AC-1000 Przewodnik Użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AC-1000 Przewodnik Użytkownika"

Transkrypt

1 AC-1000 Przewodnik Użytkownika VIRDI AC 1000 User Guide 2 < Terminologia > Admin, Administrator Jest to użytkownik mający prawo dostępu do menu terminala; posiada prawa do zmian środowiskowych terminala takich jak np.: rejestracja, modyfikacja, us uwanie użytkowników terminala. - W przypadku braku administratora, każdy może wejść do menu terminala i zmienić szczegóły ustawień. Zaleca się więc, aby w terminalu był zarejestrowany co najmniej jeden administrator. - Jako administrator masz prawo do zmian ważnych zmiennych środowiskowych czytnika linii papilarnych, zaleca się szczególną uwagę podczas rejestracji i operacji w menu. Metoda autoryzacji - Różne sposoby autoryzacji, w tym autoryzacja przy użyciu karty, hasła, lub kombinacji tych metod. Np.) Autoryzacja za pomocą karty lub hasła; metoda ID I hasla, jest używana w przypadku, gdy nie używa sie karty. Przyciski funkcyjne - dostępne są przyciski [F1], [F2], [F3] i [F4]. Pozwalają one użytkownikow i na dostęp do menu oraz na wybór trybu zdarzenia (start/koniec) Tryb [NS] / [SN] / [NO] NS SN NO Jeżeli terminal posiada połączenie z serwerem, autoryzacja przebiega na serwerze. Jeżeli połączenie z serwerem jest zakłócone, autoryzacja odbywa się na terminalu. Pomimo połączenia z serwerem, autoryzacja odbywa się na terminalu, a wynik autoryzacji przesyłany jest do serwera w czasie rzeczywistym. W przypadku autoryzacji 1:1, jeżeli użytkownik nie jest zarejestrowany w terminalu, następuje próba autoryzacji na serwerze. Pomimo, że użytkownik zarejestrowany jest na terminalu, autoryzacja zawsze odbywa się na serwerze. Copyright 2007 By Union Community Co., LTD.

2 VIRDI AC 1000 User Guide 3 Spis treści Spis treści Zapoznaj się przed użyciem urządzenia Przestrogi dla bezpieczeństwa Elementy składowe terminala Opis klawiszy Ikony wyświetlane na ekranie terminala Komunikaty głosowe Sygnały dźwiękowe brzęczyka Wprowadzenie Funkcje terminala Konfiguracja Konfiguracja sieci Praca w trybie standalone Specyfikacja Ustawienia środowiska pracy Sprawdź, zanim rozpoczniesz Menu główne Zmiana ustawień Zapisanie zmian środowiska pracy Rejestracja użytkownika Zmień Dodaj admina Usuń wszystko Rejestracja przy użyciu karty Rejestracja przy użyciu ID i hasła Rejestracja przy użyciu karty lub hasła Rejestracja przy użyciu karty i hasła Rejestracja przy użyciu ID I hasła lub przy użyciu karty i hasła Usuwanie użytkownika Edycja użytkownika Użytkownik zarejestrowany poprzez kartę Użytkownik zarejestrowany poprzez ID i hasło Użytkownik zarejestrowany poprzez kartę lub hasło; kartę i h asło; ID i hasło lub kartę i hasło Rejestracja administratora Usuń wszystkich użytkowników Ustawienia sieci ID Terminala Priorytet autoryzacji. Ustawienie trybu [NS / SN / NO] Ustawienia typu połączenia VIRDI AC 1000 User Guide Ustawienia adresu IP Ustawienia maski podsieci Ustawienia bramy Ustawienia IP serwera Ustawienia portu serwera Opcje Ustawienia trybu pracy terminala [0]: Kontrola dostępu [1] RCP [2] Tryb Kawiarenki Ustawienia metod autoryzacji Ustawienia wyświetlenia ID po dokonaniu poprawnej autoryz acji Auto enter key setting Autoryzacja tylko za pomocą karty Ustawienia drzwi Ustawienia stref otwarcia drzwi Kontrola statusu otwarcia drzwi Ustawienia alarmu otwartych drzwi Ustawienia głośności Ustawienia głośności komunikatów głosowych Ustawienia głośności brzęczyka Ustawienia czasu Inne ustawienia Włączenie/wyłączenie tylnego podświetlenia ekranu Ustawienia jasności wyświetlacza LCD Ustawienie wyświetlania czasu Dane terminala Funkcje dodatkowe Ustawienia blokady terminala Odczyt numeru karty Ustawienia urządzenia Konfiguracja systemu Ustawienia formatu ID użytkownika Ustawienia języka Ustawienia klawiszy funkcyjnych Ustawienia czytnika kart Ustawienia Wiegand Inicjalizacja terminala Ustawienia inicjalizacji Inicjalizacja zapisów autoryzacji Przywrócenie ustawień fabrycznych Jak używać terminala Kontrola dostępu Autoryzacja... 45

3 VIRDI AC 1000 User Guide Autoryzacja przy użyciu karty Autoryzacja przy użyciu hasła Rejestracja czasu pracy Tryb autoryzacji Tryby pracy definiowane przy użyciu klawiszy multifunkcyjnych Tryb Kawiarenki Autoryzacja przy użyciu karty Autoryzacja przy użyciu hasła VIRDI AC 1000 User Guide Zapoznaj się przed użyciem urządzenia 1.1. Przestrogi dla bezpieczeństwa Ostrzeżenia Nie używaj urządzenia mokrymi rękami i pozwalaj cieczom, takim jak woda przepływać po urządzeni u. -> Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lu b porażenie prądem. Nie rozkładaj, naprawiaj lu b modyfikuj urządzenia be z zezwolenia. -> Może to spowodować j ego uszkodzenie, porażeni e prądem lub pożar Nie umieszczaj urządze nia blisko ognia -> Może to spowodować pożar Nie pozwalaj dzieciom n a zabawy urządzeniem. ->Może to spowodować wypadek lub uszkodzić urządzenie. Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może doprowadzić do poważnego wypadku lub spowodować śmierć użytkownika. Uwagi Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych -> Może to spowodować nieprawidłowe działanie, z niekształcenia i odbarwieni a urządzenia. Nie rozpylaj wody na urzą dzenie podczas konserwa cji, nie czyść urządzenia r ozpuszczalnikami lub benz yną. -> może to spowodować porażenie prądem lub poż ar. Nie należy uderzać w urz ądzenie ani używać ostryc h narzędzi -> Może to doprowadzić d o uszkodzenia urządzenia Nie instaluj urządzenia w miejscu wilgotnym lub zakurzonym. -> Może to doprowadzić do jego nieprawidłoweg o działania Nie umieszczaj urządze nie w pobliżu pól magn etycznych -> Może to spowodować uszkodzenie urządzenia Nie rozpylaj pestycydów lub innych łatwopalnych cieczy na urządzenie -> może to spowodować przebarwienia lub zniek ształcenie urządzenia

4 VIRDI AC 1000 User Guide 7 VIRDI AC 1000 User Guide 8 Nie instaluj urządzenia w miejscu narażonym na du że zmiany temperatury -> Może to spowodować uszkodzenie Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może spowodować obrażenia użytkownika lub szk ody materialne 1.2. Elementy składowe terminala Ikony: Status pracy terminala - LAN: Status połączenia z serwerem - DRZWI: Status otwarcia/zamknięcia drzwi - KARTA: Odczyt karty Miejsce umieszczenia karty Nie ponosimy odpowiedzialnoignored, it may result in property loss or human injury. nikami lub benzyną.ukcji obssimy o Okno wyświetlacza LCD : Display character message for all the operations Klawisze Funkcyjne Klawiatura numeryczna Mikrofon 1.3. Opis klawiszy Klawisz Funkcyjny Tryb Kontroli Dostępu Tryb RCP Tryb Kawiarenka F1 Start Menu 1 F2 Wyjście Menu 2 F3 Wyjście Służbowe Menu 3 F4 Powrót Menu 4 Aby wejść do menu głównego naciśnij przez dłużej niż 2 sekundy. Wprowadzenie wartości 0 Lub klawisz przewijania menu Zmień ustawienia Przejdź do poprzedniego menu Wróć do normalnej pracy

5 VIRDI AC 1000 User Guide 9 VIRDI AC 1000 User Guide Informacje graficzne na wyświetlaczu ( Status połączenia z serwerem Status otwarcia/zamknięcia drzwi Odczyt karty START W trybie KD (F1, F2, F3, F4) W trybie RCP (START/KONIEC/WYJŚCIE/POWRÓT/NORMAL) W trybie Kawiarenka wyświetlane jest menu Instrukcje Aktualna godzina - Serwer nie odpowiada podczas próby autoryzacji. - Sieć jest odłączona podczas próby autoryzacji. - W terminalu nie ma zarejestrowanych użytkowników lub nie ma połączenia z serwerem. Próba nawiązania połączenia z serwerem. - Przedłóż kartę - Ekran powitalny terminala AC Próba autoryzacji po upływie czasu na to przeznaczonego. - Oczekiwanie na autoryzację serwera - Wprowadź ID użytkownika - Wprowadź hasło - Terminal jest zablokowany - Czas wydawania posiłków minął (w przypadku pracy terminala w trybie Kawiarenka ) - Autoryzacja powiodła się - Upgrade oprogramowania terminala (Podczas, gdy wyświetlana jest ta informacja, nie należy wyłączać terminala - Autoryzacja zakończona niepowodzeniem - Wprowadzono niezarejestrowane ID - Priorytet uwierzytelniania to SN, a tryb autoryzacji 1:N, ale w terminalu nie ma użytkowników z uprawnieniem do autoryzacji 1:N. - Zarejestrowany użytkownik próbuje autoryzować sie drugi raz podczas wydawania jednego posiłku w trybie Kawiarenka 1.5. Ikony wyświetlane na ekranie terminala Status połączenia serwerem z Drzwi otarte/zamknięte : kabel LAN nie jest podłączony : kabel LAN jest podłączony, ale nie ma połączenia z serwerem : połączony z serwerem : Drzwi zamknięte : Drzwi otwarte Odczyt karty : Znika po 1 sekundzie od momentu odczytania karty

6 VIRDI AC 1000 User Guide Komunikaty głosowe VIRDI AC 1000 User Guide Wprowadzenie 2.1. Funkcje terminala Autoryzacja powiodła się Proszę, spróbuj ponownie Autoryzacja powiodła się Autoryzacja zakończona niepowodzeniem Kontrola dostępu z użyciem sieci (LAN) - Komunikacja pomiędzy terminalem, a serwerem odbywa się przy użyciu protokołu TCP/IP, więc można do tego wykorzystać już istniejącą sieć LAN. Gwarantuje to łatwość w administrowaniu i kontrolowaniu, solidność i daje możliwość łatwej rozbudowy systemu Sygnały dźwiękowe brzęczyka (Ppik ) Błąd (Ppibik ) (Ppiriririk) Sukces (Ppiririk ) Po naciśnięciu dowolnego klawisza, lub podczas odczytu karty. Błąd autoryzacji; nieprawidłowo wprowadzony PIN lub przedłożona karta. Oczekiwanie na wprowadzenie PINu lub przedłożenie karty Autoryzacja powiodła się, lub ustawienia użytkownika są kompletne. Prosty I szybki proces autoryzacji Nieograniczone możliwości terminala I serwera - W terminalu można przechowywać nawet do zarejestrowanych użytkowników, a na serwerze można zarejestrować ich dowolną ilość. Różnorodne wiadomości graficzne I tekstowe - Dzięki wiadomościom graficzny, tekstowym i głosowym, urządzenie gwarantuje łatwość obsługi i usprawnia proces autoryzacji użytkownika. Dodatkowo, podświetlany ekran LCD ułatwia obsługę urządzenia w ciemności. Różnorodne, elastyczne metody kontroli dostępu. - Idealna kontrola, poprzez definiowanie różnych uprawnień dla konkretnego użytkownika lub grup użytkowników. - Możliwość dowolnego określania limitu czasowego wejść/wyjść. Zastosowanie w rn modes depending on the terminal menu setting rejestracji czasu pracy, kawiarenki Urzestracji czasu pracy, kawiarenki the terminal menu settingsach user or group a, jakich dokonamy w menu terminala Rrzestracji czasu pracy, kawiarenki the te Dla każdego użytkownika można zdefiniować 5 różnych metod autoryzacji. Metoda autoryzacji i weryfikacji musi być określona przed zarejestrowaniem użytkownika lub administratora. RF ID&PW RF PW Rejestracja przy użyciu karty Autoryzacja przy użyciu karty. Rejestracja przy użyciu hasła Autoryzacja przy użyciu karty. Rejestracja przy użyciu karty i hasła. Autoryzacja przy użyciu karty lub hasła.

7 Tx Rx 1 Tx Rx 1 Tx Rx 1 Tx Rx 2 Tx Rx Tx Rx Tx Rx Tx Rx 2 Tx 1 Rx Tx Rx VIRDI AC 1000 User Guide 13 VIRDI AC 1000 User Guide 14 RF&PW ID&PW RF&PW Rejestracja przy użyciu karty i hasła. Autoryzacja przy użyciu hasła, po wcześniejszej autoryzacji kartą. Rejestracja przy użyciu hasła I karty. Autoryzacja przy użyciu hasła, po wprowadzeniu ID lub autoryzacja poprzez wprowadzenie hasła, po użyciu karty Konfiguracja Konfiguracja sieci Serwer UTP UTP Switch Hub UTP UTP LET 36 UTP UTP WAN TCP/IP UTP UTP Praca w trybie standalone. Zamek drzwi AC-1000

8 VIRDI AC 1000 User Guide Specyfikacja Klasyfikacja Specyfikacja Uwagi CPU 32Bit RISC CPU VIRDI AC 1000 User Guide Ustawienia środowiska pracy 3.1. Sprawdź, zanim rozpoczniesz Menu główne Pamięć 8M SDRAM 2M FLASH (Domyślnie) 4M FLASH (Opcja) Czas autoryzacji <0.2 s Porty komunikacyjne Temperatura / Wilgotność TCP/IP, Wiegand In&Out RS-232, RS-485, 2 Relay -10 ~ 50 / do 90% RH LCD 128 X 64 wyświetlacz LCD ROZMIAR 140 X 89 X 28 mm Wejście : uniwersalne AC 100 ~ 220V Użytkoników:10,0 00 Logów: 20,000 Użytkoników:20,0 00 Logów: 98,000 Po naciśnięciu klawisza [ENT] przez dłużej niż 2 sekundy, na wyświetlaczu pojawi sie następujący ekran: 1. Użytkonik 2. Sieć 3. Opcje 4. Dane terminala 5. Funkcje dodatkowe 6. Użądzenie Wciśnij [0], aby zobaczyć pozostałe pozycje z menu na ekranie. Jeżeli wciśniemy numer odpowiadający pozycji z menu (np. [1] - Użytkownik) na ekranie pojawi się żądanie autoryzacji administratora. <Wprowadź ID Admina > ID : 0001 Po wpisaniu ID administratora wciśnij [ENT]. Nastąpi wtedy process autoryzacji administratora, według wcześniejszych ustawień, to jest autoryzacja przy użyciu hasła lub karty. Jeżeli autoryzacja przebiegła pomyślnie, an ekranie pojawi się sub-menu wybranego wcześniej menu. Autoryzacja administratora jest wymagana tylko raz. Potem wszystkie menu są dostępne, aż do momentu, kiedy je opuści. Zużycie enrgii Wyjście : DC 12V (Opcja : DC 24V) Zmiana ustawień UL, CSA, zgodne z CE Aby zmienić ustawienia, usunąć stare I wprowadzić nowe, należy wcisnąć klawisz [DEL]. Czytnik kart Czytnik kart RF (AC-1000RF Model) Czytnik kart Smart Card (AC- 1000SA Model) EM Card, 125kHz ISO A-type, 13.56MHz Wciśnij [0], aby zobaczyć pozycje menu niewyświetlane na ekranie, a następnie wciśnij numer odpowiadający wybranej pozycji na liście. Aby potwierdzić wybór, lub przejść do kolejnych ustawień, wciśnij [ENT]. Aby przejść do poprzedniego menu, wciśnij [DEL]. Aby anulować aktualne ustawienia i przejść do poprzedniego menu, przytrzymaj klawisz [DEL], przez co najmniej 2 sekundy.

9 VIRDI AC 1000 User Guide Zapisanie zmian środowiska pracy Aby zapisać zmiany, w menu głównym. wciśnij [DEL]. Na wyświetlaczu pojawi się następujący ekran: Zapisz? [T=1/N=2]: Wciśnij [1], aby zapisać zmiany, lub [2], aby ich nie zapisywać. Jeżeli wcześniej nie dokonano żadnych zmian w ustawieniach, zamiast powyższego ekranu pojawia się ekran powitalny terminala. Jeżeli w określonym czasie nie wprowadzimy żadnych zmian, proces zmiany ustawień zakończy się. Jeżeli dokonano zmian w ustawieniach, ekran Zapisz? pojawi się, jeżeli nie nie pojawi się, a terminal wyświetli ekran powitalny. VIRDI AC 1000 User Guide Konfiguracja menu 1. Użytkownik 1) Dodaj 2) Usuń 3) Zmień 4) Dodaj administratora 5) Usuń wszystko 2. Sieć 1) ID terminala 2) Tryb [NS/SN/NO] 3) Typ sieci [IP statyczne/dhcp] 4) Adres IP 5) Maska podsieci 6) Brama 7)IP serwera 8) Port serwera 3. Opcje 1. Aplikacja - 0 = Kontrola Dostępu - 1 = RCP - 2 = Kawiarenka 1. Tryb RCP <Aplikacja> <Start> <Koniec> <Dostęp> <Klawisz Multifunkcyjny> 2. Tryb Kawiarenka <Śniadanie> <Lunch> <Obiad> <Kolacja> <Przekąska> <Bez limitu> <Drukuj bilet> 2. Metoda weryfikacji <Pokaż ID użytkownika> < Auto ID> <Tylko karta> 3. Ustawienia zamka drzwi <Czas Otwarcia> <Kontrola drzwi> <Alarm otwartych drzwi> 4. Ustawienia dźwięku <Komunikaty głosowe> <Głośność brzęczyka> 5. Ustawienia czasu 6. Inne ustawienia <Podświetlenie ekranu> <Jasność ekran> <Wyświetl czas>

10 VIRDI AC 1000 User Guide Dane Terminala ID Terminala=0001 Wersja = Aplikacja=KD Język=POL Tryb=NS Typ sieci=statyczny(1) Adres MAC= Adres IP = Brama = Maska Podsieci = IP Serwera = Port SVR =2201 Czytnik kart =RF Max Użytk. =10416 Wszyscy Użytk.=0 Wszyscy Admin=0 Wszystkich logów=0 Max Logów =20479 Dip Switc= Funkcje dodatk. 1. Blokada terminala 2. Odczyt numeru karty 6. Urządzenie 1. Konfiguracja systemu <Długość ID> <Język> 2. Ustaw klawisze funkcyjne 3. Czytnik kart <Czytnik kart> <Format karty> 4. Wiegand 5. Inicjalizacja 1. Ustawienia inicjalizacji 2. Usuń logi 3. Inicjalizacja terminala VIRDI AC 1000 User Guide Konto użytkownika Rejestracja użytkownika Wciśnij [1] w menu głównym, aby wybrać 1.Uzytkonik. na wyświetlaczu pojawi się następujący ekran: 1. Dodaj 2. Usuń 3. Zmień 4. Dodaj admina 5. Usuń wszystko ID Użytkownika [NEW] ID : Wciśnij [1], aby dodać nowego użytkownika. Wprowadź ID nowego użytkownika, a następnie wciśnij [ENT]. Jeżeli wprowadzone ID jest już zajęte, usłyszysz sygnał brzęczyka, a system powróci do poprzedniego menu. Jeżeli ID nie jest zajęte, na ekranie pojawi się ekran wyboru kolejnej metody autoryzacji. 1.Karta 2.ID&PW 3.Karta PW 4.Karta&PW 5.ID&PW Karta&PW Rejestracja przy użyciu karty Rejestracja i autoryzacja przy użyciu karty. Wybierz jedną z pięciu metod rejestracji użytkownika. [ENT] [1] [1] ID Użytkownika + [ENT] [5] Przedłóż kartę < Dodaj kartę > Przedłóż kartę Aby anulować rejestrację, wciśnij klawisz [DEL].. Po przedłożeniu karty, usłyszysz trzy krótkie sygnały brzęczyka (rejestracja powiodła się), a na ekranie pojawi się menu 1.Dodaj. Jeżeli wprowadzone ID, jest już używane, usłyszysz sygnał błędu, a system powróci do poprzedniego menu.

11 VIRDI AC 1000 User Guide 21 VIRDI AC 1000 User Guide Rejestracja przy użyciu ID i hasła. Rejestracja i autoryzacja przy użyciu hasła.. [ENT] [1] [1] ID Użytkownika + [ENT] [2] Wprowadź hasło + [ENT] Wprowadź hasło ponownie + [ENT] < Wprowadź hasło > Hasło: Wprowadź hasło. Długość hasła 8-10 znaków. Rejestracja przy użyciu karty i hasła. Autoryzacja za pomocą ID i hasła lub karty i hasła.. [ENT] [1] [1] ID Użytkownika+ [ENT] [9][3] Przedłóż kartę Wprowadź hasło + [ENT] Wprowadź hasło ponownie + [ENT] W tym przypadku, przy autoryzacji, karta używana jest w miejsce ID. Jest to szczególnie przydatne w przypadku trudności z wprowadzeniem ID. Po zarejestrowaniu karty (jak w punkcie ) następuje rejestracja hasła (jak w punkcie ) Aby potwierdzić hasło, wciśnij [ENT]. <Potwierdź hasło > Hasło : Wprowadź ponownie to samo hasło, aby je potwierdzić Usuwanie użytkownika Trzy krótkie sygnały brzęczyka oznaczają, ze rejestracja powiodła się. Jeżeli przy drugim wprowadzeniu hasła wystąpi błąd, usłyszysz sygnał błędu, a na wyświetlaczu pojawi się menu 1.Dodaj Rejestracja przy użyciu karty lub hasła. Rejestracja przy użyciu karty i hasła. Autoryzacja za pomocą karty lub hasła. [ENT] [1] [1] ID Użytkownika+ [ENT] [8] Przedłóż kartę Wprowadź hasło + [ENT] Wprowadź hasło ponownie Po zarejestrowaniu karty (jak w punkcie ) następuje rejestracja hasła (jak w punkcie ) Rejestracja przy użyciu karty i hasła Rejestracja przy użyciu karty i hasła. Autoryzacja za pomocą karty i hasła. [ENT] [1] [1] ID Użytkownika+ [ENT] [9][1] Przedłóż kartę Wprowadź hasło + [ENT] Wprowadź hasło ponownie + [ENT] Po zarejestrowaniu karty (jak w punkcie ) następuje rejestracja hasła (jak w punkcie ) Rejestracja przy użyciu ID I hasła lub przy użyciu karty u hasła [ENT] [1] [2] ID Użytkownika + [ENT] W menu głównym wciśnij [1], aby wybrać 1.Użytkownik. Na wyświetlaczu pojawi się następujący ekran: 1. Dodaj 2. Usuń 3. Zmień 4. Dodaj admina 5. Usuń wszystko Aby usunąć użytkownika, wybierz [2]. Po wprowadzeniu ID użytkownika, którego chcesz usunąć, wciśnij [ENT]. Usłyszysz trzy krótkie sygnały brzęczyka i wszystkie informacje o danym użytkowniku zostaną usunięte z terminala. Należy jednak pamiętać, że aby kompletnie usunąć informacje o użytkowniku, należy usunąć je również serwera. Jeżeli wprowadzimy ID niezarejestrowanego użytkownika, 2.Usuń pojawi się wraz z sygnałem błędu brzęczyka. Podczas usuwania użytkowników lub administratorów, należy zachować szczególną ostrożność. Danych użytkownika, który jest zarejestrowany tylko w terminalu (nie na serwerze) nie będzie można odzyskać Edycja użytkownika [ENT] [1] [3] ID Użytkownika + [ENT] Wybierz menu, które chcesz zmienić Zmień wartość

12 VIRDI AC 1000 User Guide 23 VIRDI AC 1000 User Guide 24 W menu głównym wciśnij [1], aby wybrać 1.Użytkonik. Na wyświetlaczu pojawi się następujący ekran: 1. Dodaj 2. Usuń 3. Zmień 4. Dodaj admina 5. Usuń wszystko Wprowadź ID [MOD] ID: Aby edytować użytkownika, wciśnij [3]. Wprowadź ID użytkownika, którego dane chcesz zmienić i wciśnij [ENT]. ID administratora zmieniamy w sposób identyczny jak ID użytkownika. Jeżeli wprowadzimy ID niezarejestrowanego użytkownika lub administratora, usłyszymy sygnał błędu brzęczyka i system powróci do menu 1.Dodaj" Użytkownik zarejestrowany poprzez kartę Wciśnij [1], aby zmienić hasło. <Wprowadź hasło> Hasło: Wciśnij [ENT], aby wprowadzić nowe hasło. < Potwierdź hasło > Hasło: Wprowadź nowe hasło. Długość hasła: 1-8 znaków. Dla potwierdzenia wprowadź to samo haslo jeszcze raz. [ENT], aby potwierdzić. Jeżeli zmiana hasła przebiegnie pomyślnie, usłyszysz trzy krótkie sygnały brzęczyka, jeżeli nie usłyszysz sygnał ostrzegawczy, a system powróci od menu 1.Dodaj Użytkownik zarejestrowany poprzez kartę lub hasło; kartę i hasło; ID i hasło lub kartę i hasło 1. Zmień kartę Aby zmienić kartę, wciśnij [1]. Aby anulować, wciśnij [DEL]. 1. Zmień hasło 2. Zmień kartę Aby anulować, wciśnij [CLR] Wciśnij [1], aby zmienić kartę. <Zmień kartę> Przedłóż kartę Aby anulować, wciśnij [DEL]. Wciśnij [1], aby zmienić hasło (jak w punkcie ). Wciśnij [2], aby zmienić kartę (jak w punkcie ). Gdy użytkownik zbliży kartę do terminala, usłyszy trzy krótkie sygnały brzęczyka (Zmiana przebiegła pomyślnie),a na ekranie pojawi się menu 1.Dodaj Użytkownik zarejestrowany poprzez ID i hasło 1. Zmień hasło Aby zmienić hasło, wciśnij [1]. Aby anulować wciśnij [DEL] Rejestracja administratora [ENT] [1] [4] ID Admina+ [ENT]

13 VIRDI AC 1000 User Guide 25 W menu głównym wciśnij [1], aby wybrać 1.Użytkownik. Aby zobaczyć pozycje menu, których nie widać na ekranie, wciśnij [0]. Na wyświetlaczu pojawi się następujący ekran: 1. Dodaj 2. Usuń 3. Zmień 4. Dodaj administratora 5. Usuń wszystko <ID admina [NEW]> ID : Aby zarejestrować administrator, wciśnij [4]. Wprowadź ID administratora, którego chcesz zarejestrować, a następnie wciśnij [ENT]. Proces rejestracji administratora przebiega identycznie, jak proces rejestracji użytkownika. Tylko administrator terminala jest upoważniony do zmiany środowiska jego pracy oraz rejestrowania/zmiany/usuwania informacji o użytkownikach, przechowywanych w pamięci terminala. Dlatego też podczas rejestrowania administratora wymagana jest szczególna ostrożność Usuń wszystkich użytkowników [ENT] [1] [5] W menu głównym, wciśnij [1], aby wybrać 1.Użytkonik, a następnie wybierz [0], Na wyświetlaczu pojawi się następujący ekran: 1. Dodaj 2. Usuń 3. Zmień 4. Dodaj Admina 5. Usuń wszystko Usuń wszystko? [T=1/N=2] Aby usunąć wszystkich użytkowników, wciśnij [5]. Aby usunąć wszystkich użytkowników, wciśnij [1]. Aby anulować wciśnij [2]. Tutaj wymagana jest szczególna ostrożność, ponieważ usunięte zostaną dane wszystkich użytkowników, w tym administratorów. Jeżeli proces przebiegnie pomyślnie, usłyszysz trzy krótkie sygnały brzęczyka, a system powróci do menu 1.Dodaj. VIRDI AC 1000 User Guide Ustawienia sieci W menu głównym wybierz [2], aby wybrać 2.Sieć. Na wyświetlaczu pojawi się poniższy ekran. Po dokonaniu ustawienia, wciśnij [ENT], aby przejść do kolejnej pozycji w menu ustawień ID Terminala [ENT] [2] < ID Terminala > ID : ID Terminala, jest unikalnym numerem, używanym przez serwer do rozróżnienia terminali. Wartością domyślną ID Terminala jest numer Wartość ta musi być identyczna, jak ID drzwi, ustawione w programie. Powinno ono mieć długość od 1 do 8 znaków. Jeżeli ID terminala to 1000, wprowadź ciąg [1][0][0][0]. Jeśli ID, to 0001, wystarczy wpisać [1]. Wciśnij [ENT], aby przejść do kolejnych ustawień. Po wprowadzeniu 8-mio cyfrowego numeru należy nacisnąć klawisz [ENT] przez dłuższą chwilę, aż system przejdzie do następnego menu Priorytet autoryzacji. Ustawienie trybu [NS / SN / NO] [ENT] [2] [ENT] Tryb[ NS / SN / NO ] ( 0-2 ) : 1 Tryb NS : 0, tryb SN : 1, Tryb NO: 2 Priorytet autoryzacji określa pierwszeństwo autoryzacji pomiędzy terminalem lub serwerem. Ustawieniem domyślnym jest tryb SN. Poniższa tabela pokazuje, jak przebiega proces autoryzacji dla każdego z trybów. NS Jeżeli terminal posiada połączenie z serwerem, autoryzacja przebiega na serwerze. Jeżeli połączenie z serwerem jest zakłócone, autoryzacja odbywa się na terminalu.

14 VIRDI AC 1000 User Guide 27 SN NO Pomimo połączenia z serwerem, autoryzacja odbywa się na terminalu, a wynik autoryzacji przesyłany jest do serwera w czasie rzeczywistym. W przypadku autoryzacji 1:1, jeżeli użytkownik nie jest zarejestrowany w terminalu, następuje próba autoryzacji na serwerze. Pomimo, że użytkownik zarejestrowany jest na terminalu, autoryzacja zawsze odbywa się na serwerze. Priorytet autoryzacji można ustawić dowolnie dla każdego terminala, w zależności od wielu czynników, takich jak ilość terminali połączonych z serwerem, ilość użytkowników, lub problemów w połączeniu z terminalem. Pomimo tego, że jeżeli ilość terminali połączonych do serwera będzie większa niż 10, ilość błędów w połączeniu terminala z serwerem może być znaczna, zalecanym jest ustawienie priorytetu autoryzacji w trybie SN. Wciśnij [ENT], aby przejść do kolejnych ustawień, Ustawienia typu połączenia [ENT] [2] [ENT] [ENT] Typ sieci:0 0:Statyczny 1:DHCP Wciśnij [0] aby wybrać IP statyczne. Wciśnij [1] aby wybrać DHCP. Ustawieniem domyślnym jest 0 (IP statyczne). Jeżeli do terminala przypisane jest stale IP w sieci, wciśnij [0]. Jeżeli terminal jest podłączony do sieci z DHCP, wciśnij [1]. Aby przejść do kolejnych ustawień, wciśnij [1]. Dla statycznego IP patrz Adresy IP ; maska podsieci oraz brama Dla DHCP pomiń te rozdziały Ustawienia adresu IP < Adres IP > Wciśnij [DEL], aby usunąć stare IP I wprowadzić nowe. Jeżeli adresem IP jest numer , wprowadź go w następujący sposób: VIRDI AC 1000 User Guide 28 [2] [1] [0] [9] [8] [ENT] [1] [0] [0] [5] [0] Wciśnij [ENT], aby przejść od kolejnych ustawień Ustawienia maski podsieci < Maska podsieci > Wciśnij [DEL], aby usunąć stara wartość i wprowadzić nową. Jeżeli numerem maski podsieci jest , wprowadź, jak poniżej: [2] [5] [5] [2] [5] [5] [2] [5] [5] [0] Wciśnij [ENT], aby przejść do kolejnych ustawień Ustawienia bramy < Brama > Wciśnij [DEL], aby usunąć stara wartość i wprowadzić nową. Jeżeli Ip bramy jest numer , wprowadź jak poniżej: [2] [1] [0] [9] [8] [ENT] [1] [0] [0] [1] Wciśnij [ENT], aby przejść do kolejnych ustawień Ustawienia IP serwera < IP serwera > Wciśnij [DEL], aby usunąć stara wartość i wprowadzić nową. Jeżeli numerem IP serwera jest , wprowadź jak poniżej: [2] [1] [0] [9] [8] [ENT] [1] [0] [0] [1] [2] [1] Wciśnij [ENT], aby przejść do kolejnych ustawień.

15 VIRDI AC 1000 User Guide Ustawienia portu serwera < Port serwera > Nr : 2201 Wciśnij [DEL], aby usunąć stara wartość i wprowadzić nową. Numerem domyślnym portu serwera jest numer Podczas zmiany tego numeru, należy zachować szczególna ostrożność. Odpowiadający mu numer na serwerze, również powinien być zmieniony. Jeżeli numerem portu serwera jest numer 2201, wprowadź jak poniżej: [2] [2] [0] [1] Po dokonaniu zmian w ustawieniach sieci, wciśnij [ENT], aby powrócić do menu głównego Opcje Ustawienia trybu pracy terminala W menu głównym wybierz 3.Opcje. Na wyświetlaczu pojawi się następujący ekran: 1. Aplikacja 2. Opcje weryfikacji 3. Ustawienia zamka 4. Ustawienia dźwięku 5. Ustawienia czasu 6. Inne ustawienia [ENT] [3] [1] <Aplikacja>:0 0=Kontrola dostępu 1=RCP 2=Kawiarenka Aby ustawić tryb pracy terminala wybierz [1]. Ustawieniem domyślnym jest 0 (Kontrola dostępu). Należy wybrać 0, jeżeli chcemy, by terminal pracował w trybie kontroli dostępu, 1, by pracował w trybie rejestracji czasu pracy, lub 2 by wybrać tryb tzw. kawiarenki, czyli obsługę wydawania posiłków. Wciśnij [ENT], aby przejść do menu szczegółowego jednego z wybranych trybów pracy terminala [0]: Kontrola dostępu VIRDI AC 1000 User Guide 30 Brak menu szczegółowego. System przechodzi do poprzedniego menu [1] RCP Można tutaj zdefiniować domyślny czas, kiedy terminal pracuje w podtrybie Start/Koniec/Wyjście/Powrót. Po dokonaniu autoryzacji, ekran może automatycznie zmienić się na ekran zaprogramowanego podtrybu pracy. Przy użyciu odpowiednich klawiszy funkcyjnych można w terminalu zaprogramować ponad 40 różnych innych zdarzeń podtrybów. < Start > 00:00-00:00 Jeżeli ustawienia czasu nie są wymagane, należy wybrać 00:00-00:00. Aby zmienić czas z 00:00~00:00 na 06:00~09:59, wciśnij [DEL] aby usunąć aktualne ustawienie i wprowadź ciąg [0][6][0][0][0][9][5][9]. Jeżeli nie zmienimy ustawień poprzez naciśnięcie innych klawiszy funkcyjnych, na ekranie wyświetlać się będzie informacja o trybie rozpoczęcia pracy - Start, przez taki czas, jaki został ustawiony domyślnie. Nawet, jeżeli chwilowo tryb Start został zmieniony, poprzez naciśnięcie klawisza [F4] na tryb zakończenia pracy - Koniec, zmieni się on na powrót na tryb Start, po dokonaniu autoryzacji przez użytkownika. Po ustawieniu czasu rozpoczęcia pracy - Start (<Start>), w identyczny sposób ustawiamy domyślny czas zakończenia pracy - Koniec (<Koniec>). Jak pokazano poniżej, te dwa przedziały czasowe nie mogą się na siebie nakładać. (Przykład) Start=06:00~09:59, Koniec=17:00~22:00 <Start> 06:00~09:59 <Koniec> 17:00~22:00 Po ustawieniu czasu, wciśnij [ENT], aby zobaczyć menu Klawisze wielofunkcyjne, które pozwala na zdefiniowanie więcej niż 5 podtrybów pracy. < Klawisze wielofunk. > 1=F1:X 2=F2:X 3=F3:X 4=F4:X Ustawienia domyślne: wszędzie X Menu to jest przydatne, gdy występuje potrzeba zdefiniowania więcej niż pięciu trybów pracy:

16 VIRDI AC 1000 User Guide 31 - ustawienie X: każdy klawisz funkcyjny reprezentuje tryb pracy: F1=Start, F2=Koniec, F3=Wyjście Służbowe, F4=Powrót. Kiedy naciśniemy jeden z tych klawiszy funkcyjnych, tryb autoryzacji zmienia się na odpowiadający klawiszowi tryb pracy. - ustawienie O: tryb jest definiowany poprzez wybranie jednego z klawiszy funkcyjnych oraz klawisza z klawiatury numerycznej, np.: F3+1 I tak: Jeżeli ustawienie to: 1=F1: X 2=F2: X 3=F3: X 4=F4: O, Można zdefiniować dodatkowo 14 różnych trybów pracy, w zależności od użytkownika: np.: [ENT]: Normal, [F1]: Start, [F2]: Koniec, [F3]: Wyjście służbowe oraz dodatkowo [F4]+ 0 ~[F4]+ 9. Ustawienia O/X mogą być zmienione, poprzez wciśnięcie odpowiedniego numeru. Po dokonaniu ustawień, wciśnij [ENT], aby powrócić do poprzedniego menu [2] Tryb Kawiarenki <Śniadanie> 00:00-00:00 Jeżeli ustawienia czasu nie jest wymagane wprowadź 00:00-00:00. Jeżeli przedział czasowy, przeznaczony na <Śniadanie>, to czas od 07:00 do 09:00, wszystkie dane o autoryzacjach przeprowadzonych w tym czasie, zostaną zarejestrowane jako <Śniadanie>. Po ustaleniu czasu, w którym wydaje się śniadania, w identyczny sposób ustala się godziny wydawania lunchu <Lunch>, obiadu <Obiad>, kolacji <Kolacja>, czy przekąski <Przekąska>. 00:00 00:00 jest ustawieniem dla posiłków, których się nie wydaje. Przedziały czasowe dla każdego posiłku nie mogą się pokrywać. Użytkownik może dokonać autoryzacji tylko jedne raz podczas wydawania danego posiłku. Podczas przerw w wydawaniu posiłków, na ekranie wyświetlany jest komunikat Terminal zablokowany. W tym czasie nikt nie może dokonać autoryzacji, za wyjątkiem wejścia do trybu menu. Po dokonaniu ustawień czasowych, wciśnij [ENT], aby zobaczyć ustawienia menu <Bez Limitu>. <Bez limitu> (N=0/T=1):0 Ustawienia domyślne: 0 VIRDI AC 1000 User Guide 32 - [0]: tylko jedna autoryzacja podczas wydawania jednego posiłku - [1]: bez limitu autoryzacji podczas jednego posiłku Ustawienia metod autoryzacji In the main menu, press [3] to select 3. Option and the following screen appear: 1. Application 2. Verify Option 3. Set Door lock 4. Sound Control 5. Time Setting 6. Other Setting To set the default authentication method, press [2] Ustawienia wyświetlenia ID po dokonaniu poprawnej autoryzacji [ENT] [3] [2] < Pokaż ID użytkow > (0-2):0 Ustawienie domyślne: 0 Jeżeli używane jest domyślne ustawienie 0, wówczas podczas autoryzacji, na ekranie wyświetlany jest jedynie jej wynik. Jeżeli wybierzemy 1, na ekranie wyświetli się ID uwierzytelnionego użytkownika. Po wybraniu 2, na ekranie pojawi się nazwisko użytkownika. Jeżeli niemożliwym jest wyświetlenie nazwiska użytkownika, na ekranie pojawi się jedynie jego ID. Wciśnij [ENT], aby przejść do następnych ustawień Auto enter key setting [Ent-] [3] [2] [Ent] < Auto Enter Key > (N=0/Y=1):0 Ustawienie domyślne: 0 W przypadku ustawienia domyślnego 0, użytkownik powinien wprowadzić ID I wcisnąć [F1]~[F4], [ENTER]. Ustawienie [1] opisuje przykład: Użytkownik, który korzysta z hasła, wprowadza ID i bez wciskania dodatkowych przycisków funkcyjnych wprowadza hasło. Wciśnij [ENT] aby przejść do kolejnych ustawień.

17 VIRDI AC 1000 User Guide Autoryzacja tylko za pomocą karty [ENT] [3] [2] [ENT] VIRDI AC 1000 User Guide 34 Po dokonaniu zmian, wciśnij [ENT], aby przejść do kolejnych ustawień. < Tylko karta > (N=0/T=1):0 Ustawienie domyślne : Kontrola statusu otwarcia drzwi [ENT] [3] [3] [ENT] Nawet użytkownicy, którzy powinni autoryzować się przy użyciu karty i hasła lub ID I hasła, mogą tego dokonać używając tylko karty. W tym celu należy wybrać 1. Z tej opcji korzysta się najczęściej, gdy terminale montowane są przy wejściach do budynków. Zwykle korzysta z niego wtedy duża ilość osób, a wymagany poziom bezpieczeństwa nie jest tam zbyt duży. Po dokonaniu zmian, wciśnij [ENT], aby powrócić do poprzedniego menu Ustawienia drzwi W menu głównym wybierz 3.Opcje. Na wyświetlaczu pojawi się następujące menu. 1. Aplikacja 2. Opcje weryfikacji 3. Ustawienia drzwi 4. Kontrola dźwięku 5. Ustawienia czasu 6. Inne ustawienia Ustawienia stref otwarcia drzwi. [ENT] [3] [3] < Godziny otwarcia> (00-30):03 Wciśnij [3], aby zmienić ustawienia drzwi. Ustawienie domyślne: 03 (jednostka:sekund.) Dzięki tej opcji, możliwym jest ustawienie czasu, w po jakim drzwi powinny ponownie się zamknąć, po ich otwarciu w wyniku pomyślnej autoryzacji użytkownika w terminalu. W przypadku zastosowania rygla, lub drzwi automatycznych, drzwi działają niezależnie od powyższych ustawień. Jeżeli pozostawimy ustawienie 00, drzwi pozostają poza kontrolą. Takie ustawienie jest więc odpowiednie w czasie pracy w trybie Start/Koniec < Kontrola drzwi > [0/1=NO/2=NC]:0 Ustawienie domyslne : 0-0 : NW Nie sprawdzany status drzwi. - 1 : NO Drzwi z ryglem lub drzwi automatyczne. (W przypadku, gdy kontrola drzwi jest włączona, gdy drzwi są otwarte). - 2 : NC - Drzwi z blaszkc zamkowo (W przypadku, gdy kontrola zamka jest wyłączona, kiedy drzwi są zamknięte) Wybierz 0, jeżeli nie chcesz wprowadzać specjalnych ustawień. 1 dla drzwi z ryglem lub drzwi automatycznych, lub 2 dla drzwi z blaszką zamkową. W przypadku wyboru 1 lub 2, informacja o drzwiach podłączonych do terminala jest wysyłana do serwera systematycznie, co jakiś czas. Po dokonaniu zmian, wciśnij [ENT], aby przejść do kolejnych ustawień Ustawienia alarmu otwartych drzwi [ENT] [3] [3] [ENT] [ENT] < Alarm otwar. drzw> (00-30):00 Ustawienie domyślne: 00 Terminal sprawdza jak długo drzwi pozostają otwarte. Ta funkcja daje możliwość alarmowania o zbyt długim (dłuższym niż wcześniej określony: min 5 sekund max 30 sekund) czasie otwarcia drzwi. Pozostawienie ustawienia 00, nie wywołuje alarmu.. Drzwi powinny być zamknięte w określonym czasie, ale z różnych nieprzewidzianych przyczyn, czasami drzwi mogą zostać otwarte. W tym przypadku, alarm jest uruchamiany, by stwierdzić jakie są przyczyny problemów i określić odpowiednie parametry działania drzwi.

18 VIRDI AC 1000 User Guide 35 Aby użyć tej funkcji, zamek musi posiadać możliwość kontroli otwarcia/zamknięcia drzwi. Bolec zamka musi być połączony z terminalem. Dodatkowo, status otwarcia drzwi, o którym mowa była poprzednio, musi być ustawiony na 1 lub 2. Po dokonaniu zmian, wciśnij [ENT], aby przejść do poprzedniego menu Ustawienia głośności W menu głównym wybierz 3.Opcje. Na wyświetlaczu pojawi się następujący ekran: VIRDI AC 1000 User Guide 36 Wciśnij [ENT], aby przejść do kolejnych ustawień Ustawienia czasu [ENT] [3] [5] W menu głównym wybierz 3.Opcje. Wciśnij [5]. Na wyświetlaczu pojawi się następujący ekran: <Ustawienia czasu > Aplikacja 2. Opcje weryfikacji 3. Ustawienia zamka 4. Ustawienia dźwięku 5. Ustawienia czasu 6. Inne ustawienia Wciśnij [4], aby zmienić ustawienia dźwięku. Na wyświetlaczu wyświetla się aktualna godzina i data. Przykład powyżej pokazuje: 2006 rok, 04 miesiąc, 01 dzień, 21 godzina, 18 minuta, 06 sekunda. Aby zmienić ustawienie, wciśnij [DEL], a następnie wpisz nowe liczby. Wciśnij [ENT], aby potwierdzić aktualizacje nowych ustawień czasu I przejść do poprzedniego menu Ustawienia głośności komunikatów głosowych [ENT] [3] [4] Inne ustawienia Wybierz 3.Opcja Na wyświetlaczu pojawi się następujący ekran.: < Użyj kom. głos. > (N=0/T=1):1 Ustawienie domyślne : 1 Aby komunikaty głosowe były słyszalne, wybierz [1], Ustawienie 0 oznacza całkowite wyciszenie komunikatów głosowych. 1. Aplikacja 2. Opcje weryfikacji 3. Ustawienia zamka 4. Ustawienia dźwięku 5. Ustawienia czasu 6. Inne Ustawienia Wciśnij [6], aby dokonać innych ustawień. Wciśnij [ENT], aby przejść do kolejnych ustawień Ustawienia głośności brzęczyka [ENT] [3] [4] [ENT] < Głośność brzęcz > (0-2):1 Ustawienia domyślne: 1 Ta opcja pozwala ustawić poziom głośności sygnałów alarmowych terminala. Ustawienie 0 sygnał jest całkowicie wyciszony, 1 sygnał jest najsłabszy, 3 najgłośniejszy Włączenie/wyłączenie tylnego podświetlenia ekranu [ENT] [3] [6] <Podświetlenie LCD> (0=Wył/1=Włącz): Domyślnie : 0 W tym miejscu możemy włączyć lub wyłączyć tylne podświetlenie ekranu LCD. Jeżeli wybierzemy ustawienie 1.Włączony, ekran cały czas będzie podświetlony. Jeżeli wybierzemy 2.Wyłączony, ekran będzie podświetlony jedynie w momencie autoryzacji użytkownika. Po upływie 10 sekund od momentu dokonania autoryzacji, podświetlenie wyłącza się automatycznie.

19 VIRDI AC 1000 User Guide 37 Wciśnij [ENT], aby przejść do kolejnych ustawień Ustawienia jasności wyświetlacza LCD [ENT] [3] [6] [ENT] <Jasność wyświetl.> (0-2):1 Domyślnie : 1 Ta opcja pozwala na ustawienie jasności wyświetlacza LCD. Ustawienie 0 oznacza ekran przyciemniony, 2 bardzo jasny. Wciśnij [ENT], aby przejść do kolejnych ustawień Ustawienie wyświetlania czasu [ENT] [3] [6] [ENT] [ENT] < Wyświetl czas > 0=20:30 1=PM 8:30 Domyślnie : 1 Ta opcja pozwala ustawić format wyświetlania aktualnego czasu. W przypadku wybrania 0, czas jest wyświetlany w formie: [ 07/08/25 21:30 ] W przypadku wybrania 0, czas jest wyświetlany w formie: [ 07/08/25 PM 9:30 ] Po dokonaniu ustawień, wciśnij [ENT], aby przejść do poprzedniego menu. VIRDI AC 1000 User Guide Dane terminala [ENT] [4] W menu głównym wybierz 4.Dane terminala. Na wyświetlaczu pojawi się ekran: ID Terminala=0001 Wersja= Aplikacja=Access Jezyk=POL tryb=sn ID Terminala Wersja Aplikacja Język Tryb Typ Sieci Adres Mac Adres IP Brama Maska podsieci IP Serwera Port Serwera ID Terminala Wciśnij [0], aby móc przewinąć I sprawdzić wszystkie pozycje w menu. Wersja oprogramowania terminala Tryb pracy terminala (KD/RCP/Kawiarenka) Język komunikatów głosowych I tekstowych Tryb połączenia między terminalem I serwerem. Typ połączenia z siecią (stałe IP/variable IP) Adres Ethernetowy terminala Adres IP terminala Adres bramy terminala Adres maski podsieci terminala Adres IP serwera sieci, do której podłączony jest terminal Numer portu serwera sieci Czytnik Kart Typ czytnika kart Max Użytkow. Maksymalna liczba użytkowników zarejestrowanych w terminalu Wszystkich Uzytk. Liczba użytkowników aktualnie zarejestrowanych w terminalu Wszystkich Adm. Liczba administratorów zarejestrowana w terminalu Wszystkich Log. Max Logów Dip Switch Liczba wszystkich autoryzacji dokonanych w terminalu Maksymalna liczba wszystkich autoryzacji, które można przechować w terminalu Ustawienia Dip Switch SW2_1, SW2_2, SW2_3, SW2_4, SW2_5 SW2_6

20 VIRDI AC 1000 User Guide Funkcje dodatkowe W menu głównym wybierz 5.Funkcje dodatkowe. Na wyświetlaczu pojawi się następujący ekran: 1. Zablokuj terminal 2. Odczyt numeru karty VIRDI AC 1000 User Guide Ustawienia urządzenia W menu głównym wybierz 6.Urządzenie. Na wyświetlaczu pojawi się następujący ekran: W większości przypadków, urządzenia nie wymagają zmian ustawień po ich instalacji. Nie jest zatem zalecanym dokonywanie zmian w ustawieniach, w trakcie ich pracy, jeżeli niema ku temu szczególnych powodów Ustawienia blokady terminala [ENT] [5] [1] < Wprowadź hasło > Hasło: Hasło jest dostępne tylko do informacji użytkownika. Nie może być zmienione. < Blokuj?> (N=0/T=1):0 Ustawienie domyślne 0 : zablokuj terminal 1 : odblokuj terminal Ta funkcja pozwala administratorowi na ustawienie, lub anulowanie blokady terminala, z poziomu samego terminala, a nie serwera. Ustawienie 1 oznacza blokadę terminala nie pozwala na jakikolwiek dostęp do drzwi, dopóki administrator nie anuluje ustawień. Aby użyć tej funkcji, w ustawieniach serwera włączona musi być opcja Zezwól na dostęp administratora. Po dokonaniu ustawień, wciśnij [ENT], aby wrócić do poprzedniego menu Odczyt numeru karty [ENT] [5] [2] Przedłóż kartę Jest to dodatkowa funkcja, niepowiązana z ustawieniami trybu pracy terminala. Terminal z możliwością rejestracji karty, może odczytać numer karty na żądanie i sprawdzić, czy możliwym jest zarejestrowanie na serwerze. Jeżeli teraz zbliżymy kartę, na ekranie wyświetli się jej numer Konfiguracja systemu 1. Konfiguracja systemu 2. Ustaw klawisze funk. 3. Czytnik kart 4. Wiegand 5. Inicjalizacja Ustawienia formatu ID użytkownika [ENT] [6] [ENT] [5] < Długość ID > (2-8):4 Wciśnij [1], aby dokonać ustawień system. Ustawienia domyślne 4 Ta opcja pozwala na ustawienie długości ID użytkownika, które musi zawierać od 2 do 8 cyfr. ID każdego użytkownika musi mieć długość taka samą, jak długość ID określona na serwerze. Dla przykładu, jeżeli na serwerze zarejestrowane jest ID , długość należy ustawić na 6. Wciśnij [ENT], aby przejść do kolejnych ustawień Ustawienia języka [ENT] [6] [ENT] [5] [ENT] Aby wyjść i przejść do poprzedniego menu, wciśnij [CLR].

21 VIRDI AC 1000 User Guide 41 VIRDI AC 1000 User Guide 42 < Język >:1 0=KOR 1=ANG 2=JPN 3=CHN 4=SPN 5=UAE 6=ITLY 7=VIET 8=OTH Ustawienie domyślne: 1 (Angielski) <Czytnik kart>:0 0=RF/SC 1=Wiegand Ustawienie domyślne 0 Tutaj można zmieniać ustawienia czytnika kart podłączonego do terminala. Za wyjątkiem przypadków jak poniżej, stosuje się tutaj ustawienie domyślne 0 : Wybierając kolejne cyfry ustawimy odpowiednio język: 0 : Koreański, 1 : Angielski, 2 : Japoński, 3 : Hiszpański, 4 : Chiński, 5 : Arabski, 6 :Włoski, 7 :Wietnamski; 8 : Inny. 0, 1, 2, 4 : znaki odpowiednie do wybranego języka 3, 5, 6, 7, 8 :znaki w języku angielskim Po dokonaniu ustawień, wciśnij [ENT], aby przejść do poprzedniego menu. - 0 : Karta 125KHz lub 13.56MHz, - 1 : Poprzez interfejs Wiegand podłączone jest dodatkowy czytnik kart (np: czytnik HID ) Ustawienie wartości 0, umożliwia zmianę trybu wyświetlenia numeru karty <Numer karty> Ustawienia klawiszy funkcyjnych [ENT] [6] [ENT] [2] <Format karty>:0 0=Hexa 8bitów 1=Hexa 16bitów 2=Decimal Ustawienie domyślne: 0 <Klawisz On/Off> 1=F1:O 2=F2:O 3=F3:O 4=F4:O 5=ENT:O Default setting: all O Opcja ta służy do aktywowania/dezaktywowania klawiszy funkcyjnych. O oznacza klawisz aktywny, X nieaktywny. Kiedy będziemy wciskać klawisz funkcyjny, następuje zmiana z X na O lub na odwrót. 1 oznacza [F1], 2 - [F2], 3 - [F3], 4 - [F4], a 5 zonacza [ENT]. Po tym jak dezaktywujemy F1 (wciskając 1), nie można powrócić do trybu Start, nawet wciskając F1. 0 : Wyświetla 8-mio cyfrowy numer karty w systemie szesnastkowym (heksadecymalnym) A5CBEF12 1 : Wyświetla 8 cyfr po 8-mio znakowym numerze w systemie szesnastkowym (heksadecymalnym ) A5CBEF : Wyświetla 10-cio cyfrowy numer w systemie dziesiątkowym Po dokonaniu zmian, wciśnij [ENT], aby przenieść się do poprzedniego menu Ustawienia Wiegand [ENT] [6] [ENT] [4] Ponadto, jeżeli tylko [F1] lub [F2] ustawimy na O, terminal moze cały czas pracować w trybie Start lub Koniec. Po dokonaniu zmian, wciśnij [ENT], aby wrócić do poprzedniego menu. Wiegand Out:0 0=Brak 1=26bit 2=34bit Ustawienie domyślne: Ustawienia czytnika kart [ENT] [6] [ENT] [3] Po wybraniu [1], Site code + ID użytkownika jest wysyłane do portu Wiegand terminala, po dokonaniu autoryzacji. Można tej funkcji użyć jedynie w systemach, gdzie występuje kontroler zamka, zarządzany przez wejście Wiegand. Ustawieniem domyślnym jest 0. - Dla ustawienia 1, ID użytkownika powinno być krótsze niż 4 znaki, ponieważ wysyłane jest: Site code [1bit] + ID użytkownika [2 bity];

22 VIRDI AC 1000 User Guide 43 - Dla ustawienia 2, ID użytkownika powinno być krótsze niż 7 znaków, ponieważ wysyłane jest: Site code [1bit] + ID użytkownika [3 bity]; Nie ma to nic wspólnego z użyciem czytników kart z portem Wiegand. Jeżeli wybierzemy ustawienie 1 lub 2, można ustawić następującą wartość: <Site code> (0-255):000 Ustawienie domyślne: 0 Należy tutaj wprowadzić wartość z przedziału od 0 do 255, aby wysłać do portu Wiegand wraz z numerem ID użytkownika. Po dokonaniu zmian, wciśnij [ENT], aby przejść do poprzedniego menu Inicjalizacja terminala W menu głównym wybierz 6.Urzadzenie, a następnie wybierz 6.inicjalizacja. na wyświetlaczu pojawi się następujący ekran: 1. Konfiguracja inicjal. 2.Usuń logi 3. Inicjalizacja terminal Ustawienia inicjalizacji [ENT] [6] [ENT] [6] [1] < Kongig. Inicjal. > [ T=1 / N=2 ] : Wciśnij [1], aby inicjalizować ustawienia. Wciśnij [2], dla inicjalizacji zapisów autoryzacji. Wciśnij [3], aby przywrócić ustawienia fabryczne. Aby inicjalizować ustawienia, wciśnij [1], aby anulować, wciśnij [2]. VIRDI AC 1000 User Guide Inicjalizacja zapisów autoryzacji [ENT] [6] [ENT] [6] [2] < Usuń wszystkie logi> [ T=1 / N=2 ] : Aby inicjalizować zapisy wciśnij [1]. Aby anulować, wciśnij [2]. Logi mające powiązanie z autoryzacjami zostaną usunięte, ale ustawienia i użytkownicy nie zostaną usunięte. Po pomyślnym dokonaniu inicjalizacji, usłyszysz trzy krótkie sygnały brzęczyka, a system powróci do poprzedniego menu Przywrócenie ustawień fabrycznych [ENT] [6] [ENT] [6] [3] < Inicjal. Terminala > [ =1 / N=2 ] : Aby przywrócić ustawienia fabryczne, wciśnij [1]. Aby anulować, wciśnij [2]. Poza fizycznym adresem MAC terminala, wszystkie ustawienia, użytkownicy i logi zostaną usunięte. Po inicjalizacji ustawień, językiem komunikatów dźwiękowych i menu staje się na powrót język angielski. Aby ustawić inny język, wybierz: ( 6. Urządzenie 5. Konfiguracja systemu <Język>: wybierz 0~4) Po udanym przeprowadzeniu inicjalizacji, usłyszysz trzy sygnały brzęczyka, terminal zostanie zresetowany do ustawień fabrycznych.. Wszystkie ustawienia terminala, za wyjątkiem fizycznego adresu MAC, są inicjalizowane, ale użytkownicy i zapisy autoryzacji nie są usunięte. Po inicjalizacji ustawień, językiem komunikatów dźwiękowych i menu staje się na powrót język angielski. Aby ustawić inny język, wybierz: ( 6. Urządzenie 5. Konfiguracja systemu <Język>: wybierz 0~4) Po pomyślnym dokonaniu inicjalizacji, usłyszysz trzy krótkie sygnały brzęczyka, a system powróci do poprzedniego menu.

23 VIRDI AC 1000 User Guide Jak używać terminala 4.1. Kontrola dostępu - Menu 3.Opcja 1.Aplikacja [0] Ustawienia kontroli dostępu Autoryzacja - Wiadomości graficzne wyświetlane podczas pracy w trybie autoryzacji: Tryb dostępu; autoryzacja z [ENT] F1 Tryb F1 ; autoryzacja z [F1] F2 Tryb F2 ; autoryzacja z [F2] F3 Tryb F3 ; autoryzacja z [F3] F4 VIRDI AC 1000 User Guide Autoryzacja przy użyciu karty Dla użytkownika zarejestrowanego przy użyciu karty, lub karty lub hasła, podczas przedłożenia karty, usłyszymy sygnał brzęczyka, a wynik autoryzacji wyświetlony zostanie na wyświetlaczu. Po zbliżeniu karty do terminala, usłyszysz sygnał brzęczyka. Jeżeli autoryzacja przebiegnie pomyślnie, na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia wiadomość tekstowa i usłyszysz komunikat głosowy Autoryzacja powiodła się W rogu ekranu pojawi się ikona otwartych drzwi. Po 1-2 sekundach pojawi się na powrót ekran powitalny, a drzwi zamkną się po zdefiniowanym wcześniej czasie. Wiadomość o błędzie: Wiadomość o błędnej autoryzacji pojawia się wraz z komunikatem głosowym Proszę, spróbuj ponownie.. Użyto niezarejestrowanej karty. Podczas próby autoryzacji pojawił się błąd połączenia z serwerem, lub terminal nie jest połączony z serwerem. Tryb F4 ; autoryzacja z [F4] Dla użytkownika zarejestrowanego przy użyciu karty, lub karty lub hasła, podczas przedłożenia karty, usłyszymy sygnał brzęczyka, a wynik autoryzacji wyświetlony zostanie na wyświetlaczu. - Autoryzacja przy użyciu karty Zanim przedłożysz kartę, zmień tryb autoryzacji, poprzez wciśnięcie odpowiedniego klawisza funkcyjnego, lub przedłóż kartę dla autoryzacji. - Autoryzacja przy użyciu hasła Po wprowadzeniu ID użytkownika i zmianie trybu autoryzacji poprzez wybranie odpowiedniego klawisza funkcyjnego, wprowadź hasło, aby dokonać autoryzacji Autoryzacja przy użyciu hasła Jeżeli ID użytkownika jest numer 0001, wprowadź 0001 i wciśnij klawisz funkcyjny. Usłyszysz dźwięk brzęczyka, a terminal będzie czekał na hasło użytkownika. Wprowadź hasło i wciśnij [ENT], Wynik autoryzacji pojawi się na wyświetlaczu.

AC6000 TM Instrukcja Obsługi

AC6000 TM Instrukcja Obsługi AC6000 TM Instrukcja Obsługi Copyright 2009 By UNION COMMUNITY Co., Ltd. < Terminologia > Admin, Administrator Jest to użytkownik mający prawo dostępu do menu terminala; posiada prawa do zmian środo wiskowych

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS SAFESCAN TA-8000 SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV FALCON Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC Instrukcja obsługi Modele: DD 09200 HDV Data: I 2009 wersja firmware 06.04.95 UWAGA ABY ZAPOBIEC POŻAROWI LUB ZWARCIU NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN)

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR SIMTEC 916T i 908T i 904T INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N7700 Thecus N7700PRO Thecus N7700+ Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Thecus. FW v3.01.00. Instrukcja użytkownika

Thecus. FW v3.01.00. Instrukcja użytkownika Thecus FW v3.01.00 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp.

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N5500 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

2.5 x5. 3.5 x3. Thecus N0503. Instrukcja użytkownika urządzenia Combo NAS. FW v3.02.01

2.5 x5. 3.5 x3. Thecus N0503. Instrukcja użytkownika urządzenia Combo NAS. FW v3.02.01 2.5 x5 3.5 x3 Thecus N0503 Instrukcja użytkownika urządzenia Combo NAS FW v3.02.01 Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...7 5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC4020A

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC4020A OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC4020A WERSJA 3.3 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Thecus N4200 FW v3.00.09

Thecus N4200 FW v3.00.09 Thecus N4200 FW v3.00.09 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

Wideotelefon Instrukcja obsługi

Wideotelefon Instrukcja obsługi Wideotelefon Instrukcja obsługi Spis tres ci 1. Wideotelefon ACN...4 1-1. Części składowe wideotelefonu...4 1-2. Instrukcje bezpieczeństwa...5 1-3. Informacje podstawowe...6 1-4. Instalacja...8 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

GE Security. Instrukcja użytkownika systemu alarmowego. GE imagination at work

GE Security. Instrukcja użytkownika systemu alarmowego. GE imagination at work GE Security NX-10 Instrukcja użytkownika systemu alarmowego GE imagination at work Dyrektywa 2002/96/WE Unii Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) ma na celu

Bardziej szczegółowo

Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. REJESTRATORÓW Techmoss. typu TM-800 i TM-700 v. 2.1

Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. REJESTRATORÓW Techmoss. typu TM-800 i TM-700 v. 2.1 Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRATORÓW Techmoss typu TM-800 i TM-700 v. 2.1 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że jakość i funkcjonalność tego urządzenia spełni Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

Telefon IP VPS-802 Instrukcja obsługi

Telefon IP VPS-802 Instrukcja obsługi Telefon IP VPS-802 Instrukcja obsługi Wydanie 1.00 Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2014 Spis treści: 1. Telefon VPS-802... 5 1.1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 5 1.2. Zawartość pudełka... 6

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2.1

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2.1 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2.1 Wersja oprogramowania : 2.1.24.60 Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK USTAWIEŃ ADMINISTRATORA DRUKARKA LASEROWA CEL USTAWIEŃ ADMINISTRATORA LISTA USTAWIEŃ ADMINISTRATORA

PODRĘCZNIK USTAWIEŃ ADMINISTRATORA DRUKARKA LASEROWA CEL USTAWIEŃ ADMINISTRATORA LISTA USTAWIEŃ ADMINISTRATORA PODRĘCZNIK USTAWIEŃ ADMINISTRATORA DRUKARKA LASEROWA Niniejsza instrukcja zawiera opis ustawień przeznaczonych dla administratora urządzenia. CEL USTAWIEŃ ADMINISTRATORA LISTA USTAWIEŃ ADMINISTRATORA KORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

ethernus Podręcznik użytkownika

ethernus Podręcznik użytkownika ethernus Podręcznik użytkownika ethernus Podręcznik użytkownika 2004 2005 embedos sp. z o.o. All rights reserved. Logo ethernus jest zastrzeżonym znakiem towarowym oraz nazwą zastrzeżoną firmy embedos

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX v 1.1, 03-04-2014 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...10 3.1.1. MENU Główne Ustawienia Ogólne...20

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C www.vectra.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition 3.0

Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 pl Configuration Manual Access Professional Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przegląd systemu 6 1.1 Ograniczenia i opcje 7 1.2 Instalacja na pojedynczym komputerze 9 1.3

Bardziej szczegółowo