SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZNAK SPRAWY: /370/17/2009/TZP/AM Z A K Ł A D U B E Z P I E C Z E Ń S P O Ł E C Z N Y C H Oddział w Rybniku Rybnik ul.reymonta 2 ZAMÓWIENIE PUBLICZNE w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi konserwacji sprzętu mikrokomputerowego, teletransmisyjnego i komputerowych urządzeń peryferyjnych w Oddziale ZUS w Rybniku i podległych Inspektoratach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( o wartości zamówienia poniżej ,00 euro zwanej dalej SIWZ ) Z A T W I E R D Z A M: Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku mgr Grażyna Szweda Rybnik, dnia r.

2 I. Nazwa oraz adres zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2, Rybnik tel , fax , zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz wraz ze zm.) zwanej w dalszej części SIWZ Prawem zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi konserwacji sprzętu mikrokomputerowego, teletransmisyjnego i komputerowych urządzeń peryferyjnych w Oddziale ZUS w Rybniku i podległych Inspektoratach. II. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji sprzętu mikrokomputerowego, teletransmisyjnego i komputerowych urządzeń peryferyjnych w Oddziale ZUS w Rybniku i podległych Inspektoratach. 2. Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia obejmuje konserwację: a) 991 szt. mikrokomputerów dyskowych w tym: 526 szt. mikrokomputerów na gwarancji 465 szt. mikrokomputerów po gwarancji b) 60 szt. drukarek laserowych sieciowych w tym: 45 szt. drukarek na gwarancji 15 szt. drukarek po gwarancji c) 113 szt. drukarek laserowych stanowiskowych w tym: 31 szt. drukarek na gwarancji 82 szt. drukarek po gwarancji d) 6 szt. drukarek atramentowych e) 197 szt. drukarek igłowych w tym: - 57 szt. drukarek na gwarancji szt. drukarek po gwarancji f) 69 szt. terminali dla systemu Emerytalno-Rentowego g) 12 szt. jednostek sterujących dla systemu Emerytalno-Rentowego 3. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : konserwacja mikrokomputerów, konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 SIWZ. 5. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zakresu rzeczowego konserwacji w przypadku: Wycofania sprzętu z eksploatacji z uwagi na jego uszkodzenie lub przestarzałość technologiczną, Wycofania sprzętu z eksploatacji w przypadku decyzji Centrali Zakładu, Przekazania sprzętu do innej jednostki organizacyjnej. III. Termin wykonania zamówienia. 1. Termin wykonania konserwacji: I etap od dnia r. do dnia r. II etap od dnia r. do dnia r. 2. Wykonywanie konserwacji odbywać się będzie w obiektach Zamawiającego w dniach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach SIWZ konserwacja sprzętu mikrokomputerowego, teletransmisyjnego i komputerowych urządzeń peryferyjnych 2

3 IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, c) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum jedną usługę konserwacji sprzętu komputerowego zrealizowaną w sposób ciągły w okresie 60 dni na zakres obejmujący minimum 700 szt. sprzętu komputerowego (mikrokomputery, drukarki, terminale) w ramach jednej umowy oraz przedstawi dokument potwierdzający, że usługa ta została wykonana należycie, d) spełniają warunki określone w SIWZ. 2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia. V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych według wzoru stanowiącego Załącznik Nr Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dołączenie dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6. Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązują przepisy określone w 2.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane / Dz. U. Nr 87 poz. 605/. VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Zamawiający informuje, że obowiązującą formą porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz wykonawców z zamawiającym - zgodnie z jego wyborem - jest forma pisemna lub faks (numer faksu ). SIWZ konserwacja sprzętu mikrokomputerowego, teletransmisyjnego i komputerowych urządzeń peryferyjnych 3

4 2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Do porozumiewania się z wykonawcami w godzinach urzędowania od 8 00 do w siedzibie Oddziału ZUS w Rybniku, przy ul. Reymonta 2 w pok. 25 wyznacza się osoby: mgr Mariola Kantor - Kierownik Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych tel. (0-32) Arleta Majcher - Starszy Inspektor tel. (0-32) fax Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja. 6. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja. 8. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. VII. Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwatysiącepięćsetzłotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w rozdz. X pkt. 1 niniejszej SIWZ. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego w: Bank Handlowy w Warszawie S. A. nr Na przelewie należy umieścić informację: Wadium konserwacja sprzętu mikrokomputerowego Pieniądze muszą wpłynąć na rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Rybniku, ul. Reymonta 2 piętro III pokój nr Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi: być ważne przez cały okres związania oferta; zapewniać możliwość zaspokojenia roszczeń zamawiającego bezwarunkowo, nieodwołalnie i na jego pierwsze żądanie; przewidywać możliwość zatrzymania przez Zamawiającego wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. SIWZ konserwacja sprzętu mikrokomputerowego, teletransmisyjnego i komputerowych urządzeń peryferyjnych 4

5 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą; b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 9. Zamawiający z zastrzeżeniem określonym w pkt.11 zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; b) który został wykluczony z postępowania; c) którego oferta została odrzucona. 10. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. VIII. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 4. Formularz ofertowy wraz z wszystkimi załącznikami musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, wymienione w rejestrze handlowym lub innym dokumencie rejestracyjnym. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, w ofercie należy złożyć: oryginał dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub jego notarialnie potwierdzoną kopię. 5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 Prawa zamówień publicznych. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 6. Każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składa dokumenty wymienione w rozdz. V pkt 1, 2,3. Natomiast dokument określony w pkt. 4 składają wszyscy wykonawcy wspólnie. 7. Działając na podstawie art. 36 ust. 4 Pzp zamawiający, żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom w przypadku realizacji przedmiotowego zadania przez podwykonawców. SIWZ konserwacja sprzętu mikrokomputerowego, teletransmisyjnego i komputerowych urządzeń peryferyjnych 5

6 8. Wszystkie załączniki określone w SIWZ powinny zostać wypełnione lub sporządzone przez wykonawców ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej SIWZ bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian. Wprowadzenie przez wykonawcę jakichkolwiek zmian do treści załączonych formularzy skutkować będzie odrzuceniem oferty. 9. Oferta składa się z Formularza ofertowego, Formularza cenowego oraz dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdz. V SIWZ. 10. Wymagane dokumenty składające się na ofertę należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 11. W przypadku gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 12. Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną czytelną trwałą techniką. 13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 14. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 15. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. 18. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie winno być opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w następujący sposób: Oferta przetargowa na usługi w zakresie konserwacji sprzętu mikrokomputerowego, teletransmisyjnego i komputerowych urządzeń peryferyjnych w Oddziale i w podległych Inspektoratach. nie otwierać przed dniem r. godz Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy przygotować w sposób określony w pkt 18 niniejszego rozdziału. 20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 21. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów Wykonawca winien dokumenty te złożyć. 22. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zabezpieczonej kopercie, oznaczonych jak w punkcie 18 niniejszego rozdziału przy czym koperta powinna mieć dopisek ZMIANY. 23. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania. 24. Warunkiem skuteczności wycofania oferty będzie dostarczenie do miejsca składania ofert pisemnego oświadczenia wykonawcy przed upływem terminu do składania ofert. X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Oddziału ZUS w Rybniku przy ul.reymonta 2, w pokoju nr 28 nie później niż do dnia r. do godz Wykonawca składający ofertę osobiście otrzyma od zamawiającego potwierdzenie jej przyjęcia z kolejnym numerem wpływu oferty. 3. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie określonym w pkt.1 będą odsyłane bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. SIWZ konserwacja sprzętu mikrokomputerowego, teletransmisyjnego i komputerowych urządzeń peryferyjnych 6

7 Uwaga: przez wpływ oferty w terminie rozumie się jej złożenie w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego w pkt. 1; zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w złożeniu oferty spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej; ponadto zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w złożeniu oferty spowodowane dostarczeniem oferty do siedziby zamawiającego, ale nie do miejsca określonego w pkt Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu r. godz w pokoju nr 301 w siedzibie Oddziału ZUS w Rybniku, ul. Reymonta Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. XI. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cena przedmiotu zamówienia winna być wyrażona w PLN. 2. Cena ofertowa konserwacji przedstawiona przez Wykonawcę musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w tym: koszty środków czyszczących i materiałów pomocniczych jak ścierki do usuwania brudu oraz koszty dojazdu do miejsca wykonywania konserwacji. 3. Cena ofertowa winna zawierać cenę netto konserwacji urządzenia, którą należy przemnożyć przez ilość jednostek podanych przez Zamawiającego i częstotliwość konserwacji. Następnie zsumować wartości poszczególnych pozycji netto. Otrzymaną wartość netto należy powiększyć o należny podatek VAT i podać koszt brutto, który będzie stanowił wartość oferty. 4. Wszystkie ceny zawarte w Formularzu cenowym muszą być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku. 5. Ceny jednostkowe winny być określone przez wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie wykonawca oferuje. Nie dopuszcza się upustów od końcowej wartości oferty. 6. Wartość ogółem netto, VAT, brutto całości zamówienia należy przenieść z formularza cenowego do formularza ofertowego. 7. Oferta cenowa nie uwzględniająca całości przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona. XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 1) cena oferty brutto % 2. Ocena ofert dokonywana będzie według następujących zasad: 1. Kryterium ceny - wskaźnik Kc Kc = cena ogółem brutto najtańszej oferty x 100 cena ogółem brutto oferty badanej 3. Za najkorzystniejszą ofertę uważać się będzie ofertę z najniższą ceną. XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. SIWZ konserwacja sprzętu mikrokomputerowego, teletransmisyjnego i komputerowych urządzeń peryferyjnych 7

8 b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacje, o których mowa w pkt. 1a zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 2. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana, zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Prawa zamówień publicznych. 6. W przypadku, gdy cena oferty złożonej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przewyższa dwukrotność kapitału zakładowego, wykonawca przy podpisaniu umowy przedłoży uchwałę wspólników potwierdzającą prawo do rozporządzania lub zaciągania zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego (Art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych z dn r. Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz z późn. zm.). 7. W przypadku, gdyby została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zamawiający przed podpisaniem umowy żąda przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany wnieść w całości przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto ceny oferty. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w: Bank Handlowy w Warszawie S.A. I/O Warszawa nr XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określone są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 2do SIWZ. SIWZ konserwacja sprzętu mikrokomputerowego, teletransmisyjnego i komputerowych urządzeń peryferyjnych 8

9 XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Do niniejszego rozdziału stosuje się przepisy wyszczególnione w Dziale VI Środki ochrony prawnej Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz z późn. zm.). 2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 3. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 184 ust. 1a ustawy Prawa zamówień publicznych. XVII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych. XVIII. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. XX. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. XXI. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 1. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 2. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będą dokonywane w PLN. SIWZ ZAWIERA: Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 6 Przedmiot zamówienia, Wzór umowy, Formularz ofertowy, Formularz cenowy, Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych, Wykaz wykonanych usług. SIWZ konserwacja sprzętu mikrokomputerowego, teletransmisyjnego i komputerowych urządzeń peryferyjnych 9

10 SIWZ konserwacja sprzętu mikrokomputerowego, teletransmisyjnego i komputerowych urządzeń peryferyjnych 10

11 ZAŁĄCZNIK NR 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie konserwacji sprzętu mikrokomputerowego, teletransmisyjnego i komputerowych urządzeń peryferyjnych w Oddziale i w podległych Inspektoratach, zgodnie z zakresem ilościowym z pkt II ppkt 2 oraz szczegółowym zakresem czynności pkt II ppkt 3 i 4. II ZAKRES ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Miejscem wykonywania usługi będzie budynek Oddziału ZUS zlokalizowany w Rybniku przy ul. Reymonta 2 i Jankowickiej 13 oraz Inspektoraty zlokalizowane w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Witosa 30, Tychach przy ul. Ch.De Gaulle a 16, Raciborzu przy ul. Łąkowej 28, Pszczynie przy ul. Kopernika 22, 2. Zakres ilościowy Przedmiotu Zamówienia obejmuje konserwacje szt. mikrokomputerów dyskowych w tym: 526 szt. mikrokomputerów na gwarancji 465 szt. mikrokomputerów po gwarancji szt. drukarek laserowych sieciowych w tym: 45 szt. drukarek na gwarancji 15 szt. drukarek po gwarancji szt. drukarek laserowych stanowiskowych w tym: 31 szt. drukarek na gwarancji 82 szt. drukarek po gwarancji 4. 6 szt. drukarek atramentowych szt. drukarek igłowych w tym: 57 szt. drukarek na gwarancji 140 szt. drukarek po gwarancji szt. terminali dla systemu Emerytalno-Rentowego szt. jednostek sterujących dla systemu Emerytalno-Rentowego Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zakresu rzeczowego konserwacji w przypadku: Wycofania sprzętu z eksploatacji z uwagi na jego uszkodzenie lub przestarzałość technologiczną Wycofania sprzętu z eksploatacji w przypadku decyzji Centrali Zakładu Przekazanie sprzętu do innej jednostki organizacyjnej

12 3. Szczegółowy zakres wykonania konserwacji 3.1 Mikrokomputery Mikrokomputery na gwarancji a) czyszczenie obudowy mikrokomputera (od zewnątrz) środkami antystatycznymi w postaci pianki przeznaczonymi do urządzeń komputerowych, b) zewnętrzne czyszczenie klawiatury (usunięcie zanieczyszczeń znajdujących się pomiędzy klawiszami klawiatury), środkami antystatycznymi w postaci pianki przeznaczonymi do urządzeń komputerowych, c) czyszczenie myszy zestawu komputerowego, środkami antystatycznymi w postaci pianki przeznaczonymi do urządzeń komputerowych, d) czyszczenie obudowy i wyświetlacza panela LCD środkami antystatycznymi, w postaci pianki lub płynu do panela LCD przeznaczonymi do urządzeń komputerowych, e) czyszczenie wszystkich kabli wchodzących w skład zestawu komputerowego (zasilające, karty graficznej, myszki, klawiatura etc.) środkami antystatycznymi w postaci pianki, f) podstawowa diagnostyka komputera po konserwacji (uruchomienie zestawu i sprawdzenie poprawności jego działania), g) czyszczenie czytnika kart Sicrypt zainstalowanego w obudowie klawiatury kartą czyszczącą np. marki Evolis Printer Clean Cleaning Card Zamawiający informuje, że w podanej grupie sprzętu znajdują się następujące mikrokomputery: Dell Optiplex 745, Dell Optiplex 755, Actina Sierra KOMAAAKPP0426, Actina Sierra KOMAAAKPP0446 Łączna ilość sprzętu przeznaczonego do konserwacji to 526 szt Mikrokomputery po gwarancji a) czyszczenie obudowy mikrokomputera (od zewnątrz jak i od wewnątrz) środkami antystatycznymi w postaci pianki przeznaczonymi do urządzeń komputerowych, b) czyszczenie wnętrza jednostki centralnej (usunięcie kurzu, zanieczyszczeń i wszelkiego rodzaju zabrudzenia znajdującego się wewnątrz mikrokomputera powstałego w czasie eksploatacji sprzętu), c) zewnętrzne czyszczenie klawiatury (usunięcie zanieczyszczeń znajdujących się pomiędzy klawiszami klawiatury), środkami antystatycznymi w postaci pianki przeznaczonymi do urządzeń komputerowych, d) czyszczenie myszy zestawu komputerowego (czyszczenie kulki oraz wałków transferowych), środkami antystatycznymi w postaci pianki przeznaczonymi do urządzeń komputerowych, e) czyszczenie obudowy monitora, kineskopu CRT lub panela LCD środkami antystatycznymi, w postaci pianki (dla obudowy), płynu (dla kineskopu CRT) oraz specjalistycznymi środkami w postaci pianki lub płynu do panela LCD przeznaczonymi do urządzeń komputerowych,

13 f) czyszczenie trasy wentylacyjnej urządzenia oraz sprawdzenie stanu wentylatorów znajdujących się w urządzeniu, g) czyszczenie wszystkich kabli wchodzących w skład zestawu komputerowego (zasilające, karty graficznej, myszki, klawiatura etc.) środkami antystatycznymi w postaci pianki, h) podstawowa diagnostyka komputera po konserwacji (uruchomienie zestawu i sprawdzenie poprawności jego działania), i) czyszczenie czytnika kart Sicrypt zainstalowanego w przedniej części obudowy mikrokomputerów Siemens kartą czyszczącą np. marki Evolis Printer Clean Cleaning Card Zamawiający informuje, że w podanej grupie sprzętu znajdują się następujące mikrokomputery: Siemens ProD7, Siemens Scenic 600, Siemens Scenic xb, Siemens Di815e, HP/Compaq EvoD510CMT, Actina Sierra, Optimus Prestige DP 600, Dell Optiplex GX270, HP Vectra, Fujitsu Siemens Esprimo Łączna ilość sprzętu przeznaczonego do konserwacji to 465 szt. 3.2 Drukarki laserowe stanowiskowe i sieciowe Drukarki objęte okresem gwarancyjnym a) czyszczenie obudowy drukarki (od zewnątrz) środkami antystatycznymi w postaci pianki przeznaczonymi do urządzeń komputerowych, b) czyszczenie rolek pobierających papier (rolka podajnika uniwersalnego oraz tacy) preparatem przeznaczonym do tego celu c) usunięcie zanieczyszczeń znajdujących się wewnątrz drukarki, powstałych w czasie eksploatacji (pozostałego tonera, części papieru, oraz pyłu z papieru) nie dokonując rozkręcania obudowy zewnętrznej urządzenia, d) czyszczenie wszystkich kabli wchodzących w skład drukarki (zasilające, łączący mikrokomputer z drukarką) środkami antystatycznymi w postaci pianki, e) sprawdzenie poprawności drukowania po wykonanej konserwacji przy pomocy testu dostępnego z menu drukarki. Zamawiający informuje, że w podanej grupie sprzętu znajdują się następujące drukarki: Lexmark E350D, Kyocera FS-3900DN, Kyocera FS-6950DN, Kyocera FS-1030D, Brother HL-5250DN, HP 3005DN Łączna ilość sprzętu przeznaczonego do konserwacji to 76 szt Drukarki nie objęte okresem gwarancyjnym a) czyszczenie obudowy drukarki (od zewnątrz i od wewnątrz) środkami antystatycznymi w postaci pianki przeznaczonymi do urządzeń komputerowych, b) czyszczenie wnętrza, a w szczególności toru przesuwu papieru i czujników na całej długości jego transferu,

14 c) usunięcie wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się wewnątrz drukarki powstałych w czasie eksploatacji (pozostałego tonera, części papieru, oraz pyłu z papieru), d) czyszczenie modułu lasera (zewnętrzne szkło modułu lasera), e) czyszczenie wszystkich rolek pobierających i transportujących papier preparatem przeznaczonym do tego celu, f) czyszczenie wentylatorów, sprawdzenie poprawności ich działania, g) czyszczenie wszystkich kabli wchodzących w skład drukarki (zasilające, łączący mikrokomputer z drukarką) środkami antystatycznymi w postaci pianki przeznaczonymi do urządzeń komputerowych, h) sprawdzenie poprawności drukowania po wykonanej konserwacji przy pomocy testu dostępnego z menu drukarki. Zamawiający informuje, że w podanej grupie sprzętu znajdują się następujące drukarki: HP 4000N, Lexmark Optra E310, Lexmark W840, Kyocera FS 1010, Minolta 1100L, Minolta 1300W, Samsung ML-2151N, Samsung ML-2250, Lexmark E340, Kyocera FS 4000DN, Tally 9212 Łączna ilość sprzętu przeznaczonego do konserwacji to 97 szt. 3.3 Drukarki igłowe (w tym drukarki 9-cio igłowe, 24-ro igłowe oraz 24-ro igłowe o podwyższonej obciążalności (Heavy Duty)) Drukarki objęte okresem gwarancyjnym a) czyszczenie obudowy drukarki (od zewnątrz) środkami antystatycznymi w postaci pianki przeznaczonymi do urządzeń komputerowych, b) usunięcie zanieczyszczeń znajdujących się wewnątrz drukarki powstałych w czasie eksploatacji (części papieru, oraz pyłu z papieru) nie dokonując rozkręcania obudowy zewnętrznej urządzenia, c) czyszczenie wszystkich kabli wchodzących w skład drukarki (zasilające, łączący mikrokomputer lub terminal z drukarką) środkami antystatycznymi w postaci pianki przeznaczonymi do urządzeń komputerowych, d) sprawdzenie poprawności drukowania przy pomocy testu dostępnego z menu drukarki (jeśli taki wydruk umożliwia drukarka). Zamawiający informuje, że w podanej grupie sprzętu znajdują się następujące drukarki: OKI 3321, Tally Genicom T2265 Sprint Pro, Tally Genicom Sprint Pro T2265+ Łączna ilość sprzętu przeznaczonego do konserwacji to 57 szt Drukarki nie objęte okresem gwarancyjnym a) czyszczenie obudowy drukarki (od zewnątrz) środkami antystatycznymi w postaci pianki przeznaczonymi do urządzeń komputerowych, b) czyszczenie wnętrza, a w szczególności toru przesuwu papieru i czujników na całej długości jego transportu, c) czyszczenie głowicy drukarki odpowiednimi środkami do tego przeznaczonymi (za wyjątkiem drukarek Compuprint 9078, Seiko BP 9000),

15 d) czyszczenie prowadnic i toru przesuwu taśmy (karetka, wałek), e) sprawdzenie działania wszystkich części mechanicznych, f) usunięcie wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się wewnątrz drukarki powstałych w czasie eksploatacji (części papieru, oraz pyłu z papieru), g) czyszczenie wszystkich kabli wchodzących w skład drukarki (zasilające, łączący mikrokomputer lub terminal z drukarką) środkami antystatycznymi w postaci pianki przeznaczonymi do urządzeń komputerowych, h) sprawdzenie poprawności drukowania przy pomocy testu dostępnego z menu drukarki (jeśli taki wydruk umożliwia drukarka). Zamawiający informuje, że w podanej grupie sprzętu znajdują się następujące drukarki: OKI 3391, OKI 321, OKI 395, Seiko BP 9000, Seikosha MP-5450, Epson FX- 1180, Compuprint 9078, Lexmark FormPrinter 2481 Łączna ilość sprzętu przeznaczonego do konserwacji to 140 szt. 3.4 Drukarki atramentowe a) czyszczenie obudowy drukarki (od zewnątrz) środkami antystatycznymi w postaci pianki przeznaczonymi do urządzeń komputerowych, b) czyszczenie wnętrza, a w szczególności toru przesuwu papieru i czujników na całej długości jego transferu, c) sprawdzenie działania wszystkich części mechanicznych, d) czyszczenie wszystkich rolek pobierających i transportujących papier preparatem przeznaczonym do tego celu, e) usunięcie wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się wewnątrz drukarki powstałych w czasie eksploatacji (części papieru, pyłu z papieru, pozostały zużyty tusz), f) czyszczenie wszystkich kabli wchodzących w skład drukarki (zasilające, łączący mikrokomputer z drukarką) środkami antystatycznymi w postaci pianki przeznaczonymi do urządzeń komputerowych, g) sprawdzenie poprawności drukowania przy pomocy testu dostępnego z menu drukarki (jeśli wydruk umożliwia drukarka), Zamawiający informuje, że w podanej grupie sprzętu znajdują się następujące eksploatowane drukarki: Lexmark 5700, Epson C86 Łączna ilość sprzętu przeznaczonego do konserwacji to 6 szt. 3.5 Sprzęt teletransmisyjny (terminale) a) czyszczenie obudowy monitora, kineskopu CRT lub panela LCD środkami antystatycznymi, w postaci pianki (dla obudowy), płynu (dla kineskopu CRT) oraz specjalistycznymi środkami w postaci pianki lub płynu do panela LCD przeznaczonymi do urządzeń komputerowych, b) czyszczenie bazy terminala (od zewnątrz) środkami antystatycznymi w postaci pianki przeznaczonymi do urządzeń komputerowych,

16 c) zewnętrzne czyszczenie klawiatury (usunięcie zanieczyszczeń znajdujących się pomiędzy klawiszami klawiatury), środkami antystatycznymi w postaci pianki przeznaczonymi do urządzeń komputerowych, Zamawiający informuje, że w podanej grupie sprzętu znajdują się następujące terminale: Actina Ultimo Coax, Actina Thin Client Łączna ilość sprzętu przeznaczonego do konserwacji to 69 szt. 3.6 Sprzęt teletransmisyjny (jednostki sterujące) a) czyszczenie obudowy zewnętrznej środkami antystatycznymi w postaci pianki przeznaczonymi do urządzeń komputerowych, usunięcie kurzu, zanieczyszczeń i wszelkiego rodzaju zabrudzeń znajdujących się wewnątrz urządzenia powstałego w czasie eksploatacji sprzętu, Zamawiający informuje, że w podanej grupie sprzętu znajdują się następujące jednostki zdalne: IBM 3174R oraz 3174L Łączna ilość sprzętu przeznaczonego do konserwacji to 12 szt. 3.7 W ramach zakresu czynności, Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia obudów zewnętrznych drukarek laserowych, atramentowych, igłowych, zestawów mikrokomputerowych oraz terminali i jednostek rentowych, które wykonane zostały jako metalowe bądź z tworzyw sztucznych środkami antystatycznymi w postaci pianki Wszystkie elementy szklane jak ekrany monitorów, należy czyścić płynem antystatycznym do części szklanych. Elementy gumowe takie jak rolki poboru papieru znajdujące się w drukarkach należy czyścić przeznaczonymi do tego celu preparatami. Na środkach czyszczących (opakowanie zewnętrzne, w karcie charakterystyki produktu, karcie katalogowej), które Wykonawca zamierza użyć do wykonania konserwacji musi znajdować się informacja jednoznacznie stwierdzająca iż dany preparat może zostać użyty do celów do jakich zamierza go przeznaczyć Wykonawca. Dla potrzeb czyszczenia i konserwacji sprzętu, Wykonawca może używać tylko i wyłącznie środków czyszczących posiadających atest PZH. W razie wątpliwości Wykonawca okaże Zamawiającemu kopię świadectwa dopuszczenia środka do obrotu i stosowania. 4. Obowiązki i prawa Wykonawcy 4.1. Zobowiązuje się Wykonawcę do sporządzania w terminie 3 dni po podpisaniu umowy, harmonogramu określającego terminy wykonania konserwacji w Oddziale ZUS w Rybniku przy ul. Reymonta i ul. Jankowickiej oraz podległych Inspektoratach. Harmonogram zostanie opracowany na podstawie dołączonego do Przedmiotu Zamówienia (Załącznik Nr 1) wykazu sprzętu przeznaczonego do konserwacji zainstalowanego w Oddziale i podległych Inspektoratach. Dla II etapu konserwacji, harmonogram zostanie opracowany najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia konserwacji. Dla potrzeb opracowania harmonogramu dla II etapu konserwacji, w przypadku zmiany ilości sprzętu przeznaczonego do konserwacji

17 w danej lokalizacji, Zamawiający przekaże Wykonawcy zaktualizowaną listę sprzętu przeznaczonego do konserwacji. Sporządzony przez Wykonawcę harmonogram dotyczący konserwacji w poszczególnych budynkach Zamawiającego, musi w pierwszej kolejności uwzględniać jej wykonanie w budynku Oddziału przy ul. Reymonta. Harmonogram musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do akceptacji przedmiotu w okresie 2 dni roboczych od jego przekazania. Rozpoczęcie prac konserwacyjnych musi nastąpić do 10 dni od terminów określonych w pkt 6 ust Wykonawca zobowiązuje się ściśle przestrzegać terminów określonych w sporządzonym przez siebie harmonogramie z możliwością rotacji +/- jednego dnia roboczego. W przypadku nie wykonania konserwacji w danej lokalizacji, zgodnie z terminem określonym w harmonogramie, Wykonawca przystępuje do wykonania konserwacji w obiekcie, który wskazany jest w harmonogramie jako następny. Powrót do lokalizacji, która nie została ukończona, następuje po wykonaniu konserwacji we wszystkich pozostałych lokalizacjach Zamawiającego. W przypadku wykonania konserwacji w danej lokalizacji przed terminem zadeklarowanym w harmonogramie, Zamawiający może wyrazić zgodę na wcześniejsze wejście do kolejnego obiektu (zgodnie z harmonogramem) pod warunkiem poinformowania osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego na co najmniej dwa dni robocze przed planowaną w tym obiekcie konserwacją Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji danego urządzenia zarówno pomiędzy pomieszczeniami danego budynku jak i między obiektami W przypadku uszkodzenia sprzętu (nie będącego na gwarancji) przez pracownika Wykonawcy podczas wykonywania konserwacji, zobowiązuje się Wykonawcę do usunięcia uszkodzeń na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze W szczególnie uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, naprawy uszkodzonego przez Wykonawcę sprzętu komputerowego, drukarek i sprzętu teletransmisyjnego (nie będącego na gwarancji) mogą odbywać się w siedzibie Wykonawcy w terminie do 21 dni. Wykonawca musi wtedy zapewnić i dostarczyć Zamawiającemu urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż uszkodzony sprzęt, który na czas naprawy zapewni mu poprawną pracę. Sprzęt dostarczony jako zastępczy musi być w pełni sprawny i musi charakteryzować się pełną funkcjonalnością (programowo i sprzętowo) W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę urządzeń Zamawiającego, które znajdują się na gwarancji, Zamawiający zleci wykonanie naprawy gwarantowi urządzenia. Zamawiającemu przysługuje ze strony Wykonawcy odszkodowanie w wysokości poniesionych kosztów W przypadku napraw, o których mowa w pkt 4.4 oraz 4.5, Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzonego sprzętu, który uległ uszkodzeniu w czasie wykonywania konserwacji a w przypadku wykonywania naprawy w siedzibie Wykonawcy dodatkowo ponosi koszty transportu i ubezpieczenia uszkodzonego sprzętu z i do miejsca instalacji Po upływie 21 dni o których mowa w pkt 4.5 Wykonawca zwróci Zamawiającemu uszkodzony sprzęt w stanie nie gorszym jakościowo niż został przekazany Wykonawcy. Fakt ten zostanie udokumentowany protokołem przekazania sprzętu do naprawy Uszkodzone dyski twarde oraz innego rodzaju nośniki danych pozostają własnością Zamawiającego. W przypadku napraw uszkodzonego w trakcie konserwacji sprzętu o których mowa w pkt. 4.5, dyski twarde pozostają u Zamawiającego.

18 4.10. Na uszkodzone części, wymienione podczas wykonywania konserwacji z wyjątkiem dysków twardych, Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji. Na dyski twarde Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji Dla celów napraw o których mowa w ppkt 4.4 i 4.5 można stosować tylko i wyłącznie oryginalne podzespoły producenta uszkodzonego sprzętu o ile są one dostępne w katalogu producenta urządzenia (zgodnie z katalogiem serwisowym urządzenia). W przypadku zakończenia produkcji podzespołu dopuszcza się zastosowanie części równoważnych o parametrach nie gorszych od części wymienionych. Wymienione części muszą współpracować z pozostałymi elementami zestawu komputerowego, (sprzętowo i programowo), sprzętu teletransmisyjnego lub drukarek. Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zainstalowanie wymienionej części Z przeprowadzonej naprawy Wykonawca sporządzi protokół zawierający: wykaz wymienionych elementów, uwagi i zalecenia, czytelny podpis serwisanta, oraz potwierdzenie odbioru sprzętu przez Zamawiającego Przed wykonaniem konserwacji w protokole stanowiącym Załącznik Nr 2 do Przedmiotu Zamówienia kolumna 5 w obecności Zamawiającego zostanie dokonany wpis, informujący o stanie technicznym sprzętu przekazywanego do wykonania konserwacji. W protokole tym zostaną wpisane przez Wykonawcę zauważone usterki Wykonawcy nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w ustawieniach i konfiguracji sprzętu komputerowego, peryferyjnego i teletransmisyjnego a także oprogramowania systemowego bez wiedzy i zgody przedstawiciela Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na używanie przez Wykonawcę wkrętaków elektrycznych. Wszelkie rozbiórki sprzętu oraz jego składanie po wykonaniu konserwacji mogą być wykonywane tylko za pomocą wkrętaków ręcznych Każdorazowo po wykonaniu konserwacji (każdego dnia) zobowiązuje się Wykonawcę do uprzątnięcia wszelkich zanieczyszczeń, które powstały w wyniku czyszczenia sprzętu. Powyższa zasada dotyczy zarówno pomieszczeń biurowych jak i korytarzy Czyszczenie sprzętu (usuwanie zanieczyszczeń poprzez stosowanie sprężonego powietrza pod ciśnieniem) może odbywać się tylko na korytarzu lub w przypadku dużej ilości brudu tylko na zewnątrz budynku Z każdego dnia wykonywania konserwacji, Wykonawca sporządzi dla Zamawiającego dzienne zestawienie wykonania konserwacji. Zestawienia służyć będą do weryfikacji ilości wyczyszczonego sprzętu oraz do identyfikacji nr inwentarzowych czyszczonego sprzętu. Zestawienia te będą jedynie podstawą do wystawienia właściwego protokołu (za dany etap konserwacji), który zostanie sporządzony po wykonaniu konserwacji we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego. Wzór dziennego zestawienia stanowi Załącznik Nr 2 do Przedmiotu Zamówienia Odbiór sprzętu wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennego zestawienia (potwierdzeniem jego wykonania) będą dokonywane sukcesywnie przez Zamawiającego po jego wyczyszczeniu. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem usługi konserwacji, odbiór sprzętu po jego wyczyszczeniu oraz dokonywanie wpisów do dziennego zestawienia, ze strony Zamawiającego w danym dniu będzie dokonywała wyznaczona osoba Zamawiający informuje, że w grupie sprzętu mikrokomputery znajdują się urządzenia, których uruchomienie ze względów bezpieczeństwa logowania do systemu, wymaga użycia specjalnej karty dostępu, imiennie identyfikowanej.

19 W związku z powyższym uruchomienie i sprawdzenie zestawu komputerowego przed i po wykonaniu konserwacji, będzie dokonywane tylko i wyłącznie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 5. Obowiązki i prawa Zamawiającego 5.1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone podczas wykonywania usługi konserwacji Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą upoważniony jest Tomasz Czech, Janusz Kondziołka, Tomasz Lasoń, telefon (032) lub Termin realizacji 6.1 Terminy wykonania konserwacji: I etap od dnia do dnia II etap od dnia do dnia r. 6.2 Wykonywanie konserwacji odbywać się będzie w obiektach Zamawiającego w dniach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach Wymagania dotyczące ceny ofertowej 7.1. Cena ofertowa konserwacji przedstawiona przez Wykonawcę musi obejmować całkowity koszt wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę w tym: koszty środków czyszczących i materiałów pomocniczych jak ścierki do usuwania brudu, koszty dojazdu do miejsca wykonywania konserwacji Cena ofertowa winna zawierać cenę netto konserwacji urządzenia wg podziału dokonanego przez Zamawiającego określonego w pkt. 2 Zakres ilościowy Przedmiotu Zamówienia i przemnożyć ją przez ilość jednostek podanych przez Zamawiającego i częstotliwość konserwacji. Następnie zsumować wartości poszczególnych pozycji netto. Otrzymaną wartość netto należy powiększyć o należy podatek VAT i podać koszt brutto, który będzie stanowił wartość oferty. 8. Warunki płatności 8.1. Podstawę do wystawiania faktury stanowi protokół odbioru wykonania konserwacji sporządzony przez Zamawiającego ze wszystkich obiektów za dany etap, podpisany przez obie strony umowy Za zrealizowane zamówienie Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie protokołu odbioru wykonania konserwacji, podpisanego przez obie strony. Faktura będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku, ul. Reymonta Rybnik Fakturę za zrealizowane zamówienie należy wystawić na adres: NIP Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Oddział w Rybniku Rybnik ul. Reymonta 2

20 Załącznik nr 2 DZIENNE ZESTAWIENIE WYKONANEJ KONSERWACJI SPRZĘTU MIKROKOMPUTEROWEGO Data/miejsce wykonania konserwacji Nazwa sprzętu Nr inwentarzowy lub seryjny Opis wykonanych prac Opis rozpoznanej usterki przed wykonaniem konserwacji Podpis wykonawcy Potwierdzenie wykonania

21

22 WYKAZ SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO DO KONSERWACJI Załącznik nr 1 Lokalizacja Mikrokompuetry dyskowe na gwarancji Mikrokompuetry dyskowe po gwarancji Drukarki laserowe sieciowe na gwarancji Drukarki laserowe sieciowe po gwarancji Drukarki laserowe stanowiskowe na gwarancji ilość Drukarki laserowe stanowiskowe po gwarancji Drukarki igłowe na gwarancji Drukarki igłowe po gwarancji Jednostki sterujące Drukarki atramentowe Rybnik ul. Reymonta Rybni ul. Jankowicka Racibórz Pszczyna Tychy Wodzisław Śl Terminale Suma:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa tel. (0-22) 623 43 98, fax: (0-22) 840.81.41 Warszawa, dnia 14.11.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, dnia 04.03.2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonego w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego w oparciu o wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZS Bucz nr 261/6/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Podstawa prawna: art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Na wykonanie pomiarów ochrony katodowej 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ Targi Kielce S.A. Ul. Zakładowa 1 25-672 Kielce Woj. Świętokrzyskie Tel. (041) 3651222 Fax. (041) 3456261 www.targikielce.pl/przetargi e-mail: jamrozik.d@targikielce.pl kawecki.p@targikielce.pl Kielce

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). 18/11/2014 S222 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Wrocław: Urządzenia bezpośredniego monitorowania 2014/S 222-391888 Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136)

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140745-2015:text:pl:html Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745 Jednostka Wojskowa 4224 Wałcz, ul. Ciasna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem i rozładunkiem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Hajnówce Spółka z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i 1 z 5 2016-02-17 08:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 04/2016 ( Transport Pacjentów Dializowanych

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2013/S 170-295192. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2013/S 170-295192. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295192-2013:text:pl:html Polska-Białystok: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2013/S 170-295192 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.wroc.pl Wrocław: Remont posadzki w garażu podziemnym budynku przy ul. Zelwerowicza 7 11

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/ Warszawa: Sprzedaż i dostawa sprzętu AGD do jednostek socjalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA NACZYŃ, SZTUĆCÓW I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres zamawiającego. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy. Adres: Krzywe 82, 16-402 Suwałki. Tel./fax.: 87 5632540/ 87 5632541, www.wigry.org.pl II.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli do pomieszczeń biurowych i sali wykładowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego

Bardziej szczegółowo