1 kwietnia 2014 nr 7(247)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 kwietnia 2014 nr 7(247)"

Transkrypt

1 dwutygodnik 1 kwietnia 2014 nr 7(247) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatki: Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE l Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2014 z komentarzem l Wskaźniki i stawki spis treści: Pamiętaj o prenumeracie na 2014 r.! i. O TYM MUSiSZ WiEDZiEĆ! 1. Czy trzeba płacić składki i podatek od przekazanych pracownikom bonów z okazji świąt Wielkiejnocy Nowy termin składania wniosku do PFRON o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ZUS umorzy nieopłacone składki, jeżeli płatnik ureguluje zaległości niepodlegające umorzeniu Świadczenie rehabilitacyjne przyznane w II kwartale 2014 r. powinno zostać zwaloryzowane Eksperciradzą. Czy pracownica w ciąży może pracować w niedzielę ii. AKTUALNOŚCi Poradynatrudneczasy Jeśli przedsiębiorca dokładnie określi przedmiot umowy o dzieło, uniknie jej zakwestionowania przez ZUS Pracodawca, który planuje zatrudnić absolwenta, może zaoszczędzić zawierając z nim umowę o praktyki Płatnik uniknie naliczenia odsetek za zwłokę od zaległych składek, gdy zawnioskuje o układ ratalny lub odroczy termin płatności Pracodawca nie będzie musiał dokonywać korekty dokumentów rozliczeniowych, jeżeli naliczy zasiłek w prawidłowej wysokości Zmianyprawa weszływżycie r Zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Nowe obowiązki organów powołujących do zawodowej służby wojskowej INDEKS cena 24,90 zł (w tym 5% VAT) ISSN X ciąg dalszy spisu treści na następnej stronie >

2 POlEcaMy! W 2014 r. w MONITORZE prawa pracy i ubezpieczeń m.in.: Zmiany w zasadach pomocy dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne Ustalenie przychodu z nieodpłatnych świadczeń dla pracowników zmiany w opodatkowaniu Zmiany w wynagradzaniu nauczycieli za egzaminowanie maturzystów Nowe zasady oskładkowania umów zlecenia Wypełnianie i korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych Rewolucyjne zmiany w zakresie dokumentowania niezdolności do pracy e-zwolnienia Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta: tel , (22) , Pomoc finansowa dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przedłużona do końca 2014 r Ramowe programy szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości Wykluczenie z komorniczego egzaminu konkursowego Postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych Szkolenie operatorów numerów alarmowych w systemie powiadamiania ratunkowego Opiniowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej Zmiany we wzorach dokumentów ZUS Postępowanie dyscyplinarne wobec policjantów WSejmie Aktywizacja urzędów pracy i bezrobotnych Zmiany w funkcjonowaniu wojskowych sił rezerwy Mniejsze wynagrodzenie chorobowe dla wymiaru sprawiedliwości Projekty Zmiany w składkach ubezpieczeniowych zleceniobiorców, członków rad nadzorczych i rolników Najnowszeorzecznictwo Pracownik może uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy bez sporządzania protokołu powypadkowego iii. TEMAT NUMERU 1. Wyznaczaniedodatkowegodniawolnegozaświęto,któreprzypadawsobotę Święta ustawowo wolne od pracy Inne święta Termin udzielania wolnego za święto przypadające w sobotę Sposób oddawania dnia wolnego Czy wszyscy muszą mieć wolne w tym samym terminie Dzień wolny a choroba pracownika Święto a choroba pracownika Niepełnoetatowcy Udzielanie dnia wolnego dla pracowników sfery budżetowej Odpowiedzi na pytania Czytelników... 30

3 POLECAMY! m.in.: W 2014 r. w MONITORZE prawa pracy i ubezpieczeń dodatki specjalnie na życzenie Czytelników Ustawa o zwolnieniach grupowych 2014 z komentarzem Urlopy wypoczynkowe w pytaniach i odpowiedziach Ustawa zasiłkowa 2014 z komentarzem Obowiązki pracodawcy na przełomie roku Nowe zasady dofinansowania wynagrodzeń pracowników z budżetu państwa Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta: tel , (22) , IV. JAK SPORZĄDZIĆ DOKUMENT 1. Sporządzanie porozumienia o wydłużeniu okresu rozliczeniowego V. PRAWO PRACY 1. Uznawanie umowy o dzieło za umowę zlecenia praktyczne wnioski z 11 najnowszych wyroków sądowych Jak rozliczyć czas pracy pracownika, który rozwiązał umowę o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego Czy rodzina zmarłego pracownika może wystąpić z żądaniem sprostowania świadectwa pracy VI. WYNAGRODZENIA 1. Oświadczenie pracownika o okolicznościach mających wpływ na wysokość świadczeń z tytułu podróży służbowej Czy wynagrodzenie jest wypłacone w terminie, jeżeli zlecenie przelewu pensji następuje w dniu ustalonym jako dzień jej wypłaty Czy można zawrzeć umowę o praktyki absolwenckie z wynagrodzeniem wyższym niż 2-krotność minimalnej płacy VII. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 1. Warunki przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego Odroczenie terminu płatności składek lub zawarcie układu ratalnego korzyści dla pracodawcy Kiedy pakiety medyczne dla zleceniobiorców i pracowników są wyłączone z oskładkowania VIII. ZASIŁKI 1. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku 4 najczęstsze błędy w praktyce Prawidłowe ustalanie okresu wyczekiwania Czy pracownik z wynagrodzeniem niższym niż minimalne wykonujący zlecenie w innej firmie nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego z obu tytułów IX. EMERYTURY I RENTY 1. Czy aby ZUS wypłacał emeryturę, trzeba zaprzestać prowadzenia działalności

4 4 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! >> bony, prezent, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1. Czy trzeba płacić składki i podatek od przekazanych pracownikom bonów z okazji świąt Wielkiejnocy PROBLEM Na początku kwietnia br. z okazji świąt Wielkiejnocy pracownicy naszej firmy otrzymają bony świąteczne. Będą one finansowane w równych częściach z zfśs i ze środków obrotowych. Czy w takim przypadku bony będą podlegały opodatkowaniu? Czy trzeba od nich potrącić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? RADA Od wartości bonów w części sfinansowanej z zfśs (które powinny być rozdawane pracownikom z uwzględnieniem kryterium socjalnego) nie należy naliczać składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne. Jednak bony finansowane ze środków obrotowych należy oskładkować. W każdym przypadku wartość bonów będzie stanowić podstawę naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. UZASADNIENIE Wręczane pracownikom z okazji świąt bony towarowe (świąteczne) stają się przychodem ze stosunku pracy w miesiącu, w którym faktycznie zostaną one przekazane uprawnionym osobom. O sposobie rozliczenia bonów towarowych decyduje źródło ich finansowania. Bony towarowe zakupione przez pracodawcę ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są zwolnione z oskładkowania w pełnej wysokości i bez ograniczenia kwotowego ( 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dalej rozporządzenie składkowe). Warunkiem tego zwolnienia jest to, aby bony stanowiły pomoc socjalną i były przyznawane zgodnie z regulaminem zfśs. Przekazując pracownikom bony towarowe trzeba brać pod uwagę tzw. kryterium socjalne, czyli sytuację życiową, rodzinną i materialną zatrudnionych UWAGA! osób. Nie powinno się przyznawać wszystkim pracownikom bonów o jednakowej wysokości. Bony towarowe zakupione przez pracodawcę ze Jeśli zakład pracy przy rozdawaniu bonów nie środków zfśs są zwolnione ze składek ZUS w pełnej wysokości. uwzględni kryterium socjalnego, wówczas należy uznać, że nie spełniono wymagań narzuconych ustawą o zfśs, co z kolei będzie się wiązać z koniecznością naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 16 września 2009 r. (I UK 121/09, OSNP 2011/9 10/133). Wartość bonów towarowych w każdym przypadku jest opodatkowana. Ustawa o pdof przewiduje wyłączenie z podatku wartości rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez zatrudnionego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zfśs lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym MONITOR PPiU nr 7(247) 1 kwietnia 2014 r.

5 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 5 kwoty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są jednak bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof). UWAGA! Od bonów zakupionych ze środków obrotowych firmy pracodawca powinien potrącić składki ZUS. Spółka akcyjna, biorąc pod uwagę sytuację materialną swoich pracowników, w kwietniu 2014 r. przyzna im bony towarowe, które będą finansowane w równych częściach zarówno z zfśs, jak i ze środków obrotowych. Jednemu z pracowników, zarabiającemu miesięcznie 3000 zł brutto, przekazano bony na łączną kwotę 400 zł (200 zł finansowane z zfśs, a pozostała część ze środków obrotowych). Wyliczenie jego pensji za kwiecień 2014 r. będzie wyglądać następująco: Lista płac za kwiecień 2014 r. Wartość w zł Kwota wynagrodzenia brutto z tytułu umowy o pracę 3000,00 Wartość bonów finansowanych z zfśs 200,00 Wartość bonów finansowanych ze środków obrotowych 200,00 Łączny przychód pracownika osiągnięty w miesiącu 3400,00 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 3200,00 Składka na ubezpieczenie emerytalne (3200 zł x 9,76%) 312,32 Składka na ubezpieczenia rentowe (3200 zł x 1,5%) 48,00 Składka na ubezpieczenie chorobowe (3200 zł x 2,45%) 78,40 Suma składek na ubezpieczenia społeczne 438,72 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (3200 zł 438,72 zł) 2761,28 Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona (2761,28 zł x 9%) 248,52 Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (2761,28 zł x 7,75%) 214,00 Koszty uzyskania przychodu 111,25 Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnego złotego (3000 zł zł zł 438,72 zł 111,25 zł) 2850,00 po zaokrągleniu Zaliczka na podatek (2850 zł x 18%) 46,33 zł 466,67 Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnego złotego (466,67 zł 214 zł) 253,00 po zaokrągleniu Kwota do wypłaty (3000,00 zł 438,72 zł 248,52 zł 253,00 zł) 2059,76 PODSTAWA PRAWNA: 91a3c2c0-c5a8-433a-903f-99994e6afda7 art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 312 art. 5 ust. 2, art. 5c, art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 592; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. M.P. Nr 15, poz ust. 1 pkt 19, pkt 20, 5 ust. 2 i ust. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe j.t. Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860 Mariusz Pigulski ekspert ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, doświadczony autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej MONITOR PPiU nr 7(247)

6 6 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! >> zmiany prawa, informacja PFRON, deklaracja PFRON 2. Nowy termin składania wniosku do PFRON o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Pracodawcy, którzy zatrudniają niepełnosprawnych pracowników, mogą o 5 dni dłużej (tj. do 25. dnia następnego miesiąca) składać dokumenty o dofinansowanie do wynagrodzeń tych osób z PFRON. Po raz pierwszy nowy termin będzie obowiązywał przy ubieganiu się o wsparcie za kwiecień 2014 r. w maju 2014 r. Dotychczas pracodawca składał do PFRON wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-D) oraz miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P) w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Począwszy od miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych należ- UWAGA! Pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników począwszy mógł składać wniosek i informację do 25. dnia nego za kwiecień 2014 r. pracodawca będzie od kwietnia 2014 r. do 25. dnia następnego miesiąca. miesiąca następującego po miesiącu, którego wsparcie dotyczy. Ponieważ 25 maja br. przypada w niedzielę, z wnioskiem o dofinansowanie za kwiecień 2014 r. można wystąpić do 26 maja Jednocześnie wprowadzono zmiany w bloku informacyjnym formularzy INF-D- P i Wn-D w zakresie terminu składania wniosku i informacji. W druku INF-D-P dokonano zmian w objaśnieniach: nr 12 podane zostały odpowiednie (obowiązujące w danych okresach) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, od których są uzależnione maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. W objaśnieniu wskazano, że od 1 kwietnia bezprzedmiotowe jest wypełnianie pozycji dotyczącej wysokości minimalnego wynagrodzenia (poz. 50). Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie stosuje się już bowiem wskaźnikowego obliczania kwoty bazowej (będącej sumą iloczynów najniższego wynagrodzenia i mnożników stopnia i rodzajów niepełnosprawności), nr 13 zaktualizowano algorytm obliczania kwoty bazowej na 2013 r. oraz na 2014 r. Znowelizowane rozporządzenie obowiązuje od 1 kwietnia do 31 grudnia 2014 r. 0690b8f e5d-a06e-c PODSTAWA PRAWNA: 1 3 i załączniki nr 1 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w dniu oddania niniejszego numeru MPPiU do druku rozporządzenie oczekiwało na podpis ministra 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 241 MONITOR PPiU nr 7(247) 1 kwietnia 2014 r.

7 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 7 art. 26a 26c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz Urszula Kurowska specjalista z zakresu legislacji i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych >> zadłużenie, abolicja składkowa, działalność gospodarcza, ZUS 3. ZUS umorzy nieopłacone składki, jeżeli płatnik ureguluje zaległości niepodlegające umorzeniu Płatnikom składek, którzy w pierwszych miesiącach 2013 r. otrzymali decyzje z ZUS o wysokości zaległych zobowiązań niepodlegających umorzeniu w trybie ustawy o abolicji składkowej z tytułu m.in. finansowanych przez nich składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz na FEP, upływa obecnie 12-miesięczny termin na ich spłatę. Nieuregulowanie tych zobowiązań w podanym terminie spowoduje wydanie przez ZUS decyzji o odmowie anulowania długu podlegającego umorzeniu. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby trzecie lub spadkobiercy, na których została wydana decyzja o odpowiedzialności za zadłużenie, mogą do 15 stycznia 2015 r. skorzystać z tzw. abolicji składkowej. Po spełnieniu określonych warunków zaległości wobec ZUS za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. mogą zostać umorzone na mocy ustawy. Umorzeniu podlegają należności z tytułu: nieopłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe (w części finansowanej przez płatnika), nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz FP (za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne), odsetek za zwłokę (ale tylko od należności, które podlegają umorzeniu), opłaty prolongacyjnej, opłaty dodatkowej, kosztów upomnienia, opłaty egzekucyjnej (jeżeli dotyczyły należności podlegających umorzeniu). Dłużnik, który nie posiada zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, nie może ubiegać się o umorzenie zaległości tylko z ubezpieczenia zdrowotnego albo z Funduszu Pracy. Aby ubiegać się o umorzenie składek, płatnik powinien złożyć wniosek do jednostki terenowej ZUS. Po jego rozpatrzeniu ZUS wydaje decyzję określającą warunki umorzenia. Głównym warunkiem umorzenia zaległości jest nieposiadanie przez osobę uprawnioną zadłużenia niepodlegającego umorzeniu (np. składek finansowanych za pracowników) na dzień wydania decyzji lub spłata należności niepodlegających umorzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji. Jeżeli przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS o układ ratalny na część zadłużenia niepodlegającą umorzeniu, to termin spłaty będzie wynikać z zawartej umowy. MONITOR PPiU nr 7(247)

8 8 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! Dopiero po spełnieniu tych warunków wydawana jest decyzja o umorzeniu. Osoby, którym mija obecnie 12-miesięczny okres na spłatę pozostałych należności i nie dopełnią tego zobowiązania, muszą liczyć się z odrzuceniem przez ZUS wniosku o umorzenie zaległości. Jeśli tak się stanie, płatnik ma prawo ponownie zwrócić się z wnioskiem o umorzenie na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej. Ma na to czas do 15 stycznia 2015 r., a w przypadku osób, którym ZUS wydał decyzję o: odpowiedzialności spadkobiercy lub osoby trzeciej za zobowiązania płatnika, podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom lub która określa wysokość zadłużenia z tytułu składek niepodlegających umorzeniu termin ten wynosi 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji. Należy pamiętać, że okres, za który zostały umorzone składki na ubezpieczenia społeczne i ich kwota, nie zostaną uwzględnione przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych osób, którym przyznano taką ulgę. 593ccf49-7a1f-4c32-a3d8-d608c114e9ed PODSTAWA PRAWNA: art. 1 2 ustawy z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność Dz.U. z 2012 r., poz Agata Pinzuł specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziale personalnym, były wieloletni pracownik ZUS >> waloryzacja, świadczenie rehabilitacyjne 4. Świadczenie rehabilitacyjne przyznane w II kwartale 2014 r. powinno zostać zwaloryzowane Od 1 kwietnia 2014 r. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 105,8%. Wysokość każdego świadczenia rehabilitacyjnego, które zostanie przyznane między 1 kwietnia a 30 czerwca 2014 r. podlega waloryzacji tym wskaźnikiem. Podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego podlega waloryzacji, jeśli wskaźnik waloryzacji przekracza 100%. W sytuacji gdy wskaźnik jest niższy, do obliczenia wysokości przysługującego pracownikowi świadczenia rehabilitacyjnego należy przyjąć podstawę wymiaru obliczoną dla wcześniej wypłaconych świadczeń, bez ich waloryzacji. Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, a jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży 100% (art. 19 ust. 1 ustawy zasiłkowej), przeliczonej od dnia nabycia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji dla danego kwartału kalendarzowego (art. 19 ust. 2 ustawy zasiłkowej). Do waloryzacji podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego należy zastosować wskaźnik MONITOR PPiU nr 7(247) 1 kwietnia 2014 r.

9 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 9 waloryzacji obowiązujący w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień okresu wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego (art. 19 ust. 2 ustawy zasiłkowej). ZUS przyznał pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiące od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 r. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowiła kwota 5000 zł. Pracodawca musi zwaloryzować podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego wskaźnikiem waloryzacji obowiązującym od 1 kwietnia 2014 r. (105,8%). Podstawa wymiaru zasiłku wyniesie 5290 zł (5000 zł x 105,8%). Wyliczonej podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego nie waloryzuje się w kolejnych kwartałach, nawet jeżeli podstawa ta nie została wcześniej zwaloryzowana, ponieważ wskaźnik waloryzacji nie przekraczał 100%. ZUS przyznał pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowiła kwota 3890 zł. Pracodawca nie zwaloryzował podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego wskaźnikiem waloryzacji obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. (wynoszącym 97,6%), ponieważ był on niższy od 100%. ZUS przyznał pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne na okres kolejnych 6 miesięcy od 1 kwietnia 2014 r. Pracodawca zwaloryzował podstawę wymiaru zasiłku i za kwiecień wypłacił świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 3086,70 zł (3890 zł x 105,8% = = 4115,62 zł; 4115,62 zł : 30 x 75% x 30). Pracodawca postąpił nieprawidłowo, ponieważ nie powinien ponownie waloryzować podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego. Powinien wypłacić pracownikowi świadczenie w wysokości 2917,50 zł (3890 zł : 30 x 75% x 30). Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego należy obniżyć po upływie 3. miesiąca pobierania UWAGA! Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego świadczenia. Po tym okresie podstawa wymiaru waloryzuje się tylko raz. świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (poza wyjątkami wskazanymi w ustawie m.in. gdy świadczenie jest należne ubezpieczonej w czasie ciąży). fcc5ae14-265d-4198-b3f9-43d9007ad951 PODSTAWA PRAWNA: art ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa j.t. Dz.U z 2014 r., poz. 159 obwieszczenie Prezesa ZUS z 18 lutego 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 r. M.P. z 2014 r., poz. 166 obwieszczenie Prezesa ZUS z 19 listopada 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2014 r. M.P. z 2013 r., poz. 954 Katarzyna Kalata doktorantka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk z 10-letnim doświadczeniem w działach personalnych MONITOR PPiU nr 7(247)

10 O to pytają Kadrowi Eksperci radzą Anna Welsyng Joanna Skrobisz Marek Żochowski Grzegorz Ziółkowski Ewa Preis Beata Skrobisz-Kaczmarek Czy pracownica w ciąży może pracować w niedzielę Problem Zatrudniamy w jednostce budżetowej pracownicę w ciąży. Pracujemy od poniedziałku do piątku. Czy możemy zlecić pracę w niedzielę pracownicy w ciąży, ponieważ nie przygotowała w terminie bilansu? Odpowiedź Nie. Pracodawca samorządowy nie może zlecić pracownicy w ciąży pracy w niedzielę z uwagi na to, że będzie to dla niej praca w godzinach nadliczbowych. Uzasadnienie Pracowników samorządowych obowiązuje norma dobowa wynosząca 8 godzin i norma tygodniowa wynosząca przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której jest zatrudniony pracownik samorządowy, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta (art. 42 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych). Zasady tej nie należy jednak stosować do kobiet w ciąży (art. 42 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych). Dlatego nie mogą Państwo polecić pracy w niedzielę pracownicy w ciąży. Ponadto w przypadku pracowników samorządowych sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do lat 8 na pracę w godzinach nadliczbowych konieczna jest ich zgoda. Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze. Czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych może być udzielony na wniosek pracownika w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. Jeżeli z uwagi na brak możliwości udzielenia pracownikowi czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca wypłaca wynagrodzenie, to jest to tzw. normalne wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje systematycznie, czyli obejmujące wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat czy premię. Zasada ta odnosi się również do wynagrodzenia wypłacanego za pracę w dniu wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy. Pracownik samorządowy nie otrzymuje więc dodatków do wynagrodzenia za pracę nadliczbową. PODSTAWA PRAWNA: art. 42, art. 43 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U. Nr 223, poz. 1458; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 645 art ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy j.t. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 208 MONITOR PPiU nr 7(247) 1 kwietnia 2014 r.

11 II. AKTUALNOŚCI 11 Porady na trudne czasy Jeśli przedsiębiorca dokładnie określi przedmiot umowy o dzieło, uniknie jej zakwestionowania przez ZUS Decydując się na zawarcie umowy o dzieło przedsiębiorca musi uważać, aby jej charakter nie spełniał warunków właściwych dla umowy zlecenia. Jeżeli bowiem zawarta umowa będzie miała cechy właściwe dla umowy zlecenia, to ZUS może ją zakwestionować i wtedy przedsiębiorca będzie musiał zapłacić z tytułu zawarcia takiej umowy zaległe składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Aby uniknąć zakwestionowania umowy o dzieło przez ZUS, przedsiębiorca musi jak najszerzej opisać rezultat umowy o dzieło nie poprzestając na ustaleniach ustnych. Warto, by załącznikiem do umowy o dzieło była specyfikacja techniczna, projekt lub inny dokument szczegółowo charakteryzujący dzieło zob. Uznawanie umowy o dzieło za umowę zlecenia praktyczne wnioski z 11 najnowszych wyroków sądowych, str. 36 Pracodawca, który planuje zatrudnić absolwenta, może zaoszczędzić zawierając z nim umowę o praktyki Pracodawca może zawrzeć z praktykantem odpłatną lub nieodpłatną umowę o praktyki. Jeżeli praktyka będzie odbywana nieodpłatnie, świadczenie przysługujące praktykantowi z tego tytułu nie może przekraczać w 2014 r. kwoty 3360 zł. Wynagrodzenie w tej wysokości jest zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zob. Czy można zawrzeć umowę o praktyki absolwenckie z wynagrodzeniem wyższym niż 2-krotność minimalnej płacy, str. 57 Płatnik uniknie naliczenia odsetek za zwłokę od zaległych składek, gdy zawnioskuje o układ ratalny lub odroczy termin płatności Jeżeli płatnik mający trudności finansowe nie może opłacić w ustawowym terminie należności wobec ZUS, może wystąpić o udzielenie układu ratalnego lub odroczyć termin płatności. Skorzystanie z tego typu ulg powoduje brak naliczania odsetek w przypadku odroczenia terminu płatności lub zaprzestanie naliczania odsetek za zwłokę na dzień złożenia wniosku o rozłożenie zaległości na raty zob. Odroczenie terminu płatności lub zawarcia układu ratalnego korzyści dla pracodawcy, str. 64 Pracodawca nie będzie musiał dokonywać korekty dokumentów rozliczeniowych, jeżeli naliczy zasiłek w prawidłowej wysokości Pracodawca może pomniejszyć należne składki na ubezpieczenia społeczne o kwoty wypłaconych zasiłków. Jeżeli błędnie ustali kwotę zasiłku dla chorego pracownika i o jego wartość pomniejszy należne składki, będzie musiał dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych oraz pokryć niedopłatę składek wraz z odsetkami. Dlatego bardzo istotne jest prawidłowe naliczenie zasiłku chorobowego zob. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku 4 najczęstsze błędy w praktyce, str. 69 MONITOR PPiU nr 7(247)

12 12 II. AKTUALNOŚCI 1. Zmiany prawa weszły w życie r. Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 17 marca 2014 r. 14 marca 2014 r Zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi W ramach rehabilitacji społecznej organizowanej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być realizowane zajęcia terapeutyczne, zajęcia z psychologiem, zajęcia ruchowe oraz zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia. W zakresie realizacji zajęć kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego domu powinien ściśle współpracować z psychologiem, a także w miarę możliwości, za zgodą mieszkańca lub jego przedstawiciela ustawowego, z lekarzem psychiatrą lub neurologiem sprawującym specjalistyczną opiekę lekarską nad mieszkańcem domu. Zajęcia powinny być dokumentowane w dziennikach zajęć prowadzonych przez pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Ponadto w dziennikach zajęć powinny znaleźć się m.in. takie informacje, jak absencja mieszkańca w zajęciach i jej przyczyny, skracanie lub wydłużanie uczestnictwa w określonych zajęciach czy ocena współpracy z terapeutą. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Dz.U. z 27 lutego 2014 r., poz marca 2014 r Nowe obowiązki organów powołujących do zawodowej służby wojskowej Uchylony został przepis, zgodnie z którym student innej uczelni niż uczenia wojskowa kończący służbę kandydacką był powoływany do służby stałej kwestia ta została uregulowana w art. 11 ustawy z 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1355). Ze względu na to, że rozkaz dzienny jest dokumentem, który potwierdza fakty wynikające z innych aktów, a nie dokumentem kreującym kwestie związane z wyznaczeniem żołnierza na stanowisko służbowe, wskazano, że dzień stawienia się żołnierza w jednostce wojskowej, w której został wyznaczony na stanowisko służbowe, określa w rozkazie dziennym dowódca tej jednostki. Określono, że odmowa powołania żołnierza rezerwy lub funkcjonariusza służb mundurowych do zawodowej służby wojskowej następuje w formie rozkazu personalnego wydanego przez organ właściwy do powołania do zawodowej służby wojskowej, który jest doręczany żołnierzowi rezerwy lub funkcjonariuszowi oraz przesyłany do organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe. Ponadto, w związku ze zmianą zaszeregowania stanowisk służbowych oficerów młodszych i szeregowych oraz podoficerów, przyjęto, że w przypadku powołania żołnierza rezerwy do zawodowej służby wojskowej właściwy organ wojskowy wydaje decyzję o mianowaniu żołnierza na stopień wojskowy odpowiadający stopniowi etatowemu stanowiska służbo- MONITOR PPiU nr 7(247) 1 kwietnia 2014 r.

13 II. AKTUALNOŚCI 13 wego albo stopniowi wojskowemu, do którego ma być zaszeregowany. Określono również, że organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe w zależności od formy służby wojskowej, do której zostanie powołany żołnierz (funkcjonariusz), będzie informował wojskowego komendanta uzupełnień o stosownych przedsięwzięciach podjętych wobec tego żołnierza (funkcjonariusza). W załączniku do rozporządzenia, stanowiącym wzór kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej, usunięty został numer NIP. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Dz.U. z 28 lutego 2014 r., poz marca 2014 r Pomoc finansowa dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przedłużona do końca 2014 r. Osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (dzieckiem) przyznano pomoc finansową w wysokości 200 zł miesięcznie do grudnia 2014 r. Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu. Dotychczas pomoc ta przysługiwała w okresie od listopada 2011 r. do grudnia 2012 r. w wysokości 100 zł miesięcznie oraz od kwietnia 2013 r. do marca 2014 r. w wysokości 200 zł miesięcznie. Tak jak do tej pory, pomoc będzie przyznawana i wypłacana z urzędu przez organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta albo upoważnionego kierownika/pracownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego Dz.U. z 14 marca 2014 r., poz marca 2014 r Ramowe programy szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego Uaktualnione zostały, a także dostosowane do aktualnego poziomu techniki na statku, programy szkoleń w żegludze krajowej. Wymagania programowe w poszczególnych rodzajach żeglugi umieszczono w załącznikach 1 9 do rozporządzenia. Dotychczas różne programy szkoleń marynarzy znajdowały się w jednym rozporządzeniu, jednak w związku z rozłączną tematyką poszczególnych szkoleń i przeszkoleń oraz dużym zakresem tematycznym, jaki obejmują, rozdzielono je na kilka aktów wykonawczych. Programy szkoleń marynarzy w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej i przybrzeżnej zostały dostosowane do zmian wprowadzonych do załącznika Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht z 1978 r. (Dz.U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 ze zm.), zwanej Konwencją STCW, które weszły w życie 1 stycznia 2012 r. i obowiązują we wszystkich państwach będących jej stronami, w tym w Polsce. Rozporządzenie wdraża jednocześnie dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Dz.Urz. UE L 323 z 3 grudnia 2008 r., str. 33 ze zm.), która MONITOR PPiU nr 7(247)

14 14 II. AKTUALNOŚCI wymaga, aby marynarze służący na statkach w żegludze międzynarodowej byli wyszkoleni na poziomie wymaganym Konwencją STCW. Dla osób, które ukończyły szkolenia na dotychczasowych zasadach, zastosowano odpowiedni okres przejściowy, pozwalający na zastosowanie wymagań egzaminacyjnych dostosowanych do tych właśnie szkoleń. Okres ten został określony do 1 lipca 2014 r., czyli 1 rok od rozpoczęcia szkoleń według zmienionej Konwencji STCW. Zastosowanie terminu przejściowego pozwoli takim osobom ukończyć szkolenie oraz zdać egzamin na doczasowych zasadach. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego Dz.U. z 3 marca 2014 r., poz marca 2014 r Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości Czas trwania praktyki zawodowej dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych został skrócony z 12 do 6 miesięcy. W związku z tym wprowadzono obowiązek sporządzenia 6 (wybieranych spośród 8) projektów operatów szacunkowych (dotychczas wymagane było sporządzenie 15 projektów operatów). Właściwą organizację praktyki, możliwość dokonania oględzin nieruchomości oraz możliwość zapoznania się ze sposobem korzystania z rejestrów ewidencji zawierających dane wykorzystywane przy szacowaniu nieruchomości zapewnia kandydatowi prowadzący praktykę zawodową. W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego kandydat, który zda egzamin pisemny, składa do ministra właściwego ds. budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wniosek o nadanie uprawnień zawodowych, w którym wskazuje wybrany termin postępowania kwalifikacyjnego oraz wybrany tryb części ustnej egzaminu. W przypadku osób, które rozpoczęły praktykę zawodową przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dokumentami potwierdzającymi odbycie praktyki zawodowej są dokumenty określone w przepisach obowiązujących w dniu rozpoczęcia praktyki zawodowej. W przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, wszczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, do rozpatrzenia tego wniosku stosuje się przepisy dotychczasowe. Zmiany wynikają z potrzeby uwzględnienia rozwiązań przyjętych w ustawie z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r., poz. 829). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości Dz.U. z 17 marca 2014 r., poz marca 2014 r Wykluczenie z komorniczego egzaminu konkursowego Jeżeli kandydat na aplikację komorniczą będzie korzystał w trakcie egzaminu z tekstów aktów prawnych, komentarzy czy orzecznictwa, przewodniczący komisji egzaminacyjnej wykluczy go z egzaminu konkursowego. Przed zmianą przepisów zdający mógł w trakcie egzaminu korzystać z tych pomocy, co pozostawało w sprzeczności z art. 29g ust. 3 MONITOR PPiU nr 7(247) 1 kwietnia 2014 r.

15 II. AKTUALNOŚCI 15 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2012 r. Nr 231, poz. 1376; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1513). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego Dz.U. z 4 marca 2014 r., poz marca 2014 r Postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych Określono, że w skład Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przeprowadzającej postępowanie wyjaśniające w stosunku do rzeczoznawców majątkowych wchodzą przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz pozostali członkowie (dotychczas obowiązujące rozporządzenie dotyczyło również pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, a w skład komisji, oprócz przewodniczącego i członków, wchodziło trzech wiceprzewodniczących, odpowiednio dla sekcji: rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości). Wskazano, że rzeczoznawca majątkowy, który ustanowił obrońcę, jest zobowiązany zawiadomić komisję o jego ustanowieniu najpóźniej w dniu pierwszego posiedzenia komisji (dotychczas w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o posiedzeniu). Jeśli rzeczoznawca odmówi podpisania protokołu z przebiegu posiedzenia komisji, w protokole umieszcza się stosowną informację. Określono, że przewodniczącemu komisji lub jego zastępcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 600 zł za każdą przygotowaną sprawę będącą przedmiotem postępowania wyjaśniającego (dotychczas przewodniczący miał prawo do miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 800 zł, a wiceprzewodniczący otrzymywał 500 zł za każdą przygotowaną sprawę będącą przedmiotem postępowania wyjaśniającego). Natomiast za rozpatrzenie spraw w postępowaniu wyjaśniającym wynagrodzenie wynosi: 800 zł za sprawę dla przewodniczącego zespołu (bez zmian), 600 zł za sprawę dla członka zespołu (dotychczas po 400 zł) i 400 zł za sprawę dla obrońcy z urzędu (bez zmian). Tak jak dotychczas, wynagrodzenia te wypłaca się po zakończeniu postępowania wyjaśniającego i przekazaniu dokumentacji ministrowi właściwemu ds. budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Dotychczasowe przepisy w zakresie wysokości wynagrodzenia członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej stosuje się do spraw, które do 31 grudnia 2013 r. zostały przekazane przez ministra właściwego ds. budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych Dz.U. z 4 marca 2014 r., poz marca 2014 r Szkolenie operatorów numerów alarmowych w systemie powiadamiania ratunkowego Na potrzeby szkolenia operatorów numerów alarmowych w systemie powiadamiania ratunkowego ośrodek szkolący (tj. wojewoda lub podmiot, któremu powierza się MONITOR PPiU nr 7(247)

16 16 II. AKTUALNOŚCI przeprowadzenie szkolenia i egzaminowania operatorów numerów alarmowych) jest zobowiązany zapewnić bazę dydaktyczną oraz kadrę wykładowców i instruktorów. Kierownik centrum powiadamiania ratunkowego lub jego zastępca będzie przesyłał do ośrodka szkolącego listę osób wymagających szkolenia operatorów numerów alarmowych, w tym szkolenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do dalszego sprawowania tej funkcji. Wykładowcą lub instruktorem mogą być: osoby posiadające co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi zgłoszeń alarmowych w systemie powiadamiania ratunkowego, działań ratowniczych, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zagadnień określonych w ramowych programach szkolenia operatorów numerów alarmowych, lekarz systemu, pielęgniarka systemu albo ratownik medyczny, którzy posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych, a także psycholog, który posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie związanym z interwencjami kryzysowymi. Dotychczas szkolenia operatorów numerów alarmowych prowadziły osoby mające 3-letnie doświadczenie zawodowe w odpowiednim zakresie. Egzamin przeprowadza 3-osobowa komisja, w skład której wchodzą: kierownik centrum powiadamiania ratunkowego albo jego zastępca (jako przewodniczący), przedstawiciel ośrodka szkolącego i psycholog. Zadaniem ośrodka szkolącego jest opracowywanie na dany rok projektu planu pracy komisji, uzgadnianie go ze wszystkimi wojewodami, którzy delegują kierowników centrów powiadamiania ratunkowego lub ich zastępców do pracy w komisji i przedstawianie do zatwierdzenia ministrowi właściwemu ds. administracji publicznej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu będzie udział we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych objętych programem ramowym i szczegółowym. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W załącznikach nr 1 i 2 określono rodzaje zajęć dydaktycznych i ich wymiar czasowy odpowiednio dla ramowego programu szkolenia operatorów alarmowych oraz ramowego programu szkolenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do dalszego wykonywania pracy na tym stanowisku. W załączniku nr 3 określono wzór certyfikatu operatora numerów alarmowych. Uregulowania w powyższym zakresie zostały określone z uwzględnieniem konieczności zapewnienia operatorom numerów alarmowych jednakowego poziomu wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia, co jest istotne zwłaszcza w związku z planowaną pełną zastępowalnością odbierania zgłoszeń alarmowych w centrach powiadamiania ratunkowego. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 21 lutego 2014 r. w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych Dz.U. z 4 marca 2014 r., poz marca 2014 r Opiniowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej Wskazano, że okresami uzasadniającymi możliwość przesunięcia terminu opiniowania funkcjonariusza Straży Granicznej są okresy przebywania funkcjonariusza na urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. MONITOR PPiU nr 7(247) 1 kwietnia 2014 r.

17 II. AKTUALNOŚCI 17 Określono, że opinię służbową dotyczącą funkcjonariusza w okresie służby przygotowawczej sporządza się nie później niż: 90. dnia po upływie pierwszego roku służby, 30. dnia przed upływem drugiego roku służby, a także 90. dnia przed mianowaniem na stałe (dotychczas taka opinia była sporządzana na 30 dni przed upływem każdego roku służby oraz przed mianowaniem na stałe). Z terminów opiniowania jednoznacznie wyłączono opiniowanie dokonane przed wystąpieniem z wnioskiem o przedterminowe zatarcie kary. Nową przesłanką przesunięcia terminu opiniowania jest okres zwolnienia od zajęć służbowych w przypadku pełnienia przez funkcjonariusza wyłącznie funkcji związkowych, a rezygnacji z opiniowania powołanie go na wyższe stanowisko służbowe (wówczas opinia znajduje się we wniosku o powołanie). Ponadto, ze względu m.in. na złożoną strukturę jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, jednoznacznie zdefiniowano, że wyższym przełożonym właściwym do rozpatrzenia odwołania od opinii służbowej jest Komendant Główny Straży Granicznej, kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komendant oddziału, ośrodka szkolenia, ośrodka, placówki oraz dywizjonu Straży Granicznej. Ostateczną opinię służbową włącza się do akt osobowych, z wyjątkiem opinii służbowej wydanej w przypadku opiniowana przed wystąpieniem z wnioskiem o przedterminowe zatarcie kary dyscyplinarnej. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej Dz.U. z 7 marca 2014 r., poz kwietnia 2013 r Zmiany we wzorach dokumentów ZUS Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe kody tytułów ubezpieczenia dla osób pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne lub emeryturę pomostową. Są to następujące kody: osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej, osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej, osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Wprowadzenie nowych kodów ma na celu prawidłową identyfikację osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych, zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L 200 z r. Kody te będą używane przy rozliczeniach wyłącznie przez ZUS. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych MONITOR PPiU nr 7(247)

18 18 II. AKTUALNOŚCI korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów Dz.U. z 18 września 2013 r., poz Zmiany w dokumentach ZUS szczegółowo omówiliśmy w numerze 20/2013 MPPiU w artykule Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r. 13 kwietnia 2014 r Postępowanie dyscyplinarne wobec policjantów Określono, że obieg dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów prowadzi się w taki sposób, aby ich treść nie była udostępniona osobom niepowołanym. Dokumenty te można przekazywać bezpośrednio, za pośrednictwem innych funkcjonariuszy lub pracowników Policji, przesyłką listową lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Przełożony dyscyplinarny i wyższy przełożony dyscyplinarny zostali zobowiązani do badania swojej właściwości przed podjęciem czynności w sprawach dyscyplinarnych, a w przypadku stwierdzenia braku właściwości do przekazania sprawy odpowiednio uprawnionemu przełożonemu dyscyplinarnemu albo wyższemu przełożonemu dyscyplinarnemu. Na rzecznika dyscyplinarnego nałożono obowiązek występowania z wnioskiem do przełożonego dyscyplinarnego w przypadkach, gdy zajdzie konieczność zmiany lub uzupełnienia zarzutów. Ponadto określono tryb postępowania w sytuacji złożenia odwołania lub zażalenia, a także uregulowano postępowanie rzecznika dyscyplinarnego w takim przypadku. Szczegółowo uregulowano obieg dokumentów, który ma zapewnić sprawny przebieg postępowania dyscyplinarnego, a także umożliwić szybsze prowadzenie postępowań dyscyplinarnych oraz zagwarantować jednolitość czynności wykonywanych przez rzeczników dyscyplinarnych. Pomocne w tym mają być również nowe wzory postanowień i pozostałych dokumentów, które są sporządzane w toku postępowania. We wzorach stanowiących załączniki do rozporządzenia uwzględniono zmiany wprowadzone w nowelizacji ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687; ost. zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 24), zunifikowano ich treść oraz wyeliminowano błędy w podstawach prawnych i pouczeniach. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów Dz.U. z 13 marca 2014 r., poz W Sejmie Prace nad ustawami na 63. posiedzeniu Sejmu w dniach r Aktywizacja urzędów pracy i bezrobotnych Sejm uchwalił nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Przyjęte zmiany mają przyczynić się do wzrostu zatrudnienia poprzez lepsze dostosowanie ofert urzędów pracy do potrzeb bezro- MONITOR PPiU nr 7(247) 1 kwietnia 2014 r.

19 II. AKTUALNOŚCI 19 botnych i ściślejszą współpracę urzędów z pracodawcami, gminami oraz agencjami zatrudnienia. Urzędy pracy będą ustalać profile pomocy dostosowane do potrzeb i możliwości konkretnego bezrobotnego. Nowelizacja zmienia także zasady ustalania wysokości środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie. Będą one uzależnione od efektywności działań aktywizacyjnych. Wprowadzone rozwiązania mają przyczynić się do tworzenia miejsc pracy i ponownego zatrudnienia powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka, młodych pracowników oraz bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Są to m.in. granty na telepracę, świadczenia aktywizacyjne, trójstronne umowy szkoleniowe, a także bony stażowe i szkoleniowe. Ustawa z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw status dokumentu nr 1949, ustawa przekazana do Senatu 2.2. Zmiany w funkcjonowaniu wojskowych sił rezerwy Uchwalone przez Sejm przepisy mają zwiększyć atrakcyjność służby i udoskonalić funkcjonowanie Narodowych Sił Rezerwowych. Wprowadzono m.in. regulacje, zgodnie z którymi za każdy dzień ćwiczeń lub okresowej służby wojskowej żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych zamiast 1/30 otrzymają 1/21 dwuipółkrotnej średniej miesięcznej pensji w sektorze przedsiębiorstw. Uposażenie będzie wypłacane według stanowiska służbowego (dotychczas według stopnia wojskowego). Zostanie również wprowadzony dodatek motywacyjny za posiadanie klasy kwalifikacyjnej. Ponadto ma zostać wydłużony maksymalny czas służby w Narodowych Siłach Rezerwowych. Limit będzie stanowiła granica wieku odpowiednia dla stopnia wojskowego 50 lat dla szeregowych i 60 lat dla podoficerów i oficerów (dotychczas maksymalny czas służby wynosił 15 lat). Wprowadzono również rozwiązania umożliwiające podnoszenie przez żołnierzy rezerwy kwalifikacji, które byłyby przydatne w wojsku. Umożliwiono też zmianę kontraktu i stanowiska służbowego żołnierza rezerwy bez konieczności ponownego przeprowadzania procedury weryfikacyjnej. Ustawa upraszcza także system wypłacania rekompensat dla pracodawców w związku z koniecznością znalezienia zastępstwa za pracownika, który podjął służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych. Ustawa z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw status dokumentu nr 1992, ustawa przekazana do Senatu 2.3. Mniejsze wynagrodzenie chorobowe dla wymiaru sprawiedliwości Znowelizowane przez Sejm przepisy obniżają ze 100% do 80% wynagrodzenie za okres zwolnienia lekarskiego prokuratorów, sędziów sądów powszechnych, sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów wojskowych, wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także asesorów prokuratury. Prokuratorzy i sędziowie przebywający na zwolnieniu lekarskim zachowają prawo do 100% wynagrodzenia, jeśli ulegną wypadkowi przy pracy albo w drodze do pracy lub z pracy, MONITOR PPiU nr 7(247)

20 20 II. AKTUALNOŚCI gdy choroba będzie przypadać w okresie ciąży oraz w przypadku choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywania czynności zawodowych. Ustawa z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym status dokumentu nr 1502, ustawa przekazana do podpisu prezydenta Szczegółowo na temat zmian napiszemy w następnym numerze MPPiU 3. Projekty Na podstawie projektów przyjętych przez Radę Ministrów 4 marca 2014 r Zmiany w składkach ubezpieczeniowych zleceniobiorców, członków rad nadzorczych i rolników W przypadku umowy zlecenia składki emerytalna i rentowa mają być pobierane od kwoty równej co najmniej wartości pensji minimalnej. Składki będą pobierane od jednej umowy (której wartość jest równa lub przekracza pensję minimalną) albo od kilku umów (których łączna wartość jest równa lub przekracza wynagrodzenie minimalne). Ponadto obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi zostaną objęci wszyscy członkowie rad nadzorczych, pobierający z tego tytułu wynagrodzenie, bez względu na to, czy podlegają ubezpieczeniom z innych tytułów (np. od umowy zlecenia) lub czy pobierają emerytury i renty. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla takich osób będzie stanowił przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem byłby podmiot, w którym działa rada nadzorcza. Zmiany dotyczą także rolników i ich domowników. Jeśli równolegle z prowadzeniem działalności rolniczej podejmą dodatkową pracę na umowę zlecenia, będą mogli być ubezpieczeni podwójnie obowiązkowo w ZUS i dobrowolnie w KRUS. Warunkiem będzie osiągnięcie miesięcznego przychodu z umowy zlecenia nie większego niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2014 r. nie więcej niż 840 zł miesięcznie). Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw przyjęty przez Radę Ministrów, skierowany do Sejmu Oprac. Anna Seroczyńska A C INFORorganizerze MONITOR PPiU nr 7(247) 1 kwietnia 2014 r.

15 kwietnia 2014 nr 8(248) NOWOŚĆ! Sposób na płace: Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki

15 kwietnia 2014 nr 8(248) NOWOŚĆ! Sposób na płace: Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki dwutygodnik www.mp.infor.pl 15 kwietnia 2014 nr 8(248) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Pamiętaj o prenumeracie na 2014 r.! www.sklep.infor.pl Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE NOWOŚĆ! Sposób na płace:

Bardziej szczegółowo

MONITOR. prawa pracy i ubezpieczeń. 5 lipca 2015 nr 13/14(277/278) dwutygodnik

MONITOR. prawa pracy i ubezpieczeń. 5 lipca 2015 nr 13/14(277/278) dwutygodnik stan prawny na dzień 24 czerwca 2015 r. Wypróbuj za darmo s Bezpłatne szkolenie z certyfikatem! Sprawdź na www.platformaszkolen.infor.pl dwutygodnik 5 lipca 2015 nr 13/14(277/278) MONITOR prawa pracy i

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATKI: Płace i rozliczenia Roczna korekta dokumentacji ZUS do 30 kwietnia 2014 r. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2014 z komentarzem TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X

Bardziej szczegółowo

1 grudnia 2014 nr 23(263) MONITOR. Ściągakadrowego:Minimalne wynagrodzenie w 2015 r. i świadczenia od niego zależne

1 grudnia 2014 nr 23(263) MONITOR. Ściągakadrowego:Minimalne wynagrodzenie w 2015 r. i świadczenia od niego zależne dwutygodnik 1 grudnia 2014 nr 23(263) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych Z PRZYKŁADAMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE www.inforfk.pl Prawo pracy, ZUS, PIT, PFRON zm!any W 2015

Bardziej szczegółowo

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR dwutygodnik 15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus 9 771731 996405 5 1 Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE W tym numerze dodatki: Ściąga

Bardziej szczegółowo

20 marca 2015 nr 6(270) MONITOR

20 marca 2015 nr 6(270) MONITOR Wypróbuj za darmo Bezpłatne szkolenie z certyfikatem! Sprawdź na www.platformaszkolen.infor.pl dwutygodnik 20 marca 2015 nr 6(270) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych

Bardziej szczegółowo

1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) dodatki: ZUS czy OFE? dodatek internetowy dostępny na www.mp.infor.pl Wskaźniki i stawki

1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) dodatki: ZUS czy OFE? dodatek internetowy dostępny na www.mp.infor.pl Wskaźniki i stawki dwutygodnik 1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl INDEKS 369691 cena 49,80 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1731-996X Z PRZYKŁADAMI

Bardziej szczegółowo

15 marca 2014 nr 6(246)

15 marca 2014 nr 6(246) dwutygodnik www.mp.infor.pl 15 marca 2014 nr 6(246) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE l Sposób na płace: Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów pracowników spis treści:

Bardziej szczegółowo

15 września 2014 nr 18(258)

15 września 2014 nr 18(258) dwutygodnik 15 września 2014 nr 18(258) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl INDEKS 369691 cena 24,90 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1731-996X Z AMI ZUS PRAWO

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Postępowanie przy ubieganiu się o pomoc z urzędu pracy TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 17 czerwca 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym 5% VAT) Serwis

Bardziej szczegółowo

1 sierpnia 2014 nr 15(255)

1 sierpnia 2014 nr 15(255) dwutygodnik 1 sierpnia 2014 nr 15(255) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl spis treści: Z PRZYKŁADAMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ!

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 15 (959) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 15 (959) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Oddawanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 15 kwietnia 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym 5% VAT) Serwis

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 1 (993) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze. Płace i rozliczenia

Serwis PP 1 (993) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze. Płace i rozliczenia W tym numerze DODATKI: Prawo w jednostkach budżetowych Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z uzyskaniem lub utratą przez pracownika mandatu radnego Płace i rozliczenia Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 7 (951) Prawno-Pracowniczy. DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Dyscyplinowanie pracowników procedura nakładania kar porządkowych

Serwis PP 7 (951) Prawno-Pracowniczy. DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Dyscyplinowanie pracowników procedura nakładania kar porządkowych W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Dyscyplinowanie pracowników procedura nakładania kar porządkowych TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 18 lutego 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym

Bardziej szczegółowo

rekomenduje Encyklopedia 400 pojęć kadr i płac kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa

rekomenduje Encyklopedia 400 pojęć kadr i płac kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa rekomenduje Encyklopedia kadr i płac 400 pojęć kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa DYREKTOR PIONU WYDAWNICZEGO Marzena Nikiel Z-CA DYREKTORA PIONU WYDAWNICZEGO Agata Eichler OPRACOWAŁ ZESPÓŁ:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 33 (977) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 33 (977) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Kierowanie pracowników na dokształcanie instrukcje dla pracodawców TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 2 września 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym

Bardziej szczegółowo

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ zus podatki prawo pracy dokumentacja Płacowo-Kadrowy P R Z E G L Ą D STYCZEŃ 2011 NR 27 ISSN 1898-6714 AKTUALNOŚCI Trzech Króli czy faktycznie będzie więcej wolnego dla pracowników? 1 Nowe druki ZUS ZLA

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika MONITOR ISSN 2299-5048 SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA I WŁAŚCIWE DECYZJE nr 4 (8) kwiecień 2013 KADROWO 91680101303_04 Spis treści PORADY I KOMENTARZE Uzupełnienie etatu... 1 Przeniesienie nauczyciela za zgodą

Bardziej szczegółowo

Warsztaty - wprowadzenie do tematu

Warsztaty - wprowadzenie do tematu 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Bohaterów Modlina 44 Warszawa, dnia 30 listopada 2014 r. Warsztaty - wprowadzenie do tematu Zasady zgłaszania danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zapisy na kontach

Bardziej szczegółowo

Działalność Biura Prawnego w okresie istnienia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

Działalność Biura Prawnego w okresie istnienia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Działalność Biura Prawnego w okresie istnienia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Autorzy: Magdalena Woźniak Marcin Sroka Bożena Szilder Ewelina Żytniak Justyna Sekuła Podstawą działania urzędów pracy była

Bardziej szczegółowo

Sposób na płace. Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki. dodatek nr 7. nr 8(248) 15.04.2014

Sposób na płace. Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki. dodatek nr 7. nr 8(248) 15.04.2014 nr 8(248) 15.04.2014 dodatek nr 7 Sposób na płace Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki I. Stosowanie kosztów uzyskania przychodów... 2. Koszty.uzyskania.przychodów.ze.stosunku.pracy...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Przedsiębiorca w kontaktach z ZUS GAZETY PRAWNEJ. Temat na zamówienie

PORADNIK. Przedsiębiorca w kontaktach z ZUS GAZETY PRAWNEJ. Temat na zamówienie NR 14 (828) 8 14 kwietnia 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Przedsiębiorca w kontaktach z ZUS Wycena świadczeń w naturze

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Zakład Ubezpieczeń Społecznych UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Warszawa 2012 Opracowanie Anna Siporska Departament Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014 Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014 rekomenduje 130 istotnych zmian komentarze ekspertów przejrzyste tabele Prezent dla Prenumeratorów SPIS TREŚCI 2 I. PRAWO PRACY 1. KODEKS

Bardziej szczegółowo

FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41

FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41 PAŹDZIERNIK/2014 FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO rzetelne księgi rachunkowe bezbłędne sprawozdania efektywne zarządzanie finansami Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS ZUS

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015 rekomenduje dwytygodnik Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015 143 istotne zmiany komentarze ekspertów przejrzyste tabele 9 771731 996542 0 2 SPIS TREŚCI 2 I. PRAWO PRACY 1.

Bardziej szczegółowo