ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statucie. ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statucie. ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick"

Transkrypt

1 ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statucie ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Postanowienie 1 ust. 4 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick otrzymuje brzmienie: 4. Fundusz jest osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146 poz z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą o funduszach inwestycyjnych. W postanowieniu 2 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick: 1) w ust. 1 skreśla się wyraz: "BSK". 2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Towarzystwo może używać firmy w skróconym brzmieniu "ING TFI S.A. Postanowienie 4 ust. 1 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick otrzymuje brzmienie: 1. Depozytariuszem Funduszu jest bank działający pod firmą ING Bank Śląski S.A. zwany dalej Depozytariuszem. W postanowieniu 5 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick skreśla się ust. 2 i 3, a dotychczasowe brzmienie ust. 4 oznacza się jako ust. 2. Postanowienie 6 ust. 1 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick otrzymuje brzmienie: 1. Towarzystwo zleca, na podstawie umowy, zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu domowi maklerskiemu działającemu pod firmą ING Investment Management (Polska) S.A., posiadającemu zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na prowadzenie takiej działalności. W postanowieniach 6 ust. 2 i 7 ust. 3 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick wyrazy: ING BSK Asset Management S.A. zastępuje się wyrazami: ING Investment Management (Polska) S.A. W Statucie ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick skreśla się 10. Postanowienie 12 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick otrzymuje brzmienie: 1

2 typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat Funduszu Fundusz, jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, którego uczestnikami mogą być wyłącznie osoby prawne, przy dokonywaniu lokat aktywów stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. 2. Fundusz może lokować swoje aktywa wyłącznie w: 1) zbywalne dłużne papiery wartościowe, 2) zbywalne waluty, 3) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub w instytucjach kredytowych, 4) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, mające siedzibę za granicą. 3. Papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot, nie mogą stanowić, z zastrzeżeniem ust. 4, łącznie więcej niż 20% wartości aktywów Funduszu. Ograniczeń tych nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD. 4. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25 % wartości aktywów Funduszu. 5. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów Funduszu. 6. Waluta obca jednego państwa lub euro nie może stanowić więcej niż 20% wartości aktywów Funduszu. 7. Fundusz może lokować nie więcej niż 50% wartości swoich aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą, z zastrzeżeniem ust Fundusz może lokować do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz ING Index Linked Fund II ING Polish Continuous Click Fund Euro. Postanowienia 13 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick otrzymują brzmienie: zasady polityki inwestycyjnej ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II zobowiązuje się lokować aktywa każdego z subfunduszy w: a) zbywalne papiery wartościowe urzędowo notowane na rynku giełdowym jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), b) zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu na innym prawidłowo funkcjonującym rynku regulowanym, uznanym i dostępnym publicznie w jednym z państw, o których mowa w pkt a), c) zbywalne papiery wartościowe nowej emisji, z zastrzeżeniem że warunki emisji zawierają informację o spełnieniu obowiązku w zakresie złożenia wniosku o oficjalne wprowadzenie na giełdę, o której mowa w pkt. a) lub na inny funkcjonujący 2

3 prawidłowo rynek regulowany, uznany i dostępny publicznie, o którym mowa w pkt. b) i że wprowadzenie nastąpi najpóźniej w ciągu roku po dniu rozpoczęcia emisji, jednakże ING Index Linked Fund II: 1) może lokować maksymalnie 10% aktywów netto każdego subfunduszu w zbywalnych papierach wartościowych innych niż wymienione w pkt. a) c) powyżej, 2) może lokować maksymalnie 10% aktywów netto poszczególnego subfunduszu w instrumenty dłużne, które nie są zbywalnymi papierami wartościowymi, ale które ze względu na posiadane cechy mogą być traktowane jako równoważnik zbywalnych papierów wartościowych, i które w szczególności są zbywalne, płynne, a ich wartość można określić w dowolnej chwili, 3) nie może zakupywać metali szlachetnych ani świadectw wystawionych na nie; lokaty, o których mowa w pkt. 1) i 2), mogą stanowić łącznie nie więcej niż 10% wartości aktywów netto każdego z subfunduszy. 2. ING Index Linked Fund II może lokować nie więcej niż 10% aktywów netto danego subfunduszu w zbywalne papiery wartościowe tego samego emitenta. a) Suma wartości zbywalnych papierów wartościowych pojedynczego emitenta, w których ulokowano ponad 5% aktywów netto określonego subfunduszu, nie może stanowić więcej niż 40% wartości netto tych aktywów. b) Limit 10%, o którym mowa powyżej, może być podwyższony do maksymalnie 35%, w przypadku zbywalnych papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez suwerenne państwo, samorządy terytorialne państw członkowskich Unii Europejskiej lub przez międzynarodowe instytucje prawa publicznego, których członkiem jest jedno lub więcej państw członkowskich Unii Europejskiej. c) Limit 10%, o którym mowa powyżej, może być podwyższony do maksymalnie 25% dla obligacji wyemitowanych przez instytucję finansową mającą siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, i podlegającą z mocy prawa kontroli publicznej, której celem jest zapewnienie posiadaczom tych obligacji ochrony. W szczególności, zgodnie z przepisami prawa kwoty z emisji tych obligacji muszą być lokowane w aktywa, które w okresie ważności obligacji zapewnią wystarczające zabezpieczenie dla wynikających z nich zobowiązań, i które są uprzywilejowane co do podziału majątku i uprzywilejowane co do wypłaty naliczonych odsetek w przypadku niewypłacalności emitenta. W przypadku, gdy powyżej 5% aktywów jest lokowane w obligacje opisane w niniejszym podpunkcie, wyemitowane przez tego samego emitenta, ogólna wartość lokat nie może przekroczyć 80% wartości aktywów jednego subfunduszu; d) Limit 40%, o którym mowa w pkt. a), nie stosuje się do zbywalnych papierów wartościowych, o których mowa w pkt. b) i c). e) Limity, o których mowa w pkt. 2, nie podlegają kumulacji, wskutek czego lokaty w zbywalne papiery wartościowe tego samego emitenta dokonywane zgodnie z powyższymi postanowieniami nie mogą przekroczyć w sumie 35% aktywów netto danego subfunduszu. f) Stosując odstępstwo od powyższego, ING Index Linked Fund II może lokować do 100% aktywów netto każdego subfunduszu w zbywalne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a także przez samorządy terytorialne państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przez międzynarodową 3

4 instytucję prawa publicznego, której członkiem jest jedno lub więcej państw członkowskich Unii Europejskiej, pod warunkiem że lokaty są dokonywane w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, oraz że wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie przekroczy 30% aktywów netto danego subfunduszu. 3. ING Index Linked Fund II nie może nabywać: a) akcji z prawem głosu w liczbie wystarczającej do wywierania znacznego wpływu na sprawy zarządu emitenta; b) ponad: 1) 10% akcji tego samego emitenta bez prawa głosu, 2) 10% obligacji tego samego emitenta, 3) 10% jednostek uczestnictwa lub akcji tej samej instytucji zbiorowego inwestowania. Jeżeli w momencie zakupu obligacji lub wyemitowanych papierów wartościowych nie jest możliwe wyliczenie kwoty brutto obligacji lub kwoty netto wyemitowanych papierów wartościowych, nie ma wówczas obowiązku przestrzegania limitów przewidzianych w podpunktach 2) i 3). Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych lub gwarantowanych przez jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, przez samorządy terytorialne państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przez międzynarodowe instytucje prawa publicznego, której członkiem jest jedno lub więcej państw członkowskich Unii Europejskiej. Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania również do akcji posiadanych przez ING Index Linked Fund II w kapitale spółki zarejestrowanej w państwie nie będącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli inwestuje ona głównie w zbywalne papiery wartościowe emitentów mających swoje zarejestrowane biuro w tym państwie i jeżeli zgodnie z prawem tego państwa taki holding to jedyny sposób, w jaki ING Index Linked Fund II może zainwestować w papiery wartościowe z tego państwa. Dodatkowo, polityki inwestycyjne takiej spółki z państwa nie będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej musi być zgodna ze Statutem ING Index Linked Fund II i z artykułami 42, 44, 45(1) i 45(2) luksemburskiej ustawy z dnia 30 marca 1988 o instytucjach zbiorowego inwestowania. W przypadku przekroczenia limitów, o których mowa w art. 42 i 44 wspomnianej ustawy, znajdzie odpowiednie zastosowanie artykuł 46 tej ustawy. 4. Każdy subfundusz może pomocniczo posiadać aktywa płynne. 5. ING Index Linked Fund II może zaciągać okresowo pożyczki do wysokości nie przekraczającej 10% aktywów netto danego subfunduszu. ING Index Linked Fund II może nabywać waluty obce poprzez pożyczkę typu back-to-back. 6. ING Index Linked Fund II nie może oddać w zastaw, zbyć tytułem zabezpieczenia, przekazać bez otrzymania rynkowego wynagrodzenia, ani też obciążyć w żaden inny sposób aktywów subfunduszu w celu zabezpieczenia zadłużenia lub zobowiązań wobec osób trzecich lub innych subfunduszy. 7. ING Index Linked Fund II nie może dokonywać dla żadnego subfunduszu transakcji, których przedmiotem jest sprzedaż papierów wartościowych, nie wchodzących w skład tego subfunduszu. 8. ING Index Linked Fund II może lokować do 5% aktywów netto każdego subfunduszu w akcje lub jednostki uczestnictwa w innych otwartych instytucjach zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe w rozumieniu przepisów Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z 4

5 dnia 20 grudnia 1985 (85/611/EEC) w sprawie koordynacji prawa, przepisów i procedur administracyjnych dotyczących niektórych instytucji zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe. Jeżeli ING Index Linked Fund II i taka instytucja są ze sobą powiązane poprzez sprawowanie wspólnego zarządu bądź kontroli, lub poprzez bezpośrednie lub pośrednie posiadanie znacznego pakietu akcji, nabywanie akcji lub jednostki uczestnictwa tej instytucji jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy w jej dokumentach założycielskich umieszczono zapis, że specjalizuje się ona w inwestycjach w określonym regionie geograficznym lub sektorze gospodarki. ING Index Linked Fund II nie może pobierać opłaty lub kosztu związanego z transakcją tego nabycia. 9. ING Index Linked Fund II może dla każdego subfunduszu nabywać zbywalne papiery wartościowe częściowo opłacone, pod warunkiem ustanowienia w danym subfunduszu aktywów płynnych, wystarczających do ich pokrycia. 10. ING Index Linked Fund II może posługiwać się następującymi technikami i instrumentami w celu prawidłowego zarządzania portfelem każdego subfunduszu i zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym i walutowym: a) transakcje na opcjach na zbywalne papiery wartościowe: 1) ING Index Linked Fund II może nabywać opcje kupna (call) lub opcje sprzedaży (put) na papiery wartościowe dla danego subfunduszu, pod warunkiem że koszt nabycia takich opcji razem z kosztem opcji o którym mowa w pkt. 7) nie przekroczy w stosunku do premii 15% wartości aktywów netto danego subfunduszu; 2) ING Index Linked Fund II może także wystawiać opcje kupna (call) dla danego subfunduszu pod warunkiem że subfundusz będzie każdorazowo posiadać w portfelu bazowe papiery wartościowe, na które opiewają opcje kupna, bądź równoważne opcje kupna albo inne instrumenty odpowiednio zabezpieczające pokrycie zobowiązania powstającego z opcji, takie jak warranty. Stosując odstępstwo od tej zasady, ING Index Linked Fund II może dla każdego subfunduszu wystawiać opcje kupna na papiery wartościowe nie wchodzące w skład portfela, tak żeby cena wykonania wystawionych nie pokrytych opcji kupna nie przekroczyła 25% wartości aktywów netto danego subfunduszu i żeby ING Index Linked Fund II mógł w każdym momencie wywiązać się z własnego zobowiązania wynikającego z tych transakcji; 3) W przypadku wystawienia opcji put, odpowiednia ilość płynnych aktywów subfunduszu musi pokrywać wartość zobowiązań wynikających z zawartej pozycji opcyjnej przez cały okres obowiązywania kontraktu; 4) Łączne zobowiązania powstające z tytułu wystawienia opcji kupna i opcji sprzedaży, z wyjątkiem opcji, co do której ING Index Linked Fund II ma adekwatne pokrycie, łącznie z całością zobowiązań powstałych z transakcji określonych w pkt. b) ppkt. 3) poniżej, nie mogą dla żadnego subfunduszu w żadnym momencie przewyższać wartości aktywów netto tego subfunduszu. W tym kontekście, zobowiązania łączne wynikające z wystawienia opcji call i put uważa się za równe sumie cen wykonania tych opcji, z wyłączeniem opcji call wystawionych, w stosunku do których ING Index Linked Fund II ma odpowiednie pokrycie; b) transakcje odnoszące się do kontraktów terminowych typu futures i opcji na instrumenty finansowe: 5

6 1) ING Index Linked Fund II może, dla każdego subfunduszu, sprzedawać kontrakty futures i opcje call na indeksy cen akcji i nabywać opcje put na indeksy cen akcji w celu zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym, pod warunkiem, że łączne zobowiązania związane z tymi instrumentami nie przekroczą ogólnej wartości wyceny papierów wartościowych posiadanych przez każdy subfundusz na rynku, którego dany indeks dotyczy. Stosowanie transakcji zabezpieczających z wykorzystaniem takich instrumentów zakłada istnienie wystarczająco silnej współzależności pomiędzy indeksami na które opiewają instrumenty pochodne oraz zabezpieczanym portfelem papierów wartościowych; 2) ING Index Linked Fund II może, dla każdego subfunduszu, sprzedawać kontrakty futures oraz opcje call na stopy procentowe i nabywać opcje put na stopy procentowe w celu zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej. Zobowiązania łączne związane w wyżej wymienionymi transakcjami nie mogą przekroczyć ogólnej wartości papierów wartościowych, posiadanych w odnośnej walucie przez dany subfundusz. Te regulacje mają zastosowanie również do swapów na stopę procentową zawieranych z wiodącymi instytucjami finansowymi o wysokiej ocenie kredytowej wyspecjalizowanymi w tego typu transakcjach; 3) Oprócz kontraktów opcyjnych na papiery wartościowe i waluty, ING Index Linked Fund II może, dla każdego subfunduszu, nabywać i sprzedawać kontrakty futures i opcje na wszystkie instrumenty finansowe nie przeznaczone do celów zabezpieczania przed ryzykiem. 4) Zobowiązania łączne związane w wyżej wymienionymi transakcjami, łącznie ze zobowiązaniami powstałymi ze sprzedaży opcji kupna (z wyjątkiem tych, które są pokryte) i opcji sprzedaży na papiery wartościowe nie mogą przekroczyć ogólnej wartości aktywów netto danego subfunduszu. 5) W tym kontekście, zobowiązania nie wynikające z opcji na papiery wartościowe są definiowane jako: - w przypadku kontraktów futures, zobowiązania odpowiadające środkom z likwidacji pozycji netto w kontraktach (po uwzględnieniu opcji zakupu i sprzedaży) wyrażone w instrumentach finansowych tego samego typu, bez brania pod uwagę właściwego terminu; - w przypadku kontraktów opcyjnych zakupionych i wystawionych, zobowiązania odpowiadające wszystkim cenom wykonania opcji leżących u podstawy niepokrytych pozycji sprzedaży aktywów netto (po uwzględnieniu opcji zakupu i sprzedaży) bazujących na tych samych aktywach, bez brania pod uwagę właściwego terminu. Łączna kwota premii wypłaconych za nabycie wszystkich wymienionych wyżej opcji kupna i sprzedaży, łącznie z kosztami nabycia wymienionymi w pkt. a) ppkt. 1), nie może przekroczyć 15% aktywów netto danego subfunduszu. 6) Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym, ING Index Linked Fund II może dla każdego subfunduszu sprzedawać walutowe kontrakty futures i walutowe opcje sprzedaży, kupować walutowe opcje kupna, sprzedawać walutowe transakcje forward, lub zawierać transakcje walutowe swap z wiodącymi instytucjami finansowymi wyspecjalizowanymi w tego typu transakcjach. Wielkość i termin takich transakcji nie może w żadnej walucie przewyższyć łącznej wartości aktywów danego subfunduszu denominowaych w tej walucie ani okresu przez który aktywa te znajdują się w portfelu tego sunfunduszu; 6

7 7) Wszelkie transakcje, o których mowa powyżej muszą być przeprowadzone na giełdzie lub innym rynku regulowanym, z wyjątkiem transakcji prywatnych wspomnianych poniżej; 8) W celu zabezpieczania przed ryzykiem cen akcji i ryzykiem stopy procentowej, ING Index Linked Fund II może zawierać transakcje na walutowych kontraktach futures, walutowych kontraktach swap oraz swapach na stopy procentowe; 9) W celu efektywnego zarządzania portfelem każdy subfundusz może nabywać i sprzedawać opcje call i put na zbywalne papiery wartościowe oraz na instrumenty finansowe które są przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym ( over-thecounter OTC ), pod warunkiem, że kontrahentem jest instytucja finansowa o wysokiej ocenie kredytowej wyspecjalizowana w tego typu transakcjach. c) transakcje pożyczek papierów wartościowych: ING Index Linked Fund II może dla każdego subfunduszu być stroną w transakcjach udzielania i zaciągania pożyczek papierów wartościowych, pod warunkiem, że są wypełnione reguły wymienione poniżej: 1) Reguły, które zapewnić mają odpowiednie przeprowadzanie transakcji udzielania i zaciągania pożyczek papierów wartościowych: Subfundusz może jedynie udzielać i zaciągać pożyczki papierów wartościowych poprzez wystandaryzowany system organizowany przez uznaną instytucję rozliczeniową lub poprzez wiodącą instytucję finansową o najwyższej ocenie kredytowej specjalizującą się w tego typu transakcjach. Jako część transakcji udzielania pożyczek papierów wartościowych, ING Index Linked Fund II musi, z zasady, otrzymywać gwarancję na korzyść subfunduszu. W chwili zawarcia umowy pożyczki, gwarancja ta musi być na kwotę równą co najmniej szacunkowej wartości udzielonej pożyczki. Gwarancja musi być udzielona w formie płynnych aktywów i/lub papierów wartościowych, których emitentem lub gwarantem jest kraj należący do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub jego samorząd lokalny, lub instytucje Wspólnoty Europejskiej, regionalna lub ponadpaństwowa instytucja lub organizacja, i musi być zablokowana na korzyść subfunduszu do czasu wygaśnięcia pożyczki. Taka gwarancja nie jest wymagana jeśli pożyczka papierów wartościowych udzielana jest poprzez Cedel Bank lub Euroclear lub przez każdą inną organizację, która zapewni pożyczkodawcy zwrot kwoty udzielonej pożyczki, w formie gwarancji lub w innej formie. 2) Warunki i ograniczenia udzielania i zaciągania pożyczek: Dla każdego subfunduszu, transakcje udzielenia pożyczek papierów wartościowych nie powinny obejmować więcej niż 50% szacowanej wielkości papierów wartościowych wchodzących w skład subfunduszu. Ten limit nie odnosi się do przypadków, kiedy umowa może być unieważniona i w każdym czasie można otrzymać zwrot pożyczonych papierów wartościowych. Umowy pożyczek papierów wartościowych udzielonych i otrzymanych nie mogą przekraczać 30 dni. Papiery wartościowe pożyczone przez subfundusz nie mogą być sprzedane przez okres, kiedy są one trzymane przez subfundusz, jeśli nie są pokryte wystarczającą ilością odpowiednich instrumentów finansowych, które umożliwiają subfunduszowi wykonanie pożyczonych papierów na zamknięcie transakcji. 7

8 Transakcje otrzymanych pożyczek papierów wartościowych nie mogą przekraczać 50% całkowitego portfela papierów wartościowych subfunduszu. Subfundusz może pożyczać papiery wartościowe w następujących okolicznościach w połączeniu z rozliczeniem transakcji sprzedaży: - podczas okresów kiedy papiery wartościowe zostały wysłane na reorganizację - kiedy papiery są pożyczone, ale jeszcze nie dostarczone - aby zapobiec błędnemu rozliczeniu kiedy powiernik nie dostarczy papierów. d) umowy z przyrzeczeniem odkupu: 1) ING Index Linked Fund II może zawierać transakcje repo i reverse repo (z przyrzeczeniem odkupu lub zwrotne transakcje z przyrzeczeniem odkupu) zawierające w sobie nabycie i sprzedaż papierów wartościowych, których zamknięcie upoważnia sprzedawcę do odkupienia papierów wartościowych od nabywcy, któremu były one sprzedane po cenie i z datą uzgodnioną pomiędzy stronami w momencie zawierania umowy, lub vice versa. 2) ING Index Linked Fund II może występować w charakterze kupującego lub w charakterze sprzedającego w umowach z przyrzeczeniem odkupu. Zaangażowanie w tego rodzaju transakcje podlega jednak niżej wymienionym zasadom: Zasady w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia transakcji z przyrzeczeniem odkupu: - ING Index Linked Fund II może kupować lub sprzedawać wyżej wymienione papiery wartościowe w imieniu subfunduszu wyłącznie wtedy, gdy drugą stroną umowy jest instytucja finansowa o uznanej renomie wyspecjalizowana w tego typu transakcjach; Warunki i limity regulujące transakcje z przyrzeczeniem odkupu: - w okresie obowiązywania umowy z przyrzeczeniem odkupu, ING Index Linked Fund II nie może sprzedać papierów wartościowych będących przedmiotem tej umowy, zanim druga strona umowy nie przystąpi do ich odkupienia lub zanim nie upłynie przyrzeczony termin odkupu, - ING Index Linked Fund II musi zadbać, by umowy z przyrzeczeniem odkupu pozostawały na takim poziomie, by w każdej chwili ING Index Linked Fund II mogła wywiązać się z własnych zobowiązań do odkupu. Aktywa ING Index Linked Fund II są narażone na ryzyka i wahania występujące przy inwestowaniu w zbywalne papiery wartościowe. Żadna gwarancja nie może zostać udzielona odnośnie osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego. W Statucie ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick po 13 dodaje się 13a w brzmieniu: cel inwestycyjny ING Index Linked Fund II ING Polish Continuous Click Fund Euro 13a ING Polish Continuous Click Fund Euro jako subfundusz ING Index Linked Fund II umożliwia inwestorowi uczestnictwo we wzroście uznanego indeksu odniesienia European Index, jednocześnie starając się utrzymywać, w okresach miesięcznych, 90% wartości aktywów netto funduszu, poprzez inwestowanie środków funduszu w zbywalne papiery wartościowe emitentów o wysokiej ocenie kredytowej. Jednakże nie stanowi to gwarancji ochrony zainwestowanego kapitału. 8

9 Indeks złożony jest ze spółek europejskich, które charakteryzują się relatywnie wysoką kapitalizacją rynkową i wielkością akcji w wolnym obrocie, co zapewnia płynność oraz łatwość i szybkość zawierania transakcji. Ponadto indeks jest dobrze zdywersyfikowany ze względu na sektory i kraje, dzięki czemu zapewnia wszechstronną ekspozycję na europejski rynek akcji. W Statucie ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick po 13a dodaje się 13b w brzmieniu: zasady polityki inwestycyjnej ING Index Linked Fund II ING Polish Continuous Click Fund Euro 13b Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestycje w instrumenty dłużne denominowane w PLN, których emitentem są podmioty z krajów Unii Europejskiej oraz krajów wchodzących w skład Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Subfundusz może ponadto nabywać certyfikaty depozytowe, papiery komercyjne i inne instrumenty rynku pieniężnego, których termin do wykupu nie przekracza 12 miesięcy, jak również depozyty terminowe. Udział we wzroście indeksu odniesienia będzie osiągnięty dzięki wykorzystaniu instrumentów pochodnych takich jak opcje pozagiełdowe (OTC), zgodnie z zasadami i ograniczeniami opisanymi w art. 13 ust. 10. Początkowo inwestycje w zbywalne papiery wartościowe (portfel inwestycyjny) stanowić będą 90% aktywów funduszu, natomiast inwestycje w instrumenty pochodne 10%. Udziały obu grup inwestycji w funduszu będą korygowane wraz z upływem czasu - w odstępach miesięcznych. Aktywa subfunduszu inwestowane będą głównie w instrumenty dłużne, w szczególności obligacje o stałym oprocentowaniu, obligacje o zmiennym oprocentowaniu, skrypty dłużne, emitowane przez rządy państw, lokalne władze, ponadnarodowe korporacje lub instytucje finansowe o uznanej renomie lub przedsiębiorstwa o wysokiej ocenie kredytowej z siedzibą w krajach Unii Europejskiej lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i denominowane w PLN, bezpośrednio lub pośrednio poprzez transakcje repo i reverse repo, w zgodzie z art. 13. Dodatkowo inwestycje mogą obejmować certyfikaty depozytowe, papiery komercyjne i inne instrumenty rynku pieniężnego, których termin do wykupu nie przekracza 12 miesięcy, jak również depozyty terminowe. W celu zapewnienia, w miarę możliwości, comiesięcznej korekty składu portfela funduszu, struktura inwestycji będzie relatywnie krótkoterminowa. Realizacja celu inwestycyjnego funduszu odbywać się będzie poprzez lokowanie w każdym kolejnym miesiącu maksymalnie 10% całości aktywów netto funduszu w instrumenty pochodne takie jak opcje pozagiełdowe (OTC). Inwestycje w instrumenty pochodne dokonywane będą w połączeniu z inwestycjami w zbywalne papiery wartościowe (portfel inwestycyjny). Opcje będą denominowane w Euro, a indeksem odniesienia dla opcji będzie European Index. Takie instrumenty pozwalają inwestorom korzystać ze wzrostu indeksu odniesienia, jak również zabezpieczają ( click ) stopy zwrotu osiągnięte w poszczególnych podokresach. Zabezpieczenie następuje poprzez inwestycje w instrumenty dłużne, a nie za pomocą instrumentów pochodnych. Instrumenty pochodne mogą mieć różne ceny wykonania i różne terminy wygaśnięcia. Taka konstrukcja funduszu pozwala utrzymywać stałą ekspozycję w czasie. W miesiącach, w których nastąpi wzrost aktywów netto funduszu, czy to poprzez dochód odsetkowy, czy też poprzez zyski z kontraktów pochodnych, udziały w portfelu funduszu zostaną skorygowane, poprzez dodanie 90% przyrostu do portfela inwestycyjnego funduszu (zawierającego papiery zbywalne), tak aby utrzymać wskaźnik W ten sposób 90% aktywów netto funduszu zawsze zostanie zachowane. Gdy w dowolnym miesiącu aktywa netto 9

10 funduszu obniżą się (spadki na rynku akcji powodują spadek wartości instrumentów pochodnych) dochód z portfela inwestycyjnego (zawierającego papiery zbywalne) zostanie dodany do pozycji w instrumentach pochodnych. W takiej sytuacji aktywa netto będą utrzymane i ekspozycja na indeks odniesienia się powiększy; podczas gdy wartość portfela inwestycyjnego się nie zmieni. W wyniku tego, wartość portfela inwestycyjnego wzrośnie powyżej 90% poziomu zabezpieczenia. W ten sposób część dłużna portfela jest powiększana (procentowo) w przypadku spadków na rynkach akcji. Kiedy następnie indeks odniesienia wzrasta i całkowita wartość subfunduszu wzrasta powyżej zabezpieczonego wcześniej poziomu, wskaźnik będzie skorygowany ponownie na tyle ile to możliwe. Wtedy ekspozycja na rynku rosnącym jest znowu optymalna. Premia zapłacona za opcje pozagiełdowe (OTC) nie będzie przekraczać dochodu z portfela oraz nie będzie przekraczać 15% aktywów netto subfunduszu. Inwestorom nie jest udzielana żadna gwarancja dotycząca osiągnięcia celu inwestycyjnego, jednakże wszelkie sposoby zabezpieczeń będą wykorzystane. Zarząd może decydować o wykorzystaniu wszelkich instrumentów, takich jak swapy i kontrakty futures, repo, reverse repo, które uzna za stosowne przy zarządzaniu portfelem inwestycyjnym funduszu i/lub realizacji zysku z odpowiednich indeksów, w ramach ograniczeń wskazanych w art. 13 ust. 10. Instrumenty pochodne powinny być wyceniane każdego dnia wyceny zgodnie z następującymi parametrami: stopami procentowymi, zmiennością indeksu, oczekiwanymi dywidendami z indeksu, aktualnym poziomem indeksu oraz pozostałym do wygaśnięcia czasem instrumentu. Zarząd ING Index Linked Fund II zastrzega sobie prawo do skorygowania portfela inwestycji subfunduszu w każdej chwili, w której uzna to za konieczne do osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszu i ochrony interesów uczestników funduszu. Subfundusz stosować się będzie do ograniczeń inwestycyjnych określonych w art. 13. W przypadku, gdy ustalony z góry indeks jest zawieszony na dłuższy okres czasu lub przestaje istnieć wykorzystywany będzie jego następca. W przypadku, gdy nie ma reprezentatywnego następcy, wtedy indeks obliczany jest na bazie instrumentów bezpośrednio wchodzących w skład poprzedniego indeksu, przez niezależną jednostkę wyznaczoną przez Zarząd ING Index Linked Fund II. W takim przypadku obliczenia będą wiążące dla każdej ze stron, za wyjątkiem oczywistych błędów. Postanowienie 14 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick otrzymuje brzmienie: 1. Głównym kryterium, którym będzie kierował się Fundusz, jest długoterminowy wzrost wartości aktywów Funduszu osiągany przez wzrost wartości dokonywanych lokat. Fundusz będzie dążył do ulokowania całości aktywów bądź w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz ING Index Linked Fund II ING Polish Continuous Click Fund Euro, bądź w dłużne papiery wartościowe, przy czym stopień zaangażowania Funduszu w poszczególne kategorie lokat jest zależny od wielkości aktywów Funduszu w danym momencie, zgodnie z zasadami określonymi w Główne kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat są następujące: 1) dla dłużnych papierów wartościowych: a) prognozowane zmiany kształtu krzywej dochodowości, b) prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych, c) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego związanego z danym papierem wartościowym, 10

11 d) wpływ na średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego, e) ponadto w przypadku papierów dłużnych innych niż emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski wiarygodność kredytowa emitenta, przy czym jeśli emitent, poręczyciel lub gwarant danej emisji posiadają rating, to musi być to rating inwestycyjny; 2) dla walut obcych: a) prognozowane zmiany kursów walut obcych względem złotego w oparciu o czynniki makroekonomiczne, b) potrzeby zapewnienia płynności przy nabywaniu zagranicznych papierów wartościowych; 3) dla jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa: a) możliwość efektywniejszej dywersyfikacji lokat Funduszu, b) możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu. Postanowienie 15 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick otrzymuje brzmienie: 1. Tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz ING Index Linked Fund II ING Polish Continuous Click Fund Euro będą stanowiły: 1) 0% wartości aktywów Funduszu, w przypadku, jeżeli Wartość Aktywów Netto Funduszu jest mniejsza lub równa złotych; 2) od 80% do 100% wartości aktywów Funduszu, w przypadku, jeżeli Wartość Aktywów Netto Funduszu jest większa niż złotych. 2. Dłużne papiery wartościowe będą stanowiły: 1) od 80% do 100% wartości aktywów Funduszu, w przypadku, jeżeli Wartość Aktywów Netto Funduszu jest mniejsza lub równa złotych; 2) od 0% do 20% wartości aktywów Funduszu, w przypadku, jeżeli Wartość Aktywów Netto Funduszu jest większa niż złotych; 3. Fundusz na stronach internetowych informuje o: 1) każdym przypadku osiągnięcia lub przekroczenia Wartości Aktywów Netto Funduszu równej złotych, 2) każdym przypadku zmiany Wartości Aktywów Netto Funduszu o złotych, 3) Wartości Aktywów Netto Funduszu w dniu ogłoszenia zmian Statutu wprowadzających możliwość inwestowania do 100% aktywów Funduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz ING Index Linked Fund II ING Polish Continuous Click Fund Euro. Postanowienie 16 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick otrzymuje brzmienie: kredyty i pożyczki Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 30 % wartości aktywów netto Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 2. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Funduszu nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w 12 ust. 3 i 4. 11

12 Postanowienie 17 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick otrzymuje brzmienie: Czynności prawne dokonane z naruszeniem ograniczeń inwestycyjnych określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych lub Statucie są ważne, z tym że Fundusz jest zobowiązany do dostosowania niezwłocznie stanu swoich aktywów do wymaganych limitów, uwzględniając należycie interes Uczestników Funduszu. W Statucie ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick dodaje się postanowienia 20a w brzmieniu. wysokość opłat za zarządzanie, pobieranych przez podmiot zarządzający ING Index Linked Fund II ING Polish Continuous Click Fund Euro 20a 1. ING Index Linked Fund II ponosi, bez ograniczeń, koszty związane z jej utworzeniem i koszty późniejszych poprawek do Statutu, koszty i wynagrodzenia ewentualnego doradcy inwestycyjnego, ewentualnych zarządzających portfelami, księgowego, Bankudepozytariusza i agentów korespondentów, Agenta Administracyjnego, Centralnego Administratora, Agenta Transferowego, Agenta Płatności lub innych autoryzowanych agentów i pracowników ING Index Linked Fund II, w tym stałych reprezentantów w krajach, w których podlega rejestracji, koszty pomocy prawnej i badania rocznym sprawozdań przez biegłego rewidenta, koszty promocji, koszty druku i publikowania dokumentów przygotowanych w celu promowania sprzedaży akcji, koszty druku rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych, koszty prowadzenia zgromadzeń akcjonariuszy i posiedzeń zarządu, rozsądne koszty podróży członków zarządu i zarządzających, koszty zarządu, koszty rejestracji, wszelkie podatki i opłaty nałożone przez władze rządowe i giełdy papierów wartościowych, koszty publikowania cen nabycia i odkupienia akcji, a także wszelkie inne koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, takie w tym opłaty finansowe, bankowe i brokerskie związane z nabywaniem i sprzedawaniem aktywów, i wszelkie inne koszty administracyjne związane z działalnością ING Index Linked Fund II. 2. Koszty rejestracji ING Index Linked Fund II wynosiły mniej więcej Euro i zostały poniesione przez Agenta Administracyjnego. Ewentualne koszty utworzenia odnoszące się do emisji akcji przez poszczególne subfundusze będą ponoszone przez te subfundusze i amortyzowane przez pięć lat od utworzenia danego sunfunduszu. 3. Aktywa danego subfunduszu służą tylko do pokrywania zobowiązań, długów i obowiązków dotyczących tego subfunduszu. W stosunkach między akcjonariuszami każdy subfundusz stanowi odrębny podmiot. 5. Maksymalna wysokość opłaty za zarządzanie pobieranej z aktywów ING Index Linked Fund II ING Polish Continuous Click Fund Euro wynosi 2,80% w skali roku. 6. Maksymalna wysokość opłaty za subskrypcję akcji ING Index Linked Fund II ING Polish Continuous Click Fund Euro wynosi 5%. 7. Maksymalna wysokość opłaty za umorzenie akcji ING Index Linked Fund II ING Polish Continuous Click Fund Euro wynosi 1% płatne do subfunduszu jako koszty transakcji. 8. Maksymalna wysokość opłaty za konwersję akcji ING Index Linked Fund II ING Polish Continuous Click Fund Euro wynosi 1%, z czego 0,5% jest zwracane do subfunduszu jako koszty transakcji, a pozostałe 0,5% jest płatne agentowi upoważnionemu do przyjmowania zlecenia konwersji. 12

13 W postanowieniu 19, 22 ust. 1, 23 ust. 1 i 25 ust. 1 pkt 2 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick przed wyrazami: instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą dodaje się wyrazy: fundusze zagraniczne lub. W postanowieniu 24 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie pożyczania papierów wartościowych z udziałem podmiotów prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (Dz. U. Nr 71, poz. 638), wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. W postanowieniu 21 ust. 1 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick, w zdaniu pierwszym przed wyrazem sesja dodaje się wyraz zwyczajna. W postanowieniu 31 ust. 6 i 38 ust. 4 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick wyrazy: w dzienniku Prawo i Gospodarka zastępuje się wyrazami: w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Funduszu. W postanowieniu 31 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick skreśla się ust. 2-5, a dotychczasowe brzmienie ust. 6 oznacza się jako ust. 2. W postanowieniu 36 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick skreśla się ust. 2. W postanowieniu 39 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick skreśla się ust. 2 i 3. W postanowieniu 40 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick skreśla się ust. 2. Postanowienie 41 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick otrzymuje brzmienie: Dopuszczalną treść zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, minimalną wartość zlecenia oraz przypadki odkupywania przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w ilości innej niż wskazana w zleceniu reguluje Prospekt Informacyjny Funduszu. Postanowienie 51 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick otrzymuje brzmienie: 1. Wystąpienie przesłanek rozwiązania Funduszu Towarzystwo lub Depozytariusz niezwłocznie opublikują w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Funduszu, o którym mowa w W trakcie likwidacji Funduszu Dniem Wyceny jest każda środa, w którą odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeżeli w środę nie odbywa się sesja 13

14 giełdowa, to Dniem Wyceny jest pierwszy dzień, poprzedzający oraz pierwszy dzień następujący po środzie, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 14

OGŁOSZENIE Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2014 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu:

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu 1. Celem

Bardziej szczegółowo

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg Société d investissement à capital variable Luksemburg Prospekt emisyjny Lipiec 2010 Niniejszy Prospekt jest ważny wyłącznie wraz z załączonym ostatnim raportem rocznym i gdy ma to zastosowanie z niezbadanym

Bardziej szczegółowo

STATUT KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

STATUT KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego STATUT KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC EXCLUSIVE BOOSTER

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Akcja Funduszu Otwartego Inwestycyjnego

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Akcja Funduszu Otwartego Inwestycyjnego SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Akcja Funduszu Otwartego Inwestycyjnego za okres od 01.01. 2003 do 30.06. 2003 I. WPROWADZENIE 1.Nazwa, siedziba i adres Funduszu i Towarzystwa ( Fundusz ) działa zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 I. WPROWADZENIE 1.Nazwa, siedziba i adres Funduszu i Towarzystwa Do dnia 30 czerwca 2004 roku (

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T

Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T B P H F U N D U S Z U I N W E S T Y C Y J N E G O Z A M K N I Ę T E G O D O C H O D O W Y C H S U R O W C Ó W Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY OPERA NGO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy OPERA NGO SFIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, w Warszawie przy Rondzie

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus Subfundusz Aviva Investors Obligacji Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus Subfundusz

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO MAJ 2015 Prospekt Informacyjny Prospekt Informacyjny Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data prospektu Prospekt Informacyjny Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY 2013 ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny

PROSPEKT INFORMACYJNY 2013 ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny PROSPEKT INFORMACYJNY 2013 ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny ING DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY (ING DFE) ZARZĄDZANY PRZEZ ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. (ING PTE S.A.) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

Fundusze Inwestycyjne Prospekt informacyjny

Fundusze Inwestycyjne Prospekt informacyjny Fundusze Inwestycyjne Prospekt informacyjny Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CU Depozyt Plus Subfundusz CU Obligacji Subfundusz CU Ochrony Kapitału Plus Subfundusz CU Stabilnego

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, p. XIV, 00-203 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt paêdziernik 2007 Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943 Warszawa ul. Jaszowiecka 8 m.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 13 czerwca 2014 r. REALIZACJA WYMOGÓW MIFID W IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY Spis treści 1. Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 ING DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. (ING PTE S.A.) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. TOPIEL 12. INTERNET: WWW.INGIKZE.PL

Bardziej szczegółowo

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu,

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu, STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INNEUTRAL 1. NAZWA I RODZAJ FUNDUSZU 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InNeutral,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rozdział I Postanowienia ogólne. Definicje. 1 Użytym w niniejszym Statucie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie: 1. Agent Transferowy podmiot, który

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

MSIG 219/2014 (4598) poz. 15212 15212

MSIG 219/2014 (4598) poz. 15212 15212 Poz. 15212. FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14689/2014] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM 50 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo