Informacja o ogłoszeniu treści statutu Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o ogłoszeniu treści statutu Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego"

Transkrypt

1 Informacja o ogłoszeniu treści statutu Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz z późn. zm.) jako organ Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ( Fundusz ) niniejszym ogłasza treść statutu ww. Funduszu: STATUT PIONEER KONSUMPCJI I WZROSTU RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne Artykuł 1. [Podstawowe informacje o Funduszu] 1. Niniejszy Statut, zwany dalej Statutem, określa cele, sposób działania oraz organizację funduszu inwestycyjnego zamkniętego działającego pod nazwą Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwanego dalej Funduszem. 2. Fundusz może używać nazwy skróconej Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ. 3. Fundusz zostaje utworzony i prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.). 4. Z chwilą wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz nabywa osobowość prawną. 5. Czas trwania Funduszu nie jest ograniczony. 6. Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadkach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.) oraz w Statucie. 7. Fundusz emituje certyfikaty inwestycyjne, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Artykuł 2. [Definicje] Ilekroć w Statucie jest mowa o: 1) Aktywach Funduszu oznacza to mienie Funduszu obejmujące środki z tytułu wpłat Uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw; 2) Aktywnym Rynku oznacza to rynek spełniający łącznie następujące kryteria: a) instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, c) ceny są podawane do publicznej wiadomości, 3) Cenie Emisyjnej oznacza to cenę, po której Fundusz zbywa Certyfikaty; 4) Certyfikacie oznacza to nieposiadający formy dokumentu, imienny certyfikat inwestycyjny emitowany przez Fundusz, nieuprzywilejowany w zakresie prawa głosu na Zgromadzeniu Inwestorów; 5) Depozytach rozumie się przez to depozyty w banku krajowym, banku zagranicznym lub Instytucji kredytowej, będące przedmiotem umów zawartych przez Fundusz; 6) Dniu Wyceny oznacza to każdy dzień, na który dokonywana jest wycena Aktywów Funduszu, ustalenie Wartości Aktywów Netto oraz ustalenie Wartości Certyfikatu, przy czym Dni Wyceny odbywają się w każdym dniu, w którym odbywają się sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna; 7) Dniu Wykupu oznacza to ostatni Dzień Wyceny przypadający na koniec każdego kwartału roku kalendarzowego; 8) Ewidencji oznacza to ewidencję Uczestników prowadzoną w formie elektronicznej przez Towarzystwo, zawierającą w szczególności: a) dane identyfikujące Uczestnika, b) liczbę, rodzaj i serię Certyfikatów należących do Uczestnika, c) wskazanie ograniczeń zbywalności Certyfikatu, d) datę i czas zawarcia transakcji; 9) Firmie Inwestycyjnej - oznacza to wskazany w Warunkach Emisji dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską uprawniony do przyjmowania i przekazywania zapisów na Certyfikaty oraz żądań wykupu Certyfikatów; 10) GPW rozumie się przez to Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie; Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 1 z 16

2 11) Instrumentach Dłużnych - rozumie się przez to: a) obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostkę samorządu terytorialnego, b) obligacje emitowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczypospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie, c) Instrumenty Rynku Pieniężnego. 12) Instrumentach Rynku Pieniężnego rozumie się przez to instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu Ustawy; 13) Instrumentach Pochodnych rozumie się przez to prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz z późn. zm.) oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych; 14) Instrumentach Udziałowych rozumie się przez to: a) akcje, b) prawa do akcji, c) prawa poboru, d) warranty subskrypcyjne, e) kwity depozytowe, f) inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji; 15) Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych rozumie się przez to Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza Rynkiem Zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami; 16) Towarowych Instrumentach Pochodnych - oznacza to prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych; 17) Tytułach Uczestnictwa rozumie się przez to następujące papiery wartościowe i inne prawa majątkowe: a) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych w rozumieniu Ustawy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, c) certyfikaty inwestycyjne, emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 18) Instrumentach Finansowych rozumie się przez to Depozyty, Instrumenty Rynku Pieniężnego, Instrumenty Dłużne, Instrumenty Udziałowe, Instrumenty Pochodne, Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, Towarowe Instrumenty Pochodne, Tytuły Uczestnictwa; 19) Komisji oznacza to Komisję Nadzoru Finansowego; 20) Ustawie oznacza to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.); 21) Rozporządzeniu oznacza to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe (Dz.U. z 2013 r., poz. 536); 22) Rynku Zorganizowanym oznacza to wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym system obrotu działający regularnie i zapewniający jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostęp do informacji o tych transakcjach, zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe przepisy kraju, w którym obrót ten jest dokonywany, a w szczególności obrót zorganizowany, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz z późn. zm.); 23) Uczestniku oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wskazaną w Ewidencji jako posiadacz Certyfikatów; 24) Aktywach Funduszu - należy przez to rozumieć mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat na nabycie Certyfikatów, inne środki pieniężne Funduszu, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw; 25) Wartości Aktywów Netto oznacza to ustaloną na podstawie Ksiąg Funduszu na dany dzień (w tym na Dzień Wyceny, dzień bilansowy) wartość Aktywów Funduszu pomniejszoną o wartość zobowiązań Funduszu; 26) Wartości Certyfikatu oznacza to Wartość Aktywów Netto podzieloną przez liczbę wyemitowanych i nieumorzonych Certyfikatów w Dniu Wyceny; 27) Warunkach Emisji oznacza to dokument określający warunki emisji Certyfikatów; Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 2 z 16

3 28) Zgromadzeniu Inwestorów oznacza to organ Funduszu działający na warunkach określonych w Ustawie oraz w Statucie; Artykuł 3. [Organy Funduszu] Organami Funduszu są: 1) Towarzystwo, 2) Zgromadzenie Inwestorów. Artykuł 4. [Towarzystwo] 1. Fundusz jest tworzony i zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Marynarska 15, Warszawa. Siedziba i adres Towarzystwa jest siedzibą i adresem Funduszu. 2. Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza nim i reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Towarzystwo zarządza Funduszem odpłatnie. 3. Fundusz jest reprezentowany przez Towarzystwo w sposób zgodny ze statutem Towarzystwa. Do składania oświadczeń woli upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Towarzystwa działający łącznie albo jeden członek Zarządu Towarzystwa działający łącznie z prokurentem albo dwaj prokurenci łącznie. 4. Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników Funduszu za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków spowodowane jest okolicznościami, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. 5. Towarzystwo zleciło, na podstawie umowy, zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu, spółce Pioneer Pekao Investment Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem Warszawa, ul. Marynarska 15. Artykuł 5. [Zgromadzenie Inwestorów] 1. W Funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów. 2. Posiedzenie Zgromadzenia Inwestorów odbywa się w siedzibie Funduszu (w Warszawie). Zgromadzenie Inwestorów otwiera osoba uprawniona do działania w imieniu Towarzystwa. 3. Zgromadzenia Inwestorów Funduszu mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. 4. Zwyczajne Zgromadzenie Inwestorów rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Funduszu. Zwyczajne Zgromadzenie Inwestorów powinno odbyć się w terminie 4 (czterech) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest każdorazowo, gdy Towarzystwo uzna zwołanie takiego Zgromadzenia za wskazane oraz w przypadkach określonych w ust Z zastrzeżeniem ust. 7, Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, co najmniej na 21 dni przed dniem Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno określać miejsce, datę i godzinę Zgromadzenia Inwestorów oraz porządek obrad. 7. Uczestnicy posiadający co najmniej 10% wyemitowanych przez Fundusz Certyfikatów mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie Zarządowi Towarzystwa, które ma obowiązek zwołania Zgromadzenia Inwestorów w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania takiego żądania. 8. Zgromadzenie Inwestorów może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Inwestorów, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów reprezentowane są wszystkie Certyfikaty i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 9. Z zastrzeżeniem ust. 10, Uczestnik jest uprawniony do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, jeśli nie później niż na 7 dni przed dniem Zgromadzenia Inwestorów złoży Towarzystwu zaświadczenie wydane przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. o zablokowaniu Certyfikatów Uczestnika w Ewidencji, zawierające informacje określone w art. 123 ust. 3 pkt 1 i 2 Ustawy Uczestnik jest uprawniony do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów odbywanym zgodnie z warunkami określonymi w ust. 8, jeśli nie później niż w dniu Zgromadzenia Inwestorów złoży Towarzystwu zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący Ewidencję o zablokowaniu Certyfikatów Uczestnika w Ewidencji, zawierające informacje określone w art. 123 ust. 3 pkt 1 i 2 Ustawy. 11. Uczestnik może być reprezentowany na Zgromadzeniu Inwestorów przez pełnomocnika, pod warunkiem przedłożenia pełnomocnictwa w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 12. Towarzystwo ma prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów. 13. Do uprawnień Zgromadzenia Inwestorów należy: 1) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Funduszu, 2) wyrażenie zgody na zmianę Depozytariusza, 3) wyrażenie zgody na emisję nowych Certyfikatów, 4) wyrażenie zgody na emisję przez Fundusz obligacji 5) wyrażenie zgody na przekształcenie Certyfikatów z imiennych na certyfikaty inwestycyjne na okaziciela, Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 3 z 16

4 6) wyrażenie zgody na zmianę Statutu w zakresie określenia, że Certyfikaty będą oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, 7) inne sprawy wskazane w Statucie lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 14. Decyzje inwestycyjne podejmowane zgodnie z polityką inwestycyjna Funduszu (określoną w Rozdziale IV) nie wymagają zgody Zgromadzenia Inwestorów, w tym także w szczególności w przypadku, gdy decyzja inwestycyjna dotyczy Aktywów Funduszu, których wartość przekracza 15% Aktywów Funduszu. 15. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów, z zastrzeżeniem ust. 16, zapadają zwykłą większością głosów oddanych. 16. Uchwała w sprawach, o których mowa w ust. 13 pkt 1 oraz pkt 4-6, jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Funduszu, przekształceniem Certyfikatów lub dokonaniem zmiany Statutu Funduszu oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów. 17. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały mogą być podejmowane, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów obecni są Uczestnicy posiadający wszystkie wyemitowane przez Fundusz Certyfikaty i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. 18. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów są protokołowane przez notariusza. Artykuł 6. [Depozytariusz] 1. Podmiotem prowadzącym rejestr Aktywów Funduszu jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Grzybowska 53/57, Warszawa, zwany dalej Depozytariuszem. 2. Towarzystwo i Depozytariusz działają niezależnie i w interesie Uczestników Funduszu. Artykuł 7. [Sprawozdania finansowe] 1. Sprawozdania finansowe Funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, będą sporządzane, badane lub będą podlegały przeglądowi przez biegłego rewidenta i będą ogłaszane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Wyboru biegłego rewidenta, o którym mowa w ust. 1, dokonuje Towarzystwo. Artykuł 8. [Działanie przez pełnomocnika] 1. Czynności związane z uczestnictwem w Funduszu mogą być dokonywane osobiście lub przez pełnomocnika, dotyczy to w szczególności następujących czynności: 1) złożenia zapisu na Certyfikaty, 2) uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów, 3) złożenia żądania wykupu Certyfikatów. 2. Z zastrzeżeniem art. 5 ust. 11, pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie bądź w formie aktu notarialnego, bądź w formie pisemnej z podpisem złożonym w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Firmę Inwestycyjną. 3. Wynikające z ust. 2 ograniczenia, co do formy pełnomocnictwa nie mają zastosowania do pełnomocnictw udzielonych Firmie Inwestycyjnej lub jej pracownikom. 4. Pełnomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinno być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym wymaga przetłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego. Rozdział II. Warunki dokonywania zapisów i wpłat na Certyfikaty Artykuł 9. [Pierwsza emisja certyfikatów] 1. Do utworzenia Funduszu niezbędne jest zebranie wpłat do Funduszu w wysokości nie niższej niż (słownie: jeden milion) złotych. 2. W ramach pierwszej emisji Certyfikatów oferowane są Certyfikaty serii A. 3. Cena Emisyjna Certyfikatu serii A wynosi (słownie: tysiąc) złotych. 4. W przypadku emisji Certyfikatów serii A, opłata za wydanie Certyfikatów, o której mowa w art.16, nie jest pobierana. 5. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A będzie nie mniej niż (słownie: tysiąc) Certyfikatów. 6. Z zastrzeżeniem ust. 7, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A może obejmować co najmniej 200 (słownie: dwieście) Certyfikatów i maksymalnie wszystkie Certyfikaty serii A. 7. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych (słownie: czterdzieści tysięcy) euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. 8. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A warunkująca prawidłowość zapisów, będzie nie mniejsza niż (słownie: jeden milion) złotych. Rozliczenie nadpłaty, w przypadku wpłat przekraczających wskazany limit, zostają określone w art Zapisu na Certyfikaty serii A może dokonać Towarzystwo. Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 4 z 16

5 Artykuł 10. [Nabywcy] 1. Uprawnionymi do złożenia zapisów na Certyfikaty danej emisji są wyłącznie podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), które otrzymają imienną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. 2. Wpłaty na Certyfikaty żadnej z emisji nie będą zbierane w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.). Artykuł 11. [Termin zapisów na Certyfikaty serii A] 1. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A rozpoczyna się w dniu 9 września 2013 roku. 2. Zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A nastąpi z upływem 10 września 2013 roku. Artykuł 12. [Zasady dokonywania zapisów] 1. Zapisy na Certyfikaty prowadzi Towarzystwo bezpośrednio lub za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej. 2. Zapis na Certyfikaty jest bezwarunkowy i nieodwołalny, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu. 3. Każdy z podmiotów, do którego zostanie skierowana propozycja nabycia Certyfikatów, może złożyć jeden lub więcej zapisów na Certyfikaty danej emisji, przy czym każdy z zapisów musi spełniać kryterium minimalnej liczby Certyfikatów objętych zapisem. 4. W przypadku, gdy zapis lub wszystkie zapisy łącznie złożone przez jeden podmiot opiewają na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów danej emisji, przyjmuje się, że zapis lub wszystkie zapisy łącznie złożone przez jeden podmiot zostały złożone na maksymalną liczbę Certyfikatów danej emisji. Artykuł 13. [Wpłaty] 1. Wraz albo po złożeniu Zapisu na Certyfikaty, ale nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów podmiot zapisujący się na Certyfikaty zobowiązany jest dokonać wpłaty. 2. Wpłata na Certyfikaty serii A oraz na Certyfikaty kolejnych emisji może być dokonana wyłącznie w formie pieniężnej w walucie polskiej. 3. Wpłata na Certyfikaty serii A powinna być dokonana przelewem na wydzielony rachunek bankowy Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza wskazany w dokumencie Warunki Emisji. 4. Wpłata na Certyfikaty kolejnych emisji powinna być dokonana na wydzielony rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza wskazany w Warunkach Emisji. 5. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania kwotą wpłaty wskazanego rachunku bankowego. 6. Wartość dokonanej wpłaty na Certyfikaty powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów, na które dokonano zapisu i Ceny Emisyjnej Certyfikatu. 7. Z zastrzeżeniem art. 9 ust. 4 Statutu, wraz z wpłatą na Certyfikaty podmiot zapisujący się na Certyfikaty wnosi opłatę za wydanie Certyfikatów, określoną w art Niedokonanie wpłaty w terminie, dokonanie wpłaty pieniężnej w wysokości niezgodnej z Zapisem, z uwzględnieniem ust. 7, powoduje nieważność zapisu na Certyfikaty. 9. Podmiot zapisujący się na Certyfikaty po wpływie wpłaty na wskazany rachunek do tego przeznaczony w wysokości, o której mowa w ust. 6-7, otrzyma pisemne potwierdzenie wpłaty. Zostanie ono przekazane na adres korespondencyjny, wskazany na formularzu zapisu. Artykuł 14. [Zasady przydziału Certyfikatów lub dokonania zwrotu środków] 1. Za wpłaty dokonane w ramach zapisów Towarzystwo niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydziela Certyfikaty danej emisji. Przydział Certyfikatów następuje poprzez wpisanie do Ewidencji liczby Certyfikatów przypadających na dokonane wpłaty do Funduszu. 2. W przypadku, gdy liczba Certyfikatów, na które złożono ważne i opłacone zapisy, przekroczy maksymalną liczbę oferowanych Certyfikatów danej serii, złożone zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane, przy czym część ułamkowa Certyfikatu powstała w wyniku redukcji nie będzie przydzielana. Fundusz dokona zwrotu ewentualnej nadpłaty w terminie 7 dni od daty wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych w przypadku pierwszej emisji Certyfikatów lub w terminie 14 dni od dnia przydziału Certyfikatów w przypadku drugiej i kolejnych emisji Certyfikatów. Fundusz dokona zwrotu ewentualnej nadpłaty w środkach pieniężnych wraz z odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpływu tej wpłaty na rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza do dnia odpowiednio wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych lub do dnia dokonania przydziału. Za dzień zwrotu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego prowadzonego przez Depozytariusza. 3. W przypadku, gdy na skutek redukcji dokonanej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, zapis na Certyfikaty złożony przez osobę fizyczną będzie obejmował taką liczbę Certyfikatów, że ich łączna wartość będzie mniejsza niż równowartość w złotych (słownie: czterdzieści tysięcy) euro ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu złożenia zapisu, Towarzystwo uzna ten zapis za nieważny. Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 5 z 16

6 4. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do zwrotu opłaty za wydanie Certyfikatów w części odpowiadającej wartości zredukowanego zapisu. 5. Towarzystwo niezwłocznie poinformuje podmioty, które dokonały ważnego zapisu na Certyfikaty, o dokonanym przydziale Certyfikatów. 6. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów serii A, Towarzystwo składa do sądu rejestrowego wniosek o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. 7. Towarzystwo, w terminie 14 dni od dnia: 1) w którym postanowienie sądu o odmowie wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych stało się prawomocne, lub 2) upływu 3 miesięcy od terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A, jeżeli Towarzystwo zebrało wpłaty w kwocie nie mniejszej niż (słownie: jeden milion) złotych i nie złożyło wniosku o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, lub 3) upływu terminu przyjmowania zapisów i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A, w ramach których zebrano wpłaty do Funduszu w kwocie mniejszej niż (słownie: jeden milion) złotych, zwraca wpłaty, wraz z wartością otrzymanych pożytków lub odsetkami naliczonymi za okres od dnia wpłaty na rachunek Towarzystwa do dnia wystąpienia przesłanki zwrotu. Rozdział III. Kolejne emisje Certyfikatów Artykuł 15. [Zasady ogólne] 1. W ramach kolejnych emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty kolejnych serii. 2. Z zastrzeżeniem ust. 4, do kolejnych emisji Certyfikatów, w tym do warunków przyjmowania zapisów i wpłat na Certyfikaty tych emisji, mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 10, art oraz art. 14 ust Cena emisyjna Certyfikatu kolejnych emisji będzie nie mniejsza niż Wartość Certyfikatu określona na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty danej emisji. 4. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty drugiej i kolejnych emisji rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie odpowiednich zmian Statutu. 5. Wpłaty na Certyfikaty kolejnych emisji będą przyjmowane w terminach przyjmowania zapisów na Certyfikaty tych emisji określonych w Statucie oraz Warunkach Emisji przygotowanych w związku z prowadzeniem emisji tych Certyfikatów. 6. W przypadku, gdy nie dojdzie do skutku kolejna emisja Certyfikatów, Fundusz w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji, zwraca podmiotom, które złożyły zapisy na Certyfikaty takiej emisji, wpłaty do Funduszu wraz z odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza do dnia zakończenia przyjmowania zapisów oraz pobrane opłaty za wydanie Certyfikatów. Artykuł 16. [Opłata za wydanie Certyfikatów] 1. Towarzystwo jest uprawnione do pobrania opłaty za wydanie Certyfikatów danej serii w wysokości do 3,5 % (słownie: trzy i pół procent) wartości złożonego zapisu, przy czym szczegółowe zasady naliczania opłaty mogą zostać określone w Warunkach Emisji. Opłata za wydanie Certyfikatów danej serii zostanie pobrana w formie pieniężnej, poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany w Warunkach Emisji w terminie wpłaty na Certyfikaty danej serii. 2. Towarzystwo może zwolnić podmiot dokonujący zapisu na Certyfikaty danej serii z opłaty za wydanie Certyfikatów lub obniżyć wysokość tej opłaty. 3. W przypadku emisji Certyfikatów serii A opłata za wydanie Certyfikatów nie jest pobierana. Rozdział IV. Polityka Inwestycyjna Funduszu Artykuł 17. [Cel inwestycyjny Funduszu] 1. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost Wartości Certyfikatów. 2. Fundusz posiada charakter akcyjny i realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie głównie w akcje spółek funkcjonujących w branżach związanych z szeroko rozumianą konsumpcją działających w skali międzynarodowej i realizujących część swoich dochodów w krajach zaliczanych do rynków wschodzących. Fundusz może inwestować również w akcje spółek funkcjonujących lokalnie w krajach zaliczanych do rynków wschodzących pod warunkiem, że spółki te działają w branżach związanych z szerokorozumianą konsumpcją. Fundusz nie będzie inwestować w spółki, których działalność związana jest głównie z wydobyciem i przetwórstwem surowców naturalnych. 3. Polityka inwestycyjna dopuszcza znaczący stopień koncentracji lokat portfela, przy uwzględnieniu kryteriów doboru lokat Funduszu i ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w art Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 6 z 16

7 4. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust.1. Artykuł 18 [Główne lokaty Funduszu] 1. Aktywa Funduszu lokowane są głównie w Instrumenty Udziałowe, a w szczególności akcje spółek, o których mowa w art.17 ust W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Funduszu część Aktywów Funduszu może być także lokowana w Depozyty oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. 3. Zarządzający Funduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Funduszu dokonywanymi w Instrumenty Finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym również Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. 4. Dodatkowo część Aktywów Funduszu może być lokowana w Tytuły Uczestnictwa. 5. Fundusz może zaciągać wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty w wysokości nieprzekraczającej łącznie 75 % Wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 6. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe. Artykuł 19 [Zasady dywersyfikacji lokat Funduszu i ograniczenia inwestycyjne] 1. Fundusz lokuje do 100 % Wartości Aktywów Funduszu w Instrumenty Udziałowe, o których mowa w art.18 ust Instrumenty Udziałowe, o których mowa w art.18 ust.1 oraz Tytuły Uczestnictwa, wyemitowane przez jeden podmiot nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20 % wartości Aktywów Funduszu. 3. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub Instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20 % wartości Aktywów Funduszu. 4. Zarządzający Funduszem zobowiązany jest do przestrzegania innych ograniczeń inwestycyjnych, wynikających z Ustawy i Rozporządzenia. Artykuł 20. [Lokaty w Instrumenty Pochodne] 1. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że umowa ma na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut w związku z lokatami Funduszu lub planowanymi lokatami Funduszu oraz będzie zgodna z celem inwestycyjnym Funduszu określonym w statucie Funduszu. 2. Umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne będą zawierane z uznanymi podmiotami rynku finansowego w celu ograniczenia ryzyka kontrahenta oraz ryzyka przedrozliczeniowego, przy czym: 1) stroną transakcji jest bank krajowy lub bank mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa będącego członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej i Rzeczpospolita Polska, którego kapitały własne wynoszą nie mniej niż złotych w chwili zawarcia transakcji, 2) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane przez Fundusz lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta transakcją równoważącą. 3. Fundusz, zawierając transakcje, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, jest obowiązany ustalać wartość ryzyka kontrahenta. 4. Wartość ryzyka kontrahenta stanowi wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. 5. Na potrzeby wyznaczania wartości ryzyka kontrahenta, przy ustalaniu niezrealizowanego zysku nie uwzględnia się opłat ani świadczeń ponoszonych przez Fundusz przy zawarciu transakcji. 6. Jeżeli Fundusz posiada otwarte pozycje w Instrumentach Pochodnych z tytułu kilku transakcji z tym samym kontrahentem, wartość ryzyka kontrahenta może być wyznaczana jako dodatnia różnica niezrealizowanych zysków i strat na wszystkich takich transakcjach, o ile: 1) transakcje te zostały zawarte na podstawie umowy ramowej spełniającej kryteria określone w art. 85 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz i 1529 oraz z 2013 r. poz. 355); 2) umowa ramowa przewiduje, że w przypadku jej rozwiązania zostanie wypłacona wyłącznie jedna kwota stanowiąca równoważność salda wartości rynkowych wszystkich tych transakcji niezależnie od tego, czy wynikające z nich zobowiązania są już wymagalne; 3) niewypłacalność jednej ze stron umowy ramowej powoduje lub może powodować rozwiązanie tej umowy; 4) warunki, o których mowa w pkt 1-3, nie naruszają przepisów prawa właściwego dla każdej ze stron umowy ramowej. 7. Wartość ryzyka danego kontrahenta w odniesieniu do wszystkich transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym kontrahentem, nie może przekroczyć: a) 10 % wartości aktywów Funduszu, Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 7 z 16

8 b) 20 % wartości aktywów Funduszu, jeżeli kontrahentem jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny. 8. Z nabywaniem Instrumentów Pochodnych związane są następujące rodzaje ryzyka: 1) ryzyko rynkowe, związane ze zmianami kursów Instrumentów Pochodnych, w wyniku zmiany cen instrumentów bazowych, 2) ryzyko stosowania dźwigni finansowej, polegające na tym, że relatywnie niewielka zmiana ceny instrumentu bazowego wpływa na proporcjonalnie większą zmianę wartości depozytu zabezpieczającego wniesionego celem zawarcia transakcji; istnieje w związku z tym możliwość poniesienia przez Fundusz straty przekraczającej wartość depozytu zabezpieczającego, 3) ryzyko płynności polegające na braku możliwości zamknięcia pozycji na Instrumentach Pochodnych w krótkim czasie bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu, 4) ryzyko bazy polegające na tym, że zmiany wartości Instrumentów Pochodnych, w których Fundusz zajął pozycję, nie będą ściśle odzwierciedlały zmian wartości instrumentów bazowych, 5) ryzyko kontrahenta, które dotyczy Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych i polega na możliwości niewywiązania się z umowy transakcji podmiotu będącego jej drugą stroną. Ryzyko to jest równe sumie dodatnich wartości wyceny Instrumentów Pochodnych zawartych z danym kontrahentem lub dodatniemu saldu wycen wszystkich Instrumentów Pochodnych zawartych z danym kontrahentem, w przypadku, gdy odpowiednie umowy przewidują możliwość saldowania należności i zobowiązań kontrahenta, 6) ryzyko rozliczenia transakcji związane z możliwością występowania błędów lub opóźnień w rozliczeniach transakcji Instrumentami Finansowymi, które nie są gwarantowane przez izby rozliczeniowe, 7) ryzyko wyceny związane z możliwością zastosowania nieprawidłowego albo nieprawidłowo skalibrowanego modelu wyceny, 8) ryzyko operacyjne związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych. 9. Fundusz będzie stosował następujące zasady pomiaru ryzyka związanych z Instrumentami Pochodnymi, w tym z Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi: 1) ryzyko rynkowe oraz ryzyko stosowania dźwigni finansowej - Fundusz ustala wartość pozycji w bazie danego Instrumentu Pochodnego w sposób określony w Rozporządzeniu oraz uwzględnia ją przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, 2) ryzyko bazy - pomiar zmienności różnicy pomiędzy ceną instrumentu pochodnego a ceną instrumentu bazowego, 3) ryzyko kontrahenta - pomiar wartości ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku na transakcjach z danym kontrahentem, ustalany zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4-6, 4) ryzyko operacyjne - pomiar ryzyka operacyjnego związanego z Instrumentami Pochodnymi prowadzony jest podczas procesu kontroli poprawności stosowania procedur wyceny Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych oraz procesu codziennej wyceny danego Instrumentu Pochodnego. Artykuł 21. [Lokaty w Towarowe Instrumenty Pochodne] Fundusz nie inwestuje w Towarowe Instrumenty Pochodne. Artykuł 22. [Kryteria doboru lokat] 1. Dobór do portfela inwestycyjnego Funduszu poszczególnych Instrumentów Finansowych jest uzależniony od decyzji zarządzającego Funduszem podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i prognozowanej sytuacji na rynkach Instrumentów Finansowych, jak również celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji określonych w Statucie. 2. Proporcja między lokatami Funduszu w Instrumenty Udziałowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz Depozyty może ulegać zmianie w zależności od bieżących potrzeb Funduszu wynikających z utrzymania płynności na odpowiednim poziomie. 3. Główne kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat są następujące: 1) w odniesieniu do Instrumentów Rynku Pieniężnego oraz Depozytów: a) poziom rentowności, b) odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych Instrumentów Dłużnych, c) prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, d) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji, e) płynność zapewniająca realizację zobowiązań Funduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela Funduszu; 2) w odniesieniu do Instrumentów Udziałowych: a) zgodność charakterystyki działalności emitenta z charakterystyką określoną w celu inwestycyjnym Funduszu, b) prognozowany wzrost wartości Instrumentu Finansowego, c) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta, d) ryzyko działalności emitenta, Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 8 z 16

9 e) w przypadku praw poboru również relacja ceny prawa poboru do aktualnej ceny akcji danej spółki, 3) w odniesieniu do Tytułów Uczestnictwa: a) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej Funduszu oraz celu inwestycyjnego Funduszu b) możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu, c) możliwość efektywniejszej dywersyfikacji lokat Funduszu, 4) w odniesieniu do Instrumentów Pochodnych: a) efektywność rozumiana jako możliwość zabezpieczenia lokat Funduszu w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut w związku z lokatami Funduszu lub planowanymi lokatami Funduszu, b) koszty ponoszone w celu zawarcia umowy nabycia Instrumentu Pochodnego, c) umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne będą zawierane z uznanymi podmiotami rynku finansowego w celu ograniczenia ryzyka kontrahenta oraz ryzyka przedrozliczeniowego. Rozdział V. Dochody Funduszu oraz wykup Certyfikatów Artykuł 23. [Dochody Funduszu] 1. Dochodami Funduszu są przychody z lokat netto Funduszu lub zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat. 2. Dochody Funduszu powiększają Aktywa Funduszu i nie są wypłacane Uczestnikom Funduszu. Artykuł 24. [Wykup Certyfikatów] 1. Fundusz wykupuje Certyfikaty na żądanie Uczestnika. Wykupowi podlegają wyłącznie Certyfikaty w pełni opłacone. 2. Fundusz wykupuje Certyfikaty w Dniu Wykupu. 3. Uczestnik może złożyć pisemne żądanie wykupu Certyfikatów w siedzibie Towarzystwa lub za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej najpóźniej na 21 dni przed Dniem Wykupu, którego to żądanie dotyczy. Żądanie wykupu złożone po tym terminie nie jest realizowane. 4. Pisemne żądanie wykupu powinno wskazywać oznaczenie serii, liczbę Certyfikatów podlegających wykupowi, termin wykupu oraz numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów. Żądanie wykupu Certyfikatów może zostać złożone na formularzu udostępnionym przez Fundusz. 5. Cena wykupu Certyfikatów jest równa Wartości Certyfikatu ustalonej w Dniu Wykupu. Kwota z tytułu wykupu Certyfikatów pomniejszana jest o podatek dochodowy, o ile obowiązek pobrania podatku przez Fundusz będzie wynikał z przepisów prawa. Towarzystwo jest uprawnione, przed przekazaniem Uczestnikowi kwoty z tytułu wykupu Certyfikatów, do pobrania Wynagrodzenia Zmiennego na zasadach określonych w art Towarzystwo nie pobiera opłaty z tytułu wykupienia Certyfikatów. 7. Wartość Certyfikatów podlegających wykupowi nie może przekroczyć wartości lokat Funduszu w Instrumentach Finansowych notowanych na rynku regulowanym, Instrumentach Rynku Pieniężnego i Depozytach, pomniejszonej o kwotę niezbędną dla uregulowania bieżących zobowiązań Funduszu przewidywanych w terminie 6 miesięcy po Dniu Wykupu, określoną przez Towarzystwo, przy uwzględnieniu zawartych przez Fundusz umów i zobowiązań Funduszu. Wartość środków pozwalających na wypłatę z tytułu umorzenia Certyfikatów, w związku z ich wykupem, ustalana będzie w Dniu Wykupu. 8. W przypadku, gdy wartość środków pozwalających na wypłatę z tytułu umorzenia Certyfikatów, w związku z ich wykupem, nie będzie pozwalać na wykupienie wszystkich Certyfikatów przedstawionych przez Uczestników do wykupu, Certyfikaty będą podlegać wykupowi na zasadzie proporcjonalnej redukcji liczby Certyfikatów zgłoszonych w żądaniach wykupu, po odjęciu części ułamkowej Certyfikatu pozostałej w wyniku redukcji. 9. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów przekazywane są w terminie do 3 dni roboczych od Dnia Wykupu na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w żądaniu wykupu. Za dzień wypłacenia przez Fundusz środków pieniężnych uznaje się dzień obciążenia rachunku Funduszu. 10. O dokonanym wykupie Certyfikatów Towarzystwo ogłosi w sposób określony w art. 35 ust. 1 w terminie 7 dni od Dnia Wykupu. 11. Z chwilą wykupienia przez Fundusz Certyfikatów są one umarzane z mocy prawa. Rozdział VI. Koszty Funduszu Artykuł 25. [Koszty Funduszu rodzaje, maksymalna wysokość] 1. Fundusz pokrywa koszty oraz wydatki związane z funkcjonowaniem bezpośrednio z Aktywów Funduszu lub zwraca Towarzystwu (o ile zostały poniesione przez Towarzystwo). W ciężar Funduszu ponoszone są koszty: 1) wynagrodzenie Towarzystwa określone w art. 26; Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 9 z 16

10 2) wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu, w tym koszty przechowywania Aktywów Funduszu, prowizje i opłaty pobierane przez Depozytariusza, wynagrodzenie za dokonywanie weryfikacji wyceny Aktywów Funduszu; 3) wynagrodzenie podmiotu prowadzącego Ewidencję; 4) koszty przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu, wynagrodzenie biegłego rewidenta z tytułu przedstawiania stosownych oświadczeń; 5) koszty organizacji i obsługi posiedzeń Zgromadzenia Inwestorów; 6) koszty likwidacji Funduszu; 7) wynagrodzenie likwidatora; 8) podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa związane z Funduszem, w tym w szczególności: a) opłaty sądowe i notarialne, b) koszty postępowania przed sądem powszechnym lub sądem polubownym, za wyjątkiem kosztów pomocy prawnej, o których mowa w lit. d), pozostające w związku z realizacją praw Funduszu, jako posiadacza instrumentów finansowych, c) opłaty rejestracyjne, opłaty za decyzje i zezwolenia Komisji, innych organów państwa bądź organów Unii Europejskiej, z wyłączeniem opłat bezpośrednio związanych z utworzeniem Funduszu, d) koszty pomocy prawnej, pozostające w związku z realizacją praw Funduszu, jako posiadacza instrumentów finansowych 9) opłaty za obsługę transakcji na Aktywach Funduszu (w szczególności prowizje i inne opłaty związane z zawieraniem i rozliczaniem transakcji nabycia i zbycia papierów wartościowych i praw majątkowych); 10) opłaty za wykonywanie czynności i usług maklerskich, przechowywania oraz bankowych w związku z Aktywami bądź zobowiązaniami Funduszu, w tym w szczególności: a) opłaty i prowizje maklerskie, b) opłaty i prowizje bankowe, z wyłączeniem opłat na rzecz Depozytariusza określone w ust. 2, c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych, rozliczeniowych oraz prowadzących wymagane prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne i z tytułu przechowywania instrumentów (np. KDPW, CBL), w tym płatne za pośrednictwem Depozytariusza, d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz; 11) koszty wysyłki do Uczestników korespondencji dotyczącej działalności Funduszu; 12) koszty ogłoszeń, których obowiązek publikacji wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu. 2. Koszty oraz wydatki Funduszu określone w ust. 1 pkt 6), pkt 8) lit. a) - c), pkt. 9) 12) są ponoszone przez Fundusz w pełnej wysokości (stanowią koszty oraz wydatki nielimitowane Funduszu). 3. W odniesieniu do części kosztów oraz wydatków Funduszu wprowadza się następujące limity (roczne): 1) wynagrodzenie i koszty Depozytariusza wskazane w ust. 1 pkt 2) oraz inne koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem Funduszu niewymienione w ust. 1: do wysokości 1,0 % (słownie: jeden procent) średniej wartości Aktywów Funduszu w każdym roku kalendarzowym działalności Funduszu, 2) wynagrodzenie podmiotu prowadzącego Ewidencję wskazane w ust. 1 pkt 3): do wysokości 0,15 % (słownie: piętnaście setnych procenta) średniej wartości Aktywów Funduszu w każdym roku kalendarzowym działalności Funduszu, 3) koszty i wynagrodzenie biegłego rewidenta wskazane w ust. 1 pkt 4): do wysokości (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych w każdym roku obrotowym działalności Funduszu, 4) koszty związane ze Zgromadzeniami Inwestorów określone w ust. 1 pkt 5): do wysokości (słownie: sto tysięcy) złotych w każdym roku kalendarzowym działalności Funduszu. 5) Wynagrodzenie likwidatora, o którym mowa w ust. 1 pkt 7), pokrywane jest z Aktywów Funduszu do wysokości (słownie: sto tysięcy) złotych. 6) koszty pomocy prawnej wskazane w ust. 1 pkt 8) lit. d): do wysokości 0,4 % (słownie: cztery dziesiąte procenta) średniej wartości Aktywów Funduszu w każdym roku kalendarzowym działalności Funduszu, 4. W przypadku, gdy koszty, opłaty i prowizje przekroczą limity określone w ust. 3, nadwyżka zostanie pokryta lub opłacona przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem ust Wskazane w ust. 3 limity, z wyjątkiem limitu określonego w ust. 3 pkt 5), przestają obowiązywać od momentu otwarcia likwidacji Funduszu, od kiedy wszystkie koszty obciążają Fundusz. 6. Średnia wartość Aktywów Funduszu w danym roku obrotowym działalności Funduszu, o której mowa w ust. 3 pkt 1) i 2), wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna z wartości w Dniach Wyceny w danym roku obrotowym (od ostatniej wartości w poprzednim roku do wartości na Dzień Wyceny d-1). 7. Pokrycie kosztów oraz wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje w terminie ich wymagalności lub w terminie określonym przepisami prawa. 8. Pozostałe koszty Funduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1, do daty otwarcia likwidacji Funduszu, pokrywa Towarzystwo z własnych środków, w tym w szczególności z wynagrodzenia Towarzystwa, określonego w art Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo wszystkich lub wybranych kosztów, o których mowa w ust. 1. Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 10 z 16

11 Artykuł 26. [Wynagrodzenie Towarzystwa] 1. W związku z zarządzaniem Funduszem, Towarzystwo będzie otrzymywało od Funduszu Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem. Wynagrodzenie Towarzystwa składa się z: 1) Wynagrodzenia Stałego oraz 2) Wynagrodzenia Zmiennego. 2. Wynagrodzenie Stałe ustalane jest codziennie od Wartości Aktywów Netto zgodnie z zasadami: 1) maksymalna stawka Wynagrodzenia Stałego Towarzystwa wynosi 3 % w skali roku (liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni) i jest odniesiona do Wartości Aktywów Netto, 2) Wynagrodzenie Stałe naliczane jest każdego Dnia Wyceny od Wartości Aktywów Netto z poprzedniego Dnia Wyceny i rozliczane w cyklu miesięcznym, płatne przez Fundusz po zakończeniu miesiąca, w terminie do piętnastego dnia kalendarzowego następnego miesiąca. 3. Towarzystwo nalicza i pobiera Wynagrodzenie Zmienne, uzależnione od osiągniętych wyników zarządzania Funduszem, zgodnie z następującymi zasadami: 1) Wynagrodzenie Zmienne ustalane jest w każdym Dniu Wyceny; 2) Wynagrodzenie Zmienne ustalane jest jako część nadwyżki Wartości Certyfikatu ponad Bieżącą Wartość Referencyjną Certyfikatu określoną na podstawie Stopy Referencyjnej Wynagrodzenia Zmiennego w Dniu Wyceny, na który Wynagrodzenie Zmienne jest Ustalane; 3) Wynagrodzenie Zmienne, przypadające na jeden Certyfikat należne Towarzystwu, na dany Dzień Wyceny wyliczane jest wg następującego wzoru: gdzie: WZJd: max: WZJd = max {0 ; ( SWZd ( WCRd WRCd )) WZJd-1 } wartość Wynagrodzenia Zmiennego, przypadającego na jeden Certyfikat należne Towarzystwu, na Dzień Wyceny d, na który naliczana jest wartość tego wynagrodzenia; oznacza większą z wartości: 0 lub ( SWZd ( WCRd WRCd )) WZJd-1, SWZd: Stawka Wynagrodzenia Zmiennego mająca zastosowanie w Dniu Wyceny d; WCRd: WZJd-1: WRCd: gdzie: WCRds: Wartość Certyfikatu w Dniu Wyceny d po naliczeniu Wynagrodzenia Stałego a przed naliczeniem Wynagrodzenia Zmiennego; Wartość Wynagrodzenia Zmiennego, przypadającego na jeden Certyfikat należnego Towarzystwu będącym ostatnim skalkulowanym Wynagrodzeniem Zmiennym należnym Towarzystwu przed Dniem Wyceny d, na który naliczana jest wartość bieżącego Wynagrodzenia Zmiennego; Wartość Referencyjna Certyfikatu na Dzień Wyceny d, na który liczone jest Wynagrodzenie Zmienne określona zgodnie z następującym wzorem: WRCd = WCRds [ ( 1 + SR ) ^( ND / 365 ) ] Wartość Certyfikatu na pierwszy dzień Okresu Referencyjnego przyporządkowanego do Dnia Wyceny d, na który Wynagrodzenie Zmienne jest ustalane; SR: Stopa Referencyjna Wynagrodzenia Zmiennego mająca zastosowanie w Dniu Wyceny d; ND: liczba dni kalendarzowych jaka upłynęła w Okresie Referencyjnym przyporządkowanym do Dnia Wyceny d, na który wartość Wynagrodzenia Zmiennego jest ustalana. 4) Wynagrodzenie Zmienne, przypadające na jeden Certyfikat, określone zgodnie ze zasadami zamieszczonymi w pkt.3), jest należne Towarzystwu pod warunkiem, że wartość Certyfikatu na dany Dzień Wyceny jest wyższa niż najwyższa historycznie wartość Certyfikatu w okresie od pierwszego Dnia Wyceny do Dnia Wyceny d-1 bezpośrednio poprzedzającego Dzień Wyceny d, za który Wynagrodzenie Zmienne jest ustalane. 5) Wynagrodzenie Zmienne należne Towarzystwu na dany Dzień Wyceny d wyliczane jest wg następującego wzoru: gdzie: WZd = WZJd LCd WZd: WZJd: LCd: wartość Wynagrodzenia Zmiennego należnego Towarzystwu na Dzień Wyceny d, na który naliczana jest wartość tego wynagrodzenia; wartość Wynagrodzenia Zmiennego należnego Towarzystwu, przypadającego na jeden Certyfikat, na Dzień Wyceny d, na który naliczana jest wartość tego wynagrodzenia; liczba Certyfikatów wyemitowanych i nieumorzonych przez Fundusz, zapisanych w Ewidencji na Dzień Wyceny d, na który naliczana jest wartość Wynagrodzenia Zmiennego. Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 11 z 16

12 6) Każdego Dnia Wyceny d ustalany jest Okres Referencyjny (przyporządkowany do tego Dnia Wyceny), przy czym pierwszy dzień każdego Okresu Referencyjnego jest 16 Dniem Wyceny, natomiast ostatnim dniem Okresu Referencyjnego jest Dzień Wyceny d, na który określa się Wynagrodzenie Zmienne. 7) W księgach Funduszu na Wynagrodzenie Zmienne tworzona jest rezerwa, której wartość jest ustalana w każdym Dniu Wyceny. Do obliczenia wysokości rezerwy stosuje się zasady obliczania Wynagrodzenia Zmiennego. 8) Wynagrodzenie Zmienne rozliczane jest za każdy miesiąc kalendarzowy i przekazywane jest Towarzystwu ze środków Funduszu nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje, przy czym rezerwa o której mowa w pkt.7) jest pomniejszana o wartość równą kwocie przekazanego Towarzystwu Wynagrodzenia Zmiennego. 9) W przypadku wykupu Certyfikatów, Wynagrodzenie Zmienne obliczane i rozliczane jest przed dokonaniem Uczestnikom wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów. 10) Maksymalna Stawka Wynagrodzenia Zmiennego (SWZ) dla Funduszu wynosi 10 %. 11) Stopa Referencyjna Wynagrodzenia Zmiennego (SR) wynosi 10 % w skali roku. 12) Na potrzeby wyliczenia wartości Wynagrodzenia Zmiennego, wykorzystywane są Wartości Certyfikatów określone z dokładnością do ośmiu miejsc po znaku dziesiętnym. 4. Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Stałe jak też Wynagrodzenie Zmienne według stawek niższych niż maksymalne stawki, określone w ust. 2 i W przypadku rozpoczęcia likwidacji Funduszu ostatnim Dniem Wyceny, na który ustala się Wynagrodzenie Stałe bądź Zmienne, jest Dzień Wyceny bezpośrednio poprzedzający dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu, Artykuł 27. [Premia inwestycyjna] 1. Z Uczestnikiem może zostać zawarta umowa o wypłacanie Uczestnikowi premii inwestycyjnej z tytułu posiadania Certyfikatów. 2. Warunkiem otrzymania premii inwestycyjnej jest posiadanie przez Uczestnika Certyfikatów o średniej łącznej wartości nie niższej niż zł (słownie: dziesięć milionów) złotych w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy kalendarzowych. 3. Premia inwestycyjna może być wypłacana przez: 1) Fundusz, ze środków przeznaczonych na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa, przy czym premia inwestycyjna jest wypłacana przed wypłatą Wynagrodzenia Towarzystwa, a kwota wypłaconej przez Fundusz premii inwestycyjnej odpowiednio pomniejsza Wynagrodzenie Towarzystwa, lub 2) Towarzystwo, ze środków własnych Towarzystwa. 4. Wysokość premii inwestycyjnej i zasady jej naliczania określa umowa. Wysokość premii inwestycyjnej jest uzależniona od średniej wartości Certyfikatów posiadanych przez Uczestnika w ustalonym w umowie okresie. 5. Premia inwestycyjna wypłacana jest bezgotówkowo na rachunek bankowy Uczestnika. Rozdział VII. Certyfikaty Artykuł 28. [Podstawowe informacje o Certyfikatach] 1. Fundusz emituje certyfikaty inwestycyjne, które nie są: 1) oferowane w drodze oferty publicznej, ani 2) dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani 3) wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu przepisów Ustawy. 2. Certyfikaty są imienne. 3. Certyfikaty są niepodzielne i reprezentują jednakowe prawa majątkowe. 6. Każdy Certyfikat uprawnia do jednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów. 7. Certyfikaty nie mają formy dokumentu. 8. Ewidencję prowadzi w formie elektronicznej Towarzystwo. 9. Umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z Certyfikatów przenosi te prawa z chwilą dokonania w Ewidencji wpisu wskazującego nabywcę oraz liczbę Certyfikatów. Występując o wpis nabywcy Certyfikatów w Ewidencji, wnioskodawca przedkłada dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu. 10. W przypadku, gdy nabycie Certyfikatów nastąpiło na podstawie zdarzenia powodującego przeniesienie praw z Certyfikatów z mocy prawa, wpis w Ewidencji jest dokonywany na żądanie nabywcy. Rozdział VIII. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów Netto i Wartości Certyfikatu Artykuł 29. [Prowadzenie Ksiąg rachunkowych, Dzień Wyceny i Wartość Aktywów Netto Funduszu] 1. Księgi rachunkowe Funduszu prowadzi się i sprawozdania finansowe sporządza się: 1) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. Nr 249, poz. 1859) oraz zgodnie z polityką rachunkowości Funduszu. 2) Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 12 z 16

13 3) Księgi rachunkowe prowadzi się w taki sposób, by na każdy Dzień Wyceny było możliwe określenie Wartości Aktywów Netto Funduszu. 2. Dniem Wyceny jest: 1) dzień roboczy, w którym nastąpi otwarcie ksiąg rachunkowych Funduszu, 2) każdy dzień roboczy, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 3) dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji. 3. Wycena Aktywów i ustalenie zobowiązań Funduszu odbywają się w każdym Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, to znaczy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem, o którym mowa w art. 81 ust. 2 pkt 1 tej ustawy. Wartość Aktywów Netto Funduszu ustala się pomniejszając wartość Aktywów Funduszu o jego zobowiązania. 4. Aktywa wycenia się, a zobowiązania ustala się według stanów odpowiednio Aktywów i zobowiązań oraz określonych w niniejszym rozdziale ostatnio dostępnych odpowiednio kursów, cen i wartości z godziny w Dniu Wyceny ( Godzina Wyceny ). 5. Wartość Certyfikatu jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny, podzielonej przez liczbę wszystkich Certyfikatów zapisanych w Ewidencji. 6. Fundusz sporządza sprawozdania finansowe: półroczne oraz roczne. Sprawozdania finansowe podlegają badaniu, przeglądowi, zatwierdzaniu, ogłaszaniu i publikacji, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w tym w szczególności: a) roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, zatwierdzeniu oraz zostaje złożone w sądzie prowadzącym rejestr funduszy inwestycyjnych; b) półroczne sprawozdanie finansowe podlega przeglądowi przeprowadzanemu przez biegłego rewidenta oraz publikacji na stronie internetowej Towarzystwa zgodnie z zasadami określonymi w art. 35; c) półroczne sprawozdanie finansowe sporządzane jest w ciągu 2 miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego, a roczne sprawozdanie finansowe sporządzane jest w ciągu 3 miesięcy i zatwierdzane w ciągu 4 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego. Artykuł 30. [Podstawowe zasady wyceny Aktywów i zobowiązań Funduszu] 1. Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu związane z dokonywaniem transakcji ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem postanowień art. 32 ust. 1 pkt 1,6,9-10 oraz art Wycena składników lokat określonych (denominowanych) w walucie obcej dokonywana jest w walucie odpowiedniej dla notowania lub ustalania, a następnie wykonywane jest przeliczenie na walutę polską, przy zastosowaniu średniego kursu danej waluty obcej wyliczanego przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty dostępnego na Godzinę Wyceny. W przypadku aktywów notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, ich wartość określa się w relacji do euro. 3. W uzasadnionych przypadkach, gdy zdarzenia dotyczące posiadanych instrumentów finansowych, którymi nie odbywa się obrót na rynku regulowanym wymagają dokonania odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, po analizie przypadku dokonywany jest stosowny odpis i w zestawieniu lokat Funduszu te instrumenty finansowe wykazywane są z uwzględnieniem w ich wycenie dokonanego odpisu. 4. W przypadku dokonania przez Fundusz zmian w stosowanych zasadach wyceny informację o takiej zmianie Fundusz zamieszcza w sprawozdaniach rocznych i półrocznych, co najmniej przez okres dwóch lat od wprowadzenia takiej zmiany. Artykuł 31. [Wycena Aktywów notowanych na Aktywnym Rynku] 1. Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się w następujący sposób: 1) Wyznaczanie wartości godziwej składników lokat będących Instrumentami Udziałowymi lub Instrumentami Dłużnymi bądź innych składników lokat Funduszu notowanych na aktywnym rynku w rozumieniu przepisów prawa odbywa się według ostatniego dostępnego kursu ustalonego na aktywnym rynku. W takim wypadku na potrzeby wyceny wykorzystuje się ostatnie dostępne kursy do Godziny Wyceny, przy czym, jeżeli w Dniu Wyceny do tej godziny został ustalony kurs zamknięcia lub inna wartość stanowiąca jego odpowiednik, wówczas za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs. 2) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu, określonego zgodnie z ust. 3, ustalonego na Aktywnym Rynku, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, z zastrzeżeniem, że gdy wycena Aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 4; 3) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia, określonego zgodnie z pkt 2, ustalonego na Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 13 z 16

14 odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 4; 4) jeżeli nie jest możliwe zastosowanie metod wyceny określonych w pkt 2 3, to do wyceny przyjmuje się wartość wyznaczoną zgodnie z tymi metodami na innym Aktywnym Rynku. Jeżeli nie są dostępne kursy wyznaczone zgodnie z pkt 2 3 oraz niemożliwa jest wycena w oparciu o wartość wyznaczoną zgodnie z tymi metodami na innym Aktywnym Rynku, a na Aktywnym Rynku dostępne są ceny w zgłoszonych najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, to do wyceny wylicza się średnią arytmetyczną z najlepszych ofert kupna i sprzedaży, z tym, że uwzględnienie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne. Gdy nie jest możliwy dostęp do danych wyznaczonych zgodnie z powyższymi postanowieniami, wartość godziwą wylicza się opierając na dostępnych danych dotyczących przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem. Jeżeli niemożliwe jest zastosowanie powyższych metod, stosuje się wycenę w oparciu o publicznie ogłoszoną na Aktywnym Rynku cenę nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 2. W odniesieniu do Instrumentów Pochodnych, dla których Fundusz składa aktualizowane zgodnie z notowaniami rynkowymi depozyty zabezpieczające, za wartość Instrumentów przyjmuje się wartość tych depozytów. 3. W przypadku konieczności skorygowania wartości z aktywnego rynku, dla potrzeb oszacowania wartości godziwej, wartość godziwą wyznacza się zgodnie z zasadami wskazanymi w art W przypadku, gdy instrument finansowy jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Aktywnym Rynku, ten instrument finansowy wyceniany jest według kursów z jednego rynku aktywnego, określonego jako rynek główny dla tego instrumentu. Wskazanie rynku głównego dokonywane jest w okresach 1-miesięcznych, przy czym przy dokonywaniu wyboru uwzględniana jest możliwość dokonywania przez Fundusz transakcji na danym rynku posiadanym składnikiem lokat, a jeśli taka możliwość istnieje na więcej niż jednym aktywnym rynku - jednomiesięczny wolumen obrotu na instrumencie finansowym na tych rynkach oraz liczba transakcji zawartych na tych rynkach na danym instrumencie finansowym. Artykuł 32. [Wycena Aktywów nienotowanych na Aktywnym Rynku] 1. Wartość składników lokat nienotowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się w następujący sposób: 1) Instrumentów Dłużnych w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Funduszu; zasada ta stosowana jest do wyceny listów zastawnych, obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, a także weksli; 2) Depozytów w skorygowanej cenie nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 3) kontraktów terminowych w wartości godziwej poprzez zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku; 4) opcji, transakcji swap, transakcji forward rate agreement według wartości godziwej, przy zastosowaniu powszechnie stosowanych modeli, wykorzystujących dane z aktywnego rynku (m.in. model zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz model Blacka-Scholesa); 5) Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne inne niż wymienione w pkt 3-4 wycenia się według metody określającej stan rozliczeń Funduszu i jego kontrahenta wynikających z warunków umownych z uwzględnieniem zasady wyceny dla instrumentu bazowego i terminu wykonania umowy; 6) praw poboru według wartości teoretycznej praw poboru; 7) akcji i warrantów subskrypcyjnych według wartości godziwej, z uwzględnieniem zdarzeń mających istotny wpływ na tę wartość oraz w oparciu o ocenę sytuacji finansowej emitenta; 8) praw do akcji według cen tożsamych praw do akcji notowanych na Aktywnym Rynku, zgodnie z zasadami określonymi w art. 31 ust. 1, a gdy nie jest możliwe zastosowanie tej zasady według ostatniej z cen, po jakiej nabywano je na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększonej o wartość godziwą prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa; 9) obligacji zamiennych na akcje - w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Funduszu, z uwzględnieniem wartości godziwej prawa do zamiany. Model wyceny prawa do zamiany jest każdorazowo uzgadniany z Depozytariuszem; 10) innych Instrumentów Dłużnych z wbudowanym Instrumentem Pochodnym: a) w przypadku, gdy wbudowany Instrument Pochodny jest ściśle powiązany z wycenianym Instrumentem Dłużnym, wartość tego Instrumentu Dłużnego wyznaczana jest przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego Instrumentu Dłużnego modelu wyceny; zastosowany model wyceny w zależności od charakterystyki wbudowanego Instrumentu Pochodnego lub charakterystyki sposobu naliczania oprocentowania uwzględnia w swojej konstrukcji zasady wyceny poszczególnych wbudowanych Instrumentów Pochodnych, zgodnie z pkt 3-5, a dane wejściowe odpowiednie dla danego modelu i uwzględniające jego charakterystykę pochodzą z Aktywnego Rynku; b) w przypadku, gdy wbudowany Instrument Pochodny nie jest ściśle powiązany z wycenianym Instrumentem Dłużnym, wartość tego Instrumentu Pochodnego stanowi sumę wartości Instrumentu Dłużnego (bez wbudowanego Instrumentu Pochodnego) wyznaczonej przy uwzględnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wartości wbudowanego Instrumentu Pochodnego wyznaczonej w oparciu o zasady wyceny dla poszczególnych Instrumentów Pochodnych, zgodnie z pkt 3-5; Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 14 z 16

15 11) składników lokat innych niż określone w pkt według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, o której mowa w art W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia. Artykuł 33. [Pozostałe zasady wyceny] 1. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych oraz będących dopuszczalnym składnikiem lokat Funduszu, wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. 2. Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 3. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 4. Aktywa oraz zobowiązania wycenia się lub ustala w walucie, w której są notowane na Aktywnym Rynku, a w przypadku, gdy nie są notowane na Aktywnym Rynku, w walucie, w której są denominowane. Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wykazuje się w złotych polskich po przeliczeniu według kursu przeliczeniowego danej waluty, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30 ust Odsetki i zobowiązania z tytułu odsetek nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z zastrzeżeniem, że dla dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej naliczenia odbywają się zgodnie z zasadami wskazanymi przez emitenta. Artykuł 34. [Wiarygodnie oszacowana wartość godziwa] 1. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się wartość wyznaczoną poprzez oszacowanie wartości składnika lokat: 1) poprzez oszacowanie wartości instrumentu finansowego przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, na warunkach określonych w przepisach, 2) bądź poprzez zastosowanie przyjętego (w uzgodnieniu z Depozytariuszem) modelu wyceny instrumentu finansowego wykorzystującego dane pochodzące z rynku aktywnego, 3) bądź za pomocą innych, powszechnie uznanych metod estymacji. 2. Metoda oszacowania wartości godziwej będzie określana zgodnie z najlepszą wiedzą Towarzystwa oraz praktyką na rynku typowym dla takiego instrumentu finansowego, jako najbardziej adekwatna dla danego składnika lokat. 3. Fundusz wykorzystuje informacje o instrumentach finansowych stanowiących składniki lokat dostarczone do publicznej wiadomości (w tym w serwisach informacyjnych) oraz dane uzyskane bezpośrednio u emitentów, a także w izbach rozliczeniowych. Na potrzeby wyceny wykorzystuje się następujące serwisy informacyjne: a) W odniesieniu do kursów papierów wartościowych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Rynku Treasury BondSpot Poland wykorzystywane są kursy prezentowane i udostępniane przez organizatorów tych rynków, b) W odniesieniu do funduszy inwestycyjnych, instytucji wspólnego inwestowania - wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub odpowiadającą jej inną wartość. Wartości te są publicznie dostępne zarówno bezpośrednio od emitenta, jak i za pośrednictwem uznanych serwisów informacyjnych, c) Fundusz korzysta z uznanych serwisów informacyjnych, w tym w szczególności: - Bloomberg (Bloomberg Finance L.P. Biuro w Warszawie ul. Emilii Plater 53, Warszawa); - Thomson Reuters (Thomson Reuters (Markets) Europe SA Oddział w Polsce Biuro w Warszawie Al. Jana Pawła II 23, Warszawa), d) Dostawcą Cen, o jakim mowa w ust.1 pkt. 1) wykorzystywanych przez Fundusz jest Bloomberg. Najczęściej wykorzystywane kursy to BGN, a w sytuacji ich braku, gdy adekwatne i dostępne: BVAL. Rozdział IX. Obowiązki informacyjne Funduszu Artykuł 35. [Sposób udostępniania informacji o Funduszu] 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, informacje o Funduszu udostępniane będą poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji lub dokumentu na stronie internetowej: W szczególności dotyczy to: 1) informacji o wystąpieniu przesłanek rozwiązania Funduszu, 2) informacji o Wartości Certyfikatu, 3) informacji o zmianie Statutu, 4) informacji o dokonanym wykupie Certyfikatów, 5) ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów, 6) Statutu, 7) Sprawozdań rocznych oraz sprawozdań półrocznych Funduszu. Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 15 z 16

16 2. Niektóre informacje o Funduszu mogą być udostępnione tylko Uczestnikom Funduszu poprzez przekazanie im odpowiedniego hasła dostępu. 3. W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają na Fundusz obowiązek zamieszczania ogłoszeń w dzienniku ogólnopolskim, ogłoszenia te będą zamieszczane w Gazecie Giełdy Parkiet. W przypadku, gdy publikacja ogłoszeń nie będzie możliwa w Gazecie Giełdy Parkiet, w szczególności w wyniku zawieszenia lub zaprzestania wydawania tego dziennika, ogłoszenia będą zamieszczane w dzienniku Rzeczpospolita lub w innym ogólnopolskim dzienniku. Artykuł 36. [Udostępnianie informacji stanowiących tajemnicę zawodową] W przypadku, gdy Uczestnikiem pozostaje jeden podmiot, bądź gdy Uczestnikami są wyłącznie podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, na żądanie takiego Uczestnika lub Uczestników, Towarzystwo może ujawnić tym Uczestnikom informacje stanowiące tajemnicę zawodową w rozumieniu Ustawy. Rozdział X. Likwidacja Funduszu Artykuł 37. [Przyczyny rozwiązania Funduszu] Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy: 1. Wartość Aktywów Netto Funduszu, przez kolejnych sześć miesięcy, będzie się utrzymywać na poziomie poniżej (czterech milionów) złotych, 2. cofnięta zostanie decyzja Komisji zezwalająca na działalność Towarzystwa lub zezwolenie na działalność Towarzystwa wygasło, a zarządzanie Funduszem nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo w terminie 3 miesięcy od daty wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia lub od dnia wygaśnięcia zezwolenia, 3. Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków i nie zostanie zawarta umowa o prowadzenie rejestru Aktywów z innym depozytariuszem, 4. Zgromadzenie Inwestorów podejmie uchwałę o rozwiązaniu Funduszu. Artykuł 38. [Tryb likwidacji Funduszu] 1. Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. 2. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz nie może emitować Certyfikatów, a także wykupywać Certyfikatów. 3. Informacja o wystąpieniu przesłanek rozwiązania i likwidacji Funduszu zostanie niezwłocznie opublikowana przez Towarzystwo w sposób określony w art. 35 ust. 3 Statutu. 4. Likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora. 5. Likwidacja Funduszu polega na zbyciu Aktywów Funduszu, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu Certyfikatów przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Certyfikatów. 6. W zakresie nieuregulowanym w Statucie tryb likwidacji Funduszu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 114 poz. 963 z późn. zm.). Warszawa, 26 września 2013 r. * * * Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 16 z 16

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013

Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013 Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013 W dniu 31 lipca 2013 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło zmiany Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES TOTAL RETURN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 25 lutego 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 15 października 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz

Bardziej szczegółowo

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit:

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit: ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 20 SIERPNIA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKCJI FOCUS

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKCJI FOCUS STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKCJI FOCUS Tekst jednolity obowiązujący od dnia 6 lipca 2017 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MEDYCZNEGO Tekst jednolity w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 grudnia 2016 r. (uwzględniający zmiany, które wejdą w życie w dniu 6 Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 grudnia 2016 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 34 ust. 1 statutu funduszu DMPM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ), FinCrea

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. Rozdział I Wstęp STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT WI INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz (zwany dalej Funduszem ) jest osobą prawną i działa pod nazwą WI Inwestycje Rolne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO FORTE. Tekst jednolity obowiązujący od dnia 6 lipca 2017 r.

STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO FORTE. Tekst jednolity obowiązujący od dnia 6 lipca 2017 r. STATUT PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO FORTE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 19102, NIP 527-22-28-027, kapitał

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Statut Investor FIZ Statut Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (tekst jednolity z dnia 1 listopada 2013 roku) Spis Treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ARTYKUŁ 1 FUNDUSZ... 3 ARTYKUŁ 2 DEFINICJE...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. W art. 1 zmienia się ust. 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

1. W art. 1 zmienia się ust. 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25 listopada 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH dnia 02 lutego 2017 r. Towarzystwo dokonało następujących zmian

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010)

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) PKO Parasolowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 1. w

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Penton V Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Penton V Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Warszawa, dnia 18 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Penton V Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niniejszym, Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. zmienia się nazwa funduszu na: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH TEKST JEDNOLITY STATUTU INWESTYCJE ROLNE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH uwzględniający zmiany wprowadzone aktem notarialnym z dnia 05.12.2016 r. i ogłoszone dnia 05.12.2016

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT ANDROMEDA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Z DNIA 24 LIPCA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Z DNIA 24 LIPCA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XVI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 24 LIPCA 2014 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R.

Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R. Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R. Niniejszym HEXAGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 30 maja 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r.

Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r. Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 31 ust. 3 statutu funduszu MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ( Fundusz ), FinCrea Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) 1. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Zmiana Statutu Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. z dnia 28 kwietnia 2016 roku Zmiana Statutu Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 28 kwietnia 2016 roku 1 W Statucie Corum Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz)

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 1 sierpnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO STATUT EQUES DEBITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO NIESTANDARYZOWANEGO FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT EQUES Total Return FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I Wstęp Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą EQUES Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

UFK Europa Allianz Discovery

UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Allianz Discovery Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu

Tekst jednolity statutu Tekst jednolity statutu STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INRETURN Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: SECUS Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

Instrumentach Rynku Pieniężnego Inwestorze Komisji Należyte opłacenie zapisu na Certyfikaty Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych

Instrumentach Rynku Pieniężnego Inwestorze Komisji Należyte opłacenie zapisu na Certyfikaty Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych STATUT -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY --------------------- tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 1. 2. Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 1. 2. Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-03-12 Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 3 stycznia 2014 r.

Zmiana Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 3 stycznia 2014 r. Zmiana Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 3 stycznia 2014 r. 1 W Statucie Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 26 MAJA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-03-12 Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) 1. - w artykule 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 5 LUTEGO 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 5 LUTEGO 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 5 LUTEGO 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach w statucie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU MM PRIME DEPOZYTOWY FIZ

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU MM PRIME DEPOZYTOWY FIZ Warszawa, dnia 18 września 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU MM PRIME DEPOZYTOWY FIZ Niniejszym MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT GO FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwany dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 Opis FIZ: UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Inwestorze Komisji Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych Opłacie Dystrybucyjnej Opłacie Umorzeniowej Statucie Tabeli Opłat

Inwestorze Komisji Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych Opłacie Dystrybucyjnej Opłacie Umorzeniowej Statucie Tabeli Opłat STATUT -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUERCUS ABSOLUTE RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ------------------ tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

STATUT UniAbsolute Return Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

STATUT UniAbsolute Return Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty STATUT UniAbsolute Return Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Definicje i skróty Użyte w niniejszym statucie definicje oznaczają: 1) Aktywa Funduszu mienie

Bardziej szczegółowo

Statut MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego I. Postanowienia ogólne 1 1. MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zwany dalej Funduszem prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 252 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo