Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania"

Transkrypt

1 Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania Raport końcowy Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2010 r. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/ Warszawa T F E W Polskie Towarzystwo Socjologiczne ul. Nowy Świat Warszawa T F E W

2 Raport wykonany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania. Opracował zespół w składzie: Paulina Fabrowska Radosław Flis Marta Mackiewicz Adam Rybkowski Monika Skrobol Agata Śliwka Tomasz Tędziagolski Współpraca: Paweł Sieczkowski Korekta językowa: Dorota Tomczak Copyright Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2010 r. Niniejszy raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2

3 Spis treści 1. Indeks nazw i skrótów Wprowadzenie Streszczenie Przedmiot badania i kontekst ewaluacji Opis metodologii i przebiegu badania Opis wyników badania Trafność i efektywność działań w kontekście realizacji celu 6 PO IG Realizowane działania a potrzeby grup docelowych System realizacji Kompletność instrumentów wsparcia Ocena stanu realizacji działań pod kątem możliwości osiągnięcia celu 6 PO IG Stan realizacji działań Dotychczasowe efekty realizacji wsparcia Ocena wpływu działań na tworzenie społeczeństwa informacyjnego Stopień zaawansowania technologicznego rozwiązań Możliwości wykorzystania infrastruktury przez użytkowników końcowych Komplementarność z innymi instrumentami wsparcia rozwoju społeczeństwa informacyjnego Wpływ tworzonych rozwiązań na jakość pracy Wpływ rozwiązań B2B na rozwój społeczeństwa informacyjnego Efekty projektów w kontekście budowy społeczeństwa informacyjnego Realizacja PO IG a cele Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku Zgodność celów Dostępność e-usług i przygotowanie społeczeństwa do korzystania z nich Ocena wpływu realizacji działań na możliwość osiągnięcia celów Strategii Wnioski i rekomendacje

4 1. Indeks nazw i skrótów AGH ARPA ARPANET B+RT BN CBOS CBR CEIDG CKDM CRM CSIOZ DSI EB EFRR einclusion e-puap EWG GBDOT GUGiK GUS IBB PAN IChB PAN Akademia Górniczo-Hutnicza Advanced Research Projects Agency Advanced Research Projects Agency Network Badania i rozwój technologiczny Biblioteka Narodowa Centrum Badań Opinii Społecznej Centrum Badawczo-Rozwojowe Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centra Komputerów DuŜej Mocy Customer Relationship Management (zarządzanie relacjami z klientem) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Departament Społeczeństwa Informacyjnego exabajt Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elektroniczna platforma usług administracji publicznej Europejska Wspólnota Gospodarcza Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych Główny Urząd Geodezji i Kartografii Główny Urząd Statystyczny Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk ICM Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego (Uniwersytetu Warszawskiego) ICT Information and communication technologies (technologie informacyjne i komunikacyjne) IDI IERiGś IP IT IW IZ JST KK NSRO LTE Individual In-Depth Interview (Indywidualny Wywiad Pogłębiony) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej Instytucja Pośrednicząca Information Technologies (technologie informacyjne) Instytucja WdraŜająca Instytucja Zarządzająca jednostka samorządu terytorialnego Komitet Koordynujący Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia long term evolution (ewolucja długoterminowa) 4

5 MAN MES MNiSW MPiPS MRR MSWiA ONZ PAN PAPI PARP PCSS PRINCE2 PKB PO IG PO IiŚ PUE RIF RPO SIMIK SIWZ UE UKE WWPE xdsl ZUS 3G miejskie akademickie sieci naukowe Manufacturing Execution System (System Realizacji Produkcji) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Organizacja Narodów Zjednoczonych Polska Akademia Nauk Personal Assisted Paper Interviewing (wywiad bezpośredni wykonywany tradycyjną metodą z wykorzystaniem ankiety papierowej) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Projects in a Controlled Environment (Projekty w sterowanym środowisku) Produkt Krajowy Brutto Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Platforma Usług Elektronicznych Regionalna Instytucja Finansująca Regionalny Program Operacyjny System Informatyczny Monitoringu i Kontroli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Unia Europejska Urząd Komunikacji Elektronicznej Władza WdraŜająca Programy Europejskie X Digital Subscriber Line Zakład Ubezpieczeń Społecznych trzecia generacja 5

6 2. Wprowadzenie Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w ostatnich kilkudziesięciu latach pociągnął za sobą ogromne zmiany w formach, zasięgu i częstotliwości codziennej komunikacji. Przez większą część historii naszej cywilizacji przekazywanie informacji było nieporównywalnie bardziej ograniczone; przełomowe w tym zakresie było wynalezienie papieru, a następnie druku. Kolejnym znaczącym narzędziem komunikacji, umożliwiającym przekazywanie informacji w formie pisemnej bez konieczności przesyłania jej w fizycznej formie, był wynaleziony w XIX wieku telegraf, urządzenie to przyczyniło się m.in. do rozwoju codziennej prasy. Jednak dopiero wiek XX przyniósł ze sobą rozpowszechnienie łączności radiowej oraz wynalazek telewizji, oferujące możliwość przekazywania dużo większego wolumenu informacji w znacznie szybszym tempie. Dotychczasowe metody komunikacji wciąż opierały się jednak na jasnym podziale ról nadawca odbiorca. Przełomowe w tym zakresie okazało się powstanie Internetu. Gdy w roku 1969 pierwsze cztery komputery zostały połączone w prostą sieć, która miała umożliwić przepływ danych między kilkoma uniwersytetami w Stanach Zjednoczonych bez konieczności gromadzenia ich na centralnym serwerze, nikt nie przypuszczał, jakie efekty przyniesie tego typu komunikacja trzy cztery dekady później. Obecnie, liczba użytkowników Internetu na świecie wynosi ponad 1,9 miliarda 1. Rysunek 1. Początki Internetu sieć ARPANET w roku 1969 Uniwersytet Kalifornijski, Los Angeles Uniwersytet Kalifornijski, Santa Barbara Stanford Research Institute Uniwersytet Utah Źródło: Opracowanie własne na podstawie szkicu Alexa Mackenzie (twórcy sieci ARPA), opublikowanego przez Scientific American Dziś każdy użytkownik sieci ma możliwość przeglądania, dystrybuowania i rozpowszechniania informacji, a także wprowadzania do sieci nowych treści. Wraz z erą komunikacji elektronicznej pojawiły się nie tylko nowe kanały wymiany danych, ale przede wszystkim możliwość aktywnego uczestnictwa odbiorcy we współtworzeniu zawartości. To z kolei powoduje gwałtowny wzrost ilości informacji, jakie są przechowywane i wymieniane między użytkownikami Internetu. Zgodnie z badaniami Uniwersytetu Kalifornijskiego, w samym tylko okresie wolumen informacji przechowywanych na nośnikach optycznych, magnetycznych, w formie druku i formie filmowej podwoił się. Nowe informacje zapisane w 1 Na podstawie Internet World Internet Users and Population Statistics, dane z czerwca 2010 r. 6

7 roku 2002 pochłonęły 5 EB (exabajtów). Tę astronomiczną, trudną do wyobrażenia wielkość, autorzy przyrównują do informacji, jaka mogłaby być zgromadzona w bibliotek wielkości Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. Należy tu zaznaczyć, że wielkość ta nie obejmuje informacji, które nie są trwale rejestrowane, takich jak te przekazywane w czasie rzeczywistym przez telefon, radio, telewizję i Internet 2. To właśnie ilość informacji, powszechny do nich dostęp oraz ich znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego charakteryzują społeczeństwo informacyjne. W dobie informacji i globalnej łączności instytucje, firmy i obywatele poszukują sposobów, by komunikować się sprawniej. Skuteczna i efektywna komunikacja elektroniczna wymaga natomiast odpowiedniej jakości infrastruktury oraz narzędzi umożliwiających gromadzenie, porządkowanie, przetwarzanie i udostępnianie dużych ilości danych. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka przewiduje szereg instrumentów wspierających tworzenie takich narzędzi. Zgodnie z założeniami, Program ma się bowiem przyczynić do wzrostu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. Niniejszy raport prezentuje wyniki badania ewaluacyjnego poświęconego ocenie postępów w realizacji tego celu. Struktura raportu została skonstruowana tak, by jak najczytelniej zobrazować wyniki badania ewaluacyjnego. Raport składa się z następujących części: streszczenie raportu, w sposób syntetyczny prezentujące najważniejsze obserwacje; przedmiot badania i kontekst ewaluacji, wprowadzające Czytelnika w tematykę objętą badaniem; opis metodologii i przebiegu badania, rozdział, w którym pokrótce omówiono najważniejsze założenia metodologiczne i zrelacjonowano sposób realizacji badań; opis wyników ewaluacji, przedstawiający wyniki analiz w podziale na obserwacje natury ogólnej oraz te dotyczące tych działań Programu, które wpisują się w realizację celu 6; wnioski i rekomendacje, prezentujące zalecenia ukierunkowane na optymalizację systemu realizacji. Raport uzupełniają studia przypadku, prezentujące wybrane gminy realizujące projekty w ramach działania 8.3 oraz aneksy, które obejmują opis przebiegu badania i zrealizowanych wywiadów oraz narzędzia badawcze. 2 7

8 3. Streszczenie Czy realizowane działania są najlepszymi możliwymi instrumentami dla zapewnienia skutecznej i efektywnej realizacji celu 6 PO IG? Trafność realizowanych działań Działania PO IG analizowane w niniejszym badaniu trafnie odpowiadają na oczekiwania grup docelowych. Jedynie adekwatność interwencji 8.3 zasługuje na ocenę umiarkowanie pozytywną. Dla wielu jednostek naukowych finansowany w ramach działania 2.3 rozwój infrastruktury informatycznej jest niezbędnym warunkiem realizacji ich działalności statutowej. Bez otrzymanego wsparcia projekty wdrażane przez te podmioty nie byłyby realizowane, bądź ich zakres byłby znacznie ograniczony. Dobre rozpoznanie potrzeb sektora nauki jest m.in. rezultatem określenia zakresu działania 2.3 w oparciu o Program Rozwoju Infrastruktury Informatycznej na lata Adekwatne są działania PO IG kierowane do sektora biznesu. Zakres przedmiotowy działania jest zgodny z potrzebami przedsiębiorstw sektora usług nowoczesnych, w szczególności średnich i dużych podmiotów. Otrzymane wsparcie często pozwala przedsiębiorstwom na zwiększenie skali zaplanowanych wcześniej działań. Z kolei w działaniu 8.1 trafnie zaadresowano potrzeby start-up ów dostępne wsparcie ułatwia rozpoczęcie działalności gospodarczej, gdyż pozwala pokonać istotne bariery, którym muszą stawić czoła przedsiębiorcy początkujący w sektorze e-usług, takie, jak: brak kapitału na rozpoczęcie działalności czy wysoki poziom ryzyka. Pozytywna jest również ocena adekwatności działania 8.2, w ramach którego wspierane jest tworzenie cyfrowych platform współpracy przedsiębiorstw (B2B). Spodziewane efekty przedsięwzięć realizowanych przez podmioty administracji publicznej w ramach 7 osi priorytetowej PO IG są wysoce pożądane i oczekiwane zarówno przez sektor biznesu, jak i społeczeństwo. Natomiast jednostkom administracji publicznej, jako beneficjentom tej interwencji, wsparcie umożliwia realizację zadań w zakresie informatyzacji usług publicznych (często wynikających z obowiązujących regulacji prawnych), których samodzielne sfinansowanie nie byłoby możliwe. Z kolei działanie 8.4 odpowiada na potrzeby obywateli zamieszkujących obszary zakwalifikowane do wsparcia, umożliwiając im uzyskanie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Uzyskane przez beneficjentów przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe dofinansowanie w znacznym stopniu wpłynęło na ich gotowość do realizacji inwestycji na obszarach wykluczonych cyfrowo, na których podjęcie działalności na zasadach rynkowych byłoby nieopłacalne. Natomiast trafność działania 8.3 należy ocenić umiarkowanie pozytywnie. Z jednej strony oferowane wsparcie sprzyja większemu uczestnictwu w społeczeństwie informacyjnym obywateli zagrożonych wykluczeniem społecznym, natomiast z drugiej strony, potrzeby wielu osób wykluczonych cyfrowo, które nie doświadczają problemu ubóstwa, pozostają niezaspokojone. Ponadto w 8

9 przypadku części osób objętych wsparciem w ramach działania 8.3, ich potrzeba dostępu do sieci, mogłaby zostać zaspokojona poprzez wsparcie inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną na danym obszarze (ten typ interwencji realizowany jest w ramach działania 8.4). Wtedy bezpośrednie finansowanie dostępu do Internetu nie byłoby konieczne. Należy dodać, że beneficjenci działania jednostki samorządu terytorialnego nie wdrażaliby projektów, gdyby nie otrzymane dofinansowanie. System realizacji Najbardziej sprawny system realizacji został zastosowany w działaniu 2.3. Od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy na realizację projektu zwykle mija około pół roku. Ponadto na etapie realizacji przedsięwzięcia Instytucja Pośrednicząca nie wymaga, aby wraz z wnioskiem o płatność składano komplet dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Kontrola poprawności wdrażania przedsięwzięcia ma natomiast miejsce w siedzibie beneficjenta. Jest to rozwiązanie warte zastosowania również w innych działaniach PO IG. System realizacji działania 8.3 wymaga usprawnienia. Wdrażanie interwencji byłoby dużo efektywniejsze, gdyby na terenach JST potencjalnie zainteresowanych aplikowaniem, istniała infrastruktura informatyczna. Opóźnienia we wdrażaniu działania 8.4 oraz powolna realizacja projektów związanych z budową sieci szkieletowej w ramach innych programów operacyjnych, w tym RPO, stwarza zdecydowanie niekorzystne warunki dla wdrażania działania 8.3. W założeniach efektywne wdrażanie instrumentu miał zapewnić projekt systemowy, polegający m.in. na prowadzeniu działań promocyjnych, jednak do czasu zakończenia badania nie został uruchomiony. Projekty systemowe odgrywają natomiast ważną rolę w procesie wdrażania 7 osi priorytetowej oraz działań: 8.1 i 8.2. W ramach projektu systemowego wdrażanego w obrębie siódmego priorytetu oferowane są liczne szkolenia, warsztaty i spotkania, odpowiadające na potrzeby beneficjentów, m.in. w zakresie: umiejętności zarządzania projektem, polityki bezpieczeństwa, sprawniejszego rozliczania wniosków o płatność czy wymiany informacji na temat systemów tworzonych w ramach 7 osi. Podobnie projekt systemowy towarzyszący działaniom 8.1 i 8.2 wspiera realizację projektów konkursowych pełniąc rolę informacyjną i edukacyjną. W systemie wdrażania działań: 8.1 i 8.2 znaczącą rolę ogrywają Regionalne Instytucje Finansujące podmioty te sprzyjają prawidłowemu przebiegowi procesu wyboru projektów. Wspierają one Instytucję Wdrażającą od strony organizacyjnej i merytorycznej, bez czego zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu wyboru projektów byłoby utrudnione z uwagi na ogromną skalę obu przedsięwzięć. Zorganizowanie naboru wniosków w regionach stwarza większe szanse dla przedsiębiorców zlokalizowanych w mniej korzystnie położonych miejscowościach. Duże znaczenie RIF w procesie wdrażania działań: 8.1 i 8.2. potwierdzane jest zarówno przez przedstawicieli PARP, jak i przez beneficjentów. Kompletność instrumentów wsparcia Katalog kosztów kwalifikowalnych dla działania 2.3 jest adekwatny do potrzeb beneficjentów. Zasygnalizowano natomiast niedostosowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej określających możliwości wynagradzania specjalistów branży IT do realiów rynku pracy. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest problem z pozyskaniem do pracy przy projektach osób posiadających wystarczające kwalifikacje. Działanie jest dobrze oceniane pod względem zakresu wydatków kwalifikowalnych. Pewne wątpliwości budzi jedynie brak uwzględnienia niektórych wydatków inwestycyjnych, które związane są specyfiką 9

10 projektów i ich innowacyjnym charakterem. Instytucje realizujące projekty w przypadku 7 osi priorytetowej nie mają większych zastrzeżeń co do kompletności udzielanego wsparcia. Zdarzają się natomiast problemy interpretacyjne odnośnie kwalifikowalności poszczególnych wydatków, wynikające przede wszystkim ze stopnia skomplikowania realizowanych projektów i ich technologicznego zaawansowania. Beneficjenci działania 8.1 pozytywnie oceniają wysokość udzielanego wsparcia, gdyż pozwala ona rozwinąć działalność gospodarczą, a ponadto podnosi wiarygodność finansową podmiotów, np. przy pozyskiwaniu kredytów. Zakres kosztów kwalifikowalnych nie budzi większych zastrzeżeń beneficjentów. Zdarza się natomiast, że na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie nie przewidziano konieczności poniesienia pewnych wydatków. Ocenia się jednak, że sytuacje takie wynikają z nieznajomości katalogów kosztów kwalifikowalnych i niedoinformowania beneficjentów lub też błędnej interpretacji zapisów w tej dziedzinie. W obrębie działania 8.2 przypadki kwestionowania kwalifikowalności poniesionych wydatków są rzadsze. Wynika to z większego doświadczania podmiotów realizujących projekty w zakresie tworzenia budżetów i harmonogramów projektowych. Katalog kosztów kwalifikowalnych w ramach działania 8.3 ewoluował wraz z wprowadzanymi zmianami dotyczącymi zakresu projektów. Aktualnie większy niż pierwotnie zakładano jest udział wydatków związanych z budową sieci informatycznych, co jest związane z brakiem infrastruktury na terenach, w obrębie których realizowane są projekty. Istotną zmianą było włączenie w zakres wydatków kwalifikowalnych kosztów ubezpieczenia sprzętu komputerowego przekazywanego przez JST beneficjentom ostatecznym. Znaczącą barierą w aplikowaniu o środki jest wymóg wniesienia 15% wkładu własnego oraz konieczność zapewnienia trwałości przedsięwzięcia przez okres 5 lat od zakończenia projektów i związane z tym dalsze koszty ponoszone w wyniku amortyzacji sprzętu. Tym niemniej na etapie wdrażania projektów nie pojawiają się istotne bariery wynikające z nieadekwatności katalogu kosztów kwalifikowalnych do potrzeb beneficjentów. Czy obecny stan realizacji działań: 2.3, oraz działań realizowanych w ramach osi priorytetowych: 7 i 8 PO IG umożliwi osiągnięcie celu w wyznaczonym czasie? Stan realizacji działań Konkursy w ramach działania 2.3 cieszą się stosunkowo dużym zainteresowaniem wnioskodawców, zakontraktowano już 74% dostępnych środków, a do końca br. ma zostać podpisana ostatnia transza umów o dofinansowanie i alokacja zostanie wyczerpana. W ramach 7 osi PO IG występuje nadkontraktacja łączna kwota wsparcia wynikająca z wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji przez Instytucję Zarządzającą wyniosła na koniec października br. 113%. W tej sytuacji niektóre pozytywnie ocenione projekty nie otrzymały jeszcze dofinansowania. Na obecnym etapie realizacji projektów nie ma podstaw by zakładać, że cele 7 osi nie zostaną osiągnięte. Duże przedsięwzięcia z dziedziny e- administracji obciążone są jednak wieloma ryzykami, które mają wpływ na ich skuteczną realizację. W działaniu 8.1 pomimo wysokiego wykorzystania środków 10

11 publicznych wynikającego z umów o dofinansowanie, przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację działania mają wątpliwości co do możliwości osiągnięcia jego celów. Podjęto jednak działania polegające m.in. na zmianie kryteriów wyboru projektów do dofinansowania; oczekuje się, że pozwoli to na lepsze ukierunkowanie udzielanego wsparcia. Pozostałe działania będące przedmiotem ewaluacji: 8.2, 8.3 i 8.4 cechuje jeszcze stosunkowo niski udział zakontraktowanych środków w stosunku do alokacji, jednak obserwowany jest stopniowy wzrost zainteresowania ze strony beneficjentów. W działaniu 8.3 liczba potencjalnych beneficjentów jest co prawda ograniczona (wiele samorządów może mieć problemy z zapewnieniem środków na pokrycie wkładu własnego), ale z przeprowadzonych wywiadów wynika, że żadna z instytucji zaangażowanych we wdrażanie działania nie ma obaw dotyczących osiągnięcia zakładanych celów działania i wartości docelowych wskaźników, które tę realizację celów obrazują. Dotychczasowe efekty realizacji wsparcia Wskaźniki monitoringowe w większości analizowanych działań wykazują jeszcze stosunkowo niewielkie efekty rzeczowe. Trzeba jednak pamiętać, że specyfika projektów dotyczących infrastruktury informatycznej jest taka, że założone rezultaty osiągane są na ogół w momencie zakończenia całego przedsięwzięcia. Stąd na przykład w odniesieniu do działania 2.3 i 7 osi priorytetowej, w których większość projektów jest w początkowej lub środkowej fazie realizacji, możemy mówić wyłącznie o spodziewanych efektach. O ile w działaniu 2.3 beneficjenci nie przewidują problemów i realizują projekty zgodnie z harmonogramem, to w 7 osi zmiany harmonogramów dokonywane są prawie we wszystkich projektach. W poddziałaniu widoczne są już efekty w postaci nowych miejsc pracy. Pośrednimi efektami realizacji projektu współfinansowanego w ramach tego działania są: wzmocnienie pozycji firmy na runku usług IT oraz podniesienie standardów świadczonych usług. Trudno jest także określić dotychczasowe efekty wsparcia realizowanego w obrębie działań 8.1 i 8.2, ponieważ system monitoringu ogranicza się do gromadzenia danych o produktach, na podstawie deklaracji beneficjentów składanych na etapie podpisywania umów o dofinansowanie. Z szacunków wynika, że wartości docelowe wskaźników zostaną przekroczone w działaniu 8.2, natomiast w działaniu 8.1 nie zostaną osiągnięte. Podobnie jak w innych analizowanych działaniach, efekty interwencji 8.3 nie są jeszcze w pełni widoczne. Podłączenie do Internetu uzyskały osoby w ok. 40 gminach, zaś większość beneficjentów, których wnioski zostały zaakceptowane, jest na etapie organizowania przetargów na dostawę sprzętu komputerowego. Natomiast w działaniu 8.4 wystąpił szereg niezamierzonych pozytywnych efektów, takich jak: rozwój firm-beneficjentów, innowacje wprowadzone w realizujących projekty przedsiębiorstwach oraz rozwój oferowanych przez nich usług. Wartości wskaźników monitoringowych osiągnięte obecnie wskazują na znaczny stopień zaawansowania realizacji projektów, na podpisanie umowy o dofinansowanie czeka jeszcze kilkadziesiąt projektów. Ich podpisanie znacznie przyspieszy realizację działania. 11

12 Czy i w jakim stopniu realizacja działań: 2.3, oraz działań realizowanych w ramach osi priorytetowych: 7 i 8 PO IG przyczynia się do budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce? Komplementarność z innymi instrumentami wsparcia rozwoju społeczeństwa informacyjnego W opinii respondentów efekt synergii i uzupełniania się działań pomiędzy RPO a PO IG jest daleki od oczekiwanego; zakres faktycznej komplementarności pomiędzy PO IG a PO IiŚ jest także niezadowalający. Natomiast działania prowadzone w ramach PO IG i PO RPW zostały ocenione jako spójne i komplementarne. Trzeba stwierdzić, że niska komplementarność działań objętych ewaluacją z innymi instrumentami wsparcia jest największą słabością systemu wdrażania zidentyfikowaną podczas badania. Najbardziej ewidentny jest brak komplementarnego wdrażania działań: 8.3 i 8.4. Efekty projektów w kontekście budowy społeczeństwa informacyjnego Budowę społeczeństwa informacyjnego wspierają przede wszystkim działania 8 osi priorytetowej. Projekty realizowane w obrębie działań: 8.1 i 8.2 mogą znacząco przyczynić się do wzrostu wykorzystania nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w społeczeństwie. Każde udane przedsięwzięcie, zarówno w sferze B2B, jak i e-usług, wzmaga zapotrzebowanie na moce obliczeniowe i kreuje popyt na rozwiązania cyfrowe. Dzięki projektom wdrażanym w ramach działania 8.4 tysiące gospodarstw domowych ulokowanych na obszarach wykluczonych cyfrowo, które wcześniej nie korzystały z Internetu, uzyska taką możliwość. Wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego powoli zaczyna być widoczny w działaniu 8.3. Z informacji uzyskanych podczas badania wynika, że duża część osób, które uzyskały dostęp do sieci w wyniku zrealizowanych projektów, korzysta z Internetu w celu nauki i/lub poszukiwania informacji, a w ubogich gospodarstwach domowych interwencja korzystnie wpływa na edukację dzieci. Można oczekiwać, że dostęp do Internetu zwiększy popyt beneficjentów ostatecznych na e-usługi udostępniane przez przedsiębiorstwa i administrację publiczną. W kontekście budowy społeczeństwa informacyjnego ważną rolę do odegrania mają również przedsięwzięcia realizowane w ramach 7 osi priorytetowej. Duże znaczenie ma powszechny zasięg tych projektów większość z nich adresowana jest do wszystkich obywateli oraz przedsiębiorców. Rezultaty tych przedsięwzięć pojawią się jednak później, niż zadeklarowano we wnioskach o dofinansowanie. W wielu harmonogramach wystąpiły istotne opóźnienia, a dodatkowym zagrożeniem terminowej realizacji jest przeciągający się brak podstawowych wytycznych, m.in. rozporządzeń do Ustawy o Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. 12

13 W jakim stopniu realizacja PO IG przyczynia się do osiągnięcia celów Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013? Wszystkie analizowane działania przyczyniają się do realizacji celów Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do roku 2013 we wszystkich jej obszarach, przy czym najsilniej wspierany jest obszar Gospodarka. Działanie 2.3 przyczynia się do realizacji celu 1 w obszarze Gospodarka wszystkie typy projektów, dofinansowywane w ramach działania budowa infrastruktury informatycznej nauki, rozwój zasobów informacyjnych w postaci cyfrowej, tworzenie zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych niewątpliwie podnoszą zdolność beneficjentów oraz ośrodków naukowych do tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla podmiotów gospodarczych. Działanie 4.5.2, kładąc nacisk na wsparcie przedsiębiorstw usługowych dokonujących inwestycji o dużym potencjale innowacyjnym, wpisuje się głównie w realizację celów: 2 i 3 w obszarze Gospodarka. Realizacja projektów zakontraktowanych w ramach 7 osi przyczynia się natomiast do realizacji Strategii w obszarach Człowiek (cel 4) oraz Państwo (cele: 1, 2 i 3). Wspieranie przedsiębiorczości w dziedzinie gospodarki elektronicznej w ramach działania 8.1 przyczynia się do rozwoju i budowy sektora teleinformatycznego oraz udostępniania e-usług, co wpisuje się w realizację Strategii w obszarach: Gospodarka (cel 2) oraz Człowiek (cel 5). Działanie 8.2 realizuje cele: 2 i 3 w obszarze Gospodarka wsparcie oferowane w ramach działania stymuluje współpracę między przedsiębiorcami, pomaga wdrażać innowacyjne technologie informatyczne, które przenoszą tę współpracę na wyższy poziom. Działania 8.3 i 8.4 realizują Strategię w obszarze Człowiek przede wszystkim w zakresie celu 1. Dzięki projektom realizowanym w ramach tych działań zmniejszy się w Polsce liczba osób dotkniętych wykluczeniem cyfrowym. Dostęp do Internetu zwiększa możliwość korzystania przez beneficjentów ostatecznych z e-usług, udostępnionych przez różne podmioty, w tym przedsiębiorstwa i administrację publiczną. Do osiągnięcia celów Strategii przyczyniają się także działania informacyjno-promocyjne prowadzone w ramach projektów systemowych, realizowanych w ramach priorytetu 7 oraz działań: 8.1 i

14 Summary Are the implemented measures the best possible instruments to ensure efficient and effective implementation of objective 6 of IE OP? Relevance of the measures implemented The measures of the IE OP covered by the present study are generally relevant with respect to the expectations among the target group. The only measure that was assessed as moderately relevant is Measure 8.3. Measure 2.3 allows many scientific institutions to develop their IT infrastructure, which is indispensable for their statutory activities. If it hadn t been for the public support, the institutions would either not have implemented the projects at all or would have been forced to reduce the scope of the projects in a significant way. The correct identification of the needs of the science and higher education sector is a result of defining the scope of activity 2.3 basing on Information Infrastructure Development Programme for The measures addressed to the private sector are also consistent with the needs of the target group. The scope of measure meets the needs of entrepreneurs representing the branch of high-tech services, in particular medium and large firms. The support granted often allows the beneficiaries to increase the scope of the scheduled activities. Measure 8.1, on the other hand, is addressed to start-ups, facilitating the launch of a company by helping overcome some of the barriers faced by beginner entrepreneurs within the branch of e-services. These include the lack of capital for starting a company and the high risk levels. Measure 8.2, supporting the development of IT cooperation platforms (B2B) was also assessed highly with respect to its relevance. The expected outcomes of the projects implemented by public administration units (Priority axis 7) are strongly desired and hoped for both by the private sector and by the citizens. Thanks to the support offered within Priority axis 7, public administration units are launching the provision of their services (which often follow from legal regulations) in an electronic form. Such a change would not have been possible without the additional support. Measure 8.4, on the other hand, addresses the needs of inhabitants of areas with no access to broadband Internet. The financing granted to companies and non-governmental organisations strongly increases their readiness to develop broadband networks in areas suffering from digital divide, where such investments would have been unprofitable for the private sector. As mentioned before, Measure 8.3 is the only one where the intervention was assessed as only partially relevant. On the one hand, the support offered provokes greater participation in the information society. On the other hand, the needs of many citizens suffering from digital divide, who do not at the same time meet the criterion of poverty, remain unsatisfied. Moreover, in some cases of end-recipients within Measure 8.3., it would be enough to provide access to broadband Internet on a given area by developing the necessary infrastructure (as in Measure 8.4). Grants covering the costs of Internet subscription would not be necessary. It should be, however, stressed that the beneficiaries (self-government units) declare they would not have implemented the projects if it hadn t been for the additional 14

15 support. Implementation system The most efficient implementation system is the one employed for Measure 2.3. The period from submitting the application to signing the grant agreement usually takes about 6 months. The Intermediate Body does not require the payment application to be accompanied by copies of all the documents accounting for the expenditures made. Project monitoring and control is carried out at the premises of the beneficiary. This is an example of good practice that could be also implemented in the case of the remaining measures of the IE OP. The implementation system for Measure 8.3 needs improvements. The intervention would be much more efficient if the self-government units interests for applying for support were located in areas which already have the necessary ICT infrastructure. The delays in the implementation of Measure 8.4 as well as the slow implementation of projects within which the backbone network is being developed (these involve other operational programmes, including regional programmes) all contribute to additional difficulties in the implementation of Measure 8.3. Originally, the instrument was supposed to be implemented efficiently thanks to a systemic project covering, among others, promotional activities. The project in question has not been, however, launched so far. Systemic projects play an important role for Priority axis 7 as well as Measures 8.1 and 8.2. The former includes numerous trainings, workshops and meetings which help the beneficiaries develop project management skills and learn about the security policy and efficient settlement of payment applications. The different units also get the chance to exchange technical information about the different IT systems they are developing. Similarly, the systemic project accompanying Measures 8.1 and 8.2 supports the implementation of projects via information and education-oriented activities. The system of implementation of Measures 8.1 and 8.2 includes Regional Financing Institutions (RFI) which play an important role, especially with respect to the process of project appraisal and selection. If it hadn t been for the RFIs support to the Implementing Body in terms of organisational and technical issues, the implementation of the two Measures would have been much more difficult due to the immense scale of both Measures. The shifting of the logistics of the application process to regional offices makes it much more easy for the companies located in peripheral areas to apply. The importance of RFIs for the implementation of Measures 8.1 and 8.2 is acknowledged both by the beneficiaries and by the representatives of the Polish Agency for Enterprise Development (Implementing Body). Comprehensiveness of support instruments The catalogue of the eligible costs for Measure 2.3 is relevant with respect to the needs of the beneficiaries. The problem that was raised was the fact that the guidelines of the Managing Authority concerning the remuneration for IT specialists do not meet the currents standards of the labour market. As a consequence, the beneficiaries are facing serious problems hiring people with the right skills and qualifications to implement their projects. The scope of the eligible costs within Measure was assessed as adequate. Some doubts, however, were raised when it comes to some investment expenditure categories, which are not covered in the catalogue, and follow from the specific character of 15

16 the projects and their innovative edge. The beneficiaries of Priority axis 7 do not make any reservations as to the comprehensiveness of the support available. However, the eligibility of some costs raises discussions with respect to the interpretation of the guidelines, which follows mainly from the complexity of the projects and the level of technological advancement. The beneficiaries of Measure 8.1 are satisfied with the amounts of support available, as it allows them to start a business and also raises their financial credibility, e.g. when applying for a loan. The scope of the eligible costs was assessed as adequate to the needs. The problem faced by the beneficiaries concerns rather situations when the original application did not include a certain cost, which proved to be necessary for project implementation at a later stage. Such situations result either from the fact that the beneficiaries are not familiar with the catalogue of the eligible costs or misinterpret the guidelines in this respect. The eligibility of expenditures is questioned much more rarely when it comes to projects within Measure 8.2, which follows from the fact that the beneficiaries have more experience in developing project schedules and budgets. The catalogue of eligible costs within Measure 8.3 evolved as changes were introduced with respect to the scope of the projects. Currently, the share of expenditures related to the development of broadband networks is higher. This follows from the fact that some areas covered by the projects did not even have access to such networks. Another important change was the inclusion, among the eligible costs, the costs of computer equipment insurance (the equipment is handed over by the self-government units to end-recipients). The important barriers in the process of application include the requirement of 15% contribution on the part of the beneficiary as well as the need to ensure 5-years sustainability of project results, which involves additional costs related to depreciation. Nevertheless, no serious problems related to the relevance of the eligible costs to the needs of the beneficiaries were identified. Is it possible to say, on the basis of the current state of implementation of Measures 2.3 and as well as Priority axes 7 and 8, that the objective will be achieved within the indicated time-limit? State of implementation The calls for applications within Measure 2.3 are quite popular. 74% of the available allocation has already been contracted and by the end of the current year the last batch of financing agreements is supposed to be signed. Thus, the whole of the allocation will be exhausted. In the case of Priority axis 7, we are dealing with a case of overcontracting the total amount of aid, as indicated in the payment applications submitted by the end of October 2010, reached 113% of the allocation. This means that some projects, although positively assessed, could not receive financing. The current stage of project implementation does not provide a basis to claim that the objectives of Axis 7 will not be achieved. Big projects related to the implementation of e-government involve, however, certain risks which can have an impact on the project implementation. In the case of Measure 8.1, in spite of the high proportion of the allocation being already contracted, the representatives of institutions engaged in the 16

17 implementation of the Measure raised some doubts as to the likelihood of goal achievement. Remedial actions were however undertaken, including a change in the project appraisal criteria. The new call for applications is expected to allow for an approach which would be more focused on the achievement of the objectives. Other measures (8.2, 8.3 and 8.4) remain at a relatively early stage of implementation as the share of the contracted amounts within the whole of the available allocation is still low, however the beneficiaries are beginning to be more and more interested in applying for support. Measure 8.3 envisages a fairly limited number of potential beneficiaries (many selfgovernments may face problems gathering the resources to cover their own contribution), but the interviews carried out show that none of the institutions engaged in measure implementation has any doubts as to the likelihood of goal achievement. Results achieved so far The monitoring indicators for most of the measures covered by the study show relatively low levels of technical progress. However, we have to remember that projects related to ICT infrastructure take time until they bring visible outputs and outcomes (this usually happens once a project is completed). Therefore, in the case of Measure 2.3 and Axis 7, with the majority of projects remaining at an early stage of implementation, we can only speak of the expected outputs and outcomes. While the beneficiaries of measure 2.3 do not report any problems and are implementing their projects in line with the original schedules, Axis 7 involves schedule changes in virtually all the projects. Measure shows some results with respect to new workplaces already created. Among the indirect results of projects the beneficiaries point to the strengthening of the market position of the company and raising the quality of the services offered. It is also difficult to point to visible results of projects implemented within Measures 8.1 and 8.2, as the monitoring system is limited to gathering information on the expected outputs, as declared by the beneficiaries while signing the financing agreement. It is estimated that the target value will be exceeded for Measure 8.2, but will not be achieved for Measure 8.1. Similarly to other measures, the results of Measure 8.3 are not yet visible. So far, access to the Internet was made available to inhabitants of ca. 40 gminas, and the majority of beneficiaries are now involved in public procurement procedures covering the purchase of computer equipment. Measure 8.4, meanwhile, triggered a series of positive, yet unexpected results, such as: development of beneficiary companies, innovations implemented in the beneficiary companies and development of the services offered. The values of the indicators already achieved point to a significant progress in the implementation of the measure. Dozens of projects are waiting for the financing agreements to be signed. Once the agreements are signed the implementation of the measure will yet speed up. Do Measures 2.3, and Priority axes 7 and 8 contribute to the development of an information society and if so, to what extent? Complementarity with respect to other instruments supporting the information society According to the respondents, the level of synergy and 17

18 complementarity between IE OP and regional OPs are far from their expectations. Also, the scope of complementarity between IE OP and Infrastructure and Environment OP leaves a lot to be desired. At the same time, the activities and measures undertaken within the Development of Eastern Poland OP were assessed as coherent with and complementary to the measures of IE OP. The low level of complementarity between the measures covered by the present study and interventions within other Operational Programmes is the weakest point of the whole support system, identified through this evaluation. This problem is the most visible in the case of the implementation systems for Measures 8.3 and 8.4. The results of the projects in the context of the development of an information society Information society development is supported mostly through Priority axis 8. Projects implemented within Measures 8.1 and 8.2 can contribute to an increase in the use of state-ofthe-art information and communications technologies in the society. Each successful project, both in the field of B2B and e-services addressed to customers, increases the demand for computing power and new ICT solutions. Measure 8.4 allows thousands of households located in the areas of digital divide to get access to the Internet. The impact on the information society is also beginning to show in the case of Measure 8.3. The study shows that a significant number of people who got access to the Internet, uses it as a tool to learn or search for information. The intervention seems to have a particularly positive impact in poor households, where it stimulated the education of children. We can expect that access to the Internet will also increase the demand on the part of the end-recipients for e-services provided by enterprises and the public administration. An important role is also played by the projects implemented within Priority axis 7. What is of particular importance is the large scope of the projects the majority of actions are addressed to all citizens and entrepreneurs. However, the outcomes of the projects will not show as soon as it was expected back at the stage of application. Many projects faced serious delays and their schedules had to be altered. Additionally, the beneficiaries are waiting for basic guidelines, such as decrees on the Act on the Informatization of Activities Undertaken by Entities Fulfilling Public Tasks. To what extent does the implementation of IE OP contribute to the achievement of the golas of The Strategy for the Development of the Information Society in Poland until 2013? All the measures of the OP covered by the study do contribute to the achievement of Strategy goals in all of its strategic areas. The strategic area that is the most strongly supported by the OP is the area of Economy. Measure 2.3 contributes to the achievement of goal 1 in the area of Economy all types of projects envisaged for financing within the Measure (development of ICT infrastructure for science and higher education, development of digital databases, development of advanced applications and e-services) are undoubtedly increasing the capacity of the beneficiaries to create innovations for the private sector. Measure pays special attention to supporting companies operating within the sector of services which are making investments of high 18

19 innovative potential. This is coherent with goals 2 and 3 in the Economy area. The implementation of Measure 7, meanwhile, contributes to the achievement of Strategy goals in the areas: Human (goal 4) and State (goals 1, 2 and 3). The support to e-business offered within Measure 8.1 contributes to the development of the ICT sector and increased provision of e-services, which is consistent with the Strategy goals in the fields of Economy (goal 2) and Human (goal 5). Measure 8.2 supports goals 2 and 3 in the Economy area the support offered stimulates co-operation between entrepreneurs and helps them implement information technologies which transfer this co-operation to a higher level. Measures 8.3 and 8.4 support the achievement of strategy goals in the Human area (mostly goal 1). Thanks to the projects implemented within those two Measures the number of people suffering from digital divide will decrease. The access to the Internet also increases the opportunities to use e-services made available by various entities, including businesses and the public administration. Information and promotion related activities, carried out within systemic projects within Priority axis 7 as well as Measures 8.1 and 8.2, also contribute to the achievement of Strategy goals. 19

20 4. Przedmiot badania i kontekst ewaluacji Przedmiotem badania są działania PO IG, które przyczyniają się bezpośrednio do realizacji celu 6 Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. Schemat 1. Zakres badania Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIWZ. Głównym celem badania jest ocena efektywności zastosowanych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka mechanizmów służących realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. Poniższy schemat prezentuje cele badania w połączeniu z kryteriami ewaluacyjnymi oraz głównymi pytaniami badawczymi wynikającymi z kryteriów badawczych uwzględnionych w badaniu. Schemat 2. Cele badania a kryteria ewaluacyjne badania 20

21 Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIWZ. W badaniu postawiono cztery główne pytania badawcze, które odnoszą się kolejno do poszczególnych działań lub priorytetów. Schemat 3. Kluczowe pytania badawcze Źródło: Opracowanie własne na podstawie SIWZ. Poniżej przedstawiamy opisy działań będących przedmiotem badania. 21

22 Celem działania 2.3 PO IG jest zapewnienie środowisku naukowemu dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej. Pozwolić to ma na prowadzenie nowoczesnych badań z wykorzystaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnić krajowym jednostkom badawczym łączność z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi. Infrastruktura informatyczna nauki może stanowić bazę dla wdrażania rozwiązań w obszarze edukacji, telemedycyny itp. Dostęp do nowoczesnej infrastruktury superkomputerowej i sieciowej, szerokopasmowego Internetu oraz zaawansowanych aplikacji i baz danych stanowi niezbędny warunek do prowadzenia działalności badawczej na poziomie odpowiadającym normom europejskim. Do adresatów działania 2.3 PO IG można zaliczyć jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczorozwojowych), uczelnie, jednostki wiodące miejskich akademickich sieci naukowych (MAN), Centra Komputerów Dużej Mocy (CKDM), jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych, konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, spółki powołane z udziałem ww. podmiotów niedziałające dla zysku 3. Poddziałanie jest częścią działania 4.5 PO IG, którego celem jest poprawa konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki dzięki wsparciu przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych, o dużej wartości i generujących znaczną liczbę miejsc pracy inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym. Preferowane są inwestycje realizowane przez przedsiębiorstwa w sektorze usług, głównie związane z rozpoczęciem lub rozwinięciem prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Wsparcie udzielane w ramach poddziałania przeznaczone jest na nowe inwestycje obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż sto osób, prowadzące do utworzenia lub rozbudowy centrów usług wspólnych (np. finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja, zaplecza bankowe i ubezpieczeniowe, badania rynkowe). Z punktu widzenia niniejszego badania istotne są inwestycje związane z tworzeniem lub rozbudową centrów IT (np. rozwój oprogramowania, testowanie aplikacji, projektowanie i wdrażanie sieci, optymalizacja produktu, zarządzanie bazami danych) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Warszawa Tamże. 22

23 Celem priorytetu 7 PO IG jest wsparcie polegające na utworzeniu rozległej, ogólnokrajowej infrastruktury teleinformatycznej, umożliwiającej przesyłanie danych pomiędzy poszczególnymi platformami usług elektronicznych, portalami dziedzinowymi, rejestrami elektronicznymi i samymi urzędami, stanowiącej niezbędne zaplecze dla elektronicznych usług publicznych świadczonych obywatelom i przedsiębiorcom. Planowana infrastruktura będzie wspomagać działania zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej. Wsparcie przeznaczone jest dla jednostek administracji rządowej oraz jednostek im podległych, instytucji prowadzących państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw, konsorcjów jednostek administracji publicznej z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, organami samorządu zawodowego lub jednostkami badawczo-rozwojowymi i Władzy Wdrażającej Programy Europejskie 5. Tworzenie elektronicznych usług publicznych na rzecz obywateli i przedsiębiorców będzie możliwe dzięki przebudowie zaplecza administracji publicznej i utworzeniu w pełni zintegrowanych platform, które umożliwią świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną w obszarach kluczowych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawowym zadaniem w tym zakresie jest przebudowa i integracja rejestrów państwowych w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego dostępu do zawartych w nich danych oraz rozwój systemów udostępniania informacji publicznej. Celem działania jest stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług) poprzez wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż rok od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej. Drugim celem jest utworzenie i prowadzenie specjalistycznego portalu internetowego WEB.GOV.PL na potrzeby działania oraz promowanie działania i informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwości uzyskania wsparcia poprzez organizowanie kampanii informacyjnych, promocji w mediach elektronicznych i tradycyjnych, organizowanie seminariów i konferencji. Według obowiązującej definicji e-usługi to takie usługi, których świadczenie odbywa się za pomocą Internetu, jest zautomatyzowane (może wymagać niewielkiego udziału człowieka) i zdalne 6. Od usługi w ujęciu tradycyjnym, e-usługę odróżnia brak udziału człowieka po drugiej stronie oraz świadczenie na odległość. E-usługa zapewnia usługobiorcy (klientowi) możliwie dużą indywidualność, jednak nie wymaga obecności obu stron w tym samym czasie i w tym 5 Tamże. 6 Definicja e - usługi wg PARP. 23

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka

einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 461 87

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 75-85 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.012.0536 Wsparcie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG)

Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) Departament Koordynacji Funduszy Europejskich Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) 2 Czym jest POIG? Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

8. oś priorytetowa PO IG Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

8. oś priorytetowa PO IG Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Departament Społeczeństwa Informacyjnego 1 kwietnia 2009 r. 8. oś priorytetowa PO IG Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko 39 nowych inwestycji polskich uczelni realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM Dział II SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi zarządzania projektem, w charakterze członka Zespołu ds. rekrutacji i monitoringu, w ramach projektu pn.: E - Integracja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-203 W ramach 4 Osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie oraz Działanie 1.3 PO IG

Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie oraz Działanie 1.3 PO IG Ośrodek Przetwarzania Informacji Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie 1.1.1 oraz Działanie 1.3 PO IG Izabela Erecińska zastępca dyrektora OPI ds. funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji projektów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego, finansowanych ze środków Unii Europejskiej 30 czerwca 2012 r.

Stan realizacji projektów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego, finansowanych ze środków Unii Europejskiej 30 czerwca 2012 r. mgr Anna Stolarczyk Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy Zakład Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego Stan realizacji projektów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego, finansowanych

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach:

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Władza WdraŜająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 461 87 39 faks 22 461 87 22 wwpe@wwpe.gov.pl www.wwpe.gov.

Władza WdraŜająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 461 87 39 faks 22 461 87 22 wwpe@wwpe.gov.pl www.wwpe.gov. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-20132013 Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Władza WdraŜająca Programy Europejskie

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Bony na innowacje - współpraca nauki z biznesem (doświadczenia i plany na przyszłość)

Bony na innowacje - współpraca nauki z biznesem (doświadczenia i plany na przyszłość) 2015 Bony na innowacje - współpraca nauki z biznesem (doświadczenia i plany na przyszłość) Daniel Węgrzynek, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Łódź, 8 czerwca 2015 r. Doświadczenia i teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A A) Kryteria merytoryczne ocena techniczno-ekonomiczna DZIAŁANIE 2.3A

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 1. Kryteria formalne: - wniosek został

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30%

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30% FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków UE Procedury i wymagania Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie każdego z 16 województw monofunduszowe: finansowane

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata SYSTEM WDRAŻANIA FUNDUSZY NA PRZYKŁADZIE KILKU PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - systematyka kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Iwona Nakonieczna

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Iwona Nakonieczna Iwona Nakonieczna TERMINOLOGIA TBD? BDOT? GBDOT? Określana tymi kilkoma skrótami Baza Danych Obiektów Topograficznych jest urzędowym systemem informacji o topografii terenu w skali 1:10 000, funkcjonującym

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Promocja nauki programowania Ministerstwo Cyfryzacji promuje i wspiera naukę programowania wśród wszystkich

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo