Załącznik Nr 19 Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 19 Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 19 Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 1. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Niepełnosprawność jest jednym z powaŝniejszych zjawisk współczesnego świata. Znaczenie tego zjawiska wynika z rozmiarów i powszechności jej występowania w populacji, a takŝe z konsekwencji, jakie wywołuje w sensie społecznym i indywidualnym. Gdy mówimy o osobach niepełnosprawnych, mamy na uwadze przede wszystkim ludzi, których organizmy są dysfunkcjonalne /utraciły zdolność do wypełniania właściwych im funkcji/. Niepełnosprawność oznacza jednak coś więcej. Oznacza ona utratę zdolności do funkcjonowania nie tylko na poziomie biologicznym, ale równieŝ na poziomach psychologicznym i społecznym. Obejmuje ona swoim zakresem pierwotny defekt biologiczny organizmu /dysfunkcjonalność/, a takŝe jego skutki psychologiczne i społeczne. Wprowadzenie reformy administracyjnej w Polsce zmieniło rozwiązania prawne i instytucjonalne dotyczące pięciu milionów osób Zmiany te mają na celu udostępnić osobom niepełnosprawnym korzystanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki reformie i decentralizacji PFRON, osoby niepełnosprawne od 1999 r. mogą załatwiać najistotniejsze dla siebie sprawy nie jak dotychczas w mieście wojewódzkim czy Warszawie - lecz bliŝej miejsca zamieszkania w powiecie. Środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczane są na najwaŝniejsze formy pomocy osobom niepełnosprawnym, czyli m.in. na: organizowanie warsztatów terapii zajęciowej, turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, dofinansowanie kultury, sportu, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych, udzielanie poŝyczek na działalność gospodarczą, likwidację barier, wspieranie zatrudnienia. Fundusze te przekazywane są do powiatów według algorytmu - oznacza to podział proporcjonalny do osób niepełnosprawnych zamieszkałych na danym terenie. Jak wynika ze statystyki PFRON są to znacznie większe środki finansowe przeznaczone na realizację zadań na rzecz osób z terenu obecnego powiatu w porównaniu z latami poprzednimi. WiąŜe się to z lepszą dostępnością do jednostki dysponującej środkami Funduszu, większą informacją o moŝliwościach pomocy, integracją powiatu z gminami, a co za tym idzie dotarciem do jak największej liczby osób potrzebujących. Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie okazuje się bardzo pomocna dla osób Dowiodą tego liczby świadczące o środkach finansowych wydatkowanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób z terenu Powiatu Średzkiego. Wszystkie zadania realizowane przez powiat w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowane są wyłącznie ze środków Funduszu. Dzięki nim potrzebujące osoby niepełnosprawne mogą uzyskać konkretną pomoc finansową, np. dofinansowanie do udziału w turnusie rehabilitacyjnym, zakupie środków ortopedycznych, uzyskać odpowiednie szkolenie zawodowe, odpowiednio przystosowane miejsce pracy, poŝyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z uwagi na trudną przewaŝnie sytuację materialną osób niepełnosprawnych jest to pomoc wyjątkowo potrzebna. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu rehabilitacji zawodowej osób Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowana jest przez Powiat wyłącznie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki te są limitowane i podlegają ścisłej kontroli Funduszu. Zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej realizowane są na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzeń wykonawczych i dotyczą przede

2 wszystkim: dostosowania istniejących lub nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych / stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności tych osób rozpoznanych przez słuŝby medycyny pracy/, refundacji wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na stanowiskach pracy utworzonych w latach poprzednich, udzielanie poŝyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych na prowadzenie działalności gospodarczej lub rolniczej, szkolenie zawodowe osób Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu rehabilitacji społecznej. Do podstawowych zadań realizowanych przez powiat z zakresu rehabilitacji społecznej naleŝy stwarzanie moŝliwości osobom niepełnosprawnym udziału w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, pomoc w likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nazwa zadania Ilość osób objętych dofinansowaniem 2001 r r. Rehabilitacja zawodowa : Tworzenie nowych stanowisk pracy 3 5 Refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne /w tym dla osób zatrudnionych na podstawie umów z lat poprzednich/ Szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych 4 8 PoŜyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej brak wniosków brak wniosków Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego Rehabilitacja społeczna: brak wniosków brak wniosków Turnusy rehabilitacyjne w tym: dzieci i młodzieŝ niepełnosprawna / łącznie z opiekunami/ Dofinansowanie likwidacji barier : architektonicznych w komunikowaniu się brak moŝliwości prawnych 67 - Dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób brak moŝliwości prawnych 98 / 3 imprezy/

3 Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. brak moŝliwości prawnych 27 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół swoim działaniem obejmuje 5 gmin : Środę Śląską, Kostomłoty, Miękinię, Malczyce i Udanin. W skład zespołu wchodzą: lekarze specjaliści i stosownie do potrzeb psycholog, doradca zawodowy lub pracownik socjalny. Orzekanie zespołu słuŝy do celów nierentowych, tzn. do celów odpowiedniego zatrudnienia, przeszkolenia zawodowego, korzystania z systemu pomocy społecznej, korzystania z rehabilitacji, konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji oraz nabycia uprawnień do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego. Osoby zainteresowane uzyskaniem orzeczenia, składają wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie, wypełnione przez lekarza specjalistę. W przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka / do 16-go roku Ŝycia /, rodzic lub opiekun prawny wypełnia wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i informację o zakresie opieki i pielęgnacji oraz dołącza zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza specjalistę. W kaŝdym przypadku osoba zainteresowana moŝe dołączyć do wniosku wszelką dokumentację medyczną /np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistów/, mającą wpływ na wydanie orzeczenia. Posiedzenia zespołu odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu, stosownie do potrzeb. Stopień niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany lub lekki ustala się uwzględniając: wystąpienie naruszenia sprawności organizmu i zakres tego naruszenia, przewidywany okres trwania naruszonej sprawności organizmu, zakres naruszenia sprawności powodujący ograniczenia lub niezdolność do zatrudnienia, pełnienia ról społecznych lub samodzielnej egzystencji. Oceny niepełnosprawności u osób do 16 roku Ŝycia dokonuje się na podstawie: przewidywanego okresu trwania upośledzenia stanu zdrowia, niezdolności do zaspokajania podstawowych potrzeb Ŝyciowych, znacznego zaburzenia funkcjonowania organizmu wymagającego systematycznych i częstych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych w domu i poza domem. Wydane orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z podziałem na gminy (2002 rok): Lp. Gmina wnioski orzeczenia razem dorośli dzieci dorośli dzieci wnioski orzeczenia 1 Kostomłoty Środa Śl Malczyce Miękinia Udanin

4 Razem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Orzekanie o niepełnosprawności do celów rentowych realizuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oddział Regionalny KRUS we Wrocławiu w 2001 r. wydał łącznie 2265 orzeczeń, w tym: - długotrwała niezdolność do pracy stała niezdolność do pracy niezdolność do samodzielnej egzystencji jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej: - długotrwała niezdolność do pracy stała niezdolność do pracy W 2001 r. wydano 1022 orzeczeń negatywnych. W 2002 r. wydano 2280 orzeczeń uprawniających do świadczeń z ubezpieczenia rolniczego, w tym : - długotrwała niezdolność do pracy stała niezdolność do pracy jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej: - długotrwała niezdolność do pracy stała niezdolność do pracy W 2002 r. wydano 1072 orzeczenia negatywne. Oddział KRUS we Wrocławiu kieruje osoby niepełnosprawne na rehabilitację w warunkach sanatoryjnych. W 2001 r. wysłano na leczenie i rehabilitacje 18 rolników z terenu Powiatu Średzkiego / gm. Środa Śl., Miękinia i Kostomłoty/. W 2002 r. na leczenie sanatoryjne wysłano 17 rolników z terenu Powiatu Średzkiego. Ponadto w okresie wakacji Centrala KRUS w Warszawie organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, pobierających zasiłek pielęgnacyjny. Program turnusów obejmuje rehabilitację leczniczą w zakresie wad i chorób układu krąŝenia, układu ruchu oraz układu oddechowego. KRUS organizuje równieŝ turnusy rehabilitacyjne dla rolników niepełnosprawnych kierowanych na rehabilitację ze wskazań profilaktycznych. W/w rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, a poniesione przez rolnika koszty dojazdu do Centrów Rehabilitacji pokrywa KRUS. Aby umoŝliwić rolnikowi rehabilitację w miejscu zamieszkania, Kasa O/Wrocław wyposaŝyła i doposaŝyła osiem gminnych ośrodków zdrowia w sprzęt do fizykoterapii i kinezyterapii. Po odbytej rehabilitacji rolnika w warunkach sanatoryjnych (jeŝeli istnieje wskazanie lekarza o kontynuowanie rehabilitacji), KRUS wysyła rolnikowi propozycję rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych, ze wskazaniem gabinetu połoŝonego najbliŝej miejsca zamieszkania. Ponadto zwracane są koszty stawiennictwa na badanie lekarskie mające na celu ustalenie niepełnosprawności lub uszczerbku za zdrowiu z tytułu wypadku przy pracy rolniczej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych W 2001 r. na terenie Powiatu Średzkiego było 3300 osób z orzeczoną częściową lub całkowitą niezdolnością do pracy uprawnionych do pobierania świadczeń rentowych z tego tytułu. Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wrocław w roku 2002, na terenie Powiatu Średzkiego było 2758 osób uprawnionych do pobierania świadczeń z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Ponadto na terenie Powiatu są osoby niepełnosprawne z orzeczoną przez ZUS niezdolnością do pracy bez prawa do świadczeń rentowych. ZUS nie posiada danych odnośnie liczby tych osób. Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada Oddział Terenowy w Środzie Śl. na ul. Kolejowej 28. Oddział jest obiektem przyjaznym i dostosowanym do obsługi osób Wynika to z faktu, Ŝe znaczna część interesantów ZUS to osoby starsze i niepełnosprawne.

5 Przygotowując urząd do obsługi interesantów z Powiatu Średzkiego obiekt został przystosowany dla właściwej obsługi osób starszych i niepełnosprawnych: - Oddział ZUS posiada własny parking, z którego podjazdy pozwalają na dojazd do obiektu, - obsługa interesantów zlokalizowana jest wyłącznie na parterze budynku, - zamontowane drzwi pozwalają na swobodny wjazd i wyjazd z budynku, - w holu budynku są miejsca siedzące oraz wolna przestrzeń pozwalająca na swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych, - w pomieszczeniach zlikwidowano wszędzie progi utrudniające poruszanie się na wózkach inwalidzkich, - w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, Ponadto Oddział stale współpracuje z PCPR oraz Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych to przede wszystkim działania organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Na terenie Powiatu Średzkiego funkcjonują następujące instytucje związane z niepełnosprawnością: a) Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy z Mózgowym PoraŜeniem Dziecięcym OSTOJA Ośrodek Rewalidacyjny w Środzie Śl. Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą rodziców i opiekunów dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnej z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego oraz osoby działające na ich rzecz. Prowadzi stały punkt informacyjno poradniczy dla rodzin wychowujących dzieci i młodzieŝ niepełnosprawną. Organizuje i prowadzi turnusy rehabilitacyjno-instruktaŝowe dla podopiecznych i ich opiekunów. Tworzy i prowadzi młodzieŝowe grupy wsparcia aktywizujące młodzieŝ niepełnosprawną do samorealizacji i uczestnictwa w Ŝyciu publicznym. Podejmuje skuteczne działania na rzecz integracji dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnej ze środowiskiem. Ośrodek został zorganizowany z inicjatywy rodziców zamieszkałych w Środzie Śl. i na terenie Powiatu Średzkiego członków Stowarzyszenia OSTOJA, jako jego jednostka organizacyjna, zaspakajająca potrzeby rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, blisko ich miejsca zamieszkania. Lokal przy ul. Malczyckiej 4, został przyznany Stowarzyszeniu przez władze Gminy Środa Śl. Został wyremontowany i dostosowany do potrzeb dzieci przez rodziców przy wsparciu sponsorów i ludzi dobrej woli. WyposaŜenie Ośrodka zakupiono ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz sponsorów. Ośrodek dysponuje specjalistycznym wyposaŝeniem do prowadzenia rehabilitacji ruchowej metodą NDT- Bobath, hydroterapii, terapii psycho- pedagogicznej oraz zajęć logopedycznych. Ośrodek oprócz działalności rehabilitacyjno terapeutycznej, kierowanej do rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi stał się aktywnym centrum działań na rzecz podnoszenia świadomości społeczności lokalnej w zakresie wiedzy na temat niepełnosprawności. Rodzice aktywnie działający w Ośrodku są częstymi, uznanymi partnerami organizowanych na terenie Środy Śl. i Powiatu imprez. Działalność Ośrodka Rewalidacyjnego w Środzie Śl. skupia się na wieloprofilowym usprawnianiu dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego i pomocą psychopedagogiczną dla rodzin wychowujących dzieci i młodzieŝ niepełnosprawną. Celem realizowanego przez ośrodek programu jest: - diagnostyka neuro-rozwojowa oraz kompleksowa ocena poziomu funkcjonowania psychomotorycznego dzieci z zaburzeniami w rozwoju, - kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci, - prowadzenie doradztwa i wsparcia dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Ośrodek Rewalidacyjny w Środzie Śl. prowadzi rehabilitacyjne dla 23 osób niepełnosprawnych, w tym 18 dzieci W ramach programu pracy z dziećmi i ich rodzinami w Ośrodku zaplanowano: - przeprowadzenie dogłębnego wywiadu z opiekunami dziecka oceniającego dotychczasowe, obserwowane problemy, prowadzone juŝ oddziaływania opisującego stopień zaradności rodziny w radzeniu sobie z zaistniałą sytuacją niepełnosprawności u dziecka, - kompleksowa ocena poziomu funkcjonowania psychomotorycznego dziecka w oparciu o obserwację i badania przeprowadzone przez zespół specjalistów /pedagog, psycholog, rehabilitant, logopeda/, - konstruowanie indywidualnych programów rewalidacyjnych dostosowanych do potrzeb dziecka i moŝliwości rodziców, - przyuczenie rodziców do prowadzenia terapii swojego dziecka w domu i w Ośrodku; w razie potrzeby rodzina otrzymuje wsparcie terapeuty domowego do realizacji programu w miejscu zamieszkania dziecka. Ośrodek rozszerza swoją działalność o Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Noworodków i Niemowląt. b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Środzie Śl.

6 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Środzie Śl. przeznaczony jest dla dzieci i młodzieŝy upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz dla dzieci i młodzieŝy upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym od lat 7 do 24, które nie realizują obowiązku szkolnego w szkołach macierzystych. Przy Ośrodku funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych w skład którego wchodzą : - sześcioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna, - Publiczne Gimnazjum Specjalne, - Szkoła Zawodowa Specjalna, oraz internat. Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków w miarę ich moŝliwości do samodzielnego udziału w Ŝyciu społecznym i integracji ze środowiskiem. Szczegółowe cele i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej i rewalidacyjnej Ośrodka wynikają z zasad pedagogiki specjalnej. Są zgodne z ustawą o systemie oświaty oraz przepisami wydanymi na jej podstawie i obejmują : - dostosowanie procesu nauczania i wychowania do specjalnych potrzeb psychofizycznych wychowanków upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz umiarkowanym i znacznym w celu przygotowania ich do Ŝycia w społeczeństwie, - stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju ich osobowości indywidualnych, moŝliwości i predyspozycji, zdolności i zainteresowań oraz realizowanie indywidualnych programów nauczania i wychowania, - udzielenie wszechstronnej pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji z powodów zdrowotnych, - zapewnienie specjalistycznej opieki psychologiczno-pedagogicznej, - umoŝliwienie uzyskania świadectwa ukończenia szkoły specjalnej, gimnazjum specjalnego oraz wyboru kierunku dalszego kształcenia poprzez przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej, Ośrodek zapewnia : - całodobową opiekę wychowankom, - warunki do nauki i wychowania w szkole podstawowej specjalnej, gimnazjum, szkole zawodowej oraz internacie, Ponadto Ośrodek prowadzi blok zajęć wspomagających proces dydaktyczny - rewalidacja indywidualna stanowiąca integralna część edukacji dzieci upośledzonych umysłowo w formie: - zajęć dydaktyczno wyrównawczych, - zajęć korekcyjnych; usprawnianie technik szkolnych, zajęcia logopedyczne, terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną, zajęcia stymulująco terapeutyczne, - nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne realizowane w sekcjach zainteresowań działających w ramach samorządu wychowanków, - zajęcia pozaszkolne w postaci wycieczek dydaktycznych, wyjazdów kulturoznawczych. W Ośrodku zatrudnia się pracowników pedagogicznych: nauczycieli, pedagoga, psychologa, wychowawców grup internatu, logopedę, nauczyciela zawodu. Docelowy projekt kompleksowego zapewnienia opieki i pomocy osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Średzkiego: 1. Powiatowy Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Noworodków i Niemowląt. W dniu 29 maja 2003 r. w Środzie Śl. odbyło się seminarium nt. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci jako profilaktyka niepełnosprawności i wyrównywanie szans edukacyjnych. Seminarium zostało zorganizowane przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy z Mózgowym PoraŜeniem Dziecięcym Ostoja, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Środzie Śl. oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Celem Seminarium było: - podniesienie wiedzy jego uczestników na temat konsekwencji wynikających z zaniechania lub nie podejmowania działań rehabilitacyjnych od najwcześniejszego okresu Ŝycia ( 0-7 lat) oraz moŝliwości kompensacji uszkodzeń i wspomagania rozwoju dziecka na miarę jego moŝliwości, - określenie moŝliwości i metod wspierania rodziny dziecka w tym najtrudniejszym dla niej okresie, - ocena moŝliwości wypracowania systemowego zabezpieczenia potrzeb rodzin z małymi dziećmi z tzw. grup ryzyka z terenu powiatu średzkiego. Konsekwencją spotkania i przeprowadzonych rozmów ze specjalistami ma być utworzenie Powiatowego Ośrodka Wczesnej Interwencji u Noworodków i Niemowląt, a co za tym idzie kompleksowe zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych od urodzenia aŝ do wieku dojrzałego. Jak wynika z przeprowadzonych rozmów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, tego typu ośrodek będzie wsparciem dla rodzin z dziećmi dotkniętymi wadami rozwojowymi.

7 2. Przedszkola integracyjne / gminne/. Aby zapewnić dostęp dzieciom niepełnosprawnym do placówek opiekuńczo wychowawczych konieczne jest utworzenie grup integracyjnych w przedszkolach na terenie kaŝdej gminy. 3. Klasy integracyjne / gminne/. W szkołach podstawowych oraz gimnazjach na terenie kaŝdej gminy zasadne jest utworzenie klas integracyjnych. Dostęp do szkoły pozbawionej barier architektonicznych w lokalnym środowisku dziecka niepełnosprawnego wpłynie z pewnością pozytywnie na jego integracje oraz usprawni opiekę nad nim. Do realizacji tego zadania naleŝy włączyć samorządy lokalne oraz Kuratorium Oświaty. 4. Warsztaty Terapii Zajęciowej. Kolejną placówką niezbędną do zapewnienia opieki nad młodzieŝą niepełnosprawną oraz dorosłymi osobami niepełnosprawnymi są Warsztaty Terapii Zajęciowej. Planuje się utworzenie takiej placówki w 2004 r. wspólnie za Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Środzie Śląskiej oraz Stowarzyszeniem Ostoja. Harmonogram prac związanych z programem dot. osób niepełnosprawnych w Powiecie Średzkim. L.p. Tematyka Cel Termin realizac 1 Przeprowadzenie ankiety na temat warunków Ŝycia osób Zdiagnozowanie i wskazanie realnych potrzeb osób Marzec niepełnosprawnych w Powiecie Średzkim. niepełnosprawnych i źródeł ich zaspokajania. kwiecień 2. Piknik integracyjny dla dzieci z Powiatu Średzkiego. Integracja dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi, wspólne gry i zabawy. 2003r. Kwiecie 2003r. 3. Przeprowadzenie specjalistycznych analiz dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Średzkiego. Zdiagnozowanie stanu zdrowia osób niepełnosprawnych i rozpoznanie potrzeb w zakresie specjalistycznego leczenia. Kwiecie 2003r. 4. Akcja informacyjna Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prelekcje Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, PCK, Popularyzacja zdrowego trybu Ŝycia, właściwej diety, higiena pracy, sposoby zapobiegania chorobom, przestrzeganie przed zgubnymi skutkami nałogów. RóŜne te 5. Rubryka w miesięczniku lokalnym ROLAND Systematyczne informowanie osób niepełnosprawnych o prawach, zmianie przepisów, aktualnościach. w ciągu roku 6. Konferencja powiatowa dot. wczesnej interwencji u noworodków i niemowląt. Zapobieganie i wczesne wykrywanie wad u noworodków i niemowląt. maj Igrzyska Integracyjne dla dzieci Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, rywalizacja sportowa, integracja środowiska. Coroczn 8 Weryfikacja przewoźników działających na terenie Powiatu odnośnie dostosowania pojazdów dla osób niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi, wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób Poprawa warunków komunikacyjnych dla osób czerwiec 2004r. 9. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starych w Malczycach Zapewnienie stałe opieki dla osób starych i otwarcie lipiec Organizacja Międzynarodowego Dnia Sportu Osób Integracja środowiska, rywalizacja sportowa, podniesienie coroczn

8 Niepełnosprawnych. 11. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. świadomości. Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Prowadzenie terapii zajęciowej. otwarcie wrzesień 12. Organizacja corocznych imprez dla osób Integracja środowiska lokalnego, podnoszenie świadomości. w ciągu kaŝdego Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Noworodków i Niemowląt. Wczesne wykrywanie wad u noworodków i niemowląt. utworze 14. Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Terapia dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i utworze umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 2004r. 15. Utworzenie grupy wsparcia dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi. 16. Realizacja zadań PFRON / rehabilitacja zawodowa i społeczna/. Wsparcie i terapia dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi. Poprawa warunków Ŝycia osób niepełnosprawnych oraz pełnienia ról społecznych. utworze 2004r. coroczn zgodnie złoŝony wnioska potrzeba osób niepełno ych 17. Rada Społeczna ds. Osób Niepełnosprawnych Koordynacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych, współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi i skupiającymi osoby niepełnosprawne od lipca 3.ANALIZA ANKIETY PRZEPROWADZONEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI - DOROŚLI Badania dotyczące warunków Ŝycia osób niepełnosprawnych zostały przeprowadzone na terenie pięciu gmin Powiatu Średzkiego. PowyŜszą ankietę przeprowadzaliśmy od stycznia do marca 2003 roku. Przygotowano dwie ankiety. Pierwsza z nich obejmowała grupę osób powyŝej 18-ego roku Ŝycia, zaś druga dzieci do 18 ego roku Ŝycia. Przy przeprowadzaniu ankiet wśród osób dorosłych współpracowaliśmy z instytucjami funkcjonującymi na terenie Powiatu. W sumie poddaliśmy badaniom 300 osób w przedziale wiekowym od 18 do 93 lat. W tym wypełniało ankietę 205 osób niepełnosprawnych i 95 opiekunów osób Kobiety stanowiły 58% badanych. Ankieta dla dorosłych zawierała 29 pytań podzielonych na 7 części dotyczących: - sytuacji mieszkaniowej, - sytuacji zdrowotnej, - sytuacji materialnej, - struktury gospodarstwa domowego, - sytuacji zawodowej, - moŝliwości zaspokajania potrzeb, - metryczki osoby niepełnosprawnej. Pytania w pierwszej części dotyczyły: rodzaju zamieszkiwanego lokalu, piętra na jakim dany lokal się znajdował, zamontowanych w budynku mieszkalnym urządzeń z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, elementów wyposaŝenia techniczno- sanitarnego domu/mieszkania. Ponad 1/3 ankietowanych - 34% zamieszkuje mieszkania własnościowe., 30,6% domy własnościowe, 24,3% - mieszkania kwaterunkowe, 8%- mieszkania spółdzielcze, 2, 3% mieszkania zakładowe. Pozostali (0,8% - 2 osoby) barak i mieszkanie komunalne.

9 Mieszkanie 54,6% osób znajduje się na parterze, 33,6% na I piętrze, 6,6% na II piętrze, 3,6% na III piętrze, 1,6% na IV piętrze. Zdecydowana większość respondentów - 83,6% nie posiada i nie potrzebuje w mieszkaniu specjalnych urządzeń dla osób 13% - nie posiada, ale potrzebuje takich urządzeń jak: zjazd dla wózków inwalidzkich, uchwyty do wanny, wózek inwalidzki, poręcze, przystosowane progi, urządzenia dla osoby z niewładnymi nogami, łazienka, ubikacja, winda, wyciszenie sufitu, dzwonek do drzwi na światło, profilowane schody do wózków, przystosowane łóŝko, specjalistyczny materac, inhalator, przerobione drzwi balkonowe, maty antypoślizgowe, wyciągi do ćwiczeń nóg. Pozostałe osoby zdeklarowały, iŝ posiadają: łazienkę dostosowaną do osób z dysfunkcją ruchu, podjazd dla wózków inwalidzkich, dzwonek, zegar, budzik na światło oraz wykładziny antypoślizgowe. Wodę bieŝącą w mieszkaniu posiada 95,3% ankietowanych, poza mieszkaniem 1,7%, a poza budynkiem 3%. Łazienkę w mieszkaniu ma 80% badanych, poza mieszkaniem -2%, zaś w ogóle jej nie posiada -18%. Na brak ubikacji w budynku narzeka 16,7% osób niepełnosprawnych, poza mieszkaniem znajduje się ona u 6%, natomiast WC w mieszkaniu posiada 77,3%. U 44% ludzi wypełniających ankietę formą ogrzewania mieszkania są piece węglowe. U 42,6%- ogrzewanie centralne, u 2,6% - ogrzewanie elektryczne. 10,2% osób posiada ogrzewanie olejowe lub gazowe. Trzy czwarte osób- 75% ma gaz z butli, a tylko 25% gaz przewodowy. Niepokojąco duŝa liczba badanych - 25,7% nie posiada w ogóle dostępu do telefonu, 14,6% moŝe korzystać z telefonu znajdującego się poza budynkiem, 1,7%- z telefonu poza mieszkaniem, 58% posiada telefon w mieszkaniu. W części drugiej pytaliśmy o: stopień niepełnosprawności, rodzaj schorzenia, ewentualny sprzęt rehabilitacyjny oraz środki przy pomocy których osoby o niepełnej sprawności fizycznej mogą się poruszać po mieszkaniu i poza jego obrębem. 40% ankietowanych niepełnosprawnych osób naleŝała do II grupy inwalidzkiej, 36%-do pierwszej, 20% - do III a 4% nie miało ustalonego stopnia niepełnosprawności. Wśród badanych były osoby cierpiące na schorzenia: kręgosłupa, zwyrodnienie stawów, oczu, głuchota, zanik kości biodra, nadciśnienie, cukrzyca, skolioza, zanik pamięci, schizofrenia, reumatyzm, serca, miaŝdŝyca, ślepota, jaskra, płaskostopie, zapalenie stawów, udar mózgu, guz mózgu, tarczyca, brak kończyn, osteoporoza, poraŝenie mózgowe, sztywne kończny, rak, polineuropatia, upośledzenie umysłowe, wodogłowie, zespół Downa, choroba Parkinsona, choroba Ira, nerki, epilepsja, choroby psychiczne, afazja motoryczna, depresja, owrzodzenia Ŝylakowe nóg, stwardnienie rozsiane, przepuklina mózgowa, jednooczność, wrzody Ŝołądka, astma oskrzelowa, rozedma płuc, amputowane piersi, amputowane narządy rodne, zespół Turnera, garb, gościec, wrodzony zanik kory mózgowej, spowolnienie starcze, grzybica, łuszczyca, skolioza, zespół wiotkościnerwica, zapalenie trzustki, przewlekłe zatrucie metalami, zaburzenia świadomości i osobowości. Nie ma i nie potrzebuje sprzętu rehabilitacyjnego 68,3% badanych. Nie posiada, ale potrzebuje (np. wózków inwalidzkich, aparatów słuchowych, okularów, ciśnieniomierza, sprzętu do rozciągani, rowerka treningowego, glukometru, kul, urządzeń do naciągania stawów, stabilizatora, fotelika, nowej protezy, balkonika, samochodu dostosowanego do osoby niepełnosprawnej, protezy oka, gorsetu, urządzenia do wymuszania krąŝenia krwi) - 14,3%, natomiast pozostałe osoby są w posiadaniu powyŝszego sprzętu. AŜ 78% osób niepełnosprawnych porusza się samodzielnie w obrębie mieszkania, 14%- za pomocą kul, 8% za pomocą wózka inwalidzkiego. RównieŜ 78% ankietowanych porusza się samodzielnie poza obrębem mieszkania, 8,4% za pomocą wózka inwalidzkiego i 13,6% przy pomocy kul. W części trzeciej pytaliśmy o: typy dochodów, wysokość dochodów, miesięczną strukturę wydatków. Ankietowani wymieniali następujące typy dochodów: renta- 66%, emerytura- 20%, praca najemna- 11,3%, praca na własny rachunek- 1,7%, pomoc społeczna- 30%, alimenty- 5,6%, zasiłek dla bezrobotnych- 2%, Ŝadnych źródeł dochodów- 0,6%. Średni dochód osiągany przez wspólne gospodarstwo domowe osób niepełnosprawnych i ich rodzin wynosił 800 zł. Były takŝe jednostki o dochodach między 3000 a 4000 zł oraz osoby których jedyny dochód stanowił zasiłek rodzinny w wysokości 42,50 zł lub takie które nie miały Ŝadnych dochodów. W miesięcznej strukturze wydatków na pierwszy plan wysunęły się wydatki na Ŝywność (100%), następnie wydatki mieszkaniowe - 83,3%, wydatki na leczenie i lekarstwa - 77%, wydatki na ubrania - 56%, wydatki na opiekę i pielęgnację osoby niepełnosprawnej - 17%, wydatki na rehabilitację - 15,6%, wydatki związane z kształceniem - 15%, wydatki na kulturę - 7%. W części czwartej zapytaliśmy badanych z kim mieszkają oraz ile osób łącznie z osobą niepełnosprawną stanowi gospodarstwo domowe. 35,6% ankietowanych mieszka ze współmałŝonkiem, 34,3- z dziećmi, 32% - z rodzicami, 13,6% - samotnie, niektóre osoby mieszkają z rodzeństwem, z teściami. Pytania w piątej części miały na celu zbadanie, czy dana osoba: pracuje zawodowo, czy ewentualne stanowisko pracy wymaga dodatkowych zmian przystosowawczych zgodnych z potrzebami osoby

10 niepełnosprawnej, dlaczego ankietowana/y nie pracuje zawodowo, czy jest zarejestrowana/y w powiatowym urzędzie pracy, dlaczego badana osoba zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy, czy osoba niepełnosprawna chciałaby ukończyć kursy przekwalifikujące lub doskonalące zawodowo. 8,6% - osób ankietowanych pracuje w zakładzie pracy chronionej, 2,6% - na otwartym rynku pracy, 88,8% niepełnosprawnych nie pracuje zawodowo. Większość osób pracujących deklarowała, Ŝe ich stanowisko pracy nie wymaga specjalnych udogodnień, aczkolwiek było 5 osób potrzebujących pracy przy której nie będzie wymagana pełna sprawność ręki. Jako powód swej bierności zawodowej ankietowani wskazywali na zły stan zdrowia i brak pracy dla osób 34,4 % bezrobotnych jest zarejestrowanych w urzędzie pracy. 20,5% respondentów zarejestrowało się w urzędzie pracy ze względu na świadczenia lekarskie, 2,3% liczy na propozycje pracy, 1% chce uzyskać poŝyczkę na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, 0,6% ze względu na zasiłek. 0,6% badanych chciałoby ukończyć kursy doskonalące zawodowo ( kurs: na prawo jazdy, ochroniarski, komputerowy), 8,4% nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie, 7,6% interesują kursy umoŝliwiające zatrudnienie, 59,6% w ogóle takie kursy nie interesują. W szóstej części ankietowani wymieniali: potrzeby których realizacja sprawiała im trudność, osoby na pomoc których mogą liczyć, w jaki sposób zachowują się w stosunku do nich osoby pełnosprawne, czy jest im potrzebna pomoc osoby trzeciej. 45,3% ludzi ma problemy z leczeniem specjalistycznym, 30% - z leczeniem podstawowym, 26% - z poruszaniem się poza obrębem mieszkania, 25,3% - z prostymi pracami domowymi i pielęgnacyjnymi, 23% - z rehabilitacją medyczną, 20,3% ze znalezieniem pracy, 17% - z nauką, 16,6% ze zdobyciem sprzętu rehabilitacyjnego, 15% z poruszaniem się w obrębie mieszkania, 14,3% z udziałem w Ŝyciu społecznym, 10,6% z pomocą rzeczową lub finansową, 10,3% z mieszkaniem, 9,3% nie ma Ŝadnych trudności, 7,6% - przeszkadza brak aktualnych informacji na temat osób niepełnosprawnych, 6,6%- brakuje pomocy nad osobą niepełnosprawną, 6,3% - ma kłopoty z rehabilitacją zawodową. 69% osób niepełnosprawnych moŝe liczyć na pomoc rodziny, 12,6%- na pomoc sąsiadów i znajomych, 1,16% na pomoc kościoła, 22% na pomoc PFRON-u, 38,6% na pomoc OPS-u, 10%- na pomoc PCPR-u, 3,3% na pomoc PUP-u, 11,6% moŝe liczyć tylko na siebie. Najwięcej ankietowanych stwierdziło, Ŝe inni ludzie odnoszą się do nich tak jak do osób zdrowych 41%, 12% odczuwa, iŝ ludzie pomagają im tylko poproszeni o to, 8,6% otrzymuje pomoc w kaŝdej sytuacji, 6,6% - pełnosprawni starają się ich nie zauwaŝać, 20,6% badanych nie potrafi odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, gdyŝ nie posiada widocznych cech osoby niepełnosprawnej. 45,3% ankietowanych potrzebuje wsparcia osoby trzeciej, 36,3% nie potrzebuje takiego wsparcia, a 18,4% potrzebuje wsparcia tylko czasami. 62% respondentów to mieszkańcy miasta, a 38% wsi. Wykształcenie wyŝsze miało 2% osób niepełnosprawnych, średnie 19,4%, zasadnicze zawodowe 30,3%, podstawowe i niŝsze - 48,3%. Większość badanych (78,6%) nie pobierała nauki w placówkach kształcenia specjalnego. Pozostali uczęszczali bądź uczęszczają do: Szkoły Specjalnej w Środzie Śląskiej, Zespołu Szkół Zawodowych dla osób głuchoniemych, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dobroszycach. Z powyŝszych danych moŝna wywnioskować, iŝ osoby niepełnosprawne na terenie Powiatu Średzkiego oceniają swoją sytuację Ŝyciową jako trudną. Wstępna analiza ankiet,,dziecko niepełnosprawne w rodzinie z terenu Powiatu Średzkiego. 1. Podział wg płci i wieku Gmina liczba dzieci łącznie liczba dziewcząt chłopców wiek do 3 lat wiek 3-7 lat wiek 7-10 lat wiek lat wiek powyŝej 15 lat Środa Śl Kostomłoty Malczyce Miękinia Udanin Razem

11 Z analizy wszystkich ankiet łącznie wynika, Ŝe zdecydowana większość dzieci mieszka z dwojgiem rodziców (rodzina pełna). Liczba osób zamieszkujących z dzieckiem najczęściej wynosi 3-5 osób. Prawie wszystkimi dziećmi w miejscu zamieszkania opiekują się członkowie rodziny i w zdecydowanej większości jest to matka. Tylko nieliczne dzieci z niepełnosprawnością ruchową mieszkają w mieszkaniu zaopatrzonym w specjalne urządzenia słuŝące pomocą dziecku lub opiekunom, jednocześnie rodzice często nie widzą potrzeby takiego oprzyrządowania. W przypadku większości respondentów niepełnosprawność dziecka opisywana jest jako trwała, wrodzona (od wczesnego dzieciństwa) oraz przewlekła. Większość dzieci posiada orzeczenie o niepełnosprawności i jest to orzeczenie wydane na czas określony. Prawie 65% dzieci to dzieci niepełnosprawne ze sprawnością umysłową w normie, jednocześnie prawie 65% dzieci ma ograniczoną sprawność ruchową (prawie 25% w stopniu znacznym). Prawie wszystkie dzieci mają nie zaburzony zmysł słuchu, ale 60% dzieci ma zaburzoną mowę i wzrok (w tym ponad 30% znacznie). Większość dzieci jest pod opieką poradni specjalistycznych odpowiednio do rodzaju zaburzeń rozwojowych, najczęściej jest to poradnia psychologicznopedagogiczna, rehabilitacyjna, neurologiczna i ortopedyczna. Większość rodziców określa przydatność poradni w leczeniu i rehabilitacji dziecka jako dobrą. Dzieci są objęte edukacją szkolną w stosunku do wieku, jednak w przypadku dzieci z dysfunkcją ruchu lub większymi sprzęŝonymi zaburzeniami jest to indywidualne nauczanie domowe. Wszyscy opiekunowie posiadają niezaspokojone potrzeby informacji, w tym najczęściej dotyczące (w kolejności zaznaczania) uzyskania informacji o przysługujących świadczeniach i ulgach z tytułu wychowywania niepełnosprawnego dziecka, moŝliwości leczenia rehabilitacji i terapii, - moŝliwości nauki celem osiągnięcia maksymalnej samodzielności. Większość rodziców zaznacza potrzebę pomocy (w kolejności zaznaczania): finansowej, w leczeniu i rehabilitacji dziecka, w nauce i pomocy poradniczej. W nielicznym procencie rodzice zaznaczali potrzeby edukacyjne dzieci i najczęściej dotyczyły one potrzeby umieszczenia dziecka w przedszkolu lub klasie integracyjnej. AŜ 30% rodzin w opracowywanym materiale to rodziny, w których ojciec jest bezrobotny lub pracuje tylko dorywczo, a matka posiada zasiłek socjalny, dodatkowymi świadczeniami jest zasiłek pielęgnacyjny (otrzymuje go prawie 100% dzieci). Większość (ponad 60% ) rodziców określa swoje wydatki miesięczne na rehabilitację i leczenie dziecka w granicach zł, prawie 30% -ponad 200 zł. Potrzeby większości dzieci, w zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (artykuły sanitarne) wynikające z rodzaju niepełnosprawności są niezaspokojone. Tylko 20% rodziców naleŝy do organizacji społecznych. Z powyŝszej ankiety wynika, iŝ niepełnosprawne dzieci nie mają dostatecznie dobrych warunków finansowych na odpowiednią rehabilitację przez co zmniejszają się ich szansę na poprawę stanu zdrowia.

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Załącznik do uchwały Nr XV/121/03 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Zadania przeznaczone do wykonania w ramach programu działań

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu, wynika z: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

P O W I A T S U W A L S K I

P O W I A T S U W A L S K I AKTUALNE ZASADY P O W I A T S U W A L S K I na jakich udzielane są dofinansowania osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Suwalskiego.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia. Orzeczenia dla osób do 16 roku życia W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI I MŁODZIEŻ DO 18 ROKU ŻYCIA

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI I MŁODZIEŻ DO 18 ROKU ŻYCIA A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI I MŁODZIEŻ DO 18 ROKU ŻYCIA Niniejsza ankieta jest adresowana do wszystkich osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Celem ankiety jest pozyskanie informacji o sytuacji

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH ZARZĄD POWIATU W KIELCACH DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH Kielce, maj 2010r. I. ZADANIA ORAZ PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DOROŚLI

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DOROŚLI A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DOROŚLI Niniejsza ankieta jest adresowana do wszystkich osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Celem ankiety jest pozyskanie informacji o sytuacji życiowej osób o orzeczonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pojęcie niepełnosprawności Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/91/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Orzekanie o niepełnosprawności...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Terenu Powiatu Garwolińskiego na rok 2006

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Terenu Powiatu Garwolińskiego na rok 2006 Wstęp. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/238/2006 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 marca 2006 r. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Terenu Powiatu Garwolińskiego na rok 2006

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Działań na Rzecz Osób. (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.)

Miejski Program Działań na Rzecz Osób. (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.) Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.) ADRESACI PROGRAMU Niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bochni orzeka o niepełnosprawności do celów pozarentowych. Orzeczenie wydane

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 marca 2015 r.

Uchwała Nr VI Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 marca 2015 r. Uchwała Nr VI. 13.2015 w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r.

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób oraz planu finansowego określającego zadania i wysokość środków

Bardziej szczegółowo

Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia

Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia Osoba niepełnosprawna zaliczana jest do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: 1) znacznego, 2) umiarkowanego, 3) lekkiego. Orzeczenie

Bardziej szczegółowo

2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI: Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku Zał 1 UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie: Ramowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych dła Powiatu Bydgoskiego na rok 2002 i na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r. Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

nosprawności, zwanego dalej powiatowym zespołem nosprawności nosprawnym; nosprawność

nosprawności, zwanego dalej powiatowym zespołem nosprawności nosprawnym; nosprawność ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o nosprawności i stopniu nosprawności Rozporządzenie określa: szczegółowe zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Program. Osób Niepełnosprawnych Załącznik do uchwały Nr XIX/88/2004 Rady Powiatu w Legnicy z dnia 01 lipca 2004r. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2003-2007 Legnica, marzec 2003r. 2 Powiatowy Program Działań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r. Uchwała Nr...PROJEKT z dnia... 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań.

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Załącznik do Uchwały Nr XIV/132/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2008roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane dalej Centrum

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. 2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

1. Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. 2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 83 w Gdańsku

Procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 83 w Gdańsku Procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 83 w Gdańsku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Łomża, 02.07.2009 r. MOPS-BZiRON - 0711-7 /09 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2009 rok przekazuję realizację Miejskiego programu działań na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Zakres załatwianych spraw Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności. Legitymacja osoby niepełnosprawnej. Karta parkingowa.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Opatowie z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Opatowie z dnia r. Uchwała Nr... z dnia... 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku na realizację zadań. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie zdrowia

Informacja o stanie zdrowia ... Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego Informacja o stanie zdrowia Imię i nazwisko... PESEL albo numer dokumentu toŝsamości... Adres (miejsce pobytu*)... Rozpoznanie choroby zasadniczej...

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawność w procedurach oświatowych i socjalnych

Niepełnosprawność w procedurach oświatowych i socjalnych Niepełnosprawność w procedurach oświatowych i socjalnych O czym rodzic/opiekun/nauczyciel wiedzieć powinien Definicja niepełnosprawności w wieku do lat 16: Osoby, które nie ukończyły 16 roku Ŝycia zaliczane

Bardziej szczegółowo

Stopnie niepełnosprawności

Stopnie niepełnosprawności Stopnie Od ponad dziesięciu lat nie ma juŝ I, II i III grupy inwalidzkiej. Zamiast tego funkcjonują dwa rodzaje orzecznictwa: rentowe, które omówiliśmy w kwietniowych numerach Gazety Podatnika, oraz pozarentowe.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: III-MP-BK /.../..

Nr sprawy: III-MP-BK /.../.. Nr sprawy: III-MP-BK.6150-. - /..../.. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie zakupu urządzeń w ramach likwidacji barier w komunikowaniu

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIII/103/08 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 27 marca 2008 r. STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań. na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Program Działań. na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2017 Rawa Mazowiecka grudzień 2011r. Spis treści str. 1. Wstęp. 3 2. ZałoŜenia programu.. 4 3. Osoby niepełnosprawne w powiecie rawskim

Bardziej szczegółowo

OCENA WNIOSKU o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

OCENA WNIOSKU o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym OCENA WNIOSKU o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pola zacienione wypełnia PCPR I. Wniosek składany jest rubryce)

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień Wniosek należy drukować obustronnie na jednej kartce. Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień Nr sprawy... miejscowość... data... Imię i nazwisko... Data i miejsce urodzenia... Adres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na

Bardziej szczegółowo

Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12, 20, 22, 34, 36, 110, 112, 114.

Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12, 20, 22, 34, 36, 110, 112, 114. kierownik: Ewa Bartosik Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12,

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna Cele Zadania Podmiot/y odpowiedzialne za realizację Wyrabianie samodzielności i zaradności osobistej uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Termin realizacji Miejsce realizacji KRAJ Źródło finansowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek złożono w PCPR w dniu WNIOSEK

Wniosek złożono w PCPR w dniu WNIOSEK Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju Ul. Mickiewicza 27 28-100 Busko Zdrój tel. 41 378 84 58, 370 81 88 e-mail: pcprbusko@interia.pl www.centrumbusko.pl Wniosek złożono w PCPR w dniu 200/ /

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2014 rok

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2014 rok Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z zakresu rehabilitacji społecznej za 2014 rok Piła, styczeń 2015 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile realizuje zadania z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL/216/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 marca 2006r.

Uchwała Nr XL/216/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 marca 2006r. Uchwała Nr XL/216/2006 z dnia 28 marca 2006r. określająca zadania i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Imię...Nazwisko... data urodzenia...r. dowód osobisty seria... numer... wydany przez... w dniu... PESEL Płeć: kobieta mężczyzna

Imię...Nazwisko... data urodzenia...r. dowód osobisty seria... numer... wydany przez... w dniu... PESEL Płeć: kobieta mężczyzna Załącznik nr 1. PCPR.RN.8374..20.. DATA WPŁYWU WNIOSKU WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

WNIOSEK o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się Data wpływu wniosku do PCPR Sanok, ul. Jezierskiego 21 PCPR-CZP.4417...2015... Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYPEŁNIAĆ DOKŁADNIE (WSZYSTKIE POZYCJE) DRUKOWANYMI LITERAMI, W RAZIE NIE UZUPEŁNIENIA KTÓREJKOLWIEK POZYCJI WNIOSEK ZOSTANIE ODESŁANY W CELU UZUPEŁNIENIA WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ŚWIDWIŃSKIM NA LATA 2004-2007 I. Zagadnienia ogólne.

ZAŁĄCZNIK PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ŚWIDWIŃSKIM NA LATA 2004-2007 I. Zagadnienia ogólne. UCHWAŁA Nr X/41/03 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdwińskim na lata 2004-2007. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lutego 2009 roku

Uchwała Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lutego 2009 roku Uchwała Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu

Bardziej szczegółowo

Standardy orzecznictwa w poradni psychologicznopedagogicznej

Standardy orzecznictwa w poradni psychologicznopedagogicznej Standardy orzecznictwa w poradni psychologicznopedagogicznej (informacja ze szkolenia) narada dyrektorów poradni psychologicznopedagogicznych w woj. podlaskim Białystok, 21 października 2009 r. S1 Rodzaje

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

WNIOSEK o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej Data wpływu wniosku do PCPR Sanok, ul. Jezierskiego 21 PCPR-CZP.4416...2015... Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GOSTYNIU... data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok) WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

Dane osoby zainteresowanej: Dane przedstawiciela ustawowego: Miejsce na adnotacje urzędowe. Przyjęcie wniosku. Dokonano przeglądu wniosku:

Dane osoby zainteresowanej: Dane przedstawiciela ustawowego: Miejsce na adnotacje urzędowe. Przyjęcie wniosku. Dokonano przeglądu wniosku: Miejsce na adnotacje urzędowe Dokonano przeglądu wniosku: Przyjęcie wniosku. dnia: osoba: PZOON.8321.3.. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Mossego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK W roku 2014 Miasto Chełm na sfinansowanie zadań przewidzianych ustawą o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej ZMIANY PRAWNE W ORGANIZOWANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM KATARZYNA SZCZEPKOWSKA-SZCZĘŚNIAK NAUCZYCIEL KONSULTANT MSCDN WYDZIAŁ W WARSZAWIE Cele wystąpienia Usystematyzowanie

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji klas integracyjnych, podstawy prawne. W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi organizacji oddziałów integracyjnych w

Zasady organizacji klas integracyjnych, podstawy prawne. W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi organizacji oddziałów integracyjnych w Zasady organizacji klas integracyjnych, podstawy prawne. W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi organizacji oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych i przyjmowania uczniów do tych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2015/2016

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2015/2016 Suplement Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2015/2016 Działania nakierowane na kształcenie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kształceniem specjalnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/25/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/25/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/25/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku Informacja dotycząca działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie zrealizowanych w 2009 roku, w ramach

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko:... dowód osobisty: seria... nr... wydany w dniu... przez... nr tel/faxu... e-mail

Imię i nazwisko:... dowód osobisty: seria... nr... wydany w dniu... przez... nr tel/faxu... e-mail Data wpływu wniosku do PCPR Sanok ul. Jezierskiego 21 PCPR-CZP.4418...2015... Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów

Bardziej szczegółowo

- dotyczy mieszkańców miasta Tychy

- dotyczy mieszkańców miasta Tychy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. - dotyczy mieszkańców miasta Tychy I. Liczba przyjętych wniosków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

#fakty. Wsparcie dla niepełnosprawnych i opiekunów

#fakty. Wsparcie dla niepełnosprawnych i opiekunów Wsparcie dla niepełnosprawnych i opiekunów 805 domów pomocy społecznej 756 ośrodków wsparcia 226 dziennych domów pomocy 29 rodzinnych domów pomocy 94 mieszkania chronione Razem 1 910 placówek i 133 tysiące

Bardziej szczegółowo

PCPR 8215./.../ 06... data wpływu kompletnego wniosku(dzień, miesiąc, rok)

PCPR 8215./.../ 06... data wpływu kompletnego wniosku(dzień, miesiąc, rok) ... pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 62-065 Grodzisk Wlkp. ul. Mossego 14 PCPR 8215./.../ 06... data wpływu kompletnego wniosku(dzień, miesiąc, rok) W N I O S E

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2016

Zarządzenie nr 5/2016 Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia kryteriów przyznawaniu dofinansowaniaze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Obowiązujące druki w celu

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

... imię (imiona) i nazwisko. miejscowość...ulica...nr domu...nr lokalu... Numer telefonu...

... imię (imiona) i nazwisko. miejscowość...ulica...nr domu...nr lokalu... Numer telefonu... WNIOSEK III-MJ-BA.616 -.-17/../17 o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2004-2006

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2004-2006 Z a ł ą c z n i k d o u c h w a ł y R a d y P o w i a t u w P i l e N r X X / 1 4 4 / 0 4 z d n i a 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 4 r POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE GŁUBCZYCKIM NA LATA 2007 2010

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE GŁUBCZYCKIM NA LATA 2007 2010 Załącznik do Uchwały Nr VII/46/2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 lutego 2007r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE GŁUBCZYCKIM NA LATA 2007 2010 Głubczyce, luty

Bardziej szczegółowo

... data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok)

... data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok) ... data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok)... pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji

Bardziej szczegółowo

... /... /... numer kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku...

... /... /... numer kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku... Załącznik Nr 1 do Regulaminu rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków PFRON... /... /... numer kolejny

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

2. DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO (OPIEKUN PRAWNY, PEŁNOMOCNIK, RODZIC DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO)

2. DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO (OPIEKUN PRAWNY, PEŁNOMOCNIK, RODZIC DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO) nr wniosku POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGNICY 59-220 Legnica, ul. Pl. Słowiański 1, tel. 76 72 43 486 WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji na temat realizacji zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZO.71-./15. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

ZO.71-./15. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności . dnia r. (miejscowość) (miejscowość) (data) Miejsce na adnotacje urzędowe Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej ZO.71-./15 Wniosek o wydanie orzeczenia o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPELNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby która ukończyła 18 rok życia) Nr sprawy:...

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPELNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby która ukończyła 18 rok życia) Nr sprawy:... WYPEŁNIAĆ DOKŁADNIE (WSZYSTKIE POZYCJE) DRUKOWANYMI LITERAMI, W RAZIE NIE UZUPEŁNIENIA KTÓREJKOLWIEK POZYCJI WNIOSEK ZOSTANIE ODESŁANY W CELU UZUPEŁNIENIA WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU

Bardziej szczegółowo

Data wpływu kompletnego wniosku

Data wpływu kompletnego wniosku Numer sprawy Pieczęć PCPR Data wpływu kompletnego wniosku W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z

Bardziej szczegółowo