1 kwietnia 2014 nr 7(247)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 kwietnia 2014 nr 7(247)"

Transkrypt

1 dwutygodnik 1 kwietnia 2014 nr 7(247) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatki: Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE l Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2014 z komentarzem l Wskaźniki i stawki spis treści: Pamiętaj o prenumeracie na 2014 r.! i. O TYM MUSiSZ WiEDZiEĆ! 1. Czy trzeba płacić składki i podatek od przekazanych pracownikom bonów z okazji świąt Wielkiejnocy Nowy termin składania wniosku do PFRON o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ZUS umorzy nieopłacone składki, jeżeli płatnik ureguluje zaległości niepodlegające umorzeniu Świadczenie rehabilitacyjne przyznane w II kwartale 2014 r. powinno zostać zwaloryzowane Eksperciradzą. Czy pracownica w ciąży może pracować w niedzielę ii. AKTUALNOŚCi Poradynatrudneczasy Jeśli przedsiębiorca dokładnie określi przedmiot umowy o dzieło, uniknie jej zakwestionowania przez ZUS Pracodawca, który planuje zatrudnić absolwenta, może zaoszczędzić zawierając z nim umowę o praktyki Płatnik uniknie naliczenia odsetek za zwłokę od zaległych składek, gdy zawnioskuje o układ ratalny lub odroczy termin płatności Pracodawca nie będzie musiał dokonywać korekty dokumentów rozliczeniowych, jeżeli naliczy zasiłek w prawidłowej wysokości Zmianyprawa weszływżycie r Zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Nowe obowiązki organów powołujących do zawodowej służby wojskowej INDEKS cena 24,90 zł (w tym 5% VAT) ISSN X ciąg dalszy spisu treści na następnej stronie >

2 POlEcaMy! W 2014 r. w MONITORZE prawa pracy i ubezpieczeń m.in.: Zmiany w zasadach pomocy dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne Ustalenie przychodu z nieodpłatnych świadczeń dla pracowników zmiany w opodatkowaniu Zmiany w wynagradzaniu nauczycieli za egzaminowanie maturzystów Nowe zasady oskładkowania umów zlecenia Wypełnianie i korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych Rewolucyjne zmiany w zakresie dokumentowania niezdolności do pracy e-zwolnienia Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta: tel , (22) , Pomoc finansowa dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przedłużona do końca 2014 r Ramowe programy szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości Wykluczenie z komorniczego egzaminu konkursowego Postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych Szkolenie operatorów numerów alarmowych w systemie powiadamiania ratunkowego Opiniowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej Zmiany we wzorach dokumentów ZUS Postępowanie dyscyplinarne wobec policjantów WSejmie Aktywizacja urzędów pracy i bezrobotnych Zmiany w funkcjonowaniu wojskowych sił rezerwy Mniejsze wynagrodzenie chorobowe dla wymiaru sprawiedliwości Projekty Zmiany w składkach ubezpieczeniowych zleceniobiorców, członków rad nadzorczych i rolników Najnowszeorzecznictwo Pracownik może uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy bez sporządzania protokołu powypadkowego iii. TEMAT NUMERU 1. Wyznaczaniedodatkowegodniawolnegozaświęto,któreprzypadawsobotę Święta ustawowo wolne od pracy Inne święta Termin udzielania wolnego za święto przypadające w sobotę Sposób oddawania dnia wolnego Czy wszyscy muszą mieć wolne w tym samym terminie Dzień wolny a choroba pracownika Święto a choroba pracownika Niepełnoetatowcy Udzielanie dnia wolnego dla pracowników sfery budżetowej Odpowiedzi na pytania Czytelników... 30

3 POLECAMY! m.in.: W 2014 r. w MONITORZE prawa pracy i ubezpieczeń dodatki specjalnie na życzenie Czytelników Ustawa o zwolnieniach grupowych 2014 z komentarzem Urlopy wypoczynkowe w pytaniach i odpowiedziach Ustawa zasiłkowa 2014 z komentarzem Obowiązki pracodawcy na przełomie roku Nowe zasady dofinansowania wynagrodzeń pracowników z budżetu państwa Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta: tel , (22) , IV. JAK SPORZĄDZIĆ DOKUMENT 1. Sporządzanie porozumienia o wydłużeniu okresu rozliczeniowego V. PRAWO PRACY 1. Uznawanie umowy o dzieło za umowę zlecenia praktyczne wnioski z 11 najnowszych wyroków sądowych Jak rozliczyć czas pracy pracownika, który rozwiązał umowę o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego Czy rodzina zmarłego pracownika może wystąpić z żądaniem sprostowania świadectwa pracy VI. WYNAGRODZENIA 1. Oświadczenie pracownika o okolicznościach mających wpływ na wysokość świadczeń z tytułu podróży służbowej Czy wynagrodzenie jest wypłacone w terminie, jeżeli zlecenie przelewu pensji następuje w dniu ustalonym jako dzień jej wypłaty Czy można zawrzeć umowę o praktyki absolwenckie z wynagrodzeniem wyższym niż 2-krotność minimalnej płacy VII. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 1. Warunki przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego Odroczenie terminu płatności składek lub zawarcie układu ratalnego korzyści dla pracodawcy Kiedy pakiety medyczne dla zleceniobiorców i pracowników są wyłączone z oskładkowania VIII. ZASIŁKI 1. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku 4 najczęstsze błędy w praktyce Prawidłowe ustalanie okresu wyczekiwania Czy pracownik z wynagrodzeniem niższym niż minimalne wykonujący zlecenie w innej firmie nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego z obu tytułów IX. EMERYTURY I RENTY 1. Czy aby ZUS wypłacał emeryturę, trzeba zaprzestać prowadzenia działalności

4 4 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! >> bony, prezent, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1. Czy trzeba płacić składki i podatek od przekazanych pracownikom bonów z okazji świąt Wielkiejnocy PROBLEM Na początku kwietnia br. z okazji świąt Wielkiejnocy pracownicy naszej firmy otrzymają bony świąteczne. Będą one finansowane w równych częściach z zfśs i ze środków obrotowych. Czy w takim przypadku bony będą podlegały opodatkowaniu? Czy trzeba od nich potrącić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? RADA Od wartości bonów w części sfinansowanej z zfśs (które powinny być rozdawane pracownikom z uwzględnieniem kryterium socjalnego) nie należy naliczać składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne. Jednak bony finansowane ze środków obrotowych należy oskładkować. W każdym przypadku wartość bonów będzie stanowić podstawę naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. UZASADNIENIE Wręczane pracownikom z okazji świąt bony towarowe (świąteczne) stają się przychodem ze stosunku pracy w miesiącu, w którym faktycznie zostaną one przekazane uprawnionym osobom. O sposobie rozliczenia bonów towarowych decyduje źródło ich finansowania. Bony towarowe zakupione przez pracodawcę ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są zwolnione z oskładkowania w pełnej wysokości i bez ograniczenia kwotowego ( 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dalej rozporządzenie składkowe). Warunkiem tego zwolnienia jest to, aby bony stanowiły pomoc socjalną i były przyznawane zgodnie z regulaminem zfśs. Przekazując pracownikom bony towarowe trzeba brać pod uwagę tzw. kryterium socjalne, czyli sytuację życiową, rodzinną i materialną zatrudnionych UWAGA! osób. Nie powinno się przyznawać wszystkim pracownikom bonów o jednakowej wysokości. Bony towarowe zakupione przez pracodawcę ze Jeśli zakład pracy przy rozdawaniu bonów nie środków zfśs są zwolnione ze składek ZUS w pełnej wysokości. uwzględni kryterium socjalnego, wówczas należy uznać, że nie spełniono wymagań narzuconych ustawą o zfśs, co z kolei będzie się wiązać z koniecznością naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 16 września 2009 r. (I UK 121/09, OSNP 2011/9 10/133). Wartość bonów towarowych w każdym przypadku jest opodatkowana. Ustawa o pdof przewiduje wyłączenie z podatku wartości rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez zatrudnionego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zfśs lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym MONITOR PPiU nr 7(247) 1 kwietnia 2014 r.

5 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 5 kwoty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są jednak bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof). UWAGA! Od bonów zakupionych ze środków obrotowych firmy pracodawca powinien potrącić składki ZUS. Spółka akcyjna, biorąc pod uwagę sytuację materialną swoich pracowników, w kwietniu 2014 r. przyzna im bony towarowe, które będą finansowane w równych częściach zarówno z zfśs, jak i ze środków obrotowych. Jednemu z pracowników, zarabiającemu miesięcznie 3000 zł brutto, przekazano bony na łączną kwotę 400 zł (200 zł finansowane z zfśs, a pozostała część ze środków obrotowych). Wyliczenie jego pensji za kwiecień 2014 r. będzie wyglądać następująco: Lista płac za kwiecień 2014 r. Wartość w zł Kwota wynagrodzenia brutto z tytułu umowy o pracę 3000,00 Wartość bonów finansowanych z zfśs 200,00 Wartość bonów finansowanych ze środków obrotowych 200,00 Łączny przychód pracownika osiągnięty w miesiącu 3400,00 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 3200,00 Składka na ubezpieczenie emerytalne (3200 zł x 9,76%) 312,32 Składka na ubezpieczenia rentowe (3200 zł x 1,5%) 48,00 Składka na ubezpieczenie chorobowe (3200 zł x 2,45%) 78,40 Suma składek na ubezpieczenia społeczne 438,72 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (3200 zł 438,72 zł) 2761,28 Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona (2761,28 zł x 9%) 248,52 Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (2761,28 zł x 7,75%) 214,00 Koszty uzyskania przychodu 111,25 Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnego złotego (3000 zł zł zł 438,72 zł 111,25 zł) 2850,00 po zaokrągleniu Zaliczka na podatek (2850 zł x 18%) 46,33 zł 466,67 Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnego złotego (466,67 zł 214 zł) 253,00 po zaokrągleniu Kwota do wypłaty (3000,00 zł 438,72 zł 248,52 zł 253,00 zł) 2059,76 PODSTAWA PRAWNA: 91a3c2c0-c5a8-433a-903f-99994e6afda7 art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 312 art. 5 ust. 2, art. 5c, art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 592; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. M.P. Nr 15, poz ust. 1 pkt 19, pkt 20, 5 ust. 2 i ust. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe j.t. Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860 Mariusz Pigulski ekspert ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, doświadczony autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej MONITOR PPiU nr 7(247)

6 6 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! >> zmiany prawa, informacja PFRON, deklaracja PFRON 2. Nowy termin składania wniosku do PFRON o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Pracodawcy, którzy zatrudniają niepełnosprawnych pracowników, mogą o 5 dni dłużej (tj. do 25. dnia następnego miesiąca) składać dokumenty o dofinansowanie do wynagrodzeń tych osób z PFRON. Po raz pierwszy nowy termin będzie obowiązywał przy ubieganiu się o wsparcie za kwiecień 2014 r. w maju 2014 r. Dotychczas pracodawca składał do PFRON wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-D) oraz miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P) w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Począwszy od miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych należ- UWAGA! Pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników począwszy mógł składać wniosek i informację do 25. dnia nego za kwiecień 2014 r. pracodawca będzie od kwietnia 2014 r. do 25. dnia następnego miesiąca. miesiąca następującego po miesiącu, którego wsparcie dotyczy. Ponieważ 25 maja br. przypada w niedzielę, z wnioskiem o dofinansowanie za kwiecień 2014 r. można wystąpić do 26 maja Jednocześnie wprowadzono zmiany w bloku informacyjnym formularzy INF-D- P i Wn-D w zakresie terminu składania wniosku i informacji. W druku INF-D-P dokonano zmian w objaśnieniach: nr 12 podane zostały odpowiednie (obowiązujące w danych okresach) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, od których są uzależnione maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. W objaśnieniu wskazano, że od 1 kwietnia bezprzedmiotowe jest wypełnianie pozycji dotyczącej wysokości minimalnego wynagrodzenia (poz. 50). Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie stosuje się już bowiem wskaźnikowego obliczania kwoty bazowej (będącej sumą iloczynów najniższego wynagrodzenia i mnożników stopnia i rodzajów niepełnosprawności), nr 13 zaktualizowano algorytm obliczania kwoty bazowej na 2013 r. oraz na 2014 r. Znowelizowane rozporządzenie obowiązuje od 1 kwietnia do 31 grudnia 2014 r. 0690b8f e5d-a06e-c PODSTAWA PRAWNA: 1 3 i załączniki nr 1 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w dniu oddania niniejszego numeru MPPiU do druku rozporządzenie oczekiwało na podpis ministra 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 241 MONITOR PPiU nr 7(247) 1 kwietnia 2014 r.

7 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 7 art. 26a 26c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz Urszula Kurowska specjalista z zakresu legislacji i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych >> zadłużenie, abolicja składkowa, działalność gospodarcza, ZUS 3. ZUS umorzy nieopłacone składki, jeżeli płatnik ureguluje zaległości niepodlegające umorzeniu Płatnikom składek, którzy w pierwszych miesiącach 2013 r. otrzymali decyzje z ZUS o wysokości zaległych zobowiązań niepodlegających umorzeniu w trybie ustawy o abolicji składkowej z tytułu m.in. finansowanych przez nich składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz na FEP, upływa obecnie 12-miesięczny termin na ich spłatę. Nieuregulowanie tych zobowiązań w podanym terminie spowoduje wydanie przez ZUS decyzji o odmowie anulowania długu podlegającego umorzeniu. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby trzecie lub spadkobiercy, na których została wydana decyzja o odpowiedzialności za zadłużenie, mogą do 15 stycznia 2015 r. skorzystać z tzw. abolicji składkowej. Po spełnieniu określonych warunków zaległości wobec ZUS za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. mogą zostać umorzone na mocy ustawy. Umorzeniu podlegają należności z tytułu: nieopłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe (w części finansowanej przez płatnika), nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz FP (za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne), odsetek za zwłokę (ale tylko od należności, które podlegają umorzeniu), opłaty prolongacyjnej, opłaty dodatkowej, kosztów upomnienia, opłaty egzekucyjnej (jeżeli dotyczyły należności podlegających umorzeniu). Dłużnik, który nie posiada zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, nie może ubiegać się o umorzenie zaległości tylko z ubezpieczenia zdrowotnego albo z Funduszu Pracy. Aby ubiegać się o umorzenie składek, płatnik powinien złożyć wniosek do jednostki terenowej ZUS. Po jego rozpatrzeniu ZUS wydaje decyzję określającą warunki umorzenia. Głównym warunkiem umorzenia zaległości jest nieposiadanie przez osobę uprawnioną zadłużenia niepodlegającego umorzeniu (np. składek finansowanych za pracowników) na dzień wydania decyzji lub spłata należności niepodlegających umorzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji. Jeżeli przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS o układ ratalny na część zadłużenia niepodlegającą umorzeniu, to termin spłaty będzie wynikać z zawartej umowy. MONITOR PPiU nr 7(247)

8 8 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! Dopiero po spełnieniu tych warunków wydawana jest decyzja o umorzeniu. Osoby, którym mija obecnie 12-miesięczny okres na spłatę pozostałych należności i nie dopełnią tego zobowiązania, muszą liczyć się z odrzuceniem przez ZUS wniosku o umorzenie zaległości. Jeśli tak się stanie, płatnik ma prawo ponownie zwrócić się z wnioskiem o umorzenie na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej. Ma na to czas do 15 stycznia 2015 r., a w przypadku osób, którym ZUS wydał decyzję o: odpowiedzialności spadkobiercy lub osoby trzeciej za zobowiązania płatnika, podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom lub która określa wysokość zadłużenia z tytułu składek niepodlegających umorzeniu termin ten wynosi 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji. Należy pamiętać, że okres, za który zostały umorzone składki na ubezpieczenia społeczne i ich kwota, nie zostaną uwzględnione przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych osób, którym przyznano taką ulgę. 593ccf49-7a1f-4c32-a3d8-d608c114e9ed PODSTAWA PRAWNA: art. 1 2 ustawy z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność Dz.U. z 2012 r., poz Agata Pinzuł specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziale personalnym, były wieloletni pracownik ZUS >> waloryzacja, świadczenie rehabilitacyjne 4. Świadczenie rehabilitacyjne przyznane w II kwartale 2014 r. powinno zostać zwaloryzowane Od 1 kwietnia 2014 r. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 105,8%. Wysokość każdego świadczenia rehabilitacyjnego, które zostanie przyznane między 1 kwietnia a 30 czerwca 2014 r. podlega waloryzacji tym wskaźnikiem. Podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego podlega waloryzacji, jeśli wskaźnik waloryzacji przekracza 100%. W sytuacji gdy wskaźnik jest niższy, do obliczenia wysokości przysługującego pracownikowi świadczenia rehabilitacyjnego należy przyjąć podstawę wymiaru obliczoną dla wcześniej wypłaconych świadczeń, bez ich waloryzacji. Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, a jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży 100% (art. 19 ust. 1 ustawy zasiłkowej), przeliczonej od dnia nabycia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji dla danego kwartału kalendarzowego (art. 19 ust. 2 ustawy zasiłkowej). Do waloryzacji podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego należy zastosować wskaźnik MONITOR PPiU nr 7(247) 1 kwietnia 2014 r.

9 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 9 waloryzacji obowiązujący w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień okresu wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego (art. 19 ust. 2 ustawy zasiłkowej). ZUS przyznał pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiące od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 r. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowiła kwota 5000 zł. Pracodawca musi zwaloryzować podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego wskaźnikiem waloryzacji obowiązującym od 1 kwietnia 2014 r. (105,8%). Podstawa wymiaru zasiłku wyniesie 5290 zł (5000 zł x 105,8%). Wyliczonej podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego nie waloryzuje się w kolejnych kwartałach, nawet jeżeli podstawa ta nie została wcześniej zwaloryzowana, ponieważ wskaźnik waloryzacji nie przekraczał 100%. ZUS przyznał pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiące od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowiła kwota 3890 zł. Pracodawca nie zwaloryzował podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego wskaźnikiem waloryzacji obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. (wynoszącym 97,6%), ponieważ był on niższy od 100%. ZUS przyznał pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne na okres kolejnych 6 miesięcy od 1 kwietnia 2014 r. Pracodawca zwaloryzował podstawę wymiaru zasiłku i za kwiecień wypłacił świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 3086,70 zł (3890 zł x 105,8% = = 4115,62 zł; 4115,62 zł : 30 x 75% x 30). Pracodawca postąpił nieprawidłowo, ponieważ nie powinien ponownie waloryzować podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego. Powinien wypłacić pracownikowi świadczenie w wysokości 2917,50 zł (3890 zł : 30 x 75% x 30). Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego należy obniżyć po upływie 3. miesiąca pobierania UWAGA! Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego świadczenia. Po tym okresie podstawa wymiaru waloryzuje się tylko raz. świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (poza wyjątkami wskazanymi w ustawie m.in. gdy świadczenie jest należne ubezpieczonej w czasie ciąży). fcc5ae14-265d-4198-b3f9-43d9007ad951 PODSTAWA PRAWNA: art ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa j.t. Dz.U z 2014 r., poz. 159 obwieszczenie Prezesa ZUS z 18 lutego 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 r. M.P. z 2014 r., poz. 166 obwieszczenie Prezesa ZUS z 19 listopada 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2014 r. M.P. z 2013 r., poz. 954 Katarzyna Kalata doktorantka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk z 10-letnim doświadczeniem w działach personalnych MONITOR PPiU nr 7(247)

10 O to pytają Kadrowi Eksperci radzą Anna Welsyng Joanna Skrobisz Marek Żochowski Grzegorz Ziółkowski Ewa Preis Beata Skrobisz-Kaczmarek Czy pracownica w ciąży może pracować w niedzielę Problem Zatrudniamy w jednostce budżetowej pracownicę w ciąży. Pracujemy od poniedziałku do piątku. Czy możemy zlecić pracę w niedzielę pracownicy w ciąży, ponieważ nie przygotowała w terminie bilansu? Odpowiedź Nie. Pracodawca samorządowy nie może zlecić pracownicy w ciąży pracy w niedzielę z uwagi na to, że będzie to dla niej praca w godzinach nadliczbowych. Uzasadnienie Pracowników samorządowych obowiązuje norma dobowa wynosząca 8 godzin i norma tygodniowa wynosząca przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której jest zatrudniony pracownik samorządowy, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta (art. 42 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych). Zasady tej nie należy jednak stosować do kobiet w ciąży (art. 42 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych). Dlatego nie mogą Państwo polecić pracy w niedzielę pracownicy w ciąży. Ponadto w przypadku pracowników samorządowych sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do lat 8 na pracę w godzinach nadliczbowych konieczna jest ich zgoda. Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze. Czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych może być udzielony na wniosek pracownika w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. Jeżeli z uwagi na brak możliwości udzielenia pracownikowi czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca wypłaca wynagrodzenie, to jest to tzw. normalne wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje systematycznie, czyli obejmujące wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat czy premię. Zasada ta odnosi się również do wynagrodzenia wypłacanego za pracę w dniu wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy. Pracownik samorządowy nie otrzymuje więc dodatków do wynagrodzenia za pracę nadliczbową. PODSTAWA PRAWNA: art. 42, art. 43 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U. Nr 223, poz. 1458; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 645 art ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy j.t. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 208 MONITOR PPiU nr 7(247) 1 kwietnia 2014 r.

11 II. AKTUALNOŚCI 11 Porady na trudne czasy Jeśli przedsiębiorca dokładnie określi przedmiot umowy o dzieło, uniknie jej zakwestionowania przez ZUS Decydując się na zawarcie umowy o dzieło przedsiębiorca musi uważać, aby jej charakter nie spełniał warunków właściwych dla umowy zlecenia. Jeżeli bowiem zawarta umowa będzie miała cechy właściwe dla umowy zlecenia, to ZUS może ją zakwestionować i wtedy przedsiębiorca będzie musiał zapłacić z tytułu zawarcia takiej umowy zaległe składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Aby uniknąć zakwestionowania umowy o dzieło przez ZUS, przedsiębiorca musi jak najszerzej opisać rezultat umowy o dzieło nie poprzestając na ustaleniach ustnych. Warto, by załącznikiem do umowy o dzieło była specyfikacja techniczna, projekt lub inny dokument szczegółowo charakteryzujący dzieło zob. Uznawanie umowy o dzieło za umowę zlecenia praktyczne wnioski z 11 najnowszych wyroków sądowych, str. 36 Pracodawca, który planuje zatrudnić absolwenta, może zaoszczędzić zawierając z nim umowę o praktyki Pracodawca może zawrzeć z praktykantem odpłatną lub nieodpłatną umowę o praktyki. Jeżeli praktyka będzie odbywana nieodpłatnie, świadczenie przysługujące praktykantowi z tego tytułu nie może przekraczać w 2014 r. kwoty 3360 zł. Wynagrodzenie w tej wysokości jest zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zob. Czy można zawrzeć umowę o praktyki absolwenckie z wynagrodzeniem wyższym niż 2-krotność minimalnej płacy, str. 57 Płatnik uniknie naliczenia odsetek za zwłokę od zaległych składek, gdy zawnioskuje o układ ratalny lub odroczy termin płatności Jeżeli płatnik mający trudności finansowe nie może opłacić w ustawowym terminie należności wobec ZUS, może wystąpić o udzielenie układu ratalnego lub odroczyć termin płatności. Skorzystanie z tego typu ulg powoduje brak naliczania odsetek w przypadku odroczenia terminu płatności lub zaprzestanie naliczania odsetek za zwłokę na dzień złożenia wniosku o rozłożenie zaległości na raty zob. Odroczenie terminu płatności lub zawarcia układu ratalnego korzyści dla pracodawcy, str. 64 Pracodawca nie będzie musiał dokonywać korekty dokumentów rozliczeniowych, jeżeli naliczy zasiłek w prawidłowej wysokości Pracodawca może pomniejszyć należne składki na ubezpieczenia społeczne o kwoty wypłaconych zasiłków. Jeżeli błędnie ustali kwotę zasiłku dla chorego pracownika i o jego wartość pomniejszy należne składki, będzie musiał dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych oraz pokryć niedopłatę składek wraz z odsetkami. Dlatego bardzo istotne jest prawidłowe naliczenie zasiłku chorobowego zob. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku 4 najczęstsze błędy w praktyce, str. 69 MONITOR PPiU nr 7(247)

12 12 II. AKTUALNOŚCI 1. Zmiany prawa weszły w życie r. Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 17 marca 2014 r. 14 marca 2014 r Zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi W ramach rehabilitacji społecznej organizowanej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być realizowane zajęcia terapeutyczne, zajęcia z psychologiem, zajęcia ruchowe oraz zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia. W zakresie realizacji zajęć kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego domu powinien ściśle współpracować z psychologiem, a także w miarę możliwości, za zgodą mieszkańca lub jego przedstawiciela ustawowego, z lekarzem psychiatrą lub neurologiem sprawującym specjalistyczną opiekę lekarską nad mieszkańcem domu. Zajęcia powinny być dokumentowane w dziennikach zajęć prowadzonych przez pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Ponadto w dziennikach zajęć powinny znaleźć się m.in. takie informacje, jak absencja mieszkańca w zajęciach i jej przyczyny, skracanie lub wydłużanie uczestnictwa w określonych zajęciach czy ocena współpracy z terapeutą. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Dz.U. z 27 lutego 2014 r., poz marca 2014 r Nowe obowiązki organów powołujących do zawodowej służby wojskowej Uchylony został przepis, zgodnie z którym student innej uczelni niż uczenia wojskowa kończący służbę kandydacką był powoływany do służby stałej kwestia ta została uregulowana w art. 11 ustawy z 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1355). Ze względu na to, że rozkaz dzienny jest dokumentem, który potwierdza fakty wynikające z innych aktów, a nie dokumentem kreującym kwestie związane z wyznaczeniem żołnierza na stanowisko służbowe, wskazano, że dzień stawienia się żołnierza w jednostce wojskowej, w której został wyznaczony na stanowisko służbowe, określa w rozkazie dziennym dowódca tej jednostki. Określono, że odmowa powołania żołnierza rezerwy lub funkcjonariusza służb mundurowych do zawodowej służby wojskowej następuje w formie rozkazu personalnego wydanego przez organ właściwy do powołania do zawodowej służby wojskowej, który jest doręczany żołnierzowi rezerwy lub funkcjonariuszowi oraz przesyłany do organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe. Ponadto, w związku ze zmianą zaszeregowania stanowisk służbowych oficerów młodszych i szeregowych oraz podoficerów, przyjęto, że w przypadku powołania żołnierza rezerwy do zawodowej służby wojskowej właściwy organ wojskowy wydaje decyzję o mianowaniu żołnierza na stopień wojskowy odpowiadający stopniowi etatowemu stanowiska służbo- MONITOR PPiU nr 7(247) 1 kwietnia 2014 r.

13 II. AKTUALNOŚCI 13 wego albo stopniowi wojskowemu, do którego ma być zaszeregowany. Określono również, że organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe w zależności od formy służby wojskowej, do której zostanie powołany żołnierz (funkcjonariusz), będzie informował wojskowego komendanta uzupełnień o stosownych przedsięwzięciach podjętych wobec tego żołnierza (funkcjonariusza). W załączniku do rozporządzenia, stanowiącym wzór kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej, usunięty został numer NIP. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Dz.U. z 28 lutego 2014 r., poz marca 2014 r Pomoc finansowa dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przedłużona do końca 2014 r. Osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (dzieckiem) przyznano pomoc finansową w wysokości 200 zł miesięcznie do grudnia 2014 r. Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu. Dotychczas pomoc ta przysługiwała w okresie od listopada 2011 r. do grudnia 2012 r. w wysokości 100 zł miesięcznie oraz od kwietnia 2013 r. do marca 2014 r. w wysokości 200 zł miesięcznie. Tak jak do tej pory, pomoc będzie przyznawana i wypłacana z urzędu przez organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta albo upoważnionego kierownika/pracownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego Dz.U. z 14 marca 2014 r., poz marca 2014 r Ramowe programy szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego Uaktualnione zostały, a także dostosowane do aktualnego poziomu techniki na statku, programy szkoleń w żegludze krajowej. Wymagania programowe w poszczególnych rodzajach żeglugi umieszczono w załącznikach 1 9 do rozporządzenia. Dotychczas różne programy szkoleń marynarzy znajdowały się w jednym rozporządzeniu, jednak w związku z rozłączną tematyką poszczególnych szkoleń i przeszkoleń oraz dużym zakresem tematycznym, jaki obejmują, rozdzielono je na kilka aktów wykonawczych. Programy szkoleń marynarzy w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej i przybrzeżnej zostały dostosowane do zmian wprowadzonych do załącznika Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht z 1978 r. (Dz.U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 ze zm.), zwanej Konwencją STCW, które weszły w życie 1 stycznia 2012 r. i obowiązują we wszystkich państwach będących jej stronami, w tym w Polsce. Rozporządzenie wdraża jednocześnie dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Dz.Urz. UE L 323 z 3 grudnia 2008 r., str. 33 ze zm.), która MONITOR PPiU nr 7(247)

14 14 II. AKTUALNOŚCI wymaga, aby marynarze służący na statkach w żegludze międzynarodowej byli wyszkoleni na poziomie wymaganym Konwencją STCW. Dla osób, które ukończyły szkolenia na dotychczasowych zasadach, zastosowano odpowiedni okres przejściowy, pozwalający na zastosowanie wymagań egzaminacyjnych dostosowanych do tych właśnie szkoleń. Okres ten został określony do 1 lipca 2014 r., czyli 1 rok od rozpoczęcia szkoleń według zmienionej Konwencji STCW. Zastosowanie terminu przejściowego pozwoli takim osobom ukończyć szkolenie oraz zdać egzamin na doczasowych zasadach. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego Dz.U. z 3 marca 2014 r., poz marca 2014 r Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości Czas trwania praktyki zawodowej dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych został skrócony z 12 do 6 miesięcy. W związku z tym wprowadzono obowiązek sporządzenia 6 (wybieranych spośród 8) projektów operatów szacunkowych (dotychczas wymagane było sporządzenie 15 projektów operatów). Właściwą organizację praktyki, możliwość dokonania oględzin nieruchomości oraz możliwość zapoznania się ze sposobem korzystania z rejestrów ewidencji zawierających dane wykorzystywane przy szacowaniu nieruchomości zapewnia kandydatowi prowadzący praktykę zawodową. W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego kandydat, który zda egzamin pisemny, składa do ministra właściwego ds. budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wniosek o nadanie uprawnień zawodowych, w którym wskazuje wybrany termin postępowania kwalifikacyjnego oraz wybrany tryb części ustnej egzaminu. W przypadku osób, które rozpoczęły praktykę zawodową przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dokumentami potwierdzającymi odbycie praktyki zawodowej są dokumenty określone w przepisach obowiązujących w dniu rozpoczęcia praktyki zawodowej. W przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, wszczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, do rozpatrzenia tego wniosku stosuje się przepisy dotychczasowe. Zmiany wynikają z potrzeby uwzględnienia rozwiązań przyjętych w ustawie z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r., poz. 829). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości Dz.U. z 17 marca 2014 r., poz marca 2014 r Wykluczenie z komorniczego egzaminu konkursowego Jeżeli kandydat na aplikację komorniczą będzie korzystał w trakcie egzaminu z tekstów aktów prawnych, komentarzy czy orzecznictwa, przewodniczący komisji egzaminacyjnej wykluczy go z egzaminu konkursowego. Przed zmianą przepisów zdający mógł w trakcie egzaminu korzystać z tych pomocy, co pozostawało w sprzeczności z art. 29g ust. 3 MONITOR PPiU nr 7(247) 1 kwietnia 2014 r.

15 II. AKTUALNOŚCI 15 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2012 r. Nr 231, poz. 1376; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1513). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego Dz.U. z 4 marca 2014 r., poz marca 2014 r Postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych Określono, że w skład Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przeprowadzającej postępowanie wyjaśniające w stosunku do rzeczoznawców majątkowych wchodzą przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz pozostali członkowie (dotychczas obowiązujące rozporządzenie dotyczyło również pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, a w skład komisji, oprócz przewodniczącego i członków, wchodziło trzech wiceprzewodniczących, odpowiednio dla sekcji: rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości). Wskazano, że rzeczoznawca majątkowy, który ustanowił obrońcę, jest zobowiązany zawiadomić komisję o jego ustanowieniu najpóźniej w dniu pierwszego posiedzenia komisji (dotychczas w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o posiedzeniu). Jeśli rzeczoznawca odmówi podpisania protokołu z przebiegu posiedzenia komisji, w protokole umieszcza się stosowną informację. Określono, że przewodniczącemu komisji lub jego zastępcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 600 zł za każdą przygotowaną sprawę będącą przedmiotem postępowania wyjaśniającego (dotychczas przewodniczący miał prawo do miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 800 zł, a wiceprzewodniczący otrzymywał 500 zł za każdą przygotowaną sprawę będącą przedmiotem postępowania wyjaśniającego). Natomiast za rozpatrzenie spraw w postępowaniu wyjaśniającym wynagrodzenie wynosi: 800 zł za sprawę dla przewodniczącego zespołu (bez zmian), 600 zł za sprawę dla członka zespołu (dotychczas po 400 zł) i 400 zł za sprawę dla obrońcy z urzędu (bez zmian). Tak jak dotychczas, wynagrodzenia te wypłaca się po zakończeniu postępowania wyjaśniającego i przekazaniu dokumentacji ministrowi właściwemu ds. budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Dotychczasowe przepisy w zakresie wysokości wynagrodzenia członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej stosuje się do spraw, które do 31 grudnia 2013 r. zostały przekazane przez ministra właściwego ds. budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych Dz.U. z 4 marca 2014 r., poz marca 2014 r Szkolenie operatorów numerów alarmowych w systemie powiadamiania ratunkowego Na potrzeby szkolenia operatorów numerów alarmowych w systemie powiadamiania ratunkowego ośrodek szkolący (tj. wojewoda lub podmiot, któremu powierza się MONITOR PPiU nr 7(247)

16 16 II. AKTUALNOŚCI przeprowadzenie szkolenia i egzaminowania operatorów numerów alarmowych) jest zobowiązany zapewnić bazę dydaktyczną oraz kadrę wykładowców i instruktorów. Kierownik centrum powiadamiania ratunkowego lub jego zastępca będzie przesyłał do ośrodka szkolącego listę osób wymagających szkolenia operatorów numerów alarmowych, w tym szkolenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do dalszego sprawowania tej funkcji. Wykładowcą lub instruktorem mogą być: osoby posiadające co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi zgłoszeń alarmowych w systemie powiadamiania ratunkowego, działań ratowniczych, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zagadnień określonych w ramowych programach szkolenia operatorów numerów alarmowych, lekarz systemu, pielęgniarka systemu albo ratownik medyczny, którzy posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych, a także psycholog, który posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie związanym z interwencjami kryzysowymi. Dotychczas szkolenia operatorów numerów alarmowych prowadziły osoby mające 3-letnie doświadczenie zawodowe w odpowiednim zakresie. Egzamin przeprowadza 3-osobowa komisja, w skład której wchodzą: kierownik centrum powiadamiania ratunkowego albo jego zastępca (jako przewodniczący), przedstawiciel ośrodka szkolącego i psycholog. Zadaniem ośrodka szkolącego jest opracowywanie na dany rok projektu planu pracy komisji, uzgadnianie go ze wszystkimi wojewodami, którzy delegują kierowników centrów powiadamiania ratunkowego lub ich zastępców do pracy w komisji i przedstawianie do zatwierdzenia ministrowi właściwemu ds. administracji publicznej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu będzie udział we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych objętych programem ramowym i szczegółowym. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W załącznikach nr 1 i 2 określono rodzaje zajęć dydaktycznych i ich wymiar czasowy odpowiednio dla ramowego programu szkolenia operatorów alarmowych oraz ramowego programu szkolenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do dalszego wykonywania pracy na tym stanowisku. W załączniku nr 3 określono wzór certyfikatu operatora numerów alarmowych. Uregulowania w powyższym zakresie zostały określone z uwzględnieniem konieczności zapewnienia operatorom numerów alarmowych jednakowego poziomu wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia, co jest istotne zwłaszcza w związku z planowaną pełną zastępowalnością odbierania zgłoszeń alarmowych w centrach powiadamiania ratunkowego. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 21 lutego 2014 r. w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych Dz.U. z 4 marca 2014 r., poz marca 2014 r Opiniowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej Wskazano, że okresami uzasadniającymi możliwość przesunięcia terminu opiniowania funkcjonariusza Straży Granicznej są okresy przebywania funkcjonariusza na urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. MONITOR PPiU nr 7(247) 1 kwietnia 2014 r.

17 II. AKTUALNOŚCI 17 Określono, że opinię służbową dotyczącą funkcjonariusza w okresie służby przygotowawczej sporządza się nie później niż: 90. dnia po upływie pierwszego roku służby, 30. dnia przed upływem drugiego roku służby, a także 90. dnia przed mianowaniem na stałe (dotychczas taka opinia była sporządzana na 30 dni przed upływem każdego roku służby oraz przed mianowaniem na stałe). Z terminów opiniowania jednoznacznie wyłączono opiniowanie dokonane przed wystąpieniem z wnioskiem o przedterminowe zatarcie kary. Nową przesłanką przesunięcia terminu opiniowania jest okres zwolnienia od zajęć służbowych w przypadku pełnienia przez funkcjonariusza wyłącznie funkcji związkowych, a rezygnacji z opiniowania powołanie go na wyższe stanowisko służbowe (wówczas opinia znajduje się we wniosku o powołanie). Ponadto, ze względu m.in. na złożoną strukturę jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, jednoznacznie zdefiniowano, że wyższym przełożonym właściwym do rozpatrzenia odwołania od opinii służbowej jest Komendant Główny Straży Granicznej, kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komendant oddziału, ośrodka szkolenia, ośrodka, placówki oraz dywizjonu Straży Granicznej. Ostateczną opinię służbową włącza się do akt osobowych, z wyjątkiem opinii służbowej wydanej w przypadku opiniowana przed wystąpieniem z wnioskiem o przedterminowe zatarcie kary dyscyplinarnej. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej Dz.U. z 7 marca 2014 r., poz kwietnia 2013 r Zmiany we wzorach dokumentów ZUS Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe kody tytułów ubezpieczenia dla osób pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne lub emeryturę pomostową. Są to następujące kody: osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej, osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej, osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Wprowadzenie nowych kodów ma na celu prawidłową identyfikację osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych, zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L 200 z r. Kody te będą używane przy rozliczeniach wyłącznie przez ZUS. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych MONITOR PPiU nr 7(247)

18 18 II. AKTUALNOŚCI korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów Dz.U. z 18 września 2013 r., poz Zmiany w dokumentach ZUS szczegółowo omówiliśmy w numerze 20/2013 MPPiU w artykule Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r. 13 kwietnia 2014 r Postępowanie dyscyplinarne wobec policjantów Określono, że obieg dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów prowadzi się w taki sposób, aby ich treść nie była udostępniona osobom niepowołanym. Dokumenty te można przekazywać bezpośrednio, za pośrednictwem innych funkcjonariuszy lub pracowników Policji, przesyłką listową lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Przełożony dyscyplinarny i wyższy przełożony dyscyplinarny zostali zobowiązani do badania swojej właściwości przed podjęciem czynności w sprawach dyscyplinarnych, a w przypadku stwierdzenia braku właściwości do przekazania sprawy odpowiednio uprawnionemu przełożonemu dyscyplinarnemu albo wyższemu przełożonemu dyscyplinarnemu. Na rzecznika dyscyplinarnego nałożono obowiązek występowania z wnioskiem do przełożonego dyscyplinarnego w przypadkach, gdy zajdzie konieczność zmiany lub uzupełnienia zarzutów. Ponadto określono tryb postępowania w sytuacji złożenia odwołania lub zażalenia, a także uregulowano postępowanie rzecznika dyscyplinarnego w takim przypadku. Szczegółowo uregulowano obieg dokumentów, który ma zapewnić sprawny przebieg postępowania dyscyplinarnego, a także umożliwić szybsze prowadzenie postępowań dyscyplinarnych oraz zagwarantować jednolitość czynności wykonywanych przez rzeczników dyscyplinarnych. Pomocne w tym mają być również nowe wzory postanowień i pozostałych dokumentów, które są sporządzane w toku postępowania. We wzorach stanowiących załączniki do rozporządzenia uwzględniono zmiany wprowadzone w nowelizacji ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687; ost. zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 24), zunifikowano ich treść oraz wyeliminowano błędy w podstawach prawnych i pouczeniach. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów Dz.U. z 13 marca 2014 r., poz W Sejmie Prace nad ustawami na 63. posiedzeniu Sejmu w dniach r Aktywizacja urzędów pracy i bezrobotnych Sejm uchwalił nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Przyjęte zmiany mają przyczynić się do wzrostu zatrudnienia poprzez lepsze dostosowanie ofert urzędów pracy do potrzeb bezro- MONITOR PPiU nr 7(247) 1 kwietnia 2014 r.

19 II. AKTUALNOŚCI 19 botnych i ściślejszą współpracę urzędów z pracodawcami, gminami oraz agencjami zatrudnienia. Urzędy pracy będą ustalać profile pomocy dostosowane do potrzeb i możliwości konkretnego bezrobotnego. Nowelizacja zmienia także zasady ustalania wysokości środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie. Będą one uzależnione od efektywności działań aktywizacyjnych. Wprowadzone rozwiązania mają przyczynić się do tworzenia miejsc pracy i ponownego zatrudnienia powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka, młodych pracowników oraz bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Są to m.in. granty na telepracę, świadczenia aktywizacyjne, trójstronne umowy szkoleniowe, a także bony stażowe i szkoleniowe. Ustawa z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw status dokumentu nr 1949, ustawa przekazana do Senatu 2.2. Zmiany w funkcjonowaniu wojskowych sił rezerwy Uchwalone przez Sejm przepisy mają zwiększyć atrakcyjność służby i udoskonalić funkcjonowanie Narodowych Sił Rezerwowych. Wprowadzono m.in. regulacje, zgodnie z którymi za każdy dzień ćwiczeń lub okresowej służby wojskowej żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych zamiast 1/30 otrzymają 1/21 dwuipółkrotnej średniej miesięcznej pensji w sektorze przedsiębiorstw. Uposażenie będzie wypłacane według stanowiska służbowego (dotychczas według stopnia wojskowego). Zostanie również wprowadzony dodatek motywacyjny za posiadanie klasy kwalifikacyjnej. Ponadto ma zostać wydłużony maksymalny czas służby w Narodowych Siłach Rezerwowych. Limit będzie stanowiła granica wieku odpowiednia dla stopnia wojskowego 50 lat dla szeregowych i 60 lat dla podoficerów i oficerów (dotychczas maksymalny czas służby wynosił 15 lat). Wprowadzono również rozwiązania umożliwiające podnoszenie przez żołnierzy rezerwy kwalifikacji, które byłyby przydatne w wojsku. Umożliwiono też zmianę kontraktu i stanowiska służbowego żołnierza rezerwy bez konieczności ponownego przeprowadzania procedury weryfikacyjnej. Ustawa upraszcza także system wypłacania rekompensat dla pracodawców w związku z koniecznością znalezienia zastępstwa za pracownika, który podjął służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych. Ustawa z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw status dokumentu nr 1992, ustawa przekazana do Senatu 2.3. Mniejsze wynagrodzenie chorobowe dla wymiaru sprawiedliwości Znowelizowane przez Sejm przepisy obniżają ze 100% do 80% wynagrodzenie za okres zwolnienia lekarskiego prokuratorów, sędziów sądów powszechnych, sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów wojskowych, wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także asesorów prokuratury. Prokuratorzy i sędziowie przebywający na zwolnieniu lekarskim zachowają prawo do 100% wynagrodzenia, jeśli ulegną wypadkowi przy pracy albo w drodze do pracy lub z pracy, MONITOR PPiU nr 7(247)

20 20 II. AKTUALNOŚCI gdy choroba będzie przypadać w okresie ciąży oraz w przypadku choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywania czynności zawodowych. Ustawa z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym status dokumentu nr 1502, ustawa przekazana do podpisu prezydenta Szczegółowo na temat zmian napiszemy w następnym numerze MPPiU 3. Projekty Na podstawie projektów przyjętych przez Radę Ministrów 4 marca 2014 r Zmiany w składkach ubezpieczeniowych zleceniobiorców, członków rad nadzorczych i rolników W przypadku umowy zlecenia składki emerytalna i rentowa mają być pobierane od kwoty równej co najmniej wartości pensji minimalnej. Składki będą pobierane od jednej umowy (której wartość jest równa lub przekracza pensję minimalną) albo od kilku umów (których łączna wartość jest równa lub przekracza wynagrodzenie minimalne). Ponadto obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi zostaną objęci wszyscy członkowie rad nadzorczych, pobierający z tego tytułu wynagrodzenie, bez względu na to, czy podlegają ubezpieczeniom z innych tytułów (np. od umowy zlecenia) lub czy pobierają emerytury i renty. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla takich osób będzie stanowił przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem byłby podmiot, w którym działa rada nadzorcza. Zmiany dotyczą także rolników i ich domowników. Jeśli równolegle z prowadzeniem działalności rolniczej podejmą dodatkową pracę na umowę zlecenia, będą mogli być ubezpieczeni podwójnie obowiązkowo w ZUS i dobrowolnie w KRUS. Warunkiem będzie osiągnięcie miesięcznego przychodu z umowy zlecenia nie większego niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2014 r. nie więcej niż 840 zł miesięcznie). Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw przyjęty przez Radę Ministrów, skierowany do Sejmu Oprac. Anna Seroczyńska A C INFORorganizerze MONITOR PPiU nr 7(247) 1 kwietnia 2014 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 529616 Temat: Naliczanie wynagrodzeń oraz nowości w zakresie ubezpieczeń społecznych i świadczeń pieniężnych w 2016r. 10-13 Lipiec Gdynia, Hotel Nadmorski,

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: PROJEKT 31.08.2006. AUTOPOPRAWKA do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw W rządowym projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON

PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 DOFINANSOWANIE ZATRUDNIANIA BEZROBOTNYCH... 6 Pomoc de minimis... 6 Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o przepisy: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA. z dnia 9 listopada 2012 r.

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA. z dnia 9 listopada 2012 r. Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność Art. 1.

Bardziej szczegółowo

JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r.

JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r. 1 JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe 2 Spis treści I. Zmiany w formularzach ubezpieczeniowych... 3 Dokumenty zgłoszeniowe... 3 Dokumenty rozliczeniowe.... 4 II. Zmiany

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Dz.U.2014.567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości.

Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości. Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości. W grudniu 2007 r. pracownik otrzyma bon towarowy o wartości 700,00

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 49 4326 Poz. 299 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA METAL Zbigniew Baran, 53-146 Wrocław ul. Racławicka 2-4/404 I. Przepisy wstępne 1. Na podstawie art. 77 2, 78 k.p. ustalam regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, wprowadzony

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/30 USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 675. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567)

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) 1) Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 842 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1)

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) U S T A W A Projekt z dnia 17 marca 2014 r. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 maja 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 maja 2015 r. Dz.U.2015.842 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE Na podstawie art 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr 223 poz.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I OGÓLNE ZASADY USTALANIA I WYPŁATY WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELOM W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW

Rozdział I OGÓLNE ZASADY USTALANIA I WYPŁATY WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELOM W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW ROZDZIAŁ I 9 Rozdział I OGÓLNE ZASADY USTALANIA I WYPŁATY WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELOM W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW Po gruntownej zmianie zasad wynagradzania nauczycieli wprowadzonej ustawą z dnia 18 lutego

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń Andrzej Okułowicz, Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska Zbiegi tytułów do ubezpieczeń po zmianach w oskładkowaniu umów zlecenia Jak ustalać obowiązek ubezpieczeń za zleceniobiorcę przy zbiegu tytułów Jak

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 890 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 890 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00 PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 08.05.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 15 maj 2017 r. 30 maj 2017 r. 6 czerwiec 2017 r. godz. 10:00 MIEJSCE: RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE wchodzące w życie od dnia 01.01.2016 r. Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy?

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Okres przedświąteczny jest okazją do poprawy atmosfery w pracy oraz zintegrowania pracowników z firmą. Takie działania ze strony pracodawcy mają poniekąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie

Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie 1 (1) Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie Spis treści: 1 Postanowienia wstępne... 1 2 Definicje... 2 3 Ogólne zasady wynagradzania... 2 4 Wynagrodzenie zasadnicze... 3 5 Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2008 r. /projekt z dnia 08.04.2008 r./ ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.12.2012 Gliwice, 04 lipiec 2013 r. nr kor. UM-303670/2013 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NASZ DOM ul. DERKACZA 10 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul.

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 29.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 6 maj 2016 r. 12 maj 2016 r. 1 czerwiec 2016 r. godz. 10:00 MIEJSCE: KATOWICE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1*

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Projekt z dnia 25 kwietnia 2013 r. USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1 Ustalenie i wypłata zasiłków dla opiekunów. Dz.U.2014.567 z dnia 2014.04.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2016 r. USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Podstawa prawna: art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE Olsztyn, 01 stycznia 2011 rok REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych jest udzielane na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r.

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1412. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - OBOWIĄZKI I PRAWA PŁATNIKÓW. Warszawa 2013 rok

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - OBOWIĄZKI I PRAWA PŁATNIKÓW. Warszawa 2013 rok - OBOWIĄZKI I PRAWA PŁATNIKÓW System ubezpieczeń społecznych ma w Polsce charakter powszechny i obowiązkowy. Ubezpieczeniami społecznymi - w zakresie wybranych ryzyk - są objęte osoby, które są m.in.:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. PM3-0161-5/09 Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 870)

do ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 870) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 870) USTAWA z dnia 13 października

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1.

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1. Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 4. Rafał Styczyński Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zasady nabycia prawa do zasiłku

Zasady nabycia prawa do zasiłku Powiatowy Urząd Pracy Zasiłek dla bezrobotnych Zasady nabycia prawa do zasiłku Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku Biuletyn Randstad Payroll Solutions Stan prawny: maj 2010 roku Wskaźniki i stawki Skala podatkowa w 2009 i 2010 roku Podstawa obliczenia podatku (w zł) ponad do Podatek 0 85.528 18% podstawy obliczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim http://puptomaszow.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku Prawo do zasiłku będzie Ci przysługiwać od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo