WE WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE R

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WE WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE R. 79-2011"

Transkrypt

1 WE WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE R SPIS TREŚCI nr 1 3 Analiza moŝliwości zastosowania asymetrycznego operatora mutacji w dziedzinie optymalizacji systemów elektroenergetycznych / Mirosław Gajer 7 Wykorzystanie teorii mocy Fryzego do predykcyjnego sterowania energetycznym filtrem aktywnym / Marcin Maciąźek 11 Efektywność regulacji napięcia w systemie elektroenergetycznym z elektrowniami wiatrowymi / Michał Zeńczak 14 Niedoprecyzowania zapisów w IRiESD 18 Informacja jako bodziec integracji systemów niskoprądowych / Michał Konklewski 24 Perspektywy wdroŝenia smart meteringu w Polsce / Krzysztof Billewicz 16 Suwalski Park Wiatrowy - farma wiatrowa Piecki 23 Innowacyjny inteligentny system otwartej komunikacji z licznikami róŝnych producentów 30 MoŜliwości określania naraŝenia ludzi na pole magnetyczne wytwarzane przez linie napowietrzne / Marek Jaworski, Zbigniew Wróblewski 34 Wyznaczanie wartości współczynnika grupowego obciąŝalności prądowej przewodów / Cezary Łucyk 38 Ograniczanie zagroŝeń poŝarowych i poraŝeniowych w okrętowych sieciach typu IT / Sergiej German-Gałkin, Jarosław Hubert Hrynkiewicz, Ryszard śeludziewicz 44 Połączenie moŝliwości obliczeniowych programów CDEGS i ATP/EMTP w celu analizy zagroŝeń piorunowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w obiektach budowlanych / Tomasz Kuczyński 46 WYDAWNICTWA 47 Z HISTORII ELEKTRYKI 48 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 51 Z śycia STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 56 CO PISZĄ INNI

2 nr 2 3 Energetyka słoneczna w Europie i na świecie / Jan M. Olchowik 6 Czy elektroenergetyka rozproszona moŝe stanowić realną alternatywę dla elektroenergetyki konwencjonalnej? / Mirosław Gajer 10 Analiza niezawodności elektroenergetycznej sieci rozdzielczej średniego napięcia z wykorzystaniem sieci bayesowskich / Adam Klimaszewski, Włodzimierz Korniluk 16 Wyznaczanie stopnia zestrojenia kompensacji ziemnozwarciowej w sieciach SN na podstawie pomiaru drgań własnych obwodu doziemnego / Jacek Handke, Józef Lorenc 21 Moment elektromagnetyczny i zaczepowy maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi / Marcin Wardach 26 Silniki z magnesami trwałymi zmieniają się stosownie do potrzeb rynkowych mniejsze rozmiary i waga oraz większa sprawność 33 Nowoczesne rozwiązanie ZPUE S.A. - rozdzielnica Rotoblok VCB 28 Modelowanie obciąŝeń elektroenergetycznych obszaru w celu oceny zarządzania gospodarką energetyczną w przedsiębiorstwach / Wiktoria Grycan, Bogumiła Wnukowska 36 Wybrane problemy optymalnego doboru transformatorów rozdzielczych / Maciej Zieliński 39 Mikroobróbka folii metalowych za pomocą lasera nanosekundowego / Mateusz Tański, Robert Barbucha, Marek Kocik, Michał Janke, Katarzyna Garasz, Jerzy Mizeraczyk 42 Z HISTORII TECHNIKI 45 LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI 49 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 55 WYDAWNICTWA 58 CO PISZĄ INNI

3 nr 3 3 Optymalizacja współpracy elektrowni szczytowo-pompowej z elektrownią cieplną, z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego / Mirosław Gajer 7 Prognozowanie obciąŝeń w sieciach niskiego napięcia w aspekcie poprawy efektywności energetycznej / Marcin A. Sulkowski, Dariusz Naruszewicz 11 Minigenerator energii elektrycznej uwzględniający przepływ czynnika roboczego jako środowiska pracy węzłów tribologicznych / Roman Kaczyński 17 Zastosowanie magnetyków amorficznych przy budowie transformatorów / Maciej Zieliński 20 Projekty badawcze (granty) z elektrotechniki finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego w 39. konkursie 22 Zabezpieczenia róŝnicowe w pracach rozwojowych Instytutu Energetyki / Zygmunt Kuran, Sławomir Skrodzki, Emil Tomczak 27 System pomiarowy do monitorowania składu mieszanin heterogenicznych w przemyśle wydobywczym i petrochemicznym / Jerzy Kołłątaj 34 Nowoczesne oświetlenie drogowe wykorzystujące diody elektroluminescencyjne - przegląd praktycznych realizacji / Dariusz CzyŜewski 41 Niezawodność i gwarancja jakości - ELBUD Warszawa 42 Automatyczna kompensacja łatwiejsza niŝ myślisz 44 Nowoczesne systemy zasilania i urządzenia rozdzielcze nn w aplikacjach APS S.A. 46 Przetwornice częstotliwości VLT firmy Danfoss to sposób na mądre oszczędzanie w systemach automatyki 48 WYDAWNICTWA 49 LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI 52 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 58 CO PISZĄ INNI

4 nr 4 3 Analiza moŝliwości wykorzystania w Europie energii elektrycznej wytwarzanej w afrykańskich elektrowniach solarnych / Mirosław Gajer 7 Potencjał fotowoltaiczny Lubelszczyzny / Jan M. Olchowik 12 Badania modułów fotowoltaicznych w warunkach symulowanego promieniowania o róŝnej wartości natęŝenia i długości fali / GraŜyna Frydrychowicz-Jastrzębska, Mikołaj Tadaszak 18 MoŜliwości zwiększenia efektywnego strumienia promieniowania słonecznego przez zastosowanie układów śledzących / Andrzej Binkiewicz 22 Olśnienie przeszkadzające kierowcom / Władysław Dybczyński 10 Schneider Electric tworzy nową gałąź działalności na świecie i w Polsce 27 Jubileusz 30-lecia firmy JM-TRONIK 33 Gospodarka zapasami rezerwowymi transformatorów sieciowych na przykładzie jednego z oddziałów dystrybucji energii / Józef Wajda 36 Sprawdzanie poprawności działania przekaźników elektroenergetycznych za pomocą programu PowerFactory / Adam Smolarczyk, Piotr Sobczyński 42 Inteligentne czujniki w projektowaniu systemów automatyki, pomiarów i sterowania / Jerzy Kołłątaj 46 Pomiary szczelności powłok emalierskich na powierzchniach wewnętrznych zbiorników / Piotr Barmuta, Hanna Dziedzic, Roman Chomczyk, Paweł Pytel NORMALIZACJA - WYMAGANIA - PRZEPISY 48 Systemy oceny zgodności i normalizacja w obszarze wyrobów elektrycznych / Janusz Okólski 54 LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI 55 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 60 CO PISZĄ INNI

5 nr 5 MATERIAŁY KONFERENCYJNE ELSEP Wybrane aspekty przyłączenia farmy wiatrowej do sieci elektroenergetycznej na przykładzie parku wiatrowego Piecki / Andrzej Sasinowski, Jacek Popławski 8 Analiza prowadzenia ruchu elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej SN na podstawie wybranych kryteriów jakości dostaw energii elektrycznej / Grzegorz Dąbrowski 13 Monitoring skuteczności procesu kompensacji mocy biernej oraz kontrola warunków eksploatacji baterii kondensatorów / Przemysław Kwaśnik, Krzysztof Dąbrowski 17 Wymiarowanie układów elektroenergetycznych zasilających odbiorniki nieliniowe / Grzegorz Hołdyński, Zbigniew Skibko 21 Bezkonfliktowa współpraca systemów WLAN i Bluetooth w środowisku przemysłowym / Andrzej Górczak 26 Obowiązkowe wyposaŝenie nowo projektowanych instalacji elektrycznych oraz wymagania stawiane tym urządzeniom / Grzegorz Hołdyński, Zbigniew Skibko 30 Wymagania prawne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach rolniczych i ogrodniczych / Marcin A. Sulkowski 32 Przyczyny działania zabezpieczeń róŝnicowych transformatorów 110 kv/sn w wybranym oddziale spółki dystrybucyjnej / Grzegorz Dąbrowski, Krzysztof Woliński 36 Kompensacja mocy biernej w rozległej sieci kablowej SN / Ryszard Skliński, Wojciech Dzienis 41 Telemetria danych rozproszonych jako istotna funkcjonalność inteligentnej sieci dystrybucyjnej / Jan śurowski 46 Systemy szybkiego diagnozowania i lokalizacji zwarć w sieciach SN poprawa ciągłości zasilania w energię elektryczną / Barbara Baprawska 50 Zwarcia łukowe doświadczenia eksploatacyjne w polskiej energetyce zawodowej i przemysłowej / Michał Kaźmierczak 54 Automatyczna kompensacja łatwiejsza niŝ myślisz 56 System monitorowania jakości energii elektrycznej w stacjach zasilających na przykładzie stacjonarnych analizatorów firmy A-EBERLE i oprogramowania WinPQ 59 Regulator farmy wiatrowej firmy BTC 60 Modernizacja przenośników taśmowych ciągów węglowych na odkrywkach w KWB Konin z wykorzystaniem przetwornic częstotliwości VLT firmy Danfoss 63 LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI 64 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 65 WYDAWNICTWA 69 Z śycia STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 71 CO PISZĄ INNI

6 nr 6 3 Wpływ zakłóceń w sieci przesyłowej na napręŝenia zmęczeniowe wałów turbozespołów duŝej mocy / Jan Machowski, Piotr Kacejko 8 Modelowanie silnika indukcyjnego do symulacji zwarć wewnętrznych doziemnych / Maciej Wieczorek, Eugeniusz Rosołowski 13 Silniki elektryczne z proszkowymi obwodami magnetycznymi / Barbara Ślusarek, Bartosz Jankowski, Dariusz Kapelski, Marcin Karbowiak, Marek Przybylski 18 Dwa warianty zasilania silnika BLDC / Andrzej Sikora, Adam Zielonka 20 Nowoczesne napędy z silnikami asynchronicznymi do pojazdów trakcyjnych / Janusz Biliński, Marek Niewiadomski, Sylwester Buta, Emil Gmurczyk 24 Silnik z wałem drąŝonym do zastosowań specjalnych / Stanisław Gawron 27 Bezrdzeniowy silnik tarczowy z magnesami do napędu pojazdu jednośladowego / Piotr Paplicki, Wojciech Futyma, Krzysztof Garecki 30 Monitorowanie obiektów elektroenergetycznych SN i SN/nN 34 Sterowniki WAGO z komunikacją wg IEC w projektach smart-grid NORMY - WYMAGANIA - PRZEPISY 36 Światowe standardy bezpieczeństwa w konstrukcjach kablowych / Jakub Siemiński 40 LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI 42 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 46 Z śycia STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 53 WYDAWNICTWA 54 CO PISZĄ INNI

7 nr 7 3 Aspekty techniczne i ekonomiczne przyjęcia nieograniczonej wartości mocy zwarciowej w sieci średniego napięcia / Brunon Lejdy 7 Problemy substytucji danych w rozliczaniu zuŝycia energii / Krzysztof Billewicz 9 Zastosowanie algorytmu genetycznego do optymalizacji pracy elektrowni wodnej / Mirosław Gajer 13 ZagroŜenie poraŝenia ludzi od uderzenia pioruna / Stefan Gierlotka 15 Metoda zdalnego prowadzenia pomiarów zagroŝenia piorunowego w trybie wyczekującym / Jarosław Wiater 18 Bezpieczeństwo latania samolotem / Jacek Sosnowski, BoŜenna Boreta 23 Wpływ odnawialnych źródeł energii na automatykę zabezpieczeniową w polskiej i czeskiej energetyce / Jaroslav Pospíšil, Zygmunt Kuran 30 Próby terenowe prototypowych ograniczników przepięć / Krystian Leonard Chrzan, Małgorzata Aleksy 33 Drobne, lecz istotne problemy wynikające z izolowania podziemnej konstrukcji metra / Józef Dąbrowski NORMY - WYMAGANIA - PRZEPISY 42 Normy dotyczące systemu sterowania KNX w inteligentnych budynkach / Mirosław Parol Z HISTORII TECHNIKI 45 Jubileusz 100-lecia odkrycia nadprzewodnictwa / Jacek Sosnowski LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI 49 Jeden z pierwszych - Wiktor Tyszko ( ) 52 WYDAWNICTWA 53 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 58 CO PISZĄ INNI

8 nr 8 3 Redukcjonizm i emergentyzm / Mirosław Gajer 9 Metody analizy ryzyka oraz oceny uszkodzeń powodowanych przez wyładowania piorunowe / Jarosław Wiater 13 Metoda wyznaczania probabilistycznych charakterystyk wartości prądów raŝeniowych i impedancji ciała ludzkiego po wystąpieniu raŝenia prądem elektrycznym / Włodzimierz Korniluk, Dariusz Sajewicz 18 Metody badań impedancji ciała człowieka / Stefan Gierlotka 21 Wpływ procesów technologicznych na rozwój astmy zawodowej / Anna Stasiak-Barmuta, Piotr Barmuta 24 Ograniczanie przepięć w sieciach elektroenergetycznych 6 kv / Edward Anderson, Janusz Karolak, Józef Wiśniewski 31 Perspektywy i problemy wdroŝenia smart meteringu w Polsce / Krzysztof Billewicz 35 Wielokanałowy system pomiarowy w standardzie 4-20 ma z komputerową rejestracją wyników / Michał Bonisławski, Marcin Marcinek 40 Cyfrowy demodulator dla systemów bezprzewodowych na platformie Software Defined Radio z uŝyciem FPGA / Grzegorz Haza Z HISTORII ELEKTRYKI 44 Historia 50 Hz w sieci energetycznej / Rafał Gonczarko, Paweł Szymczuk 47 Z śycia STOWARZYSZENIOWEGO 52 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 59 WYDAWNICTWA 60 CO PISZĄ

9 nr 9 4 Potencjał polskiego przemysłu na przykładzie Schneider Electric Energy w Świebodzicach / Jacek Sikorski 11 Dynamika sieci elektroenergetycznych - pomiary zmian, analiza i ocena / Till Sybel, Michael Fette, Radosław Wiśniewski 16 System ochrony kluczowych odbiorów w przypadku utraty lub ograniczenia mocy zasilania obiektu / Mariusz Talaga 21 Zabezpieczenia szyn i układy rezerwy wyłącznikowej w stacjach 110 kv/sn / Zygmunt Kuran, Sławomir Skrodzki, Emil Tomczak 26 Dobór przekładników prądowych / Andrzej Bachry, Dieter Braisch 36 Układy przekształtnikowe w grzejnictwie indukcyjnym / Maciej A. Dzieniakowski 42 Instytut Energetyki - Zakład Doświadczalny w Białymstoku. Formy współpracy przy pracach badawczo-rozwojowych / Stanisław Kiszło, Andrzej Frącek 46 Jan sformułować zapytania ofertowe na baterię kondensatorów mocy? / Krzysztof Dąbrowski 52 Analiza jakości energii elektrycznej - technologia ION firmy Schneider Electric / Grzegorz Bułat 56 System do e-diagnozowania rozdzielnic współpracujący z inteligentną siecią elektroenergetyczną - smart grid / Andrzej Nowakowski, Paweł Wlazło 60 Urządzenia do nieinwazyjnego badania aktywności wyładowań niezupełnych oraz oceny kondycji rozdzielnic SN / Grzegorz Zyśko 64 Kompensacja mocy biernej maszyny wyciągowej 66 Przetwornice częstotliwości VLT AutomationDrive firmy Danfoss napędzają bęben suszarni koncentratu w KGHM w Głogowie 70 Urządzenie do wielokanałowej akwizycji sygnałów akustycznych z wykorzystaniem algorytmów formowania wiązki Michał Woldan, Pawet Reymont, Bogusław Sztachetko 74 Woltomierz cyfrowy z przetwornikiem 24-bitowym AD7767 / Tomasz Rudnicki 78 DąŜenie do doskonałości w tworzeniu aparatury EAZ 80 Udział APS SA w kompleksowej modernizacji kotła ciepłowniczego 82 Jeszcze OGiV-y nie zginęły NORMY - WYMAGANIA - PRZEPISY 87 Ochrona odgromowa i przed przepięciami w polskich aktach prawnych i normalizacyjnych / Mirosław Zielenkiewicz 90 Ustawa o bateriach i akumulatorach - zagadnienia praktyczne / Marta Zwierzchowska 94 LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI 95 Z śycia STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 96 WYDAWNICTWA 99 CO PISZĄ

10 nr 10 3 Chaotyczna dynamika w procesie równoczesnego wykorzystywania energii gazu ze złóŝ konwencjonalnych i skał łupkowych / Zdzisław Trzaska 10 W poszukiwaniu nowych źródeł energii / Mirosław Gajer 15 Numeryczne prognozowanie wytrzymałości zmęczeniowej połączeń lutowanych wybranych układów elektronicznych stosowanych w awionice / Dominik Jurków 18 Mobilny system zasilania małej jednostki pływającej / Michał Bonisławski 22 Lampa oświetlenia awaryjnego LED sterowana mikrokontrolerem / Jacek Chęciński, Zdzisław Filus 26 Układ samowzbudny na bazie wagi kwarcowej do kalibracji mikroskopu AFM / Michał Świątkowski, Grzegorz Wielgoszewski, Jarosław Olszewski, Teodor Gotszalk 29 Bezkontaktowy konduktometr mikroprzepfywowy z nowym rodzajem elektrod / Marcin Juchniewicz, Artur Dybko 32 Odstępy izolacyjne w ochronie odgromowej wolno stojących obiektów budowlanych / Andrzej Sowa 36 Rozkład admitancji odbiornika na składową czynną i bierną w dziedzinie czasu / Maciej Siwczyński, Andrzej Drwal, Sławomir śaba 40 Zastosowanie reakcji impulsywnej i skokowej w analizie działania ochrony odgromowej zwodu aktywnego typu ESE w stanie niestacjonarnego narostu potencjału elektrycznego chmury / Adam Skopec, Eugeniusz Smycz, Czesław Stec 45 Automatyka zabezpieczeniowa z uŝyciem GOOSE w IEC dla rozdzielni SN na przykładzie RS Grzybowa / Rafał Sitkiewicz IFORMACJE FIRM 49 Wybrane nowości w zabezpieczeniach MiCOM firmy Alstom Grid 52 Wyłącznik TGI - trójfunkcyjny łącznik średniego napięcia 54 Z HISTORII TECHNIKI 57 NORMY - WYMAGANIA - PRZEPISY 58 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 60 WYDAWNICTWA 62 CO PISZĄ INNI

11 nr 11 3 Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki - samorząd gospodarczy sektora elektrotechnicznego / Janusz Nowastowski 7 Wyznaczanie dynamicznego obciąŝenia linii na podstawie modelu cieplnego linii uwzględniającego pomiary stanu linii / Adam Babś, Tomasz Samotyjak 10 Konsekwencje związane ze zwiększeniem napręŝenia w przewodach linii średniego napięcia 15 kv z przęsłami płaskimi, spowodowane wymianą izolatora w łańcuchu odciągowym o mniejszej długości montaŝowej / Józef Jacek Zawodniak 18 Ocena przydatności magnetycznych nanokrystalicznych rdzeni pakietowanych oraz nanokrystalicznych rdzeni proszkowych / Przemysław Pinkosz, Marcin Kwiecień, Tomasz Błaszczyk 21 Silniki piezoelektryczne o ruchu prostym i złoŝonym - przegląd wybranych topologii i sterowania ruchem / Roland Ryndzionek, Łukasz Sienkiewicz, Wojciech Sztabowicz, Marek Grzywacz, Mieczysław Ronkowski 26 Akwizycja i analiza parametrów eksploatacyjnych urządzeń dźwigowych w określaniu ich klasy energetycznej / Jerzy Kwaśniewski, Tomasz Krakowski 30 Przetwarzanie energii przy zmiennej prędkości obrotowej w małych elektrowniach wodnych / Dariusz Borkowski, Tomasz Węgiel 34 Zminiaturyzowane, planarne filtry pasmowo-przepustowe o nowej topologii / Kamil Radtke, Piotr Kurgan, Adrian Bekasiewicz, Marek Kitliński 37 Hamownie elektryczne stosowane w dydaktycznych laboratoriach napędów i maszyn elektrycznych / Jarosław Werdoni 42 Od metrologii do systemów wizyjnych: środowisko NI LabVIEW w laboratoriach naukowych / Adam Dąbrowski, Andrzej Meyer, Paweł Pawłowski, Radosław Weychan, Piotr Kardyś, Agata Chmielewska, Andrzej Namerła 45 Koncepcja hybrydowego procesora cyfrowego z rdzeniem spintronicznym / Paweł Stebliński, Tomasz Błachowicz 47 Kompaktowy sterownik programowalny z panelem dotykowym / Łukasz Folta, Mirosław Chmiel, Jan Mocha 50 Wzmacniacz klasy E z regulacją mocy wyjściowej metodą grup impulsów / Mirosław Mikołajewski 53 Sterowanie rozpływem mocy w liniach przesyłowych z wykorzystaniem obliczeń ewolucyjnych / Mirosław Gajer 57 Projektowanie systemów diagnostyki wibracyjnej turbogeneratora / Sławomir Wróblewski, Andrzej Bytnar, Piotr Pietrzak 62 Kierunki rozwoju systemu komputerowego do diagnostyki magnetycznej szyn torów kolejowych / Georgij Trokhym, Vitalij Niczoga, Petro Dub 64 Danfoss Hygienic Drive" - rozproszone systemy sterowania silnikami 66 LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI

12 67 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 70 Z śycia STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 70 WYDAWNICTWA 71 CO PISZA INNI

13 nr 12 3 Potencjałowa analiza bezpieczeństwa transakcji kartami bankowymi / Tadeusz Dąbrowski, Marcin Bednarek 8 Stanowisko dydaktyczne do badania rozpływu prądów w transformatorze i układzie róŝnicowym przekładników prądowych / Adam Smolarczyk 13 Model empiryczny określający dynamikę niskonapięciowego tuku zwarciowego / Daniel Kowalak 18 ZuŜycie energii elektrycznej w nowoczesnym gospodarstwie domowym / Jakub Kaźmierczak, Jacek Paś 22 Modelowanie wpływu przemiennika częstotliwości na sieć zasilającą / Ryszard Beniak, Arkadiusz Gardecki 25 Analiza stanu elektroenergetycznych pól rozdzielczych / Paweł Wlazło, Maciej Andrzejewski 30 Warystorowe ograniczniki przepięć w obwodach pojemnościowych z łącznikami próŝniowymi / Joanna Budzisz, Zbigniew Wróblewski 34 Zastosowanie zdalnej diagnostyki wyłącznika w układzie zabezpieczenia przeciąŝeniowego transformatora zasilającego / Krzysztof Broda, Andrzej Gacek 37 Problemy rejestracji i regulacji temperatury w budynkach mieszkalnych / Marek Durnaś, Jan Skórski 41 Minimalizacja momentu zaczepowego niesymetrycznej wielobiegunowej maszyny z magnesami trwałymi / Zbigniew Goryca, Marcin Złotek, Artur Pakosz 43 Diagnostyka wejść urządzeń EAZ w trakcie eksploatacji / Zdzisław Kołodziejczyk, Grzegorz Wojtaś 45 Silniki elektryczne w aparatach podwodnych - tendencje rozwoju oraz wybrane problemy doboru układu napędowego / Piotr Szymczak 52 Optymalne rozwiązania dla elektroenergetyki w ofercie firmy ELEKTROBUDOWA 54 Z HISTORII ELEKTRYKI 56 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 62 WYDAWNICTWA 63 CO PISZĄ INNI 67 SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2011 Oprac. BPK

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac dyplomowych realizowanych w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w roku akademickim 2011/2012

Wykaz prac dyplomowych realizowanych w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w roku akademickim 2011/2012 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa tel. (22) 234 73 66, fax. (22) 234 50 73 http://www.ien.pw.edu.pl/eig/

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Zakład ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ Adres strony WWW zakładu: www.ien.pw.edu.pl/eig Lp. Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia niestacjonarnych kierunku Elektrotechnika

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia niestacjonarnych kierunku Elektrotechnika Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia niestacjonarnych kierunku Elektrotechnika Lp. temat pracy dyplomowej 1. Radiowa transmisja zmiennokodowa w systemach alarmowych 2. 3. 4. Pomiar

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń elektroenergetycznych 11 1.1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna 1. Przed zamknięciem wyłącznika prąd I = 9A. Po zamknięciu wyłącznika będzie a) I = 27A b) I = 18A c) I = 13,5A d) I = 6A 2. Prąd I jest równy a) 0,5A b) 0 c) 1A d) 1A 3. Woltomierz wskazuje 10V. W takim

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Jakość Energii Elektrycznej (Power Quality) I Wymagania, normy, definicje I Parametry jakości energii I Zniekształcenia

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Wrocław 1.01.2013 Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr

Bardziej szczegółowo

40. Politechnika Gdańska 5-7 listopada 2015

40. Politechnika Gdańska 5-7 listopada 2015 SEP Oddział Gdańsk zaprasza na jubileuszowe 40. Politechnika Gdańska 5-7 listopada 2015 Gdańskie Dni Elektryki W ramach tegorocznej edycji GDE zorganizowane zostaną przede wszystkim: Dzień 2. 06.11 KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M XX JUBILEUSZOWEGO Sympozjum Naukowo-Technicznego SEMAG 2014. Aktualne problemy automatyki i elektroenergetyki w przemyśle wydobywczym

P R O G R A M XX JUBILEUSZOWEGO Sympozjum Naukowo-Technicznego SEMAG 2014. Aktualne problemy automatyki i elektroenergetyki w przemyśle wydobywczym P R O G R A M XX JUBILEUSZOWEGO Sympozjum Naukowo-Technicznego SEMAG 2014 Aktualne problemy automatyki i elektroenergetyki w przemyśle wydobywczym Złotniki Lubańskie, 26-28 maja 2014 r. PATRONAT HONOROWY

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2010/2011 STUDIA DZIENNE, KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2010/2011 STUDIA DZIENNE, KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2010/2011 STUDIA DZIENNE, KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych Adres strony WWW zakładu Kierunek studiów: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zjazdów V naboru na Zaoczne Studia Doktoranckie przy IEl. Ramowy program zajęć (I semestr)

Harmonogram zjazdów V naboru na Zaoczne Studia Doktoranckie przy IEl. Ramowy program zajęć (I semestr) I semestr Zjazd 1: 24/25 luty 24.02.2006 Harmonogram zjazdów V naboru na Zaoczne Studia Doktoranckie przy IEl Ramowy program zajęć (I semestr) 10:00-11:45 Inauguracja, 12:00-13:35 S.F. Filipowicz: Komputerowe

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) przygotować osprzęt elektroenergetyczny do budowy sieci i rozdzielni,

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne Wrocław, 08.06.2015 Program kształcenia i plan studiów : Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne edycja 3 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012, 15/2012 i 67/2012

Bardziej szczegółowo

2 0 0 7 r. Lp. O P I E K U N P R A C Y T E M A T P R A C Y D Y P L O M O W E J. 410 Prof. Z. RUTKA. 411 Prof. P. KACEJKO. 412 Prof. P.

2 0 0 7 r. Lp. O P I E K U N P R A C Y T E M A T P R A C Y D Y P L O M O W E J. 410 Prof. Z. RUTKA. 411 Prof. P. KACEJKO. 412 Prof. P. Z b i ó r p r a c dyp l o m ow yc h o b r o n i o n yc h w K a t e dr ze S i e c i E l ektryc z n yc h i Z a b e z p i e czeń w l a t a c h 2 0 07-2012 2 0 0 7 r. Lp. O P I E K U N P R A C Y T E M A T

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ Załącznik nr 5 do Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej ZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO IECI ROZDZIELCZEJ - 1 - 1. POTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE)

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE) Wrocław, 14.05.2013 Program kształcenia i plan studiów : Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE) edycja 3 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012, 15/2012

Bardziej szczegółowo

Smart Grid. Efektywne Systemy w Energetyce. Termin: 25 kwietnia 2012 roku. Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124

Smart Grid. Efektywne Systemy w Energetyce. Termin: 25 kwietnia 2012 roku. Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 KONFERENCJA Smart Grid. Efektywne Systemy w Energetyce. Termin: 25 kwietnia 2012 roku. Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Współpraca i Patronaty: - prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik Prezes

Bardziej szczegółowo

nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady 5 Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia,

nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady 5 Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia, HiP HYDRAULIKA I PNEUMATYKA R. 31-2011 SPIS TREŚCI nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady cz. I / Ryszard Jasiński 9 Koncepcja sterowania elektrohydraulicznym manipulatorem typu tricept / Piotr Woś,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych Prezentacja specjalności Elektroenergetyka Instytut Systemów Elektronicznych Plan prezentacji: Charakterystyka specjalności i profil absolwenta Wybrane realizowane przedmioty Współpracujące Instytucje

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 24 lutego 2015 r. Nazwa i adres: AB 323 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych

Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych Biuro Techniczno-Handlowe PRO-MAC 91-492 Łódź, ul. Bema 55 Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych Konferencja Naukowo-Techniczna Badania eksploatacyjne i diagnostyka w elektroenergetyce

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH PROPONOWANE BLOKI Systemy i sieci światłowodowe Elektronika motoryzacyjna Mikro-

Bardziej szczegółowo

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3.

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. S Z K O L E N I E EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRAKTYCE Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. Dzień 1 : 21 styczeń 2013r. MODUŁ 4 -Metody oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych:

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych: Serdecznie zapraszam na konsultacje studentów z własnymi pomysłami na tematy prac dyplomowych z dziedziny elektrotechniki i oświetlenia w transporcie. Szczególnie aktualna jest tematyka elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego?

Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego? ZAE Serwis Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego? Serwis ZAE Sp. z o. o. od ponad 20 lat zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i wdrażaniem urządzeo automatyki energetycznej. Inspirowani potrzebami

Bardziej szczegółowo

OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA Carboautomatyka W ROKU 2012.

OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA Carboautomatyka W ROKU 2012. Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA SA ul. Budowlanych 168, 4-100 Tychy Tel.: 02 2 42 9 Fax: 02 2 4 2 OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

HiP HYDRAULIKA I PNEUMATYKA R. 32-2012 SPIS TREŚCI nr 1 3 Konferencje 4 Targi 4 Nowości techniczne 5 Sterowanie natężeniem przepływu w układzie hydraulicznym z falownikowym napędem pompy zębatej / Tadeusz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.......................................................................... 9 1.1. Podstawowy zakres wiedzy wymagany przy projektowaniu urządzeń piorunochronnych................................................

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRODUCENTA I ODBIORCY ENERGII Z SAMORZĄDEM dla realizacji ISE w przestrzeni pilotażowej na przykładzie regionu olkuskiego.

WSPÓŁPRACA PRODUCENTA I ODBIORCY ENERGII Z SAMORZĄDEM dla realizacji ISE w przestrzeni pilotażowej na przykładzie regionu olkuskiego. Henryk Kaliś FORUM Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu WSPÓŁPRACA PRODUCENTA I ODBIORCY ENERGII Z SAMORZĄDEM dla realizacji ISE w przestrzeni pilotażowej na przykładzie regionu olkuskiego. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Projekt ElGrid a CO2 Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Energetyczna sieć przyszłości, a może teraźniejszości? Wycinki z prasy listopadowej powstanie Krajowa Platforma Inteligentnych

Bardziej szczegółowo

Linie światłowodowe w zakładach górniczych na przykładzie ZG Piekary

Linie światłowodowe w zakładach górniczych na przykładzie ZG Piekary Linie światłowodowe w zakładach górniczych na przykładzie ZG Piekary mgr inż. Mieczyslaw Timler FIRMA TIMLER Zakład Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej Nowy Sącz ul. św. Heleny 23 Maj 2005 Jak powstała

Bardziej szczegółowo

Sławomir CIEŚLIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Instytut Elektrotechniki

Sławomir CIEŚLIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Instytut Elektrotechniki Sławomir CIEŚLIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Instytut Elektrotechniki PROBLEMY IDENTYFIKACJI ELEMENTÓW SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO POWODUJĄCYCH WZROST WYŻSZYCH HARMONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH

PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH Targi Energetyczne ENERGETICS Targi Technologii Szerokopasmowych INFOSTRADA 13 listopada (wtorek) SALA KONFERENCYJNA ANTRESOLA Konferencja podsumowująca projekt Budowa oferty

Bardziej szczegółowo

Oferta usługowo badawcza

Oferta usługowo badawcza POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY http://www.we.pb.edu.pl Oferta usługowo badawcza Wydział Elektryczny Politechnika Białostocka 15-351 Białystok ul. Wiejska 45D NIP 542-020-87-21 REGON 000001672

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwprzepięciowa Agenda Wybierz najlepsze rozwiązanie ochrony przed przepięciami Zainstaluj urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej Dobierz najlepsze zabezpieczenie dla ochronników przeciwprzepięciowych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars

Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars dr hab. inż. Jerzy Jantos, profesor PO prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk dr inż. Jan Zimon mgr inż. Andrzej Lechowicz 1 Katedra Pojazdów

Bardziej szczegółowo

4.1.10. Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi w rurach z tworzywa

4.1.10. Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi w rurach z tworzywa Spis treści Przedmowa... 13 WPROWADZENIE (Mirosław Parol)... 15 W.1. Wymagania stawiane instalacjom elektrycznym... 15 W.1.1. Wymagania ogólne... 15 W.1.2. Wymagania dotyczące wyposażenia instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ SZKLARSKA PORĘBA, 25 27 września 2013 INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Patronat Honorowy Konferencji: POLSKI KOMITET BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energooszczędnych w Polsce

Finansowanie inwestycji energooszczędnych w Polsce Finansowanie inwestycji energooszczędnych w Polsce Szymon Liszka s.liszka@fewe.pl przy wsparciu 20 listopada 2008 Inwestycje energooszczędne Inwestycje, których skutkiem jest ograniczenie zuŝycia energii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWA SYMULACJA ROZKŁADU NAPIĘĆ RAŻENIOWYCH W TYPOWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15KV

KOMPUTEROWA SYMULACJA ROZKŁADU NAPIĘĆ RAŻENIOWYCH W TYPOWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15KV Dr hab. inż. Andrzej SOWA Mgr inż. Jarosław WIATER Politechnika Białostocka KOMPUTEROWA SYMULACJA ROZKŁADU NAPIĘĆ RAŻENIOWYCH W TYPOWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15KV W stacji elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016. dla ZSTiO w Limanowej

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016. dla ZSTiO w Limanowej Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016 dla ZSTiO w Limanowej Technik architektury krajobrazu Klasa I L.p. Nazwa przedmiotu Autor/wydawnictwo 1. Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu E. Gadomska,

Bardziej szczegółowo

Ogrzewamy inteligentnie Veolia Energia Warszawa Paweł Balas Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza

Ogrzewamy inteligentnie Veolia Energia Warszawa Paweł Balas Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza Ogrzewamy inteligentnie Veolia Energia Warszawa Paweł Balas Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza 74 Forum EEŚ w ramach Energy Days - 30 czerwca 2015 roku Warszawa Veolia Energia Warszawa Veolia

Bardziej szczegółowo

VI TARGI ENERGII 2009 22/23.10.2009 Jachranka

VI TARGI ENERGII 2009 22/23.10.2009 Jachranka VI TARGI ENERGII 2009 22/23.10.2009 Jachranka Założenia Programu Priorytetowego Racjonalizacja zużycia energii efektywne zarządzanie energią w przedsiębiorstwach materiał do dyskusji w bloku seminaryjnym

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Opracowała: mgr inż. Katarzyna Łabno Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Dla klasy 2 technik mechatronik Klasa 2 38 tyg. x 4 godz. = 152 godz. Szczegółowy rozkład materiału:

Bardziej szczegółowo

Prototypowy system ochrony sieci trakcyjnej przed przepięciami. Seminarium IK- Warszawa 12.11.2013r.

Prototypowy system ochrony sieci trakcyjnej przed przepięciami. Seminarium IK- Warszawa 12.11.2013r. Prototypowy system ochrony sieci trakcyjnej przed przepięciami mgr inż.. Adamski Dominik, dr inż.. Białoń Andrzej, mgr inż.. Furman Juliusz, inż.. Kazimierczak Andrzej, dr inż.. Laskowski Mieczysław, mgr

Bardziej szczegółowo

Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych / Wilibald Winkler, Andrzej Wiszniewski. wyd. 2, dodr. 2. Warszawa, 2013.

Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych / Wilibald Winkler, Andrzej Wiszniewski. wyd. 2, dodr. 2. Warszawa, 2013. Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych / Wilibald Winkler, Andrzej Wiszniewski. wyd. 2, dodr. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Wykaz waŝniejszych oznaczeń 13 Wykaz waŝniejszych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania czwartego1. Przewody i kable elektroenergetycznemgr inż. Marian Germata, mgr inż. Jan Grobicki

Przedmowa do wydania czwartego1. Przewody i kable elektroenergetycznemgr inż. Marian Germata, mgr inż. Jan Grobicki Przedmowa do wydania czwartego1. Przewody i kable elektroenergetycznemgr inż. Marian Germata, mgr inż. Jan Grobicki 1.1. Wiadomości podstawowe 1.1.1. Wprowadzenie 1.1.2. Normalizacja kabli i przewodów

Bardziej szczegółowo

Urządzenia w elektroenergetyce Devices in power

Urządzenia w elektroenergetyce Devices in power Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Urządzenia w elektroenergetyce Devices in

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp. 4. Linie elektroenergetyczne niskich i średnich napięć

SPIS TREŚCI. Wstęp. 4. Linie elektroenergetyczne niskich i średnich napięć SPIS TREŚCI Wstęp 1. Projekt budowlany i zasady jego uzgadniania 1.1 Przepisy ogólne i wymagania podstawowe 1.2 Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Zakres i forma projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomiarów i Automatyki

Ośrodek Pomiarów i Automatyki Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Ośrodek Pomiarów i Automatyki Ośrodek Pomiarów i Automatyki CBiDGP jest specjalistyczną jednostką realizującą usługi techniczne w elektroenergetyce

Bardziej szczegółowo

Problemy przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii małej mocy

Problemy przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii małej mocy Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej Problemy przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii małej mocy Streszczenie. W

Bardziej szczegółowo

Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce

Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Temat pracy doktorskiej: Analiza i badania wpływu technik modulacji w układach z falownikami napięcia na elektromagnetyczne zaburzenia przewodzone

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle im. Bohaterów Września. www.zstjaslo.pl. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle tel.

INFORMATOR. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle im. Bohaterów Września. www.zstjaslo.pl. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle tel. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle INFORMATOR I. Na co zwrócid uwagę przy wyborze szkoły. Wyboru szkoły należy dokonywad kierując się: -własnymi zainteresowaniami -zapotrzebowaniem rynku pracy -opinią rodziców

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zadania: Doposażenie pól rezerwowych nr 9 i 15 rozdzielnicy 15kV w GPZ Kleszczów w komplet obwodów pierwotnych i wtórnych. Adres obiektu budowlanego: Stacja elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Opis wyników projektu

Opis wyników projektu Opis wyników projektu Nowa generacja wysokosprawnych agregatów spalinowoelektrycznych Nr projektu: WND-POIG.01.03.01-24-015/09 Nr umowy: UDA-POIG.01.03.01-24-015/09-01 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE)

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Opiekun

Bardziej szczegółowo

Od autora... 13. Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15

Od autora... 13. Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15 Tytu³ rozdzia³u Spis treœci Od autora... 13 Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15 1. Wprowadzenie... 21 1.1. Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna... 21 1.1.1. Dyrektywa europejska... 24 1.2. Jakoœæ dostawy

Bardziej szczegółowo

Gmina niezależna energetycznie Józef Gawron - Przewodniczący Rady Nadzorczej KCSP SA

Gmina niezależna energetycznie Józef Gawron - Przewodniczący Rady Nadzorczej KCSP SA Sosnowiec 5 czerwca 2013 roku Gmina niezależna energetycznie Józef Gawron - Przewodniczący Rady Nadzorczej KCSP SA Bezprzewodowe systemy inteligentnego pomiaruzużycia mediów, sterowania oświetleniem i

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne wyposaŝenie domu. Instalacje elektryczne

Nowoczesne wyposaŝenie domu. Instalacje elektryczne Nowoczesne wyposaŝenie domu. Instalacje elektryczne Spis treści Podstawowe pojęcia związane z instalacjami elektrycznymi Rodzaje i źródła prądu Rodzaje prądu Prąd przemienny jednofazowy Prąd przemienny

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r.

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r. Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl Gliwice, 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego.

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRUM Zakład b-r górnictwa morskiego Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

USZKODZENIA ELEKTRONICZNYCH LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ

USZKODZENIA ELEKTRONICZNYCH LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ Jarosław WIATER Politechnika Białostocka e-mail: jaroslawwiater@we.pb.edu.pl USZKODZENIA ELEKTRONICZNYCH LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Projekt Smart Toruń - pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową Energa

Projekt Smart Toruń - pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową Energa 1 Projekt Smart Toruń - pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową Energa Inteligentne sieci energetyczne w ENERGA-OPERATOR Sieć dystrybucyjna i powiązane z nią technologie

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

SEP Oddział Wrocławski

SEP Oddział Wrocławski SEP Oddział Wrocławski P R O G R A M XXI Sympozjum Naukowo-Technicznego SEMAG 2015 ELEKTROTECHNIKA I AUTOMATYKA W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM Mysłakowice k. Jeleniej Góry, 25-27 maj 2015 r. PATRONAT HONOROWY

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwprzepięciowa Przepięcia w instalacji elektrycznej niskiego napięcia Burze mogą być zarówno piękne i ekscytujące, jak i niebezpieczne dla ludzi i budowli. Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

Ile godzin zajęd zaplanowano w ramach Projektu?

Ile godzin zajęd zaplanowano w ramach Projektu? Grupa docelowa Projekt dedykowany jest firmom, dla których zużycie energii stanowi ważną pozycję w rachunku wyników. Szczególnie adresowany jest do szeroko rozumianych branż: budowlanej, produkcyjnej oraz

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015 Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA Gdańsk. 10.2015 ENERGA liderem energetycznych innowacji Grupa ENERGA wykorzystując postęp technologiczny wdraża innowacje w kluczowych obszarach swojej działalności.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) - przygotować osprzęt

Bardziej szczegółowo

Inwestor: - Urząd Gminy Mokobody

Inwestor: - Urząd Gminy Mokobody EL-PRO Kluj Grzegorz Opole Nowe ul.warszawska 26 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa opracowania: Projekt budowlany na wykonanie oświetlenia placu Chreptowicza w Mokobodach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE PROGRAM KONFERENCJI NEUF 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 2011/LT2011+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska. 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN

AutoCAD 2011/LT2011+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska. 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG Badania porównawcze dynamiki rozpędzania i emisji spalin Kazimierz M. Romaniszyn 2007, Wydawnictwo WNT Liczba stron: 178 ISBN: 978-83-204-3308-1

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ZSZ i Technikum

Harmonogram Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ZSZ i Technikum Harmonogram Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ZSZ i Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 (klasa 3az) Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych symbol

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Przy korzystaniu z instalacji elektrycznych jesteśmy narażeni między innymi na niżej wymienione zagrożenia pochodzące od zakłóceń: przepływ prądu przeciążeniowego,

Bardziej szczegółowo

WE WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE R. 78-2010

WE WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE R. 78-2010 WE WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE R. 78-2010 SPIS TREŚCI Nr 1 3 Systemy sieciowe - technologie energooszczędne i poszanowanie energii / Andrzej OŜadowicz 9 Wybrane aspekty budowy inteligentnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna. Specjaliści od zarządzania bezpieczeństwem. Niezawodne i efektywne wykorzystanie mocy natury

Energia odnawialna. Specjaliści od zarządzania bezpieczeństwem. Niezawodne i efektywne wykorzystanie mocy natury Energia odnawialna Specjaliści od zarządzania bezpieczeństwem Niezawodne i efektywne wykorzystanie mocy natury Wczesne wykrywanie zamiast wyłączeń awaryjnych Celem każdego operatora instalacji jest wydajne

Bardziej szczegółowo

Green Energy and technology transfer at the Maritime University of Szczecin

Green Energy and technology transfer at the Maritime University of Szczecin Green Energy and technology transfer at the Maritime University of Szczecin Science for Industry: Necessity is the mother of invention: Third Networking Event dedicated to the Polish experience in the

Bardziej szczegółowo

Andrzej Boczkowski. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach. Vademecum

Andrzej Boczkowski. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach. Vademecum Andrzej Boczkowski Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach Vademecum Tytuł serii Vademecum elektro.info Recenzenci: mgr inż. Julian Wiatr inż. Jarosław Klukojć

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015

Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015 Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015 Kontakt: tel.: (91) 449-52-20 e-mail: bibliotekawe@zut.edu.pl Autor: LAZAR

Bardziej szczegółowo

katalog szkoleń 2014 Podnoś z nami swoje kwalifikacje!

katalog szkoleń 2014 Podnoś z nami swoje kwalifikacje! katalog szkoleń 2014 Podnoś z nami swoje kwalifikacje! Drodzy klienci, Oddajemy w Państwa ręce katalog szkoleń z cyklu Akademia Elektryka na rok 2014. Akademia skierowana jest do osób, które chcą podnosić

Bardziej szczegółowo

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego Charakterystyka systemu W ramach systemu TEO oferowana jest rodzina zabezpieczeń dedykowanych dla różnych pól rozdzielni prądu stałego

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Cel zajęć: Program zajęć:

Cel zajęć: Program zajęć: KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA I stopień NAZWA PRZEDMIOTU: NAPĘD ELEKTRYCZNY (dzienne: 30h - wykład, 0h - ćwiczenia rachunkowe, 30h - laboratorium) Semestr: W Ć L P S VI 2 2 Cel zajęć: Celem zajęć jest

Bardziej szczegółowo