Miernik parametrów elektrycznych Power Meter PM500 Merlin Gerin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miernik parametrów elektrycznych Power Meter PM500 Merlin Gerin"

Transkrypt

1 << Powrót Instrukcja obs³ugi Installation and user manual Miernik parametrów elektrycznych Power Meter PM500 Merlin Gerin _D

2 ! Ostrze enie Urz¹dzenie mo e byæ instalowane jedynie przez osoby odpowiednio przeszkolone. Producent nie bierze odpowiedzialnoœci za b³êdne wskazania miernika je eli u ytkowany by³ on w sposób niezgodny z podan¹ instrukcj¹ Niebezpieczeñstwo pora enia pr¹dem elektrycznym, poparzenia lub uszkodzenia miernika c urz¹dzenie mo e byæ instalowane jedynie przez osoby odpowiednio przeszkolone c przed jak¹kolwiek manipulacj¹ na lub w urz¹dzeniu nale y odci¹æ zasilanie wejœcia oraz obwodów pomocniczych, a tak e zewrzeæ uzwojenie wtórne przek³adników pr¹dowych c przy u yciu w³aœciwego urz¹dzenia nale y upewniæ siê, e od³¹czone zosta³o napiêcie zasilaj¹ce c przez pod³¹czeniem zasilania nale y umieœciæ wszystkie napêdy, drzwi oraz os³ony w odpowiednich miejscach c nale y zapewniæ w³aœciwe napiêcie zasilania miernika Niedostosowanie siê do powy szych zaleceñ grozi powa nymi konsekwencjami.! Danger and warning This equipment must be mounted only by professionals. The manufacturer shall not be held responsible for failure to comply with the instructions in this manual. RISK OF ELECTROCUTION, BURNS OR EXPLOSION c the device must be installed and serviced only by qualified personnel. c prior to any work on or in the device, isolate the voltage inputs and auxiliary power supplies and short-circuit the secondary winding of all current transformers. c always use an appropriate voltage detection device to confirm the absence of voltage. c put all mechanisms, door and covers back in place before energising the device. c always supply the device with the correct rated voltage. Failure to take these precautions could cause serious injuries.

3 Opis panelu przedniego 1 Wyœwietlacz ciek³okrystaliczny 2 Szeœæ dwu-funkcyjnych przycisków do wyœwietlania pomiarów oraz programowania miernika Front-panel identification 1 Back-lit LCD display. 2 Six dual-function pushbuttons for measurement display and programming. E78240 E78241 Opis panelu tylnego 1 Listwa zaciskowa do pod³¹czenia obwodów pr¹dowych 2 Gniazda do pod³¹czania opcjonalnych modu³ów 3 Wtykana listwa zaciskowa do pod³¹czenia obwodów napiêciowych oraz napiêcia zasilaj¹cego Rear-panel identification 1 Terminal block for input currents. 2 Slots for optional modules. 3 Plug-in terminal block for input voltages and auxiliary power.

4 Spis treœci 1 Wstêp i opis urz¹dzenia Zawartoœæ... 1 Parametry urz¹dzenia Charakterystyka PM Opcje Instalacja P³yta czo³owa z wyciêciem... 4 Monta Pod³¹czenia PM Opcje Uruchomienie Pod³¹czenie zasilania Opis panelu przedniego...11 Pomiary Programowanie Informacje ogólne...14 Typ sieci Przek³adnia pr¹dowa...17 Przek³adnia napiêciowa Zerowanie nastawieñ...21 Konwencja zapisu wspó³czynnika mocy...22 Przedzia³ czasowy do obliczeñ uœrednionych wartoœci pr¹du Przedzia³ czasowy do obliczeñ uœrednionych wartoœci mocy...24 Opcjonalny modu³ wejœæ/wyjœæ impulsowych IO Opcjonalny modu³ komunikacyjny RS485 Modbus...28 Opcjonalny modu³ alarmów IO Komunikacja za pomoc¹ protoko³u Modbus Informacje ogólne Informacje dodatkowe Spis treœci...53 Charakterystyka...54 Skróty i symbole... 57

5 Wstêp i opis urz¹dzenia Zawartoœæ c PM500 wraz z listw¹ zaciskow¹ c podrêcznik u ytkownika E78260 E78259 Oznaczenie urz¹dzenia Na opakowaniu: 1 Numer referencyjny 2 Nazwa produktu: PM500 3 Napiêcie zasilania 4 Data produkcji - rok i tydzieñ Na urz¹dzeniu : 1 Numer referencyjny 2 Nazwa produktu: PM500 3 Napiêcie zasilania 4 Data produkcji - rok i tydzieñ 5 Numer seryjny 1 Instrukcja obs³ugi 1

6 Charakterystyka PM500 PM500 umo liwia wykonanie wielu pomiarów wymaganych przy monitorowaniu instalacji niskich napiêæ (jednofazowo, dwufazowo lub trójfazowo) lub wysokich napiêæ. PM500 mierzy rzeczywiste wartoœci rms 4-kwadrantowo oraz oferuje pomiary energii oraz pomiary THD (wsp. zawartoœci harmonicznych) w pr¹dzie i napiêciu. PM500 Dzia³anie Lokalnie Zdalnie(1) Wartoœci chwilowe rms Pr¹d fazowe i w przewodzie neutralnym c c Napiêcie fazowe i miêdzyfazowe c c Czêstotliwoœæ c c Moc czynna (4-kwadrantowo) ca³kowita i na fazê c c Moc bierna (4-kwadrantowo) ca³kowita i na fazê c c Moc pozorna (4-kwadrantowo) ca³kowita i na fazê c c Wspó³czynnik mocy ca³kowity i na fazê c c Wartoœci energii Energia czynna (4-kwadrantowo) od 0 do kwh c c Energia bierna (4-kwadrantowo) od 0 do kvarh c c Energia pozorna (4-kwadrantowo) od 0 do kvah c c Czas dzia³ania w setkach godzin c c Wartoœci uœrednione Pr¹d fazowe i w przewodzie neutralnym c c Moc czynna, bierna i pozorna ca³kowita c c Wartoœci szczytowe Pr¹d maksymalny fazowe i w przewodzie neutralnym c c Maksymalna moc czynna (4-kwadrantowo) ca³kowita c c Maksymalna moc bierna (4-kwadrantowo) ca³kowita c c Maksymalna moc pozorna ca³kowita c c Pomiary jakoœci energii Wspó³czynnik zawartoœci harmonicznych (THD) pr¹d i napiêcie c c Zerowanie nastawieñ Wartoœc szczytowa pr¹du i zapotrzebowanie na moc c c Wartoœci energii i czas dzia³ania c c Wejœcie zliczaj¹ce (2) c c Lokalna lub zdalne konfiguracja przy pomocy opcjonalnego modu³u komunikacyjnego Modbus RS485 Typ instalacji 3-fazowo, 3 lub 4-przewodowo z 1,2 lub 3 c c przek³adnikami pr¹dowymi, dwu lub jednofazowo Zakres przek³adni strona pierwotna, od 5 do 9999A c c strona wtórna, od 5 do 1A Przek³adniki pr¹dowe strona pierwotna, max. 399kV c c strona wtórna, 100, 110, 115, / 3, 110/ 3, 115/ 3, 120/ 3 Tryb obliczeñ wspó³czynnika mocy zgodnie z IEC lub IEEE c c Przedzia³ obliczeñ wartoœci uœrenionych pr¹dów, od 5 do 60 minut lub zewnêtrzna synchr.(3) c c Przedzia³ obliczeñ zapotrzebowania na moc, od 5 do 60 minut lub zewnêtrzna synchr.(3) c c 2 (1) konfiguracja zdalna wymaga pod³¹czenia opcjonalnego modu³u Modbus RS485 (2) dostêpne wraz z opcjonalnym modu³em alarmów IO22 (3) dostêpne wraz z opcjonalnym modu³em impulsowym IO11 2 Instrukcja obs³ugi

7 Charakterystyka PM500 Zalecenie : Przez instalacj¹ modu³ów opcjonalnych nale y od³¹czyæ zasilanie miernika PM500 mo e byæ dowolnie konfigurowany i wyposa any w modu³y opcjonalne, nawet po zainstalowaniu miernika w rozdzielnicy. Opcjonalne modu³y mog¹ byæ umieszczane w dowolnych gniazdach miernika. PM500 mo e byæ wyposa ony maksymalnie w 1 modu³ danego typu (spoœród 3 typów modu³ów). Opcjonalny modu³ impulsowy IO11 Nr referencyjny Dzia³anie Lokalnie Zdalnie Funkcje 1 wejœcie synchronizacja zewnêtrzna c lub cyfrowe c 1 wyjœcie impulsowe do pomiarów energii c Konfiguracja wyjœcia impulsowego Energia : + kwh, - kwh, +kvarh, - kvarh, kvah c c Jednostki : (0,1, 1, 10, 100 kwh, kvarh lub kvah c c oraz 1 lub 10 MWh, Mvarh i MVAh) Czas trwania impulsu od 100 ms do 900 ms c c w krokach co 100ms Opcjonalny modu³ alarmów IO22 Nr referencyjny Dzia³anie Funkcje Lokalnie Zdalnie 2 wejœcia do zliczania impulsów lub cyfrowe c c 2 wyjœcie przekaÿnikowe: sterowania poprzez Modbus c Konfiguracja wyjœcia lub alarmy, próg górny lub dolny c c Niezale ne nastawienia dwóch wyjœæ tryb sterowania c c Nastawienia trybu alarmowego lub tryb alarmy -Typ alarmu : 3I, IN, 3U, 3V, P, Q, S, F, c c PF, THD 3I, THD IN, THD 3U, THD 3V c c oraz Timer - Nastawialne progi: dolny i górny, histereza oraz opóÿnienia c c - Wybór typu przekaÿnika : NO / NZ Opcjonalny modu³ komunikacyjny Modbus RS485 Nr referencyjny Dzia³anie Lokalnie Zdalnie Funkcje ¹cze RS485 2-przewodowo Protokó³ komunikacyjny Jbus/Modbus Nastawienia Adres komunikacyjny od 1 do 255 c Szybkoœæ transmisji od 2400 do baudów c Parzystoœæ brak, bit parzystoœci, bit nieparzystoœci c Bity stopu 1 lub 2 c Instruckaj obs³ugi 3 2

8 Instalacja P³yta czo³owa z wyciêciem Zalecenia: nale y unikaæ s¹siedztwa urz¹dzeñ generuj¹cych zak³ócenia elektromagnetyczne nale y unikaæ drgañ powy ej 1G przy czêstotliwoœciach ni zych ni 60Hz E78242.art Monta Podczas monta u miernika PM500 nie s¹ wymagane adne specjalistyczne narzêdzia. Wystarczy zdj¹æ 4 zaciski, wsun¹æ PM500 poprzez otwór w p³ycie, a nastêpnie ponownie za³o yæ zaciski, dosuwaj¹c je do miejsca styku PM500 z p³yt¹, co zapewni poprawne mocowanie miernika. 3 E Instrukcja obs³ugi

9 Pod³¹czenia PM500 Informacje ogólne Uwaga : Maksymalny moment obrotowy przy dokrêcaniu ka dej ze œrub wynosi 0,4 Nm. PM500 posiada wbudowan¹ listwê zacisków pr¹dowych (przewody 6 mm 2 ) oraz wtykan¹ listwê zacisków: napiêciowych i zasilania (przewody 2.5 mm 2 ) Opcja Opcja Opcja Opcja Zabezpieczenie E78243.art Zalecenia: W celu unikniêcia uszkodzenia urz¹dzenia nale y sprawdziæ poni sze parametry przed zasileniem miernika: napiêcie zasilania (AUX), czêstotliwoœæ sieci zasilaj¹cej (50 lub 60 Hz), napiêcie maksymalne podawane na zaciski napiêciowe: (V1, V2, V3 oraz VN) 480 V AC miêdzyfazowo lub 300 V AC fazowo, pr¹d maksymalny (6A) podawany na zaciski pr¹dowe (I1, I2 oraz I3). Instrukcja obs³ugi Pod³¹czanie zasilania AC/DC (AUX) c nale y sprawdziæ zakres napiêcia pomocniczego miernika: - nr referencyjny 50980: V AC ±10% i V DC ±20% - nr referencyjny 50981: V DC ±20%. c przy zasilaniu napiêciem sta³ym, nie jest wa na polaryzacja napiêcia zasilaj¹cego c wejœcie zasilania pomocniczego powinno byæ zapezpieczone przez wy³¹cznik o pr¹dzie znamionowym odpowiednim dla danego obwodu 5 4

10 Pod³¹czenia PM500 Sieci elektryczne do 480 V Sieæ niesymetryczna, 3-fazowa 4-przew.: 4 3CT Sieæ symetryczna, 3-fazowa 4-przew.: 4 1CT Zabezpieczenie Zabezpieczenie Listwa zaciskowa Listwa zaciskowa Sieæ niesymetryczna, 3-fazowa 3-przew.: 3 2-3CT Sieæ symetryczna, 3-fazowa 3-przew.: 3 1CT Zabezpieczenie Zabezpieczenie Listwa zaciskowa Listwa zaciskowa * strona 5. Zalecenia: Wejœcia napiêciowe powinny byæ zabezpieczone przez wy³¹cznik o pr¹dzie znamionowym odpowiednim dla danego obwodu 4 6 Instrukcja obs³ugi

11 Pod³¹czenia PM500 Sieci elektryczne do 480 V (cd.) Sieæ niesymetryczna, 3-fazowa 3-przew.: 3 2-3CT Zabezpieczenie Uwaga: Uk³ad 2 przek³adników pr¹dowych obni a dok³adnoœæ do 0,5% (wartoœæ pr¹du jest wyznaczana na podstawie obliczeñ wektorowych) Listwa zaciskowa Sieæ 2-fazowa 2-przewodowa: 2 1CT Sieæ 1-fazowa 2-przewodowa: 1 1CT Zabezpieczenie Zabezpieczenie Listwa zaciskowa Listwa zaciskowa * strona 5. Zalecenia: Wejœcia napiêciowe powinny byæ zabezpieczone przez wy³¹cznik o pr¹dzie znamionowym odpowiednim dla danego obwodu Instrukcja obs³ugi 7 4

12 Pod³¹czenia PM500 Sieci elektryczne powy ej 480 V Sieæ niesymetryczna, 3-fazowa 4-przew.: 4 3CT Sieæ symetryczna, 3-fazowa 4-przew.: 4 1CT Zabezpieczenie Zabezpieczenie Zabezpieczenie Zabezpieczenie Listwa zaciskowa Listwa zaciskowa Sieæ niesymetryczna, 3-fazowa 3-przew.: 3 2-3CT Sieæ symetryczna, 3-fazowa 3-przew.: 3 1CT Zabezpieczenie Zabezpieczenie Zabezpieczenie Zabezpieczenie Listwa zaciskowa Listwa zaciskowa * strona 5. Zalecenia: Wejœcia napiêciowe powinny byæ zabezpieczone przez wy³¹cznik o pr¹dzie znamionowym odpowiednim dla danego obwodu 4 8 Instrukcja obs³ugi

13 Pod³¹czenia PM500 Sieci elektryczne powy ej 480 V (cd.) Sieæ niesymetryczna, 3-fazowa 3-przew.: 3 2-3CT Zabezpieczenie Zabezpieczenie Uwaga: Uk³ad 2 przek³adników pr¹dowych obni a dok³adnoœæ do 0,5% (wartoœæ pr¹du jest wyznaczana na podstawie obliczeñ wektorowych) Listwa zaciskowa * strona 5. Zalecenia: Wejœcia napiêciowe powinny byæ zabezpieczone przez wy³¹cznik o pr¹dzie znamionowym odpowiednim dla danego obwodu 4 Instrukcja obs³ugi 9

14 Pod³¹czanie modu³ów opcjonalnych Opcjonalny modu³ impulsowy IO11 Opcjonalny modu³ alarmów IO22 Modu³ impulsowy IO11 Modu³ alarmów IO22 We Wy 1 Zabezpieczenie Obci¹ enie Wyjœcie impulsowe Licznik impulsów Wy 2 Zabezpieczenie Obci¹ enie We 1 We 2 Zalecenia: W celu unikniêcia uszkodzenia modu³u, przed pod³¹czeniem nale y sprawdziæ warunki poprawnego dzia³ania miernika PM500 (strona 54) Opcjonalny modu³ komunikacyjny Modbus RS485 Modu³ komunikacyjny RS485 Modbus ¹cze 2-przewodowe do innego urz¹dzenia typu master lub slave 120Ω (*) ustawienie na ON prze³aczników 1 i 2 oznacza pod³¹czenie rezystora dopasowywuj¹cego o wartoœci 120Ω na koñcu linii 4 Uwaga: W celu uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych konfigurowania interfejsu komunikacyjngo Modbus, nale y zajrzeæ do instrukcji "Sieæ Modbus" firmy Schneider Electric 10 Instrukcja obs³ugi

15 Uruchomienie Pod³¹czenie zasilania (* ) Autotest miernika Wersja oprogramowania Wartoœci wyœwietlane (*) wersja wykonania po uruchomieniu Prezentacja panelu czo³owego PM500 jest wyposa ony w czytelny ciek³okrystaliczny wyœwietlacz. Na ekranie mo e byæ wyœwietlanych jednoczeœnie do 5 zmierzonych wartoœci, co wp³ywa na szybki i bezpoœredni dostêp do informacji Faza Wartoœci Wartoœæ mierzona (I, U, P, Q, S, PF, THD) Jednostki Modu³ opcjonalny IO22: stan wyjœcia 1 (OUT1) stan wyjœcia 2 (OUT2) Wykres s³upkowy - % pr¹dów fazowych (wyœwietlanie ci¹g³e) Pr¹d w przew.neutralnym(n), suma pr¹dów( ) i czêstotliwoœæ(f) Wyjœcie impulsowe energii Energia, licznik czasu i impulsów (opcja) 6 przycisków funkcyjnych do ³atwego przegl¹dania wszystkich wartoœci oraz do konfiguracji miernika (strona 14) 5 Instrukcja obs³ugi 11

16 Uruchomienie Pomiary Przycisk I: Nale y kilkakrotnie nacisn¹æ, a do wyœwietlenia: c wartoœci chwilowych pr¹dów c wartoœci uœrednionych pr¹dów (AVG) Przycisk U F: Nale y kilkakrotnie nacisn¹æ, a do wyœwietlenia: c napiêæ fazowych i czêstotliwoœci c napiêæ miêdzyfazowych i czêstotliwoœci W sieciach 3-przewodowych, nie s¹ wyœwietlane wartoœci napiêæ fazowych Przycisk P Q S: Nale y kilkakrotnie nacisn¹æ, a do wyœwietlenia: c mocy czynnej (P): na fazê i ca³kowitej c mocy biernej (Q): na fazê i ca³kowitej c mocy pozornej (S): na fazê i ca³kowitej c ca³kowitej uœrednionej mocy czynnej (P AVG) c ca³kowitej uœrednionej mocy biernej (Q AVG) c ca³kowitej uœrednionej mocy pozornej (S AVG) 5 Uwaga: Wyœwietlanie niektórych wartoœci zale y od nastawieñ miernika oraz od obecnoœci modu³ów opcjonalnych 12 Instrukcja obs³ugi

17 Uruchomienie Pomiary (cd.) Przycisk PF THD : Nale y kilkakrotnie nacisn¹æ, a do wyœwietlenia: c wspó³czynnika mocy(pf) z sygnalizacj¹ sieci indukcyjnej ( ) lub pojemnoœciowej ( ) c wspó³czynnik zawartoœci harmonicznych w pr¹dzie (THD I) c wspó³czynnik zawartoœci harmonicznych w napiêciu (THD U) Przycisk Max : Nale y kilkakrotnie nacisn¹æ, a do wyœwietlenia: c wartoœci szczytowych pr¹dów (MAX) c wartoœci szczytowych mocy czynnej (P MAX AVG) c wartoœci szczytowych mocy biernej (Q MAX AVG) c wartoœci szczytowych mocy pozornej (S MAX AVG) Przycisk E : Nale y kilkakrotnie nacisn¹æ, a do wyœwietlenia: c wartoœci mocy czynnej na wejœciu (+) c wartoœci mocy biernej na wejœciu (+) c wartoœci mocy pozornej na wejœciu (+) c wartoœci mocy czynnej na wyjœciu (-) c wartoœci mocy biernej na wyjœciu (-) c wartoœci licznika impulsów wejœcia 1 modu³u IO22 (C1) c wartoœci licznika impulsów wejœcia 2 modu³u IO22 (C2) c czasu pracy ( ) Uwaga: Wyœwietlanie niektórych wartoœci zale y od nastawieñ miernika oraz od obecnoœci 5 modu³ów opcjonalnych Instrukcja obs³ugi 13

18 Programowanie Informacje ogólne Zasady programowania Tryb programowania jest wykorzystywany do: c wyœwietlania lub modyfikacji nastawieñ i opcji miernika PM500, c kasowania wskazañ liczników (energii, czasu pracy, itp.) c kasowania wskazañ wartoœci minimalnych i maksymalnych Operacje wykonywane s¹ w 3 g³ównych krokach: c uruchomienie trybu programowania c wyœwietlania lub modyfikacja nastawieñ c wyjœcie z trybu programowania PM500 zapisuje nowe nastawienia w pamiêci w momencie wyjœcia z trybu programowania Uruchomienie trybu programowania PRZYCISK FUNKCYJNY EKRAN Uruchomienie trybu programowania c przytrzymaj wcisniêty przycisk Prog przez conajmniej 3 sekundy Podanie kodu 100 Zatwierdzenie kodu 6 14 Instrukcja obs³ugi

19 Programowanie Informacje ogólne (cd.) Przegl¹danie nastawieñ Przewijanie nastawieñ lub Symbole Wielkoœæ Zmiany Opcje Uk³ad sieci strona 16 Przek³adnik pr¹dowy strona 17 Przek³adnik napiêciowy strona 18 Zerowanie nastawieñ strona 21 Konwencja zapisu wspó³czynnika mocy strona 22 Przedzia³ do obliczeñ uœrednionych wartoœci pr¹du strona 23 Przedzia³ do obliczeñ uœrednionych wartoœci mocy strona 24 Wyjœcie impulsowe strona 25 Modu³ IO11 Komunikacja za pomoc¹ Modbus strona 28 Modu³ Modbus RS485 Wyjœcie alarmowe 1 strona 32 Modu³ IO22 Wyjœcie alarmowe 2 strona 32 Modu³ IO22 Wyjœcie z trybu programowania Wyjœcie z trybu programowania c przytrzymaj wcisniêty przycisk Prog przez conajmniej 3 sekundy Wyjœcie automatyczne c je eli przez 2 minuty nie zostanie wciœniêty aden przycisk, nast¹pi automatyczne wyjœcie z trybu programowania Instrukcja obs³ugi 15 6

20 Programowanie Typ sieci Domyœlnym nastawieniem jest 4 3CT Je eli jest ono poprawne, nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana uk³adu sieci Wybranie uk³adu sieci c przewiñ u ywaj¹c lub Wybór : 4 3CT 4 1CT 3 2-3CT 3 1CT 2 1CT 1 1CT lub Uwaga: Nale y zajrzeæ do rozdzia³u opisuj¹cego typy po³¹czeñ sieci, strona 6-9 Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz, aby przejœæ do nastêpnego parametru lub aby wyjœæ z trybu programowania (strona 15) 6 16 Instrukcja obs³ugi

21 Programowanie Przek³adnia pr¹dowa Domyœlnym nastawieniem jest 500/5 A. Je eli jest ono poprawne, nale y wcisn¹æ przycisk aby przejœæ do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana wartoœci przek³adni strony pierwotnej i wtórnej Ustawienie wartoœci c wybierz przek³adniê naciskaj¹æ przycisk lub lub c zmniejsz lub zwiêksz wartoœæ wartoœci przek³adni lub Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru lub aby wyjœæ z trybu programowania (strona 15) Uwaga: 5 pierwszych cyfr okreœla wartoœæ przek³adni po stronie pierwotnej (od 1 do 9999A) natomiast ostatnia cyfra okreœla wartoœæ przek³adni po stronie wtórnej (1 lub 5 A). Instrukcja obs³ugi 17 6

22 Programowanie Przek³adnia napiêciowa Domyœlnie nie jest nastawiona przek³adnia napiêciowa. Je eli jest to poprawne, nale y wcisn¹æ przycisk aby przejœæ do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana nastawienia Aktywowanie przek³adni napiêciowej Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru (napiêcie strony pierwotnej) 6 18 Instrukcja obs³ugi

23 Programowanie Przek³adnia napiêciowa (cd.) Definiowanie napiêcia strony pierwotnej przek³adnika napiêciowego Domyœlnym nastawieniem jest 100V. Je eli jest ono poprawne, nale y wcisn¹æ przycisk aby przejœæ do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana napiêcia strony pierwotnej Okreœlenie napiêcia strony pierwotnej c wybierz przek³adniê naciskaj¹æ przycisk lub lub c zmniejsz lub zwiêksz wartoœæ lub Uwaga: Wartoœæ napiêcia po stronie pierwotnej przek³adnika okreœla 6 cyfr (max V) Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru (napiêcie strony wtórnej) 6 Instrukcja obs³ugi 19

24 Programowanie Przek³adnia napiêciowa (cd.) Definiowanie napiêcia strony wtórnej przek³adnika napiêciowego Domyœlnym nastawieniem jest 100V. Je eli jest ono poprawne, nale y wcisn¹æ przycisk aby przejœæ do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana napiêcia strony wtórnej Okreœlenie napiêcia strony wtórnej c przewiñ u ywaj¹c lub Wybór (V): (120/ 3) 66 (115/ 3) 64 (110/ 3) 58 (100/ 3) lub Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru lub aby wyjœæ z trybu programowania (strona 15) 6 20 Instrukcja obs³ugi

25 Programowanie Zerowanie nastawieñ Domyœlnym nastawieniem jest Max I NO. Je eli nastawienia maj¹ pozostaæ niezmienione, nalezy wcisn¹æ aby przejœc do nastêpnego parametru. Aby wyzerowaæ wybrane nastawienie nale y: Zerowanie nastawienia Wybór nastawienia c przewiñ u ywaj¹c lub lub Wybór : MAX I (wartoœæ szczytowa pr¹du) C2 (wartoœæ licznika impulsów wejœcia 2 opcjonalnego modu³u alarmów IO22) C1 (wartoœæ licznika impulsów wejœcia 1 opcjonalnego modu³u alarmów IO22) ER- (wartoœæ mocy biernej na wyjœciu) EA- (wartoœæ mocy czynnej na wyjœciu) ES (wartoœæ mocy pozornej) ER+ (wartoœæ mocy biernej na wejœciu) EA+ (wartoœæ mocy czynnej na wejœciu) TIME (czas pracy) MAX S (wartoœæ szczytowa mocy pozornej) MAX -Q (wartoœæ szczytowa ujemnej mocy biernej) MAX +Q (wartoœæ szczytowa dodatniej mocy biernej) MAX -P (wartoœæ szczytowa ujemnej mocy czynnej) MAX +P (wartoœæ szczytowa dodatniej mocy czynnej) Polecenie YES zeruje okreœlone nastawienie Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru lub aby wyjœæ w trybu programowania (strona 15) Instrukcja obs³ugi 21 6

26 Programowanie Konwencja zapisu wspó³czynnika mocy Domyœlnym nastawieniem jest IEC. Je eli jest ono poprawne, nale y wcisn¹c 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana konwencji znaku Wybór konwencji znaku c przewiñ u ywaj¹c lub Wybór: IEC IEEE lub Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru lub aby wyjœæ z trybu programowania (strona 15) 6 22 Instrukcja obs³ugi

27 Programowanie Przedzia³ do obliczeñ uœrednionych wartoœci pr¹du Domyœlnym nastawieniem jest 10 minut. Je eli jest ono poprawne nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana przedzia³u obliczeñ Wybór przedzia³u obliczeñ c przewiñ u ywaj¹c lub Wybór: 15 (minut) EXT (patrz uwaga) lub Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru lub aby wyjœæ z trybu programowania (strona 15) Uwaga: Opcja EXT jest wyœwietlana, gdy pod³¹czony jest opcjonalny modu³ impulsowy IO11. Przedzia³ obliczeñ jest okreœlany przy u yciu zewnêtrznego impulsu. Instrukcja obs³ugi 23 6

28 Programowanie Przedzia³ do obliczeñ uœrednionych wartoœci mocy Domyœlnym nastawieniem jest 15 minut. Je eli jest ono poprawne, nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana przedzia³u obliczeñ Wybór przedzia³u obliczeñ c przewiñ uzywaj¹c lub Wybór: 15 (minut) EXT (patrz uwaga) lub Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru lub aby wyjœæ z trybu programowania (strona 15) Uwaga : Opcja EXT jest wyœwietlana, gdy pod³¹czony jest opcjonalny modu³ impulsowy IO11. Przedzia³ obliczeñ jest okreœlany przy u yciu zewnêtrznego impulsu Instrukcja obs³ugi

29 Programowanie Opcjonalny modu³ impulsowy IO11 Przydzielenie wielkoœci do wyjœcia impulsowego Domyœlnie przydzielona jest energia czynna. Je eli takie nastawienie jest poprawne, nalezy wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana przydzielonej wielkoœci Wybór przydzielonej wielkoœci c przewiñ u ywaj¹c lub Wybór: EA+ ER- EA- ES ER+ lub Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru (wartoœæ impulsu) Instrukcja obs³ugi 25 6

30 Programowanie Opcjonalny modu³ impulsowy IO11 (cd.) Wartoœæ impulsu Domyœlnym nastawieniem jest 10 k. Je eli jest ono poprawne nale y wcisn¹æ przycisk aby przejœc do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana wartoœci impulsu Wybór wartoœci impulsu c przewiñ u ywaj¹c lub Wybór : 10 (k) lub Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru (czas trwania impulsu) 6 26 Instrukcja obs³ugi

31 Programowanie Opcjonalny modu³ impulsowy IO11 (cd.) Czas trwania impulsu Domyœlnym nastawieniem jest 100ms. Je eli jest ono poprawne, nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana czasu trwania w ms c wybierz cyfrê wciskaj¹c jeden raz c zmniejsz lub zwiêksz wartoœæ lub Zatwierdzanie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru lub aby wyjœæ z trybu programowanie (strona 15) Instrukcja obs³ugi 27 6

32 Programowanie Opcjonalny modu³ komunikacyjny Modbus RS485 Adresowanie Domyœlnym adresem jest 001 Je eli jest on poprawny nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ adres nale y: Zmiana adresu c wybierz cyfrê wciskaj¹c jeden raz Ustawienie adresu c zmniejsz lub zwiêksz adres lub Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru (szybkoœæ transmisji) Uwaga: Adres jest liczb¹ ca³kowit¹ z przedzia³u od 1 do Instrukcja obs³ugi

33 Programowanie Opcjonalny modu³ komunikacyjny Modbus RS485 (cd.) Szybkoœæ transmisji Domyœlnym nastawieniem jest baud'ów. Je eli jest ono poprawne, nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana szybkoœci transmisji Wybór szybkoœci transmisji c przewiñ u ywaj¹c lub Wybór: (baud'ów) lub Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru (parzystoœæ) Instrukcja obs³ugi 29 6

34 Programowanie Opcjonalny modu³ komunikacyjny Modbus RS485 (cd.) Parzystoœæ Domyœlnie nie jest ustawiona parzystoœæ. Je eli jest to poprawne, nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana ustawienia parzystoœci Wybór parzystoœci c przewiñ u ywaj¹c lub lub Wybór : NO (brak parzystoœci) EVEN (bit parzystoœci) ODD (bit nieparzystoœci) Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastepnego parametru (bity stopu) 6 30 Instrukcja obs³ugi

35 Programowanie Opcjonalny modu³ komunikacyjny Modbus RS485 (cd.) Bity stopu Domyœlnym nastawieniem jest 1. Je eli jest ono poprawne, nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru: Aby zmienic nastawienie nale y: Zmiana liczby bitów stopu Wybór liczby bitów stopu c przewiñ u ywaj¹c lub Wybór: 1 2 lub Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastepnego parametru lub aby wyjœæ z trybu programowania (strona 15) Instrukcja obs³ugi 31 6

36 Programowanie Opcjonalny modu³ alarmów IO22 Procedura programowania jest identyczna dla wyjœcia 1 (OUT 1) i dla wyjœcia 2(OUT) Przydzielenie funkcji do wyjœcia Domyœlnym nastawieniem jest sygnalizacja sterowania opartego o protokó³ Modbus (CdE). Je eli nastawienie jest poprawne, nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana nastawienia Wybór typu alarmu c przewiñ u ywaj¹c lub Wybór: CDE THD V THD U THD IN THD I TIMER PF F S Q P V U IN I lub Zatwierdzenie wyboru 6 c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru (górny próg alarmowy - HT) 32 Instrukcja obs³ugi

37 Programowanie Opcjonalny modu³ alarmów IO22 (cd.) Górny próg alarmowy (HT) Domyœlnym nastawieniem jest 0. Je eli jest ono poprawne, nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana progu górnego c wybierz cyfrê wciskaj¹c jeden raz Wybór progu górnego (od 0 do 9999) c zmniejsz lub zwiêksz wartoœæ lub Zmiana wspó³czynnika skali c wybierz cyfrê wciskaj¹c jeden raz Wybór wspó³czynnika skali c przewiñ u ywaj¹c lub Wybór: / (x 1) K (x 1000) M (x ) lub Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru (dolny próg alarmowy - LT) Instrukcja obs³ugi 33 6

38 Programowanie Opcjonalny modu³ alarmów IO22 (cd.) Dolny próg alarmowy (LT) Domyœlnym nastawieniem jest 0. Je eli jest ono poprawne, nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana progu dolnego c wybierz cyfrê wciskaj¹c jeden raz Wybór progu dolnego (od 0 do 9999) c zmniejsz lub zwiêksz wartoœæ lub Zmiana wspó³czynnika skali c wybierz cyfrê wciskaj¹c jeden raz Nastawienie wspó³czynnika skali c przewiñ u ywaj¹c lub Wybór: / (x 1) K (x 1000) M (x ) lub Zatwierdzenie wyboru 6 c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru (histereza) 34 Instrukcja obs³ugi

39 Programowanie Opcjonalny modu³ alarmów IO22 (cd.) Histereza Domyœlnym nastawieniem jest 0. Je eli jest ono poprawne, nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana histerezy c wybierz cyfrê wciskaj¹c jeden raz Nastawienie wartoœci (od 0 do 99%) c zmniejsz lub zwiêksz wartoœæ lub Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru (zw³oka czasowa) Instrukcja obs³ugi 35 6

40 Programowanie Opcjonalny modu³ alarmów IO22 (cd.) Zw³oka czasowa Domyœlnym nastawieniem jest 0. Je eli jest ono poprawne nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpengo parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana zw³oki czasowej c wybierz cyfrê wciskaj¹c jeden raz Okreœlenie zw³oki czasowej (od 0 do 999 s) c zmniejsz lub zwiêksz wartoœæ lub Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru (tryb pracy) 6 36 Instrukcja obs³ugi

41 Programowanie Opcjonalny modu³ alarmów IO22 (cd.) Tryb pracy Domyœlnie nastawionym trybem pracy przekaÿnika jest normalnie otwarty (NO). Je eli takie nastawienie jest poprawne nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana trybu pracy przekaÿnika Okreœlenie trybu pracy przekaÿnika c przewiñ u ywaj¹c lub lub Wybór: NO (normalnie otwarty) NC (normalnie zamkniêty) Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru lub aby wyjœæ z trybu programowania (strona 15) 6 Instrukcja obs³ugi 37

42 Komunikacja w oparciu o protokó³ Modbus Wstêp Pod³¹czenie opcjonalnego modu³u komunikacyjnego Modbus RS485 umo liwia zdaln¹ komunikacjê z miernikiem PM500: c wyœwietlanie pomiarów c wyœwietlanie wartoœci liczników i stanów wejœæ c sterowanie wyjœciami c zerowanie wskazañ liczników, zerowanie wartoœci maksymalnych i minimalnych c programowanie miernika PM500 Modu³ komunikacyjny pracuje w oparciu o ³¹cze RS485 oraz protokó³ Modbus/Jbus w trybie RTU. Standardowo, przy ³¹czu RS485 mo liwe jest pod¹czenie do 32 niezale nych urz¹dzeñ w sieæ. Mo liwe jest zwiêkszenie liczby urz¹dzeñ po³¹czonych w sieæ, w tym celu nale y urz¹dzenia po³¹czyæ kaskadowo poprzez wzmacniacze sieci. Maksymalna liczba urz¹dzeñ typu slave przy protokole Modbus Bez wzmacniacza Ze wzmacniaczem Instrukcja obs³ugi

43 Modbus communication Functions Access to tables of registers Decimal Hexadecimal Type of data Format Modbus function address address Programming parameters 16 bits Read N words (3) 32 bits Measurements (not incl. THD) 32 bits Read N words (3) Initialisation of maxi-meters, 16 bits Read N words (3) mini-meters and counters Write 1 word (6) Write N words (16) Alarms, alarm histories and status 16 bits Read N words (3) of inputs and outputs 32 bits THD values 16 bits Read N words (3) F FC86 Identification of PM bits Read N words (3) and optional modules FC8B Modbus diagnostics - functions Function Subfunction Description code 8 Management of diagnostic counters Installation and user manual 39

44 Modbus communication Programming parameters Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words Type of distribution system - 0: 1 1CT 1: 2 1CT 2: 3 1CT 3: 3 2-3CT 4: 4 1CT 5: 4 3CT Primary winding of current transformer (Ct): A 1: 1 A 5: 5 A 514 (2) Primary winding of current transformer (Ct): A (interval [ ]) Default value: Voltage transformer (Ut): - 0: No 1: Yes Primary winding of voltage transformer (Ut): V (interval [ ]) Secondary winding of voltage transformer (Ut): V 58: 100/ 3 V 64: 110/ 3 V 66: 115/ 3 V 69: 120/ 3 V 100: 100 V 110: 110 V 115: 115 V 120: 120 V Calculation interval for demand currents - (AVG Time I): 0: External synchronisation (1) 5: 5 minutes 8: 8 minutes 10: 10 minutes 15: 15 minutes 20: 20 minutes 30: 30 minutes 60: 60 minutes 7 Default value 40 Installation and user manual

45 Modbus communication Programming parameters (cont.) Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words Calculation interval for demand power - (AVG Time P/Q/S): 0: External synchronisation (1) 5: 5 minutes 8: 8 minutes 10: 10 minutes 15: 15 minutes 20: 20 minutes 30: 30 minutes 60: 60 minutes 521 (1) IO11 Type of energy for pulse output - (Out E): 0: kwh + 1: kvarh + 2: kvah 3: kwh 4: kvarh (1) 20A 1 IO11 Puls: value of pulse kwh (Out E Val): kvar 0: 1/10 h 1: 1 kvah 2: 10 3: 100 4: : (1) 20B 1 IO11 Puls: duration of pulse ms (Out E Dur): 1: 100 2: 200 3: 300 4: 400 5: 500 6: 600 7: 700 8: 800 9: 900 Default value Installation and user manual 41 7

46 Modbus communication Programming parameters (cont.) Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words F 1 Power-factor sign convention: - 0: IEC 1: IEEE 551 (3) IO22 Alarm: output 1 assignment - (Out 1 A-Cd): 0: Control 1: I (units: A or ka) 2: U (units: V or kv) 3: P (units: kw or MW) 4: Q (units: kvar or Mvar) 5: S (units: kva or MVA) 6: F (units: Hz/10) 7: PF (units: 0.01) 8: THD I (units: %) 9: THD U (units: %) 10: IN (units: A or ka) 11: Operating-time counter (units: h or kh) 12: V (units: V or kv) 13: THD In (units: %) 14: THD V (units: %) 552 (3) IO22 Alarm: low threshold for output 1 Dependent (Out 1 Lt) (interval [ ]): on Default value: 0 settings 553 (3) IO22 Alarm: scale factor of low threshold for output 1: Dependent 0: x 1 on 1: x 1000 settings 2: x (3) 22A 1 IO22 Alarm: high threshold for output 1 Dependent (Out 1 Ht) (interval [ ]): on Default value: 500 settings 555 (3) 22B 1 IO22 Alarm: scale factor of high threshold for output 1: Dependent 0: x 1 on 1: x 1000 settings 2: x (3) 22C 1 IO22 Alarm: hysteresis for output 1 % (Out 1 Hyst) (interval [0..99]) 557 (3) 22D 1 IO22 Alarm: time delay for output 1 s (Out 1 Delay) (interval [0..999]) 7 Default value 42 Installation and user manual

47 Modbus communication Programming parameters (cont.) Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words 558 (3) 22E 1 IO22 Alarm: operating mode of output 1 - (Out 1 Relay): 0: open 1: closed 559 (3) 22F 1 IO22 Alarm: output 2 assignment - (Out 2 A-Cd): Same as register (3) IO22 Alarm: low threshold for output 2 Dependent (Out 2 Lt) (interval [ ]): on Default value: 0 settings 561 (3) IO22 Alarm: scale factor of low threshold for output 2: Dependent 0: x 1 on 1: x 1000 settings 2: x (3) IO22 Alarm: high threshold for output 2 Dependent (Out 2 Ht) (interval [ ]): on Default value: 500 settings 563 (3) IO22 Alarm: scale factor of high threshold for output 2: Dependent 0: x 1 on 1: x 1000 settings 2: x (3) IO22 Alarm: hysteresis for output 2 % (Out 2 Hyst) (interval [0 99]) 565 (3) IO22 Alarm: time delay for output 2 s (Out 2 Delay) (interval [0 999]) 566 (3) IO22 Alarm: operating mode of output 2 - (Out 2 Relay): 0: open 1: closed (1) register not filled in if IO11 Puls module is not installed. (2) if the secondary winding of the current transformer is set to 1 A, the interval values are [ ], if the secondary winding of the current transformer is set to 5 A, the interval values are [ ] in 5 A steps, if the set value is not a multiple of 5, PM500 uses the closest multiple of 5. (3) register not filled in if IO22 Alarm module is not installed. Default value Installation and user manual 43 7

48 Modbus communication Measurements (not including THD) 7 Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words I1: instantaneous current, phase 1 ma I2: instantaneous current, phase 2 ma I3: instantaneous current, phase 3 ma IN: neutral current ma U12: phase-to-phase voltage, phase 1 to 2 V/ A 2 U23: phase-to-phase voltage, phase 2 to 3 V/ C 2 U31: phase-to-phase voltage, phase 3 to 1 V/ E 2 U1N: phase-to-neutral voltage, phase 1 V/ U2N: phase-to-neutral voltage, phase 2 V/ U3N: phase-to-neutral voltage, phase 3 V/ F: frequency Hz/ P: total active power ± kw/ Q: total reactive power ± kvar/ A 2 S: total apparent power kva/ E 2 P1: active power, phase 1 ± kw/ P2: active power, phase 2 ± kw/ P3: active power, phase 3 ± kw/ Q1: reactive power, phase 1 ± kvar/ Q2: reactive power, phase 2 ± kvar/ Q3: reactive power, phase 3 ± kvar/ A 2 S1: apparent power, phase 1 kva/ C 2 S2: apparent power, phase 2 kva/ E 2 S3: apparent power, phase 3 kva/ I1 AVG: demand current, phase 1 ma I2 AVG: demand current, phase 2 ma A 2 I3 AVG: demand current, phase 3 ma S AVG: total demand apparent power kva/ I1 MAX AVG: maximum demand current, phase 1 ma I2 MAX AVG: maximum demand current, phase 2 ma A 2 I3 MAX AVG: maximum demand current, phase 3 ma C 2 P MAX AVG +: maximum demand active power + kw/ E 2 P MAX AVG -: maximum demand active power - kw/ Q MAX AVG +: maximum demand reactive power + kvar/ Q MAX AVG -: maximum demand reactive power - kvar/ S MAX AVG: maximum demand apparent power kva/ Operating-time counter 1/100 h EA+: active energy in + kwh A 2 ER+: reactive energy in + kvarh 44 Installation and user manual

49 Modbus communication Measurements (not including THD) (cont.) Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words C 2 ES: apparent energy kvah E 2 EA-: active energy out - kwh ER-: reactive energy out - kvarh 866 (1) C1: input 1 pulse counter (1) C2: input 2 pulse counter PF: total power factor PF1: power factor, phase A 2 PF2: power factor, phase C 2 PF3: power factor, phase E 2 IN AVG: demand current in the neutral ma P AVG: total demand active power ± kw/ Q AVG: total demand reactive power ± kvar/ IN MAX AVG: maximum demand current in the neutral ma 886 (1) I MIN: minimum current on the three phases ma 888 (1) IN MIN: minimum current in the neutral ma 890 (1) 37A 2 U MIN: minimum of phase-to-phase voltages V/100 on the three phases 892 (1) 37C 2 F MIN: minimum frequency Hz/ (1) 37E 2 PF MIN: minimum power factor (1) P MIN: minimum active power ± kw/ (1) Q MIN: minimum reactive power ± kvar/ (1) I MAX: maximum instantaneous current ma on the three phases 902 (1) IN MAX: maximum current in neutral ma 904 (1) U MAX: maximum of phase-to-phase voltages V/100 on the three phases 906 (1) 38A 2 F MAX: maximum frequency Hz/ (1) 38C 2 PF MAX: maximum power factor (1) 38E 2 P MAX: maximum total active power ± kw/ (1) Q MAX: maximum total reactive power ± kvar/100 (1) register not filled in if IO22 Alarm module is not installed. Installation and user manual 45 7

50 Modbus communication THD values Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words THD I1 1/10 % THD I2 1/10 % THD I3 1/10 % THD IN 1/10 % THD U12 1/10 % THD U23 1/10 % THD U31 1/10 % THD V1 1/10 % THD V2 1/10 % THD V3 1/10 % 2314 (1) 90A 1 MIN THD I: minimum of current THD on the three 1/10 % phases 2315 (1) 90B 1 MIN THD IN: minimum current THD in the neutral 1/10 % 2316 (1) 90C 1 MIN THD U: minimum of phase-to-phase voltage THD 1/10 % on the three phases 2317 (1) 90D 1 MAX THD I: maximum of current THD on the three 1/10 % phases 2318 (1) 90E 1 MAX THD IN: maximum current THD in the neutral 1/10 % 2319 (1) 90F 1 MAX THD U: maximum of phase-to-phase voltage 1/10 % THD on the three phases (1) register not filled in if IO22 Alarm module is not installed Installation and user manual

51 Modbus communication Alarms and input/outputs Updating of the alarm and history registers requires the IO22 Alarm option and activation of alarm mode (see chapter 6, Programming IO22 Alarm module). Active alarm, Output 1 (OUT 1) Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words Active alarm, output 1 low threshold - Logged alarm: type of alarm (1) Active alarm, output 1 low threshold See logged Value of low threshold alarm Active alarm, output 1 high threshold - Logged alarm: type of alarm (1) Active alarm, output 1 high threshold See logged Value of high threshold alarm Duration of active alarm on output 1 s Alarm (- 1) output 1 (OUT 1) Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words Alarm (- 1) output 1 low threshold - Logged alarm: type of alarm (1) Alarm (- 1) output 1 low threshold See logged Value of low threshold alarm A 1 Alarm (- 1) output 1 high threshold - Logged alarm: type of alarm (1) B 2 Alarm (- 1) output 1 high threshold See logged Value of high threshold alarm D 1 Duration of alarm (- 1) on output 1 s Alarm (- 2) output 1 (OUT 1) Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words E 1 Alarm (- 2) output 1 low threshold - Logged alarm: type of alarm (1) F 2 Alarm (- 2) output 1 low threshold See logged Value of low threshold alarm Alarm (- 2) output 1 high threshold - Logged alarm: type of alarm (1) Alarm (- 2) output 1 high threshold See logged Value of high threshold alarm Duration of alarm (- 2) on output 1 s (1) see page 50. Installation and user manual 47 7

52 Modbus communication Alarms and input/outputs (cont.) Alarm (- 3) output 1 (OUT 1) Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words Alarm (- 3) output 1 low threshold - Logged alarm: type of alarm (1) Alarm (- 3) output 1 low threshold See logged Value of low threshold alarm Alarm (- 3) output 1 high threshold - Logged alarm: type of alarm (1) Alarm (- 3) output 1 high threshold See logged Value of high threshold alarm B 1 Duration of alarm (- 3) on output 1 s Active alarm, Output 2 (OUT 2) Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words C 1 Active alarm, output 2 low threshold - Logged alarm: type of alarm (1) D 2 Active alarm, output 2 low threshold See logged Value of low threshold alarm F 1 Active alarm, output 2 high threshold - Logged alarm: type of alarm (1) Active alarm, output 2 high threshold See logged Value of high threshold alarm Duration of active alarm on output 2 s Alarm (- 1) output 2 (OUT 2) Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words Alarm (- 1) output 2 low threshold - Logged alarm: type of alarm (1) Alarm (- 1) output 2 low threshold See logged Value of low threshold alarm Alarm (- 1) output 2 high threshold - Logged alarm: type of alarm (1) Alarm (- 1) output 2 high threshold See logged Value of high threshold alarm Duration of alarm (- 1) on output 2 s 7 (1) see page Installation and user manual

53 Modbus communication Alarms and input/outputs (cont.) Alarm (- 2) output 2 (OUT 2) Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words A 1 Alarm (- 2) output 2 low threshold - Logged alarm: type of alarm (1) B 2 Alarm (- 2) output 2 low threshold See logged Value of low threshold alarm D 1 Alarm (- 2) output 2 high threshold - Logged alarm: type of alarm (1) E 2 Alarm (- 2) output 2 high threshold See logged Value of high threshold alarm Duration of alarm (- 2) on output 2 s Alarm (- 3) output 2 (OUT 2) Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words Alarm (- 3) output 2 low threshold - Logged alarm: type of alarm (1) Alarm (- 3) output 2 low threshold See logged Value of low threshold alarm Alarm (- 3) output 2 high threshold - Logged alarm: type of alarm (1) Alarm (- 3) output 2 high threshold See logged Value of high threshold alarm Duration of alarm (- 3) on output 2 s Status of input/outputs Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words Status of IO11 Puls module (2) - bit 0: input status (0 = open, 1 = closed) Status of IO22 Alarm module (3) - bit 0: input 1 status (0 = open, 1 = closed) bit 1: input 2 status (0 = open, 1 = closed) bit 4: output 1 status (0 = open, 1 = closed) bit 5: output 2 status (0 = open, 1 = closed) (1) see page 50. (2) register not filled in if IO11 Puls module is not installed. (3) register not filled in if IO22 Alarm module is not installed. Installation and user manual 49 7

54 Modbus communication Alarms and input/outputs (cont.) Alarm type codes Description Value No alarm 0 I1 (units: ma) 1 I2 (units: ma) 2 I3 (units: ma) 3 IN (units: ma) 4 U12 (units: V/100) 5 U23 (units: V/100) 6 U31 (units: V/100) 7 P (units: kw/100) 8 Q (units: kvar/100) 9 S (units: kva/100) 10 F (units: Hz/100) 11 PF (units: 0.001) 12 THD I1 (units: 1/10 %) 15 THD I2 (units: 1/10 %) 16 THD I3 (units: 1/10 %) 17 THD U12 (units: 1/10 %) 18 THD U23 (units: 1/10 %) 19 THD U31 (units: 1/10 %) 20 Operating-time counter (units: 1/100 h) 21 V1 (units: V/100) 22 V2 (units: V/100) 23 V3 (units: V/100) 24 THD IN (units: 1/10 %) 25 THD V1 (units: 1/10 %) 26 THD V2 (units: 1/10 %) 27 THD V3 (units: 1/10 %) 28 Operation of the alarm history When an alarm occurs, its characteristics (type, value and duration) are recorded in the "active alarm" zone. When the active alarm drops out, its values are transferred to the alarm (- 1) registers and the "logged alarm" register is set to 0 (no active alarm). Transfer of the active alarm to alarm (- 1) provokes transfer of alarm (- 1) to alarm (- 2) and of alarm (- 2) to alarm (- 3). The previous alarm (- 3) is lost Installation and user manual

55 Modbus communication Initialisation of max., min. and counters Decimal Hexadecimal Number Description (value in hexadecimal format) address address of words Initialisation de : 0: no initialisation 1: maximum demand current (registers &346, &348, &34A, &374) 2: P MAX AVG+ (register &34C) 4: P MAX AVG- (register &34E) 8: Q MAX AVG+ (register &350) 10: Q MAX AVG- (register &352) 20: S MAX AVG (register &354) 40: Operating-time counter (register &356) 80: Ea+ kwh (register &358) 100: Er+ kvarh (register &35A) 200: Es kvah (register &35C) 400: Ea- kwh (register &35E) 800: Er- kvarh (register &360) 1000: all MAX AVG, Operating-time counter and energy values 2000: C1 (register &362) 4000: C2 (register &364) 8001: Min and Max I and IN (registers &376, &378, &384, &386) 8002: Min and Max U (registers &37A, &388) 8004: Min and Max frequency (register &37C, &38A) 8008: Min and Max PF (register &37E, &38C) 8010: Min and Max P (register &380, &38E) 8020: Min and Max Q (registre &382, &390) 8040: Min and Max THD I, THD IN (register &90A, &90B, &90D, &90E) 8080: Min and Max THD U (register &90C, &90F) 8100: all min. and max. instantaneous measurements Note: It is possible to initialise a number of registers with a single command. Simply add the corresponding values. For example, to initialise the maximum demand current and the operating-time counter, simply write the value &41 (1 + 40) in register &400. Installation and user manual 51 7

56 Modbus communication PM500 identification and optional module Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words FC86 1 Schneider Electric identification = & FC87 1 PM500 identification = &C FC89 1 Optional modules: - see the codes for installed modules (1) FC8B 1 PM500 version - (1) the PM500 product version is coded in decimal format. For example, 101 signifies version Codes for installed modules Description Bit 0: RS485 Modbus module Bit 1: IO11 Puls module Bit 2: IO22 Alarm module Value 0: not installed 1: installed 0: not installed 1: installed 0: not installed 1: installed 7 52 Installation and user manual

57 Informacje dodatkowe Spis treœci Charakterystyki Charakterystyka elektryczna Charakterystyka mechaniczna Charakterystyka elektryczna modu³u impulsowego IO Charakterystyka elektryczna modu³u alarmów IO Charakterystyka œrodowiskowa Wykonanie Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna Klimatyczna Izolacja Zakresy pomiarowe Dok³adnoœæ Skróty i symbole Instrukcja obs³ugi 53

58 Informacje dodatkowe Charakterystyki Charakterystyka elektryczna Zasilanie PM500 nr ref.: od 110 do 400 V AC (± 10 %), 10 VA od 120 do 350 V DC (± 20 %), 10 W PM500 nr ref.: od 24 do 48 V DC (± 20 %), 10 W Napiêcia wejœciowe Fazowe (bezpoœrednio) od 50 do 480 V AC Przewodowe (bezpoœrednio) od 28 do 277 V AC Fazowe (poprzez zewn. przek³adnik): Strona pierwotna do 400 kv AC Strona wtórna 58, 64, 66, 69, 100, 110, 115, 120 V AC Czêstotliwoœæ od 45 do 65 Hz Pr¹dy wejœciowe: Przek³adnik pr¹dowy: Zakres (In) od 1 do A od 5 do 9995 A w krokach co 1A w krokach co 5A Strona wtórna 1A 5A Dopuszczalne przeci¹ enie 20A ci¹gle Pobór mocy 0,1 VA Charakterystyka mechaniczna Wymiary PM500: wymiary ca³kowite 96 x 96 x 80 mm PM500: wymiary powierzchni monta owej 96 x 96 x 60 mm PM500 + modu³ opcjonalny: wymiary ca³kowite 96 x 96 x 80 mm PM500 + modu³ opcjonalny: wymiary pow. monta owej 96 x 96 x 80 mm Waga PM500 bez modu³ów opcjonalnych 0,4 kg Wibracje IEC od 10 do 55 Hz : 2 g Charakterystyka elektryczna modu³u impulsowego IO11 8 Wejœcie (optoizolator) Max. napiêcie sk³adowej zgodnej 30 V DC Min. napiêcie sk³adowej zgodnej 10 V DC Max. napiêcie sk³adowej przeciwnej 30 V DC Impuls synchronizuj¹cy: Min. czas trwania 1s Impuls na wejœciu cyfrowym: Min. czas trwania 100ms Wyjœcie impulsowe Max. napiêcie 100 V CC (przekaÿnik REED) Max. pr¹d 0,5 A Max. moc prze³¹czana 10 W Liczba operacji 10 8 (10 ma, 5 V) Wartoœæ impulsu (kwh, kvarh, kvah) 0,1 ; 1 ; 10 ; 100 ; 1000 ; Czas trwania impulsu od 100 do 900 ms, w krokach co 100ms 54 Instrukcja obs³ugi

59 Informacje dodatkowe Charakterystyki (cd.) Charakterystyka elektryczna modu³u alarmów IO22 Wejœcie (optoizolator) Max. napiêcie sk³adowej zgodnej 30 V DC Min. napiêcie sk³adowej zgodnej 10 V DC Max. napiêcie sk³adowej przeciwnej 30 V DC Min. czas trwania 10ms Wyjœcia (przekaÿniki) Napiêcie prze³¹czalne 250 V CA Pr¹d znamionowy Znamionowa zdolnoœæ ³¹czeniowa Liczba operacji 5 A 1500 VA 4 x 105 (2 A, 250 V AC, AC11) (VDE0660) 5 x 105 (5 A, 30 V DC, obc.rezystancyjne) Charakterystyka œrodowiskowa Wykonanie Miernik PM500 jest wykonywany zgodnie z: Norm¹ europejsk¹ dotycz¹c¹ kompatybilnoœci elektromagnetycznej (EMC) nr 89/336/CEE z dnia 3 maja 1989, uaktualnion¹ przez normê nr 92/31/CEE z dnia 28 kwietnia 1992 oraz normê nr 93/68/CEE z dnia 22 lipca Norm¹ niskich napiêæ nr 73/23/CEE z dnia 19 lutego 1973 zaktualnion¹ przez normê nr 93/68/CEE z dnia 22 lipca Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna Odpornoœæ na wy³adowania elektrostatyczne IEC Poziom III Odpornoœæ na pole elektryczne IEC Poziom III Odpornoœæ na impulsy szybkozmienne IEC Poziom IV Odpornoœæ na udary IEC Poziom IV Odpornoœæ na zak³ócenia wielkiej czêstotliwoœci IEC Poziom III Odpornoœæ na pole magnetyczne IEC Poziom IV Odpornoœæ na emisjê zak³óceniow¹ CISPR11 Klasa B Odpornoœæ na krótkie przerwy i spadki napiêæ IEC Klimatyczna Temperatura pracy od -10 do +55 C Temperatura przechowywania od -20 do +85 C Izolacja Kategoria izolacji Dla sieci o napiêciach do 277 / 480 V III Stopieñ zanieczyszczeñ 2 Znamionowe napiêcie wytrzymywalne IEC Uimp=4kV Panel czo³owy Klasa II Stopieñ ochrony Panel czo³owy IP40 Obudowa IP30 Instrukcja obs³ugi 55 8

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI AR780

INSTRUKCJA OBS UGI AR780 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-22) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-22) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej Cechy użytkowe: THD IP65 RTC Ochrona hasłem Wejście: ND1 analizator jakości sieci energetycznej PKWiU 33.20.70-90.00 Pomiar i rejestracja ponad 300 parametrów jakości energii elektrycznej wg normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

ELPOREX Sp. z o.o. ELECTREX - WŁOCHY ENERGIA W ZAKŁADZIE MONITORING-ZARZĄDZANIE-OSZCZEDZANIE

ELPOREX Sp. z o.o. ELECTREX - WŁOCHY ENERGIA W ZAKŁADZIE MONITORING-ZARZĄDZANIE-OSZCZEDZANIE ELPOREX Sp. z o.o. ELECTREX - WŁOCHY ENERGIA W ZAKŁADZIE MONITORING-ZARZĄDZANIE-OSZCZEDZANIE MIERNIKI DO POMIARU, ANALIZY I ZARZĄDZANIA ENERGIĄ X3M 96 Duży, kontrastowy wyświetlacz LCD z podświetlaniem

Bardziej szczegółowo

TE30. TE30 Tester liczników energii ianalizator jakości energii elektrycznej Testowanie całego systemu pomiarowego!

TE30. TE30 Tester liczników energii ianalizator jakości energii elektrycznej Testowanie całego systemu pomiarowego! Testowanie całego systemu pomiarowego! Dokładność wszystkich rodzajów licznikówε[%] Liczniki elektromechaniczne CT/PT obciążalność, przekładnia, błąd kątowy 1 Liczniki elektroniczne Błędy połączeń Liczniki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Impulsowo-pr¹dowy przetwornik z zintegrowanym wyœwietlaczem LC. 1. Opis 2. Monta. Pod³¹czenia elektryczne 4. Programowanie i wyœwietlacz

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Przetworniki Transducers Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Właściwości techniczne / Features Przetworniki napięcia, prądu, częstotliwości, mocy z serii PNT KON PNT CON Series transducer

Bardziej szczegółowo

CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10

CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10 TOCK - AUTOMATYKA s.c. AUTORYZOWANY DEALER FIRMY ISKRA - TELA 15-384 BIAŁYSTOK UL. KS ABPA E. KISIELA 28 TEL/FAX (0 85) 661 61 21, 66 11 011 CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wszelkie

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW

CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW Wstêp Czujniki kontaktronowe seria 1500 Czujniki pó³przewodnikowe seria 1500 Miniaturowe czujniki kontaktronowe i pó³przewodnikowe seria 1580 8.0 8.1-8.2 8.3-8.4 8.5

Bardziej szczegółowo

PewnoϾ jutra. www.relpol.com.pl

Pewnoœæ jutra. www.relpol.com.pl Pewnoœæ jutra. Spe³nienie potrzeb jutra Polski przekaÿnik programowalny Wyj¹tkowa prostota programowania Serwis i doradztwo techniczne zapewnione przez Relpol S.A. czym NEED siê wyró nia: - mo liwoœæ pomiaru

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

SM103E. Zaawansowany wielofunkcyjny miernik parametrów sieci. Æ Instrukcja obsługi

SM103E. Zaawansowany wielofunkcyjny miernik parametrów sieci. Æ Instrukcja obsługi SM103E Zaawansowany wielofunkcyjny miernik parametrów sieci Æ Instrukcja obsługi Spis treści Zagrożenie i ostrzeżenia... 3 Operacje wstępne... 3 Opis produktu... 3 Instalacja... 4 Programowanie... 10 Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

PrzekaŸniki czasowe ATI, BTI, MTI

PrzekaŸniki czasowe ATI, BTI, MTI Wprowadzenie Solidna konstrukcja i wiele funkcji przekaÿników elektronicznych ATI, BTI, SDT i MTI sprawia, e s¹ one idealne dla producentów OEM (Original Equipment Manufacturer - pierwotny producenprzêtu)

Bardziej szczegółowo

Uninterruptible Power Supply UPS. Nowoczesna technologia umozliwiajaca prace

Uninterruptible Power Supply UPS. Nowoczesna technologia umozliwiajaca prace Uninterruptible Power Supply UPS Nowoczesna technologia umozliwiajaca prace. () Gniazda zasilaj¹ce wyjœciowe () Gniazda zasilaj¹ce wyjœciowe () W³¹cznik / Wy³¹cznik () Stan poprawnej pracy () Stan niskiego

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłączników LRW-H5

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłączników LRW-H5 Układ Automatyki Rezerwowania Wyłączników LRW-H5 Zastosowanie Przekaźnik automatyki LRW-H5 przeznaczony jest dla rozdzielni 110 kv z jednym sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych. W polu łącznika szyn

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomieniowa. Analizator parametrów sieci serii MPR-3

Instrukcja uruchomieniowa. Analizator parametrów sieci serii MPR-3 Instrukcja uruchomieniowa Analizator parametrów sieci serii MPR-3 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Należy przestrzegać następujących ogólnych środków ostrożności podczas wszystkich faz instalacji i eksploatacji tego

Bardziej szczegółowo

MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR

MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR MODEL 123 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 000, fax 032/ 205 33 77 e-mail: introl@introl.pl,

Bardziej szczegółowo

CVM-MINI-BACnet-C2. Analizator parametrów energii elektrycznej. Informacje o produkcie

CVM-MINI-BACnet-C2. Analizator parametrów energii elektrycznej. Informacje o produkcie Analizator parametrów energii elektrycznej Analizator parametrów energii elektrycznej CVM-MINI mierzy, oblicza oraz wyświetla podstawowe parametry w trójfazowych sieciach energetycznych (skompensowanych

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS Zasilacz impulsowy Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W Zakres mocy od 50 W do 600 W. Dostêpny w obudowie otwartej i zamkniêtej atwy monta na szynie DIN za pomoc¹ do³¹czonych uchwytów

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC PREZENTACJA Programowalne liczniki mikroprocesorowe (PC programmable counters) to bardzo dok³adne i trwa³e urz¹dzenia, które ze wzglêdu na sw¹ wielofunkcyjnoœæ i ³atwoœæ w programowaniu s¹ przyjazne u

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TEMPERATURY

REGULATORY TEMPERATURY REGULATORY TEMPERATURY 133 Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

www.lumel.com.pl APARATURA POMIAROWA SERII V MEASURING INSTRUMENTS V-SERIES

www.lumel.com.pl APARATURA POMIAROWA SERII V MEASURING INSTRUMENTS V-SERIES www.lumel.com.pl APARATURA POMIAROWA SERII V MEASURING INSTRUMENTS V-SERIES 1 2 SPIS TREŚCI / CONTENTS PL VPS50 - Miernik parametrów sieci...4 VPS32/VPS33/VPS34/VPS35 - Miernik energii i parametrów sieci...6

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA EC1000 64 MB pamięci flash 128 MB pamięci RAM Środowisko programowania CODESYS V3 (IEC 61131-3) Port Ethernet Port EtherCAT Port USB Port RS232 dla programowania Port SD Zegar czasu rzeczywistego Zasilanie

Bardziej szczegółowo

RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C.

RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C. ³agodny rozruch i zatrzymanie dla 3-fazowych silników klatkowych napiêcie znamionowe: do 600 VACrms, 50/60 Hz pr¹d

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Kontrola zużycia energii w każdym momencie

Kontrola zużycia energii w każdym momencie Kontrola zużycia energii w każdym momencie POMIARY I ICH WIZUALIZACJA ZA POMOCĄ E COMMUNICATION Kontrola. Wizualizacja. Analiza. Kontroluj zużycie energii gdziekolwiek jesteś Po co mierzyć energię? Pomiar

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB Modu³ MPW-4 przeznaczony jest do domykania po kolei lub parami 4 szyb podnoszonych elektrycznie, sterowanych +12V i/lub

Bardziej szczegółowo

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Typ wyjścia dyskretnego Materiał styków Wymiar szerokości skoku/podziałki Zakres napięcia Połączenia - zaciski Moment dokręcania Nastawianie dokładności opóźnienia

Bardziej szczegółowo

Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni

Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni Dane techniczne www.sbc-support.com Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem Modbus (port RS-485) umożliwiają

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev.

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev. A-073 ELREMET EN ISO 900 R LINCOLN ELECTRIC R LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 9 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 6 00 fax /074/ 64 6 080 serwis: /074/ 64 6 88 http://www.bester.com.pl

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

Aneks A Opcja 7 Szybka modulacja impulsowa

Aneks A Opcja 7 Szybka modulacja impulsowa Aneks A Opcja 7 Szybka modulacja impulsowa Spis treści Lista tabel Lista rysunków Ogólny opis...a-2 Dane techniczne...a-2 Elementy kontrolne i złącza...a-2 Złącza płyty przedniej...a-2 Złącza płyty tylnej...a-3

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ! ND30. PRzykłAD zastosowania. Ethernet www/ ftp. Ethernet TCP IP RS-485. www.lumel.com.pl 1 , U 2. , U 3 napięcia międzyfazowe: U 12

NOWOŚĆ! ND30. PRzykłAD zastosowania. Ethernet www/ ftp. Ethernet TCP IP RS-485. www.lumel.com.pl 1 , U 2. , U 3 napięcia międzyfazowe: U 12 NOWOŚĆ! kat iii Bezpieczeństwo elektr yczne 1x 0/4...20 ma ND30 - MiERNik PARAMETRÓW SiECi Pomiar i rejestracja 54 wielkości energetycznych oraz harmonicznych prądu i napięcia (do 51-tej) w sieciach 1-fazowych,

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury 1 37 Wielofunkcyjny zadajnik temperatury współpracujący z regulatorem ogrzewania Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik do wygodnego, zdalnego sterowania regulatorem ogrzewania. Pokrętło nastawcze i przycisk

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Compact NS100 do 630A. Zawsze pierwszy

Compact NS100 do 630A. Zawsze pierwszy Compact NS100 do 630A Zawsze pierwszy Compact NS100 do 630A Zawsze pierwszy! Rodzina wyłączników Compact NS obchodzi dziesiąte urodziny! Wprowadzona na rynek w 1994 roku natychmiast zdobyła uznanie doskonałym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 10 lutego 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 10 lutego 2004 r. 315 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagaƒ metrologicznych, którym powinny odpowiadaç liczniki energii elektrycznej czynnej pràdu

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

BM131 Cegowy 0,01~1000AC,logger,RS232 Brymen

BM131 Cegowy 0,01~1000AC,logger,RS232 Brymen Mierniki > Mierniki Cęgowe > Model : - Producent : - Cechy szczególne i funkcje specjalne Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych Pomiar metodą cęgową Maksymalna średnica przewodu 4 mm DATA HOLD - zatrzymanie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

2-przewodowy przetwornik programowalny

2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 2-przewodowy przetwornik programowalny 2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 PRetrans Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka techniczna...

Bardziej szczegółowo

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym Charakterystyka wartości granicznej obciążenia, szerokość 22,5 mm Obciążenie AC (rezystancyjne) U [V] 300 0 0 80 60 50 40 30 0.1 0.2 0.5 1 2 4 6 Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC Obciążenie

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych www.lovatoelectric.pl Innowacja i tradycja LOVATO Electric S.p.A. - Bergamo - Włochy Od 1922 r. Pierwsza siedziba LOVATO Electric w Bergamo, firma została

Bardziej szczegółowo

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej Telemetria PTIB 2 semestr Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej 1. Konfiguracja połączenia lokalnego głowicą optyczną Podłączyć do licznika głowicę optyczną (kabel powinien wystawać,,w

Bardziej szczegółowo

Watomierz Nr produktu 103697

Watomierz Nr produktu 103697 INSTRUKCJA OBSŁUGI Watomierz Nr produktu 103697 Strona 1 z 11 Strona 2 z 11 Strona 3 z 11 Poniższe piktogramy stosowane są w niniejszej instrukcji urządzenia: Przeczytaj instrukcję! Przestrzegaj wskazówek

Bardziej szczegółowo

FA200 FY100 FY101 FY400 FY600 FY700 FY800 FY900

FA200 FY100 FY101 FY400 FY600 FY700 FY800 FY900 cyfrowych regulatorów temperatury FA200 FY100 FY101 FY400 FY600 FY700 FY800 FY900 Styczeñ 2011 WWW.SOLLINK.PL 53-313 Wroc³aw, ul. Pocztowa 17 tel./fax/ +48 71 787 97 07, email: biuro@solidlink.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Trójfazowy licznik energii elektrycznej

Trójfazowy licznik energii elektrycznej Dane techniczne www.sbc-support.com Trójfazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-Bus, pomiar półpośredni Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem S-Bus umożliwiają odczyt wszystkich

Bardziej szczegółowo

Technika mikroprocesorowa oraz

Technika mikroprocesorowa oraz 86 firmy, ludzie, produkty Sprawdzanie bezpieczeñstwa instalacji elektrycznych niskiego napiêcia Tomasz Koczorowicz Oferta rynkowa przyrzπdûw do pomiarûw instalacji elektrycznych niskiego napiícia pozwala

Bardziej szczegółowo

KONWERTER RS-485/CAN. Typu PD7 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER RS-485/CAN. Typu PD7 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER RS-485/CAN Typu PD7 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER RS-485/CAN Typu PD7 SPIS TREŒCI: 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 6 3. WYGL D KONWERTERA... 6 4. INSTALOWANIE... 7 4.1. Po³¹czenia

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo