Przenośna kamera WebCam Go. Targi w roku Konferencja podczas INFOSYSTEMU Bezsilikonowa pasta termoprzewodząca Electrolube

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przenośna kamera WebCam Go. Targi w roku 2000. Konferencja podczas INFOSYSTEMU 2000. Bezsilikonowa pasta termoprzewodząca Electrolube"

Transkrypt

1 Targi w roku 2000 Prezentujemy zestawienie imprez targowych przewidzianych na rok 2000, które mog¹ zainteresowaæ naszych NAZWA TARGÓW MIEJSCOWOŒÆ NAZWA ORGANIZATORA TERMIN INTERTELECOM Miêdzynarodowe Targi ¹cznoœci ódÿ Miêdzynarodowe Targi ódzkie AUTOMATICON Miêdzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów Warszawa Centrum Targowe Mokotów INFOSYSTEM Miêdzynarodowe Targi Elektroniki, Telekomunikacji i Techniki Komputerowej Poznañ Miêdzynarodowe Targi Poznañskie MULTIMEDIA Targi Technik Audiowizualnych i Wydawnictw Multimedialnych Poznañ Miêdzynarodowe Targi Poznañskie ELTARG Miêdzynarodowe Targi Elektrotechniki, Elektroniki i Elektroenergetyki Katowice Miêdzynarodowe Targi Katowickie ENERKOM Targi Energii i Telekomunikacji Wroc³aw Wroc³awskie Przedsiêbiorstwo Hala Ludowa CAD/CAM/GIS Targi Zastosowañ Informatyki w Gospodarce Politechnika W-ska Biuro Reklamy S.A. Warszawa LXXII Miêdzynarodowe Targi Poznañskie Poznañ Miêdzynarodowe Targi Poznañskie COMNET Warszawa Miêdzynarodowa Wystawa i Konferencja Telekomunikacja, Sieci, Internet UNAPEN Wystawa Urz¹dzeñ Automatyki Przemys³owej, Uk³adów Energoelektrycznych i Napêdowych ódÿ Miêdzynarodowe Targi ódzkie SOFTARG Miêdzynarodowe Targi Oprogramowania i Sprzêtu Komputerowego Katowice Miêdzynarodowe Targi Katowickie Wojskowa Konferencja Telekomunikacji i Informatyki Zegrze WKTi INFOBIT Targi Zastosowañ Technik Komputerowych ódÿ INTERSERVIS INTERNET Targi Technologii Internet i Intranet Kielce Centrum Targowe Kielce INTERNET Targi Technologii Internet i Intranet Bydgoszcz Miêdzynarodowe Targi Bydgoskie SAWO ELEKTRO EXPO Miêdzynarodowe Targi Elektroinstalacyjne, Elektronika i Oœwietlenie Warszawa Miêdzynarodowe Centrum Targowe Sp. Z o.o KOMPUTER EXPO SOHO Kraków Biuro Reklamy S.A. Warszawa ELEKTRO-ENERGY Targi Elektrotechniki, Elektroniki i Elektroenergetyki Kraków Centrum Targowe Chemobudowa Kraków S.A KOMTEL Targi Telekomunikacji Warszawa Biuro Reklamy Wœród imprez zagranicznych szczególnie interesuj¹ce wydaj¹ siê nam targi ELECTRONICA w Monachium ( ) oraz Hannover Bezsilikonowa pasta termoprzewodząca Electrolube Bezsilikonowa pasta termoprzewodz¹ca posiada wszelkie w³asnoœci termoprzewodz¹cych past silikonowych. U ycie jej eliminuje niebezpieczeñstwo migracji silikonu po powierzchni p³ytki drukowanej, intensyfikuj¹ce siê zw³aszcza w podwy szonych temperaturach. Cienka warstwa silikonowa mo e zak³óciæ dzia³anie styków elektromechanicznych, jak te powodo- Czytelników. Mo na znaleÿæ imprezy nie tylko elektroniczne, ale i komputerowe oraz telekomunikacyjne. Messe 2000 ( ). Wystawa Œwiatowa rozpocznie siê w tym roku 1 czerwca - równie w Hanowerze. waæ z³¹ adhezjê pokryæ ochronnych (conformal coating). Nawet œladowe iloœci silikonu s¹ bardzo szkodliwe dla operacji lutowania na fali. Bli sze informacje i dystrybucja: SE- MICON Sp. z o.o., ul. Zwoleñska 43, Warszawa, tel: (0-22) , , fax: (0-22) , Przenośna kamera WebCam Go Firma Creative Technology Ltd. wprowadzi³a na rynek przenoœn¹ kamerê dla komputerów PC - Video Blaster WebCam Go. Kluczowy element systemu Personal Digital Entertainment (PDE) Internet Solutions (internetowe systemy cyfrowej rozrywki osobistej) - kamera WebCam Go - jest prost¹ w u yciu kamer¹ internetow¹, pozwalaj¹c¹ komputerom PC i entuzjastom Internetu rejestrowaæ cyfrowe obrazy, równie po od³¹czeniu od komputera. Dodatkowo, WebCam Go oferuje wszystkie zalety tradycyjnych internetowych kamer dla komputerów PC, w tym mo liwoœæ przesy³ania wideo- i, prowadzenia na ywo wideokonferencji itp. WebCam Go, po od³¹czeniu od komputera, mo e dzia³aæ jako przenoœny aparat cyfrowy. Kamera ma du e mo liwoœci, jakich entuzjaœci komputerów mog¹ oczekiwaæ od firmy Creative, w tym doskona³¹ rozdzielczoœæ, ³¹cze USB Plug-and- Play oraz elastyczne i bogate w mo liwoœci oprogramowanie. WebCam Go jest doskona³ym roz- Konferencja podczas INFOSYSTEMU 2000 Instytut Elektrotechniki Przemys³owej Politechniki Poznañskiej organizuje po raz pi¹ty, w dniach kwietnia 2000r., w Kiekrzu k. Poznania, konferencjê na temat zastosowañ komputerów w elektrotechnice. Tradycyjnie ZKwE odbywaj¹ siê podczas trwania Targów INFOSYSTEM. Pierwsza konferencja odby³a siê w roku 1996 i wziê³o w niej udzia³ oko³o 150 osób, reprezentuj¹cych 23 oœrodki z kraju i z zagranicy. Podczas drugiej, w 1997 roku, liczba uczestników wzros³a do 190 osób z 26 oœrodków krajowych i zagranicznych. W trzeciej konferencji uczestniczy³o 150 osób z 22 oœrodków naukowych, a w zorganizowanej w 1999 roku udzia³ wziê³o 145 osób z 24 oœrodków naukowych. W V Konferencji ZKwE 2000 wstêpnie zg³osi³o swój udzia³ ponad 200 osób. W Materia³ach Konferencyjnych ZKwE wydanych w 1996 roku opublikowano 122 referaty, w 1997 roku referatów, w referatów i w roku referaty. ¹cznie w czterech tomach od 1996 roku opublikowano 592 artyku³y. W tym roku INFOSYSTEMOWI towarzyszyæ bêdzie V Konferencja Naukowo - Techniczna Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice ZKwE wi¹zaniem dla entuzjastów komputerów PC i Internetu, niezale nie od tego, czy jest u ywany do robienia zdjêæ z wakacji, zdjêæ na przyjêciu czy do prezentacji na ywo przedmiotów na aukcji. WebCam Go jest urz¹dzeniem pozwalaj¹cym zarejestrowaæ wa ne chwile i wykorzystywaæ zarejestrowane obrazy na wiele sposobów. Zapewnia on równie konfiguracjê Plug-and-Play dziêki zastosowaniu interfejsu USB, eliminuj¹cego potrzebê stosowania zewnêtrznego Ÿród³a zasilania. WebCam Go zapisuje zdjêcia w formacie JPEG z rozdzielczoœci¹ 640x480, co z pewnoœci¹ jest wystarczaj¹ce dla potrzeb Internetu. Zintegrowany panel sterowania w komputerze PC pozwala na ³atwe podgl¹danie zdjêæ przed ich u yciem, mechanizm przeci¹gnij i upuœæ pozwala na ich ³atwe katalogowanie w albumie, u ycie w aplikacjach lub usuniêcie. Wiêcej informacji o kamerze Web- Cam Go mo na znaleÿæ na stronie: Najlepsze referaty, wybrane przez Komitet Organizacyjny Konferencji i Komitet Redakcyjny, zostan¹ wydrukowane w powstaj¹cym kwartalniku Journal of Computer Applications in Electrical Engineering. Celem Konferencji ZKwE jest prezentacja zastosowañ istniej¹cego oprogramowania komputerowego oraz w³asnych oryginalnych programów z zakresu modelowania, symulacji, pomiarów, grafiki, baz danych oraz komputerowego wspomagania prac naukowych i in- ynierskich w obszarze elektrotechniki. Podzia³ tematyczny wy ej wymienionych zagadnieñ jest nastêpuj¹cy: 1. Elektrotechnika Teoretyczna a) Teoria obwodów i sygna³ów b) Teoria pól 2. Elektrotechnika Stosowana a) Elektroenergetyka b) Elektronika. Energoelektronika c) Elektrotermia d) Maszyny elektryczne. Napêd elektryczny e) Technika œwietlna f) Elektrotechnika pojazdów 3. Kszta³cenie i Dydaktyka 4. Inne Konferencje ZKwE odbywaj¹ siê w Oœrodku Szkoleniowym Wojsk Lotniczych (WLOP) w Kiekrzu. 101

2 BusQuick szybkie złącza do sieci Fieldbus Nowy konwerter napięcia dla telekomunikacji Niemiecka firma Richard Hirschmann GmbH na ubieg³orocznych targach INTERKAMA zaprezentowa- ³a po raz pierwszy nowy system techniki po³¹czeniowej do sieci miejscowych. Sieci miejscowe znajduj¹ coraz szersze zastosowania w niemal ka dej dziedzinie przemys- ³u. W³aœnie specjalnie do tego typu sieci zosta³ stworzony nowy system po³¹czeñ BusQuick. Przy³¹czenie przewodu nastêpuje przy wykorzystaniu techniki zacisków no owych, coraz szerzej stosowanej w nowych z³¹czach firmy Hirschmann. Dokrêcenie centralnego elementu powoduje przebicie izolacji przez wspomniane zaciski no owe i tym samym wykonanie po³¹czeñ wszystkich doprowadzonych przewodów. Dziêki temu z³¹cza wyró niaj¹ siê krótkim czasem monta- u. Z³¹cza serii BusQuick s¹ ca³kowicie ekranowane, wykonane w wysokim stopniu szczelnoœci IP 67 i mog¹ byæ stosowane w przedziale temperatur od -40 o C do +85 o C. Z³¹cza BusQuick wykonane s¹ w postaci rozga³êÿnika typu T i posiadaj¹ trzy punkty po³¹czeniowe. W zale noœci od wykonania, do z³¹cza mo na bezpoœrednio pod³¹czyæ sam przewód lub przewód zakoñczony standardowym z³¹czem M12. Z³¹cza wyposa one s¹ w uchwyt Karty pomiarowe w standardzie PCMCIA Bardzo czêsto stajemy przed koniecznoœci¹ wykonania pomiarów w terenie lub na obiekcie; wtedy jedynym sposobem ich przeprowadzenia jest u ycie notebooka. O ile posiadacze komputerów typu desktop PC nie maj¹ problemu z wyborem odpowiedniej karty pomiarowej, to dla w³aœciciela notebooka zakup takiej karty oznacza czêsto d³ugie poszukiwania i znaczny wydatek. Amerykañska firma IOtech wychodzi naprzeciw tym wymaganiom i oferuje 2 urz¹dzenia tego typu: umo liwiaj¹cy jego zamocowanie na standardowej szynie, przykrêcenie do pod³o a lub przymocowanie opask¹ kablow¹ np. do rury. Mo liwe do realizacji kombinacje osi¹gniêto dziêki kilku wykonaniom z³¹czy. I tak np. za pomoc¹ z³¹cza BusQuick Link mo- emy po³¹czyæ kaskadowo wiele elementów typu T montuj¹c je w dowolnym wejœciu rozga³êÿnika. Mo emy równie w jednym z nich zamontowaæ standardowe gniazdo M12, co pozwoli nam na do³¹czanie urz¹dzeñ zakoñczonych z³¹czem M12. Do zakoñczenia sieci mo na wykorzystaæ z³¹cze posiadaj¹ce funkcjê terminatora. Ofertê zamyka Bus-Quick terminator w wykonaniu przeciwwybuchowym i iskrobezpiecznym z dopuszczeniem Ex. Katalog ze szczegó³owymi danymi technicznymi tych interesuj¹cych z³¹czy mo na zamówiæ w Dziale Techniki Z³¹czowej wy³¹cznego przedstawiciela firmy Hirschmann w Polsce. Informacje i sprzeda : JBC-electronic Nowa Sól, ul.pi³sudskiego 73, tel./fax: (0-68) , , Daq/112B i Daq/216B, które ró ni¹ siê tylko rozdzielczoœci¹ przetwornika A/C. Obie karty maj¹ przetwornik A/C 100 khz, 16 wejœæ analogowych, 4 wejœcia/wyjœcia cyfrowe oraz opcjê sample&hold, pomiar termopar, RTD, wysokich napiêæ itp. Du ym atutem kart IOtecha jest równie bezp³atne oprogramowanie do akwizycji danych oraz niewygórowana cena. Kontakt: Elmark Automatyka Sp. z o.o., tel. (0-22) , fax (0-22) , Firma Astec Power Europe wprowadza na rynek telekomunikacyjny now¹ rodzinê 40 W konwerterów DC/ DC oznaczon¹ jako AA40M. Nowa seria produktów spe³nia standard ETS , wymagany w zastosowaniach telekomunikacyjnych. Konwertery AA40M s¹ przystosowane do bezpoœredniego monta u na p³ytce drukowanej i pracuj¹ w zakresie napiêæ wejœciowych VDC (typowym dla telekomunikacji). Przy 40W mocy znamionowej modu³y AA40M dostarczaj¹ pojedyncze wyjœcie napiêciowe o wartoœci 12VDC, 5 VDC lub 3,3 VDC. Szczególn¹ cech¹ konwerterów AA40M jest nadmiarowo-napiêciowy uk³ad odcinaj¹cy na wejœciu napiêciowym, który zapewnia to, e maksymalny pr¹d wejœciowy nie bêdzie przekroczony nawet w warunkach obci¹ enia innych od normalnych. Powi¹zanie uk³adu odcinaj¹cego z wyjœciow¹ funkcj¹ zezwalaj¹c¹ zapewnia systemom zasilaj¹cym wysok¹ niezawodnoœæ dzia³ania. Dodatkow¹ ochron¹ jest izolacja wejœcia/ wyjœcia na poziomie 1500VDC przy izolacji oporowej 10 9 Ω oraz czêstotliwoœci prze³¹czania 300kHz. Zaawansowane zarz¹dzanie ciep³em pozwala konwerterom AA40M pracowaæ przy pe³nym obci¹ eniu i braku ch³odzenia, w zakresie temperatur otoczenia od - 40 o C do + 60 o C. Maksymalna temperatura pracy p³ytki podstawy jest podwy szona do 105 o C i powy ej tej war- CD RW BlasterCD Studio Firma Creative Technology Ltd. wprowadzi³a na rynek napêd CD-RW Blaster CD- Studio umo liwiaj¹cy nagrywanie i kopiowanie p³yt CD. Napêd wspó³pracuje z p³ytami CD-R i CD-RW. Oprogramowanie do nagrywania p³yt CD wykorzystuje technikê przeci¹gnij i upuœæ. Pakiet CD Studio zawiera narzêdzia pozwalaj¹ce nie tylko kopiowaæ p³yty CD, ale równie tworzyæ wysokiej jakoœci, profesjonalne etykiety. W zestawie znajduje siê 10 czystych p³yt CD-R, jedna p³yta CD-RW i zestaw do etykietowania wraz z próbkami naklejek. Standardowo nagrywarka Blaster CD-RW 4424 jest dostarczana toœci nastêpuje zatrzymanie pracy modu³u zasilaj¹cego. Po ustaniu przegrzania uk³ad automatycznie wraca do pracy. W celu szybszego odbioru wydzielanego ciep³a konwertery AA40M s¹ wyposa one w niskoprofilowy radiator. Konwertery AA40M s¹ zamkniête w metalowej szeœciok¹tnej obudowie o wymiarach 76,2x76,2x12,7mm, co pozwala zredukowaæ zak³ócenia oraz zapewnia ekranowanie. Modu³ AA40M spe³nia europejskie normy: EN60950, UL1950, CSA oraz posiada certyfikaty dotycz¹ce przewodnictwa i emisji promieniowania typu: FCC i VDE klasa A, CISPR 22 klasa A, EN55022 klasa A oraz BTNR2511. Niew¹tpliw¹ zalet¹ rodziny AA40M, stanowi¹c¹ o jej wysokiej jakoœci wykonania, jest wskaÿnik MTBF godzin przy pe³nym obci¹ eniu oraz 5 lat gwarancji. Bli sze informacje: ACTE NC Poland, ul. Kasprzaka 44/52, Warszawa, tel: (0-22) , , , fax: (0-22) , z oprogramowaniem Nero 4.0. Jest to program o du ych mo liwoœciach, pozwalaj¹cy szybko i ³atwo nagrywaæ p³yty CD w ró nych standardach. Oprogramowanie Prassi abcd umo liwia zapis danych na p³ytach CD-RW tak jak na normalnym dysku twardym. Wiêcej informacji mo na znaleÿæ na stronie: 102

3 Międzynarodowa Wystawa Zabezpieczeń SECUREX W dniach na terenach Miêdzynarodowych Targów Poznañskich odby³a siê dziesi¹ta edycja Miêdzynarodowej Wystawy Zabezpieczeñ SECUREX. SECUREX 2000 to najwiêksza, najbardziej presti owa i reprezentatywna impreza dla bran y zabezpieczeñ w Polsce, poœwiêcona szeroko rozumianej problematyce ochrony osób oraz zabezpieczenia mienia. Udzia³ w targach wziê³y 164 firmy z Austrii, Czech, Kanady, Niemiec, Polski i Szwajcarii. Ekspozycja zajê³a powierzchniê blisko 4100m 2. Zakres tematyczny targów: - mechaniczne systemy zabezpieczeñ; - urz¹dzenia do kontroli dostêpu i nadzoru; - sprzêt zabezpieczaj¹co-alarmowy w przypadku w³amañ i kradzie y; - sprzêt przeciwpo arowy; - urz¹dzenia przeciwpo arowe, przeciwpo arowe systemy alarmowe, systemy wczesnego wykrywania gazu i dymu; - sprzêt ratowniczy; - bezpieczeñstwo i higiena pracy; - systemy ochrony danych, ochrona informacji; - pojedyncze elementy dla elektronicznych systemów zabezpieczeñ; - zabezpieczenia transportu, pojazdy specjalne; - sprzêt i œrodki samoobrony; - systemy wykrywania i zwalczania przestêpczoœci; - us³ugi w zakresie ochrony i nadzoru; - organizacje, instytucje, szkolenia; - wydawnictwa specjalistyczne. Rozwój informatyki, elektroniki, in ynierii materia³owej i mechaniki precyzyjnej spowodowa³ wprowadzenie do tej bran y najnowszych osi¹gniêæ naukowych. Walory nowoczesnych systemów zabezpieczaj¹cych mo na by³o poznaæ podczas spotkañ z ekspertami. Targom towarzyszy³y bowiem specjalistyczne seminaria i konferencje prezentuj¹ce najnowsze rozwi¹zania oraz s³u ¹ce wymienia- Attachmate zawiera umowę dystrybucyjną z TCH Components Firma Attachmate Corporation poinformowa³a o zawarciu umowy dystrybucyjnej z firm¹ TCH Components, znanym polskim dystrybutorem podzespo³ów, produktów sieciowych i oprogramowania dla komputerów PC. Przez ostatnie 6 lat firma TCH Components utworzy³a na zasadzie franchisingu 10 przedstawicielstw na terenie Polski (w Poznaniu, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Bia³ymstoku, Szczecinie, odzi, Katowicach, Wroc³awiu i Rzeszowie). Firma jest niu doœwiadczeñ. Miêdzy innymi - Centralny Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Przemys³u Elementów Wyposa enia Budownictwa Metalplast oraz Stowarzyszenie In ynierów i Techników Przemys³u Materia³ów Budowlanych Sekcji Metalplast w Poznaniu - zorganizowa³y konferencjê - Urz¹dzenia i Sposoby Zabezpieczenia Mienia Bezpieczne Miasto. Wspó³organizatorami tej konferencji by³y tak e: Miêdzynarodowe Targi Poznañskie, Komenda Wojewódzka Policji Poznañ, Instytut Techniki Budowlanej (Warszawa), Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Projektantów i Instalatorów Systemów Alarmowych (Warszawa), Polska Izba Gospodarcza Firm Fizycznej i Technicznej Ochrony Mienia (Warszawa), Zwi¹zek Polskich Producentów Zamków i Okuæ (Poznañ). W porównaniu z problematyk¹ z lat poprzednich zakres tematyczny Konferencji SECUREX 2000 zosta³ rozszerzony o zagadnienia zwi¹zane z programem Bezpieczne Miasto. Wyg³oszono 49 referatów i prelekcji promocyjnych w 7 sesjach tematycznych. Konferencja zosta³a zorganizowana dla przedstawicieli produkcji, handlu i us³ug, instytutów, biur projektowych, oœrodków badawczo-rozwojowych, zak³adów ubezpieczeñ, policji, stra y po arnej, samorz¹dów terytorialnych i administracji, spó³dzelczoœci mieszkaniowej, muzeów, obiektów sakralnych, aptek, domów handlowych, magazynów, zak³adów us³ugowych, przedsiêbiorstw taksówkowych, firm ochrony i innych zainteresowanych instytucji. Specjalny system zaproszeñ kierowanych bezpoœrednio do zwi¹zanych z tematyk¹ targów profesjonalistów, umo liwiaj¹cy zakupienie biletów wstêpu na targi po promocyjnej cenie oraz wydzielone dla nich dwa pierwsze dni targów zapewni³y fachowej publicznoœci jak najlepsze warunki zapoznania siê z ekspozycj¹. równie aktywna w innych krajach Europy Œrodkowej i bêdzie wspieraæ Attachmate równie na S³owacji. Tomasz Chlebowski, za³o yciel i dyrektor generalny TCH, postrzega umowê dystrybucyjn¹ jako wa ny strategicznie i korzystny dla firmy krok. Informacja o produktach i sprzeda y: Attachmate Sales GmbH, Mariahilferstr. 123/3/TOP E4, A-1060 Wien, tel. (0043) , fax: (0043) , Eurodis Microdis podsumował rezultaty roku 1999 Eurodis Microdis odnotowa³ kolejny wzrost sprzeda y. Firma sprzeda³a w ostatnich latach nastêpuj¹ce iloœci elementów elektronicznych w Polsce: ,3 mln sztuk, ,8 mln sztuk (+42 %), ,7 mln sztuk (+10%). Firma sprzeda³a towary 1277 klientom (przed rokiem klientom), g³ównie firmom produkcyjnym. Najwiêkszy udzia³ w sprzeda y reprezentuje bran a przemys³owa (40%). W ubieg³ym roku po raz kolejny spad³a sprzeda elementów dostarczanych firmom produkuj¹cym elektronikê na potrzeby wojska. Znacznie wzros³a natomiast sprzeda dla producentów urz¹dzeñ audio-wideo. Wyniki wszystkich segmentów przedstawiono poni ej. Bran a udzia³ w sprzeda y Audio-Video 4% 4% 14% Automotive 7% 6% 8% Computer 12% 16% 8% Industrial 43% 41% 40% Measerument 12% 16% 15% Military 12% 6% 5% Telecom 10% 12% 10% Suma: 100% 100% 100% Eurodis Microdis dostarcza elementy aktywne, pasywne, elektromechaniczne i specjalne. Struktura sprzeda- y wed³ug grup towarowych wygl¹da nastêpuj¹co: Grupa udzia³ w sprzeda y elementów Uk³ady scalone 42% 40% 41% Dyskretne 15% 15% 11% Rezystory 3% 4% 5% Kondensatory 12% 11% 12% Inne pasywne 1% 4% 2% Elektromech. 11% 16% 19% Specjalne 15% 10% 10% Suma: 100% 100% 100% Najwiêkszy wzrost wielkoœci sprzeda- y oraz wzrost iloœci sprzedanych elementów zanotowano w grupie elementów elektromechanicznych. Firma dysponuje w Polsce central¹ we Wroc³awiu oraz trzema oddzia³ami (w Warszawie, Sosnowcu i Gdañsku) zatrudniaj¹c ponad 20 osób. Prezes zarz¹du polskiego Eurodisu i jednoczeœnie dyrektor sprzeda y odpowiedzialny za Europê Wschodni¹, Tomasz uszpiñski, komentuj¹c rezultaty roku 1999 powiedzia³: Pomimo trudnoœci ze sprzeda ¹ swoich produktów, jakie maj¹ niektórzy z naszych klientów, miniony rok przyniós³ dalszy rozwój grupy Eurodis Microdis. Do najwa niejszych sukcesów mo emy zaliczyæ: rozwój naszej organizacji w Rosji, utworzenie oddzia³ów w krajach nadba³tyckich, biuro w Gdañsku i alians z dystrybutorem katalogowym - firm¹ Schuricht Elektronik. W minionym roku pozyskaliœmy tak e kilka autoryzacji: Bourns, AVX, Meder Electronic i ITT Cannon oraz uzyskaliœmy wyró nienie Instytutu Rynku Elektronicznego LIDER 1998 za uzyskanie najwiêkszego udzia³u w polskim rynku dystrybucji elementów elektronicznych. Korzystaj¹c z okazji chcia³bym serdecznie podziêkowaæ za wspó³pracê wszystkim naszym klientom oraz niezwykle zaanga owanym pracownikom i partnerom. PCA 6770 nowa generacja połówkowych płyt procesorowych Karta PCA-6770 to pierwsza o po³ówkowej d³ugoœci p³yta procesorowa produkcji Advantech, która wyposa ona jest w gniazdo Socket370 dla procesorów Celeron firmy Intel. Wyposa ona jest tak e w chipset Intel 440BX. Posiada równie wbudowany kontroler grafiki pracuj¹cy na magistrali AGP, kontroler Ethernet 10/100Base-T, kontroler dysków IDE wspomagaj¹cy Ultra DMA/33 PIO4. Uk³ad ten dziêki wlutowanej w p³ytê podstawce umo liwia wykorzystanie karty Compact- Flash (stosowanej dotychczas w niektórych cyfrowych aparatach fotograficznych) jako dysk elektroniczny. Dysk taki widziany jest w systemie jako napêd C. Mo liwe jest uruchomienie systemu operacyjnego zapisanego na nim. P³ytê cechuje równie mo liwoœæ zainstalowania do dwóch modu³ów pamiêci SDIMM o ³¹cznej pojemnoœci do 256MB. W PCA-6770 wprowadzono znany ju z wczeœniejszych modeli tzw. 62-stopniowy watchdog, czyli uk³ad reaguj¹cy na zawieszenie siê systemu przez wygenerowanie przerwania IRQ lub sygna³u zeruj¹cego. Dodatkowo kopia pamiêci CMOS, zawieraj¹cej informacje o konfiguracji systemu, jest przechowywana w nieulotnej pamiêci Flash, co w przypadku uszkodzenia lub wy³adowania bateryjki podtrzymuj¹cej zawartoœæ CMOS umo liwi prawid- ³owe funkcjonowanie produktu Advantecha. Dodatkowo nale y podkreœliæ fakt, e produkt ten cechuje du a rynkowa stabilnoœæ, tak wa na dla niektórych firm OEM i VAR, wykonuj¹cych aplikacje na zamówienie. Dzieje siê tak dziêki podpisanej przez Advantech i Intel umowie na dostawê chipsetów Intel 440BX jeszcze w ci¹gu najbli szych 5 lat na potrzeby produkcji PCA Kontakt i informacje: Marek Zam³yñski, Elmark, ul. Radna 12, Warszawa, tel. (0-22) , fax: (0-22) , 103

4 Nowe panele montażowe z ochroną IP 66 American Power Conversion na Komputer EXPO 2000 Bopla po raz kolejny zademonstrowa³a swe mo liwoœci wprowadzania nowoœci w obszarze techniki pomiarowej i sterowania, proponuj¹c system monta u panelowego z ochron¹ IP 66, stanowi¹cy rozszerzenie systemu obudów CombiCard. Dziêki wyposa eniu w elementy mocuj¹ce nowa wersja paneli mo e byæ w ³atwy sposób instalowana w elektrycznych panelach sterowania. Uszczelki i nak³adane profile zapewniaj¹ solidne po³¹czenie z panelem sterowania. Ponad 40 elementów systemu oferowane jest Superszybki sensor laserowy YP11VAH Firma Wenglor Sensoric GmbH posiada w swojej ofercie optoelektroniczny sensor laserowy pracuj¹cy z czêstotliwoœci¹ prze³¹czania wynosz¹c¹ 20kHz. Szczególnie polecany jest wszêdzie tam, gdzie jest wymagana szybka i dok³adna identyfikacja drobnych elementów, jak równie identyfikacja ró nic kontrastu. Punkt prze³¹czenia zale ny jest od kontrastu powierzchni badanego obiektu. Nawet najmniejsze oznaczenia (np. drobne kreski) s¹ wykrywane w sposób pewny. Przy du ych czêstotliwoœciach pracy czas prze³¹czania jest bardzo krótki (25µs). Poniewa sterowniki mog¹ nie zareagowaæ na tak krótkie impulsy wyjœciowe, sensor zosta³ wyposa ony w ustawialne opóÿnienie czasowe do wyboru od 0 do 200ms. W zale noœci od zastosowanego modelu opóÿnienie mo e byæ wyzwalane zboczem narastaj¹cym (np. rozpoznawanie w trzech standardowych szerokoœciach, umo liwiaj¹c monta w obudowach wisz¹cych na œcianie lub montowanych w konsolach. System mocowania pozwala ³¹czyæ poszczególne modu³y w zestawy najwygodniejsze z punktu widzenia przestrzeni niezbêdnej dla podzespo³ów elektronicznych. Oferowane s¹ ró ne stojaki do monta u modu³ów 19" oraz p³yt monta owych, zapewniaj¹ce ochronê przed zak³óceniami elektromagnetycznymi oraz mo liwoœæ monta- u stojaków w I/EEE. Zgodnie ze sw¹ dewiz¹ kompletnej oferty, Bopla zapewnia wykonanie, opis oraz monta obudów, jak równie proponuje ró ne rozwi¹zania ekranowania. Bopla jest tak e gotowa dostosowaæ do wymagañ klienta klawiatury membranowe oraz membrany p³yt czo³owych, zaprojektowaæ je zgodnie z wymaganiami estetyki konkretnej obudowy oraz na ¹danie dostarczyæ je zamontowane. Wiêcej informacji mo na uzyskaæ w przedstawicielstwie Bopla, firmie MERA Sp. z o.o Warszawa, Al. Jerozolimskie 202, tel. (0-22) , fax (0-22) ciemnych obiektów na jasnym tle) lub opadaj¹cym (rozpoznawanie jasnych obiektów na ciemnym tle). Dalsze zalety superszybkiego sensora laserowego to: widzialna plamka pomiarowa 0,8 mm, odleg³oœæ pracy regulowana w przedziale mm, ma³a histereza <50µm przy zbli eniu bocznym, ustawiane opóÿnienie czasowe, ma³a obudowa mm wykonana w klasie ochrony IP65, z³¹cze M12 1. Czujnik ten najczêœciej stosuje siê do rozpoznawania cienkich linii, drutu, rozpoznawania ró nic kontrastu, szybkiego wykrywania krawêdzi, kontroli z³amania wiert³a itp. Sensor YP11VAH znakomicie nadaje siê do zliczania drobnych, szybko przesuwaj¹cych siê elementów. Informacje i sprzeda : JBC-electronic Nowa Sól, ul. Pi³sudskiego 73, tel./fax: (0-68) , , American Power Conversion (APC) dostarcza urz¹dzenia do zabezpieczenia zasilania dla szerokiej gamy urz¹dzeñ (od prostych komputerów osobistych po centra danych). Na targach Komputer EXPO 2000 APC zaprezentowa³ swoje najnowsze produkty i rozwi¹zania. Tegoroczna ekspozycja APC poœwiêcona by³a ofercie zabezpieczenia zasilania dla du ych firm i korporacji. Przedstawiono systemy zapewniaj¹ce wysok¹ dostêpnoœæ sieci informatycznych z rodziny produktów chroni¹cych centra danych - APC Symmetra Power Array a tak e APC Silcon DP300E (nagrodzony na targach komputerowych COMDEX 99 w Stanach Zjednoczonych) b¹dÿ APC Smart-UPS DP, a dalej najnowsze produkty ochrony zasilania - APC\ 8cmart-UPS5000, APC Redundant Switch. Wa n¹ czêœci¹ prezentacji APC by³o zarz¹dzanie oraz diagnostyka zasilania za pomoc¹ oprogramowania Power Chute Plus w wersjach dla wszystkich najwa niejszych systemów operacyjnych ³¹cznie z Linuxem i Windows Oto g³ówne produkty APC wystawiane na Komputer EXPO 2000: - Seria zasilaczy APC Silcon DP300E pracuj¹ca w oparciu o now¹ technologiê - Delta Conversion On-line. Technologia ta zapewnia bardzo wysok¹ efektywnoœæ, a tak e umo liwia korekcjê wspó³czynnika poboru mocy. APC Silcon DP300E zapewnia niezawodn¹ ochronê zasilania trójfazowego w wielkich budynkach, oœrodkach przetwarzania danych i sieciach globalnych. - APC Symmetra Power Array jest pierwszym w pe³ni skalowalnym i odpornym na uszkodzenia systemem zabezpieczenia zasilania, przeznaczonym dla serwerów korporacyjnych, centrów danych i innych zastosowañ wymagaj¹cych wysokiej dostêpnoœci. Symmetra 3:1 - bêd¹ca najnowszym produktem tej serii i wprowadzona na rynek w roku umo liwia wykorzystanie zalet zaawansowanej technologii zastosowanej w tej grupie produktów poprzez zapewnienie symetrycznego, trójfazowego zasilania na wejœciu i jednofazowego na wyjœciu, dziêki czemu uzyskuje siê obni enie wartoœci natê enia pr¹du w obwodach instalacji elektrycznej. - APC Smart-UPS DP jest ekonomiczn¹ alternatyw¹ scentralizowanego systemu sterowania zasilaniem w œrodowiskach Microsoft Windows NT, Novell Net- Ware, UNIX i w œrodowiskach operacyjnych minikomputerów. Smart-UPS DP mo e chroniæ grupy komputerów osobistych, stacji roboczych LAN i terminali kasowych, a tak e ró nego rodzaju urz¹dzenia telekomunikacyjne i elektroniczne systemy sterowania. Najnowsze zasilacze z serii APC Smart-UPS zosta³y zaprojektowane z myœl¹ o œrodowiskach wymagaj¹cych du ej mocy zasilania, takich jak instalacje wieloserwerowe lub centra danych. APC Smart-UPS 5000 prezentowany by³ w obu dostêpnych wersjach - zarówno w obudowie typu wie a, jak i w obudowie umo liwiaj¹cej jego instalacjê w standardowej szafie przemys³owej. Zasilacze dla mniejszych firm oraz u ytkowników domowych reprezentowane by³y miêdzy innymi przez najnowsze produkty: APC Back-UPS AVR, APC SurgeArrest Notebook Pro czy filtry przepiêciowe. Na stoisku nie zabrak³o najlepiej sprzedaj¹cego siê w Polsce zasilacza awaryjnego - Back-UPS. Powsta³a w 1981 r. firma American Power Conversion jest liderem w zakresie globalnych, kompleksowych rozwi¹zañ i us³ug w dziedzinie ochrony zasilania. W sk³ad oferty APC wchodz¹: produkty do ochrony przepiêciowej, zasilacze awaryjne (UPS), wyposa enie do poprawiania parametrów zasilania oraz zwi¹zane z nimi oprogramowanie, us³ugi i consulting dla zapewnienia nieprzerwanego dzia³ania sieci informatycznych (Nonstop Networking). Produkty APC s¹ stosowane w systemach biurowych, jak równie domowych. Umo liwiaj¹ poprawê wydajnoœci czu³ego sprzêtu elektronicznego, sieciowego, komunikacyjnego i przemys³owego dowolnej wielkoœci. Siedziba APC mieœci siê w West Kingston (Rhode Island, USA). W 1998 roku firma odnotowa³a obroty w wysokoœci 1,126 mld USD. Bli sze informacje: APC, ul. Powstañców Œl¹skich 44, Warszawa, tel: (0-22) , fax: (0-22) , apc- 104

5 AUTOMATICON 2000 Przemys³owy Instytut Automatyki i Pomiarów zaprasza w dniach kwietnia na szósty AUTOMATI- CON. Przypomnijmy, e te prê nie rozwijaj¹ce siê targi w roku 1999 odnotowa³y podwojenie liczby wystawców w porównaniu do roku poprzedniego. Przestawiamy listê tegorocznych wystawców (stan na 1 lutego 2000r): ABB Automatyka Sp. z o.o., AB-MICRO S.C. Automatyka Przemys³owa, AMTEK - BRNO Oddzia³ Warszawski, ANTYKOR Controls S.C. Automatyka Przemys³owa, APAR, APATOR S.A., APLISENS Produkcja Przetworników Ciœnienia i Aparatury pomiarowej Sp. z o.o., ARA Pneumatic S.C., ARDETEM & ZPAS Sp. z o.o., AREX Zak³ad Automatyki i Urz¹dzeñ Pomiarowych, ASE - AUTOMATIC SYSTEMS EN- GINEERING Sp. z o.o., ASKOM Sp. z o.o., ASTER S.C. Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowe, ASTOR Sp. z o.o., AUTOMATECH Sp. z o.o., B & L International Ltd., BALLUFF Sp. z o.o., BAREL P.P.H.U., BIBUS MENOS Sp. z o.o., BOSCH AUTO- MATIONSTECHNIK Sp. z o.o., BTT Automatyka Sp. z o.o., BÜRKET - CONTROMATIC Sp. z o.o., RB BREXIM S.A., CompArt Automation S.C., CoNStel Sp. z o.o., CONTRA GmbH, CONTROL PROCESS, CON- TROLA Sp. z o.o., CSI Computer Systems for Industry, CZAKI THER- MO PRODUCT, DACPOL Sp. z o.o., DANFOSS Sp. z o.o., DTO Doradztwo Techniczne i Organizacyjne, DU- DEK Jerzy Automatyka Przemys³owa - Aleksandra Maria Dudek, DU- KAT Sp. z o.o. Przedsiêbiorstwo Doradztwa i Wdro eñ Przemys³owych, ELBOK S.C. PPHU, ELEK- TROINSTALATOR, ELEKTRO- TRADING Sp. z o.o., ELMARK Automatyka Sp. z o.o., ELTRON, END- RESS+HAUSER Polska Sp. z o.o., ENERGOAPARATURA S.A., FALMER Sp. z o.o., FANOX POLSKA Sp. z o.o., FESTO Sp. z o.o., FISHER - ROSEMOUNT Sp. z o.o., FLUKE EUROPE B.V., HELMAR, HK, Zak³ad Automatyzacji Sp. z o.o., HONEY- WELL Sp. z o.o., HYDRO-ECO-IN- VEST Sp. z o.o., IASE Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, IGE + XAO Polska Sp. z o.o., IM- PACT S.C., IMPOL - 1 S.C., INMEL Sp. z o.o. Przedsiêbiorstwo Wdro eniowe, Instytut Elektrotechniki, Instytut Systemów Sterowania, INTEC S.C. Zak³ad Elektroniki i Automatyki Przemys³owej, Inteligentny Budynek - Integracja Systemów Sp. z o.o., INTROL S.C. Przedsiêbiorstwo Automatyzacji i Pomiarów, JBC - electronic, JM-TRONIK, JMP Elektronika Przemys³owa S.C., JUMO Sp. z o.o., KAMSTRUP POWER Sp. z o.o., KAUKO-METEX Sp. z o.o., KFAP S.A. Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych, KOMPAS, LAB-EL S.C. Elektronika Laboratoryjna, LABOR Automatyka Przemys³owa, LC ELEKTRONIK Wyrób i Naprawa Urz¹dzeñ Elektronicznych, LIMA - THERM Sp. z o.o., LUMEL Lubuskie Zak³ady Aparatów Elektrycznych, MANOTHERM Beierfeld GmbH Druck und Temperaturmesstechnik, MBB S.C., Measurements Group Messtechnik GmbH, MENSOR Zak³ad Mechaniki Precyzyjnej, MERA - PNEFAL S.A., ME- RA Sp. z o.o., MERAWEX Sp. z o.o. Zak³ad Konstrukcji Elektronicznych, MERAZET Centrala Techniczno-Handlowa, MERRID CONT- ROLS Sp. z o.o., MERSERWIS S.C. Zak³ad Us³ugowo Handlowy, MES- KON S.C. Przedsiêbiorstwo Pomiarów i Automatyzacji, METROL Oœrodek Badawczo Rozwojowy Metrologii Elektrycznej, METRONIC Instruments Sp.C., METTLER-TO- LEDO Sp. z o.o., MICROMEX, MIK- ROB S.A. Zak³ad Elementów i Systemów Automatyki Przemys³owej, MIKRONIKA, MOBREY Sp. z o.o., MOELLER Electric Polska sp. o.o., MOORE, MPL TECHNOLOGY Sp. z o.o., NATIONAL INSTRUMENTS, NEWPORT Electronics spol. S r o., NEWTECH ENGINEERING Polsko Niemiecka Sp. z o.o., NIVELCO - Poland Sp. z o.o., NIVUS Sp. z o.o., NORGREN HERION GmbH, OEM Automatic Sp. z o.o., OMC ENVAG Sp. z o.o., OMRON ELECT- RONICS, OPTOM S.C. Optoelektronika Przemys³owa, PAK, PANA- METRICS, PAR, PARKER HANNI- FIN Sp. z o.o., PELTRON Ltd., PEP Modular Computers Sp. z o.o., PHOENIX CONTACT Sp. z o.o., PiA-ZAP, PIOMAR, POLYCO, PRE- MA S.A. Centrum Produkcyjne Pneumatyki, PRO-CONTROL Sp. z o.o., PRODUS CSG Sp. z o.o., Projekt SC, PRO-NOVA Sp. z o.o., Przemys³owy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Radiotechnika Marketing Sp. z o.o., REKORD S.A., RELPOL CENTRUM Sp. z o.o., ROCKWELL Automation Sp. z o.o., SABUR Sp. z o.o., SAMSON Sp. z o.o., Automatyka i Technika Pomiarowa, SAPEL-EX Zak³ad Elektroniki, SCHMERSAL-POLSKA S.C., SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA Sp. z o.o., SELS S.C. Produkcja Us³ugi Handel, SEM, SEMAC Co. Ltd., SEW - Eurodrive Polska Sp. z o.o., SICK Optic - Electronic Sp. z o.o., Siebe Intelligent Automation Sp. z o.o. FOXBORO ECKARD Polska Division, SIEMENS Sp. z o.o. Biuro Automatyki, SIGMA Computer Equipment Sp. z o.o., SIMEX Sp. z o.o., SKAMER - ACM Sp. z o.o., SOMAS Austria GmbH, SPECTRIS POLSKA Sp. z o.o., STOLTRONIC POLSKA Sp. z o.o., TECHNOKABEL S.A., TECHNOPROCUR AG, TENSO, TRANSFER MULTISORT ELEKTRO- NIK, TWT, UNISENS, VALMET Automation Polska Sp. z o.o. Neles Automation Group, VIGO - SYSTEM Sp. z o.o., WAGO - ELWAG Sp. z o.o., WEGA PHU, YOKOGAWA - GmbH, ZACH - METALCHEM Sp. z o.o., Zak³ad Elektroniki Pomiarowej Wielkoœci Nieelektrycznych, Zak³ad Produkcji Doœwiadczalnej Automatyki - ZAP Sp. z o.o., ZAP S.A. Zak³ady Automatyki Przemys³owej, ZEAP - Zak³ad Elektronicznej Aparatury Pomiarowej, ZELTECH S.A., ZPA K I IK - POLONIA Sp. z o.o., ZPUA Zak³ad Produkcji Urz¹dzeñ Automatyki S.A. 105

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 3 (91), rok dziesi¹ty lipiec-wrzesieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja WYDARZENIA, US UGI, TARGI, SPRZÊT, BEZPIECZEÑSTWO, TECHNOLOGIE, SYSTEMY INDEKS 345237 numer 3 (99), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2008 PL ISSN 1429-0200

Bardziej szczegółowo

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê 2 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Meru Networks 3 11 Canobeam Free Space Optics 12 13 ISBN 978-83-60516-28-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 7 WYWIADY

Warto wiedzieæ, e... 4 7 WYWIADY Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (94), rok dziesi¹ty kwiecieñ/czerwiec 2007 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 7 TARGI, KONFERENCJE, WYSTAWY

Warto wiedzieæ, e... 4 7 TARGI, KONFERENCJE, WYSTAWY Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 4 (96), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2007 PL ISSN 1429-0200

Bardziej szczegółowo

Jakiej infrastruktury potrzebuje Polska Wschodnia? Zastosowanie technologii DWDM i IP/MPLS w sieciach samorz¹dowych

Jakiej infrastruktury potrzebuje Polska Wschodnia? Zastosowanie technologii DWDM i IP/MPLS w sieciach samorz¹dowych 2 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ŒCIANY WSCHODNIEJ SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-22-5 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Sebastian Miko³ajczyk Jakiej infrastruktury potrzebuje

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3. Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej

Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3. Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA B³a ej Marciniak: Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej 4 10 ISBN 83-921962-9-0 Cena 15 z³ (w tym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telewizja INDEKS 345237 numer 4 (104), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

3 czerwca (œroda) 4 czerwca (czwartek)

3 czerwca (œroda) 4 czerwca (czwartek) Program VIII KONGRESU INFOTELA Komunikacja elektroniczna technologie i us³ugi: mobilnoœæ, cyfryzacja, kontent, multimedia 3 6 czerwca 2009 r. Hotel ASTOR JASTRZÊBIA GÓRA 3 czerwca (œroda) 15.00 19.00 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n SEP. Oddzia³u Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Maj 2014. Do Czytelników

B i u l e t y n SEP. Oddzia³u Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Maj 2014. Do Czytelników Maj 2014 46 B i u l e t y n Oddzia³u Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Nr 46 Tarnów Maj 2014 SEP do u ytku wewnêtrznego Do Czytelników Wydawca: Zarz¹d Oddzia³u Tarnowskiego SEP Tarnów ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Program XXVII Konferencji i Wystawy PIKE. Stream Comunications wiêcej ni telewizja kablowa

Program XXVII Konferencji i Wystawy PIKE. Stream Comunications wiêcej ni telewizja kablowa 2 Od telewizji kablowej do komunikacji elektronicznej SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Program XXVII Konferencji i Wystawy PIKE 4 5 ISBN 83-921962-5-2 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Plan stoisk

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo, Mi³ej lektury! RYNEK BROADBANDOWY W POLSCE 1

Szanowni Pañstwo, Mi³ej lektury! RYNEK BROADBANDOWY W POLSCE 1 RYNEK BROADBANDOWY W POLSCE 1 Choæ alternatywni operatorzy ci¹gle jeszcze posiadaj¹ tylko kilkuprocentowe udzia³y w telekomunikacyjnym torcie, ich dzia³alnoœæ jest coraz bardziej widoczna. Wed³ug ró nych

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo