UMOWA ZARZĄDZANIA PORTFELAMI nr..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA ZARZĄDZANIA PORTFELAMI nr.."

Transkrypt

1 UMOWA ZARZĄDZANIA PORTFELAMI nr.. zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy ul. Prostej 32, Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , kapitał zakładowy złotych w całości opłacony, NIP , zwanym dalej DMWISA, reprezentowanym przez: 1. - Pełnomocnika, 2. - Pełnomocnika, a Panem / Panią Imię i Nazwisko Data i miejsce urodzenia PESEL Dokument tożsamości Seria i numer dokumentu tożsamości Adres Adres do korespondencji zwanym/ą dalej Klientem, a łącznie zwanych Stronami. Postanowienia ogólne 1 Określenia użyte w treści niniejszej Umowy mają to samo znaczenie co określenia zdefiniowane w 1 ust. 4 Regulaminu zarządzania portfelami przez dom maklerski W Investments S.A. (zwanego dalej Regulamin ) Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się: 1) z Regulaminem, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy i oświadcza, że akceptuje jego treść w zakresie, w jakim reguluje on wzajemne zobowiązania pomiędzy Klientem a DM WISA, 2) ze Szczegółowymi informacjami o Domu Maklerskim W Investments S.A. i świadczonych usługach oraz usługach zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. 2. Klient oświadcza, że: 1) przedstawiono mu Ogólny opis instrumentów finansowych oraz ryzyka związane z inwestowaniem w te instrumenty finansowe, 2) przekazano mu metody oraz częstotliwość wyceny instrumentów finansowych znajdujących się w Portfelu Klienta; szczegółowe zasady przekazywania zarządzania częścią lub całością Portfela; wszelkie obiektywne wskaźniki finansowe, do których porównywane będą wyniki Portfela; rodzaje instrumentów finansowych, które mogą wchodzić w skład Portfela oraz rodzaje transakcji, które mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem tych instrumentów, w tym wszelkie stosowane limity; cele Zarządzania, poziom ryzyka przyjętego na potrzeby Zarządzania danym Portfelem oraz zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych w ramach Usług Zarządzania. 3. Ponadto Klient oświadcza, iż został poinformowany: 1) o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem Usług Zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba Instrumentów Finansowych oraz warunkach przyjmowania i przekazywania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w domu maklerskim W Investments S.A.,

2 2) na temat stosowania Polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w domu maklerskim W Investments S.A.. Przedmiot Umowy 3 1. DM WISA zobowiązuje się do wykonywania Usług Zarządzania polegających na odpłatnym podejmowaniu i realizacji decyzji inwestycyjnych w imieniu i na Rachunek Klienta, w ramach Aktywów zapisanych na wskazanych przez Klienta Rachunkach Inwestycyjnych, do których Klient udzielił DM WISA Pełnomocnictwa lub na Rachunkach Inwestycyjnych otwartych na rzecz Klienta przez DM WISA w ramach świadczenia Usług Zarządzania. 2. Usługa Zarządzania świadczona jest w ramach Strategii Inwestycyjnej, opisanej szczegółowo w Załączniku nr 4 do Umowy, a jej dobór został określony na podstawie wyniku badania indywidualnej sytuacji Klienta w Profilu Ryzyka Klienta. Pełnomocnictwo dla DM WISA 4 1. Wraz z zawarciem niniejszej Umowy, Klient udziela DM WISA Pełnomocnictwa, które stanowi Załącznik nr 1 lub Zał. 1a do niniejszej Umowy. 2. Pełnomocnictwo upoważnia DM WISA do: zarządzania Portfelem, nabywania i sprzedaży instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela Klienta, dokonywania innych operacji przewidzianych dla Zarządzania Portfelem Klienta opisanego w Strategii Inwestycyjnej i Regulaminie, dokonywania innych czynności służących wyłącznie Zarządzaniu Portfelem Klienta, zgodnie z ustaloną Strategią Inwestycyjną oraz wypełnieniu zobowiązań Klienta wobec DM WISA wynikających z Umowy. 3. Odwołanie Pełnomocnictwa przez Klienta skutkuje jednoczesnym rozwiązaniem Umowy z zastrzeżeniem, że DM WISA uprawniony jest do pobrania ze środków pieniężnych zapisanych na Rachunkach Klienta kwoty opłat należnych z tytułu Zarządzania Portfelem. 4. W przypadku, gdy Klient odwoła Pełnomocnictwo bezpośrednio u podmiotu prowadzącego Rachunki Klienta, DM WISA jest uprawniony do wykonywania Umowy do czasu powzięcia wiadomości o odwołaniu Pełnomocnictwa. 5. Odwołanie Pełnomocnictwa, nawet w odniesieniu do jednego Instrumentu Finansowego, powoduje rozwiązanie niniejszej Umowy z dniem powzięcia wiadomości przez DM WISA o odwołaniu Pełnomocnictwa. 2 Zakres odpowiedzialności Klienta 5 1. Klient zobowiązany jest, w czasie obowiązywania niniejszej Umowy do: 1) nieskładania zleceń kupna i sprzedaży Aktywów wchodzących w skład Portfela, niedokonywania jakichkolwiek transakcji dotyczących Aktywów wchodzących w skład Portfela oraz niewydawania Dyspozycji ich blokady, 2) nieustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na papierach wartościowych i innych Aktywach wchodzących w skład Portfela bez uprzedniej pisemnej decyzji albo zgody DMWISA. 2. Klient powiadomi o powyższym zobowiązaniu swoich pełnomocników innych niż DM WISA, umocowanych do dokonywania w jego imieniu czynności. Klient ponosi odpowiedzialność za czynności wskazane powyżej dokonane przez jego pełnomocników. 3. W okresie obowiązywania Umowy, uzgodnień z DM WISA wymaga: 1) dokonywanie wpłat i wypłat środków pieniężnych z lub na Rachunek Inwestycyjny albo z lub na rachunek otwarty przez DMWISA na rzecz Klienta, 2) dokonywanie przelewów Aktywów na oraz z Rachunku Inwestycyjnego i innego rachunku otwartego przez DMWISA na rzecz Klienta albo pomiędzy Rachunkami Inwestycyjnymi i innymi rachunkami należącymi do Klienta. 4. Klient może składać Dyspozycje osobiście, za pomocą telefonu i faxu, na podstawie których DM WISA występuje w imieniu Klienta jako Pełnomocnik w kontaktach z podmiotem, który prowadzi Rachunki Klienta.

3 5. Klient składając Dyspozycje telefonicznie zobowiązany jest do podania hasła zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy, będącego podstawą identyfikacji Klienta w DM WISA, a w przypadku składania Dyspozycji za pomocą faxu, podpisania zgodnie ze złożonym w Umowie wzorem podpisu. 6. Hasło może być w każdej chwili zmienione. Zmianę hasła można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniej Dyspozycji za pośrednictwem faxu, pocztą bądź kurierem. Podanie prawidłowego hasła, imienia i nazwiska Klienta (lub imienia i nazwiska przedstawiciela, w tym pełnomocnika Klienta) oraz numeru rachunku wystarczająco identyfikuje osobę składającą Dyspozycję. 7. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania DM WISA o powstaniu lub zmianie jakichkolwiek okoliczności mających znaczenie dla wykonywania Umowy, w tym o każdej zmianie swoich danych wskazanych w Umowie lub innych dokumentach, a w szczególności zmianie adresu poczty elektronicznej i adresu do korespondencji. 8. W przypadku zawiadomienia w formie pisemnej, zmiana danych Klienta staje się skuteczna po upływie 2 dni roboczych od dnia doręczenia pisma do DM WISA, o ile podpis Klienta będzie zgodny z wzorem podpisu złożonym w Umowie. DMWISA może w tym terminie dokonać także weryfikacji telefonicznej treści pisma Klienta. 9. Informacje o zmianie danych osobowych przekazywane są w formie Dyspozycji wyłącznie DM WISA, który zobowiązany jest przekazać niezwłocznie ww. informacje podmiotowi, który prowadzi Rachunki Klienta. 10. Skutki zaniedbania obowiązku, o którym mowa w pkt. 6, obciążają Klienta, gdyż DM WISA nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przy wykorzystaniu nieaktualnych danych Klienta. 11. Klient ma prawo do zmiany Strategii Inwestycyjnej, która następuje na zasadach określonych w Regulaminie. Zakres odpowiedzialności DM WISA 6 1. DM WISA zobowiązuje się do wykonywania Usług Zarządzania polegających na odpłatnym podejmowaniu i realizacji decyzji inwestycyjnych w imieniu i na Rachunek Klienta, w ramach Aktywów zapisanych na wskazanych przez Klienta Rachunkach Inwestycyjnych, do których Klient udzielił DM WISA Pełnomocnictwa lub na Rachunkach Inwestycyjnych otwartych na rzecz Klienta przez DM WISA w ramach świadczenia Usług Zarządzania, o których mowa w Regulaminie. 2. DM WISA, w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa komunikacji oraz dla potrzeb dowodowych, rejestruje rozmowy telefoniczne, o czym informuje Klienta na początku każdej rozmowy. 3. DM WISA zastrzega sobie prawo przyjęcia Dyspozycji Klienta wyłącznie w przypadku zgodności danych zawartych w Dyspozycji z danymi posiadanymi przez DMWISA oraz zawierających wszelkie elementy konieczne do ich realizacji. 4. DM WISA zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Dyspozycji Klienta: 1) w przypadku wątpliwości, co do tożsamości osoby składającej Dyspozycję, 2) jeżeli ich wykonanie na skutek okoliczności niezależnych od DM WISA, przepisów prawa lub regulacji rynkowych jest niemożliwe. 5. DM WISA odpowiada wobec Klienta za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych związanych ze świadczeniem usług w ramach niniejszej Umowy. 3 Ograniczenie odpowiedzialności DM WISA 7 1. DM WISA nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie swoich obowiązków spowodowanych siłą wyższą (zwanych dalej Siła Wyższa ). 2. DM WISA pisemnie powiadomi Klienta (tak szybko jak to będzie możliwe) o wszelkich stratach, niewłaściwym wykonaniu lub niewykonaniu obowiązków oraz szkodach w związku z wystąpieniem Siły Wyższej. 3. DM WISA powiadomi również Klienta o zakończeniu działania Siły Wyższej, umożliwiającym DM WISA ponowne podjęcie swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 4. Dla celów niniejszej Umowy przypadki Siły Wyższej, obejmują w szczególności: wojnę, powstanie, trzęsienie ziemi, powodzie, pożary, strajki, ataki i alarmy terrorystyczne. 5. DMWISA nie ponosi odpowiedzialności:

4 1) za udostępnienie przez Klienta hasła, adresu poczty elektronicznej oraz innych danych osobom trzecim również w przypadku nienależytego zabezpieczenia tych danych przez Klienta, 2) za nieprzyjęcie Dyspozycji Klienta będącego następstwem zakłóceń bądź braku łączności uniemożliwiającego prawidłowe ich przyjęcie. Opłaty i prowizje 8 1. Za świadczone usługi oraz inne czynności wykonywane na rzecz Klienta, DM WISA pobiera opłaty i prowizje określone w Tabeli Opłat i Prowizji, stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy. 1. DM WISA jest upoważniony do potrącania należnych opłat i prowizji ze środków znajdujących się na Rachunkach pieniężnych, na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa. 3. DM WISA jest upoważniony do potrącania należnych opłat i prowizji ze środków znajdujących się na rachunku pieniężnym, jak również zbycia innych Aktywów Klienta w celu zgromadzenia środków pieniężnych służących pokryciu należnych opłat i prowizji, a także transferu Aktywów środków pieniężnych, na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa. Podatki 9 1. Deklaracje podatkowe związane z rozliczeniem podatków od dochodów kapitałowych będą wystawiane i wysyłane do właściwych urzędów skarbowych Klienta przez podmiot prowadzący Rachunki Klienta. 2. W przypadku świadczenia Usług Zarządzania z wykorzystaniem podmiotu prowadzącego Rachunki Klienta poza terytorium RP mogą zaistnieć ryzyka związane m.in. z rozliczeniem podatkowym etc. Szczegółowe informacje dotyczące ww. ryzyk zawiera dokument Szczegółowe informacje o Domu Maklerskim W Investments S.A. i świadczonych usługach. Nabycie znacznych pakietów akcji DM WISA zarządzając Portfelem według Strategii Inwestycyjnej zapewni, aby Portfel nie zawierał Instrumentów Finansowych w ilościach powodujących powstanie po stronie Klienta (wyłącznie z tytułu posiadania tych Instrumentów Finansowych w Portfelu) obowiązków informacyjnych związanych ze znacznymi pakietami akcji, określonych w Rozdziale 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.). 2. DM WISA w ramach Umowy nie będzie wykonywać w imieniu Klienta obowiązków informacyjnych w przypadku posiadania przez Klienta Instrumentów Finansowych nieobjętych Umową, które łącznie z Instrumentami Finansowymi objętymi Umową powodują powstanie obowiązków wskazanych w Rozdziale 4 Ustawy o Ofercie. 4 Korespondencja Korespondencja kierowana do Klienta przesyłana jest na adres poczty elektronicznej Klienta. 2. W przypadku konieczności przesłania Klientowi korespondencji w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub kuriera jest ona wysyłana na adres do korespondencji wskazany w Umowie. Postanowienia końcowe Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. 2. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem, które wymaga formy pisemnej. 3. Z chwilą rozwiązania Umowy, Pełnomocnictwo wygasa z zastrzeżeniem, że DM WISA uprawniony jest do pobrania ze środków pieniężnych zapisanych na Rachunkach Klienta opłat należnych DM WISA z tytułu Zarządzania Portfelem. 4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się postanowienia Regulaminu, a także przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

5 5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez DM WISA w celach związanych ze świadczeniem Usług Zarządzania. 6. Zmiany Umowy mogą być przeprowadzone w każdym momencie, za zgodą obydwu Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem zapisów Regulaminu. 7. Zmiana Regulaminu, Załącznika 2 i 3 Umowy nie wymaga zmiany Umowy. 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 9. Podpis Klienta (w ramce) stanowi wzór podpisu Klienta. KLIENT DM WISA 5

6 PEŁNOMOCNICTWO Załącznik nr 1 do Umowy zarządzania portfelami nr Imię i Nazwisko Klienta PESEL Adres W związku z zawarciem w dniu Umowy zarządzania portfelami (zwanej dalej Umowa ) udzielam niniejszym pełnomocnictwa Domowi Maklerskiemu W Investments Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Prostej 32, Warszawa, zarejestrowanemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , kapitał zakładowy złotych w całości opłacony, NIP (zwanej dalej DM WISA ) z prawem substytucji na rzecz pracowników DM WISA, do dokonywania wszelkich czynności związanych z Zarządzaniem Portfelem Instrumentów Finansowych zgodnie z Umową. DM WISA może być drugą stroną czynności prawnych, których dokonuje w imieniu Klienta. Pełnomocnictwo zawiera w szczególności umocowanie do: 1) nabywania i zbywania Instrumentów Finansowych, w tym: a) zawierania transakcji terminowych, b) nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych, dokonywania konwersji i zamiany oraz odbioru kwot należnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w tych funduszach, c) subskrybowania Instrumentów Finansowych w ramach przeprowadzonych ofert i dokonywania zapisów na Instrumenty Finansowe, wraz ze składaniem w imieniu Klienta oświadczeń wymaganych przy takich zapisach, a także odbioru Instrumentów Finansowych lub świadectw depozytowych i kwot wpłaconych w związku ze składaniem zapisów i subskrypcji, d) realizowania prawa poboru akcji i innych praw wynikających z posiadania Instrumentów Finansowych; 2) lokowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych; 3) deponowania Instrumentów Finansowych na wskazanych przez Klienta w Umowie Rachunkach Inwestycyjnych lub Rachunkach Inwestycyjnych otwartych przez DM WISA w ramach świadczenia Usługi Zarządzania; 4) dokonywania przelewów środków pieniężnych i przenoszenie Instrumentów Finansowych pomiędzy Rachunkami Inwestycyjnymi objętymi Umową, jak również na rachunki wskazane przez Klienta; 5) zaciągania pożyczek i kredytów, składania związanych z tym oświadczeń woli i ustanawiania w związku z tym ograniczonych praw rzeczowych, w tym wymaganych przez banki lub innych pożyczkodawców zabezpieczeń, na Aktywach wchodzących w skład Portfela Klienta oraz dokonywania blokad i innych zabezpieczeń na rachunkach objętych Umową, jak również spłacania oraz obsługi zaciągniętych pożyczek i kredytów, o ile jest to przewidziane w Umowie; 6) zaciągania i udzielania pożyczek papierów wartościowych; 7) reprezentowania Klienta na walnych zgromadzeniach, zgromadzeniach wspólników, radach inwestorów oraz zgromadzeniach inwestorów, 8) przedstawiania papierów wartościowych do wykupu przez emitentów; 9) wykonywania innych praw z papierów wartościowych; 10) składania dyspozycji dotyczących środków pieniężnych Klienta zgromadzonych na rachunkach Klienta objętych Umową w celu realizacji zobowiązań Klienta wobec DM WISA z tytułu świadczenia Usługi Zarządzania; 6

7 11) zawierania i rozwiązywania umów o prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków praw majątkowych, rachunków transakcji giełdowych, rachunków pieniężnych lub innych rachunków, na których przechowywane są Instrumenty Finansowe oraz środki pieniężne służące do ich obsługi; 12) zawierania, dokonywania zmian oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie oraz innych umów służących obsłudze otwartych rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych, w tym umów pozwalających na składanie zleceń w szczególnej formie lub w szczególny sposób oraz umów z odroczonym terminem płatności; 13) zawierania, dokonywania zmian oraz rozwiązywania umów z podmiotami pośredniczącymi w obrocie papierami wartościowymi; 14) zawierania innych umów w celu należytego wykonania Umowy; 15) otwierania i zamykania rachunków depozytowych dla papierów wartościowych, Rachunków Inwestycyjnych, dysponowania Rachunkami Inwestycyjnymi w zakresie koniecznym do realizacji Umów oraz do dokonywania zmian w Umowie o prowadzenie Rachunków Inwestycyjnych; 16) otwierania i zamykania rejestrów funduszy inwestycyjnych oraz dokonywania transakcji kupna, sprzedaży, konwersji i zamiany; 17) odbioru wyciągów o stanie Rachunku Inwestycyjnego oraz zawiadomień o zawarciu transakcji wystawianych przez podmioty pośredniczące w obrocie papierami wartościowymi; 18) wykonywania innych czynności w ramach Usługi Zarządzania niezbędnych do realizacji przez DM WISA postanowień Umowy; 19) przekazywania informacji zawartych w Profilu Ryzyka Klienta, podmiotowi przyjmującemu dyspozycje celem realizacji transakcji, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przez ten podmiot oceny odpowiedniości i adekwatności danego instrumentu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Pełnomocnictwo nie wygasa w przypadku śmierci Klienta, co jest uzasadnione charakterem usługi świadczonej przez Pełnomocnika, wymagającym zapewnienia ciągłości podejmowania i realizacji decyzji inwestycyjnych w ramach Usługi Zarządzania do czasu podjęcia decyzji przez uprawnionych spadkobierców Klienta. W zakresie nie uregulowanym w pełnomocnictwie zastosowanie mają postanowienia Umowy oraz Regulaminu. 7 KLIENT DM WISA

8 Załącznik nr 2 do Umowy zarządzania portfelami nr Oświadczenie 1. Ja niżej podpisany / podpisana oświadczam, że składając Dyspozycje telefonicznie będę używał / używała następującego hasła: 2. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za szkody wynikłe z udostępnienia przeze mnie hasła osobom trzecim. 3. Wyrażam zgodę na kierowanie korespondencji na adres poczty elektronicznej: 4. Wyrażam zgodę na powierzenie DM WISA wykonywania usług zarządzania Portfelem Zarządzającemu 1, którym jest: 5. Oświadczam, że został poinformowany iż na dzień zawarcia Umowy, Minimalna Wartość Portfela wynosi: 8 W przypadku wyboru Strategii indywidualnej wartość aktywów powierzanych w zarządzanie (wartość początkowa) wynosi: Maksymalny udział kwotowy poszczególnych strategii wynosi 2 : Strategia akcyjna PLN Strategia akcyjna EUR Strategia akcyjna USD Strategia obligacyjna PLN 1 DMWISA może zmienić Zarządzającego, o czym niezwłocznie informuje Klienta. Zmiana Zarządzającego nie stanowi zmiany Umowy. Do podejmowania czynności w ramach zarządzania Portfelem umocowany jest wyłącznie Zarządzający wskazany powyżej. W razie rozwiązania stosunku prawnego łączącego Zarządzającego i DMWISA lub niemożności wykonywania czynności w ramach zarządzania Portfelem z innych przyczyn, w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, dokonywanie tych czynności może przejąć inny Zarządzający wskazany przez DMWISA. 2 Kwoty podane w tabeli nie sumują się

9 Strategia obligacyjna EUR Strategia obligacyjna USD Strategia alternatywnych Portfel inwestycyjnych rynków funduszy 6. Jednocześnie zobowiązuję DM WISA do podejmowania decyzji inwestycyjnych na następujących Rachunkach: Lp. Podmiot prowadzący Rachunki Numer Rachunku KLIENT DM WISA 9

10 Załącznik nr 3 do Umowy Zarządzania Portfelami nr Tabela Opłat i Prowizji 3 Lp. Rodzaj Strategii Opłata manipulacyjna Opłata stała Opłata zmienna 1. Strategia akcyjna PLN 2. Strategia akcyjna EUR 3. Strategia akcyjna USD 4. Strategia obligacyjna PLN 5. Strategia obligacyjna EUR 6. Strategia obligacyjna USD 7. Strategia rynków alternatywnych 8. Portfel funduszy inwestycyjnych: a) akcyjny b) zrównoważony c) obligacyjny d) rynku pieniężnego KLIENT DM WISA 3 w tabeli podawane są jedynie opłaty i prowizje obniżone w wyniku negocjacji z Klientem

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny)

Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny) Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny) zawarta w w dniu (wypełnia Dom Maklerski) pomiędzy Domem Maklerskim IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mały Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH maj 2010 SPIS TREŚCI REGULAMINU: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zawarcie umowy zarządzania...6

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Poznań, dnia 15 lutego 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 [Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH przez dom maklerski W Investments Spółka Akcyjna

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH przez dom maklerski W Investments Spółka Akcyjna REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH przez dom maklerski W Investments Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. Umowa...7 III. Pełnomocnictwa... 12 IV. Zarządzanie... 13 V. Postanowienia końcowe...26

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin 28.11.2012 1

Regulamin 28.11.2012 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna 28 listopada 2012 r. 28.11.2012 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH KLIENTOM POSIADAJĄCYM RACHUNKI INWESTYCYJNE W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BPH S.A. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz inne informacje

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Grupa Deutsche Bank DB Securities REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej)

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Tryb postępowania przed zawarciem umowy, warunki i tryb zawarcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa KRS 0000061809, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

Łódź, marzec 2014r. 1/10

Łódź, marzec 2014r. 1/10 Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I:

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH zawarta w dniu [] pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia - - w pomiędzy: Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. (obowiązuje od 01 kwietnia 2015 r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. USŁUG POWIERNICZYCH W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH EMITOWANYCH ORAZ BĘDĄCYCH W OBROCIE ZA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. USŁUG POWIERNICZYCH W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH EMITOWANYCH ORAZ BĘDĄCYCH W OBROCIE ZA REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. USŁUG POWIERNICZYCH W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH EMITOWANYCH ORAZ BĘDĄCYCH W OBROCIE ZA GRANICĄ Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo