto jednak działania polegające m.in. na zmianie kryteriów wyboru projektów do dofinansowania; oczekuje się, że pozwoli to na lepsze ukierunkowanie udzielanego wsparcia. Pozostałe działania będące przedmiotem ewaluacji: 8.2, 8.3 i 8.4 cechuje jeszcze stosunkowo niski udział zakontraktowanych środków w stosunku do alokacji, jednak obserwowany jest stopniowy wzrost zainteresowania ze strony beneficjentów. W działaniu 8.3 liczba potencjalnych beneficjentów jest co prawda ograniczona (wiele samorządów może mieć problemy z zapewnieniem środków na pokrycie wkładu własnego), ale z przeprowadzonych wywiadów wynika, że żadna z instytucji zaangażowanych we wdrażanie działania nie ma obaw dotyczących osiągnięcia zakładanych celów działania i wartości docelowych wskaźników, które tę realizację celów obrazują. Dotychczasowe efekty realizacji wsparcia Wskaźniki monitoringowe w większości analizowanych działań wykazują jeszcze stosunkowo niewielkie efekty rzeczowe. Trzeba jednak pamiętać, że specyfika projektów dotyczących infrastruktury informatycznej jest taka, że założone rezultaty osiągane są na ogół w momencie zakończenia całego przedsięwzięcia. Stąd na przykład w odniesieniu do działania 2.3 i 7 osi priorytetowej, w których większość projektów jest w początkowej lub środkowej fazie realizacji, możemy mówić wyłącznie o spodziewanych efektach. O ile w działaniu 2.3 beneficjenci nie przewidują problemów i realizują projekty zgodnie z harmonogramem, to w 7 osi zmiany harmonogramów dokonywane są prawie we wszystkich projektach. W poddziałaniu widoczne są już efekty w postaci nowych miejsc pracy. Pośrednimi efektami realizacji projektu współfinansowanego w ramach tego działania są: wzmocnienie pozycji firmy na runku usług IT oraz podniesienie standardów świadczonych usług. Trudno jest także określić dotychczasowe efekty wsparcia realizowanego w obrębie działań 8.1 i 8.2, ponieważ system monitoringu ogranicza się do gromadzenia danych o produktach, na podstawie deklaracji beneficjentów składanych na etapie podpisywania umów o dofinansowanie. Z szacunków wynika, że wartości docelowe wskaźników zostaną przekroczone w działaniu 8.2, natomiast w działaniu 8.1 nie zostaną osiągnięte. Podobnie jak w innych analizowanych działaniach, efekty interwencji 8.3 nie są jeszcze w pełni widoczne. Podłączenie do Internetu uzyskały osoby w ok. 40 gminach, zaś większość beneficjentów, których wnioski zostały zaakceptowane, jest na etapie organizowania przetargów na dostawę sprzętu komputerowego. Natomiast w działaniu 8.4 wystąpił szereg niezamierzonych pozytywnych efektów, takich jak: rozwój firm-beneficjentów, innowacje wprowadzone w realizujących projekty przedsiębiorstwach oraz rozwój oferowanych przez nich usług. Wartości wskaźników monitoringowych osiągnięte obecnie wskazują na znaczny stopień zaawansowania realizacji projektów, na podpisanie umowy o dofinansowanie czeka jeszcze kilkadziesiąt projektów. Ich podpisanie znacznie przyspieszy realizację działania. 11

12 Czy i w jakim stopniu realizacja działań: 2.3, oraz działań realizowanych w ramach osi priorytetowych: 7 i 8 PO IG przyczynia się do budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce? Komplementarność z innymi instrumentami wsparcia rozwoju społeczeństwa informacyjnego W opinii respondentów efekt synergii i uzupełniania się działań pomiędzy RPO a PO IG jest daleki od oczekiwanego; zakres faktycznej komplementarności pomiędzy PO IG a PO IiŚ jest także niezadowalający. Natomiast działania prowadzone w ramach PO IG i PO RPW zostały ocenione jako spójne i komplementarne. Trzeba stwierdzić, że niska komplementarność działań objętych ewaluacją z innymi instrumentami wsparcia jest największą słabością systemu wdrażania zidentyfikowaną podczas badania. Najbardziej ewidentny jest brak komplementarnego wdrażania działań: 8.3 i 8.4. Efekty projektów w kontekście budowy społeczeństwa informacyjnego Budowę społeczeństwa informacyjnego wspierają przede wszystkim działania 8 osi priorytetowej. Projekty realizowane w obrębie działań: 8.1 i 8.2 mogą znacząco przyczynić się do wzrostu wykorzystania nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w społeczeństwie. Każde udane przedsięwzięcie, zarówno w sferze B2B, jak i e-usług, wzmaga zapotrzebowanie na moce obliczeniowe i kreuje popyt na rozwiązania cyfrowe. Dzięki projektom wdrażanym w ramach działania 8.4 tysiące gospodarstw domowych ulokowanych na obszarach wykluczonych cyfrowo, które wcześniej nie korzystały z Internetu, uzyska taką możliwość. Wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego powoli zaczyna być widoczny w działaniu 8.3. Z informacji uzyskanych podczas badania wynika, że duża część osób, które uzyskały dostęp do sieci w wyniku zrealizowanych projektów, korzysta z Internetu w celu nauki i/lub poszukiwania informacji, a w ubogich gospodarstwach domowych interwencja korzystnie wpływa na edukację dzieci. Można oczekiwać, że dostęp do Internetu zwiększy popyt beneficjentów ostatecznych na e-usługi udostępniane przez przedsiębiorstwa i administrację publiczną. W kontekście budowy społeczeństwa informacyjnego ważną rolę do odegrania mają również przedsięwzięcia realizowane w ramach 7 osi priorytetowej. Duże znaczenie ma powszechny zasięg tych projektów większość z nich adresowana jest do wszystkich obywateli oraz przedsiębiorców. Rezultaty tych przedsięwzięć pojawią się jednak później, niż zadeklarowano we wnioskach o dofinansowanie. W wielu harmonogramach wystąpiły istotne opóźnienia, a dodatkowym zagrożeniem terminowej realizacji jest przeciągający się brak podstawowych wytycznych, m.in. rozporządzeń do Ustawy o Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. 12

13 W jakim stopniu realizacja PO IG przyczynia się do osiągnięcia celów Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013? Wszystkie analizowane działania przyczyniają się do realizacji celów Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do roku 2013 we wszystkich jej obszarach, przy czym najsilniej wspierany jest obszar Gospodarka. Działanie 2.3 przyczynia się do realizacji celu 1 w obszarze Gospodarka wszystkie typy projektów, dofinansowywane w ramach działania budowa infrastruktury informatycznej nauki, rozwój zasobów informacyjnych w postaci cyfrowej, tworzenie zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych niewątpliwie podnoszą zdolność beneficjentów oraz ośrodków naukowych do tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla podmiotów gospodarczych. Działanie 4.5.2, kładąc nacisk na wsparcie przedsiębiorstw usługowych dokonujących inwestycji o dużym potencjale innowacyjnym, wpisuje się głównie w realizację celów: 2 i 3 w obszarze Gospodarka. Realizacja projektów zakontraktowanych w ramach 7 osi przyczynia się natomiast do realizacji Strategii w obszarach Człowiek (cel 4) oraz Państwo (cele: 1, 2 i 3). Wspieranie przedsiębiorczości w dziedzinie gospodarki elektronicznej w ramach działania 8.1 przyczynia się do rozwoju i budowy sektora teleinformatycznego oraz udostępniania e-usług, co wpisuje się w realizację Strategii w obszarach: Gospodarka (cel 2) oraz Człowiek (cel 5). Działanie 8.2 realizuje cele: 2 i 3 w obszarze Gospodarka wsparcie oferowane w ramach działania stymuluje współpracę między przedsiębiorcami, pomaga wdrażać innowacyjne technologie informatyczne, które przenoszą tę współpracę na wyższy poziom. Działania 8.3 i 8.4 realizują Strategię w obszarze Człowiek przede wszystkim w zakresie celu 1. Dzięki projektom realizowanym w ramach tych działań zmniejszy się w Polsce liczba osób dotkniętych wykluczeniem cyfrowym. Dostęp do Internetu zwiększa możliwość korzystania przez beneficjentów ostatecznych z e-usług, udostępnionych przez różne podmioty, w tym przedsiębiorstwa i administrację publiczną. Do osiągnięcia celów Strategii przyczyniają się także działania informacyjno-promocyjne prowadzone w ramach projektów systemowych, realizowanych w ramach priorytetu 7 oraz działań: 8.1 i

14 Summary Are the implemented measures the best possible instruments to ensure efficient and effective implementation of objective 6 of IE OP? Relevance of the measures implemented The measures of the IE OP covered by the present study are generally relevant with respect to the expectations among the target group. The only measure that was assessed as moderately relevant is Measure 8.3. Measure 2.3 allows many scientific institutions to develop their IT infrastructure, which is indispensable for their statutory activities. If it hadn t been for the public support, the institutions would either not have implemented the projects at all or would have been forced to reduce the scope of the projects in a significant way. The correct identification of the needs of the science and higher education sector is a result of defining the scope of activity 2.3 basing on Information Infrastructure Development Programme for The measures addressed to the private sector are also consistent with the needs of the target group. The scope of measure meets the needs of entrepreneurs representing the branch of high-tech services, in particular medium and large firms. The support granted often allows the beneficiaries to increase the scope of the scheduled activities. Measure 8.1, on the other hand, is addressed to start-ups, facilitating the launch of a company by helping overcome some of the barriers faced by beginner entrepreneurs within the branch of e-services. These include the lack of capital for starting a company and the high risk levels. Measure 8.2, supporting the development of IT cooperation platforms (B2B) was also assessed highly with respect to its relevance. The expected outcomes of the projects implemented by public administration units (Priority axis 7) are strongly desired and hoped for both by the private sector and by the citizens. Thanks to the support offered within Priority axis 7, public administration units are launching the provision of their services (which often follow from legal regulations) in an electronic form. Such a change would not have been possible without the additional support. Measure 8.4, on the other hand, addresses the needs of inhabitants of areas with no access to broadband Internet. The financing granted to companies and non-governmental organisations strongly increases their readiness to develop broadband networks in areas suffering from digital divide, where such investments would have been unprofitable for the private sector. As mentioned before, Measure 8.3 is the only one where the intervention was assessed as only partially relevant. On the one hand, the support offered provokes greater participation in the information society. On the other hand, the needs of many citizens suffering from digital divide, who do not at the same time meet the criterion of poverty, remain unsatisfied. Moreover, in some cases of end-recipients within Measure 8.3., it would be enough to provide access to broadband Internet on a given area by developing the necessary infrastructure (as in Measure 8.4). Grants covering the costs of Internet subscription would not be necessary. It should be, however, stressed that the beneficiaries (self-government units) declare they would not have implemented the projects if it hadn t been for the additional 14

15 support. Implementation system The most efficient implementation system is the one employed for Measure 2.3. The period from submitting the application to signing the grant agreement usually takes about 6 months. The Intermediate Body does not require the payment application to be accompanied by copies of all the documents accounting for the expenditures made. Project monitoring and control is carried out at the premises of the beneficiary. This is an example of good practice that could be also implemented in the case of the remaining measures of the IE OP. The implementation system for Measure 8.3 needs improvements. The intervention would be much more efficient if the self-government units interests for applying for support were located in areas which already have the necessary ICT infrastructure. The delays in the implementation of Measure 8.4 as well as the slow implementation of projects within which the backbone network is being developed (these involve other operational programmes, including regional programmes) all contribute to additional difficulties in the implementation of Measure 8.3. Originally, the instrument was supposed to be implemented efficiently thanks to a systemic project covering, among others, promotional activities. The project in question has not been, however, launched so far. Systemic projects play an important role for Priority axis 7 as well as Measures 8.1 and 8.2. The former includes numerous trainings, workshops and meetings which help the beneficiaries develop project management skills and learn about the security policy and efficient settlement of payment applications. The different units also get the chance to exchange technical information about the different IT systems they are developing. Similarly, the systemic project accompanying Measures 8.1 and 8.2 supports the implementation of projects via information and education-oriented activities. The system of implementation of Measures 8.1 and 8.2 includes Regional Financing Institutions (RFI) which play an important role, especially with respect to the process of project appraisal and selection. If it hadn t been for the RFIs support to the Implementing Body in terms of organisational and technical issues, the implementation of the two Measures would have been much more difficult due to the immense scale of both Measures. The shifting of the logistics of the application process to regional offices makes it much more easy for the companies located in peripheral areas to apply. The importance of RFIs for the implementation of Measures 8.1 and 8.2 is acknowledged both by the beneficiaries and by the representatives of the Polish Agency for Enterprise Development (Implementing Body). Comprehensiveness of support instruments The catalogue of the eligible costs for Measure 2.3 is relevant with respect to the needs of the beneficiaries. The problem that was raised was the fact that the guidelines of the Managing Authority concerning the remuneration for IT specialists do not meet the currents standards of the labour market. As a consequence, the beneficiaries are facing serious problems hiring people with the right skills and qualifications to implement their projects. The scope of the eligible costs within Measure was assessed as adequate. Some doubts, however, were raised when it comes to some investment expenditure categories, which are not covered in the catalogue, and follow from the specific character of 15

16 the projects and their innovative edge. The beneficiaries of Priority axis 7 do not make any reservations as to the comprehensiveness of the support available. However, the eligibility of some costs raises discussions with respect to the interpretation of the guidelines, which follows mainly from the complexity of the projects and the level of technological advancement. The beneficiaries of Measure 8.1 are satisfied with the amounts of support available, as it allows them to start a business and also raises their financial credibility, e.g. when applying for a loan. The scope of the eligible costs was assessed as adequate to the needs. The problem faced by the beneficiaries concerns rather situations when the original application did not include a certain cost, which proved to be necessary for project implementation at a later stage. Such situations result either from the fact that the beneficiaries are not familiar with the catalogue of the eligible costs or misinterpret the guidelines in this respect. The eligibility of expenditures is questioned much more rarely when it comes to projects within Measure 8.2, which follows from the fact that the beneficiaries have more experience in developing project schedules and budgets. The catalogue of eligible costs within Measure 8.3 evolved as changes were introduced with respect to the scope of the projects. Currently, the share of expenditures related to the development of broadband networks is higher. This follows from the fact that some areas covered by the projects did not even have access to such networks. Another important change was the inclusion, among the eligible costs, the costs of computer equipment insurance (the equipment is handed over by the self-government units to end-recipients). The important barriers in the process of application include the requirement of 15% contribution on the part of the beneficiary as well as the need to ensure 5-years sustainability of project results, which involves additional costs related to depreciation. Nevertheless, no serious problems related to the relevance of the eligible costs to the needs of the beneficiaries were identified. Is it possible to say, on the basis of the current state of implementation of Measures 2.3 and as well as Priority axes 7 and 8, that the objective will be achieved within the indicated time-limit? State of implementation The calls for applications within Measure 2.3 are quite popular. 74% of the available allocation has already been contracted and by the end of the current year the last batch of financing agreements is supposed to be signed. Thus, the whole of the allocation will be exhausted. In the case of Priority axis 7, we are dealing with a case of overcontracting the total amount of aid, as indicated in the payment applications submitted by the end of October 2010, reached 113% of the allocation. This means that some projects, although positively assessed, could not receive financing. The current stage of project implementation does not provide a basis to claim that the objectives of Axis 7 will not be achieved. Big projects related to the implementation of e-government involve, however, certain risks which can have an impact on the project implementation. In the case of Measure 8.1, in spite of the high proportion of the allocation being already contracted, the representatives of institutions engaged in the 16

17 implementation of the Measure raised some doubts as to the likelihood of goal achievement. Remedial actions were however undertaken, including a change in the project appraisal criteria. The new call for applications is expected to allow for an approach which would be more focused on the achievement of the objectives. Other measures (8.2, 8.3 and 8.4) remain at a relatively early stage of implementation as the share of the contracted amounts within the whole of the available allocation is still low, however the beneficiaries are beginning to be more and more interested in applying for support. Measure 8.3 envisages a fairly limited number of potential beneficiaries (many selfgovernments may face problems gathering the resources to cover their own contribution), but the interviews carried out show that none of the institutions engaged in measure implementation has any doubts as to the likelihood of goal achievement. Results achieved so far The monitoring indicators for most of the measures covered by the study show relatively low levels of technical progress. However, we have to remember that projects related to ICT infrastructure take time until they bring visible outputs and outcomes (this usually happens once a project is completed). Therefore, in the case of Measure 2.3 and Axis 7, with the majority of projects remaining at an early stage of implementation, we can only speak of the expected outputs and outcomes. While the beneficiaries of measure 2.3 do not report any problems and are implementing their projects in line with the original schedules, Axis 7 involves schedule changes in virtually all the projects. Measure shows some results with respect to new workplaces already created. Among the indirect results of projects the beneficiaries point to the strengthening of the market position of the company and raising the quality of the services offered. It is also difficult to point to visible results of projects implemented within Measures 8.1 and 8.2, as the monitoring system is limited to gathering information on the expected outputs, as declared by the beneficiaries while signing the financing agreement. It is estimated that the target value will be exceeded for Measure 8.2, but will not be achieved for Measure 8.1. Similarly to other measures, the results of Measure 8.3 are not yet visible. So far, access to the Internet was made available to inhabitants of ca. 40 gminas, and the majority of beneficiaries are now involved in public procurement procedures covering the purchase of computer equipment. Measure 8.4, meanwhile, triggered a series of positive, yet unexpected results, such as: development of beneficiary companies, innovations implemented in the beneficiary companies and development of the services offered. The values of the indicators already achieved point to a significant progress in the implementation of the measure. Dozens of projects are waiting for the financing agreements to be signed. Once the agreements are signed the implementation of the measure will yet speed up. Do Measures 2.3, and Priority axes 7 and 8 contribute to the development of an information society and if so, to what extent? Complementarity with respect to other instruments supporting the information society According to the respondents, the level of synergy and 17

18 complementarity between IE OP and regional OPs are far from their expectations. Also, the scope of complementarity between IE OP and Infrastructure and Environment OP leaves a lot to be desired. At the same time, the activities and measures undertaken within the Development of Eastern Poland OP were assessed as coherent with and complementary to the measures of IE OP. The low level of complementarity between the measures covered by the present study and interventions within other Operational Programmes is the weakest point of the whole support system, identified through this evaluation. This problem is the most visible in the case of the implementation systems for Measures 8.3 and 8.4. The results of the projects in the context of the development of an information society Information society development is supported mostly through Priority axis 8. Projects implemented within Measures 8.1 and 8.2 can contribute to an increase in the use of state-ofthe-art information and communications technologies in the society. Each successful project, both in the field of B2B and e-services addressed to customers, increases the demand for computing power and new ICT solutions. Measure 8.4 allows thousands of households located in the areas of digital divide to get access to the Internet. The impact on the information society is also beginning to show in the case of Measure 8.3. The study shows that a significant number of people who got access to the Internet, uses it as a tool to learn or search for information. The intervention seems to have a particularly positive impact in poor households, where it stimulated the education of children. We can expect that access to the Internet will also increase the demand on the part of the end-recipients for e-services provided by enterprises and the public administration. An important role is also played by the projects implemented within Priority axis 7. What is of particular importance is the large scope of the projects the majority of actions are addressed to all citizens and entrepreneurs. However, the outcomes of the projects will not show as soon as it was expected back at the stage of application. Many projects faced serious delays and their schedules had to be altered. Additionally, the beneficiaries are waiting for basic guidelines, such as decrees on the Act on the Informatization of Activities Undertaken by Entities Fulfilling Public Tasks. To what extent does the implementation of IE OP contribute to the achievement of the golas of The Strategy for the Development of the Information Society in Poland until 2013? All the measures of the OP covered by the study do contribute to the achievement of Strategy goals in all of its strategic areas. The strategic area that is the most strongly supported by the OP is the area of Economy. Measure 2.3 contributes to the achievement of goal 1 in the area of Economy all types of projects envisaged for financing within the Measure (development of ICT infrastructure for science and higher education, development of digital databases, development of advanced applications and e-services) are undoubtedly increasing the capacity of the beneficiaries to create innovations for the private sector. Measure pays special attention to supporting companies operating within the sector of services which are making investments of high 18

19 innovative potential. This is coherent with goals 2 and 3 in the Economy area. The implementation of Measure 7, meanwhile, contributes to the achievement of Strategy goals in the areas: Human (goal 4) and State (goals 1, 2 and 3). The support to e-business offered within Measure 8.1 contributes to the development of the ICT sector and increased provision of e-services, which is consistent with the Strategy goals in the fields of Economy (goal 2) and Human (goal 5). Measure 8.2 supports goals 2 and 3 in the Economy area the support offered stimulates co-operation between entrepreneurs and helps them implement information technologies which transfer this co-operation to a higher level. Measures 8.3 and 8.4 support the achievement of strategy goals in the Human area (mostly goal 1). Thanks to the projects implemented within those two Measures the number of people suffering from digital divide will decrease. The access to the Internet also increases the opportunities to use e-services made available by various entities, including businesses and the public administration. Information and promotion related activities, carried out within systemic projects within Priority axis 7 as well as Measures 8.1 and 8.2, also contribute to the achievement of Strategy goals. 19

20 4. Przedmiot badania i kontekst ewaluacji Przedmiotem badania są działania PO IG, które przyczyniają się bezpośrednio do realizacji celu 6 Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. Schemat 1. Zakres badania Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIWZ. Głównym celem badania jest ocena efektywności zastosowanych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka mechanizmów służących realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. Poniższy schemat prezentuje cele badania w połączeniu z kryteriami ewaluacyjnymi oraz głównymi pytaniami badawczymi wynikającymi z kryteriów badawczych uwzględnionych w badaniu. Schemat 2. Cele badania a kryteria ewaluacyjne badania 20

21 Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIWZ. W badaniu postawiono cztery główne pytania badawcze, które odnoszą się kolejno do poszczególnych działań lub priorytetów. Schemat 3. Kluczowe pytania badawcze Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIWZ. Poniżej przedstawiamy opisy działań będących przedmiotem badania. 21

22 Celem działania 2.3 PO IG jest zapewnienie środowisku naukowemu dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej. Pozwolić to ma na prowadzenie nowoczesnych badań z wykorzystaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnić krajowym jednostkom badawczym łączność z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi. Infrastruktura informatyczna nauki może stanowić bazę dla wdrażania rozwiązań w obszarze edukacji, telemedycyny itp. Dostęp do nowoczesnej infrastruktury superkomputerowej i sieciowej, szerokopasmowego Internetu oraz zaawansowanych aplikacji i baz danych stanowi niezbędny warunek do prowadzenia działalności badawczej na poziomie odpowiadającym normom europejskim. Do adresatów działania 2.3 PO IG można zaliczyć jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczorozwojowych), uczelnie, jednostki wiodące miejskich akademickich sieci naukowych (MAN), Centra Komputerów Dużej Mocy (CKDM), jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych, konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, spółki powołane z udziałem ww. podmiotów niedziałające dla zysku 3. Poddziałanie jest częścią działania 4.5 PO IG, którego celem jest poprawa konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki dzięki wsparciu przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych, o dużej wartości i generujących znaczną liczbę miejsc pracy inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym. Preferowane są inwestycje realizowane przez przedsiębiorstwa w sektorze usług, głównie związane z rozpoczęciem lub rozwinięciem prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Wsparcie udzielane w ramach poddziałania przeznaczone jest na nowe inwestycje obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż sto osób, prowadzące do utworzenia lub rozbudowy centrów usług wspólnych (np. finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja, zaplecza bankowe i ubezpieczeniowe, badania rynkowe). Z punktu widzenia niniejszego badania istotne są inwestycje związane z tworzeniem lub rozbudową centrów IT (np. rozwój oprogramowania, testowanie aplikacji, projektowanie i wdrażanie sieci, optymalizacja produktu, zarządzanie bazami danych) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Warszawa Tamże. 22

23 Celem priorytetu 7 PO IG jest wsparcie polegające na utworzeniu rozległej, ogólnokrajowej infrastruktury teleinformatycznej, umożliwiającej przesyłanie danych pomiędzy poszczególnymi platformami usług elektronicznych, portalami dziedzinowymi, rejestrami elektronicznymi i samymi urzędami, stanowiącej niezbędne zaplecze dla elektronicznych usług publicznych świadczonych obywatelom i przedsiębiorcom. Planowana infrastruktura będzie wspomagać działania zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej. Wsparcie przeznaczone jest dla jednostek administracji rządowej oraz jednostek im podległych, instytucji prowadzących państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw, konsorcjów jednostek administracji publicznej z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, organami samorządu zawodowego lub jednostkami badawczo-rozwojowymi i Władzy Wdrażającej Programy Europejskie 5. Tworzenie elektronicznych usług publicznych na rzecz obywateli i przedsiębiorców będzie możliwe dzięki przebudowie zaplecza administracji publicznej i utworzeniu w pełni zintegrowanych platform, które umożliwią świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną w obszarach kluczowych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawowym zadaniem w tym zakresie jest przebudowa i integracja rejestrów państwowych w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego dostępu do zawartych w nich danych oraz rozwój systemów udostępniania informacji publicznej. Celem działania jest stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług) poprzez wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż rok od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej. Drugim celem jest utworzenie i prowadzenie specjalistycznego portalu internetowego WEB.GOV.PL na potrzeby działania oraz promowanie działania i informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwości uzyskania wsparcia poprzez organizowanie kampanii informacyjnych, promocji w mediach elektronicznych i tradycyjnych, organizowanie seminariów i konferencji. Według obowiązującej definicji e-usługi to takie usługi, których świadczenie odbywa się za pomocą Internetu, jest zautomatyzowane (może wymagać niewielkiego udziału człowieka) i zdalne 6. Od usługi w ujęciu tradycyjnym, e-usługę odróżnia brak udziału człowieka po drugiej stronie oraz świadczenie na odległość. E-usługa zapewnia usługobiorcy (klientowi) możliwie dużą indywidualność, jednak nie wymaga obecności obu stron w tym samym czasie i w tym 5 Tamże. 6 Definicja e - usługi wg PARP. 23

RAPORT KOŃCOWY. Ocena wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw. WYG PSDB Sp. z o. o.

RAPORT KOŃCOWY. Ocena wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw. WYG PSDB Sp. z o. o. RAPORT KOŃCOWY Ocena wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa Tel: + 48 22 492 71 04 Fax: + 48

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja mid-term Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 RAPORT KOŃCOWY

Ewaluacja mid-term Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 RAPORT KOŃCOWY Badanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Ewaluacja mid-term Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 RAPORT KOŃCOWY Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020

Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020 Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020 Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020 RAPORT KOŃCOWY (tekst jednolity po

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław RAPORT KOŃCOWY Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji 10, 11, 13 wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu RAPORT KOŃCOWY Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu Poznań, sierpień 2013 BADANIE EWALUACYJNE PN.: WPŁYW WSPARCIA RPO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji badania luty - czerwiec 2013 r. Zamawiający. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń

Termin realizacji badania luty - czerwiec 2013 r. Zamawiający. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń Badanie ewaluacyjne Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - Raport końcowy Termin realizacji badania luty -

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Szczecin, czerwiec 2013 rok 1

RAPORT KOŃCOWY. Szczecin, czerwiec 2013 rok 1 RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne pt. Ocena efektów oddziaływania projektów realizowanych w ramach Priorytetu II LRPO Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji Opracowanie: Konsorcjum firm:

Bardziej szczegółowo

wykorzystano metody i techniki analizy danych: analizę wskaźników, analizę przestrzenną, metodę SWOT. Skala wprowadzania rozwiązań innowacyjnych

wykorzystano metody i techniki analizy danych: analizę wskaźników, analizę przestrzenną, metodę SWOT. Skala wprowadzania rozwiązań innowacyjnych Ocena wpływu dotacji inwestycyjnych na wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wspieranych w ramach schematu 2.1. A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MSP

Bardziej szczegółowo

Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim Raport końcowy

Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim Raport końcowy Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim Raport końcowy Warszawa, 2015 r. Badanie ewaluacyjne finansowane jest ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG

Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Badanie ewaluacyjne pt. Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych

Bardziej szczegółowo

nstwic Raport końcowy

nstwic Raport końcowy nstwic Ocena realizacji i i efektów projektów partnerskich i i zintegrowanych w ramach RPO WSL 2007-2013 w kontekście zastosowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w przyszłym okresie programowania

Bardziej szczegółowo

Raport koocowy IBC GROUP Central Europe Holding S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2012 r.

Raport koocowy IBC GROUP Central Europe Holding S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2012 r. Regionalnego oraz budżetu paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerzepoig.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

RAPORT KOŃCOWY. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 c Ocena skuteczności projektów obejmujących współpracę instytucji B+R i biznesu, w zakresie realizacji transferu wiedzy między sferą nauki i przedsiębiorstw w programach stażowych (Poddziałanie 8.2.1.

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Urząd Marszałkowski Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014 2020 w ramach Województwa Regionalnego Lubuskiego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Usługa badania ewaluacyjnego

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Poznań, lipiec 2012 roku

Poznań, lipiec 2012 roku RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ Ewaluacja wpływu projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WD dot. infrastruktury społecznej w zakresie Priorytetu 7 Edukacja" i Priorytetu 8 Zdrowie" na poprawę warunków

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja komplementarności i efektywności wsparcia instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi dla przedsiębiorców

Ewaluacja komplementarności i efektywności wsparcia instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi dla przedsiębiorców Ewaluacja komplementarności i efektywności wsparcia instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi dla przedsiębiorców Raport koocowy z badania (wersja ostateczna) Warszawa, 17.09.2012 Badanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji w perspektywie 2014 2020 w województwie śląskim

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji w perspektywie 2014 2020 w województwie śląskim e w a l u a c j a ISBN: 978-83-7328-288-9 Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji w perspektywie 2014 2020 w województwie śląskim 3URMHNW QDQVRZDQ\ SU]H] 8QLĊ (XURSHMVNą

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne pt.

Badanie ewaluacyjne pt. Badanie ewaluacyjne pt. Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2009-2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Ocena beneficjentów ostatecznych Działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdraŝania Działania 8.2 PO KL w województwie opolskim

Ocena beneficjentów ostatecznych Działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdraŝania Działania 8.2 PO KL w województwie opolskim Ocena beneficjentów ostatecznych Działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdraŝania Działania 8.2 PO KL w województwie opolskim Raport końcowy Warszawa, grudzień 2008 Badanie ewaluacyjne współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania systemu informacji i promocji

Ocena funkcjonowania systemu informacji i promocji Ocena funkcjonowania systemu informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w połowie realizacji Programu RAPORT KOŃCOWY Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Badanie pt.: Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013 Raport końcowy

Badanie pt.: Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013 Raport końcowy Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013 1 Badanie pt.: Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013 Raport końcowy Warszawa, marzec 2013

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie:

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2007-2013 Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Wojciech Pieniążek Jarosław Chojecki Sebastian Pałka Paweł Huras Justyna

Bardziej szczegółowo

Ocena beneficjentów ostatecznych Działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdraŝania Działania 8.2 PO KL w województwie opolskim

Ocena beneficjentów ostatecznych Działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdraŝania Działania 8.2 PO KL w województwie opolskim Ocena beneficjentów ostatecznych Działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdraŝania Działania 8.2 PO KL w województwie opolskim Raport końcowy Warszawa, grudzień 2008 Badanie ewaluacyjne współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Analiza koncepcji systemu. popytowego w wsparcia RPO WSL 2014-2020 RPO WSL 2014-2020. Raport końcowy

Analiza koncepcji systemu. popytowego w wsparcia RPO WSL 2014-2020 RPO WSL 2014-2020. Raport końcowy ANALIZA POTRZEB ROZWOJOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W KONTEKŚCIE NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ UE ZostaoZosyao Zostao c Analiza koncepcji systemu Analiza popytowego Analiza koncepcji kompetencji

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim.

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim. Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim raport koocowy grudzieo 2012 Projekt zrealizowany dla Wydziału Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo