Przenośna kamera WebCam Go. Targi w roku Konferencja podczas INFOSYSTEMU Bezsilikonowa pasta termoprzewodząca Electrolube

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przenośna kamera WebCam Go. Targi w roku 2000. Konferencja podczas INFOSYSTEMU 2000. Bezsilikonowa pasta termoprzewodząca Electrolube"

Transkrypt

1 Targi w roku 2000 Prezentujemy zestawienie imprez targowych przewidzianych na rok 2000, które mog¹ zainteresowaæ naszych NAZWA TARGÓW MIEJSCOWOŒÆ NAZWA ORGANIZATORA TERMIN INTERTELECOM Miêdzynarodowe Targi ¹cznoœci ódÿ Miêdzynarodowe Targi ódzkie AUTOMATICON Miêdzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów Warszawa Centrum Targowe Mokotów INFOSYSTEM Miêdzynarodowe Targi Elektroniki, Telekomunikacji i Techniki Komputerowej Poznañ Miêdzynarodowe Targi Poznañskie MULTIMEDIA Targi Technik Audiowizualnych i Wydawnictw Multimedialnych Poznañ Miêdzynarodowe Targi Poznañskie ELTARG Miêdzynarodowe Targi Elektrotechniki, Elektroniki i Elektroenergetyki Katowice Miêdzynarodowe Targi Katowickie ENERKOM Targi Energii i Telekomunikacji Wroc³aw Wroc³awskie Przedsiêbiorstwo Hala Ludowa CAD/CAM/GIS Targi Zastosowañ Informatyki w Gospodarce Politechnika W-ska Biuro Reklamy S.A. Warszawa LXXII Miêdzynarodowe Targi Poznañskie Poznañ Miêdzynarodowe Targi Poznañskie COMNET Warszawa Miêdzynarodowa Wystawa i Konferencja Telekomunikacja, Sieci, Internet UNAPEN Wystawa Urz¹dzeñ Automatyki Przemys³owej, Uk³adów Energoelektrycznych i Napêdowych ódÿ Miêdzynarodowe Targi ódzkie SOFTARG Miêdzynarodowe Targi Oprogramowania i Sprzêtu Komputerowego Katowice Miêdzynarodowe Targi Katowickie Wojskowa Konferencja Telekomunikacji i Informatyki Zegrze WKTi INFOBIT Targi Zastosowañ Technik Komputerowych ódÿ INTERSERVIS INTERNET Targi Technologii Internet i Intranet Kielce Centrum Targowe Kielce INTERNET Targi Technologii Internet i Intranet Bydgoszcz Miêdzynarodowe Targi Bydgoskie SAWO ELEKTRO EXPO Miêdzynarodowe Targi Elektroinstalacyjne, Elektronika i Oœwietlenie Warszawa Miêdzynarodowe Centrum Targowe Sp. Z o.o KOMPUTER EXPO SOHO Kraków Biuro Reklamy S.A. Warszawa ELEKTRO-ENERGY Targi Elektrotechniki, Elektroniki i Elektroenergetyki Kraków Centrum Targowe Chemobudowa Kraków S.A KOMTEL Targi Telekomunikacji Warszawa Biuro Reklamy Wœród imprez zagranicznych szczególnie interesuj¹ce wydaj¹ siê nam targi ELECTRONICA w Monachium ( ) oraz Hannover Bezsilikonowa pasta termoprzewodząca Electrolube Bezsilikonowa pasta termoprzewodz¹ca posiada wszelkie w³asnoœci termoprzewodz¹cych past silikonowych. U ycie jej eliminuje niebezpieczeñstwo migracji silikonu po powierzchni p³ytki drukowanej, intensyfikuj¹ce siê zw³aszcza w podwy szonych temperaturach. Cienka warstwa silikonowa mo e zak³óciæ dzia³anie styków elektromechanicznych, jak te powodo- Czytelników. Mo na znaleÿæ imprezy nie tylko elektroniczne, ale i komputerowe oraz telekomunikacyjne. Messe 2000 ( ). Wystawa Œwiatowa rozpocznie siê w tym roku 1 czerwca - równie w Hanowerze. waæ z³¹ adhezjê pokryæ ochronnych (conformal coating). Nawet œladowe iloœci silikonu s¹ bardzo szkodliwe dla operacji lutowania na fali. Bli sze informacje i dystrybucja: SE- MICON Sp. z o.o., ul. Zwoleñska 43, Warszawa, tel: (0-22) , , fax: (0-22) , Przenośna kamera WebCam Go Firma Creative Technology Ltd. wprowadzi³a na rynek przenoœn¹ kamerê dla komputerów PC - Video Blaster WebCam Go. Kluczowy element systemu Personal Digital Entertainment (PDE) Internet Solutions (internetowe systemy cyfrowej rozrywki osobistej) - kamera WebCam Go - jest prost¹ w u yciu kamer¹ internetow¹, pozwalaj¹c¹ komputerom PC i entuzjastom Internetu rejestrowaæ cyfrowe obrazy, równie po od³¹czeniu od komputera. Dodatkowo, WebCam Go oferuje wszystkie zalety tradycyjnych internetowych kamer dla komputerów PC, w tym mo liwoœæ przesy³ania wideo- i, prowadzenia na ywo wideokonferencji itp. WebCam Go, po od³¹czeniu od komputera, mo e dzia³aæ jako przenoœny aparat cyfrowy. Kamera ma du e mo liwoœci, jakich entuzjaœci komputerów mog¹ oczekiwaæ od firmy Creative, w tym doskona³¹ rozdzielczoœæ, ³¹cze USB Plug-and- Play oraz elastyczne i bogate w mo liwoœci oprogramowanie. WebCam Go jest doskona³ym roz- Konferencja podczas INFOSYSTEMU 2000 Instytut Elektrotechniki Przemys³owej Politechniki Poznañskiej organizuje po raz pi¹ty, w dniach kwietnia 2000r., w Kiekrzu k. Poznania, konferencjê na temat zastosowañ komputerów w elektrotechnice. Tradycyjnie ZKwE odbywaj¹ siê podczas trwania Targów INFOSYSTEM. Pierwsza konferencja odby³a siê w roku 1996 i wziê³o w niej udzia³ oko³o 150 osób, reprezentuj¹cych 23 oœrodki z kraju i z zagranicy. Podczas drugiej, w 1997 roku, liczba uczestników wzros³a do 190 osób z 26 oœrodków krajowych i zagranicznych. W trzeciej konferencji uczestniczy³o 150 osób z 22 oœrodków naukowych, a w zorganizowanej w 1999 roku udzia³ wziê³o 145 osób z 24 oœrodków naukowych. W V Konferencji ZKwE 2000 wstêpnie zg³osi³o swój udzia³ ponad 200 osób. W Materia³ach Konferencyjnych ZKwE wydanych w 1996 roku opublikowano 122 referaty, w 1997 roku referatów, w referatów i w roku referaty. ¹cznie w czterech tomach od 1996 roku opublikowano 592 artyku³y. W tym roku INFOSYSTEMOWI towarzyszyæ bêdzie V Konferencja Naukowo - Techniczna Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice ZKwE wi¹zaniem dla entuzjastów komputerów PC i Internetu, niezale nie od tego, czy jest u ywany do robienia zdjêæ z wakacji, zdjêæ na przyjêciu czy do prezentacji na ywo przedmiotów na aukcji. WebCam Go jest urz¹dzeniem pozwalaj¹cym zarejestrowaæ wa ne chwile i wykorzystywaæ zarejestrowane obrazy na wiele sposobów. Zapewnia on równie konfiguracjê Plug-and-Play dziêki zastosowaniu interfejsu USB, eliminuj¹cego potrzebê stosowania zewnêtrznego Ÿród³a zasilania. WebCam Go zapisuje zdjêcia w formacie JPEG z rozdzielczoœci¹ 640x480, co z pewnoœci¹ jest wystarczaj¹ce dla potrzeb Internetu. Zintegrowany panel sterowania w komputerze PC pozwala na ³atwe podgl¹danie zdjêæ przed ich u yciem, mechanizm przeci¹gnij i upuœæ pozwala na ich ³atwe katalogowanie w albumie, u ycie w aplikacjach lub usuniêcie. Wiêcej informacji o kamerze Web- Cam Go mo na znaleÿæ na stronie: Najlepsze referaty, wybrane przez Komitet Organizacyjny Konferencji i Komitet Redakcyjny, zostan¹ wydrukowane w powstaj¹cym kwartalniku Journal of Computer Applications in Electrical Engineering. Celem Konferencji ZKwE jest prezentacja zastosowañ istniej¹cego oprogramowania komputerowego oraz w³asnych oryginalnych programów z zakresu modelowania, symulacji, pomiarów, grafiki, baz danych oraz komputerowego wspomagania prac naukowych i in- ynierskich w obszarze elektrotechniki. Podzia³ tematyczny wy ej wymienionych zagadnieñ jest nastêpuj¹cy: 1. Elektrotechnika Teoretyczna a) Teoria obwodów i sygna³ów b) Teoria pól 2. Elektrotechnika Stosowana a) Elektroenergetyka b) Elektronika. Energoelektronika c) Elektrotermia d) Maszyny elektryczne. Napêd elektryczny e) Technika œwietlna f) Elektrotechnika pojazdów 3. Kszta³cenie i Dydaktyka 4. Inne Konferencje ZKwE odbywaj¹ siê w Oœrodku Szkoleniowym Wojsk Lotniczych (WLOP) w Kiekrzu. 101

2 BusQuick szybkie złącza do sieci Fieldbus Nowy konwerter napięcia dla telekomunikacji Niemiecka firma Richard Hirschmann GmbH na ubieg³orocznych targach INTERKAMA zaprezentowa- ³a po raz pierwszy nowy system techniki po³¹czeniowej do sieci miejscowych. Sieci miejscowe znajduj¹ coraz szersze zastosowania w niemal ka dej dziedzinie przemys- ³u. W³aœnie specjalnie do tego typu sieci zosta³ stworzony nowy system po³¹czeñ BusQuick. Przy³¹czenie przewodu nastêpuje przy wykorzystaniu techniki zacisków no owych, coraz szerzej stosowanej w nowych z³¹czach firmy Hirschmann. Dokrêcenie centralnego elementu powoduje przebicie izolacji przez wspomniane zaciski no owe i tym samym wykonanie po³¹czeñ wszystkich doprowadzonych przewodów. Dziêki temu z³¹cza wyró niaj¹ siê krótkim czasem monta- u. Z³¹cza serii BusQuick s¹ ca³kowicie ekranowane, wykonane w wysokim stopniu szczelnoœci IP 67 i mog¹ byæ stosowane w przedziale temperatur od -40 o C do +85 o C. Z³¹cza BusQuick wykonane s¹ w postaci rozga³êÿnika typu T i posiadaj¹ trzy punkty po³¹czeniowe. W zale noœci od wykonania, do z³¹cza mo na bezpoœrednio pod³¹czyæ sam przewód lub przewód zakoñczony standardowym z³¹czem M12. Z³¹cza wyposa one s¹ w uchwyt Karty pomiarowe w standardzie PCMCIA Bardzo czêsto stajemy przed koniecznoœci¹ wykonania pomiarów w terenie lub na obiekcie; wtedy jedynym sposobem ich przeprowadzenia jest u ycie notebooka. O ile posiadacze komputerów typu desktop PC nie maj¹ problemu z wyborem odpowiedniej karty pomiarowej, to dla w³aœciciela notebooka zakup takiej karty oznacza czêsto d³ugie poszukiwania i znaczny wydatek. Amerykañska firma IOtech wychodzi naprzeciw tym wymaganiom i oferuje 2 urz¹dzenia tego typu: umo liwiaj¹cy jego zamocowanie na standardowej szynie, przykrêcenie do pod³o a lub przymocowanie opask¹ kablow¹ np. do rury. Mo liwe do realizacji kombinacje osi¹gniêto dziêki kilku wykonaniom z³¹czy. I tak np. za pomoc¹ z³¹cza BusQuick Link mo- emy po³¹czyæ kaskadowo wiele elementów typu T montuj¹c je w dowolnym wejœciu rozga³êÿnika. Mo emy równie w jednym z nich zamontowaæ standardowe gniazdo M12, co pozwoli nam na do³¹czanie urz¹dzeñ zakoñczonych z³¹czem M12. Do zakoñczenia sieci mo na wykorzystaæ z³¹cze posiadaj¹ce funkcjê terminatora. Ofertê zamyka Bus-Quick terminator w wykonaniu przeciwwybuchowym i iskrobezpiecznym z dopuszczeniem Ex. Katalog ze szczegó³owymi danymi technicznymi tych interesuj¹cych z³¹czy mo na zamówiæ w Dziale Techniki Z³¹czowej wy³¹cznego przedstawiciela firmy Hirschmann w Polsce. Informacje i sprzeda : JBC-electronic Nowa Sól, ul.pi³sudskiego 73, tel./fax: (0-68) , , Daq/112B i Daq/216B, które ró ni¹ siê tylko rozdzielczoœci¹ przetwornika A/C. Obie karty maj¹ przetwornik A/C 100 khz, 16 wejœæ analogowych, 4 wejœcia/wyjœcia cyfrowe oraz opcjê sample&hold, pomiar termopar, RTD, wysokich napiêæ itp. Du ym atutem kart IOtecha jest równie bezp³atne oprogramowanie do akwizycji danych oraz niewygórowana cena. Kontakt: Elmark Automatyka Sp. z o.o., tel. (0-22) , fax (0-22) , Firma Astec Power Europe wprowadza na rynek telekomunikacyjny now¹ rodzinê 40 W konwerterów DC/ DC oznaczon¹ jako AA40M. Nowa seria produktów spe³nia standard ETS , wymagany w zastosowaniach telekomunikacyjnych. Konwertery AA40M s¹ przystosowane do bezpoœredniego monta u na p³ytce drukowanej i pracuj¹ w zakresie napiêæ wejœciowych VDC (typowym dla telekomunikacji). Przy 40W mocy znamionowej modu³y AA40M dostarczaj¹ pojedyncze wyjœcie napiêciowe o wartoœci 12VDC, 5 VDC lub 3,3 VDC. Szczególn¹ cech¹ konwerterów AA40M jest nadmiarowo-napiêciowy uk³ad odcinaj¹cy na wejœciu napiêciowym, który zapewnia to, e maksymalny pr¹d wejœciowy nie bêdzie przekroczony nawet w warunkach obci¹ enia innych od normalnych. Powi¹zanie uk³adu odcinaj¹cego z wyjœciow¹ funkcj¹ zezwalaj¹c¹ zapewnia systemom zasilaj¹cym wysok¹ niezawodnoœæ dzia³ania. Dodatkow¹ ochron¹ jest izolacja wejœcia/ wyjœcia na poziomie 1500VDC przy izolacji oporowej 10 9 Ω oraz czêstotliwoœci prze³¹czania 300kHz. Zaawansowane zarz¹dzanie ciep³em pozwala konwerterom AA40M pracowaæ przy pe³nym obci¹ eniu i braku ch³odzenia, w zakresie temperatur otoczenia od - 40 o C do + 60 o C. Maksymalna temperatura pracy p³ytki podstawy jest podwy szona do 105 o C i powy ej tej war- CD RW BlasterCD Studio Firma Creative Technology Ltd. wprowadzi³a na rynek napêd CD-RW Blaster CD- Studio umo liwiaj¹cy nagrywanie i kopiowanie p³yt CD. Napêd wspó³pracuje z p³ytami CD-R i CD-RW. Oprogramowanie do nagrywania p³yt CD wykorzystuje technikê przeci¹gnij i upuœæ. Pakiet CD Studio zawiera narzêdzia pozwalaj¹ce nie tylko kopiowaæ p³yty CD, ale równie tworzyæ wysokiej jakoœci, profesjonalne etykiety. W zestawie znajduje siê 10 czystych p³yt CD-R, jedna p³yta CD-RW i zestaw do etykietowania wraz z próbkami naklejek. Standardowo nagrywarka Blaster CD-RW 4424 jest dostarczana toœci nastêpuje zatrzymanie pracy modu³u zasilaj¹cego. Po ustaniu przegrzania uk³ad automatycznie wraca do pracy. W celu szybszego odbioru wydzielanego ciep³a konwertery AA40M s¹ wyposa one w niskoprofilowy radiator. Konwertery AA40M s¹ zamkniête w metalowej szeœciok¹tnej obudowie o wymiarach 76,2x76,2x12,7mm, co pozwala zredukowaæ zak³ócenia oraz zapewnia ekranowanie. Modu³ AA40M spe³nia europejskie normy: EN60950, UL1950, CSA oraz posiada certyfikaty dotycz¹ce przewodnictwa i emisji promieniowania typu: FCC i VDE klasa A, CISPR 22 klasa A, EN55022 klasa A oraz BTNR2511. Niew¹tpliw¹ zalet¹ rodziny AA40M, stanowi¹c¹ o jej wysokiej jakoœci wykonania, jest wskaÿnik MTBF godzin przy pe³nym obci¹ eniu oraz 5 lat gwarancji. Bli sze informacje: ACTE NC Poland, ul. Kasprzaka 44/52, Warszawa, tel: (0-22) , , , fax: (0-22) , z oprogramowaniem Nero 4.0. Jest to program o du ych mo liwoœciach, pozwalaj¹cy szybko i ³atwo nagrywaæ p³yty CD w ró nych standardach. Oprogramowanie Prassi abcd umo liwia zapis danych na p³ytach CD-RW tak jak na normalnym dysku twardym. Wiêcej informacji mo na znaleÿæ na stronie: 102

3 Międzynarodowa Wystawa Zabezpieczeń SECUREX W dniach na terenach Miêdzynarodowych Targów Poznañskich odby³a siê dziesi¹ta edycja Miêdzynarodowej Wystawy Zabezpieczeñ SECUREX. SECUREX 2000 to najwiêksza, najbardziej presti owa i reprezentatywna impreza dla bran y zabezpieczeñ w Polsce, poœwiêcona szeroko rozumianej problematyce ochrony osób oraz zabezpieczenia mienia. Udzia³ w targach wziê³y 164 firmy z Austrii, Czech, Kanady, Niemiec, Polski i Szwajcarii. Ekspozycja zajê³a powierzchniê blisko 4100m 2. Zakres tematyczny targów: - mechaniczne systemy zabezpieczeñ; - urz¹dzenia do kontroli dostêpu i nadzoru; - sprzêt zabezpieczaj¹co-alarmowy w przypadku w³amañ i kradzie y; - sprzêt przeciwpo arowy; - urz¹dzenia przeciwpo arowe, przeciwpo arowe systemy alarmowe, systemy wczesnego wykrywania gazu i dymu; - sprzêt ratowniczy; - bezpieczeñstwo i higiena pracy; - systemy ochrony danych, ochrona informacji; - pojedyncze elementy dla elektronicznych systemów zabezpieczeñ; - zabezpieczenia transportu, pojazdy specjalne; - sprzêt i œrodki samoobrony; - systemy wykrywania i zwalczania przestêpczoœci; - us³ugi w zakresie ochrony i nadzoru; - organizacje, instytucje, szkolenia; - wydawnictwa specjalistyczne. Rozwój informatyki, elektroniki, in ynierii materia³owej i mechaniki precyzyjnej spowodowa³ wprowadzenie do tej bran y najnowszych osi¹gniêæ naukowych. Walory nowoczesnych systemów zabezpieczaj¹cych mo na by³o poznaæ podczas spotkañ z ekspertami. Targom towarzyszy³y bowiem specjalistyczne seminaria i konferencje prezentuj¹ce najnowsze rozwi¹zania oraz s³u ¹ce wymienia- Attachmate zawiera umowę dystrybucyjną z TCH Components Firma Attachmate Corporation poinformowa³a o zawarciu umowy dystrybucyjnej z firm¹ TCH Components, znanym polskim dystrybutorem podzespo³ów, produktów sieciowych i oprogramowania dla komputerów PC. Przez ostatnie 6 lat firma TCH Components utworzy³a na zasadzie franchisingu 10 przedstawicielstw na terenie Polski (w Poznaniu, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Bia³ymstoku, Szczecinie, odzi, Katowicach, Wroc³awiu i Rzeszowie). Firma jest niu doœwiadczeñ. Miêdzy innymi - Centralny Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Przemys³u Elementów Wyposa enia Budownictwa Metalplast oraz Stowarzyszenie In ynierów i Techników Przemys³u Materia³ów Budowlanych Sekcji Metalplast w Poznaniu - zorganizowa³y konferencjê - Urz¹dzenia i Sposoby Zabezpieczenia Mienia Bezpieczne Miasto. Wspó³organizatorami tej konferencji by³y tak e: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie, Komenda Wojewódzka Policji Poznañ, Instytut Techniki Budowlanej (Warszawa), Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Projektantów i Instalatorów Systemów Alarmowych (Warszawa), Polska Izba Gospodarcza Firm Fizycznej i Technicznej Ochrony Mienia (Warszawa), Zwi¹zek Polskich Producentów Zamków i Okuæ (Poznañ). W porównaniu z problematyk¹ z lat poprzednich zakres tematyczny Konferencji SECUREX 2000 zosta³ rozszerzony o zagadnienia zwi¹zane z programem Bezpieczne Miasto. Wyg³oszono 49 referatów i prelekcji promocyjnych w 7 sesjach tematycznych. Konferencja zosta³a zorganizowana dla przedstawicieli produkcji, handlu i us³ug, instytutów, biur projektowych, oœrodków badawczo-rozwojowych, zak³adów ubezpieczeñ, policji, stra y po arnej, samorz¹dów terytorialnych i administracji, spó³dzelczoœci mieszkaniowej, muzeów, obiektów sakralnych, aptek, domów handlowych, magazynów, zak³adów us³ugowych, przedsiêbiorstw taksówkowych, firm ochrony i innych zainteresowanych instytucji. Specjalny system zaproszeñ kierowanych bezpoœrednio do zwi¹zanych z tematyk¹ targów profesjonalistów, umo liwiaj¹cy zakupienie biletów wstêpu na targi po promocyjnej cenie oraz wydzielone dla nich dwa pierwsze dni targów zapewni³y fachowej publicznoœci jak najlepsze warunki zapoznania siê z ekspozycj¹. równie aktywna w innych krajach Europy Œrodkowej i bêdzie wspieraæ Attachmate równie na S³owacji. Tomasz Chlebowski, za³o yciel i dyrektor generalny TCH, postrzega umowê dystrybucyjn¹ jako wa ny strategicznie i korzystny dla firmy krok. Informacja o produktach i sprzeda y: Attachmate Sales GmbH, Mariahilferstr. 123/3/TOP E4, A-1060 Wien, tel. (0043) , fax: (0043) , Eurodis Microdis podsumował rezultaty roku 1999 Eurodis Microdis odnotowa³ kolejny wzrost sprzeda y. Firma sprzeda³a w ostatnich latach nastêpuj¹ce iloœci elementów elektronicznych w Polsce: ,3 mln sztuk, ,8 mln sztuk (+42 %), ,7 mln sztuk (+10%). Firma sprzeda³a towary 1277 klientom (przed rokiem klientom), g³ównie firmom produkcyjnym. Najwiêkszy udzia³ w sprzeda y reprezentuje bran a przemys³owa (40%). W ubieg³ym roku po raz kolejny spad³a sprzeda elementów dostarczanych firmom produkuj¹cym elektronikê na potrzeby wojska. Znacznie wzros³a natomiast sprzeda dla producentów urz¹dzeñ audio-wideo. Wyniki wszystkich segmentów przedstawiono poni ej. Bran a udzia³ w sprzeda y Audio-Video 4% 4% 14% Automotive 7% 6% 8% Computer 12% 16% 8% Industrial 43% 41% 40% Measerument 12% 16% 15% Military 12% 6% 5% Telecom 10% 12% 10% Suma: 100% 100% 100% Eurodis Microdis dostarcza elementy aktywne, pasywne, elektromechaniczne i specjalne. Struktura sprzeda- y wed³ug grup towarowych wygl¹da nastêpuj¹co: Grupa udzia³ w sprzeda y elementów Uk³ady scalone 42% 40% 41% Dyskretne 15% 15% 11% Rezystory 3% 4% 5% Kondensatory 12% 11% 12% Inne pasywne 1% 4% 2% Elektromech. 11% 16% 19% Specjalne 15% 10% 10% Suma: 100% 100% 100% Najwiêkszy wzrost wielkoœci sprzeda- y oraz wzrost iloœci sprzedanych elementów zanotowano w grupie elementów elektromechanicznych. Firma dysponuje w Polsce central¹ we Wroc³awiu oraz trzema oddzia³ami (w Warszawie, Sosnowcu i Gdañsku) zatrudniaj¹c ponad 20 osób. Prezes zarz¹du polskiego Eurodisu i jednoczeœnie dyrektor sprzeda y odpowiedzialny za Europê Wschodni¹, Tomasz uszpiñski, komentuj¹c rezultaty roku 1999 powiedzia³: Pomimo trudnoœci ze sprzeda ¹ swoich produktów, jakie maj¹ niektórzy z naszych klientów, miniony rok przyniós³ dalszy rozwój grupy Eurodis Microdis. Do najwa niejszych sukcesów mo emy zaliczyæ: rozwój naszej organizacji w Rosji, utworzenie oddzia³ów w krajach nadba³tyckich, biuro w Gdañsku i alians z dystrybutorem katalogowym - firm¹ Schuricht Elektronik. W minionym roku pozyskaliœmy tak e kilka autoryzacji: Bourns, AVX, Meder Electronic i ITT Cannon oraz uzyskaliœmy wyró nienie Instytutu Rynku Elektronicznego LIDER 1998 za uzyskanie najwiêkszego udzia³u w polskim rynku dystrybucji elementów elektronicznych. Korzystaj¹c z okazji chcia³bym serdecznie podziêkowaæ za wspó³pracê wszystkim naszym klientom oraz niezwykle zaanga owanym pracownikom i partnerom. PCA 6770 nowa generacja połówkowych płyt procesorowych Karta PCA-6770 to pierwsza o po³ówkowej d³ugoœci p³yta procesorowa produkcji Advantech, która wyposa ona jest w gniazdo Socket370 dla procesorów Celeron firmy Intel. Wyposa ona jest tak e w chipset Intel 440BX. Posiada równie wbudowany kontroler grafiki pracuj¹cy na magistrali AGP, kontroler Ethernet 10/100Base-T, kontroler dysków IDE wspomagaj¹cy Ultra DMA/33 PIO4. Uk³ad ten dziêki wlutowanej w p³ytê podstawce umo liwia wykorzystanie karty Compact- Flash (stosowanej dotychczas w niektórych cyfrowych aparatach fotograficznych) jako dysk elektroniczny. Dysk taki widziany jest w systemie jako napêd C. Mo liwe jest uruchomienie systemu operacyjnego zapisanego na nim. P³ytê cechuje równie mo liwoœæ zainstalowania do dwóch modu³ów pamiêci SDIMM o ³¹cznej pojemnoœci do 256MB. W PCA-6770 wprowadzono znany ju z wczeœniejszych modeli tzw. 62-stopniowy watchdog, czyli uk³ad reaguj¹cy na zawieszenie siê systemu przez wygenerowanie przerwania IRQ lub sygna³u zeruj¹cego. Dodatkowo kopia pamiêci CMOS, zawieraj¹cej informacje o konfiguracji systemu, jest przechowywana w nieulotnej pamiêci Flash, co w przypadku uszkodzenia lub wy³adowania bateryjki podtrzymuj¹cej zawartoœæ CMOS umo liwi prawid- ³owe funkcjonowanie produktu Advantecha. Dodatkowo nale y podkreœliæ fakt, e produkt ten cechuje du a rynkowa stabilnoœæ, tak wa na dla niektórych firm OEM i VAR, wykonuj¹cych aplikacje na zamówienie. Dzieje siê tak dziêki podpisanej przez Advantech i Intel umowie na dostawê chipsetów Intel 440BX jeszcze w ci¹gu najbli szych 5 lat na potrzeby produkcji PCA Kontakt i informacje: Marek Zam³yñski, Elmark, ul. Radna 12, Warszawa, tel. (0-22) , fax: (0-22) , 103

4 Nowe panele montażowe z ochroną IP 66 American Power Conversion na Komputer EXPO 2000 Bopla po raz kolejny zademonstrowa³a swe mo liwoœci wprowadzania nowoœci w obszarze techniki pomiarowej i sterowania, proponuj¹c system monta u panelowego z ochron¹ IP 66, stanowi¹cy rozszerzenie systemu obudów CombiCard. Dziêki wyposa eniu w elementy mocuj¹ce nowa wersja paneli mo e byæ w ³atwy sposób instalowana w elektrycznych panelach sterowania. Uszczelki i nak³adane profile zapewniaj¹ solidne po³¹czenie z panelem sterowania. Ponad 40 elementów systemu oferowane jest Superszybki sensor laserowy YP11VAH Firma Wenglor Sensoric GmbH posiada w swojej ofercie optoelektroniczny sensor laserowy pracuj¹cy z czêstotliwoœci¹ prze³¹czania wynosz¹c¹ 20kHz. Szczególnie polecany jest wszêdzie tam, gdzie jest wymagana szybka i dok³adna identyfikacja drobnych elementów, jak równie identyfikacja ró nic kontrastu. Punkt prze³¹czenia zale ny jest od kontrastu powierzchni badanego obiektu. Nawet najmniejsze oznaczenia (np. drobne kreski) s¹ wykrywane w sposób pewny. Przy du ych czêstotliwoœciach pracy czas prze³¹czania jest bardzo krótki (25µs). Poniewa sterowniki mog¹ nie zareagowaæ na tak krótkie impulsy wyjœciowe, sensor zosta³ wyposa ony w ustawialne opóÿnienie czasowe do wyboru od 0 do 200ms. W zale noœci od zastosowanego modelu opóÿnienie mo e byæ wyzwalane zboczem narastaj¹cym (np. rozpoznawanie w trzech standardowych szerokoœciach, umo liwiaj¹c monta w obudowach wisz¹cych na œcianie lub montowanych w konsolach. System mocowania pozwala ³¹czyæ poszczególne modu³y w zestawy najwygodniejsze z punktu widzenia przestrzeni niezbêdnej dla podzespo³ów elektronicznych. Oferowane s¹ ró ne stojaki do monta u modu³ów 19" oraz p³yt monta owych, zapewniaj¹ce ochronê przed zak³óceniami elektromagnetycznymi oraz mo liwoœæ monta- u stojaków w I/EEE. Zgodnie ze sw¹ dewiz¹ kompletnej oferty, Bopla zapewnia wykonanie, opis oraz monta obudów, jak równie proponuje ró ne rozwi¹zania ekranowania. Bopla jest tak e gotowa dostosowaæ do wymagañ klienta klawiatury membranowe oraz membrany p³yt czo³owych, zaprojektowaæ je zgodnie z wymaganiami estetyki konkretnej obudowy oraz na ¹danie dostarczyæ je zamontowane. Wiêcej informacji mo na uzyskaæ w przedstawicielstwie Bopla, firmie MERA Sp. z o.o Warszawa, Al. Jerozolimskie 202, tel. (0-22) , fax (0-22) ciemnych obiektów na jasnym tle) lub opadaj¹cym (rozpoznawanie jasnych obiektów na ciemnym tle). Dalsze zalety superszybkiego sensora laserowego to: widzialna plamka pomiarowa 0,8 mm, odleg³oœæ pracy regulowana w przedziale mm, ma³a histereza <50µm przy zbli eniu bocznym, ustawiane opóÿnienie czasowe, ma³a obudowa mm wykonana w klasie ochrony IP65, z³¹cze M12 1. Czujnik ten najczêœciej stosuje siê do rozpoznawania cienkich linii, drutu, rozpoznawania ró nic kontrastu, szybkiego wykrywania krawêdzi, kontroli z³amania wiert³a itp. Sensor YP11VAH znakomicie nadaje siê do zliczania drobnych, szybko przesuwaj¹cych siê elementów. Informacje i sprzeda : JBC-electronic Nowa Sól, ul. Pi³sudskiego 73, tel./fax: (0-68) , , American Power Conversion (APC) dostarcza urz¹dzenia do zabezpieczenia zasilania dla szerokiej gamy urz¹dzeñ (od prostych komputerów osobistych po centra danych). Na targach Komputer EXPO 2000 APC zaprezentowa³ swoje najnowsze produkty i rozwi¹zania. Tegoroczna ekspozycja APC poœwiêcona by³a ofercie zabezpieczenia zasilania dla du ych firm i korporacji. Przedstawiono systemy zapewniaj¹ce wysok¹ dostêpnoœæ sieci informatycznych z rodziny produktów chroni¹cych centra danych - APC Symmetra Power Array a tak e APC Silcon DP300E (nagrodzony na targach komputerowych COMDEX 99 w Stanach Zjednoczonych) b¹dÿ APC Smart-UPS DP, a dalej najnowsze produkty ochrony zasilania - APC\ 8cmart-UPS5000, APC Redundant Switch. Wa n¹ czêœci¹ prezentacji APC by³o zarz¹dzanie oraz diagnostyka zasilania za pomoc¹ oprogramowania Power Chute Plus w wersjach dla wszystkich najwa niejszych systemów operacyjnych ³¹cznie z Linuxem i Windows Oto g³ówne produkty APC wystawiane na Komputer EXPO 2000: - Seria zasilaczy APC Silcon DP300E pracuj¹ca w oparciu o now¹ technologiê - Delta Conversion On-line. Technologia ta zapewnia bardzo wysok¹ efektywnoœæ, a tak e umo liwia korekcjê wspó³czynnika poboru mocy. APC Silcon DP300E zapewnia niezawodn¹ ochronê zasilania trójfazowego w wielkich budynkach, oœrodkach przetwarzania danych i sieciach globalnych. - APC Symmetra Power Array jest pierwszym w pe³ni skalowalnym i odpornym na uszkodzenia systemem zabezpieczenia zasilania, przeznaczonym dla serwerów korporacyjnych, centrów danych i innych zastosowañ wymagaj¹cych wysokiej dostêpnoœci. Symmetra 3:1 - bêd¹ca najnowszym produktem tej serii i wprowadzona na rynek w roku umo liwia wykorzystanie zalet zaawansowanej technologii zastosowanej w tej grupie produktów poprzez zapewnienie symetrycznego, trójfazowego zasilania na wejœciu i jednofazowego na wyjœciu, dziêki czemu uzyskuje siê obni enie wartoœci natê enia pr¹du w obwodach instalacji elektrycznej. - APC Smart-UPS DP jest ekonomiczn¹ alternatyw¹ scentralizowanego systemu sterowania zasilaniem w œrodowiskach Microsoft Windows NT, Novell Net- Ware, UNIX i w œrodowiskach operacyjnych minikomputerów. Smart-UPS DP mo e chroniæ grupy komputerów osobistych, stacji roboczych LAN i terminali kasowych, a tak e ró nego rodzaju urz¹dzenia telekomunikacyjne i elektroniczne systemy sterowania. Najnowsze zasilacze z serii APC Smart-UPS zosta³y zaprojektowane z myœl¹ o œrodowiskach wymagaj¹cych du ej mocy zasilania, takich jak instalacje wieloserwerowe lub centra danych. APC Smart-UPS 5000 prezentowany by³ w obu dostêpnych wersjach - zarówno w obudowie typu wie a, jak i w obudowie umo liwiaj¹cej jego instalacjê w standardowej szafie przemys³owej. Zasilacze dla mniejszych firm oraz u ytkowników domowych reprezentowane by³y miêdzy innymi przez najnowsze produkty: APC Back-UPS AVR, APC SurgeArrest Notebook Pro czy filtry przepiêciowe. Na stoisku nie zabrak³o najlepiej sprzedaj¹cego siê w Polsce zasilacza awaryjnego - Back-UPS. Powsta³a w 1981 r. firma American Power Conversion jest liderem w zakresie globalnych, kompleksowych rozwi¹zañ i us³ug w dziedzinie ochrony zasilania. W sk³ad oferty APC wchodz¹: produkty do ochrony przepiêciowej, zasilacze awaryjne (UPS), wyposa enie do poprawiania parametrów zasilania oraz zwi¹zane z nimi oprogramowanie, us³ugi i consulting dla zapewnienia nieprzerwanego dzia³ania sieci informatycznych (Nonstop Networking). Produkty APC s¹ stosowane w systemach biurowych, jak równie domowych. Umo liwiaj¹ poprawê wydajnoœci czu³ego sprzêtu elektronicznego, sieciowego, komunikacyjnego i przemys³owego dowolnej wielkoœci. Siedziba APC mieœci siê w West Kingston (Rhode Island, USA). W 1998 roku firma odnotowa³a obroty w wysokoœci 1,126 mld USD. Bli sze informacje: APC, ul. Powstañców Œl¹skich 44, Warszawa, tel: (0-22) , fax: (0-22) , apc- 104

5 AUTOMATICON 2000 Przemys³owy Instytut Automatyki i Pomiarów zaprasza w dniach kwietnia na szósty AUTOMATI- CON. Przypomnijmy, e te prê nie rozwijaj¹ce siê targi w roku 1999 odnotowa³y podwojenie liczby wystawców w porównaniu do roku poprzedniego. Przestawiamy listê tegorocznych wystawców (stan na 1 lutego 2000r): ABB Automatyka Sp. z o.o., AB-MICRO S.C. Automatyka Przemys³owa, AMTEK - BRNO Oddzia³ Warszawski, ANTYKOR Controls S.C. Automatyka Przemys³owa, APAR, APATOR S.A., APLISENS Produkcja Przetworników Ciœnienia i Aparatury pomiarowej Sp. z o.o., ARA Pneumatic S.C., ARDETEM & ZPAS Sp. z o.o., AREX Zak³ad Automatyki i Urz¹dzeñ Pomiarowych, ASE - AUTOMATIC SYSTEMS EN- GINEERING Sp. z o.o., ASKOM Sp. z o.o., ASTER S.C. Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowe, ASTOR Sp. z o.o., AUTOMATECH Sp. z o.o., B & L International Ltd., BALLUFF Sp. z o.o., BAREL P.P.H.U., BIBUS MENOS Sp. z o.o., BOSCH AUTO- MATIONSTECHNIK Sp. z o.o., BTT Automatyka Sp. z o.o., BÜRKET - CONTROMATIC Sp. z o.o., RB BREXIM S.A., CompArt Automation S.C., CoNStel Sp. z o.o., CONTRA GmbH, CONTROL PROCESS, CON- TROLA Sp. z o.o., CSI Computer Systems for Industry, CZAKI THER- MO PRODUCT, DACPOL Sp. z o.o., DANFOSS Sp. z o.o., DTO Doradztwo Techniczne i Organizacyjne, DU- DEK Jerzy Automatyka Przemys³owa - Aleksandra Maria Dudek, DU- KAT Sp. z o.o. Przedsiêbiorstwo Doradztwa i Wdro eñ Przemys³owych, ELBOK S.C. PPHU, ELEK- TROINSTALATOR, ELEKTRO- TRADING Sp. z o.o., ELMARK Automatyka Sp. z o.o., ELTRON, END- RESS+HAUSER Polska Sp. z o.o., ENERGOAPARATURA S.A., FALMER Sp. z o.o., FANOX POLSKA Sp. z o.o., FESTO Sp. z o.o., FISHER - ROSEMOUNT Sp. z o.o., FLUKE EUROPE B.V., HELMAR, HK, Zak³ad Automatyzacji Sp. z o.o., HONEY- WELL Sp. z o.o., HYDRO-ECO-IN- VEST Sp. z o.o., IASE Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, IGE + XAO Polska Sp. z o.o., IM- PACT S.C., IMPOL - 1 S.C., INMEL Sp. z o.o. Przedsiêbiorstwo Wdro eniowe, Instytut Elektrotechniki, Instytut Systemów Sterowania, INTEC S.C. Zak³ad Elektroniki i Automatyki Przemys³owej, Inteligentny Budynek - Integracja Systemów Sp. z o.o., INTROL S.C. Przedsiêbiorstwo Automatyzacji i Pomiarów, JBC - electronic, JM-TRONIK, JMP Elektronika Przemys³owa S.C., JUMO Sp. z o.o., KAMSTRUP POWER Sp. z o.o., KAUKO-METEX Sp. z o.o., KFAP S.A. Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych, KOMPAS, LAB-EL S.C. Elektronika Laboratoryjna, LABOR Automatyka Przemys³owa, LC ELEKTRONIK Wyrób i Naprawa Urz¹dzeñ Elektronicznych, LIMA - THERM Sp. z o.o., LUMEL Lubuskie Zak³ady Aparatów Elektrycznych, MANOTHERM Beierfeld GmbH Druck und Temperaturmesstechnik, MBB S.C., Measurements Group Messtechnik GmbH, MENSOR Zak³ad Mechaniki Precyzyjnej, MERA - PNEFAL S.A., ME- RA Sp. z o.o., MERAWEX Sp. z o.o. Zak³ad Konstrukcji Elektronicznych, MERAZET Centrala Techniczno-Handlowa, MERRID CONT- ROLS Sp. z o.o., MERSERWIS S.C. Zak³ad Us³ugowo Handlowy, MES- KON S.C. Przedsiêbiorstwo Pomiarów i Automatyzacji, METROL Oœrodek Badawczo Rozwojowy Metrologii Elektrycznej, METRONIC Instruments Sp.C., METTLER-TO- LEDO Sp. z o.o., MICROMEX, MIK- ROB S.A. Zak³ad Elementów i Systemów Automatyki Przemys³owej, MIKRONIKA, MOBREY Sp. z o.o., MOELLER Electric Polska sp. o.o., MOORE, MPL TECHNOLOGY Sp. z o.o., NATIONAL INSTRUMENTS, NEWPORT Electronics spol. S r o., NEWTECH ENGINEERING Polsko Niemiecka Sp. z o.o., NIVELCO - Poland Sp. z o.o., NIVUS Sp. z o.o., NORGREN HERION GmbH, OEM Automatic Sp. z o.o., OMC ENVAG Sp. z o.o., OMRON ELECT- RONICS, OPTOM S.C. Optoelektronika Przemys³owa, PAK, PANA- METRICS, PAR, PARKER HANNI- FIN Sp. z o.o., PELTRON Ltd., PEP Modular Computers Sp. z o.o., PHOENIX CONTACT Sp. z o.o., PiA-ZAP, PIOMAR, POLYCO, PRE- MA S.A. Centrum Produkcyjne Pneumatyki, PRO-CONTROL Sp. z o.o., PRODUS CSG Sp. z o.o., Projekt SC, PRO-NOVA Sp. z o.o., Przemys³owy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Radiotechnika Marketing Sp. z o.o., REKORD S.A., RELPOL CENTRUM Sp. z o.o., ROCKWELL Automation Sp. z o.o., SABUR Sp. z o.o., SAMSON Sp. z o.o., Automatyka i Technika Pomiarowa, SAPEL-EX Zak³ad Elektroniki, SCHMERSAL-POLSKA S.C., SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA Sp. z o.o., SELS S.C. Produkcja Us³ugi Handel, SEM, SEMAC Co. Ltd., SEW - Eurodrive Polska Sp. z o.o., SICK Optic - Electronic Sp. z o.o., Siebe Intelligent Automation Sp. z o.o. FOXBORO ECKARD Polska Division, SIEMENS Sp. z o.o. Biuro Automatyki, SIGMA Computer Equipment Sp. z o.o., SIMEX Sp. z o.o., SKAMER - ACM Sp. z o.o., SOMAS Austria GmbH, SPECTRIS POLSKA Sp. z o.o., STOLTRONIC POLSKA Sp. z o.o., TECHNOKABEL S.A., TECHNOPROCUR AG, TENSO, TRANSFER MULTISORT ELEKTRO- NIK, TWT, UNISENS, VALMET Automation Polska Sp. z o.o. Neles Automation Group, VIGO - SYSTEM Sp. z o.o., WAGO - ELWAG Sp. z o.o., WEGA PHU, YOKOGAWA - GmbH, ZACH - METALCHEM Sp. z o.o., Zak³ad Elektroniki Pomiarowej Wielkoœci Nieelektrycznych, Zak³ad Produkcji Doœwiadczalnej Automatyki - ZAP Sp. z o.o., ZAP S.A. Zak³ady Automatyki Przemys³owej, ZEAP - Zak³ad Elektronicznej Aparatury Pomiarowej, ZELTECH S.A., ZPA K I IK - POLONIA Sp. z o.o., ZPUA Zak³ad Produkcji Urz¹dzeñ Automatyki S.A. 105

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE AWARYJNE UPS

ZASILACZE AWARYJNE UPS ZASILACZE AWARYJNE UPS Uninterruptible Power Supply AKUMULATORY Sealed Lead-Acid Battery www.eastups.pl 2014 Katalog produktów Zasilacze awaryjne UPS Nowoczesna technologia umo liwiaj¹ca pracê Nieprzerwane

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max) 9 Warszawa ul. Wolumen 6 m. tel. ()596 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego DA (A max) DA W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V +IN V, V6, V, V, 5V, 6V, 7V5, 9V, V, V wejœcie

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C D D 9 Warszawa ul. Wolumen m. tel. ()9 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl PRZETWORNIA NAPIÊIA STA EGO D (max. A) W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V. Typowe napiêcia wyjœciowe V, V, 7V, 9V, V,.8V,

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Has³o przewodnie edycji 2014: Miêdzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA 2014 pokazem nowych technologii i rozwi¹zañ

Has³o przewodnie edycji 2014: Miêdzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA 2014 pokazem nowych technologii i rozwi¹zañ XII Miêdzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA Warszawa 26-28 lutego 2014 EXPO XXI, ul. Pr¹dzyñskiego 12/14 RAPORT Has³o przewodnie edycji 2014: Miêdzynarodowe Targi ELEKTROTECHNIKA 2014 pokazem nowych technologii

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych www.lovatoelectric.pl Innowacja i tradycja LOVATO Electric S.p.A. - Bergamo - Włochy Od 1922 r. Pierwsza siedziba LOVATO Electric w Bergamo, firma została

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

przeciwprzepiêciowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce OCHRONA PRZECIWPRZEPIÊCIOWA PRODUKT POLSKI bezpieczeñstwo w zasiêgu rêki Katalog NOWOŒCI 0/06 Spis treœci: Tabela porównawcza acar AXON 4 ADSL Protector

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle Strona 1 z 8 Zalety B³yskawiczny ca³kowity zwrot inwestycji generowany przez energooszczêdne Ÿród³o œwiat³a, innowacyjny uk³ad optyczny oraz inteligentny system sterowania Oprawa LED w pe³ni konfigurowalna

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W Najwa niejsze cechy systemu: - ewidencja kierowców / pojazdów - podzia³ na dwa niezale ne parkingi korzystaj¹ce ze wspólnego wjazdu - mo liwoœæ

Bardziej szczegółowo

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL Broszura katalogowa 2 Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL model V, Opcjonalne narzędzie ułatwiające uruchamianie komponentów DDL 3 Przyłącza magistrali

Bardziej szczegółowo

Szafy teleinformatyczne i akcesoria

Szafy teleinformatyczne i akcesoria Szafy teleinformatyczne i akcesoria Jedn¹ z podstawowych grup asortymentowych oferty BKT ELEKTRONIK s¹ metalowe szafy i obudowy teleinformatyczne i dedykowane do nich akcesoria z blach. Szafy te s³u ¹

Bardziej szczegółowo

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji PARAMETRY TECHNICZNE Parametry zasilania napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ 50Hz wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji 2,8kV 60s Parametry uk³adu pomiarowego znamionowe napiêcie baterii 220V=

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepiêciowa przewodowych sieci komputerowych Ethernet Wy³adowania elektryczne stanowi¹ istotne zagro- enie dla ludzi, urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych oraz budynków. Najwiêksze

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 154 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków / Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii 1 1 Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice RX do dowolnej konfiguracji. Budownictwo Przemys³. Automatyka. Teletechnika. Informatyka. Kompensacja mocy

Rozdzielnice RX do dowolnej konfiguracji. Budownictwo Przemys³. Automatyka. Teletechnika. Informatyka. Kompensacja mocy LEL ROZDZIELNICE 11.025 Rozdzielnice do dowolnej konfiguracji udownictwo Przemys³ utomatyka Teletechnika Informatyka Kompensacja mocy KTLOG 2009/10 49 11.026 LEL ROZDZIELNICE Obudowy o g³êbokoœci 200mm

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 LMEL ROZDZIELNIE 09.101 hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 z p³yt¹ monta ow¹ do zabudowy modu³owej do kompensacji mocy biernej KTLO 2009/10 7 09.102 LMEL ROZDZIELNIE Sposób oznaczania rozdzielnic

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Nowe głowice Hunter - DSP 700

Nowe głowice Hunter - DSP 700 Nowe głowice Hunter - DSP 700 Fot. Wimad, archiwum Nowy model głowicy DSP 700 (z prawej) w porównaniu z głowicą aktywną DSP 500 produkowaną obecnie Firma Hunter zaprezentowała nową koncepcję głowic aktywnych

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do udziału w XIII edycji konferencji z cyklu składowanie i archiwizacja, która tym razem jest poświęcona Backupowi online.

Zapraszam do udziału w XIII edycji konferencji z cyklu składowanie i archiwizacja, która tym razem jest poświęcona Backupowi online. Ochronainformacji.pl zaprasza na XIII edycję konferencji z cyklu Składowanie i archiwizacja backup online dokumentów elektronicznych Data: 3 grudnia 2009 r. Miejsce: Warszawa Backup, chociaż jest czynnością

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ 20 MPa 4 cm 3 /obr. WK 560 660 03.1999 ZASTOSOWANIE.Agregaty hydrauliczne typu UHKZ s³u ¹ do napêdu i sterowania odbiornikami hydraulicznymi (si³owniki lub silniki hydrauliczne).

Bardziej szczegółowo

Efektywność Energetyczna Festo. Jacek Paradowski

Efektywność Energetyczna Festo. Jacek Paradowski Efektywność Energetyczna Festo Jacek Paradowski 1 Grupa Festo Fakty i liczby: 1925 1955 30 000 10 000 61 16 700 >7 % obrotu 2015 2,28 mld Euro Rok założenia firmy Festo w Esslingen, Niemcy Festo wprowadza

Bardziej szczegółowo

oznakowanie aktywne LED

oznakowanie aktywne LED oznakowanie aktywne LED katalog produktów VI-IX 2010 Szanowni Pañstwo, Oddajemy w Wasze rêce Katalog oznakowania aktywnego VI - IX 2010. Zawarte w nim zosta³y rozwi¹zania oparte na technologii LED dedykowane

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE PRO ESIONALNY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRO ESIONALNY MIG MIG 150 MIG 170

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepiêciowa systemów wideomonitoringu opartego na kamerach IP Wy³adowania elektryczne stanowi¹ istotne zagro- enie dla ludzi, urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych oraz budynków. Najwiêksze

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX www.inspectorex.pl SYSTEM DO PROWADZENIA PASZPORTYZACJI ORAZ EFEKTYWNEJ KONTROLI URZĄDZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM. Inspector-Ex

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

BioKey. Kontrola dostêpu

BioKey. Kontrola dostêpu BioKey Kontrola dostêpu Zapewniamy ogromn¹ swobodê w kszta³towaniu formy drzwi zewnêtrznych, od klasycznych a po najnowsze wzornictwo WYPE NIENIA DRZWIOWE Oferujemy bogat¹ kolorystykê oklein oraz wype³nieñ

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Informacje organizacyjne dot. konferencji w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Organizatorzy Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie, którego misją jest słuŝba na

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX Nowoœci¹ w ofercie PW DEFRO s¹ kot³y du ych mocy EKOPELL MAX zaprojektowane do spalania biomasy i spe³niaj¹ce wszystkie wymagania znowelizowanej normy PN-EN 303-5. W kot³ach

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo