WE WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE R

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WE WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE R. 79-2011"

Transkrypt

1 WE WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE R SPIS TREŚCI nr 1 3 Analiza moŝliwości zastosowania asymetrycznego operatora mutacji w dziedzinie optymalizacji systemów elektroenergetycznych / Mirosław Gajer 7 Wykorzystanie teorii mocy Fryzego do predykcyjnego sterowania energetycznym filtrem aktywnym / Marcin Maciąźek 11 Efektywność regulacji napięcia w systemie elektroenergetycznym z elektrowniami wiatrowymi / Michał Zeńczak 14 Niedoprecyzowania zapisów w IRiESD 18 Informacja jako bodziec integracji systemów niskoprądowych / Michał Konklewski 24 Perspektywy wdroŝenia smart meteringu w Polsce / Krzysztof Billewicz 16 Suwalski Park Wiatrowy - farma wiatrowa Piecki 23 Innowacyjny inteligentny system otwartej komunikacji z licznikami róŝnych producentów 30 MoŜliwości określania naraŝenia ludzi na pole magnetyczne wytwarzane przez linie napowietrzne / Marek Jaworski, Zbigniew Wróblewski 34 Wyznaczanie wartości współczynnika grupowego obciąŝalności prądowej przewodów / Cezary Łucyk 38 Ograniczanie zagroŝeń poŝarowych i poraŝeniowych w okrętowych sieciach typu IT / Sergiej German-Gałkin, Jarosław Hubert Hrynkiewicz, Ryszard śeludziewicz 44 Połączenie moŝliwości obliczeniowych programów CDEGS i ATP/EMTP w celu analizy zagroŝeń piorunowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w obiektach budowlanych / Tomasz Kuczyński 46 WYDAWNICTWA 47 Z HISTORII ELEKTRYKI 48 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 51 Z śycia STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 56 CO PISZĄ INNI

2 nr 2 3 Energetyka słoneczna w Europie i na świecie / Jan M. Olchowik 6 Czy elektroenergetyka rozproszona moŝe stanowić realną alternatywę dla elektroenergetyki konwencjonalnej? / Mirosław Gajer 10 Analiza niezawodności elektroenergetycznej sieci rozdzielczej średniego napięcia z wykorzystaniem sieci bayesowskich / Adam Klimaszewski, Włodzimierz Korniluk 16 Wyznaczanie stopnia zestrojenia kompensacji ziemnozwarciowej w sieciach SN na podstawie pomiaru drgań własnych obwodu doziemnego / Jacek Handke, Józef Lorenc 21 Moment elektromagnetyczny i zaczepowy maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi / Marcin Wardach 26 Silniki z magnesami trwałymi zmieniają się stosownie do potrzeb rynkowych mniejsze rozmiary i waga oraz większa sprawność 33 Nowoczesne rozwiązanie ZPUE S.A. - rozdzielnica Rotoblok VCB 28 Modelowanie obciąŝeń elektroenergetycznych obszaru w celu oceny zarządzania gospodarką energetyczną w przedsiębiorstwach / Wiktoria Grycan, Bogumiła Wnukowska 36 Wybrane problemy optymalnego doboru transformatorów rozdzielczych / Maciej Zieliński 39 Mikroobróbka folii metalowych za pomocą lasera nanosekundowego / Mateusz Tański, Robert Barbucha, Marek Kocik, Michał Janke, Katarzyna Garasz, Jerzy Mizeraczyk 42 Z HISTORII TECHNIKI 45 LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI 49 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 55 WYDAWNICTWA 58 CO PISZĄ INNI

3 nr 3 3 Optymalizacja współpracy elektrowni szczytowo-pompowej z elektrownią cieplną, z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego / Mirosław Gajer 7 Prognozowanie obciąŝeń w sieciach niskiego napięcia w aspekcie poprawy efektywności energetycznej / Marcin A. Sulkowski, Dariusz Naruszewicz 11 Minigenerator energii elektrycznej uwzględniający przepływ czynnika roboczego jako środowiska pracy węzłów tribologicznych / Roman Kaczyński 17 Zastosowanie magnetyków amorficznych przy budowie transformatorów / Maciej Zieliński 20 Projekty badawcze (granty) z elektrotechniki finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego w 39. konkursie 22 Zabezpieczenia róŝnicowe w pracach rozwojowych Instytutu Energetyki / Zygmunt Kuran, Sławomir Skrodzki, Emil Tomczak 27 System pomiarowy do monitorowania składu mieszanin heterogenicznych w przemyśle wydobywczym i petrochemicznym / Jerzy Kołłątaj 34 Nowoczesne oświetlenie drogowe wykorzystujące diody elektroluminescencyjne - przegląd praktycznych realizacji / Dariusz CzyŜewski 41 Niezawodność i gwarancja jakości - ELBUD Warszawa 42 Automatyczna kompensacja łatwiejsza niŝ myślisz 44 Nowoczesne systemy zasilania i urządzenia rozdzielcze nn w aplikacjach APS S.A. 46 Przetwornice częstotliwości VLT firmy Danfoss to sposób na mądre oszczędzanie w systemach automatyki 48 WYDAWNICTWA 49 LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI 52 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 58 CO PISZĄ INNI

4 nr 4 3 Analiza moŝliwości wykorzystania w Europie energii elektrycznej wytwarzanej w afrykańskich elektrowniach solarnych / Mirosław Gajer 7 Potencjał fotowoltaiczny Lubelszczyzny / Jan M. Olchowik 12 Badania modułów fotowoltaicznych w warunkach symulowanego promieniowania o róŝnej wartości natęŝenia i długości fali / GraŜyna Frydrychowicz-Jastrzębska, Mikołaj Tadaszak 18 MoŜliwości zwiększenia efektywnego strumienia promieniowania słonecznego przez zastosowanie układów śledzących / Andrzej Binkiewicz 22 Olśnienie przeszkadzające kierowcom / Władysław Dybczyński 10 Schneider Electric tworzy nową gałąź działalności na świecie i w Polsce 27 Jubileusz 30-lecia firmy JM-TRONIK 33 Gospodarka zapasami rezerwowymi transformatorów sieciowych na przykładzie jednego z oddziałów dystrybucji energii / Józef Wajda 36 Sprawdzanie poprawności działania przekaźników elektroenergetycznych za pomocą programu PowerFactory / Adam Smolarczyk, Piotr Sobczyński 42 Inteligentne czujniki w projektowaniu systemów automatyki, pomiarów i sterowania / Jerzy Kołłątaj 46 Pomiary szczelności powłok emalierskich na powierzchniach wewnętrznych zbiorników / Piotr Barmuta, Hanna Dziedzic, Roman Chomczyk, Paweł Pytel NORMALIZACJA - WYMAGANIA - PRZEPISY 48 Systemy oceny zgodności i normalizacja w obszarze wyrobów elektrycznych / Janusz Okólski 54 LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI 55 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 60 CO PISZĄ INNI

5 nr 5 MATERIAŁY KONFERENCYJNE ELSEP Wybrane aspekty przyłączenia farmy wiatrowej do sieci elektroenergetycznej na przykładzie parku wiatrowego Piecki / Andrzej Sasinowski, Jacek Popławski 8 Analiza prowadzenia ruchu elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej SN na podstawie wybranych kryteriów jakości dostaw energii elektrycznej / Grzegorz Dąbrowski 13 Monitoring skuteczności procesu kompensacji mocy biernej oraz kontrola warunków eksploatacji baterii kondensatorów / Przemysław Kwaśnik, Krzysztof Dąbrowski 17 Wymiarowanie układów elektroenergetycznych zasilających odbiorniki nieliniowe / Grzegorz Hołdyński, Zbigniew Skibko 21 Bezkonfliktowa współpraca systemów WLAN i Bluetooth w środowisku przemysłowym / Andrzej Górczak 26 Obowiązkowe wyposaŝenie nowo projektowanych instalacji elektrycznych oraz wymagania stawiane tym urządzeniom / Grzegorz Hołdyński, Zbigniew Skibko 30 Wymagania prawne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach rolniczych i ogrodniczych / Marcin A. Sulkowski 32 Przyczyny działania zabezpieczeń róŝnicowych transformatorów 110 kv/sn w wybranym oddziale spółki dystrybucyjnej / Grzegorz Dąbrowski, Krzysztof Woliński 36 Kompensacja mocy biernej w rozległej sieci kablowej SN / Ryszard Skliński, Wojciech Dzienis 41 Telemetria danych rozproszonych jako istotna funkcjonalność inteligentnej sieci dystrybucyjnej / Jan śurowski 46 Systemy szybkiego diagnozowania i lokalizacji zwarć w sieciach SN poprawa ciągłości zasilania w energię elektryczną / Barbara Baprawska 50 Zwarcia łukowe doświadczenia eksploatacyjne w polskiej energetyce zawodowej i przemysłowej / Michał Kaźmierczak 54 Automatyczna kompensacja łatwiejsza niŝ myślisz 56 System monitorowania jakości energii elektrycznej w stacjach zasilających na przykładzie stacjonarnych analizatorów firmy A-EBERLE i oprogramowania WinPQ 59 Regulator farmy wiatrowej firmy BTC 60 Modernizacja przenośników taśmowych ciągów węglowych na odkrywkach w KWB Konin z wykorzystaniem przetwornic częstotliwości VLT firmy Danfoss 63 LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI 64 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 65 WYDAWNICTWA 69 Z śycia STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 71 CO PISZĄ INNI

6 nr 6 3 Wpływ zakłóceń w sieci przesyłowej na napręŝenia zmęczeniowe wałów turbozespołów duŝej mocy / Jan Machowski, Piotr Kacejko 8 Modelowanie silnika indukcyjnego do symulacji zwarć wewnętrznych doziemnych / Maciej Wieczorek, Eugeniusz Rosołowski 13 Silniki elektryczne z proszkowymi obwodami magnetycznymi / Barbara Ślusarek, Bartosz Jankowski, Dariusz Kapelski, Marcin Karbowiak, Marek Przybylski 18 Dwa warianty zasilania silnika BLDC / Andrzej Sikora, Adam Zielonka 20 Nowoczesne napędy z silnikami asynchronicznymi do pojazdów trakcyjnych / Janusz Biliński, Marek Niewiadomski, Sylwester Buta, Emil Gmurczyk 24 Silnik z wałem drąŝonym do zastosowań specjalnych / Stanisław Gawron 27 Bezrdzeniowy silnik tarczowy z magnesami do napędu pojazdu jednośladowego / Piotr Paplicki, Wojciech Futyma, Krzysztof Garecki 30 Monitorowanie obiektów elektroenergetycznych SN i SN/nN 34 Sterowniki WAGO z komunikacją wg IEC w projektach smart-grid NORMY - WYMAGANIA - PRZEPISY 36 Światowe standardy bezpieczeństwa w konstrukcjach kablowych / Jakub Siemiński 40 LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI 42 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 46 Z śycia STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 53 WYDAWNICTWA 54 CO PISZĄ INNI

7 nr 7 3 Aspekty techniczne i ekonomiczne przyjęcia nieograniczonej wartości mocy zwarciowej w sieci średniego napięcia / Brunon Lejdy 7 Problemy substytucji danych w rozliczaniu zuŝycia energii / Krzysztof Billewicz 9 Zastosowanie algorytmu genetycznego do optymalizacji pracy elektrowni wodnej / Mirosław Gajer 13 ZagroŜenie poraŝenia ludzi od uderzenia pioruna / Stefan Gierlotka 15 Metoda zdalnego prowadzenia pomiarów zagroŝenia piorunowego w trybie wyczekującym / Jarosław Wiater 18 Bezpieczeństwo latania samolotem / Jacek Sosnowski, BoŜenna Boreta 23 Wpływ odnawialnych źródeł energii na automatykę zabezpieczeniową w polskiej i czeskiej energetyce / Jaroslav Pospíšil, Zygmunt Kuran 30 Próby terenowe prototypowych ograniczników przepięć / Krystian Leonard Chrzan, Małgorzata Aleksy 33 Drobne, lecz istotne problemy wynikające z izolowania podziemnej konstrukcji metra / Józef Dąbrowski NORMY - WYMAGANIA - PRZEPISY 42 Normy dotyczące systemu sterowania KNX w inteligentnych budynkach / Mirosław Parol Z HISTORII TECHNIKI 45 Jubileusz 100-lecia odkrycia nadprzewodnictwa / Jacek Sosnowski LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI 49 Jeden z pierwszych - Wiktor Tyszko ( ) 52 WYDAWNICTWA 53 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 58 CO PISZĄ INNI

8 nr 8 3 Redukcjonizm i emergentyzm / Mirosław Gajer 9 Metody analizy ryzyka oraz oceny uszkodzeń powodowanych przez wyładowania piorunowe / Jarosław Wiater 13 Metoda wyznaczania probabilistycznych charakterystyk wartości prądów raŝeniowych i impedancji ciała ludzkiego po wystąpieniu raŝenia prądem elektrycznym / Włodzimierz Korniluk, Dariusz Sajewicz 18 Metody badań impedancji ciała człowieka / Stefan Gierlotka 21 Wpływ procesów technologicznych na rozwój astmy zawodowej / Anna Stasiak-Barmuta, Piotr Barmuta 24 Ograniczanie przepięć w sieciach elektroenergetycznych 6 kv / Edward Anderson, Janusz Karolak, Józef Wiśniewski 31 Perspektywy i problemy wdroŝenia smart meteringu w Polsce / Krzysztof Billewicz 35 Wielokanałowy system pomiarowy w standardzie 4-20 ma z komputerową rejestracją wyników / Michał Bonisławski, Marcin Marcinek 40 Cyfrowy demodulator dla systemów bezprzewodowych na platformie Software Defined Radio z uŝyciem FPGA / Grzegorz Haza Z HISTORII ELEKTRYKI 44 Historia 50 Hz w sieci energetycznej / Rafał Gonczarko, Paweł Szymczuk 47 Z śycia STOWARZYSZENIOWEGO 52 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 59 WYDAWNICTWA 60 CO PISZĄ

9 nr 9 4 Potencjał polskiego przemysłu na przykładzie Schneider Electric Energy w Świebodzicach / Jacek Sikorski 11 Dynamika sieci elektroenergetycznych - pomiary zmian, analiza i ocena / Till Sybel, Michael Fette, Radosław Wiśniewski 16 System ochrony kluczowych odbiorów w przypadku utraty lub ograniczenia mocy zasilania obiektu / Mariusz Talaga 21 Zabezpieczenia szyn i układy rezerwy wyłącznikowej w stacjach 110 kv/sn / Zygmunt Kuran, Sławomir Skrodzki, Emil Tomczak 26 Dobór przekładników prądowych / Andrzej Bachry, Dieter Braisch 36 Układy przekształtnikowe w grzejnictwie indukcyjnym / Maciej A. Dzieniakowski 42 Instytut Energetyki - Zakład Doświadczalny w Białymstoku. Formy współpracy przy pracach badawczo-rozwojowych / Stanisław Kiszło, Andrzej Frącek 46 Jan sformułować zapytania ofertowe na baterię kondensatorów mocy? / Krzysztof Dąbrowski 52 Analiza jakości energii elektrycznej - technologia ION firmy Schneider Electric / Grzegorz Bułat 56 System do e-diagnozowania rozdzielnic współpracujący z inteligentną siecią elektroenergetyczną - smart grid / Andrzej Nowakowski, Paweł Wlazło 60 Urządzenia do nieinwazyjnego badania aktywności wyładowań niezupełnych oraz oceny kondycji rozdzielnic SN / Grzegorz Zyśko 64 Kompensacja mocy biernej maszyny wyciągowej 66 Przetwornice częstotliwości VLT AutomationDrive firmy Danfoss napędzają bęben suszarni koncentratu w KGHM w Głogowie 70 Urządzenie do wielokanałowej akwizycji sygnałów akustycznych z wykorzystaniem algorytmów formowania wiązki Michał Woldan, Pawet Reymont, Bogusław Sztachetko 74 Woltomierz cyfrowy z przetwornikiem 24-bitowym AD7767 / Tomasz Rudnicki 78 DąŜenie do doskonałości w tworzeniu aparatury EAZ 80 Udział APS SA w kompleksowej modernizacji kotła ciepłowniczego 82 Jeszcze OGiV-y nie zginęły NORMY - WYMAGANIA - PRZEPISY 87 Ochrona odgromowa i przed przepięciami w polskich aktach prawnych i normalizacyjnych / Mirosław Zielenkiewicz 90 Ustawa o bateriach i akumulatorach - zagadnienia praktyczne / Marta Zwierzchowska 94 LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI 95 Z śycia STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 96 WYDAWNICTWA 99 CO PISZĄ

10 nr 10 3 Chaotyczna dynamika w procesie równoczesnego wykorzystywania energii gazu ze złóŝ konwencjonalnych i skał łupkowych / Zdzisław Trzaska 10 W poszukiwaniu nowych źródeł energii / Mirosław Gajer 15 Numeryczne prognozowanie wytrzymałości zmęczeniowej połączeń lutowanych wybranych układów elektronicznych stosowanych w awionice / Dominik Jurków 18 Mobilny system zasilania małej jednostki pływającej / Michał Bonisławski 22 Lampa oświetlenia awaryjnego LED sterowana mikrokontrolerem / Jacek Chęciński, Zdzisław Filus 26 Układ samowzbudny na bazie wagi kwarcowej do kalibracji mikroskopu AFM / Michał Świątkowski, Grzegorz Wielgoszewski, Jarosław Olszewski, Teodor Gotszalk 29 Bezkontaktowy konduktometr mikroprzepfywowy z nowym rodzajem elektrod / Marcin Juchniewicz, Artur Dybko 32 Odstępy izolacyjne w ochronie odgromowej wolno stojących obiektów budowlanych / Andrzej Sowa 36 Rozkład admitancji odbiornika na składową czynną i bierną w dziedzinie czasu / Maciej Siwczyński, Andrzej Drwal, Sławomir śaba 40 Zastosowanie reakcji impulsywnej i skokowej w analizie działania ochrony odgromowej zwodu aktywnego typu ESE w stanie niestacjonarnego narostu potencjału elektrycznego chmury / Adam Skopec, Eugeniusz Smycz, Czesław Stec 45 Automatyka zabezpieczeniowa z uŝyciem GOOSE w IEC dla rozdzielni SN na przykładzie RS Grzybowa / Rafał Sitkiewicz IFORMACJE FIRM 49 Wybrane nowości w zabezpieczeniach MiCOM firmy Alstom Grid 52 Wyłącznik TGI - trójfunkcyjny łącznik średniego napięcia 54 Z HISTORII TECHNIKI 57 NORMY - WYMAGANIA - PRZEPISY 58 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 60 WYDAWNICTWA 62 CO PISZĄ INNI

11 nr 11 3 Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki - samorząd gospodarczy sektora elektrotechnicznego / Janusz Nowastowski 7 Wyznaczanie dynamicznego obciąŝenia linii na podstawie modelu cieplnego linii uwzględniającego pomiary stanu linii / Adam Babś, Tomasz Samotyjak 10 Konsekwencje związane ze zwiększeniem napręŝenia w przewodach linii średniego napięcia 15 kv z przęsłami płaskimi, spowodowane wymianą izolatora w łańcuchu odciągowym o mniejszej długości montaŝowej / Józef Jacek Zawodniak 18 Ocena przydatności magnetycznych nanokrystalicznych rdzeni pakietowanych oraz nanokrystalicznych rdzeni proszkowych / Przemysław Pinkosz, Marcin Kwiecień, Tomasz Błaszczyk 21 Silniki piezoelektryczne o ruchu prostym i złoŝonym - przegląd wybranych topologii i sterowania ruchem / Roland Ryndzionek, Łukasz Sienkiewicz, Wojciech Sztabowicz, Marek Grzywacz, Mieczysław Ronkowski 26 Akwizycja i analiza parametrów eksploatacyjnych urządzeń dźwigowych w określaniu ich klasy energetycznej / Jerzy Kwaśniewski, Tomasz Krakowski 30 Przetwarzanie energii przy zmiennej prędkości obrotowej w małych elektrowniach wodnych / Dariusz Borkowski, Tomasz Węgiel 34 Zminiaturyzowane, planarne filtry pasmowo-przepustowe o nowej topologii / Kamil Radtke, Piotr Kurgan, Adrian Bekasiewicz, Marek Kitliński 37 Hamownie elektryczne stosowane w dydaktycznych laboratoriach napędów i maszyn elektrycznych / Jarosław Werdoni 42 Od metrologii do systemów wizyjnych: środowisko NI LabVIEW w laboratoriach naukowych / Adam Dąbrowski, Andrzej Meyer, Paweł Pawłowski, Radosław Weychan, Piotr Kardyś, Agata Chmielewska, Andrzej Namerła 45 Koncepcja hybrydowego procesora cyfrowego z rdzeniem spintronicznym / Paweł Stebliński, Tomasz Błachowicz 47 Kompaktowy sterownik programowalny z panelem dotykowym / Łukasz Folta, Mirosław Chmiel, Jan Mocha 50 Wzmacniacz klasy E z regulacją mocy wyjściowej metodą grup impulsów / Mirosław Mikołajewski 53 Sterowanie rozpływem mocy w liniach przesyłowych z wykorzystaniem obliczeń ewolucyjnych / Mirosław Gajer 57 Projektowanie systemów diagnostyki wibracyjnej turbogeneratora / Sławomir Wróblewski, Andrzej Bytnar, Piotr Pietrzak 62 Kierunki rozwoju systemu komputerowego do diagnostyki magnetycznej szyn torów kolejowych / Georgij Trokhym, Vitalij Niczoga, Petro Dub 64 Danfoss Hygienic Drive" - rozproszone systemy sterowania silnikami 66 LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI

12 67 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 70 Z śycia STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 70 WYDAWNICTWA 71 CO PISZA INNI

13 nr 12 3 Potencjałowa analiza bezpieczeństwa transakcji kartami bankowymi / Tadeusz Dąbrowski, Marcin Bednarek 8 Stanowisko dydaktyczne do badania rozpływu prądów w transformatorze i układzie róŝnicowym przekładników prądowych / Adam Smolarczyk 13 Model empiryczny określający dynamikę niskonapięciowego tuku zwarciowego / Daniel Kowalak 18 ZuŜycie energii elektrycznej w nowoczesnym gospodarstwie domowym / Jakub Kaźmierczak, Jacek Paś 22 Modelowanie wpływu przemiennika częstotliwości na sieć zasilającą / Ryszard Beniak, Arkadiusz Gardecki 25 Analiza stanu elektroenergetycznych pól rozdzielczych / Paweł Wlazło, Maciej Andrzejewski 30 Warystorowe ograniczniki przepięć w obwodach pojemnościowych z łącznikami próŝniowymi / Joanna Budzisz, Zbigniew Wróblewski 34 Zastosowanie zdalnej diagnostyki wyłącznika w układzie zabezpieczenia przeciąŝeniowego transformatora zasilającego / Krzysztof Broda, Andrzej Gacek 37 Problemy rejestracji i regulacji temperatury w budynkach mieszkalnych / Marek Durnaś, Jan Skórski 41 Minimalizacja momentu zaczepowego niesymetrycznej wielobiegunowej maszyny z magnesami trwałymi / Zbigniew Goryca, Marcin Złotek, Artur Pakosz 43 Diagnostyka wejść urządzeń EAZ w trakcie eksploatacji / Zdzisław Kołodziejczyk, Grzegorz Wojtaś 45 Silniki elektryczne w aparatach podwodnych - tendencje rozwoju oraz wybrane problemy doboru układu napędowego / Piotr Szymczak 52 Optymalne rozwiązania dla elektroenergetyki w ofercie firmy ELEKTROBUDOWA 54 Z HISTORII ELEKTRYKI 56 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 62 WYDAWNICTWA 63 CO PISZĄ INNI 67 SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2011 Oprac. BPK

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika Lp. Temat Promotor 1 Analiza stosowanych rozwiązań i projekt instalacji dla Data Center Dr inż. Marek Horyński 2 Analiza

Bardziej szczegółowo

Prace dyplomowe (obronione) Zakład Automatyki Elektroenergetycznej 2002-2012

Prace dyplomowe (obronione) Zakład Automatyki Elektroenergetycznej 2002-2012 Prace dyplomowe (obronione) Zakład Automatyki Elektroenergetycznej 2002-2012 Lp. Dyplomant Temat pracy Promotor Data obrony 110 Grzegorz KUBIAK Grzegorz RADOMYSKI 111 Dariusz KORCZAK Paweł ZARĘBA 112 TADZIK

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie programu PSCAD/EMTDC do modelowania zwarć doziemnych w sieciach średniego napięcia i zabezpieczeń przed ich skutkami.

Wykorzystanie programu PSCAD/EMTDC do modelowania zwarć doziemnych w sieciach średniego napięcia i zabezpieczeń przed ich skutkami. Tematy prac dyplomowych wydanych na rok 2005/2006 Studia stacjonarne (dzienne) Specjalność Elektroenergetyka Lp. Nazwisko i imię studenta Kierunek studiów/specjalizacja 1. Bąkowski Elektrotechnika/ Krzysztof

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2006

SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2006 SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2006 I. ZAGADNIENIA OGÓLNE ENERGETYKI II. RESTRUKTURYZACJA ELEKTROENERGETYKI Elektroenergetyka Polska 2006. Próba wstępnego zbilansowania roku 2005 H. L. Gabryś 2 75 Doroczne obrady

Bardziej szczegółowo

Informacje o działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW w roku 2012

Informacje o działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW w roku 2012 Informacje o działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW w roku I.1. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I TWÓRCZE - PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH ORAZ KONFERENCYJNE a) publikacje w czasopismach wyróżnionych

Bardziej szczegółowo

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009 Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009 1. Spis placówek krajowych, z którymi były prowadzone wspólne badania ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. XX Konferencja POLAND SECTION

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. XX Konferencja POLAND SECTION INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ XX Konferencja pod patronatem KOMITETU ELEKTROTECHNIKI ORAZ POLAND SECTION P R O G R A M P o z n a ń, 2 0-2 1 k w i e t n i

Bardziej szczegółowo

Planning the monitoring systems supporting the communal water nets management

Planning the monitoring systems supporting the communal water nets management PAR POMIARY AUTOMATYKA ROBOTYKA R. 16-2012 SPIS TREŚCI nr 1(179) NOWOŚCI 6 Nowe produkty 41 Możliwości komunikacyjne sterowników PLC+HMI nowej generacji firmy Unitronics 42 Ha-VIS RFID - solidny i bezpieczny

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY I STEROWANIE R. 16-2014

NAPĘDY I STEROWANIE R. 16-2014 NAPĘDY I STEROWANIE R. 16-2014 SPIS TREŚCI nr 1 (177) STAŁE POZYCJE 6 Nowości techniczne 108 Biblioteka 109 Konferencje, seminaria, szkolenia... NAUKA 52 Zastosowanie układów regulacji prędkości obrotowej

Bardziej szczegółowo

Cena 11,00 zł (w tym 5% VAT) Nakład 9,5 tys. egz. ISSN 1642-8722 indeks 373761. e-mail: redakcja@elektro.info.pl www.elektro.info.

Cena 11,00 zł (w tym 5% VAT) Nakład 9,5 tys. egz. ISSN 1642-8722 indeks 373761. e-mail: redakcja@elektro.info.pl www.elektro.info. 3 marzec 2012 (102) Nakład 9,5 tys. egz. ISSN 1642-8722 indeks 373761 Cena 11,00 zł (w tym 5% VAT) systemy pomiarowo-kontrolne w diagnostyce systemów przemysłowych ochrona odgromowa obiektów ze strefami

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE. Agnieszka Szmelter, Henryk Woźniak. Grażyna Wieteska. Gasperi. Jacek Szołtysek, Damian Lis

LOGISTYKA KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE. Agnieszka Szmelter, Henryk Woźniak. Grażyna Wieteska. Gasperi. Jacek Szołtysek, Damian Lis LOGISTYKA 2014 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 8 Komodalność transportu jako forma kreowania ładu transportowego i logistycznego w UE / Andrzej S. Grzelakowski 16 Samosterowanie

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2013 AKTUALNOŚCI 2 Ze świata 8 Z Unii Europejskiej 11 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1 ANALIZY 13 Strategia rozwoju transportu do 2020 r. 26 Ocena jakości statycznej informacji

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY I STEROWANIE R. 15-2013

NAPĘDY I STEROWANIE R. 15-2013 NAPĘDY I STEROWANIE R. 15-2013 STAŁE POZYCJE 6 Nowości techniczne 126 Biblioteka 128 Konferencje, seminaria, szkolenia SPIS TREŚCI nr 1 (165) TECHNOLOGIE I PRODUKTY 8 Regulacja wydajności wentylatora spalin

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE LOGISTYKA 2011 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 7 Infrastruktura transportu wobec współczesnych wyzwań / Krystyna Wojewódzka-Król 13 Pogrom Mitów - wywiad z prof. Włodzimierzem

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Z. 59-2012

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Z. 59-2012 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Z. 59-2012 SPIS TREŚCI nr 1/1 5 Modelowanie belkowych mostów kolejowych z zastosowaniem metody GFEM. Część I. Sformułowanie

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia LOGISTYKA 2012 SPIS TREŚCI nr 1 6 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Śródlądowy transport wodny w Polsce w świetle europejskiej polityki transportowej / Krystyna Wojewódzka-Król 15 Współczesne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE LOGISTYKA 2010 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Transport w Polsce / Janusz Neider 14 Polskie drogi nadal z trudnościami -wywiad z J. Piechocińskim / Iwo Nowak 16 Polityka

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie siecią SN. Rodzina Easergy

Zarządzanie siecią SN. Rodzina Easergy Zarządzanie siecią SN Rodzina Easergy Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. REFA Zakład Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych ul. Strzegomska 23/27, 58-160 Świebodzice, tel.: 74 854 84 10,

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Studia II stopnia

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Studia II stopnia Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Studia II stopnia Rok akademicki 2009/2010 Europejski System Transferu Punktów

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 2080-167X BIULETYN INFORMACYJNY 28 Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gdańsk Gdańsk 2014 BIULETYN INFORMACYJNY Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

II Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków SNEiI 2012

II Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków SNEiI 2012 II Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków SNEiI 2012 1 III - 2012 Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Organizatorzy sympozjum: 1. Koło Naukowe Elektryków NAPĘD i AUTOMATYKA

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII Przewodnik Nauka dla Gospodarki opracowany został przez Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej w celu zaprezentowania głównych

Bardziej szczegółowo

direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 wago na kolejowym szlaku / 4

direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 wago na kolejowym szlaku / 4 direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 SYSTEM KLASY MES WSPIERA PRODUKCJĘ W WAGO / 22 STACJE ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ Wago / 9 wago na kolejowym szlaku / 4 KOPALNIA POD SPECJALNYM NADZOREM

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁU TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI

WYDZIAŁU TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁU TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI DLA GOSPODARKI Bezpłatny materiał informacyjny Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego WSPÓŁORGANIZATORZY Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej

ORGANIZATOR Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego WSPÓŁORGANIZATORZY Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej ORGANIZATOR Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego WSPÓŁORGANIZATORZY Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki

Bardziej szczegółowo

Przekształcanie istniejących sieci SN w sieci typu Smart. Convertion of today's MV power grids into the "Smart Grid" ones

Przekształcanie istniejących sieci SN w sieci typu Smart. Convertion of today's MV power grids into the Smart Grid ones Marek Szadkowski, Andrzej Warachim Przekształcanie istniejących sieci SN w sieci typu Smart Convertion of today's MV power grids into the "Smart Grid" ones Rozwój elektroenergetyki rozpoczął się pod koniec

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ DLA GOSPODARKI Bezpłatny materiał informacyjny Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Inżynierii Mechanicznej dla gospodarki Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy 42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Organizatorzy Konkursu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej współpraca: Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo