PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY"

Transkrypt

1 Rodzaj opracowania: Część opracowania/ branża budowlana: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY Wewnętrzne instalacje elektroenergetyczne i AKPIA Inwestycja/ Obiekt: Część A Część D AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie wymiany rozdzielnicy RGSN-15kV, pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji centralnej w stacji T AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie rozdzielnic RW1, RW1.1, doposażenia systemu AKPiA i przekazu danych pomiarowych Inwestor: AWFiS Gdańsk, ul. K.Górskiego 1, Gdańsk Biuro Projektowe: MBM Antoni Majewski ul. Majkowskiego 6/8, Gdańsk Części opracowania: ELEKTRYCZNA Imię i Nazwisko: Nr upr. / Nr ewid. Projektował: Marcin Hanioszyn Nr upr. POM/0197/PWOE/10 / Nr ewid. POM/IE/0042/11 Sprawdził: Podpis Antoni Majewski Nr upr. 250/Gd/80 / Nr ewid. POM/IE/2931/01 STYCZEŃ 2012 r.

2 FAZA: Projekt Budowlano-Wykonawczy ZAMIENNY BRANŻA: Elektryczna i AKPiA OPRACOWANIE: Część A Wewnętrzne instalacje elektroenergetyczne i AKPIA w AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie wymiany rozdzielnicy RGSN-15kV, pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji centralnej w stacji T Część D Wewnętrzne instalacje elektroenergetyczne i AKPIA w AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie rozdzielnic RW1, RW1.1, doposażenia systemu AKPiA i przekazu danych pomiarowych INWESTOR: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ul. Kazimierza Górskiego 1, Gdańsk OŚWIADCZENIE na podstawie art. 29 ust. 1-3 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) oświadczam że użycie w niniejszej dokumentacji nazw własnych produktów, producentów, znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia uzasadnione jest specyfiką zamówienia. Przywołane produkty, producenci, znaki towarowe i patenty należy traktować jako przykładowe i w celu zachowania uczciwej konkurencji należy stosować produkty równoważne (o parametrach technicznych i użytkowych, właściwościach charakterystycznych i właściwościach estetycznych, standardach określonych dla materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia nie gorszych niż przywoływane). UWAGA: Wszystkie materiały, urządzenia, elementy wyposażenia przedstawione w przedmiotowej dokumentacji projektowej i opisane przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy traktować jako rozwiązaniu przykładowe o modelowych: parametrach technicznych i użytkowych, właściwościach charakterystycznych i właściwościach estetycznych, standardach określonych dla materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów, właściwości i standardów nie gorszych niż określonych w tej dokumentacji. Zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i Projektanta. W takiej sytuacji Inwestor wymaga zleżenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały, urządzenia, elementy wyposażenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Inwestora decyzji o przyjęciu materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu z powodu nierównoważności zaproponowanych rozwiązań. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom, urządzeniom, elementom wyposażenia w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót. Gdańsk, dnia Funkcja Imię i Nazwisko Nr uprawnień budowlanych Podpis Projektant Marcin Hanioszyn POM/0197/PWE/10 Sprawdzający Antoni Majewski 250/Gd/80 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 2 z 16

3 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP INWESTOR WYKONAWCA PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY Tablica Licznikowa TL Przekaz danych pomiarowych AKPiA Uwagi ogólne OBLICZENIA TECHNICZNE Dobór wyposażenia układu pomiarowego rozliczeniowego stacji transformatorowej T AWF Gdańsk w Gdańsku Dobór kompensatorów mocy biernej pf i wh UWAGI KOŃCOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 3 z 16

4 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 1. Oświadczenie projektanta o kompletności dokumentacji 2. Oświadczenie sprawdzającego o kompletności dokumentacji 3. Kopia uprawnień projektowych 4. Zaświadczenie o przynależności do Izby Budownictwa 5. Warunki przyłączenia nr 11/P1/12515 z dnia i umowa przyłączeniowa AWFiS w Gdańsku 6. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z sierpnia 2011 znak pisma 3MMD /KS z dnia Potwierdzenie zgłoszenia budowy w UM Gdańsk z dnia r. 8. Uzgodnienie dokumentacji projektowej ze stycznia 2012 znak pisma 3MMD /GG z dnia SPIS RYSUNKÓW: CZĘŚĆ A: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie wymiany rozdzielnicy RGSN-15kV, pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji mocy biernej Ez-1 Ez-2 Ez-3 Ez-4 E-4.1 Ez-5 Ez-6 Ez-7 Ez-8 Ez-9 Stacja transformatorowa T Plan instalacji elektrycznej. Stacja transformatorowa T i budynek AWFiS. Plan instalacji transmisji danych. Stacja transformatorowa T Rozdzielnica RGSN. Stacja transformatorowa T Schemat strukturalny rozdzielnicy RGnn pole 1 i 3. Filtr hybrydowy kompensacji mocy pf i wh. Stacja transformatorowa T Schemat połączeń tablicy licznikowej TL. Stacja transformatorowa T Zestawienie tablicy licznikowej TL. Stacja transformatorowa ST-1. Plan instalacji elektrycznej. Stacja transformatorowa ST-1 i budynki AWFiS. Plan instalacji elektrycznej. Stacja transformatorowa ST-1. Schemat strukturalny rozdzielnicy RGnn pole 1 i 2. Ez-10 Stacja transformatorowa ST-2. Plan instalacji elektrycznej. Ez-11 Stacja transformatorowa ST-2. Schemat strukturalny rozdzielnicy RGnn. CZĘŚĆ D: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie rozdzielnicy RW1 węzła cieplnego, RW1.1, doposażenia systemu AKPiA i przekazu danych pomiarowych Ez-22 Schemat połączeń rozbudowa RW1 Ez-23 Schemat strukturalny komunikacji. Ez-24 Rozdzielnica RW1.1. Schemat połączeń. Ez-25 Rozdzielnica RW1.1. Widok. UWAGA: Projekt niniejszy jest opracowaniem zamiennym w zakresie części A i częściowo części D opracowania MBM Antoni Majewski z sierpnia 2011r. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 4 z 16

5 1. WSTĘP 1.1. INWESTOR Inwestorem przedsięwzięcia jest: AWFiS Gdańsk, ul. K.Górskiego 1, Gdańsk 1.2. WYKONAWCA Wykonawcą jest: MBM Antoni Majewski, ul. Majkowskiego 6/8, Gdańsk 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA Dokumentację niniejszą opracowano na podstawie: - Zlecenie i podpisana umowa Inwestor Biuro Projektów - Dokumentacja projektowa z sierpnia 2011r. Projekt budowalno-wykonawczy, Wewnętrzne instalacje elektroenergetyczne i AKPIA: - część A: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji mocy biernej - część D: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie rozdzielnicy RW1 węzła cieplnego, doposażenia systemu AKPiA i przekazu danych pomiarowych - Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa Gdańsk - Wytyczne do projektowania Energa Gdańsk, czerwiec 2007r. - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego DZ.U. Nr 93 poz. 623 z 2007r. - IRiESD, część szczegółowa zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DDK (8)/2008/SG. Wymagania dla układów pomiarowych - Standardy techniczne urządzeń elektroenergetycznych WN, SN i nn w Energa- Operator SA, część I wymagania ogólne - Instrukcja doboru układów pomiarowych Energa-Operator SA, marzec 2007r. - PN w zakresie objętym opracowaniem - Materiały inwentaryzacyjne, dokumentacja powykonawcza obiektów objętych projektem 1.4. ZAKRES OPRACOWANIA Dokumentacja niniejsza obejmuje swoim zakresem projekt budowlano-wykonawczy zamienny prac branży elektrycznej i AKPiA: - w zakresie części A: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie wymiany RGSN-15kV, pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji mocy biernej - w zakresie części D: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie rozdzielnicy RW1.1, doposażenia systemu AKPiA i przekazu danych pomiarowych Zakres opracowania przystosowuje istniejące instalacje elektryczne i AKPiA do nowych potrzeb wynikających z: nowych warunków przyłączeniowych, konieczności zasilania nowoprojektowanej Hali L.Blanika (oddzielny projekt budowlany i wykonawczy oprac. Archimedia Poznań), wymagań Energa-Operator SA i możliwości skorzystania przez Inwestora z zasady TPA oraz z remontu istniejącej sieci ciepłowniczej. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 5 z 16

6 2. OPIS TECHNICZNY W związku z planowaną budową w latach nowej hali sportowej na terenie AWFiS Centrum Dydaktyczno-Obsługowe w Gdańsku przy ul. K.Górskiego 1 Hala Leszka Blanika Inwestor w celu zapewnienia zasilania w energię elektryczną tej hali wystąpił i uzyskał nowe warunki przyłączenia 11/P1/12515 z dnia r. od gestora sieci Energa Operator Gdańsk. Nowe warunki przyłączenia wymagają przystosowania zasilania wewnętrznego AWFiS do nowych potrzeb. Ze względu na brak miejsca w rozdzielnicy głównej SN-15kV na rozbudowę rozdzielnicy istn. RGSN-15kV o nowy zasilacz/pole odpływowe do stacji transformatorowej ST-3 w projektowanej Hali L.Blanika, zły stan techniczny istn. rozdzielnicy RGSN-15kV oraz możliwość zastosowania kompensacji centralnej mocy biernej indukcyjnej i odkształceń w miejsce przewidzianej w części A dokumentacji z sierpnia 2011r. grupowej w sumie 5 kompensatorów zdecydowano się na wymianę istn. rozdzielnicy RGSN-15kV na nową mniejszą gabarytowo, nowoczesną i bezpieczniejszą w eksploatacji. Projektowaną RGSN-15kV należy ustawić w miejsce istniejącej a kompensator centralny - filtr hybrydowy FH złożony z filtru aktywnego FA 100kvar i filtru pasywnego FP 400kvar oraz transformatora sprzęgającego TF 15/0,4kV, 630kVA, Dyn5 ustawić obok rozdzielni RGSN-15kV. Wszystkie szczegóły pokazano na załączonych rysunkach. System ochrony od porażeń prądem elektrycznym - sieć SN-15kV uziemienie ochronne, z wykorzystaniem istniejącego uziomu o rezystancji R AB =1,2Ohm < R d =1,25Ohm wg wymagań Energa Operator Gdańsk, - sieć nn-0,4kv samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN. Transformator sprzęgający TF z układem zabezpieczającym T z łączem RS485. Układ zabezpieczający T wyposażony w styki alarmowe i uruchamiające wentylacje mechaniczną komory transformatorowej. Należy: - podłączyć styk Fan sterujące wentylatorem do szafki zasilająco-sterującej wentylatorem SW. - podłączyć styki Alarm 1, 2 i Fault do rozdzielnicy RW1 ujętej w projekcie z sierpnia 2011r. wykorzystując wolne wejścia w konwerterze A Tablica Licznikowa TL W miejsce istniejącej tablicy licznikowej należ ustawić nową. Przewody od przekładników do tablicy licznikowej także wymienić na nowe. Dodatkowo należy wykonać obwód zasilania gniazda wtyczkowego w tablicy licznikowej z istn. rozdzielnicy RGnn. Istniejące wyposażenie układów pomiarowych należy zdemontować. Dla układu transmisji do Zakładu Energetycznego, w przypadku braku zasięgu sieci Plus GSM należy przewidzieć instalację anteny zewnętrznej w takim miejscu aby zasięg ten uzyskać Przekaz danych pomiarowych AKPiA Dla potrzeb przesyłu danych oraz komunikacji z: - zabezpieczenia termicznego T transformatora TF, - z miernika parametrów sieci MPS w RGSN-15kV, należy rozbudować rozdzielnicę RW1.1 o dwa konwertery RS485/Ethernet oraz wybudować odpowiednie połączenie kablowe. Szczegóły na załączonych rysunkach. Dane z ww. urządzeń należy zwizualizować i archiwizować przy użyciu oprogramowania SCADA wg opracowania projektowego z sierpnia 2011r. Rysunki z części D zawarte w niniejszym opracowaniu zastępują rysunki o tych samych numerach z części D z sierpnia 2011r. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 6 z 16

7 Projektowany system przesyłu danych przewiduje podłączenie miernika parametrów sieci projektowanej RGnn w ST-3 sposób transmisji danych, dobór urządzeń transmisji wg projektu Hali L.Blanika Uwagi ogólne Prace należy wykonać w okresie przerwy wakacyjnej/semestralnej letniej, najlepiej w okresie do r. Wymagany czas na wykonanie prefabrykacji urządzeń to 2 m-ce, z tym, że roboty związane z kompensacją można wydłużyć/przełożyć, gdyż nie rzutują na ciągłość zasilania AWFiS Gdańsk i realizację innych prac. Istniejące zbędne wyposażenie w RGnn modernizowanych pól zdemontować. Poza tym należy istniejące rozdzielnice RGnn doposażyć w ochronniki przeciwprzepięciowe kl. B+C ze stosownymi zabezpieczeniami rozłącznikami bezpiecznikowymi. W instalacjach należy stosować ochronę przeciwporażeniową wg stanu istn. oraz dodatkowo wykonać przewodem LgYżo 6 mm2, 750V układy połączeń wyrównawczych. W RGSN należy stosować uziemienie ochronne a w pozostałych obiektach/pomieszczeniach samoczynne wyłączenie zasilania. Obudowy rozdzielnicy RGSN-15kV, tablic licznikowych TL i kompensatora FH ustawione na kanale kablowym należy podeprzeć konstrukcjami wsporczymi wg załączonych rysunków. Zdemontowane aparaty, kable, przewody przekazać właścicielowi. Całość robót należy wykonać przy zachowaniu ciągłości dostawy energii elektrycznej/pracy obiektów lub z niedługimi przerwami uzgodnionymi z gestorem sieci i służbami energetycznymi Użytkownika. Prace w rozdzielnicach RGSN-15kV i RGnn należy wykonać w stanie beznapięciowym na polecenie pisemne pod nadzorem osoby gestora sieci/użytkownika. Po zakończeniu prac instalacyjno-montażowych należy wykonać stosowne pomiary, próby, rozruchy technologiczne potwierdzone protokołami. Odbiory należy wykonać komisyjnie pod obecność służb gestora sieci, Użytkownika, inspektora nadzoru i wykonawcy z przekazaniem dokumentacji powykonawczej i spisaniem protokołu odbiorów. 3. OBLICZENIA TECHNICZNE Obliczenia techniczne do projektu budowlano-wykonawczego zamiennego w zakresie części A Wewnętrzne instalacje elektroenergetyczne i AKPiA wymiana rozdzielnicy głównej RGSN-15kV i kompensacja centralna mocy biernej indukcyjnej w stacji T w miejsce grupowej/oddziałowej opracowanie zamienne z sierpnia 2011r. MBM Antoni Majewski Gdańsk. 3.1 Dobór wyposażenia układu pomiarowego rozliczeniowego stacji transformatorowej T AWF Gdańsk w Gdańsku Stosownie do uzgodnienie 3MMD /KS 299/2011 z dn r. i nowych warunków przyłączenia 11/P1/12515 z dn r. następuje zamiana mocy przyłączeniowej z P p =1200kW budowa nowej Hali L.Blanika oraz zmiana sposobu uziemienia sieci SN-15kV z dławika na rezystor. Dane: U n =3x15kV, P i =2400kW, P p =1200kW, P u =900kW, tgϕ=0,4, S Qk =230MVA, I zz =139A, t wq =0,1-0,2s, t wzz =0,2s, sieć pracuje z punktem zerowym uziemionym przez rezystor pierwotny w GPZ Sopot, system ochrony od porażeń uziemienie ochronne, grupa przyłączeniowa III, umowa kompleksowa nr ew z dn r., taryfa B21, układ pomiarowy istn. V20/5 A/A, 15/0,1 kv/kv, A1500, pośredni Arona, zasilanie 3YHAKXS1x240, l=1680m z GPZ Sopot, PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 7 z 16

8 Warunki robocze: I u =37,3 A, I p =49,7 A Warunki zwarciowe: Z Qk =1,08Ω, R Qk =0,1075Ω, X Qk =1,075Ω, R L =0,72Ω, X L =0,175Ω Z k =1,5Ω, R k =0,8275Ω, X kq =1,25Ω, I k =6,4kA, I th0,2 =6,7kA, I th1 =3kA, I b =6,4kA i p =11,2kA, κ=1,25, n=1, m=0,05, t k =0,2s Dobrano przekładniki prądowe: Żywiczne ARM3, U i =24kV, I n1 /I n21 /I n22 =50/5/5 A/A/A, S n21 /S n22 =7,5/7,5 VA/VA, kl. 21 /kl. 22 =0,5/1,0, FS5/FS5, I nc1 =5,0kA, i ns =12,5kA, rdzeń/uzwojenie 21 do zasilania liczników, rdzeń/uzwojenie 22 do zasilania analizatora sieci - T11 oraz T12 do zasilania urządzeń kompensacji mocy biernej. Dobrano przekładniki napięciowe: Żywiczne VRQ2n, lub równoważne, U i =24kV, U n 1 / U n21 / U n22 = 15: 3 / 0,1: 3 / 0,1: 3 kv / kv / kv, S n21 /S n22 =10/10 VA/VA, kl. 21 /kl. 22 =0,5/1,0, z rezystorem dociążającym 3x1500Ω o mocy 2,24VA połączonym w gwiazdę ZDU-2/1500/ORI-1/1 Enertel Kielce Dobrano licznik: A1500 pośredni w układzie gwiazdy 3x58/100V, 5/6A, kl.0,5 czterokwadrantowy z komunikacją RS485 Sprawdzenie przekładników prądowych: Obciążenie strony pierwotnej, warunek klasy: 0,2* I 1n < I u <1,2*I 1n 0,2*50=10A<I u =37,5A<1,2*5=60 warunek spełniony Obciążenie strony wtórnej, warunek klasy: 0,25* S n21 < S obl.21 <1*S 21 2* S obl. 21 = 2*0,01+ *5 + 0,05*5 = 6, 08VA mieści się w 54*2,5 0,25*7,5=1,875<6,08<1,00*7,5=7,5VA warunek spełniony 7,5 Współczynnik bezpieczeństwa rzeczywisty: FS rz21 = 5* = 6, 2 6,08 Warunki zwarciowe: I nc1 =5,0>I th1 =3kA, I ns =12,5>i p =11,2kA Sprawdzenie przekładników napięciowych: Obciążenie strony wtórnej warunek klasy: S obl.21 =2*1,2+2*0,12+0,1=2,74VA, 0,25*10=2,5 2,74 10VA warunek spełniony 13* 2,74 2 Przewody na spadek napięcia s obl = = 0,04mm 1, (16,7 0,225* 2,74) *54. 5 mm 2 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 8 z 16

9 Dobór rezystora dociążającego przy zasilaniu licznika z UPS-a: 58 2 R 1401, Ω 2,5 0,1 7 d dobrano rezystor o R d =1500Ω, P d =2,24VA, 2,24+0,1=2,34VA 2,5VA 3.2 Dobór kompensatorów mocy biernej pf i wh W AWFiS Gdańsk, stacja transformatorowa T AWF Gdańsk Oliwa, przewiduje się kompensację centralną. Na podstawie wyników pomiarów z dni obciążenie stacji w godz. 9:00 20:00 zmieniało się P= kW i w godz. 21:00 3:00 P= kW, odpowiednio tgϕ=0,76 0,52, THDi=0,05 0,10 z dominacją wh-3, mniej wh-5 i wh-7. Należy w bilansie uwzględnić dodatkowo udział projektowanego nowego obiektu Hala sportowa L.Blanika, tj. P=300kW, w sumie P=770kW, Qpf=770*0,76=585kvar, Dwh=770*0,1=77kvar. Należy skompensować Q=770*(0,76-0,4)=278kvar i D=770*(0,1-0,05)=39kvar. Uwzględniając wzrost mocy w okresie zimowym należy przyjąć moc filtru aktywnego QFA=39*2,6=102kvar QnFA=100kvar, Un=3x0,4kV oraz filtru pasywnego QFP=278*1,3=362kvar QnFP=400kvar, Un=3x0,4kV o regulacji ciągłej lub skokowej co 25kvar (16x25kvar=400kvar). FA+FP należy wyposażyć w główny łącznik i zabezpieczenie, np. rozłącznik bezpiecznikowy o Inb=1000A gg i podzielić na mniejsze sekcje np. FA+0,5FP+0,5FP. Filtry FA+FP należy skonfigurować w układ hybrydowy FH kompensujący moc wh (FA) i pf (FP) na podstawie pomiarów prądów i napięć w RGSN-15kV (5A, 100V~). FH przyłączony do RGSN-15kV przez transformator żywiczny sprzęgający TF 15/0,4kV, Dyn5 o mocy 630kVA. Należy przewidzieć w FH układy wyrównujące fazy i moduły prądów i napięć pomierzonych porównywanych w układzie kompensacji wh i pf oraz właściwy układ regulacyjno-sterujący pracę filtru FH. Ostateczny dobór filtru aktywnego FA i pasywnego FP należy przeprowadzić po dokonaniu pomiarów parametrów sieci elektrycznej wykonanych na wybudowaniu obiektu i podczas jego eksploatacji w reprezentatywnych warunkach. Transformator sprzęgający TF wyposażyć w zabezpieczenie termiczne z łączem RS485 do monitoringu temperatury uzwojeń. 4. UWAGI KOŃCOWE Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać certyfikat CE. Po wykonaniu prac montażowych należy wykonać dokumentację powykonawczą zawierającą protokoły ze stosownych oględzin, badań, pomiarów, rozruchów itp. poprawionego projektu itd. Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wg opracowania z sierpnia 2011r. i wymaganiami Użytkownika. Dokumentacja powykonawcza, oprócz projektu powykonawczego, powinna zawierać oświadczenie kierownika robót elektrycznych. o wykonaniu prac zgodnie z przepisami i wiedzą techniczną, protokóły badań i oględzin wykonanych instalacji oraz protokóły prób pomontażowych i rozruchów technologicznych. Doboru aparatów i przewodów pozostałej części instalacji odbiorczej dokonano na podstawie inżynierskich obliczeń. Przewody dobrano przy założeniu temperatury otoczenia +50 C wewnątrz rozdzielnicy, +30 C na zewnątrz i w pomieszczeniach +20 C dla kabli i przewodów układanych w ziemi. Sposób ułożenia przewodów wg IEC Prace budowlane prowadzić w sposób zapewniający ciągłość pracy. Dłuższe przerwy należy uzgadniać z Inwestorem. W trakcie robót wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania u Inwestora szczegółów oraz ewentualnych zmian powstałych podczas wykonywanych prac. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 9 z 16

10 Zobowiązuje się wykonawcę robót, do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, jak również do stosowania materiałów i urządzeń posiadających atest i nie emitujących substancji szkodliwych dla zdrowia. UWAGA! Nazwy własne produktów, producentów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zostały użyte w celu określenia parametrów technicznych poszczególnych elementów. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które zostały opisane w dokumentacji i posiadających wymagane certyfikaty. Zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i Projektanta. UWAGA: W przypadku zastosowania w hali L.Blanika systemu zdalnego wyłączenia stacji ST-3 na zasilaniu rozdzielnicy RGSN (T-16042) od zabezpieczenia termicznego transformatora lub/i od GWP w polu nr 13 RGSN należy zainstalować autonomiczne zabezpieczenie wyzwalające rozłącznik w polu 13, źródło zasilania pomocniczego 230V~ (UPS 2kVA) i kabel YKSY10x2,5 pomiędzy ST-3 a T LISTA KABLOWA Oznaczenie Długość Lp. Początek kabla Koniec kabla Typ kabla kabla kabla [m] CZĘŚĆ A: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji mocy biernej 1 T11 w RGSN p.6 TL w rozdzielni YKSYżo 7x2,5, 1kV 18 T ,4kV T T21 w RGSN p.7 TL w rozdzielni YKSYżo 5x1,5, 1kV 18 T ,4kV T T12 w RGSN p.9 FH w rozdzielni YKSYżo 7x2,5, 1kV 25 T ,4kV T T11 w RGSN p.6 FH w rozdzielni YKSYżo 7x2,5, 1kV 25 T ,4kV T T21 w RGSN p.7 FH w rozdzielni YKSYżo 5x1,5, 1kV 25 T ,4kV T RGSN p.8 Transformator YHAKXS 1x120/35, 20kV 3x25 T sprzęgający TF 7 Filtr hybrydowy FH Transformator YKY1x500, 1kV 4x6 sprzęgający TF 8 RGSN p.10 Transformator YHAKXS 1x120/35, 20kV 3x10 T T FT w RGnn p.3 Zabezpieczenie YKYżo 5x2,5, 1kV 30 9 T termiczne T (transf. TF) 10 FSW w RGnn p.3 Skrzynka YKYżo 5x2,5, 1kV 25 T wentylatora SW Skrzynka Zabezpieczenie YKSLY 7x1,5, 1kV wentylatora SW termiczne T (transf. TF) W40 Zabezpieczenie Rozdzielnica RW1 YKSLY 7x1,5, 1kV termiczne T (transf. TF) 13 FTL w RGnn p.1 TL w rozdzielni YKYżo 3x1,5, 1kV 13 T ,4kV T WC2 MPS w RGnn p.1 rozdzielnica LAN-T11 4x2x0,75 70 T RW WC4 TL w rozdzielni rozdzielnica LAN-T11 4x2x0, ,4kV T RW WC5 rozdzielnica RW1 szafa automatyki LAN-T11 4x2x0,75 95 SS PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 10 z 16

11 WC6 MPS w RGnn p.1 ST-1 WC11 MPS w RGSN p.5 T WC12 Zabezpieczenie termiczne T (transf. TF) rozdzielnica SS1 rozdzielnica RW1.1 rozdzielnica RW1.1 LAN-T11 4x2x0,75 LAN-T11 4x2x0,75 LAN-T11 4x2x0, UWAGA: Przed przystąpieniem do budowy wykonawca zobowiązany jest dokonać weryfikacji listy kablowej. 6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Oznaczenie Opis Kod Ilość Producent CZĘŚĆ A: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji mocy biernej. Zestawienie dla T RGSN-15kV Rozdzielnica Główna SN-15kV wg rys. Ez-3 1 kpl. Schneider Electric 2 T Zabezpieczenie termiczne z łączem RS485 Zabezpieczenie termiczne typu T 3 TF Transformator żywiczny, Dyn5 630kVA15/0,4kV, u k =6% 4 PT100 Czujnik temp. PT100 z kablem fabrycznym dł. 10m 5 Przekładnik prądowy nn na 600/5A kl.1, FS5, szynę 80x10 15VA 6 FMPS Wyłącznik nadprądowy, 15kA C2A 3P 7 MPS Miernik parametrów sieci z kom. Modbus RTU 8 FTL Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym, 15kA 9 FH Filtr hybrydowy wg opisu, kvar PM850 C10A 2P 30mA typ AC Parametry wg opisu technicznego 1 szt. Schneider Electric 1 szt. 1 kpl. 3 szt. 1 szt. Schneider Electric 1 szt. Schneider Electric 1 szt. Schneider Electric 1 kpl. Inter-Consulting Warszawa 10 W, SW Wentylator i skrzynka Parametry wg opisu 1 kpl. Gradus Gdańsk zasilająco-sterująca technicznego 11 Rozłącznik bezpiecznikowy rozm.00 gg160a 1 kpl. Schneider Electric 12 Rozłącznik bezpiecznikowy rozm.1 gg250a 1 kpl. Schneider Electric 13 FSW, FT Rozłącznik bezpiecznikowy rozm.00 gg16a 2 kpl. Schneider Electric 14 FP Ogranicznik przepięć DV TNC 255V~ B+C 1 szt. Dehn 15 Przekładnik prądowy nn 300/5A kl.1, FS5, 5VA 1 szt. 16 Przekładnik prądowy nn na 600/5A kl.1, FS5, 3 szt. szynę 80x10 15VA 17 Amperomierz tablicowy E /600A kl.1 1 szt. 18 TL Tablica licznikowa wg rys. Ez- 1 kpl. 5 i Ez-6 19 Rurka elektroinstalacyjna RVS28 60 m PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 11 z 16

12 20 Rurka elektroinstalacyjna RVS22 60 m 21 Korytko elektroinstalacyjne ze K100x m stali ocynkowanej 22 Konstrukcja stalowa wsporcza wg rys. Ez-1 1 kpl. CZĘŚĆ A: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji mocy biernej. Zestawienie dla ST-1 23 Rozłącznik bezpiecznikowy rozm.00 gg160a 2 kpl. Schneider Electric 24 FP Ogranicznik przepięć DV TNC 255V~ B+C 1 szt. Dehn 25 FMPS Wyłącznik nadprądowy, 15kA C2A 3P 1 szt. Schneider Electric 26 MPS Miernik parametrów sieci z kom. Modbus RTU PM850 1 szt. Schneider Electric 3 szt. 27 Przekładnik prądowy nn na 600/5A kl.1, FS5, szynę 80x10 15VA 28 Przekładnik prądowy nn 300/5A kl.1, FS5, 5VA 2 szt. 29 Rozłącznik bezpiecznikowy rozm.1 gg250a 2 kpl. Schneider Electric 30 Amperomierz tablicowy E /600A kl.1 2 szt. CZĘŚĆ A: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji mocy biernej. Zestawienie dla ST-2 31 Rozłącznik bezpiecznikowy rozm.00 gg125a 1 kpl. Schneider Electric 32 FP Ogranicznik przepięć DV TNC 255V~ B+C 1 szt. Dehn 33 FMPS Wyłącznik nadprądowy, 15kA C2A 3P 1 szt. Schneider Electric 34 MPS Miernik parametrów sieci z kom. Modbus RTU PM Modem GPRS z anteną MT FFA Wyłącznik nadprądowy, 15kA C4A 3P 37 Przekładnik prądowy nn na 600/5A kl.1, FS5, szynę 80x10 15VA 38 GW1.F1 Wyłącznik nadprądowy z C60N C125A 4P modułem różnicowoprądowym, 0,3-3A typ AC, VIGI, 15kA b/s/o 39 GW2.F1 Wyłącznik nadprądowy z C60N C63A 4P modułem różnicowoprądowym, 0,3-3A typ AC, VIGI, 15kA b/s/o 1 szt. Schneider Electric 1 kpl. Inventia 1 szt. Schneider Electric 3 szt. 1 szt. Schneider Electric 1 szt. Schneider Electric 40 GW1 Gniazdo tablicowe 400V~,3x125A,N,PE 1 szt. 41 GW2 Gniazdo tablicowe 400V~,3x63A,N,PE 1 szt. CZĘŚĆ D: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie rozdzielnicy RW1 węzła cieplnego, doposażenia systemu AKPiA i przekazu danych pomiarowych 42 Rozbudowa Rozdzielnica węzła cieplnego 1 kpl. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 12 z 16

13 rozdzielnicy W1 rozbudowa wg rys. RW1 Ez RW1.1 Rozdzielnica urządzeń komunikacyjnych wg rys. Ez-24, Ez-25 1 kpl. UWAGA: Przed przystąpieniem do budowy wykonawca zobowiązany jest dokonać weryfikacji zestawienia materiałowego. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 13 z 16

14 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Budowa: Prace budowlane branży elektrycznej i AKPiA związanych z: - AWFiS CDO w Gdańsku: układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej w stacji transformatorowej T-16042, kompensacja mocy biernej w stacjach transformatorowych T-16042, ST-1, ST-2 z przystosowaniem rozdzielnic RGSN i RGnn. Rozdzielnica węzła cieplnego RW1 i doposażenia systemu AKPiA sprowadzenie i wprowadzenie do systemu SCADA pomiarów ciepła, energii elektrycznej i parametrów sieci elektroenergetycznej Inwestor: AWFiS Gdańsk, ul. K.Górskiego 1, Gdańsk Wykonawca: MBM Antoni Majewski, ul. Majkowskiego 6/8, Gdańsk Podpis i data sporządzenia informacji bioz :... Gdańsk, r. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 14 z 16

15 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. Opracowanie obejmuje następujące elementy: - Demontaż obecnie eksploatowanych rozdzielnic, tablic, aparatów, linii kablowych itp. - Zmiany w układach istniejących, - Budowę i montaż nowych rozdzielnic, - Budowę tras kablowych, - Montaż instalacji nowoprojektowanych, - Montaż urządzeń pomiarowych i urządzeń sterowania, - Wpięcie nowoprojektowanych rozdzielnic do istniejącej instalacji, - Próby pomontażowe, - Rozruch obiektu. Przewidziano następująca kolejność prac budowlanych: Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przedmiotowa inwestycja ma charakter powtarzalny i polega na budowie tras kablowych rozdzielnic oraz prac związanych z uruchomieniem obiektu. W przedmiotowej inwestycji nie występuje lub ma ograniczony zakres: - Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków, - Emisja zanieczyszczeń gazowych i płynnych, - Wytwarzanie odpadów stałych, - Emisja hałasu oraz promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego. Wpływ na istniejącą glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne Przewidziane w niniejszej inwestycji urządzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że dana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. W trakcie realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: - Upadek z wysokości przy pracach na budynkach (wysokość ponad 4m), - Przygniecenie podczas robót budowlanych prowadzonych przy montażu rozdzielnic, układaniu tras kablowych, - Porażenie prądem w przypadku awarii lub uszkodzenia istniejących przewodów elektrycznych lub/i wykonywania prac bez wyłączania napięcia na istn. czynnych obiektach (stacjach, rozdzielnicach itp), - Urazy związane z niewłaściwym użytkowaniem urządzeń mechanicznych na placu budowy (wiertarek, spawarek, środków transportu itp.). PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 15 z 16

16 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Do wykonania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów regulowanych przepisami BHP, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy powinien poinformować pracowników o wszystkich możliwych zagrożeniach wynikających z lokalizacji i charakteru prac w formie ustnego omówienia tych zagrożeń oraz w formie pisemnych instrukcji. Szkolenia te będą przeprowadzane z podziałem na poszczególne stanowiska bez względu na fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Prace na wysokościach należy wykonywać przy pomocy samojezdnego podnośnika z koszem lub i przy wykorzystaniu odpowiedniego osprzętu ochrony osobistej (szelki itp.). Dla zapewnienia właściwej komunikacji i współpracy należy przewidzieć aparaty łączności bezprzewodowej. Ze względu na specyfikę projektowanego obiektu wszelkie prace montażowe a zwłaszcza związane z rozruchem obiektu należy przeprowadzić pod nadzorem co najmniej jednego pracownika na polecenie pisemne i w stanie beznapięciowym. Podczas uruchomienia obiektu należy zwrócić szczególną uwagę na obwody istniejące i średniego napięcia, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 16 z 16

17 Gdańsk, styczeń 2012 OŚWIADCZENIE ZGODNIE Z ARTYKULEM 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 07 LIPCA 1994 r. PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz.U. nr 156 poz z 2006 r. z późniejszymi zmianami), OŚWIADCZAM, ŻE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY w zakresie: cz.a cz.d AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie wymiany rozdzielnicy RGSN-15kV, pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji mocy biernej w stacji T-1604 AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie rozdzielnicy RW1 węzła cieplnego, doposażenia systemu AKPiA i przekazu danych pomiarowych W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ i AKPiA ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.... Marcin Hanioszyn

18 Gdańsk, styczeń 2012 OŚWIADCZENIE ZGODNIE Z ARTYKULEM 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 07 LIPCA 1994 r. PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz.U. nr 156 poz z 2006 r. z późniejszymi zmianami), OŚWIADCZAM, ŻE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY w zakresie: cz.a cz.d AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie wymiany rozdzielnicy RGSN-15kV, pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji mocy biernej w stacji T-1604 AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie rozdzielnicy RW1 węzła cieplnego, doposażenia systemu AKPiA i przekazu danych pomiarowych W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ i AKPiA ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.... Antoni Majewski

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Ez-22 Rozdzielnica RW1.Schemat połączeń. ROZBUDOWA Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Projektant: Marcin Hanioszyn POM/0197/PWOE/10 Sprawdzający: Antoni Majewski upr.bud. 250/Gd/80 Nazwa projektu: Rozdzielnica RW1.Schemat połączeń. Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Wydrukowano: :26 Ostatnio zmieniony: :46 Nazwa pliku: RW1v11 Nr projektu: Strona 0

49 Spis treści Moduł we/wy 2 Zestawienie elementów 3 Zestawienie listew zaciskowych 4 Zestawienie kabli 5 Nazwa projektu: Rozdzielnica RW1.Schemat połączeń. Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Wydrukowano: :26 Ostatnio zmieniony: :07

50 PCschematic ELautomation Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Nazwa projektu: Rozdzielnica RW1.Schemat połączeń. Nazwa strony: Moduł we/wy Ostatnia rewizja: Projektant: Marcin Hanioszyn POM/0197/PWOE/10 Projektant: Wydrukowano: Ostatnio zmieniony: Nr projektu: Sprawdził: A.Majewski Ozn. strony: Strona 2 z 5

51 PCschematic ELautomation Zestawienie elementów 40X..W40 Nazwa pliku: RW1v11 Lp. Nazwa Strona/Ścieżka Typ Producent 1 40X 2/10 2,5 Wago 2-40X 2/10 2,5 Wago 3 F14 2/9 500mA Wago 4 W40 2/9 YKSLY 7x1,5mm2 Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Nazwa projektu: Numer projektu: Rewizja proj.: Nazwa strony: Zestawienie elementów Rewizja strony: Ost. zmieniony: Strona 3 z 5 Ostatnio wydrukowany: Stron: 6

52

53 Zestawienie kabli W40: Plik: RW1v11 Lp Identyfikator Z KABEL Strona/ścieżka Identyfikator Strona/ścieżka Identyfikator Strona/ścieżka Do W40: 2/11 40X:4 2/11 W40: 2/11 40X:5 2/11 W40: 2/10 40X:1 2/10 W40: 2/10 40X:2 2/10 Nazwa: Rozdzielnica RW1.Schemat połączeń. Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Wydrukowano: :26 Ostatnio zmieniony: :25 Nr projektu: Sprawdził: Strona 5 z 5

54

55 PROJEKT ZAMIENNY Ez-24 Rozdzielnica RW1.1.Schemat połączeń. Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Projektant: Marcin Hanioszyn upr. bud. POM/0197/PWOE/10 Sprawdzający: Antoni Majewski upr.bud. 250/Gd/80 Nazwa projektu: Rozdzielnica RW1.1.Schemat połączeń. Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Wydrukowano: :28 Ostatnio zmieniony: :46 Nazwa pliku: RW1-1 v2 Nr projektu: Strona 0

56 Spis treści Schemat połączeń 2 Schemat połączeń 3 Zestawienie elementów 4 Zestawienie listew zaciskowych 5 Zestawienie kabli 6 Nazwa projektu: Rozdzielnica RW1.1.Schemat połączeń. Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Wydrukowano: :28 Ostatnio zmieniony: :32

57 PCschematic ELautomation Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Nazwa projektu: Rozdzielnica RW1.1.Schemat połączeń. Nazwa strony: Schemat połączeń Ostatnia rewizja: Projektant: Marcin Hanioszyn upr. bud. POM/0197/PWOE/10 Nr projektu: Projektant: Sprawdził: Antoni Majewski upr.bud. 250/Gd/80 Wydrukowano: Ozn. strony: Ostatnio zmieniony: Strona 2 z 6

58 PCschematic ELautomation Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Nazwa projektu: Rozdzielnica RW1.1.Schemat połączeń. Nazwa strony: Schemat połączeń Ostatnia rewizja: Projektant: Marcin Hanioszyn upr. bud. POM/0197/PWOE/10 Nr projektu: Projektant: Sprawdził: Antoni Majewski upr.bud. 250/Gd/80 Wydrukowano: Ozn. strony: Ostatnio zmieniony: Strona 3 z 6

59 PCschematic ELautomation Zestawienie elementów F1..X2 Nazwa pliku: RW1-1 v2 Lp. Nazwa Strona/Ścieżka Typ Producent 1 F1 2/9 500mA Wago 2 F2 2/10 500mA Wago 3 GK1 2/4 230V/10A PCE 4 GK2 2/7 230V/10A PCE 5 GK4 3/4 230V/10A PCE 6 GK5 3/8 230V/10A PCE 7 K1 2/5 ICS-100 Planet 8 K2 2/8 ICS-100 Planet 9 K3 2/13 HD67030 ADF Web 10 K4 3/5 ICS-100 Planet 11 K5 3/8 ICS-100 Planet 12 Q1 2/2 IS-16/1 Moeller 13 SW1 2/16 JetNet 3008 Korenix 14 W13 2/9 YDY 3x1,5mm2 15 W21 2/2 YDY 3x1,5mm2 16 WC1 2/4 LAN-T11 4x2x0,75 17 WC2 2/7 LAN-T11 4x2x0,75 18 WC3 2/12 LAN-T11 4x2x0,75 19 WC4 2/15 LAN-T11 4x2x0,75 20 WC5 2/18 LAN-T11 4x2x0,75 21 WC11 3/4 LAN-T11 4x2x0,75 22 WC12 3/7 LAN-T11 4x2x0,75 23 X1 2/2 2,5 Wago 24 X2 2/9 2,5 Wago Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Nazwa projektu: Numer projektu: Rewizja proj.: Nazwa strony: Zestawienie elementów Rewizja strony: Ost. zmieniony: Strona 4 z 6 Ostatnio wydrukowany: Stron: 7

60

61 Zestawienie kabli W13:..WC12: Plik: RW1-1 v2 Lp. Identyfikator Z KABEL Strona/ścieżka Identyfikator Strona/ścieżka Identyfikator Strona/ścieżka Do X2:3 2/10 W13: 2/10 RW1:+24VDC 2/10 X2:2 2/10 W13: 2/10 RW1:-24VDC 2/10 X2:1 2/9 W13: 2/9 RW1:+24VDC 2/9 RW1:L 2/2 W21:L1 2/2 X1:1 2/2 RW1:N 2/2 W21:N 2/2 X1:2 2/2 RW1:PE 2/3 W21:PE 2/3 PE: 2/3 K1:MODBUS RTU RS 2/5 WC1: 2/5 RW1:Modbus 2/5 RTU K2:MODBUS RTU RS 2/7 WC2: 2/7 RGNN:Modbus 2/7 RTU K3:M-Bus 2/13 WC3: 2/13 FIQR1:M-Bus 2/13 SW1:5 2/16 WC4: 2/15 TL:Ethernet 2/15 SW1:1 2/17 WC5: 2/19 SS1:Ethernet 2/ K4:MODBUS RTU RS 3/5 WC11: 3/5 RGSN:Modbus RTU K5:MODBUS RTU RS 3/8 WC12: 3/8 T:Modbus RTU 3/5 3/8 Nazwa: Rozdzielnica RW1.1.Schemat połączeń. Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Wydrukowano: :28 Ostatnio zmieniony: :27 Nr projektu: Sprawdził: Strona 6 z 6

62

faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.10.31

faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.10.31 ul. Ciasna ; 80- Gdańsk tel. (8 8) 09 90; fax. (8 8) 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu data PROJEKT WYKONAWCZY 0.0. branża elektryczna numer projektu /7/PW nazwa opracowania Projekt przyłączenia prototypowych

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci. Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY BRANśY ELEKTRYCZNEJ REMONTU SAL KONFERENCYJNCY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja aktualizowana

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA 3 1. Dane wstępne 3 1.1. Podstawa formalna opracowania 3 1.2. Przedmiot i cel opracowania 3 2. Zasilenie 3 3. Rozdzielnice 3 4. Układ pomiarowy 4 5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Dostawa do EC Kraków i montaŝ 2 sztuk osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem. Rozdział II. Specyfikacje Techniczne

Dostawa do EC Kraków i montaŝ 2 sztuk osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem. Rozdział II. Specyfikacje Techniczne Dostawa do EC Kraków i montaŝ 2 sztuk osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem Rozdział II Specyfikacje Techniczne Spis treści I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 3 1. Cel zadania...3 2. Ogólny opis techniczny

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH str. 1 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna 2. Właściwości wyrobów budowlanych 3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do

Bardziej szczegółowo

Strona www:www.zapparchitekci.pl e-mail: biuro@zapparchitekci.pl BIURO: ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk Tel. / fax: +48 58 346 66 33

Strona www:www.zapparchitekci.pl e-mail: biuro@zapparchitekci.pl BIURO: ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk Tel. / fax: +48 58 346 66 33 NAZWA INWESTYCJI: PARK ASTRONOMICZNY MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU ADRES INWESTYCJI: FROMBORK, RONIN 25 NUMERY DZIAŁEK 151, 153/5 INWESTOR: MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU ADRES INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

ANDBART Usługi Elektryczne

ANDBART Usługi Elektryczne ANDBART U s ł u g i E l e k t r y c z n e A n d r z e j B a r t o s i k p r o j e k t y n a d z o r y p o m i a r y Telefon: + 48 607 35 90 45 e mail: andbartosik@wp.pl + 48 046 832 30 27 BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

BRANŻA ELEKTRYCZNA. Zawartość dokumentacji. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia. 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa:

BRANŻA ELEKTRYCZNA. Zawartość dokumentacji. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia. 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa: Zawartość dokumentacji BRANŻA ELEKTRYCZNA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa: Rys. 1. Instalacje elektryczne - rzut parteru. Rys. 2. Instalacje elektryczne - rzut piętra.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO

FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO OŚWIADCZENIE DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ AKADEMIl WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO INWESTOR: ADRES BUDOWY: Akademia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

ESKO-Consulting Sp. z o.o. 65-454 Zielona Góra, ul. Sikorskiego 19 (0-68) 451 85 86, fax (068) 451 85 85 e-mail:sekretariat@esko.org.

ESKO-Consulting Sp. z o.o. 65-454 Zielona Góra, ul. Sikorskiego 19 (0-68) 451 85 86, fax (068) 451 85 85 e-mail:sekretariat@esko.org. SPIS TREŚCI A. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania...3 2. Podstawa opracowania...3 3. Zakres opracowania...3 4. Charakterystyka obiektu...3 5. Opis rozwiązań projektowych...4 5.1. Przebudowa układu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN ENERGA GDAŃSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA SA GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2001R. Podpisem stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z niniejszą instrukcją i zobowiązujemy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Podgórna 9b 65-057 Zielona Góra NIP 107-000-10-57

PROJEKT BUDOWLANY. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Podgórna 9b 65-057 Zielona Góra NIP 107-000-10-57 Nowa Sól, 23.01.2011r. TOM nr 1 / TECZKA nr 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU ODDZIAŁU NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA PRZY UL. PODGÓRNEJ 9B W ZIELONEJ GÓRZE Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie

PROJEKT BUDOWLANY. Remont instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie Adres do korespondencji: KAMEL Usługi Elektroinstalacyjne inż. Kamil Pieper 84-200 Wejherowo, ul. Nowa 4 tel. kom. 662 027 157 e-mail: biuro.kamel@o2.pl ODBIORY I PROJEKTY BUDOWLANE PROJEKT BUDOWLANY TEMAT:

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1 Przedmiot i zakres opracowania 2 Podstawa opracowania 3 Opis stanu istniejącego 4 Zasilenie 5 Rozdzielnice 6 Układ pomiarowy energii

Bardziej szczegółowo

instalację agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzania i odzysku energii cieplnej

instalację agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzania i odzysku energii cieplnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ptaszkowice, 18 lutego 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA instalację

Bardziej szczegółowo

Projekt modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Gliwicach. ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice. 44-100 Gliwice, ul.

Projekt modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Gliwicach. ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice. 44-100 Gliwice, ul. TEMAT: Projekt modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Gliwicach. ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice INWESTOR: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach 44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 17 OBIEKT: Miejska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH

OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH 1 Stadium: Temat: Branża : PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH Elektryczna Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W PAWŁOWICZKACH

Bardziej szczegółowo

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG-01-48 Strona 1/33 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej

Bardziej szczegółowo

(CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45314000-1, CPV 45231400-9)

(CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45314000-1, CPV 45231400-9) ST/E - 0.1 ROBOTY ELEKTRYCZNE (CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45314000-1, CPV 45231400-9) ST/E 0.1 ROBOTY ELEKTRYCZNE 1 / 9 1 WSTĘP 1.1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest podanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji ogrzewczej w budynku mieszkalno-usługowym wielorodzinnym przy ul. 28-Lutego 13-15 w Szczecinku, dz. nr 248/1, obr. 20 Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo