KLAWIATURA TERMINALA LCD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLAWIATURA TERMINALA LCD"

Transkrypt

1 KLAWIATURA TERMINALA LCD Programowanie i bieŝąca obsługa systemu są wykonywane przy uŝyciu klawiatury terminala LCD. Przy kaŝdym wciśnięciu jakiegokolwiek klawisza, generowany krótki sygnał dźwiękowy w celu potwierdzenia akceptacji wciśniętego klawisza. (Sygnał dźwiękowy moŝe zostać wyłączony o ile jest to konieczne) Jeśli Terminal wygeneruje długi sygnał dźwiękowy, oznacza to Ŝe wciśnięty klawisz nie został zaakceptowany lub jest nieprawidłowy dla wykonywanej właśnie operacji. W danym momencie moŝesz wcisnąć tylko jeden klawisz, sekwencja klawiszy moŝe być wciśnięta tak szybko jak tylko potrafisz. Funkcje realizowane przez 20 klawiszy podczas obsługi systemu przez UŜytkownika są opisane poniŝej. Klawiatura numeryczna jest uŝywana do wprowadzenia twojego kodu PIN. Masz 10 sekund na wprowadzenie kaŝdej cyfry, po wprowadzeniu sekwencji musisz wcisnąć klawisz <OK>. Ta sekwencja jest wymagana przed jakąkolwiek operacją wykonywaną z wykorzystaniem terminala. Klawisze <ON> i <OFF> są uŝywane do uzbrajania i rozbrajania Obszaru (lub Listy Obszarów), którego nazwa jest wyświetlana w tym momencie. Klawisz <HELP> jest uŝywany do wyświetlenia "pomocy kontekstowej" o aktualnie wykonywanej operacji i moŝe być wciśnięty w kaŝdym momencie. Klawisz <END> jest uŝywany, kiedy chcesz zakończyć wykonywaną właśnie operację lub jeśli zrobiłeś błąd przy wprowadzaniu swojego kodu PIN i chcesz jego wprowadzanie rozpocząć ponownie. -1-

2 Klawisz <OK> musisz zawsze wcisnąć po wprowadzeniu swojego kodu PIN. Masz na to 10 sekund od momentu wprowadzenia kompletnego kodu. Jeśli kody PIN są uŝywane do odblokowywania drzwi, wciśnij ponownie klawisz <OK> i otwórz drzwi skojarzone z tym Terminalem. W Terminalach, które są zaprogramowane tylko do sterowania Kontrolą Dostępu nie ma konieczności dwukrotnego wciskania klawisza <OK>. (W niektórych przypadkach, klawisz <OK> moŝe zostać zaprogramowany do odblokowywania drzwi bez konieczności wcześniejszego wprowadzenia kodu PIN, np. w okresie obniŝonego bezpieczeństwa - godziny pracy biura, lub jeśli Terminal znajduje się wewnątrz chronionego pomieszczenia i klawisz <OK> pełni funkcję przycisku wyjścia.) Klawisz strzałki <LEWO>: 1. przesuwa kursor na wyświetlaczu w lewą stronę 2. włącza lub wyłącza opcję "24Hour" (Monitorowanie sabotaŝu) obszaru, jeśli na wyświetlaczu Terminala znajduje się napis Area ON/OFF, tego Obszaru. (Normalnie zastrzeŝone dla Instalatora lub Właściciela). 3. moŝe wyświetlić opcje sterowania Klimatyzacją (o ile jest ona włączona), jeśli zostanie ona wciśnięta bez wcześniejszego zalogowania się. Klawisz strzałki <PRAWO> : 1. przesuwa kursor na wyświetlaczu w prawą stronę 2. zmienia tryb wyświetlania z pojedynczego obszaru AREA na grupę obszarów AREA LIST i vice versa, jeśli na wyświetlaczu Terminala znajduje się napis Area ON/OFF 3. moŝe wyświetlić opcje sterowania Home Auxiliary (wyjścia wewnętrzne), jeśli zostanie ona wciśnięta bez wcześniejszego zalogowania się. Klawisze strzałek <GÓRA> i <DÓŁ> uŝywane są do: 1. przesuwania w górę lub w dół listy dostępnych opcji przy przeglądaniu, sterowaniu lub programowaniu: Obszary, Strefy, Przeglądy zdarzeń. 2. wyświetlenia zestawienia stanu obszarów (Area Status), jeśli zostaną wciśnięte bez wcześniejszego zalogowania się. UWAGA: Klawisze klawiatury mogą spełniać równieŝ inne funkcje, które mogą być wybrane, przeglądane, sterowane lub programowane z menu. Szczegółowy opis funkcji, które są realizowane za pomocą klawiatury są opisane w rozdziale "Opcje Menu". -2-

3 PODSTAWOWE FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ UśYTKOWNIKA Podstawowe funkcje realizowane przez uŝytkownika to działania, które uŝytkownik wykonuje codziennie przy obsłudze systemu. Do funkcji tych naleŝą: Uzbrajanie i rozbrajanie obszarów Walk testing Stref (jeśli włączone) Potwierdzanie alarmów Uzyskiwanie dostępu do Przejść i/lub Wind Przeglądanie informacji w Przeglądzie alarmów Przeglądanie Stanu Obszaru Sterowanie Wyjściami (Włączanie i wyłączanie wyjść pomocniczych) System został zaprojektowany w taki sposób, aby jego codzienna obsługa była jak najprostsza, poprzez wprowadzenie bezpośrednich procedur i wyświetlanie prostych podpowiedzi w języku angielskim. JednakŜe, jeśli UŜytkownik w jakimkolwiek momencie nie jest pewien co powinien dalej zrobić, wciśnięcie klawisza <HELP> spowoduje wyświetlenie pomocy kontekstowej. Większość podstawowych działań rozpoczyna się od tej samej procedury. UŜytkownik musi się ZALOGOWAĆ do Terminala LCD przez wprowadzenie swojego kodu PIN, a następnie potwierdzić go poprzez naciśnięcie klawisza <OK>. Po wykonaniu tej operacji, system zweryfikuje UŜytkownika i w zaleŝności od dostępnych działań, UŜytkownik będzie mógł wybrać inny klawisz do wciśnięcia w celu wykonania Ŝądanego działania. Procedura LOGOWANIA do systemu została opisana na następnej stronie. KaŜde działanie, które moŝe zostać wykonane zostaną później szczegółowo opisane. Level Messages Działanie systemu jest ciągle monitorowane w celu wykrywania problemów i specjalnych warunków. "Level Messages" jest wyświetlany na jednym lub więcej Terminalu LCD, jeśli taka sytuacja wystąpi i będzie on wyświetlony na LCD do czasu usunięcia problemu. Najprawdopodobniej 4 pierwsze sytuacje będą wymagały interwencji Instalatora. INFORMACJA Had Power Problem* Had Battery Problem* Had Network Problem* Had Comms Problem* Some Inputs lached/ isolated/tampered/unseald Area about to turn On. Area Name, Enter Code OPIS 1 lub więcej modułów nie są zasilane z 220V. Jeśli dostępne, sprawdź czy zasilanie 220V jest podłączone i czy jest ono włączone. Jeden lub więcej modułów ma rozładowane akumulatory. Jeden lub więcej modułów nie komunikuje się z modułem kontrolera. MoŜe to być uszkodzenie kabla lub problem z modułami. Masz problem z jednym lub więcej Zadaniem Komunikacji. Np..: brak komunikacji ze: Stacją monitorowania, PC, Drukarką. Raportowanie o alarmach moŝe być przypadkowe... Zobacz rozdział "Przegląd Stanu Wejść". <MENU>,<1>,<5> Zobacz rozdział "Rozbrajanie Obszaru". Opcja Odraczania w Obszarze. Zobacz rozdział "Opcje Grupy Menu". -3-

4 LOGOWANIE do Terminala LCD Logowanie się do terminala jest pierwszym krokiem przy wykonywaniu WIĘKSZOŚCI działań. Code : #### Wprowadź swój kod PIN uŝywając klawiatury numerycznej, a następnie wciśnij klawisz <OK>. KaŜda wciśnięta cyfra będzie wyświetlana jako znak hasz (#). Jeśli w trakcie wprowadzania kodu PIN zrobiłeś błąd, wciśnij klawisz od nowa. i rozpocznij Good Morning JAN KOWALSKI Jeśli w systemie nie ma informacji wymagających potwierdzenia, na wyświetlaczu pojawi się tekst powitania oraz nazwa, która identyfikuje cię w systemie. (Jeśli w systemie są informacje wymagające potwierdzenia, przeczytaj rozdział "Potwierdzanie Alarmów" ze strony 19) BIURO is On. Push Off Następnie na wyświetlaczu pojawi się stan pierwszego Obszaru (lub Listy Obszarów), którym moŝesz sterować, a takŝe podpowiedź co naleŝy zrobić w następnym kroku, np. Uzbrojenie lub Rozbrojenie obszaru. Kiedy zakończysz wszystkie działania, musisz wylogować się z systemu poprzez wciśnięcie na terminalu klawisza <END>. UWAGI: 1) Jeśli Prawidłowy kod PIN nie zostanie wprowadzony po 6 kolejnych próbach, Terminal LCD zostanie zablokowany na 60 sekund. Informacja "Module Lockout : LCD Term. #?? zostanie zapisana w buforze zdarzeń i moŝe zostać wygenerowany alarm "Too Many Tries". 2) Jeśli UŜytkownik zostanie zmuszony do wykonania jakiegoś działania wbrew sobie, moŝe o tym zawiadomić obsługę, wykorzystując w tym celu opcję Kod pod Przymusem. Kod pod Przymusem jest aktywowany przez proste zalogowanie się na Terminalu LCD jak to zostało opisane w rozdziale "Kod pod Przymusem". Skonsultuj się z instalatorem w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania opcji Kod pod Przymusem w twoim systemie. Reakcja systemu będzie zaleŝała od sposobu zaprogramowania systemu. Najczęściej uŝycie tej opcji spowoduje wygenerowanie "Cichego" alarmu. (Informacja o alarmie zostanie wysłana do Stacji Monitorowania Alarmów). -4-

5 Rozbrajanie Obszaru (Obszarów) Jak tylko Zalogujesz się do Terminala i zobaczysz na wyświetlaczu stan Obszaru, oraz komunikat "Push Off" lub "Push On"; moŝesz rozbroić lub uzbroić ten Obszar. Zaloguj się do Terminala, tak jak to zostało opisane wcześniej. (kod PIN +<OK>) BIURO is On. Push Off Po ekranie powitalnym (jeśli opcja ta jest włączona), wyświetlacz pokaŝe Stan Obszaru. Jeśli wyświetlana jest podpowiedź "Push Off", wciśnij klawisz <OFF>, Ŝeby rozbroić wyświetlany Obszar (lub Listę Obszarów). BIURO is Off. Push On Wyświetlacz pokaŝe teraz komunikat potwierdzający prawidłowe wykonanie operacji. Opcja Odraczania Obszaru W niektórych aplikacjach system jest zaprogramowany w taki sposób, Ŝe pewne Typy UŜytkownika mogą tylko Rozbrajać Obszar na określony czas. Np. sprzątaczka lub straŝnik, którzy pracują poza normalnymi godzinami pracy i mogą rozbroić Obszar na 60 minut. BIURO is Timed Off Kiedy UŜytkownik z tym Typem UŜytkownika rozbraja Obszar, na wyświetlaczu pojawi się informacja o rozbrojeniu Obszaru i uruchomieniu "Zegara odroczenia"., W kaŝdym momencie podczas czasu odraczania, UŜytkownik moŝe ponownie rozbroić Obszar, restartując w ten sposób zegar lub uzbroić Obszar i anulować zegar. lub BIURO about to turn On Kiedy zegarowi zostanie do odliczenia tylko 250 sekund, Terminal LCD zacznie co 2 sekundy emitować sygnał dźwiękowy oraz na wyświetlaczu pojawi się ostrzeŝenie. UŜytkownik moŝe wyłączyć sygnał dźwiękowy poprzez uzbrojenie lub rozbrojenie Obszaru, ale jeśli nie podejmie Ŝadnej akcji Obszar zostanie automatycznie uzbrojony po upływie tego czasu. UWAGA: Jeśli więcej niŝ jeden Obszar ma być uzbrojony, wyświetlacz pokazuje kaŝdy obszar przez 2 sekundy. -5-

6 Pamiętaj : Czas na rozbrojenie Obszaru jest ograniczony. (Najczęściej 30 sekund od chwili wejścia w Obszar, chociaŝ Czas Wejścia moŝe być programowany dla róŝnych okresów przez instalatora. ) Jeśli moŝesz sterować więcej niŝ jednym Obszarem: - TRYB WYŚWIETLANIA Tryb wyświetlania moŝe zostać zmieniony z Pojedynczego OBSZARU na LISTĘ OBSZARÓW i vice versa, poprzez wciśnięcie klawisza <STRZAŁKA W PRAWO>. On / Off Area List Art Wing Areas Przy uŝyciu LISTY OBSZARÓW, moŝesz rozbroić wszystkie Obszary z Listy, którymi moŝesz sterować, wykonując tylko jedną operację. np. MoŜesz wybrać kaŝdą Listę Obszarów w systemie. Jednak, tylko Obszary, które są wspólne dla wybranej Listy Obszarów i Listy Obszarów przyznanych ci w twoim Typie UŜytkownika zostanie Rozbrojona. - WYBIERANIE OBSZARU MoŜesz wybrać inne Obszary lub Listę Obszarów przy uŝyciu klawiszy strzałek < DÓŁ> i <GÓRA> i/lub poprzez wybranie klawisza z pierwszą literą nazwy Obszaru. np. W systemie zostało zaprogramowanych kilka Obszarów zaczynających się na literę R : Recepcja, R&D. 1) W celu odszukania Obszarów zaczynających się na literę R, wciskaj klawisz <6PQR> aŝ do momentu pojawienia się na wyświetlaczu pierwszego obszaru zaczynającego się na R (MoŜe okazać się, Ŝe konieczne jest wciśniecie klawisza od 1 do 3 razy, w zaleŝności od pozostałych nazw Obszarów w systemie.) -6-2) Jeśli Obszar, który jest ci potrzebny nie został wyświetlony, uŝyj klawisza strzałki <W DÓŁ>, aby przeszukać listę wszystkich Obszarów zaczynających się od tej samej litery. Uwaga: Obszary są sortowane numerycznie po pierwszej literze.

7 Uzbrajanie Obszaru (Obszarów) BARDZO WAśNE: W niektórych systemach instalowanych w obiektach szczególnie chronionych moŝe być włączona opcja "Walk Test". W większości systemów opcja ta nie jest włączona i procedura Uzbrajania Obszaru jest taka jak zostało opisane poniŝej. Jeśli Walk Testing jest włączony w twoim systemie, procedura jest taka sama z wyjątkiem tego, Ŝe po rozpoczęciu testu sprawdzającego, Ŝe wszystkie Strefy są w stanie normalnym, system wchodzi w tryb Walk Testu. Opcja Walk Testu Obszaru została opisana w następnym podrozdziale. Zaloguj się do Terminala, tak jak to zostało opisane wcześniej. (kod PIN +<OK>) BIURO is On. Push Off Po powitaniu (jeśli jest włączone), wyświetlacz pokazuje Stan Obszaru, tak jak to opisano wcześniej. Jeśli moŝesz sterować więcej niŝ jednym Obszarem, TRYB WYŚWIETLANIA moŝe być zmieniony, a WYBIERANIE OBSZARU (OBSZARÓW) jest takie jak opisane w rozdziale "Rozbrajanie Obszaru". Jeśli na wyświetlaczu pokazywana jest podpowiedź "Push ON", wciśnij klawisz <ON>, aby uzbroić wyświetlany Obszar (lub Listy Obszarów). na wyświetlaczu pojawi się na krótko: Po wciśnięciu klawisza <ON>, system rozpocznie testowanie stanu wszystkich wejść Testing Zones Please wait... przypisanych do Obszaru, aby zapewnić, Ŝe wszystkie elementy podłączone do nich są sprawne i gotowe do uzbrojenia Obszaru. na wyświetlaczu pojawi się na krótko: BIURO now On NASTĘPNIE: Jeśli wszystkie Strefy zaprogramowane do przetestowania są sprawne, Obszar zostanie Uzbrojony i na wyświetlaczu pojawi się komunikat, Ŝe operacja zakończyła się powodzeniem. W czasie wyświetlania tej informacji, ponowne wciśnięcie klawisz <ON> umoŝliwi podgląd czasu wyjścia. wtedy: BIURO is On. Push Off -7- Pamiętaj: Masz ograniczony czas na wyjście z Obszaru, który właśnie uzbroiłeś. (Najczęściej jest to 60 sekund; czas wyjścia moŝe być przeprogramowany przez instalatora w dowolnym momencie.) Kiedy operacja została zakończona, wyświetlacz

8 powróci do pokazywania informacji o Stanie Obszaru. Zone Problem DOOR is in ALARM LUB Po wciśnięciu klawisza <ON>, wyświetlacz moŝe pokazać informacje podobną do przedstawionej obok. Oznacz to, Ŝe wyświetlony obiekt jest uszkodzony lub w stanie alarmu i Obszar nie moŝe być uzbrojony. np. Czujka lub okablowanie moŝe być uszkodzone Drzwi lub okno moŝe być nie zamknięte. Spróbuj naprawić uszkodzenie przed kolejną próbą. Jeśli nie jesteś w stanie naprawić uszkodzenia, moŝesz Odłączyć (o ile masz takie uprawnienia) obiekt, który powoduje wyświetlenie komunikatu "Zone Problem", przez wciśnięcie klawisza <OK>. UWAGA: KaŜde wejście odłączone w ten sposób, zostanie automatycznie podłączone przy następnym rozbrojeniu Obszaru. Walk Testing Obszaru Ta opcja pozwala na testowanie wybranych Wejść Stref przed Uzbrojeniem Obszaru. Testowanie wymaga aktywacji elementu (najczęściej czujki), a następnie przywrócenia ich do stanu normalnego. np. Przejście obok czujki ruchu, otwarcie i zamknięcie drzwi, wciśnięcie i zwolnienie przycisku napadowego. Zone not Tested Storeroom Door Po zainicjalizowaniu testu sprawdzającego, Ŝe wszystkie Strefy są sprawne i uzbrojone, rozpoczyna się Walk Test. Wyświetlacz będzie aktualizowany co kilka sekund, potwierdzając ten fakt emisją sygnału dźwiękowego i pokazując kaŝdą Strefę, która nie została przetestowana. PoniŜej przedstawiono wszystkie dostępne w tej opcji klawisze funkcyjne, których uŝycie moŝe okazać się konieczne jeśli któryś element jest uszkodzony lub nie przeszedł testu: Przerwij Walk Test i uzbrój Obszar, wciśnij klawisz <OK>. Przerwij Walk Test i nie uzbrajaj Obszaru, wciśnij klawisz <END>. -8-

9 np. Przejście do następnej nie testowanej Strefy, wciśnij kaŝdy inny klawisz. Area about to turn on! Test Passed Push OK key Jeśli maksymalny czas przydzielony dla Walk Testu jest bliski ukończeniu, na wyświetlaczu zostanie pokazane ostrzeŝenie (patrz obok). Masz 1 minutę na zakończenie Walk Testu od chwili pierwszego pokazania tego komunikatu. Kiedy wszystkie Strefy zostały przetestowane i nie znaleziono błędów, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Test Passed". Wciśnij klawisz <OK.>, aby wyjść z trybu Walk Testu i uzbroić Obszar. Wyświetlacz pokaŝe na krótko: STORE ROOM now On Wyświetlacz pokaŝe informację, Ŝe operacja uzbrajania Obszaru zakończyła się pomyślnie, a następnie powróci do wyświetlania stanu Obszaru. a następnie: STORE ROOM is On. Push Off Counter No.1 Count: 0345 Pamiętaj: Masz ograniczony czas na wyjście z Obszaru, który właśnie uzbroiłeś. (Najczęściej jest to 60 sekund; czas wyjścia moŝe być przeprogramowany przez instalatora w dowolnym momencie.) Wyświetlanie Liczników W niektórych specjalnych aplikacjach, po wyświetleniu komunikatu o uzbrojeniu Obszaru, wyświetlacz automatycznie pokazuje ekran "Odczyt liczników". Pozwala to UŜytkownikowi na podgląd rezultatu kaŝdego automatycznego lub ręcznego testowania elementów, których zdarzenia wyjściowe są monitorowane przez system. np. elementy, które wykorzystują materiały eksploatacyjne (aparat cyfrowy). Ekran ten pozwala na poruszanie się po udostępnionych do przeglądu licznikach, poprzez uŝycie klawiszy strzałek <DÓRA> i <DÓŁ>. KaŜdy z liczników moŝe posiadać unikalną nazwę, złoŝoną maksymalnie z 16 znaków, ułatwiającą szybką identyfikację. -9-

10 Kiedy sprawdzisz juŝ wszystkie liczniki, wciśnij klawisz <END>, aby wyjść z tego trybu i powrócić do normalnego trybu wyświetlania. Włączenie i wyłączenie 24 godzinnego monitorowania sabotaŝu. 24 godzinne monitorowanie stanu sabotaŝu polega na ciągłym nadzorowaniu sprzętu i wejść w celu wykrycia uszkodzeń oraz prób ingerencji i aktywowania alarmu "SabotaŜ" w przypadku wystąpienia tego typu zjawiska. Okazjonalnie Instalator lub UŜytkownik z odpowiednio wysokimi uprawnieniami, moŝe wyłączyć tę opcję w celu wykonania konserwacji lub zmian w sprzęcie lub elementach (czujki) systemu. NaleŜy pamiętać, Ŝe większość UŜytkowników nie ma wystarczających uprawnień, aby dokonywać tego typu operacji. Zaloguj się do Terminala, tak jak to zostało opisane wcześniej. (kod PIN +<OK>) OCHRONA OBWODOWA is Off. Push On Po powitaniu (jeśli jest włączone), wyświetlacz pokazuje Stan Obszaru, tak jak to opisano wcześniej. Wciśnij klawisz strzałki <LEWO>, aby zmienić tryb wyświetlania na pokazywanie stanu trybu 24 godzinnego monitorowania sabotaŝu w Obszarze. OCHRONA OBWODOWA 24 Hr is Off Wyświetlacz pokaŝe teraz nazwę Obszaru i stan 24 godzinnego monitorowania sabotaŝu w tym obszarze (Włączony lub Wyłączony). UŜyj klawisza <OFF> lub <ON> w celu wyłączenie lub włączenia 24 godzinnego monitorowania sabotaŝu. UWAGA: Kiedy 24 godzinne monitorowanie sabotaŝu jest wyłączone w Obszarze, zostanie ono automatycznie włączone przy ponownym uzbrajaniu tego Obszaru. OCHRONA OBWODOWA 24 Hr is On Wyświetlacz pokaŝe informację, Ŝe operacja uzbrajania Obszaru zakończyła się pomyślnie. Jeśli potrzebujesz wyłączyć 24 godzinne monitorowanie w innych Obszarach: -10-

11 Aktywacja opcji alarmu "Napad" MoŜesz wybrać inne Obszary przy uŝyciu klawiszy strzałek < DÓŁ> i <GÓRA> lub poprzez wybranie klawisza z pierwszą literą nazwy Obszaru. Twój system moŝe zostać zaprogramowany w taki sposób, aby pozwalał na proste aktywowanie alarmu napadowego, na kaŝdym z Terminali LCD bez konieczności logowania się. Alarm Napadowy jest aktywowany przez trzykrotne wciśnięcie klawisza <HELP>. Kiedy aktywowany jest alarm Napadowy, system zareaguje w taki sposób w jaki opcja "Napad" Wejść Systemowych została zaprogramowana dla kaŝdego Terminala LCD. Np. w niektórych obiektach, Napad moŝe aktywować lokalną syrenę i wysyłać informację do komputera i pomieszczeń ochrony. W innych obiektach Napad moŝe zostać potraktowany jako "Cichy" alarm systemowy, który powoduje wysłanie alarmu do Stacji Monitorowania Alarmu i brak jakiejkolwiek zauwaŝalnej reakcji systemu w obiekcie. Wciśnij klawisz <HELP> na Terminalu LCD, który ma włączoną opcję Alarmu Napadowego. Help at Term # 01 Enter your PIN c Wyświetlacz pokaŝe teraz komunikat z prośbą o zalogowanie się do Terminala. Wciśnij klawisz <HELP> przed upływem 60 sekund. Press HELP again for panic Wyświetlacz pokaŝe teraz informację podpowiadającą, Ŝe kolejne wciśnięcie klawisza <HELP> spowoduje aktywację ALARMU NAPADOWEGO. Wciśnij klawisz <HELP> ponownie, w ciągu 10 sekund zostanie aktywowany ALARM NAPADOWY, lub wciśnij klawisz <END> aby przerwać tę operację, jeśli przypadkowo wcisnąłeś klawisz HELP powtórnie. Wyświetlacz moŝe pokazać wiadomość alarmową lub moŝe po prostu powrócić do normalnego trybu wyświetlania w zaleŝności od tego w jaki sposób przetwarzany Alarm Napadowy. -11-

12 Aktywowanie alarmu "Kod pod Przymusem" Twój system moŝe zostać zaprogramowany w taki sposób, aby pozwalał na proste aktywowanie alarmu Kod pod Przymusem, jeśli ktoś chce wymusić wbrew twojej woli wykonanie jakiegoś działania na Terminalu LCD. Kod pod Przymusem jest aktywowany przez wprowadzenie specjalnego kodu PIN kiedy logujesz się na Terminalu LCD. Zobacz w rozdziale "Logowanie się do Terminala", uwagę 2 w celu uzyskania szczegółów. Potwierdzanie Alarmów Wiadomości alarmowe muszą być potwierdzone przez UŜytkownika z odpowiednimi uprawnieniami. Te wiadomości dostarczają precyzyjnych informacji o typie alarmu, Obszarze, w którym wystąpił oraz Strefę lub Wejście Systemowe, które wygenerowało alarm. Had Alarm in MARKS OFFICE Wiadomość alarmowa moŝe być wyświetlana na Terminalu wskazując Obszar, w którym Alarm wystąpił. Zaloguj się do Terminala, tak jak to zostało opisane wcześniej. (kod PIN +<OK>) ** Area Alarm ** Had Alarm on PIR Wyświetlacz pokaŝe teraz informacje pozwalające zlokalizować źródło alarmu, jeśli informacja składa się więcej niŝ 16 znaków, będzie ona automatycznie przewijana. np. "Had Alarm on DRZWI GŁÓWNE w MAGAZYNIE". Zwróć uwagę na szczegóły alarmu, a następnie wciśnij klawisz <OK> w celu potwierdzenia tej informacji. Wyświetlacz powróci teraz do wyświetlania informacji o stanie obszaru i umoŝliwia przeprowadzanie dalszych działań. np. Rozbrojenie Obszaru. Jeśli ta wiadomość zostanie wyświetlona pewne typy alarmów w twoim systemie zostały zaprogramowane jako Zatrzaskiwane. Zatrzaskiwanie alarmów wymusza indywidualne potwierdzanie wszystkich alarmów w Obszarze po Zalogowaniu się do systemu. UŜyj klawiszy strzałek <GÓRA> i <DÓŁ> do przejrzenia wszystkich Zatrzaśniętych alarmów. i/lub -12-

13 Zaloguj się do Terminala LCD i potwierdź kaŝdy alarm, zwracając uwagę na pojawiające się poniŝej szczegóły. Dostęp do (Odblokowanie) Drzwi UŜycie Czytnika Kontroli Dostępu W systemach kontroli dostępu, drzwi są zwykle odblokowywane przy uŝyciu czytnika kart. Karta, brelok musi zostać zaprezentowana przy czytniku. System sprawdzi dane uwierzytelniające UŜytkownika i odblokuje Drzwi, jeśli UŜytkownik ma przyznany dostęp. Szczegóły tej operacji zostają zapisane w Przeglądzie. np. Jan Kowalski Karta access in Drzwi Główne; Piotr Nowak denied in Drzwi Główne -Naruszenie Czasu. System moŝe zostać skonfigurowany w taki sposób, Ŝe diody i buzzer czytnika będą informowały o Udzieleniu lub Nie udzieleniu Dostępu. (Skonsultuj się z Instalatorem w celu uzyskania szczegółowych informacji). Karta+PIN: W niektórych aplikacjach, po odczytaniu karty musi zostać wprowadzony przez UŜytkownika kod PIN na Terminalu LCD przypisanym do tych Drzwi zanim uzyskasz do nich dostęp (drzwi zostaną otwarte). Please Enter Pin Now Po odczytaniu karty przez czytnik, Terminal LCD wyświetli prośbę o wprowadzenie kodu PIN Wprowadź kod PIN i potwierdź go wciskając klawisz <OK>. Drzwi zostaną odblokowane i LCD powróci do normalnego trybu wyświetlania (nie zostanie wyświetlony komunikat "Door now unlocked"). UŜycie Terminala LCD Terminale mogą być zaprogramowane do chwilowego Odblokowania Drzwi. Zaloguj się do Terminala, tak jak to zostało opisane wcześniej (kod PIN +<OK>). Stan Obszaru zostanie pokazany jak poprzednio. Wciśnij klawisz <OK> drugi raz, co spowoduje Odblokowanie Drzwi. (Jeśli konieczne. Zobacz uwagę poniŝej) UWAGA: Dla kaŝdego Terminala lub UŜytkowników zaprojektowanych jako "Tylko Dostęp" (Bez sterowania Obszarem lub dostępu do Menu), na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Door now unlocked" po wprowadzeniu kodu PIN + <OK>, jako jedyna dozwolona operacja przy tych uprawnieniach. Wyświetlacz potwierdzi, Ŝe działanie zostało Door now unlocked zakończone poprawnie lub wskazuje dlaczego działanie nie zostało wykonane. (Dostęp moŝe nie zostać udzielony jeśli Obszar jest Uzbrojony lub UŜytkownik próbuje przejść poza swoją Strefą Czasową.

14 Dostęp do przycisków Pięter w Windzie UŜycie Czytnika Kontroli Dostępu W systemach kontroli dostępu w windach dostęp do pięter jest udzielany przez łączne uŝycie czytnika karty i przycisku wyboru Piętra w następujące procedurze: 1) W większości wypadków wymaganą operacją jest odczyt karty, breloka przez czytnik kontroli dostępu. System moŝe być skonfigurowany w taki sposób, Ŝe buzzer i diody czytnika pokazują czy mamy do czynienia z WaŜną lub NiewaŜną Kartą. (Skonsultuj się z Instalatorem w sprawie szczegółów). 2) Następnie UŜytkownik wybiera Piętro, na które chce dotrzeć. NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe UŜytkownik ma na to określony czas (typowo 5 do 10 sekund) i moŝe wybrać tylko jedno piętro (Odczyt jednej karty umoŝliwia wybór tylko jednego piętra.) 3) System sprawdza dane uwierzytelniające UŜytkownika i przycisk wyboru piętra zostanie podświetlony, jeśli UŜytkownik ma do niego dostęp. 4) Szczegóły tego działania zostaną zapisane w Przeglądzie Zdarzeń. np. Jan Nowak Card access at Lift Car 003. Piotr Kowalski denied at Lift Car 4 - Not in List. Karta + PIN: W niektórych aplikacjach, po odczycie karty musi nastąpić wprowadzenie przez UŜytkownika kodu PIN na terminalu LCD przypisanym do tej windy, przed wybraniem Piętra. Please Enter Pin Now Po odczytaniu karty przez czytnik, Terminal LCD wyświetli prośbę o wprowadzenie kodu PIN. Zaloguj się do Terminala, tak jak to zostało opisane wcześniej (kod PIN +<OK>). LCD powróci do normalnego trybu wyświetlania i moŝna kontynuować wybieranie Piętra. Podgląd informacji w Przeglądzie Alarmów Terminale LCD mogą zostać zaprogramowane w taki sposób, aby umoŝliwić przegląd ostatnich informacji alarmowych bez konieczności Logowania się do niego. Jeśli opcja ta jest włączona, wciśnięcie klawisza <MENU>, a następnie klawisza <1> spowoduje wyświetlenie "Przeglądu Alarmów". Nov 06 03:27:42.3 Alarm on Seismic -14- Wyświetlacz pokazuje ostatnie zdarzenie zapisane w pamięci Przeglądu. Górna linia wyświetlanego rekordu pokazuje Datę i Czas wystąpienia alarmu z dokładnością do dziesiątych części sekund. Dolna linia pokazuje szczegółowe informacje o

15 źródle alarmu. Nov 06 03:34:07.8 on Office PIR East Jeśli szczegóły alarmu zawierają więcej niŝ 16 znaków, wyświetlacz automatycznie będzie powoli przewijał tekst - co pozwoli na przeczytanie całego tekstu wiadomości. np. Alarm Wall Klawisz strzałki <PRAWO> moŝe być uŝyty do przesunięcia tekstu o jeden znak. Klawisze strzałek <GÓRA> i <DÓŁ> pozwalają na przechodzenie pomiędzy informacjami alarmowymi, odpowiednio poprzedni alarm lub następny alarm. Wciśnij klawisz <END>, aby wrócić do normalnego trybu wyświetlania. Podgląd Stanu Obszaru KaŜdy z Terminali LCD indywidualnie moŝe zostać zaprogramowany w taki sposób, aby umoŝliwiał UŜytkownikowi przegląd aktualnego stanu Obszarów bez konieczności logowania się do Terminala. Jeśli opcja ta jest włączona, proste wciśnięcie klawisza strzałki <GÓRA> lub <DÓŁ> włącza Terminal LCD. Areas: nnyntyy Opcja Tablicy Obszarów Jeśli Tablica Obszarów jest włączona, wyświetlacz pokazuje pierwszych 8 Obszarów w systemie, z literami poniŝej, które wskazują na aktualny Stan. Zobacz tabelę poniŝej. Klawisze strzałek <GÓRA> i <DÓŁ> pozwalają na przechodzenie do poprzednich 8 Obszarów lub następnych 8 Obszarów. Areas: TTnnnnn Areas: TTnnnnn Liczba wyświetlana w lewym dolnym rogu pokazuje numer pierwszego Obszaru w aktualnej tablicy. np. 009 = Obszary 9 do = Obszary 17 do

16 Waiting Room is Off Opcja Tablicy Tekstowej Jeśli opcja ta została wybrana, wyświetlacz będzie pokazywał stan Obszaru na przypisanym do niego Terminalu LCD w formie tekstowej. Zobacz tabela poniŝej Klawisze strzałek <GÓRA> i <DÓŁ> pozwalają na przechodzenie do poprzedniego Obszaru lub następnego Obszaru. Surgery is On Ta opcja moŝe być uŝywana do przeglądania stanu tylko 8 Obszarów począwszy od Obszaru do którego przypisany jest Terminal. Tablica Obszarów Tablica Tekstowa Opis Y is On Obszar jest Uzbrojony n is Off Obszar jest Rozbrojony T is Timed Off Obszar jest rozbrojony i uruchomiony "Zegar Odraczania" W About to turn ON (OstrzeŜenie czasowe). Obszar jest rozbrojony, Czas odroczenia jest bliski zakończeniu i system jest gotów do automatycznego Uzbrojenia. Zobacz rozdział "Rozbrajanie Obszaru" w celu uzyskania szczegółowych informacji o Opcji Odraczania Obszaru. Sterowanie Wyjściami Wewnętrznymi KaŜdy Terminal LCD indywidualnie moŝe zostać zaprogramowany w taki sposób, aby umoŝliwić UŜytkownikowi sterowanie wybranymi Wyjściami Wewnętrznymi bez konieczności logowania się do Terminala. Wyjścia Wewnętrzne są wyjściami, które mogą być sterowane przez UŜytkownika z Terminala i/lub sterowane automatycznie przez system. Mogą być one włączane, wyłączne lub włączane na określony przedział czasu podany w minutach lub sekundach. Typowymi aplikacjami korzystającymi z Wyjść Wewnętrznych są oświetlenie, ogrzewanie, nawadnianie, itp. UWAGA: Dostęp do niektórych Wyjść Wewnętrznych moŝe być ograniczona do określonych Typów UŜytkowników. Te Wyjścia Wewnętrzne mogą być sterowane tylko UŜytkowników z dostępem do opcji Wyjścia Wewnętrzne w Menu Sterowanie. <MENU>,<9>,<1>. Po zalogowaniu się i wybraniu opcji Menu, opcje sterowania będą takie same jak opisane poniŝej. Wybieranie Wyjść Wewnętrznych do Sterowania Jeśli ta opcja jest włączona, wciśnięcie klawisza strzałki <PRAWO>, włączy Terminal LCD.. Home Aux 001 is Off Wyświetlacz pokazuje aktualny stan pierwszego Wyjścia Wewnętrznego. (Przykład po drugiej stronie pokazuje Wyjście Wewnętrzne o domyślnej nazwie. Ten typ nazwy powinien pokazać się tylko dla nieuŝywanego Wyjścia Wewnętrznego.) -16-

17 lub PATIO SPEAKERS is Off POOL PUMP is Off Do wybrania Wyjścia Wewnętrznego uŝyj klawisz strzałek <GÓRA> i <DÓŁ> do przeszukania listy. LUB Wyjścia Wewnętrznego moŝna wyszukiwać według nazwy poprzez wciśnięcie klawisza NUMERYCZNEGO, który odpowiada pierwszej literze jego nazwy. (Czasami będziesz zmuszony wcisnąć ten sam klawisz dwu lub trzykrotnie, w zaleŝności od wymaganej litery i nazwy Wyjścia Wewnętrznego w systemie.) Jeśli Wyjście Wewnętrzne, które chcesz wybrać nie jest wyświetlona poniewaŝ inne Wyjścia mają nazwy zaczynające się od tej samej litery, uŝyj klawisza strzałki <DÓŁ> do jej odszukania. POOL PUMP is Off Sterowanie Wyjściem Wewnętrznym Kiedy Ŝądane Wyjście Wewnętrzne jest juŝ wyświetlane. Wciśnij klawisz ON lub klawisz OFF do włączenia lub wyłączenia Wyjścia. LUB Wciśnij klawisz strzałki <LEWO> w celu wprowadzenia czasu zadziałania Wyjścia w minutach lub klawisz strzałki <PRAWO> do wprowadzenia czasu zadziałania w sekundach. POOL PUMP On Time : 045min lub UŜyj klawiatury NUMERYCZNEJ do wprowadzenia wymaganego czasu zadziałania, a następnie klawisz <OK> do wykonania tej akcji. Wybierz inne Wyjście Wewnętrzne do sterowania uŝywając klawiszy strzałek <GÓRA> i <DÓŁ> lub klawiatury NUMERYCZNEJ. LUB Wciśnij klawisz <END>, aby przejść do normalnego tryby wyświetlania. -17-

18 OPCJE MENU UŜytkownicy z odpowiednim poziomem uprawnień moŝe wykonać wiele innych działań i mają dostęp do niektórych funkcji programowania poprzez Menu. Schemat działań znajdujący się na ostatniej stronie niniejszej instrukcji pokazuje wszystkie Opcje Menu i ich podmenu. Dostęp do Menu Zaloguj się do Terminala, tak jak to zostało opisane wcześniej. (kod PIN +<OK>) BIURO is Off. Push On wyświetlacz pokazuje Stan Obszaru, tak jak to opisano wcześniej. Wciśnij przycisk <MENU>. Przycisk ten moŝe być uŝyty w kaŝdym momencie, aby powrócić do Menu głównego. ** Main Menu ** 1=Info 2 = Access np. Wyświetlacz rozpocznie teraz pokazywanie listy opcji Menu, do których masz dostęp. Opcje głównego menu w systemie są ponumerowane od 0 do 9, ale w procesie programowania UŜytkownika określa się, które z funkcji mają być dostępne dla kaŝdego UŜytkownika. Wciśnij klawisz z cyfrą odpowiadającą wybranej opcji Menu. 0 - Area ON/OFF 1 - Info 2 - Access 3 - Isolate 4 - Test 5 - Times 6 - Nie uŝywana 8 - Service 9 - Control (Opcja 7 - Installer, nie jest dostępna) Uwaga: Kiedy jesteś w menu, moŝesz wrócić do wyświetlania stanu obszarów (Area ON/OFF) przez wciśnięcie <MENU>, 0. Niektóre opcje podmenu (np. Kody UŜytkowników, Przegląd, Data/Czas) wymagają wciśnięcia dodatkowo jednej lub dwóch cyfr. Wyświetlacz pokaŝe listę opcji podmenu podobnie jak to miało miejsce powyŝej. UŜyj sekwencji klawiszy pokazanej bezpośrednio poniŝej kaŝdego nagłówka opcji menu, lub zajrzyj na koniec niniejszej instrukcji do schematu działania w celu określenia sekwencji klawiszy wymaganych do dostępu do kaŝdej opcji menu np. Kody UŜytkownika: <MENU>, 2, 1. Data / Czas: <MENU>, 5,

19 Klawisze funkcyjne w Menu. Funkcje realizowane przez 20 klawiszy, które są realizowane podczas sterowania, programowania lub przeglądania w menu są opisane poniŝej. Przesuwanie w górę lub dół listy dostępnych pozycji do przeglądania, programowania lub sterowania. np. UŜytkownicy, Strefy, Przegląd zdarzeń. Przesuwa kursor w lewo lub wybiera poprzednie podmenu dotyczące tego samego obiektu, jeśli kursor jest na początku pola. Przesuwa kursor w prawo lub przechodzi przez opcje w podmenu Dostarcza stosownej pomocy kontekstowej na wyświetlaczu ilekroć jest wymagana. np.:. Zapisuje aktualny ekran i przechodzi do następnego pozycji lub wykonuje działanie. Zapisuje aktualny ekran, wychodzi z menu i wylogowuje UŜytkownika. Powoduje wyczyszczenie ekranu, umoŝliwiając wprowadzenie nowego tekstu lub wybiera pierwszą opcje w podmenu Przełącza pomiędzy róŝnymi trybami dla wybranego obiektu, lub Podczas programowania pozwalają na włączenie poprzez wciśnięcie klawisza 9 (Y- Yes) lub wyłączenie opcji przez wciśnięcie klawisza 5 (N-No). np. Klawisze <Numeryczne> mogą być uŝyte do wybrania obiektu lub opcji przez wybranie numeru lub ID i do wprowadzenia tekstu tam gdzie jest to moŝliwe. (Nazwy uŝytkowników, nazwa Listy Drzwi, nazwa Stref Czasowych) -19-

20 INFO: Menu Opcja 1 PRZEGLĄD UmoŜliwia UŜytkownikowi podgląd listy zdarzeń zapamiętanych w pamięci. MoŜe to być konieczne do uzyskania informacji o aktywności uŝytkownika lub szczegółowych informacji o alarmach, które miały miejsce. Dec 06 17:30:26.7 Janet at Review Wyświetlacz pokaŝe ostatnie zdarzenie, które będzie dotyczyło najprawdopodobniej twojego dostępu do Menu Przeglądu. Klawisz <0> jest uŝywany do przejścia na początek przeglądu (pierwsze zapamiętane zdarzenie), klawisz <9> jest uŝywany do przejścia na koniec przeglądu (ostatnio zapisane zdarzenie). Klawisz strzałki <GÓRA> (w tył) i klawisz strzałki <DÓŁ> (w przód) są uŝywane do przeszukiwania przeglądu, po jednym zdarzeniu. Klawisz strzałki <LEWO> wymusza przejście kursora na początek wyświetlanego tekstu. Klawisz strzałki <PRAWO> powoduje przesuwanie wyświetlanego tekstu o jeden znak. -20-

21 FILTROWANIE PRZEGLĄDU: Klawisze numeryczne, od 1 do 8 mogą być uŝyte do przeszukiwania w tył przeglądu dla wybranego typu zdarzeń, rozpoczynając od daty i czasu aktualnie wyświetlanego zdarzenia. Jeśli wystąpi konieczność skorzystania z więcej niŝ 8 kategorii filtrowania przeglądu, moŝesz to zrobić poprzez wciśnięcie klawisza ON lub OFF i zmieniając w ten sposób "TRYB" - co daje w efekcie moŝliwość wybrania większej ilości kategorii. MoŜesz równieŝ uŝyć klawiszy filtru łącznie z klawiszami strzałek GÓRA i DÓŁ do zlokalizowania wybranego zdarzenia i następnie przejrzeć wszystkie inne zdarzenia mające miejsce w jego okolicy w celu uzyskania większej ilości szczegółów. (Przejście na koniec Przeglądu), następnie LUB następnie (TRYB) OFF = Tryb 1. ON = Tryb 2 TRYB 1 TRYB 2 Klawisz 1 Alarmy i Przywrócenia Informacje systemowe 2 Raporty Czas 3 Wyjścia WŁ i WYŁ Szczegóły 4 Syreny WŁ i WYŁ Komunikacja 5 Działania UŜytkownika Windy 6 Obszary uzbrojenie / rozbrojenie Karty 7 Odłączenia / Podłączenia Stref wolny 8 Moduły Błędy LOKALIZACJA UśYTKOWNIKA W niektórych systemach Obszary NA ZEWNĄTRZ i WEWNĄTRZ są przydzielone w systemie kontroli dostępu. "LOKALIZACJA UśYTKOWNIKA" moŝe zostać uŝyta do wyświetlenia nazwy Obszaru, w którym aktualnie znajduje się poszukiwana osoba. Not Located Graham Wyświetlacz pokazuje nazwę Obszaru w górnej linii oraz nazwę UŜytkownika w linii dolnej. R & D LABORATORY Raymond TEST DEPARTMENT Rebecca -21- W celu wyszukania indywidualnego UŜytkownika alfabetycznie, wciśnij klawisz <numeryczny>, który odpowiada pierwszej literze nazwiska szukanego uŝytkownika. ( MoŜe wystąpić konieczność dwu - lub trzykrotnego wciśnięcia tego samego klawisza, w zaleŝności od Ŝądanej litery). Jeśli nazwisko szukanego UŜytkownika nie zostało wyświetlone poniewaŝ inne nazwiska zaczynają się równieŝ na tę literę, uŝyj klawisza strzałki <DÓŁ> w celu jego zlokalizowania. W tym trybie klawisze strzałek <GÓRA> i <DÓŁ> mogą być uŝyte do przewijania listy UŜytkowników.

22 Do znalezienia indywidualnego UŜytkownika za pomocą jego numeru, wciśnij klawisz <ON>, w celu zmiany trybu wyświetlania. U00019 is in Not Located - UŜyj klawiszy <numerycznych> do wprowadzenia Ŝądanego numeru UŜytkownika. Klawisz strzałki <PRAWO> moŝe być uŝyty do przesuwania na przód kursora. Klawisz <OFF> moŝe być uŝyty do wyczyszczenia numeru uŝytkownika przed rozpoczęciem wyszukiwania. Wciśnij klawisz <ON> jeszcze raz w celu wyświetlenia nazwy obszaru oraz nazwy UŜytkownika. INWARD GOODS Lorie ODCZYT WARTOŚCI ANALOGOWYCH W niektórych systemach moduły Wejść Analogowych są instalowane do monitorowania parametrów zmiennych takich jak: temperatura, wilgotność, poziom płynów. "ODCZYT ANALOGOWY" moŝe być uŝyty do wyświetlenia aktualnie mierzonych wartości na wejściach analogowych. Analog module to view :Q01 Wyświetlacz pokazuje teraz znak zachęty do wprowadzenia numeru Modułu Analogowego, którego wejścia mają zostać wyświetlone. Klawisze strzałek <GÓRA> i <DÓŁ> mogą być uŝyte do odszukania konkretnego Modułu Analogowego lub UŜyj klawiszy <numerycznych> do wprowadzenia numeru Modułu Analogowego. Wciśnij przycisk <OK> w celu zatwierdzenia wyświetlanego numeru modułu. -22-

23 COOLSTORE TEMP Wyświetlacz pokaŝe teraz wartość zmierzoną na pierwszym wejściu analogowym wybranego modułu.. WATER LEVEL (L) Wciśnij klawisz <OK>, aby przejść do wyświetlania wartości z innych Wejść / Stref w tym samym Module Analogowym. UŜyj klawiszy strzałek <GÓRA> i <DÓŁ> do przejścia przez wartości Analogowe dla tego samego numeru wejścia ale innych Modułów Analogowych. Wciśnij klawisz <END>, aby przejść do normalnego trybu wyświetlania. Q01:Z Uwaga: Wszystkie wejścia analogowe uŝyte w systemie powinny zawsze być nazwane przez instalatora. Na ekranie obok pokazano informację o domyślnym ID wejścia, która będzie wyświetlana dla wejścia, które nie zostało uŝyte. ODCZYT LICZNIKÓW W niektórych systemach moduły Mini Ekspandera są instalowane do wykonywania Zliczania Zdarzeń. Liczniki mogą być uŝyte do monitorowania zuŝycia wody lub energii elektrycznej, ruchu przez wyznaczony punkt. "ODZCYT LICZNIKÓW" moŝe zostać uŝyty do wyświetlenia aktualnie zliczonej wartości. CAMERA 1 Film Count: 0254 Wyświetlacz pokaŝe teraz wynik pierwszego Licznika udostępnionego do podglądu. Klawisze strzałek <GÓRA> i <DÓŁ> mogą być uŝyte do przejrzenia efektów zliczania w innych licznikach. -23-

24 Water Used (kl) Count: Wyświetlany wynik jest odświeŝany co 2 sekundy przez odczytanie ostatniego wyniku zliczania z odpowiedniego Mini Ekspandera. Wciśnij klawisz <END>, aby powrócić do normalnego trybu wyświetlania..counter 003 Count: UWAGI: 1) Wszystkie Liczniki uŝywane w systemie powinny zawsze być nazwane przez Instalatora. Ekran pokazany obok pokazuje domyślne ID Licznika, który nie jest uŝywany. Instalator moŝe wyłączyć wyświetlanie nieuŝywanych Liczników. 2) W niektórych aplikacjach moŝe być wystąpić konieczność, nastawienia przez UŜytkownika aktualnej wartości dla określonego licznika, lub jego zresetowanie do wartości zero. To moŝe zostać zrobione poprzez osobną opcję Menu, która prawdopodobnie będzie ograniczona do jednego lub więcej Typów UŜytkownika. Szczegóły są ustalane w "Nastawy Liczników", [Menu 9,6]. PODGLĄD STANU WEJŚĆ System moŝe być zaprogramowany w taki sposób, aby umoŝliwić UŜytkownikowi podgląd podsumowania Stref, które są włączone i są aktualnie w nienormalnym stanie. "STAN WEJŚĆ" moŝe być uŝyty od wyświetlenia podsumowania. Funkcja ta moŝe być niezbędna do uŝycia kiedy Terminal LCD wyświetla informacje takie jak: "Some Inputs are Tampered" "Some Inputs are Isolated" Isolated Input: CustomerArea PIR Wyświetlacz pokazuje teraz pierwszą Strefę, która jest w nienormalnym stanie. Podsumowanie jest porządkowane w następującej kolejności: 1) Wejścia Izolowane 2) Wejścia Sabotowane 3) Wejścia nie uszczelnione Klawisz strzałki <DÓŁ> umoŝliwia poruszanie się po liście z innymi Strefami, które znajdują się w nienormalnych warunkach. -24-

25 Unsealed Input: Teller Area PIR Finished Check Kiedy na dole listy, wyświetlany jest komunikat Zakończono Sprawdzanie oznacza to, Ŝe w systemie nie ma juŝ do wyświetlenia więcej Stref znajdujących się w nienormalnych warunkach. Naciśnij klawisz <END>, aby zakończyć wyświetlanie doraźnych informacji i przejście do normalnego trybu wyświetlania. -25-

26 -26-

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 9 2.1

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestratora Temperatury Printman XLM

Instrukcja obsługi Rejestratora Temperatury Printman XLM Coolmar 21-345 Borki Wola Chomejowa 59a POLAND PHONE/FAX:(0048) 081 85 95 127 serwis@coolmar.pl www.coolmar.pl Instrukcja obsługi Rejestratora Temperatury Printman XLM 1. Drukowanie Wydruków Obsługa rejestratora

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 (JA-101K, JA-101KR, JA-106K, JA-106KR) Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 to system, który daje użytkownikowi wyjątkową możliwość sterowania w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Ułatwiają

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników 1 Instalacja oprogramowania ESI [ tronic ] Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyty bazowe DVD 1 i/lub DVD

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl 1.0 PODSTAWOWE OPERACJE Obsługa klawiatur 636 oraz 646 jest identyczna,

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Spis treści 1. WYMAGANIA... 3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do zajęć Plan ćwiczenia 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera Polski UWAGA: 1. Zaleca się aktualizowanie oprogramowania diagnostycznego, zawartego na karcie pamięci, przynajmniej raz w miesiącu!!!!!! 2. Funkcje POKAYOKE są

Bardziej szczegółowo

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector R Gdy pojawią się problemy - lista usterek w systemie Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizatora Matrix 6 VERITEC P The award winning sequential confirmation detector Z KLWITURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu... 3 1.1 Ekran powitalny... 3 1.2 Obsługa menu startowego... 3 1.3 Ekran łączenia z drukarką... 3 1.4 Zezwolenie na dostęp

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Manipulator do systemu Digiplex EVO K656 Instrukcja użytkownika

Manipulator do systemu Digiplex EVO K656 Instrukcja użytkownika Manipulator do systemu Digiplex EVO K656 Instrukcja użytkownika 1.0 SYGNALIZACJA WIZUALNA O STANIE SYSTEMU MANIPULATOR (wizualna sygnalizacja za pomocą komunikatów na ekranie i diod LED) 1. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, tel.: (22) 651-88-61 Fax: (22) 651-88-76,

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 04 wersja 1.0. INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI. Załącznik do instrukcji kotła z palnikiem pellet

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 04 wersja 1.0. INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI. Załącznik do instrukcji kotła z palnikiem pellet STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 04 wersja 1.0 INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI Załącznik do instrukcji kotła z palnikiem pellet Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, www.elektromer.com.pl

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie programu COMPAS 2026LAN

Uruchomienie programu COMPAS 2026LAN Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl http://www.compas.com.pl PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE COMPAS 2026LAN

Bardziej szczegółowo

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika int-tsg_u_pl 10/13 Manipulator INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.00 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Data : 29/11/2007 1/28

Instrukcja obsługi. Data : 29/11/2007 1/28 Instrukcja obsługi Data : 29/11/2007 1/28 1. PREZENTACJA PROCESU AKTUALIZACJI...3 1.1 ROZWIĄZANIE 1...3 1.2 ROZWIĄZANIE 2...3 2 REJESTRACJA NA STRONIE INTERNETOWEJ ACTIA...5 3. POBIERANIE PROGRAMU SMARTACH

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

MATRIX KLAWIATURA IKONOWA

MATRIX KLAWIATURA IKONOWA Black 100% Pantone 485 MATRIX KLAWIATURA IKONOWA 1 A 2 B 3 C 4 D 5 6 7 8 9 0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Klawiatura ikonowa Klawiatura numeryczna Wyświetlacz Wybór trybu uzbrojenia 1 A 2 B 3 C 4 D 5 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami

Instrukcja zarządzania kontami i prawami Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express V. 6 1 SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników.... 4 3. Dodawanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Manipulatory do systemu Digiplex EVO EVO641 / EVO641R / DGP-648BL Instrukcja użytkownika systemu

Manipulatory do systemu Digiplex EVO EVO641 / EVO641R / DGP-648BL Instrukcja użytkownika systemu Manipulatory do systemu Digiplex EVO EVO641 / EVO641R / DGP-648BL Instrukcja użytkownika systemu 1.0 SYGNALIZACJA WIZUALNA O STANIE SYSTEMU 1.1 MANIPULATOR (wizualna sygnalizacja za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Klawiatura sensoryczna K656

Klawiatura sensoryczna K656 Klawiatura sensoryczna K656 Instrukcja Użytkownika Płyta czołowa 1 2 3 4 8 5 7 6 1) Niebieski wyświetlacz LCD, 2 x 16 znaków 2) Dioda LED sygnalizująca obecność zasilania AC 3) Przyciski przewijania menu

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Media Player 6w1

Odtwarzacz Media Player 6w1 Odtwarzacz Media Player 6w1 47119 Instrukcja obsługi Opis produktu: - Samodzielne zasilanie i wyjście AV, umoŝliwia bezpośrednie wyświetlanie zdjęć zapisanych w formacie JPEG, MPEG 1 oraz odtwarzanie muzyki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN Wyświetlanie informacji na manipulatorze szyfrowym Klawisz TBL Sygnalizuje problem systemowy Lampka ARMED Zapalona- system uzbrojony Zgaszona-system rozbrojony Klawisz MEM Nowy alarm w pamięci Klawisze

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE pl 2 SPIS TREŚCI pl 1 Konfiguracja urządzenia... 4 1.1 Podstawowe ustawienia... 4 1.2 Tryby i widoki... 4 1.3 Nawigacja w menu... 5 2 Trening z monitorem tętna... 6 2.1

Bardziej szczegółowo

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika int-tsg_u_pl 02/14 Manipulator INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.02 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Więcej Opcji. Wycisz brzęczyk. Potwierdzenie. Kasowanie. Alarm natychmiastowy Obsługa obecna

Więcej Opcji. Wycisz brzęczyk. Potwierdzenie. Kasowanie. Alarm natychmiastowy Obsługa obecna www.siemens.com/buildingtechnologies Skrócona instrukcja obsługi FC72x FT7240 Konsola centrali sygnalizacji poŝaru Konsola wyniesiona Siemens Switzerland Ltd Industry Sector Building Technologies Division

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku.

OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku. POMOC DO PROGRAMU PRZEGLĄD OFERT PRYWATNYCH Program OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku. Utwórz kopię zapasową zapisuje i archiwizuje komentarze oraz oznaczenia ofert. Przywróć bazę z kopii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania systemu JB-5000 SYSTEM WIDEO-DOMOFONOWY

Instrukcja użytkowania systemu JB-5000 SYSTEM WIDEO-DOMOFONOWY 1 Instrukcja użytkowania systemu JB-5000 SYSTEM WIDEO-DOMOFONOWY LEELEN TECHNOLOGY POLSKA www.leelen.pl biuro@leelen.pl serwis@leelen.pl Prosimy przeczytać tę instrukcję, zanim produkty zostaną zainstalowane.

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

GreenPro Cash i urządzenia parkingowe

GreenPro Cash i urządzenia parkingowe GreenPro Cash i urządzenia parkingowe Instrukcja obsługi systemu parkingowego GREEN Center Polska Sp. z o.o. ul. Opalenicka 67 60-362 Poznań 1. Obsługa komputera 1.1 Włączenie komputera i logowanie 1.2

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści 1. WYMAGANIA...3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ...3 2.1. AUTOMATYCZNA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

30/01/2008. Instrukcja obsługi RoofCon Viewer

30/01/2008. Instrukcja obsługi RoofCon Viewer Instrukcja obsługi RoofCon Viewer 1 Spis treści Spis treści... Fel! Bokmärket är inte definierat. Instalacja... 3 Wybór obiektów... Fel! Bokmärket är inte definierat. PrzybliŜanie... Fel! Bokmärket är

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Terminal kart - MIFON MF1. Opis terminala

Terminal kart - MIFON MF1. Opis terminala Terminal kart - IFO F1 Opis terminala Terminal kart IFO F1 jest autonomicznym urządzeniem umoŝliwiającym kontrolę dostępu za pomocą kart identyfikacyjnych. Posługiwanie się kartą jest moŝliwe po wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentacji 1.00 Opis programu TeleTokenEdit

wersja dokumentacji 1.00 Opis programu TeleTokenEdit wersja dokumentacji 1.00 Opis programu TeleTokenEdit Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE...1 ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM...1 FORMATOWANIE TELETOKENU...2 PROGRAMOWANIE TELETOKENU...4 ZAKŁADKI W PROGRAMIE...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV 1 Opis elementów 2 Programowanie I. Programowanie : W pierwszej kolejności należy podłączyć zasilanie. INFO : Fabryczny kod programowania to 6668888.

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro przegląd elementów terminalu rea t3 Widok z góry Spód terminalu (zamknięty) Spód terminalu (otwarty) Pokrywa drukarki

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski:

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski: 1. Do czego słuŝy Total Commander? Total Commander jest dwu-panelowym menedŝerem plików, z powodzeniem zastępującym windowsowego Eksploratora. Dzięki niemu, operacje na plikach i folderach, takiej jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji knfbreader Mobile kreader Mobile Instrukcja instalacji Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwy innych firm i produktów są znakami towarowymi lub

Bardziej szczegółowo

iprotect: UŜytkownik Ochrona Wersja 1.0

iprotect: UŜytkownik Ochrona Wersja 1.0 iprotect: Wersja 1.0 Wersja 1.0 1/26 Historia zmian Wersja Data Utworzył Zaakceptował Uwagi 1.0 01.12.2011 Wersja początkowa Wersja 1.0 2/26 Spis treści 1. UŜytkownik ochrona... 4 1.1 Logowanie do systemu....

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Alcatel: One Touch Easy, Club, Club+, MAX, MAX DB, GUM (DB)

Alcatel: One Touch Easy, Club, Club+, MAX, MAX DB, GUM (DB) Alcatel: One Touch Easy, Club, Club+, MAX, MAX DB, GUM (DB) Wprowadzanie kanałów do telefonu 1. Przyciśnij klawisz akceptacji 2. Klawiszami z boku telefonu przejdź do opcji Usługi i zaakceptuj ją 3. Wybierz

Bardziej szczegółowo

ELECTRONIC ENGINEERING LTD. Seria Runner. Centrala Alarmowa Bezprzewodowa i przewodowa. Instrukcja uŝytkownika. Wersja polska 1.02

ELECTRONIC ENGINEERING LTD. Seria Runner. Centrala Alarmowa Bezprzewodowa i przewodowa. Instrukcja uŝytkownika. Wersja polska 1.02 ELECTRONIC ENGINEERING LTD. Seria Runner Centrala Alarmowa Bezprzewodowa i przewodowa Instrukcja uŝytkownika Wersja polska 1.02 SPIS TREŚCI Wstęp...4 System alarmowy CROW...5 Typowa konfiguracja systemu...5

Bardziej szczegółowo

SET ENTER/TEST HOUR MIN MONTH DEMO PROGRAM DAY

SET ENTER/TEST HOUR MIN MONTH DEMO PROGRAM DAY PRZYGOTOWANIE DOZOWNIKA Aby otworzyć pokrywę, włóż kluczyk do zamka, przekręć i pociągnij do siebie. Włóż dwie baterie alkaliczne. Włóż puszkę z aerozolem. Dozownik jest gotowy do zaprogramowania. PANEL

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie zdjęć przy pomocy RTG Krok po kroku 1

Wykonywanie zdjęć przy pomocy RTG Krok po kroku 1 Wykonywanie zdjęć przy pomocy RTG Krok po kroku 1 Przed rozpoczęciem wykonywania zdjęć przy pomocy cyfrowej radiografii Dr.Suni, naleŝy stworzyć nowy profil pacjenta bądź wywołać juŝ istniejący w bazie

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Bramka internetowa Tydom 350

Bramka internetowa Tydom 350 Bramka internetowa Tydom 350 Instrukcja instalacji i uŝytkowania URUCHOMIENIE Uruchomienie bramki internetowej Tydom 350 składa się z kilku kroków: podłączamy bramkę kablem sieci Ethernet (LAN) do routera

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod FUNKCJE OGÓLNE Migająca dioda LED 1. Po naciśnięciu przycisku, migając dioda LED oznacza przesyłanie danych. Jeżeli dioda LED nie miga, oznacza to, że dane nie są przesyłane. 2. Jeżeli przycisk jest przyciskiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012 sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy HERMES2012, działający w środowisku Windows i przystosowany

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika.

Dokumentacja użytkownika. P L U S Spółka z o.o. Dokumentacja użytkownika. Panel sterujący SRG3100P - skrócony opis obsługi. Opracował: Grzegorz Żmuda R&G PLUS Spółka z o.o. Dział Konstrukcyjny 39-300 Mielec, ul.traugutta 7 tel.

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

-Polski- Total Connect 2.0E

-Polski- Total Connect 2.0E -Polski- Total Connect 2.0E Łącze do instalatora i instrukcji użytkownika systemów Le Sucre oraz Domonial... 2 Wymagania minimalne... 2 Strona logowania... 2 Strona główna... 4 Górne ikony... 6 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Zegar czasu rzeczywistego - integracja systemu LCN z modułem logicznym LOGO! Numer ćwiczenia: 8 Opracowali:

Bardziej szczegółowo