SYSTEMY KONTROLI ZUŻYCIA ENERGII W INSTALACJACH OŚWIETLENIOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY KONTROLI ZUŻYCIA ENERGII W INSTALACJACH OŚWIETLENIOWYCH"

Transkrypt

1 SYSTEMY KONTROLI ZUŻYCIA ENERGII W INSTALACJACH OŚWIETLENIOWYCH Autor: Lech Borowik, Marek Kurkowski ( Rynek Energii nr 2/2013) Słowa kluczowe: audyt instalacji oświetleniowej, zużycie energii elektrycznej, systemy kontroli Streszczenie. W publikacji przedstawiono zapisy Dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących efektywności energetycznej urządzeń stosowanych w instalacjach oświetleniowych. Zwrócono uwagę na zalecenia dotyczące pomiarów przy użyciu liczników oraz informacji dotyczących przejrzystości zużycia energii. Opisano wyniki audytów instalacji oświetleniowej pomieszczeń budynków użyteczności publicznej. Wskazano jak bardzo dane dotyczące zużycia energii elektrycznej przez urządzenia końcowe (m.in. oświetlenie) są niewystarczające lub niepewne. Przeanalizowano wymagania związane z metodyką uzyskiwania oszczędności energii. Wskazano na konieczność stosowania systemów kontroli przesyłu energii. Przedstawiono opracowany system do kontroli i monitoringu parametrów zasilania oraz parametrów urządzeń użytkowanych instalacji oświetleniowych. 1. WSTĘP Jednym z priorytetów strategii energetycznej w krajach UE jest doprowadzenie do bardziej efektywnego zużycia energii przez użytkowników końcowych [1] oraz wspieranie efektywności energetycznej w budownictwie [2]. Dążenie do jak największego ograniczenia strat energii przejawia się również w przepisach dotyczących ekoprojektowania wyrobów [3] czy etykietowania urządzeń zużywających energię [4]. Skuteczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej w sektorach budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego oraz energetyki i infrastruktury, można osiągnąć poprzez: precyzyjny pomiar zużycia energii służący do identyfikacji potencjalnych oszczędności lub awarii, instalację energooszczędnych maszyn i urządzeń, poprawę długoterminowego zużycia energii stosując układy automatyki, doradztwo i szkolenia, stałą analizę oszczędności, nadzorowanie i monitoring zużycia energii. 2. DYREKTYWY UE Jednym z aktów prawnych dotyczących wyeksponowania roli odbiorcy końcowego energii w racjonalnym jej użytkowaniu jest dyrektywa 2006/32/WE [1]. Celem dyrektywy jest opłacalna ekonomicznie poprawa efektywności końcowego wykorzystania energii. Poprawa ma zostać uzyskana poprzez szereg zaleceń i wymagań m.in. poprzez audyt energetyczny określony jako systematyczną procedurę pozwalającą na zdobycie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku (-ów) lub instalacji przemysłowej, która określa i kwantyfikuje możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych oraz informuje o wynikach (art. 3). W tym samym artykule podano definicję oszczędności energii jako ilości zaoszczędzonej energii ustalonej poprzez pomiar lub oszacowanie zużycia przed i po wdrożeniu jednego lub kilku środków poprawy efektywności. Zapisano również, że jeżeli jest to technicznie wykonalne, odbiorcy końcowi energii elektrycznej, mieli możliwość nabycia indywidualnych liczników, które dokładnie oddają rzeczywiste zużycie energii przez odbiorcę końcowego i informują o rzeczywistym czasie korzystania z energii. Ponadto Państwa Członkowskie zapewniają, by w odpowiednich przypadkach rachunki wystawiane przez dystrybutorów energii, operatorów systemu dystrybucji i przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną sprzedaż energii opierały się na rzeczywi-

2 stym zużyciu energii i były sformułowane w sposób jasny i zrozumiały. Odbiorcom końcowym wraz z rachunkiem udostępniane są odpowiednie informacje pozwalające na całościowe zapoznanie z bieżącymi kosztami energii. Rachunek na podstawie rzeczywistego zużycia energii jest wystawiany dostatecznie często, by umożliwić odbiorcy regulowanie swojego zużycia energii. Ocenia się, że w budynkach, a raczej w sposobie ich użytkowania można dokonać znaczne ograniczenie zużycia energii. Jest to celem kolejnej omawianej dyrektywy [2], która wprowadza konieczność opracowywania metryk budynków jakimi są świadectwa charakterystyki energetycznej. Procedura obliczeniowa tu stosowana pozwala na wyznaczenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną m.in. na potrzeby oświetlenia (budynki użyteczności publicznej). Ocenia się, że zużycie energii elektrycznej na cele oświetleniowe w tym sektorze wynosi około 30%. Przepisy dotyczące ekoprojektowania [3] i etykietowania [4] urządzeń nakazują wprowadzanie na rynek i użytkowanie wyrobów energooszczędnych zaopatrzonych w etykiety efektywności energetycznej i spełniających nieraz bardzo rygorystyczne warunki zawarte w normach i rozporządzeniach UE [5,6]. 3. WYNIKI AUDYTÓW OŚWIETLENIA Na podstawie analizy szeregu zrealizowanych audytów oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej można stwierdzić, że stosowane instalacje są często użytkowane przez wiele lat. Oprawy i źródła światła są przestarzałe i wyeksploatowane. Ich konserwacja jest dokonywana wybiórczo lub wcale. Oceniając projekty zauważono wiele uproszczeń i niezgodności z obowiązującymi przepisami. Niestety często nowe instalacje oświetleniowe projektowane i instalowane są wykonywane z najtańszych urządzeń zamawianych zgodnie z procedurami przetargowymi nakazującymi jako kryterium wyboru najniższą cenę. Powoduje to często nieprawidłowy dobór elementów i wykonanie instalacji oświetleniowej, niedotrzymywanie wymagań przepisów oraz zwiększenie i nieefektywne zużycie energii elektrycznej. Jednym ze środków poprawy miał być obowiązek wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynku. Wyznaczenie wartości zapotrzebowania na energię zawiera m.in. informację dotyczące zużycia energii elektrycznej na oświetlenie. W razie braku danych rzeczywistych (projektów i dokumentacji technicznej instalacji oraz źródeł i opraw oświetleniowych oświetlenia), co niestety jest bardzo częste, przepisy zalecają przyjęcie uproszczonych danych dotyczących wartości mocy zainstalowanej oraz czasu użytkowania (tab.1 i 2) [7,8]. Wartość mocy instalowanej może być szacowana dla źródeł innych niż żarowe jako 1,2 x moc deklarowana źródeł światła. Całkowite roczny zużycie energii można wyznaczyć ze wzoru: W a P A ta =., (1) 1000 gdzie: W a zużycie energii elektrycznej w ciągu roku [kwh], P szacowana jednostkowa moc opraw oświetleniowych [W/m 2 ], t a szacowany czas użytkowania instalacji w ciągu roku [h], A pole powierzchni roboczej [m 2 ]. Wyniki uzyskane metodą uproszczoną są tylko prognozą zużycia energii. Dla prawidłowo wykonanego projektu rzeczywistą wartość zużycia energii można wyznaczyć ze wzoru [10]: W ra Pr A t = 1000 ra 2 E A t = 1000 η η ra os u, (2) gdzie: W ra zużycie energii elektrycznej w ciągu roku [kwh], P r rzeczywista jednostkowa moc opraw oświetleniowych [W/m 2 ], t ra rzeczywisty czas użytkowania instalacji w ciągu roku [h], E eksploata-

3 cyjne natężenie oświetlenia na powierzchni roboczej [lx], A pole powierzchni roboczej [m 2 ], η oś sprawność oświetlenia, η skuteczność świetlna z uwzględnieniem strat mocy w obwodzie [lm/w], u współczynnik utrzymania. Według zapisów normy [7] czas użytkowania instalacji oświetleniowej należy przyjmować zgodnie z tabelą 1. Według zapisów ustawy [9] czas użytkowania instalacji oświetleniowej należy przyjmować zgodnie z tabelą 2. Tabela 1 Standardowe godziny rocznego działania w zależności od typu budynku Lp. Typy budynków Czas użytkowania, h/rok 1. Biura Budynki na cele edukacyjne Szpitale Hotele Restauracje Obiekty sportowe Usługi hurtowe i detaliczne Zakłady produkcyjne 4000 Lp. Przeznaczenie pomieszczenia Tabela 2 Standardowe godziny rocznego działania w zależności od typu budynku Czas użytkowania budynki użyteczności publicznej i budynki biurowe, h/rok 1. Kuchnie Halle i korytarze Drogi ewakuacyjne Pomieszczenia w budynkach biurowych i użyteczności 1800 publicznej 5. Oświetlenie zewnętrzne budynku Pozostałe Oświetlenie uliczne 4150 Wyznaczane rzeczywistego zużycia energii na cele oświetleniowe wymaga uwzględnienia danych pomiarowych uzyskanych online w trakcie eksploatacji instalacji. 4. METODYKA UZYSKIWANIA OSZCZĘDNOŚCI ENERGII Jako środki poprawy efektywności energetycznej w dyrektywie [1] podano m.in. zalecenie stosowania: nowych wydajniejszych źródeł światła i stateczników, systemów cyfrowych kontroli, detektorów ruchu w budynkach handlowych oraz użyteczności publicznej itp. oraz pomiary realizowane inteligentnymi systemami pomiarowymi (np. indywidualne urządzenia pomiarowe wyposażone w zdalne sterowanie). Oferta wielu firm zawiera systemy sterowania oświetleniem, które są elementem inteligentnych instalacji. Są to: m.in. DALI (Digital Addressable Lighting Interface), KNX, xcomfort (Eaton Moeller) aparatura modułowa firm takich jak Schneider Electric, Rabbit i inne. Systemy te obejmujące czujniki obecności i światła dziennego oraz sterowanie roletami lub markizami zapewniają sterowanie poziomem oświetlenia w zależności od warunków oświetleniowych.

4 Rys. 1. Diagram poziomu oszczędności energii elektrycznej przy różnych wariantach instalacji oświetleniowej na przykładzie systemu DALI Systemy sterowania i zarządzania oświetleniem w obiektach pozwalają na oszczędność energii do 75%. Nie są one jednak wyposażone w układy pomiaru i rejestracji parametrów zasilania oraz istotnych ze względów eksploatacyjnych parametrów opraw i źródeł światła. Stopień skomplikowania układów sterowania wynikający z ich wielofunkcyjnego przeznaczenia oraz konieczności dotrzymania zapisów norm powoduje, iż w trakcie pracy jest oddawana duża ilość ciepła mająca wpływ na poprawność ich działania oraz trwałość elementów elektronicznych. 5. SYSTEMY POMIAROWE Zgodnie z zapisami normy [7] obwody instalacji oświetleniowych powinny zostać wyposażone w liczniki energii elektrycznej. Rys. 2. Diagram instalacji oświetleniowej (oprawy fluorescencyjne) z licznikami kontrolnymi Ze względu na jakość energii oraz straty mocy biernej liczniki takie powinny umożliwiać pomiar parametrów zasilania obwodów instalacji oświetleniowych [11,12]. Dane liczników kontrolnych powinny być przesyłane do licznika rozliczeniowego z dostawcą energii elektrycznej. Jednym z dedykowanych rozwiązań są urządzenia firmy Schneider Electric zawierające moduł wyłącznika Compact NSX wypo-

5 sażony dodatkowo w funkcje pomiarowe i wyświetlacz [16]. Wybrane dane techniczne modułu zamieszczono w tabeli 3. Tabela 3 Wybrane dane techniczne modułu Compact NSX Prąd znamionowy 16 40A Pomiary wartości I, U, P, S, W ra, THD, PF, cosϕ, f, 15 harmonicznych Akcesoria komunikacyjne Plug&Play Zaproponowany system sterująco-pomiarowy umożliwia spełnienie przepisów dotyczących efektywności energetycznej. Łączy stosowane dotychczas elementy układów sterowania (w tym bezprzewodowe), zabezpieczeń i pomiarowe. Umożliwia monitoring zużycia energii a także daje informacje o jej składowych. Wartości pomiarów realizowane na wejściu obwodu oświetleniowego mogą być przekazywane do licznika nadrzędnego tworząc rozproszony system pomiarów i monitorowania parametrów zasilania. Można również zastosować tu układy kompensacji mocy biernej i filtry harmonicznych. Jednym z ważnych parametrów charakteryzujących urządzenia elektryczne jest ich temperatura. Ciepło jest wydzielane podczas pracy i ma duży wpływ na poprawność pracy, zwłaszcza elementów i układów elektronicznych. Przekształtniki stosowane w oprawach i instalacjach oświetleniowych to coraz częściej układy elektroniczne. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest sterowanie oraz ograniczanie zużycia energii na potrzeby własne urządzeń. W trakcie projektowania i badań typu nowych rozwiązań urządzeń pomiary temperatury są jednym z najistotniejszych punktów programu badawczego. Ich pozytywne (zgodne z zapisami norm) wyniki potwierdzają poprawny dobór elementów składowych. Przekształtniki stosowane w oprawach oświetleniowych ze źródłami fluorescencyjnymi i LED wśród wielu parametrów znamionowych określonych w normach [13,14], powinny mieć określone wartości temperatur: otoczenia t a i znamionową dopuszczalną temperaturę pracy t c, której nie tylko urządzenia sterujące ale także ich podstawy nie powinny przekraczać. Część urządzeń jest wyposażona w półprzewodnikowe zabezpieczenia termiczne (oznaczenie ). Istotne jest aby w stanie zwarcia dynamiczny przyrost temperatury nie przekraczał określonych wartości podanych w normie [13]. Rys. 3. Diagram instalacji oświetleniowej ze sterowaniem i pomiarem parametrów elektrycznych (opracowanie własne)

6 Rys. 4. Tabliczka znamionowa przekształtnik do lamp LED t a = 50 0 C, t c = 85 0 C Również oprawy wykorzystujące złącza LED są wrażliwe na ciepło. Odprowadzanie ciepła ma główne znaczenie dla wydajności diod LED oraz ich żywotności. Zarządzanie ciepłem sprowadza się głównie do obniżania temperatury chipu do możliwie niskiego poziomu poprzez stosowanie radiatorów (rys. 5). Źródłem zbyt wysokiej temperatury może być zasilenie dużym prądem, złe odprowadzanie ciepła do otoczenia, zbyt wysoka temperatura otoczenia lub kombinacja tych czynników. Niewielkie lub krótkotrwałe przegrzanie struktury powoduje częściowe uszkodzenie materiału i osłabienie skuteczności świetlnej. Zwiększanie ilości diod w module LED pozwoli zmniejszyć moc pojedynczej diody. Niestety wzrośnie temperatura otoczenia, diody będą się ogrzewać wzajemnie. Rys. 5. Oprawa oświetleniowa z modułem LED Wyniki badań, które przeprowadziła firma Cree potwierdziły, że: temperatura złącza (również jego podstawy), temperatura powietrza (dookoła złącza) oraz wartość prądu zasilania ma decydujący wpływ na długoterminowe utrzymanie strumienia światła diod LED [15]. Ciepło oddawane do otoczenia jest też wykorzystywane w układach pomiaru wartości prądu płynącego przez przewody z użyciem czujników temperatury. W celu monitorowania temperatur pracy urządzeń zaproponowano zastosowanie sensorów termicznych. Układ realizuje pośrednio pomiar wartości prądów na wejściu i wyjściu przekształtnika i temperaturę jego obudowy oraz podłoża. W przypadku stosowania źródeł LED można też realizować pomiary temperatury podłoża i powietrza wokół złącza półprzewodnika.

7 Rys. 6. Diagram pomiaru temperatury przekształtnika i źródła LED Pośrednie pomiary wartości natężenia prądu na wejściu i wyjściu przekształtnika pozwolą na ocenę (w warunkach rzeczywistych) strat mocy w obwodzie (wzór 2). Wszystkie przedstawione aspekty narzucają konieczność budowę takich systemów umożliwiających kontrolę parametrów zasilania i opraw oświetleniowych. 6. PODSUMOWANIE Przedstawione w niniejszym artykule rozwiązania pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: pomiary kontrolne zużycia energii są wpisane zarówno w ideę smart meteringu jak i wynikają z zapisów dyrektyw i norm. Ich dokładność nie pozwala na rozliczanie według ich wyników kosztów zużytej energii ale umożliwia monitoring parametrów zasilania opraw oświetleniowych, urządzenia kontrolne można użytkować w już istniejących instalacjach oświetleniowych. Niestety w części stosowanych w instalacjach oprawach oświetleniowych ze źródłami fluorescencyjnymi i źródłami LED mogą być stosowane przekształtniki nie spełniające norm dotyczących zawartości harmonicznych. Również całkowity współczynnik mocy PF jest często pomijany w opisie lub prod ucenci podają tylko cosϕ. Podobne jest z wartością mocy znamionowej podawana jest tylko moc diod LED zamiast całej oprawy, dzięki tym urządzeniom można będzie stosować bardziej efektywne układy kompensacji mocy biernej (zarówno indywidualne jak i grupowe), pomiary kontrolne w obwodach oświetlenia umożliwią wykonywanie audytów oświetleniowych na podstawie danych rzeczywistych zużycia energii elektrycznej (wartości mocy i czasu pracy opraw), stosowanie systemów sterowania oprawami (zespołami opraw) oświetleniowymi pozwala na duże oszczędności energii. Jednak oprócz sterowania należy również mieć możliwość pomiarów parametrów pracy urządzeń takich jak temperatura. Złącze półprzewodnikowe stosowane w oprawach LED może pracować wiele tysięcy godzin. Jednak jego skuteczność świetlna i trwałość bardzo zależy od temperatury a co za tym idzie warunków odprowadzania ciepła. Prawidłowy dobór radiatora ale tak-

8 że monitoring temperatur ich pracy pozwoli na bardziej efektywną eksploatację, mniejszą liczbę awarii a w efekcie zmniejszy koszty, proponowane rozwiązania (sensory, urządzenia i systemy pomiarowe) można także z powodzeniem stosować w oprawach stosowanych na zewnątrz pomieszczeń (ogrodowe, uliczne i drogowe). Oprawy te pracują w bardzo szerokim zakresie temperatur, również w ciąg doby. Są często w okresie zimowym pokryte śniegiem. Powoduje to zmianę warunków pracy źródeł światła i układów elektronicznych. Kontrola parametrów zasilania a przede wszystkim monitoring temperatury pracy układów umożliwi bardziej efektywną eksploatację tej grupy urządzeń oświetleniowych. LITERATURA [1] Dyrektywa 2006/32/UE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. [2] Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. [3] Dyrektywa 2009/125/UE ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. [4] Dyrektywa 2010/30/UE w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią [5] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 245/2009 w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp. [6] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 347/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 245/2009. [7] PN-EN 15193: 2010 Charakterystyka energetyczna budynków. Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia. [8] Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów Dz.U nr 223 poz [9] Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. [10] Pracki P.: Efektywność energetyczna oświetlenia obiektów użyteczności publicznej.; Przegląd Elektrotechniczny, 2009, R85 NR 9/2009, s [11] Borowik L., Kurkowski M.: Składowe mocy elektrycznej opraw z lampami fluorescencyjnymi w świetle przepisów UE. Przegląd Elektrotechniczny, R88 NR 4a/2012, s [12] Bielecki S., Skoczkowski T.: Racjonalne użytkowanie energii w kontekście zagadnień dostarczania energii elektrycznej. Przegląd Elektrotechniczny, R88 NR 12a/2012, s [13] PN-EN :2008. Urządzenia do lamp. Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych urządzeń sterujących zasilanych prądem stałym lub prądem przemiennym do modułów LED. [14] PN-EN :2011/AC:2011 Urządzenia do lamp. Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące stateczników elektronicznych prądu przemiennego do świetlówek. [15] Materiały firmy Cree [16] Materiały firmy Schneider

9 ENERGY CONSUMPTION CONTROL SYSTEMS IN INSTALLATIONS OF LIGHTING Key words: lighting audit, consumption of electric energy, control systems Summary. The paper presents provisions of EU Directives on energy efficiency equipment used for lighting installations. Attention to recommendations for measurements with meters and transparency of information on energy consumption is paid. It describes the results of audits of lighting installations of premises public buildings and indicates how much data on electricity consumption by the end devices (such as lighting) are insufficient or uncertain. We analyzed requirements for obtaining energy saving methodology. Necessity of power transmission control systems has been indicated. The paper also presents a system developed for the control and monitoring of power and performance of lighting installations equipment. Lech Borowik, dr hab. inż. prof. PCZ, Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej. Jego badania skupiają się na problematyce związanej z elektrotermią, metrologią wielkości elektrycznych, pomiarami wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. Marek Kurkowski, dr inż. Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej. Jego badania skupiają się na problematyce związanej z techniką świetlną, projektowaniem oświetlenia, prognozowaniem zużycia energii na oświetlenie, pomiarami wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.

STEROWANIE W INSTALACJACH OŚWIETLENIA DROGOWEGO A KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

STEROWANIE W INSTALACJACH OŚWIETLENIA DROGOWEGO A KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ STEROWANIE W INSTALACJACH OŚWIETLENIA DROGOWEGO A KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Autorzy: Marek Kurkowski, Tomasz Popławski, Katarzyna Kurkowska ("Rynek Energii" - czerwiec 2016) Słowa kluczowe: oprawy LED,

Bardziej szczegółowo

AUDYT WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA

AUDYT WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA AUDYT WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA ZESPOŁU BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII PRZY UL. SZPITALNEJ OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE WYKONAŁ : mgr inż. Marek Popielewski nr uprawnień budowlanych

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny oświetlenia budynku Urzędu Skarbowego w Oławie

Audyt energetyczny oświetlenia budynku Urzędu Skarbowego w Oławie Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski NIP: 898-18-28-138 Regon: 932015342 51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11 tel.:(+48 71) 326 13 43 fax:(+48 71) 326 13 22

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE, DEVELOPERZY, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

SPÓŁDZIELNIE, DEVELOPERZY, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE SPÓŁDZIELNIE, DEVELOPERZY, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE Korzyści z modernizacji oświetlenia MNIEJSZE ZUŻYCIE ENERGII Stosowanie radiowych czujników ruchu oraz diod LED pozwala zaoszczędzić 90% energii. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie drogowe Poprawa efektywności

Oświetlenie drogowe Poprawa efektywności Oświetlenie drogowe Poprawa efektywności Autorka: dr inŝ. Małgorzata Górczewska ( Energia Elektryczna 5/2010) Podjęte w Unii Europejskiej przeciwdziałanie zmianom klimatu wiąŝe się m.in. z racjonalizacją

Bardziej szczegółowo

ENERGY SERVICE COMPANY możliwości rozwoju w warunkach polskich - NEUF NEUF Andrzej Szymański - Landis+Gyr

ENERGY SERVICE COMPANY możliwości rozwoju w warunkach polskich - NEUF NEUF Andrzej Szymański - Landis+Gyr ENERGY SERVICE COMPANY możliwości rozwoju w warunkach polskich - NEUF 18.06.2010 1 NEUF 18.06.2010 Andrzej Szymański - Landis+Gyr Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych (ESCO) + ESCO - firma oferująca usługi

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1 Karta audytu efektywności energetycznej str. 2 2 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu str.

Spis treści: 1 Karta audytu efektywności energetycznej str. 2 2 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu str. Spis treści: 1 Karta audytu efektywności energetycznej str. 2 2 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu str. 3 3 Opis przedsięwzięcia str. 3 Inwentaryzacja oświetlenia przed i po

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne KONFERENCJA Kraków, HOTEL QUBUS, 27-2828 września 2010 Jacek Piotrowski www.swiatloprojekt.pl Dyrektywa 2002/91/CE

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych mgr inż. Krzysztof Szczotka www.agh.e du.pl BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Europejskie podejście do przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej

Europejskie podejście do przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej ODDZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW, WARSZAWA Europejskie podejście do przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej Stefan Kosztowski Targi Poleko Poznań, październik

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie kluczem do znaczących oszczędności i poprawy funkcjonalności oświetlenia. (przykłady zrealizowanych inwestycji)

Nowoczesne technologie kluczem do znaczących oszczędności i poprawy funkcjonalności oświetlenia. (przykłady zrealizowanych inwestycji) Nowoczesne technologie kluczem do znaczących oszczędności i poprawy funkcjonalności oświetlenia (przykłady zrealizowanych inwestycji) 1 Rozwój rynku oświetleniowego (bez oświetlenia samochodowego i rynku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych Jachranka, 24 września 2015 roku mgr inż. Katarzyna Zaparty Makówka Menadżer ds.

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Nadzór rynku produktów oświetleniowych w Polsce w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego. Warszawa, 5 października 2016 r.

Nadzór rynku produktów oświetleniowych w Polsce w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego. Warszawa, 5 października 2016 r. Nadzór rynku produktów oświetleniowych w Polsce w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego Warszawa, 5 października 2016 r. Organy nadzoru rynku w Polsce Państwowa Inspekcja Pracy Administracja

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

E-LIGHTING i USŁUGI ESCO PREZENTACJA PRODUKTOWA

E-LIGHTING i USŁUGI ESCO PREZENTACJA PRODUKTOWA E-LIGHTING i USŁUGI ESCO PREZENTACJA PRODUKTOWA E-LIGHTING a technologia E-Lighting, to oświetlenie i elektroniczne systemy oświetleniowe realizowane w technologii LED (ang. lightemitting diode), opierającej

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

KAPELLA SIGMA. 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł. 34 000 h. 19 miesięcy NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED. co najmniej tyle możesz oszczędzić

KAPELLA SIGMA. 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł. 34 000 h. 19 miesięcy NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED. co najmniej tyle możesz oszczędzić NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LED SIGMA 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł co najmniej tyle możesz oszczędzić 34 000 h tyle dłużej będzie Ci służyć 19 miesięcy tyle wystarczy, aby zwrócił się koszt jej zakupu

Bardziej szczegółowo

Oświetleniowy audyt energetyczny (OAE) w budynkach użyteczności publicznej

Oświetleniowy audyt energetyczny (OAE) w budynkach użyteczności publicznej Oświetleniowy audyt energetyczny (OAE) w budynkach użyteczności publicznej Oznaczenia: OAE - oświetleniowy audyt energetyczny, Φ - strumień świetlny, Iα - światłość w określonym kierunku, E - natężenie

Bardziej szczegółowo

Seria Linea. Opis. Linia oświetlenia nie potrzebuje montażu dodatkowych korytek i okablowania. Wszystkie elementy są zintegrowane w oprawie.

Seria Linea. Opis. Linia oświetlenia nie potrzebuje montażu dodatkowych korytek i okablowania. Wszystkie elementy są zintegrowane w oprawie. Seria Linea Seria Linea została zaprojektowana do komfortowego oświetlenia ścieżek komunikacyjnych i otwartych powierzchni. Modułowy system Linea tworzy nieprzerwaną linię oświetlenia, ze zintegrowanymi

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 1. Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej MODERNIZACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 2. Podmiot u którego zostanie lub zostało zrealizowane przedsięwzięcie:

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

4 3 Inwentaryzacja oświetlenia przed i po modernizacji str. 4 Obliczenia energetyczne str. 5 Parametry energetyczne str. 6 Ocena opłacalności str.

4 3 Inwentaryzacja oświetlenia przed i po modernizacji str. 4 Obliczenia energetyczne str. 5 Parametry energetyczne str. 6 Ocena opłacalności str. Spis treści: 1 Karta audytu efektywności energetycznej str. 2 2 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu str. 3 3 Opis przedsięwzięcia str. 4 3 Inwentaryzacja oświetlenia przed i

Bardziej szczegółowo

Światło powinno być tylko tam, gdzie jest potrzebne i tylko takie, jakie jest potrzebne

Światło powinno być tylko tam, gdzie jest potrzebne i tylko takie, jakie jest potrzebne Good practices in modernization of street lighting and its. challenges Przykłady dobrych praktyk w modernizacji oświetlenia ulicznego. Światło powinno być tylko tam, gdzie jest potrzebne i tylko takie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1 Karta audytu efektywności energetycznej str. 2 2 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu str.

Spis treści: 1 Karta audytu efektywności energetycznej str. 2 2 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu str. Spis treści: 1 Karta audytu efektywności energetycznej str. 2 2 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu str. 3 3 Opis przedsięwzięcia str. 4 3 Inwentaryzacja oświetlenia przed i

Bardziej szczegółowo

AUDYT WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA

AUDYT WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA AUDYT WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA ZESPOŁU BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII PRZY UL. SZPITALNEJ 1 BUDYNEK NR 14 WYKONAŁ : mgr inż. Marek Popielewski nr uprawnień budowlanych MAZ/0270/POOE/14

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny LED Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla

Bardziej szczegółowo

AUDYT WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA

AUDYT WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA AUDYT WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA ZESPOŁU BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII PRZY UL. SZPITALNEJ 1 BUDYNEK NR 15 WYKONAŁ : mgr inż. Marek Popielewski nr uprawnień budowlanych MAZ/0270/POOE/14

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA. AUDYT OŚWIETLENIA Luxmedia Poland Sp. z o.o. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED

AUDYT OŚWIETLENIA. AUDYT OŚWIETLENIA Luxmedia Poland Sp. z o.o. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED WWW.LUXMEDIA-POLAND.EU 2016 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA NOWOCZESNE OŚWIETLENIE LED ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO Zwiększenie efektywności ekonomicznej posiadanej instalacji oświetleniowej Stworzenie energooszczędnego

Bardziej szczegółowo

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3.

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. S Z K O L E N I E EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRAKTYCE Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. Dzień 1 : 21 styczeń 2013r. MODUŁ 4 -Metody oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Oferujemy naszym klientom unikalną usługę audytu energetycznego połączonego z technicznym badaniem instalacji odbiorczych.

Oferujemy naszym klientom unikalną usługę audytu energetycznego połączonego z technicznym badaniem instalacji odbiorczych. db energy Oferta Oferujemy naszym klientom unikalną usługę audytu energetycznego połączonego z technicznym badaniem instalacji odbiorczych. Nasze działania pozwalają na uzyskanie oszczędności związanych

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Instrumenty poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki MINISTERSTWO GOSPODARKI Andrzej Guzowski, Departament

Bardziej szczegółowo

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM Piotr Kukla Opracowanie w ramach realizacji projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie HID oraz LED

Oświetlenie HID oraz LED Tematyka badawcza: Oświetlenie HID oraz LED W tej tematyce Instytut Elektrotechniki proponuje następującą współpracę: L.p. Nazwa Laboratorium, Zakładu, Pracowni Nr strony 1. Zakład Przekształtników Mocy

Bardziej szczegółowo

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej Ciepła woda użytkowa Obliczenie ilości energii na potrzeby ciepłej wody wymaga określenia następujących danych: - zużycie wody na użytkownika, - czas użytkowania, - liczba użytkowników, - sprawność instalacji

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU Adam Hernas Warszawa 21 luty 2013 r. www.solartime.pl PRZYCZYNY PODJĘCIA TEMATU Osiągnięcie 20 % oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w Unii do 2020

Bardziej szczegółowo

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice www.ign.org.pl; e-mail: biuro@ign.org.pl, certyfikaty@ign.org.pl tel. 32 203 89 30, fax. 32 206 84 55 AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 1. Przedsięwzięcie służące poprawie

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 25/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek biurowo garażowy - budynek E Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa, Niemcy. Oszczędzajmy energię! Dzięki prostej wymianie oświetlenia z tradycyjnego na energooszczędne jesteś w stanie dokonać zmian

Szkoła Podstawowa, Niemcy. Oszczędzajmy energię! Dzięki prostej wymianie oświetlenia z tradycyjnego na energooszczędne jesteś w stanie dokonać zmian Szkoła Podstawowa, Niemcy Oszczędzajmy energię! Dzięki prostej wymianie oświetlenia z tradycyjnego na energooszczędne jesteś w stanie dokonać zmian Dzięki mojej pomocy szkoła oszczędza koszty i dba o środowisko

Bardziej szczegółowo

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej RYSZARD FRANCUZ VIII KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Sulechów, 18 listopada 2011 r. 1 I. Geneza ustawy o

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Departament Energetyki Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Zakres tematów Uregulowania unijne Regulacje krajowe Cele i Perspektywy Podsumowanie Uregulowania unijne Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości. 73 Forum NFOŚiGW Energia Efekt Środowisko Katowice, 10.06.2015 r. Efektywność

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie Dla budynku nr: 495/2010 1 Ważne do: 12 maja 2020 Budynek oceniany: Budynek biurowy ANTARES Rodzaj budynku Budynek biurowy Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok ul. Marynarska 11,

Bardziej szczegółowo

Polski producent profesjonalnego źródła światła z wykorzystaniem najnowszej technologii z zastosowaniem wysokowydajnych diod LED.

Polski producent profesjonalnego źródła światła z wykorzystaniem najnowszej technologii z zastosowaniem wysokowydajnych diod LED. Polski producent profesjonalnego źródła światła z wykorzystaniem najnowszej technologii z zastosowaniem wysokowydajnych diod LED. Dzięki naszej innowacyjności i doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować

Bardziej szczegółowo

Inteligentny sterownik oświetlenia ulicznego Serii GLC100 Instrukcja obsługi

Inteligentny sterownik oświetlenia ulicznego Serii GLC100 Instrukcja obsługi Inteligentny sterownik oświetlenia ulicznego Serii GLC100 Instrukcja obsługi Wersja 2.4 APANET Green System Sp. z o.o. Św. Antoniego 2/4 50-073 Wrocław www.greensys.pl Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Budowa

Bardziej szczegółowo

Patrz załączona lista. Wskazany produkt (produkty) jest (są) zgodny z odpowiednim ustawodawstwem ujednolicającym Unii Europejskiej:

Patrz załączona lista. Wskazany produkt (produkty) jest (są) zgodny z odpowiednim ustawodawstwem ujednolicającym Unii Europejskiej: Numer dokumentu 2016 / 9C1-3384739-EN-00 Producent lub przedstawiciel: LEDVANCE GmbH Adres: Parkring 29-33 85748 Garching Niemcy Nazwa handlowa lub towarowa: Typ produktu: Nazwa produktu: LEDVANCE Oprawa

Bardziej szczegółowo

Świetlówka liniowa LED BG T8 fi 26x W 230V 120 st. 4000K Naturalna Biel BERGMEN

Świetlówka liniowa LED BG T8 fi 26x W 230V 120 st. 4000K Naturalna Biel BERGMEN Informacje o produkcie Utworzono 03-09-2017 Świetlówka liniowa LED BG T8 fi 26x1200 22W 230V 120 st. 4000K Naturalna Biel BERGMEN Świetlówka liniowa LED BG T8 fi 26x1200 22W 230V 120 st. 4000K Naturalna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA CELE OŚWIETLENIOWE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

ANALIZA POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA CELE OŚWIETLENIOWE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ANALIZA POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA CELE OŚWIETLENIOWE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Autor: Lech Borowik, Marek Kurkowski ( Rynek Energii październik 2011) Słowa kluczowe: oświetlenie,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku ulica:

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy audyt energetyczny

Przemysłowy audyt energetyczny Przemysłowy audyt energetyczny Roman Kołodziej Energopomiar Sp. z o.o. Dyrektywa 2006/32/WE Efektywność energetyczna: Stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Aspekty efektywnego energetycznie projektowania instalacji oświetlenia wewnętrznego w budynkach biurowych

Aspekty efektywnego energetycznie projektowania instalacji oświetlenia wewnętrznego w budynkach biurowych VIII Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 2014 Piotr Cierzniewski, Marcin Wardach, Tomasz Zarębski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Elektroenergetyki i Napędów

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne, innowacyjne technologie jako rozwiązania zmierzające do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej budynków

Nowoczesne, innowacyjne technologie jako rozwiązania zmierzające do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej budynków Nowoczesne, innowacyjne technologie jako rozwiązania zmierzające do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej budynków Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra

Bardziej szczegółowo

Racjonalizacja gospodarki ciepłem w zespole budynków Politechniki Częstochowskiej

Racjonalizacja gospodarki ciepłem w zespole budynków Politechniki Częstochowskiej Racjonalizacja gospodarki ciepłem w zespole budynków Politechniki Częstochowskiej jako przykład efektywności wykorzystania i poszanowania energii w budynkach użyteczności publicznej Dr inż. Piotr LIS Prof.

Bardziej szczegółowo

ENERGIA BIERNA A PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ

ENERGIA BIERNA A PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ Str. 8 Rynek Energii Nr () - 04 ENERGIA BIERNA A PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ Marek Kurkowski, Tomasz Popławski, Jarosław Mirowski Słowa kluczowe: energia bierna, standard IEEE 459-000, liczniki energii

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system sterowania oświetleniem ulicznym

Inteligentny system sterowania oświetleniem ulicznym Inteligentny system sterowania oświetleniem ulicznym edyta.kolendowicz@greensys.pl GreenLight System GLC100 współpraca ze statecznikami magnetycznymi lub elektronicznymi 1-10V albo DALI lub zasilaczami

Bardziej szczegółowo

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej Konferencja Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej 2016.04.08 Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Obliczenie rocznego zużycia energii do oświetlenia.

Obliczenie rocznego zużycia energii do oświetlenia. Obliczenie rocznego zużycia energii do oświetlenia. Docieplenie budynku Zespołu Szkół w m. Jeleniewo Opracował: Roczne zużycie energii do oświetlenia istniejące w ramach opracowania. Roczne zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Efektywne energetycznie oświetlenie - pomiędzy mitem a prawdą. Maciej Lewandowski Członek PKOśw., THORN

Efektywne energetycznie oświetlenie - pomiędzy mitem a prawdą. Maciej Lewandowski Członek PKOśw., THORN Efektywne energetycznie oświetlenie - pomiędzy mitem a prawdą. Maciej Lewandowski Członek PKOśw., THORN O czym będziemy mówić: Oświetlenie energetycznie oszczędne LED cudowne rozwiązanie Certyfikaty energetyczne

Bardziej szczegółowo

Technologia gazowej mikrokogeneracji MCHP 6-20 kwe

Technologia gazowej mikrokogeneracji MCHP 6-20 kwe dr inż. Tomasz Wałek GHP Poland Sp. z o.o. Technologia gazowej mikrokogeneracji MCHP 6-20 kwe ENERGYREGION - Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach.

Bardziej szczegółowo

Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności. Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami

Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności. Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami Agenda: Racjonalizacja zużycia mediów poprzez Smart Metering i Smart Management Innowacje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje

Podstawowe definicje Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne i organizacyjne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Co zrobić aby stary dom stał się energooszczędny?

Co zrobić aby stary dom stał się energooszczędny? Co zrobić aby stary dom stał się energooszczędny? Domy energooszczędne i pasywne charakteryzują się dużo mniejszym zapotrzebowaniem na energię w porównaniu do swoich standardowych odpowiedników. Jest to

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej

Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Cele i zadania zespołu ds. opracowania krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie wewnętrzne

Oświetlenie wewnętrzne Oświetlenie wewnętrzne Wobecnych czasach oszczędność energii nie jest tylko modą lecz obowiązkiem wszystkich, którzy mają bezpośredni wpływ na jej zużycie. Dotyczy to zarówno gospodarstw domowych, jak

Bardziej szczegółowo

Zmiany uwarunkowań formalno-prawnych w obszarze efektywności energetycznej. Bogdan Ślęk Philips Lighting Poland Sp. z o.o

Zmiany uwarunkowań formalno-prawnych w obszarze efektywności energetycznej. Bogdan Ślęk Philips Lighting Poland Sp. z o.o Zmiany uwarunkowań formalno-prawnych w obszarze efektywności energetycznej Bogdan Ślęk Philips Lighting Poland Sp. z o.o 29-30.09.2016 Jachranka Nowa Ustawa o efektywności energetycznej (cel: wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Głęboka termomodernizacja wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE

Głęboka termomodernizacja wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Głęboka termomodernizacja wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE Podtytuł prezentacji Edward Kolbusz Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

newss.pl Dostrzeż szczegóły, przystrzyż koszty z rozwiązaniami od ASTORA

newss.pl Dostrzeż szczegóły, przystrzyż koszty z rozwiązaniami od ASTORA ASTOR - dostawca nowoczesnych rozwiązań do automatyzacji i zarządzania produkcją, zainicjował kampanię informacyjną, w której rzuca światło na inteligentną redukcję kosztów, w okresie zaciskania pasa w

Bardziej szczegółowo

Energooszczędna świetlówka z ulepszonym oddawaniem barw

Energooszczędna świetlówka z ulepszonym oddawaniem barw Lighting Energooszczędna świetlówka z ulepszonym oddawaniem MASTER Świetlówka MASTER zapewnia mocniejszy strumień na wat pobranej mocy i lepsze oddawanie niż świetlówki TL-D o standardowych ach. Ponadto

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa weszła w życie 8 lipca 2010 r. ( 20 dni po opublikowaniu). Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE. Kraków, 5-6 lipca 2012 r.

Dyrektywa weszła w życie 8 lipca 2010 r. ( 20 dni po opublikowaniu). Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE. Kraków, 5-6 lipca 2012 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy Efektywność energetyczna oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Lumvee. katalog produktów

Lumvee. katalog produktów Lumvee katalog produktów Rozświetlamy przyszłość Nadmierne zużycie energii elektrycznej to problem, który dotyczy ludzi na całym świecie. Pozyskiwanie elektryczności w ciągle jeszcze niesie za sobą liczne

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Adres budynku ulica: Wojska Polskiego 23 kod: 44-120 miejscowość Pyskowice powiat: gliwicki województwo: śląskie Wykonawca audytu imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

LUG & LED. led classic Jeszcze większa skuteczność

LUG & LED. led classic Jeszcze większa skuteczność LUG & LED led classic Jeszcze większa skuteczność OPRAWY DOWNLIGHT LUGSTAR PREMIUM LED LUGSTAR PREMIUM LED łączy praktyczne zastosowanie z nowoczesnym designem, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich parametrów

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Założenia nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie audytu efektywności energetycznej

Założenia nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie audytu efektywności energetycznej Założenia nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie audytu efektywności energetycznej MINISTERSTWO ENERGII, DEPARTAMENT ENERGETYKI Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. 2 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o

Bardziej szczegółowo

Audyt oświetlenia budynku

Audyt oświetlenia budynku Audyt oświetlenia budynku Cenrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej miejscowość: Łobżenica adres: ul.złotowska 16A kod: 89 310 Łobżenica województwo: wielkopolskie Opracowanie: styczeń 2016 Strona 1

Bardziej szczegółowo

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych:

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych: Serdecznie zapraszam na konsultacje studentów z własnymi pomysłami na tematy prac dyplomowych z dziedziny elektrotechniki i oświetlenia w transporcie. Szczególnie aktualna jest tematyka elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Adres Telefon : Adres Telefon :

Adres   Telefon : Adres   Telefon : Propozycja tematów prac dyplomowych dla studiów I stopnia stacjonarnych kierunek Elektrotechnika specjalność ELEKTROTECHNIKA STOSOWANA rok akademicki 2010/2011 ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ ZESPÓŁ TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU 15-111 Białystok Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8 członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU Inwestor: Urząd Kontroli

Bardziej szczegółowo

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Podtytuł prezentacji 14 kwietnia 2016 r. Szkolenie dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014 2020 Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB Sylabus kursu Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych Dla Projektu ETEROB 1 Kontrolka dokumentu Informacje Kraj Polska Właściciel dokumentu BSW Data sporządzenia 23/11/2014

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oświetlenia. w istniejących budynkach

Modernizacja oświetlenia. w istniejących budynkach Modernizacja oświetlenia w istniejących budynkach Modernizacja oświetlenia w istniejących budynkach Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Ma wieloletnie

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 23/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek główny - budynek A + B Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny w MŚP

Audyt energetyczny w MŚP Audyt energetyczny w MŚP obszary problemowe, narzędzia i przykłady Kontekst ogólny, kierunki działań, inspiracje Marek Amrozy, mamrozy@nape.pl SPIS TREŚCI Efektywność energetyczna - aspekty ogólne Aspekty

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY DOM Systemy zarządzania energią

INTELIGENTNY DOM Systemy zarządzania energią mgr inż. Leszek Muszyński icomfort INTELIGENTNY DOM Systemy zarządzania energią ENERGYREGION - Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach. Inteligentny

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych 1 Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Plan prezentacji 1. Aspekty kompleksowego podejścia do rozwoju systemu

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz. - wyd Warszawa, Spis treści. Przedmowa do wydania ósmego 11

Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz. - wyd Warszawa, Spis treści. Przedmowa do wydania ósmego 11 Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz. - wyd. 8. - Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa do wydania ósmego 11 1. Klasyfikacja instalacji, urządzeń elektrycznych i środowiska oraz niektóre wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

Centrum Elektryczne. Sprzedaż Hurtowa z Dostawą

Centrum Elektryczne. Sprzedaż Hurtowa z Dostawą Centrum Elektryczne Sprzedaż Hurtowa z Dostawą W CDNT odpowiadamy natychmiast na Twoje zapytanie. Prowadząc handel hurtowy i zaopatrzeniowy, specjalizujemy się w dostawach towarów elektrycznych w dziedzinach

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN AGENDA 1. O NAS 2. IDEA ELMODIS 3. SYSTEM ELMODIS 4. KORZYŚCI ELMODIS 5. ZASTOSOWANIE ELMODIS 2 O NAS ELMODIS TO ZESPÓŁ INŻYNIERÓW I SPECJALISTÓW Z DŁUGOLETNIM

Bardziej szczegółowo