UCHWAŁA NR XXI/450/2012 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXI/450/2012 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 28 sierpnia 2012 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/450/2012 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata " za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591), na wniosek Burmistrza Mikołowa Rada Miejska Mikołowa uchwala: 1. Przyjąć Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata " za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku. 2. Treść raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata " za okres od stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku, stanowi integralną część niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały wraz z podaniem jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Burmistrzowi Mikołowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa Tadeusz Socha Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr XXI/450/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 sierpnia 2012 r. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata za okres od do r. 1. WSTĘP 1.1 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) organ wykonawczy gminy sporządza co dwa lata raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska, który przedstawia Radzie Gminy. Program Ochrony Środowiska dla miasta na lata , zwany dalej Programem, został zatwierdzony uchwałą nr XXVII/392/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia r. 1.2 OKRES OBJĘTY RAPORTEM Ocena realizacji celów, kierunków działań oraz priorytetów ekologicznych wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla miasta na lata obejmuje okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 r. 1.3 CEL i ZAKRES SPORZĄDZENIA RAPORTU Celem opracowania Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata jest wskazanie, w jakim zakresie zostały zrealizowane na przestrzeni lat cele i działania wskazane w Programie. Ustawa Prawo ochrony środowiska nie określa wymagań dotyczących formy i struktury, jakim powinien charakteryzować się Raport z realizacji gminnych Programów Ochrony Środowiska. Przyjęto, że Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata powinien zawierać: - analizę aktualnego stanu środowiska uwzględniającą zmiany zachodzące w czasie realizacji Programu, - przegląd i weryfikację priorytetów ekologicznych zawartych w Programie, - ocenę stopnia realizacji celów i kierunków działań wyznaczonych w Programie, - ocenę sposobu i źródeł finansowania zaplanowanych działań, - dokonanie oceny przyjętego monitoringu wdrażania Programu. Wszystkie rozdziały zawarte w Raporcie zostały opisane w stopniu szczegółowości, na jaki pozwoliły uzyskane dane i informacje. 1.4 METODYKA SPORZĄDZENIA RAPORTU Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata przygotowano w oparciu o: - ankietyzację jednostek samorządu terytorialnego, instytucji i podmiotów gospodarczych, - informacje uzyskane z Urzędu Mikołowa, - informacje zawarte w rocznikach statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, - raporty o stanie środowiska wydane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Zarówno w ustawie Prawo Ochrony Środowiska jak i w innych aktach prawnych, nie ma sprecyzowanej metodyki dokonywania oceny realizacji Programu Ochrony Środowiska. Ze względu na brak przygotowanych wytycznych w zakresie metodyki opracowania Raportu, przyjęto metodykę zbliżoną do metodyki zawartej w Raporcie z realizacji Polityki Ekologicznej Państwa za lata sporządzonego przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. W związku z powyższym metodykę oceny realizacji wdrażania Programu oparto o dwie oceny: 1. ocenę opisową zawierającą informacje dotyczące stopnia realizacji działań wyznaczonych w Programie, Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 1

3 2. ocenę wskaźnikową (mierniki) zawierającą o zmianie wielkości podstawowych wskaźników (mierników) ekologicznych, które informują o zmianach jakości środowiska. Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata mierniki te podzielone zostały na trzy grupy: - mierniki ekonomiczne związane z procesem finansowania inwestycji ochrony środowiska przy założeniu, że punktem odniesienia są określone efekty ekologiczne, - mierniki ekologiczne określają stan środowiska, stopień zmian w nim zachodzących oraz określają skutki zdrowotne dla populacji, - mierniki społeczne określają poziom uświadomienia w społeczeństwie znaczenia ochrony środowiska. Zestawienie danych określonych poszczególnymi miernikami wykaże czy i w jakim zakresie podejmuje się kroki niezbędne do zachowania bądź poprawy stanu środowiska. 1.5 ZAŁOŻENIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA Na podstawie analizy stanu środowiska naturalnego i jego komponentów w Programie Ochrony Środowiska dla miasta na lata , określono główne problemy w dziedzinie ochrony środowiska, jakie wystąpiły na terenie gminy. Problemy te stały się podstawą do sformułowania i zaplanowania działań krótkoterminowych oraz działań długoterminowych. W Programie określono dziewięć celów głównych. Dla każdego celu wyznaczono priorytety ekologiczne w obrębie których wyróżnione zostały zadania szczegółowe. Tabela 1 Zestawienie celów głównych i priorytetów wg POŚ Cele główne C.1 Poprawa jakości powietrza atmosferycznego C.2 Racjonalna gospodarka wodna C.3 Poprawa jakości gleb, ochrona powierzchni i kopalin C.4 Zmniejszenie uciążliwości hałasu C.5 Zachowanie i wzbogacenie walorów przyrodniczych C.6 Racjonalna gospodarka odpadami C.7 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Priorytety P.1 Ograniczenie niskiej emisji P.2 Minimalizacja uciążliwości od transportu kołowego P.3 Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym P.4 Ograniczenie emisji przemysłowych (niska i wysoka) P.1 Ochrona przeciwpowodziowa P.2 Realizacja kompleksowych inwestycji w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej P.3 Poprawa jakości wody pitnej P.4 Regulacja stosunków wodnych na terenie gminy P.1 Ochrona wierzchniej warstwy gleby P.2 Przywrócenie wartości użytkowych gleb P.3 Racjonalna gospodarka rolna P.4 Racjonalna gospodarka kopalinami P.1 Ograniczenie emisji hałasu przemysłowego i hałasu pochodzącego od ciągów komunikacyjnych P.2 Ograniczenie emisji hałasu z innych źródeł P.1 Ochrona i renaturalizacja ekosystemów P.2 Ochrona elementów przyrody ożywionej i nieożywionej P.3 Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych P.1 Likwidacja dzikich składowisk odpadów P.2 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów P.3 Ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych w strumieniu odpadów komunalnych P.4 Wdrażanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi P.5 Gospodarka odpadami przemysłowymi z zakładów zlokalizowanych na terenie gminy P.6 Budowa Zakładu Przeróbki Odpadów P.1 Rekultywacja terenów poprzemysłowych P.2 Tworzenie parków, terenów zielonych i miejsc wypoczynkowo-rekreacyjnych Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 2

4 C.8 P.3 Inne możliwości zagospodarowania terenów poprzemysłowych Przeciwdziałanie nadzwyczajnym P.1 Awarie w zakładach pracy zagrożeniom środowiska P.2 Kolizje drogowe, pożary, powodzie C.9 Edukacja ekologiczna P.1 Prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach Źródło: Program Ochrony Środowiska dla miasta na lata P.2 Organizacja pozaszkolnych ośrodków i elementów edukacji ekologicznej 2. OCENA REALIZACJI CELÓW I KIERUNKÓW DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH ZAWARTYCH W POŚ 2.1 POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA Analiza stanu aktualnego Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności poprzez: - utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach; - zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane; - zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach. Według art. 87 ww. ustawy, oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach. Strefy te mogą stanowić: - aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy, - obszar jednego lub więcej podmiotów położonych na obszarze tego samego województwa, niewchodzący w skład aglomeracji. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) dla stref, w których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych wymagane jest opracowanie Programu ochrony powietrza. Mając na uwadze powyższy zapis, uchwałą Nr III/52/15/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 czerwca 2010 r. przyjęto Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w powietrzu. Poniżej przedstawiono strefy objęte Programem ochrony powietrza w zależności od przekroczonej substancji: Przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM 10 Aglomeracja Górnośląska Strefa tarnogórsko-będzińska Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska Strefa raciborsko-wodzisławska Miasto Bielsko-Biała Miasto Częstochowa Strefa bielsko-żywiecka Przekroczenie dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu Aglomeracja Górnośląska Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska Strefa tarnogórsko-będzińska Strefa raciborsko-wodzisławska Strefa bieruńsko-pszczyńska Strefa gliwicko-mikołowska Miasto Bielsko-Biała Strefa bielsko-żywiecka Miasto Częstochowa Strefa częstochowsko-lubliniecka W 2011 roku, ze względu na ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10, opracowany został projekt Programu ochrony powietrza dla strefy gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej. W poniższych tabelach zestawiono wyniki Ósmej i Dziewiątej rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim obejmującej lata opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w latach Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 3

5 Tabela 2 Wyniki oceny jakości powietrza ze względu na ochronę ludzi obejmującej teren gminy w latach NO 2 SO 2 PM10 O 3 CO C 6 H 5 As BaP Cd Ni Pb 2009 A A C C A A A C A A A 2010 A C C C A A A C A A A Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ósmej i Dziewiątej rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim obejmującej 2009 i 2010 r.; WIOŚ Katowice, 2010 i 2011 r. Objaśnienia: A stężenie zanieczyszczenia w strefie nie przekracza poziomów dopuszczalnych i docelowych; C stężenie zanieczyszczenia w strefie przekracza poziomy dopuszczalne i docelowe powiększone o margines tolerancji (o ile margines ten został wyznaczony). Tabela 3 Wyniki oceny jakości powietrza ze względu na ochronę roślin obejmującej teren gminy w latach NO X SO 2 O A A C 2010 A A C Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ósmej i Dziewiątej rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim obejmującej 2009 i 2010 r.; WIOŚ Katowice, 2010 i 2011 Objaśnienia: A stężenie zanieczyszczenia w strefie nie przekracza poziomów dopuszczalnych i docelowych; C stężenie zanieczyszczenia w strefie przekracza poziomy dopuszczalne i docelowe powiększone o margines tolerancji (o ile margines ten został wyznaczony). Na terenie gminy znajduje się jedna stacja monitoringu powietrza. Stacja ta zlokalizowana jest przy ul. Św. Wojciecha i prowadzi pomiary pasywne benzenu (C 6 H 6 ). W poniższej tabeli zestawiono wyniki rocznych pomiarów stężenia benzenu. Tabela 4 Wyniki pomiarowe stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym w 2010 roku Parametr / Wartość dopuszczalna Benzen (C 6 H 6 ) / 5 µg/m 3 Jednostka Źródło: Miesiąc µg/m 3 6,64 7,33 4,10 3,48 2,06 2,44 2,87 4,45 3,53 3,79 4,65 13,53 Z powyższej tabeli wynika, iż średnioroczne stężenie benzenu na terenie gminy w 2010 roku mieściło się w granicach dopuszczalnego poziomu równego 5 µg/m 3 określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281). Pomiar pozostałych zanieczyszczeń, tj.: pył zawieszony PM10, bezno(a)piren, ołów, arsen, kadm, nikiel, dla strefy gliwicko-mikołowskiej dokonywany jest w stacji monitoringowej w Knurowie przy ul. Jedności Narodowej 5. W poniższej tabeli zestawiono wyniki rocznych pomiarów stężenia wymienionych zanieczyszczeń. Tabela 5 Wyniki pomiarowe stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w 2010 roku Parametr / Wartość dopuszczalna Pył zawieszony PM10 / 40 µg/m 3 Bezno(a)piren / 1 ng/m 3 Ołów / 0,5 µg/m 3 Jednostka Miesiąc µg/m ng/m ,6 2,6 1,9 0,94 0,44 0,49 0, µg/m 3 0,04 0,03 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,31 0,1 0,06 Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 4

6 Arsen / 6 ng/m 3 Kadm / 5 ng/m 3 Niekiel / 20 ng/m 3 Źródło: ng/m ,5 4, ,9 2,6 1 4,4 17 3,1 ng/m 3 2,6 0,89 1,7 0,86 0,25 0,94 0,25 0,25 0,25 0,25 2,4 2,2 ng/m , , ,4 1 Z powyższej tabeli wynika, iż średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu na terenie gminy w 2010 roku przekraczało dopuszczalne poziomy określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281) Ocena realizacji celów i kierunków działań ekologicznych Ocenę realizacji celów i kierunków działań ekologicznych oparto o przyjętą metodykę opisaną w rozdziale 1.4 niniejszego Raportu. W Programie Ochrony Środowiska dla miasta Mikołowa na lata w zakresie celu głównego Poprawa jakości powietrza atmosferycznego wyznaczono cztery priorytety w obrębie, których wyznaczono piętnaście działań ekologicznych. W celu dokonania oceny stopnia realizacji działań wyznaczonych w Programie przyjęto następującą skalę: 1) działanie zakończone podmiot odpowiedzialny za realizację działania zakończył je, 2) działanie podmiot odpowiedzialny za realizację działania rozpoczął jego realizację, jednak działanie nie zostało jeszcze zakończone bądź jest działaniem ciągłym, 3) działanie nie podmiot odpowiedzialny za realizację działania nie podjął jeszcze działania. Zestawienie realizacji działań związanych z poprawą jakości powietrza atmosferycznego przedstawia poniższa tabela. Tabela 6 Realizacja działań w ramach celu głównego Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w latach Z.1 Z.2 Z.3 Działania Wdrożenie (wykonanie) projektu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Promocja ww. przedsięwzięcia oraz alternatywnych źródeł energii wśród mieszkańców gminy w tym wspieranie indywidualnych zmian ogrzewania na ekologiczne Opracowanie audytu energetycznego miastawyspecyfikowani e działań, które ograniczą koszty zaopatrzenia w ciepło Ocena realizacji działania Podmioty uczestnicząc e w realizacji działania, Zakład Inżynierii Miejskiej, Zakład Inżynierii Miejskiej, Zakład Gospodarki Lokalowej Krótki opis realizacji działania P1: Ograniczenie niskiej emisji Uwzględnienie projektu w zapisach Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania Termomodernizacja Przedszkoli: Nr 1 im. Jasia i Małgosi, ul. Żwirki i Wigury 29, Nr 3 im. Kota w Butach, ul. Konstytucji 3 Maja 38, Nr 4 im. Złotego Pantofelka, ul. Katowicka 132, Nr 5 im. Krainy Bajek, ul. ks. Nakłady poniesione na realizację działania [tys. zł] ,500 Środki krajowe 159,983 - Środki własne 964, ,814 Źródła finansowania Środki własne, EFRR w ramach RPOWSL Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 5

7 Z.4 Z.5 Z.6 Z.7 Z.8 Z.1 Z.2 Z.3 Rozbudowa sieci (ciepłowniczej, gazowej, energetycznej) w miarę potrzeb Modernizacja istniejącej sieci ciepłowniczej Modernizacja układów zasilania (kotły, AKPiA, układy odpylania i układy napędowe urządzeń ciepłowniczych) Budowa nowych budynków stanowiących mienie komunalne z zachowaniem zasad termoizolacji Opracowanie programu poprawy powietrza atmosferycznego na terenie gminy Modernizacja dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych Budowa, remonty i modernizacja dróg gminnych wg P.Z.P. Wprowadzenie zmian w układzie komunikacyjnym gminy poprzez wyprowadzenie nie nie Zakład Inżynierii Miejskiej, Zakład Inżynierii Miejskiej Zakład Gospodarki Lokalowej, Zakład Inżynierii Miejskiej Marszałkows ki Górka 27, Nr 12 im. Bajkowej Przygody, os. Słowackiego 18; Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Podleskiej 81; Wymiana pokryć dachowych i remonty dachów Modernizacja Kotłowni Grażyńskiego, Budowa sieci od kotłowni do ul. Bandurskiego, Budowa sieci od kotłowni do Centrum, Modernizacja instalacji odpylania spalin kotłów, Modernizacja instalacji odprowadzania spalin budowa komina, Modernizacja stacji wymienników ciepła Opracowanie Programu Ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu, w tym program dla strefy gliwicko-mikołowskiej 32, ,024 Środki własne, EFRR w ramach RPOWSL b.d. P2: Minimalizacja uciążliwości od transportu kołowego Powiatowy Zarząd Dróg, Starostwo powiatowe, Zarządy Dróg Remont drogi powiatowej ul. Krakowskiej w Mikołowie odcinek od ul. Pszczyńskiej do ul. Cmentarnej roboty brukarskie; Remont drogi powiatowej ul. Krakowskiej w Mikołowie odcinek od ul. Pszczyńskiej do DW 928; Projekt remontu ul. Dworcowej wraz z oświetleniem i ul. Konstytucji 3 Maja od Placu 750 Lecia do krytej pływalni Przebudowa ul. Waryńskiego na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Dziendziela w Mikołowie, Połączenie centrum miasta Mikołowa z dzielnicą Reta przebudowa i budowa drogi gminnej S, ul. Na Wzgórzu, ul. Sądowa, Całkowity koszt 512, , , ,430 środki własne WFOŚiGW NFOŚiGW Środki własne, NPPDL Środki własne, NPPDL Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 6

8 Z.4 Z.1 Z.1 Z.2 ruchu tranzytowego i części ruchu samochodowego z obszarów o gęstej zabudowie Wykonanie opracowania dla weryfikacji (skanalizowania) ruchu i parkowanie na terenie całej gminy Wykonanie badań promieniowania elektromagnetycz nego w okolicach lokalizacji stacji przekaźnikowych P.T.K. Dokończenie identyfikacji emitorów oraz stworzenie bazy danych i map dotyczących stanu powietrza atmosferycznego Współudział w budowie wojewódzkiego systemu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych nie, realizowa ne na bieżąco nie P3: Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym WIOŚ Katowice WIOŚ w Katowicac h Wykonanie w 2009 roku w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska pomiarów monitoringowych promieniowania elektromagnetycznego. Punkt pomiarowy zlokalizowano przy ul. Konstytucji 3-go Maja. Analiza wyników wskazała brak przekroczeń wartości dopuszczalnej wynoszącej 7 V/m. W 2010 roku na terenie gminy nie prowadzono pomiarów monitoringowych promieniowania elektromagnetycznego. Najbliższym punktem w którym prowadzono takie pomiary był punkt zlokalizowany na terenie Gminy Łaziska Górne przy ul. Dworcowej. Analiza wyników wskazała brak przekroczeń wartości dopuszczalnej wynoszącej 7 V/m. P4: Ograniczenie emisji przemysłowej WIOŚ prowadzi badania monitoringowe zgodnie z obowiązującym Programem Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa śląskiego, który zawiera wykaz punktów pomiarowych wraz z ich lokalizacją. Realizacja działania w ramach zadań własnych Realizacja działania w ramach zadań własnych Źródło: Opracowanie własne na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata oraz przeprowadzonej ankietyzacji. Objaśnienia: b.d. brak danych Tabela 7 Działania dodatkowe nie ujęte w Programie Ochrony Środowiska dla miasta na lata podejmowane w zakresie Poprawy powietrza atmosferycznego Opis przedsięwzięcia Termin realizacji Instytucja odpowiedzial Koszt całkowity przedsięwzięcia [tys. zł] na Źródła finansowania Termomodernizacja obiektów stanowiących Starostwo 1 146, ,640 Środki własne, Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 7

9 mienie Powiatu na terenie gminy : LO, II LO, budynek dydaktyczny Szkoły Specjalnej w Mikołowie ul. Pokoju 4a Powiatowe Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji WFOŚiGW, PFOŚiGW Przeprowadzona ankietyzacja oraz analiza dostępnych materiałów wskazuje, iż większość z wyznaczonych w ramach Poprawy jakości powietrza atmosferycznego działań, na przełomie lat zostało podjętych. Za realizację działań odpowiedzialni byli:, Starostwo Powiatu Mikołowskiego, Marszałkowski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Zakład Inżynierii Miejskiej w Mikołowie, Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie oraz Odpowiedni Zarządcy Dróg. Na realizację działań wyznaczonych w Programie wydano ogółem ,185 tys. zł. Najwięcej środków finansowych przeznaczono na realizację działań związanych z termomodernizacją budynków. Poza działaniami określonymi w Programie Ochrony Środowiska dla miasta na lata , zostało działanie dodatkowe związane z termomodernizacją obiektów stanowiących mienie powiatu na terenie gminy. Za realizację tego działania odpowiedzialne było Starostwo Powiatu Mikołowskiego. Ocena stanu środowiska Zgodnie z przyjętą metodyką, ocenę stanu środowiska dokonano w oparciu o analizę zmian jakości powietrza w okresie sprawozdawczym, tj r. Podstawę oceny stanu środowiska stanowiły mierniki wyznaczone w Programie: wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych, wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych. Na podstawie przeprowadzonej oceny rocznej pod względem ochrony zdrowia i ochrony roślin, poziomy stężeń substancji w powietrzu w latach kształtowały się na tym samym poziomie, za wyjątkiem dwutlenku siarki. Zgodnie z wynikami pomiarów uzyskanymi ze stacji pomiarowej w Mikołowie oraz w Knurowie, średnioroczne stężenie benzenu, ołowiu, niklu i arsenu w powietrzu atmosferycznym nie przekroczyły dopuszczalnych poziomów określonychw rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu stwierdzono natomiast dla pyłu zawieszonego PM10 i bezno(a)pirenu Na przełomie lat stan powietrza atmosferycznego w gminie nie uległ pogorszeniu. Ocena realizacji celu głównego Ocenę realizacji celu głównego dokonano w oparciu o przeprowadzoną analizę realizacji działań i priorytetów ekologicznych wyznaczonych w Programie. Tabela 8 Realizacja celu głównego Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w latach wyznaczonego w Programie C.1 Cel główny Poprawa jakości powietrza atmosferycznego Ocena realizacji celu głównego w trakcie realizacji Na podstawie przeprowadzonej analizy aktualnego stanu powietrza atmosferycznego na terenie gminy oraz oceny realizacji działań wyznaczonych w Programie, w okresie sprawozdawczym , pozytywnie ocenia się realizację celu głównego jakim jest Poprawa jakości powietrza atmosferycznego. Realizacja działań skoncentrowana była głównie na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, przebudowie i modernizacji sieci ciepłowniczej, modernizacji układów odpylania oraz budowie i modernizacji dróg. Kompleks podejmowanych działań spowoduje poprawę jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy, uciepłownienie terenu gminy, a co za tym idzie, poprawę jakości życia mieszkańców gminy. 2.2 RACJONALNA GOSPODARKA WODNA Analiza stanu aktualnego Jakość wód powierzchniowych i podziemnych Zgodnie z art. 155a ust. 2 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz z późn. zm.) badania i ocenę stanu wód powierzchniowych oraz stanu wód podziemnych dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 8

10 Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) został utworzony ustawą z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287). Zgodnie z art. 23 ww. ustawy Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest odpowiedzialny za opracowywanie wieloletnich programów Państwowego Monitoringu Środowiska. Ocenę jakości wód powierzchniowych oraz wód podziemnych w latach przedstawiono w poniższych tabelach, w oparciu o informacje zawarte na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Tabela 9 Ocena jakości wód powierzchniowych przepływających przez teren gminy w punktach pomiarowo-kontrolnych w latach Rok Nazwa rzeki Nazwa jcw Nazwa punktu pomiarowokontrolnego Klasa elementów biologicznych Klasa elementów fizykochemicznych Stan/ potencjał ekologiczny Gmina 2008 Jamna Jamna Jamna ujście do Kłodnicy IV poniżej stanu dobrego słaby Ruda Śląska 2009 Jamna Jamna Jamna ujście do Kłodnicy IV poniżej stanu dobrego słaby Ruda Śląska 2008 Promna Promna Promna ujście do Kłodnicy IV poniżej stanu dobrego słaby / Gierałtowice 2009 Promna Promna Promna ujście do Kłodnicy IV poniżej stanu dobrego słaby / Gierałtowice 2008 Jasienica Jasienica Jasienica ujście do Iłownicy n.o. II n.o. Czechowice Dziedzice 2009 Jasienica Jasienica Jasienica ujście do Iłownicy n.o. poniżej stanu dobrego n.o. Czechowice Dziedzice 2008 Kłodnica Kłodnica do Promnej Kłodnica poniżej ujścia Jamny IV poniżej stanu dobrego słaby Ruda Śląska 2009 Kłodnica Kłodnica do Promnej Kłodnica poniżej ujścia Jamny IV poniżej stanu dobrego słaby Ruda Śląska Źródło: WIOŚ Katowice Objaśnienia: II stan dobry, IV stan słaby, n.o. nie oznaczono W stosunku do 2008 roku, w roku 2009 pogorszeniu uległa jedynie klasa elementów fizykochemicznych w punkcie pomiarowo-kontrolnym Jasienica ujście do Iłownicy. W pozostałych punktach jakość wód powierzchniowych w porównaniu z rokiem 2008 nie uległa pogorszeniu. Tabela 10 Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych na terenie gminy w latach Nr punktu Nazwa punktu JCWPd Stratygrafia ujętej Klasa jakości warstwy /K 133 Q+T III III III 2234/K Bujaków 133 Q II III n.b. 2680/K Paniowy 133 Q III III III Źródło: WIOŚ Katowice Objaśnienia: II stan dobry, III stan umiarkowany, n.b. nie badano, Q czwartorzęd, T - trias Na przełomie lat nie odnotowano zmian w jakości wód podziemnych. Jednak w stosunku do 2008 roku, w 2009 roku zaobserwowano pogorszenie o jedną klasę jakość wód podziemnych w punkcie pomiarowym Bujaków, w pozostałych punktach pomiarowych jakość wód nie uległa zmianie. Gospodarka wodno-ściekowa Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 9

11 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w stosunku do 2008 r. (1790,4 dam 3 ) zmalało o około 108 dam 3 w 2009 roku (1682,1 dam 3 ) i około 66 dam 3 w 2010 roku (1724,1 dam 3 ). Rysunek 1 Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w latach (źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS) W poniższej tabeli przedstawiono zużycie wody w rozbiciu na poszczególne cele, tj.: przemysł, rolnictwo i leśnictwo oraz cele komunalne. Z zebranych danych wynika, iż w stosunku do 2008 roku zwiększyło się zużycie wody na cele przemysłu, natomiast zmalało zużycie wody na cele komunalne. Tabela 11 Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w rozbiciu na poszczególne cele w latach Rok Cel [dam 3 ] przemysł rolnictwo i leśnictwo eksploatacja sieci wodociągowej gospodarstwa domowe inne ,4 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS SUMA: 1790,4 1682,1 1724,1 System zaopatrzenia w wodę gminy oparty jest w głównej mierze na zakupie wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów bezpośrednio z sieci magistralnych oraz na dwóch ujęciach wód podziemnych eksploatowanych przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie. Na poniższym wykresie zobrazowano długość czynnej sieci rozdzielczej i kanalizacyjnej na terenie gminy zgodnie z danymi GUS. Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 10

12 Rysunek 2 Długość czynnej sieci rozdzielczej i kanalizacyjnej na terenie gminy w latach (źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS) Jak wynika z powyższego wykresu, długość czynnej sieci rozdzielczej i kanalizacyjnej na terenie gminy systematycznie wzrasta. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), ilość ścieków komunalnych odprowadzanych ogółem w latach zmalała w stosunku do 2008 r. (1140,4 dam 3 ) o około 70 dam 3 w 2009 roku (1070,8 dam 3 ) i około 83 dam 3 w 2010 roku (1057 dam 3 ). Rysunek 3 Ilość ścieków komunalnych odprowadzanych ogółem w latach na terenie gminy (źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS) Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), ilość ścieków komunalnych poddanych oczyszczeniu w latach zmalała w stosunku do 2008 r. (1105 dam3) o około 34 dam 3 w2009 w roku (1071 dam 3 ) i około 53 dam 3 w 2010 roku (1057 dam 3 ), co zobrazowano na poniższym wykresie. Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 11

13 Rysunek 4 Ilość ścieków komunalnych poddanych oczyszczeniu w latach na terenie gminy (źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS) W strukturze oczyszczania ścieków dominowało oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach z podwyższonym usuwaniem biogenów. Poniżej zobrazowano ilości ścieków komunalnych poddanych oczyszczeniu w latach z uwzględnieniem sposobu oczyszczania. Rysunek 5 Ilości ścieków komunalnych poddanych oczyszczeniu w latach na terenie gminy (źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS) Na terenie gminy istnieją trzy oczyszczalnie ścieków: - biologiczna oczyszczalnia ścieków Centrum zlokalizowana jest w dzielnicy Reta w rejonie potoku Jamna (dopływ Kłodnicy), - mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Śmiłowice została wybudowana jako oczyszczalnia tymczasowa, do obsługi części sołectwa Śmiłowice, tj. rejon ulic: Kawalca, Jesionowej, Bukowej, Cisów i Jarzębinowej, - mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Leśna Bryza zlokalizowana przy ul. Botanicznej w sołectwie Mokre. Utworzona została w celu obsługi osiedla domków jednorodzinnych Leśna Bryza. Tabela 12 Ładunki zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach komunalnych odprowadzanych z terenu gminy w latach BZT5 ChZT Zawiesina ogólna [kg/rok] Azot ogólny Fosfor ogólny Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 12

14 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS W stosunku do 2008 roku, w latach zwiększył się ładunek prawie wszystkich zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach komunalnych odprowadzanych z terenu gminy (wyjątek stanowi zawiesina ogólna). Porównując jednak lata wyraźnie widać, że w stosunku do 2009 roku, w 2010 roku zmniejszył się ładunek wszystkich zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach komunalnych odprowadzanych z terenu gminy. Wg danych GUS ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych ogółem w latach wzrosła w stosunku do 2008 r. (136 dam 3 ) o około 46 dam 3 w 2009 roku (160 dam 3 ) i około 70 dam 3 w 2010 roku (206 dam 3 ). W strukturze oczyszczania ścieków przemysłowych dominuje oczyszczanie biologiczne. Poniżej zobrazowano ilości ścieków przemysłowych poddanych oczyszczeniu w latach z uwzględnieniem sposobu oczyszczania. Rysunek 6 Ilości ścieków przemysłowych poddanych oczyszczeniu w latach na terenie gminy (źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS) Zgodnie z danymi łównego Urzędu Statystycznego (GUS) od 2008 roku systematycznie wzrasta ilość nieoczyszczonych ścieków przemysłowych, co zobrazowano na poniższym wykresie. Rysunek 7 Ilość nieoczyszczonych ścieków przemysłowych w latach na terenie gminy (źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS) Tabela 13 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych z terenu gminy w latach BZT5 ChZ T Zawiesina ogólna Suma jonów chlorków i siarczków Fenole lotne Azot ogólny Fosfor ogólny [kg/rok] Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 13

15 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS W stosunku do 2008 roku, w latach zwiększył się ładunek prawie wszystkich zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych z terenu gminy. Wyjątek stanowią: azot ogólny i fosfor ogólny, których ładunek w 2009 roku był mniejszy zarówno w stosunku do 2008 roku jak i 2010 roku Ocena realizacji celów i kierunków działań ekologicznych Ocenę realizacji celów i zadań ekologicznych oparto o przyjętą metodykę opisaną w rozdziale 1.4 niniejszego Raportu. W Programie Ochrony Środowiska dla miasta na lata w zakresie celu głównego Racjonalna gospodarka wodna wyznaczono cztery priorytety w obrębie których wyznaczono dwadzieścia trzy działania ekologiczne. W celu dokonania oceny stopnia realizacji działań wyznaczonych w Programie przyjęto następującą skalę: 1) działanie zakończone podmiot odpowiedzialny za realizację działania zakończył je, 2) działanie podmiot odpowiedzialny za realizację działania rozpoczął jego realizację, jednak działanie nie zostało jeszcze zakończone bądź jest działaniem ciągłym, 3) działanie nie podmiot odpowiedzialny za realizację działania nie podjął jeszcze działania. Zestawienie realizacji działań związanych z gospodarką wodną przedstawia poniższa tabela. Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 14

16 Tabela 14 Realizacja działań w ramach celu głównego Racjonalna Gospodarka Wodna w latach Z.1 Z.2 Z.1 Z.2 Z.3 Z.4 Z.5 Z.6 Działania Zagospodarowanie poszczególnych zlewni w sposób zapewniający ograniczenie ilości spływających wód: - ograniczenie w pokrywaniu nowych terenów szczelnymi nawierzchniami -zmiana nieprzepuszczalnych pokryć na trawniki i powierzchnie ażurowe - tworzenie w sieci kanalizacji deszczowej pojemności retencyjnych - stosowanie w nowych obiektach sieci kanalizacyjnej, która częściowo rozsącza wody deszczowe do gruntu, - stosowanie ujęć wód opadowych ze studniami chłonnymi sięgającymi do wodoprzepuszczalnej warstwy Wykonanie niezbędnych umocnień i zabezpieczeń w miejscach lokalnych podtopień (potoki: Promna i Jamna: w szczególności w sołectwach Borowa Wieś i Mokre) Budowa oczyszczalni Centrum wraz z kolektorami zbiorczymi Wykonanie projektu i realizacji kanalizacji rozdzielczej dla dzielnic Reta i Goj Rozbudowa i dociążenie oczyszczalni JET Wykonanie projektu i realizacja oczyszczalni wraz z kanalizacją dla rejonu Kąty Budowa kanalizacji rozdzielczej dla dzielnicy Nowy Świat Wykonanie projektu i budowa kanalizacji rozdzielczej dla dzielnicy Ocena realizacji działania nie Podmioty uczestniczą ce w realizacji działania Mikołowa, Kopalnie, Administrat orzy cieków P.1: Ochrona przeciwpowodziowa Krótki opis realizacji działania Nakłady poniesione na realizację działania [tys. zł] ŚZMiUW Konserwacja cieku Promna 15,800 - P.2: Realizacja kompleksowych inwestycji w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej zrealizowane zrealizowane, ZIM ZIM, ZIM, ZIM ZIM Oczyszczalnia uruchomiona w 2005 roku Koszty poniesione w latach wcześniejszych Działanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.,,zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej miasta Realizacja inwestycji nie objęła rozbudowy oczyszczalni JET ponieważ podłączono ją do sieci miejskiej Realizacja inwestycji bez lokalnej oczyszczalni przesył do oczyszczalni ścieków CENTRUM Koszty poniesione w latach wcześniejszych Źródła finansowani a Budżet państwa Działanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.,,zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej miasta Działania realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.,,zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej miasta Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 15

17 Mokre wraz z przepompowanimi Z.7 Z.8 Z.9 Z.10 Z.11 Z.12 Z.13 Z.1 Z.2 Z.3 Z.4 Z.5 Wykonanie projektu i realizacja oczyszczalni Bujaków Wschód wraz z przepompowniami i kanalizacją rozdzielczą Wykonanie projektu i budowa oczyszczalni wraz z kanalizacją dla sołectwa Bujaków Zachód Wykonanie projektu i realizacja rozbudowy kanalizacji dla dzielnicy Kamionki wraz z przepompowniami (zrzut ścieków na oczyszczalnię Centrum ) Budowa kanalizacji rozdzielczej dla sołectw Borowa Wieś wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków Wykonanie koncepcji odprowadzania ścieków sanitarnych dla terenów dla których brak odprowadzenia Wspieranie instalowania przydomowych oczyszczalni ścieków dla indywidualnych gospodarstw Identyfikacja podmiotów i działania na rzecz ograniczenia zrzutu ścieków przemysłowych do wód powierzchniowych Rozbudowa i zabezpieczenie ujęcia wody w Śmiłowicach dla zasilania w wodę sołectwa Bujaków Rozbudowa sieci wodociągowej sołectw: Paniowy i Bujaków Rozbudowa i modernizacja sieci rozdzielczej w miarę potrzeb Adaptacja i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej i rozdzielczej (w tym wymiana rur azbestowych) Zabezpieczenie sieci (istniejących i nowobudowanych) zaopatrzenia w wodę przed szkodami górniczymi zrealizowane, realizowane ciągle zrealizowane, realizowane ciągle, ZIM, ZIM, ZIM, ZIM, ZIM Starostwo Powiatowe, Marszałek Województ wa, RZGW, ZIM ZIM ZIM Kopalnie Realizacja inwestycji bez lokalnej oczyszczalni przesył do oczyszczalni ścieków CENTRUM Działania realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.,,zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej miasta Działanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.,,zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej miasta Realizacja inwestycji bez lokalnej oczyszczalni przesył do oczyszczalni ścieków CENTRUM Działanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.,,zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej miasta Koncepcja wykonana została w latach wcześniejszych przez UM. Na podstawie koncepcji powstały projekty, które obecnie ZIM Sp. z o.o. realizuje w ramach przedsięwzięcia pn.,,zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej miasta. Dopłaty do indywidualnych oczyszczalni ścieków. 3,000 - GFOŚiGW Wydawanie pozwoleń wodno prawnych, w których określa się dopuszczalną ilość i jakość ścieków zrzucanych do wód P.3: Poprawa jakości wody pitnej Przedsięwzięcie zrealizowane w 2004 roku Koszty uwzględniane w ramach zadań własnych Koszty poniesione w latach wcześniejszych Działania realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.,,zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej miasta Wymiana starych rur stalowych na plastikowe bądź ceramiczne. Na terenie Gminy brak rur azbestowych Działanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.,,zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej miasta Działanie realizowane w ramach działania polegającego na rewitalizacji terenów objętych oddziaływaniem szkód górniczych P.4: Regulacja stosunków wodnych na terenie gminy Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 16

18 Z.1 Z.2 Z.3 Odwodnienie i melioracja terenów narażonych zalewaniem i nadmiernym retencjonowaniem wody w związku ze szkodami górniczymi Wykonanie opracowania, które pozwoli sklasyfikować tereny o zachwianych stosunkach wodnych Regulacja stosunków wodnych (pozostałe tereny nie objęte szkodami górniczymi), realizowane ciągle nie podejmowane w miarę potrzeb Kopalnie - 114, ,000, Kopalnie Czyszczenie rowów 39,228 45,730 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata oraz przeprowadzonej ankietyzacji. Środki własne Środki własne Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 17

19 Tabela 15 Koszt przedsięwzięcia pn.:,,zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej miasta poniesiony w latach w ramach którego realizowane są działania wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska dla miasta na lata Opis przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i modernizacja sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia pn:.,,zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej miasta Termin realizacji ZIM Instytucja odpowiedzialna Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji. Źródła finansowania Środki własne, POIiŚ Koszt całkowity przedsięwzięcia [tys. zł] , ,000 Przeprowadzona ankietyzacja oraz analiza dostępnych materiałów wskazuje, iż większość z wyznaczonych w ramach Racjonalnej Gospodarki Wodnej działań, na przełomie lat zostało podjętych. Za realizację działań odpowiedzialni byli:, Śląski Zarząd Melioracji i zeń Wodnych, Zakład Inżynierii Miejskiej w Mikołowie, Kopalnie. Na realizację działań wyznaczonych w Programie wydano ogółem ,958 tys. zł. Ocena stanu środowiska Zgodnie z przyjętą metodyką, ocenę stanu środowiska dokonano w oparciu o analizę zmian jakości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy w okresie sprawozdawczym, tj. lata Podstawę oceny stanowiły mierniki wyznaczone w Programie: jakość wód powierzchniowych i podziemnych, długość sieci kanalizacyjnej. W stosunku do 2008 roku jakość wód powierzchniowych w punkcie pomiarowo-kontrolnym Jasienica ujście do Iłownicy uległa pogorszeniu, w pozostałych punktach jakość wód nie uległa zmianie. W stosunku do 2008 roku pogorszeniu o jedną klasę jakości uległy wody podziemne w punkcie pomiarowym Bujaków, w pozostałych punktach pomiarowych jakość wód nie uległa zmianie. W stosunku do roku 2008 długość czynnej sieci rozdzielczej i kanalizacyjnej wzrosła. W stosunku do 2008 roku, w latach zmalała ilość ścieków komunalnych odprowadzanych ogółem, a co za tym idzie ilość ścieków komunalnych poddanych oczyszczeniu. W strukturze oczyszczania ścieków dominowało oczyszczanie sposobem z podwyższonym usuwaniem biogenów. W stosunku do 2009 roku, w 2010 roku zmniejszył się ładunek zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach komunalnych odprowadzanych z terenu gminy. W stosunku do 2008 roku, w latach wzrosła ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych z terenu gminy, wzrosła również ilość nieoczyszczonych ścieków przemysłowych. Wzrostowi uległ również ładunek zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych z terenu gminy. Biorąc pod uwagę powyższe wnioski, konieczna jest kontynuacja działań wyznaczonych w Programie w zakresie Racjonalnej gospodarki wodnej. Ocena realizacji celu głównego Ocenę realizacji celu głównego dokonano w oparciu o przeprowadzoną analizę realizacji działań i priorytetów ekologicznych wyznaczonych w Programie. Tabela 16 w Programie Realizacja celu głównego Racjonalna gospodarka wodna w latach wyznaczonego C.2 Cel główny Racjonalna gospodarka wodna Ocena realizacji celu głównego w trakcie realizacji Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 18

20 Źródło: Opracowanie własne Na podstawie przeprowadzonej analizy aktualnego stanu środowiska wodnego na terenie gminy oraz oceny realizacji działań wyznaczonych w Programie, w okresie sprawozdawczym , pozytywnie ocenia się stopień realizacji celu głównego jakim jest Racjonalna gospodarka wodna. Większość wyznaczonych w Programie działań było i jest realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn.: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołowa, polegającego na kompleksowym uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji. Projekt ten przyczyni się do poprawy jakości wód powierzchniowych, a tym samym podziemnych. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: - budowę około 162 km kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej), - budowę około 28 szt. przepompowni i tłoczni ścieków, - budowę około 29 km kanalizacji deszczowej, - modernizację około 29 km sieci wodociągowej. Całkowitą wartość projektu szacuje się na kwotę ,00 zł. Projekt ten realizowany jest z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata , środków własnych Zakładu Inżynierii Miejskiej. Kompleks podejmowanych działań spowoduje poprawę jakości środowiska wodnego. W kolejnych latach zaleca się kontynuację wyznaczonych w Programie działań. 2.3 POPRAWA JAKOŚCI GLEB, OCHRONA POWIERZCHNI I KOPALIN Analiza stanu aktualnego Strukturę gruntów na terenie gminy przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 17 Struktura użytkowania gruntów w latach Powierzchnia ogółem Użytki rolne Lasy i grunty leśne ha ,5 4,6 Źródło: Opracowanie własne Dominującym typem gleb na terenie gminy są gleby bielicowe cechujące się w głównej mierze niskimi klasami bonitacyjnymi (IV i V). Zaledwie kilka procent powierzchni gminy zajmują gleby brunatne i rędziny. W dnach dolin i zbiorników wodnych wykształciły się gleby hydromorficzne. Głównymi kopalinami podstawowymi występującymi na terenie gminy są: węgiel kamienny, metan z pokładów węgla. Natomiast głównymi kopalinami pospolitymi występującymi na terenie gminy są piaski. W granicach gminy występują obszary górnicze kilku kopalń: - kopalnie prowadzące eksploatacje: KWK Bielszowice, KWK Budryk, KWK Bolesław Śmiały ; - kopalnie nie prowadzące eksploatacji: KWK Halemba, KWK Murcki, KWK Wujek Ruch Śląsk, Kopalnia doświadczalna Barbara, KWK Sośnica Makoszowy. Analizę aktualnego stanu zasobów naturalnych złóż węgla kamiennego oparto o informacje zawarte w Bilansie zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce sporządzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny. Tabela 18 Zasoby złóż węgla kamiennego obszarów górniczych występujących na terenie gminy w latach Rodzaj kopaliny Węgiel kamienny Nazwa złoża Stan zagospodarowani Wydobycie Zasoby geologiczne bilansowe [tys. ton] Zasoby przemysłowe [tys. ton] a złoża Makoszowy E E Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 19

21 Sośnica E E Budryk E E Łaziska E E Bielszowice E E Halemba II E E Murcki E E Metan pokładów węgla [mln m 3 ] Sośnica E E 15,26 8, , ,8 474,84 34,85 3 Budryk E E 15,11 13, , ,4 128,85 267,09 6 Łaziska P P Bielszowice E E 5,78 6, , ,8 316,70 343,86 7 Halemba II E E 5,59 2,85 218,29 215,21 94,89 92,04 Murcki P P , , Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, Objaśnienia: E- złoże eksploatowane, P złoże perspektywiczne Tabela 19 Zasoby kopalin pospolitych występujących na terenie gminy w latach Rodzaj złoża Nazwa złoża Stan zagospodarowani Zasoby geologiczne bilansowe [tys. m 3 ] a złoża Zasoby przemysłowe [tys. m 3 ] 2010 Piaski podsadzkowe Borowa Wieś Z Panewniki Z Piaski i żwiry Panewniki Z Surowce ilaste ceramiki budowlanej - Emma Z Rzędówka Z Sitko- Z Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, Objaśnienia: Z - złoże zagospodarowane Ocena realizacji celów i kierunków działań ekologicznych Ocenę realizacji celów i zadań ekologicznych oparto o przyjętą metodykę opisaną w rozdziale 1.4 niniejszego Raportu. W Programie Ochrony Środowiska dla miasta na lata w zakresie celu głównego Poprawa jakości gleb, ochrona powierzchni i kopalin wyznaczono cztery priorytety w obrębie których wyznaczono dziewięć działań ekologicznych. W celu dokonania oceny stopnia realizacji działań wyznaczonych w Programie przyjęto następującą skalę: 1) działanie zakończone podmiot odpowiedzialny za realizację działania zakończył je, Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 20

22 2) działanie podmiot odpowiedzialny za realizację działania rozpoczął jego realizację, jednak działanie nie zostało jeszcze zakończone bądź jest działaniem ciągłym, 3) działanie nie podmiot odpowiedzialny za realizację działania nie podjął jeszcze działania. Zestawienie realizacji działań związanych z poprawą jakości gleb, ochrona powierzchni i kopalinprzedstawia poniższa tabela. Tabela 20 Realizacja działań w ramach celu głównego Poprawa jakości gleb, ochrona powierzchni i kopalin w latach Z.1 Z.2 Z.1 Z.2 Z.3 Z.4 Z.1 Z.2 Z.1 Działania Objęcie ochroną terenów niezdegradowanych poprzez nielokowanie inwestycji uciążliwych na korzyść walorów przyrodniczych i rekreacyjnych Rewitalizacja terenów objętych oddziaływaniem szkód górniczych Rozpoznanie i podjęcie działań dotyczących problemu zanieczyszczeń obszarowych, głównie z terenów przemysłowych Kontynuacja wapnowania, magnesowania gleb oraz zwiększenie nawożenia organicznego Zalesienia i zaprawienia gruntów odłogowanych, w tym zwalczanie chwastów Prowadzenie okresowych badań gleb w odpowiednich interwałach czasowych Wspomaganie działalności rolniczej, uwzględniającej normy ekologiczneszkolenia rolników Poprawa struktury agrarnej poprzez scalanie gruntów Ochrona przed nieracjonalną eksploatacją rozpoznanych złóż kopalin- odpowiednie wpisy do PZP Ocena realizacji działania P.1: Ochrona wierzchniej warstwy gleby, realizowane poprzez określone zapisy w MPZP zrealizowane, podejmowane w miarę potrzeb Podmioty uczestniczące w realizacji Nakłady poniesione na realizację działania [tys. zł] działania Mikołowa P.2: Przywrócenie wartości użytkowych gleb nie podjęto nie nie Źródła finans owani a Kopalnie 1 324, ,600 Mikołowa Mikołowa, Właściciele i użytkownicy gruntów Mikołowa, rolnicy P.3: Racjonalna gospodarka rolna, realizowane ciągle, realizowane w miarę potrzeb Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Właściciele i użytkownicy gruntów P.4: Racjonalna gospodarka kopalinami Mikołowa Środki własne ,000 13,000 Środki własne, GFOŚi GW b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Koszty uwzględniane w ramach opracowywania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Źródło: Opracowanie własne na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata oraz przeprowadzonej ankietyzacji Objaśnienia: b.d. brak danych Przeprowadzona ankietyzacja oraz analiza dostępnych materiałów wskazuje, iż połowa z wyznaczonych w ramach Poprawy jakości gleb, ochrony powierzchni i kopalin działań przełomie lat zostało podjętych. Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 21

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTET I GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA Cel inwestycji:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ położony jest w dolinie rzeki Jamny w otoczeniu wzgórz Garbu Mikołowskiego. Przez wschodnią i południową część miasta przebiega główny dział wodny Polski I rzędu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7 Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009 Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Strona 1 z 7

Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Strona 1 z 7 Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja w

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r.

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. ... Data wypełnienia ankiety Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. Nazwa zakładu: Adres: Gmina: Powiat: REGON: Branża (wg EKD): Gospodarka wodna w roku 2006 r. I. Pobór wody z ujęć własnych:

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza Dział III Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póź. zm.) Polityka

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI Zakład InŜynierii Miejskiej Sp. z o.o. Mikołów, listopad 2007 ul. Kolejowa 4 43-190 Mikołów WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2007-2011 Plan

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat 2008-2009 Cele Wskaźniki Stan w 2007 r. Lata 2008-2009 1 2 3 5 I. OCHRONA I RACJONALNE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych.

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych. BYTOM Brak danych. GIERAŁTOWICE Planuje się wykonać zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej, do której zostanie podłączonych 90% mieszkańców gminy. Ścieki będą oczyszczane w gminnej oczyszczalni ścieków o

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

z Programu ochrony powietrza

z Programu ochrony powietrza Obowiązki gmin wynikające z Programu ochrony powietrza Karolina Laszczak Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE 9 1. Presja Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. W strukturze całkowitej

Bardziej szczegółowo

1. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 1.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU

1. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 1.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU ZAŁĄCZNIK 3 1. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 1.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU Analiza wskaźnika: 01. Tereny o szczególnych walorach Analiza wskaźnika: 02. Rezerwaty

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza Wytyczne do sprawozdania z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem

Bardziej szczegółowo

Grajewo, I. Podstawa prawna:

Grajewo, I. Podstawa prawna: Grajewo, 2015.02. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GRAJEWO NA LATA 2015 2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019 2022 wraz z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, październik 2015r.

Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim?

Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim? Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim? Stan faktyczny i propozycje rozwiązań Maciej Thorz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Ostrawa, 3-4 grudzień

Bardziej szczegółowo

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA Zestawienie standardów jakości środowiska oraz standardów emisyjnych Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA STANDARDY JAKOŚCI ŚRODOWISKA (IMISYJNE) [wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r. PROJEKT ZWM UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Miasto Ruda Śląska jest położone w centralnej części Górnego Śląska. Teren miasta leży na wododziale Wisły i Odry. Do zlewni rzeki Wisły należy rzeka Rawa, natomiast

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA

STRATEGIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA STRATEGIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Ś l ą s k i e. P o z y t y w n a e n e r g i a STRATEGIA OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza Wytyczne do sprawozdania z realizacji Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r.

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r. Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju - - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry 11 czerwca 2015 r. Wałbrzych PLAN PREZENTACJI 1. Aktualizacja Programu Wodno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne dla rozwoju infrastruktury i środowiska Nowelizacja ustawy Prawo Wodne Danuta Drozd Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich Katarzyna Cichowicz, Katarzyna Brejt 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r.

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. Zakres prezentacji Stan powietrza w Europie / Polsce problemy Jakość powietrza na Dolnym Śląsku na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ustalenia do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów górniczych

Ustalenia do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów górniczych BUJAKÓW (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XXII/287/2000 z dn.18.01.2000) 1. W obszarze opracowania planu eksploatację prowadzą KWK Budryk i KWK Bolesław Śmiały. 2. Na obszarze opracowania ustala się prowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 2018 Legnickiego

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r. Zacznik Nr 1 do Uchwały RM Nr XXXVI/686/2009 Zadania inwestycyjne w 2009 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2009 Planowane wydatki z tego źródła finansowania dochody

Bardziej szczegółowo

GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Goczałkowice-Zdrój - Gmina wiejska - Liczba ludności 6352 osoby (31.12.2008r.) - 2/3 obszaru stanowią wody w tym największy akwen Jezioro Goczałkowickie Zbiornik wody pitnej dla aglomeracji śląskiej, Zbiornik

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w ramach PO IiŚ na lata , dla których WFOŚiGW w Katowicach jest Instytucją Wdrażającą

Projekty realizowane w ramach PO IiŚ na lata , dla których WFOŚiGW w Katowicach jest Instytucją Wdrażającą Projekty realizowane w ramach PO IiŚ na lata 2007-2013, dla których WFOŚiGW w Katowicach jest Instytucją Wdrażającą Katowice, 7 grudnia 2015 Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1: Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Andrzej Miluch Marta Bursztynowicz Natalia Bykowszczenko Szczecin, 31 marca 2017 r. Roczna ocena

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Ocena 2015 r. Wrocław,

Bardziej szczegółowo

System pomiarów jakości powietrza w Polsce

System pomiarów jakości powietrza w Polsce System pomiarów jakości powietrza w Polsce Pomiary i oceny jakości powietrza Podstawa prawna: Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia wykonawcze określają system prawny w jakim funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

OZON. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu

OZON. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu Załącznik nr do uchwały Nr XXX/537/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Rzeszów, maj 2016 r. CO TO JEST PAŃSTWOWY

Bardziej szczegółowo

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa, 11 kwietnia 2014 r. Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W chwili obecnej na terenie miasta eksploatowanych jest 6 oczyszczalni: Śródmieście, Mikulczyce, Rokitnica, Grzybowice, Legnicka w Makoszowach i Gawrona w Makoszowach.

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r. Załacznik do Uchwały RM Nr XLIII/849/2010 Zadania inwestycyjne w 2010 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa Nazwa zadania inwestycyjnego 2010 r. Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki własne środki pochodzące

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r.

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r. CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Płock, styczeń 2014 r. TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH STACJE POMIAROWE TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH WNĘTRZE STACJI dwutlenek siarki SO 2,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2017,

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 32/2013 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Ekologii z dnia 15 października 2013 r.

PROTOKÓŁ 32/2013 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Ekologii z dnia 15 października 2013 r. PROTOKÓŁ 32/2013 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Ekologii z dnia 15 października 2013 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia..

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bobowa. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Finansowanie inwestycji wodno- ściekowych z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pawłowice, 2 września 2014 roku Nakłady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Raport z Wykonania Gminnego Programu. Ochrony Środowiska za lata 2004 2006. Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Planu Gospodarki

Raport z Wykonania Gminnego Programu. Ochrony Środowiska za lata 2004 2006. Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Planu Gospodarki Raport z Wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska za lata 2004 2006 Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 2006 Gmina Sułoszowa Raport z Wykonania Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK Renata Pałyska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia... 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/555/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/555/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/555/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących

Bardziej szczegółowo

2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska

2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska 2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska Działalność Państwowego Monitoringu Środowiska z mocy art. 24 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R.

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R. Urząd Statystyczny w ie STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 214 R., wrzesień 215 r. Podstawowe tendencje W województwie lubelskim w 214 roku: w porównaniu z rokiem poprzednim ZIEMIA zmniejszyła

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza?

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? STAN ŚRODOWISKA Przekroczenia standardów jakości powietrza w 2011 roku: przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 (40 g/m3)

Bardziej szczegółowo

Typ. Podstawa Lp Cel Kierunki działań zadania. Właściwy terytorialnie Zarząd Dróg. K - 2007 r. Właściwy terytorialnie Zarząd Dróg. D - 2011 r.

Typ. Podstawa Lp Cel Kierunki działań zadania. Właściwy terytorialnie Zarząd Dróg. K - 2007 r. Właściwy terytorialnie Zarząd Dróg. D - 2011 r. Tabela V.6. Działania związane z wdrażaniem programu ochrony środowiska dla gminy Polkowice wraz z określeniem terminów realizacji, instytucji odpowiedzialnych i źródeł finansowania Jednostka Źródło Typ

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny na posiedzenie Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice w dniu 28 lipca 2014 r.

Materiał informacyjny na posiedzenie Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice w dniu 28 lipca 2014 r. Katowice, dnia 11.07.2014r. Materiał informacyjny na posiedzenie Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice w dniu 28 lipca 2014 r. Tematyka materiału informacyjnego: Sprawozdania dotyczące informacji o działaniach

Bardziej szczegółowo

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Wisły Małgorzata Owsiany Katarzyna Król Seminarium nt. Eko- sanitacji & Zrównoważonego Zarządzania Gospodarką Ściekową Kraków 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Na p Na ocząt ą e t k

Na p Na ocząt ą e t k Program Ochrony Jezior Polski Północnej prezentacja nowego programu Krzysztof Mączkowski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na początek Woda jest jednym z komponentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mszana Dolna. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA POWIETRZE 2014 r. Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Przed przystąpieniem do przedsięwzięcia jakim jest zabudowa przydomowej oczyszczalni ścieków dobrze jest (jako inwestor)

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA Załącznik do Uchwały RM Nr XLIV/657/2006 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2006-2008 Podstawa prawna. Obowiązek sporządzenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r.

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r. Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na 11.10.2003 r. Regulacje ogólne dotyczące ochrony środowiska - Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020 Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo