Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych)"

Transkrypt

1 Bilans na dzień ktywa Lokaty nwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Należności Środki na bieżących rachunkach bankowych 829 Lokaty pieniężne krótkoterminowe Zbyte jednostki uczestnictwa 184 Dywidendy 4 nne 9 ktywa (razem) Zobowiązania Wpłaty na jednostki uczestnictwa Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: 159 Wynagrodzenie za zarządzanie 2 Opłata manipulacyjna 123 Zobowiązania (razem) ktywa Netto Kapitał Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) (134) Zakumulowany wynik z operacji Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto (4) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) wartości lokat ponad cenę nabycia w tym: z tytułu różnic kursowych Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem (11) (39) (318) Liczba jednostek uczestnictwa Wartość ktywów Netto na jednostkę uczestnictwa 37,62 Liczba jednostek uczestnictwa 8 23 Wartość ktywów Netto na jednostkę uczestnictwa 37,62-1 / Tabele (PL) - 1 / 5

2 Rachunek Wyniku z Operacji za okres od do Przychody z lokat Odsetki 18 Dywidendy 9 Różnice kursowe dodatnie (+) 2 Przychody inne 2 Przychody z lokat (razem) 13 Koszty operacyjne Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu Koszty operacyjne nie podlegające limitowi statutowemu Różnice kursowe ujemne (-) 1 nne koszty operacyjne 31 Koszty operacyjne (razem) 134 Przychody z lokat netto Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) w tym: z tytułu różnic kursowych (11) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat (39) w tym: z tytułu różnic kursowych (318) Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (razem) (46) Wynik z operacji Wynagrodzenie dla Towarzystwa (z uwzględnieniem prowizji maklerskich w 24: 35. tys. zł) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 (4) (41) - 2 / Tabele (PL) - 2 / 5

3 Zestawienie zmian ktywów Netto za okres od do Zestawienie zmian ktywów Netto Wartość ktywów Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: Przychody z lokat netto (4) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku / straty z wyceny lokat (39) Zmiana wartości ktywów Netto z tytułu wyniku z operacji (41) Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: Zwiększenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa Zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa 134 Zmiana wartości ktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana Wartości ktywów Netto w okresie sprawozdawczym Wartość ktywów Netto Stan na koniec okresu Średnia Wartość ktywów Netto w okresie sprawozdawczym 7 47 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa Liczba jednostek na koniec okresu sprawozdawczego Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa 8 23 Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa 8 23 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa 8 23 Odkupione jednostki uczestnictwa Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa 8 23 Liczba jednostek na koniec okresu sprawozdawczego 8 23 Zmiana Wartości ktywów Netto na jednostkę uczestnictwa Wartość ktywów Netto na jednostkę Uczestnictwa Wartość w zł na początek działalności 4, na koniec okresu sprawozdawczego 37,62 Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku -12,% rocznym) Minimum w zł 37,67 na dzień Maksimum w zł 4,13 Maksimum w zł Ostatnia wycena ogłoszona, zł 37,98 na dzień Procentowy udział w Średnich ktywach Netto w okresie sprawozdawczym Kosztów operacyjnych podlegających limitowi statutowemu netto,2% (przeliczone w stosunku rocznym),2% (przeliczone w stosunku rocznym) Procentowy udział w ktywach na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto Procentowy udział w ktywach Netto na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto,8%,%,9%,% - 3 / Tabele (PL) - 3 / 5

4 Rachunek Przepływów Pieniężnych za okres od do Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Wpływy z tytułu posiadanych lokat 86 z tytułu zbycia składników lokat - akcje 994 z tytułu zbycia składników lokat różnice kursowe (+) dodatnie dotyczące rozliczenia należności z tytułu 8 posiadanych lokat i sprzedaży waluty pozostałe 2 Wpływy RZEM () 1 18 Wydatki z tytułu posiadanych lokat 21 z tytułu nabycia składników lokat - akcje z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa 1 z tytułu opłat: dla depozytariusza 1 różnice kursowe (-) ujemne dotyczące rozliczenia należności z tytułu posiadanych lokat i sprzedaży waluty 94 pozostałe Wydatki RZEM () Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej RZEM (-) (13 42) (15) B Przepływy środków z tytułu działalności finansowej Wpływy z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa pozostałe 196 Wpływy RZEM () Wydatki z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa 139 pozostałe 73 Wydatki RZEM () 212 Przepływy środków z tytułu działalności finansowej RZEM B (-) C Zmiana stanu środków pieniężnych netto (+/-B) C* Zmiana stanu środków pieniężnych netto z tytułu różnic kursowych D Środki pieniężne na początek okresu E Środki pieniężne na koniec okresu (D+/-C) w tym o ograniczonej możliwosci dysponowania - 4 / Tabele (PL) - 4 / 5

5 Zestawienie lokat na dzień kcje dopuszczone do publicznego obrotu ( zagraniczne ) Spółka (określenie papieru wartościowego) SN (dentyfikator) Kraj Emitenta Liczba papierów wartościowyc Wartość w cenie nabycia Wartość bilansowa Udział w ktywach (w %) Przemysł / ndustrial 18,4% CRH PLC E rlandia ,4% Lafarge S FR12537 Francja ,5% Cie de Saint-Gobain FR1257 Francja ,85% Schneider Electric S FR Francja ,7% TPG NV NL958 Holandia ,91% Vinci S FR Francja ,79% Sandvik B SE Szwecja ,88% Finanse / Finance 22,5% Zurich Financial Services G CH Szwajcaria ,69% llied rish Banks Plc E rlandia ,63% Banco Bilbao Vizcaya rgentaria S ES Hiszpania ,79% BNP Paribas FR13114 Francja ,32% Deutsche Boerse G DE58155 Niemcy ,8% Societe Generale FR1389 Francja ,15% Banco Popular Espanol S ES Hiszpania ,8% Barclays PLC GB Wielka Brytania ,75% Handel / Consumer 18,5% Bayerische Motoren Werke G DE5193 Niemcy ,97% GUS PLC GB Wielka Brytania ,11% Nestle S CH Szwajcaria ,81% Carrefour S FR12172 Francja ,34% Fresenius Medical Care G DE Niemcy ,16% British merican Tobacco Plc GB Wielka Brytania ,38% GlaxoSmithKline PLC GB Wielka Brytania ,74% Komunikacja / Communications 1,9% Belgacom S BE Belgia ,76% Reed Elsevier NV NL Holandia ,57% Telecom talia Sp T Włochy ,47% Vodafone Group PLC GB Wielka Brytania ,5% Energia / Energy 7,7% Ente Nazionale drocarburi Sp T Włochy ,52% BP PLC GB Wielka Brytania ,13% Zakłady użyteczności publicznej / Utilities 3,9% E.ON G DE Niemcy ,81% Scottish Power Plc GB6977 Wielka Brytania ,4% kcje razem ,75% Papiery wartościowe RZEM ,75% nne ktywa Funduszu ,25% Razem ktywa ,% Kraj emitenta Belgia Holandia Włochy Wielka Brytania Niemcy Szwajcaria Francja rlandia Hiszpania Szwecja (razem) Wartość bilansowa Zestawienie zmian w stanie lokat Funduszu Papiery wartościowe Wartość bilansowa Udział w ktywach (w %) Udziałowe papiery wartościowe ,75% Papiery wartościowe RZEM ,75% nne ktywa Funduszu ,25% Razem KTYW ,% - 5 / Tabele (PL) - 5 / 5

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynków Wschodzących

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynków Wschodzących Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynków Wschodzących za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT...

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ PKO BIOTECHNOLOGII I INNOWACJI GLOBALNY

SUBFUNDUSZ PKO BIOTECHNOLOGII I INNOWACJI GLOBALNY SUBFUNDUSZ PKO BIOTECHNOLOGII I INNOWACJI GLOBALNY Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Zawartość: Opinia niezależnego biegłego rewidenta przygotowana przez PricewaterhouseCoopers

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Strategicznej Alokacji. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Strategicznej Alokacji. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Strategicznej Alokacji za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY WALUTOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY WALUTOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY WALUTOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 26 ROKU Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E INVESTOR FIZ FIZ-R-E_20120101 2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2012 obejmujący

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS...

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU BILANS I. Aktywa 6 650 50 316 1. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 I. WPROWADZENIE 1.Nazwa, siedziba i adres Funduszu i Towarzystwa Do dnia 30 czerwca 2004 roku (

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

MSIG 237/2013 (4354) poz. 17257

MSIG 237/2013 (4354) poz. 17257 Poz. 17257. PKO Obligacji - Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-9342/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 r. Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego 1. Dane

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny FIZ-P-E

Raport półroczny FIZ-P-E skorygowany FIZPE_20120703 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZPE za 1 półrocze 2015 obejmujący okres od 20150101 do 20150630 oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 20140101

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Nowa Europa. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Nowa Europa. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Nowa Europa za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT...

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Zawartość: Opinia niezależnego biegłego rewidenta przygotowana przez PricewaterhouseCoopers

Bardziej szczegółowo

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS SUBFUNDUSZ CU STABILNEGO INWESTOWANIA SUBFUNDUSZ CU POLSKICH AKCJI POŁĄCZONE

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie Subfunduszu UniEURIBOR wydzielonego w ramach UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Dz.U.01.149.1670 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2001 r.) Na podstawie art. 81 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku 1. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta......................................... 50

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo