a) instrukcją eksploatacji i obsługi instalacji i urządzeń w obiekcie NBP Oddział Okręgowy w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a) instrukcją eksploatacji i obsługi instalacji i urządzeń w obiekcie NBP Oddział Okręgowy w"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Rozdział I. Zamówieniem są objęte usługi związane z bieżącą eksploatacją, obsługą techniczną, przeglądami okresowymi (w tym przeglądy gwarancyjne), konserwacją i naprawami sieci, urządzeń i instalacji w budynku Oddziału Okręgowego NBP w Katowicach, ul. Bankowa 1 Rozdział II. Charakterystyka budynku: Budynek biurowy o łącznej powierzchni użytkowej 8.678,23 m 2, o kubaturze ,98 m 3. Budynek wyposażony jest w instalacje, sieci i urządzenia wyszczególnione w Rozdziale IV. Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Rozdział III. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia: 1. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapoznania się z: a) instrukcją eksploatacji i obsługi instalacji i urządzeń w obiekcie NBP Oddział Okręgowy w Katowicach przy u. Bankowej 1 b) dokumentacją powykonawczą, c) instrukcjami obsługi i konserwacji sieci, urządzeń i instalacji występujących w budynku, d) Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, oraz wykonywania wykazanych tam czynności. 2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonywania wszystkich czynności objętych zamówieniem zgodnie z przepisami BHP. 3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obecność na obiekcie osób, które uczestniczą w realizacji zamówienia w ilości niezbędnej do realizacji pełnego zakresu codziennych czynności wykazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem przepisów BHP oraz z uwzględnieniem podstawowych uregulowań prawnych opisanych w rozdziale VI. Dodatkowo wymagana jest co najmniej jedna osoba na stanowisku obsługi i monitorowania BMS codziennie w dni robocze, co najmniej w godzinach 6 00 do W godzinach od 6 00 do Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji na zgłoszoną lub zaobserwowaną awarię: zabezpieczenie rozprzestrzeniania się i likwidacja skutków awarii. 4. W przypadku wystąpienia stanów alarmowych w jakiejkolwiek instalacji lub urządzeniu Wykonawca jest zobowiązany, w porozumieniu z osobami decyzyjnymi ze strony Zamawiającego, do natychmiastowego podjęcia niezbędnych działań dla zabezpieczenia technicznego budynku. 5. W godzinach od do 6 00 dnia następnego czas reakcji na zgłoszoną awarię wynosi do 30 minut. W tym czasie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przybycie osób uczestniczących w realizacji zamówienia, posiadających uprawnienia odpowiednie do zgłoszenia, w celu podjęcia czynności zabezpieczenie rozprzestrzeniania się i likwidacja skutków awarii. Czas ten liczony jest od odnotowanego czasu zgłoszenia. Zgłoszenia awarii dokonują służby Zamawiającego całodobowo, 7 dni w tygodniu.

2 Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy OC za szkody wynikłe z nienależytego wykonania obowiązków umownych. 6. Ze względu na specyfikę pracy w budynku wymagana jest kontrola działania instalacji i urządzeń w całym obiekcie pod względem poprawności działania i utrzymywania parametrów również w dni wolne od pracy i święta - w godzinach wyznaczanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 7. Wykonawca jest zobowiązany do rejestracji i bieżącej analizy parametrów technicznych sieci i urządzeń, oraz do dokonywania na bieżąco zmian celem oszczędności energii elektrycznej oraz cieplnej. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek okresowej (zgodnie z określonymi dalej terminami przeglądów okresowych instalacji i urządzeń) poprawy efektywności energetycznej w zarządzaniu instalacjami budynkowymi ogrzewania i chłodu zgodnie z Dyrektywą PE i Rady 2009/125/WE z dnia (Dyrektywa ErP) W celu oszczędności w opłatach za media Wykonawca jest również zobowiązany do okresowej (co pół roku) analizy zamówionych mocy (c.o. i prąd) w stosunku do faktycznego zużycia i przedstawienie jej wyników wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiającego. 8. Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 1 miesiąca od daty podpisania umowy sporządzić harmonogram obsługi bieżącej instalacji i urządzeń na podstawie DTR i dokumentacji powykonawczej. W tym czasie Wykonawca zobowiązany jest również do aktualizacji instrukcji współpracy ruchowo eksploatacyjnej pomiędzy Zamawiającym a TAURON Dystrybucja S.A. Kraków w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz.U z późn. zmianami). 9. W ramach umowy wymagana jest realizacja zadań wynikających z instrukcji współpracy ruchowo eksploatacyjnej pomiędzy Zamawiającym a TAURON Dystrybucja S.A. Kraków. 10. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obecność i udział osób, o odpowiednich do zakresu uprawnieniach, które uczestniczą w realizacji zamówienia w przeglądach okresowych. Przeglądy jak i jakiekolwiek czynności podejmowane przez Wykonawcę w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia nie mogą zakłócać bieżącej pracy Zamawiającego i mogą odbywać się poza godzinami pracy Zamawiającego oraz w dni wolne i święta. 11. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek powiadamiania o konieczności zakupu przez Zamawiającego, będących w jego gestii, materiałów eksploatacyjnych, które należy zamówić z wyprzedzeniem w związku ze zbliżającym się terminem wykonania przeglądów okresowych. 12. W ramach umowy wymagane jest sukcesywne wykonywanie przeglądów sieci, urządzeń, rozdzielnic elektroenergetycznych i instalacji zgodnie z zakresem określonym w rozdziale IV, oraz przeprowadzanie wynikających z nich napraw bieżących i regulacji z zachowaniem warunków określonych w dokumentacjach techniczno-ruchowych poszczególnych urządzeń. 13. W ramach umowy wymagane jest wykonanie badań instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku zgodnie z zakresem określonym w rozdziale V niniejszego opisu Wymagania dotyczące badań obwodów i urządzeń elektrycznych. W przypadku negatywnych wyników badań, wykonawca podejmie działania zmierzające do doprowadzenia stanu instalacji do Opis przedmiotu zamówienia Strona 2 z 77

3 zgodności z przepisami (działania polegające na usunięciu ewentualnych usterek, zakupu i zainstalowaniu niezbędnych materiałów eksploatacyjnych) i przedstawi Zamawiającemu protokoły z wynikiem pozytywnym. 14. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wymagana będzie aktualizacja dostarczonej przez Zamawiającego instrukcji eksploatacji instalacji i urządzeń objętych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do jej aktualizacji. Sporządzoną przez Wykonawcę aktualizację instrukcji eksploatacji instalacji i urządzeń zatwierdza kierownik Zamawiającego. 15. Po wszelkich zmianach, uzupełnieniach w instalacjach będących przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji dokumentacji w formie CAD. Zamawiający dysponuje podkładami architektonicznymi w formie CAD. 16. W ramach umowy wymagane jest, by w czasie wykonywania umowy Wykonawca dokonywał wymiany i/lub uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych zakupionych przez Zamawiającego. 17. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostawy na własny koszt preparatów chemicznych (zużycie tych materiałów jest trudne do weryfikacji) służących czyszczeniu, konserwacji i odkażaniu urządzeń i instalacji. Preparaty chemiczne służące powyższym celom powinny posiadać pozytywna opinię higieniczną. 18. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do zakupu ogólnodostępnych materiałów eksploatacyjnych do napraw bieżących, które nie muszą być zamawiane z wyprzedzeniem, tj. między innymi: styczników, zabezpieczeń sieci i instalacji, przełączników, itp. 19. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie odpady wytworzone w trakcie i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Utylizacji odpadów Wykonawca dokonuje na bieżąco na swój koszt. 20. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do napraw sprzętu i urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu budynku a niebędących przedmiotem niniejszego opisu. Zamawiający pokrywa koszty części zamiennych. 21. Wszystkie przeglądy codzienne, okresowe, gwarancyjne, awarie i zakłócenia w pracy instalacji i urządzeń powinny być rejestrowane w dzienniku zdarzeń (założonym przez Wykonawcę) a czynności serwisowe i przeglądowe dodatkowo odnotowywane w książkach serwisowych poszczególnych urządzeń. 22. W ramach umowy Zamawiający wymaga 2 razy do roku oczyszczenia z kurzu, nalotów i innych zanieczyszczeń wszystkich niezabudowanych stropami podwieszonymi ciągów technologicznych: rur, kanałów, zaworów. 23. Ze względu na specyfikę pracy w budynku bankowym wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wewnętrznych regulacji Zamawiającego dotyczących przebywania w budynku i wykonywania prac przez osoby nie będące pracownikami Narodowego Banku Polskiego. Wiąże się to z ograniczonym dostępem pracowników Wykonawcy w wyznaczonych godzinach do niektórych pomieszczeń i/lub z dostępem w obecności straży bankowej lub pracowników Zamawiającego. W tym przypadku dla przeprowadzenia czynności przez Wykonawcę może być wyznaczony termin np. pomiędzy a 6 00 rano dnia następnego. Opis przedmiotu zamówienia Strona 3 z 77

4 24. Średnio w miesiącu w dwie soboty i w dwie niedziele w miesiącu w zależności od potrzeb - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obecność na obiekcie 3 osób, które uczestniczą w realizacji zamówienia, celem zabezpieczenia technicznego szkoleń i spotkań organizowanych przez Zamawiającego w te dni. Zabezpieczenie techniczne polega między innymi na przestawianiu, ustawianiu, przenoszeniu sprzętu nagłaśniającego, banerów reklamowych, elementów innego wyposażenia wizualnego, wykonaniu tymczasowych instalacji zasilania elektrycznego lub oświetlenia itp. Ilość osób po stronie Wykonawcy należy dostosować do przewidywanego zakresu prac. 25. Wykonanie napraw i przeglądów wiąże się z użytkowaniem przez Wykonawcę oprogramowania serwisowego nie będącego na wyposażeniu urządzeń/instalacji oraz ze znajomością jego obsługi. Ze względu na używanie w trakcie przeglądów oprogramowania serwisowego oraz ze względu na konieczną znajomość poziomów dostępu do oprogramowania sterującego urządzeń lub instalacji, przeglądy należy wykonać przy współpracy z serwisem producenta lub dostawcy urządzenia (instalacji). Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do korzystania z oprogramowania serwisowego w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, w celu utrzymania wymaganej zdolności użytkowej i eksploatacyjnej. Szczegółowe wymagania w tym zakresie opisano w opisach instalacji i urządzeń będących przedmiotem zamówienia. 26. Ze względu na specyfikę pracy Zamawiającego na Wykonawcy, na bieżąco, spoczywa obowiązek dostosowywania technologii, sposobu realizacji umowy do zmieniających się regulacji wewnętrznych Zamawiającego. Rozdział IV. Zakres podstawowych czynności związanych z bieżącą eksploatacją, obsługą techniczną, przeglądami okresowymi, konserwacją i naprawami sieci, urządzeń i instalacji w budynku Oddziału Okręgowego NBP w Katowicach, ul. Bankowa System BMS - Building Managment System prod. SIEMENS Centrale wentylacyjne Swegon TYP BC027, BC020, BC014, BC006/004 z napędami falownikowymi typ SED 2 SIEMENS Agregat wody lodowej Clivet typ WSAT-S.C.120D Agregat wody lodowej Clivet typ ME ze skraplaczem CE Moduły sufitowe indukcyjne typu BRTa FLUSHLINE prod. SWEGON Klima-konwektory AWX Fan coil Nawilżacze parowe typ AXAIR CP Centrala X 10 podwieszana nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą i chłodnicą Instalacja wody lodowej o parametrach 6/12 14/18 O C Zespół pompowo-regulacyjny typ SEBG i SEBM prod. SWEGON Armatura odcinająca i regulująca SIEMENS oraz STAD prod. TA Hydronics Opis przedmiotu zamówienia Strona 4 z 77

5 12. Kompaktowy węzeł cieplny c.o. i c.w.u. o mocy 800 kw, 137/70 O C typ ECWR-450/80 prod. Elektrotermex Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego Agregat grzewczo wentylacyjny typ VOLCANO 25 kw prod. EUROHEAT 6 kpl Ogrzewanie podłogowe 55/45 O C prod. TECE Wentylatory kanałowe typu TD HELIOS 7 szt., wentylatory kanałowe TD 350/125 prod. S&P 4 szt Transformatory 20KV 630 kva DYN 5, TTA-RES prod. ZUCCHINI 2 kpl Rozdzielnia SN 20 kv, 6 polowa MERLIN GERIN Rozdzielnica główna RNN 7-polowa Schneider Electric moc zainstalowana 380 kw, układ SZR na sterowniku TWIDO TWDLCAA24DRF prod. Telemecaniqe, 6 kpl. wyłączników Masterpact Bateria kondensatorów 30 kvar regulator mocy biernej BK2 VARLOGIC R6 prod. Merlin Gerin - 2 kpl Miernik parametrów elektrycznych POWERLOGIC PM 500 (2 kpl.) prod. Merlin Gerin Agregat prądotwórczy 400 kw/500 kva typ PETRA 500 prod. Elteco Poland Rezerwowy zbiornik paliwa typu ROTH 1000 litrów do agregatu Układ pomiarowy pośredni przekładniki po stronie 20 kv Wewnętrzne linie zasilające- kable bezhologenowe m.b Rozdzielnice obwodowe typ MOELLER 40 kpl Instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego, kierunkowego i zewnętrznego opraw z zapłonem elektronicznym Zespół przekaźnika kontroli izolacji typ IRDH375 do kontroli izolacji instalacji oświetlenia awaryjnego Instalacja gniazd wtyczkowych kpl Instalacja zasilania odbiorników informatycznych 480 gniazd Mosaic Instalacja siły technologicznej Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej 1,2,3 stopnia DEHNQUARD UPS oświetlenia awaryjnego - UPS Digys Evo 60 kva 48 kw prod. Secomec Sicon Zasilacz rezerwowy UPS Schrack USMT /400/415V 50/60HZ, 80000VA, 64000W Zasilacz rezerwowy UPS Schrack USM M 1000 T/N 6MMR10K00 DBA 10 kva, 8 kw 230V/400V 50A Instalacja odgromowa i uziemiająca Instalacja kabli grzewczych podjazdu DEVIVEG Instalacje ogrzewania elektrycznego rynien i wpustów dachowych Instalacja ochrony przeciwporażeniowej prod. MOELLER Opis przedmiotu zamówienia Strona 5 z 77

6 40. Kurtyny powietrzne typ Frico AC300, Frico Pantera SE12, Falco łącznie 4 kpl Instalacja tryskaczowa Pompownia pożarowa typ PP-IC /15 kw Instalacja 17 szt. czujników gazometrycznych ECOWENT z centralami Alpa Modbox Led 8 prod. Atest- Gaz z wentylatorami Helios VDD 500/4 do sterownia wentylacji bytowej garaży Klapy przeciwpożarowe MERCOR typ MCR FID siłowniki BF 230-T -75 kpl Instalacja sterowania wentylacji oddymiania atrium Centrala VDS G GEZE do sterowania siłownikami do okien na potrzeby uzupełnienia powietrza oddymiania atrium Wentylator oddymiający OSRVP 710/135-6/F400 prod. Marvent z osprzętem Mercor -2 kpl Wentylatory promieniowe dachowe typ BVD 710/30 prod. TLT Turbo GmbH - oddymianie pożarowe 4 szt Systemy oddymiania klatki schodowej MERCOR MCR 9705 z siłownikiem USC24VDC-3 kpl Pozostały zakres czynności urządzeń przeciwpożarowych Centrala garażowa typ SPS-G-41/45 prod. VBW Engineering Klimatyzatory FUJITSU typ APS SPLIT, APS VER J, ABYG30/ASYG30-5 kpl Sprężarki Universal D - 2 kpl Osuszacz powietrza typ FD15-14,5 bar prod. Atlas Copco Ramiona ssące ERGO prod. Klimawent Separator koalescencyjny ZPEHD Pompownie sanitarne Borysowski - 6 kpl Pompa zatapialna flora z czujnikami poziomu cieczy typ 2ZC System odprowadzenia skroplin, pompy skroplin typ ORANGE - 40 kpl Osuszacze powietrza typ DH10, DH 20 6 kpl Bramy prod. NASSAU typ 2100A, 9000FS napęd MMI75-27ED 5 kpl Rogatki prod. NASSAU typ FAAC MOD kpl Zestaw szlabanów typ WIL 4 prod. NICE Automaty do otwierania drzwi typ IKS prod. BESAM 2 kpl Windy osobowe i towarowe prod. OTIS - 5 kpl Podest ruchomy typ PK 16000E VIP Podest ruchomy typ JXX2-30 /125-4C udźwig 3000 kg Pomost przejezdny na dachu Opis przedmiotu zamówienia Strona 6 z 77

7 69. Instalacja systemu asekuracyjnego Sundoor Instalacja wewnętrzna i zewnętrzna wod-kan Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odwodnienie dachu Instalacja RTV-SAT Instalacja wideo bramofonu pomiędzy monitoringiem a rogatką NICE Instalacja zegara elewacyjnego typ BODET DELTA Instalacja tablicy-panelu informacyjnego alfanumerycznego System monitoringu (23 kamery) stanowisk pracy w pomieszczeniach sortowni Kontrola okresowa efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji Pozostały zakres obowiązków Opis przedmiotu zamówienia Strona 7 z 77

8 1. System BMS - Building Managment System prod. SIEMENS 1.1. Wykaz urządzeń instalacji BMS: INSTALACJA BMS -Automatycznej Regulacji, Sterowania i Monitorowania węzłów technologicznych monitoruje stan pracy, steruje i zarządza następującymi instalacjami: 1. Centrale wentylacyjne Swegon TYP BC027, BC020, BC014, BC006/004 z napędami falownikowymi typ SED 2 SIEMENS 2. Agregat wody lodowej Clivet TYP WSAT-S.C.120D 3. Agregat wody lodowej Clivet TYP ME ze skraplaczem CE Moduły sufitowe indukcyjne typu BRTa FLUSHLINE prod. SWEGON 5. Klima-konwektory AWX Fan coil 6. Nawilżacze parowe typ AXAIR CP2 7. Centrala X 10 podwieszana nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą i chłodnicą 8. Instalacja wody lodowej o parametrach 6/12 14/18 O C 9. Zespół pompowo-regulacyjny typ SEBG i SEBM prod. SWEGON 10. Armatura odcinająca i regulująca SIEMENS oraz STAD prod. TA Hydronics 11. Kompaktowy węzeł cieplny c.o. i c.w.u. o mocy 800 kw, 137/70 O C typ ECWR-450/80 prod. Elektrotermex 12. Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego 13. Wentylatory kanałowe typu TD HELIOS 7 szt., wentylatory kanałowe TD 350/125 prod. S&P 4 szt Transformatory 20KV 630 kva DYN 5, TTA-RES prod. ZUCCHINI 2 kpl. 15. Rozdzielnia 6 polowa SN 20 kv prod. MERLIN GERIN 16. Rozdzielnica główna RNN 7-polowa Schneider Electric moc zainstalowana 380 kw, układ SZR na sterowniku TWIDO TWDLCAA24DRF prod. Telemecaniqe, 6 kpl. wyłączników Masterpact 17. Agregat prądotwórczy 400 kw/500 kva typ PETRA 500 prod. Elteco Poland 18. Rozdzielnice obwodowe typ MOELLER 40 kpl. 19. Instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego, kierunkowego i zewnętrznego opraw z zapłonem elektronicznym 20. Zespół pomiarowy izometru typ IRDH375 do kontroli izolacji instalacji oświetlenia awaryjnego 21. Instalacja tryskaczowa 22. Pompownia pożarowa typ PP-IC /15 kw 23. Instalacja czujników gazometrycznych ECOWENT z centralami Alpa Modbox Led 8 prod. Atest-Gaz z wentylatorami Helios VDD 500/4 do sterownia wentylacji bytowej garaży 24. Klapy przeciwpożarowe MERCOR typ MCR FID siłowniki BF 230-T -75 kpl. 25. Instalacja sterowania wentylacji oddymiania atrium 26. Centrala VDS G GEZE do sterowania siłownikami do okien na potrzeby uzupełnienia powietrza oddymiania atrium 27. Wentylator oddymiający OSRVP 710/135-6/F400 prod. Marvent z osprzętem Mercor -2 kpl. 28. Wentylatory promieniowe dachowe typ BVD 710/30 prod. TLT Turbo GmbH - oddymianie pożarowe 4 szt. Opis przedmiotu zamówienia Strona 8 z 77

9 29. System oddymiania klatki schodowej MERCOR MCR 9705 z siłownikiem USC24VDC- 3 klatki schodowe. 30. Pozostałe wybrane elementy systemu sygnalizacji pożaru 31. Centrala garażowa typ SPS-G-41/45 prod. VBW Engineering 32. Klimatyzatory FUJITSU typ APS SPLIT, APS VER J, ABYG30/ASYG30-5 kpl. 33. Sprężarki Universal D - 2 kpl. 34. Osuszacz powietrza typ FD15-14,5 bar prod. Atlas Copco 35. Pompownie sanitarne Borysowski - 6 kpl. 36. Pompa zatapialna flora z czujnikami poziomu cieczy typ 2ZC 37. System odprowadzenia skroplin, pompy skroplin typ ORANGE - 40 szt Windy osobowe i towarowe prod. OTIS - 5 kpl. Powyższe instalacje i urządzenia zostały szczegółowo opisane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Wykaz urządzeń zamontowanych w instalacji BMS: 1. Oprogramowanie Siemens produkt DESIGO INSIGHT v w zakresie Shell ver (Plant Viewer, Log Viewer, Trend Viewer, System Configurator) Graphic Builder ver , Citect Explorer (plant viewer) ver Ilość punktów L&S Sterownik z kartą pamięci i komunikacji Siemens PXC szt. 4. Moduł rozszerzenia do sterowania oświetleniem Siemens RXC szt. 5. Regulator pomieszczeniowy Siemens RXC szt. 6. Regulator pomieszczeniowy Siemens RXC szt. 7. Moduł sterowania żaluzjami Siemens RXC szt. 8. Zadajnik pomieszczeniowy Siemens QAX szt. 9. Czujnik kondensacji Siemens QXA szt. 10. Zadajnik pomieszczeniowy Siemens QAX szt. 11. Panel operatora Siemens PXM 20-2 kpl 12. Interfejs Siemens PXR - 7 szt. 13. Zasilacz Siemens PXR-Z - 7 szt. 14. Terminator Siemens PXR-T - 7 szt. 15. Czujnik temperatury zewnętrznej Siemens QAC22-1 szt. 16. Czujnik nasłonecznienia Siemens QAS92-1 szt. 17. Czujnik CO2 Siemens QPA szt. 18. Przystawka czujnika CO2 Siemens ARG 64-5 szt. 19. Czujnik temperatura/wilgotność Siemens QFM szt. 20. Czujnik temperatury Siemens QAA24-4 szt. 21. Czujnik przeciwzamrożenowy Siemens QAF szt. 22. Czujnik przepływu powietrza Siemens QVM szt. 23. Czujnik temperatura/zanurzeniowy Siemens QAE szt. Opis przedmiotu zamówienia Strona 9 z 77

10 24. Czujnik różnicy ciśnień Siemens QBM62-3 szt. 25. Siłownik 0-10V Siemens GCA161.1E - 3 szt. 26. Czujnik temperatura/kanałowy Siemens QAM22-7 szt. 27. Siłownik ON/OFF Siemens GCA121.1E - 9 szt. 28. Presostat Siemens QBM szt. 29. Szafa DDC nr 1 Siemens - 1 kpl. 30. Szafa DDC nr 2 Siemens - 1 kpl. 31. Stacja operatorska Siemens - 2 kpl Zakres eksploatacji codziennej: Oględziny eksploatacyjne, sprawdzenie stanu instalacji i urządzeń, zmiany nastaw wg potrzeb, zabezpieczanie urządzeń w przypadku awarii, odczyty i zapisy parametrów technicznych z poziomu stacji operatorskiej i panelu operatora PXM 20. W szczególności do zakresu eksploatacji codziennej należy co najmniej: odczyty i bieżąca analiza zadanych i wynikowych parametrów występujących w systemie BMS, praca w trybie "ON LINE" wykonywanie koniecznych korekt parametrów zadanych w celu utrzymania reżimu technologicznego tworzenie i aktualizacja katalogów czasowych dla poszczególnych instalacji tworzenie i aktualizacja trendów parametrycznych dla poszczególnych instalacji wykonywanie obchodów ( 1x dziennie) wszystkich instalacji i urządzeń objętych systemem BMS 1.3. Przegląd konserwacyjny co 1 miesiąc: Czynności podczas konserwacji: sprawdzenie stanu opisów i oznaczeń sprawdzenie stanu (działania) przyrządów kontrolno-pomiarowych. odkurzanie elementów urządzeń i czyszczenie aparatury BMS wymiana wadliwych elementów na nowe BMS rejestracja stanu pracy i bieżąca ocena techniczna instalacji i urządzeń BMS 1.4. Przeglądy okresowe: Przegląd okresowy wykonywany co 6 miesięcy obejmuje czynności konserwacyjne wykonywane profilaktycznie z uwzględnieniem wymogów opisanych w rozdziale III pkt 25. W szczególności do zakresu przeglądu urządzeń komunikacyjnych - sterowniki systemu Desigo należy co najmniej: sprawdzenie prawidłowości w zgłaszaniu informacji przez sterownik od elementów peryferyjnych kontrola funkcjonowania przełączenia lato/zima sprawdzenia komunikacji pomiędzy sterownikami analiza przyczyn pojawiania się alarmów w przypadku błędów od strony programowej, wykonanie niezbędnej korekty błędu sprawdzenie prawidłowości działania sterownika oraz sprawdzenie ewentualnych przyczyn pojawiania się nieprawidłowości (sprawdzenie oprogramowania oraz wykonanie koniecznej korekty błędów w sterowniku) Opis przedmiotu zamówienia Strona 10 z 77

11 archiwizacja, wykonanie kopii back-up konfiguracji sterownika wraz z programem użytkownika oraz przechowywanie i udostępnienie kopii na wypadek awarii kontrola urządzeń ze względu na zanieczyszczenia, korozję, uszkodzenia mechaniczne i objawy zużycia czyszczenie zapewniające sprawne działanie sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych oraz w razie potrzeby dokręcenie śrub złączek i mocujących sprawdzenie stanu baterii oraz stanu wykorzystania sterownika (m.in. prowadzenie rejestru baterii do wymiany) sprawdzenie obwodów zasilania 24VAC sterownika oraz modułów w szafie automatyki (pomiar napięć na sterownikach, modułach, listwach modułowych itp.) dokonywanie porównań zastosowanych urządzeń z aktualnym poziomem technologicznym oraz sugerowanie modernizacji w uzasadnionych przypadkach W szczególności do zakresu przeglądu urządzeń BMS system Desigo Insight i stacje operatorskie należy co najmniej: sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych oraz w razie potrzeby dokręcenie śrub oraz złącz komunikacyjnych + ew. uporządkowanie kabli sprawdzenie błędów zgłaszanych przez stacje operatorskie i sprawdzenie przyczyn ich występowania archiwizacja oprogramowania back-up Desigo Insight na zewnętrzne nośniki danych, w tym przekazanie dwóch kopii dla użytkownika oraz przechowywanie i udostępnienie kopii na wypadek awarii sprawdzenie poprawności archiwizacji back-up u programów sterowników w systemie Desigo Insight oraz usunięcie ew. nieprawidłowości sprawdzenie poprawności restartu systemu Desigo Insight sprawdzenie poprawności komunikacji pomiędzy stacja operatorską a poszczególnymi sterownikami oraz sugerowanie czynności mających na celu jej polepszenie w uzasadnionych przypadkach kontrola siłowników (sygnał zadany- stan uzyskany) kontrola komunikacji z drukarką stanów alarmowych w pomieszczeniu monitoringu kontrola działania sygnalizacji alarmowej w pomieszczeniu monitoringu porównanie czasu systemowego z czasem rzeczywistym i czasem w innych instalacjach nie będących przedmiotem zamówienia i ewentualna korekta sprawdzenie obciążenia systemu Desigo Insight oraz wnioskowanie czynności mających na celu jej zmniejszenie w uzasadnionych przypadkach analiza poprawności i efektywności działania systemu regulacji poprzez analizę istniejących trendów wnioskowanie wprowadzenia zmian służących optymalizacji układu regulacji dokonywanie porównań zastosowanych urządzeń z aktualnym poziomem technologicznym oraz wnioskowanie modernizacji w uzasadnionych przypadkach. Opis przedmiotu zamówienia Strona 11 z 77

12 Przegląd okresowy wykonywany co 12 miesięcy obejmuje czynności konserwacyjne wykonywane profilaktycznie z uwzględnieniem wymogów opisanych w rozdziale III pkt 25. W szczególności do zakresu przeglądu urządzeń komunikacyjnych - sterowniki systemu Desigo należy co najmniej: sprawdzenie prawidłowości w zgłaszaniu informacji przez sterownik od elementów peryferyjnych kontrola funkcjonowania przełączenia lato/zima sprawdzenia komunikacji pomiędzy sterownikami analiza przyczyn pojawiania się alarmów w przypadku błędów od strony programowej, wykonanie niezbędnej korekty błędu sprawdzenie prawidłowości działania sterownika oraz sprawdzenie ewentualnych przyczyn pojawiania się nieprawidłowości (sprawdzenie oprogramowania oraz wykonanie koniecznej korekty błędów w sterowniku) archiwizacja, wykonanie kopii back-up konfiguracji sterownika wraz z programem użytkownika oraz przechowywanie i udostępnienie kopii na wypadek awarii kontrola urządzeń ze względu na zanieczyszczenia, korozję, uszkodzenia mechaniczne i objawy zużycia czyszczenie zapewniające sprawne działanie sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych oraz w razie potrzeby dokręcenie śrub złączek i mocujących sprawdzenie stanu baterii oraz stanu wykorzystania sterownika (m.in. prowadzenie rejestru baterii do wymiany) sprawdzenie obwodów zasilania 24VAC sterownika oraz modułów w szafie automatyki (pomiar napięć na sterownikach, modułach, listwach modułowych itp.) dokonywanie porównań zastosowanych urządzeń z aktualnym poziomem technologicznym oraz sugerowanie modernizacji w uzasadnionych przypadkach W szczególności do zakresu przeglądu urządzeń BMS system Desigo Insight i stacje operatorskie należy co najmniej: sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych oraz w razie potrzeby dokręcenie śrub oraz złącz komunikacyjnych + ew. uporządkowanie kabli sprawdzenie błędów zgłaszanych przez stacje operatorskie i sprawdzenie przyczyn ich występowania archiwizacja oprogramowania back-up Desigo Insight na zewnętrzne nośniki danych, w tym przekazanie dwóch kopii dla użytkownika oraz przechowywanie i udostępnienie kopii na wypadek awarii sprawdzenie poprawności archiwizacji back-up u programów sterowników w systemie Desigo Insight oraz usunięcie ew. nieprawidłowości sprawdzenie poprawności restartu systemu Desigo Insight sprawdzenie poprawności komunikacji pomiędzy stacja operatorską a poszczególnymi sterownikami oraz sugerowanie czynności mających na celu jej polepszenie w uzasadnionych przypadkach kontrola siłowników (sygnał zadany- stan uzyskany) Opis przedmiotu zamówienia Strona 12 z 77

13 kontrola komunikacji z drukarką stanów alarmowych w pomieszczeniu monitoringu kontrola działania sygnalizacji alarmowej w pomieszczeniu monitoringu porównanie czasu systemowego z czasem rzeczywistym i czasem w innych instalacjach nie będących przedmiotem zamówienia i ewentualna korekta sprawdzenie obciążenia systemu Desigo Insight oraz sugerowanie czynności mających na celu jej zmniejszenie w uzasadnionych przypadkach analiza poprawności i efektywności działania systemu regulacji poprzez analizę istniejących trendów sugerowanie wprowadzenia zmian służących optymalizacji układu regulacji dokonywanie porównań zastosowanych urządzeń z aktualnym poziomem technologicznym oraz sugerowanie modernizacji w uzasadnionych przypadkach. Przegląd okresowy wykonywany co 12 miesięcy obejmuje przegląd urządzeń obiektowych systemu Desigo czujniki, zadajniki, przetworniki, napędy, zawory itp. do zakresu przeglądu należy co najmniej: kontrola urządzeń ze względu na zanieczyszczenia, korozję, uszkodzenia mechaniczne i objawy zużycia czyszczenie zapewniające sprawne działanie sprawdzenie wszystkich połączeń elektrycznych i mechanicznych oraz w razie potrzeby dokręcenie śrub złączek i mocujących kontrola funkcji mechanicznych pomiar wartości pomiarowych i porównanie ich z wartościami żądanymi uzupełnienie dokumentacji 1.5. Wykaz specjalistycznych narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych do realizacji przeglądów okresowych Oprogramowanie serwisowe SIEMENS: pakiet oprogramowania narzędziowego Desigo Xworks Plus ver. 5.1 (lub wyższa) do konfiguracji oraz tworzenia aplikacji dla sterowników Desigo PX, Desigo RX oraz generowania plików eksportowych dla stacji Desigo Insight, w którego w skład wchodzą moduły: Desigo Project Manager Network Configurator Point Configurator Desigo XRT TX Open Tool RXC Link Plugin Desigo Bim Tool Simatic Manager Point Test License Management Utility 1.6. Wymagany zakres umiejętności i dostępności zasobów do realizacji przeglądów okresowych: udokumentowane posiadanie umiejętności i kompetencji w zakresie znajomości architektury i komponentów systemów sterowania i zarządzania instalacjami technicznymi (BMS) w zakresie co najmniej obsługi i bieżącej eksploatacji systemu Desigo (Desigo Insight, Desigo PX, Desigo RX) udokumentowany dostęp do części zamiennych dla instalacji Opis przedmiotu zamówienia Strona 13 z 77

14 w przypadku wystąpienia awarii zagrażających kontynuowaniu bieżącej działalności Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do ich usunięcia najpóźniej w dniu następnym po zaistnieniu awarii. 2. Centrale wentylacyjne Swegon TYP BC027, BC020, BC014, BC006/004 z napędami falownikowymi typ SED 2 SIEMENS 2.1. Wykaz urządzeń: 1. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Swegon, kpl. 1, typ BC027, nawiew m 3 /h, wywiew m 3 /h 2. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Swegon, kpl. 1, typ BC020, nawiew m 3 /h, wywiew m 3 /h 3. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Swegon, kpl. 1,typ BC014, nawiew m 3 /h, wywiew m 3 /h 4. Centrala wentylacyjna nawiewna Swegon, typ BC006, kpl. 1,, nawiew m 3 /h, wywiew m 3 /h 5. Centrala wentylacyjna wywiewna Swegon, typ BC004, kpl. 1,, nawiew m 3 /h, wywiew m 3 /h Centrale wentylacyjne Swegon składają się z: sekcji przepustnic sekcji filtrów sekcji rotorekuperatpra sekcji wentylatora sekcji chłodnicy sekcji nagrzewnicy sekcji tłumika sekcji nawilżacza zespołów pompowo-regulacyjnych GP106/1 pomp obiegowe WILO TOP zespoły pompowo-regulacyjne z zaworami trójdrogowymi z siłownikami Siemens automatyki BMS SIEMENS napędów falownikowych typ SED 2 SIEMENS 2.2. Zakres eksploatacji codziennej: Zakres eksploatacji codziennej obejmuje oględziny eksploatacyjne, sprawdzenie stanu instalacji i urządzeń, zmiany nastaw wg potrzeb, zabezpieczanie urządzeń w przypadku awarii, odczyty i zapisy parametrów technicznych z poziomu BMS. W szczególności zakres eksploatacji codziennej obejmuje co najmniej: kontrolę czujników BMS sprawdzenie przepustnic 10 kpl sprawdzenie nagrzewnicy wodnej 4 kpl sprawdzenie wentylatora 8 kpl sprawdzenie przekładni pasowej 8 kpl Opis przedmiotu zamówienia Strona 14 z 77

15 sprawdzenie rotorekupatora 3 kpl sprawdzenie tłumika 5 kpl sprawdzenie chłodnicy wodnej sprawdzenie drożności odpływu skroplin oraz syfonu wodnego, sprawdzenie gęstości glikolu obiegu, odpowietrzanie chłodnicy 3 kpl sprawdzenie kaset nawilżacza 2 kpl kontrola wirnika wentylatora 8 kpl kontrola wydajności przepływu powietrza 6 stacji kontrola hałasu instalacji sprawdzenie szczelności zaworów kontrola stanu armatury sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodzącego kontrola nastaw i działania automatyki kontrola działania nagrzewnic sprawdzenie działania pomp obiegowych, napędów i zaworów regulacyjnych instalacji ciepła technologicznego będących w wyposażeniu central klimatyzacyjnych 2.3. Przeglądy okresowe: raz w miesiącu: Przegląd okresowy wykonywany co 1 miesiąc obejmuje czynności konserwacyjne wykonywane profilaktycznie, według zasad określonych przez producenta urządzenia w celu utrzymania wymaganej zdolności użytkowej i eksploatacyjnej. W szczególności do zakresu przeglądu należy co najmniej kontrola spadku ciśnienia i ewentualna wymiana filtrów, czyszczenie sekcji podczas wymiany filtrów 38 kpl sprawdzenie i czyszczenie nagrzewnicy wodnej 4 kpl sprawdzenie i czyszczenie wentylatora 8 kpl wymiana pasków klinowych 8 kpl smarowanie łożysk silnika wentylatora 8 kpl kontrola wydajności przepływu powietrza 6 stacji kontrola hałasu instalacji kontrola wibracji łożysk kontrola działania i czyszczenie presostatów, ewentualna korekta nastawień kontrola i czyszczenie czujników BMS Przegląd okresowy co 6 miesięcy: Przegląd okresowy wykonywany co 6 miesięcy obejmuje czynności konserwacyjne wykonywane profilaktycznie z uwzględnieniem wymogów opisanych w rozdziale III pkt 25. W szczególności do zakresu przeglądu należy co najmniej: wymiana wadliwych elementów na nowe sprawdzenie i czyszczenie przepustnic w szczególności łopatek i siłownika, kontrola szczelności 10 kpl sprawdzenie i czyszczenie nagrzewnicy wodnej 4 kpl sprawdzenie i czyszczenie wentylatora 8 kpl Opis przedmiotu zamówienia Strona 15 z 77

16 sprawdzenie i czyszczenie przekładni pasowej 8 kpl sprawdzenie i czyszczenie rotorekupatora 3 kpl sprawdzenie i czyszczenie tłumika 5 kpl sprawdzenie i czyszczenie chłodnicy wodnej sprawdzenie drożności odpływu skroplin oraz syfonu wodnego, sprawdzenie gęstości glikolu obiegu, odpowietrzanie chłodnicy 3 kpl wymiana pasków klinowych 8 kpl sprawdzenie i czyszczenie kaset nawilżacza 2 kpl sprawdzenie równoległości kół pasowych 8 kpl kontrola wirnika wentylatora 8 kpl smarowanie łożysk silnika wentylatora 8 kpl kontrola wydajności przepływu powietrza 6 stacji kontrola hałasu instalacji ustawianie kierunków przepływu powietrza ustawianie parametrów pracy falowników czyszczenie filtrów odwadniających zewnętrzne oględziny i czyszczenie jednostki zewnętrznej kontrola stanu przewodów rurowych sprawdzenie szczelności zaworów kontrola stanu armatury pomiar poboru prądu elektrycznego kontrola połączeń elektrycznych kontrola elementów metalowych konstrukcji i obudowy sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodzącego kontrola wibracji łożysk kontrola nastaw i działania automatyki kontrola styczników i przekaźników kontrola obrotów wentylatora kontrola działania siłowników oraz przepustnic powietrza kontrola działania presostatów, ewentualna korekta nastawień kontrola działania nagrzewnic kontrola czystości komór central wentylacyjnych i ich mycie kontrola stanu wymienników ciepła(mycie )oraz dezynfekcja sprawdzenie szczelności i usuwanie ewentualnych wycieków z instalacji ciepła technologicznego będących w wyposażeniu central klimatyzacyjnych sprawdzenie działania pomp obiegowych, napędów i zaworów regulacyjnych instalacji ciepła technologicznego będących w wyposażeniu central klimatyzacyjnych czyszczenie osadników kątowych( filtrów) instalacji ciepła technologicznego będących w wyposażeniu central klimatyzacyjnych kontrola szczelności układu obiegu i poziomu wody lodowej z uszczelnieniem kalibracja czujników temperatury Opis przedmiotu zamówienia Strona 16 z 77

17 kontrola przepływów wody i powietrza kontrola czujników BMS pomiary rezystancji izolacji wraz z protokołem 2.4. Wymagany zakres umiejętności i dostępności zasobów do realizacji przeglądów okresowych: udokumentowane posiadanie umiejętności i kompetencji w zakresie bieżącej eksploatacji i obsługi technicznej central wentylacyjnych Swegon udokumentowane posiadanie umiejętności i kompetencji w zakresie wykonywania przeglądów okresowych central wentylacyjnych Swegon udokumentowany dostęp do części zamiennych dla instalacji w przypadku wystąpienia awarii zagrażających kontynuowaniu bieżącej działalności Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do ich usunięcia najpóźniej w dniu następnym po zaistnieniu awarii. 3. Agregat wody lodowej Clivet typ WSAT-S.C.120D 3.1. Wykaz urządzeń: Agregat wody lodowej Clivet typ WSAT-s.c.120D składa się z następujących urządzeń: a) agregat chłodniczy o mocy chłodniczej 328,2 kw b) skraplacze pompowe Clivet-ce 121 c) płytowy wymiennik ciepła alfa laval cb 77/60u d) zespół pompowy gp106/1 e) pompy obiegowe Grundfos upe 50/120 kpl. 3 f) naczynie wzbiorcze g) zawory trójdrogowe z siłownikami Siemens h) regulatory różnicy ciśnień: zespoły zaworów asv pv + asv-m i) zespoły pompowo-regulacyjne 3.2. Zakres eksploatacji codziennej: Zakres eksploatacji codziennej obejmuje oględziny eksploatacyjne, sprawdzenie stanu instalacji i urządzeń, zmiany nastaw wg potrzeb, zabezpieczanie urządzeń w przypadku awarii, odczyty i zapisy parametrów technicznych z poziomu BMS. W szczególności zakres eksploatacji codziennej obejmuje co najmniej: kontrola szczelności układu obiegu i poziomu wody lodowej kontrola działania pomp obiegowych kontrola sterowania i automatyki kontrola ciśnień układów chłodniczych kontrola temperatur i ciśnień kontrola wibracji i głośności kontrola stanu licznika ustawianie parametrów pracy uzupełnianie glikolu lub wody wg, potrzeb sprawdzenie czy nie ma wycieków glikolu lub wody po każdym alarmie niskiego ciśnienia sprawdzanie instalacji czy nie ma wyciek zewnętrzne oględziny Opis przedmiotu zamówienia Strona 17 z 77

18 kontrola stanu przewodów rurowych sprawdzenie szczelności zaworów kontrola stanu armatury pomiar poboru prądu elektrycznego kontrola wibracji kontrola łożysk kontrola nastaw i działania automatyki 3.3. Przeglądy okresowe: Przegląd okresowy wykonywany co 3 miesiące obejmuje czynności konserwacyjne wykonywane profilaktycznie z uwzględnieniem wymogów opisanych w rozdziale III pkt 25. W szczególności do zakresu przeglądu należy co najmniej: czyszczenie osadników kątowych( filtrów) instalacji kontrola szczelności układu obiegu i poziomu wody lodowej z uszczelnieniem kontrola działania pomp obiegowych, czyszczenie i wymiana filtrów kontrola skuteczności działania zaworów kontrola sterowania i automatyki kontrola ciśnień układów chłodniczych kontrola działania zabezpieczeń ciśnieniowych kontrola instalacji elektrycznej wchodzącej w skład urządzeń chłodniczych kontrola mocowania agregatu kontrola łożysk w wentylatorach czyszczenie skraplaczy czyszczenie komory sprężarek wymiana filtrów czyszczenie parownika kontrola szczelności obwodów kontrola zawilgocenia układu pomiary ciśnienia ssania, tłoczenia pomiary stałych obwodu czynnika chłodzącego kalibracja czujników temperatury kontrola przepływów wody i powietrza kontrola odmrażania kontrola skroplin regulacja obrotów wentylatora kontrola parametrów startu (prąd sprężarki, parowacza, skraplacza kontrola temperatur i ciśnień kontrola wibracji i głośności kontrola stanu licznika kontrola ciśnienia w układach ustawianie parametrów pracy uzupełnianie glikolu lub wody wg, potrzeb Opis przedmiotu zamówienia Strona 18 z 77

19 sprawdzenie stanu uszczelek, obudowy stan instalacji elektrycznej sprawdzenie czy nie ma wycieków glikolu lub wody po każdym alarmie niskiego ciśnienia sprawdzanie instalacji czy nie ma wyciek czyszczenie wymiennika skraplacza ustawianie parametrów pracy ustawianie parametrów pomp zewnętrzne oględziny kontrola stanu wymienników zewnętrzne oględziny i czyszczenie jednostki zewnętrznej kontrola stanu przewodów rurowych sprawdzenie szczelności zaworów kontrola stanu armatury pomiar poboru prądu elektrycznego kontrola stanu przewodów elektrycznych kontrola połączeń elektrycznych ocena warunków zasilania elektrycznego kontrola elementów metalowych konstrukcji i obudowy sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodzącego kontrola łożysk kontrola nastaw i działania automatyki kontrola styczników i przekaźników kontrola obrotów wentylatora kontrola stanu automatyki oraz instalacji zasilająco-sterowniczej kontrola działania presostatów, ewentualna korekta nastawień pomiary elektryczne zakończone protokołem sprawdzenie działania pomp obiegowych, napędów i zaworów regulacyjnych wykonanie dokumentacji z przeglądu okresowego 3.4. Wykaz specjalistycznych narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych do realizacji przeglądów okresowych: Dostęp do sterowników wraz z oprogramowaniem Clivet Spin Chiller dla sterownika agregatu chłodniczego Clivet WSAT-S.C. 120D Wymagany zakres umiejętności i dostępności zasobów do realizacji przeglądów okresowych: udokumentowane posiadanie umiejętności i kompetencji w zakresie bieżącej eksploatacji i obsługi technicznej agregatów wody lodowej prod. Clivet udokumentowane posiadanie umiejętności i kompetencji w zakresie wykonywania przeglądów okresowych agregatów wody lodowej prod. Clivet udokumentowany dostęp do części zamiennych dla instalacji w przypadku wystąpienia awarii zagrażających kontynuowaniu bieżącej działalności Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do ich usunięcia najpóźniej w dniu następnym po zaistnieniu awarii. Opis przedmiotu zamówienia Strona 19 z 77

20 4. Agregat wody lodowej Clivet typ ME ze skraplaczem CE Wykaz urządzeń: Agregat wody lodowej Clivet typ ME składa się z następujących urządzeń: 1. Agregat chłodniczy CLIVET ME o mocy chłodniczej 69 kw 2. Skraplacz zewnętrzny CE Zespół pompowy 4.2. Zakres eksploatacji codziennej: Zakres eksploatacji codziennej obejmuje oględziny eksploatacyjne, sprawdzenie stanu instalacji i urządzeń, zmiany nastaw wg potrzeb, zabezpieczanie urządzeń w przypadku awarii, odczyty i zapisy parametrów technicznych z poziomu BMS. W szczególności zakres eksploatacji codziennej obejmuje co najmniej: kontrola szczelności układu obiegu i poziomu wody kontrola sterowania i automatyki kontrola ciśnień układów chłodniczych kontrola temperatur i ciśnień kontrola wibracji i głośności kontrola stanu licznika ustawianie parametrów pracy uzupełnianie wody wg, potrzeb sprawdzenie czy nie ma wycieków lub wody po każdym alarmie niskiego ciśnienia sprawdzanie instalacji czy nie ma wyciek zewnętrzne oględziny kontrola stanu przewodów rurowych sprawdzenie szczelności zaworów kontrola stanu armatury pomiar poboru prądu elektrycznego kontrola wibracji kontrola łożysk kontrola nastaw i działania automatyki 4.3. Przeglądy okresowe: Przegląd okresowy wykonywany co 3 miesiące obejmuje czynności konserwacyjne wykonywane profilaktycznie z uwzględnieniem wymogów opisanych w rozdziale III pkt 25. W szczególności do zakresu przeglądu należy co najmniej: czyszczenie osadników kątowych( filtrów) instalacji kontrola szczelności układu obiegu i poziomu wody kontrola skuteczności działania zaworów kontrola sterowania i automatyki kontrola ciśnień układów chłodniczych kontrola działania zabezpieczeń ciśnieniowych kontrola instalacji elektrycznej wchodzącej w skład urządzeń chłodniczych kontrola mocowania agregatu Opis przedmiotu zamówienia Strona 20 z 77

21 kontrola łożysk w wentylatorach czyszczenie skraplaczy czyszczenie komory sprężarek wymiana filtrów czyszczenie parownika kontrola szczelności obwodów kontrola zawilgocenia układu pomiary ciśnienia ssania, tłoczenia pomiary stałych obwodu czynnika chłodzącego kalibracja czujników temperatury kontrola przepływów wody i powietrza kontrola odmrażania kontrola skroplin regulacja obrotów wentylatora kontrola parametrów startu (prąd sprężarki, parowacza, skraplacza) kontrola temperatur i ciśnień kontrola wibracji i głośności kontrola stanu licznika kontrola ciśnienia w układach ustawianie parametrów pracy uzupełnianie glikolu lub wody wg, potrzeb sprawdzenie stanu uszczelek, obudowy sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej kontrola wycieków glikolu lub wody po każdym alarmie niskiego ciśnienia sprawdzanie instalacji czy nie ma wyciek czyszczenie wymiennika skraplacza ustawianie parametrów pracy ustawianie parametrów pomp zewnętrzne oględziny kontrola stanu wymienników zewnętrzne oględziny i czyszczenie jednostki zewnętrznej kontrola stanu przewodów rurowych sprawdzenie szczelności zaworów kontrola stanu armatury pomiar poboru prądu elektrycznego kontrola stanu przewodów elektrycznych kontrola połączeń elektrycznych ocena warunków zasilania elektrycznego kontrola elementów metalowych konstrukcji i obudowy sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodzącego kontrola wibracji Opis przedmiotu zamówienia Strona 21 z 77

22 kontrola łożysk kontrola nastaw i działania automatyki kontrola styczników i przekaźników kontrola obrotów wentylatora kontrola stanu automatyki oraz instalacji zasilająco-sterowniczej pomiary elektryczne zakończone protokołem wykonanie dokumentacji z przeglądu okresowego 4.4. Wykaz specjalistycznych narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych do realizacji przeglądów okresowych Dostęp do sterowników wraz z oprogramowaniem Clivet Energy ME dla sterownika agregatu chłodniczego Clivet ME Wymagany zakres umiejętności i dostępności zasobów do realizacji przeglądów okresowych: udokumentowane posiadanie umiejętności i kompetencji w zakresie bieżącej eksploatacji i obsługi technicznej agregatów wody lodowej prod. Clivet udokumentowane posiadanie umiejętności i kompetencji w zakresie wykonywania przeglądów okresowych agregatów wody lodowej prod. Clivet udokumentowany dostęp do części zamiennych dla instalacji w przypadku wystąpienia awarii zagrażających kontynuowaniu bieżącej działalności Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do ich usunięcia najpóźniej w dniu następnym po zaistnieniu awarii. 5. Moduły sufitowe indukcyjne typu BRTa FLUSHLINE prod. SWEGON Wykaz urządzeń: Na obiekcie zamontowane są moduły sufitowe BRTa FLUSHLINE w łącznej ilości 137 kpl: o mocy grzewczej: 100 W/m przy prędkości powietrza 7,5 l/s oraz 600 W/m przy prędkości powietrza 15 l/s, o mocy chłodniczej: 30 W/m przy prędkości powietrza 8,5 l/s, Δt 8 o C oraz W/m przy prędkości powietrza 55 l/s, Δt 8 o C elementy peryferyjne Siemens, po dwa komplety dla każdego modułu: zawór VD115CLC i siłownik SSA Zakres eksploatacji codziennej: Zakres eksploatacji codziennej obejmuje oględziny eksploatacyjne, sprawdzenie stanu instalacji i urządzeń, zmiany nastaw wg potrzeb, zabezpieczanie urządzeń w przypadku awarii, odczyty i zapisy parametrów technicznych z poziomu BMS Przegląd konserwacyjny co 1 miesiąc: Przegląd konserwacyjny wykonywany co 1 miesiąc obejmuje czynności konserwacyjne wykonywane profilaktycznie, według zasad określonych przez producenta urządzenia w celu utrzymania wymaganej zdolności użytkowej i eksploatacyjnej. W szczególności do zakresu przeglądu należy co najmniej ustawianie kierunków przepływu powietrza ustawianie parametrów pracy zewnętrzne oględziny Opis przedmiotu zamówienia Strona 22 z 77

23 kontrola stanu lameli nagrzewnicy i chłodnicy 5.4. Przeglądy okresowe: Przegląd okresowy wykonywany co 12 miesięcy obejmuje czynności konserwacyjne wykonywane profilaktycznie, według zasad określonych przez producenta urządzenia w celu utrzymania wymaganej zdolności użytkowej i eksploatacyjnej. W szczególności do zakresu przeglądu należy co najmniej: ustawianie kierunków przepływu powietrza ustawianie parametrów pracy zewnętrzne oględziny odkurzanie i czyszczenie z zastosowaniem odpowiednich środków chemicznych (z uwagi na ilość modułów na obiekcie ten punkt należy wykonywać sukcesywnie w ciągu całego roku, lub doraźnie według potrzeb) kontrola stanu przewodów rurowych sprawdzenie szczelności zaworów kontrola stanu armatury pomiar poboru prądu elektrycznego kontrola stanu przewodów elektrycznych kontrola połączeń elektrycznych kontrola elementów metalowych konstrukcji i obudowy kontrola nastaw i działania automatyki kontrola styczników i przekaźników kontrola stanu wymienników mycie oraz dezynfekcja sprawdzenie szczelności i usuwanie ewentualnych wycieków z instalacji kontrola zawilgocenia układu pomiary stałych parametrów powietrza kontrola wibracji i głośności 5.5. Wymagany zakres umiejętności i dostępności zasobów do realizacji przeglądów okresowych: udokumentowane posiadanie umiejętności i kompetencji w zakresie bieżącej eksploatacji i obsługi technicznej modułów sufitowych indukcyjnych udokumentowane posiadanie umiejętności i kompetencji w zakresie wykonywania przeglądów okresowych modułów sufitowych indukcyjnych udokumentowany dostęp do części zamiennych dla instalacji w przypadku wystąpienia awarii zagrażających kontynuowaniu bieżącej działalności Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do ich usunięcia najpóźniej w dniu następnym po zaistnieniu awarii. 6. Klima-konwektory AWX Fan coil 6.1. Na obiekcie zainstalowano klimakonwektory AWX Fan coil prod. DELCHI o mocy: grzewczej W, chłodniczej W 6 szt. grzewczej W, chłodniczej W 7 szt. grzewczej W, chłodniczej W 12 szt. grzewczej W, chłodniczej W 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia Strona 23 z 77

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei. Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.pl/ Załącznik nr 1 do SIWZ I. Do zakresu przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy obiektu położonego w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A; 03-830 Warszawa. Rozdział I. Dane techniczne obiektu. Kompleks sądowy powstał w

Bardziej szczegółowo

I. W ramach usługi administrowania Wykonawca będzie obowiązany do:

I. W ramach usługi administrowania Wykonawca będzie obowiązany do: Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług: administrowania oraz obsługi technicznej w zakresie bieżącej konserwacji, napraw awaryjnych i przeglądów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Obsługa Infrastruktury Technicznej oraz Administrowanie Obiektów i Nieruchomości Stadion Narodowy w Warszawie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Obsługa Infrastruktury Technicznej oraz Administrowanie Obiektów i Nieruchomości Stadion Narodowy w Warszawie Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Obsługa Infrastruktury Technicznej oraz Administrowanie Obiektów i Nieruchomości Stadion Narodowy w Warszawie Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. Al. Ks. J. Poniatowskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA precyzyjnej wraz z wentylacją w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Warszawskiej 65 Strona z 7 Załącznik nr Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Załącznik nr 1 do SIWZ. (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdział I - RAMOWY ZAKRES KONSERWACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i systemów technicznych obsługujących serwerownie

Bardziej szczegółowo

1) nadzór nad bieżącym stanem technicznym budynku i prawidłowym działaniem jego instalacji, urządzeń i systemów;

1) nadzór nad bieżącym stanem technicznym budynku i prawidłowym działaniem jego instalacji, urządzeń i systemów; I. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA PRZETARGU, ZWANEGO DALEJ TAKŻE ZAMAWIAJĄCYM Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa tel. (48 22) 38 00 500 godziny pracy:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. Usługa będzie wykonywana przez okres jednego roku, licząc od dnia 1.06.2007r.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. Usługa będzie wykonywana przez okres jednego roku, licząc od dnia 1.06.2007r. Zatwierdzam /-/ Zbigniew Wojciechowski 24.04.2007r. Sygnatura: GP IPN -11/2007/RMZP 1. Zamawiający: Gospodarstwo Pomocnicze Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są: Usługi konserwacyjno-naprawcze w branżach elektrycznej, sanitarnej, ślusarsko stolarskiej, ogólnobudowlanej oraz

Bardziej szczegółowo

Dostawa do EC Kraków i montaŝ 2 sztuk osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem. Rozdział II. Specyfikacje Techniczne

Dostawa do EC Kraków i montaŝ 2 sztuk osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem. Rozdział II. Specyfikacje Techniczne Dostawa do EC Kraków i montaŝ 2 sztuk osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem Rozdział II Specyfikacje Techniczne Spis treści I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 3 1. Cel zadania...3 2. Ogólny opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w Kraków Arenie usługi w zakresie obsługi technicznej, konserwacji urządzeń i systemów oraz napraw bieżących (pozagwarancyjnych)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja aktualizowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) BM/ZP-271-44/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) BM/ZP-271-44/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) BM/ZP-271-44/12 Nazwa zamówienia: Świadczenie usługi obsługi technicznej, oraz konserwacji instalacji klimatyzacji i, na rzecz Muzeum Sztuki

Bardziej szczegółowo

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) INSTALACJE GRZEWCZE, KLIMATYZACYJNE, WENTYLACYJNE Dla zadania pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej - Roboty wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 SIWZ Zadanie: PRZEBUDOW A I REMONT BLOKÓW OPERACYJNYCH I CENT RALNEJ STERYLIZACJI W SZPIT ALU W OJEW ÓDZKIM NR 2 im. ŚW IĘT EJ JADW IGI KRÓLOW EJ W RZESZOW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Strona 1/3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie, montaŝu, uruchomieniu, optymalizacji, wykonaniu pomiarów gwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG-01-48 Strona 1/33 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH. (publikacja pobrana ze strony www.ochronaprzeciwpozarowa.

ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH. (publikacja pobrana ze strony www.ochronaprzeciwpozarowa. ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH (publikacja pobrana ze strony www.ochronaprzeciwpozarowa.pl ) PRZECIWPOŻAROWA INSTALACJA WODOCIĄGOWA (zakres czynności

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-20, 592-65-67 e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna Aktualizacja nr /data E/14.11.2013 Strona / stron 1/ 20 Karta zmian nr 8 Spis treści: 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...2 5. Opis postępowania...3 5.1 Ogólne zasady eksploatacji

Bardziej szczegółowo