PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY"

Transkrypt

1 Rodzaj opracowania: Część opracowania/ branża budowlana: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY Wewnętrzne instalacje elektroenergetyczne i AKPIA Inwestycja/ Obiekt: Część A Część D AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie wymiany rozdzielnicy RGSN-15kV, pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji centralnej w stacji T AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie rozdzielnic RW1, RW1.1, doposażenia systemu AKPiA i przekazu danych pomiarowych Inwestor: AWFiS Gdańsk, ul. K.Górskiego 1, Gdańsk Biuro Projektowe: MBM Antoni Majewski ul. Majkowskiego 6/8, Gdańsk Części opracowania: ELEKTRYCZNA Imię i Nazwisko: Nr upr. / Nr ewid. Projektował: Marcin Hanioszyn Nr upr. POM/0197/PWOE/10 / Nr ewid. POM/IE/0042/11 Sprawdził: Podpis Antoni Majewski Nr upr. 250/Gd/80 / Nr ewid. POM/IE/2931/01 STYCZEŃ 2012 r.

2 FAZA: Projekt Budowlano-Wykonawczy ZAMIENNY BRANŻA: Elektryczna i AKPiA OPRACOWANIE: Część A Wewnętrzne instalacje elektroenergetyczne i AKPIA w AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie wymiany rozdzielnicy RGSN-15kV, pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji centralnej w stacji T Część D Wewnętrzne instalacje elektroenergetyczne i AKPIA w AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie rozdzielnic RW1, RW1.1, doposażenia systemu AKPiA i przekazu danych pomiarowych INWESTOR: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ul. Kazimierza Górskiego 1, Gdańsk OŚWIADCZENIE na podstawie art. 29 ust. 1-3 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) oświadczam że użycie w niniejszej dokumentacji nazw własnych produktów, producentów, znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia uzasadnione jest specyfiką zamówienia. Przywołane produkty, producenci, znaki towarowe i patenty należy traktować jako przykładowe i w celu zachowania uczciwej konkurencji należy stosować produkty równoważne (o parametrach technicznych i użytkowych, właściwościach charakterystycznych i właściwościach estetycznych, standardach określonych dla materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia nie gorszych niż przywoływane). UWAGA: Wszystkie materiały, urządzenia, elementy wyposażenia przedstawione w przedmiotowej dokumentacji projektowej i opisane przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy traktować jako rozwiązaniu przykładowe o modelowych: parametrach technicznych i użytkowych, właściwościach charakterystycznych i właściwościach estetycznych, standardach określonych dla materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów, właściwości i standardów nie gorszych niż określonych w tej dokumentacji. Zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i Projektanta. W takiej sytuacji Inwestor wymaga zleżenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały, urządzenia, elementy wyposażenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Inwestora decyzji o przyjęciu materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu z powodu nierównoważności zaproponowanych rozwiązań. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom, urządzeniom, elementom wyposażenia w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót. Gdańsk, dnia Funkcja Imię i Nazwisko Nr uprawnień budowlanych Podpis Projektant Marcin Hanioszyn POM/0197/PWE/10 Sprawdzający Antoni Majewski 250/Gd/80 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 2 z 16

3 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP INWESTOR WYKONAWCA PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY Tablica Licznikowa TL Przekaz danych pomiarowych AKPiA Uwagi ogólne OBLICZENIA TECHNICZNE Dobór wyposażenia układu pomiarowego rozliczeniowego stacji transformatorowej T AWF Gdańsk w Gdańsku Dobór kompensatorów mocy biernej pf i wh UWAGI KOŃCOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 3 z 16

4 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 1. Oświadczenie projektanta o kompletności dokumentacji 2. Oświadczenie sprawdzającego o kompletności dokumentacji 3. Kopia uprawnień projektowych 4. Zaświadczenie o przynależności do Izby Budownictwa 5. Warunki przyłączenia nr 11/P1/12515 z dnia i umowa przyłączeniowa AWFiS w Gdańsku 6. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z sierpnia 2011 znak pisma 3MMD /KS z dnia Potwierdzenie zgłoszenia budowy w UM Gdańsk z dnia r. 8. Uzgodnienie dokumentacji projektowej ze stycznia 2012 znak pisma 3MMD /GG z dnia SPIS RYSUNKÓW: CZĘŚĆ A: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie wymiany rozdzielnicy RGSN-15kV, pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji mocy biernej Ez-1 Ez-2 Ez-3 Ez-4 E-4.1 Ez-5 Ez-6 Ez-7 Ez-8 Ez-9 Stacja transformatorowa T Plan instalacji elektrycznej. Stacja transformatorowa T i budynek AWFiS. Plan instalacji transmisji danych. Stacja transformatorowa T Rozdzielnica RGSN. Stacja transformatorowa T Schemat strukturalny rozdzielnicy RGnn pole 1 i 3. Filtr hybrydowy kompensacji mocy pf i wh. Stacja transformatorowa T Schemat połączeń tablicy licznikowej TL. Stacja transformatorowa T Zestawienie tablicy licznikowej TL. Stacja transformatorowa ST-1. Plan instalacji elektrycznej. Stacja transformatorowa ST-1 i budynki AWFiS. Plan instalacji elektrycznej. Stacja transformatorowa ST-1. Schemat strukturalny rozdzielnicy RGnn pole 1 i 2. Ez-10 Stacja transformatorowa ST-2. Plan instalacji elektrycznej. Ez-11 Stacja transformatorowa ST-2. Schemat strukturalny rozdzielnicy RGnn. CZĘŚĆ D: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie rozdzielnicy RW1 węzła cieplnego, RW1.1, doposażenia systemu AKPiA i przekazu danych pomiarowych Ez-22 Schemat połączeń rozbudowa RW1 Ez-23 Schemat strukturalny komunikacji. Ez-24 Rozdzielnica RW1.1. Schemat połączeń. Ez-25 Rozdzielnica RW1.1. Widok. UWAGA: Projekt niniejszy jest opracowaniem zamiennym w zakresie części A i częściowo części D opracowania MBM Antoni Majewski z sierpnia 2011r. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 4 z 16

5 1. WSTĘP 1.1. INWESTOR Inwestorem przedsięwzięcia jest: AWFiS Gdańsk, ul. K.Górskiego 1, Gdańsk 1.2. WYKONAWCA Wykonawcą jest: MBM Antoni Majewski, ul. Majkowskiego 6/8, Gdańsk 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA Dokumentację niniejszą opracowano na podstawie: - Zlecenie i podpisana umowa Inwestor Biuro Projektów - Dokumentacja projektowa z sierpnia 2011r. Projekt budowalno-wykonawczy, Wewnętrzne instalacje elektroenergetyczne i AKPIA: - część A: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji mocy biernej - część D: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie rozdzielnicy RW1 węzła cieplnego, doposażenia systemu AKPiA i przekazu danych pomiarowych - Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa Gdańsk - Wytyczne do projektowania Energa Gdańsk, czerwiec 2007r. - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego DZ.U. Nr 93 poz. 623 z 2007r. - IRiESD, część szczegółowa zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DDK (8)/2008/SG. Wymagania dla układów pomiarowych - Standardy techniczne urządzeń elektroenergetycznych WN, SN i nn w Energa- Operator SA, część I wymagania ogólne - Instrukcja doboru układów pomiarowych Energa-Operator SA, marzec 2007r. - PN w zakresie objętym opracowaniem - Materiały inwentaryzacyjne, dokumentacja powykonawcza obiektów objętych projektem 1.4. ZAKRES OPRACOWANIA Dokumentacja niniejsza obejmuje swoim zakresem projekt budowlano-wykonawczy zamienny prac branży elektrycznej i AKPiA: - w zakresie części A: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie wymiany RGSN-15kV, pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji mocy biernej - w zakresie części D: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie rozdzielnicy RW1.1, doposażenia systemu AKPiA i przekazu danych pomiarowych Zakres opracowania przystosowuje istniejące instalacje elektryczne i AKPiA do nowych potrzeb wynikających z: nowych warunków przyłączeniowych, konieczności zasilania nowoprojektowanej Hali L.Blanika (oddzielny projekt budowlany i wykonawczy oprac. Archimedia Poznań), wymagań Energa-Operator SA i możliwości skorzystania przez Inwestora z zasady TPA oraz z remontu istniejącej sieci ciepłowniczej. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 5 z 16

6 2. OPIS TECHNICZNY W związku z planowaną budową w latach nowej hali sportowej na terenie AWFiS Centrum Dydaktyczno-Obsługowe w Gdańsku przy ul. K.Górskiego 1 Hala Leszka Blanika Inwestor w celu zapewnienia zasilania w energię elektryczną tej hali wystąpił i uzyskał nowe warunki przyłączenia 11/P1/12515 z dnia r. od gestora sieci Energa Operator Gdańsk. Nowe warunki przyłączenia wymagają przystosowania zasilania wewnętrznego AWFiS do nowych potrzeb. Ze względu na brak miejsca w rozdzielnicy głównej SN-15kV na rozbudowę rozdzielnicy istn. RGSN-15kV o nowy zasilacz/pole odpływowe do stacji transformatorowej ST-3 w projektowanej Hali L.Blanika, zły stan techniczny istn. rozdzielnicy RGSN-15kV oraz możliwość zastosowania kompensacji centralnej mocy biernej indukcyjnej i odkształceń w miejsce przewidzianej w części A dokumentacji z sierpnia 2011r. grupowej w sumie 5 kompensatorów zdecydowano się na wymianę istn. rozdzielnicy RGSN-15kV na nową mniejszą gabarytowo, nowoczesną i bezpieczniejszą w eksploatacji. Projektowaną RGSN-15kV należy ustawić w miejsce istniejącej a kompensator centralny - filtr hybrydowy FH złożony z filtru aktywnego FA 100kvar i filtru pasywnego FP 400kvar oraz transformatora sprzęgającego TF 15/0,4kV, 630kVA, Dyn5 ustawić obok rozdzielni RGSN-15kV. Wszystkie szczegóły pokazano na załączonych rysunkach. System ochrony od porażeń prądem elektrycznym - sieć SN-15kV uziemienie ochronne, z wykorzystaniem istniejącego uziomu o rezystancji R AB =1,2Ohm < R d =1,25Ohm wg wymagań Energa Operator Gdańsk, - sieć nn-0,4kv samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN. Transformator sprzęgający TF z układem zabezpieczającym T z łączem RS485. Układ zabezpieczający T wyposażony w styki alarmowe i uruchamiające wentylacje mechaniczną komory transformatorowej. Należy: - podłączyć styk Fan sterujące wentylatorem do szafki zasilająco-sterującej wentylatorem SW. - podłączyć styki Alarm 1, 2 i Fault do rozdzielnicy RW1 ujętej w projekcie z sierpnia 2011r. wykorzystując wolne wejścia w konwerterze A Tablica Licznikowa TL W miejsce istniejącej tablicy licznikowej należ ustawić nową. Przewody od przekładników do tablicy licznikowej także wymienić na nowe. Dodatkowo należy wykonać obwód zasilania gniazda wtyczkowego w tablicy licznikowej z istn. rozdzielnicy RGnn. Istniejące wyposażenie układów pomiarowych należy zdemontować. Dla układu transmisji do Zakładu Energetycznego, w przypadku braku zasięgu sieci Plus GSM należy przewidzieć instalację anteny zewnętrznej w takim miejscu aby zasięg ten uzyskać Przekaz danych pomiarowych AKPiA Dla potrzeb przesyłu danych oraz komunikacji z: - zabezpieczenia termicznego T transformatora TF, - z miernika parametrów sieci MPS w RGSN-15kV, należy rozbudować rozdzielnicę RW1.1 o dwa konwertery RS485/Ethernet oraz wybudować odpowiednie połączenie kablowe. Szczegóły na załączonych rysunkach. Dane z ww. urządzeń należy zwizualizować i archiwizować przy użyciu oprogramowania SCADA wg opracowania projektowego z sierpnia 2011r. Rysunki z części D zawarte w niniejszym opracowaniu zastępują rysunki o tych samych numerach z części D z sierpnia 2011r. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 6 z 16

7 Projektowany system przesyłu danych przewiduje podłączenie miernika parametrów sieci projektowanej RGnn w ST-3 sposób transmisji danych, dobór urządzeń transmisji wg projektu Hali L.Blanika Uwagi ogólne Prace należy wykonać w okresie przerwy wakacyjnej/semestralnej letniej, najlepiej w okresie do r. Wymagany czas na wykonanie prefabrykacji urządzeń to 2 m-ce, z tym, że roboty związane z kompensacją można wydłużyć/przełożyć, gdyż nie rzutują na ciągłość zasilania AWFiS Gdańsk i realizację innych prac. Istniejące zbędne wyposażenie w RGnn modernizowanych pól zdemontować. Poza tym należy istniejące rozdzielnice RGnn doposażyć w ochronniki przeciwprzepięciowe kl. B+C ze stosownymi zabezpieczeniami rozłącznikami bezpiecznikowymi. W instalacjach należy stosować ochronę przeciwporażeniową wg stanu istn. oraz dodatkowo wykonać przewodem LgYżo 6 mm2, 750V układy połączeń wyrównawczych. W RGSN należy stosować uziemienie ochronne a w pozostałych obiektach/pomieszczeniach samoczynne wyłączenie zasilania. Obudowy rozdzielnicy RGSN-15kV, tablic licznikowych TL i kompensatora FH ustawione na kanale kablowym należy podeprzeć konstrukcjami wsporczymi wg załączonych rysunków. Zdemontowane aparaty, kable, przewody przekazać właścicielowi. Całość robót należy wykonać przy zachowaniu ciągłości dostawy energii elektrycznej/pracy obiektów lub z niedługimi przerwami uzgodnionymi z gestorem sieci i służbami energetycznymi Użytkownika. Prace w rozdzielnicach RGSN-15kV i RGnn należy wykonać w stanie beznapięciowym na polecenie pisemne pod nadzorem osoby gestora sieci/użytkownika. Po zakończeniu prac instalacyjno-montażowych należy wykonać stosowne pomiary, próby, rozruchy technologiczne potwierdzone protokołami. Odbiory należy wykonać komisyjnie pod obecność służb gestora sieci, Użytkownika, inspektora nadzoru i wykonawcy z przekazaniem dokumentacji powykonawczej i spisaniem protokołu odbiorów. 3. OBLICZENIA TECHNICZNE Obliczenia techniczne do projektu budowlano-wykonawczego zamiennego w zakresie części A Wewnętrzne instalacje elektroenergetyczne i AKPiA wymiana rozdzielnicy głównej RGSN-15kV i kompensacja centralna mocy biernej indukcyjnej w stacji T w miejsce grupowej/oddziałowej opracowanie zamienne z sierpnia 2011r. MBM Antoni Majewski Gdańsk. 3.1 Dobór wyposażenia układu pomiarowego rozliczeniowego stacji transformatorowej T AWF Gdańsk w Gdańsku Stosownie do uzgodnienie 3MMD /KS 299/2011 z dn r. i nowych warunków przyłączenia 11/P1/12515 z dn r. następuje zamiana mocy przyłączeniowej z P p =1200kW budowa nowej Hali L.Blanika oraz zmiana sposobu uziemienia sieci SN-15kV z dławika na rezystor. Dane: U n =3x15kV, P i =2400kW, P p =1200kW, P u =900kW, tgϕ=0,4, S Qk =230MVA, I zz =139A, t wq =0,1-0,2s, t wzz =0,2s, sieć pracuje z punktem zerowym uziemionym przez rezystor pierwotny w GPZ Sopot, system ochrony od porażeń uziemienie ochronne, grupa przyłączeniowa III, umowa kompleksowa nr ew z dn r., taryfa B21, układ pomiarowy istn. V20/5 A/A, 15/0,1 kv/kv, A1500, pośredni Arona, zasilanie 3YHAKXS1x240, l=1680m z GPZ Sopot, PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 7 z 16

8 Warunki robocze: I u =37,3 A, I p =49,7 A Warunki zwarciowe: Z Qk =1,08Ω, R Qk =0,1075Ω, X Qk =1,075Ω, R L =0,72Ω, X L =0,175Ω Z k =1,5Ω, R k =0,8275Ω, X kq =1,25Ω, I k =6,4kA, I th0,2 =6,7kA, I th1 =3kA, I b =6,4kA i p =11,2kA, κ=1,25, n=1, m=0,05, t k =0,2s Dobrano przekładniki prądowe: Żywiczne ARM3, U i =24kV, I n1 /I n21 /I n22 =50/5/5 A/A/A, S n21 /S n22 =7,5/7,5 VA/VA, kl. 21 /kl. 22 =0,5/1,0, FS5/FS5, I nc1 =5,0kA, i ns =12,5kA, rdzeń/uzwojenie 21 do zasilania liczników, rdzeń/uzwojenie 22 do zasilania analizatora sieci - T11 oraz T12 do zasilania urządzeń kompensacji mocy biernej. Dobrano przekładniki napięciowe: Żywiczne VRQ2n, lub równoważne, U i =24kV, U n 1 / U n21 / U n22 = 15: 3 / 0,1: 3 / 0,1: 3 kv / kv / kv, S n21 /S n22 =10/10 VA/VA, kl. 21 /kl. 22 =0,5/1,0, z rezystorem dociążającym 3x1500Ω o mocy 2,24VA połączonym w gwiazdę ZDU-2/1500/ORI-1/1 Enertel Kielce Dobrano licznik: A1500 pośredni w układzie gwiazdy 3x58/100V, 5/6A, kl.0,5 czterokwadrantowy z komunikacją RS485 Sprawdzenie przekładników prądowych: Obciążenie strony pierwotnej, warunek klasy: 0,2* I 1n < I u <1,2*I 1n 0,2*50=10A<I u =37,5A<1,2*5=60 warunek spełniony Obciążenie strony wtórnej, warunek klasy: 0,25* S n21 < S obl.21 <1*S 21 2* S obl. 21 = 2*0,01+ *5 + 0,05*5 = 6, 08VA mieści się w 54*2,5 0,25*7,5=1,875<6,08<1,00*7,5=7,5VA warunek spełniony 7,5 Współczynnik bezpieczeństwa rzeczywisty: FS rz21 = 5* = 6, 2 6,08 Warunki zwarciowe: I nc1 =5,0>I th1 =3kA, I ns =12,5>i p =11,2kA Sprawdzenie przekładników napięciowych: Obciążenie strony wtórnej warunek klasy: S obl.21 =2*1,2+2*0,12+0,1=2,74VA, 0,25*10=2,5 2,74 10VA warunek spełniony 13* 2,74 2 Przewody na spadek napięcia s obl = = 0,04mm 1, (16,7 0,225* 2,74) *54. 5 mm 2 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 8 z 16

9 Dobór rezystora dociążającego przy zasilaniu licznika z UPS-a: 58 2 R 1401, Ω 2,5 0,1 7 d dobrano rezystor o R d =1500Ω, P d =2,24VA, 2,24+0,1=2,34VA 2,5VA 3.2 Dobór kompensatorów mocy biernej pf i wh W AWFiS Gdańsk, stacja transformatorowa T AWF Gdańsk Oliwa, przewiduje się kompensację centralną. Na podstawie wyników pomiarów z dni obciążenie stacji w godz. 9:00 20:00 zmieniało się P= kW i w godz. 21:00 3:00 P= kW, odpowiednio tgϕ=0,76 0,52, THDi=0,05 0,10 z dominacją wh-3, mniej wh-5 i wh-7. Należy w bilansie uwzględnić dodatkowo udział projektowanego nowego obiektu Hala sportowa L.Blanika, tj. P=300kW, w sumie P=770kW, Qpf=770*0,76=585kvar, Dwh=770*0,1=77kvar. Należy skompensować Q=770*(0,76-0,4)=278kvar i D=770*(0,1-0,05)=39kvar. Uwzględniając wzrost mocy w okresie zimowym należy przyjąć moc filtru aktywnego QFA=39*2,6=102kvar QnFA=100kvar, Un=3x0,4kV oraz filtru pasywnego QFP=278*1,3=362kvar QnFP=400kvar, Un=3x0,4kV o regulacji ciągłej lub skokowej co 25kvar (16x25kvar=400kvar). FA+FP należy wyposażyć w główny łącznik i zabezpieczenie, np. rozłącznik bezpiecznikowy o Inb=1000A gg i podzielić na mniejsze sekcje np. FA+0,5FP+0,5FP. Filtry FA+FP należy skonfigurować w układ hybrydowy FH kompensujący moc wh (FA) i pf (FP) na podstawie pomiarów prądów i napięć w RGSN-15kV (5A, 100V~). FH przyłączony do RGSN-15kV przez transformator żywiczny sprzęgający TF 15/0,4kV, Dyn5 o mocy 630kVA. Należy przewidzieć w FH układy wyrównujące fazy i moduły prądów i napięć pomierzonych porównywanych w układzie kompensacji wh i pf oraz właściwy układ regulacyjno-sterujący pracę filtru FH. Ostateczny dobór filtru aktywnego FA i pasywnego FP należy przeprowadzić po dokonaniu pomiarów parametrów sieci elektrycznej wykonanych na wybudowaniu obiektu i podczas jego eksploatacji w reprezentatywnych warunkach. Transformator sprzęgający TF wyposażyć w zabezpieczenie termiczne z łączem RS485 do monitoringu temperatury uzwojeń. 4. UWAGI KOŃCOWE Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać certyfikat CE. Po wykonaniu prac montażowych należy wykonać dokumentację powykonawczą zawierającą protokoły ze stosownych oględzin, badań, pomiarów, rozruchów itp. poprawionego projektu itd. Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wg opracowania z sierpnia 2011r. i wymaganiami Użytkownika. Dokumentacja powykonawcza, oprócz projektu powykonawczego, powinna zawierać oświadczenie kierownika robót elektrycznych. o wykonaniu prac zgodnie z przepisami i wiedzą techniczną, protokóły badań i oględzin wykonanych instalacji oraz protokóły prób pomontażowych i rozruchów technologicznych. Doboru aparatów i przewodów pozostałej części instalacji odbiorczej dokonano na podstawie inżynierskich obliczeń. Przewody dobrano przy założeniu temperatury otoczenia +50 C wewnątrz rozdzielnicy, +30 C na zewnątrz i w pomieszczeniach +20 C dla kabli i przewodów układanych w ziemi. Sposób ułożenia przewodów wg IEC Prace budowlane prowadzić w sposób zapewniający ciągłość pracy. Dłuższe przerwy należy uzgadniać z Inwestorem. W trakcie robót wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania u Inwestora szczegółów oraz ewentualnych zmian powstałych podczas wykonywanych prac. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 9 z 16

10 Zobowiązuje się wykonawcę robót, do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, jak również do stosowania materiałów i urządzeń posiadających atest i nie emitujących substancji szkodliwych dla zdrowia. UWAGA! Nazwy własne produktów, producentów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zostały użyte w celu określenia parametrów technicznych poszczególnych elementów. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które zostały opisane w dokumentacji i posiadających wymagane certyfikaty. Zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i Projektanta. UWAGA: W przypadku zastosowania w hali L.Blanika systemu zdalnego wyłączenia stacji ST-3 na zasilaniu rozdzielnicy RGSN (T-16042) od zabezpieczenia termicznego transformatora lub/i od GWP w polu nr 13 RGSN należy zainstalować autonomiczne zabezpieczenie wyzwalające rozłącznik w polu 13, źródło zasilania pomocniczego 230V~ (UPS 2kVA) i kabel YKSY10x2,5 pomiędzy ST-3 a T LISTA KABLOWA Oznaczenie Długość Lp. Początek kabla Koniec kabla Typ kabla kabla kabla [m] CZĘŚĆ A: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji mocy biernej 1 T11 w RGSN p.6 TL w rozdzielni YKSYżo 7x2,5, 1kV 18 T ,4kV T T21 w RGSN p.7 TL w rozdzielni YKSYżo 5x1,5, 1kV 18 T ,4kV T T12 w RGSN p.9 FH w rozdzielni YKSYżo 7x2,5, 1kV 25 T ,4kV T T11 w RGSN p.6 FH w rozdzielni YKSYżo 7x2,5, 1kV 25 T ,4kV T T21 w RGSN p.7 FH w rozdzielni YKSYżo 5x1,5, 1kV 25 T ,4kV T RGSN p.8 Transformator YHAKXS 1x120/35, 20kV 3x25 T sprzęgający TF 7 Filtr hybrydowy FH Transformator YKY1x500, 1kV 4x6 sprzęgający TF 8 RGSN p.10 Transformator YHAKXS 1x120/35, 20kV 3x10 T T FT w RGnn p.3 Zabezpieczenie YKYżo 5x2,5, 1kV 30 9 T termiczne T (transf. TF) 10 FSW w RGnn p.3 Skrzynka YKYżo 5x2,5, 1kV 25 T wentylatora SW Skrzynka Zabezpieczenie YKSLY 7x1,5, 1kV wentylatora SW termiczne T (transf. TF) W40 Zabezpieczenie Rozdzielnica RW1 YKSLY 7x1,5, 1kV termiczne T (transf. TF) 13 FTL w RGnn p.1 TL w rozdzielni YKYżo 3x1,5, 1kV 13 T ,4kV T WC2 MPS w RGnn p.1 rozdzielnica LAN-T11 4x2x0,75 70 T RW WC4 TL w rozdzielni rozdzielnica LAN-T11 4x2x0, ,4kV T RW WC5 rozdzielnica RW1 szafa automatyki LAN-T11 4x2x0,75 95 SS PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 10 z 16

11 WC6 MPS w RGnn p.1 ST-1 WC11 MPS w RGSN p.5 T WC12 Zabezpieczenie termiczne T (transf. TF) rozdzielnica SS1 rozdzielnica RW1.1 rozdzielnica RW1.1 LAN-T11 4x2x0,75 LAN-T11 4x2x0,75 LAN-T11 4x2x0, UWAGA: Przed przystąpieniem do budowy wykonawca zobowiązany jest dokonać weryfikacji listy kablowej. 6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Oznaczenie Opis Kod Ilość Producent CZĘŚĆ A: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji mocy biernej. Zestawienie dla T RGSN-15kV Rozdzielnica Główna SN-15kV wg rys. Ez-3 1 kpl. Schneider Electric 2 T Zabezpieczenie termiczne z łączem RS485 Zabezpieczenie termiczne typu T 3 TF Transformator żywiczny, Dyn5 630kVA15/0,4kV, u k =6% 4 PT100 Czujnik temp. PT100 z kablem fabrycznym dł. 10m 5 Przekładnik prądowy nn na 600/5A kl.1, FS5, szynę 80x10 15VA 6 FMPS Wyłącznik nadprądowy, 15kA C2A 3P 7 MPS Miernik parametrów sieci z kom. Modbus RTU 8 FTL Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym, 15kA 9 FH Filtr hybrydowy wg opisu, kvar PM850 C10A 2P 30mA typ AC Parametry wg opisu technicznego 1 szt. Schneider Electric 1 szt. 1 kpl. 3 szt. 1 szt. Schneider Electric 1 szt. Schneider Electric 1 szt. Schneider Electric 1 kpl. Inter-Consulting Warszawa 10 W, SW Wentylator i skrzynka Parametry wg opisu 1 kpl. Gradus Gdańsk zasilająco-sterująca technicznego 11 Rozłącznik bezpiecznikowy rozm.00 gg160a 1 kpl. Schneider Electric 12 Rozłącznik bezpiecznikowy rozm.1 gg250a 1 kpl. Schneider Electric 13 FSW, FT Rozłącznik bezpiecznikowy rozm.00 gg16a 2 kpl. Schneider Electric 14 FP Ogranicznik przepięć DV TNC 255V~ B+C 1 szt. Dehn 15 Przekładnik prądowy nn 300/5A kl.1, FS5, 5VA 1 szt. 16 Przekładnik prądowy nn na 600/5A kl.1, FS5, 3 szt. szynę 80x10 15VA 17 Amperomierz tablicowy E /600A kl.1 1 szt. 18 TL Tablica licznikowa wg rys. Ez- 1 kpl. 5 i Ez-6 19 Rurka elektroinstalacyjna RVS28 60 m PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 11 z 16

12 20 Rurka elektroinstalacyjna RVS22 60 m 21 Korytko elektroinstalacyjne ze K100x m stali ocynkowanej 22 Konstrukcja stalowa wsporcza wg rys. Ez-1 1 kpl. CZĘŚĆ A: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji mocy biernej. Zestawienie dla ST-1 23 Rozłącznik bezpiecznikowy rozm.00 gg160a 2 kpl. Schneider Electric 24 FP Ogranicznik przepięć DV TNC 255V~ B+C 1 szt. Dehn 25 FMPS Wyłącznik nadprądowy, 15kA C2A 3P 1 szt. Schneider Electric 26 MPS Miernik parametrów sieci z kom. Modbus RTU PM850 1 szt. Schneider Electric 3 szt. 27 Przekładnik prądowy nn na 600/5A kl.1, FS5, szynę 80x10 15VA 28 Przekładnik prądowy nn 300/5A kl.1, FS5, 5VA 2 szt. 29 Rozłącznik bezpiecznikowy rozm.1 gg250a 2 kpl. Schneider Electric 30 Amperomierz tablicowy E /600A kl.1 2 szt. CZĘŚĆ A: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji mocy biernej. Zestawienie dla ST-2 31 Rozłącznik bezpiecznikowy rozm.00 gg125a 1 kpl. Schneider Electric 32 FP Ogranicznik przepięć DV TNC 255V~ B+C 1 szt. Dehn 33 FMPS Wyłącznik nadprądowy, 15kA C2A 3P 1 szt. Schneider Electric 34 MPS Miernik parametrów sieci z kom. Modbus RTU PM Modem GPRS z anteną MT FFA Wyłącznik nadprądowy, 15kA C4A 3P 37 Przekładnik prądowy nn na 600/5A kl.1, FS5, szynę 80x10 15VA 38 GW1.F1 Wyłącznik nadprądowy z C60N C125A 4P modułem różnicowoprądowym, 0,3-3A typ AC, VIGI, 15kA b/s/o 39 GW2.F1 Wyłącznik nadprądowy z C60N C63A 4P modułem różnicowoprądowym, 0,3-3A typ AC, VIGI, 15kA b/s/o 1 szt. Schneider Electric 1 kpl. Inventia 1 szt. Schneider Electric 3 szt. 1 szt. Schneider Electric 1 szt. Schneider Electric 40 GW1 Gniazdo tablicowe 400V~,3x125A,N,PE 1 szt. 41 GW2 Gniazdo tablicowe 400V~,3x63A,N,PE 1 szt. CZĘŚĆ D: AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie rozdzielnicy RW1 węzła cieplnego, doposażenia systemu AKPiA i przekazu danych pomiarowych 42 Rozbudowa Rozdzielnica węzła cieplnego 1 kpl. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 12 z 16

13 rozdzielnicy W1 rozbudowa wg rys. RW1 Ez RW1.1 Rozdzielnica urządzeń komunikacyjnych wg rys. Ez-24, Ez-25 1 kpl. UWAGA: Przed przystąpieniem do budowy wykonawca zobowiązany jest dokonać weryfikacji zestawienia materiałowego. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 13 z 16

14 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Budowa: Prace budowlane branży elektrycznej i AKPiA związanych z: - AWFiS CDO w Gdańsku: układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej w stacji transformatorowej T-16042, kompensacja mocy biernej w stacjach transformatorowych T-16042, ST-1, ST-2 z przystosowaniem rozdzielnic RGSN i RGnn. Rozdzielnica węzła cieplnego RW1 i doposażenia systemu AKPiA sprowadzenie i wprowadzenie do systemu SCADA pomiarów ciepła, energii elektrycznej i parametrów sieci elektroenergetycznej Inwestor: AWFiS Gdańsk, ul. K.Górskiego 1, Gdańsk Wykonawca: MBM Antoni Majewski, ul. Majkowskiego 6/8, Gdańsk Podpis i data sporządzenia informacji bioz :... Gdańsk, r. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 14 z 16

15 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. Opracowanie obejmuje następujące elementy: - Demontaż obecnie eksploatowanych rozdzielnic, tablic, aparatów, linii kablowych itp. - Zmiany w układach istniejących, - Budowę i montaż nowych rozdzielnic, - Budowę tras kablowych, - Montaż instalacji nowoprojektowanych, - Montaż urządzeń pomiarowych i urządzeń sterowania, - Wpięcie nowoprojektowanych rozdzielnic do istniejącej instalacji, - Próby pomontażowe, - Rozruch obiektu. Przewidziano następująca kolejność prac budowlanych: Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przedmiotowa inwestycja ma charakter powtarzalny i polega na budowie tras kablowych rozdzielnic oraz prac związanych z uruchomieniem obiektu. W przedmiotowej inwestycji nie występuje lub ma ograniczony zakres: - Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków, - Emisja zanieczyszczeń gazowych i płynnych, - Wytwarzanie odpadów stałych, - Emisja hałasu oraz promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego. Wpływ na istniejącą glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne Przewidziane w niniejszej inwestycji urządzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że dana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. W trakcie realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: - Upadek z wysokości przy pracach na budynkach (wysokość ponad 4m), - Przygniecenie podczas robót budowlanych prowadzonych przy montażu rozdzielnic, układaniu tras kablowych, - Porażenie prądem w przypadku awarii lub uszkodzenia istniejących przewodów elektrycznych lub/i wykonywania prac bez wyłączania napięcia na istn. czynnych obiektach (stacjach, rozdzielnicach itp), - Urazy związane z niewłaściwym użytkowaniem urządzeń mechanicznych na placu budowy (wiertarek, spawarek, środków transportu itp.). PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 15 z 16

16 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Do wykonania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów regulowanych przepisami BHP, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy powinien poinformować pracowników o wszystkich możliwych zagrożeniach wynikających z lokalizacji i charakteru prac w formie ustnego omówienia tych zagrożeń oraz w formie pisemnych instrukcji. Szkolenia te będą przeprowadzane z podziałem na poszczególne stanowiska bez względu na fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Prace na wysokościach należy wykonywać przy pomocy samojezdnego podnośnika z koszem lub i przy wykorzystaniu odpowiedniego osprzętu ochrony osobistej (szelki itp.). Dla zapewnienia właściwej komunikacji i współpracy należy przewidzieć aparaty łączności bezprzewodowej. Ze względu na specyfikę projektowanego obiektu wszelkie prace montażowe a zwłaszcza związane z rozruchem obiektu należy przeprowadzić pod nadzorem co najmniej jednego pracownika na polecenie pisemne i w stanie beznapięciowym. Podczas uruchomienia obiektu należy zwrócić szczególną uwagę na obwody istniejące i średniego napięcia, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 16 z 16

17 Gdańsk, styczeń 2012 OŚWIADCZENIE ZGODNIE Z ARTYKULEM 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 07 LIPCA 1994 r. PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz.U. nr 156 poz z 2006 r. z późniejszymi zmianami), OŚWIADCZAM, ŻE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY w zakresie: cz.a cz.d AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie wymiany rozdzielnicy RGSN-15kV, pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji mocy biernej w stacji T-1604 AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie rozdzielnicy RW1 węzła cieplnego, doposażenia systemu AKPiA i przekazu danych pomiarowych W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ i AKPiA ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.... Marcin Hanioszyn

18 Gdańsk, styczeń 2012 OŚWIADCZENIE ZGODNIE Z ARTYKULEM 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 07 LIPCA 1994 r. PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz.U. nr 156 poz z 2006 r. z późniejszymi zmianami), OŚWIADCZAM, ŻE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY w zakresie: cz.a cz.d AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie wymiany rozdzielnicy RGSN-15kV, pomiaru rozliczeniowego en.elektrycznej, kompensacji mocy biernej w stacji T-1604 AWFiS Gdańsk, Centrum Dydaktyczno-Obsługowe (CDO), ul. K.Górskiego 1, Gdańsk w zakresie rozdzielnicy RW1 węzła cieplnego, doposażenia systemu AKPiA i przekazu danych pomiarowych W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ i AKPiA ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.... Antoni Majewski

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Ez-22 Rozdzielnica RW1.Schemat połączeń. ROZBUDOWA Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Projektant: Marcin Hanioszyn POM/0197/PWOE/10 Sprawdzający: Antoni Majewski upr.bud. 250/Gd/80 Nazwa projektu: Rozdzielnica RW1.Schemat połączeń. Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Wydrukowano: :26 Ostatnio zmieniony: :46 Nazwa pliku: RW1v11 Nr projektu: Strona 0

49 Spis treści Moduł we/wy 2 Zestawienie elementów 3 Zestawienie listew zaciskowych 4 Zestawienie kabli 5 Nazwa projektu: Rozdzielnica RW1.Schemat połączeń. Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Wydrukowano: :26 Ostatnio zmieniony: :07

50 PCschematic ELautomation Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Nazwa projektu: Rozdzielnica RW1.Schemat połączeń. Nazwa strony: Moduł we/wy Ostatnia rewizja: Projektant: Marcin Hanioszyn POM/0197/PWOE/10 Projektant: Wydrukowano: Ostatnio zmieniony: Nr projektu: Sprawdził: A.Majewski Ozn. strony: Strona 2 z 5

51 PCschematic ELautomation Zestawienie elementów 40X..W40 Nazwa pliku: RW1v11 Lp. Nazwa Strona/Ścieżka Typ Producent 1 40X 2/10 2,5 Wago 2-40X 2/10 2,5 Wago 3 F14 2/9 500mA Wago 4 W40 2/9 YKSLY 7x1,5mm2 Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Nazwa projektu: Numer projektu: Rewizja proj.: Nazwa strony: Zestawienie elementów Rewizja strony: Ost. zmieniony: Strona 3 z 5 Ostatnio wydrukowany: Stron: 6

52

53 Zestawienie kabli W40: Plik: RW1v11 Lp Identyfikator Z KABEL Strona/ścieżka Identyfikator Strona/ścieżka Identyfikator Strona/ścieżka Do W40: 2/11 40X:4 2/11 W40: 2/11 40X:5 2/11 W40: 2/10 40X:1 2/10 W40: 2/10 40X:2 2/10 Nazwa: Rozdzielnica RW1.Schemat połączeń. Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Wydrukowano: :26 Ostatnio zmieniony: :25 Nr projektu: Sprawdził: Strona 5 z 5

54

55 PROJEKT ZAMIENNY Ez-24 Rozdzielnica RW1.1.Schemat połączeń. Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Projektant: Marcin Hanioszyn upr. bud. POM/0197/PWOE/10 Sprawdzający: Antoni Majewski upr.bud. 250/Gd/80 Nazwa projektu: Rozdzielnica RW1.1.Schemat połączeń. Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Wydrukowano: :28 Ostatnio zmieniony: :46 Nazwa pliku: RW1-1 v2 Nr projektu: Strona 0

56 Spis treści Schemat połączeń 2 Schemat połączeń 3 Zestawienie elementów 4 Zestawienie listew zaciskowych 5 Zestawienie kabli 6 Nazwa projektu: Rozdzielnica RW1.1.Schemat połączeń. Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Wydrukowano: :28 Ostatnio zmieniony: :32

57 PCschematic ELautomation Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Nazwa projektu: Rozdzielnica RW1.1.Schemat połączeń. Nazwa strony: Schemat połączeń Ostatnia rewizja: Projektant: Marcin Hanioszyn upr. bud. POM/0197/PWOE/10 Nr projektu: Projektant: Sprawdził: Antoni Majewski upr.bud. 250/Gd/80 Wydrukowano: Ozn. strony: Ostatnio zmieniony: Strona 2 z 6

58 PCschematic ELautomation Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Nazwa projektu: Rozdzielnica RW1.1.Schemat połączeń. Nazwa strony: Schemat połączeń Ostatnia rewizja: Projektant: Marcin Hanioszyn upr. bud. POM/0197/PWOE/10 Nr projektu: Projektant: Sprawdził: Antoni Majewski upr.bud. 250/Gd/80 Wydrukowano: Ozn. strony: Ostatnio zmieniony: Strona 3 z 6

59 PCschematic ELautomation Zestawienie elementów F1..X2 Nazwa pliku: RW1-1 v2 Lp. Nazwa Strona/Ścieżka Typ Producent 1 F1 2/9 500mA Wago 2 F2 2/10 500mA Wago 3 GK1 2/4 230V/10A PCE 4 GK2 2/7 230V/10A PCE 5 GK4 3/4 230V/10A PCE 6 GK5 3/8 230V/10A PCE 7 K1 2/5 ICS-100 Planet 8 K2 2/8 ICS-100 Planet 9 K3 2/13 HD67030 ADF Web 10 K4 3/5 ICS-100 Planet 11 K5 3/8 ICS-100 Planet 12 Q1 2/2 IS-16/1 Moeller 13 SW1 2/16 JetNet 3008 Korenix 14 W13 2/9 YDY 3x1,5mm2 15 W21 2/2 YDY 3x1,5mm2 16 WC1 2/4 LAN-T11 4x2x0,75 17 WC2 2/7 LAN-T11 4x2x0,75 18 WC3 2/12 LAN-T11 4x2x0,75 19 WC4 2/15 LAN-T11 4x2x0,75 20 WC5 2/18 LAN-T11 4x2x0,75 21 WC11 3/4 LAN-T11 4x2x0,75 22 WC12 3/7 LAN-T11 4x2x0,75 23 X1 2/2 2,5 Wago 24 X2 2/9 2,5 Wago Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Nazwa projektu: Numer projektu: Rewizja proj.: Nazwa strony: Zestawienie elementów Rewizja strony: Ost. zmieniony: Strona 4 z 6 Ostatnio wydrukowany: Stron: 7

60

61 Zestawienie kabli W13:..WC12: Plik: RW1-1 v2 Lp. Identyfikator Z KABEL Strona/ścieżka Identyfikator Strona/ścieżka Identyfikator Strona/ścieżka Do X2:3 2/10 W13: 2/10 RW1:+24VDC 2/10 X2:2 2/10 W13: 2/10 RW1:-24VDC 2/10 X2:1 2/9 W13: 2/9 RW1:+24VDC 2/9 RW1:L 2/2 W21:L1 2/2 X1:1 2/2 RW1:N 2/2 W21:N 2/2 X1:2 2/2 RW1:PE 2/3 W21:PE 2/3 PE: 2/3 K1:MODBUS RTU RS 2/5 WC1: 2/5 RW1:Modbus 2/5 RTU K2:MODBUS RTU RS 2/7 WC2: 2/7 RGNN:Modbus 2/7 RTU K3:M-Bus 2/13 WC3: 2/13 FIQR1:M-Bus 2/13 SW1:5 2/16 WC4: 2/15 TL:Ethernet 2/15 SW1:1 2/17 WC5: 2/19 SS1:Ethernet 2/ K4:MODBUS RTU RS 3/5 WC11: 3/5 RGSN:Modbus RTU K5:MODBUS RTU RS 3/8 WC12: 3/8 T:Modbus RTU 3/5 3/8 Nazwa: Rozdzielnica RW1.1.Schemat połączeń. Klient: AWFiS Gdańsk, ul.kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Wydrukowano: :28 Ostatnio zmieniony: :27 Nr projektu: Sprawdził: Strona 6 z 6

62

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych egz.5 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w rozbudowanej istniejącej sali gimnastycznej ze stołówką o budynek kotłowni wraz z przyłączem cieplnym w Zespole Szkół nr 4 ELEKTRYCZNA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i PROJEKT BUDOWLANY. Sala sportowa MRKS "Gdańsk" elektryczna.

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i PROJEKT BUDOWLANY. Sala sportowa MRKS Gdańsk elektryczna. REGON 191003958 BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i "E N E P R O" 80-365 Gdańsk ul. Czarny Dwór 4A p. 68 tel. 502 024 753 NIP 584-106-40-99 e-mail: enepro@softel.gda.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL. SEJNENSKIEJ 86 W SUWAŁKACH.

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL. SEJNENSKIEJ 86 W SUWAŁKACH. USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY INWESTORSKIE I AUTORSKIE STEFAN BOLEWSKI 16-400 SUWAŁKI, UL. KORCZAKA 1A/26 NIP: 844-102-61-39 tel. 509-043-701 fax. (087) 5650000 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA INWESTOR TEMAT ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO Jan Madej 25-370 Kielce ul. śeromskiego 38/22 UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH Ul. śeromskiego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA S O P O T 81-862 ul. M A Z O W I E C K A 30 C / 6 tel. kom. 501 070-160 e-mail: termon@chello.com PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE 66 200 ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1

NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE 66 200 ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1 NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE INŻ.KONSTANTY ROMPALSKI 66 200 ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1 P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG

Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG 1 BIURO PROJEKTÓW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA : ELEKTRYCZNA OBIEKT : SIEĆ KOMPUTEROWA, INSTALACJA TELEFONICZNA I INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II BUD-EL Sp. z o.o., biuro@bud-el.pl, www.bud-el.pl Niniejsze opracowanie przeznaczone jest wyłącznie do użytku Inwestora. Zastosowane rozwiązania techniczne oraz autorskie prawa majątkowe dotyczące opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT : BUDYNEK GŁÓWNY ODDZIAŁU LECZNICZO- REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAWORZE, UL. WAPIENICKA 142 TEMAT : MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ SN Z DROGĄ SERWISOWĄ DS-2

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ SN Z DROGĄ SERWISOWĄ DS-2 EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk SSF Ingenieure AG Domagkstraße 1a 80807 München PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN ul. Królowej Korony Polskiej 25 70-486 Szczecin, tel./fax: 91 4553854 biuro@elektroplan.szczecin.pl PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Instalacja

Bardziej szczegółowo

działki nr 193/3, obręb Drzonków 40/91/Zg inst-inż. - PROJEKT WYKONAWCZY DATA Grudzień 2012 FAZA ZAMAWIAJĄCY ADRES INW. NAZWA ZADANIA BRANŻA DZIAŁKI

działki nr 193/3, obręb Drzonków 40/91/Zg inst-inż. - PROJEKT WYKONAWCZY DATA Grudzień 2012 FAZA ZAMAWIAJĄCY ADRES INW. NAZWA ZADANIA BRANŻA DZIAŁKI .. FAZA PROJEKT WYKONAWCZY DATA Grudzień 2012 EGZ. NR ZAMAWIAJĄCY ADRES INW. NAZWA ZADANIA BRANŻA WOSiR Drzonków, ul. Olimpijska 20, 66-004 Racula Drzonków, gm. Zielona Góra Przebudowa układu pomiarowego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY R EMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻUKACH GMINA KLESZCZELE

PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY R EMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻUKACH GMINA KLESZCZELE Nazwa opracowania: PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY O b i e k t: R EMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻUKACH GMINA KLESZCZELE A d r e s : 17-220 KLESZCZELE, ŻUKI NR DZIAŁKI 418 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ELFRO inż. Henryk Fronczek 18-400 Łomża ul. Bawełniana 36 tel. (86) 216 08 81; 0 509 87 85 90 Egz.nr... P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza kablowego nn Temat: przyłącze kablowe

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15 squaretec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg sp. j. ul. Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz tel. +48 52 585 22 21, fax +48 52 552 49 96, http://www.squaretec.pl PROJEKT WYKONAWCZY NUMER OPRACOWANIA: 2010/03/MCH/15

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany. Branża Elektryczna. Temat: Adres inwestycji: ul. Piłsudskiego 29 23-465 Turobin. Inwestor:

Projekt Budowlany. Branża Elektryczna. Temat: Adres inwestycji: ul. Piłsudskiego 29 23-465 Turobin. Inwestor: Projekt Budowlany Branża Elektryczna Temat: Projekt instalacji ogrzewania elektrycznego budynku remizy OSP w m. Turobin Adres inwestycji: ul. Piłsudskiego 29 23-465 Turobin Inwestor: Gmina Turobin Ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA Warszawa ul. B. Brechta 3 lok. 411 tel. +48 22 6545446 / 6545447, PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA INWESTOR: TEATR WIELKI OPERA NARODOWA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne. 3 Rysunki : - rys. nr 1 - rzut pomieszczenia RGNN-B bud. B 1:100 - rys. nr 2 - rzut pomieszczenia RGNN-C bud. C 1:100 - rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 WARSZAWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA zasilana urządzeń instalacji

Bardziej szczegółowo

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA I Projektant Sprawdzający inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA II KARTA UZGONIEŃ FORMALNO PRAWNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V/2

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V/2 Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8 Nr projektu: 7078 Gmina Miasto Siemiatycze ul. Pałacowa, 17-300 Siemiatycze Przedsięwzięcie:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ELFRO inż. Henryk Fronczek 18-400 Łomża ul. Bawełniana 36 tel. (86) 216 08 81; 0 509 87 85 90 Egz.nr... P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza kablowego nn Temat: przyłącze kablowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

- instalacje elektryczne

- instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne Obiekt Budynki usługowo-mieszkalne Adres budowy 62-500 Konin ul. Wiosny Ludów 11 i 13 Działka nr ewid. 203/3 Jednostka ewidencyjna - Konin Obręb - Starówka Inwestor

Bardziej szczegółowo

PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m.

PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m. 2 PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m. Stary Sącz ZAMAWIAJĄCY: Internat Międzyszkolny ul. I. Daszyńskiego 19 33-340

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy...

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawy opracowania.... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 3 2.0 OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 Instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ STRONA TYTUŁOWA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa boiska wielofunkcyjnego ZSO nr 4 w Bydgoszczy, ul. Stawowa 39 dz. ew. 30/66 obr. 72 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA IWANEL mgr IWAN SEPETLIEW 34-300 ŻYWIEC ul. Spacerowa 32 NIP 553-237-22-42 Tel. 033/861-40-64 TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

BRANŻA ELEKTRYCZNA. Zawartość dokumentacji. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia. 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa:

BRANŻA ELEKTRYCZNA. Zawartość dokumentacji. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia. 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa: Zawartość dokumentacji BRANŻA ELEKTRYCZNA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa: Rys. 1. Instalacje elektryczne - rzut parteru. Rys. 2. Instalacje elektryczne - rzut piętra.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Aktualizacja systemu zasilania w Porcie Lotniczym Szymany PROJEKT POLA WZLOTÓW LOTNISKA W SZYMANACH

PROJEKT WYKONAWCZY. Aktualizacja systemu zasilania w Porcie Lotniczym Szymany PROJEKT POLA WZLOTÓW LOTNISKA W SZYMANACH Umowa Nr arch. BSiPL PL-1081/160 PROJEKT WYKONAWCZY Aktualizacja systemu zasilania w Porcie Lotniczym Szymany Przedmiot projektu PROJEKT POLA WZLOTÓW LOTNISKA W SZYMANACH Nazwa i adres Warmia i Mazury

Bardziej szczegółowo

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15 JEDNOSTKA PROJEKTOWA : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Robert Rydz 25-362 KIELCE ul. Cedzyńska 20b tel. 509 439 779 fax 509 88 439 779 e-mail: boi. pracownia@gmail.com REGON 29831743; NIP 959-095-72-28 Konto

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH ADAPTACYJĘ POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. WYRSKIEJ 4 ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU O śłobek BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych biblioteki wiejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat : instalacje elektryczne Obiekt : budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Adres : Górne dz. nr

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany DOBUDOWY WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM W KALISZU PRZY UL.

Projekt budowlany DOBUDOWY WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM W KALISZU PRZY UL. Projekt budowlany DOBUDOWY WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM W KALISZU PRZY UL. KASZUBSKIEJ 13 CZĘŚĆ : ELEKTRYCZNA Projektant: mgr inż. Bogdan Szkudlarek Upr. bud.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY LINII nn PODWIESZENIE LINII

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ANDBART Usługi Elektryczne

ANDBART Usługi Elektryczne ANDBART U s ł u g i E l e k t r y c z n e A n d r z e j B a r t o s i k p r o j e k t y n a d z o r y p o m i a r y Telefon: + 48 607 35 90 45 e mail: andbartosik@wp.pl + 48 046 832 30 27 BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL. Radom ul. Żeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax.

P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL. Radom ul. Żeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax. P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL Radom ul. Żeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax. (0-48) 385-09-57 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY INSTALACJI ODGROMOWEJ Budynek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W BIŁGORAJU INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl

tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ I N W E S T O R Wojewódzki Szpital Bródnowski O B I E K T Budynek Wojewódzkiego Szpitala rozdzielnica J modernizacja

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH E w a B o r o w s k a 83-200 Starogard Gd., ul. Skłodowskiej 40 tel: 58-56-114-89, e-mail: borowskikazimierz@gmail.com 1 STRONA TYTUŁOWA OBIEKT Budynek poradni psychologiczno

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA ELEKTRYCZNA. NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja pomieszczenia pracowni w hali fitotronowej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA ELEKTRYCZNA. NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja pomieszczenia pracowni w hali fitotronowej SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA ELEKTRYCZNA 45310000-3 NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja pomieszczenia pracowni w hali fitotronowej ADRES INWESTYCJI: Radzików, 05-870 Błonie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKTOWANIE: NADZORY: - wodociągi - autorskie - kanalizacja - inwestorskie - ogrzewanie - gaz KONSULTACJE - wentylacja - uzdatnianie wody Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY Pracownia Projektowo - Consultingowa E L E C T R O D E S I G N 71-666 Szczecin, ul. Pasterska 24/17, tel.: 91/44-22-316 e-mail: eumi@poczta.fm tel.kom.: 605-611-273 NIP: 851-209-13-17 Regon: 811102514

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 206 tys. Euro w oparciu o przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Numer

Bardziej szczegółowo

TEMAT, OBIEKT ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ DO POTRZEB LOKALU GASTRONOMICZNEGO W BUDYNKU HALI NR 5 CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA W MYSŁOWICACH

TEMAT, OBIEKT ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ DO POTRZEB LOKALU GASTRONOMICZNEGO W BUDYNKU HALI NR 5 CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA W MYSŁOWICACH ZLECENIE 383 / P / 2012 TEMAT, OBIEKT ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ DO POTRZEB LOKALU GASTRONOMICZNEGO W BUDYNKU HALI NR 5 CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA W MYSŁOWICACH FAZA Projekt budowlano - wykonawczy

Bardziej szczegółowo

proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9

proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9 proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazu na potrzeby ogrzewania budynku

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ ELEKTRYCZNA PROJEKTOWAŁ: inż. Klaudiusz Zdziebłowski upr. bud. POM/0011/PWOE/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej

CZEŚĆ ELEKTRYCZNA PROJEKTOWAŁ: inż. Klaudiusz Zdziebłowski upr. bud. POM/0011/PWOE/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej CZEŚĆ ELEKTRYCZNA PROJEKTOWAŁ: inż. Klaudiusz Zdziebłowski upr. bud. POM/0011/PWOE/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej SPRAWDZIŁ: mgr inż. Mariusz Krause upr. bud. POM/0202/POOE/11

Bardziej szczegółowo

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y 1 OPIS TECHNICZNY 1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a - zlecenie Inwestora, - projekt architektoniczno-konstrukcyjny, - projekt wentylacji, - uzgodnienia branżowe, - obowiązujące przepisy i normy.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE UL. KOŚCIUSZKI 78/82 10-959 OLSZTYN

URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE UL. KOŚCIUSZKI 78/82 10-959 OLSZTYN SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1 tel. 22 615 70 74; fax 22 615 77 15 NIP: 952-208-03-79, REGON: 142130451, KRS: 0000342728 www.sarserwis.pl

Bardziej szczegółowo

FIRMA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH S.C. ul. Skalna 38/40; 42-200 Częstochowa tel./fax /+48 34/361 70 25 mob. /+48/ 606 387 955

FIRMA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH S.C. ul. Skalna 38/40; 42-200 Częstochowa tel./fax /+48 34/361 70 25 mob. /+48/ 606 387 955 FIRMA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH S.C. ul. Skalna 38/40; 42-200 Częstochowa tel./fax /+48 34/361 70 25 mob. /+48/ 606 387 955 Nr opracowania : FRESC/28/2011 egz. 1 Projekt Budowlany BRANŻA : Elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU INDYWIDUALNYCH GARAŻY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU INDYWIDUALNYCH GARAŻY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH RupHOUSE - Paweł Rupniewski BIURO PROJEKTOWE Autorska Pracownia Projektowa ul. Ogrodowa 31 05-420 Józefów ul. Zawiszy Czarnego 31 05-420 Józefów tel. +48 602 641 042 mail: prupniewski@gmail.com tel. (022)

Bardziej szczegółowo

BS Dzierzgoń 86 8310 0002 0001 0719 2000 0010 PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ELEKTRYCZNA

BS Dzierzgoń 86 8310 0002 0001 0719 2000 0010 PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ELEKTRYCZNA 82-440 Dzierzgoń ul.1-go Maja 4 55 276 21 92 a.m.nier@wp.pl NIP 579-145-89-03 BS Dzierzgoń 86 8310 0002 0001 0719 2000 0010 NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE BUDYNKU CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo