ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statucie. ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statucie. ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick"

Transkrypt

1 ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statucie ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Postanowienie 1 ust. 4 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick otrzymuje brzmienie: 4. Fundusz jest osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146 poz z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą o funduszach inwestycyjnych. W postanowieniu 2 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick: 1) w ust. 1 skreśla się wyraz: "BSK". 2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Towarzystwo może używać firmy w skróconym brzmieniu "ING TFI S.A. Postanowienie 4 ust. 1 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick otrzymuje brzmienie: 1. Depozytariuszem Funduszu jest bank działający pod firmą ING Bank Śląski S.A. zwany dalej Depozytariuszem. W postanowieniu 5 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick skreśla się ust. 2 i 3, a dotychczasowe brzmienie ust. 4 oznacza się jako ust. 2. Postanowienie 6 ust. 1 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick otrzymuje brzmienie: 1. Towarzystwo zleca, na podstawie umowy, zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu domowi maklerskiemu działającemu pod firmą ING Investment Management (Polska) S.A., posiadającemu zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na prowadzenie takiej działalności. W postanowieniach 6 ust. 2 i 7 ust. 3 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick wyrazy: ING BSK Asset Management S.A. zastępuje się wyrazami: ING Investment Management (Polska) S.A. W Statucie ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick skreśla się 10. Postanowienie 12 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick otrzymuje brzmienie: 1

2 typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat Funduszu Fundusz, jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, którego uczestnikami mogą być wyłącznie osoby prawne, przy dokonywaniu lokat aktywów stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. 2. Fundusz może lokować swoje aktywa wyłącznie w: 1) zbywalne dłużne papiery wartościowe, 2) zbywalne waluty, 3) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub w instytucjach kredytowych, 4) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, mające siedzibę za granicą. 3. Papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot, nie mogą stanowić, z zastrzeżeniem ust. 4, łącznie więcej niż 20% wartości aktywów Funduszu. Ograniczeń tych nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD. 4. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25 % wartości aktywów Funduszu. 5. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów Funduszu. 6. Waluta obca jednego państwa lub euro nie może stanowić więcej niż 20% wartości aktywów Funduszu. 7. Fundusz może lokować nie więcej niż 50% wartości swoich aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą, z zastrzeżeniem ust Fundusz może lokować do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz ING Index Linked Fund II ING Polish Continuous Click Fund Euro. Postanowienia 13 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick otrzymują brzmienie: zasady polityki inwestycyjnej ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II zobowiązuje się lokować aktywa każdego z subfunduszy w: a) zbywalne papiery wartościowe urzędowo notowane na rynku giełdowym jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), b) zbywalne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu na innym prawidłowo funkcjonującym rynku regulowanym, uznanym i dostępnym publicznie w jednym z państw, o których mowa w pkt a), c) zbywalne papiery wartościowe nowej emisji, z zastrzeżeniem że warunki emisji zawierają informację o spełnieniu obowiązku w zakresie złożenia wniosku o oficjalne wprowadzenie na giełdę, o której mowa w pkt. a) lub na inny funkcjonujący 2

3 prawidłowo rynek regulowany, uznany i dostępny publicznie, o którym mowa w pkt. b) i że wprowadzenie nastąpi najpóźniej w ciągu roku po dniu rozpoczęcia emisji, jednakże ING Index Linked Fund II: 1) może lokować maksymalnie 10% aktywów netto każdego subfunduszu w zbywalnych papierach wartościowych innych niż wymienione w pkt. a) c) powyżej, 2) może lokować maksymalnie 10% aktywów netto poszczególnego subfunduszu w instrumenty dłużne, które nie są zbywalnymi papierami wartościowymi, ale które ze względu na posiadane cechy mogą być traktowane jako równoważnik zbywalnych papierów wartościowych, i które w szczególności są zbywalne, płynne, a ich wartość można określić w dowolnej chwili, 3) nie może zakupywać metali szlachetnych ani świadectw wystawionych na nie; lokaty, o których mowa w pkt. 1) i 2), mogą stanowić łącznie nie więcej niż 10% wartości aktywów netto każdego z subfunduszy. 2. ING Index Linked Fund II może lokować nie więcej niż 10% aktywów netto danego subfunduszu w zbywalne papiery wartościowe tego samego emitenta. a) Suma wartości zbywalnych papierów wartościowych pojedynczego emitenta, w których ulokowano ponad 5% aktywów netto określonego subfunduszu, nie może stanowić więcej niż 40% wartości netto tych aktywów. b) Limit 10%, o którym mowa powyżej, może być podwyższony do maksymalnie 35%, w przypadku zbywalnych papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez suwerenne państwo, samorządy terytorialne państw członkowskich Unii Europejskiej lub przez międzynarodowe instytucje prawa publicznego, których członkiem jest jedno lub więcej państw członkowskich Unii Europejskiej. c) Limit 10%, o którym mowa powyżej, może być podwyższony do maksymalnie 25% dla obligacji wyemitowanych przez instytucję finansową mającą siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, i podlegającą z mocy prawa kontroli publicznej, której celem jest zapewnienie posiadaczom tych obligacji ochrony. W szczególności, zgodnie z przepisami prawa kwoty z emisji tych obligacji muszą być lokowane w aktywa, które w okresie ważności obligacji zapewnią wystarczające zabezpieczenie dla wynikających z nich zobowiązań, i które są uprzywilejowane co do podziału majątku i uprzywilejowane co do wypłaty naliczonych odsetek w przypadku niewypłacalności emitenta. W przypadku, gdy powyżej 5% aktywów jest lokowane w obligacje opisane w niniejszym podpunkcie, wyemitowane przez tego samego emitenta, ogólna wartość lokat nie może przekroczyć 80% wartości aktywów jednego subfunduszu; d) Limit 40%, o którym mowa w pkt. a), nie stosuje się do zbywalnych papierów wartościowych, o których mowa w pkt. b) i c). e) Limity, o których mowa w pkt. 2, nie podlegają kumulacji, wskutek czego lokaty w zbywalne papiery wartościowe tego samego emitenta dokonywane zgodnie z powyższymi postanowieniami nie mogą przekroczyć w sumie 35% aktywów netto danego subfunduszu. f) Stosując odstępstwo od powyższego, ING Index Linked Fund II może lokować do 100% aktywów netto każdego subfunduszu w zbywalne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a także przez samorządy terytorialne państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przez międzynarodową 3

4 instytucję prawa publicznego, której członkiem jest jedno lub więcej państw członkowskich Unii Europejskiej, pod warunkiem że lokaty są dokonywane w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, oraz że wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie przekroczy 30% aktywów netto danego subfunduszu. 3. ING Index Linked Fund II nie może nabywać: a) akcji z prawem głosu w liczbie wystarczającej do wywierania znacznego wpływu na sprawy zarządu emitenta; b) ponad: 1) 10% akcji tego samego emitenta bez prawa głosu, 2) 10% obligacji tego samego emitenta, 3) 10% jednostek uczestnictwa lub akcji tej samej instytucji zbiorowego inwestowania. Jeżeli w momencie zakupu obligacji lub wyemitowanych papierów wartościowych nie jest możliwe wyliczenie kwoty brutto obligacji lub kwoty netto wyemitowanych papierów wartościowych, nie ma wówczas obowiązku przestrzegania limitów przewidzianych w podpunktach 2) i 3). Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych lub gwarantowanych przez jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, przez samorządy terytorialne państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przez międzynarodowe instytucje prawa publicznego, której członkiem jest jedno lub więcej państw członkowskich Unii Europejskiej. Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania również do akcji posiadanych przez ING Index Linked Fund II w kapitale spółki zarejestrowanej w państwie nie będącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli inwestuje ona głównie w zbywalne papiery wartościowe emitentów mających swoje zarejestrowane biuro w tym państwie i jeżeli zgodnie z prawem tego państwa taki holding to jedyny sposób, w jaki ING Index Linked Fund II może zainwestować w papiery wartościowe z tego państwa. Dodatkowo, polityki inwestycyjne takiej spółki z państwa nie będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej musi być zgodna ze Statutem ING Index Linked Fund II i z artykułami 42, 44, 45(1) i 45(2) luksemburskiej ustawy z dnia 30 marca 1988 o instytucjach zbiorowego inwestowania. W przypadku przekroczenia limitów, o których mowa w art. 42 i 44 wspomnianej ustawy, znajdzie odpowiednie zastosowanie artykuł 46 tej ustawy. 4. Każdy subfundusz może pomocniczo posiadać aktywa płynne. 5. ING Index Linked Fund II może zaciągać okresowo pożyczki do wysokości nie przekraczającej 10% aktywów netto danego subfunduszu. ING Index Linked Fund II może nabywać waluty obce poprzez pożyczkę typu back-to-back. 6. ING Index Linked Fund II nie może oddać w zastaw, zbyć tytułem zabezpieczenia, przekazać bez otrzymania rynkowego wynagrodzenia, ani też obciążyć w żaden inny sposób aktywów subfunduszu w celu zabezpieczenia zadłużenia lub zobowiązań wobec osób trzecich lub innych subfunduszy. 7. ING Index Linked Fund II nie może dokonywać dla żadnego subfunduszu transakcji, których przedmiotem jest sprzedaż papierów wartościowych, nie wchodzących w skład tego subfunduszu. 8. ING Index Linked Fund II może lokować do 5% aktywów netto każdego subfunduszu w akcje lub jednostki uczestnictwa w innych otwartych instytucjach zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe w rozumieniu przepisów Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z 4

5 dnia 20 grudnia 1985 (85/611/EEC) w sprawie koordynacji prawa, przepisów i procedur administracyjnych dotyczących niektórych instytucji zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe. Jeżeli ING Index Linked Fund II i taka instytucja są ze sobą powiązane poprzez sprawowanie wspólnego zarządu bądź kontroli, lub poprzez bezpośrednie lub pośrednie posiadanie znacznego pakietu akcji, nabywanie akcji lub jednostki uczestnictwa tej instytucji jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy w jej dokumentach założycielskich umieszczono zapis, że specjalizuje się ona w inwestycjach w określonym regionie geograficznym lub sektorze gospodarki. ING Index Linked Fund II nie może pobierać opłaty lub kosztu związanego z transakcją tego nabycia. 9. ING Index Linked Fund II może dla każdego subfunduszu nabywać zbywalne papiery wartościowe częściowo opłacone, pod warunkiem ustanowienia w danym subfunduszu aktywów płynnych, wystarczających do ich pokrycia. 10. ING Index Linked Fund II może posługiwać się następującymi technikami i instrumentami w celu prawidłowego zarządzania portfelem każdego subfunduszu i zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym i walutowym: a) transakcje na opcjach na zbywalne papiery wartościowe: 1) ING Index Linked Fund II może nabywać opcje kupna (call) lub opcje sprzedaży (put) na papiery wartościowe dla danego subfunduszu, pod warunkiem że koszt nabycia takich opcji razem z kosztem opcji o którym mowa w pkt. 7) nie przekroczy w stosunku do premii 15% wartości aktywów netto danego subfunduszu; 2) ING Index Linked Fund II może także wystawiać opcje kupna (call) dla danego subfunduszu pod warunkiem że subfundusz będzie każdorazowo posiadać w portfelu bazowe papiery wartościowe, na które opiewają opcje kupna, bądź równoważne opcje kupna albo inne instrumenty odpowiednio zabezpieczające pokrycie zobowiązania powstającego z opcji, takie jak warranty. Stosując odstępstwo od tej zasady, ING Index Linked Fund II może dla każdego subfunduszu wystawiać opcje kupna na papiery wartościowe nie wchodzące w skład portfela, tak żeby cena wykonania wystawionych nie pokrytych opcji kupna nie przekroczyła 25% wartości aktywów netto danego subfunduszu i żeby ING Index Linked Fund II mógł w każdym momencie wywiązać się z własnego zobowiązania wynikającego z tych transakcji; 3) W przypadku wystawienia opcji put, odpowiednia ilość płynnych aktywów subfunduszu musi pokrywać wartość zobowiązań wynikających z zawartej pozycji opcyjnej przez cały okres obowiązywania kontraktu; 4) Łączne zobowiązania powstające z tytułu wystawienia opcji kupna i opcji sprzedaży, z wyjątkiem opcji, co do której ING Index Linked Fund II ma adekwatne pokrycie, łącznie z całością zobowiązań powstałych z transakcji określonych w pkt. b) ppkt. 3) poniżej, nie mogą dla żadnego subfunduszu w żadnym momencie przewyższać wartości aktywów netto tego subfunduszu. W tym kontekście, zobowiązania łączne wynikające z wystawienia opcji call i put uważa się za równe sumie cen wykonania tych opcji, z wyłączeniem opcji call wystawionych, w stosunku do których ING Index Linked Fund II ma odpowiednie pokrycie; b) transakcje odnoszące się do kontraktów terminowych typu futures i opcji na instrumenty finansowe: 5

6 1) ING Index Linked Fund II może, dla każdego subfunduszu, sprzedawać kontrakty futures i opcje call na indeksy cen akcji i nabywać opcje put na indeksy cen akcji w celu zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym, pod warunkiem, że łączne zobowiązania związane z tymi instrumentami nie przekroczą ogólnej wartości wyceny papierów wartościowych posiadanych przez każdy subfundusz na rynku, którego dany indeks dotyczy. Stosowanie transakcji zabezpieczających z wykorzystaniem takich instrumentów zakłada istnienie wystarczająco silnej współzależności pomiędzy indeksami na które opiewają instrumenty pochodne oraz zabezpieczanym portfelem papierów wartościowych; 2) ING Index Linked Fund II może, dla każdego subfunduszu, sprzedawać kontrakty futures oraz opcje call na stopy procentowe i nabywać opcje put na stopy procentowe w celu zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej. Zobowiązania łączne związane w wyżej wymienionymi transakcjami nie mogą przekroczyć ogólnej wartości papierów wartościowych, posiadanych w odnośnej walucie przez dany subfundusz. Te regulacje mają zastosowanie również do swapów na stopę procentową zawieranych z wiodącymi instytucjami finansowymi o wysokiej ocenie kredytowej wyspecjalizowanymi w tego typu transakcjach; 3) Oprócz kontraktów opcyjnych na papiery wartościowe i waluty, ING Index Linked Fund II może, dla każdego subfunduszu, nabywać i sprzedawać kontrakty futures i opcje na wszystkie instrumenty finansowe nie przeznaczone do celów zabezpieczania przed ryzykiem. 4) Zobowiązania łączne związane w wyżej wymienionymi transakcjami, łącznie ze zobowiązaniami powstałymi ze sprzedaży opcji kupna (z wyjątkiem tych, które są pokryte) i opcji sprzedaży na papiery wartościowe nie mogą przekroczyć ogólnej wartości aktywów netto danego subfunduszu. 5) W tym kontekście, zobowiązania nie wynikające z opcji na papiery wartościowe są definiowane jako: - w przypadku kontraktów futures, zobowiązania odpowiadające środkom z likwidacji pozycji netto w kontraktach (po uwzględnieniu opcji zakupu i sprzedaży) wyrażone w instrumentach finansowych tego samego typu, bez brania pod uwagę właściwego terminu; - w przypadku kontraktów opcyjnych zakupionych i wystawionych, zobowiązania odpowiadające wszystkim cenom wykonania opcji leżących u podstawy niepokrytych pozycji sprzedaży aktywów netto (po uwzględnieniu opcji zakupu i sprzedaży) bazujących na tych samych aktywach, bez brania pod uwagę właściwego terminu. Łączna kwota premii wypłaconych za nabycie wszystkich wymienionych wyżej opcji kupna i sprzedaży, łącznie z kosztami nabycia wymienionymi w pkt. a) ppkt. 1), nie może przekroczyć 15% aktywów netto danego subfunduszu. 6) Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym, ING Index Linked Fund II może dla każdego subfunduszu sprzedawać walutowe kontrakty futures i walutowe opcje sprzedaży, kupować walutowe opcje kupna, sprzedawać walutowe transakcje forward, lub zawierać transakcje walutowe swap z wiodącymi instytucjami finansowymi wyspecjalizowanymi w tego typu transakcjach. Wielkość i termin takich transakcji nie może w żadnej walucie przewyższyć łącznej wartości aktywów danego subfunduszu denominowaych w tej walucie ani okresu przez który aktywa te znajdują się w portfelu tego sunfunduszu; 6

7 7) Wszelkie transakcje, o których mowa powyżej muszą być przeprowadzone na giełdzie lub innym rynku regulowanym, z wyjątkiem transakcji prywatnych wspomnianych poniżej; 8) W celu zabezpieczania przed ryzykiem cen akcji i ryzykiem stopy procentowej, ING Index Linked Fund II może zawierać transakcje na walutowych kontraktach futures, walutowych kontraktach swap oraz swapach na stopy procentowe; 9) W celu efektywnego zarządzania portfelem każdy subfundusz może nabywać i sprzedawać opcje call i put na zbywalne papiery wartościowe oraz na instrumenty finansowe które są przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym ( over-thecounter OTC ), pod warunkiem, że kontrahentem jest instytucja finansowa o wysokiej ocenie kredytowej wyspecjalizowana w tego typu transakcjach. c) transakcje pożyczek papierów wartościowych: ING Index Linked Fund II może dla każdego subfunduszu być stroną w transakcjach udzielania i zaciągania pożyczek papierów wartościowych, pod warunkiem, że są wypełnione reguły wymienione poniżej: 1) Reguły, które zapewnić mają odpowiednie przeprowadzanie transakcji udzielania i zaciągania pożyczek papierów wartościowych: Subfundusz może jedynie udzielać i zaciągać pożyczki papierów wartościowych poprzez wystandaryzowany system organizowany przez uznaną instytucję rozliczeniową lub poprzez wiodącą instytucję finansową o najwyższej ocenie kredytowej specjalizującą się w tego typu transakcjach. Jako część transakcji udzielania pożyczek papierów wartościowych, ING Index Linked Fund II musi, z zasady, otrzymywać gwarancję na korzyść subfunduszu. W chwili zawarcia umowy pożyczki, gwarancja ta musi być na kwotę równą co najmniej szacunkowej wartości udzielonej pożyczki. Gwarancja musi być udzielona w formie płynnych aktywów i/lub papierów wartościowych, których emitentem lub gwarantem jest kraj należący do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub jego samorząd lokalny, lub instytucje Wspólnoty Europejskiej, regionalna lub ponadpaństwowa instytucja lub organizacja, i musi być zablokowana na korzyść subfunduszu do czasu wygaśnięcia pożyczki. Taka gwarancja nie jest wymagana jeśli pożyczka papierów wartościowych udzielana jest poprzez Cedel Bank lub Euroclear lub przez każdą inną organizację, która zapewni pożyczkodawcy zwrot kwoty udzielonej pożyczki, w formie gwarancji lub w innej formie. 2) Warunki i ograniczenia udzielania i zaciągania pożyczek: Dla każdego subfunduszu, transakcje udzielenia pożyczek papierów wartościowych nie powinny obejmować więcej niż 50% szacowanej wielkości papierów wartościowych wchodzących w skład subfunduszu. Ten limit nie odnosi się do przypadków, kiedy umowa może być unieważniona i w każdym czasie można otrzymać zwrot pożyczonych papierów wartościowych. Umowy pożyczek papierów wartościowych udzielonych i otrzymanych nie mogą przekraczać 30 dni. Papiery wartościowe pożyczone przez subfundusz nie mogą być sprzedane przez okres, kiedy są one trzymane przez subfundusz, jeśli nie są pokryte wystarczającą ilością odpowiednich instrumentów finansowych, które umożliwiają subfunduszowi wykonanie pożyczonych papierów na zamknięcie transakcji. 7

8 Transakcje otrzymanych pożyczek papierów wartościowych nie mogą przekraczać 50% całkowitego portfela papierów wartościowych subfunduszu. Subfundusz może pożyczać papiery wartościowe w następujących okolicznościach w połączeniu z rozliczeniem transakcji sprzedaży: - podczas okresów kiedy papiery wartościowe zostały wysłane na reorganizację - kiedy papiery są pożyczone, ale jeszcze nie dostarczone - aby zapobiec błędnemu rozliczeniu kiedy powiernik nie dostarczy papierów. d) umowy z przyrzeczeniem odkupu: 1) ING Index Linked Fund II może zawierać transakcje repo i reverse repo (z przyrzeczeniem odkupu lub zwrotne transakcje z przyrzeczeniem odkupu) zawierające w sobie nabycie i sprzedaż papierów wartościowych, których zamknięcie upoważnia sprzedawcę do odkupienia papierów wartościowych od nabywcy, któremu były one sprzedane po cenie i z datą uzgodnioną pomiędzy stronami w momencie zawierania umowy, lub vice versa. 2) ING Index Linked Fund II może występować w charakterze kupującego lub w charakterze sprzedającego w umowach z przyrzeczeniem odkupu. Zaangażowanie w tego rodzaju transakcje podlega jednak niżej wymienionym zasadom: Zasady w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia transakcji z przyrzeczeniem odkupu: - ING Index Linked Fund II może kupować lub sprzedawać wyżej wymienione papiery wartościowe w imieniu subfunduszu wyłącznie wtedy, gdy drugą stroną umowy jest instytucja finansowa o uznanej renomie wyspecjalizowana w tego typu transakcjach; Warunki i limity regulujące transakcje z przyrzeczeniem odkupu: - w okresie obowiązywania umowy z przyrzeczeniem odkupu, ING Index Linked Fund II nie może sprzedać papierów wartościowych będących przedmiotem tej umowy, zanim druga strona umowy nie przystąpi do ich odkupienia lub zanim nie upłynie przyrzeczony termin odkupu, - ING Index Linked Fund II musi zadbać, by umowy z przyrzeczeniem odkupu pozostawały na takim poziomie, by w każdej chwili ING Index Linked Fund II mogła wywiązać się z własnych zobowiązań do odkupu. Aktywa ING Index Linked Fund II są narażone na ryzyka i wahania występujące przy inwestowaniu w zbywalne papiery wartościowe. Żadna gwarancja nie może zostać udzielona odnośnie osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego. W Statucie ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick po 13 dodaje się 13a w brzmieniu: cel inwestycyjny ING Index Linked Fund II ING Polish Continuous Click Fund Euro 13a ING Polish Continuous Click Fund Euro jako subfundusz ING Index Linked Fund II umożliwia inwestorowi uczestnictwo we wzroście uznanego indeksu odniesienia European Index, jednocześnie starając się utrzymywać, w okresach miesięcznych, 90% wartości aktywów netto funduszu, poprzez inwestowanie środków funduszu w zbywalne papiery wartościowe emitentów o wysokiej ocenie kredytowej. Jednakże nie stanowi to gwarancji ochrony zainwestowanego kapitału. 8

9 Indeks złożony jest ze spółek europejskich, które charakteryzują się relatywnie wysoką kapitalizacją rynkową i wielkością akcji w wolnym obrocie, co zapewnia płynność oraz łatwość i szybkość zawierania transakcji. Ponadto indeks jest dobrze zdywersyfikowany ze względu na sektory i kraje, dzięki czemu zapewnia wszechstronną ekspozycję na europejski rynek akcji. W Statucie ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick po 13a dodaje się 13b w brzmieniu: zasady polityki inwestycyjnej ING Index Linked Fund II ING Polish Continuous Click Fund Euro 13b Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestycje w instrumenty dłużne denominowane w PLN, których emitentem są podmioty z krajów Unii Europejskiej oraz krajów wchodzących w skład Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Subfundusz może ponadto nabywać certyfikaty depozytowe, papiery komercyjne i inne instrumenty rynku pieniężnego, których termin do wykupu nie przekracza 12 miesięcy, jak również depozyty terminowe. Udział we wzroście indeksu odniesienia będzie osiągnięty dzięki wykorzystaniu instrumentów pochodnych takich jak opcje pozagiełdowe (OTC), zgodnie z zasadami i ograniczeniami opisanymi w art. 13 ust. 10. Początkowo inwestycje w zbywalne papiery wartościowe (portfel inwestycyjny) stanowić będą 90% aktywów funduszu, natomiast inwestycje w instrumenty pochodne 10%. Udziały obu grup inwestycji w funduszu będą korygowane wraz z upływem czasu - w odstępach miesięcznych. Aktywa subfunduszu inwestowane będą głównie w instrumenty dłużne, w szczególności obligacje o stałym oprocentowaniu, obligacje o zmiennym oprocentowaniu, skrypty dłużne, emitowane przez rządy państw, lokalne władze, ponadnarodowe korporacje lub instytucje finansowe o uznanej renomie lub przedsiębiorstwa o wysokiej ocenie kredytowej z siedzibą w krajach Unii Europejskiej lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i denominowane w PLN, bezpośrednio lub pośrednio poprzez transakcje repo i reverse repo, w zgodzie z art. 13. Dodatkowo inwestycje mogą obejmować certyfikaty depozytowe, papiery komercyjne i inne instrumenty rynku pieniężnego, których termin do wykupu nie przekracza 12 miesięcy, jak również depozyty terminowe. W celu zapewnienia, w miarę możliwości, comiesięcznej korekty składu portfela funduszu, struktura inwestycji będzie relatywnie krótkoterminowa. Realizacja celu inwestycyjnego funduszu odbywać się będzie poprzez lokowanie w każdym kolejnym miesiącu maksymalnie 10% całości aktywów netto funduszu w instrumenty pochodne takie jak opcje pozagiełdowe (OTC). Inwestycje w instrumenty pochodne dokonywane będą w połączeniu z inwestycjami w zbywalne papiery wartościowe (portfel inwestycyjny). Opcje będą denominowane w Euro, a indeksem odniesienia dla opcji będzie European Index. Takie instrumenty pozwalają inwestorom korzystać ze wzrostu indeksu odniesienia, jak również zabezpieczają ( click ) stopy zwrotu osiągnięte w poszczególnych podokresach. Zabezpieczenie następuje poprzez inwestycje w instrumenty dłużne, a nie za pomocą instrumentów pochodnych. Instrumenty pochodne mogą mieć różne ceny wykonania i różne terminy wygaśnięcia. Taka konstrukcja funduszu pozwala utrzymywać stałą ekspozycję w czasie. W miesiącach, w których nastąpi wzrost aktywów netto funduszu, czy to poprzez dochód odsetkowy, czy też poprzez zyski z kontraktów pochodnych, udziały w portfelu funduszu zostaną skorygowane, poprzez dodanie 90% przyrostu do portfela inwestycyjnego funduszu (zawierającego papiery zbywalne), tak aby utrzymać wskaźnik W ten sposób 90% aktywów netto funduszu zawsze zostanie zachowane. Gdy w dowolnym miesiącu aktywa netto 9

10 funduszu obniżą się (spadki na rynku akcji powodują spadek wartości instrumentów pochodnych) dochód z portfela inwestycyjnego (zawierającego papiery zbywalne) zostanie dodany do pozycji w instrumentach pochodnych. W takiej sytuacji aktywa netto będą utrzymane i ekspozycja na indeks odniesienia się powiększy; podczas gdy wartość portfela inwestycyjnego się nie zmieni. W wyniku tego, wartość portfela inwestycyjnego wzrośnie powyżej 90% poziomu zabezpieczenia. W ten sposób część dłużna portfela jest powiększana (procentowo) w przypadku spadków na rynkach akcji. Kiedy następnie indeks odniesienia wzrasta i całkowita wartość subfunduszu wzrasta powyżej zabezpieczonego wcześniej poziomu, wskaźnik będzie skorygowany ponownie na tyle ile to możliwe. Wtedy ekspozycja na rynku rosnącym jest znowu optymalna. Premia zapłacona za opcje pozagiełdowe (OTC) nie będzie przekraczać dochodu z portfela oraz nie będzie przekraczać 15% aktywów netto subfunduszu. Inwestorom nie jest udzielana żadna gwarancja dotycząca osiągnięcia celu inwestycyjnego, jednakże wszelkie sposoby zabezpieczeń będą wykorzystane. Zarząd może decydować o wykorzystaniu wszelkich instrumentów, takich jak swapy i kontrakty futures, repo, reverse repo, które uzna za stosowne przy zarządzaniu portfelem inwestycyjnym funduszu i/lub realizacji zysku z odpowiednich indeksów, w ramach ograniczeń wskazanych w art. 13 ust. 10. Instrumenty pochodne powinny być wyceniane każdego dnia wyceny zgodnie z następującymi parametrami: stopami procentowymi, zmiennością indeksu, oczekiwanymi dywidendami z indeksu, aktualnym poziomem indeksu oraz pozostałym do wygaśnięcia czasem instrumentu. Zarząd ING Index Linked Fund II zastrzega sobie prawo do skorygowania portfela inwestycji subfunduszu w każdej chwili, w której uzna to za konieczne do osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszu i ochrony interesów uczestników funduszu. Subfundusz stosować się będzie do ograniczeń inwestycyjnych określonych w art. 13. W przypadku, gdy ustalony z góry indeks jest zawieszony na dłuższy okres czasu lub przestaje istnieć wykorzystywany będzie jego następca. W przypadku, gdy nie ma reprezentatywnego następcy, wtedy indeks obliczany jest na bazie instrumentów bezpośrednio wchodzących w skład poprzedniego indeksu, przez niezależną jednostkę wyznaczoną przez Zarząd ING Index Linked Fund II. W takim przypadku obliczenia będą wiążące dla każdej ze stron, za wyjątkiem oczywistych błędów. Postanowienie 14 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick otrzymuje brzmienie: 1. Głównym kryterium, którym będzie kierował się Fundusz, jest długoterminowy wzrost wartości aktywów Funduszu osiągany przez wzrost wartości dokonywanych lokat. Fundusz będzie dążył do ulokowania całości aktywów bądź w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz ING Index Linked Fund II ING Polish Continuous Click Fund Euro, bądź w dłużne papiery wartościowe, przy czym stopień zaangażowania Funduszu w poszczególne kategorie lokat jest zależny od wielkości aktywów Funduszu w danym momencie, zgodnie z zasadami określonymi w Główne kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat są następujące: 1) dla dłużnych papierów wartościowych: a) prognozowane zmiany kształtu krzywej dochodowości, b) prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych, c) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego związanego z danym papierem wartościowym, 10

11 d) wpływ na średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego, e) ponadto w przypadku papierów dłużnych innych niż emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski wiarygodność kredytowa emitenta, przy czym jeśli emitent, poręczyciel lub gwarant danej emisji posiadają rating, to musi być to rating inwestycyjny; 2) dla walut obcych: a) prognozowane zmiany kursów walut obcych względem złotego w oparciu o czynniki makroekonomiczne, b) potrzeby zapewnienia płynności przy nabywaniu zagranicznych papierów wartościowych; 3) dla jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa: a) możliwość efektywniejszej dywersyfikacji lokat Funduszu, b) możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu. Postanowienie 15 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick otrzymuje brzmienie: 1. Tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz ING Index Linked Fund II ING Polish Continuous Click Fund Euro będą stanowiły: 1) 0% wartości aktywów Funduszu, w przypadku, jeżeli Wartość Aktywów Netto Funduszu jest mniejsza lub równa złotych; 2) od 80% do 100% wartości aktywów Funduszu, w przypadku, jeżeli Wartość Aktywów Netto Funduszu jest większa niż złotych. 2. Dłużne papiery wartościowe będą stanowiły: 1) od 80% do 100% wartości aktywów Funduszu, w przypadku, jeżeli Wartość Aktywów Netto Funduszu jest mniejsza lub równa złotych; 2) od 0% do 20% wartości aktywów Funduszu, w przypadku, jeżeli Wartość Aktywów Netto Funduszu jest większa niż złotych; 3. Fundusz na stronach internetowych informuje o: 1) każdym przypadku osiągnięcia lub przekroczenia Wartości Aktywów Netto Funduszu równej złotych, 2) każdym przypadku zmiany Wartości Aktywów Netto Funduszu o złotych, 3) Wartości Aktywów Netto Funduszu w dniu ogłoszenia zmian Statutu wprowadzających możliwość inwestowania do 100% aktywów Funduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz ING Index Linked Fund II ING Polish Continuous Click Fund Euro. Postanowienie 16 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick otrzymuje brzmienie: kredyty i pożyczki Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 30 % wartości aktywów netto Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 2. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Funduszu nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w 12 ust. 3 i 4. 11

12 Postanowienie 17 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick otrzymuje brzmienie: Czynności prawne dokonane z naruszeniem ograniczeń inwestycyjnych określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych lub Statucie są ważne, z tym że Fundusz jest zobowiązany do dostosowania niezwłocznie stanu swoich aktywów do wymaganych limitów, uwzględniając należycie interes Uczestników Funduszu. W Statucie ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick dodaje się postanowienia 20a w brzmieniu. wysokość opłat za zarządzanie, pobieranych przez podmiot zarządzający ING Index Linked Fund II ING Polish Continuous Click Fund Euro 20a 1. ING Index Linked Fund II ponosi, bez ograniczeń, koszty związane z jej utworzeniem i koszty późniejszych poprawek do Statutu, koszty i wynagrodzenia ewentualnego doradcy inwestycyjnego, ewentualnych zarządzających portfelami, księgowego, Bankudepozytariusza i agentów korespondentów, Agenta Administracyjnego, Centralnego Administratora, Agenta Transferowego, Agenta Płatności lub innych autoryzowanych agentów i pracowników ING Index Linked Fund II, w tym stałych reprezentantów w krajach, w których podlega rejestracji, koszty pomocy prawnej i badania rocznym sprawozdań przez biegłego rewidenta, koszty promocji, koszty druku i publikowania dokumentów przygotowanych w celu promowania sprzedaży akcji, koszty druku rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych, koszty prowadzenia zgromadzeń akcjonariuszy i posiedzeń zarządu, rozsądne koszty podróży członków zarządu i zarządzających, koszty zarządu, koszty rejestracji, wszelkie podatki i opłaty nałożone przez władze rządowe i giełdy papierów wartościowych, koszty publikowania cen nabycia i odkupienia akcji, a także wszelkie inne koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, takie w tym opłaty finansowe, bankowe i brokerskie związane z nabywaniem i sprzedawaniem aktywów, i wszelkie inne koszty administracyjne związane z działalnością ING Index Linked Fund II. 2. Koszty rejestracji ING Index Linked Fund II wynosiły mniej więcej Euro i zostały poniesione przez Agenta Administracyjnego. Ewentualne koszty utworzenia odnoszące się do emisji akcji przez poszczególne subfundusze będą ponoszone przez te subfundusze i amortyzowane przez pięć lat od utworzenia danego sunfunduszu. 3. Aktywa danego subfunduszu służą tylko do pokrywania zobowiązań, długów i obowiązków dotyczących tego subfunduszu. W stosunkach między akcjonariuszami każdy subfundusz stanowi odrębny podmiot. 5. Maksymalna wysokość opłaty za zarządzanie pobieranej z aktywów ING Index Linked Fund II ING Polish Continuous Click Fund Euro wynosi 2,80% w skali roku. 6. Maksymalna wysokość opłaty za subskrypcję akcji ING Index Linked Fund II ING Polish Continuous Click Fund Euro wynosi 5%. 7. Maksymalna wysokość opłaty za umorzenie akcji ING Index Linked Fund II ING Polish Continuous Click Fund Euro wynosi 1% płatne do subfunduszu jako koszty transakcji. 8. Maksymalna wysokość opłaty za konwersję akcji ING Index Linked Fund II ING Polish Continuous Click Fund Euro wynosi 1%, z czego 0,5% jest zwracane do subfunduszu jako koszty transakcji, a pozostałe 0,5% jest płatne agentowi upoważnionemu do przyjmowania zlecenia konwersji. 12

13 W postanowieniu 19, 22 ust. 1, 23 ust. 1 i 25 ust. 1 pkt 2 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick przed wyrazami: instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą dodaje się wyrazy: fundusze zagraniczne lub. W postanowieniu 24 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie pożyczania papierów wartościowych z udziałem podmiotów prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (Dz. U. Nr 71, poz. 638), wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. W postanowieniu 21 ust. 1 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick, w zdaniu pierwszym przed wyrazem sesja dodaje się wyraz zwyczajna. W postanowieniu 31 ust. 6 i 38 ust. 4 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick wyrazy: w dzienniku Prawo i Gospodarka zastępuje się wyrazami: w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Funduszu. W postanowieniu 31 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick skreśla się ust. 2-5, a dotychczasowe brzmienie ust. 6 oznacza się jako ust. 2. W postanowieniu 36 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick skreśla się ust. 2. W postanowieniu 39 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick skreśla się ust. 2 i 3. W postanowieniu 40 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick skreśla się ust. 2. Postanowienie 41 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick otrzymuje brzmienie: Dopuszczalną treść zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, minimalną wartość zlecenia oraz przypadki odkupywania przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w ilości innej niż wskazana w zleceniu reguluje Prospekt Informacyjny Funduszu. Postanowienie 51 Statutu ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego EuroClick otrzymuje brzmienie: 1. Wystąpienie przesłanek rozwiązania Funduszu Towarzystwo lub Depozytariusz niezwłocznie opublikują w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Funduszu, o którym mowa w W trakcie likwidacji Funduszu Dniem Wyceny jest każda środa, w którą odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeżeli w środę nie odbywa się sesja 13

14 giełdowa, to Dniem Wyceny jest pierwszy dzień, poprzedzający oraz pierwszy dzień następujący po środzie, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 14

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 25 lutego 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SPROSTOWANIE Z DNIA 6 CZERWCA 2017 R. OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 5 CZERWCA 2017 R.

SPROSTOWANIE Z DNIA 6 CZERWCA 2017 R. OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 5 CZERWCA 2017 R. SPROSTOWANIE Z DNIA 6 CZERWCA 2017 R. OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 5 CZERWCA 2017 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 13 LIPCA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 13 LIPCA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 13 LIPCA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu Zgodnie z 38 ust.1 pkt 2 Statutu Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPłynnościowy, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. art. 12 ust. 2 i 3 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 24 MARCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 24 MARCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 24 MARCA 2016 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 1 sierpnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Chiny i Indie USD ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rosja EUR Poniższe zmiany statutów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013

Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013 Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013 W dniu 31 lipca 2013 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło zmiany Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu:

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu 1. Celem Funduszu

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko)

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Żółta (średnie ryzyko) to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu:

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu 1. Celem

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Parasolowy SFIO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Parasolowy SFIO OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Parasolowy SFIO Warszawa, 31 lipca 2013 r. Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu

Bardziej szczegółowo

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 30 maja 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010)

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) PKO Parasolowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 1. w

Bardziej szczegółowo

15 829 224,25 23 264 890,45

15 829 224,25 23 264 890,45 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z 36 ust. 1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiAkcji, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu:

Zgodnie z 36 ust. 1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiAkcji, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Zgodnie z 36 ust. 1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiAkcji, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu 7 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

33 604 482,35 44 822 009,57

33 604 482,35 44 822 009,57 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 33 604 482,35 44 822 009,57 1. Lokaty 33 604 482,35 44 822 009,57 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R.

Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R. Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R. Niniejszym HEXAGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 478,457.49 633,176.99 1. Lokaty 478,457.49 608,741.96 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 24,435.03 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427,

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427, wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,617,436.85 4,468,227.91 1. Lokaty 1,617,436.85 4,468,227.91 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 537,398.03 1. Lokaty 0.00 537,398.03 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 468 135,58 1. Lokaty 468 135,58 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010)

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 7 w ustępie 2 literze f nadaje się nowe, następujące

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r..

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 4,972.64 1. Lokaty 0.00 4,972.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku 01.12.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł) I. Aktywa 313 475 334 849 1. Lokaty 313 475 334 849 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 589,63 9 119,05 1. Lokaty 15 589,63 9 119,05 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty 12 365,59 25 839,36 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

29.01.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

29.01.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 29.01.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 16 726,85 19 210,08 1. Lokaty 16 726,85 19 210,08 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 620,756.32 994,777.54 1. Lokaty 620,756.32 994,777.54 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 2 września 2010 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 126 808 161 363 1. Lokaty 126 808 161 363 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 UFK Legg Mason Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 8 528 969,27 14 828 919,89 1. Lokaty 8 528 969,27 14

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 606,326.99 845,531.62 1. Lokaty 606,326.99 845,531.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0,00 18 711 837,00 1. Lokaty 18 711 837,00 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 40,229.93 1. Lokaty 0.00 40,229.93 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 40 229,93 40 229,93 0,00 468 135,58 468 135,58 0,00 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 3,426,430.89 1. Lokaty 0.00 3,426,430.89 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,268,965.21 11,703,401.11 1. Lokaty 1,268,965.21 11,703,401.11 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 309 500,41 16 048 400,88 1. Lokaty 15 309 500,41 16 048 400,88 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo