a) instrukcją eksploatacji i obsługi instalacji i urządzeń w obiekcie NBP Oddział Okręgowy w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a) instrukcją eksploatacji i obsługi instalacji i urządzeń w obiekcie NBP Oddział Okręgowy w"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Rozdział I. Zamówieniem są objęte usługi związane z bieżącą eksploatacją, obsługą techniczną, przeglądami okresowymi (w tym przeglądy gwarancyjne), konserwacją i naprawami sieci, urządzeń i instalacji w budynku Oddziału Okręgowego NBP w Katowicach, ul. Bankowa 1 Rozdział II. Charakterystyka budynku: Budynek biurowy o łącznej powierzchni użytkowej 8.678,23 m 2, o kubaturze ,98 m 3. Budynek wyposażony jest w instalacje, sieci i urządzenia wyszczególnione w Rozdziale IV. Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Rozdział III. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia: 1. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapoznania się z: a) instrukcją eksploatacji i obsługi instalacji i urządzeń w obiekcie NBP Oddział Okręgowy w Katowicach przy u. Bankowej 1 b) dokumentacją powykonawczą, c) instrukcjami obsługi i konserwacji sieci, urządzeń i instalacji występujących w budynku, d) Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, oraz wykonywania wykazanych tam czynności. 2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonywania wszystkich czynności objętych zamówieniem zgodnie z przepisami BHP. 3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obecność na obiekcie osób, które uczestniczą w realizacji zamówienia w ilości niezbędnej do realizacji pełnego zakresu codziennych czynności wykazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem przepisów BHP oraz z uwzględnieniem podstawowych uregulowań prawnych opisanych w rozdziale VI. Dodatkowo wymagana jest co najmniej jedna osoba na stanowisku obsługi i monitorowania BMS codziennie w dni robocze, co najmniej w godzinach 6 00 do W godzinach od 6 00 do Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji na zgłoszoną lub zaobserwowaną awarię: zabezpieczenie rozprzestrzeniania się i likwidacja skutków awarii. 4. W przypadku wystąpienia stanów alarmowych w jakiejkolwiek instalacji lub urządzeniu Wykonawca jest zobowiązany, w porozumieniu z osobami decyzyjnymi ze strony Zamawiającego, do natychmiastowego podjęcia niezbędnych działań dla zabezpieczenia technicznego budynku. 5. W godzinach od do 6 00 dnia następnego czas reakcji na zgłoszoną awarię wynosi do 30 minut. W tym czasie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przybycie osób uczestniczących w realizacji zamówienia, posiadających uprawnienia odpowiednie do zgłoszenia, w celu podjęcia czynności zabezpieczenie rozprzestrzeniania się i likwidacja skutków awarii. Czas ten liczony jest od odnotowanego czasu zgłoszenia. Zgłoszenia awarii dokonują służby Zamawiającego całodobowo, 7 dni w tygodniu.

2 Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy OC za szkody wynikłe z nienależytego wykonania obowiązków umownych. 6. Ze względu na specyfikę pracy w budynku wymagana jest kontrola działania instalacji i urządzeń w całym obiekcie pod względem poprawności działania i utrzymywania parametrów również w dni wolne od pracy i święta - w godzinach wyznaczanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 7. Wykonawca jest zobowiązany do rejestracji i bieżącej analizy parametrów technicznych sieci i urządzeń, oraz do dokonywania na bieżąco zmian celem oszczędności energii elektrycznej oraz cieplnej. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek okresowej (zgodnie z określonymi dalej terminami przeglądów okresowych instalacji i urządzeń) poprawy efektywności energetycznej w zarządzaniu instalacjami budynkowymi ogrzewania i chłodu zgodnie z Dyrektywą PE i Rady 2009/125/WE z dnia (Dyrektywa ErP) W celu oszczędności w opłatach za media Wykonawca jest również zobowiązany do okresowej (co pół roku) analizy zamówionych mocy (c.o. i prąd) w stosunku do faktycznego zużycia i przedstawienie jej wyników wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiającego. 8. Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 1 miesiąca od daty podpisania umowy sporządzić harmonogram obsługi bieżącej instalacji i urządzeń na podstawie DTR i dokumentacji powykonawczej. W tym czasie Wykonawca zobowiązany jest również do aktualizacji instrukcji współpracy ruchowo eksploatacyjnej pomiędzy Zamawiającym a TAURON Dystrybucja S.A. Kraków w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz.U z późn. zmianami). 9. W ramach umowy wymagana jest realizacja zadań wynikających z instrukcji współpracy ruchowo eksploatacyjnej pomiędzy Zamawiającym a TAURON Dystrybucja S.A. Kraków. 10. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obecność i udział osób, o odpowiednich do zakresu uprawnieniach, które uczestniczą w realizacji zamówienia w przeglądach okresowych. Przeglądy jak i jakiekolwiek czynności podejmowane przez Wykonawcę w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia nie mogą zakłócać bieżącej pracy Zamawiającego i mogą odbywać się poza godzinami pracy Zamawiającego oraz w dni wolne i święta. 11. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek powiadamiania o konieczności zakupu przez Zamawiającego, będących w jego gestii, materiałów eksploatacyjnych, które należy zamówić z wyprzedzeniem w związku ze zbliżającym się terminem wykonania przeglądów okresowych. 12. W ramach umowy wymagane jest sukcesywne wykonywanie przeglądów sieci, urządzeń, rozdzielnic elektroenergetycznych i instalacji zgodnie z zakresem określonym w rozdziale IV, oraz przeprowadzanie wynikających z nich napraw bieżących i regulacji z zachowaniem warunków określonych w dokumentacjach techniczno-ruchowych poszczególnych urządzeń. 13. W ramach umowy wymagane jest wykonanie badań instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku zgodnie z zakresem określonym w rozdziale V niniejszego opisu Wymagania dotyczące badań obwodów i urządzeń elektrycznych. W przypadku negatywnych wyników badań, wykonawca podejmie działania zmierzające do doprowadzenia stanu instalacji do Opis przedmiotu zamówienia Strona 2 z 77

3 zgodności z przepisami (działania polegające na usunięciu ewentualnych usterek, zakupu i zainstalowaniu niezbędnych materiałów eksploatacyjnych) i przedstawi Zamawiającemu protokoły z wynikiem pozytywnym. 14. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wymagana będzie aktualizacja dostarczonej przez Zamawiającego instrukcji eksploatacji instalacji i urządzeń objętych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do jej aktualizacji. Sporządzoną przez Wykonawcę aktualizację instrukcji eksploatacji instalacji i urządzeń zatwierdza kierownik Zamawiającego. 15. Po wszelkich zmianach, uzupełnieniach w instalacjach będących przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji dokumentacji w formie CAD. Zamawiający dysponuje podkładami architektonicznymi w formie CAD. 16. W ramach umowy wymagane jest, by w czasie wykonywania umowy Wykonawca dokonywał wymiany i/lub uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych zakupionych przez Zamawiającego. 17. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostawy na własny koszt preparatów chemicznych (zużycie tych materiałów jest trudne do weryfikacji) służących czyszczeniu, konserwacji i odkażaniu urządzeń i instalacji. Preparaty chemiczne służące powyższym celom powinny posiadać pozytywna opinię higieniczną. 18. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do zakupu ogólnodostępnych materiałów eksploatacyjnych do napraw bieżących, które nie muszą być zamawiane z wyprzedzeniem, tj. między innymi: styczników, zabezpieczeń sieci i instalacji, przełączników, itp. 19. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie odpady wytworzone w trakcie i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Utylizacji odpadów Wykonawca dokonuje na bieżąco na swój koszt. 20. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do napraw sprzętu i urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu budynku a niebędących przedmiotem niniejszego opisu. Zamawiający pokrywa koszty części zamiennych. 21. Wszystkie przeglądy codzienne, okresowe, gwarancyjne, awarie i zakłócenia w pracy instalacji i urządzeń powinny być rejestrowane w dzienniku zdarzeń (założonym przez Wykonawcę) a czynności serwisowe i przeglądowe dodatkowo odnotowywane w książkach serwisowych poszczególnych urządzeń. 22. W ramach umowy Zamawiający wymaga 2 razy do roku oczyszczenia z kurzu, nalotów i innych zanieczyszczeń wszystkich niezabudowanych stropami podwieszonymi ciągów technologicznych: rur, kanałów, zaworów. 23. Ze względu na specyfikę pracy w budynku bankowym wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wewnętrznych regulacji Zamawiającego dotyczących przebywania w budynku i wykonywania prac przez osoby nie będące pracownikami Narodowego Banku Polskiego. Wiąże się to z ograniczonym dostępem pracowników Wykonawcy w wyznaczonych godzinach do niektórych pomieszczeń i/lub z dostępem w obecności straży bankowej lub pracowników Zamawiającego. W tym przypadku dla przeprowadzenia czynności przez Wykonawcę może być wyznaczony termin np. pomiędzy a 6 00 rano dnia następnego. Opis przedmiotu zamówienia Strona 3 z 77

4 24. Średnio w miesiącu w dwie soboty i w dwie niedziele w miesiącu w zależności od potrzeb - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obecność na obiekcie 3 osób, które uczestniczą w realizacji zamówienia, celem zabezpieczenia technicznego szkoleń i spotkań organizowanych przez Zamawiającego w te dni. Zabezpieczenie techniczne polega między innymi na przestawianiu, ustawianiu, przenoszeniu sprzętu nagłaśniającego, banerów reklamowych, elementów innego wyposażenia wizualnego, wykonaniu tymczasowych instalacji zasilania elektrycznego lub oświetlenia itp. Ilość osób po stronie Wykonawcy należy dostosować do przewidywanego zakresu prac. 25. Wykonanie napraw i przeglądów wiąże się z użytkowaniem przez Wykonawcę oprogramowania serwisowego nie będącego na wyposażeniu urządzeń/instalacji oraz ze znajomością jego obsługi. Ze względu na używanie w trakcie przeglądów oprogramowania serwisowego oraz ze względu na konieczną znajomość poziomów dostępu do oprogramowania sterującego urządzeń lub instalacji, przeglądy należy wykonać przy współpracy z serwisem producenta lub dostawcy urządzenia (instalacji). Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do korzystania z oprogramowania serwisowego w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, w celu utrzymania wymaganej zdolności użytkowej i eksploatacyjnej. Szczegółowe wymagania w tym zakresie opisano w opisach instalacji i urządzeń będących przedmiotem zamówienia. 26. Ze względu na specyfikę pracy Zamawiającego na Wykonawcy, na bieżąco, spoczywa obowiązek dostosowywania technologii, sposobu realizacji umowy do zmieniających się regulacji wewnętrznych Zamawiającego. Rozdział IV. Zakres podstawowych czynności związanych z bieżącą eksploatacją, obsługą techniczną, przeglądami okresowymi, konserwacją i naprawami sieci, urządzeń i instalacji w budynku Oddziału Okręgowego NBP w Katowicach, ul. Bankowa System BMS - Building Managment System prod. SIEMENS Centrale wentylacyjne Swegon TYP BC027, BC020, BC014, BC006/004 z napędami falownikowymi typ SED 2 SIEMENS Agregat wody lodowej Clivet typ WSAT-S.C.120D Agregat wody lodowej Clivet typ ME ze skraplaczem CE Moduły sufitowe indukcyjne typu BRTa FLUSHLINE prod. SWEGON Klima-konwektory AWX Fan coil Nawilżacze parowe typ AXAIR CP Centrala X 10 podwieszana nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą i chłodnicą Instalacja wody lodowej o parametrach 6/12 14/18 O C Zespół pompowo-regulacyjny typ SEBG i SEBM prod. SWEGON Armatura odcinająca i regulująca SIEMENS oraz STAD prod. TA Hydronics Opis przedmiotu zamówienia Strona 4 z 77

5 12. Kompaktowy węzeł cieplny c.o. i c.w.u. o mocy 800 kw, 137/70 O C typ ECWR-450/80 prod. Elektrotermex Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego Agregat grzewczo wentylacyjny typ VOLCANO 25 kw prod. EUROHEAT 6 kpl Ogrzewanie podłogowe 55/45 O C prod. TECE Wentylatory kanałowe typu TD HELIOS 7 szt., wentylatory kanałowe TD 350/125 prod. S&P 4 szt Transformatory 20KV 630 kva DYN 5, TTA-RES prod. ZUCCHINI 2 kpl Rozdzielnia SN 20 kv, 6 polowa MERLIN GERIN Rozdzielnica główna RNN 7-polowa Schneider Electric moc zainstalowana 380 kw, układ SZR na sterowniku TWIDO TWDLCAA24DRF prod. Telemecaniqe, 6 kpl. wyłączników Masterpact Bateria kondensatorów 30 kvar regulator mocy biernej BK2 VARLOGIC R6 prod. Merlin Gerin - 2 kpl Miernik parametrów elektrycznych POWERLOGIC PM 500 (2 kpl.) prod. Merlin Gerin Agregat prądotwórczy 400 kw/500 kva typ PETRA 500 prod. Elteco Poland Rezerwowy zbiornik paliwa typu ROTH 1000 litrów do agregatu Układ pomiarowy pośredni przekładniki po stronie 20 kv Wewnętrzne linie zasilające- kable bezhologenowe m.b Rozdzielnice obwodowe typ MOELLER 40 kpl Instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego, kierunkowego i zewnętrznego opraw z zapłonem elektronicznym Zespół przekaźnika kontroli izolacji typ IRDH375 do kontroli izolacji instalacji oświetlenia awaryjnego Instalacja gniazd wtyczkowych kpl Instalacja zasilania odbiorników informatycznych 480 gniazd Mosaic Instalacja siły technologicznej Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej 1,2,3 stopnia DEHNQUARD UPS oświetlenia awaryjnego - UPS Digys Evo 60 kva 48 kw prod. Secomec Sicon Zasilacz rezerwowy UPS Schrack USMT /400/415V 50/60HZ, 80000VA, 64000W Zasilacz rezerwowy UPS Schrack USM M 1000 T/N 6MMR10K00 DBA 10 kva, 8 kw 230V/400V 50A Instalacja odgromowa i uziemiająca Instalacja kabli grzewczych podjazdu DEVIVEG Instalacje ogrzewania elektrycznego rynien i wpustów dachowych Instalacja ochrony przeciwporażeniowej prod. MOELLER Opis przedmiotu zamówienia Strona 5 z 77

6 40. Kurtyny powietrzne typ Frico AC300, Frico Pantera SE12, Falco łącznie 4 kpl Instalacja tryskaczowa Pompownia pożarowa typ PP-IC /15 kw Instalacja 17 szt. czujników gazometrycznych ECOWENT z centralami Alpa Modbox Led 8 prod. Atest- Gaz z wentylatorami Helios VDD 500/4 do sterownia wentylacji bytowej garaży Klapy przeciwpożarowe MERCOR typ MCR FID siłowniki BF 230-T -75 kpl Instalacja sterowania wentylacji oddymiania atrium Centrala VDS G GEZE do sterowania siłownikami do okien na potrzeby uzupełnienia powietrza oddymiania atrium Wentylator oddymiający OSRVP 710/135-6/F400 prod. Marvent z osprzętem Mercor -2 kpl Wentylatory promieniowe dachowe typ BVD 710/30 prod. TLT Turbo GmbH - oddymianie pożarowe 4 szt Systemy oddymiania klatki schodowej MERCOR MCR 9705 z siłownikiem USC24VDC-3 kpl Pozostały zakres czynności urządzeń przeciwpożarowych Centrala garażowa typ SPS-G-41/45 prod. VBW Engineering Klimatyzatory FUJITSU typ APS SPLIT, APS VER J, ABYG30/ASYG30-5 kpl Sprężarki Universal D - 2 kpl Osuszacz powietrza typ FD15-14,5 bar prod. Atlas Copco Ramiona ssące ERGO prod. Klimawent Separator koalescencyjny ZPEHD Pompownie sanitarne Borysowski - 6 kpl Pompa zatapialna flora z czujnikami poziomu cieczy typ 2ZC System odprowadzenia skroplin, pompy skroplin typ ORANGE - 40 kpl Osuszacze powietrza typ DH10, DH 20 6 kpl Bramy prod. NASSAU typ 2100A, 9000FS napęd MMI75-27ED 5 kpl Rogatki prod. NASSAU typ FAAC MOD kpl Zestaw szlabanów typ WIL 4 prod. NICE Automaty do otwierania drzwi typ IKS prod. BESAM 2 kpl Windy osobowe i towarowe prod. OTIS - 5 kpl Podest ruchomy typ PK 16000E VIP Podest ruchomy typ JXX2-30 /125-4C udźwig 3000 kg Pomost przejezdny na dachu Opis przedmiotu zamówienia Strona 6 z 77

7 69. Instalacja systemu asekuracyjnego Sundoor Instalacja wewnętrzna i zewnętrzna wod-kan Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odwodnienie dachu Instalacja RTV-SAT Instalacja wideo bramofonu pomiędzy monitoringiem a rogatką NICE Instalacja zegara elewacyjnego typ BODET DELTA Instalacja tablicy-panelu informacyjnego alfanumerycznego System monitoringu (23 kamery) stanowisk pracy w pomieszczeniach sortowni Kontrola okresowa efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji Pozostały zakres obowiązków Opis przedmiotu zamówienia Strona 7 z 77

8 1. System BMS - Building Managment System prod. SIEMENS 1.1. Wykaz urządzeń instalacji BMS: INSTALACJA BMS -Automatycznej Regulacji, Sterowania i Monitorowania węzłów technologicznych monitoruje stan pracy, steruje i zarządza następującymi instalacjami: 1. Centrale wentylacyjne Swegon TYP BC027, BC020, BC014, BC006/004 z napędami falownikowymi typ SED 2 SIEMENS 2. Agregat wody lodowej Clivet TYP WSAT-S.C.120D 3. Agregat wody lodowej Clivet TYP ME ze skraplaczem CE Moduły sufitowe indukcyjne typu BRTa FLUSHLINE prod. SWEGON 5. Klima-konwektory AWX Fan coil 6. Nawilżacze parowe typ AXAIR CP2 7. Centrala X 10 podwieszana nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą i chłodnicą 8. Instalacja wody lodowej o parametrach 6/12 14/18 O C 9. Zespół pompowo-regulacyjny typ SEBG i SEBM prod. SWEGON 10. Armatura odcinająca i regulująca SIEMENS oraz STAD prod. TA Hydronics 11. Kompaktowy węzeł cieplny c.o. i c.w.u. o mocy 800 kw, 137/70 O C typ ECWR-450/80 prod. Elektrotermex 12. Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego 13. Wentylatory kanałowe typu TD HELIOS 7 szt., wentylatory kanałowe TD 350/125 prod. S&P 4 szt Transformatory 20KV 630 kva DYN 5, TTA-RES prod. ZUCCHINI 2 kpl. 15. Rozdzielnia 6 polowa SN 20 kv prod. MERLIN GERIN 16. Rozdzielnica główna RNN 7-polowa Schneider Electric moc zainstalowana 380 kw, układ SZR na sterowniku TWIDO TWDLCAA24DRF prod. Telemecaniqe, 6 kpl. wyłączników Masterpact 17. Agregat prądotwórczy 400 kw/500 kva typ PETRA 500 prod. Elteco Poland 18. Rozdzielnice obwodowe typ MOELLER 40 kpl. 19. Instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego, kierunkowego i zewnętrznego opraw z zapłonem elektronicznym 20. Zespół pomiarowy izometru typ IRDH375 do kontroli izolacji instalacji oświetlenia awaryjnego 21. Instalacja tryskaczowa 22. Pompownia pożarowa typ PP-IC /15 kw 23. Instalacja czujników gazometrycznych ECOWENT z centralami Alpa Modbox Led 8 prod. Atest-Gaz z wentylatorami Helios VDD 500/4 do sterownia wentylacji bytowej garaży 24. Klapy przeciwpożarowe MERCOR typ MCR FID siłowniki BF 230-T -75 kpl. 25. Instalacja sterowania wentylacji oddymiania atrium 26. Centrala VDS G GEZE do sterowania siłownikami do okien na potrzeby uzupełnienia powietrza oddymiania atrium 27. Wentylator oddymiający OSRVP 710/135-6/F400 prod. Marvent z osprzętem Mercor -2 kpl. 28. Wentylatory promieniowe dachowe typ BVD 710/30 prod. TLT Turbo GmbH - oddymianie pożarowe 4 szt. Opis przedmiotu zamówienia Strona 8 z 77

9 29. System oddymiania klatki schodowej MERCOR MCR 9705 z siłownikiem USC24VDC- 3 klatki schodowe. 30. Pozostałe wybrane elementy systemu sygnalizacji pożaru 31. Centrala garażowa typ SPS-G-41/45 prod. VBW Engineering 32. Klimatyzatory FUJITSU typ APS SPLIT, APS VER J, ABYG30/ASYG30-5 kpl. 33. Sprężarki Universal D - 2 kpl. 34. Osuszacz powietrza typ FD15-14,5 bar prod. Atlas Copco 35. Pompownie sanitarne Borysowski - 6 kpl. 36. Pompa zatapialna flora z czujnikami poziomu cieczy typ 2ZC 37. System odprowadzenia skroplin, pompy skroplin typ ORANGE - 40 szt Windy osobowe i towarowe prod. OTIS - 5 kpl. Powyższe instalacje i urządzenia zostały szczegółowo opisane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Wykaz urządzeń zamontowanych w instalacji BMS: 1. Oprogramowanie Siemens produkt DESIGO INSIGHT v w zakresie Shell ver (Plant Viewer, Log Viewer, Trend Viewer, System Configurator) Graphic Builder ver , Citect Explorer (plant viewer) ver Ilość punktów L&S Sterownik z kartą pamięci i komunikacji Siemens PXC szt. 4. Moduł rozszerzenia do sterowania oświetleniem Siemens RXC szt. 5. Regulator pomieszczeniowy Siemens RXC szt. 6. Regulator pomieszczeniowy Siemens RXC szt. 7. Moduł sterowania żaluzjami Siemens RXC szt. 8. Zadajnik pomieszczeniowy Siemens QAX szt. 9. Czujnik kondensacji Siemens QXA szt. 10. Zadajnik pomieszczeniowy Siemens QAX szt. 11. Panel operatora Siemens PXM 20-2 kpl 12. Interfejs Siemens PXR - 7 szt. 13. Zasilacz Siemens PXR-Z - 7 szt. 14. Terminator Siemens PXR-T - 7 szt. 15. Czujnik temperatury zewnętrznej Siemens QAC22-1 szt. 16. Czujnik nasłonecznienia Siemens QAS92-1 szt. 17. Czujnik CO2 Siemens QPA szt. 18. Przystawka czujnika CO2 Siemens ARG 64-5 szt. 19. Czujnik temperatura/wilgotność Siemens QFM szt. 20. Czujnik temperatury Siemens QAA24-4 szt. 21. Czujnik przeciwzamrożenowy Siemens QAF szt. 22. Czujnik przepływu powietrza Siemens QVM szt. 23. Czujnik temperatura/zanurzeniowy Siemens QAE szt. Opis przedmiotu zamówienia Strona 9 z 77

10 24. Czujnik różnicy ciśnień Siemens QBM62-3 szt. 25. Siłownik 0-10V Siemens GCA161.1E - 3 szt. 26. Czujnik temperatura/kanałowy Siemens QAM22-7 szt. 27. Siłownik ON/OFF Siemens GCA121.1E - 9 szt. 28. Presostat Siemens QBM szt. 29. Szafa DDC nr 1 Siemens - 1 kpl. 30. Szafa DDC nr 2 Siemens - 1 kpl. 31. Stacja operatorska Siemens - 2 kpl Zakres eksploatacji codziennej: Oględziny eksploatacyjne, sprawdzenie stanu instalacji i urządzeń, zmiany nastaw wg potrzeb, zabezpieczanie urządzeń w przypadku awarii, odczyty i zapisy parametrów technicznych z poziomu stacji operatorskiej i panelu operatora PXM 20. W szczególności do zakresu eksploatacji codziennej należy co najmniej: odczyty i bieżąca analiza zadanych i wynikowych parametrów występujących w systemie BMS, praca w trybie "ON LINE" wykonywanie koniecznych korekt parametrów zadanych w celu utrzymania reżimu technologicznego tworzenie i aktualizacja katalogów czasowych dla poszczególnych instalacji tworzenie i aktualizacja trendów parametrycznych dla poszczególnych instalacji wykonywanie obchodów ( 1x dziennie) wszystkich instalacji i urządzeń objętych systemem BMS 1.3. Przegląd konserwacyjny co 1 miesiąc: Czynności podczas konserwacji: sprawdzenie stanu opisów i oznaczeń sprawdzenie stanu (działania) przyrządów kontrolno-pomiarowych. odkurzanie elementów urządzeń i czyszczenie aparatury BMS wymiana wadliwych elementów na nowe BMS rejestracja stanu pracy i bieżąca ocena techniczna instalacji i urządzeń BMS 1.4. Przeglądy okresowe: Przegląd okresowy wykonywany co 6 miesięcy obejmuje czynności konserwacyjne wykonywane profilaktycznie z uwzględnieniem wymogów opisanych w rozdziale III pkt 25. W szczególności do zakresu przeglądu urządzeń komunikacyjnych - sterowniki systemu Desigo należy co najmniej: sprawdzenie prawidłowości w zgłaszaniu informacji przez sterownik od elementów peryferyjnych kontrola funkcjonowania przełączenia lato/zima sprawdzenia komunikacji pomiędzy sterownikami analiza przyczyn pojawiania się alarmów w przypadku błędów od strony programowej, wykonanie niezbędnej korekty błędu sprawdzenie prawidłowości działania sterownika oraz sprawdzenie ewentualnych przyczyn pojawiania się nieprawidłowości (sprawdzenie oprogramowania oraz wykonanie koniecznej korekty błędów w sterowniku) Opis przedmiotu zamówienia Strona 10 z 77

11 archiwizacja, wykonanie kopii back-up konfiguracji sterownika wraz z programem użytkownika oraz przechowywanie i udostępnienie kopii na wypadek awarii kontrola urządzeń ze względu na zanieczyszczenia, korozję, uszkodzenia mechaniczne i objawy zużycia czyszczenie zapewniające sprawne działanie sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych oraz w razie potrzeby dokręcenie śrub złączek i mocujących sprawdzenie stanu baterii oraz stanu wykorzystania sterownika (m.in. prowadzenie rejestru baterii do wymiany) sprawdzenie obwodów zasilania 24VAC sterownika oraz modułów w szafie automatyki (pomiar napięć na sterownikach, modułach, listwach modułowych itp.) dokonywanie porównań zastosowanych urządzeń z aktualnym poziomem technologicznym oraz sugerowanie modernizacji w uzasadnionych przypadkach W szczególności do zakresu przeglądu urządzeń BMS system Desigo Insight i stacje operatorskie należy co najmniej: sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych oraz w razie potrzeby dokręcenie śrub oraz złącz komunikacyjnych + ew. uporządkowanie kabli sprawdzenie błędów zgłaszanych przez stacje operatorskie i sprawdzenie przyczyn ich występowania archiwizacja oprogramowania back-up Desigo Insight na zewnętrzne nośniki danych, w tym przekazanie dwóch kopii dla użytkownika oraz przechowywanie i udostępnienie kopii na wypadek awarii sprawdzenie poprawności archiwizacji back-up u programów sterowników w systemie Desigo Insight oraz usunięcie ew. nieprawidłowości sprawdzenie poprawności restartu systemu Desigo Insight sprawdzenie poprawności komunikacji pomiędzy stacja operatorską a poszczególnymi sterownikami oraz sugerowanie czynności mających na celu jej polepszenie w uzasadnionych przypadkach kontrola siłowników (sygnał zadany- stan uzyskany) kontrola komunikacji z drukarką stanów alarmowych w pomieszczeniu monitoringu kontrola działania sygnalizacji alarmowej w pomieszczeniu monitoringu porównanie czasu systemowego z czasem rzeczywistym i czasem w innych instalacjach nie będących przedmiotem zamówienia i ewentualna korekta sprawdzenie obciążenia systemu Desigo Insight oraz wnioskowanie czynności mających na celu jej zmniejszenie w uzasadnionych przypadkach analiza poprawności i efektywności działania systemu regulacji poprzez analizę istniejących trendów wnioskowanie wprowadzenia zmian służących optymalizacji układu regulacji dokonywanie porównań zastosowanych urządzeń z aktualnym poziomem technologicznym oraz wnioskowanie modernizacji w uzasadnionych przypadkach. Opis przedmiotu zamówienia Strona 11 z 77

12 Przegląd okresowy wykonywany co 12 miesięcy obejmuje czynności konserwacyjne wykonywane profilaktycznie z uwzględnieniem wymogów opisanych w rozdziale III pkt 25. W szczególności do zakresu przeglądu urządzeń komunikacyjnych - sterowniki systemu Desigo należy co najmniej: sprawdzenie prawidłowości w zgłaszaniu informacji przez sterownik od elementów peryferyjnych kontrola funkcjonowania przełączenia lato/zima sprawdzenia komunikacji pomiędzy sterownikami analiza przyczyn pojawiania się alarmów w przypadku błędów od strony programowej, wykonanie niezbędnej korekty błędu sprawdzenie prawidłowości działania sterownika oraz sprawdzenie ewentualnych przyczyn pojawiania się nieprawidłowości (sprawdzenie oprogramowania oraz wykonanie koniecznej korekty błędów w sterowniku) archiwizacja, wykonanie kopii back-up konfiguracji sterownika wraz z programem użytkownika oraz przechowywanie i udostępnienie kopii na wypadek awarii kontrola urządzeń ze względu na zanieczyszczenia, korozję, uszkodzenia mechaniczne i objawy zużycia czyszczenie zapewniające sprawne działanie sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych oraz w razie potrzeby dokręcenie śrub złączek i mocujących sprawdzenie stanu baterii oraz stanu wykorzystania sterownika (m.in. prowadzenie rejestru baterii do wymiany) sprawdzenie obwodów zasilania 24VAC sterownika oraz modułów w szafie automatyki (pomiar napięć na sterownikach, modułach, listwach modułowych itp.) dokonywanie porównań zastosowanych urządzeń z aktualnym poziomem technologicznym oraz sugerowanie modernizacji w uzasadnionych przypadkach W szczególności do zakresu przeglądu urządzeń BMS system Desigo Insight i stacje operatorskie należy co najmniej: sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych oraz w razie potrzeby dokręcenie śrub oraz złącz komunikacyjnych + ew. uporządkowanie kabli sprawdzenie błędów zgłaszanych przez stacje operatorskie i sprawdzenie przyczyn ich występowania archiwizacja oprogramowania back-up Desigo Insight na zewnętrzne nośniki danych, w tym przekazanie dwóch kopii dla użytkownika oraz przechowywanie i udostępnienie kopii na wypadek awarii sprawdzenie poprawności archiwizacji back-up u programów sterowników w systemie Desigo Insight oraz usunięcie ew. nieprawidłowości sprawdzenie poprawności restartu systemu Desigo Insight sprawdzenie poprawności komunikacji pomiędzy stacja operatorską a poszczególnymi sterownikami oraz sugerowanie czynności mających na celu jej polepszenie w uzasadnionych przypadkach kontrola siłowników (sygnał zadany- stan uzyskany) Opis przedmiotu zamówienia Strona 12 z 77

13 kontrola komunikacji z drukarką stanów alarmowych w pomieszczeniu monitoringu kontrola działania sygnalizacji alarmowej w pomieszczeniu monitoringu porównanie czasu systemowego z czasem rzeczywistym i czasem w innych instalacjach nie będących przedmiotem zamówienia i ewentualna korekta sprawdzenie obciążenia systemu Desigo Insight oraz sugerowanie czynności mających na celu jej zmniejszenie w uzasadnionych przypadkach analiza poprawności i efektywności działania systemu regulacji poprzez analizę istniejących trendów sugerowanie wprowadzenia zmian służących optymalizacji układu regulacji dokonywanie porównań zastosowanych urządzeń z aktualnym poziomem technologicznym oraz sugerowanie modernizacji w uzasadnionych przypadkach. Przegląd okresowy wykonywany co 12 miesięcy obejmuje przegląd urządzeń obiektowych systemu Desigo czujniki, zadajniki, przetworniki, napędy, zawory itp. do zakresu przeglądu należy co najmniej: kontrola urządzeń ze względu na zanieczyszczenia, korozję, uszkodzenia mechaniczne i objawy zużycia czyszczenie zapewniające sprawne działanie sprawdzenie wszystkich połączeń elektrycznych i mechanicznych oraz w razie potrzeby dokręcenie śrub złączek i mocujących kontrola funkcji mechanicznych pomiar wartości pomiarowych i porównanie ich z wartościami żądanymi uzupełnienie dokumentacji 1.5. Wykaz specjalistycznych narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych do realizacji przeglądów okresowych Oprogramowanie serwisowe SIEMENS: pakiet oprogramowania narzędziowego Desigo Xworks Plus ver. 5.1 (lub wyższa) do konfiguracji oraz tworzenia aplikacji dla sterowników Desigo PX, Desigo RX oraz generowania plików eksportowych dla stacji Desigo Insight, w którego w skład wchodzą moduły: Desigo Project Manager Network Configurator Point Configurator Desigo XRT TX Open Tool RXC Link Plugin Desigo Bim Tool Simatic Manager Point Test License Management Utility 1.6. Wymagany zakres umiejętności i dostępności zasobów do realizacji przeglądów okresowych: udokumentowane posiadanie umiejętności i kompetencji w zakresie znajomości architektury i komponentów systemów sterowania i zarządzania instalacjami technicznymi (BMS) w zakresie co najmniej obsługi i bieżącej eksploatacji systemu Desigo (Desigo Insight, Desigo PX, Desigo RX) udokumentowany dostęp do części zamiennych dla instalacji Opis przedmiotu zamówienia Strona 13 z 77

14 w przypadku wystąpienia awarii zagrażających kontynuowaniu bieżącej działalności Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do ich usunięcia najpóźniej w dniu następnym po zaistnieniu awarii. 2. Centrale wentylacyjne Swegon TYP BC027, BC020, BC014, BC006/004 z napędami falownikowymi typ SED 2 SIEMENS 2.1. Wykaz urządzeń: 1. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Swegon, kpl. 1, typ BC027, nawiew m 3 /h, wywiew m 3 /h 2. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Swegon, kpl. 1, typ BC020, nawiew m 3 /h, wywiew m 3 /h 3. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Swegon, kpl. 1,typ BC014, nawiew m 3 /h, wywiew m 3 /h 4. Centrala wentylacyjna nawiewna Swegon, typ BC006, kpl. 1,, nawiew m 3 /h, wywiew m 3 /h 5. Centrala wentylacyjna wywiewna Swegon, typ BC004, kpl. 1,, nawiew m 3 /h, wywiew m 3 /h Centrale wentylacyjne Swegon składają się z: sekcji przepustnic sekcji filtrów sekcji rotorekuperatpra sekcji wentylatora sekcji chłodnicy sekcji nagrzewnicy sekcji tłumika sekcji nawilżacza zespołów pompowo-regulacyjnych GP106/1 pomp obiegowe WILO TOP zespoły pompowo-regulacyjne z zaworami trójdrogowymi z siłownikami Siemens automatyki BMS SIEMENS napędów falownikowych typ SED 2 SIEMENS 2.2. Zakres eksploatacji codziennej: Zakres eksploatacji codziennej obejmuje oględziny eksploatacyjne, sprawdzenie stanu instalacji i urządzeń, zmiany nastaw wg potrzeb, zabezpieczanie urządzeń w przypadku awarii, odczyty i zapisy parametrów technicznych z poziomu BMS. W szczególności zakres eksploatacji codziennej obejmuje co najmniej: kontrolę czujników BMS sprawdzenie przepustnic 10 kpl sprawdzenie nagrzewnicy wodnej 4 kpl sprawdzenie wentylatora 8 kpl sprawdzenie przekładni pasowej 8 kpl Opis przedmiotu zamówienia Strona 14 z 77

15 sprawdzenie rotorekupatora 3 kpl sprawdzenie tłumika 5 kpl sprawdzenie chłodnicy wodnej sprawdzenie drożności odpływu skroplin oraz syfonu wodnego, sprawdzenie gęstości glikolu obiegu, odpowietrzanie chłodnicy 3 kpl sprawdzenie kaset nawilżacza 2 kpl kontrola wirnika wentylatora 8 kpl kontrola wydajności przepływu powietrza 6 stacji kontrola hałasu instalacji sprawdzenie szczelności zaworów kontrola stanu armatury sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodzącego kontrola nastaw i działania automatyki kontrola działania nagrzewnic sprawdzenie działania pomp obiegowych, napędów i zaworów regulacyjnych instalacji ciepła technologicznego będących w wyposażeniu central klimatyzacyjnych 2.3. Przeglądy okresowe: raz w miesiącu: Przegląd okresowy wykonywany co 1 miesiąc obejmuje czynności konserwacyjne wykonywane profilaktycznie, według zasad określonych przez producenta urządzenia w celu utrzymania wymaganej zdolności użytkowej i eksploatacyjnej. W szczególności do zakresu przeglądu należy co najmniej kontrola spadku ciśnienia i ewentualna wymiana filtrów, czyszczenie sekcji podczas wymiany filtrów 38 kpl sprawdzenie i czyszczenie nagrzewnicy wodnej 4 kpl sprawdzenie i czyszczenie wentylatora 8 kpl wymiana pasków klinowych 8 kpl smarowanie łożysk silnika wentylatora 8 kpl kontrola wydajności przepływu powietrza 6 stacji kontrola hałasu instalacji kontrola wibracji łożysk kontrola działania i czyszczenie presostatów, ewentualna korekta nastawień kontrola i czyszczenie czujników BMS Przegląd okresowy co 6 miesięcy: Przegląd okresowy wykonywany co 6 miesięcy obejmuje czynności konserwacyjne wykonywane profilaktycznie z uwzględnieniem wymogów opisanych w rozdziale III pkt 25. W szczególności do zakresu przeglądu należy co najmniej: wymiana wadliwych elementów na nowe sprawdzenie i czyszczenie przepustnic w szczególności łopatek i siłownika, kontrola szczelności 10 kpl sprawdzenie i czyszczenie nagrzewnicy wodnej 4 kpl sprawdzenie i czyszczenie wentylatora 8 kpl Opis przedmiotu zamówienia Strona 15 z 77

16 sprawdzenie i czyszczenie przekładni pasowej 8 kpl sprawdzenie i czyszczenie rotorekupatora 3 kpl sprawdzenie i czyszczenie tłumika 5 kpl sprawdzenie i czyszczenie chłodnicy wodnej sprawdzenie drożności odpływu skroplin oraz syfonu wodnego, sprawdzenie gęstości glikolu obiegu, odpowietrzanie chłodnicy 3 kpl wymiana pasków klinowych 8 kpl sprawdzenie i czyszczenie kaset nawilżacza 2 kpl sprawdzenie równoległości kół pasowych 8 kpl kontrola wirnika wentylatora 8 kpl smarowanie łożysk silnika wentylatora 8 kpl kontrola wydajności przepływu powietrza 6 stacji kontrola hałasu instalacji ustawianie kierunków przepływu powietrza ustawianie parametrów pracy falowników czyszczenie filtrów odwadniających zewnętrzne oględziny i czyszczenie jednostki zewnętrznej kontrola stanu przewodów rurowych sprawdzenie szczelności zaworów kontrola stanu armatury pomiar poboru prądu elektrycznego kontrola połączeń elektrycznych kontrola elementów metalowych konstrukcji i obudowy sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodzącego kontrola wibracji łożysk kontrola nastaw i działania automatyki kontrola styczników i przekaźników kontrola obrotów wentylatora kontrola działania siłowników oraz przepustnic powietrza kontrola działania presostatów, ewentualna korekta nastawień kontrola działania nagrzewnic kontrola czystości komór central wentylacyjnych i ich mycie kontrola stanu wymienników ciepła(mycie )oraz dezynfekcja sprawdzenie szczelności i usuwanie ewentualnych wycieków z instalacji ciepła technologicznego będących w wyposażeniu central klimatyzacyjnych sprawdzenie działania pomp obiegowych, napędów i zaworów regulacyjnych instalacji ciepła technologicznego będących w wyposażeniu central klimatyzacyjnych czyszczenie osadników kątowych( filtrów) instalacji ciepła technologicznego będących w wyposażeniu central klimatyzacyjnych kontrola szczelności układu obiegu i poziomu wody lodowej z uszczelnieniem kalibracja czujników temperatury Opis przedmiotu zamówienia Strona 16 z 77

17 kontrola przepływów wody i powietrza kontrola czujników BMS pomiary rezystancji izolacji wraz z protokołem 2.4. Wymagany zakres umiejętności i dostępności zasobów do realizacji przeglądów okresowych: udokumentowane posiadanie umiejętności i kompetencji w zakresie bieżącej eksploatacji i obsługi technicznej central wentylacyjnych Swegon udokumentowane posiadanie umiejętności i kompetencji w zakresie wykonywania przeglądów okresowych central wentylacyjnych Swegon udokumentowany dostęp do części zamiennych dla instalacji w przypadku wystąpienia awarii zagrażających kontynuowaniu bieżącej działalności Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do ich usunięcia najpóźniej w dniu następnym po zaistnieniu awarii. 3. Agregat wody lodowej Clivet typ WSAT-S.C.120D 3.1. Wykaz urządzeń: Agregat wody lodowej Clivet typ WSAT-s.c.120D składa się z następujących urządzeń: a) agregat chłodniczy o mocy chłodniczej 328,2 kw b) skraplacze pompowe Clivet-ce 121 c) płytowy wymiennik ciepła alfa laval cb 77/60u d) zespół pompowy gp106/1 e) pompy obiegowe Grundfos upe 50/120 kpl. 3 f) naczynie wzbiorcze g) zawory trójdrogowe z siłownikami Siemens h) regulatory różnicy ciśnień: zespoły zaworów asv pv + asv-m i) zespoły pompowo-regulacyjne 3.2. Zakres eksploatacji codziennej: Zakres eksploatacji codziennej obejmuje oględziny eksploatacyjne, sprawdzenie stanu instalacji i urządzeń, zmiany nastaw wg potrzeb, zabezpieczanie urządzeń w przypadku awarii, odczyty i zapisy parametrów technicznych z poziomu BMS. W szczególności zakres eksploatacji codziennej obejmuje co najmniej: kontrola szczelności układu obiegu i poziomu wody lodowej kontrola działania pomp obiegowych kontrola sterowania i automatyki kontrola ciśnień układów chłodniczych kontrola temperatur i ciśnień kontrola wibracji i głośności kontrola stanu licznika ustawianie parametrów pracy uzupełnianie glikolu lub wody wg, potrzeb sprawdzenie czy nie ma wycieków glikolu lub wody po każdym alarmie niskiego ciśnienia sprawdzanie instalacji czy nie ma wyciek zewnętrzne oględziny Opis przedmiotu zamówienia Strona 17 z 77

18 kontrola stanu przewodów rurowych sprawdzenie szczelności zaworów kontrola stanu armatury pomiar poboru prądu elektrycznego kontrola wibracji kontrola łożysk kontrola nastaw i działania automatyki 3.3. Przeglądy okresowe: Przegląd okresowy wykonywany co 3 miesiące obejmuje czynności konserwacyjne wykonywane profilaktycznie z uwzględnieniem wymogów opisanych w rozdziale III pkt 25. W szczególności do zakresu przeglądu należy co najmniej: czyszczenie osadników kątowych( filtrów) instalacji kontrola szczelności układu obiegu i poziomu wody lodowej z uszczelnieniem kontrola działania pomp obiegowych, czyszczenie i wymiana filtrów kontrola skuteczności działania zaworów kontrola sterowania i automatyki kontrola ciśnień układów chłodniczych kontrola działania zabezpieczeń ciśnieniowych kontrola instalacji elektrycznej wchodzącej w skład urządzeń chłodniczych kontrola mocowania agregatu kontrola łożysk w wentylatorach czyszczenie skraplaczy czyszczenie komory sprężarek wymiana filtrów czyszczenie parownika kontrola szczelności obwodów kontrola zawilgocenia układu pomiary ciśnienia ssania, tłoczenia pomiary stałych obwodu czynnika chłodzącego kalibracja czujników temperatury kontrola przepływów wody i powietrza kontrola odmrażania kontrola skroplin regulacja obrotów wentylatora kontrola parametrów startu (prąd sprężarki, parowacza, skraplacza kontrola temperatur i ciśnień kontrola wibracji i głośności kontrola stanu licznika kontrola ciśnienia w układach ustawianie parametrów pracy uzupełnianie glikolu lub wody wg, potrzeb Opis przedmiotu zamówienia Strona 18 z 77

19 sprawdzenie stanu uszczelek, obudowy stan instalacji elektrycznej sprawdzenie czy nie ma wycieków glikolu lub wody po każdym alarmie niskiego ciśnienia sprawdzanie instalacji czy nie ma wyciek czyszczenie wymiennika skraplacza ustawianie parametrów pracy ustawianie parametrów pomp zewnętrzne oględziny kontrola stanu wymienników zewnętrzne oględziny i czyszczenie jednostki zewnętrznej kontrola stanu przewodów rurowych sprawdzenie szczelności zaworów kontrola stanu armatury pomiar poboru prądu elektrycznego kontrola stanu przewodów elektrycznych kontrola połączeń elektrycznych ocena warunków zasilania elektrycznego kontrola elementów metalowych konstrukcji i obudowy sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodzącego kontrola łożysk kontrola nastaw i działania automatyki kontrola styczników i przekaźników kontrola obrotów wentylatora kontrola stanu automatyki oraz instalacji zasilająco-sterowniczej kontrola działania presostatów, ewentualna korekta nastawień pomiary elektryczne zakończone protokołem sprawdzenie działania pomp obiegowych, napędów i zaworów regulacyjnych wykonanie dokumentacji z przeglądu okresowego 3.4. Wykaz specjalistycznych narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych do realizacji przeglądów okresowych: Dostęp do sterowników wraz z oprogramowaniem Clivet Spin Chiller dla sterownika agregatu chłodniczego Clivet WSAT-S.C. 120D Wymagany zakres umiejętności i dostępności zasobów do realizacji przeglądów okresowych: udokumentowane posiadanie umiejętności i kompetencji w zakresie bieżącej eksploatacji i obsługi technicznej agregatów wody lodowej prod. Clivet udokumentowane posiadanie umiejętności i kompetencji w zakresie wykonywania przeglądów okresowych agregatów wody lodowej prod. Clivet udokumentowany dostęp do części zamiennych dla instalacji w przypadku wystąpienia awarii zagrażających kontynuowaniu bieżącej działalności Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do ich usunięcia najpóźniej w dniu następnym po zaistnieniu awarii. Opis przedmiotu zamówienia Strona 19 z 77

20 4. Agregat wody lodowej Clivet typ ME ze skraplaczem CE Wykaz urządzeń: Agregat wody lodowej Clivet typ ME składa się z następujących urządzeń: 1. Agregat chłodniczy CLIVET ME o mocy chłodniczej 69 kw 2. Skraplacz zewnętrzny CE Zespół pompowy 4.2. Zakres eksploatacji codziennej: Zakres eksploatacji codziennej obejmuje oględziny eksploatacyjne, sprawdzenie stanu instalacji i urządzeń, zmiany nastaw wg potrzeb, zabezpieczanie urządzeń w przypadku awarii, odczyty i zapisy parametrów technicznych z poziomu BMS. W szczególności zakres eksploatacji codziennej obejmuje co najmniej: kontrola szczelności układu obiegu i poziomu wody kontrola sterowania i automatyki kontrola ciśnień układów chłodniczych kontrola temperatur i ciśnień kontrola wibracji i głośności kontrola stanu licznika ustawianie parametrów pracy uzupełnianie wody wg, potrzeb sprawdzenie czy nie ma wycieków lub wody po każdym alarmie niskiego ciśnienia sprawdzanie instalacji czy nie ma wyciek zewnętrzne oględziny kontrola stanu przewodów rurowych sprawdzenie szczelności zaworów kontrola stanu armatury pomiar poboru prądu elektrycznego kontrola wibracji kontrola łożysk kontrola nastaw i działania automatyki 4.3. Przeglądy okresowe: Przegląd okresowy wykonywany co 3 miesiące obejmuje czynności konserwacyjne wykonywane profilaktycznie z uwzględnieniem wymogów opisanych w rozdziale III pkt 25. W szczególności do zakresu przeglądu należy co najmniej: czyszczenie osadników kątowych( filtrów) instalacji kontrola szczelności układu obiegu i poziomu wody kontrola skuteczności działania zaworów kontrola sterowania i automatyki kontrola ciśnień układów chłodniczych kontrola działania zabezpieczeń ciśnieniowych kontrola instalacji elektrycznej wchodzącej w skład urządzeń chłodniczych kontrola mocowania agregatu Opis przedmiotu zamówienia Strona 20 z 77

21 kontrola łożysk w wentylatorach czyszczenie skraplaczy czyszczenie komory sprężarek wymiana filtrów czyszczenie parownika kontrola szczelności obwodów kontrola zawilgocenia układu pomiary ciśnienia ssania, tłoczenia pomiary stałych obwodu czynnika chłodzącego kalibracja czujników temperatury kontrola przepływów wody i powietrza kontrola odmrażania kontrola skroplin regulacja obrotów wentylatora kontrola parametrów startu (prąd sprężarki, parowacza, skraplacza) kontrola temperatur i ciśnień kontrola wibracji i głośności kontrola stanu licznika kontrola ciśnienia w układach ustawianie parametrów pracy uzupełnianie glikolu lub wody wg, potrzeb sprawdzenie stanu uszczelek, obudowy sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej kontrola wycieków glikolu lub wody po każdym alarmie niskiego ciśnienia sprawdzanie instalacji czy nie ma wyciek czyszczenie wymiennika skraplacza ustawianie parametrów pracy ustawianie parametrów pomp zewnętrzne oględziny kontrola stanu wymienników zewnętrzne oględziny i czyszczenie jednostki zewnętrznej kontrola stanu przewodów rurowych sprawdzenie szczelności zaworów kontrola stanu armatury pomiar poboru prądu elektrycznego kontrola stanu przewodów elektrycznych kontrola połączeń elektrycznych ocena warunków zasilania elektrycznego kontrola elementów metalowych konstrukcji i obudowy sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodzącego kontrola wibracji Opis przedmiotu zamówienia Strona 21 z 77

22 kontrola łożysk kontrola nastaw i działania automatyki kontrola styczników i przekaźników kontrola obrotów wentylatora kontrola stanu automatyki oraz instalacji zasilająco-sterowniczej pomiary elektryczne zakończone protokołem wykonanie dokumentacji z przeglądu okresowego 4.4. Wykaz specjalistycznych narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych do realizacji przeglądów okresowych Dostęp do sterowników wraz z oprogramowaniem Clivet Energy ME dla sterownika agregatu chłodniczego Clivet ME Wymagany zakres umiejętności i dostępności zasobów do realizacji przeglądów okresowych: udokumentowane posiadanie umiejętności i kompetencji w zakresie bieżącej eksploatacji i obsługi technicznej agregatów wody lodowej prod. Clivet udokumentowane posiadanie umiejętności i kompetencji w zakresie wykonywania przeglądów okresowych agregatów wody lodowej prod. Clivet udokumentowany dostęp do części zamiennych dla instalacji w przypadku wystąpienia awarii zagrażających kontynuowaniu bieżącej działalności Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do ich usunięcia najpóźniej w dniu następnym po zaistnieniu awarii. 5. Moduły sufitowe indukcyjne typu BRTa FLUSHLINE prod. SWEGON Wykaz urządzeń: Na obiekcie zamontowane są moduły sufitowe BRTa FLUSHLINE w łącznej ilości 137 kpl: o mocy grzewczej: 100 W/m przy prędkości powietrza 7,5 l/s oraz 600 W/m przy prędkości powietrza 15 l/s, o mocy chłodniczej: 30 W/m przy prędkości powietrza 8,5 l/s, Δt 8 o C oraz W/m przy prędkości powietrza 55 l/s, Δt 8 o C elementy peryferyjne Siemens, po dwa komplety dla każdego modułu: zawór VD115CLC i siłownik SSA Zakres eksploatacji codziennej: Zakres eksploatacji codziennej obejmuje oględziny eksploatacyjne, sprawdzenie stanu instalacji i urządzeń, zmiany nastaw wg potrzeb, zabezpieczanie urządzeń w przypadku awarii, odczyty i zapisy parametrów technicznych z poziomu BMS Przegląd konserwacyjny co 1 miesiąc: Przegląd konserwacyjny wykonywany co 1 miesiąc obejmuje czynności konserwacyjne wykonywane profilaktycznie, według zasad określonych przez producenta urządzenia w celu utrzymania wymaganej zdolności użytkowej i eksploatacyjnej. W szczególności do zakresu przeglądu należy co najmniej ustawianie kierunków przepływu powietrza ustawianie parametrów pracy zewnętrzne oględziny Opis przedmiotu zamówienia Strona 22 z 77

23 kontrola stanu lameli nagrzewnicy i chłodnicy 5.4. Przeglądy okresowe: Przegląd okresowy wykonywany co 12 miesięcy obejmuje czynności konserwacyjne wykonywane profilaktycznie, według zasad określonych przez producenta urządzenia w celu utrzymania wymaganej zdolności użytkowej i eksploatacyjnej. W szczególności do zakresu przeglądu należy co najmniej: ustawianie kierunków przepływu powietrza ustawianie parametrów pracy zewnętrzne oględziny odkurzanie i czyszczenie z zastosowaniem odpowiednich środków chemicznych (z uwagi na ilość modułów na obiekcie ten punkt należy wykonywać sukcesywnie w ciągu całego roku, lub doraźnie według potrzeb) kontrola stanu przewodów rurowych sprawdzenie szczelności zaworów kontrola stanu armatury pomiar poboru prądu elektrycznego kontrola stanu przewodów elektrycznych kontrola połączeń elektrycznych kontrola elementów metalowych konstrukcji i obudowy kontrola nastaw i działania automatyki kontrola styczników i przekaźników kontrola stanu wymienników mycie oraz dezynfekcja sprawdzenie szczelności i usuwanie ewentualnych wycieków z instalacji kontrola zawilgocenia układu pomiary stałych parametrów powietrza kontrola wibracji i głośności 5.5. Wymagany zakres umiejętności i dostępności zasobów do realizacji przeglądów okresowych: udokumentowane posiadanie umiejętności i kompetencji w zakresie bieżącej eksploatacji i obsługi technicznej modułów sufitowych indukcyjnych udokumentowane posiadanie umiejętności i kompetencji w zakresie wykonywania przeglądów okresowych modułów sufitowych indukcyjnych udokumentowany dostęp do części zamiennych dla instalacji w przypadku wystąpienia awarii zagrażających kontynuowaniu bieżącej działalności Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do ich usunięcia najpóźniej w dniu następnym po zaistnieniu awarii. 6. Klima-konwektory AWX Fan coil 6.1. Na obiekcie zainstalowano klimakonwektory AWX Fan coil prod. DELCHI o mocy: grzewczej W, chłodniczej W 6 szt. grzewczej W, chłodniczej W 7 szt. grzewczej W, chłodniczej W 12 szt. grzewczej W, chłodniczej W 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia Strona 23 z 77

Załącznik nr 10 do SIWZ ZAKRES CZYNNOŚCI CZĘŚĆ I 1. Centrale wentylacyjne VTS Clima, VBW (JW 1158 Łask) 1) Sprawdzenie prawidłowości działania nagrzewnicy 2) Sprawdzenie prawidłowości działania chłodnicy

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : styczeń Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania styczeń 2011

DATA OPRACOWANIA : styczeń Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania styczeń 2011 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul Juraszów 7/19 INWESTOR : Szpital Wojewódzki w Poznaniu ADRES INWESTORA : 60-479 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. Nazwa zespołu (urządzenia) N1 Centrala wentylacyjna nawiewna

Arkusz1. Strona 1. Nazwa zespołu (urządzenia) N1 Centrala wentylacyjna nawiewna Raport okresowy z czynności serwisowych dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Nazwa zespołu (urządzenia) Miesiąc styczeń Uwagi N1

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul Juraszów 7/19 INWESTOR : Szpital Wojewódzki w Poznaniu ADRES INWESTORA : 60-479 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych Załącznik nr 5 do ZDR Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, chłodniczych 1) Centrale wentylacyjne i aparaty grzewczo wentylacyjne przepustnice

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług utrzymania, i konserwacji systemów wentylacji i klimatyzacji na wybranych dworcach Zarządzanych

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRZEGLĄDÓW I PRAC SERWISOWYCH

CENNIK PRZEGLĄDÓW I PRAC SERWISOWYCH CENNIK PRZEGLĄDÓW I PRAC SERWISOWYCH 2015 Cennik przeglądów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz agregatów chłodniczych L.p. Nazwa Cena netto 1 Przegląd central o wydajności do 5.000 m3/h (bez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy)

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) Opis przedmiotu zamówienia w zakresie serwisowania i konserwacji instalacji i urządzeń wentylacji, wody lodowej, ciepła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pacanów, 02.04.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pacanów, 02.04.2014 Pacanów, 02.04.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie zwraca się z zapytaniem dotyczącym wyceny usług związanych z prowadzeniem bieżących konserwacji i przeglądów

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: MCSiR.2615.25.2014 Nowy Targ, dnia 15.07.2014

Nasz znak: MCSiR.2615.25.2014 Nowy Targ, dnia 15.07.2014 Nasz znak: MCSiR.2615.25.2014 Nowy Targ, dnia 15.07.2014 Zapytanie ofertowe na wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych urządzeń wentylacyjnych w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu I. WPROWADZENIE Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących Zał. nr 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących 1.Przedmiotem zamówienia jest konserwacja urządzeń wentylacji

Bardziej szczegółowo

O F E R T A WENTYLACJA- KLIMATYZACJA- WYMIENNIKOWNIA-KOTŁOWNIA

O F E R T A WENTYLACJA- KLIMATYZACJA- WYMIENNIKOWNIA-KOTŁOWNIA Firma tsystem powstała z myślą świadczenia profesjonalnych usług serwisowych w branży systemów grzewczo-wentylacyjnych. Aktualnie firma realizuje długoterminową umowę serwisową sieci niemieckich marketów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 dla części I i II 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: Serwis, konserwacja i naprawa systemów klimatyzacji i wentylacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/163/2014 Załącznik nr 1.1 do Siwz Opis przedmiotu zamówienia Usługa przeglądów technicznych, konserwacji i awaryjnych napraw urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE GŁÓWNE CECHY FRAMEDIC NOWA JAKOŚĆ KLIMATYZACJI SAL OPERACYJNYCH Kompaktowa szafa klimatyzacyjna w wykonaniu poziomym lub pionowym. PRZEZNACZENIE Klimatyzacja pomieszczeń o

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaproszenie do udziału w konkursie ofert Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Fax (22) 459-08-08, tel. (22) 459-06-17. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Sprawa nr AZP-26/2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. OBIEKT OPIS 1. 2. 3. 4. 5. Centrala wentylacyjna CKV4-P-O-O - wydatek 1000-2500 m 3 /h Budynek Dydaktyczny AWF ul. Witelona 25,

Bardziej szczegółowo

Wentylatory WKp 1.22 Kontrola stanu filtrów marzec, czerwiec * w zależności od zapylenia środowiska

Wentylatory WKp 1.22 Kontrola stanu filtrów marzec, czerwiec * w zależności od zapylenia środowiska Załącznik nr I Opis przedmiotu zamówienia w zakresie serwisowania i konserwacji instalacji i urządzeń wentylacji mecłianicznej, oddymiania i detekcji CO i LPG, wody lodowej, ciepła teclinologicznego, centralnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Szczegółowy zakres prac konserwacyjnych oraz obsługowych.

Załącznik nr 2 Szczegółowy zakres prac konserwacyjnych oraz obsługowych. Załącznik nr 2 Szczegółowy zakres prac konserwacyjnych oraz obsługowych. Urządzenia i instalacje węzła cieplnego dwufunkcyjnego oraz kotłowni gazowej wytwarzającej parę wysokociśnieniową w Brzeskim Centrum

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżącej obsługi technicznej dla budynku CPIB, oraz bieżącej obsługi technicznej i okresowych przeglądów konserwacyjnych dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pacanów, 08.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pacanów, 08.04.2015 Pacanów, 08.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ogłasza postępowanie na świadczenie usług związanych z prowadzeniem bieżących konserwacji i przeglądów

Bardziej szczegółowo

14. O P I S U S Ł U G

14. O P I S U S Ł U G 14. O P I S U S Ł U G Zawartość: A. Szafy i obudowy, B. Aparatura obiektowa wraz z okablowaniem, C. Uruchomienie układów automatyki bez BMS D. Sprzęt komputerowy, oprogramowanie E. Uruchomienie systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W Opisie Przedmiotu Zamówienia określone zostały przez Zamawiającego szczegółowe wymagania dotyczące prac eksploatacyjnych wykonywanych przy instalacjach

Bardziej szczegółowo

1. WYKAZ SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH OBJĘTYCH OPIEKĄ SERWISOWĄ... 2

1. WYKAZ SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH OBJĘTYCH OPIEKĄ SERWISOWĄ... 2 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o licytacji nr EZA11b-9001-6-1/EO/2017 Spis treści 1. WYKAZ SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH OBJĘTYCH OPIEKĄ SERWISOWĄ... 2 2. HARMONOGRAM OGLĘDZIN

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie CERTYFIKAT ISO 9001 : 2008 os. Na Skarpie 66 Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913 Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK Osoba(y) 1. Przegląd budynków. Przegląd budynków,a w szczególności: sprawdzenie szczelności instalacji gazowej GZ-50. Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PPNT.400.25.2014 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi technicznej poniższych instalacji oraz wszystkich urządzeń wchodzących

Bardziej szczegółowo

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok.

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok. KLUB: Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z recyrkulacją, wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą wodną i (opcja do późniejszego zamontowania w przypadku zainstalowania w budynku agregatu wody lodowej)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy 1. Umowa obejmuje trzyletni okres współpracy z możliwością przedłużenia o jeden rok. 2. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie zaświadczeń o

Bardziej szczegółowo

Promocyjne zestawy automatyki do central wentylacyjnych

Promocyjne zestawy automatyki do central wentylacyjnych UWAGA WIOSENNA. PROMOCJA* Promocyjne zestawy automatyki do central wentylacyjnych Oferujemy tani i prosty zestaw automatyki do sterowania małymi i średnimi centralami wentylacyjnymi wyposażonymi w podzespoły

Bardziej szczegółowo

Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna 28-100 Busko-Zdrój ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna 28-100 Busko-Zdrój ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PZ/54/2015 Busko Zdrój, dnia 28 lipca 2015 roku ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zarząd Uzdrowisko Busko Zdrój S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni. Instrukcja eksploatacji

Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni. Instrukcja eksploatacji Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Gdyni Instrukcja eksploatacji Instalacja automatyki wentylacji, chłodu i ciepła technologicznego 17 grudnia 2012 PRODAM Sp. z o.o. ul. Płaska 52

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy. Zadanie nr 1:

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy. Zadanie nr 1: Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy Zadanie nr 1: Budynek dworca kolejowego Pabianice ul. Łaska 37 (95-200) Kotłownia zasilana energią elektryczną z sieci. Moc kotłowni wynosi 30 kw. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE

AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE ZASTOSOWANIE Agregaty wody lodowej stosujemy do schładzania wody (glikolu) na potrzeby systemów klimatyzacyjnych (hotele, budynki biurowe, szpitale, muzea itp.),

Bardziej szczegółowo

A L P R O S p. z o. o.

A L P R O S p. z o. o. D o s t a r c z a m y k l i m a t, n i e u r z ą d z e n i a Gdańsk, 2013-11-25 PROTOKÓŁ POKONTROLNY Obiekt: Zleceniodawca: Data Przeglądu: Hotel MIKOŁAJKI ***** budynek Apartamentowy, Usługowo-Magazynowy

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis rysunków

Spis treści Spis rysunków Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia publicznego. 1.1 Przedmiotem zamówienia publicznego jest Eksploatacja kotłowni oraz konserwacja i eksploatacja zespołów

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK L.p. 1. Przegląd budynków. Przegląd budynków,a w szczególności: sprawdzenie szczelności instalacji gazowej. Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Dział Organizacyjno - Prawny, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, nr pok.

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej

Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Automatyka Chłodnicza i Klimatyzacyjna. Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku ciepła, budowa, działanie i przykłady

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie ul. Wieżowa 8 i oddziału Zamawiającego w Gdańsku ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 - TABELA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I SERWISOWYCH DLA OBIEKTU NFM

ZAŁĄCZNIK NR 1 - TABELA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I SERWISOWYCH DLA OBIEKTU NFM ZAŁĄCZNIK NR 1 - TABELA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I SERWISOWYCH DLA OBIEKTU NFM OPIS ELEMENTÓW OPIS ROBÓT KONSERWACYJNYCH I SERWISOWYCH Lp. OBIEKT: B-Budynek, P-Parking LOKALIZACJA ELEMENT (Nazwa zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3.

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. S Z K O L E N I E EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRAKTYCE Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. Dzień 1 : 21 styczeń 2013r. MODUŁ 4 -Metody oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 do DIWZ i umowy. Wykonanie przeglądów serwisowo technicznych i bieżących napraw klimatyzacji i wentylacji mechanicznych w budynkach Poczty Polskiej administrowanych

Bardziej szczegółowo

REFERENCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI HVACR

REFERENCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI HVACR Oddział we Wrocławiu,, REFERENCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI HVACR Firma PARTNER SERWIS Sp. z o.o. wykonała na zakładzie produkcyjnym ALSTOM POWER Sp. z o.o. O/Wrocław szereg instalacji z zakresu wentylacji,

Bardziej szczegółowo

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z LITA TYKÓW BRANŻOWYCH ostawa GRIEŃ 2013, ostatnie zmiany CERWIEC 2014 ontaż asilanie wraz z okablowaniem do szaf sterująco-zasilających urządzenie, dostawę wszystkich elementów toru prądowego, wraz z pomiarami

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW I SERWISOWANIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH NA PŁYWALNI RAWSZCZYZNA I HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ MOSIR W OSTROWCU ŚWIETOKRZYSKIM

WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW I SERWISOWANIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH NA PŁYWALNI RAWSZCZYZNA I HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ MOSIR W OSTROWCU ŚWIETOKRZYSKIM Załącznik Nr3 Wzór Umowy WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW I SERWISOWANIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH NA PŁYWALNI RAWSZCZYZNA I HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ MOSIR W OSTROWCU ŚWIETOKRZYSKIM zawarta w dniu w Ostrowcu Św.,

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 22-400 Zamość OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy. Zadanie nr 1:

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy. Zadanie nr 1: Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy Zadanie nr 1: Budynek dworca kolejowego Pabianice ul. Łaska 37 (95-200) Kotłownia zasilana energią elektryczną z sieci. Moc kotłowni wynosi 30 kw. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ GOLEM-D-1S-2X Z WYSOKOSPRAWNYM WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RECYRKULACJĄ I NAGRZEWNICĄ WODNĄ PODŁĄCZONA DO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. Centrala będzie pracować wg zegara

Bardziej szczegółowo

KONSERWACJA INSTALACJI WENTYLACJI BUD 9A

KONSERWACJA INSTALACJI WENTYLACJI BUD 9A KONSERWACJA INSTALACJI WENTYLACJI BUD 9A I. ZAKRES CZYNNOŚCI: 1. Okresowe wizyty kontrolne i przeglądy: Zakres czynności obejmuje wszelkie prace zgodne z DTR producenta urządzeń, a w szczególności: 1.1.

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła.

Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła. Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła. 1. Omówienie konieczności stosowania automatycznej regulacji w klimatyzacji ze względu na skomplikowane procesy hydrotermiczne

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Mińsk Mazowiecki dnia 05.01.2016r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji obiektów, urządzeń i instalacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /16. zawarta w dniu...lipca 2016 r. pomiędzy:

UMOWA Nr /16. zawarta w dniu...lipca 2016 r. pomiędzy: UMOWA Nr /16 zawarta w dniu...lipca 2016 r. pomiędzy: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, NIP 526 128 16 38, REGON: 000063880, reprezentowanym przez...., zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Prace stanowiące przedmiot zamówienia I. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wody lodowej) zainstalowanych w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Warszawskiej 65 Strona z Załącznik nr Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA precyzyjnej wraz z wentylacją w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Warszawskiej 65 Strona z 7 Załącznik nr Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1

DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1 DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA konserwacja n/w urządzeń dźwigowych od 01.11.2015 r. do 31.12.2017 r. Nazwa urządzenia Typ Producent Miejsce użytkowania DŹWIG OSOBOWY

Bardziej szczegółowo

» Podstawa prawna stosowania oraz wymagania dla zasilaczy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN «

» Podstawa prawna stosowania oraz wymagania dla zasilaczy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN « » Podstawa prawna stosowania oraz wymagania dla zasilaczy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN12101-10 « Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ ADM-271-6/2016 (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) ROZDZIAŁ I OPIS OGÓNY

Załącznik nr 1 do SIWZ ADM-271-6/2016 (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) ROZDZIAŁ I OPIS OGÓNY Załącznik nr 1 do SIWZ ADM-271-6/2016 (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) Opis przedmiotu zamówienia w zakresie serwisowania i konserwacji instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej,

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia konserwacja urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach Uniwersytetu w Białymstoku.

Opis przedmiotu zamówienia konserwacja urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach Uniwersytetu w Białymstoku. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia konserwacja urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach Uniwersytetu w Białymstoku. 1. W obiektach Uniwersytetu w Białymstoku zainstalowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 1. Przedmiot Umowy

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 1. Przedmiot Umowy Załącznik nr 1 do Specyfikacji 1. Przedmiot Umowy Przedmiotem umowy są usługi serwisowe przy trzech biogazowych agregatach prądotwórczych produkcji DEUTZ AG (obecnie MWM) o mocy znamionowi 933 kw zainstalowanych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej Przepisy dotyczące instalacji a) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Dz.U.02.75.690 2002-12-16 zm.dz.u.03.33.270 z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2dni- 1dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia ogólne, podstawy

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 1/8 RIRS 2500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 2/8 RIRS 2500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

Automatyka chłodnicza

Automatyka chłodnicza POLITECHNIKA GDAŃSKA Automatyka chłodnicza Temat: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych bez odzysku ciepła Jakub Ryń Katedra Techniki Cieplnej Systemy, Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Praca zaliczeniowa z przedmiotu: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku

Bardziej szczegółowo

2. Wykonując przegląd i konserwację instalacji oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji wraz z automatyką naleŝy:

2. Wykonując przegląd i konserwację instalacji oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji wraz z automatyką naleŝy: Podstawowe wytyczne wykonywania przeglądu oraz konserwacji instalacji i urządzeń. Czynności przeglądowo - konserwacyjne mają na celu zapobieganie awariom instalacji i zamontowanych urządzeń oraz wydłuŝanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2013-07-11 13:06 Busko-Zdrój: Wykonanie przeglądów okresowych central wentylacyjnych i klimatyzatorów oraz ich serwis i naprawa Numer ogłoszenia: 140621-2013; data zamieszczenia: 11.07.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 Załącznik Nr 1 b do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług serwisowych w zakresie przeglądów i konserwacji dwóch stacjonarnych sprężarek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2010 Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 3/2010 Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 marca 2010 r. Zarządzenie Nr 3/2010 Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie: prowadzenia okresowych przeglądów i badań instalacji, urządzeń użytkowych i zabezpieczających będących na wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług (projekt umowy) NR... zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy:

UMOWA o świadczenie usług (projekt umowy) NR... zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Dział Organizacyjny, Sekcja Zamówień Publicznych Os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków tel. (12) 622-94-87, fax: (12) 644-47-56 e-mail: zpubl@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Układ N1/W1 sekcja filtracji (G4) sekcja odzysku ciepła wymiennik krzyżowy sekcja wentylatorowa z płynną regulacją wydatku powietrza: V n=5160m 3 /h, Δp=500Pa, N el=2,72

Bardziej szczegółowo

/7 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/7 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 24-05-2017 1/7 RIRS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 24-05-2017 2/7 RIRS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części zaproszeniem

Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części zaproszeniem Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części zaproszeniem Zamawiający: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2 03-833 Warszawa tel. 22 277 08 20

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIRS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-02-2017 1/8 RIRS 3500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-02-2017 2/8 RIRS 3500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

CPV: urządzenia chłodzące i wentylacyjne

CPV: urządzenia chłodzące i wentylacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU INSTALACJI SCHŁADZAJĄCEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM AGREGATU SCHŁADZAJĄCEGO, SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA ISO 9001/14001 NA STACJI A-18 PLAC WILSONA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy działań inwestycyjnych w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie obejmuje:

Zakres przedmiotowy działań inwestycyjnych w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie obejmuje: Począwszy od lipca 2012r. Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie uczestniczy jako Parter w realizacji projektu Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

2

2 1 2 4 5 6 7 8 9 SmartPlus J.M. G5+ G6+ G8+ G+ G12+ G14+ G16+ Moc grzewcza* Moc chłodnicza Moc elektryczna sprężarki Moc elektryczna dodatkowej grzałki elektrycznej Liczba faz Napięcie Częstotliwość Prąd

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla części 4 zamówienia Konserwacja systemu wentylacji

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla części 4 zamówienia Konserwacja systemu wentylacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia () dla części zamówienia Konserwacja systemu wentylacji Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w TAURON Arena Kraków usługi konserwacji urządzeń i systemów. Prace

Bardziej szczegółowo

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, Nowy Targ Tel ,

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, Nowy Targ Tel , Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 692 960 861, 18 533 01 63 e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl Nasz znak: MCSiR.2615.4.2015 Nowy Targ, dnia 12.03.2015 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ TEMAT: UKŁADY AUTOMATYKI NOWOCZESNYCH CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH BEZ ODZYSKU CIEPŁA. Paweł Szymański Semestr IX Specjalność SM i UE 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Świadczenie usługi serwisowej instalacji wody lodowej, instalacji klimatyzacji wraz z automatyką oraz usługi serwisowej instalacji wentylacji

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Wersja 1.1 09.01.2015 1. Przed rozpoczęciem kablowania centrali wyposażonej w automatykę opartą o sterowniki serii UNIBOX

Bardziej szczegółowo

Karta przeglądów serwisowych KlimaBOX PRO-VENT

Karta przeglądów serwisowych KlimaBOX PRO-VENT Karta przeglądów serwisowych KlimaBOX PRO-VENT KlimaBOX (typ, nr fabryczny) Data produkcji Centrala (typ, nr fabryczny) Automatyka (sterownik, manipulator) GWC (typ, data montażu)..... Dodatkowe informacje:..

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki gwarancyjne pełni Gwarant lub Autoryzowany Serwis Gwaranta.

2. Obowiązki gwarancyjne pełni Gwarant lub Autoryzowany Serwis Gwaranta. WARUNKI GWARANCJI 1. Clima Produkt zwany Gwarantem udziela gwarancji na sprzedane urządzenia, pod warunkiem eksploatacji urządzeń zgodnej z warunkami określonymi w DTR i na warunkach określonych poniżej.

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 15-05-2014 1/8 RIRS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 15-05-2014 2/8 RIRS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach 2011-2014. Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykaz procedur i instrukcji opracowanych w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są - Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Neovent NIE. Centrale nawiewne Neovent NIE

Neovent NIE. Centrale nawiewne Neovent NIE Neovent NIE Centrale nawiewne Neovent NIE Neovent NIE to wysokiej jakości, bogato wyposażone nawiewne centrale wentylacyjne. Dzięki zastosowaniu wentylatora z silnikiem EC zapewniają niskie zużycie energii

Bardziej szczegółowo