Informacja o ogłoszeniu treści statutu Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o ogłoszeniu treści statutu Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego"

Transkrypt

1 Informacja o ogłoszeniu treści statutu Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz z późn. zm.) jako organ Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ( Fundusz ) niniejszym ogłasza treść statutu ww. Funduszu: STATUT PIONEER KONSUMPCJI I WZROSTU RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne Artykuł 1. [Podstawowe informacje o Funduszu] 1. Niniejszy Statut, zwany dalej Statutem, określa cele, sposób działania oraz organizację funduszu inwestycyjnego zamkniętego działającego pod nazwą Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwanego dalej Funduszem. 2. Fundusz może używać nazwy skróconej Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ. 3. Fundusz zostaje utworzony i prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.). 4. Z chwilą wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz nabywa osobowość prawną. 5. Czas trwania Funduszu nie jest ograniczony. 6. Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadkach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.) oraz w Statucie. 7. Fundusz emituje certyfikaty inwestycyjne, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Artykuł 2. [Definicje] Ilekroć w Statucie jest mowa o: 1) Aktywach Funduszu oznacza to mienie Funduszu obejmujące środki z tytułu wpłat Uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw; 2) Aktywnym Rynku oznacza to rynek spełniający łącznie następujące kryteria: a) instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, c) ceny są podawane do publicznej wiadomości, 3) Cenie Emisyjnej oznacza to cenę, po której Fundusz zbywa Certyfikaty; 4) Certyfikacie oznacza to nieposiadający formy dokumentu, imienny certyfikat inwestycyjny emitowany przez Fundusz, nieuprzywilejowany w zakresie prawa głosu na Zgromadzeniu Inwestorów; 5) Depozytach rozumie się przez to depozyty w banku krajowym, banku zagranicznym lub Instytucji kredytowej, będące przedmiotem umów zawartych przez Fundusz; 6) Dniu Wyceny oznacza to każdy dzień, na który dokonywana jest wycena Aktywów Funduszu, ustalenie Wartości Aktywów Netto oraz ustalenie Wartości Certyfikatu, przy czym Dni Wyceny odbywają się w każdym dniu, w którym odbywają się sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna; 7) Dniu Wykupu oznacza to ostatni Dzień Wyceny przypadający na koniec każdego kwartału roku kalendarzowego; 8) Ewidencji oznacza to ewidencję Uczestników prowadzoną w formie elektronicznej przez Towarzystwo, zawierającą w szczególności: a) dane identyfikujące Uczestnika, b) liczbę, rodzaj i serię Certyfikatów należących do Uczestnika, c) wskazanie ograniczeń zbywalności Certyfikatu, d) datę i czas zawarcia transakcji; 9) Firmie Inwestycyjnej - oznacza to wskazany w Warunkach Emisji dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską uprawniony do przyjmowania i przekazywania zapisów na Certyfikaty oraz żądań wykupu Certyfikatów; 10) GPW rozumie się przez to Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie; Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 1 z 16

2 11) Instrumentach Dłużnych - rozumie się przez to: a) obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostkę samorządu terytorialnego, b) obligacje emitowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczypospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie, c) Instrumenty Rynku Pieniężnego. 12) Instrumentach Rynku Pieniężnego rozumie się przez to instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu Ustawy; 13) Instrumentach Pochodnych rozumie się przez to prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz z późn. zm.) oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych; 14) Instrumentach Udziałowych rozumie się przez to: a) akcje, b) prawa do akcji, c) prawa poboru, d) warranty subskrypcyjne, e) kwity depozytowe, f) inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji; 15) Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych rozumie się przez to Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza Rynkiem Zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami; 16) Towarowych Instrumentach Pochodnych - oznacza to prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych; 17) Tytułach Uczestnictwa rozumie się przez to następujące papiery wartościowe i inne prawa majątkowe: a) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych w rozumieniu Ustawy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, c) certyfikaty inwestycyjne, emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 18) Instrumentach Finansowych rozumie się przez to Depozyty, Instrumenty Rynku Pieniężnego, Instrumenty Dłużne, Instrumenty Udziałowe, Instrumenty Pochodne, Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, Towarowe Instrumenty Pochodne, Tytuły Uczestnictwa; 19) Komisji oznacza to Komisję Nadzoru Finansowego; 20) Ustawie oznacza to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.); 21) Rozporządzeniu oznacza to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe (Dz.U. z 2013 r., poz. 536); 22) Rynku Zorganizowanym oznacza to wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym system obrotu działający regularnie i zapewniający jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostęp do informacji o tych transakcjach, zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe przepisy kraju, w którym obrót ten jest dokonywany, a w szczególności obrót zorganizowany, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz z późn. zm.); 23) Uczestniku oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wskazaną w Ewidencji jako posiadacz Certyfikatów; 24) Aktywach Funduszu - należy przez to rozumieć mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat na nabycie Certyfikatów, inne środki pieniężne Funduszu, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw; 25) Wartości Aktywów Netto oznacza to ustaloną na podstawie Ksiąg Funduszu na dany dzień (w tym na Dzień Wyceny, dzień bilansowy) wartość Aktywów Funduszu pomniejszoną o wartość zobowiązań Funduszu; 26) Wartości Certyfikatu oznacza to Wartość Aktywów Netto podzieloną przez liczbę wyemitowanych i nieumorzonych Certyfikatów w Dniu Wyceny; 27) Warunkach Emisji oznacza to dokument określający warunki emisji Certyfikatów; Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 2 z 16

3 28) Zgromadzeniu Inwestorów oznacza to organ Funduszu działający na warunkach określonych w Ustawie oraz w Statucie; Artykuł 3. [Organy Funduszu] Organami Funduszu są: 1) Towarzystwo, 2) Zgromadzenie Inwestorów. Artykuł 4. [Towarzystwo] 1. Fundusz jest tworzony i zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Marynarska 15, Warszawa. Siedziba i adres Towarzystwa jest siedzibą i adresem Funduszu. 2. Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza nim i reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Towarzystwo zarządza Funduszem odpłatnie. 3. Fundusz jest reprezentowany przez Towarzystwo w sposób zgodny ze statutem Towarzystwa. Do składania oświadczeń woli upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Towarzystwa działający łącznie albo jeden członek Zarządu Towarzystwa działający łącznie z prokurentem albo dwaj prokurenci łącznie. 4. Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników Funduszu za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków spowodowane jest okolicznościami, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. 5. Towarzystwo zleciło, na podstawie umowy, zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu, spółce Pioneer Pekao Investment Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem Warszawa, ul. Marynarska 15. Artykuł 5. [Zgromadzenie Inwestorów] 1. W Funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów. 2. Posiedzenie Zgromadzenia Inwestorów odbywa się w siedzibie Funduszu (w Warszawie). Zgromadzenie Inwestorów otwiera osoba uprawniona do działania w imieniu Towarzystwa. 3. Zgromadzenia Inwestorów Funduszu mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. 4. Zwyczajne Zgromadzenie Inwestorów rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Funduszu. Zwyczajne Zgromadzenie Inwestorów powinno odbyć się w terminie 4 (czterech) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest każdorazowo, gdy Towarzystwo uzna zwołanie takiego Zgromadzenia za wskazane oraz w przypadkach określonych w ust Z zastrzeżeniem ust. 7, Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, co najmniej na 21 dni przed dniem Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno określać miejsce, datę i godzinę Zgromadzenia Inwestorów oraz porządek obrad. 7. Uczestnicy posiadający co najmniej 10% wyemitowanych przez Fundusz Certyfikatów mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie Zarządowi Towarzystwa, które ma obowiązek zwołania Zgromadzenia Inwestorów w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania takiego żądania. 8. Zgromadzenie Inwestorów może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Inwestorów, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów reprezentowane są wszystkie Certyfikaty i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 9. Z zastrzeżeniem ust. 10, Uczestnik jest uprawniony do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, jeśli nie później niż na 7 dni przed dniem Zgromadzenia Inwestorów złoży Towarzystwu zaświadczenie wydane przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. o zablokowaniu Certyfikatów Uczestnika w Ewidencji, zawierające informacje określone w art. 123 ust. 3 pkt 1 i 2 Ustawy Uczestnik jest uprawniony do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów odbywanym zgodnie z warunkami określonymi w ust. 8, jeśli nie później niż w dniu Zgromadzenia Inwestorów złoży Towarzystwu zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący Ewidencję o zablokowaniu Certyfikatów Uczestnika w Ewidencji, zawierające informacje określone w art. 123 ust. 3 pkt 1 i 2 Ustawy. 11. Uczestnik może być reprezentowany na Zgromadzeniu Inwestorów przez pełnomocnika, pod warunkiem przedłożenia pełnomocnictwa w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 12. Towarzystwo ma prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów. 13. Do uprawnień Zgromadzenia Inwestorów należy: 1) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Funduszu, 2) wyrażenie zgody na zmianę Depozytariusza, 3) wyrażenie zgody na emisję nowych Certyfikatów, 4) wyrażenie zgody na emisję przez Fundusz obligacji 5) wyrażenie zgody na przekształcenie Certyfikatów z imiennych na certyfikaty inwestycyjne na okaziciela, Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 3 z 16

4 6) wyrażenie zgody na zmianę Statutu w zakresie określenia, że Certyfikaty będą oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, 7) inne sprawy wskazane w Statucie lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 14. Decyzje inwestycyjne podejmowane zgodnie z polityką inwestycyjna Funduszu (określoną w Rozdziale IV) nie wymagają zgody Zgromadzenia Inwestorów, w tym także w szczególności w przypadku, gdy decyzja inwestycyjna dotyczy Aktywów Funduszu, których wartość przekracza 15% Aktywów Funduszu. 15. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów, z zastrzeżeniem ust. 16, zapadają zwykłą większością głosów oddanych. 16. Uchwała w sprawach, o których mowa w ust. 13 pkt 1 oraz pkt 4-6, jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Funduszu, przekształceniem Certyfikatów lub dokonaniem zmiany Statutu Funduszu oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów. 17. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały mogą być podejmowane, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów obecni są Uczestnicy posiadający wszystkie wyemitowane przez Fundusz Certyfikaty i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. 18. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów są protokołowane przez notariusza. Artykuł 6. [Depozytariusz] 1. Podmiotem prowadzącym rejestr Aktywów Funduszu jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Grzybowska 53/57, Warszawa, zwany dalej Depozytariuszem. 2. Towarzystwo i Depozytariusz działają niezależnie i w interesie Uczestników Funduszu. Artykuł 7. [Sprawozdania finansowe] 1. Sprawozdania finansowe Funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, będą sporządzane, badane lub będą podlegały przeglądowi przez biegłego rewidenta i będą ogłaszane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Wyboru biegłego rewidenta, o którym mowa w ust. 1, dokonuje Towarzystwo. Artykuł 8. [Działanie przez pełnomocnika] 1. Czynności związane z uczestnictwem w Funduszu mogą być dokonywane osobiście lub przez pełnomocnika, dotyczy to w szczególności następujących czynności: 1) złożenia zapisu na Certyfikaty, 2) uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów, 3) złożenia żądania wykupu Certyfikatów. 2. Z zastrzeżeniem art. 5 ust. 11, pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie bądź w formie aktu notarialnego, bądź w formie pisemnej z podpisem złożonym w obecności pracownika Towarzystwa lub osoby upoważnionej przez Firmę Inwestycyjną. 3. Wynikające z ust. 2 ograniczenia, co do formy pełnomocnictwa nie mają zastosowania do pełnomocnictw udzielonych Firmie Inwestycyjnej lub jej pracownikom. 4. Pełnomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinno być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym wymaga przetłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego. Rozdział II. Warunki dokonywania zapisów i wpłat na Certyfikaty Artykuł 9. [Pierwsza emisja certyfikatów] 1. Do utworzenia Funduszu niezbędne jest zebranie wpłat do Funduszu w wysokości nie niższej niż (słownie: jeden milion) złotych. 2. W ramach pierwszej emisji Certyfikatów oferowane są Certyfikaty serii A. 3. Cena Emisyjna Certyfikatu serii A wynosi (słownie: tysiąc) złotych. 4. W przypadku emisji Certyfikatów serii A, opłata za wydanie Certyfikatów, o której mowa w art.16, nie jest pobierana. 5. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A będzie nie mniej niż (słownie: tysiąc) Certyfikatów. 6. Z zastrzeżeniem ust. 7, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A może obejmować co najmniej 200 (słownie: dwieście) Certyfikatów i maksymalnie wszystkie Certyfikaty serii A. 7. W przypadku zapisu składanego przez osobę fizyczną, pojedynczy zapis na Certyfikaty serii A nie może obejmować liczby Certyfikatów o wartości mniejszej niż równowartość w złotych (słownie: czterdzieści tysięcy) euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. 8. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii A warunkująca prawidłowość zapisów, będzie nie mniejsza niż (słownie: jeden milion) złotych. Rozliczenie nadpłaty, w przypadku wpłat przekraczających wskazany limit, zostają określone w art Zapisu na Certyfikaty serii A może dokonać Towarzystwo. Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 4 z 16

5 Artykuł 10. [Nabywcy] 1. Uprawnionymi do złożenia zapisów na Certyfikaty danej emisji są wyłącznie podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), które otrzymają imienną propozycję nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji. 2. Wpłaty na Certyfikaty żadnej z emisji nie będą zbierane w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.). Artykuł 11. [Termin zapisów na Certyfikaty serii A] 1. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A rozpoczyna się w dniu 9 września 2013 roku. 2. Zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A nastąpi z upływem 10 września 2013 roku. Artykuł 12. [Zasady dokonywania zapisów] 1. Zapisy na Certyfikaty prowadzi Towarzystwo bezpośrednio lub za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej. 2. Zapis na Certyfikaty jest bezwarunkowy i nieodwołalny, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu. 3. Każdy z podmiotów, do którego zostanie skierowana propozycja nabycia Certyfikatów, może złożyć jeden lub więcej zapisów na Certyfikaty danej emisji, przy czym każdy z zapisów musi spełniać kryterium minimalnej liczby Certyfikatów objętych zapisem. 4. W przypadku, gdy zapis lub wszystkie zapisy łącznie złożone przez jeden podmiot opiewają na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów danej emisji, przyjmuje się, że zapis lub wszystkie zapisy łącznie złożone przez jeden podmiot zostały złożone na maksymalną liczbę Certyfikatów danej emisji. Artykuł 13. [Wpłaty] 1. Wraz albo po złożeniu Zapisu na Certyfikaty, ale nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów podmiot zapisujący się na Certyfikaty zobowiązany jest dokonać wpłaty. 2. Wpłata na Certyfikaty serii A oraz na Certyfikaty kolejnych emisji może być dokonana wyłącznie w formie pieniężnej w walucie polskiej. 3. Wpłata na Certyfikaty serii A powinna być dokonana przelewem na wydzielony rachunek bankowy Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza wskazany w dokumencie Warunki Emisji. 4. Wpłata na Certyfikaty kolejnych emisji powinna być dokonana na wydzielony rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza wskazany w Warunkach Emisji. 5. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania kwotą wpłaty wskazanego rachunku bankowego. 6. Wartość dokonanej wpłaty na Certyfikaty powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów, na które dokonano zapisu i Ceny Emisyjnej Certyfikatu. 7. Z zastrzeżeniem art. 9 ust. 4 Statutu, wraz z wpłatą na Certyfikaty podmiot zapisujący się na Certyfikaty wnosi opłatę za wydanie Certyfikatów, określoną w art Niedokonanie wpłaty w terminie, dokonanie wpłaty pieniężnej w wysokości niezgodnej z Zapisem, z uwzględnieniem ust. 7, powoduje nieważność zapisu na Certyfikaty. 9. Podmiot zapisujący się na Certyfikaty po wpływie wpłaty na wskazany rachunek do tego przeznaczony w wysokości, o której mowa w ust. 6-7, otrzyma pisemne potwierdzenie wpłaty. Zostanie ono przekazane na adres korespondencyjny, wskazany na formularzu zapisu. Artykuł 14. [Zasady przydziału Certyfikatów lub dokonania zwrotu środków] 1. Za wpłaty dokonane w ramach zapisów Towarzystwo niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydziela Certyfikaty danej emisji. Przydział Certyfikatów następuje poprzez wpisanie do Ewidencji liczby Certyfikatów przypadających na dokonane wpłaty do Funduszu. 2. W przypadku, gdy liczba Certyfikatów, na które złożono ważne i opłacone zapisy, przekroczy maksymalną liczbę oferowanych Certyfikatów danej serii, złożone zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane, przy czym część ułamkowa Certyfikatu powstała w wyniku redukcji nie będzie przydzielana. Fundusz dokona zwrotu ewentualnej nadpłaty w terminie 7 dni od daty wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych w przypadku pierwszej emisji Certyfikatów lub w terminie 14 dni od dnia przydziału Certyfikatów w przypadku drugiej i kolejnych emisji Certyfikatów. Fundusz dokona zwrotu ewentualnej nadpłaty w środkach pieniężnych wraz z odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpływu tej wpłaty na rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza do dnia odpowiednio wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych lub do dnia dokonania przydziału. Za dzień zwrotu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego prowadzonego przez Depozytariusza. 3. W przypadku, gdy na skutek redukcji dokonanej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, zapis na Certyfikaty złożony przez osobę fizyczną będzie obejmował taką liczbę Certyfikatów, że ich łączna wartość będzie mniejsza niż równowartość w złotych (słownie: czterdzieści tysięcy) euro ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu złożenia zapisu, Towarzystwo uzna ten zapis za nieważny. Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 5 z 16

6 4. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do zwrotu opłaty za wydanie Certyfikatów w części odpowiadającej wartości zredukowanego zapisu. 5. Towarzystwo niezwłocznie poinformuje podmioty, które dokonały ważnego zapisu na Certyfikaty, o dokonanym przydziale Certyfikatów. 6. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów serii A, Towarzystwo składa do sądu rejestrowego wniosek o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. 7. Towarzystwo, w terminie 14 dni od dnia: 1) w którym postanowienie sądu o odmowie wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych stało się prawomocne, lub 2) upływu 3 miesięcy od terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A, jeżeli Towarzystwo zebrało wpłaty w kwocie nie mniejszej niż (słownie: jeden milion) złotych i nie złożyło wniosku o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, lub 3) upływu terminu przyjmowania zapisów i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A, w ramach których zebrano wpłaty do Funduszu w kwocie mniejszej niż (słownie: jeden milion) złotych, zwraca wpłaty, wraz z wartością otrzymanych pożytków lub odsetkami naliczonymi za okres od dnia wpłaty na rachunek Towarzystwa do dnia wystąpienia przesłanki zwrotu. Rozdział III. Kolejne emisje Certyfikatów Artykuł 15. [Zasady ogólne] 1. W ramach kolejnych emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty kolejnych serii. 2. Z zastrzeżeniem ust. 4, do kolejnych emisji Certyfikatów, w tym do warunków przyjmowania zapisów i wpłat na Certyfikaty tych emisji, mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 10, art oraz art. 14 ust Cena emisyjna Certyfikatu kolejnych emisji będzie nie mniejsza niż Wartość Certyfikatu określona na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty danej emisji. 4. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty drugiej i kolejnych emisji rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie odpowiednich zmian Statutu. 5. Wpłaty na Certyfikaty kolejnych emisji będą przyjmowane w terminach przyjmowania zapisów na Certyfikaty tych emisji określonych w Statucie oraz Warunkach Emisji przygotowanych w związku z prowadzeniem emisji tych Certyfikatów. 6. W przypadku, gdy nie dojdzie do skutku kolejna emisja Certyfikatów, Fundusz w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji, zwraca podmiotom, które złożyły zapisy na Certyfikaty takiej emisji, wpłaty do Funduszu wraz z odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza do dnia zakończenia przyjmowania zapisów oraz pobrane opłaty za wydanie Certyfikatów. Artykuł 16. [Opłata za wydanie Certyfikatów] 1. Towarzystwo jest uprawnione do pobrania opłaty za wydanie Certyfikatów danej serii w wysokości do 3,5 % (słownie: trzy i pół procent) wartości złożonego zapisu, przy czym szczegółowe zasady naliczania opłaty mogą zostać określone w Warunkach Emisji. Opłata za wydanie Certyfikatów danej serii zostanie pobrana w formie pieniężnej, poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany w Warunkach Emisji w terminie wpłaty na Certyfikaty danej serii. 2. Towarzystwo może zwolnić podmiot dokonujący zapisu na Certyfikaty danej serii z opłaty za wydanie Certyfikatów lub obniżyć wysokość tej opłaty. 3. W przypadku emisji Certyfikatów serii A opłata za wydanie Certyfikatów nie jest pobierana. Rozdział IV. Polityka Inwestycyjna Funduszu Artykuł 17. [Cel inwestycyjny Funduszu] 1. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost Wartości Certyfikatów. 2. Fundusz posiada charakter akcyjny i realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie głównie w akcje spółek funkcjonujących w branżach związanych z szeroko rozumianą konsumpcją działających w skali międzynarodowej i realizujących część swoich dochodów w krajach zaliczanych do rynków wschodzących. Fundusz może inwestować również w akcje spółek funkcjonujących lokalnie w krajach zaliczanych do rynków wschodzących pod warunkiem, że spółki te działają w branżach związanych z szerokorozumianą konsumpcją. Fundusz nie będzie inwestować w spółki, których działalność związana jest głównie z wydobyciem i przetwórstwem surowców naturalnych. 3. Polityka inwestycyjna dopuszcza znaczący stopień koncentracji lokat portfela, przy uwzględnieniu kryteriów doboru lokat Funduszu i ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w art Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 6 z 16

7 4. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust.1. Artykuł 18 [Główne lokaty Funduszu] 1. Aktywa Funduszu lokowane są głównie w Instrumenty Udziałowe, a w szczególności akcje spółek, o których mowa w art.17 ust W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Funduszu część Aktywów Funduszu może być także lokowana w Depozyty oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. 3. Zarządzający Funduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Funduszu dokonywanymi w Instrumenty Finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym również Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. 4. Dodatkowo część Aktywów Funduszu może być lokowana w Tytuły Uczestnictwa. 5. Fundusz może zaciągać wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty w wysokości nieprzekraczającej łącznie 75 % Wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 6. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe. Artykuł 19 [Zasady dywersyfikacji lokat Funduszu i ograniczenia inwestycyjne] 1. Fundusz lokuje do 100 % Wartości Aktywów Funduszu w Instrumenty Udziałowe, o których mowa w art.18 ust Instrumenty Udziałowe, o których mowa w art.18 ust.1 oraz Tytuły Uczestnictwa, wyemitowane przez jeden podmiot nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20 % wartości Aktywów Funduszu. 3. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub Instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20 % wartości Aktywów Funduszu. 4. Zarządzający Funduszem zobowiązany jest do przestrzegania innych ograniczeń inwestycyjnych, wynikających z Ustawy i Rozporządzenia. Artykuł 20. [Lokaty w Instrumenty Pochodne] 1. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem, że umowa ma na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut w związku z lokatami Funduszu lub planowanymi lokatami Funduszu oraz będzie zgodna z celem inwestycyjnym Funduszu określonym w statucie Funduszu. 2. Umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne będą zawierane z uznanymi podmiotami rynku finansowego w celu ograniczenia ryzyka kontrahenta oraz ryzyka przedrozliczeniowego, przy czym: 1) stroną transakcji jest bank krajowy lub bank mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa będącego członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej i Rzeczpospolita Polska, którego kapitały własne wynoszą nie mniej niż złotych w chwili zawarcia transakcji, 2) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie sprzedane przez Fundusz lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta transakcją równoważącą. 3. Fundusz, zawierając transakcje, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, jest obowiązany ustalać wartość ryzyka kontrahenta. 4. Wartość ryzyka kontrahenta stanowi wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. 5. Na potrzeby wyznaczania wartości ryzyka kontrahenta, przy ustalaniu niezrealizowanego zysku nie uwzględnia się opłat ani świadczeń ponoszonych przez Fundusz przy zawarciu transakcji. 6. Jeżeli Fundusz posiada otwarte pozycje w Instrumentach Pochodnych z tytułu kilku transakcji z tym samym kontrahentem, wartość ryzyka kontrahenta może być wyznaczana jako dodatnia różnica niezrealizowanych zysków i strat na wszystkich takich transakcjach, o ile: 1) transakcje te zostały zawarte na podstawie umowy ramowej spełniającej kryteria określone w art. 85 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz i 1529 oraz z 2013 r. poz. 355); 2) umowa ramowa przewiduje, że w przypadku jej rozwiązania zostanie wypłacona wyłącznie jedna kwota stanowiąca równoważność salda wartości rynkowych wszystkich tych transakcji niezależnie od tego, czy wynikające z nich zobowiązania są już wymagalne; 3) niewypłacalność jednej ze stron umowy ramowej powoduje lub może powodować rozwiązanie tej umowy; 4) warunki, o których mowa w pkt 1-3, nie naruszają przepisów prawa właściwego dla każdej ze stron umowy ramowej. 7. Wartość ryzyka danego kontrahenta w odniesieniu do wszystkich transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym kontrahentem, nie może przekroczyć: a) 10 % wartości aktywów Funduszu, Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 7 z 16

8 b) 20 % wartości aktywów Funduszu, jeżeli kontrahentem jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny. 8. Z nabywaniem Instrumentów Pochodnych związane są następujące rodzaje ryzyka: 1) ryzyko rynkowe, związane ze zmianami kursów Instrumentów Pochodnych, w wyniku zmiany cen instrumentów bazowych, 2) ryzyko stosowania dźwigni finansowej, polegające na tym, że relatywnie niewielka zmiana ceny instrumentu bazowego wpływa na proporcjonalnie większą zmianę wartości depozytu zabezpieczającego wniesionego celem zawarcia transakcji; istnieje w związku z tym możliwość poniesienia przez Fundusz straty przekraczającej wartość depozytu zabezpieczającego, 3) ryzyko płynności polegające na braku możliwości zamknięcia pozycji na Instrumentach Pochodnych w krótkim czasie bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu, 4) ryzyko bazy polegające na tym, że zmiany wartości Instrumentów Pochodnych, w których Fundusz zajął pozycję, nie będą ściśle odzwierciedlały zmian wartości instrumentów bazowych, 5) ryzyko kontrahenta, które dotyczy Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych i polega na możliwości niewywiązania się z umowy transakcji podmiotu będącego jej drugą stroną. Ryzyko to jest równe sumie dodatnich wartości wyceny Instrumentów Pochodnych zawartych z danym kontrahentem lub dodatniemu saldu wycen wszystkich Instrumentów Pochodnych zawartych z danym kontrahentem, w przypadku, gdy odpowiednie umowy przewidują możliwość saldowania należności i zobowiązań kontrahenta, 6) ryzyko rozliczenia transakcji związane z możliwością występowania błędów lub opóźnień w rozliczeniach transakcji Instrumentami Finansowymi, które nie są gwarantowane przez izby rozliczeniowe, 7) ryzyko wyceny związane z możliwością zastosowania nieprawidłowego albo nieprawidłowo skalibrowanego modelu wyceny, 8) ryzyko operacyjne związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych. 9. Fundusz będzie stosował następujące zasady pomiaru ryzyka związanych z Instrumentami Pochodnymi, w tym z Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi: 1) ryzyko rynkowe oraz ryzyko stosowania dźwigni finansowej - Fundusz ustala wartość pozycji w bazie danego Instrumentu Pochodnego w sposób określony w Rozporządzeniu oraz uwzględnia ją przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, 2) ryzyko bazy - pomiar zmienności różnicy pomiędzy ceną instrumentu pochodnego a ceną instrumentu bazowego, 3) ryzyko kontrahenta - pomiar wartości ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku na transakcjach z danym kontrahentem, ustalany zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4-6, 4) ryzyko operacyjne - pomiar ryzyka operacyjnego związanego z Instrumentami Pochodnymi prowadzony jest podczas procesu kontroli poprawności stosowania procedur wyceny Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych oraz procesu codziennej wyceny danego Instrumentu Pochodnego. Artykuł 21. [Lokaty w Towarowe Instrumenty Pochodne] Fundusz nie inwestuje w Towarowe Instrumenty Pochodne. Artykuł 22. [Kryteria doboru lokat] 1. Dobór do portfela inwestycyjnego Funduszu poszczególnych Instrumentów Finansowych jest uzależniony od decyzji zarządzającego Funduszem podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i prognozowanej sytuacji na rynkach Instrumentów Finansowych, jak również celu inwestycyjnego oraz zasad dywersyfikacji określonych w Statucie. 2. Proporcja między lokatami Funduszu w Instrumenty Udziałowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz Depozyty może ulegać zmianie w zależności od bieżących potrzeb Funduszu wynikających z utrzymania płynności na odpowiednim poziomie. 3. Główne kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat są następujące: 1) w odniesieniu do Instrumentów Rynku Pieniężnego oraz Depozytów: a) poziom rentowności, b) odpowiedni poziom wiarygodności kredytowej emitentów z uwzględnieniem ich obecnej i prognozowanej sytuacji ekonomicznej z zastosowaniem zewnętrznych systemów ratingowych lub własnych wewnętrznych procedur oceny wiarygodności kredytowej, zgodnie z którymi w ocenie zarządzającego emitenci będą w stanie regulować swoje zobowiązania wynikające z tytułu wyemitowanych Instrumentów Dłużnych, c) prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych, d) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji, e) płynność zapewniająca realizację zobowiązań Funduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela Funduszu; 2) w odniesieniu do Instrumentów Udziałowych: a) zgodność charakterystyki działalności emitenta z charakterystyką określoną w celu inwestycyjnym Funduszu, b) prognozowany wzrost wartości Instrumentu Finansowego, c) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta, d) ryzyko działalności emitenta, Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 8 z 16

9 e) w przypadku praw poboru również relacja ceny prawa poboru do aktualnej ceny akcji danej spółki, 3) w odniesieniu do Tytułów Uczestnictwa: a) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej Funduszu oraz celu inwestycyjnego Funduszu b) możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego Funduszu, c) możliwość efektywniejszej dywersyfikacji lokat Funduszu, 4) w odniesieniu do Instrumentów Pochodnych: a) efektywność rozumiana jako możliwość zabezpieczenia lokat Funduszu w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut w związku z lokatami Funduszu lub planowanymi lokatami Funduszu, b) koszty ponoszone w celu zawarcia umowy nabycia Instrumentu Pochodnego, c) umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne będą zawierane z uznanymi podmiotami rynku finansowego w celu ograniczenia ryzyka kontrahenta oraz ryzyka przedrozliczeniowego. Rozdział V. Dochody Funduszu oraz wykup Certyfikatów Artykuł 23. [Dochody Funduszu] 1. Dochodami Funduszu są przychody z lokat netto Funduszu lub zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat. 2. Dochody Funduszu powiększają Aktywa Funduszu i nie są wypłacane Uczestnikom Funduszu. Artykuł 24. [Wykup Certyfikatów] 1. Fundusz wykupuje Certyfikaty na żądanie Uczestnika. Wykupowi podlegają wyłącznie Certyfikaty w pełni opłacone. 2. Fundusz wykupuje Certyfikaty w Dniu Wykupu. 3. Uczestnik może złożyć pisemne żądanie wykupu Certyfikatów w siedzibie Towarzystwa lub za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej najpóźniej na 21 dni przed Dniem Wykupu, którego to żądanie dotyczy. Żądanie wykupu złożone po tym terminie nie jest realizowane. 4. Pisemne żądanie wykupu powinno wskazywać oznaczenie serii, liczbę Certyfikatów podlegających wykupowi, termin wykupu oraz numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów. Żądanie wykupu Certyfikatów może zostać złożone na formularzu udostępnionym przez Fundusz. 5. Cena wykupu Certyfikatów jest równa Wartości Certyfikatu ustalonej w Dniu Wykupu. Kwota z tytułu wykupu Certyfikatów pomniejszana jest o podatek dochodowy, o ile obowiązek pobrania podatku przez Fundusz będzie wynikał z przepisów prawa. Towarzystwo jest uprawnione, przed przekazaniem Uczestnikowi kwoty z tytułu wykupu Certyfikatów, do pobrania Wynagrodzenia Zmiennego na zasadach określonych w art Towarzystwo nie pobiera opłaty z tytułu wykupienia Certyfikatów. 7. Wartość Certyfikatów podlegających wykupowi nie może przekroczyć wartości lokat Funduszu w Instrumentach Finansowych notowanych na rynku regulowanym, Instrumentach Rynku Pieniężnego i Depozytach, pomniejszonej o kwotę niezbędną dla uregulowania bieżących zobowiązań Funduszu przewidywanych w terminie 6 miesięcy po Dniu Wykupu, określoną przez Towarzystwo, przy uwzględnieniu zawartych przez Fundusz umów i zobowiązań Funduszu. Wartość środków pozwalających na wypłatę z tytułu umorzenia Certyfikatów, w związku z ich wykupem, ustalana będzie w Dniu Wykupu. 8. W przypadku, gdy wartość środków pozwalających na wypłatę z tytułu umorzenia Certyfikatów, w związku z ich wykupem, nie będzie pozwalać na wykupienie wszystkich Certyfikatów przedstawionych przez Uczestników do wykupu, Certyfikaty będą podlegać wykupowi na zasadzie proporcjonalnej redukcji liczby Certyfikatów zgłoszonych w żądaniach wykupu, po odjęciu części ułamkowej Certyfikatu pozostałej w wyniku redukcji. 9. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów przekazywane są w terminie do 3 dni roboczych od Dnia Wykupu na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w żądaniu wykupu. Za dzień wypłacenia przez Fundusz środków pieniężnych uznaje się dzień obciążenia rachunku Funduszu. 10. O dokonanym wykupie Certyfikatów Towarzystwo ogłosi w sposób określony w art. 35 ust. 1 w terminie 7 dni od Dnia Wykupu. 11. Z chwilą wykupienia przez Fundusz Certyfikatów są one umarzane z mocy prawa. Rozdział VI. Koszty Funduszu Artykuł 25. [Koszty Funduszu rodzaje, maksymalna wysokość] 1. Fundusz pokrywa koszty oraz wydatki związane z funkcjonowaniem bezpośrednio z Aktywów Funduszu lub zwraca Towarzystwu (o ile zostały poniesione przez Towarzystwo). W ciężar Funduszu ponoszone są koszty: 1) wynagrodzenie Towarzystwa określone w art. 26; Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 9 z 16

10 2) wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu, w tym koszty przechowywania Aktywów Funduszu, prowizje i opłaty pobierane przez Depozytariusza, wynagrodzenie za dokonywanie weryfikacji wyceny Aktywów Funduszu; 3) wynagrodzenie podmiotu prowadzącego Ewidencję; 4) koszty przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu, wynagrodzenie biegłego rewidenta z tytułu przedstawiania stosownych oświadczeń; 5) koszty organizacji i obsługi posiedzeń Zgromadzenia Inwestorów; 6) koszty likwidacji Funduszu; 7) wynagrodzenie likwidatora; 8) podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa związane z Funduszem, w tym w szczególności: a) opłaty sądowe i notarialne, b) koszty postępowania przed sądem powszechnym lub sądem polubownym, za wyjątkiem kosztów pomocy prawnej, o których mowa w lit. d), pozostające w związku z realizacją praw Funduszu, jako posiadacza instrumentów finansowych, c) opłaty rejestracyjne, opłaty za decyzje i zezwolenia Komisji, innych organów państwa bądź organów Unii Europejskiej, z wyłączeniem opłat bezpośrednio związanych z utworzeniem Funduszu, d) koszty pomocy prawnej, pozostające w związku z realizacją praw Funduszu, jako posiadacza instrumentów finansowych 9) opłaty za obsługę transakcji na Aktywach Funduszu (w szczególności prowizje i inne opłaty związane z zawieraniem i rozliczaniem transakcji nabycia i zbycia papierów wartościowych i praw majątkowych); 10) opłaty za wykonywanie czynności i usług maklerskich, przechowywania oraz bankowych w związku z Aktywami bądź zobowiązaniami Funduszu, w tym w szczególności: a) opłaty i prowizje maklerskie, b) opłaty i prowizje bankowe, z wyłączeniem opłat na rzecz Depozytariusza określone w ust. 2, c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych, rozliczeniowych oraz prowadzących wymagane prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne i z tytułu przechowywania instrumentów (np. KDPW, CBL), w tym płatne za pośrednictwem Depozytariusza, d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz; 11) koszty wysyłki do Uczestników korespondencji dotyczącej działalności Funduszu; 12) koszty ogłoszeń, których obowiązek publikacji wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu. 2. Koszty oraz wydatki Funduszu określone w ust. 1 pkt 6), pkt 8) lit. a) - c), pkt. 9) 12) są ponoszone przez Fundusz w pełnej wysokości (stanowią koszty oraz wydatki nielimitowane Funduszu). 3. W odniesieniu do części kosztów oraz wydatków Funduszu wprowadza się następujące limity (roczne): 1) wynagrodzenie i koszty Depozytariusza wskazane w ust. 1 pkt 2) oraz inne koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem Funduszu niewymienione w ust. 1: do wysokości 1,0 % (słownie: jeden procent) średniej wartości Aktywów Funduszu w każdym roku kalendarzowym działalności Funduszu, 2) wynagrodzenie podmiotu prowadzącego Ewidencję wskazane w ust. 1 pkt 3): do wysokości 0,15 % (słownie: piętnaście setnych procenta) średniej wartości Aktywów Funduszu w każdym roku kalendarzowym działalności Funduszu, 3) koszty i wynagrodzenie biegłego rewidenta wskazane w ust. 1 pkt 4): do wysokości (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych w każdym roku obrotowym działalności Funduszu, 4) koszty związane ze Zgromadzeniami Inwestorów określone w ust. 1 pkt 5): do wysokości (słownie: sto tysięcy) złotych w każdym roku kalendarzowym działalności Funduszu. 5) Wynagrodzenie likwidatora, o którym mowa w ust. 1 pkt 7), pokrywane jest z Aktywów Funduszu do wysokości (słownie: sto tysięcy) złotych. 6) koszty pomocy prawnej wskazane w ust. 1 pkt 8) lit. d): do wysokości 0,4 % (słownie: cztery dziesiąte procenta) średniej wartości Aktywów Funduszu w każdym roku kalendarzowym działalności Funduszu, 4. W przypadku, gdy koszty, opłaty i prowizje przekroczą limity określone w ust. 3, nadwyżka zostanie pokryta lub opłacona przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem ust Wskazane w ust. 3 limity, z wyjątkiem limitu określonego w ust. 3 pkt 5), przestają obowiązywać od momentu otwarcia likwidacji Funduszu, od kiedy wszystkie koszty obciążają Fundusz. 6. Średnia wartość Aktywów Funduszu w danym roku obrotowym działalności Funduszu, o której mowa w ust. 3 pkt 1) i 2), wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna z wartości w Dniach Wyceny w danym roku obrotowym (od ostatniej wartości w poprzednim roku do wartości na Dzień Wyceny d-1). 7. Pokrycie kosztów oraz wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje w terminie ich wymagalności lub w terminie określonym przepisami prawa. 8. Pozostałe koszty Funduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1, do daty otwarcia likwidacji Funduszu, pokrywa Towarzystwo z własnych środków, w tym w szczególności z wynagrodzenia Towarzystwa, określonego w art Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo wszystkich lub wybranych kosztów, o których mowa w ust. 1. Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 10 z 16

11 Artykuł 26. [Wynagrodzenie Towarzystwa] 1. W związku z zarządzaniem Funduszem, Towarzystwo będzie otrzymywało od Funduszu Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem. Wynagrodzenie Towarzystwa składa się z: 1) Wynagrodzenia Stałego oraz 2) Wynagrodzenia Zmiennego. 2. Wynagrodzenie Stałe ustalane jest codziennie od Wartości Aktywów Netto zgodnie z zasadami: 1) maksymalna stawka Wynagrodzenia Stałego Towarzystwa wynosi 3 % w skali roku (liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni) i jest odniesiona do Wartości Aktywów Netto, 2) Wynagrodzenie Stałe naliczane jest każdego Dnia Wyceny od Wartości Aktywów Netto z poprzedniego Dnia Wyceny i rozliczane w cyklu miesięcznym, płatne przez Fundusz po zakończeniu miesiąca, w terminie do piętnastego dnia kalendarzowego następnego miesiąca. 3. Towarzystwo nalicza i pobiera Wynagrodzenie Zmienne, uzależnione od osiągniętych wyników zarządzania Funduszem, zgodnie z następującymi zasadami: 1) Wynagrodzenie Zmienne ustalane jest w każdym Dniu Wyceny; 2) Wynagrodzenie Zmienne ustalane jest jako część nadwyżki Wartości Certyfikatu ponad Bieżącą Wartość Referencyjną Certyfikatu określoną na podstawie Stopy Referencyjnej Wynagrodzenia Zmiennego w Dniu Wyceny, na który Wynagrodzenie Zmienne jest Ustalane; 3) Wynagrodzenie Zmienne, przypadające na jeden Certyfikat należne Towarzystwu, na dany Dzień Wyceny wyliczane jest wg następującego wzoru: gdzie: WZJd: max: WZJd = max {0 ; ( SWZd ( WCRd WRCd )) WZJd-1 } wartość Wynagrodzenia Zmiennego, przypadającego na jeden Certyfikat należne Towarzystwu, na Dzień Wyceny d, na który naliczana jest wartość tego wynagrodzenia; oznacza większą z wartości: 0 lub ( SWZd ( WCRd WRCd )) WZJd-1, SWZd: Stawka Wynagrodzenia Zmiennego mająca zastosowanie w Dniu Wyceny d; WCRd: WZJd-1: WRCd: gdzie: WCRds: Wartość Certyfikatu w Dniu Wyceny d po naliczeniu Wynagrodzenia Stałego a przed naliczeniem Wynagrodzenia Zmiennego; Wartość Wynagrodzenia Zmiennego, przypadającego na jeden Certyfikat należnego Towarzystwu będącym ostatnim skalkulowanym Wynagrodzeniem Zmiennym należnym Towarzystwu przed Dniem Wyceny d, na który naliczana jest wartość bieżącego Wynagrodzenia Zmiennego; Wartość Referencyjna Certyfikatu na Dzień Wyceny d, na który liczone jest Wynagrodzenie Zmienne określona zgodnie z następującym wzorem: WRCd = WCRds [ ( 1 + SR ) ^( ND / 365 ) ] Wartość Certyfikatu na pierwszy dzień Okresu Referencyjnego przyporządkowanego do Dnia Wyceny d, na który Wynagrodzenie Zmienne jest ustalane; SR: Stopa Referencyjna Wynagrodzenia Zmiennego mająca zastosowanie w Dniu Wyceny d; ND: liczba dni kalendarzowych jaka upłynęła w Okresie Referencyjnym przyporządkowanym do Dnia Wyceny d, na który wartość Wynagrodzenia Zmiennego jest ustalana. 4) Wynagrodzenie Zmienne, przypadające na jeden Certyfikat, określone zgodnie ze zasadami zamieszczonymi w pkt.3), jest należne Towarzystwu pod warunkiem, że wartość Certyfikatu na dany Dzień Wyceny jest wyższa niż najwyższa historycznie wartość Certyfikatu w okresie od pierwszego Dnia Wyceny do Dnia Wyceny d-1 bezpośrednio poprzedzającego Dzień Wyceny d, za który Wynagrodzenie Zmienne jest ustalane. 5) Wynagrodzenie Zmienne należne Towarzystwu na dany Dzień Wyceny d wyliczane jest wg następującego wzoru: gdzie: WZd = WZJd LCd WZd: WZJd: LCd: wartość Wynagrodzenia Zmiennego należnego Towarzystwu na Dzień Wyceny d, na który naliczana jest wartość tego wynagrodzenia; wartość Wynagrodzenia Zmiennego należnego Towarzystwu, przypadającego na jeden Certyfikat, na Dzień Wyceny d, na który naliczana jest wartość tego wynagrodzenia; liczba Certyfikatów wyemitowanych i nieumorzonych przez Fundusz, zapisanych w Ewidencji na Dzień Wyceny d, na który naliczana jest wartość Wynagrodzenia Zmiennego. Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 11 z 16

12 6) Każdego Dnia Wyceny d ustalany jest Okres Referencyjny (przyporządkowany do tego Dnia Wyceny), przy czym pierwszy dzień każdego Okresu Referencyjnego jest 16 Dniem Wyceny, natomiast ostatnim dniem Okresu Referencyjnego jest Dzień Wyceny d, na który określa się Wynagrodzenie Zmienne. 7) W księgach Funduszu na Wynagrodzenie Zmienne tworzona jest rezerwa, której wartość jest ustalana w każdym Dniu Wyceny. Do obliczenia wysokości rezerwy stosuje się zasady obliczania Wynagrodzenia Zmiennego. 8) Wynagrodzenie Zmienne rozliczane jest za każdy miesiąc kalendarzowy i przekazywane jest Towarzystwu ze środków Funduszu nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje, przy czym rezerwa o której mowa w pkt.7) jest pomniejszana o wartość równą kwocie przekazanego Towarzystwu Wynagrodzenia Zmiennego. 9) W przypadku wykupu Certyfikatów, Wynagrodzenie Zmienne obliczane i rozliczane jest przed dokonaniem Uczestnikom wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów. 10) Maksymalna Stawka Wynagrodzenia Zmiennego (SWZ) dla Funduszu wynosi 10 %. 11) Stopa Referencyjna Wynagrodzenia Zmiennego (SR) wynosi 10 % w skali roku. 12) Na potrzeby wyliczenia wartości Wynagrodzenia Zmiennego, wykorzystywane są Wartości Certyfikatów określone z dokładnością do ośmiu miejsc po znaku dziesiętnym. 4. Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Stałe jak też Wynagrodzenie Zmienne według stawek niższych niż maksymalne stawki, określone w ust. 2 i W przypadku rozpoczęcia likwidacji Funduszu ostatnim Dniem Wyceny, na który ustala się Wynagrodzenie Stałe bądź Zmienne, jest Dzień Wyceny bezpośrednio poprzedzający dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu, Artykuł 27. [Premia inwestycyjna] 1. Z Uczestnikiem może zostać zawarta umowa o wypłacanie Uczestnikowi premii inwestycyjnej z tytułu posiadania Certyfikatów. 2. Warunkiem otrzymania premii inwestycyjnej jest posiadanie przez Uczestnika Certyfikatów o średniej łącznej wartości nie niższej niż zł (słownie: dziesięć milionów) złotych w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy kalendarzowych. 3. Premia inwestycyjna może być wypłacana przez: 1) Fundusz, ze środków przeznaczonych na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa, przy czym premia inwestycyjna jest wypłacana przed wypłatą Wynagrodzenia Towarzystwa, a kwota wypłaconej przez Fundusz premii inwestycyjnej odpowiednio pomniejsza Wynagrodzenie Towarzystwa, lub 2) Towarzystwo, ze środków własnych Towarzystwa. 4. Wysokość premii inwestycyjnej i zasady jej naliczania określa umowa. Wysokość premii inwestycyjnej jest uzależniona od średniej wartości Certyfikatów posiadanych przez Uczestnika w ustalonym w umowie okresie. 5. Premia inwestycyjna wypłacana jest bezgotówkowo na rachunek bankowy Uczestnika. Rozdział VII. Certyfikaty Artykuł 28. [Podstawowe informacje o Certyfikatach] 1. Fundusz emituje certyfikaty inwestycyjne, które nie są: 1) oferowane w drodze oferty publicznej, ani 2) dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani 3) wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu przepisów Ustawy. 2. Certyfikaty są imienne. 3. Certyfikaty są niepodzielne i reprezentują jednakowe prawa majątkowe. 6. Każdy Certyfikat uprawnia do jednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów. 7. Certyfikaty nie mają formy dokumentu. 8. Ewidencję prowadzi w formie elektronicznej Towarzystwo. 9. Umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z Certyfikatów przenosi te prawa z chwilą dokonania w Ewidencji wpisu wskazującego nabywcę oraz liczbę Certyfikatów. Występując o wpis nabywcy Certyfikatów w Ewidencji, wnioskodawca przedkłada dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu. 10. W przypadku, gdy nabycie Certyfikatów nastąpiło na podstawie zdarzenia powodującego przeniesienie praw z Certyfikatów z mocy prawa, wpis w Ewidencji jest dokonywany na żądanie nabywcy. Rozdział VIII. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalanie Wartości Aktywów Netto i Wartości Certyfikatu Artykuł 29. [Prowadzenie Ksiąg rachunkowych, Dzień Wyceny i Wartość Aktywów Netto Funduszu] 1. Księgi rachunkowe Funduszu prowadzi się i sprawozdania finansowe sporządza się: 1) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. Nr 249, poz. 1859) oraz zgodnie z polityką rachunkowości Funduszu. 2) Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. Statut Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ strona 12 z 16

STATUT KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz jest osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.)

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. --------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu,

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu, STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INNEUTRAL 1. NAZWA I RODZAJ FUNDUSZU 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InNeutral,

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T

Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T B P H F U N D U S Z U I N W E S T Y C Y J N E G O Z A M K N I Ę T E G O D O C H O D O W Y C H S U R O W C Ó W Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH STATUT IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS

STATUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS STATUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS Definicje i skróty W Statucie Funduszu użyto następujących definicji i określeń skrótowych: 1) Aktywa, Aktywa Funduszu

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS (TEKST JEDNOLITY WG STANU NA 29 CZERWCA 2015R.

STATUT FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS (TEKST JEDNOLITY WG STANU NA 29 CZERWCA 2015R. STATUT FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS (TEKST JEDNOLITY WG STANU NA 29 CZERWCA 2015R.) Definicje i skróty W Statucie Funduszu użyto następujących definicji

Bardziej szczegółowo

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rozdział I Postanowienia ogólne. Definicje. 1 Użytym w niniejszym Statucie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie: 1. Agent Transferowy podmiot, który

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rozdział I Postanowienia ogólne. Definicje. 1 Użytym w niniejszym Statucie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie: 1. Agent Transferowy podmiot, który

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 146 poz. 1546 USTAWA. z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 146 poz. 1546 USTAWA. z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/295 Dz.U. 2004 Nr 146 poz. 1546 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z 2015 r. poz. 73. DZIAŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Statut Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 31 października 2013 r. Spis treści: Rozdział I...2 Artykuł 1 Postanowienia ogólne...2 Artykuł 2 Definicje...2 Rozdział IIOrgany

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut gg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg M oncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/149 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Statut. Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 21 marca 2014 r.

Statut. Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 21 marca 2014 r. Statut Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 21 marca 2014 r. Przepisy ogólne 1. 1. Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty działa na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

STATUT KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

STATUT KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego STATUT KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC EXCLUSIVE BOOSTER

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego reklama???? Informacja o zamiarze połączenia subfunduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu z subfunduszem Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40, subfunduszu Pioneer Zrównoważony z subfunduszem Pioneer Wzrostu Mix

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości

Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Termin ważności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Dz.U.01.149.1670 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2001 r.) Na podstawie art. 81 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w Statucie Funduszem.

1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w Statucie Funduszem. Statut UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Część I. Fundusz Rozdział I. Postanowienia ogólne. Art. 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

Bardziej szczegółowo

MSIG 219/2014 (4598) poz. 15212 15212

MSIG 219/2014 (4598) poz. 15212 15212 Poz. 15212. FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14689/2014] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM 50 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY OPERA NGO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy OPERA NGO SFIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, w Warszawie przy Rondzie

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 227/2014 (4606) poz. 15716 15716 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15716. GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14857/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, p. XIV, 00-203 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo