Leksykon. prawa ubezpieczeń społecznych. podstawowych pojęć. pod redakcją: dr hab. Aliny Wypych-Żywickiej. Wydawnictwo C.H. Beck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leksykon. prawa ubezpieczeń społecznych. podstawowych pojęć. pod redakcją: dr hab. Aliny Wypych-Żywickiej. Wydawnictwo C.H. Beck"

Transkrypt

1 Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych 100 podstawowych pojęć pod redakcją: dr hab. Aliny Wypych-Żywickiej Wydawnictwo C.H. Beck

2 Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych 100 podstawowych pojęć

3 W sprzedaży z tej serii: red. Bogumił Szmulik, Sławomir Serafin LEKSYKON OBYWATELA red. Jakub Stelina LEKSYKON PRAWA PRACY. 100 PODSTAWOWYCH POJĘĆ red. prof. dr hab. Janina Elżbieta Kundera, prof. dr hab. Marek Maciejewski LEKSYKON MYŚLICIELI POLITYCZNYCH I PRAWNYCH dr Radosław Krajewski LEKSYKON INSTYTUCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I OCHRONY PRAWA prof. dr hab. Jerzy Zajadło LEKSYKON WSPÓŁCZESNEJ FILOZOFII PRAWA

4 Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych 100 podstawowych pojęć Pod redakcją dr hab. Aliny Wypych-Żywickiej Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009

5 Autorzy leksykonu: Alina Wypych-Żywicka [A.W.-Ż.], Urszula Jackowiak [U.J.], Maciej Piankowski [M.P.], Jakub Stelina [J.S.], Maciej Łaga [M.Ł.], Waldemar Uziak [W.U.], Justyna Świątek-Rudoman [J.Ś.-R.] Marcin Zieleniecki [M.Z.] Redakcja: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński Wydawnictwo C.H. Beck 2009 Wydawnictwo C.H. Beck, Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN

6 SPIS TREŒCI S OWO WSTÊPNE... IX WYKAZ SKRÓTÓW... XIII CHOROBY ZAKA NE... 1 CHOROBY ZAWODOWE... 6 DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE UBEZPIECZENIE NA WNIOSEK DODATEK WYCHOWAWCZY DODATKI DO RENT I EMERYTUR DODATKI DO RENT WYPADKOWYCH EMERYTURA GÓRNICZA EMERYTURA KOLEJOWA EMERYTURA NIEPE NA EMERYTURA POMOSTOWA EMERYTURA W SYSTEMIE ZDEFINIOWANEGO ŒWIADCZENIA EMERYTURA W SYSTEMIE ZDEFINIOWANEJ SK ADKI.. 41 EMERYTURA WCZEŒNIEJSZA EMERYTURA ZE WZGLÊDU NA ZATRUDNIENIE W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH LUB W SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE EMERYTURY KAPITA OWE EUROPEJSKIE PRAWO SOCJALNE FUNDUSZ EMERYTALNY FUNDUSZ RENTOWY FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ FUNDUSZ UBEZPIECZEÑ SPO ECZNYCH FUNDUSZ WYPADKOWY FUNDUSZE REZERWOWE FUNKCJE PRAWA UBEZPIECZEÑ SPO ECZNYCH INWALIDZTWO NIEZDOLNOŒÆ DO WYKONYWANIA PRACY JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z TYTU U ŒMIERCI UBEZPIECZONEGO W WYNIKU WYPADKU PRZY PRACY LUB CHOROBY ZAWODOWEJ V

7 SPIS TREŒCI JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z TYTU U USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU WYPADKU PRZY PRACY LUB CHOROBY ZAWODOWEJ KAPITA POCZ TKOWY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPO ECZNEGO (KRUS) KLAUZULE GENERALNE W PRAWIE UBEZPIECZEÑ SPO ECZNYCH KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPO ECZNEGO KWOTA BAZOWA LEKARZ ORZECZNIK NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NIENALE NE ŒWIADCZENIE NIEZDOLNOŒÆ DO WYKONYWANIA PRACY OBOWI ZKI P ATNIKÓW OBOWI ZKI ŒWIADCZENIOBIORCÓW OBOWI ZKOWE UBEZPIECZENIE TYTU Y OBOWI ZKOWEGO UBEZPIECZENIA OKOLICZNOŒCI WY CZAJ CE WYP ATÊ ŒWIADCZEÑ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO OKRES ZASI KOWY OKRESY NIESK ADKOWE STA UBEZPIECZENIOWY. 138 OKRESY SK ADKOWE STA UBEZPIECZENIOWY OTWARTE I PRACOWNICZE FUNDUSZE EMERYTALNE. 138 P ATNIK SK ADEK PODSTAWA WYMIARU EMERYTURY I RENTY PODSTAWA WYMIARU SK ADEK PODSTAWA WYMIARU ZASI KÓW PONOWNE OBLICZENIE WYSOKOŒCI ŒWIADCZENIA PONOWNE USTALENIE PODSTAWY WYMIARU POSTÊPOWANIE PRZY WYP ACIE ZASI KÓW POSTÊPOWANIE W SPRAWACH EMERYTUR I RENT POTR CENIA ZE ŒWIADCZEÑ RENTOWYCH I EMERYTALNYCH POWSTANIE PRAWA DO ŒWIADCZEÑ POZBAWIENIE PRAWA DO ŒWIADCZEÑ EMERYTALNO-RENTOWYCH Z UBEZPIECZENIA SPO ECZNEGO POZBAWIENIE PRAWA DO ZASI KÓW VI

8 SPIS TREŒCI PRAWO DO ŒWIADCZEÑ WYPADKOWYCH (USTALENIE OKOLICZNOŒCI WYPADKU, PROTOKÓ ) PRZEDAWNIENIE ROSZCZEÑ ZASI KOWYCH RENTA RODZINNA RENTA RODZINNA Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 210 RENTA SZKOLENIOWA RENTA SZKOLENIOWA Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO RENTA Z TYTU U NIEZDOLNOŒCI DO PRACY RENTA Z TYTU U NIEZDOLNOŒCI DO PRACY Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO RENTY I EMERYTURY PRZYZNAWANE W SZCZEGÓLNYM TRYBIE ŒWIADCZENIA PRZYZNAWANE W SZCZEGÓLNYM TRYBIE RYZYKO EMERYTALNE RYZYKO NIEZDOLNOŒCI DO PRACY NIEZDOLNOŒÆ DO WYKONYWANIA PRACY RYZYKO NIEZDOLNOŒCI DO PRACY Z POWODU CHOROBY RYZYKO NIEZDOLNOŒCI DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI RYZYKO UBEZPIECZENIOWE ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE RYZYKO UTRATY YWICIELA RODZINY SK ADKA NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE SK ADKA UBEZPIECZENIOWA (EMERYTURY, RENTY, ZASI KI) STA Y LUB D UGOTRWA Y USZCZERBEK NA ZDROWIU JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z TYTU U USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU WYPADKU PRZY PRACY LUB CHOROBY ZAWODOWEJ STA UBEZPIECZENIOWY STOSUNEK PRAWA UBEZPIECZEÑ SPO ECZNYCH SYSTEM UBEZPIECZENIA SPO ECZNEGO ŒWIADCZENIA PRZYZNAWANE W SZCZEGÓLNYM TRYBIE ŒWIADCZENIE REHABILITACYJNE ŒWIADCZENIE REHABILITACYJNE Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO VII

9 SPIS TREŒCI TYTU Y OBOWI ZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPO ECZNEGO UBEZPIECZENIE NA WNIOSEK USTANIE PRAWA DO ŒWIADCZENIA WALORYZACJA WSKA NIK WALORYZACJI WSTRZYMANIE WYP ATY ŒWIADCZENIA WYPADEK PRZY PRACY WYPADEK W DRODZE DO PRACY LUB Z PRACY WYPADEK ZRÓWNANY Z WYPADKIEM PRZY PRACY WYSOKOŒÆ ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPO ECZNEGO ZASI EK CHOROBOWY ZASI EK CHOROBOWY Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO ZASI EK MACIERZYÑSKI ZASI EK OPIEKUÑCZY ZASI EK PIELÊGNACYJNY ZASI EK POGRZEBOWY ZASI EK RODZINNY ZASI EK WYRÓWNAWCZY ZASI EK WYRÓWNAWCZY Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO ZBIEG OBOWI ZKU UBEZPIECZENIA ZBIEG PRAWA DO ŒWIADCZEÑ ZAK AD UBEZPIECZEÑ SPO ECZNYCH (ZUS) ZASADY PRAWA UBEZPIECZEÑ SPO ECZNYCH ZASADY PRZYZNANIA I WYP ATY JEDNORAZOWEGO ODSZKODOWANIA Z TYTU U WYPADKU PRZY PRACY LUB CHOROBY ZAWODOWEJ ZASADY WYP ATY ŒWIADCZEÑ ZAWIESZENIE I ZMNIEJSZENIE ŒWIADCZEÑ ZAWIESZENIE PRAWA DO RENTY WYPADKOWEJ ZDARZENIE LOSOWE ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE YWICIEL RYZYKO UTRATY YWICIELA RODZINY INDEKS RZECZOWY VIII

10 S OWO WSTÊPNE Ubezpieczenia spo³eczne ciesz¹ siê w ostatnim czasie du ym zainteresowaniem spo³ecznym, szczególnie za spraw¹ zmienionej formu³y emerytury (z systemu zdefiniowanego œwiadczenia system na zdefiniowanej sk³adki) oraz wprowadzanie nowych i modyfikowanie ju istniej¹cych œwiadczeñ zastêpuj¹cych œrodki utrzymania dla ubezpieczonych w przypadku utraty zarobku wskutek zdarzeñ losowych. Uwaga towarzyszy nie tylko emeryturom pomostowym czy emeryturom kapita³owych, zmienionej zasadzie waloryzacji czy wysokoœci emerytury, lecz tak e równie formule ubezpieczenia dobrowolnego przy zasi³kach czy zasi³kowi macierzyñskiemu. Wynika to z chêci poznania przez ubezpieczonych zakresu i kszta³tu ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej sk³adk¹ ubezpieczeniow¹. To zainteresowanie wydaje siê naturalne równie i z tego wzglêdu, e ubezpieczeni chc¹ wiedzieæ, jaki produkt docelowy uzyskaj¹ za wnoszone przez nich sk³adki ubezpieczeniowe po zaistnieniu ryzyka ubezpieczeniowego. Niestety niejasny, a niekiedy wrêcz nieprecyzyjny, jêzyk aktów prawnych oraz zawi³e konstrukcje prawne IX

11 S OWO WSTÊPNE przyjête przez ustawodawcê nie sprzyjaj¹ czytelnoœci prawa. Wychodz¹c zatem naprzeciw zapotrzebowaniu spo- ³ecznemu, niniejsze opracowanie podejmuje próbê przybli enia niektórych tylko pojêæ z prawa ubezpieczeñ spo³ecznych. Leksykon prawa ubezpieczeñ spo³ecznych zawiera wyjaœnienie 100 podstawowych pojêæ zarówno z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych, jak i zaopatrzenia spo³ecznego. Uzasadnieniem dla prezentacji terminów niezwi¹zanych z ubezpieczeniami spo³ecznymi by³o znaczenie spo- ³eczne instytucji prawnych przez nie okreœlanych, st¹d w Leksykonie takie has³a jak dodatek wychowawczy czy zasi³ek rodzinny. Zamiarem Autorów niniejszego opracowania by³o syntetyczne i przystêpne przedstawienie pojêæ i zagadnieñ zwi¹zanych z ubezpieczeniami spo³ecznymi, dlatego przy omawianiu poszczególnych hase³ pos³u ono siê odes³aniami do innych terminów. Nale y przy tym zaznaczyæ, i prezentacja terminów ubezpieczenia spo³ecznego nie nale a³a do ³atwych, zwa ywszy na czêstotliwoœæ zmian w projektach nowych ustaw i fakt, e nawet w czasie oddawania tekstu opracowania do druku, proces legislacyjny niektórych aktów prawnych nie zosta³ zakoñczony. Prezentacjê hase³ oparto na ich alfabetycznym uk³adzie z podaniem po ka dym haœle wykazu literatury i Ÿróde³ prawa. Zdaniem Autorów u³atwi to Czytelnikowi poruszanie siê po terminach ubezpieczenia spo- ³ecznego, a zamieszczona literatura pozwoli w razie zainteresowania tematem na jego pog³êbienie. Przy omawianiu poszczególnych hase³ Autorzy korzystali równie z orzeczeñ S¹du Najwy szego, ograniczono siê jednak do tych, którym przypisuje siê istotne znaczenie dla prawid³owej interpretacji przepisów prawa. Leksykon w zamiarze Autorów ma stanowiæ lekturê uzupe³niaj¹c¹ dla studentów prawa i administracji. Nie jest jednak wykluczone, e niniejsze opracowanie znaj- X

12 S OWO WSTÊPNE dzie siê w krêgu zainteresowania innych osób zajmuj¹cych siê problematyk¹ ubezpieczeñ spo³ecznych. Pozycja ta w adnej mierze nie mo e byæ jednak traktowana jako opracowanie zastêpuj¹ce podrêczniki z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych lub wyk³ad, który ujmuje problematykê ubezpieczeñ spo³ecznych systemowo, w powi¹zaniu z zaopatrzeniem spo³ecznym i pomoc¹ spo³eczn¹. Leksykon powinien byæ raczej postrzegany jako opracowanie metodologiczne pomocne w zdobywaniu wiedzy z zakresu prawa ubezpieczeñ spo³ecznych, szczególnie zaœ w jej porz¹dkowaniu. Autorzy niniejszego Leksykonu korzystali przy jego opracowaniu z dostêpnych monografii, komentarzy do ustaw, artyku³ów i glos. Charakter popularyzatorski opracowania wymusi³ rezygnacjê z przypisów, stosowanych w pracach naukowych, zast¹piono je jednak wykazem literatury, która stanowi³a podstawê do wyjaœnienia treœci has³a. dr hab. prof. Uniwersytetu Gdañskiego Alina Wypych- ywicka XI

13

14 WYKAZ SKRÓTÓW 1. ród³a prawa ChorZakU... ustawa z r. o chorobach zakaÿnych i zaka eniach (Dz.U. Nr 126, poz ze zm.) EmRentyFUSU... ustawa z r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) KartaNU... ustawa z r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK... ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KP... ustawa z r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC... ustawa z r. Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KSH... ustawa z r. Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) MiniWynagrU... ustawa z r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracê (Dz.U. Nr 200, poz ze zm.) OKombatU... ustawa z r. o kombatantach oraz o niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950 ze zm.) PracSamU... ustawa z r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) PracUrzPU... ustawa z r. o pracownikach urzêdów pañstwowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.) PromocZatrudU... ustawa z r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) XIII

15 WYKAZ SKRÓTÓW PrSzkolWy U... ustawa z r. Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz.U. Nr 164, poz ze zm.) SGB... Sozialgesetzbuch (Niemiecki kodeks socjalny) S³CywU... ustawa z r. o s³u bie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505) SystUbSpo³U... ustawa z r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) ŒwiadRodzinU... ustawa z r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz ze zm.) UbezSpo³RolU... ustawa z r. o ubezpieczeniu spo- ³ecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) WypadkiU... ustawa z r. o ubezpieczeniu spo- ³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz ze zm.) WypadkiU ustawa z r. o œwiadczeniach z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.) ZaopatrzInwalidU... ustawa z r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 ze zm.) Zasi³kiU... ustawa z r. o œwiadczeniach pieniê - nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) 2. Organy i instytucje FUS... FRD... KRUS... MGPiPS... MOP... MP... MPiPS... MPS... MZ... Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych Fundusz Rezerwy Demograficznej Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo- ³ecznej Miêdzynarodowa Organizacja Pracy Minister Pracy Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej Minister Polityki Spo³ecznej Minister Zdrowia XIV

16 WYKAZ SKRÓTÓW MZiOS... Minister Zdrowia i Opieki Spo³ecznej NSA... Naczelny S¹d Administracyjny NFZ... Narodowy Fundusz Zdrowia OFE... Otwarte Fundusze Emerytalne PFE... Pracownicze Fundusze Emerytalne RM... Rada Ministrów SA... S¹d Apelacyjny SN... S¹d Najwy szy TK... Trybuna³ Konstytucyjny TUS... Trybuna³ Ubezpieczeñ Spo³ecznych ZUS... Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych 3. Publikatory i czasopisma Biul. Inf.... Biuletyn Informacyjny Dz.U.... Dziennik Ustaw Dz. Urz.... Dziennik Urzêdowy GSP... Gdañskie Studia Prawnicze MoPod... Monitor Podatkowy MoP... Monitor Prawniczy MoPr... Monitor Prawa Pracy M.P.... Monitor Polski OSNAPiUS... Orzecznictwo Sadu Najwy szego Izba Administracyjna, Prawa Pracy i Ubezpieczeñ Spo- ³ecznych OSNC... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Cywilna OSNCAPiUS... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Cywilna, Administracyjna, Prawa Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych OSNP... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Pracy, Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Spraw Publicznych OTK... Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego OTK-A... Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego, seria A PiP... Pañstwo i Prawo Pal.... Palestra PiZS... Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne Pol. Spo³.... Polityka Spo³eczna Pr. Pracy... Prawo Pracy Pr. Spr.... Problemy Sprawiedliwoœci XV

17 WYKAZ SKRÓTÓW Prok. i Pr.... Prokuratura i Prawo Prz. Pr. Europ.... Przegl¹d Prawa Europejskiego PSUS... Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Spo- ³ecznego PUSiG... Przegl¹d Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Gospodarczych PUSiZ... Przegl¹d Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Zdrowotnych R. Pr.... Radca Prawny Rach. Bud.... Rachunkowoœæ Bud etowa RPEiS... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Spo³eczny Sam. Ter... Samorz¹d Terytorialny S³. Prac.... S³u ba Pracownicza SP... Studia Prawnicze SPPiPS... Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Spo- ³ecznej TUS... Trybuna³ Ubezpieczeñ Spo³ecznych WPP... Wojskowy Przegl¹d Prawniczy ZPPPiPS... Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Spo- ³ecznej 4. Inne skróty art.... artyku³ cz.... czêœæ dot.... dotyczy np.... na przyk³ad orz.... orzeczenie pkt... punkt por.... porównaj post.... postanowienie poz.... pozycja rat.... ratyfikowana red.... redakcja (-¹) s.... strona t.... tom t.j.... tekst jednolity uchw.... uchwa³a SN (7)... uchwa³a siedmiu sêdziów SN uzasad.... uzasadnienie wk³.... wk³adka XVI

18 CHOROBY ZAKA NE W ramach d¹ enia do zapewnienia ka demu konstytucyjnie gwarantowanego prawa do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1 Konstytucji RP) jednym z istotnych zadañ szeroko pojêtej s³u by zdrowia jest zwalczanie i zapobieganie powstawaniu chorób zakaÿnych, w szczególnoœci podejmowanie aktywnych dzia³añ przeciwepidemiologicznych. Chorobami zakaÿnymi s¹ choroby wywo³ane przez drobnoustroje, ich toksyczne produkty, paso yty lub inne biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze wzglêdu na charakter i sposób szerzenia siê stanowi¹ zagro enie dla zdrowia i ycia ludzi. W celu skutecznego przeciwdzia³ania tego rodzaju zagro eniom art. 5 ChorZakU nak³ada na wszystkie osoby przebywaj¹ce na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a wiêc nie tylko na obywateli polskich, obowi¹zek poddania siê: a) badaniom maj¹cym na celu wykrycie zaka eñ i chorób zakaÿnych, b) obowi¹zkowym szczepieniom ochronnym (które nie dotycz¹ osób przebywaj¹cych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy ni trzy 1

19 CHOROBY ZAKA NE miesi¹ce, z wyj¹tkiem szczepieñ przeciwko wœciekliÿnie i tê cowi), c) obowi¹zkowemu leczeniu, hospitalizacji, kwarantannie i nadzorowi epidemiologicznemu, d) obowi¹zkowemu leczeniu ambulatoryjnemu. Ponadto wszystkie osoby maj¹ obowi¹zek udzielania wyjaœnieñ istotnych dla zapobiegania chorobom zakaÿnym. I tak badaniom do celów sanitarno-epidemiologicznych podlegaj¹ osoby, które ze wzglêdu na okreœlone okolicznoœci zaliczyæ mo na do grupy zagro onych chorob¹ zakaÿn¹. Tytu³em przyk³adu wskazaæ tu mo - na kobiety w ci¹ y, które nara one by³y na zaka enie HIV, oraz noworodki przez nie urodzone, osoby, które mia³y kontakt z osobami zaka onymi lub materia³em zakaÿnym, nosiciele i ozdrowieñcy po okreœlonych chorobach zakaÿnych, osoby wykonuj¹ce prace, przy wykonywaniu których istnieje mo liwoœæ przeniesienia zaka enia na inne osoby. Z kolei powszechne, obowi¹zkowe szczepienia ochronne dotycz¹ce wszystkich osób przebywaj¹cych na obszarze Polski obejmuj¹ schorzenia wymienione w wykazie stanowi¹cym za³¹cznik do stosownego rozporz¹dzenia wydanego przez ministra do spraw zdrowia. Szczepienia te wykonuj¹ lekarze, felczerzy, pielêgniarki, po³o ne i uprawnione w tym zakresie higienistki szkolne po kwalifikacyjnym badaniu lekarskim, które ma na celu wykluczenie przeciwwskazañ do szczepienia. W przypadku stanu epidemii, minister do spraw zdrowia mo e na³o yæ obowi¹zek szczepieñ ochronnych przeciw chorobom epidemiologicznym na inne osoby i inne choroby ni wymienione we wspomnianym wykazie. Obok wspomnianych wy ej obowi¹zkowych szczepieñ w grupie osób nara onych na dzia³anie czynników biologicznych w zwi¹zku z wykonywan¹ przez nich prac¹ przeprowadza siê, po uzyskaniu przez nich zgody, szczepienia ochronne przewidziane dla danego 2

20 CHOROBY ZAKA NE stanowiska. Wykaz takich stanowisk, okreœlony przez ministra w³aœciwego do spraw zdrowia uwzglêdnia miêdzy innymi standardy Unii Europejskiej. O rodzaju wskazanego w danym przypadku szczepienia ochronnego pracodawca ma obowi¹zek poinformowaæ pracownika. Podkreœliæ przy tym trzeba, e te dodatkowe szczepienia poprzedzone musz¹ byæ zgod¹ zainteresowanej osoby, a koszty z tym zwi¹zane ponosi pracodawca. Niezale nie od obowi¹zkowych szczepieñ ustawa przewiduje mo liwoœæ przeprowadzania innych zalecanych szczepieñ. Minister do spraw zdrowia mo e w drodze obwieszczenia og³osiæ wykaz zalecanych szczepieñ ochronnych dla okreœlonych grup osób z uwagi na wiek, stan zdrowia lub sytuacjê epidemiologiczn¹ wystêpuj¹c¹ na danym terenie. Jednym ze sposobów zapobiegania zjawisku rozprzestrzeniania siê chorób zakaÿnych jest wy³¹czenie dotkniêtych okreœlona chorob¹ ze œrodowiska, w którym yj¹. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia choroby zakaÿnej w³aœciwy inspektor sanitarny, w drodze decyzji administracyjnej, mo e nakazaæ choremu poddanie siê badaniom, obowi¹zkowemu leczeniu, obowi¹zkowej hospitalizacji, izolacji, kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu. Obowi¹zkowej hospitalizacji podlegaj¹ osoby chore na gruÿlicê p³uc w okresie pr¹tkowania oraz osoby z uzasadnionym podejrzeniem o pr¹tkowanie. Obowi¹zkow¹ hospitalizacj¹ objête s¹ ponadto osob¹ dotkniête jedn¹ z dziesiêciu chorób enumeratywnie wyliczonych w ChorZakU. Lekarz sprawuj¹cy opiekê nad osob¹ poddan¹ obowi¹zkowej hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie ma obowi¹zek poinformowania tej osoby o przyczynach zastosowania tego œrodka. Zgoda zainteresowanego wyra ana jest w formie z³o enia podpisu w dokumentacji medycznej. W przypadku braku zgody, kierownik jednostki, w której umieszczona jest osoba poddana takiemu obowi¹zkowi, obowi¹zany jest powiadomiæ 3

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

Leksykon. prawa ubezpieczeń społecznych. podstawowych pojęć. pod redakcją dr hab. Aliny Wypych-Żywickiej. Wydawnictwo C.H.Beck. 2.

Leksykon. prawa ubezpieczeń społecznych. podstawowych pojęć. pod redakcją dr hab. Aliny Wypych-Żywickiej. Wydawnictwo C.H.Beck. 2. Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych 100 podstawowych pojęć 2. wydanie pod redakcją dr hab. Aliny Wypych-Żywickiej Wydawnictwo C.H.Beck Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych 100 podstawowych pojęć Polecamy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3.

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. Akta osobowe 4. Umowy o pracę 4.1. Umowa o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego str. 17. 2. Idea zabezpieczenia społecznego i klasyczne metody jej realizacji str.

ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego str. 17. 2. Idea zabezpieczenia społecznego i klasyczne metody jej realizacji str. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. Autor: Inetta Jędrasik-Jankowska Wykaz skrótów str. 15 Część pierwsza CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego str. 17 1. Preindustrialne

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2011r. - oznaczone grubszym drukiem styczeń - 2012r.

zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2011r. - oznaczone grubszym drukiem styczeń - 2012r. aktualne - ujednolicone przepisy prawne zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2011r. - oznaczone grubszym drukiem styczeń - 2012r. W treści: dział I - Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń Kompleksowe materiały do wykorzystania na zajęciach z przedmiotu Rachunkowość przedsiębiorstw w klasie III Technikum Ekonomicznego lub w klasie II Policealnego Studium Ekonomicznego. Temat zajęć: Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 23 października 2014 r. płatnikowi składek: Mieczysław Walasik.

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 23 października 2014 r. płatnikowi składek: Mieczysław Walasik. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Radomiu Czachowskiego 21 A 26-600 Radom Znak pisma: 312014100012PR0001 Znak sprawy: 312014100012 Dane identyfikacyjne NIP: 7981013335

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 8 kwietnia 2004 r. II UZP 1/04. Przewodniczący SSN Beata Gudowska (sprawozdawca), Sędziowie SN: Roman Kuczyński, Herbert Szurgacz.

Uchwała z dnia 8 kwietnia 2004 r. II UZP 1/04. Przewodniczący SSN Beata Gudowska (sprawozdawca), Sędziowie SN: Roman Kuczyński, Herbert Szurgacz. Uchwała z dnia 8 kwietnia 2004 r. II UZP 1/04 Przewodniczący SSN Beata Gudowska (sprawozdawca), Sędziowie SN: Roman Kuczyński, Herbert Szurgacz. Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej

Bardziej szczegółowo

Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1)

Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1) Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1) Rozdz. 7 Kodeksu pracy; ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.); rozporządzenie RM z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych Spis treści Wstęp....................................... 11 ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego........................... 13 1.1. Prawne podstawy zabezpieczenia społecznego.............

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko: Numer PESEL*: Numer NIP**: Obywatelstwo:

Bardziej szczegółowo

Gertruda Uœciñska* Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne

Gertruda Uœciñska* Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne Gertruda Uœciñska* Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne Gertruda Ubezpieczenie Uœciñska Zgodnie wypadkowe z przepisami nowe regulacje ustawy z 13 prawne paÿdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ

Bardziej szczegółowo

Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie

Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie Zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania Bożena Lenart, Renata Tonder Darmowy dostęp do modułu Kadry i płace w firmie otrzymasz po zakupie książki i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 13. Wstęp 17

Spis treści. Wykaz skrótów 13. Wstęp 17 System ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe / redakcja naukowa Grażyna Szpor ; Zofia Kluszczyńska, Wiesław Koczur, Katarzyna Roszewska, Katarzyna Rubel, Grażyna Szpor, Tadeusz Szumlicz. 8.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2006 r. III UZP 2/06

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2006 r. III UZP 2/06 Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2006 r. III UZP 2/06 Przewodniczący Prezes SN Walerian Sanetra, Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Beata Gudowska (sprawozdawca), Jerzy Kuźniar

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Wykaz rozporz¹dzeñ. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Wykaz rozporz¹dzeñ. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 15 17 21 29 Wprowadzenie Wykaz skrótów Wykaz rozporz¹dzeñ Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 30 1. Podstawowe pojêcia... 1 31 2. Zasady ogólne... 21 33 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... XIII XVII XIX Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

e-jakro zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ KODEKSU obejmuje:

e-jakro zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ KODEKSU obejmuje: aktualne - ujednolicone przepisy prawne zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2013 i 2014r. - oznaczone grubszym drukiem zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r.

Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r. Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r. Autor: Iza Nowacka 16.11.2008. Portal finansowy IPO.pl Od 1 stycznia 2009 r. wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Będzie ona zróżnicowana

Bardziej szczegółowo

Problemy prawne na styku sportu i medycyny

Problemy prawne na styku sportu i medycyny MONOGRAFIE PRAWNICZE Problemy prawne na styku sportu i medycyny Redaktorzy Teresa Gardocka Dariusz Jagiełło Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PROBLEMY PRAWNE NA STYKU SPORTU I MEDYCYNY Pod redakcją

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO AUTOBUSOWEGO

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO AUTOBUSOWEGO UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEAZDÓW ŚRODKA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO AUTOBUSOWEGO L.p. UPRAWNIENI DO ULGI WYAR ULGI (%) Przejazdy w klasie drugiej na podstawie biletów jednorazowych () miesięcznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania. Data urodzenia... numer PESEL *)... Obywatelstwo... Miejsce zamieszkania... Telefon...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania. Data urodzenia... numer PESEL *)... Obywatelstwo... Miejsce zamieszkania... Telefon... WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się Imię Nazwisko Numer PESEL *) Obywatelstwo Telefon Miejsce zamieszkania Miejscowość Kod pocztowy Ulica Numer domu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem Źródło: http://podatki.pl Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca,

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko. Adres zamieszkania... Nr telefonu... Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego. Imię i nazwisko...

Imię i nazwisko. Adres zamieszkania... Nr telefonu... Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego. Imię i nazwisko... OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE USTALENIA PAŃSTWA WŁAŚCIWEGO DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (w przypadku przemieszczania się członków rodziny w granicach państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne źródła (2)

Zabezpieczenie społeczne źródła (2) Zabezpieczenie społeczne źródła (2) Regulacja prawna zabezpieczenia społecznego: î uregulowania międzynarodowe î uregulowania krajowe Uregulowania krajowe: î Konstytucja î ustawy î rozporządzenia î akty

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się Imię Numer PESEL *) Obywatelstwo WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

ustawêz dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych,

ustawêz dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych, Za³¹cmik do Zarz¹dzenia Nr 03/2010 Przewodnicz¹cego Zarz¹du ZMZP z dnia 8 marca 2010 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Zwi¹zku Miêdzygminnym Zatoki Puckiej we W³adys³awowie

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem:

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: Powiatowy Urząd Pracy Usługi dla osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: osoby bezrobotnej posiadającej aktualny orzeczony stopień

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Wiesław Olechowski Europejska Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Lublin, 25 marca 2011r. 1 Akty prawne USTAWA z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku Na podstawie art. 77 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon... Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się WNIOSEK O USTALENIE i WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Us³ugi detektywistyczne Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: G. Gozdór USTAWA O OCHRONIE OSÓB I MIENIA Krótkie Komentarze Becka M. Szyd³o SWOBODA DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ Monografie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany te polegają na:

Zmiany te polegają na: Z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

118 wzorcowych dokumentów

118 wzorcowych dokumentów 118 wzorcowych dokumentów Dział I AKTA OSOBOWE I.1. Zasady prowadzenia I.2. Obligatoryjna dokumentacja w sprawach pracowniczych Dział II DANE OSOBOWE II.1. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres siedziby pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia działalności. 3. Osoba upowaŝniona do kontaktów z PUP:...tel... 4.

1. Nazwa i adres siedziby pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia działalności. 3. Osoba upowaŝniona do kontaktów z PUP:...tel... 4. ... (pieczęć firmowa pracodawcy)... ( miejscowość, data ) Starosta Nowodworski Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim WNIOSEK O ORGANIZACJĘ ROBÓT PUBLICZNYCH I. Dane dotyczące pracodawcy: 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R.

ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R. ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R. 1 Proces wydłużenia wieku emerytalnego Ustawa z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek.

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem zosta ustalony na podstawie : art.77² ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów...11 Wprowadzenie...13 Rozdział 1. Charakterystyka płatnika składek...15 Pojęcie płatnika składek...15 Obowiązki i prawa płatnika składek w zarysie...18 Rozdział 2. Relacje płatnik

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

Wacław Szubert: Ubezpieczenie społeczne stanowi system zagwarantowanych ustawowo i związanych z pracą świadczeń o charakterze roszczeniowym,

Wacław Szubert: Ubezpieczenie społeczne stanowi system zagwarantowanych ustawowo i związanych z pracą świadczeń o charakterze roszczeniowym, Wacław Szubert: Ubezpieczenie społeczne stanowi system zagwarantowanych ustawowo i związanych z pracą świadczeń o charakterze roszczeniowym, pokrywających potrzeby wywołane przez zdarzenia losowe lub inne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Załącznik nr 1 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA PRZEPISÓW O ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

NOWELIZACJA PRZEPISÓW O ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW W POLSCE NOWELIZACJA PRZEPISÓW O ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW W POLSCE zmiany od 1 maja 2015 roku, kontrole PIP w zakresie legalności zatrudnienia warsztaty prowadzone przez Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy Polscy

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie Polaków w Niemczech 2015-12-25 22:06:06

Zatrudnienie Polaków w Niemczech 2015-12-25 22:06:06 Zatrudnienie Polaków w Niemczech 2015-12-25 22:06:06 2 Zatrudnienie Polaków w Niemczech Stan prawny od 1 maja 2011 r. A. Wstęp I. Zmiany prawa związane z otwarciem rynku pracy II. Niemiecki rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik Gra yna Œwiderska BIOZ w budownictwie poradnik Warszawa 2008 Copyright by Gra yna Œwiderska i Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2008 Autorzy Gra yna Œwiderska autor g³ówny W³adys³aw Korzeniewski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Starosta Słubicki przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Starosta Słubicki przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ...... / pieczęć firmowa wnioskodawcy /miejscowość, data/ Starosta Słubicki przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach... /pozycja rejestru zgłoszeń/ WNIOSEK o zawarcie umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE/NA WYśYWIENIE I MIESZKANIOWE

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE/NA WYśYWIENIE I MIESZKANIOWE WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE/NA WYśYWIENIE I MIESZKANIOWE 1. Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych pod wskazanym przez kandydata adresem zawierające informację od kiedy te osoby

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe

KOMENTARZE BECKA. Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe KOMENTARZE BECKA Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe Polecamy nasze publikacje: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. KOMENTARZ, wyd. 12 Komentarze Kodeksowe

Bardziej szczegółowo

1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów

1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów Załącznik do Uchwały Nr XVIII/206/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2005 r. Wniosek do Wójta Gminy Dobrcz o przyznanie stypendium szkolnego na okres od... 20... r. do.............. 20... r. dla ucznia/słuchacza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) Protokolant Ewa Wolna

UCHWAŁA. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) Protokolant Ewa Wolna Sygn. akt III UZP 18/15 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 lutego 2016 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) Protokolant Ewa Wolna

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r w sprawie zmiany uchwały Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRACY KOMENTARZ. Praca zbiorowa pod redakcją dr. Janusza Żołyńskiego. Wydanie I uzupełnione

KODEKS PRACY KOMENTARZ. Praca zbiorowa pod redakcją dr. Janusza Żołyńskiego. Wydanie I uzupełnione Edyta Bielak-Jomaa Andrzej Jabłoński Joanna Jasiewicz Małgorzata Mędrala Paweł Pettke Piotr Prusinowski Ewa Wronikowska Marcin Wujczyk Janusz Żołyński KODEKS PRACY KOMENTARZ Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Materiał Informacyjny

Materiał Informacyjny IV KWARTAŁ 2013 ZUS Oddział w Wałbrzychu Materiał Informacyjny W tym wydaniu: 1 Wstęp 1 Podstawa wymiaru zasiłków - zmiany 2 Zaległe składki od pracownika 3 Nowy formularz ZLA 4 Adresy w nowym Płatniku

Bardziej szczegółowo

. DG.4401.A..2014 Nazwisko i imię

. DG.4401.A..2014 Nazwisko i imię . DG.4401.A..2014 Nazwisko i imię... (ostatni adres zameldowania) Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku... ul. Gen. J. Bema 89/1 (adres zamieszkania)... (nr telefonu) WNIOSEK O ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji OPUBLIKOWANO: 1 SIERPNIA 2013 ZAKTUALIZOWANO: 12 KWIETNIA 2016 Urlop rodzicielski aktualizacja Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji Ustawa z dnia 26

Bardziej szczegółowo