Miernik parametrów elektrycznych Power Meter PM500 Merlin Gerin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miernik parametrów elektrycznych Power Meter PM500 Merlin Gerin"

Transkrypt

1 << Powrót Instrukcja obs³ugi Installation and user manual Miernik parametrów elektrycznych Power Meter PM500 Merlin Gerin _D

2 ! Ostrze enie Urz¹dzenie mo e byæ instalowane jedynie przez osoby odpowiednio przeszkolone. Producent nie bierze odpowiedzialnoœci za b³êdne wskazania miernika je eli u ytkowany by³ on w sposób niezgodny z podan¹ instrukcj¹ Niebezpieczeñstwo pora enia pr¹dem elektrycznym, poparzenia lub uszkodzenia miernika c urz¹dzenie mo e byæ instalowane jedynie przez osoby odpowiednio przeszkolone c przed jak¹kolwiek manipulacj¹ na lub w urz¹dzeniu nale y odci¹æ zasilanie wejœcia oraz obwodów pomocniczych, a tak e zewrzeæ uzwojenie wtórne przek³adników pr¹dowych c przy u yciu w³aœciwego urz¹dzenia nale y upewniæ siê, e od³¹czone zosta³o napiêcie zasilaj¹ce c przez pod³¹czeniem zasilania nale y umieœciæ wszystkie napêdy, drzwi oraz os³ony w odpowiednich miejscach c nale y zapewniæ w³aœciwe napiêcie zasilania miernika Niedostosowanie siê do powy szych zaleceñ grozi powa nymi konsekwencjami.! Danger and warning This equipment must be mounted only by professionals. The manufacturer shall not be held responsible for failure to comply with the instructions in this manual. RISK OF ELECTROCUTION, BURNS OR EXPLOSION c the device must be installed and serviced only by qualified personnel. c prior to any work on or in the device, isolate the voltage inputs and auxiliary power supplies and short-circuit the secondary winding of all current transformers. c always use an appropriate voltage detection device to confirm the absence of voltage. c put all mechanisms, door and covers back in place before energising the device. c always supply the device with the correct rated voltage. Failure to take these precautions could cause serious injuries.

3 Opis panelu przedniego 1 Wyœwietlacz ciek³okrystaliczny 2 Szeœæ dwu-funkcyjnych przycisków do wyœwietlania pomiarów oraz programowania miernika Front-panel identification 1 Back-lit LCD display. 2 Six dual-function pushbuttons for measurement display and programming. E78240 E78241 Opis panelu tylnego 1 Listwa zaciskowa do pod³¹czenia obwodów pr¹dowych 2 Gniazda do pod³¹czania opcjonalnych modu³ów 3 Wtykana listwa zaciskowa do pod³¹czenia obwodów napiêciowych oraz napiêcia zasilaj¹cego Rear-panel identification 1 Terminal block for input currents. 2 Slots for optional modules. 3 Plug-in terminal block for input voltages and auxiliary power.

4 Spis treœci 1 Wstêp i opis urz¹dzenia Zawartoœæ... 1 Parametry urz¹dzenia Charakterystyka PM Opcje Instalacja P³yta czo³owa z wyciêciem... 4 Monta Pod³¹czenia PM Opcje Uruchomienie Pod³¹czenie zasilania Opis panelu przedniego...11 Pomiary Programowanie Informacje ogólne...14 Typ sieci Przek³adnia pr¹dowa...17 Przek³adnia napiêciowa Zerowanie nastawieñ...21 Konwencja zapisu wspó³czynnika mocy...22 Przedzia³ czasowy do obliczeñ uœrednionych wartoœci pr¹du Przedzia³ czasowy do obliczeñ uœrednionych wartoœci mocy...24 Opcjonalny modu³ wejœæ/wyjœæ impulsowych IO Opcjonalny modu³ komunikacyjny RS485 Modbus...28 Opcjonalny modu³ alarmów IO Komunikacja za pomoc¹ protoko³u Modbus Informacje ogólne Informacje dodatkowe Spis treœci...53 Charakterystyka...54 Skróty i symbole... 57

5 Wstêp i opis urz¹dzenia Zawartoœæ c PM500 wraz z listw¹ zaciskow¹ c podrêcznik u ytkownika E78260 E78259 Oznaczenie urz¹dzenia Na opakowaniu: 1 Numer referencyjny 2 Nazwa produktu: PM500 3 Napiêcie zasilania 4 Data produkcji - rok i tydzieñ Na urz¹dzeniu : 1 Numer referencyjny 2 Nazwa produktu: PM500 3 Napiêcie zasilania 4 Data produkcji - rok i tydzieñ 5 Numer seryjny 1 Instrukcja obs³ugi 1

6 Charakterystyka PM500 PM500 umo liwia wykonanie wielu pomiarów wymaganych przy monitorowaniu instalacji niskich napiêæ (jednofazowo, dwufazowo lub trójfazowo) lub wysokich napiêæ. PM500 mierzy rzeczywiste wartoœci rms 4-kwadrantowo oraz oferuje pomiary energii oraz pomiary THD (wsp. zawartoœci harmonicznych) w pr¹dzie i napiêciu. PM500 Dzia³anie Lokalnie Zdalnie(1) Wartoœci chwilowe rms Pr¹d fazowe i w przewodzie neutralnym c c Napiêcie fazowe i miêdzyfazowe c c Czêstotliwoœæ c c Moc czynna (4-kwadrantowo) ca³kowita i na fazê c c Moc bierna (4-kwadrantowo) ca³kowita i na fazê c c Moc pozorna (4-kwadrantowo) ca³kowita i na fazê c c Wspó³czynnik mocy ca³kowity i na fazê c c Wartoœci energii Energia czynna (4-kwadrantowo) od 0 do kwh c c Energia bierna (4-kwadrantowo) od 0 do kvarh c c Energia pozorna (4-kwadrantowo) od 0 do kvah c c Czas dzia³ania w setkach godzin c c Wartoœci uœrednione Pr¹d fazowe i w przewodzie neutralnym c c Moc czynna, bierna i pozorna ca³kowita c c Wartoœci szczytowe Pr¹d maksymalny fazowe i w przewodzie neutralnym c c Maksymalna moc czynna (4-kwadrantowo) ca³kowita c c Maksymalna moc bierna (4-kwadrantowo) ca³kowita c c Maksymalna moc pozorna ca³kowita c c Pomiary jakoœci energii Wspó³czynnik zawartoœci harmonicznych (THD) pr¹d i napiêcie c c Zerowanie nastawieñ Wartoœc szczytowa pr¹du i zapotrzebowanie na moc c c Wartoœci energii i czas dzia³ania c c Wejœcie zliczaj¹ce (2) c c Lokalna lub zdalne konfiguracja przy pomocy opcjonalnego modu³u komunikacyjnego Modbus RS485 Typ instalacji 3-fazowo, 3 lub 4-przewodowo z 1,2 lub 3 c c przek³adnikami pr¹dowymi, dwu lub jednofazowo Zakres przek³adni strona pierwotna, od 5 do 9999A c c strona wtórna, od 5 do 1A Przek³adniki pr¹dowe strona pierwotna, max. 399kV c c strona wtórna, 100, 110, 115, / 3, 110/ 3, 115/ 3, 120/ 3 Tryb obliczeñ wspó³czynnika mocy zgodnie z IEC lub IEEE c c Przedzia³ obliczeñ wartoœci uœrenionych pr¹dów, od 5 do 60 minut lub zewnêtrzna synchr.(3) c c Przedzia³ obliczeñ zapotrzebowania na moc, od 5 do 60 minut lub zewnêtrzna synchr.(3) c c 2 (1) konfiguracja zdalna wymaga pod³¹czenia opcjonalnego modu³u Modbus RS485 (2) dostêpne wraz z opcjonalnym modu³em alarmów IO22 (3) dostêpne wraz z opcjonalnym modu³em impulsowym IO11 2 Instrukcja obs³ugi

7 Charakterystyka PM500 Zalecenie : Przez instalacj¹ modu³ów opcjonalnych nale y od³¹czyæ zasilanie miernika PM500 mo e byæ dowolnie konfigurowany i wyposa any w modu³y opcjonalne, nawet po zainstalowaniu miernika w rozdzielnicy. Opcjonalne modu³y mog¹ byæ umieszczane w dowolnych gniazdach miernika. PM500 mo e byæ wyposa ony maksymalnie w 1 modu³ danego typu (spoœród 3 typów modu³ów). Opcjonalny modu³ impulsowy IO11 Nr referencyjny Dzia³anie Lokalnie Zdalnie Funkcje 1 wejœcie synchronizacja zewnêtrzna c lub cyfrowe c 1 wyjœcie impulsowe do pomiarów energii c Konfiguracja wyjœcia impulsowego Energia : + kwh, - kwh, +kvarh, - kvarh, kvah c c Jednostki : (0,1, 1, 10, 100 kwh, kvarh lub kvah c c oraz 1 lub 10 MWh, Mvarh i MVAh) Czas trwania impulsu od 100 ms do 900 ms c c w krokach co 100ms Opcjonalny modu³ alarmów IO22 Nr referencyjny Dzia³anie Funkcje Lokalnie Zdalnie 2 wejœcia do zliczania impulsów lub cyfrowe c c 2 wyjœcie przekaÿnikowe: sterowania poprzez Modbus c Konfiguracja wyjœcia lub alarmy, próg górny lub dolny c c Niezale ne nastawienia dwóch wyjœæ tryb sterowania c c Nastawienia trybu alarmowego lub tryb alarmy -Typ alarmu : 3I, IN, 3U, 3V, P, Q, S, F, c c PF, THD 3I, THD IN, THD 3U, THD 3V c c oraz Timer - Nastawialne progi: dolny i górny, histereza oraz opóÿnienia c c - Wybór typu przekaÿnika : NO / NZ Opcjonalny modu³ komunikacyjny Modbus RS485 Nr referencyjny Dzia³anie Lokalnie Zdalnie Funkcje ¹cze RS485 2-przewodowo Protokó³ komunikacyjny Jbus/Modbus Nastawienia Adres komunikacyjny od 1 do 255 c Szybkoœæ transmisji od 2400 do baudów c Parzystoœæ brak, bit parzystoœci, bit nieparzystoœci c Bity stopu 1 lub 2 c Instruckaj obs³ugi 3 2

8 Instalacja P³yta czo³owa z wyciêciem Zalecenia: nale y unikaæ s¹siedztwa urz¹dzeñ generuj¹cych zak³ócenia elektromagnetyczne nale y unikaæ drgañ powy ej 1G przy czêstotliwoœciach ni zych ni 60Hz E78242.art Monta Podczas monta u miernika PM500 nie s¹ wymagane adne specjalistyczne narzêdzia. Wystarczy zdj¹æ 4 zaciski, wsun¹æ PM500 poprzez otwór w p³ycie, a nastêpnie ponownie za³o yæ zaciski, dosuwaj¹c je do miejsca styku PM500 z p³yt¹, co zapewni poprawne mocowanie miernika. 3 E Instrukcja obs³ugi

9 Pod³¹czenia PM500 Informacje ogólne Uwaga : Maksymalny moment obrotowy przy dokrêcaniu ka dej ze œrub wynosi 0,4 Nm. PM500 posiada wbudowan¹ listwê zacisków pr¹dowych (przewody 6 mm 2 ) oraz wtykan¹ listwê zacisków: napiêciowych i zasilania (przewody 2.5 mm 2 ) Opcja Opcja Opcja Opcja Zabezpieczenie E78243.art Zalecenia: W celu unikniêcia uszkodzenia urz¹dzenia nale y sprawdziæ poni sze parametry przed zasileniem miernika: napiêcie zasilania (AUX), czêstotliwoœæ sieci zasilaj¹cej (50 lub 60 Hz), napiêcie maksymalne podawane na zaciski napiêciowe: (V1, V2, V3 oraz VN) 480 V AC miêdzyfazowo lub 300 V AC fazowo, pr¹d maksymalny (6A) podawany na zaciski pr¹dowe (I1, I2 oraz I3). Instrukcja obs³ugi Pod³¹czanie zasilania AC/DC (AUX) c nale y sprawdziæ zakres napiêcia pomocniczego miernika: - nr referencyjny 50980: V AC ±10% i V DC ±20% - nr referencyjny 50981: V DC ±20%. c przy zasilaniu napiêciem sta³ym, nie jest wa na polaryzacja napiêcia zasilaj¹cego c wejœcie zasilania pomocniczego powinno byæ zapezpieczone przez wy³¹cznik o pr¹dzie znamionowym odpowiednim dla danego obwodu 5 4

10 Pod³¹czenia PM500 Sieci elektryczne do 480 V Sieæ niesymetryczna, 3-fazowa 4-przew.: 4 3CT Sieæ symetryczna, 3-fazowa 4-przew.: 4 1CT Zabezpieczenie Zabezpieczenie Listwa zaciskowa Listwa zaciskowa Sieæ niesymetryczna, 3-fazowa 3-przew.: 3 2-3CT Sieæ symetryczna, 3-fazowa 3-przew.: 3 1CT Zabezpieczenie Zabezpieczenie Listwa zaciskowa Listwa zaciskowa * strona 5. Zalecenia: Wejœcia napiêciowe powinny byæ zabezpieczone przez wy³¹cznik o pr¹dzie znamionowym odpowiednim dla danego obwodu 4 6 Instrukcja obs³ugi

11 Pod³¹czenia PM500 Sieci elektryczne do 480 V (cd.) Sieæ niesymetryczna, 3-fazowa 3-przew.: 3 2-3CT Zabezpieczenie Uwaga: Uk³ad 2 przek³adników pr¹dowych obni a dok³adnoœæ do 0,5% (wartoœæ pr¹du jest wyznaczana na podstawie obliczeñ wektorowych) Listwa zaciskowa Sieæ 2-fazowa 2-przewodowa: 2 1CT Sieæ 1-fazowa 2-przewodowa: 1 1CT Zabezpieczenie Zabezpieczenie Listwa zaciskowa Listwa zaciskowa * strona 5. Zalecenia: Wejœcia napiêciowe powinny byæ zabezpieczone przez wy³¹cznik o pr¹dzie znamionowym odpowiednim dla danego obwodu Instrukcja obs³ugi 7 4

12 Pod³¹czenia PM500 Sieci elektryczne powy ej 480 V Sieæ niesymetryczna, 3-fazowa 4-przew.: 4 3CT Sieæ symetryczna, 3-fazowa 4-przew.: 4 1CT Zabezpieczenie Zabezpieczenie Zabezpieczenie Zabezpieczenie Listwa zaciskowa Listwa zaciskowa Sieæ niesymetryczna, 3-fazowa 3-przew.: 3 2-3CT Sieæ symetryczna, 3-fazowa 3-przew.: 3 1CT Zabezpieczenie Zabezpieczenie Zabezpieczenie Zabezpieczenie Listwa zaciskowa Listwa zaciskowa * strona 5. Zalecenia: Wejœcia napiêciowe powinny byæ zabezpieczone przez wy³¹cznik o pr¹dzie znamionowym odpowiednim dla danego obwodu 4 8 Instrukcja obs³ugi

13 Pod³¹czenia PM500 Sieci elektryczne powy ej 480 V (cd.) Sieæ niesymetryczna, 3-fazowa 3-przew.: 3 2-3CT Zabezpieczenie Zabezpieczenie Uwaga: Uk³ad 2 przek³adników pr¹dowych obni a dok³adnoœæ do 0,5% (wartoœæ pr¹du jest wyznaczana na podstawie obliczeñ wektorowych) Listwa zaciskowa * strona 5. Zalecenia: Wejœcia napiêciowe powinny byæ zabezpieczone przez wy³¹cznik o pr¹dzie znamionowym odpowiednim dla danego obwodu 4 Instrukcja obs³ugi 9

14 Pod³¹czanie modu³ów opcjonalnych Opcjonalny modu³ impulsowy IO11 Opcjonalny modu³ alarmów IO22 Modu³ impulsowy IO11 Modu³ alarmów IO22 We Wy 1 Zabezpieczenie Obci¹ enie Wyjœcie impulsowe Licznik impulsów Wy 2 Zabezpieczenie Obci¹ enie We 1 We 2 Zalecenia: W celu unikniêcia uszkodzenia modu³u, przed pod³¹czeniem nale y sprawdziæ warunki poprawnego dzia³ania miernika PM500 (strona 54) Opcjonalny modu³ komunikacyjny Modbus RS485 Modu³ komunikacyjny RS485 Modbus ¹cze 2-przewodowe do innego urz¹dzenia typu master lub slave 120Ω (*) ustawienie na ON prze³aczników 1 i 2 oznacza pod³¹czenie rezystora dopasowywuj¹cego o wartoœci 120Ω na koñcu linii 4 Uwaga: W celu uzyskania dalszych informacji dotycz¹cych konfigurowania interfejsu komunikacyjngo Modbus, nale y zajrzeæ do instrukcji "Sieæ Modbus" firmy Schneider Electric 10 Instrukcja obs³ugi

15 Uruchomienie Pod³¹czenie zasilania (* ) Autotest miernika Wersja oprogramowania Wartoœci wyœwietlane (*) wersja wykonania po uruchomieniu Prezentacja panelu czo³owego PM500 jest wyposa ony w czytelny ciek³okrystaliczny wyœwietlacz. Na ekranie mo e byæ wyœwietlanych jednoczeœnie do 5 zmierzonych wartoœci, co wp³ywa na szybki i bezpoœredni dostêp do informacji Faza Wartoœci Wartoœæ mierzona (I, U, P, Q, S, PF, THD) Jednostki Modu³ opcjonalny IO22: stan wyjœcia 1 (OUT1) stan wyjœcia 2 (OUT2) Wykres s³upkowy - % pr¹dów fazowych (wyœwietlanie ci¹g³e) Pr¹d w przew.neutralnym(n), suma pr¹dów( ) i czêstotliwoœæ(f) Wyjœcie impulsowe energii Energia, licznik czasu i impulsów (opcja) 6 przycisków funkcyjnych do ³atwego przegl¹dania wszystkich wartoœci oraz do konfiguracji miernika (strona 14) 5 Instrukcja obs³ugi 11

16 Uruchomienie Pomiary Przycisk I: Nale y kilkakrotnie nacisn¹æ, a do wyœwietlenia: c wartoœci chwilowych pr¹dów c wartoœci uœrednionych pr¹dów (AVG) Przycisk U F: Nale y kilkakrotnie nacisn¹æ, a do wyœwietlenia: c napiêæ fazowych i czêstotliwoœci c napiêæ miêdzyfazowych i czêstotliwoœci W sieciach 3-przewodowych, nie s¹ wyœwietlane wartoœci napiêæ fazowych Przycisk P Q S: Nale y kilkakrotnie nacisn¹æ, a do wyœwietlenia: c mocy czynnej (P): na fazê i ca³kowitej c mocy biernej (Q): na fazê i ca³kowitej c mocy pozornej (S): na fazê i ca³kowitej c ca³kowitej uœrednionej mocy czynnej (P AVG) c ca³kowitej uœrednionej mocy biernej (Q AVG) c ca³kowitej uœrednionej mocy pozornej (S AVG) 5 Uwaga: Wyœwietlanie niektórych wartoœci zale y od nastawieñ miernika oraz od obecnoœci modu³ów opcjonalnych 12 Instrukcja obs³ugi

17 Uruchomienie Pomiary (cd.) Przycisk PF THD : Nale y kilkakrotnie nacisn¹æ, a do wyœwietlenia: c wspó³czynnika mocy(pf) z sygnalizacj¹ sieci indukcyjnej ( ) lub pojemnoœciowej ( ) c wspó³czynnik zawartoœci harmonicznych w pr¹dzie (THD I) c wspó³czynnik zawartoœci harmonicznych w napiêciu (THD U) Przycisk Max : Nale y kilkakrotnie nacisn¹æ, a do wyœwietlenia: c wartoœci szczytowych pr¹dów (MAX) c wartoœci szczytowych mocy czynnej (P MAX AVG) c wartoœci szczytowych mocy biernej (Q MAX AVG) c wartoœci szczytowych mocy pozornej (S MAX AVG) Przycisk E : Nale y kilkakrotnie nacisn¹æ, a do wyœwietlenia: c wartoœci mocy czynnej na wejœciu (+) c wartoœci mocy biernej na wejœciu (+) c wartoœci mocy pozornej na wejœciu (+) c wartoœci mocy czynnej na wyjœciu (-) c wartoœci mocy biernej na wyjœciu (-) c wartoœci licznika impulsów wejœcia 1 modu³u IO22 (C1) c wartoœci licznika impulsów wejœcia 2 modu³u IO22 (C2) c czasu pracy ( ) Uwaga: Wyœwietlanie niektórych wartoœci zale y od nastawieñ miernika oraz od obecnoœci 5 modu³ów opcjonalnych Instrukcja obs³ugi 13

18 Programowanie Informacje ogólne Zasady programowania Tryb programowania jest wykorzystywany do: c wyœwietlania lub modyfikacji nastawieñ i opcji miernika PM500, c kasowania wskazañ liczników (energii, czasu pracy, itp.) c kasowania wskazañ wartoœci minimalnych i maksymalnych Operacje wykonywane s¹ w 3 g³ównych krokach: c uruchomienie trybu programowania c wyœwietlania lub modyfikacja nastawieñ c wyjœcie z trybu programowania PM500 zapisuje nowe nastawienia w pamiêci w momencie wyjœcia z trybu programowania Uruchomienie trybu programowania PRZYCISK FUNKCYJNY EKRAN Uruchomienie trybu programowania c przytrzymaj wcisniêty przycisk Prog przez conajmniej 3 sekundy Podanie kodu 100 Zatwierdzenie kodu 6 14 Instrukcja obs³ugi

19 Programowanie Informacje ogólne (cd.) Przegl¹danie nastawieñ Przewijanie nastawieñ lub Symbole Wielkoœæ Zmiany Opcje Uk³ad sieci strona 16 Przek³adnik pr¹dowy strona 17 Przek³adnik napiêciowy strona 18 Zerowanie nastawieñ strona 21 Konwencja zapisu wspó³czynnika mocy strona 22 Przedzia³ do obliczeñ uœrednionych wartoœci pr¹du strona 23 Przedzia³ do obliczeñ uœrednionych wartoœci mocy strona 24 Wyjœcie impulsowe strona 25 Modu³ IO11 Komunikacja za pomoc¹ Modbus strona 28 Modu³ Modbus RS485 Wyjœcie alarmowe 1 strona 32 Modu³ IO22 Wyjœcie alarmowe 2 strona 32 Modu³ IO22 Wyjœcie z trybu programowania Wyjœcie z trybu programowania c przytrzymaj wcisniêty przycisk Prog przez conajmniej 3 sekundy Wyjœcie automatyczne c je eli przez 2 minuty nie zostanie wciœniêty aden przycisk, nast¹pi automatyczne wyjœcie z trybu programowania Instrukcja obs³ugi 15 6

20 Programowanie Typ sieci Domyœlnym nastawieniem jest 4 3CT Je eli jest ono poprawne, nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana uk³adu sieci Wybranie uk³adu sieci c przewiñ u ywaj¹c lub Wybór : 4 3CT 4 1CT 3 2-3CT 3 1CT 2 1CT 1 1CT lub Uwaga: Nale y zajrzeæ do rozdzia³u opisuj¹cego typy po³¹czeñ sieci, strona 6-9 Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz, aby przejœæ do nastêpnego parametru lub aby wyjœæ z trybu programowania (strona 15) 6 16 Instrukcja obs³ugi

21 Programowanie Przek³adnia pr¹dowa Domyœlnym nastawieniem jest 500/5 A. Je eli jest ono poprawne, nale y wcisn¹æ przycisk aby przejœæ do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana wartoœci przek³adni strony pierwotnej i wtórnej Ustawienie wartoœci c wybierz przek³adniê naciskaj¹æ przycisk lub lub c zmniejsz lub zwiêksz wartoœæ wartoœci przek³adni lub Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru lub aby wyjœæ z trybu programowania (strona 15) Uwaga: 5 pierwszych cyfr okreœla wartoœæ przek³adni po stronie pierwotnej (od 1 do 9999A) natomiast ostatnia cyfra okreœla wartoœæ przek³adni po stronie wtórnej (1 lub 5 A). Instrukcja obs³ugi 17 6

22 Programowanie Przek³adnia napiêciowa Domyœlnie nie jest nastawiona przek³adnia napiêciowa. Je eli jest to poprawne, nale y wcisn¹æ przycisk aby przejœæ do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana nastawienia Aktywowanie przek³adni napiêciowej Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru (napiêcie strony pierwotnej) 6 18 Instrukcja obs³ugi

23 Programowanie Przek³adnia napiêciowa (cd.) Definiowanie napiêcia strony pierwotnej przek³adnika napiêciowego Domyœlnym nastawieniem jest 100V. Je eli jest ono poprawne, nale y wcisn¹æ przycisk aby przejœæ do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana napiêcia strony pierwotnej Okreœlenie napiêcia strony pierwotnej c wybierz przek³adniê naciskaj¹æ przycisk lub lub c zmniejsz lub zwiêksz wartoœæ lub Uwaga: Wartoœæ napiêcia po stronie pierwotnej przek³adnika okreœla 6 cyfr (max V) Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru (napiêcie strony wtórnej) 6 Instrukcja obs³ugi 19

24 Programowanie Przek³adnia napiêciowa (cd.) Definiowanie napiêcia strony wtórnej przek³adnika napiêciowego Domyœlnym nastawieniem jest 100V. Je eli jest ono poprawne, nale y wcisn¹æ przycisk aby przejœæ do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana napiêcia strony wtórnej Okreœlenie napiêcia strony wtórnej c przewiñ u ywaj¹c lub Wybór (V): (120/ 3) 66 (115/ 3) 64 (110/ 3) 58 (100/ 3) lub Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru lub aby wyjœæ z trybu programowania (strona 15) 6 20 Instrukcja obs³ugi

25 Programowanie Zerowanie nastawieñ Domyœlnym nastawieniem jest Max I NO. Je eli nastawienia maj¹ pozostaæ niezmienione, nalezy wcisn¹æ aby przejœc do nastêpnego parametru. Aby wyzerowaæ wybrane nastawienie nale y: Zerowanie nastawienia Wybór nastawienia c przewiñ u ywaj¹c lub lub Wybór : MAX I (wartoœæ szczytowa pr¹du) C2 (wartoœæ licznika impulsów wejœcia 2 opcjonalnego modu³u alarmów IO22) C1 (wartoœæ licznika impulsów wejœcia 1 opcjonalnego modu³u alarmów IO22) ER- (wartoœæ mocy biernej na wyjœciu) EA- (wartoœæ mocy czynnej na wyjœciu) ES (wartoœæ mocy pozornej) ER+ (wartoœæ mocy biernej na wejœciu) EA+ (wartoœæ mocy czynnej na wejœciu) TIME (czas pracy) MAX S (wartoœæ szczytowa mocy pozornej) MAX -Q (wartoœæ szczytowa ujemnej mocy biernej) MAX +Q (wartoœæ szczytowa dodatniej mocy biernej) MAX -P (wartoœæ szczytowa ujemnej mocy czynnej) MAX +P (wartoœæ szczytowa dodatniej mocy czynnej) Polecenie YES zeruje okreœlone nastawienie Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru lub aby wyjœæ w trybu programowania (strona 15) Instrukcja obs³ugi 21 6

26 Programowanie Konwencja zapisu wspó³czynnika mocy Domyœlnym nastawieniem jest IEC. Je eli jest ono poprawne, nale y wcisn¹c 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana konwencji znaku Wybór konwencji znaku c przewiñ u ywaj¹c lub Wybór: IEC IEEE lub Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru lub aby wyjœæ z trybu programowania (strona 15) 6 22 Instrukcja obs³ugi

27 Programowanie Przedzia³ do obliczeñ uœrednionych wartoœci pr¹du Domyœlnym nastawieniem jest 10 minut. Je eli jest ono poprawne nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana przedzia³u obliczeñ Wybór przedzia³u obliczeñ c przewiñ u ywaj¹c lub Wybór: 15 (minut) EXT (patrz uwaga) lub Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru lub aby wyjœæ z trybu programowania (strona 15) Uwaga: Opcja EXT jest wyœwietlana, gdy pod³¹czony jest opcjonalny modu³ impulsowy IO11. Przedzia³ obliczeñ jest okreœlany przy u yciu zewnêtrznego impulsu. Instrukcja obs³ugi 23 6

28 Programowanie Przedzia³ do obliczeñ uœrednionych wartoœci mocy Domyœlnym nastawieniem jest 15 minut. Je eli jest ono poprawne, nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana przedzia³u obliczeñ Wybór przedzia³u obliczeñ c przewiñ uzywaj¹c lub Wybór: 15 (minut) EXT (patrz uwaga) lub Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru lub aby wyjœæ z trybu programowania (strona 15) Uwaga : Opcja EXT jest wyœwietlana, gdy pod³¹czony jest opcjonalny modu³ impulsowy IO11. Przedzia³ obliczeñ jest okreœlany przy u yciu zewnêtrznego impulsu Instrukcja obs³ugi

29 Programowanie Opcjonalny modu³ impulsowy IO11 Przydzielenie wielkoœci do wyjœcia impulsowego Domyœlnie przydzielona jest energia czynna. Je eli takie nastawienie jest poprawne, nalezy wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana przydzielonej wielkoœci Wybór przydzielonej wielkoœci c przewiñ u ywaj¹c lub Wybór: EA+ ER- EA- ES ER+ lub Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru (wartoœæ impulsu) Instrukcja obs³ugi 25 6

30 Programowanie Opcjonalny modu³ impulsowy IO11 (cd.) Wartoœæ impulsu Domyœlnym nastawieniem jest 10 k. Je eli jest ono poprawne nale y wcisn¹æ przycisk aby przejœc do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana wartoœci impulsu Wybór wartoœci impulsu c przewiñ u ywaj¹c lub Wybór : 10 (k) lub Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru (czas trwania impulsu) 6 26 Instrukcja obs³ugi

31 Programowanie Opcjonalny modu³ impulsowy IO11 (cd.) Czas trwania impulsu Domyœlnym nastawieniem jest 100ms. Je eli jest ono poprawne, nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana czasu trwania w ms c wybierz cyfrê wciskaj¹c jeden raz c zmniejsz lub zwiêksz wartoœæ lub Zatwierdzanie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru lub aby wyjœæ z trybu programowanie (strona 15) Instrukcja obs³ugi 27 6

32 Programowanie Opcjonalny modu³ komunikacyjny Modbus RS485 Adresowanie Domyœlnym adresem jest 001 Je eli jest on poprawny nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ adres nale y: Zmiana adresu c wybierz cyfrê wciskaj¹c jeden raz Ustawienie adresu c zmniejsz lub zwiêksz adres lub Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru (szybkoœæ transmisji) Uwaga: Adres jest liczb¹ ca³kowit¹ z przedzia³u od 1 do Instrukcja obs³ugi

33 Programowanie Opcjonalny modu³ komunikacyjny Modbus RS485 (cd.) Szybkoœæ transmisji Domyœlnym nastawieniem jest baud'ów. Je eli jest ono poprawne, nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana szybkoœci transmisji Wybór szybkoœci transmisji c przewiñ u ywaj¹c lub Wybór: (baud'ów) lub Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru (parzystoœæ) Instrukcja obs³ugi 29 6

34 Programowanie Opcjonalny modu³ komunikacyjny Modbus RS485 (cd.) Parzystoœæ Domyœlnie nie jest ustawiona parzystoœæ. Je eli jest to poprawne, nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana ustawienia parzystoœci Wybór parzystoœci c przewiñ u ywaj¹c lub lub Wybór : NO (brak parzystoœci) EVEN (bit parzystoœci) ODD (bit nieparzystoœci) Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastepnego parametru (bity stopu) 6 30 Instrukcja obs³ugi

35 Programowanie Opcjonalny modu³ komunikacyjny Modbus RS485 (cd.) Bity stopu Domyœlnym nastawieniem jest 1. Je eli jest ono poprawne, nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru: Aby zmienic nastawienie nale y: Zmiana liczby bitów stopu Wybór liczby bitów stopu c przewiñ u ywaj¹c lub Wybór: 1 2 lub Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastepnego parametru lub aby wyjœæ z trybu programowania (strona 15) Instrukcja obs³ugi 31 6

36 Programowanie Opcjonalny modu³ alarmów IO22 Procedura programowania jest identyczna dla wyjœcia 1 (OUT 1) i dla wyjœcia 2(OUT) Przydzielenie funkcji do wyjœcia Domyœlnym nastawieniem jest sygnalizacja sterowania opartego o protokó³ Modbus (CdE). Je eli nastawienie jest poprawne, nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana nastawienia Wybór typu alarmu c przewiñ u ywaj¹c lub Wybór: CDE THD V THD U THD IN THD I TIMER PF F S Q P V U IN I lub Zatwierdzenie wyboru 6 c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru (górny próg alarmowy - HT) 32 Instrukcja obs³ugi

37 Programowanie Opcjonalny modu³ alarmów IO22 (cd.) Górny próg alarmowy (HT) Domyœlnym nastawieniem jest 0. Je eli jest ono poprawne, nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana progu górnego c wybierz cyfrê wciskaj¹c jeden raz Wybór progu górnego (od 0 do 9999) c zmniejsz lub zwiêksz wartoœæ lub Zmiana wspó³czynnika skali c wybierz cyfrê wciskaj¹c jeden raz Wybór wspó³czynnika skali c przewiñ u ywaj¹c lub Wybór: / (x 1) K (x 1000) M (x ) lub Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru (dolny próg alarmowy - LT) Instrukcja obs³ugi 33 6

38 Programowanie Opcjonalny modu³ alarmów IO22 (cd.) Dolny próg alarmowy (LT) Domyœlnym nastawieniem jest 0. Je eli jest ono poprawne, nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana progu dolnego c wybierz cyfrê wciskaj¹c jeden raz Wybór progu dolnego (od 0 do 9999) c zmniejsz lub zwiêksz wartoœæ lub Zmiana wspó³czynnika skali c wybierz cyfrê wciskaj¹c jeden raz Nastawienie wspó³czynnika skali c przewiñ u ywaj¹c lub Wybór: / (x 1) K (x 1000) M (x ) lub Zatwierdzenie wyboru 6 c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru (histereza) 34 Instrukcja obs³ugi

39 Programowanie Opcjonalny modu³ alarmów IO22 (cd.) Histereza Domyœlnym nastawieniem jest 0. Je eli jest ono poprawne, nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana histerezy c wybierz cyfrê wciskaj¹c jeden raz Nastawienie wartoœci (od 0 do 99%) c zmniejsz lub zwiêksz wartoœæ lub Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru (zw³oka czasowa) Instrukcja obs³ugi 35 6

40 Programowanie Opcjonalny modu³ alarmów IO22 (cd.) Zw³oka czasowa Domyœlnym nastawieniem jest 0. Je eli jest ono poprawne nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpengo parametru. Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana zw³oki czasowej c wybierz cyfrê wciskaj¹c jeden raz Okreœlenie zw³oki czasowej (od 0 do 999 s) c zmniejsz lub zwiêksz wartoœæ lub Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru (tryb pracy) 6 36 Instrukcja obs³ugi

41 Programowanie Opcjonalny modu³ alarmów IO22 (cd.) Tryb pracy Domyœlnie nastawionym trybem pracy przekaÿnika jest normalnie otwarty (NO). Je eli takie nastawienie jest poprawne nale y wcisn¹æ aby przejœæ do nastêpnego parametru Aby zmieniæ nastawienie nale y: Zmiana trybu pracy przekaÿnika Okreœlenie trybu pracy przekaÿnika c przewiñ u ywaj¹c lub lub Wybór: NO (normalnie otwarty) NC (normalnie zamkniêty) Zatwierdzenie wyboru c wciœnij 1 raz aby przejœæ do nastêpnego parametru lub aby wyjœæ z trybu programowania (strona 15) 6 Instrukcja obs³ugi 37

42 Komunikacja w oparciu o protokó³ Modbus Wstêp Pod³¹czenie opcjonalnego modu³u komunikacyjnego Modbus RS485 umo liwia zdaln¹ komunikacjê z miernikiem PM500: c wyœwietlanie pomiarów c wyœwietlanie wartoœci liczników i stanów wejœæ c sterowanie wyjœciami c zerowanie wskazañ liczników, zerowanie wartoœci maksymalnych i minimalnych c programowanie miernika PM500 Modu³ komunikacyjny pracuje w oparciu o ³¹cze RS485 oraz protokó³ Modbus/Jbus w trybie RTU. Standardowo, przy ³¹czu RS485 mo liwe jest pod¹czenie do 32 niezale nych urz¹dzeñ w sieæ. Mo liwe jest zwiêkszenie liczby urz¹dzeñ po³¹czonych w sieæ, w tym celu nale y urz¹dzenia po³¹czyæ kaskadowo poprzez wzmacniacze sieci. Maksymalna liczba urz¹dzeñ typu slave przy protokole Modbus Bez wzmacniacza Ze wzmacniaczem Instrukcja obs³ugi

43 Modbus communication Functions Access to tables of registers Decimal Hexadecimal Type of data Format Modbus function address address Programming parameters 16 bits Read N words (3) 32 bits Measurements (not incl. THD) 32 bits Read N words (3) Initialisation of maxi-meters, 16 bits Read N words (3) mini-meters and counters Write 1 word (6) Write N words (16) Alarms, alarm histories and status 16 bits Read N words (3) of inputs and outputs 32 bits THD values 16 bits Read N words (3) F FC86 Identification of PM bits Read N words (3) and optional modules FC8B Modbus diagnostics - functions Function Subfunction Description code 8 Management of diagnostic counters Installation and user manual 39

44 Modbus communication Programming parameters Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words Type of distribution system - 0: 1 1CT 1: 2 1CT 2: 3 1CT 3: 3 2-3CT 4: 4 1CT 5: 4 3CT Primary winding of current transformer (Ct): A 1: 1 A 5: 5 A 514 (2) Primary winding of current transformer (Ct): A (interval [ ]) Default value: Voltage transformer (Ut): - 0: No 1: Yes Primary winding of voltage transformer (Ut): V (interval [ ]) Secondary winding of voltage transformer (Ut): V 58: 100/ 3 V 64: 110/ 3 V 66: 115/ 3 V 69: 120/ 3 V 100: 100 V 110: 110 V 115: 115 V 120: 120 V Calculation interval for demand currents - (AVG Time I): 0: External synchronisation (1) 5: 5 minutes 8: 8 minutes 10: 10 minutes 15: 15 minutes 20: 20 minutes 30: 30 minutes 60: 60 minutes 7 Default value 40 Installation and user manual

45 Modbus communication Programming parameters (cont.) Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words Calculation interval for demand power - (AVG Time P/Q/S): 0: External synchronisation (1) 5: 5 minutes 8: 8 minutes 10: 10 minutes 15: 15 minutes 20: 20 minutes 30: 30 minutes 60: 60 minutes 521 (1) IO11 Type of energy for pulse output - (Out E): 0: kwh + 1: kvarh + 2: kvah 3: kwh 4: kvarh (1) 20A 1 IO11 Puls: value of pulse kwh (Out E Val): kvar 0: 1/10 h 1: 1 kvah 2: 10 3: 100 4: : (1) 20B 1 IO11 Puls: duration of pulse ms (Out E Dur): 1: 100 2: 200 3: 300 4: 400 5: 500 6: 600 7: 700 8: 800 9: 900 Default value Installation and user manual 41 7

46 Modbus communication Programming parameters (cont.) Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words F 1 Power-factor sign convention: - 0: IEC 1: IEEE 551 (3) IO22 Alarm: output 1 assignment - (Out 1 A-Cd): 0: Control 1: I (units: A or ka) 2: U (units: V or kv) 3: P (units: kw or MW) 4: Q (units: kvar or Mvar) 5: S (units: kva or MVA) 6: F (units: Hz/10) 7: PF (units: 0.01) 8: THD I (units: %) 9: THD U (units: %) 10: IN (units: A or ka) 11: Operating-time counter (units: h or kh) 12: V (units: V or kv) 13: THD In (units: %) 14: THD V (units: %) 552 (3) IO22 Alarm: low threshold for output 1 Dependent (Out 1 Lt) (interval [ ]): on Default value: 0 settings 553 (3) IO22 Alarm: scale factor of low threshold for output 1: Dependent 0: x 1 on 1: x 1000 settings 2: x (3) 22A 1 IO22 Alarm: high threshold for output 1 Dependent (Out 1 Ht) (interval [ ]): on Default value: 500 settings 555 (3) 22B 1 IO22 Alarm: scale factor of high threshold for output 1: Dependent 0: x 1 on 1: x 1000 settings 2: x (3) 22C 1 IO22 Alarm: hysteresis for output 1 % (Out 1 Hyst) (interval [0..99]) 557 (3) 22D 1 IO22 Alarm: time delay for output 1 s (Out 1 Delay) (interval [0..999]) 7 Default value 42 Installation and user manual

47 Modbus communication Programming parameters (cont.) Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words 558 (3) 22E 1 IO22 Alarm: operating mode of output 1 - (Out 1 Relay): 0: open 1: closed 559 (3) 22F 1 IO22 Alarm: output 2 assignment - (Out 2 A-Cd): Same as register (3) IO22 Alarm: low threshold for output 2 Dependent (Out 2 Lt) (interval [ ]): on Default value: 0 settings 561 (3) IO22 Alarm: scale factor of low threshold for output 2: Dependent 0: x 1 on 1: x 1000 settings 2: x (3) IO22 Alarm: high threshold for output 2 Dependent (Out 2 Ht) (interval [ ]): on Default value: 500 settings 563 (3) IO22 Alarm: scale factor of high threshold for output 2: Dependent 0: x 1 on 1: x 1000 settings 2: x (3) IO22 Alarm: hysteresis for output 2 % (Out 2 Hyst) (interval [0 99]) 565 (3) IO22 Alarm: time delay for output 2 s (Out 2 Delay) (interval [0 999]) 566 (3) IO22 Alarm: operating mode of output 2 - (Out 2 Relay): 0: open 1: closed (1) register not filled in if IO11 Puls module is not installed. (2) if the secondary winding of the current transformer is set to 1 A, the interval values are [ ], if the secondary winding of the current transformer is set to 5 A, the interval values are [ ] in 5 A steps, if the set value is not a multiple of 5, PM500 uses the closest multiple of 5. (3) register not filled in if IO22 Alarm module is not installed. Default value Installation and user manual 43 7

48 Modbus communication Measurements (not including THD) 7 Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words I1: instantaneous current, phase 1 ma I2: instantaneous current, phase 2 ma I3: instantaneous current, phase 3 ma IN: neutral current ma U12: phase-to-phase voltage, phase 1 to 2 V/ A 2 U23: phase-to-phase voltage, phase 2 to 3 V/ C 2 U31: phase-to-phase voltage, phase 3 to 1 V/ E 2 U1N: phase-to-neutral voltage, phase 1 V/ U2N: phase-to-neutral voltage, phase 2 V/ U3N: phase-to-neutral voltage, phase 3 V/ F: frequency Hz/ P: total active power ± kw/ Q: total reactive power ± kvar/ A 2 S: total apparent power kva/ E 2 P1: active power, phase 1 ± kw/ P2: active power, phase 2 ± kw/ P3: active power, phase 3 ± kw/ Q1: reactive power, phase 1 ± kvar/ Q2: reactive power, phase 2 ± kvar/ Q3: reactive power, phase 3 ± kvar/ A 2 S1: apparent power, phase 1 kva/ C 2 S2: apparent power, phase 2 kva/ E 2 S3: apparent power, phase 3 kva/ I1 AVG: demand current, phase 1 ma I2 AVG: demand current, phase 2 ma A 2 I3 AVG: demand current, phase 3 ma S AVG: total demand apparent power kva/ I1 MAX AVG: maximum demand current, phase 1 ma I2 MAX AVG: maximum demand current, phase 2 ma A 2 I3 MAX AVG: maximum demand current, phase 3 ma C 2 P MAX AVG +: maximum demand active power + kw/ E 2 P MAX AVG -: maximum demand active power - kw/ Q MAX AVG +: maximum demand reactive power + kvar/ Q MAX AVG -: maximum demand reactive power - kvar/ S MAX AVG: maximum demand apparent power kva/ Operating-time counter 1/100 h EA+: active energy in + kwh A 2 ER+: reactive energy in + kvarh 44 Installation and user manual

49 Modbus communication Measurements (not including THD) (cont.) Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words C 2 ES: apparent energy kvah E 2 EA-: active energy out - kwh ER-: reactive energy out - kvarh 866 (1) C1: input 1 pulse counter (1) C2: input 2 pulse counter PF: total power factor PF1: power factor, phase A 2 PF2: power factor, phase C 2 PF3: power factor, phase E 2 IN AVG: demand current in the neutral ma P AVG: total demand active power ± kw/ Q AVG: total demand reactive power ± kvar/ IN MAX AVG: maximum demand current in the neutral ma 886 (1) I MIN: minimum current on the three phases ma 888 (1) IN MIN: minimum current in the neutral ma 890 (1) 37A 2 U MIN: minimum of phase-to-phase voltages V/100 on the three phases 892 (1) 37C 2 F MIN: minimum frequency Hz/ (1) 37E 2 PF MIN: minimum power factor (1) P MIN: minimum active power ± kw/ (1) Q MIN: minimum reactive power ± kvar/ (1) I MAX: maximum instantaneous current ma on the three phases 902 (1) IN MAX: maximum current in neutral ma 904 (1) U MAX: maximum of phase-to-phase voltages V/100 on the three phases 906 (1) 38A 2 F MAX: maximum frequency Hz/ (1) 38C 2 PF MAX: maximum power factor (1) 38E 2 P MAX: maximum total active power ± kw/ (1) Q MAX: maximum total reactive power ± kvar/100 (1) register not filled in if IO22 Alarm module is not installed. Installation and user manual 45 7

50 Modbus communication THD values Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words THD I1 1/10 % THD I2 1/10 % THD I3 1/10 % THD IN 1/10 % THD U12 1/10 % THD U23 1/10 % THD U31 1/10 % THD V1 1/10 % THD V2 1/10 % THD V3 1/10 % 2314 (1) 90A 1 MIN THD I: minimum of current THD on the three 1/10 % phases 2315 (1) 90B 1 MIN THD IN: minimum current THD in the neutral 1/10 % 2316 (1) 90C 1 MIN THD U: minimum of phase-to-phase voltage THD 1/10 % on the three phases 2317 (1) 90D 1 MAX THD I: maximum of current THD on the three 1/10 % phases 2318 (1) 90E 1 MAX THD IN: maximum current THD in the neutral 1/10 % 2319 (1) 90F 1 MAX THD U: maximum of phase-to-phase voltage 1/10 % THD on the three phases (1) register not filled in if IO22 Alarm module is not installed Installation and user manual

51 Modbus communication Alarms and input/outputs Updating of the alarm and history registers requires the IO22 Alarm option and activation of alarm mode (see chapter 6, Programming IO22 Alarm module). Active alarm, Output 1 (OUT 1) Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words Active alarm, output 1 low threshold - Logged alarm: type of alarm (1) Active alarm, output 1 low threshold See logged Value of low threshold alarm Active alarm, output 1 high threshold - Logged alarm: type of alarm (1) Active alarm, output 1 high threshold See logged Value of high threshold alarm Duration of active alarm on output 1 s Alarm (- 1) output 1 (OUT 1) Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words Alarm (- 1) output 1 low threshold - Logged alarm: type of alarm (1) Alarm (- 1) output 1 low threshold See logged Value of low threshold alarm A 1 Alarm (- 1) output 1 high threshold - Logged alarm: type of alarm (1) B 2 Alarm (- 1) output 1 high threshold See logged Value of high threshold alarm D 1 Duration of alarm (- 1) on output 1 s Alarm (- 2) output 1 (OUT 1) Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words E 1 Alarm (- 2) output 1 low threshold - Logged alarm: type of alarm (1) F 2 Alarm (- 2) output 1 low threshold See logged Value of low threshold alarm Alarm (- 2) output 1 high threshold - Logged alarm: type of alarm (1) Alarm (- 2) output 1 high threshold See logged Value of high threshold alarm Duration of alarm (- 2) on output 1 s (1) see page 50. Installation and user manual 47 7

52 Modbus communication Alarms and input/outputs (cont.) Alarm (- 3) output 1 (OUT 1) Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words Alarm (- 3) output 1 low threshold - Logged alarm: type of alarm (1) Alarm (- 3) output 1 low threshold See logged Value of low threshold alarm Alarm (- 3) output 1 high threshold - Logged alarm: type of alarm (1) Alarm (- 3) output 1 high threshold See logged Value of high threshold alarm B 1 Duration of alarm (- 3) on output 1 s Active alarm, Output 2 (OUT 2) Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words C 1 Active alarm, output 2 low threshold - Logged alarm: type of alarm (1) D 2 Active alarm, output 2 low threshold See logged Value of low threshold alarm F 1 Active alarm, output 2 high threshold - Logged alarm: type of alarm (1) Active alarm, output 2 high threshold See logged Value of high threshold alarm Duration of active alarm on output 2 s Alarm (- 1) output 2 (OUT 2) Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words Alarm (- 1) output 2 low threshold - Logged alarm: type of alarm (1) Alarm (- 1) output 2 low threshold See logged Value of low threshold alarm Alarm (- 1) output 2 high threshold - Logged alarm: type of alarm (1) Alarm (- 1) output 2 high threshold See logged Value of high threshold alarm Duration of alarm (- 1) on output 2 s 7 (1) see page Installation and user manual

53 Modbus communication Alarms and input/outputs (cont.) Alarm (- 2) output 2 (OUT 2) Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words A 1 Alarm (- 2) output 2 low threshold - Logged alarm: type of alarm (1) B 2 Alarm (- 2) output 2 low threshold See logged Value of low threshold alarm D 1 Alarm (- 2) output 2 high threshold - Logged alarm: type of alarm (1) E 2 Alarm (- 2) output 2 high threshold See logged Value of high threshold alarm Duration of alarm (- 2) on output 2 s Alarm (- 3) output 2 (OUT 2) Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words Alarm (- 3) output 2 low threshold - Logged alarm: type of alarm (1) Alarm (- 3) output 2 low threshold See logged Value of low threshold alarm Alarm (- 3) output 2 high threshold - Logged alarm: type of alarm (1) Alarm (- 3) output 2 high threshold See logged Value of high threshold alarm Duration of alarm (- 3) on output 2 s Status of input/outputs Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words Status of IO11 Puls module (2) - bit 0: input status (0 = open, 1 = closed) Status of IO22 Alarm module (3) - bit 0: input 1 status (0 = open, 1 = closed) bit 1: input 2 status (0 = open, 1 = closed) bit 4: output 1 status (0 = open, 1 = closed) bit 5: output 2 status (0 = open, 1 = closed) (1) see page 50. (2) register not filled in if IO11 Puls module is not installed. (3) register not filled in if IO22 Alarm module is not installed. Installation and user manual 49 7

54 Modbus communication Alarms and input/outputs (cont.) Alarm type codes Description Value No alarm 0 I1 (units: ma) 1 I2 (units: ma) 2 I3 (units: ma) 3 IN (units: ma) 4 U12 (units: V/100) 5 U23 (units: V/100) 6 U31 (units: V/100) 7 P (units: kw/100) 8 Q (units: kvar/100) 9 S (units: kva/100) 10 F (units: Hz/100) 11 PF (units: 0.001) 12 THD I1 (units: 1/10 %) 15 THD I2 (units: 1/10 %) 16 THD I3 (units: 1/10 %) 17 THD U12 (units: 1/10 %) 18 THD U23 (units: 1/10 %) 19 THD U31 (units: 1/10 %) 20 Operating-time counter (units: 1/100 h) 21 V1 (units: V/100) 22 V2 (units: V/100) 23 V3 (units: V/100) 24 THD IN (units: 1/10 %) 25 THD V1 (units: 1/10 %) 26 THD V2 (units: 1/10 %) 27 THD V3 (units: 1/10 %) 28 Operation of the alarm history When an alarm occurs, its characteristics (type, value and duration) are recorded in the "active alarm" zone. When the active alarm drops out, its values are transferred to the alarm (- 1) registers and the "logged alarm" register is set to 0 (no active alarm). Transfer of the active alarm to alarm (- 1) provokes transfer of alarm (- 1) to alarm (- 2) and of alarm (- 2) to alarm (- 3). The previous alarm (- 3) is lost Installation and user manual

55 Modbus communication Initialisation of max., min. and counters Decimal Hexadecimal Number Description (value in hexadecimal format) address address of words Initialisation de : 0: no initialisation 1: maximum demand current (registers &346, &348, &34A, &374) 2: P MAX AVG+ (register &34C) 4: P MAX AVG- (register &34E) 8: Q MAX AVG+ (register &350) 10: Q MAX AVG- (register &352) 20: S MAX AVG (register &354) 40: Operating-time counter (register &356) 80: Ea+ kwh (register &358) 100: Er+ kvarh (register &35A) 200: Es kvah (register &35C) 400: Ea- kwh (register &35E) 800: Er- kvarh (register &360) 1000: all MAX AVG, Operating-time counter and energy values 2000: C1 (register &362) 4000: C2 (register &364) 8001: Min and Max I and IN (registers &376, &378, &384, &386) 8002: Min and Max U (registers &37A, &388) 8004: Min and Max frequency (register &37C, &38A) 8008: Min and Max PF (register &37E, &38C) 8010: Min and Max P (register &380, &38E) 8020: Min and Max Q (registre &382, &390) 8040: Min and Max THD I, THD IN (register &90A, &90B, &90D, &90E) 8080: Min and Max THD U (register &90C, &90F) 8100: all min. and max. instantaneous measurements Note: It is possible to initialise a number of registers with a single command. Simply add the corresponding values. For example, to initialise the maximum demand current and the operating-time counter, simply write the value &41 (1 + 40) in register &400. Installation and user manual 51 7

56 Modbus communication PM500 identification and optional module Decimal Hexadecimal Number Description Units address address of words FC86 1 Schneider Electric identification = & FC87 1 PM500 identification = &C FC89 1 Optional modules: - see the codes for installed modules (1) FC8B 1 PM500 version - (1) the PM500 product version is coded in decimal format. For example, 101 signifies version Codes for installed modules Description Bit 0: RS485 Modbus module Bit 1: IO11 Puls module Bit 2: IO22 Alarm module Value 0: not installed 1: installed 0: not installed 1: installed 0: not installed 1: installed 7 52 Installation and user manual

57 Informacje dodatkowe Spis treœci Charakterystyki Charakterystyka elektryczna Charakterystyka mechaniczna Charakterystyka elektryczna modu³u impulsowego IO Charakterystyka elektryczna modu³u alarmów IO Charakterystyka œrodowiskowa Wykonanie Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna Klimatyczna Izolacja Zakresy pomiarowe Dok³adnoœæ Skróty i symbole Instrukcja obs³ugi 53

58 Informacje dodatkowe Charakterystyki Charakterystyka elektryczna Zasilanie PM500 nr ref.: od 110 do 400 V AC (± 10 %), 10 VA od 120 do 350 V DC (± 20 %), 10 W PM500 nr ref.: od 24 do 48 V DC (± 20 %), 10 W Napiêcia wejœciowe Fazowe (bezpoœrednio) od 50 do 480 V AC Przewodowe (bezpoœrednio) od 28 do 277 V AC Fazowe (poprzez zewn. przek³adnik): Strona pierwotna do 400 kv AC Strona wtórna 58, 64, 66, 69, 100, 110, 115, 120 V AC Czêstotliwoœæ od 45 do 65 Hz Pr¹dy wejœciowe: Przek³adnik pr¹dowy: Zakres (In) od 1 do A od 5 do 9995 A w krokach co 1A w krokach co 5A Strona wtórna 1A 5A Dopuszczalne przeci¹ enie 20A ci¹gle Pobór mocy 0,1 VA Charakterystyka mechaniczna Wymiary PM500: wymiary ca³kowite 96 x 96 x 80 mm PM500: wymiary powierzchni monta owej 96 x 96 x 60 mm PM500 + modu³ opcjonalny: wymiary ca³kowite 96 x 96 x 80 mm PM500 + modu³ opcjonalny: wymiary pow. monta owej 96 x 96 x 80 mm Waga PM500 bez modu³ów opcjonalnych 0,4 kg Wibracje IEC od 10 do 55 Hz : 2 g Charakterystyka elektryczna modu³u impulsowego IO11 8 Wejœcie (optoizolator) Max. napiêcie sk³adowej zgodnej 30 V DC Min. napiêcie sk³adowej zgodnej 10 V DC Max. napiêcie sk³adowej przeciwnej 30 V DC Impuls synchronizuj¹cy: Min. czas trwania 1s Impuls na wejœciu cyfrowym: Min. czas trwania 100ms Wyjœcie impulsowe Max. napiêcie 100 V CC (przekaÿnik REED) Max. pr¹d 0,5 A Max. moc prze³¹czana 10 W Liczba operacji 10 8 (10 ma, 5 V) Wartoœæ impulsu (kwh, kvarh, kvah) 0,1 ; 1 ; 10 ; 100 ; 1000 ; Czas trwania impulsu od 100 do 900 ms, w krokach co 100ms 54 Instrukcja obs³ugi

59 Informacje dodatkowe Charakterystyki (cd.) Charakterystyka elektryczna modu³u alarmów IO22 Wejœcie (optoizolator) Max. napiêcie sk³adowej zgodnej 30 V DC Min. napiêcie sk³adowej zgodnej 10 V DC Max. napiêcie sk³adowej przeciwnej 30 V DC Min. czas trwania 10ms Wyjœcia (przekaÿniki) Napiêcie prze³¹czalne 250 V CA Pr¹d znamionowy Znamionowa zdolnoœæ ³¹czeniowa Liczba operacji 5 A 1500 VA 4 x 105 (2 A, 250 V AC, AC11) (VDE0660) 5 x 105 (5 A, 30 V DC, obc.rezystancyjne) Charakterystyka œrodowiskowa Wykonanie Miernik PM500 jest wykonywany zgodnie z: Norm¹ europejsk¹ dotycz¹c¹ kompatybilnoœci elektromagnetycznej (EMC) nr 89/336/CEE z dnia 3 maja 1989, uaktualnion¹ przez normê nr 92/31/CEE z dnia 28 kwietnia 1992 oraz normê nr 93/68/CEE z dnia 22 lipca Norm¹ niskich napiêæ nr 73/23/CEE z dnia 19 lutego 1973 zaktualnion¹ przez normê nr 93/68/CEE z dnia 22 lipca Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna Odpornoœæ na wy³adowania elektrostatyczne IEC Poziom III Odpornoœæ na pole elektryczne IEC Poziom III Odpornoœæ na impulsy szybkozmienne IEC Poziom IV Odpornoœæ na udary IEC Poziom IV Odpornoœæ na zak³ócenia wielkiej czêstotliwoœci IEC Poziom III Odpornoœæ na pole magnetyczne IEC Poziom IV Odpornoœæ na emisjê zak³óceniow¹ CISPR11 Klasa B Odpornoœæ na krótkie przerwy i spadki napiêæ IEC Klimatyczna Temperatura pracy od -10 do +55 C Temperatura przechowywania od -20 do +85 C Izolacja Kategoria izolacji Dla sieci o napiêciach do 277 / 480 V III Stopieñ zanieczyszczeñ 2 Znamionowe napiêcie wytrzymywalne IEC Uimp=4kV Panel czo³owy Klasa II Stopieñ ochrony Panel czo³owy IP40 Obudowa IP30 Instrukcja obs³ugi 55 8

MiCOM P211 T&D. Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹. Korzyœci u ytkownika:

MiCOM P211 T&D. Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹. Korzyœci u ytkownika: MiCOM P211 Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹ ENERGY AUTOMATION & INFORMATION PrzekaŸniki MiCOM P211 to zintegrowane urz¹dzenia s³u ¹ce do zabezpieczania, sterowania i kontroli

Bardziej szczegółowo

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom Sterownik programowalny OMRON SYSMAC SMAC CPM2A / CPM2C Wy szy poziom sterowania OMRON SYSMAC CPM2A / CPM2C Wydanie 2002 Sterowniki atwe dostosowanie Du a ró norodnoœæ modeli umo liwia zastosowanie tej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI 1

INSTRUKCJA OBS UGI 1 MIERNIK CYFROWO - ANALOGOWY Z WIELOKOLOROWYM BARGRAFEM TYPU NA3 Z INTERFEJSEM RS-485 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 A1 A2 NA3 A3 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 MIERNIK

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE Podstawowe dane techniczne.. 1 Charakterystyki techniczne... 2 KONFIGURACJA SYSTEMU Podstawowa konfiguracja. 3 System podstawowy CPU. 3 P³yty bazowe rozszerzeñ.. 4 JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Doc: I269IGBDFE0310_DMG200_DMG210 15/04/2009 s. 1 / 12

Doc: I269IGBDFE0310_DMG200_DMG210 15/04/2009 s. 1 / 12 I 269 PL GB 0310 DMG200 DMG210 PL Miernik cyfrowy INSTRUKCJA OBSŁUGI DMG200 DMG210 Digital multimeter INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! NaleŜy dokładnie zapoznać się z poniŝsza instrukcją przed instalacją lub

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OMRON CPM2C http://pl.yourpdfguides.com/dref/2886570

Twoja instrukcja użytkownika OMRON CPM2C http://pl.yourpdfguides.com/dref/2886570 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA PD8...5 3. INSTALOWANIE...10

Bardziej szczegółowo

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator dla instalacji grzewczych i ciep³owniczych TROVIS 5476

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator dla instalacji grzewczych i ciep³owniczych TROVIS 5476 System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator dla instalacji grzewczych i ciep³owniczych TROVIS 5476 Regulator dwu i trójpunktowy do zabudowy naœciennej i tablicowej (wymiary zewnêtrzne 144 x 96

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Silver

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Silver ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Silver Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, luty 2005 WYDANIE II 1 2

Bardziej szczegółowo

PL10G. nderungen vorbehalten. ACI srl Farfisa Intercoms Via E. Vanoni, 3 60027 Osimo (AN) Italy

PL10G. nderungen vorbehalten. ACI srl Farfisa Intercoms Via E. Vanoni, 3 60027 Osimo (AN) Italy CERTIFICATO DI GARANZIA (condizioni valide solo per il Territorio Italiano) DATA DI ACQUISTO - DATE OF PURCHASE - DATE D ACHAT - FECHA DE COMPRA - DATA DE COMPRA - EINKAUFSDATUM La garanzia ha la durata

Bardziej szczegółowo

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19 I377 PL GB 0314 PL DCRL3 DCRL5 Automatyczny regulator współczynnika mocy INSTRUKCJA OBSŁUGI GB DCRL3 DCRL5 Automatic Power Factor Controller INSTRUCTIS MANUAL UWAGA! Przed użyciem i instalacją urządzenia

Bardziej szczegółowo

www.schischek.pl ExCos-D Przetworniki do czujników (sond) serii ExPro-C.. ExPro-C.. Czujniki temperatury i wilgotnoœci ( C, % rh)

www.schischek.pl ExCos-D Przetworniki do czujników (sond) serii ExPro-C.. ExPro-C.. Czujniki temperatury i wilgotnoœci ( C, % rh) ExCos-D Przetworniki do czujników (sond) serii ExPro-C ExPro-C Czujniki temperatury i wilgotnoœci ( C, % rh) Elektroniczne przetworniki, do zastosowañ w strefach zagro onych wybuchem, umo liwiaj¹ce po³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Wydanie MOVIMOT 06/2002 MM03C - MM3XC. Instrukcja obsługi 1052 7141 / PL

Wydanie MOVIMOT 06/2002 MM03C - MM3XC. Instrukcja obsługi 1052 7141 / PL MOVIMOT MM3C - MM3XC Wydanie 6/22 Instrukcja obsługi 152 7141 / PL SEW-EURODRIVE Spis treści 1 Ważne wskazówki... 4 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 5 3 Konstrukcja urządzenia... 6 3.1 Falownik

Bardziej szczegółowo

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

CZAZ UM INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL OPERATORA (WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY)

CZAZ UM INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL OPERATORA (WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY) CZAZ UM CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ DLA SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO I SYNCHRONICZNEGO WN INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL OPERATORA (WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY) WY WIETLACZ ALFANUMERYCZNY

Bardziej szczegółowo

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL OFERTA 2014 aparatury kontrolnopomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL BEZPIECZENSTWO I STANDARDY TECHNICZNE bezpieczeñstwa: wed³ug normy PNEN 61010. III kategorii instalacji: wymagania bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Doc: I273PLGB04_11_DMG900_DMG900T.doc 26/04/2011 s. 1 / 35

Doc: I273PLGB04_11_DMG900_DMG900T.doc 26/04/2011 s. 1 / 35 I273PLGB 0411 31100126 PL DMG900 Cyfrowy analizator sieci DMG900T Przetwornik INSTRUKCJA OBSŁUGI DMG900 Digital power analyzer DMG900T Power transducer INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

VPS11. Miernik parametrów sieci Power network meter. Instrukcja obsługi PL User s manual EN

VPS11. Miernik parametrów sieci Power network meter. Instrukcja obsługi PL User s manual EN PS11 Miernik parametrów sieci Power network meter Instrukcja obsługi PL User s manual EN 1 1 1 2 PL PS11 - miernik parametrów sieci Instrukcja montażu i użytkowania Sekcja Zawartość 1. 2. Wstęp Ekrany

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Gold

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Gold ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. (012) 285-22-22, fax (012) 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Gold Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, marzec 2005 WYDANIE II 1 2 Mr.

Bardziej szczegółowo

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 Pb www.compit.pl COMPIT ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa, tel./fax 034 362 88 95 Str. 1 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW)

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW) Instrukcja obs ugi Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 4/27 Przemienniki cz stotliwo ci Dzi kujemy, e wybrali Pa stwo produkty firmy HFinverter! Doskona jako, obs

Bardziej szczegółowo

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Prothermo NMT539 Inteligentny przetwornik œredniej temperatury oraz poziomu wody dennej w zbiorniku. Zastosowanie w pomiarach rozliczeniowych oraz w aplikacjach zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹:

W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹: I. ZASTOSOWANIE Baterie kondensatorów BK-T-95 przeznaczone s¹ do kompensacji indukcyjnej mocy biernej w trójfazowych sieciach niskiego napiêcia. Dziêki zastosowaniu w baterii mikroprocesorowego regulatora

Bardziej szczegółowo

SENTRON. Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci SENTRON PAC3200. Wstęp. Instrukcje bezpieczeństwa. Opis. Rozplanowanie miejsca zainstalowania

SENTRON. Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci SENTRON PAC3200. Wstęp. Instrukcje bezpieczeństwa. Opis. Rozplanowanie miejsca zainstalowania SENTRON Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci Podręcznik Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa Opis Rozplanowanie miejsca zainstalowania Czynności instalacyjne Połączenia Uruchomienie Sterowanie przez operatora

Bardziej szczegółowo

Doc: I336PLGB0312_RGK800_RGK800SA 14/03/2011 s. 1 / 50

Doc: I336PLGB0312_RGK800_RGK800SA 14/03/2011 s. 1 / 50 I336 PLGB 0312 31100162 RGK800 RGK800SA Sterowniki agregatów prądotwórczych INSTRUKCJA OBSŁUGI PL RGK800 RGK800SA Generating set control unit INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 wersja 2.4.1

Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 wersja 2.4.1 Podrêcznik programowania PL12PL-1300 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 wersja 2.4.1 Dokumentacja dodatkowa: PL12-1400 Wykaz czêœci zamiennych NORTH AMERICA EUROPE P.O. Box 1410 Lexington,

Bardziej szczegółowo