Leksykon. prawa ubezpieczeń społecznych. podstawowych pojęć. pod redakcją: dr hab. Aliny Wypych-Żywickiej. Wydawnictwo C.H. Beck

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leksykon. prawa ubezpieczeń społecznych. podstawowych pojęć. pod redakcją: dr hab. Aliny Wypych-Żywickiej. Wydawnictwo C.H. Beck"

Transkrypt

1 Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych 100 podstawowych pojęć pod redakcją: dr hab. Aliny Wypych-Żywickiej Wydawnictwo C.H. Beck

2 Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych 100 podstawowych pojęć

3 W sprzedaży z tej serii: red. Bogumił Szmulik, Sławomir Serafin LEKSYKON OBYWATELA red. Jakub Stelina LEKSYKON PRAWA PRACY. 100 PODSTAWOWYCH POJĘĆ red. prof. dr hab. Janina Elżbieta Kundera, prof. dr hab. Marek Maciejewski LEKSYKON MYŚLICIELI POLITYCZNYCH I PRAWNYCH dr Radosław Krajewski LEKSYKON INSTYTUCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I OCHRONY PRAWA prof. dr hab. Jerzy Zajadło LEKSYKON WSPÓŁCZESNEJ FILOZOFII PRAWA

4 Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych 100 podstawowych pojęć Pod redakcją dr hab. Aliny Wypych-Żywickiej Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009

5 Autorzy leksykonu: Alina Wypych-Żywicka [A.W.-Ż.], Urszula Jackowiak [U.J.], Maciej Piankowski [M.P.], Jakub Stelina [J.S.], Maciej Łaga [M.Ł.], Waldemar Uziak [W.U.], Justyna Świątek-Rudoman [J.Ś.-R.] Marcin Zieleniecki [M.Z.] Redakcja: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński Wydawnictwo C.H. Beck 2009 Wydawnictwo C.H. Beck, Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN

6 SPIS TREŒCI S OWO WSTÊPNE... IX WYKAZ SKRÓTÓW... XIII CHOROBY ZAKA NE... 1 CHOROBY ZAWODOWE... 6 DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE UBEZPIECZENIE NA WNIOSEK DODATEK WYCHOWAWCZY DODATKI DO RENT I EMERYTUR DODATKI DO RENT WYPADKOWYCH EMERYTURA GÓRNICZA EMERYTURA KOLEJOWA EMERYTURA NIEPE NA EMERYTURA POMOSTOWA EMERYTURA W SYSTEMIE ZDEFINIOWANEGO ŒWIADCZENIA EMERYTURA W SYSTEMIE ZDEFINIOWANEJ SK ADKI.. 41 EMERYTURA WCZEŒNIEJSZA EMERYTURA ZE WZGLÊDU NA ZATRUDNIENIE W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH LUB W SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE EMERYTURY KAPITA OWE EUROPEJSKIE PRAWO SOCJALNE FUNDUSZ EMERYTALNY FUNDUSZ RENTOWY FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ FUNDUSZ UBEZPIECZEÑ SPO ECZNYCH FUNDUSZ WYPADKOWY FUNDUSZE REZERWOWE FUNKCJE PRAWA UBEZPIECZEÑ SPO ECZNYCH INWALIDZTWO NIEZDOLNOŒÆ DO WYKONYWANIA PRACY JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z TYTU U ŒMIERCI UBEZPIECZONEGO W WYNIKU WYPADKU PRZY PRACY LUB CHOROBY ZAWODOWEJ V

7 SPIS TREŒCI JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z TYTU U USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU WYPADKU PRZY PRACY LUB CHOROBY ZAWODOWEJ KAPITA POCZ TKOWY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPO ECZNEGO (KRUS) KLAUZULE GENERALNE W PRAWIE UBEZPIECZEÑ SPO ECZNYCH KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPO ECZNEGO KWOTA BAZOWA LEKARZ ORZECZNIK NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NIENALE NE ŒWIADCZENIE NIEZDOLNOŒÆ DO WYKONYWANIA PRACY OBOWI ZKI P ATNIKÓW OBOWI ZKI ŒWIADCZENIOBIORCÓW OBOWI ZKOWE UBEZPIECZENIE TYTU Y OBOWI ZKOWEGO UBEZPIECZENIA OKOLICZNOŒCI WY CZAJ CE WYP ATÊ ŒWIADCZEÑ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO OKRES ZASI KOWY OKRESY NIESK ADKOWE STA UBEZPIECZENIOWY. 138 OKRESY SK ADKOWE STA UBEZPIECZENIOWY OTWARTE I PRACOWNICZE FUNDUSZE EMERYTALNE. 138 P ATNIK SK ADEK PODSTAWA WYMIARU EMERYTURY I RENTY PODSTAWA WYMIARU SK ADEK PODSTAWA WYMIARU ZASI KÓW PONOWNE OBLICZENIE WYSOKOŒCI ŒWIADCZENIA PONOWNE USTALENIE PODSTAWY WYMIARU POSTÊPOWANIE PRZY WYP ACIE ZASI KÓW POSTÊPOWANIE W SPRAWACH EMERYTUR I RENT POTR CENIA ZE ŒWIADCZEÑ RENTOWYCH I EMERYTALNYCH POWSTANIE PRAWA DO ŒWIADCZEÑ POZBAWIENIE PRAWA DO ŒWIADCZEÑ EMERYTALNO-RENTOWYCH Z UBEZPIECZENIA SPO ECZNEGO POZBAWIENIE PRAWA DO ZASI KÓW VI

8 SPIS TREŒCI PRAWO DO ŒWIADCZEÑ WYPADKOWYCH (USTALENIE OKOLICZNOŒCI WYPADKU, PROTOKÓ ) PRZEDAWNIENIE ROSZCZEÑ ZASI KOWYCH RENTA RODZINNA RENTA RODZINNA Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 210 RENTA SZKOLENIOWA RENTA SZKOLENIOWA Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO RENTA Z TYTU U NIEZDOLNOŒCI DO PRACY RENTA Z TYTU U NIEZDOLNOŒCI DO PRACY Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO RENTY I EMERYTURY PRZYZNAWANE W SZCZEGÓLNYM TRYBIE ŒWIADCZENIA PRZYZNAWANE W SZCZEGÓLNYM TRYBIE RYZYKO EMERYTALNE RYZYKO NIEZDOLNOŒCI DO PRACY NIEZDOLNOŒÆ DO WYKONYWANIA PRACY RYZYKO NIEZDOLNOŒCI DO PRACY Z POWODU CHOROBY RYZYKO NIEZDOLNOŒCI DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI RYZYKO UBEZPIECZENIOWE ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE RYZYKO UTRATY YWICIELA RODZINY SK ADKA NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE SK ADKA UBEZPIECZENIOWA (EMERYTURY, RENTY, ZASI KI) STA Y LUB D UGOTRWA Y USZCZERBEK NA ZDROWIU JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z TYTU U USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU WYPADKU PRZY PRACY LUB CHOROBY ZAWODOWEJ STA UBEZPIECZENIOWY STOSUNEK PRAWA UBEZPIECZEÑ SPO ECZNYCH SYSTEM UBEZPIECZENIA SPO ECZNEGO ŒWIADCZENIA PRZYZNAWANE W SZCZEGÓLNYM TRYBIE ŒWIADCZENIE REHABILITACYJNE ŒWIADCZENIE REHABILITACYJNE Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO VII

9 SPIS TREŒCI TYTU Y OBOWI ZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPO ECZNEGO UBEZPIECZENIE NA WNIOSEK USTANIE PRAWA DO ŒWIADCZENIA WALORYZACJA WSKA NIK WALORYZACJI WSTRZYMANIE WYP ATY ŒWIADCZENIA WYPADEK PRZY PRACY WYPADEK W DRODZE DO PRACY LUB Z PRACY WYPADEK ZRÓWNANY Z WYPADKIEM PRZY PRACY WYSOKOŒÆ ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPO ECZNEGO ZASI EK CHOROBOWY ZASI EK CHOROBOWY Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO ZASI EK MACIERZYÑSKI ZASI EK OPIEKUÑCZY ZASI EK PIELÊGNACYJNY ZASI EK POGRZEBOWY ZASI EK RODZINNY ZASI EK WYRÓWNAWCZY ZASI EK WYRÓWNAWCZY Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO ZBIEG OBOWI ZKU UBEZPIECZENIA ZBIEG PRAWA DO ŒWIADCZEÑ ZAK AD UBEZPIECZEÑ SPO ECZNYCH (ZUS) ZASADY PRAWA UBEZPIECZEÑ SPO ECZNYCH ZASADY PRZYZNANIA I WYP ATY JEDNORAZOWEGO ODSZKODOWANIA Z TYTU U WYPADKU PRZY PRACY LUB CHOROBY ZAWODOWEJ ZASADY WYP ATY ŒWIADCZEÑ ZAWIESZENIE I ZMNIEJSZENIE ŒWIADCZEÑ ZAWIESZENIE PRAWA DO RENTY WYPADKOWEJ ZDARZENIE LOSOWE ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE YWICIEL RYZYKO UTRATY YWICIELA RODZINY INDEKS RZECZOWY VIII

10 S OWO WSTÊPNE Ubezpieczenia spo³eczne ciesz¹ siê w ostatnim czasie du ym zainteresowaniem spo³ecznym, szczególnie za spraw¹ zmienionej formu³y emerytury (z systemu zdefiniowanego œwiadczenia system na zdefiniowanej sk³adki) oraz wprowadzanie nowych i modyfikowanie ju istniej¹cych œwiadczeñ zastêpuj¹cych œrodki utrzymania dla ubezpieczonych w przypadku utraty zarobku wskutek zdarzeñ losowych. Uwaga towarzyszy nie tylko emeryturom pomostowym czy emeryturom kapita³owych, zmienionej zasadzie waloryzacji czy wysokoœci emerytury, lecz tak e równie formule ubezpieczenia dobrowolnego przy zasi³kach czy zasi³kowi macierzyñskiemu. Wynika to z chêci poznania przez ubezpieczonych zakresu i kszta³tu ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej sk³adk¹ ubezpieczeniow¹. To zainteresowanie wydaje siê naturalne równie i z tego wzglêdu, e ubezpieczeni chc¹ wiedzieæ, jaki produkt docelowy uzyskaj¹ za wnoszone przez nich sk³adki ubezpieczeniowe po zaistnieniu ryzyka ubezpieczeniowego. Niestety niejasny, a niekiedy wrêcz nieprecyzyjny, jêzyk aktów prawnych oraz zawi³e konstrukcje prawne IX

11 S OWO WSTÊPNE przyjête przez ustawodawcê nie sprzyjaj¹ czytelnoœci prawa. Wychodz¹c zatem naprzeciw zapotrzebowaniu spo- ³ecznemu, niniejsze opracowanie podejmuje próbê przybli enia niektórych tylko pojêæ z prawa ubezpieczeñ spo³ecznych. Leksykon prawa ubezpieczeñ spo³ecznych zawiera wyjaœnienie 100 podstawowych pojêæ zarówno z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych, jak i zaopatrzenia spo³ecznego. Uzasadnieniem dla prezentacji terminów niezwi¹zanych z ubezpieczeniami spo³ecznymi by³o znaczenie spo- ³eczne instytucji prawnych przez nie okreœlanych, st¹d w Leksykonie takie has³a jak dodatek wychowawczy czy zasi³ek rodzinny. Zamiarem Autorów niniejszego opracowania by³o syntetyczne i przystêpne przedstawienie pojêæ i zagadnieñ zwi¹zanych z ubezpieczeniami spo³ecznymi, dlatego przy omawianiu poszczególnych hase³ pos³u ono siê odes³aniami do innych terminów. Nale y przy tym zaznaczyæ, i prezentacja terminów ubezpieczenia spo³ecznego nie nale a³a do ³atwych, zwa ywszy na czêstotliwoœæ zmian w projektach nowych ustaw i fakt, e nawet w czasie oddawania tekstu opracowania do druku, proces legislacyjny niektórych aktów prawnych nie zosta³ zakoñczony. Prezentacjê hase³ oparto na ich alfabetycznym uk³adzie z podaniem po ka dym haœle wykazu literatury i Ÿróde³ prawa. Zdaniem Autorów u³atwi to Czytelnikowi poruszanie siê po terminach ubezpieczenia spo- ³ecznego, a zamieszczona literatura pozwoli w razie zainteresowania tematem na jego pog³êbienie. Przy omawianiu poszczególnych hase³ Autorzy korzystali równie z orzeczeñ S¹du Najwy szego, ograniczono siê jednak do tych, którym przypisuje siê istotne znaczenie dla prawid³owej interpretacji przepisów prawa. Leksykon w zamiarze Autorów ma stanowiæ lekturê uzupe³niaj¹c¹ dla studentów prawa i administracji. Nie jest jednak wykluczone, e niniejsze opracowanie znaj- X

12 S OWO WSTÊPNE dzie siê w krêgu zainteresowania innych osób zajmuj¹cych siê problematyk¹ ubezpieczeñ spo³ecznych. Pozycja ta w adnej mierze nie mo e byæ jednak traktowana jako opracowanie zastêpuj¹ce podrêczniki z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych lub wyk³ad, który ujmuje problematykê ubezpieczeñ spo³ecznych systemowo, w powi¹zaniu z zaopatrzeniem spo³ecznym i pomoc¹ spo³eczn¹. Leksykon powinien byæ raczej postrzegany jako opracowanie metodologiczne pomocne w zdobywaniu wiedzy z zakresu prawa ubezpieczeñ spo³ecznych, szczególnie zaœ w jej porz¹dkowaniu. Autorzy niniejszego Leksykonu korzystali przy jego opracowaniu z dostêpnych monografii, komentarzy do ustaw, artyku³ów i glos. Charakter popularyzatorski opracowania wymusi³ rezygnacjê z przypisów, stosowanych w pracach naukowych, zast¹piono je jednak wykazem literatury, która stanowi³a podstawê do wyjaœnienia treœci has³a. dr hab. prof. Uniwersytetu Gdañskiego Alina Wypych- ywicka XI

13

14 WYKAZ SKRÓTÓW 1. ród³a prawa ChorZakU... ustawa z r. o chorobach zakaÿnych i zaka eniach (Dz.U. Nr 126, poz ze zm.) EmRentyFUSU... ustawa z r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) KartaNU... ustawa z r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK... ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KP... ustawa z r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC... ustawa z r. Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KSH... ustawa z r. Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) MiniWynagrU... ustawa z r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracê (Dz.U. Nr 200, poz ze zm.) OKombatU... ustawa z r. o kombatantach oraz o niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950 ze zm.) PracSamU... ustawa z r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) PracUrzPU... ustawa z r. o pracownikach urzêdów pañstwowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.) PromocZatrudU... ustawa z r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) XIII

15 WYKAZ SKRÓTÓW PrSzkolWy U... ustawa z r. Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz.U. Nr 164, poz ze zm.) SGB... Sozialgesetzbuch (Niemiecki kodeks socjalny) S³CywU... ustawa z r. o s³u bie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505) SystUbSpo³U... ustawa z r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) ŒwiadRodzinU... ustawa z r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz ze zm.) UbezSpo³RolU... ustawa z r. o ubezpieczeniu spo- ³ecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) WypadkiU... ustawa z r. o ubezpieczeniu spo- ³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz ze zm.) WypadkiU ustawa z r. o œwiadczeniach z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.) ZaopatrzInwalidU... ustawa z r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 ze zm.) Zasi³kiU... ustawa z r. o œwiadczeniach pieniê - nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) 2. Organy i instytucje FUS... FRD... KRUS... MGPiPS... MOP... MP... MPiPS... MPS... MZ... Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych Fundusz Rezerwy Demograficznej Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo- ³ecznej Miêdzynarodowa Organizacja Pracy Minister Pracy Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej Minister Polityki Spo³ecznej Minister Zdrowia XIV

16 WYKAZ SKRÓTÓW MZiOS... Minister Zdrowia i Opieki Spo³ecznej NSA... Naczelny S¹d Administracyjny NFZ... Narodowy Fundusz Zdrowia OFE... Otwarte Fundusze Emerytalne PFE... Pracownicze Fundusze Emerytalne RM... Rada Ministrów SA... S¹d Apelacyjny SN... S¹d Najwy szy TK... Trybuna³ Konstytucyjny TUS... Trybuna³ Ubezpieczeñ Spo³ecznych ZUS... Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych 3. Publikatory i czasopisma Biul. Inf.... Biuletyn Informacyjny Dz.U.... Dziennik Ustaw Dz. Urz.... Dziennik Urzêdowy GSP... Gdañskie Studia Prawnicze MoPod... Monitor Podatkowy MoP... Monitor Prawniczy MoPr... Monitor Prawa Pracy M.P.... Monitor Polski OSNAPiUS... Orzecznictwo Sadu Najwy szego Izba Administracyjna, Prawa Pracy i Ubezpieczeñ Spo- ³ecznych OSNC... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Cywilna OSNCAPiUS... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Cywilna, Administracyjna, Prawa Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych OSNP... Orzecznictwo S¹du Najwy szego Izba Pracy, Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Spraw Publicznych OTK... Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego OTK-A... Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego, seria A PiP... Pañstwo i Prawo Pal.... Palestra PiZS... Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne Pol. Spo³.... Polityka Spo³eczna Pr. Pracy... Prawo Pracy Pr. Spr.... Problemy Sprawiedliwoœci XV

17 WYKAZ SKRÓTÓW Prok. i Pr.... Prokuratura i Prawo Prz. Pr. Europ.... Przegl¹d Prawa Europejskiego PSUS... Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Spo- ³ecznego PUSiG... Przegl¹d Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Gospodarczych PUSiZ... Przegl¹d Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Zdrowotnych R. Pr.... Radca Prawny Rach. Bud.... Rachunkowoœæ Bud etowa RPEiS... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Spo³eczny Sam. Ter... Samorz¹d Terytorialny S³. Prac.... S³u ba Pracownicza SP... Studia Prawnicze SPPiPS... Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Spo- ³ecznej TUS... Trybuna³ Ubezpieczeñ Spo³ecznych WPP... Wojskowy Przegl¹d Prawniczy ZPPPiPS... Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Spo- ³ecznej 4. Inne skróty art.... artyku³ cz.... czêœæ dot.... dotyczy np.... na przyk³ad orz.... orzeczenie pkt... punkt por.... porównaj post.... postanowienie poz.... pozycja rat.... ratyfikowana red.... redakcja (-¹) s.... strona t.... tom t.j.... tekst jednolity uchw.... uchwa³a SN (7)... uchwa³a siedmiu sêdziów SN uzasad.... uzasadnienie wk³.... wk³adka XVI

18 CHOROBY ZAKA NE W ramach d¹ enia do zapewnienia ka demu konstytucyjnie gwarantowanego prawa do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1 Konstytucji RP) jednym z istotnych zadañ szeroko pojêtej s³u by zdrowia jest zwalczanie i zapobieganie powstawaniu chorób zakaÿnych, w szczególnoœci podejmowanie aktywnych dzia³añ przeciwepidemiologicznych. Chorobami zakaÿnymi s¹ choroby wywo³ane przez drobnoustroje, ich toksyczne produkty, paso yty lub inne biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze wzglêdu na charakter i sposób szerzenia siê stanowi¹ zagro enie dla zdrowia i ycia ludzi. W celu skutecznego przeciwdzia³ania tego rodzaju zagro eniom art. 5 ChorZakU nak³ada na wszystkie osoby przebywaj¹ce na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a wiêc nie tylko na obywateli polskich, obowi¹zek poddania siê: a) badaniom maj¹cym na celu wykrycie zaka eñ i chorób zakaÿnych, b) obowi¹zkowym szczepieniom ochronnym (które nie dotycz¹ osób przebywaj¹cych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy ni trzy 1

19 CHOROBY ZAKA NE miesi¹ce, z wyj¹tkiem szczepieñ przeciwko wœciekliÿnie i tê cowi), c) obowi¹zkowemu leczeniu, hospitalizacji, kwarantannie i nadzorowi epidemiologicznemu, d) obowi¹zkowemu leczeniu ambulatoryjnemu. Ponadto wszystkie osoby maj¹ obowi¹zek udzielania wyjaœnieñ istotnych dla zapobiegania chorobom zakaÿnym. I tak badaniom do celów sanitarno-epidemiologicznych podlegaj¹ osoby, które ze wzglêdu na okreœlone okolicznoœci zaliczyæ mo na do grupy zagro onych chorob¹ zakaÿn¹. Tytu³em przyk³adu wskazaæ tu mo - na kobiety w ci¹ y, które nara one by³y na zaka enie HIV, oraz noworodki przez nie urodzone, osoby, które mia³y kontakt z osobami zaka onymi lub materia³em zakaÿnym, nosiciele i ozdrowieñcy po okreœlonych chorobach zakaÿnych, osoby wykonuj¹ce prace, przy wykonywaniu których istnieje mo liwoœæ przeniesienia zaka enia na inne osoby. Z kolei powszechne, obowi¹zkowe szczepienia ochronne dotycz¹ce wszystkich osób przebywaj¹cych na obszarze Polski obejmuj¹ schorzenia wymienione w wykazie stanowi¹cym za³¹cznik do stosownego rozporz¹dzenia wydanego przez ministra do spraw zdrowia. Szczepienia te wykonuj¹ lekarze, felczerzy, pielêgniarki, po³o ne i uprawnione w tym zakresie higienistki szkolne po kwalifikacyjnym badaniu lekarskim, które ma na celu wykluczenie przeciwwskazañ do szczepienia. W przypadku stanu epidemii, minister do spraw zdrowia mo e na³o yæ obowi¹zek szczepieñ ochronnych przeciw chorobom epidemiologicznym na inne osoby i inne choroby ni wymienione we wspomnianym wykazie. Obok wspomnianych wy ej obowi¹zkowych szczepieñ w grupie osób nara onych na dzia³anie czynników biologicznych w zwi¹zku z wykonywan¹ przez nich prac¹ przeprowadza siê, po uzyskaniu przez nich zgody, szczepienia ochronne przewidziane dla danego 2

20 CHOROBY ZAKA NE stanowiska. Wykaz takich stanowisk, okreœlony przez ministra w³aœciwego do spraw zdrowia uwzglêdnia miêdzy innymi standardy Unii Europejskiej. O rodzaju wskazanego w danym przypadku szczepienia ochronnego pracodawca ma obowi¹zek poinformowaæ pracownika. Podkreœliæ przy tym trzeba, e te dodatkowe szczepienia poprzedzone musz¹ byæ zgod¹ zainteresowanej osoby, a koszty z tym zwi¹zane ponosi pracodawca. Niezale nie od obowi¹zkowych szczepieñ ustawa przewiduje mo liwoœæ przeprowadzania innych zalecanych szczepieñ. Minister do spraw zdrowia mo e w drodze obwieszczenia og³osiæ wykaz zalecanych szczepieñ ochronnych dla okreœlonych grup osób z uwagi na wiek, stan zdrowia lub sytuacjê epidemiologiczn¹ wystêpuj¹c¹ na danym terenie. Jednym ze sposobów zapobiegania zjawisku rozprzestrzeniania siê chorób zakaÿnych jest wy³¹czenie dotkniêtych okreœlona chorob¹ ze œrodowiska, w którym yj¹. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia choroby zakaÿnej w³aœciwy inspektor sanitarny, w drodze decyzji administracyjnej, mo e nakazaæ choremu poddanie siê badaniom, obowi¹zkowemu leczeniu, obowi¹zkowej hospitalizacji, izolacji, kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu. Obowi¹zkowej hospitalizacji podlegaj¹ osoby chore na gruÿlicê p³uc w okresie pr¹tkowania oraz osoby z uzasadnionym podejrzeniem o pr¹tkowanie. Obowi¹zkow¹ hospitalizacj¹ objête s¹ ponadto osob¹ dotkniête jedn¹ z dziesiêciu chorób enumeratywnie wyliczonych w ChorZakU. Lekarz sprawuj¹cy opiekê nad osob¹ poddan¹ obowi¹zkowej hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie ma obowi¹zek poinformowania tej osoby o przyczynach zastosowania tego œrodka. Zgoda zainteresowanego wyra ana jest w formie z³o enia podpisu w dokumentacji medycznej. W przypadku braku zgody, kierownik jednostki, w której umieszczona jest osoba poddana takiemu obowi¹zkowi, obowi¹zany jest powiadomiæ 3

e-jakro zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ KODEKSU obejmuje:

e-jakro zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ KODEKSU obejmuje: aktualne - ujednolicone przepisy prawne zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2013 i 2014r. - oznaczone grubszym drukiem zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 31. i 32. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 31. i 32. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 31. i 32. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 31. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Gertruda Uœciñska* Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne

Gertruda Uœciñska* Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne Gertruda Uœciñska* Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne Gertruda Ubezpieczenie Uœciñska Zgodnie wypadkowe z przepisami nowe regulacje ustawy z 13 prawne paÿdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe

KOMENTARZE BECKA. Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe KOMENTARZE BECKA Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe Polecamy nasze publikacje: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. KOMENTARZ, wyd. 12 Komentarze Kodeksowe

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2011 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91 29 e-mail: klon@klon.org.pl

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - marzec - 2011 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

3/1. Badania lekarskie

3/1. Badania lekarskie OPINIE 3/1. Badania lekarskie Ewa Drzewiecka Rozdzia³ 3/1. 3. kwiecieñ Badania 3/1. 2005 lekarskie Spis treœci 1. Komentarz... 1 1.1. Zasady kierowania na badania... 1 1.2. Badania wstêpne... 3 1.3. Badania

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materia³y i Studia

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materia³y i Studia Ubezpieczenia w rolnictwie Materia³y i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPO ECZNEGO WARSZAWA 2002 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIA Y I STUDIA Kwartalnik Nr 4 (16) 2002 r. ISSN 1507-4757 Wydawca Fundusz

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XIII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91

Bardziej szczegółowo

Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich

Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich Prawo Sądowe Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich Andrzej Zieliñski C. H. BECK Prawo Sądowe Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich Polecamy nasze publikacje z serii Prawo S¹dowe: K. Sadowski,

Bardziej szczegółowo

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego Udzielanie przez banki kredytów hipotecznych wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 42

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 42 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 42 CZERWIEC 200 SPIS TREŒCI Rozpatrywanie skarg z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych wp³ywaj¹cych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych Ikwarta³200r.wporównaniu

Bardziej szczegółowo

Charakter prawny ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym

Charakter prawny ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska-Bartkiewicz Charakter prawny ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym Ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym (ufk) s¹ stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja?

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? ARTYKU Y I ROZPRAWY Jakub Nawraca³a Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? W artykule dokonano oceny kwestii, czy fakt wyp³aty œwiadczeñ ze œrodków

Bardziej szczegółowo

Podatkowe Komentarze Tematyczne. Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce

Podatkowe Komentarze Tematyczne. Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce Podatkowe Komentarze Tematyczne Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa podatkowego: André Helin, Krzysztof G. Szymañski RACHUNKOWOŒÆ I OPODATKOWANIE

Bardziej szczegółowo

DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY

DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY Krzysztof Goniewicz, Mariusz Goniewicz Pracownia Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY Streszczenie Problem wypadkowoœci

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Eugeniusz Kowalewski, W³adys³aw Wojciech Mogilski Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych I. Wprowadzenie Ubezpieczenie pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Bardziej szczegółowo

Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe

Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe I. Uwagi wprowadzaj¹ce 1. Problematyka osobistej

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska 10 a 00-215 Warszawa tel. 48-22 5360200 fax 48-22 5360220 batory@batory.org.pl

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 17. i 18. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 17. i 18. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 17. i 18. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. Spis treœci ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 17. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Zakres ochrony w grupowych ubezpieczeniach na ycie udzielanej w trybie stosowania uproszczonego underwritingu a œwiadczenie g³ówne

Zakres ochrony w grupowych ubezpieczeniach na ycie udzielanej w trybie stosowania uproszczonego underwritingu a œwiadczenie g³ówne ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Zakres ochrony w grupowych ubezpieczeniach na ycie udzielanej w trybie stosowania uproszczonego underwritingu a œwiadczenie g³ówne Pozyskiwanie ochrony

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY I RENTY Z FUS EMERYTURY POMOSTOWE OKRESOWE EMERYTURY KAPITAŁOWE

EMERYTURY I RENTY Z FUS EMERYTURY POMOSTOWE OKRESOWE EMERYTURY KAPITAŁOWE EMERYTURY I RENTY Z FUS EMERYTURY POMOSTOWE OKRESOWE EMERYTURY KAPITAŁOWE KOMENTARZ redakcja naukowa Kamil Antonów Kamil Antonów Marcin Bartnicki Bartosz Suchacki Marcin Zieleniecki Zamów książkę w księgarni

Bardziej szczegółowo

KOMITET REDAKCYJNY Ma³gorzata Szwejkowska (redaktor naczelna) Robert Dziembowski (zastêpca) Beata Kêdzierska (sekretarz)

KOMITET REDAKCYJNY Ma³gorzata Szwejkowska (redaktor naczelna) Robert Dziembowski (zastêpca) Beata Kêdzierska (sekretarz) Uni wer syt etwar mi ńskomaz ur skiw Ol sz t yni e Wydz i ałpr awaiadmi ni st r acj i 2 0 Wydawni ct wo Uni wer syt et uwar mi ńsko Maz ur ski ego w Ol sz t yni e 2 Andrzej Sylwestrzak KOMITET REDAKCYJNY

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 9 marca 2011 r. III AUa 1544/10

WYROK z dnia 9 marca 2011 r. III AUa 1544/10 WYROK z dnia 9 marca 2011 r. III AUa 1544/10 Sk³ad orzekaj¹cy:ssa Ma³gorzata Wêgrzynowska-Czajewska (przewodnicz¹cy, sprawozdawca) SSA Elwira M³ynarczyk SSA Jerzy Andrzejewski Teza Art. 43 ustawy o emeryturach

Bardziej szczegółowo

USTAWA O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

USTAWA O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTAWA O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTAWA O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH pod redakcją Kamila Antonowa Kamil Antonów Marcin Bartnicki Bartosz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo