PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY"

Transkrypt

1 Rodzaj opracowania: Część opracowania/ branża budowlana: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY Wewnętrzne instalacje elektroenergetyczne i AKPIA Inwestycja/ Obiekt: Część A Część D AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie wymiany rozdzielnicy RGSN-15kV, pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji centralnej w stacji T AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie rozdzielnic RW1, RW1.1, doposażenia systemu AKPiA i przekazu danych pomiarowych Inwestor: AWFiS Gdańsk, ul. K.Górskiego 1, Gdańsk Biuro Projektowe: MBM Antoni Majewski ul. Majkowskiego 6/8, Gdańsk Części opracowania: ELEKTRYCZNA Imię i Nazwisko: Nr upr. / Nr ewid. Projektował: Marcin Hanioszyn Nr upr. POM/0197/PWOE/10 / Nr ewid. POM/IE/0042/11 Sprawdził: Podpis Antoni Majewski Nr upr. 250/Gd/80 / Nr ewid. POM/IE/2931/01 STYCZEŃ 2012 r.

2 FAZA: Projekt Budowlano-Wykonawczy ZAMIENNY BRANŻA: Elektryczna i AKPiA OPRACOWANIE: Część A Wewnętrzne instalacje elektroenergetyczne i AKPIA w AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie wymiany rozdzielnicy RGSN-15kV, pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji centralnej w stacji T Część D Wewnętrzne instalacje elektroenergetyczne i AKPIA w AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie rozdzielnic RW1, RW1.1, doposażenia systemu AKPiA i przekazu danych pomiarowych INWESTOR: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ul. Kazimierza Górskiego 1, Gdańsk OŚWIADCZENIE na podstawie art. 29 ust. 1-3 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) oświadczam że użycie w niniejszej dokumentacji nazw własnych produktów, producentów, znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia uzasadnione jest specyfiką zamówienia. Przywołane produkty, producenci, znaki towarowe i patenty należy traktować jako przykładowe i w celu zachowania uczciwej konkurencji należy stosować produkty równoważne (o parametrach technicznych i użytkowych, właściwościach charakterystycznych i właściwościach estetycznych, standardach określonych dla materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia nie gorszych niż przywoływane). UWAGA: Wszystkie materiały, urządzenia, elementy wyposażenia przedstawione w przedmiotowej dokumentacji projektowej i opisane przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy traktować jako rozwiązaniu przykładowe o modelowych: parametrach technicznych i użytkowych, właściwościach charakterystycznych i właściwościach estetycznych, standardach określonych dla materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów, właściwości i standardów nie gorszych niż określonych w tej dokumentacji. Zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i Projektanta. W takiej sytuacji Inwestor wymaga zleżenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały, urządzenia, elementy wyposażenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Inwestora decyzji o przyjęciu materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu z powodu nierównoważności zaproponowanych rozwiązań. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom, urządzeniom, elementom wyposażenia w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót. Gdańsk, dnia Funkcja Imię i Nazwisko Nr uprawnień budowlanych Podpis Projektant Marcin Hanioszyn POM/0197/PWE/10 Sprawdzający Antoni Majewski 250/Gd/80 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 2 z 16

3 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP INWESTOR WYKONAWCA PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY Tablica Licznikowa TL Przekaz danych pomiarowych AKPiA Uwagi ogólne OBLICZENIA TECHNICZNE Dobór wyposażenia układu pomiarowego rozliczeniowego stacji transformatorowej T AWF Gdańsk w Gdańsku Dobór kompensatorów mocy biernej pf i wh UWAGI KOŃCOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 3 z 16

4 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 1. Oświadczenie projektanta o kompletności dokumentacji 2. Oświadczenie sprawdzającego o kompletności dokumentacji 3. Kopia uprawnień projektowych 4. Zaświadczenie o przynależności do Izby Budownictwa 5. Warunki przyłączenia nr 11/P1/12515 z dnia i umowa przyłączeniowa AWFiS w Gdańsku 6. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z sierpnia 2011 znak pisma 3MMD /KS z dnia Potwierdzenie zgłoszenia budowy w UM Gdańsk z dnia r. 8. Uzgodnienie dokumentacji projektowej ze stycznia 2012 znak pisma 3MMD /GG z dnia SPIS RYSUNKÓW: CZĘŚĆ A: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie wymiany rozdzielnicy RGSN-15kV, pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji mocy biernej Ez-1 Ez-2 Ez-3 Ez-4 E-4.1 Ez-5 Ez-6 Ez-7 Ez-8 Ez-9 Stacja transformatorowa T Plan instalacji elektrycznej. Stacja transformatorowa T i budynek AWFiS. Plan instalacji transmisji danych. Stacja transformatorowa T Rozdzielnica RGSN. Stacja transformatorowa T Schemat strukturalny rozdzielnicy RGnn pole 1 i 3. Filtr hybrydowy kompensacji mocy pf i wh. Stacja transformatorowa T Schemat połączeń tablicy licznikowej TL. Stacja transformatorowa T Zestawienie tablicy licznikowej TL. Stacja transformatorowa ST-1. Plan instalacji elektrycznej. Stacja transformatorowa ST-1 i budynki AWFiS. Plan instalacji elektrycznej. Stacja transformatorowa ST-1. Schemat strukturalny rozdzielnicy RGnn pole 1 i 2. Ez-10 Stacja transformatorowa ST-2. Plan instalacji elektrycznej. Ez-11 Stacja transformatorowa ST-2. Schemat strukturalny rozdzielnicy RGnn. CZĘŚĆ D: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie rozdzielnicy RW1 węzła cieplnego, RW1.1, doposażenia systemu AKPiA i przekazu danych pomiarowych Ez-22 Schemat połączeń rozbudowa RW1 Ez-23 Schemat strukturalny komunikacji. Ez-24 Rozdzielnica RW1.1. Schemat połączeń. Ez-25 Rozdzielnica RW1.1. Widok. UWAGA: Projekt niniejszy jest opracowaniem zamiennym w zakresie części A i częściowo części D opracowania MBM Antoni Majewski z sierpnia 2011r. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 4 z 16

5 1. WSTĘP 1.1. INWESTOR Inwestorem przedsięwzięcia jest: AWFiS Gdańsk, ul. K.Górskiego 1, Gdańsk 1.2. WYKONAWCA Wykonawcą jest: MBM Antoni Majewski, ul. Majkowskiego 6/8, Gdańsk 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA Dokumentację niniejszą opracowano na podstawie: - Zlecenie i podpisana umowa Inwestor Biuro Projektów - Dokumentacja projektowa z sierpnia 2011r. Projekt budowalno-wykonawczy, Wewnętrzne instalacje elektroenergetyczne i AKPIA: - część A: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji mocy biernej - część D: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie rozdzielnicy RW1 węzła cieplnego, doposażenia systemu AKPiA i przekazu danych pomiarowych - Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa Gdańsk - Wytyczne do projektowania Energa Gdańsk, czerwiec 2007r. - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego DZ.U. Nr 93 poz. 623 z 2007r. - IRiESD, część szczegółowa zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DDK (8)/2008/SG. Wymagania dla układów pomiarowych - Standardy techniczne urządzeń elektroenergetycznych WN, SN i nn w Energa- Operator SA, część I wymagania ogólne - Instrukcja doboru układów pomiarowych Energa-Operator SA, marzec 2007r. - PN w zakresie objętym opracowaniem - Materiały inwentaryzacyjne, dokumentacja powykonawcza obiektów objętych projektem 1.4. ZAKRES OPRACOWANIA Dokumentacja niniejsza obejmuje swoim zakresem projekt budowlano-wykonawczy zamienny prac branży elektrycznej i AKPiA: - w zakresie części A: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie wymiany RGSN-15kV, pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji mocy biernej - w zakresie części D: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie rozdzielnicy RW1.1, doposażenia systemu AKPiA i przekazu danych pomiarowych Zakres opracowania przystosowuje istniejące instalacje elektryczne i AKPiA do nowych potrzeb wynikających z: nowych warunków przyłączeniowych, konieczności zasilania nowoprojektowanej Hali L.Blanika (oddzielny projekt budowlany i wykonawczy oprac. Archimedia Poznań), wymagań Energa-Operator SA i możliwości skorzystania przez Inwestora z zasady TPA oraz z remontu istniejącej sieci ciepłowniczej. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 5 z 16

6 2. OPIS TECHNICZNY W związku z planowaną budową w latach nowej hali sportowej na terenie AWFiS Centrum Dydaktyczno-Obsługowe w Gdańsku przy ul. K.Górskiego 1 Hala Leszka Blanika Inwestor w celu zapewnienia zasilania w energię elektryczną tej hali wystąpił i uzyskał nowe warunki przyłączenia 11/P1/12515 z dnia r. od gestora sieci Energa Operator Gdańsk. Nowe warunki przyłączenia wymagają przystosowania zasilania wewnętrznego AWFiS do nowych potrzeb. Ze względu na brak miejsca w rozdzielnicy głównej SN-15kV na rozbudowę rozdzielnicy istn. RGSN-15kV o nowy zasilacz/pole odpływowe do stacji transformatorowej ST-3 w projektowanej Hali L.Blanika, zły stan techniczny istn. rozdzielnicy RGSN-15kV oraz możliwość zastosowania kompensacji centralnej mocy biernej indukcyjnej i odkształceń w miejsce przewidzianej w części A dokumentacji z sierpnia 2011r. grupowej w sumie 5 kompensatorów zdecydowano się na wymianę istn. rozdzielnicy RGSN-15kV na nową mniejszą gabarytowo, nowoczesną i bezpieczniejszą w eksploatacji. Projektowaną RGSN-15kV należy ustawić w miejsce istniejącej a kompensator centralny - filtr hybrydowy FH złożony z filtru aktywnego FA 100kvar i filtru pasywnego FP 400kvar oraz transformatora sprzęgającego TF 15/0,4kV, 630kVA, Dyn5 ustawić obok rozdzielni RGSN-15kV. Wszystkie szczegóły pokazano na załączonych rysunkach. System ochrony od porażeń prądem elektrycznym - sieć SN-15kV uziemienie ochronne, z wykorzystaniem istniejącego uziomu o rezystancji R AB =1,2Ohm < R d =1,25Ohm wg wymagań Energa Operator Gdańsk, - sieć nn-0,4kv samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN. Transformator sprzęgający TF z układem zabezpieczającym T z łączem RS485. Układ zabezpieczający T wyposażony w styki alarmowe i uruchamiające wentylacje mechaniczną komory transformatorowej. Należy: - podłączyć styk Fan sterujące wentylatorem do szafki zasilająco-sterującej wentylatorem SW. - podłączyć styki Alarm 1, 2 i Fault do rozdzielnicy RW1 ujętej w projekcie z sierpnia 2011r. wykorzystując wolne wejścia w konwerterze A Tablica Licznikowa TL W miejsce istniejącej tablicy licznikowej należ ustawić nową. Przewody od przekładników do tablicy licznikowej także wymienić na nowe. Dodatkowo należy wykonać obwód zasilania gniazda wtyczkowego w tablicy licznikowej z istn. rozdzielnicy RGnn. Istniejące wyposażenie układów pomiarowych należy zdemontować. Dla układu transmisji do Zakładu Energetycznego, w przypadku braku zasięgu sieci Plus GSM należy przewidzieć instalację anteny zewnętrznej w takim miejscu aby zasięg ten uzyskać Przekaz danych pomiarowych AKPiA Dla potrzeb przesyłu danych oraz komunikacji z: - zabezpieczenia termicznego T transformatora TF, - z miernika parametrów sieci MPS w RGSN-15kV, należy rozbudować rozdzielnicę RW1.1 o dwa konwertery RS485/Ethernet oraz wybudować odpowiednie połączenie kablowe. Szczegóły na załączonych rysunkach. Dane z ww. urządzeń należy zwizualizować i archiwizować przy użyciu oprogramowania SCADA wg opracowania projektowego z sierpnia 2011r. Rysunki z części D zawarte w niniejszym opracowaniu zastępują rysunki o tych samych numerach z części D z sierpnia 2011r. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 6 z 16

7 Projektowany system przesyłu danych przewiduje podłączenie miernika parametrów sieci projektowanej RGnn w ST-3 sposób transmisji danych, dobór urządzeń transmisji wg projektu Hali L.Blanika Uwagi ogólne Prace należy wykonać w okresie przerwy wakacyjnej/semestralnej letniej, najlepiej w okresie do r. Wymagany czas na wykonanie prefabrykacji urządzeń to 2 m-ce, z tym, że roboty związane z kompensacją można wydłużyć/przełożyć, gdyż nie rzutują na ciągłość zasilania AWFiS Gdańsk i realizację innych prac. Istniejące zbędne wyposażenie w RGnn modernizowanych pól zdemontować. Poza tym należy istniejące rozdzielnice RGnn doposażyć w ochronniki przeciwprzepięciowe kl. B+C ze stosownymi zabezpieczeniami rozłącznikami bezpiecznikowymi. W instalacjach należy stosować ochronę przeciwporażeniową wg stanu istn. oraz dodatkowo wykonać przewodem LgYżo 6 mm2, 750V układy połączeń wyrównawczych. W RGSN należy stosować uziemienie ochronne a w pozostałych obiektach/pomieszczeniach samoczynne wyłączenie zasilania. Obudowy rozdzielnicy RGSN-15kV, tablic licznikowych TL i kompensatora FH ustawione na kanale kablowym należy podeprzeć konstrukcjami wsporczymi wg załączonych rysunków. Zdemontowane aparaty, kable, przewody przekazać właścicielowi. Całość robót należy wykonać przy zachowaniu ciągłości dostawy energii elektrycznej/pracy obiektów lub z niedługimi przerwami uzgodnionymi z gestorem sieci i służbami energetycznymi Użytkownika. Prace w rozdzielnicach RGSN-15kV i RGnn należy wykonać w stanie beznapięciowym na polecenie pisemne pod nadzorem osoby gestora sieci/użytkownika. Po zakończeniu prac instalacyjno-montażowych należy wykonać stosowne pomiary, próby, rozruchy technologiczne potwierdzone protokołami. Odbiory należy wykonać komisyjnie pod obecność służb gestora sieci, Użytkownika, inspektora nadzoru i wykonawcy z przekazaniem dokumentacji powykonawczej i spisaniem protokołu odbiorów. 3. OBLICZENIA TECHNICZNE Obliczenia techniczne do projektu budowlano-wykonawczego zamiennego w zakresie części A Wewnętrzne instalacje elektroenergetyczne i AKPiA wymiana rozdzielnicy głównej RGSN-15kV i kompensacja centralna mocy biernej indukcyjnej w stacji T w miejsce grupowej/oddziałowej opracowanie zamienne z sierpnia 2011r. MBM Antoni Majewski Gdańsk. 3.1 Dobór wyposażenia układu pomiarowego rozliczeniowego stacji transformatorowej T AWF Gdańsk w Gdańsku Stosownie do uzgodnienie 3MMD /KS 299/2011 z dn r. i nowych warunków przyłączenia 11/P1/12515 z dn r. następuje zamiana mocy przyłączeniowej z P p =1200kW budowa nowej Hali L.Blanika oraz zmiana sposobu uziemienia sieci SN-15kV z dławika na rezystor. Dane: U n =3x15kV, P i =2400kW, P p =1200kW, P u =900kW, tgϕ=0,4, S Qk =230MVA, I zz =139A, t wq =0,1-0,2s, t wzz =0,2s, sieć pracuje z punktem zerowym uziemionym przez rezystor pierwotny w GPZ Sopot, system ochrony od porażeń uziemienie ochronne, grupa przyłączeniowa III, umowa kompleksowa nr ew z dn r., taryfa B21, układ pomiarowy istn. V20/5 A/A, 15/0,1 kv/kv, A1500, pośredni Arona, zasilanie 3YHAKXS1x240, l=1680m z GPZ Sopot, PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 7 z 16

8 Warunki robocze: I u =37,3 A, I p =49,7 A Warunki zwarciowe: Z Qk =1,08Ω, R Qk =0,1075Ω, X Qk =1,075Ω, R L =0,72Ω, X L =0,175Ω Z k =1,5Ω, R k =0,8275Ω, X kq =1,25Ω, I k =6,4kA, I th0,2 =6,7kA, I th1 =3kA, I b =6,4kA i p =11,2kA, κ=1,25, n=1, m=0,05, t k =0,2s Dobrano przekładniki prądowe: Żywiczne ARM3, U i =24kV, I n1 /I n21 /I n22 =50/5/5 A/A/A, S n21 /S n22 =7,5/7,5 VA/VA, kl. 21 /kl. 22 =0,5/1,0, FS5/FS5, I nc1 =5,0kA, i ns =12,5kA, rdzeń/uzwojenie 21 do zasilania liczników, rdzeń/uzwojenie 22 do zasilania analizatora sieci - T11 oraz T12 do zasilania urządzeń kompensacji mocy biernej. Dobrano przekładniki napięciowe: Żywiczne VRQ2n, lub równoważne, U i =24kV, U n 1 / U n21 / U n22 = 15: 3 / 0,1: 3 / 0,1: 3 kv / kv / kv, S n21 /S n22 =10/10 VA/VA, kl. 21 /kl. 22 =0,5/1,0, z rezystorem dociążającym 3x1500Ω o mocy 2,24VA połączonym w gwiazdę ZDU-2/1500/ORI-1/1 Enertel Kielce Dobrano licznik: A1500 pośredni w układzie gwiazdy 3x58/100V, 5/6A, kl.0,5 czterokwadrantowy z komunikacją RS485 Sprawdzenie przekładników prądowych: Obciążenie strony pierwotnej, warunek klasy: 0,2* I 1n < I u <1,2*I 1n 0,2*50=10A<I u =37,5A<1,2*5=60 warunek spełniony Obciążenie strony wtórnej, warunek klasy: 0,25* S n21 < S obl.21 <1*S 21 2* S obl. 21 = 2*0,01+ *5 + 0,05*5 = 6, 08VA mieści się w 54*2,5 0,25*7,5=1,875<6,08<1,00*7,5=7,5VA warunek spełniony 7,5 Współczynnik bezpieczeństwa rzeczywisty: FS rz21 = 5* = 6, 2 6,08 Warunki zwarciowe: I nc1 =5,0>I th1 =3kA, I ns =12,5>i p =11,2kA Sprawdzenie przekładników napięciowych: Obciążenie strony wtórnej warunek klasy: S obl.21 =2*1,2+2*0,12+0,1=2,74VA, 0,25*10=2,5 2,74 10VA warunek spełniony 13* 2,74 2 Przewody na spadek napięcia s obl = = 0,04mm 1, (16,7 0,225* 2,74) *54. 5 mm 2 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 8 z 16

9 Dobór rezystora dociążającego przy zasilaniu licznika z UPS-a: 58 2 R 1401, Ω 2,5 0,1 7 d dobrano rezystor o R d =1500Ω, P d =2,24VA, 2,24+0,1=2,34VA 2,5VA 3.2 Dobór kompensatorów mocy biernej pf i wh W AWFiS Gdańsk, stacja transformatorowa T AWF Gdańsk Oliwa, przewiduje się kompensację centralną. Na podstawie wyników pomiarów z dni obciążenie stacji w godz. 9:00 20:00 zmieniało się P= kW i w godz. 21:00 3:00 P= kW, odpowiednio tgϕ=0,76 0,52, THDi=0,05 0,10 z dominacją wh-3, mniej wh-5 i wh-7. Należy w bilansie uwzględnić dodatkowo udział projektowanego nowego obiektu Hala sportowa L.Blanika, tj. P=300kW, w sumie P=770kW, Qpf=770*0,76=585kvar, Dwh=770*0,1=77kvar. Należy skompensować Q=770*(0,76-0,4)=278kvar i D=770*(0,1-0,05)=39kvar. Uwzględniając wzrost mocy w okresie zimowym należy przyjąć moc filtru aktywnego QFA=39*2,6=102kvar QnFA=100kvar, Un=3x0,4kV oraz filtru pasywnego QFP=278*1,3=362kvar QnFP=400kvar, Un=3x0,4kV o regulacji ciągłej lub skokowej co 25kvar (16x25kvar=400kvar). FA+FP należy wyposażyć w główny łącznik i zabezpieczenie, np. rozłącznik bezpiecznikowy o Inb=1000A gg i podzielić na mniejsze sekcje np. FA+0,5FP+0,5FP. Filtry FA+FP należy skonfigurować w układ hybrydowy FH kompensujący moc wh (FA) i pf (FP) na podstawie pomiarów prądów i napięć w RGSN-15kV (5A, 100V~). FH przyłączony do RGSN-15kV przez transformator żywiczny sprzęgający TF 15/0,4kV, Dyn5 o mocy 630kVA. Należy przewidzieć w FH układy wyrównujące fazy i moduły prądów i napięć pomierzonych porównywanych w układzie kompensacji wh i pf oraz właściwy układ regulacyjno-sterujący pracę filtru FH. Ostateczny dobór filtru aktywnego FA i pasywnego FP należy przeprowadzić po dokonaniu pomiarów parametrów sieci elektrycznej wykonanych na wybudowaniu obiektu i podczas jego eksploatacji w reprezentatywnych warunkach. Transformator sprzęgający TF wyposażyć w zabezpieczenie termiczne z łączem RS485 do monitoringu temperatury uzwojeń. 4. UWAGI KOŃCOWE Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać certyfikat CE. Po wykonaniu prac montażowych należy wykonać dokumentację powykonawczą zawierającą protokoły ze stosownych oględzin, badań, pomiarów, rozruchów itp. poprawionego projektu itd. Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wg opracowania z sierpnia 2011r. i wymaganiami Użytkownika. Dokumentacja powykonawcza, oprócz projektu powykonawczego, powinna zawierać oświadczenie kierownika robót elektrycznych. o wykonaniu prac zgodnie z przepisami i wiedzą techniczną, protokóły badań i oględzin wykonanych instalacji oraz protokóły prób pomontażowych i rozruchów technologicznych. Doboru aparatów i przewodów pozostałej części instalacji odbiorczej dokonano na podstawie inżynierskich obliczeń. Przewody dobrano przy założeniu temperatury otoczenia +50 C wewnątrz rozdzielnicy, +30 C na zewnątrz i w pomieszczeniach +20 C dla kabli i przewodów układanych w ziemi. Sposób ułożenia przewodów wg IEC Prace budowlane prowadzić w sposób zapewniający ciągłość pracy. Dłuższe przerwy należy uzgadniać z Inwestorem. W trakcie robót wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania u Inwestora szczegółów oraz ewentualnych zmian powstałych podczas wykonywanych prac. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 9 z 16

10 Zobowiązuje się wykonawcę robót, do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, jak również do stosowania materiałów i urządzeń posiadających atest i nie emitujących substancji szkodliwych dla zdrowia. UWAGA! Nazwy własne produktów, producentów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zostały użyte w celu określenia parametrów technicznych poszczególnych elementów. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które zostały opisane w dokumentacji i posiadających wymagane certyfikaty. Zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i Projektanta. UWAGA: W przypadku zastosowania w hali L.Blanika systemu zdalnego wyłączenia stacji ST-3 na zasilaniu rozdzielnicy RGSN (T-16042) od zabezpieczenia termicznego transformatora lub/i od GWP w polu nr 13 RGSN należy zainstalować autonomiczne zabezpieczenie wyzwalające rozłącznik w polu 13, źródło zasilania pomocniczego 230V~ (UPS 2kVA) i kabel YKSY10x2,5 pomiędzy ST-3 a T LISTA KABLOWA Oznaczenie Długość Lp. Początek kabla Koniec kabla Typ kabla kabla kabla [m] CZĘŚĆ A: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji mocy biernej 1 T11 w RGSN p.6 TL w rozdzielni YKSYżo 7x2,5, 1kV 18 T ,4kV T T21 w RGSN p.7 TL w rozdzielni YKSYżo 5x1,5, 1kV 18 T ,4kV T T12 w RGSN p.9 FH w rozdzielni YKSYżo 7x2,5, 1kV 25 T ,4kV T T11 w RGSN p.6 FH w rozdzielni YKSYżo 7x2,5, 1kV 25 T ,4kV T T21 w RGSN p.7 FH w rozdzielni YKSYżo 5x1,5, 1kV 25 T ,4kV T RGSN p.8 Transformator YHAKXS 1x120/35, 20kV 3x25 T sprzęgający TF 7 Filtr hybrydowy FH Transformator YKY1x500, 1kV 4x6 sprzęgający TF 8 RGSN p.10 Transformator YHAKXS 1x120/35, 20kV 3x10 T T FT w RGnn p.3 Zabezpieczenie YKYżo 5x2,5, 1kV 30 9 T termiczne T (transf. TF) 10 FSW w RGnn p.3 Skrzynka YKYżo 5x2,5, 1kV 25 T wentylatora SW Skrzynka Zabezpieczenie YKSLY 7x1,5, 1kV wentylatora SW termiczne T (transf. TF) W40 Zabezpieczenie Rozdzielnica RW1 YKSLY 7x1,5, 1kV termiczne T (transf. TF) 13 FTL w RGnn p.1 TL w rozdzielni YKYżo 3x1,5, 1kV 13 T ,4kV T WC2 MPS w RGnn p.1 rozdzielnica LAN-T11 4x2x0,75 70 T RW WC4 TL w rozdzielni rozdzielnica LAN-T11 4x2x0, ,4kV T RW WC5 rozdzielnica RW1 szafa automatyki LAN-T11 4x2x0,75 95 SS PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 10 z 16

11 WC6 MPS w RGnn p.1 ST-1 WC11 MPS w RGSN p.5 T WC12 Zabezpieczenie termiczne T (transf. TF) rozdzielnica SS1 rozdzielnica RW1.1 rozdzielnica RW1.1 LAN-T11 4x2x0,75 LAN-T11 4x2x0,75 LAN-T11 4x2x0, UWAGA: Przed przystąpieniem do budowy wykonawca zobowiązany jest dokonać weryfikacji listy kablowej. 6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Oznaczenie Opis Kod Ilość Producent CZĘŚĆ A: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji mocy biernej. Zestawienie dla T RGSN-15kV Rozdzielnica Główna SN-15kV wg rys. Ez-3 1 kpl. Schneider Electric 2 T Zabezpieczenie termiczne z łączem RS485 Zabezpieczenie termiczne typu T 3 TF Transformator żywiczny, Dyn5 630kVA15/0,4kV, u k =6% 4 PT100 Czujnik temp. PT100 z kablem fabrycznym dł. 10m 5 Przekładnik prądowy nn na 600/5A kl.1, FS5, szynę 80x10 15VA 6 FMPS Wyłącznik nadprądowy, 15kA C2A 3P 7 MPS Miernik parametrów sieci z kom. Modbus RTU 8 FTL Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym, 15kA 9 FH Filtr hybrydowy wg opisu, kvar PM850 C10A 2P 30mA typ AC Parametry wg opisu technicznego 1 szt. Schneider Electric 1 szt. 1 kpl. 3 szt. 1 szt. Schneider Electric 1 szt. Schneider Electric 1 szt. Schneider Electric 1 kpl. Inter-Consulting Warszawa 10 W, SW Wentylator i skrzynka Parametry wg opisu 1 kpl. Gradus Gdańsk zasilająco-sterująca technicznego 11 Rozłącznik bezpiecznikowy rozm.00 gg160a 1 kpl. Schneider Electric 12 Rozłącznik bezpiecznikowy rozm.1 gg250a 1 kpl. Schneider Electric 13 FSW, FT Rozłącznik bezpiecznikowy rozm.00 gg16a 2 kpl. Schneider Electric 14 FP Ogranicznik przepięć DV TNC 255V~ B+C 1 szt. Dehn 15 Przekładnik prądowy nn 300/5A kl.1, FS5, 5VA 1 szt. 16 Przekładnik prądowy nn na 600/5A kl.1, FS5, 3 szt. szynę 80x10 15VA 17 Amperomierz tablicowy E /600A kl.1 1 szt. 18 TL Tablica licznikowa wg rys. Ez- 1 kpl. 5 i Ez-6 19 Rurka elektroinstalacyjna RVS28 60 m PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 11 z 16

12 20 Rurka elektroinstalacyjna RVS22 60 m 21 Korytko elektroinstalacyjne ze K100x m stali ocynkowanej 22 Konstrukcja stalowa wsporcza wg rys. Ez-1 1 kpl. CZĘŚĆ A: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji mocy biernej. Zestawienie dla ST-1 23 Rozłącznik bezpiecznikowy rozm.00 gg160a 2 kpl. Schneider Electric 24 FP Ogranicznik przepięć DV TNC 255V~ B+C 1 szt. Dehn 25 FMPS Wyłącznik nadprądowy, 15kA C2A 3P 1 szt. Schneider Electric 26 MPS Miernik parametrów sieci z kom. Modbus RTU PM850 1 szt. Schneider Electric 3 szt. 27 Przekładnik prądowy nn na 600/5A kl.1, FS5, szynę 80x10 15VA 28 Przekładnik prądowy nn 300/5A kl.1, FS5, 5VA 2 szt. 29 Rozłącznik bezpiecznikowy rozm.1 gg250a 2 kpl. Schneider Electric 30 Amperomierz tablicowy E /600A kl.1 2 szt. CZĘŚĆ A: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji mocy biernej. Zestawienie dla ST-2 31 Rozłącznik bezpiecznikowy rozm.00 gg125a 1 kpl. Schneider Electric 32 FP Ogranicznik przepięć DV TNC 255V~ B+C 1 szt. Dehn 33 FMPS Wyłącznik nadprądowy, 15kA C2A 3P 1 szt. Schneider Electric 34 MPS Miernik parametrów sieci z kom. Modbus RTU PM Modem GPRS z anteną MT FFA Wyłącznik nadprądowy, 15kA C4A 3P 37 Przekładnik prądowy nn na 600/5A kl.1, FS5, szynę 80x10 15VA 38 GW1.F1 Wyłącznik nadprądowy z C60N C125A 4P modułem różnicowoprądowym, 0,3-3A typ AC, VIGI, 15kA b/s/o 39 GW2.F1 Wyłącznik nadprądowy z C60N C63A 4P modułem różnicowoprądowym, 0,3-3A typ AC, VIGI, 15kA b/s/o 1 szt. Schneider Electric 1 kpl. Inventia 1 szt. Schneider Electric 3 szt. 1 szt. Schneider Electric 1 szt. Schneider Electric 40 GW1 Gniazdo tablicowe 400V~,3x125A,N,PE 1 szt. 41 GW2 Gniazdo tablicowe 400V~,3x63A,N,PE 1 szt. CZĘŚĆ D: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie rozdzielnicy RW1 węzła cieplnego, doposażenia systemu AKPiA i przekazu danych pomiarowych 42 Rozbudowa Rozdzielnica węzła cieplnego 1 kpl. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 12 z 16

13 rozdzielnicy W1 rozbudowa wg rys. RW1 Ez RW1.1 Rozdzielnica urządzeń komunikacyjnych wg rys. Ez-24, Ez-25 1 kpl. UWAGA: Przed przystąpieniem do budowy wykonawca zobowiązany jest dokonać weryfikacji zestawienia materiałowego. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 13 z 16

14 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Budowa: Prace budowlane branży elektrycznej i AKPiA związanych z: - AWFiS CDO w Gdańsku: układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej w stacji transformatorowej T-16042, kompensacja mocy biernej w stacjach transformatorowych T-16042, ST-1, ST-2 z przystosowaniem rozdzielnic RGSN i RGnn. Rozdzielnica węzła cieplnego RW1 i doposażenia systemu AKPiA sprowadzenie i wprowadzenie do systemu SCADA pomiarów ciepła, energii elektrycznej i parametrów sieci elektroenergetycznej Inwestor: AWFiS Gdańsk, ul. K.Górskiego 1, Gdańsk Wykonawca: MBM Antoni Majewski, ul. Majkowskiego 6/8, Gdańsk Podpis i data sporządzenia informacji bioz :... Gdańsk, r. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 14 z 16

15 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. Opracowanie obejmuje następujące elementy: - Demontaż obecnie eksploatowanych rozdzielnic, tablic, aparatów, linii kablowych itp. - Zmiany w układach istniejących, - Budowę i montaż nowych rozdzielnic, - Budowę tras kablowych, - Montaż instalacji nowoprojektowanych, - Montaż urządzeń pomiarowych i urządzeń sterowania, - Wpięcie nowoprojektowanych rozdzielnic do istniejącej instalacji, - Próby pomontażowe, - Rozruch obiektu. Przewidziano następująca kolejność prac budowlanych: Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przedmiotowa inwestycja ma charakter powtarzalny i polega na budowie tras kablowych rozdzielnic oraz prac związanych z uruchomieniem obiektu. W przedmiotowej inwestycji nie występuje lub ma ograniczony zakres: - Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków, - Emisja zanieczyszczeń gazowych i płynnych, - Wytwarzanie odpadów stałych, - Emisja hałasu oraz promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego. Wpływ na istniejącą glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne Przewidziane w niniejszej inwestycji urządzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że dana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. W trakcie realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: - Upadek z wysokości przy pracach na budynkach (wysokość ponad 4m), - Przygniecenie podczas robót budowlanych prowadzonych przy montażu rozdzielnic, układaniu tras kablowych, - Porażenie prądem w przypadku awarii lub uszkodzenia istniejących przewodów elektrycznych lub/i wykonywania prac bez wyłączania napięcia na istn. czynnych obiektach (stacjach, rozdzielnicach itp), - Urazy związane z niewłaściwym użytkowaniem urządzeń mechanicznych na placu budowy (wiertarek, spawarek, środków transportu itp.). PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 15 z 16

16 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Do wykonania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów regulowanych przepisami BHP, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy powinien poinformować pracowników o wszystkich możliwych zagrożeniach wynikających z lokalizacji i charakteru prac w formie ustnego omówienia tych zagrożeń oraz w formie pisemnych instrukcji. Szkolenia te będą przeprowadzane z podziałem na poszczególne stanowiska bez względu na fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Prace na wysokościach należy wykonywać przy pomocy samojezdnego podnośnika z koszem lub i przy wykorzystaniu odpowiedniego osprzętu ochrony osobistej (szelki itp.). Dla zapewnienia właściwej komunikacji i współpracy należy przewidzieć aparaty łączności bezprzewodowej. Ze względu na specyfikę projektowanego obiektu wszelkie prace montażowe a zwłaszcza związane z rozruchem obiektu należy przeprowadzić pod nadzorem co najmniej jednego pracownika na polecenie pisemne i w stanie beznapięciowym. Podczas uruchomienia obiektu należy zwrócić szczególną uwagę na obwody istniejące i średniego napięcia, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 16 z 16

17 Gdańsk, styczeń 2012 OŚWIADCZENIE ZGODNIE Z ARTYKULEM 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 07 LIPCA 1994 r. PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz.U. nr 156 poz z 2006 r. z późniejszymi zmianami), OŚWIADCZAM, ŻE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY w zakresie: cz.a cz.d AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie wymiany rozdzielnicy RGSN-15kV, pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji mocy biernej w stacji T-1604 AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie rozdzielnicy RW1 węzła cieplnego, doposażenia systemu AKPiA i przekazu danych pomiarowych W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ i AKPiA ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.... Marcin Hanioszyn

18 Gdańsk, styczeń 2012 OŚWIADCZENIE ZGODNIE Z ARTYKULEM 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 07 LIPCA 1994 r. PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz.U. nr 156 poz z 2006 r. z późniejszymi zmianami), OŚWIADCZAM, ŻE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY w zakresie: cz.a cz.d AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie wymiany rozdzielnicy RGSN-15kV, pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji mocy biernej w stacji T-1604 AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie rozdzielnicy RW1 węzła cieplnego, doposażenia systemu AKPiA i przekazu danych pomiarowych W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ i AKPiA ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.... Antoni Majewski

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Ez-22 Rozdzielnica RW1.Schemat połączeń. ROZBUDOWA Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Projektant: Marcin Hanioszyn POM/0197/PWOE/10 Sprawdzający: Antoni Majewski upr.bud. 250/Gd/80 Nazwa projektu: Rozdzielnica RW1.Schemat połączeń. Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Wydrukowano: :26 Ostatnio zmieniony: :46 Nazwa pliku: RW1v11 Nr projektu: Strona 0

49 Spis treści Moduł we/wy 2 Zestawienie elementów 3 Zestawienie listew zaciskowych 4 Zestawienie kabli 5 Nazwa projektu: Rozdzielnica RW1.Schemat połączeń. Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Wydrukowano: :26 Ostatnio zmieniony: :07

50 PCschematic ELautomation Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Nazwa projektu: Rozdzielnica RW1.Schemat połączeń. Nazwa strony: Moduł we/wy Ostatnia rewizja: Projektant: Marcin Hanioszyn POM/0197/PWOE/10 Projektant: Wydrukowano: Ostatnio zmieniony: Nr projektu: Sprawdził: A.Majewski Ozn. strony: Strona 2 z 5

51 PCschematic ELautomation Zestawienie elementów 40X..W40 Nazwa pliku: RW1v11 Lp. Nazwa Strona/Ścieżka Typ Producent 1 40X 2/10 2,5 Wago 2-40X 2/10 2,5 Wago 3 F14 2/9 500mA Wago 4 W40 2/9 YKSLY 7x1,5mm2 Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Nazwa projektu: Numer projektu: Rewizja proj.: Nazwa strony: Zestawienie elementów Rewizja strony: Ost. zmieniony: Strona 3 z 5 Ostatnio wydrukowany: Stron: 6

52

53 Zestawienie kabli W40: Plik: RW1v11 Lp Identyfikator Z KABEL Strona/ścieżka Identyfikator Strona/ścieżka Identyfikator Strona/ścieżka Do W40: 2/11 40X:4 2/11 W40: 2/11 40X:5 2/11 W40: 2/10 40X:1 2/10 W40: 2/10 40X:2 2/10 Nazwa: Rozdzielnica RW1.Schemat połączeń. Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Wydrukowano: :26 Ostatnio zmieniony: :25 Nr projektu: Sprawdził: Strona 5 z 5

54

55 PROJEKT ZAMIENNY Ez-24 Rozdzielnica RW1.1.Schemat połączeń. Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Projektant: Marcin Hanioszyn upr. bud. POM/0197/PWOE/10 Sprawdzający: Antoni Majewski upr.bud. 250/Gd/80 Nazwa projektu: Rozdzielnica RW1.1.Schemat połączeń. Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Wydrukowano: :28 Ostatnio zmieniony: :46 Nazwa pliku: RW1-1 v2 Nr projektu: Strona 0

56 Spis treści Schemat połączeń 2 Schemat połączeń 3 Zestawienie elementów 4 Zestawienie listew zaciskowych 5 Zestawienie kabli 6 Nazwa projektu: Rozdzielnica RW1.1.Schemat połączeń. Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Wydrukowano: :28 Ostatnio zmieniony: :32

57 PCschematic ELautomation Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Nazwa projektu: Rozdzielnica RW1.1.Schemat połączeń. Nazwa strony: Schemat połączeń Ostatnia rewizja: Projektant: Marcin Hanioszyn upr. bud. POM/0197/PWOE/10 Nr projektu: Projektant: Sprawdził: Antoni Majewski upr.bud. 250/Gd/80 Wydrukowano: Ozn. strony: Ostatnio zmieniony: Strona 2 z 6

58 PCschematic ELautomation Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Nazwa projektu: Rozdzielnica RW1.1.Schemat połączeń. Nazwa strony: Schemat połączeń Ostatnia rewizja: Projektant: Marcin Hanioszyn upr. bud. POM/0197/PWOE/10 Nr projektu: Projektant: Sprawdził: Antoni Majewski upr.bud. 250/Gd/80 Wydrukowano: Ozn. strony: Ostatnio zmieniony: Strona 3 z 6

59 PCschematic ELautomation Zestawienie elementów F1..X2 Nazwa pliku: RW1-1 v2 Lp. Nazwa Strona/Ścieżka Typ Producent 1 F1 2/9 500mA Wago 2 F2 2/10 500mA Wago 3 GK1 2/4 230V/10A PCE 4 GK2 2/7 230V/10A PCE 5 GK4 3/4 230V/10A PCE 6 GK5 3/8 230V/10A PCE 7 K1 2/5 ICS-100 Planet 8 K2 2/8 ICS-100 Planet 9 K3 2/13 HD67030 ADF Web 10 K4 3/5 ICS-100 Planet 11 K5 3/8 ICS-100 Planet 12 Q1 2/2 IS-16/1 Moeller 13 SW1 2/16 JetNet 3008 Korenix 14 W13 2/9 YDY 3x1,5mm2 15 W21 2/2 YDY 3x1,5mm2 16 WC1 2/4 LAN-T11 4x2x0,75 17 WC2 2/7 LAN-T11 4x2x0,75 18 WC3 2/12 LAN-T11 4x2x0,75 19 WC4 2/15 LAN-T11 4x2x0,75 20 WC5 2/18 LAN-T11 4x2x0,75 21 WC11 3/4 LAN-T11 4x2x0,75 22 WC12 3/7 LAN-T11 4x2x0,75 23 X1 2/2 2,5 Wago 24 X2 2/9 2,5 Wago Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Nazwa projektu: Numer projektu: Rewizja proj.: Nazwa strony: Zestawienie elementów Rewizja strony: Ost. zmieniony: Strona 4 z 6 Ostatnio wydrukowany: Stron: 7

60

61 Zestawienie kabli W13:..WC12: Plik: RW1-1 v2 Lp. Identyfikator Z KABEL Strona/ścieżka Identyfikator Strona/ścieżka Identyfikator Strona/ścieżka Do X2:3 2/10 W13: 2/10 RW1:+24VDC 2/10 X2:2 2/10 W13: 2/10 RW1:-24VDC 2/10 X2:1 2/9 W13: 2/9 RW1:+24VDC 2/9 RW1:L 2/2 W21:L1 2/2 X1:1 2/2 RW1:N 2/2 W21:N 2/2 X1:2 2/2 RW1:PE 2/3 W21:PE 2/3 PE: 2/3 K1:MODBUS RTU RS 2/5 WC1: 2/5 RW1:Modbus 2/5 RTU K2:MODBUS RTU RS 2/7 WC2: 2/7 RGNN:Modbus 2/7 RTU K3:M-Bus 2/13 WC3: 2/13 FIQR1:M-Bus 2/13 SW1:5 2/16 WC4: 2/15 TL:Ethernet 2/15 SW1:1 2/17 WC5: 2/19 SS1:Ethernet 2/ K4:MODBUS RTU RS 3/5 WC11: 3/5 RGSN:Modbus RTU K5:MODBUS RTU RS 3/8 WC12: 3/8 T:Modbus RTU 3/5 3/8 Nazwa: Rozdzielnica RW1.1.Schemat połączeń. Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Wydrukowano: :28 Ostatnio zmieniony: :27 Nr projektu: Sprawdził: Strona 6 z 6

62

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY UKŁADU POMIAROWEGO ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ POTRZEB WŁASNYCH GENERATORÓW

PROJEKT WYKONAWCZY UKŁADU POMIAROWEGO ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ POTRZEB WŁASNYCH GENERATORÓW PPJT TOPOLSKI 16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604508256 PROJEKT WYKONAWCZY UKŁADU POMIAROWEGO ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ POTRZEB WŁASNYCH GENERATORÓW w STACJI PZO 02-X89 - OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Projektowane zmiany 3. Zestawienie materiałów 4. Rysunki rys.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

GMINA SIERAKOWICE ul. Lęborska 30, Sierakowice

GMINA SIERAKOWICE ul. Lęborska 30, Sierakowice Zleceniodawca : GMINA SIERAKOWICE ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice Biuro Projektów :. temat opracowania: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIERAKOWICACH Nr Archiwalny EKO 184.8A PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS TOMÓW: TOM I - PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ TOM I - PRZYŁĄCZ CIEPLNY C.O. TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS ZAWARTOŚCI TOMU III INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN. ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel./fax PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN. ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel./fax PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN ul. Królowej Korony Polskiej 25 70-485 Szczecin tel./fax 455-38-54 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OBIEKT DODATKOWE PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE BUDYNKU STAREJ CHEMII WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej Strona 1 Projekt techniczny Instalacji elektrycznej obiekt: zasilenia lokali mieszkalnych i oświetlenie klatki schodowej adres: 19-400 Olecko ul. Mazurska 8 Inwestor: Urząd Miasta w Olecku 19-400 Olecko

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych egz.5 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w rozbudowanej istniejącej sali gimnastycznej ze stołówką o budynek kotłowni wraz z przyłączem cieplnym w Zespole Szkół nr 4 ELEKTRYCZNA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ nr Nr EZA2o6-901-150/2016 stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 3 kontenerowych stacji transformatorowych

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i PROJEKT BUDOWLANY. Sala sportowa MRKS "Gdańsk" elektryczna.

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i PROJEKT BUDOWLANY. Sala sportowa MRKS Gdańsk elektryczna. REGON 191003958 BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i "E N E P R O" 80-365 Gdańsk ul. Czarny Dwór 4A p. 68 tel. 502 024 753 NIP 584-106-40-99 e-mail: enepro@softel.gda.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w kotłowni w Budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

EL projekt DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY DOM UPHAGENA IZBA KUCHARKI GDAŃSK UL.DŁUGA 12. Grudzień 2012 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

EL projekt DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY DOM UPHAGENA IZBA KUCHARKI GDAŃSK UL.DŁUGA 12. Grudzień 2012 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE EL projekt PROJ.NR : 255 W / GZ INWESTOR : Muzeum Historyczne Miasta Gdańska Gdańsk ul. Długa 46/47 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY DOM UPHAGENA IZBA KUCHARKI GDAŃSK UL.DŁUGA 12 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

B - Instalacje elektryczne

B - Instalacje elektryczne B - Instalacje elektryczne I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2 STADIUM PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NAZWA PROJEKTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE INWESTOR TEMAT PROJEKTANT: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu 12-200 Pisz ul. Zagłoby 2 Koncepcja wymiany opraw

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA.

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA. PROJEKT BDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA. Inwestor: rząd Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 32-600 Oświęcim Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ PRAWNA... 2 1.1 UPRAWNIENIA + IZBA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 1.2 OŚWIADCZENIE INWESTORA... 2 2. OPIS TECHNICZNY... 3 2.1 TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN. ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel./fax PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN. ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel./fax PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN ul. Królowej Korony Polskiej 25 70-485 Szczecin tel./fax 455-38-54 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OBIEKT DODATKOWE PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE BUDYNKU STAREJ CHEMII WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA INWESTOR TEMAT ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO Jan Madej 25-370 Kielce ul. śeromskiego 38/22 UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH Ul. śeromskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO DLA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO DLA BATEX-INSTALPROJEKT ul. Siennicka 50 04-393 Warszawa Tel/fax. 22-810 95 59 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO DLA INSTALACJI CHŁODU I NAWILŻANIA Obiekt: BUDYNEK ARCHIWUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA ODCIĄGU OPARÓW TECHNOLOGICZNYCH Z WANIEN GALWANICZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA ODCIĄGU OPARÓW TECHNOLOGICZNYCH Z WANIEN GALWANICZNYCH BIPROJEKT Sp. z o.o. Ul. Pabianicka 26/5, 04-219 Warszawa, tel. (22) 378-12-89 e-mail: biuro@biprojekt.com.pl, www.biprojekt.com.pl ETAP OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA INSTALACJA ODCIĄGU

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA S O P O T 81-862 ul. M A Z O W I E C K A 30 C / 6 tel. kom. 501 070-160 e-mail: termon@chello.com PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL. SEJNENSKIEJ 86 W SUWAŁKACH.

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL. SEJNENSKIEJ 86 W SUWAŁKACH. USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY INWESTORSKIE I AUTORSKIE STEFAN BOLEWSKI 16-400 SUWAŁKI, UL. KORCZAKA 1A/26 NIP: 844-102-61-39 tel. 509-043-701 fax. (087) 5650000 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE 66 200 ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1

NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE 66 200 ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1 NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE INŻ.KONSTANTY ROMPALSKI 66 200 ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1 P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

EL-EN Projekt PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ ETAP II INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ

EL-EN Projekt PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ ETAP II INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ EL-EN Projekt EL-EN Projekt Waldemar Kaleta ul. Śliwkowa 2a, 81-198 Pierwoszyno, Polska tel +48/513590452 biuro@el-en-projekt.pl nip 958-009-48-72 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG

Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG 1 BIURO PROJEKTÓW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA : ELEKTRYCZNA OBIEKT : SIEĆ KOMPUTEROWA, INSTALACJA TELEFONICZNA I INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE Jacek Jarmuła Tarnów ul. Solskiego 12 tel PROJEKT BUDOWLANY

USŁUGI PROJEKTOWE Jacek Jarmuła Tarnów ul. Solskiego 12 tel PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY Temat: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. budynku Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie przy ul. Traugutta 1. Adres: Tarnów dz. nr

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II BUD-EL Sp. z o.o., biuro@bud-el.pl, www.bud-el.pl Niniejsze opracowanie przeznaczone jest wyłącznie do użytku Inwestora. Zastosowane rozwiązania techniczne oraz autorskie prawa majątkowe dotyczące opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN ul. Królowej Korony Polskiej 25 70-486 Szczecin, tel./fax: 91 4553854 biuro@elektroplan.szczecin.pl PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W GIMNAZJUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZ. UL. JAŁOWCOWA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W GIMNAZJUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZ. UL. JAŁOWCOWA Inwestor: Gmina Miasto Tomaszów Maz ul. POW 10/16 97-200 Tomaszów Maz. PROJEKT TECHNICZNY pt. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W GIMNAZJUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZ. UL. JAŁOWCOWA 8 Autor projektu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY ROZBUDOWY I NADBUDOWY ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY STACJA TRANSFORMATOROWA

PROJEKT PRZEBUDOWY ROZBUDOWY I NADBUDOWY ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY STACJA TRANSFORMATOROWA I ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKT PRZEBUDOWY ROZBUDOWY I NADBUDOWY ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY STACJA TRANSFORMATOROWA SPIS TREŚCI Zawartość opracowania Spis treści I Część

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

EGZ. 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY (PBW) ELEKTRYCZNA. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej

EGZ. 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY (PBW) ELEKTRYCZNA. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej PSBUD mgr inż. Piotr Świrzyński Biuro: ul. Chełmińska 115/20, 86-300 Grudziądz, ul. Jana III Sobieskiego 8/59 86-300 Grudziądz tel. kom. 607-820-777, tel./fax. (56) 643-85-60 NIP: 876-205-65-23 REGON:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT : BUDYNEK GŁÓWNY ODDZIAŁU LECZNICZO- REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAWORZE, UL. WAPIENICKA 142 TEMAT : MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI VI. RYSUNKI TECHNICZNE.

SPIS TREŚCI VI. RYSUNKI TECHNICZNE. SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWĄ OPRACOWANIA DOKUMENTACJI JEST:... 3 1.1 Zlecenie inwestora... 3 2. ZAKRES PROJEKTU... 3 3. LOKALIZACJA I CHARAKTER OBIEKTU... 3 II OMÓWIENIE OPRACOWANIA STAN

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr. E-1 - Plan instalacji elektrycznych - ETAP II rys. nr. E-2 - Schemat

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ SN Z DROGĄ SERWISOWĄ DS-2

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ SN Z DROGĄ SERWISOWĄ DS-2 EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk SSF Ingenieure AG Domagkstraße 1a 80807 München PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Żary ul. Osadników Wojskowych 40 Poczta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY R EMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻUKACH GMINA KLESZCZELE

PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY R EMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻUKACH GMINA KLESZCZELE Nazwa opracowania: PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY O b i e k t: R EMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻUKACH GMINA KLESZCZELE A d r e s : 17-220 KLESZCZELE, ŻUKI NR DZIAŁKI 418 Inwestor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCJA : ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO ŁĄCZNIKA PODZIEMNEGO ORAZ BUDOWA NOWEGO ŁĄCZNIKA W SZPITALU POWIATOWYM W PUCKU LOKALIZACJA: ul. 1 maja

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu 075-10/ 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr 12/ 34 BranŜa: elektryczna Inwestor: Gmina- Miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT BUDOWLANY Branża Nazwa inwestycji ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SZYB WINDY, PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SOCJALNO-SANITARNYCH PROJEKT ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

działki nr 193/3, obręb Drzonków 40/91/Zg inst-inż. - PROJEKT WYKONAWCZY DATA Grudzień 2012 FAZA ZAMAWIAJĄCY ADRES INW. NAZWA ZADANIA BRANŻA DZIAŁKI

działki nr 193/3, obręb Drzonków 40/91/Zg inst-inż. - PROJEKT WYKONAWCZY DATA Grudzień 2012 FAZA ZAMAWIAJĄCY ADRES INW. NAZWA ZADANIA BRANŻA DZIAŁKI .. FAZA PROJEKT WYKONAWCZY DATA Grudzień 2012 EGZ. NR ZAMAWIAJĄCY ADRES INW. NAZWA ZADANIA BRANŻA WOSiR Drzonków, ul. Olimpijska 20, 66-004 Racula Drzonków, gm. Zielona Góra Przebudowa układu pomiarowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W TYCHACH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W TYCHACH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE INNY WYMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Jarosław Stelmaszyk ul. Wojewódzka 50/8A 40-026 Katowice Temat : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNIA WÓD DRENAŻOWYCH WRAZ Z ZASILANIEM ELEKTROENERGETYCZNYM

PROJEKT BUDOWLANY ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNIA WÓD DRENAŻOWYCH WRAZ Z ZASILANIEM ELEKTROENERGETYCZNYM ELPRO Arkadiusz Adamów ul. Pogodna 6a 57-200 Tel. 660 467 189 elpro_57200@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY TYTUŁ: ZASLANE ELEKTROENERGETYCZNE OBEKT: PRZEPOMPOWNA WÓD DRENAŻOWYCH WRAZ Z ZASLANEM ELEKTROENERGETYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W PRZEDSZKOLU NR 19 W TOMASZOWIE MAZ. UL. STRZELECKA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W PRZEDSZKOLU NR 19 W TOMASZOWIE MAZ. UL. STRZELECKA Inwestor: Gmina Miasto Tomaszów Maz ul. POW 10/16 97-200 Tomaszów Maz. PROJEKT TECHNICZNY pt. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W PRZEDSZKOLU NR 19 W TOMASZOWIE MAZ. UL. STRZELECKA 14 Autor projektu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15 squaretec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg sp. j. ul. Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz tel. +48 52 585 22 21, fax +48 52 552 49 96, http://www.squaretec.pl PROJEKT WYKONAWCZY NUMER OPRACOWANIA: 2010/03/MCH/15

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych ADRES Bielsko Biała ul.

Bardziej szczegółowo

PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m.

PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m. 2 PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m. Stary Sącz ZAMAWIAJĄCY: Internat Międzyszkolny ul. I. Daszyńskiego 19 33-340

Bardziej szczegółowo

Budynek użyteczności publicznej (świetlica)

Budynek użyteczności publicznej (świetlica) PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - 1 - Temat: Obiekt: Adres: Instalacje elektryczne Budynek użyteczności publicznej (świetlica) 82-340 Tolkmicko Pagórki Inwestor : Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Zespół Szkół Nr 10 w Gdyni. ADRES: ul. Leopolda Staffa Gdynia. mgr inż. Waldemar Wesołowski upr. nr 75/Gd/2002

PROJEKT. Zespół Szkół Nr 10 w Gdyni. ADRES: ul. Leopolda Staffa Gdynia. mgr inż. Waldemar Wesołowski upr. nr 75/Gd/2002 NR ARCHIWALNY 011-15-ZIE/01-PW-ele PROJEKT TEMAT: Remont pomieszczeń sanitarnych i przebudowa części pomieszczeń w segmentach A, B i C Zespołu Szkół Nr 10 w Gdyni przy ul. Leopolda Staffa 10. Projekt instalacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany. Branża Elektryczna. Temat: Adres inwestycji: ul. Piłsudskiego 29 23-465 Turobin. Inwestor:

Projekt Budowlany. Branża Elektryczna. Temat: Adres inwestycji: ul. Piłsudskiego 29 23-465 Turobin. Inwestor: Projekt Budowlany Branża Elektryczna Temat: Projekt instalacji ogrzewania elektrycznego budynku remizy OSP w m. Turobin Adres inwestycji: ul. Piłsudskiego 29 23-465 Turobin Inwestor: Gmina Turobin Ul.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woźnikach Modernizacja stacji transformatorowej słupowej. Oczyszczalnia ścieków w Woźnikach 701/238.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woźnikach Modernizacja stacji transformatorowej słupowej. Oczyszczalnia ścieków w Woźnikach 701/238. NR ARCHIWALNY: DATA: WRZESIEŃ 2012r. JEDNOSTKA PROJEKTOWA ECOONE Sp. z o.o. ul. Brzoskwiniowa 71, 43-100 Tychy NAZWA INWESTYCJI FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woźnikach

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Adres firmy: ul. 700 LECIA 11B/16, 72-200 Nowogard, tel. kom. +48 604-606-960; +48 606-910-231; WYKONUJE USŁUGI W ZAKRESIE: prac projektowych sieci energetycznych WN/SN/nN oraz oświetlenia ulicznego, prac

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany Elektryczna

Projekt budowlany Elektryczna Nazwa zadania: Dobudowa platformy przyściennej do budynku przedszkola Nazwa obiektu: Budynek przedszkola Adres obiektu: 64-100 Leszno, Armii Krajowej 11 (nr ewid. dz. 25/2) Inwestor: Urząd Miasta Leszno

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo