Załącznik Nr 19 Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 19 Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 19 Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 1. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Niepełnosprawność jest jednym z powaŝniejszych zjawisk współczesnego świata. Znaczenie tego zjawiska wynika z rozmiarów i powszechności jej występowania w populacji, a takŝe z konsekwencji, jakie wywołuje w sensie społecznym i indywidualnym. Gdy mówimy o osobach niepełnosprawnych, mamy na uwadze przede wszystkim ludzi, których organizmy są dysfunkcjonalne /utraciły zdolność do wypełniania właściwych im funkcji/. Niepełnosprawność oznacza jednak coś więcej. Oznacza ona utratę zdolności do funkcjonowania nie tylko na poziomie biologicznym, ale równieŝ na poziomach psychologicznym i społecznym. Obejmuje ona swoim zakresem pierwotny defekt biologiczny organizmu /dysfunkcjonalność/, a takŝe jego skutki psychologiczne i społeczne. Wprowadzenie reformy administracyjnej w Polsce zmieniło rozwiązania prawne i instytucjonalne dotyczące pięciu milionów osób Zmiany te mają na celu udostępnić osobom niepełnosprawnym korzystanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki reformie i decentralizacji PFRON, osoby niepełnosprawne od 1999 r. mogą załatwiać najistotniejsze dla siebie sprawy nie jak dotychczas w mieście wojewódzkim czy Warszawie - lecz bliŝej miejsca zamieszkania w powiecie. Środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczane są na najwaŝniejsze formy pomocy osobom niepełnosprawnym, czyli m.in. na: organizowanie warsztatów terapii zajęciowej, turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, dofinansowanie kultury, sportu, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych, udzielanie poŝyczek na działalność gospodarczą, likwidację barier, wspieranie zatrudnienia. Fundusze te przekazywane są do powiatów według algorytmu - oznacza to podział proporcjonalny do osób niepełnosprawnych zamieszkałych na danym terenie. Jak wynika ze statystyki PFRON są to znacznie większe środki finansowe przeznaczone na realizację zadań na rzecz osób z terenu obecnego powiatu w porównaniu z latami poprzednimi. WiąŜe się to z lepszą dostępnością do jednostki dysponującej środkami Funduszu, większą informacją o moŝliwościach pomocy, integracją powiatu z gminami, a co za tym idzie dotarciem do jak największej liczby osób potrzebujących. Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie okazuje się bardzo pomocna dla osób Dowiodą tego liczby świadczące o środkach finansowych wydatkowanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób z terenu Powiatu Średzkiego. Wszystkie zadania realizowane przez powiat w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowane są wyłącznie ze środków Funduszu. Dzięki nim potrzebujące osoby niepełnosprawne mogą uzyskać konkretną pomoc finansową, np. dofinansowanie do udziału w turnusie rehabilitacyjnym, zakupie środków ortopedycznych, uzyskać odpowiednie szkolenie zawodowe, odpowiednio przystosowane miejsce pracy, poŝyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z uwagi na trudną przewaŝnie sytuację materialną osób niepełnosprawnych jest to pomoc wyjątkowo potrzebna. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu rehabilitacji zawodowej osób Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowana jest przez Powiat wyłącznie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki te są limitowane i podlegają ścisłej kontroli Funduszu. Zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej realizowane są na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzeń wykonawczych i dotyczą przede

2 wszystkim: dostosowania istniejących lub nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych / stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności tych osób rozpoznanych przez słuŝby medycyny pracy/, refundacji wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na stanowiskach pracy utworzonych w latach poprzednich, udzielanie poŝyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych na prowadzenie działalności gospodarczej lub rolniczej, szkolenie zawodowe osób Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu rehabilitacji społecznej. Do podstawowych zadań realizowanych przez powiat z zakresu rehabilitacji społecznej naleŝy stwarzanie moŝliwości osobom niepełnosprawnym udziału w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, pomoc w likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nazwa zadania Ilość osób objętych dofinansowaniem 2001 r r. Rehabilitacja zawodowa : Tworzenie nowych stanowisk pracy 3 5 Refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne /w tym dla osób zatrudnionych na podstawie umów z lat poprzednich/ Szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych 4 8 PoŜyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej brak wniosków brak wniosków Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego Rehabilitacja społeczna: brak wniosków brak wniosków Turnusy rehabilitacyjne w tym: dzieci i młodzieŝ niepełnosprawna / łącznie z opiekunami/ Dofinansowanie likwidacji barier : architektonicznych w komunikowaniu się brak moŝliwości prawnych 67 - Dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób brak moŝliwości prawnych 98 / 3 imprezy/

3 Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. brak moŝliwości prawnych 27 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół swoim działaniem obejmuje 5 gmin : Środę Śląską, Kostomłoty, Miękinię, Malczyce i Udanin. W skład zespołu wchodzą: lekarze specjaliści i stosownie do potrzeb psycholog, doradca zawodowy lub pracownik socjalny. Orzekanie zespołu słuŝy do celów nierentowych, tzn. do celów odpowiedniego zatrudnienia, przeszkolenia zawodowego, korzystania z systemu pomocy społecznej, korzystania z rehabilitacji, konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji oraz nabycia uprawnień do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego. Osoby zainteresowane uzyskaniem orzeczenia, składają wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie, wypełnione przez lekarza specjalistę. W przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka / do 16-go roku Ŝycia /, rodzic lub opiekun prawny wypełnia wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i informację o zakresie opieki i pielęgnacji oraz dołącza zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza specjalistę. W kaŝdym przypadku osoba zainteresowana moŝe dołączyć do wniosku wszelką dokumentację medyczną /np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistów/, mającą wpływ na wydanie orzeczenia. Posiedzenia zespołu odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu, stosownie do potrzeb. Stopień niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany lub lekki ustala się uwzględniając: wystąpienie naruszenia sprawności organizmu i zakres tego naruszenia, przewidywany okres trwania naruszonej sprawności organizmu, zakres naruszenia sprawności powodujący ograniczenia lub niezdolność do zatrudnienia, pełnienia ról społecznych lub samodzielnej egzystencji. Oceny niepełnosprawności u osób do 16 roku Ŝycia dokonuje się na podstawie: przewidywanego okresu trwania upośledzenia stanu zdrowia, niezdolności do zaspokajania podstawowych potrzeb Ŝyciowych, znacznego zaburzenia funkcjonowania organizmu wymagającego systematycznych i częstych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych w domu i poza domem. Wydane orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z podziałem na gminy (2002 rok): Lp. Gmina wnioski orzeczenia razem dorośli dzieci dorośli dzieci wnioski orzeczenia 1 Kostomłoty Środa Śl Malczyce Miękinia Udanin

4 Razem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Orzekanie o niepełnosprawności do celów rentowych realizuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oddział Regionalny KRUS we Wrocławiu w 2001 r. wydał łącznie 2265 orzeczeń, w tym: - długotrwała niezdolność do pracy stała niezdolność do pracy niezdolność do samodzielnej egzystencji jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej: - długotrwała niezdolność do pracy stała niezdolność do pracy W 2001 r. wydano 1022 orzeczeń negatywnych. W 2002 r. wydano 2280 orzeczeń uprawniających do świadczeń z ubezpieczenia rolniczego, w tym : - długotrwała niezdolność do pracy stała niezdolność do pracy jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej: - długotrwała niezdolność do pracy stała niezdolność do pracy W 2002 r. wydano 1072 orzeczenia negatywne. Oddział KRUS we Wrocławiu kieruje osoby niepełnosprawne na rehabilitację w warunkach sanatoryjnych. W 2001 r. wysłano na leczenie i rehabilitacje 18 rolników z terenu Powiatu Średzkiego / gm. Środa Śl., Miękinia i Kostomłoty/. W 2002 r. na leczenie sanatoryjne wysłano 17 rolników z terenu Powiatu Średzkiego. Ponadto w okresie wakacji Centrala KRUS w Warszawie organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, pobierających zasiłek pielęgnacyjny. Program turnusów obejmuje rehabilitację leczniczą w zakresie wad i chorób układu krąŝenia, układu ruchu oraz układu oddechowego. KRUS organizuje równieŝ turnusy rehabilitacyjne dla rolników niepełnosprawnych kierowanych na rehabilitację ze wskazań profilaktycznych. W/w rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, a poniesione przez rolnika koszty dojazdu do Centrów Rehabilitacji pokrywa KRUS. Aby umoŝliwić rolnikowi rehabilitację w miejscu zamieszkania, Kasa O/Wrocław wyposaŝyła i doposaŝyła osiem gminnych ośrodków zdrowia w sprzęt do fizykoterapii i kinezyterapii. Po odbytej rehabilitacji rolnika w warunkach sanatoryjnych (jeŝeli istnieje wskazanie lekarza o kontynuowanie rehabilitacji), KRUS wysyła rolnikowi propozycję rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych, ze wskazaniem gabinetu połoŝonego najbliŝej miejsca zamieszkania. Ponadto zwracane są koszty stawiennictwa na badanie lekarskie mające na celu ustalenie niepełnosprawności lub uszczerbku za zdrowiu z tytułu wypadku przy pracy rolniczej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych W 2001 r. na terenie Powiatu Średzkiego było 3300 osób z orzeczoną częściową lub całkowitą niezdolnością do pracy uprawnionych do pobierania świadczeń rentowych z tego tytułu. Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wrocław w roku 2002, na terenie Powiatu Średzkiego było 2758 osób uprawnionych do pobierania świadczeń z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Ponadto na terenie Powiatu są osoby niepełnosprawne z orzeczoną przez ZUS niezdolnością do pracy bez prawa do świadczeń rentowych. ZUS nie posiada danych odnośnie liczby tych osób. Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada Oddział Terenowy w Środzie Śl. na ul. Kolejowej 28. Oddział jest obiektem przyjaznym i dostosowanym do obsługi osób Wynika to z faktu, Ŝe znaczna część interesantów ZUS to osoby starsze i niepełnosprawne.

5 Przygotowując urząd do obsługi interesantów z Powiatu Średzkiego obiekt został przystosowany dla właściwej obsługi osób starszych i niepełnosprawnych: - Oddział ZUS posiada własny parking, z którego podjazdy pozwalają na dojazd do obiektu, - obsługa interesantów zlokalizowana jest wyłącznie na parterze budynku, - zamontowane drzwi pozwalają na swobodny wjazd i wyjazd z budynku, - w holu budynku są miejsca siedzące oraz wolna przestrzeń pozwalająca na swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych, - w pomieszczeniach zlikwidowano wszędzie progi utrudniające poruszanie się na wózkach inwalidzkich, - w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, Ponadto Oddział stale współpracuje z PCPR oraz Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych to przede wszystkim działania organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Na terenie Powiatu Średzkiego funkcjonują następujące instytucje związane z niepełnosprawnością: a) Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy z Mózgowym PoraŜeniem Dziecięcym OSTOJA Ośrodek Rewalidacyjny w Środzie Śl. Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą rodziców i opiekunów dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnej z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego oraz osoby działające na ich rzecz. Prowadzi stały punkt informacyjno poradniczy dla rodzin wychowujących dzieci i młodzieŝ niepełnosprawną. Organizuje i prowadzi turnusy rehabilitacyjno-instruktaŝowe dla podopiecznych i ich opiekunów. Tworzy i prowadzi młodzieŝowe grupy wsparcia aktywizujące młodzieŝ niepełnosprawną do samorealizacji i uczestnictwa w Ŝyciu publicznym. Podejmuje skuteczne działania na rzecz integracji dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnej ze środowiskiem. Ośrodek został zorganizowany z inicjatywy rodziców zamieszkałych w Środzie Śl. i na terenie Powiatu Średzkiego członków Stowarzyszenia OSTOJA, jako jego jednostka organizacyjna, zaspakajająca potrzeby rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, blisko ich miejsca zamieszkania. Lokal przy ul. Malczyckiej 4, został przyznany Stowarzyszeniu przez władze Gminy Środa Śl. Został wyremontowany i dostosowany do potrzeb dzieci przez rodziców przy wsparciu sponsorów i ludzi dobrej woli. WyposaŜenie Ośrodka zakupiono ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz sponsorów. Ośrodek dysponuje specjalistycznym wyposaŝeniem do prowadzenia rehabilitacji ruchowej metodą NDT- Bobath, hydroterapii, terapii psycho- pedagogicznej oraz zajęć logopedycznych. Ośrodek oprócz działalności rehabilitacyjno terapeutycznej, kierowanej do rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi stał się aktywnym centrum działań na rzecz podnoszenia świadomości społeczności lokalnej w zakresie wiedzy na temat niepełnosprawności. Rodzice aktywnie działający w Ośrodku są częstymi, uznanymi partnerami organizowanych na terenie Środy Śl. i Powiatu imprez. Działalność Ośrodka Rewalidacyjnego w Środzie Śl. skupia się na wieloprofilowym usprawnianiu dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego i pomocą psychopedagogiczną dla rodzin wychowujących dzieci i młodzieŝ niepełnosprawną. Celem realizowanego przez ośrodek programu jest: - diagnostyka neuro-rozwojowa oraz kompleksowa ocena poziomu funkcjonowania psychomotorycznego dzieci z zaburzeniami w rozwoju, - kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci, - prowadzenie doradztwa i wsparcia dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Ośrodek Rewalidacyjny w Środzie Śl. prowadzi rehabilitacyjne dla 23 osób niepełnosprawnych, w tym 18 dzieci W ramach programu pracy z dziećmi i ich rodzinami w Ośrodku zaplanowano: - przeprowadzenie dogłębnego wywiadu z opiekunami dziecka oceniającego dotychczasowe, obserwowane problemy, prowadzone juŝ oddziaływania opisującego stopień zaradności rodziny w radzeniu sobie z zaistniałą sytuacją niepełnosprawności u dziecka, - kompleksowa ocena poziomu funkcjonowania psychomotorycznego dziecka w oparciu o obserwację i badania przeprowadzone przez zespół specjalistów /pedagog, psycholog, rehabilitant, logopeda/, - konstruowanie indywidualnych programów rewalidacyjnych dostosowanych do potrzeb dziecka i moŝliwości rodziców, - przyuczenie rodziców do prowadzenia terapii swojego dziecka w domu i w Ośrodku; w razie potrzeby rodzina otrzymuje wsparcie terapeuty domowego do realizacji programu w miejscu zamieszkania dziecka. Ośrodek rozszerza swoją działalność o Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Noworodków i Niemowląt. b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Środzie Śl.

6 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Środzie Śl. przeznaczony jest dla dzieci i młodzieŝy upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz dla dzieci i młodzieŝy upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym od lat 7 do 24, które nie realizują obowiązku szkolnego w szkołach macierzystych. Przy Ośrodku funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych w skład którego wchodzą : - sześcioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna, - Publiczne Gimnazjum Specjalne, - Szkoła Zawodowa Specjalna, oraz internat. Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków w miarę ich moŝliwości do samodzielnego udziału w Ŝyciu społecznym i integracji ze środowiskiem. Szczegółowe cele i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej i rewalidacyjnej Ośrodka wynikają z zasad pedagogiki specjalnej. Są zgodne z ustawą o systemie oświaty oraz przepisami wydanymi na jej podstawie i obejmują : - dostosowanie procesu nauczania i wychowania do specjalnych potrzeb psychofizycznych wychowanków upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz umiarkowanym i znacznym w celu przygotowania ich do Ŝycia w społeczeństwie, - stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju ich osobowości indywidualnych, moŝliwości i predyspozycji, zdolności i zainteresowań oraz realizowanie indywidualnych programów nauczania i wychowania, - udzielenie wszechstronnej pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji z powodów zdrowotnych, - zapewnienie specjalistycznej opieki psychologiczno-pedagogicznej, - umoŝliwienie uzyskania świadectwa ukończenia szkoły specjalnej, gimnazjum specjalnego oraz wyboru kierunku dalszego kształcenia poprzez przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej, Ośrodek zapewnia : - całodobową opiekę wychowankom, - warunki do nauki i wychowania w szkole podstawowej specjalnej, gimnazjum, szkole zawodowej oraz internacie, Ponadto Ośrodek prowadzi blok zajęć wspomagających proces dydaktyczny - rewalidacja indywidualna stanowiąca integralna część edukacji dzieci upośledzonych umysłowo w formie: - zajęć dydaktyczno wyrównawczych, - zajęć korekcyjnych; usprawnianie technik szkolnych, zajęcia logopedyczne, terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną, zajęcia stymulująco terapeutyczne, - nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne realizowane w sekcjach zainteresowań działających w ramach samorządu wychowanków, - zajęcia pozaszkolne w postaci wycieczek dydaktycznych, wyjazdów kulturoznawczych. W Ośrodku zatrudnia się pracowników pedagogicznych: nauczycieli, pedagoga, psychologa, wychowawców grup internatu, logopedę, nauczyciela zawodu. Docelowy projekt kompleksowego zapewnienia opieki i pomocy osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Średzkiego: 1. Powiatowy Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Noworodków i Niemowląt. W dniu 29 maja 2003 r. w Środzie Śl. odbyło się seminarium nt. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci jako profilaktyka niepełnosprawności i wyrównywanie szans edukacyjnych. Seminarium zostało zorganizowane przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy z Mózgowym PoraŜeniem Dziecięcym Ostoja, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Środzie Śl. oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Celem Seminarium było: - podniesienie wiedzy jego uczestników na temat konsekwencji wynikających z zaniechania lub nie podejmowania działań rehabilitacyjnych od najwcześniejszego okresu Ŝycia ( 0-7 lat) oraz moŝliwości kompensacji uszkodzeń i wspomagania rozwoju dziecka na miarę jego moŝliwości, - określenie moŝliwości i metod wspierania rodziny dziecka w tym najtrudniejszym dla niej okresie, - ocena moŝliwości wypracowania systemowego zabezpieczenia potrzeb rodzin z małymi dziećmi z tzw. grup ryzyka z terenu powiatu średzkiego. Konsekwencją spotkania i przeprowadzonych rozmów ze specjalistami ma być utworzenie Powiatowego Ośrodka Wczesnej Interwencji u Noworodków i Niemowląt, a co za tym idzie kompleksowe zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych od urodzenia aŝ do wieku dojrzałego. Jak wynika z przeprowadzonych rozmów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, tego typu ośrodek będzie wsparciem dla rodzin z dziećmi dotkniętymi wadami rozwojowymi.

7 2. Przedszkola integracyjne / gminne/. Aby zapewnić dostęp dzieciom niepełnosprawnym do placówek opiekuńczo wychowawczych konieczne jest utworzenie grup integracyjnych w przedszkolach na terenie kaŝdej gminy. 3. Klasy integracyjne / gminne/. W szkołach podstawowych oraz gimnazjach na terenie kaŝdej gminy zasadne jest utworzenie klas integracyjnych. Dostęp do szkoły pozbawionej barier architektonicznych w lokalnym środowisku dziecka niepełnosprawnego wpłynie z pewnością pozytywnie na jego integracje oraz usprawni opiekę nad nim. Do realizacji tego zadania naleŝy włączyć samorządy lokalne oraz Kuratorium Oświaty. 4. Warsztaty Terapii Zajęciowej. Kolejną placówką niezbędną do zapewnienia opieki nad młodzieŝą niepełnosprawną oraz dorosłymi osobami niepełnosprawnymi są Warsztaty Terapii Zajęciowej. Planuje się utworzenie takiej placówki w 2004 r. wspólnie za Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Środzie Śląskiej oraz Stowarzyszeniem Ostoja. Harmonogram prac związanych z programem dot. osób niepełnosprawnych w Powiecie Średzkim. L.p. Tematyka Cel Termin realizac 1 Przeprowadzenie ankiety na temat warunków Ŝycia osób Zdiagnozowanie i wskazanie realnych potrzeb osób Marzec niepełnosprawnych w Powiecie Średzkim. niepełnosprawnych i źródeł ich zaspokajania. kwiecień 2. Piknik integracyjny dla dzieci z Powiatu Średzkiego. Integracja dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi, wspólne gry i zabawy. 2003r. Kwiecie 2003r. 3. Przeprowadzenie specjalistycznych analiz dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Średzkiego. Zdiagnozowanie stanu zdrowia osób niepełnosprawnych i rozpoznanie potrzeb w zakresie specjalistycznego leczenia. Kwiecie 2003r. 4. Akcja informacyjna Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prelekcje Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, PCK, Popularyzacja zdrowego trybu Ŝycia, właściwej diety, higiena pracy, sposoby zapobiegania chorobom, przestrzeganie przed zgubnymi skutkami nałogów. RóŜne te 5. Rubryka w miesięczniku lokalnym ROLAND Systematyczne informowanie osób niepełnosprawnych o prawach, zmianie przepisów, aktualnościach. w ciągu roku 6. Konferencja powiatowa dot. wczesnej interwencji u noworodków i niemowląt. Zapobieganie i wczesne wykrywanie wad u noworodków i niemowląt. maj Igrzyska Integracyjne dla dzieci Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, rywalizacja sportowa, integracja środowiska. Coroczn 8 Weryfikacja przewoźników działających na terenie Powiatu odnośnie dostosowania pojazdów dla osób niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi, wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób Poprawa warunków komunikacyjnych dla osób czerwiec 2004r. 9. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starych w Malczycach Zapewnienie stałe opieki dla osób starych i otwarcie lipiec Organizacja Międzynarodowego Dnia Sportu Osób Integracja środowiska, rywalizacja sportowa, podniesienie coroczn

8 Niepełnosprawnych. 11. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. świadomości. Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Prowadzenie terapii zajęciowej. otwarcie wrzesień 12. Organizacja corocznych imprez dla osób Integracja środowiska lokalnego, podnoszenie świadomości. w ciągu kaŝdego Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Noworodków i Niemowląt. Wczesne wykrywanie wad u noworodków i niemowląt. utworze 14. Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Terapia dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i utworze umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 2004r. 15. Utworzenie grupy wsparcia dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi. 16. Realizacja zadań PFRON / rehabilitacja zawodowa i społeczna/. Wsparcie i terapia dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi. Poprawa warunków Ŝycia osób niepełnosprawnych oraz pełnienia ról społecznych. utworze 2004r. coroczn zgodnie złoŝony wnioska potrzeba osób niepełno ych 17. Rada Społeczna ds. Osób Niepełnosprawnych Koordynacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych, współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi i skupiającymi osoby niepełnosprawne od lipca 3.ANALIZA ANKIETY PRZEPROWADZONEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI - DOROŚLI Badania dotyczące warunków Ŝycia osób niepełnosprawnych zostały przeprowadzone na terenie pięciu gmin Powiatu Średzkiego. PowyŜszą ankietę przeprowadzaliśmy od stycznia do marca 2003 roku. Przygotowano dwie ankiety. Pierwsza z nich obejmowała grupę osób powyŝej 18-ego roku Ŝycia, zaś druga dzieci do 18 ego roku Ŝycia. Przy przeprowadzaniu ankiet wśród osób dorosłych współpracowaliśmy z instytucjami funkcjonującymi na terenie Powiatu. W sumie poddaliśmy badaniom 300 osób w przedziale wiekowym od 18 do 93 lat. W tym wypełniało ankietę 205 osób niepełnosprawnych i 95 opiekunów osób Kobiety stanowiły 58% badanych. Ankieta dla dorosłych zawierała 29 pytań podzielonych na 7 części dotyczących: - sytuacji mieszkaniowej, - sytuacji zdrowotnej, - sytuacji materialnej, - struktury gospodarstwa domowego, - sytuacji zawodowej, - moŝliwości zaspokajania potrzeb, - metryczki osoby niepełnosprawnej. Pytania w pierwszej części dotyczyły: rodzaju zamieszkiwanego lokalu, piętra na jakim dany lokal się znajdował, zamontowanych w budynku mieszkalnym urządzeń z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, elementów wyposaŝenia techniczno- sanitarnego domu/mieszkania. Ponad 1/3 ankietowanych - 34% zamieszkuje mieszkania własnościowe., 30,6% domy własnościowe, 24,3% - mieszkania kwaterunkowe, 8%- mieszkania spółdzielcze, 2, 3% mieszkania zakładowe. Pozostali (0,8% - 2 osoby) barak i mieszkanie komunalne.

9 Mieszkanie 54,6% osób znajduje się na parterze, 33,6% na I piętrze, 6,6% na II piętrze, 3,6% na III piętrze, 1,6% na IV piętrze. Zdecydowana większość respondentów - 83,6% nie posiada i nie potrzebuje w mieszkaniu specjalnych urządzeń dla osób 13% - nie posiada, ale potrzebuje takich urządzeń jak: zjazd dla wózków inwalidzkich, uchwyty do wanny, wózek inwalidzki, poręcze, przystosowane progi, urządzenia dla osoby z niewładnymi nogami, łazienka, ubikacja, winda, wyciszenie sufitu, dzwonek do drzwi na światło, profilowane schody do wózków, przystosowane łóŝko, specjalistyczny materac, inhalator, przerobione drzwi balkonowe, maty antypoślizgowe, wyciągi do ćwiczeń nóg. Pozostałe osoby zdeklarowały, iŝ posiadają: łazienkę dostosowaną do osób z dysfunkcją ruchu, podjazd dla wózków inwalidzkich, dzwonek, zegar, budzik na światło oraz wykładziny antypoślizgowe. Wodę bieŝącą w mieszkaniu posiada 95,3% ankietowanych, poza mieszkaniem 1,7%, a poza budynkiem 3%. Łazienkę w mieszkaniu ma 80% badanych, poza mieszkaniem -2%, zaś w ogóle jej nie posiada -18%. Na brak ubikacji w budynku narzeka 16,7% osób niepełnosprawnych, poza mieszkaniem znajduje się ona u 6%, natomiast WC w mieszkaniu posiada 77,3%. U 44% ludzi wypełniających ankietę formą ogrzewania mieszkania są piece węglowe. U 42,6%- ogrzewanie centralne, u 2,6% - ogrzewanie elektryczne. 10,2% osób posiada ogrzewanie olejowe lub gazowe. Trzy czwarte osób- 75% ma gaz z butli, a tylko 25% gaz przewodowy. Niepokojąco duŝa liczba badanych - 25,7% nie posiada w ogóle dostępu do telefonu, 14,6% moŝe korzystać z telefonu znajdującego się poza budynkiem, 1,7%- z telefonu poza mieszkaniem, 58% posiada telefon w mieszkaniu. W części drugiej pytaliśmy o: stopień niepełnosprawności, rodzaj schorzenia, ewentualny sprzęt rehabilitacyjny oraz środki przy pomocy których osoby o niepełnej sprawności fizycznej mogą się poruszać po mieszkaniu i poza jego obrębem. 40% ankietowanych niepełnosprawnych osób naleŝała do II grupy inwalidzkiej, 36%-do pierwszej, 20% - do III a 4% nie miało ustalonego stopnia niepełnosprawności. Wśród badanych były osoby cierpiące na schorzenia: kręgosłupa, zwyrodnienie stawów, oczu, głuchota, zanik kości biodra, nadciśnienie, cukrzyca, skolioza, zanik pamięci, schizofrenia, reumatyzm, serca, miaŝdŝyca, ślepota, jaskra, płaskostopie, zapalenie stawów, udar mózgu, guz mózgu, tarczyca, brak kończyn, osteoporoza, poraŝenie mózgowe, sztywne kończny, rak, polineuropatia, upośledzenie umysłowe, wodogłowie, zespół Downa, choroba Parkinsona, choroba Ira, nerki, epilepsja, choroby psychiczne, afazja motoryczna, depresja, owrzodzenia Ŝylakowe nóg, stwardnienie rozsiane, przepuklina mózgowa, jednooczność, wrzody Ŝołądka, astma oskrzelowa, rozedma płuc, amputowane piersi, amputowane narządy rodne, zespół Turnera, garb, gościec, wrodzony zanik kory mózgowej, spowolnienie starcze, grzybica, łuszczyca, skolioza, zespół wiotkościnerwica, zapalenie trzustki, przewlekłe zatrucie metalami, zaburzenia świadomości i osobowości. Nie ma i nie potrzebuje sprzętu rehabilitacyjnego 68,3% badanych. Nie posiada, ale potrzebuje (np. wózków inwalidzkich, aparatów słuchowych, okularów, ciśnieniomierza, sprzętu do rozciągani, rowerka treningowego, glukometru, kul, urządzeń do naciągania stawów, stabilizatora, fotelika, nowej protezy, balkonika, samochodu dostosowanego do osoby niepełnosprawnej, protezy oka, gorsetu, urządzenia do wymuszania krąŝenia krwi) - 14,3%, natomiast pozostałe osoby są w posiadaniu powyŝszego sprzętu. AŜ 78% osób niepełnosprawnych porusza się samodzielnie w obrębie mieszkania, 14%- za pomocą kul, 8% za pomocą wózka inwalidzkiego. RównieŜ 78% ankietowanych porusza się samodzielnie poza obrębem mieszkania, 8,4% za pomocą wózka inwalidzkiego i 13,6% przy pomocy kul. W części trzeciej pytaliśmy o: typy dochodów, wysokość dochodów, miesięczną strukturę wydatków. Ankietowani wymieniali następujące typy dochodów: renta- 66%, emerytura- 20%, praca najemna- 11,3%, praca na własny rachunek- 1,7%, pomoc społeczna- 30%, alimenty- 5,6%, zasiłek dla bezrobotnych- 2%, Ŝadnych źródeł dochodów- 0,6%. Średni dochód osiągany przez wspólne gospodarstwo domowe osób niepełnosprawnych i ich rodzin wynosił 800 zł. Były takŝe jednostki o dochodach między 3000 a 4000 zł oraz osoby których jedyny dochód stanowił zasiłek rodzinny w wysokości 42,50 zł lub takie które nie miały Ŝadnych dochodów. W miesięcznej strukturze wydatków na pierwszy plan wysunęły się wydatki na Ŝywność (100%), następnie wydatki mieszkaniowe - 83,3%, wydatki na leczenie i lekarstwa - 77%, wydatki na ubrania - 56%, wydatki na opiekę i pielęgnację osoby niepełnosprawnej - 17%, wydatki na rehabilitację - 15,6%, wydatki związane z kształceniem - 15%, wydatki na kulturę - 7%. W części czwartej zapytaliśmy badanych z kim mieszkają oraz ile osób łącznie z osobą niepełnosprawną stanowi gospodarstwo domowe. 35,6% ankietowanych mieszka ze współmałŝonkiem, 34,3- z dziećmi, 32% - z rodzicami, 13,6% - samotnie, niektóre osoby mieszkają z rodzeństwem, z teściami. Pytania w piątej części miały na celu zbadanie, czy dana osoba: pracuje zawodowo, czy ewentualne stanowisko pracy wymaga dodatkowych zmian przystosowawczych zgodnych z potrzebami osoby

10 niepełnosprawnej, dlaczego ankietowana/y nie pracuje zawodowo, czy jest zarejestrowana/y w powiatowym urzędzie pracy, dlaczego badana osoba zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy, czy osoba niepełnosprawna chciałaby ukończyć kursy przekwalifikujące lub doskonalące zawodowo. 8,6% - osób ankietowanych pracuje w zakładzie pracy chronionej, 2,6% - na otwartym rynku pracy, 88,8% niepełnosprawnych nie pracuje zawodowo. Większość osób pracujących deklarowała, Ŝe ich stanowisko pracy nie wymaga specjalnych udogodnień, aczkolwiek było 5 osób potrzebujących pracy przy której nie będzie wymagana pełna sprawność ręki. Jako powód swej bierności zawodowej ankietowani wskazywali na zły stan zdrowia i brak pracy dla osób 34,4 % bezrobotnych jest zarejestrowanych w urzędzie pracy. 20,5% respondentów zarejestrowało się w urzędzie pracy ze względu na świadczenia lekarskie, 2,3% liczy na propozycje pracy, 1% chce uzyskać poŝyczkę na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, 0,6% ze względu na zasiłek. 0,6% badanych chciałoby ukończyć kursy doskonalące zawodowo ( kurs: na prawo jazdy, ochroniarski, komputerowy), 8,4% nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie, 7,6% interesują kursy umoŝliwiające zatrudnienie, 59,6% w ogóle takie kursy nie interesują. W szóstej części ankietowani wymieniali: potrzeby których realizacja sprawiała im trudność, osoby na pomoc których mogą liczyć, w jaki sposób zachowują się w stosunku do nich osoby pełnosprawne, czy jest im potrzebna pomoc osoby trzeciej. 45,3% ludzi ma problemy z leczeniem specjalistycznym, 30% - z leczeniem podstawowym, 26% - z poruszaniem się poza obrębem mieszkania, 25,3% - z prostymi pracami domowymi i pielęgnacyjnymi, 23% - z rehabilitacją medyczną, 20,3% ze znalezieniem pracy, 17% - z nauką, 16,6% ze zdobyciem sprzętu rehabilitacyjnego, 15% z poruszaniem się w obrębie mieszkania, 14,3% z udziałem w Ŝyciu społecznym, 10,6% z pomocą rzeczową lub finansową, 10,3% z mieszkaniem, 9,3% nie ma Ŝadnych trudności, 7,6% - przeszkadza brak aktualnych informacji na temat osób niepełnosprawnych, 6,6%- brakuje pomocy nad osobą niepełnosprawną, 6,3% - ma kłopoty z rehabilitacją zawodową. 69% osób niepełnosprawnych moŝe liczyć na pomoc rodziny, 12,6%- na pomoc sąsiadów i znajomych, 1,16% na pomoc kościoła, 22% na pomoc PFRON-u, 38,6% na pomoc OPS-u, 10%- na pomoc PCPR-u, 3,3% na pomoc PUP-u, 11,6% moŝe liczyć tylko na siebie. Najwięcej ankietowanych stwierdziło, Ŝe inni ludzie odnoszą się do nich tak jak do osób zdrowych 41%, 12% odczuwa, iŝ ludzie pomagają im tylko poproszeni o to, 8,6% otrzymuje pomoc w kaŝdej sytuacji, 6,6% - pełnosprawni starają się ich nie zauwaŝać, 20,6% badanych nie potrafi odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, gdyŝ nie posiada widocznych cech osoby niepełnosprawnej. 45,3% ankietowanych potrzebuje wsparcia osoby trzeciej, 36,3% nie potrzebuje takiego wsparcia, a 18,4% potrzebuje wsparcia tylko czasami. 62% respondentów to mieszkańcy miasta, a 38% wsi. Wykształcenie wyŝsze miało 2% osób niepełnosprawnych, średnie 19,4%, zasadnicze zawodowe 30,3%, podstawowe i niŝsze - 48,3%. Większość badanych (78,6%) nie pobierała nauki w placówkach kształcenia specjalnego. Pozostali uczęszczali bądź uczęszczają do: Szkoły Specjalnej w Środzie Śląskiej, Zespołu Szkół Zawodowych dla osób głuchoniemych, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dobroszycach. Z powyŝszych danych moŝna wywnioskować, iŝ osoby niepełnosprawne na terenie Powiatu Średzkiego oceniają swoją sytuację Ŝyciową jako trudną. Wstępna analiza ankiet,,dziecko niepełnosprawne w rodzinie z terenu Powiatu Średzkiego. 1. Podział wg płci i wieku Gmina liczba dzieci łącznie liczba dziewcząt chłopców wiek do 3 lat wiek 3-7 lat wiek 7-10 lat wiek lat wiek powyŝej 15 lat Środa Śl Kostomłoty Malczyce Miękinia Udanin Razem

11 Z analizy wszystkich ankiet łącznie wynika, Ŝe zdecydowana większość dzieci mieszka z dwojgiem rodziców (rodzina pełna). Liczba osób zamieszkujących z dzieckiem najczęściej wynosi 3-5 osób. Prawie wszystkimi dziećmi w miejscu zamieszkania opiekują się członkowie rodziny i w zdecydowanej większości jest to matka. Tylko nieliczne dzieci z niepełnosprawnością ruchową mieszkają w mieszkaniu zaopatrzonym w specjalne urządzenia słuŝące pomocą dziecku lub opiekunom, jednocześnie rodzice często nie widzą potrzeby takiego oprzyrządowania. W przypadku większości respondentów niepełnosprawność dziecka opisywana jest jako trwała, wrodzona (od wczesnego dzieciństwa) oraz przewlekła. Większość dzieci posiada orzeczenie o niepełnosprawności i jest to orzeczenie wydane na czas określony. Prawie 65% dzieci to dzieci niepełnosprawne ze sprawnością umysłową w normie, jednocześnie prawie 65% dzieci ma ograniczoną sprawność ruchową (prawie 25% w stopniu znacznym). Prawie wszystkie dzieci mają nie zaburzony zmysł słuchu, ale 60% dzieci ma zaburzoną mowę i wzrok (w tym ponad 30% znacznie). Większość dzieci jest pod opieką poradni specjalistycznych odpowiednio do rodzaju zaburzeń rozwojowych, najczęściej jest to poradnia psychologicznopedagogiczna, rehabilitacyjna, neurologiczna i ortopedyczna. Większość rodziców określa przydatność poradni w leczeniu i rehabilitacji dziecka jako dobrą. Dzieci są objęte edukacją szkolną w stosunku do wieku, jednak w przypadku dzieci z dysfunkcją ruchu lub większymi sprzęŝonymi zaburzeniami jest to indywidualne nauczanie domowe. Wszyscy opiekunowie posiadają niezaspokojone potrzeby informacji, w tym najczęściej dotyczące (w kolejności zaznaczania) uzyskania informacji o przysługujących świadczeniach i ulgach z tytułu wychowywania niepełnosprawnego dziecka, moŝliwości leczenia rehabilitacji i terapii, - moŝliwości nauki celem osiągnięcia maksymalnej samodzielności. Większość rodziców zaznacza potrzebę pomocy (w kolejności zaznaczania): finansowej, w leczeniu i rehabilitacji dziecka, w nauce i pomocy poradniczej. W nielicznym procencie rodzice zaznaczali potrzeby edukacyjne dzieci i najczęściej dotyczyły one potrzeby umieszczenia dziecka w przedszkolu lub klasie integracyjnej. AŜ 30% rodzin w opracowywanym materiale to rodziny, w których ojciec jest bezrobotny lub pracuje tylko dorywczo, a matka posiada zasiłek socjalny, dodatkowymi świadczeniami jest zasiłek pielęgnacyjny (otrzymuje go prawie 100% dzieci). Większość (ponad 60% ) rodziców określa swoje wydatki miesięczne na rehabilitację i leczenie dziecka w granicach zł, prawie 30% -ponad 200 zł. Potrzeby większości dzieci, w zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (artykuły sanitarne) wynikające z rodzaju niepełnosprawności są niezaspokojone. Tylko 20% rodziców naleŝy do organizacji społecznych. Z powyŝszej ankiety wynika, iŝ niepełnosprawne dzieci nie mają dostatecznie dobrych warunków finansowych na odpowiednią rehabilitację przez co zmniejszają się ich szansę na poprawę stanu zdrowia.

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W POWIECIE GLIWICKIM GLIWICE, 2008 Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 KLUCZBORK Grudzień 2011 rok SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Diagnoza... 6 Zasoby... 10 Analiza SWOT... 22 Harmonogram... 25 Podsumowanie... 34 2

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POWIECIE BOCHEŃSKIM

INFORMATOR OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POWIECIE BOCHEŃSKIM Starostwo Powiatowe w Bochni INFORMATOR OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POWIECIE BOCHEŃSKIM Wydział Bezpieczeństwa, Oświaty i Spraw Społecznych Bochnia 2013 r. [ ] zdrowie psychiczne jest fundamentalnym

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE Agnieszka Deja DEFINICJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Światowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych (The World Programme of Action for Disabled Persons) oraz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 2015

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 2015 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLVI/559/2006 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 29 września 2006 r. Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 2015 Spis treści: I. Podstawy opracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2013 rok Wałbrzych, luty 2014 r. Wprowadzenie W roku 2013, w związku z odzyskaniem przez Wałbrzych statusu miasta na prawach

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej Wydział Zdrowia. o dostępnych formach opieki. zdrowotnej, pomocy społecznej

PRZEWODNIK. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej Wydział Zdrowia. o dostępnych formach opieki. zdrowotnej, pomocy społecznej Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej Wydział Zdrowia PRZEWODNIK o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie bielskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CIECHANOWSKIM NA LATA 2010 2016

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CIECHANOWSKIM NA LATA 2010 2016 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/29/202/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 listopada 2009 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CIECHANOWSKIM NA LATA 2010 2016

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu INFORMATOR PRZEWODNIK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu INFORMATOR PRZEWODNIK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu INFORMATOR PRZEWODNIK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Świnoujście 2014 1 Egzemplarz bezpłatny. Informator nie stanowi źródła prawa. Copyright by Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 1 SPIS TREŚCI I. Wstęp.... 3 II. Ramy prawne i zgodność Strategii z innymi dokumentami... 5 III. Charakterystyka powiatu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 1 Spis treści INFORMATOR I. Prawa osób niepełnosprawnych str. 3-4 II. Instytucje realizujące zadania na rzecz osób niepełnosprawnych str. 5-7 III.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2015 Jasło, 2013r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 I.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REALIZACJA PRZEZ OŚRODKI WSPARCIA DZIENNEGO

POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REALIZACJA PRZEZ OŚRODKI WSPARCIA DZIENNEGO POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REALIZACJA PRZEZ OŚRODKI WSPARCIA DZIENNEGO Raport z badań przeprowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Wprowadzenie Niniejsza analiza stanowi

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH MIASTA WROCŁAWIA

INFORMATOR DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH MIASTA WROCŁAWIA Nie możesz tylko czekać, aż ktoś Ci pomoże. Masz takie same prawa, jak każdy obywatel. Jeśli z powodu swej niesprawności jesteś ich pozbawiony upomnij się o nie! INFORMATOR DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Kluczbork 2013 rok

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Kluczbork 2013 rok Informator O Dostępnych Formach Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej I Aktywizacji Zawodowej Dla Osób Z Zaburzeniami Psychicznymi W Powiecie Kluczborskim Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Projekt P O W I A T O W A S T R A T E G I A R O Z W I Ą Z Y W A N I A P R O B L E M Ó W S P O Ł E C Z N Y C H P O W I E C I E H A J N O W S K I M

Projekt P O W I A T O W A S T R A T E G I A R O Z W I Ą Z Y W A N I A P R O B L E M Ó W S P O Ł E C Z N Y C H P O W I E C I E H A J N O W S K I M Projekt P O W I A T O W A S T R A T E G I A R O Z W I Ą Z Y W A N I A P R O B L E M Ó W S P O Ł E C Z N Y C H w P O W I E C I E H A J N O W S K I M Hajnówka 2008 I. Wprowadzenie Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK INFORMUJĄCY O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W

PRZEWODNIK INFORMUJĄCY O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W PRZEWODNIK INFORMUJĄCY O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W POWIECIE KWIDZYŃSKIM Starostwo Powiatowe w Kwidzynie 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012 Załącznik do uchwały nr XXXVII/379/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2012 Tarnowskie

Bardziej szczegółowo