Nowy model opłat jakościowych sposobem na niezawodne dostawy energii elektrycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowy model opłat jakościowych sposobem na niezawodne dostawy energii elektrycznej"

Transkrypt

1 RAPORT Nowy model opłat jakościowych sposobem W Polsce wyłączenia dostaw prądu z powodu awarii sieci trwają prawie 6-krotnie dłużej niż w najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajach Europy. Tylko z tego powodu polska gospodarka traci ponad 1,3 mld złotych rocznie. Aby to zmienić, potrzebne jest wprowadzenie efektywnego, długofalowego modelu opłat dystrybucyjnych, w którym przedsiębiorstwa odpowiedzialne za utrzymywanie sieci - Operatorzy Sieci Dystrybucyjnych (OSD) aktywniej inwestowałyby w rozwój i modernizacje sieci. W 2015 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może zaproponować nowy model wynagradzania OSD. W modelu tym promowane byłyby inwestycje poprawiające jakość sieci oraz przewidziane zostałyby zachęty do poszukiwania i rozwoju nowych, innowacyjnych technologii podnoszących jakość dostaw energii elektrycznej. Najlepsze innowacje tworzone są w oparciu o realne potrzeby. Nie ulega wątpliwości, że projekt inteligentnych sieci (smart grid), czy możliwość magazynowania energii są innowacjami, których wdrożenie może rozwiązać problemy polskiej elektroenergetyki. Innowacyjność tych technologii jest niepodważalna, jednak ich faktyczne wdrożenie nastąpi w pewnym horyzoncie czasowym. Mając na uwadze stan polskich sieci dystrybucyjnych oraz duże zapóźnienia inwestycyjne, można stwierdzić, że obecny stan rzeczy wymaga zmian. Zmiany te polegać będą przede wszystkim na innym postrzeganiu OSD. Warunkiem sine qua non dla zmiany myślenia (to kluczowa zmiana, jeśli chodzi o każdą innowację!) będzie wprowadzenie nowego modelu opłat jakościowych, będących zachętą do inwestowania przez OSD w sieci dystrybucyjne, co równocześnie będzie bodźcem do utrzymywania sieci o wysokiej niezawodności, a w konsekwencji utrzymania wysokiej jakości świadczonej usługi dystrybucji. Zatem, po pierwsze, uważamy, że działania inwestycyjne mające na celu poprawę jakości dystrybucji energii elektrycznej w Polsce stanowią bardzo dużą szansę na rozwój nowych, innowacyjnych technologii. Po drugie, problem dostaw prądu w Polsce traktujemy także jako problem społeczny, który nie tylko obniża jakość życia, ale także ogranicza możliwości rozwoju gospodarczego małych miasteczek i wsi, gdzie przerwy w dostawach prądu są znacznie dłuższe niż w miastach. Po trzecie, uważamy, że nawet najlepiej zaplanowany model zachęt, by być bodźcem dla OSD do inwestowania w sieci dystrybucyjne, powinien być uzupełniony efektywnym modelem kar dla dystrybutorów i bonifikat dla klientów za przerwy w dostawach prądu. W związku z powyższym, raport ten, dostrzegając złożoność problemu i uwzględniając jego wielopłaszczyznowość (aspekt regulacyjny, techniczny, społeczny, czy geograficzny), ma na celu zaproponowanie zmiany myślenia o OSD, wskazanie niezbędnych zmian na poziomie regulacyjnym (opłaty jakościowe), ale przede wszystkim - zwrócenie uwagi na potrzebę szybszego rozwoju innowacyjnych technologii, które będą odpowiadały na realną potrzebę każdego Polaka i polskiego przedsiębiorstwa, jaką jest dostęp do niezawodnej sieci elektrycznej. 1

2 Spis treści Wprowadzenie...3 Operatorzy sieci dystrybucyjnych w Polsce...5 Jakość dystrybucji energii w Polsce...7 Niezawodność dostaw energii elektrycznej Polsce...9 Obowiązujące zasady finansowania OSD Koszty dla gospodarki wynikające z przerw w dostawach energii elektrycznej Oczekiwane parametry jakościowe sieci dystrybucyjnej na tle krajów UE Modele opłat jakościowych dla OSD w innych państwach Propozycja proefektywnościowego modelu opłat dystrybucyjnych Bibliografia Autorzy

3 Wprowadzenie Ze względu na rodzaje zarządzanych sieci, można wyróżnić ich następujące rodzaje: operator sieci przesyłowej (OSP), operatorzy sieci dystrybucyjnych (OSD), operatorzy systemów połączonych (OSPoł). Sieci elektroenergetyczne dzielą się na sieci przesyłowe i dystrybucyjne (rozdzielcze). W pewnym uproszczeniu, przesył polega na transporcie energii elektrycznej siecią przesyłową od wytwórców do dystrybutorów energii. Dystrybucją zaś nazywamy transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi do odbiorców końcowych. Przedsiębiorstwa energetyczne - OSD - są ważnymi uczestnikami rynku energii elektrycznej. Zapewniają bowiem fizyczną możliwość dostawy energii do odbiorców, a przez to - realną realizację umów sprzedaży i dystrybucji energii. Podstawową rolą OSD jest zarządzanie i utrzymywanie systemu sieci. Zgodnie z prawami fizyki, im wyższy poziom napięć w sieci, tym większe są możliwości przesyłania energii (straty sieciowe są niższe). Dlatego też sieci dystrybucyjne, które służą przesyłaniu energii na mniejsze odległości różnią się od przesyłowych przede wszystkim poziomami napięć oraz konstrukcją. Z punktu widzenia samej konstrukcji, sieci przesyłowe mają przeważnie charakter sieci zamkniętej zasilanej dwustronnie np. w układzie pętlowym lub oczkowym. Ta konfiguracja służy do zapewnienia wysokiej niezawodności zasilania. Sieci dystrybucyjne najczęściej pracują w konfiguracji otwartej, zasilanej jednostronnie np. w konfiguracji promieniowej (sieci w konfiguracji zamkniętej są rzadziej stosowane). Sieci energetyczne znajdujące się na danym obszarze geograficznym należą najczęściej tylko do jednego przedsiębiorstwa - wynika z historycznego rozwoju sektora energetycznego. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, każde przedsiębiorstwo energetyczne samodzielnie zajmowało się produkcją, sprzedażą i transportem energii elektrycznej do odbiorcy, wykorzystując do tego własne sieci. Zwiększająca się liczba działających przedsiębiorstw energetycznych spowodowała nadmierną rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej (zob. Zdjęcie. 1). Dlatego też uznano, że należy ograniczyć liczbę spółek sieciowych działających na danym obszarze na ogół do jednego przedsiębiorstwa. Rozwiązanie to ma swoje ekonomiczne uzasadnienie: tylko jedna spółka inwestuje w sieci dystrybucyjne (co przekłada się na niższe koszty opłat za dostawy), zaś w przypadku przesyłu tylko jedna spółka inwestuje w sieci wysokich napięć, przez co łatwiej jest zarządzać stabilnością krajowego systemu elektroenergetycznego. OSD prowadzi swoją działalność niezależnie od innych spółek działających na rynku energii - pozwala to na uniknięcie konfliktu interesów, jaki może powstawać przykładowo pomiędzy nadużywaniem pozycji monopolistycznej OSD a działalnością w obszarze wytwarzania, prowadzoną w warunkach konkurencji. Aby zachować kontrolę nad wysokością opłat za usługi świadczone przez OSD, państwo sprawuje nad nimi kontrolę regulacyjną. Poprzez specjalny organ - regulatora rynku (w Polsce jest to Prezes Urzędu Regulacji Energetyki), państwo autoryzuje wysokość przychodów OSD, chroniąc odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen. Przychody OSD obejmują opłaty za przyłączenie do sieci oraz opłaty za korzystanie z systemu. 3

4 Zdjęcie 1. Rok 1911, Pratt (Kansas) USA. Spółki energetyczne konkurowały ze sobą, budując własną infrastrukturę do transportu energii elektrycznej. [Źródło: 4

5 Operatorzy sieci dystrybucyjnych w Polsce Obecnie na terytorium Polski działa ok. 170 OSD. Wśród nich należy wymienić pięciu największych: ENEA Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator, TAURON Dystrybucja, którzy posiadają sieci praktycznie na całej powierzchni kraju. Dostarczają oni energię większości klientów w Polsce. To, który OSD działa w danej części kraju, wynika przede wszystkim z procesu konsolidacji polskiej elektroenergetyki. Pięciu głównych OSD różni się pomiędzy sobą liczbą odbiorców, długością sieci, obszarem działania, czy ilością energii dostarczonej odbiorcom końcowym. Całkowite zużycie energii dostarczonej przez pięciu głównych OSD stanowi ok. 75 proc. całościowego zużycia energii elektrycznej (w 2013 r TWh). Według danych URE, w roku 2013 pozostali OSD dostarczyli ok. 8 TWh. Największy obszar działania posiada PGE Dystrybucja sieci tego operatora pokrywają ok. 38 proc. terytorium Polski. Drugim w kolejności największym OSD jest ENEA Operator. Obszar działalności dwóch kolejnych OSD - ENERGA-OPERATOR i TAURON Dystrybucja, jest zbliżony. RWE Stoen Operator jest najmniejszym z wymienionych operatorów jego obszar działalności ogranicza się do m. st. Warszawy. Rysunek 1. Mapa zasięgu OSD [Źródło: 27] 5

6 Jeżeli chodzi o liczbę odbiorców, to dominuje TAURON Dystrybucja. Dostarcza on również największy wolumen energii elektrycznej. Drugim pod tym względem jest PGE Dystrybucja i kolejno ENERGA-OPERATOR, ENEA Operator i RWE Stoen Operator. W celu porównania poszczególnych operatorów wprowadzono następujące wskaźniki: liczbę odbiorców przypadającą na kilometr sieci, długość linii przypadającą na km 2 działalności oraz energię dostarczoną w MWh, przypadającą na 1 km linii. Wskaźniki opisują gęstości sieci i pozwolą porównać znacznie różniących się od siebie operatorów. Tabela 1. Porównanie sieci największych OSD działających w Polsce, parametry oraz wskaźniki. [Źródła: 12-22] ENERGA- OPERATOR PGE Dystrybucja TAURON Dystrybucja RWE Stoen Operator ENEA Operator Polska Liczba odbiorców Długość linii [km] Obszar działania [km 2 ] Energia dostarczona przez OSD odbiorcom [TWh] * * * * Wartość szacunkowa ENERGA- OPERATOR PGE Dystrybucja TAURON Dystrybucja RWE Stoen Operator ENEA Operator Polska Gęstość odbiorców na obszarze OSD 39,28 43,34 92, ,27 41,88 53,92 Długość linii przypadająca 2,56 2,33 4,45 30,94 1,92 2,75 na 1 km 2 Energia w MWh dostarczona przez 1 km linii

7 Jakość dystrybucji energii w Polsce Piąty raport benchmarkingowy CEER z 2012 roku [4] w sprawie jakości dostaw energii elektrycznej wskazuje na trzy główne aspekty jakości zasilania: Niezawodność (ciągłość) dostaw; Jakość energii elektrycznej; Jakość obsługi klientów. Pierwsza ze wskazanych cech dotyczy liczby przerw w dostawie energii elektrycznej i czasu ich trwania. Druga odnosi się do parametrów otrzymywanego zasilania: wartości znamionowej napięcia, jej symetryczności oraz zawartości harmonicznych. Ostatnia nie jest związana z parametrami technicznymi, tylko z jakością obsługi, czasem rozpatrywania wniosków, trwania procedur itd. Jakość dostarczanej energii elektrycznej w Polsce reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Rozdział 10. tego rozporządzenia określa szczegółowo wymogi jakościowe dostarczonej energii według następujących parametrów: częstotliwość f, napięcie U, wskaźnik długookresowego migotania światła P It, symetryczność faz napięcia reprezentowaną przez składową symetryczną napięcia kolejności przeciwnej U 2, współczynnik odkształcenia wyższymi harmonicznymi THD. W przypadku ciągłości zasilania rozporządzenie określa wymóg publikowania rokrocznie odpowiednich wskaźników niezawodnościowych. Przerwy w dostawach energii można podzielić na przerwy planowane, które wynikają z programu prac eksploatacyjnych oraz nieplanowane, spowodowane wystąpieniem awarii. Ponadto, przerwy dzielone są ze względu na czas ich trwania. Aby móc właściwie ocenić niezawodność sieci dystrybucyjnej, stosuje się następujące wskazane w rozporządzeniu wskaźniki: SAIDI (System Average Interruption Duration Index) - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców, SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców, MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców. Dwa pierwsze wskaźniki obliczane są oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych, oraz z i bez uwzględnienia przerw katastrofalnych (trwających powyżej 24 h). Rozporządzanie przewiduje, że dopuszczalne wskaźniki przerw w dostawach energii elektrycznej dla odbiorców podłączonych do sieci wysokiego i średniego napięcia (powyżej 1 kv) określane są w umowach dystrybucyjnych. Natomiast dla odbiorców podłączonych do sieci niskiego napięcia (poniżej 1 kv) przerwy te jednorazowo nie mogą trwać dłużej niż: dla przerwy planowanej - 16 h, dla przerwy nieplanowanej - 24 h. Suma przerw jednorazowych dłuższych niż 3 min i krótszych niż 24 h, w ciągu roku nie może być większa niż 35 h dla przerwy planowanej oraz 48 h dla przerwy nieplanowanej. Wskazane normy nie są zbyt rygorystyczne. 7

8 SAIFI [wył./rok] SAIDI [min/rok] Nowy model opłat jakościowych sposobem Generalnie, im niższe wartości ww. wskaźników, tym wyższa ciągłość zasilania w energię elektryczną. Ich monitorowanie wykonywane jest przez Prezesa URE. Regulator w sposób niezależny od rynku może kontrolować jakość działalności OSD i kontraktów z klientami. Wszystkie opisane wyżej zagadnienia są istotne z punktu widzenia odbiorców energii elektrycznej. Niemniej, zagadnienie ciągłości dostaw jest zagadnieniem kluczowym także z punktu widzenia przedsiębiorcy. O ile czas trwania procedury przyłączeniowej ważny jest przy zakładaniu działalności gospodarczej, a na jakość dostarczanej energii odbiorca może wpływać (np. instalując układy filtrów), to największe problemy związane są z przerwaniem dostaw energii elektrycznej. Wynika to m.in. z faktu wysokich kosztów instalacji niezawodnego zasilania awaryjnego, np. agregatów prądotwórczych. Wykres 1. Wskaźnik SAIDI dla największych OSD działających w Polsce w 2013 r. Wskaźniki obliczone jako suma przerw planowanych i nieplanowanych (z uwzględnieniem przerw katastrofalnych). [Źródła: 13, 14, 18, 20, 22] RWE Stoen Operator TAURON Dystrybucja ENERGA-OPERATOR PGE Dystrybucja ENEA Operator Wykres 2. Wskaźnik SAIFI dla największych OSD działających w Polsce w 2013 r. Wskaźniki obliczone jako suma przerw planowanych i nieplanowanych (z uwzględnieniem przerw katastrofalnych). [Źródła: 13, 14, 18, 20, 22] RWE Stoen Operator TAURON Dystrybucja ENERGA-OPERATOR PGE Dystrybucja ENEA Operator 8

9 SAIDI [min/rok] Nowy model opłat jakościowych sposobem Niezawodność dostaw energii elektrycznej Polsce Czas trwania przerw w dostawach energii elektrycznej i liczba tych przerw są różne dla poszczególnych OSD. Różnice zobrazowano na wykresach 1 i 2, wykresach wskaźników niezawodności za 2013 rok, dla poszczególnych OSD. Zauważalne jest także, że wzrost gęstości sieci oraz liczba odbiorców przypadającą na 1 km 2 sieci OSD wpływają pozytywnie na wskaźniki SAIDI i SAIFI, a im większa powierzchnia obejmowana przez sieci, tym częstsze i dłuższe przerwy. Wyraźne różnice we wskaźnikach SAIDI oraz SAIFI dla największych polskich OSD spowodowane są kilkoma czynnikami. Główną przyczyną rozbieżności są różnice między parametrami tzw. sieci miejskich oraz sieci wiejskich. Sieci miejskie charakteryzują się znacznie niższymi wskaźnikami SAIDI oraz SAIFI, co wynika m. in. z większej gęstości odbiorców oraz większej długości sieci kablowych. Wyszczególnione wskaźniki wyraźnie wskazują na różnicę między RWE Stoen Operator oraz pozostałymi OSD. Operator sieci warszawskich posiada jedynie sieci miejskie, natomiast pozostali operatorzy poza sieciami miejskimi, operują także na znacznych obszarach wiejskich. Ta zależność występuje także w innych krajach Unii Europejskiej. W analizie z 2015 r. CEER wyszczególnił współczynniki SAIDI oraz SAIFI dla obszarów miejskich, podmiejskich oraz wiejskich. W oparciu o przedstawione tam dane zauważalna zostaje prawidłowość, że spadkowi poziomu urbanizacji towarzyszy wzrost czasu trwania awarii. Korelacja ta widoczna jest także w porównaniu wskaźników dwóch polskich OSD. Wykres pokazujący współczynnik SAIDI dla przerw planowanych i nieplanowanych (z uwzględnieniem przerw katastrofalnych) na lata pokazuje znaczną różnicę pomiędzy siecią miejską posiadaną przez RWE Operator oraz siecią mieszaną posiadaną przez ENEA Operator. Pomimo spadku współczynnika SAIDI w kolejnych latach na obszarze ENEA Operator, długość przerw nadal znacznie przewyższa te osiągane przez RWE Operator. Przy analizie publikowanych wskaźników niezawodnościowych należy wziąć pod uwagę, że dla operatorów posiadających sieci mieszane, prezentowane wskaźniki są zawyżone w stosunku do obszarów miejskich oraz zaniżone w stosunku do pozostałych obszarów. Wykres 3. Porównanie SAIDI dla różnych rodzajów sieci w wybranych krajach europejskich. Wskaźniki dla przerw nieplanowanych za rok [Źródło: 4] Francja Włochy Portugalia Miasto Obszar podmiejski Wieś 9

10 SAIDI (min/rok) Nowy model opłat jakościowych sposobem Wykres 4. Porównanie SAIDI dla operatora o sieci miejskiej RWE Stoen Operator z operatorem o sieci mieszanej ENEA Operator. Wskaźniki obliczone jako suma przerw planowanych i nieplanowanych (z uwzględnieniem przerw katastrofalnych). [Źródła: 10, 13, 18] Rok Obowiązujące zasady finansowania OSD Każdy OSD działa w sytuacji monopolu naturalnego na danym obszarze występuje tylko jeden przedsiębiorca, który wykonuje usługę dystrybucji energii elektrycznej. Wynika to z historii rozwoju elektroenergetyki, ponieważ nie jest ekonomicznie uzasadnione, by każdy sprzedawca budował własne sieci elektroenergetyczne. Sytuacja taka występowała na początku rozwoju sektora elektroenergetycznego i niosła za sobą znaczne trudności (m.in. techniczne i finansowe). Ale fakt występowania monopolu naturalnego powoduje następujące zagrożenia: ENEA Operator tendencja do zawyżania cen, by zwiększać zyski, brak naturalnych czynników zmuszających do minimalizacji kosztów dostarczenia produktu lub usługi, zmniejszona aktywność w zakresie innowacji, nieprzywiązywanie uwagi do jakości obsługi klientów oraz odpowiadania na ich potrzeby. Aby zabezpieczyć przed tym odbiorców energii elektrycznej, OSD podlegają regulacji. W Polsce funkcje regulacyjne, m.in. w tym zakresie, pełni Urząd Regulacji Energetyki (URE). RWE Stoen Operator Zasady finansowania OSD określone są w ustawie Prawo energetyczne, rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną oraz w szczegółowych dokumentach publikowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Prawo energetyczne wskazuje, że taryfikacja OSD powinna uwzględniać: pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej OSD w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność, pokrycie kosztów uzasadnionych ponoszonych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w związku z realizacją ich zadań, ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat. Dodatkowo, taryfy dla energii elektrycznej mogą uwzględniać koszty współfinansowania przez OSD przedsięwzięć związanych z rozwojem usług zmierzających do zmniejszenia zużycia paliw i energii u odbiorców odnawialnych źródeł energii. 10

11 Należy zwrócić uwagę, że w myśl Prawa energetycznego OSD powinien udzielać upustów lub bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców w wysokości określonej w taryfie lub w umowie. Każdy OSD ustala taryfy dla usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz określa zakres jej obowiązywania. Prezes URE zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami prawa energetycznego. Rozporządzenie Ministra Gospodarki określa następujący podział na stawki opłat: 1) stawki dotyczące dystrybucji energii elektrycznej, 2) stawki dotyczące korzystania z krajowego systemu elektroenergetycznego, 3) stawki abonamentowe. Stawki dotyczące dystrybucji energii elektrycznej kalkuluje się jako dwuskładnikowe uwzględniając składnik zmienny oraz stawki sieciowej. Składnik stały stawki sieciowej kalkuluje się na podstawie planowanych do poniesienia kosztów stałych z uwzględnieniem udziału opłat stałych w łącznych opłatach za świadczone usługi dystrybucji. Składnik zmienny stawki sieciowej oblicza się na podstawie planowanych kosztów uzasadnionych: 1) zakupu energii elektrycznej, niezbędnej do pokrycia różnicy między ilością energii elektrycznej wprowadzanej do sieci danego poziomu napięć znamionowych a ilością energii pobranej z tej sieci przez odbiorców lub dystrybuowanej do sieci innych poziomów napięć znamionowych, 2) kosztów zmiennych za dystrybucję energii elektrycznej sieciami innych poziomów napięć znamionowych i sieciami należącymi do innych operatorów lub innych przedsiębiorstw energetycznych, 3) kosztów stałych za przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej w części nieuwzględnionej w składniku stałym. Stawki dotyczące korzystania z krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) oblicza się na podstawie kosztów zakupu usług przesyłania energii elektrycznej od operatorów sieci przesyłowej (OSP) w części dotyczącej korzystania z KSE. Stawki abonamentowe z kolei wynikają z kosztów ponoszonych z odczytywania wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i ich bieżącej kontroli. Stawki te są różnicowane ze względu na długość okresu. Z punktu widzenia odbiorcy energii elektrycznej w taryfie OSD występuje ważna opłata jakościowa. Należy zaznaczyć jednak, że jest to stawka taryfy OSP. Koszty uwzględnione do wyliczenia tej stawki to koszty utrzymywania systemowych standardów jakości i niezawodności bieżących dostaw energii elektrycznej. Obejmują one koszty planowanych do zakupu przez OSP niezbędnych: 1) rezerw mocy i usług systemowych w wysokości kosztów ich zakupu, 2) ilości energii elektrycznej wytwarzanej w celu zapewnienia odpowiedniej jakości dostaw tej energii, określone jako różnica w wysokości między płatnościami za energię elektryczną a przychodami ze sprzedaży tej energii w ramach bilansowania systemu. Stawka ta nie jest zróżnicowana ze względu na jakość prowadzonych usług. Wszyscy odbiorcy energii elektrycznej w Polsce objęci są taką samą stawką, która wynosi obecnie 11,52 zł/mwh. Ponadto każdy OSD określa w swojej taryfie opłaty za: przyłączenie do sieci, ponadumowny pobór energii biernej, przekroczenia mocy umownej, usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy, nielegalny pobór energii elektrycznej. 11

12 Rozporządzenie ustala, że OSD w taryfie wskazuje także sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców. Warto w szczególności zwrócić uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze, bonifikaty za niedostarczenie energii elektrycznej, niedotrzymanie standardów obsługi oraz niedotrzymanie standardów jakościowych wypłacane są na wniosek odbiorcy. Po drugie, bonifikaty za niedostarczoną energię elektryczną obliczone są na podstawie poboru tej energii w odpowiednim dniu poprzedniego tygodnia, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych przerw określonych w umowie lub odrębnych przepisach. Wartość bonifikaty dla odbiorców podłączonych do sieci o napięciu znamionowym niższym niż 1 kv wynosi dziesięciokrotność ceny niedostarczonej energii, a dla pozostałych odbiorców pięciokrotność. Szczegółowe zasady wyliczania poszczególnych kosztów potrzebnych do ustalenia taryf, wykazywane są w dokumentach publikowanych przez URE. Oznacza to, że proces ustalania zysku OSD odbywa się na linii OSD Regulator i jego zmiana może być dokonana bez angażowana innych instytucji lub podmiotów. Regulowany przychód OSD obejmuje uzasadnione koszty działalności, tj. planowane w danym roku koszty, których poniesienie jest niezbędne do prowadzenia działalności, uwzględniające uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą, czyli np. wydatki na utrzymanie, remonty i konserwacje sieci, czy pokrycie strat sieciowych. Wysokość przychodów OSD jest określona w stawce taryfy za świadczone przez niego usługi (zatwierdzanej następnie przez Prezesa URE), zgodnie z wytycznymi określonymi przez Regulatora przede wszystkim w 4-letnim horyzoncie czasowym (obecny okres regulacji kończy się z dniem r.). URE definiuje następujące elementy przychodu regulowanego: koszty operacyjne (bez amortyzacji i podatków kosztowych), amortyzacja, podatki od majątku sieciowego, koszt zaangażowanego kapitału, koszt różnicy bilansowej, koszt tranzytu energii, pozostałe koszty, koszt zakupu usług przesyłowych od PSE Operator S.A. Jako że taryfa OSD powinna zapewnić pokrycie kosztów uzasadnionych działalności i kosztów uzasadnionych wynikających z realizacji zadań OSD, przy zatwierdzaniu jej wysokości Prezes URE powinien uwzględniać również koszy rozwoju sieci wynikające z 5-letnich planów rozwoju OSD. Poprzez nałożenie na OSD obowiązku sporządzania planów, Prezes URE powinien intensyfikować działania inwestycyjne operatorów sieci, przy możliwie niskich nakładach tak, aby wynikające z nich koszty nie powodowały nadmiernego wzrostu cen i stawek opłat. Reasumując, każdy OSD przedkłada Prezesowi URE taryfę dystrybucyjną. Szczegółowe zasady tworzenia taryfy określone są we właściwym rozporządzeniu. URE publikuje z kolei szczegółowe sposoby obliczania kosztów wskazanych w rozporządzeniu. Wśród wymienionych w rozporządzeniu stawek występuje stawka jakościowa, jednak nie jest ona zróżnicowana w zależności od jakości usługi dystrybucji. W systemie taryfikowania przewidziana jest także bonifikata za niedotrzymanie jakości energii elektrycznej, ale to odbiorcy muszą wystąpić o jej wypłatę. Należy zatem rozważyć wprowadzenie do modelu obliczania taryfy dla OSD dodatkowych zysków lub ponoszenia dodatkowych kosztów w zależności od 12

13 Godzinowe koszty brakudostaw energii elektrycznej Nowy model opłat jakościowych sposobem osiąganych przez danego OSD wskaźników niezawodności zasilania odbiorców. Z punktu widzenia OSD istotne jest, aby zasady te były przejrzyste oraz jasno ustalone. Warto wskazać, że konsultacje pomiędzy brytyjskim regulatorem (OFGEM) a OSD dotyczące zmian modelu opłat jakościowych, trwały 3 lata i zakończyły się ustaleniem długofalowego, kompleksowego modelu takich opłat. Typowym reprezentantem tej grupy przedsiębiorstw są sklepy detaliczne, których przychód jest równomiernie rozłożony w czasie. Odbiorca tej grupy ponosi straty w związku z niemożliwością obsługi klientów. Wykres 5. Stałe godzinowe koszty wynikające z przerw w dostawach energii elektrycznej. Koszty dla gospodarki wynikające z przerw w dostawach energii elektrycznej Trudno jest w jednoznaczny sposób oszacować koszty związane z przerwami w dostawach energii elektrycznej. Należy zwrócić uwagę na to, że przerwy w zasilaniu w różny sposób dotykają różne grupy odbiorców w innym stopniu dotykają sprzedawców detalicznych, a w innym chłodnie czy duże firmy chemiczne. Dodatkowo, nawet krótkie przerwy w dostawach energii elektrycznej mogą powodować znaczne postoje produkcyjne, wynikające z konieczności uruchamiania pewnych procesów na nowo. Co więcej, przerwy w dostawach energii elektrycznej mogą spowodować utratę efektów kilkugodzinnej pracy. Czas ten jest trudny do oszacowania. Kolejnym problemem jest duże znaczenie strat niematerialnych strat wynikających np. z utraty wizerunku przez firmę z powodu nie dostarczenia usług lub produktów. Straty te są bardzo dotkliwe m.in. dla przedsiębiorstw działających w segmencie e-commerce. Czas trwania przerwy w dostawach energii elektrycznej Drugą grupą przedsiębiorstw są te, dla których przerwa w dostawie energii elektrycznej generuje największe straty w pierwszych minutach braku zasilania. Wraz z upływem czasu godzinowe koszty maleją. Przykładem tego typu odbiorców jest fabryka półprzewodników, dla której przerwa w dostawie energii elektrycznej może spowodować zniszczenie aparatury i maszyn, w wyniku przerwania procesu produkcji. Do tej grupy przedsiębiorstw można zaliczyć także sektor e-commerce. Dla tych przedsiębiorstw niezawodność dostaw energii elektrycznej jest kluczowa do prowadzenia działalności, a przedsiębiorstwa te nie zawsze mogą pozwolić sobie na drogie systemy niezawodnego zasilania. Wśród grup przedsiębiorstw odczuwających skutki przerwy w dostawach energii elektrycznej możemy rozróżnić trzy podstawowe modele narastania kosztów. Dla pierwszej grupy koszt niedostarczenia energii elektrycznej jest stały w każdej kolejnej godzinie. 13

14 Godzinowe koszty brakudostaw energii elektrycznej Godzinowe koszty brakudostaw energii elektrycznej Nowy model opłat jakościowych sposobem Wykres 6. Malejące godzinowe koszty wynikające z przerw w dostawach energii elektrycznej. Czas trwania przerwy w dostawach energii elektrycznej Dla trzeciej grupy przedsiębiorstw koszty pierwszych minut przerw w zasilaniu są nieznaczne, jednak rosną w miarę upływu czasu. Reprezentantem tej grupy przedsiębiorstw może być chłodnia. Krótkie przerwy w zasilaniu nie powodują znacznych strat, lecz jeżeli potrwają dłużej mogą przyczynić się do zepsucia przechowywanego materiału np. artykułów spożywczych. Wykres 7. Rosnące godzinowe koszty wynikające z przerw w dostawach energii elektrycznej. Możemy zatem stwierdzić, że oszacowane w ten sposób straty są mniejsze, niż straty rzeczywiste ponoszone przez polską gospodarkę. Zaprezentowany model strat jest związany z kosztami utraconymi kosztami wynikającymi z przerw w pracy związanych z brakiem zasilania. W modelu tym przyjęto, że przerwy w dostawach energii elektrycznej rozkładają się po równo na dni robocze oraz dni wolne od pracy. Dla uproszczenia przyjęto także, że PKB wytwarzane jest liniowo przez 16 godzin doby przez 250 dni w roku. Model kosztów utraconych, związanych z przerwami w pracy, można opisać wzorem: Straty PKB = PKB SAIDI czasu pracy Czas wytwarzania PKB SAIDI czasu pracy = SAIDI dla Polski Czas wytwarzania PKB = SAIDI dla Polski w 2013 = 420,9 min PKB w 2013 = 1662 mld zł Czas wytwarzania PKB = min SAIDI czasu pracy w 2013 = 192,2 min Czas trwania przerwy w dostawach energii elektrycznej W niniejszym raporcie dokonano próby oszacowania kosztów wynikających tylko i wyłącznie z przestojów w pracy spowodowanych brakiem zasilania. Ze względu na ww. problemy ograniczono się do czasu trwania samych przerw, z konieczności pomijając inne, istotne czynniki. Straty PKB = 1,3 mld zł Oszacowane w ten sposób straty sięgają łącznie w skali kraju ok. 1,3 mld zł rocznie. Kwota ta zbliżona jest do kosztu budowy bloku gazowo-parowego 450 MW w Elektrociepłowni Stalowa Wola (ok. 1,5 mld). Oczywiste zatem jest, że poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej jest ważna dla polskiej gospodarki. Warto jeszcze raz podkreślić, że oszacowane koszty są mniejsze od rzeczywistych, które wynikają z przerw w dostawach energii. 14

15 Oczekiwane parametry jakościowe sieci dystrybucyjnej na tle krajów UE Wprowadzenie nowego modelu opłat jakościowych dla OSD powinno spowodować znaczną poprawę wyników wskaźników niezawodności sieci. Niemniej, dla lepszego zobrazowania skali problemu i wskazania możliwych do osiągnięcia wartości, należy w pierwszej kolejności porównać polskie sieci dystrybucyjne z sieciami innych krajów europejskich, a następnie porównać polskie i zagraniczne wskaźniki SAIDI i SAIFI. Z uwagi na fakt, że wskaźniki są zależne od czynników losowych, porównanie obejmuje przedział czasowy od 2011 do 2013 roku. Analizując wyniki polskich OSD w skali Europy, należy również uwzględnić wskaźnik gęstości zaludnienia przypadającej na sieć. Krajem o największej liczbie odbiorców w Europie są Niemcy (ponad 49 mln odbiorców), następne w kolejności są Francja (33,9 mln) i Włochy (31,4 mln). Warto zaznaczyć, że większość wskazanych w poniższych tabelach krajów posiada większą gęstość sieci niż Polska. W skrajnym przypadku, w Niemczech, jest on prawie dwa razy większy niż w Polsce (4,96 do 2,75). Również wskaźnik liczby odbiorców przypadającej na 1 km 2 jest większy niż w Polsce. Ostatni z przytoczonych wskaźników pokazuje, że energia elektryczna dostarczona przez 1 km linii dystrybucyjnych jest w Polsce najmniejsza spośród analizowanych krajów UE. Może to być związane z nieoptymalnym wykorzystaniem sieci, ale także z niską gęstością lokalizacji odbiorców Tabela 3. Porównanie sieci największych OSD działających w UE, parametry oraz wskaźniki [Źródło: 11] Dania Niemcy Francja Włochy Węgry Czechy Polska Liczba odbiorców Długość linii [km] Obszar działania [km 2 ] Energia dostarczona przez OSD odbiorcom [TWh] Gęstość odbiorców na obszarze OSD Dania Niemcy Francja Włochy Węgry Czechy Polska 76,04 137,95 61,65 104,32 59,42 74,01 53,92 Długość linii przypadająca na 1 3,99 4,96 2,35 3,67 1,74 2,81 2,75 km 2 Energia w MWh dostarczona przez 1 km linii 192,07 288,26 296,88 238,87 228,46 293,53 140,85 15

16 SAIFI [wył/rok] SAIDI [min/rok] Nowy model opłat jakościowych sposobem Porównanie wskaźników niezawodnościowych SAIDI i SAIFI pokazuje znaczne rozbieżności w długości przerw w dostawach energii elektrycznej w Polsce w stosunku do innych krajów europejskich. rocznie. Francja i Włochy posiadają wyższe wskaźniki SAIDI i SAIFI, jednak nawet tym przypadku nie przekraczają one odpowiednio 200 minut i 3 wyłączeń rocznie. Dane przedstawione na wykresach 8. i 9. za lata pokazują, że wskaźniki niezawodnościowe dla Polski znacznie odbiegają od wskaźników innych krajów europejskich. W niektórych krajach europejskich (Dania, Niemcy) wskaźnik SAIDI nie przekracza 50 minut w roku, a SAIFI w tych krajach jest mniejsze niż 0,5 wyłączeń Niezawodność dostaw energii elektrycznej w Polsce jest też gorsza niż innych krajów regionu: Czech, Węgier i Litwy. Wskaźniki SAIDI osiągane przez Węgry i Czechy nie przekraczają zwykle 300 minut rocznie i mają mniej niż 2,5 wyłączenia rocznie. Wykres 8. Wskaźniki SAIDI dla wybranych krajów UE w latach Wskaźniki obliczone jako suma przerw planowanych i nieplanowanych (z uwzględnieniem przerw katastrofalnych). [Żródło: 5] Dania Niemcy Francja Włochy Węgry Czechy Polska Litwa Wykres 9. Wskaźniki SAIFI dla wybranych krajów UE w latach Wskaźniki obliczone jako suma przerw planowanych i nieplanowanych (z uwzględnieniem przerw katastrofalnych). [Źródło: 5] Dania Niemcy Francja Włochy Węgry Czechy Polska Litwa

17 Analiza danych przedstawionych w powyższych tabelach wyraźnie wskazuje, że podstawowym celem nowego modelu opłat jakościowych dla OSD powinno być poprawa wskaźników niezawodności zasilania. Przepaść pomiędzy jakością dostaw energii elektrycznej polskich sieci dystrybucyjnych oraz sieci w innych krajach UE sprawia, że poprawa tych wskaźników jest niezbędnym krokiem do wdrażania nowoczesnych projektów np. inteligentnych sieci. Nowy model opłat jakościowych jest narzędziem mogącym dokonać zmiany w polskich sieciach i zbliżenia ich do standardów zachodnich. Modele opłat jakościowych dla OSD w innych państwach Możliwość wprowadzenia nowych opłat jakościowych, które oddziaływałyby na poprawę jakości sieci i ich niezawodność dostrzegła już znaczna grupa państw europejskich. Najbardziej rozwinięty model istnieje obecnie w Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii. Natomiast w niektórych państwach Europy również można dostrzec trend wprowadzania modelu nagród i kar, wysokość których uzależniona jest od jakości sieci. Niemcy: RFN jest krajem Unii Europejskiej, w którym dyskusja nad poprawą efektywności sieci energetycznych, a także społecznymi skutkami przerw w dostawach energii, jest bardzo zaawansowana. Same regulacje jakościowe zostały wdrożone w 2012 roku. Podstawowym założeniem tych regulacji jest to, że OSD może otrzymać zarówno nagrodę, jak i karę w zależności od ogólnej niezawodności sieci w porównaniu do innych OSD. Celem tych regulacji jest osiągnięcie takiego poziomu ciągłości dostaw energii elektrycznej, który będzie akceptowalny zarówno z ekonomicznego (analiza kosztów i korzyści OSD), jak i społecznego punktu widzenia (straty odbiorców spowodowanych przerwami dostaw). Warto zauważyć, że małe OSD, które posiadają mniej niż klientów, są wyłączone z tego systemu, niemniej jednak, mogą podjąć decyzję o dobrowolnym uczestnictwie w nim. Od 2012 roku wydajność OSD jest mierzona w SAIDI. W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że model obliczania wysokości kary lub nagrody dla każdego OSD wyraża się następującym wzorem: NAGRODA / KARA = (SAIDI_i SAIDI_i) n SAIDI_i* - SAIDI poszczególnego OSD z uwzględnieniem m.in. uwarunkowań geograficznych OSD, SAIDI_i parametr ustalany indywidualnie dla każdego OSD przez regulatora, n - liczba odbiorców każdego OSD, - cena jakości ustalona odgórnie, obecnie wynosi 0,18 euro za minutę przerw w dostawie prądu, przypadająca na jednego odbiorcę. Na podstawie powyższego wzoru można stwierdzić, że niemiecki model opłat jakościowych kładzie duży nacisk na konkurowanie jakością sieci pomiędzy poszczególnymi OSD oraz stanowi realną zachętę do stałej modernizacji sieci i inwestycji w nowe technologie. Należy zauważyć, że ze względu na niskie wskaźniki niezawodności dostaw energii elektrycznej, niemiecki system koncentruje się na utrzymaniu jakości dostaw, a nie na dalszej poprawie wskaźników SAIDI. 17

18 Francja: W taryfach dla operatorów sieci dystrybucyjnych od stycznia 2014 roku, a od sierpnia 2013 r. dla operatorów sieci przesyłowych, pojawiły się regulacje jakościowe, zachęcające do inwestycji w niezawodność sieci. Główną zmianą jest wzrost z 2 proc. do 20 proc. wysokości rekompensaty za przerwy w dostawach prądu (dłuższe niż 6 godzin), liczonej z części stałej taryfy (przerwy spowodowane siłą wyższą również podlegają rekompensatom). W praktyce oznacza to, że rekompensaty wzrosną z 1 EUR za każdy okres 6 godzin przerwy dla odbiorców indywidualnych, do około 10 EUR. Wielka Brytania: W publikacji OFGEM (brytyjski urząd regulacji energetyki) z 4 marca 2013 roku Strategy decision for the RIIO-ED1 electricity distribution price control przedstawiono ramy nowego modelu ustalania cen i kontroli cen (propozycja RIIO-ED1 odnosi się do energii elektrycznej, podobne modele dotyczą przesyłu prądu, a także cen gazu) w powiązaniu z nakładami na innowacje oraz podnoszeniem jakości sieci dystrybucyjnych. Model RIIO (Revenue= Incentives + Innovation +Outputs) jest zaplanowany na 8 lat i ma zachęcić brytyjskie OSD do: efektywnych inwestycji, które zapewnią ciągłość bezpiecznych i niezawodnych usług dostaw energii elektrycznej, wdrażania innowacji w celu zmniejszenia kosztów sieciowych dla obecnych i przyszłych klientów, koncentrowania się na odbiorach prądu (jest to słabsza strona w relacji OSD-klient). Rozliczenia w modelu RIIO będą obowiązywać od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2023 roku. Najistotniejsze narzędzia regulacyjne w tym modelu to: 1) the Interruptions Incentive Scheme (IIS), 2) the Worst Served Customer scheme (WSC), 3) the Guaranteed Standards (gwarantowane standardy). IIS: W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że narzędzie IIS ma być pozytywnym bodźcem do inwestycji i utrzymywania (podnoszenia) jakości sieci. Dla każdego OSD ustalane będą docelowe wskaźniki wydajności sieci, które ten OSD ma osiągnąć w wyznaczonym okresie czasu. W zależności od tego, czy wskaźniki docelowe będą osiągnięte, dany OSD będzie wynagradzany lub karany, gdy nie uda mu się osiągnąć zakładanych wskaźników. WSC: Narzędzie WSC stanowić ma zachętę dla poszczególnych OSD do inwestowania w poprawę jakości sieci i dostaw energii elektrycznej dla klientów, którzy najczęściej i w największym stopniu odczuwają te przerwy. OFGEM z każdym z brytyjskich OSD wyznaczył tę grupę odbiorców, która ma najgorszy dostęp do sieci u danego OSD. W narzędziu WSC do wykorzystania będzie łącznie 76 mln funtów na inwestycje dla wszystkich OSD, pod warunkiem przedstawienia planu inwestycyjnego poprawy jakości dostaw prądu dla tej grupy odbiorców. Natomiast gwarantowane standardy pełnią funkcję bonifikat dla odbiorców. W tym przypadku odgórnie, w przepisach odpowiedniej ustawy (prawa powszechnie obowiązującego) ustalane będą gwarancje standardów dostaw energii. W przypadku naruszenia tych gwarantowanych standardów przez OSD, klientom automatycznie przysługiwać będzie obligatoryjna bonifikata z tego tytułu. System bonifikat został opracowany bardzo szczegółowo wysokość bonifikat zależna jest m.in. od uwarunkowań geograficznych, długości przerw, rodzaju klienta (przedsiębiorca, gospodarstwo domowe) czy powodu przerwy w dostawach. 18

19 Słowenia: Cechą charakterystyczną modelu opłat jakościowych w Słowenii jest ograniczenie do 4 mln EUR wysokości nagrody/kary w odniesieniu do jednego OSD. Słoweński Urząd Regulacji Energetyki różnicuje program nakładania nagrody/kary za jakość sieci OSD, na obszary miejskie iwiejskie. Czechy: Nasz południowy sąsiad opracował parametry zachęt dla kolejnego okresu taryfikacji ( ). Energetický regulační úřad (czeski organ regulacji energetyki) będzie w przyszłości koncentrować się na poprawności przekazywanych przez poszczególne OSD danych i monitoringu wartości wskaźników niezawodności sieci. Holandia: W 2012 roku w Holandii zaktualizowane zostały dane dotyczące tego, o ile, w stosunku do 2004 r. zmniejszyły się przerwy w dostawach energii elektrycznej. 19

20 Propozycja nowego modelu opłat jakościowych dla OSD Opisane w poprzednim rozdziale raportu modele opłat jakościowych, które są wprowadzane lub dyskutowane w poszczególnych krajach Europy, pokazują trendy w inwestycjach w sieci dystrybucyjne, ale przede wszystkim pokazują zmianę myślenia o roli dystrybucji energii elektrycznej w gospodarce (wprowadzanie inteligentnych sieci, nacisk na rozwój sieci pozwalających na inwestycje w OZE, na jakość i powszechność usług dystrybucji) i tym samym stanowić mogą inspirację dla Polski. Należy jednak zwrócić uwagę, że dyskusja w Europie dotyczy przede wszystkim utrzymania jakości, czyli zachowania obecnych parametrów sieci dystrybucyjnych. Natomiast w Polsce wyłączenia dostaw prądu z powodu awarii sieci trwają prawie 6-krotnie dłużej niż w najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajach Europy, potrzebujemy więc inwestycji, które pozwolą na zmniejszenie tego dystansu. Sposobem na to może być wypracowanie takiego optymalnego modelu opłat jakościowych OSD, który uwzględni różnice w stanie sieci. Zatem, po pierwsze uważamy, że działania inwestycyjne mające na celu poprawę jakości dystrybucji energii elektrycznej w Polsce stanowią bardzo dużą szansę na rozwój nowych, innowacyjnych technologii. Po drugie, problem dostaw prądu w Polsce traktujemy także jako problem społeczny, który nie tylko obniża jakość życia, ale także ogranicza możliwości rozwoju gospodarczego małych miasteczek i wsi, gdzie przerwy w dostawach prądu są znacznie dłuższe niż w miastach. Po trzecie uważamy, że nawet najlepiej zaplanowany model zachęt, by być bodźcem dla OSD do inwestowania w sieci dystrybucyjne, powinien być uzupełniony efektywnym modelem kar dla dystrybutorów i bonifikat dla klientów za przerwy w dostawach prądu. Uważamy, że polski model opłat jakościowych powinien opierać się na dwóch obszarach oddziaływania na OSD. Pierwszy obszar ma charakter ogólnopolski, opiera się na systemie nagród i kar. Zakładając bowiem, że każdy z OSD działa w warunkach monopolu naturalnego, skala konkurencji jakościowej pomiędzy poszczególnymi OSD powinna mieć charakter ogólnopolski (oddziaływanie w skali makro). W tym modelu Prezes URE wyznaczałby cele wskaźnikowe do osiągnięcia przez poszczególne OSD w kilkuletniej perspektywie. W przypadku nieosiągnięcia tych wskaźników, nakładane byłyby kary. Suma uzyskana z tych kar nie trafiałaby jednak do innych OSD, lecz zostałaby przeznaczona w całości na badania i rozwój nowych technologii dotyczących dystrybucji energii w OSD, na którego nałożone byłyby kary. Pozwoliłoby to uniknąć sytuacji, w której inwestycje w sieci polegałyby tylko na prostym transferze technologii z bardziej zaawansowanych systemów. Drugi obszar oddziaływania na jakość sieci OSD ma charakter oddolny, opierający się na wzmocnieniu pozycji i roli odbiorcy w stosunku do OSD, zwłaszcza małych przedsiębiorstw. Propozycja ta dotyczy przede wszystkim obszarów, gdzie przerwy w dostawach prądu są najbardziej odczuwalne. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że w obowiązującym systemie prawnym występują bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych, w tym za przerwy w dostawie energii elektrycznej. Występujące rozwiązanie ma jednak wady: bonifikata zostaje wypłacona na wniosek odbiorcy, a sposób jej naliczania jest proporcjonalny do średniego zużycia energii elektrycznej. 20

21 Brak wiedzy o możliwości zgłoszenia wniosku oraz kłopotliwy proces ich zgłaszania, może wpływać negatywnie na liczbę zgłaszanych wniosków w porównaniu ze skalą problemu. Wielu odbiorców pozostaje zatem bez realnej możliwości uzyskania bonifikaty. Jednocześnie w przypadku braku dostaw energii elektrycznej wysokość bonifikaty, jako proporcjonalnej do wartości zużytej energii elektrycznej, nie zawsze odpowiada poniesionym stratom nie uwzględnia się pozostałych kosztów niedostarczenia energii elektrycznej. Dotkliwe jest to w przypadku grup odbiorców szczególnie wrażliwych na przerwy w zasilaniu, np. pracujących w sektorze e-commerce. Trzeba także wziąć pod uwagę sytuację, w której u odbiorcy wystąpiła potrzeba zwiększenia zużycia ponad średnie zużycie w okresie, na który przypadały przerwy w dostawie energii elektrycznej. Dlatego uważamy, że z inicjatywy Ministra Gospodarki, przy współpracy z Prezesem URE, powinno się dokonać zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego zmian polegających na ustaleniu sztywnych, odgórnie ustalonych wysokości bonifikat dla odbiorców prądu, które wypłacane byłyby przez OSD automatycznie, niezwłocznie po ustaniu przerw w dostawach prądu, także tych spowodowanych nie z winy OSD (odpowiedzialność absolutna OSD). Wysokość bonifikat, podobnie jak w modelu brytyjskim, uwarunkowana byłaby m.in. rodzajem odbiorcy (gospodarstwo domowe/przedsiębiorstwo), regionem (wieś/miasto) oraz długością przerw. Uważamy tak, ponieważ: 1) zmiana systemu wypłacania bonifikaty na obligatoryjną byłaby pozytywnym czynnikiem wpływającym na niezawodność sieci elektroenergetycznych. Rozwiązanie to wiąże się ze spadkiem przychodów OSD, wynagradza jednak brak dostaw energii elektrycznej wszystkim poszkodowanym. Co więcej sprawia, że czas przerw w dostawach energii elektrycznej staje się ważnym czynnikiem wpływającym realnie na przychody OSD, co dodatkowo motywowałoby OSD do poprawy jakości sieci; 2) obecny model naliczania bonifikat nie uwzględnia szeregu strat związanych z brakiem dostaw energii elektrycznej, zwłaszcza dla odbiorców z grupy szczególnie wrażliwej czy małych przedsiębiorców. Uzależnienie wysokości bonifikaty od średniego zużycia energii elektrycznej w danym okresie jest niekorzystne dla odbiorców, dla których krótkotrwałe przerwanie dostaw energii elektrycznej jest równoznaczne z koniecznością powtarzania procesów. Dodatkowo, ogranicza odbiorców, u których w trakcie trwania przerw wystąpiła potrzeba zwiększenia zużycia ponad średnie zużycie. Równocześnie dostrzegamy znaczne różnice w SAIDI dla różnych OSD. Z tego powodu należałoby wprowadzić okresy przejściowe przy wprowadzaniu tych rozwiązań, które dałyby czas na wyrównanie wskaźników niezawodnościowych. Rozwiązaniem kompensującym środki związane z niedostarczeniem energii elektrycznej mogłyby być programy wspierające rozwój infrastruktury sieciowej. Przydatne z tego punktu widzenia byłyby rozwiązania przyjęte przez Wielką Brytanię, opisane w narzędziu the Worst Served Customer scheme (WSC), pozwalające poszczególnym OSD wyrównywać wskaźniki jakościowe poprzez inwestycje w najbardziej skrajnych odbiorców, którzy najdotkliwiej i najczęściej odczuwają przerwy w dostawach prądu, co tym samym znacząco obniża wskaźniki jakościowe danego OSD. 21

22 Bibliografia 1) Pérez-Arriaga Igancio (red.), Regualtion of the Power Sector, Springer, ) Helm Dieter, Hepburn Cameron, The Economics and Politics of Climate Change, Oxford University Press, New York ) Fundamentals of Availability, Data Center University, Schneider Electric ) 5 th CEER Benchmarking Report on the Quality of Electricity Supply, Council of European Energy Regulators, Brussels ) CEER Benchmarking Report 5.2 on the Continuity of Electricity Supply. Data update, Council of European Energy Regulators, Brussels ) Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybycyjnego - Piotr Ordyna, Kraków, r 7) Dołęga Waldemar, Standardy w zakresie parametrów technicznych energii elektrycznej i jakości obsługi odbiorców oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania dla operatorów systemów 8) Kubacki Stanisław, Dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym i Marek Mazierski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Usługami; Energa-Operator SA Poprawa SAIDI i SAIFI: cztery kroki ku niezawodności Energia Elektryczna nr 5/2013 9) Buk Halina, Kwalifikacja kosztów uzasadnionych w energetyce Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr ) Parol Mirosław, Analiza wskaźników dotyczących przerw w dostarczaniu energii elektrycznej na poziomie sieci dystrybucyjnych 11) Power Distribution in Europe Facts & Figures EUELECTRIC 12) Muras Zdzisław, Prawo Energetyczne. Komentarz, LEX ) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późniejszymi mianami). 25) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U j.t.). 26) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Dz.U z późn. zm.) 27) 22

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania Zbudowanie i uzgodnienie modelu rynku opomiarowania i stosowania mechanizmów zarządzania popytem wraz z opracowaniem modeli biznesowych Opracowanie wykonane na zlecenie przedsiębiorstwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Regulacyjna rola państwa na przykładzie polskiego rynku usług telekomunikacyjnych i elektroenergetyki

Regulacyjna rola państwa na przykładzie polskiego rynku usług telekomunikacyjnych i elektroenergetyki GOSPODARKA NARODOWA 5-6 (261-262) Rok LXXXIII/XXIV maj-czerwiec 2013 s. 43-67 Rafał NAGAJ * Regulacyjna rola państwa na przykładzie polskiego rynku usług telekomunikacyjnych i elektroenergetyki Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2006

Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2006 Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2006 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podsumowanie / Główne osiągnięcia ostatniego roku... 4 2.1 Struktura organizacyjna Urzędu w uproszczeniu...

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku Spis treści PODSUMOWANIE ROKU 2013... 5 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za rok 2013... 7 Skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za lata 2010-2013... 8 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2011 Lipiec 2011 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu 5 1. Nota wprowadzająca 7 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej i rynku

Bardziej szczegółowo

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Konstancin Jeziorna, marzec 2010 Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2014

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2014 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2014 Lipiec 2014 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu.... 4 1. Słowo wstępne...... 5 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r.

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2011 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD. Moderator: Jacek Szymczak Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

PORZĄDEK OBRAD. Moderator: Jacek Szymczak Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie PORZĄDEK OBRAD Moderator: Jacek Szymczak Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie 8:30 9:00 Rejestracja gości powitalna kawa, herbata 9:00 9:15 Uroczyste otwarcie Forum Prezydent m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż.

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż. Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej Autor: dr hab. inż. Krzysztof Berbeka Warszawa 2010 Projekt graficzny okładki: CeDeWu, Agnieszka Natalia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ProPB.pl

Spis treści. ProPB.pl Lato 2013 PROGNOZOWANIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW Dr Robert ZAJDLER Celem raportu jest ukazanie tych zmiennych rynkowych, które mają największy wpływ na cenę energii elektrycznej w Polsce.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych {SEC(2005) 1571}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych {SEC(2005) 1571} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 7.12.2005 COM(2005) 627 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych {SEC(2005) 1571} PL PL SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE Opracowanie: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. GENEZA SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW - UWARUNKOWANIA EUROPEJSKIE I KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

RYNEK INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH W POLSCE DIAGNOZA POTENCJAŁU. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

RYNEK INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH W POLSCE DIAGNOZA POTENCJAŁU. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum RYNEK INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH W POLSCE DIAGNOZA POTENCJAŁU Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice 2013 Spis treści Wprowadzenie...3 1. Smart grids - zagadnienia teoretyczne...4

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki

Raport Roczny. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2008 Lipiec 2008 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu. 2 1. Nota wprowadzająca. 3 2. Podsumowanie, główne osiągnięcia ostatniego roku.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy państwa nr N 594/2009 Pomoc dla Gaz-System S.A. na inwestycje w sieci przesyłowe gazu ziemnego w Polsce

Dotyczy: Pomocy państwa nr N 594/2009 Pomoc dla Gaz-System S.A. na inwestycje w sieci przesyłowe gazu ziemnego w Polsce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.3.2010 r. K(2010)1718 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 594/2009 Pomoc dla Gaz-System S.A. na inwestycje w sieci przesyłowe gazu ziemnego w Polsce Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła w Polsce

Rynek ciepła w Polsce www.pwc.pl Rynek ciepła w Polsce Październik 2012 Spis treści 1. Wstęp 2 2. Streszczenie oraz kluczowe wnioski 3 3. Ogólna charakterystyka rynku ciepła w Polsce 5 3.1 Najważniejsze cechy sektora ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2006

Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2006 Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2006 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podsumowanie / Główne osiągnięcia ostatniego roku... 4 2.1 Struktura organizacyjna Urzędu w uproszczeniu...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. 02/2013 NR 2 (84) 3 czerwca 2013 ISSN 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie Mariusz Sałek Analiza możliwości efektywnego wykorzystania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 1/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawialnej dla Fundacji Greenpeace Polska oraz WWF Polska

Ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawialnej dla Fundacji Greenpeace Polska oraz WWF Polska Ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawialnej dla Fundacji Greenpeace Polska oraz WWF Polska Analiza rzeczywistych korzyści wynikających z proponowanych przez rząd mechanizmów wsparcia dla według rządowego

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja kosztów uzasadnionych w energetyce

Kwalifikacja kosztów uzasadnionych w energetyce ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 765 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61 (2013) s. 283 292 Kwalifikacja kosztów uzasadnionych w energetyce Halina Buk Streszczenie: Cel charakterystyka

Bardziej szczegółowo