UCHWAŁA NR XXI/450/2012 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXI/450/2012 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 28 sierpnia 2012 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/450/2012 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata " za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591), na wniosek Burmistrza Mikołowa Rada Miejska Mikołowa uchwala: 1. Przyjąć Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata " za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku. 2. Treść raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata " za okres od stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku, stanowi integralną część niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały wraz z podaniem jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Burmistrzowi Mikołowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa Tadeusz Socha Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr XXI/450/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 sierpnia 2012 r. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata za okres od do r. 1. WSTĘP 1.1 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) organ wykonawczy gminy sporządza co dwa lata raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska, który przedstawia Radzie Gminy. Program Ochrony Środowiska dla miasta na lata , zwany dalej Programem, został zatwierdzony uchwałą nr XXVII/392/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia r. 1.2 OKRES OBJĘTY RAPORTEM Ocena realizacji celów, kierunków działań oraz priorytetów ekologicznych wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla miasta na lata obejmuje okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 r. 1.3 CEL i ZAKRES SPORZĄDZENIA RAPORTU Celem opracowania Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata jest wskazanie, w jakim zakresie zostały zrealizowane na przestrzeni lat cele i działania wskazane w Programie. Ustawa Prawo ochrony środowiska nie określa wymagań dotyczących formy i struktury, jakim powinien charakteryzować się Raport z realizacji gminnych Programów Ochrony Środowiska. Przyjęto, że Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata powinien zawierać: - analizę aktualnego stanu środowiska uwzględniającą zmiany zachodzące w czasie realizacji Programu, - przegląd i weryfikację priorytetów ekologicznych zawartych w Programie, - ocenę stopnia realizacji celów i kierunków działań wyznaczonych w Programie, - ocenę sposobu i źródeł finansowania zaplanowanych działań, - dokonanie oceny przyjętego monitoringu wdrażania Programu. Wszystkie rozdziały zawarte w Raporcie zostały opisane w stopniu szczegółowości, na jaki pozwoliły uzyskane dane i informacje. 1.4 METODYKA SPORZĄDZENIA RAPORTU Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata przygotowano w oparciu o: - ankietyzację jednostek samorządu terytorialnego, instytucji i podmiotów gospodarczych, - informacje uzyskane z Urzędu Mikołowa, - informacje zawarte w rocznikach statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, - raporty o stanie środowiska wydane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Zarówno w ustawie Prawo Ochrony Środowiska jak i w innych aktach prawnych, nie ma sprecyzowanej metodyki dokonywania oceny realizacji Programu Ochrony Środowiska. Ze względu na brak przygotowanych wytycznych w zakresie metodyki opracowania Raportu, przyjęto metodykę zbliżoną do metodyki zawartej w Raporcie z realizacji Polityki Ekologicznej Państwa za lata sporządzonego przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. W związku z powyższym metodykę oceny realizacji wdrażania Programu oparto o dwie oceny: 1. ocenę opisową zawierającą informacje dotyczące stopnia realizacji działań wyznaczonych w Programie, Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 1

3 2. ocenę wskaźnikową (mierniki) zawierającą o zmianie wielkości podstawowych wskaźników (mierników) ekologicznych, które informują o zmianach jakości środowiska. Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata mierniki te podzielone zostały na trzy grupy: - mierniki ekonomiczne związane z procesem finansowania inwestycji ochrony środowiska przy założeniu, że punktem odniesienia są określone efekty ekologiczne, - mierniki ekologiczne określają stan środowiska, stopień zmian w nim zachodzących oraz określają skutki zdrowotne dla populacji, - mierniki społeczne określają poziom uświadomienia w społeczeństwie znaczenia ochrony środowiska. Zestawienie danych określonych poszczególnymi miernikami wykaże czy i w jakim zakresie podejmuje się kroki niezbędne do zachowania bądź poprawy stanu środowiska. 1.5 ZAŁOŻENIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA Na podstawie analizy stanu środowiska naturalnego i jego komponentów w Programie Ochrony Środowiska dla miasta na lata , określono główne problemy w dziedzinie ochrony środowiska, jakie wystąpiły na terenie gminy. Problemy te stały się podstawą do sformułowania i zaplanowania działań krótkoterminowych oraz działań długoterminowych. W Programie określono dziewięć celów głównych. Dla każdego celu wyznaczono priorytety ekologiczne w obrębie których wyróżnione zostały zadania szczegółowe. Tabela 1 Zestawienie celów głównych i priorytetów wg POŚ Cele główne C.1 Poprawa jakości powietrza atmosferycznego C.2 Racjonalna gospodarka wodna C.3 Poprawa jakości gleb, ochrona powierzchni i kopalin C.4 Zmniejszenie uciążliwości hałasu C.5 Zachowanie i wzbogacenie walorów przyrodniczych C.6 Racjonalna gospodarka odpadami C.7 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Priorytety P.1 Ograniczenie niskiej emisji P.2 Minimalizacja uciążliwości od transportu kołowego P.3 Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym P.4 Ograniczenie emisji przemysłowych (niska i wysoka) P.1 Ochrona przeciwpowodziowa P.2 Realizacja kompleksowych inwestycji w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej P.3 Poprawa jakości wody pitnej P.4 Regulacja stosunków wodnych na terenie gminy P.1 Ochrona wierzchniej warstwy gleby P.2 Przywrócenie wartości użytkowych gleb P.3 Racjonalna gospodarka rolna P.4 Racjonalna gospodarka kopalinami P.1 Ograniczenie emisji hałasu przemysłowego i hałasu pochodzącego od ciągów komunikacyjnych P.2 Ograniczenie emisji hałasu z innych źródeł P.1 Ochrona i renaturalizacja ekosystemów P.2 Ochrona elementów przyrody ożywionej i nieożywionej P.3 Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych P.1 Likwidacja dzikich składowisk odpadów P.2 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów P.3 Ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych w strumieniu odpadów komunalnych P.4 Wdrażanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi P.5 Gospodarka odpadami przemysłowymi z zakładów zlokalizowanych na terenie gminy P.6 Budowa Zakładu Przeróbki Odpadów P.1 Rekultywacja terenów poprzemysłowych P.2 Tworzenie parków, terenów zielonych i miejsc wypoczynkowo-rekreacyjnych Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 2

4 C.8 P.3 Inne możliwości zagospodarowania terenów poprzemysłowych Przeciwdziałanie nadzwyczajnym P.1 Awarie w zakładach pracy zagrożeniom środowiska P.2 Kolizje drogowe, pożary, powodzie C.9 Edukacja ekologiczna P.1 Prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach Źródło: Program Ochrony Środowiska dla miasta na lata P.2 Organizacja pozaszkolnych ośrodków i elementów edukacji ekologicznej 2. OCENA REALIZACJI CELÓW I KIERUNKÓW DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH ZAWARTYCH W POŚ 2.1 POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA Analiza stanu aktualnego Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności poprzez: - utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach; - zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane; - zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach. Według art. 87 ww. ustawy, oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach. Strefy te mogą stanowić: - aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy, - obszar jednego lub więcej podmiotów położonych na obszarze tego samego województwa, niewchodzący w skład aglomeracji. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) dla stref, w których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych wymagane jest opracowanie Programu ochrony powietrza. Mając na uwadze powyższy zapis, uchwałą Nr III/52/15/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 czerwca 2010 r. przyjęto Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w powietrzu. Poniżej przedstawiono strefy objęte Programem ochrony powietrza w zależności od przekroczonej substancji: Przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM 10 Aglomeracja Górnośląska Strefa tarnogórsko-będzińska Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska Strefa raciborsko-wodzisławska Miasto Bielsko-Biała Miasto Częstochowa Strefa bielsko-żywiecka Przekroczenie dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu Aglomeracja Górnośląska Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska Strefa tarnogórsko-będzińska Strefa raciborsko-wodzisławska Strefa bieruńsko-pszczyńska Strefa gliwicko-mikołowska Miasto Bielsko-Biała Strefa bielsko-żywiecka Miasto Częstochowa Strefa częstochowsko-lubliniecka W 2011 roku, ze względu na ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10, opracowany został projekt Programu ochrony powietrza dla strefy gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej. W poniższych tabelach zestawiono wyniki Ósmej i Dziewiątej rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim obejmującej lata opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w latach Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 3

5 Tabela 2 Wyniki oceny jakości powietrza ze względu na ochronę ludzi obejmującej teren gminy w latach NO 2 SO 2 PM10 O 3 CO C 6 H 5 As BaP Cd Ni Pb 2009 A A C C A A A C A A A 2010 A C C C A A A C A A A Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ósmej i Dziewiątej rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim obejmującej 2009 i 2010 r.; WIOŚ Katowice, 2010 i 2011 r. Objaśnienia: A stężenie zanieczyszczenia w strefie nie przekracza poziomów dopuszczalnych i docelowych; C stężenie zanieczyszczenia w strefie przekracza poziomy dopuszczalne i docelowe powiększone o margines tolerancji (o ile margines ten został wyznaczony). Tabela 3 Wyniki oceny jakości powietrza ze względu na ochronę roślin obejmującej teren gminy w latach NO X SO 2 O A A C 2010 A A C Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ósmej i Dziewiątej rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim obejmującej 2009 i 2010 r.; WIOŚ Katowice, 2010 i 2011 Objaśnienia: A stężenie zanieczyszczenia w strefie nie przekracza poziomów dopuszczalnych i docelowych; C stężenie zanieczyszczenia w strefie przekracza poziomy dopuszczalne i docelowe powiększone o margines tolerancji (o ile margines ten został wyznaczony). Na terenie gminy znajduje się jedna stacja monitoringu powietrza. Stacja ta zlokalizowana jest przy ul. Św. Wojciecha i prowadzi pomiary pasywne benzenu (C 6 H 6 ). W poniższej tabeli zestawiono wyniki rocznych pomiarów stężenia benzenu. Tabela 4 Wyniki pomiarowe stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym w 2010 roku Parametr / Wartość dopuszczalna Benzen (C 6 H 6 ) / 5 µg/m 3 Jednostka Źródło: Miesiąc µg/m 3 6,64 7,33 4,10 3,48 2,06 2,44 2,87 4,45 3,53 3,79 4,65 13,53 Z powyższej tabeli wynika, iż średnioroczne stężenie benzenu na terenie gminy w 2010 roku mieściło się w granicach dopuszczalnego poziomu równego 5 µg/m 3 określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281). Pomiar pozostałych zanieczyszczeń, tj.: pył zawieszony PM10, bezno(a)piren, ołów, arsen, kadm, nikiel, dla strefy gliwicko-mikołowskiej dokonywany jest w stacji monitoringowej w Knurowie przy ul. Jedności Narodowej 5. W poniższej tabeli zestawiono wyniki rocznych pomiarów stężenia wymienionych zanieczyszczeń. Tabela 5 Wyniki pomiarowe stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w 2010 roku Parametr / Wartość dopuszczalna Pył zawieszony PM10 / 40 µg/m 3 Bezno(a)piren / 1 ng/m 3 Ołów / 0,5 µg/m 3 Jednostka Miesiąc µg/m ng/m ,6 2,6 1,9 0,94 0,44 0,49 0, µg/m 3 0,04 0,03 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,31 0,1 0,06 Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 4

6 Arsen / 6 ng/m 3 Kadm / 5 ng/m 3 Niekiel / 20 ng/m 3 Źródło: ng/m ,5 4, ,9 2,6 1 4,4 17 3,1 ng/m 3 2,6 0,89 1,7 0,86 0,25 0,94 0,25 0,25 0,25 0,25 2,4 2,2 ng/m , , ,4 1 Z powyższej tabeli wynika, iż średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu na terenie gminy w 2010 roku przekraczało dopuszczalne poziomy określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281) Ocena realizacji celów i kierunków działań ekologicznych Ocenę realizacji celów i kierunków działań ekologicznych oparto o przyjętą metodykę opisaną w rozdziale 1.4 niniejszego Raportu. W Programie Ochrony Środowiska dla miasta Mikołowa na lata w zakresie celu głównego Poprawa jakości powietrza atmosferycznego wyznaczono cztery priorytety w obrębie, których wyznaczono piętnaście działań ekologicznych. W celu dokonania oceny stopnia realizacji działań wyznaczonych w Programie przyjęto następującą skalę: 1) działanie zakończone podmiot odpowiedzialny za realizację działania zakończył je, 2) działanie podmiot odpowiedzialny za realizację działania rozpoczął jego realizację, jednak działanie nie zostało jeszcze zakończone bądź jest działaniem ciągłym, 3) działanie nie podmiot odpowiedzialny za realizację działania nie podjął jeszcze działania. Zestawienie realizacji działań związanych z poprawą jakości powietrza atmosferycznego przedstawia poniższa tabela. Tabela 6 Realizacja działań w ramach celu głównego Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w latach Z.1 Z.2 Z.3 Działania Wdrożenie (wykonanie) projektu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Promocja ww. przedsięwzięcia oraz alternatywnych źródeł energii wśród mieszkańców gminy w tym wspieranie indywidualnych zmian ogrzewania na ekologiczne Opracowanie audytu energetycznego miastawyspecyfikowani e działań, które ograniczą koszty zaopatrzenia w ciepło Ocena realizacji działania Podmioty uczestnicząc e w realizacji działania, Zakład Inżynierii Miejskiej, Zakład Inżynierii Miejskiej, Zakład Gospodarki Lokalowej Krótki opis realizacji działania P1: Ograniczenie niskiej emisji Uwzględnienie projektu w zapisach Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania Termomodernizacja Przedszkoli: Nr 1 im. Jasia i Małgosi, ul. Żwirki i Wigury 29, Nr 3 im. Kota w Butach, ul. Konstytucji 3 Maja 38, Nr 4 im. Złotego Pantofelka, ul. Katowicka 132, Nr 5 im. Krainy Bajek, ul. ks. Nakłady poniesione na realizację działania [tys. zł] ,500 Środki krajowe 159,983 - Środki własne 964, ,814 Źródła finansowania Środki własne, EFRR w ramach RPOWSL Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 5

7 Z.4 Z.5 Z.6 Z.7 Z.8 Z.1 Z.2 Z.3 Rozbudowa sieci (ciepłowniczej, gazowej, energetycznej) w miarę potrzeb Modernizacja istniejącej sieci ciepłowniczej Modernizacja układów zasilania (kotły, AKPiA, układy odpylania i układy napędowe urządzeń ciepłowniczych) Budowa nowych budynków stanowiących mienie komunalne z zachowaniem zasad termoizolacji Opracowanie programu poprawy powietrza atmosferycznego na terenie gminy Modernizacja dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych Budowa, remonty i modernizacja dróg gminnych wg P.Z.P. Wprowadzenie zmian w układzie komunikacyjnym gminy poprzez wyprowadzenie nie nie Zakład Inżynierii Miejskiej, Zakład Inżynierii Miejskiej Zakład Gospodarki Lokalowej, Zakład Inżynierii Miejskiej Marszałkows ki Górka 27, Nr 12 im. Bajkowej Przygody, os. Słowackiego 18; Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Podleskiej 81; Wymiana pokryć dachowych i remonty dachów Modernizacja Kotłowni Grażyńskiego, Budowa sieci od kotłowni do ul. Bandurskiego, Budowa sieci od kotłowni do Centrum, Modernizacja instalacji odpylania spalin kotłów, Modernizacja instalacji odprowadzania spalin budowa komina, Modernizacja stacji wymienników ciepła Opracowanie Programu Ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu, w tym program dla strefy gliwicko-mikołowskiej 32, ,024 Środki własne, EFRR w ramach RPOWSL b.d. P2: Minimalizacja uciążliwości od transportu kołowego Powiatowy Zarząd Dróg, Starostwo powiatowe, Zarządy Dróg Remont drogi powiatowej ul. Krakowskiej w Mikołowie odcinek od ul. Pszczyńskiej do ul. Cmentarnej roboty brukarskie; Remont drogi powiatowej ul. Krakowskiej w Mikołowie odcinek od ul. Pszczyńskiej do DW 928; Projekt remontu ul. Dworcowej wraz z oświetleniem i ul. Konstytucji 3 Maja od Placu 750 Lecia do krytej pływalni Przebudowa ul. Waryńskiego na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Dziendziela w Mikołowie, Połączenie centrum miasta Mikołowa z dzielnicą Reta przebudowa i budowa drogi gminnej S, ul. Na Wzgórzu, ul. Sądowa, Całkowity koszt 512, , , ,430 środki własne WFOŚiGW NFOŚiGW Środki własne, NPPDL Środki własne, NPPDL Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 6

8 Z.4 Z.1 Z.1 Z.2 ruchu tranzytowego i części ruchu samochodowego z obszarów o gęstej zabudowie Wykonanie opracowania dla weryfikacji (skanalizowania) ruchu i parkowanie na terenie całej gminy Wykonanie badań promieniowania elektromagnetycz nego w okolicach lokalizacji stacji przekaźnikowych P.T.K. Dokończenie identyfikacji emitorów oraz stworzenie bazy danych i map dotyczących stanu powietrza atmosferycznego Współudział w budowie wojewódzkiego systemu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych nie, realizowa ne na bieżąco nie P3: Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym WIOŚ Katowice WIOŚ w Katowicac h Wykonanie w 2009 roku w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska pomiarów monitoringowych promieniowania elektromagnetycznego. Punkt pomiarowy zlokalizowano przy ul. Konstytucji 3-go Maja. Analiza wyników wskazała brak przekroczeń wartości dopuszczalnej wynoszącej 7 V/m. W 2010 roku na terenie gminy nie prowadzono pomiarów monitoringowych promieniowania elektromagnetycznego. Najbliższym punktem w którym prowadzono takie pomiary był punkt zlokalizowany na terenie Gminy Łaziska Górne przy ul. Dworcowej. Analiza wyników wskazała brak przekroczeń wartości dopuszczalnej wynoszącej 7 V/m. P4: Ograniczenie emisji przemysłowej WIOŚ prowadzi badania monitoringowe zgodnie z obowiązującym Programem Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa śląskiego, który zawiera wykaz punktów pomiarowych wraz z ich lokalizacją. Realizacja działania w ramach zadań własnych Realizacja działania w ramach zadań własnych Źródło: Opracowanie własne na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata oraz przeprowadzonej ankietyzacji. Objaśnienia: b.d. brak danych Tabela 7 Działania dodatkowe nie ujęte w Programie Ochrony Środowiska dla miasta na lata podejmowane w zakresie Poprawy powietrza atmosferycznego Opis przedsięwzięcia Termin realizacji Instytucja odpowiedzial Koszt całkowity przedsięwzięcia [tys. zł] na Źródła finansowania Termomodernizacja obiektów stanowiących Starostwo 1 146, ,640 Środki własne, Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 7

9 mienie Powiatu na terenie gminy : LO, II LO, budynek dydaktyczny Szkoły Specjalnej w Mikołowie ul. Pokoju 4a Powiatowe Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji WFOŚiGW, PFOŚiGW Przeprowadzona ankietyzacja oraz analiza dostępnych materiałów wskazuje, iż większość z wyznaczonych w ramach Poprawy jakości powietrza atmosferycznego działań, na przełomie lat zostało podjętych. Za realizację działań odpowiedzialni byli:, Starostwo Powiatu Mikołowskiego, Marszałkowski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Zakład Inżynierii Miejskiej w Mikołowie, Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie oraz Odpowiedni Zarządcy Dróg. Na realizację działań wyznaczonych w Programie wydano ogółem ,185 tys. zł. Najwięcej środków finansowych przeznaczono na realizację działań związanych z termomodernizacją budynków. Poza działaniami określonymi w Programie Ochrony Środowiska dla miasta na lata , zostało działanie dodatkowe związane z termomodernizacją obiektów stanowiących mienie powiatu na terenie gminy. Za realizację tego działania odpowiedzialne było Starostwo Powiatu Mikołowskiego. Ocena stanu środowiska Zgodnie z przyjętą metodyką, ocenę stanu środowiska dokonano w oparciu o analizę zmian jakości powietrza w okresie sprawozdawczym, tj r. Podstawę oceny stanu środowiska stanowiły mierniki wyznaczone w Programie: wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych, wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych. Na podstawie przeprowadzonej oceny rocznej pod względem ochrony zdrowia i ochrony roślin, poziomy stężeń substancji w powietrzu w latach kształtowały się na tym samym poziomie, za wyjątkiem dwutlenku siarki. Zgodnie z wynikami pomiarów uzyskanymi ze stacji pomiarowej w Mikołowie oraz w Knurowie, średnioroczne stężenie benzenu, ołowiu, niklu i arsenu w powietrzu atmosferycznym nie przekroczyły dopuszczalnych poziomów określonychw rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu stwierdzono natomiast dla pyłu zawieszonego PM10 i bezno(a)pirenu Na przełomie lat stan powietrza atmosferycznego w gminie nie uległ pogorszeniu. Ocena realizacji celu głównego Ocenę realizacji celu głównego dokonano w oparciu o przeprowadzoną analizę realizacji działań i priorytetów ekologicznych wyznaczonych w Programie. Tabela 8 Realizacja celu głównego Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w latach wyznaczonego w Programie C.1 Cel główny Poprawa jakości powietrza atmosferycznego Ocena realizacji celu głównego w trakcie realizacji Na podstawie przeprowadzonej analizy aktualnego stanu powietrza atmosferycznego na terenie gminy oraz oceny realizacji działań wyznaczonych w Programie, w okresie sprawozdawczym , pozytywnie ocenia się realizację celu głównego jakim jest Poprawa jakości powietrza atmosferycznego. Realizacja działań skoncentrowana była głównie na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, przebudowie i modernizacji sieci ciepłowniczej, modernizacji układów odpylania oraz budowie i modernizacji dróg. Kompleks podejmowanych działań spowoduje poprawę jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy, uciepłownienie terenu gminy, a co za tym idzie, poprawę jakości życia mieszkańców gminy. 2.2 RACJONALNA GOSPODARKA WODNA Analiza stanu aktualnego Jakość wód powierzchniowych i podziemnych Zgodnie z art. 155a ust. 2 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz z późn. zm.) badania i ocenę stanu wód powierzchniowych oraz stanu wód podziemnych dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 8

10 Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) został utworzony ustawą z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287). Zgodnie z art. 23 ww. ustawy Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest odpowiedzialny za opracowywanie wieloletnich programów Państwowego Monitoringu Środowiska. Ocenę jakości wód powierzchniowych oraz wód podziemnych w latach przedstawiono w poniższych tabelach, w oparciu o informacje zawarte na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Tabela 9 Ocena jakości wód powierzchniowych przepływających przez teren gminy w punktach pomiarowo-kontrolnych w latach Rok Nazwa rzeki Nazwa jcw Nazwa punktu pomiarowokontrolnego Klasa elementów biologicznych Klasa elementów fizykochemicznych Stan/ potencjał ekologiczny Gmina 2008 Jamna Jamna Jamna ujście do Kłodnicy IV poniżej stanu dobrego słaby Ruda Śląska 2009 Jamna Jamna Jamna ujście do Kłodnicy IV poniżej stanu dobrego słaby Ruda Śląska 2008 Promna Promna Promna ujście do Kłodnicy IV poniżej stanu dobrego słaby / Gierałtowice 2009 Promna Promna Promna ujście do Kłodnicy IV poniżej stanu dobrego słaby / Gierałtowice 2008 Jasienica Jasienica Jasienica ujście do Iłownicy n.o. II n.o. Czechowice Dziedzice 2009 Jasienica Jasienica Jasienica ujście do Iłownicy n.o. poniżej stanu dobrego n.o. Czechowice Dziedzice 2008 Kłodnica Kłodnica do Promnej Kłodnica poniżej ujścia Jamny IV poniżej stanu dobrego słaby Ruda Śląska 2009 Kłodnica Kłodnica do Promnej Kłodnica poniżej ujścia Jamny IV poniżej stanu dobrego słaby Ruda Śląska Źródło: WIOŚ Katowice Objaśnienia: II stan dobry, IV stan słaby, n.o. nie oznaczono W stosunku do 2008 roku, w roku 2009 pogorszeniu uległa jedynie klasa elementów fizykochemicznych w punkcie pomiarowo-kontrolnym Jasienica ujście do Iłownicy. W pozostałych punktach jakość wód powierzchniowych w porównaniu z rokiem 2008 nie uległa pogorszeniu. Tabela 10 Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych na terenie gminy w latach Nr punktu Nazwa punktu JCWPd Stratygrafia ujętej Klasa jakości warstwy /K 133 Q+T III III III 2234/K Bujaków 133 Q II III n.b. 2680/K Paniowy 133 Q III III III Źródło: WIOŚ Katowice Objaśnienia: II stan dobry, III stan umiarkowany, n.b. nie badano, Q czwartorzęd, T - trias Na przełomie lat nie odnotowano zmian w jakości wód podziemnych. Jednak w stosunku do 2008 roku, w 2009 roku zaobserwowano pogorszenie o jedną klasę jakość wód podziemnych w punkcie pomiarowym Bujaków, w pozostałych punktach pomiarowych jakość wód nie uległa zmianie. Gospodarka wodno-ściekowa Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 9

11 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w stosunku do 2008 r. (1790,4 dam 3 ) zmalało o około 108 dam 3 w 2009 roku (1682,1 dam 3 ) i około 66 dam 3 w 2010 roku (1724,1 dam 3 ). Rysunek 1 Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w latach (źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS) W poniższej tabeli przedstawiono zużycie wody w rozbiciu na poszczególne cele, tj.: przemysł, rolnictwo i leśnictwo oraz cele komunalne. Z zebranych danych wynika, iż w stosunku do 2008 roku zwiększyło się zużycie wody na cele przemysłu, natomiast zmalało zużycie wody na cele komunalne. Tabela 11 Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w rozbiciu na poszczególne cele w latach Rok Cel [dam 3 ] przemysł rolnictwo i leśnictwo eksploatacja sieci wodociągowej gospodarstwa domowe inne ,4 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS SUMA: 1790,4 1682,1 1724,1 System zaopatrzenia w wodę gminy oparty jest w głównej mierze na zakupie wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów bezpośrednio z sieci magistralnych oraz na dwóch ujęciach wód podziemnych eksploatowanych przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie. Na poniższym wykresie zobrazowano długość czynnej sieci rozdzielczej i kanalizacyjnej na terenie gminy zgodnie z danymi GUS. Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 10

12 Rysunek 2 Długość czynnej sieci rozdzielczej i kanalizacyjnej na terenie gminy w latach (źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS) Jak wynika z powyższego wykresu, długość czynnej sieci rozdzielczej i kanalizacyjnej na terenie gminy systematycznie wzrasta. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), ilość ścieków komunalnych odprowadzanych ogółem w latach zmalała w stosunku do 2008 r. (1140,4 dam 3 ) o około 70 dam 3 w 2009 roku (1070,8 dam 3 ) i około 83 dam 3 w 2010 roku (1057 dam 3 ). Rysunek 3 Ilość ścieków komunalnych odprowadzanych ogółem w latach na terenie gminy (źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS) Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), ilość ścieków komunalnych poddanych oczyszczeniu w latach zmalała w stosunku do 2008 r. (1105 dam3) o około 34 dam 3 w2009 w roku (1071 dam 3 ) i około 53 dam 3 w 2010 roku (1057 dam 3 ), co zobrazowano na poniższym wykresie. Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 11

13 Rysunek 4 Ilość ścieków komunalnych poddanych oczyszczeniu w latach na terenie gminy (źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS) W strukturze oczyszczania ścieków dominowało oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach z podwyższonym usuwaniem biogenów. Poniżej zobrazowano ilości ścieków komunalnych poddanych oczyszczeniu w latach z uwzględnieniem sposobu oczyszczania. Rysunek 5 Ilości ścieków komunalnych poddanych oczyszczeniu w latach na terenie gminy (źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS) Na terenie gminy istnieją trzy oczyszczalnie ścieków: - biologiczna oczyszczalnia ścieków Centrum zlokalizowana jest w dzielnicy Reta w rejonie potoku Jamna (dopływ Kłodnicy), - mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Śmiłowice została wybudowana jako oczyszczalnia tymczasowa, do obsługi części sołectwa Śmiłowice, tj. rejon ulic: Kawalca, Jesionowej, Bukowej, Cisów i Jarzębinowej, - mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Leśna Bryza zlokalizowana przy ul. Botanicznej w sołectwie Mokre. Utworzona została w celu obsługi osiedla domków jednorodzinnych Leśna Bryza. Tabela 12 Ładunki zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach komunalnych odprowadzanych z terenu gminy w latach BZT5 ChZT Zawiesina ogólna [kg/rok] Azot ogólny Fosfor ogólny Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 12

14 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS W stosunku do 2008 roku, w latach zwiększył się ładunek prawie wszystkich zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach komunalnych odprowadzanych z terenu gminy (wyjątek stanowi zawiesina ogólna). Porównując jednak lata wyraźnie widać, że w stosunku do 2009 roku, w 2010 roku zmniejszył się ładunek wszystkich zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach komunalnych odprowadzanych z terenu gminy. Wg danych GUS ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych ogółem w latach wzrosła w stosunku do 2008 r. (136 dam 3 ) o około 46 dam 3 w 2009 roku (160 dam 3 ) i około 70 dam 3 w 2010 roku (206 dam 3 ). W strukturze oczyszczania ścieków przemysłowych dominuje oczyszczanie biologiczne. Poniżej zobrazowano ilości ścieków przemysłowych poddanych oczyszczeniu w latach z uwzględnieniem sposobu oczyszczania. Rysunek 6 Ilości ścieków przemysłowych poddanych oczyszczeniu w latach na terenie gminy (źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS) Zgodnie z danymi łównego Urzędu Statystycznego (GUS) od 2008 roku systematycznie wzrasta ilość nieoczyszczonych ścieków przemysłowych, co zobrazowano na poniższym wykresie. Rysunek 7 Ilość nieoczyszczonych ścieków przemysłowych w latach na terenie gminy (źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS) Tabela 13 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych z terenu gminy w latach BZT5 ChZ T Zawiesina ogólna Suma jonów chlorków i siarczków Fenole lotne Azot ogólny Fosfor ogólny [kg/rok] Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 13

15 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS W stosunku do 2008 roku, w latach zwiększył się ładunek prawie wszystkich zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych z terenu gminy. Wyjątek stanowią: azot ogólny i fosfor ogólny, których ładunek w 2009 roku był mniejszy zarówno w stosunku do 2008 roku jak i 2010 roku Ocena realizacji celów i kierunków działań ekologicznych Ocenę realizacji celów i zadań ekologicznych oparto o przyjętą metodykę opisaną w rozdziale 1.4 niniejszego Raportu. W Programie Ochrony Środowiska dla miasta na lata w zakresie celu głównego Racjonalna gospodarka wodna wyznaczono cztery priorytety w obrębie których wyznaczono dwadzieścia trzy działania ekologiczne. W celu dokonania oceny stopnia realizacji działań wyznaczonych w Programie przyjęto następującą skalę: 1) działanie zakończone podmiot odpowiedzialny za realizację działania zakończył je, 2) działanie podmiot odpowiedzialny za realizację działania rozpoczął jego realizację, jednak działanie nie zostało jeszcze zakończone bądź jest działaniem ciągłym, 3) działanie nie podmiot odpowiedzialny za realizację działania nie podjął jeszcze działania. Zestawienie realizacji działań związanych z gospodarką wodną przedstawia poniższa tabela. Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 14

16 Tabela 14 Realizacja działań w ramach celu głównego Racjonalna Gospodarka Wodna w latach Z.1 Z.2 Z.1 Z.2 Z.3 Z.4 Z.5 Z.6 Działania Zagospodarowanie poszczególnych zlewni w sposób zapewniający ograniczenie ilości spływających wód: - ograniczenie w pokrywaniu nowych terenów szczelnymi nawierzchniami -zmiana nieprzepuszczalnych pokryć na trawniki i powierzchnie ażurowe - tworzenie w sieci kanalizacji deszczowej pojemności retencyjnych - stosowanie w nowych obiektach sieci kanalizacyjnej, która częściowo rozsącza wody deszczowe do gruntu, - stosowanie ujęć wód opadowych ze studniami chłonnymi sięgającymi do wodoprzepuszczalnej warstwy Wykonanie niezbędnych umocnień i zabezpieczeń w miejscach lokalnych podtopień (potoki: Promna i Jamna: w szczególności w sołectwach Borowa Wieś i Mokre) Budowa oczyszczalni Centrum wraz z kolektorami zbiorczymi Wykonanie projektu i realizacji kanalizacji rozdzielczej dla dzielnic Reta i Goj Rozbudowa i dociążenie oczyszczalni JET Wykonanie projektu i realizacja oczyszczalni wraz z kanalizacją dla rejonu Kąty Budowa kanalizacji rozdzielczej dla dzielnicy Nowy Świat Wykonanie projektu i budowa kanalizacji rozdzielczej dla dzielnicy Ocena realizacji działania nie Podmioty uczestniczą ce w realizacji działania Mikołowa, Kopalnie, Administrat orzy cieków P.1: Ochrona przeciwpowodziowa Krótki opis realizacji działania Nakłady poniesione na realizację działania [tys. zł] ŚZMiUW Konserwacja cieku Promna 15,800 - P.2: Realizacja kompleksowych inwestycji w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej zrealizowane zrealizowane, ZIM ZIM, ZIM, ZIM ZIM Oczyszczalnia uruchomiona w 2005 roku Koszty poniesione w latach wcześniejszych Działanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.,,zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej miasta Realizacja inwestycji nie objęła rozbudowy oczyszczalni JET ponieważ podłączono ją do sieci miejskiej Realizacja inwestycji bez lokalnej oczyszczalni przesył do oczyszczalni ścieków CENTRUM Koszty poniesione w latach wcześniejszych Źródła finansowani a Budżet państwa Działanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.,,zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej miasta Działania realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.,,zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej miasta Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 15

17 Mokre wraz z przepompowanimi Z.7 Z.8 Z.9 Z.10 Z.11 Z.12 Z.13 Z.1 Z.2 Z.3 Z.4 Z.5 Wykonanie projektu i realizacja oczyszczalni Bujaków Wschód wraz z przepompowniami i kanalizacją rozdzielczą Wykonanie projektu i budowa oczyszczalni wraz z kanalizacją dla sołectwa Bujaków Zachód Wykonanie projektu i realizacja rozbudowy kanalizacji dla dzielnicy Kamionki wraz z przepompowniami (zrzut ścieków na oczyszczalnię Centrum ) Budowa kanalizacji rozdzielczej dla sołectw Borowa Wieś wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków Wykonanie koncepcji odprowadzania ścieków sanitarnych dla terenów dla których brak odprowadzenia Wspieranie instalowania przydomowych oczyszczalni ścieków dla indywidualnych gospodarstw Identyfikacja podmiotów i działania na rzecz ograniczenia zrzutu ścieków przemysłowych do wód powierzchniowych Rozbudowa i zabezpieczenie ujęcia wody w Śmiłowicach dla zasilania w wodę sołectwa Bujaków Rozbudowa sieci wodociągowej sołectw: Paniowy i Bujaków Rozbudowa i modernizacja sieci rozdzielczej w miarę potrzeb Adaptacja i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej i rozdzielczej (w tym wymiana rur azbestowych) Zabezpieczenie sieci (istniejących i nowobudowanych) zaopatrzenia w wodę przed szkodami górniczymi zrealizowane, realizowane ciągle zrealizowane, realizowane ciągle, ZIM, ZIM, ZIM, ZIM, ZIM Starostwo Powiatowe, Marszałek Województ wa, RZGW, ZIM ZIM ZIM Kopalnie Realizacja inwestycji bez lokalnej oczyszczalni przesył do oczyszczalni ścieków CENTRUM Działania realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.,,zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej miasta Działanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.,,zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej miasta Realizacja inwestycji bez lokalnej oczyszczalni przesył do oczyszczalni ścieków CENTRUM Działanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.,,zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej miasta Koncepcja wykonana została w latach wcześniejszych przez UM. Na podstawie koncepcji powstały projekty, które obecnie ZIM Sp. z o.o. realizuje w ramach przedsięwzięcia pn.,,zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej miasta. Dopłaty do indywidualnych oczyszczalni ścieków. 3,000 - GFOŚiGW Wydawanie pozwoleń wodno prawnych, w których określa się dopuszczalną ilość i jakość ścieków zrzucanych do wód P.3: Poprawa jakości wody pitnej Przedsięwzięcie zrealizowane w 2004 roku Koszty uwzględniane w ramach zadań własnych Koszty poniesione w latach wcześniejszych Działania realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.,,zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej miasta Wymiana starych rur stalowych na plastikowe bądź ceramiczne. Na terenie Gminy brak rur azbestowych Działanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.,,zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej miasta Działanie realizowane w ramach działania polegającego na rewitalizacji terenów objętych oddziaływaniem szkód górniczych P.4: Regulacja stosunków wodnych na terenie gminy Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 16

18 Z.1 Z.2 Z.3 Odwodnienie i melioracja terenów narażonych zalewaniem i nadmiernym retencjonowaniem wody w związku ze szkodami górniczymi Wykonanie opracowania, które pozwoli sklasyfikować tereny o zachwianych stosunkach wodnych Regulacja stosunków wodnych (pozostałe tereny nie objęte szkodami górniczymi), realizowane ciągle nie podejmowane w miarę potrzeb Kopalnie - 114, ,000, Kopalnie Czyszczenie rowów 39,228 45,730 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata oraz przeprowadzonej ankietyzacji. Środki własne Środki własne Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 17

19 Tabela 15 Koszt przedsięwzięcia pn.:,,zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej miasta poniesiony w latach w ramach którego realizowane są działania wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska dla miasta na lata Opis przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i modernizacja sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia pn:.,,zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej miasta Termin realizacji ZIM Instytucja odpowiedzialna Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji. Źródła finansowania Środki własne, POIiŚ Koszt całkowity przedsięwzięcia [tys. zł] , ,000 Przeprowadzona ankietyzacja oraz analiza dostępnych materiałów wskazuje, iż większość z wyznaczonych w ramach Racjonalnej Gospodarki Wodnej działań, na przełomie lat zostało podjętych. Za realizację działań odpowiedzialni byli:, Śląski Zarząd Melioracji i zeń Wodnych, Zakład Inżynierii Miejskiej w Mikołowie, Kopalnie. Na realizację działań wyznaczonych w Programie wydano ogółem ,958 tys. zł. Ocena stanu środowiska Zgodnie z przyjętą metodyką, ocenę stanu środowiska dokonano w oparciu o analizę zmian jakości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy w okresie sprawozdawczym, tj. lata Podstawę oceny stanowiły mierniki wyznaczone w Programie: jakość wód powierzchniowych i podziemnych, długość sieci kanalizacyjnej. W stosunku do 2008 roku jakość wód powierzchniowych w punkcie pomiarowo-kontrolnym Jasienica ujście do Iłownicy uległa pogorszeniu, w pozostałych punktach jakość wód nie uległa zmianie. W stosunku do 2008 roku pogorszeniu o jedną klasę jakości uległy wody podziemne w punkcie pomiarowym Bujaków, w pozostałych punktach pomiarowych jakość wód nie uległa zmianie. W stosunku do roku 2008 długość czynnej sieci rozdzielczej i kanalizacyjnej wzrosła. W stosunku do 2008 roku, w latach zmalała ilość ścieków komunalnych odprowadzanych ogółem, a co za tym idzie ilość ścieków komunalnych poddanych oczyszczeniu. W strukturze oczyszczania ścieków dominowało oczyszczanie sposobem z podwyższonym usuwaniem biogenów. W stosunku do 2009 roku, w 2010 roku zmniejszył się ładunek zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach komunalnych odprowadzanych z terenu gminy. W stosunku do 2008 roku, w latach wzrosła ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych z terenu gminy, wzrosła również ilość nieoczyszczonych ścieków przemysłowych. Wzrostowi uległ również ładunek zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych z terenu gminy. Biorąc pod uwagę powyższe wnioski, konieczna jest kontynuacja działań wyznaczonych w Programie w zakresie Racjonalnej gospodarki wodnej. Ocena realizacji celu głównego Ocenę realizacji celu głównego dokonano w oparciu o przeprowadzoną analizę realizacji działań i priorytetów ekologicznych wyznaczonych w Programie. Tabela 16 w Programie Realizacja celu głównego Racjonalna gospodarka wodna w latach wyznaczonego C.2 Cel główny Racjonalna gospodarka wodna Ocena realizacji celu głównego w trakcie realizacji Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 18

20 Źródło: Opracowanie własne Na podstawie przeprowadzonej analizy aktualnego stanu środowiska wodnego na terenie gminy oraz oceny realizacji działań wyznaczonych w Programie, w okresie sprawozdawczym , pozytywnie ocenia się stopień realizacji celu głównego jakim jest Racjonalna gospodarka wodna. Większość wyznaczonych w Programie działań było i jest realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn.: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołowa, polegającego na kompleksowym uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji. Projekt ten przyczyni się do poprawy jakości wód powierzchniowych, a tym samym podziemnych. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: - budowę około 162 km kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej), - budowę około 28 szt. przepompowni i tłoczni ścieków, - budowę około 29 km kanalizacji deszczowej, - modernizację około 29 km sieci wodociągowej. Całkowitą wartość projektu szacuje się na kwotę ,00 zł. Projekt ten realizowany jest z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata , środków własnych Zakładu Inżynierii Miejskiej. Kompleks podejmowanych działań spowoduje poprawę jakości środowiska wodnego. W kolejnych latach zaleca się kontynuację wyznaczonych w Programie działań. 2.3 POPRAWA JAKOŚCI GLEB, OCHRONA POWIERZCHNI I KOPALIN Analiza stanu aktualnego Strukturę gruntów na terenie gminy przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 17 Struktura użytkowania gruntów w latach Powierzchnia ogółem Użytki rolne Lasy i grunty leśne ha ,5 4,6 Źródło: Opracowanie własne Dominującym typem gleb na terenie gminy są gleby bielicowe cechujące się w głównej mierze niskimi klasami bonitacyjnymi (IV i V). Zaledwie kilka procent powierzchni gminy zajmują gleby brunatne i rędziny. W dnach dolin i zbiorników wodnych wykształciły się gleby hydromorficzne. Głównymi kopalinami podstawowymi występującymi na terenie gminy są: węgiel kamienny, metan z pokładów węgla. Natomiast głównymi kopalinami pospolitymi występującymi na terenie gminy są piaski. W granicach gminy występują obszary górnicze kilku kopalń: - kopalnie prowadzące eksploatacje: KWK Bielszowice, KWK Budryk, KWK Bolesław Śmiały ; - kopalnie nie prowadzące eksploatacji: KWK Halemba, KWK Murcki, KWK Wujek Ruch Śląsk, Kopalnia doświadczalna Barbara, KWK Sośnica Makoszowy. Analizę aktualnego stanu zasobów naturalnych złóż węgla kamiennego oparto o informacje zawarte w Bilansie zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce sporządzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny. Tabela 18 Zasoby złóż węgla kamiennego obszarów górniczych występujących na terenie gminy w latach Rodzaj kopaliny Węgiel kamienny Nazwa złoża Stan zagospodarowani Wydobycie Zasoby geologiczne bilansowe [tys. ton] Zasoby przemysłowe [tys. ton] a złoża Makoszowy E E Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 19

21 Sośnica E E Budryk E E Łaziska E E Bielszowice E E Halemba II E E Murcki E E Metan pokładów węgla [mln m 3 ] Sośnica E E 15,26 8, , ,8 474,84 34,85 3 Budryk E E 15,11 13, , ,4 128,85 267,09 6 Łaziska P P Bielszowice E E 5,78 6, , ,8 316,70 343,86 7 Halemba II E E 5,59 2,85 218,29 215,21 94,89 92,04 Murcki P P , , Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, Objaśnienia: E- złoże eksploatowane, P złoże perspektywiczne Tabela 19 Zasoby kopalin pospolitych występujących na terenie gminy w latach Rodzaj złoża Nazwa złoża Stan zagospodarowani Zasoby geologiczne bilansowe [tys. m 3 ] a złoża Zasoby przemysłowe [tys. m 3 ] 2010 Piaski podsadzkowe Borowa Wieś Z Panewniki Z Piaski i żwiry Panewniki Z Surowce ilaste ceramiki budowlanej - Emma Z Rzędówka Z Sitko- Z Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, Objaśnienia: Z - złoże zagospodarowane Ocena realizacji celów i kierunków działań ekologicznych Ocenę realizacji celów i zadań ekologicznych oparto o przyjętą metodykę opisaną w rozdziale 1.4 niniejszego Raportu. W Programie Ochrony Środowiska dla miasta na lata w zakresie celu głównego Poprawa jakości gleb, ochrona powierzchni i kopalin wyznaczono cztery priorytety w obrębie których wyznaczono dziewięć działań ekologicznych. W celu dokonania oceny stopnia realizacji działań wyznaczonych w Programie przyjęto następującą skalę: 1) działanie zakończone podmiot odpowiedzialny za realizację działania zakończył je, Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 20

22 2) działanie podmiot odpowiedzialny za realizację działania rozpoczął jego realizację, jednak działanie nie zostało jeszcze zakończone bądź jest działaniem ciągłym, 3) działanie nie podmiot odpowiedzialny za realizację działania nie podjął jeszcze działania. Zestawienie realizacji działań związanych z poprawą jakości gleb, ochrona powierzchni i kopalinprzedstawia poniższa tabela. Tabela 20 Realizacja działań w ramach celu głównego Poprawa jakości gleb, ochrona powierzchni i kopalin w latach Z.1 Z.2 Z.1 Z.2 Z.3 Z.4 Z.1 Z.2 Z.1 Działania Objęcie ochroną terenów niezdegradowanych poprzez nielokowanie inwestycji uciążliwych na korzyść walorów przyrodniczych i rekreacyjnych Rewitalizacja terenów objętych oddziaływaniem szkód górniczych Rozpoznanie i podjęcie działań dotyczących problemu zanieczyszczeń obszarowych, głównie z terenów przemysłowych Kontynuacja wapnowania, magnesowania gleb oraz zwiększenie nawożenia organicznego Zalesienia i zaprawienia gruntów odłogowanych, w tym zwalczanie chwastów Prowadzenie okresowych badań gleb w odpowiednich interwałach czasowych Wspomaganie działalności rolniczej, uwzględniającej normy ekologiczneszkolenia rolników Poprawa struktury agrarnej poprzez scalanie gruntów Ochrona przed nieracjonalną eksploatacją rozpoznanych złóż kopalin- odpowiednie wpisy do PZP Ocena realizacji działania P.1: Ochrona wierzchniej warstwy gleby, realizowane poprzez określone zapisy w MPZP zrealizowane, podejmowane w miarę potrzeb Podmioty uczestniczące w realizacji Nakłady poniesione na realizację działania [tys. zł] działania Mikołowa P.2: Przywrócenie wartości użytkowych gleb nie podjęto nie nie Źródła finans owani a Kopalnie 1 324, ,600 Mikołowa Mikołowa, Właściciele i użytkownicy gruntów Mikołowa, rolnicy P.3: Racjonalna gospodarka rolna, realizowane ciągle, realizowane w miarę potrzeb Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Właściciele i użytkownicy gruntów P.4: Racjonalna gospodarka kopalinami Mikołowa Środki własne ,000 13,000 Środki własne, GFOŚi GW b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Koszty uwzględniane w ramach opracowywania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Źródło: Opracowanie własne na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata oraz przeprowadzonej ankietyzacji Objaśnienia: b.d. brak danych Przeprowadzona ankietyzacja oraz analiza dostępnych materiałów wskazuje, iż połowa z wyznaczonych w ramach Poprawy jakości gleb, ochrony powierzchni i kopalin działań przełomie lat zostało podjętych. Id: 4E2D6AED-E275-41D9-A7F2-0E1D9C24AB3E. Podpisany Strona 21

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora Raport z obowiązującego Programu ochrony środowiska dla Miasta Radomia przyjętego Uchwałą Nr 578/2009 Rady j z dnia 29 czerwca 2009 r. Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI... 9 1.1. WPROWADZENIE...

1. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI... 9 1.1. WPROWADZENIE... na lata 213-216 z perspektywą na lata 217-22 Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Sianów na lata 213-216 z perspektywą na lata 217-22 Sierpień,

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy

Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Nysa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z prognozą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. dotycząca sprawozdania z programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Miasta Opola za lata 2013-2014 Id: 52DC8F71-7CA2-4982-AB0E-9323DE7A8CF2.

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020 Spis treści 1 WSTĘP...5 1.1 Podstawa prawna...5 1.2 Cel i zakres opracowania...5 1.3 Metodyka wykorzystana do sporządzenia prognozy...7 2 ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

J. Strefa częstochowsko-lubliniecka

J. Strefa częstochowsko-lubliniecka J. Strefa częstochowsko-lubliniecka 1 Spis treści J. Strefa... 1 częstochowsko-lubliniecka... 1 Spis treści... 2 Spis rysunków... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA... 6 1. OPINIOWANIE PROJEKTU DOKUMENTU I KONSULTACJE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT )

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) Warszawa, 2004 Zleceniodawca: URZĄD GMINY w KOŁBIELI 05-340 Kołbiel, ul. Szkolna 1 Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S. A. 03-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10.1. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJLISTYCZNYM Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA dla Gminy Chełm Śląski Załącznik do uchwały nr XXX/154/2009 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 3 lipca 2009r. Kierownik Projektu: mgr inż. Ksenia Czachor Zespół realizujący:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Janowice Wielkie na lata 2012 2015 z perspektywą do roku 2019

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Janowice Wielkie na lata 2012 2015 z perspektywą do roku 2019 SPIS TREŚCI I. WROWADZENIE 4 1.1. Przedmiot opracowania 4 1.2. Podstawa prawna 5 II. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW WYŻSZEGO SZCZEBLA 6 2.1. Uwarunkowania wynikające z prawa unijnego 6 2.2. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska

Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska Warszawa, 2 września 2015 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYKAZ SKRÓTÓW...2 WSTĘP...3 PODSTAWOWE ZASADY TWORZENIA

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji Katowice

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW W LATACH 2012-2016 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2020

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW W LATACH 2012-2016 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2020 PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW W LATACH 2012-2016 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2020 ZLECENIODAWCA: MIASTO MIKOŁÓW ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: 32 324 85 00; fax: 32 324 84

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU

Bardziej szczegółowo

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą ZARZĄD POWIATU W KOŚCIANIE P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego n a l ata 2012-2015 z perspektywą n a l ata 2016-2019 ( a k tualizacja I) P R O J E K T Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Zamawiający Autorzy Opracowanie Data opracowania Gmina Miasto Pszów Mgr inż. Marta Gwiżdż Mgr

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012 RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012, marzec 2013 r. Zespół autorski: mgr inż. Marta Pyzik mgr Dominika Faroń inż. Jolanta Mikina mgr inż. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU Projekt z dnia 20 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na

Bardziej szczegółowo

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 1

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 1 LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 1 Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 2. SYNTEZA POLITYKI ENERGETYCZNEJ KRAJU... 6 2.1. Założenia polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Bardziej szczegółowo

gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi)... 30

gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi)... 30 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GRABICA NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 R. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 1 1.1. Podstawa wykonania pracy... 1 1.2. Cel i zakres pracy... 1 1.3. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA MŁYNARY POWIAT ELBLĄSKI WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE ZAMAWIAJĄCY WESTMOR CONSULTING MONIKA DYMKOWSKA WYKONAWCA OPRACOWANIA

MIASTO I GMINA MŁYNARY POWIAT ELBLĄSKI WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE ZAMAWIAJĄCY WESTMOR CONSULTING MONIKA DYMKOWSKA WYKONAWCA OPRACOWANIA Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Młynary na lata 2012-2027 MIASTO I GMINA MŁYNARY POWIAT

Bardziej szczegółowo