Biometryczna karta elektroniczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biometryczna karta elektroniczna"

Transkrypt

1 Biometryczna karta elektroniczna Przemek Strzelczyk, Marcin Chochowski, Andrzej Pacut, Adam Czajka Pracownia Biometrii, Naukowa i Akademicka Sie Komputerowa NASK ul. Wwozowa 18, Warszawa Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechnika Warszawska ul. Nowowiejska 15/19, Warszawa {przemek.strzelczyk, Wstp Współczesne systemy uwierzytelniajce najczciej bazuj na jednym z trzech schematów. W pierwszym i jednoczenie najbardziej popularnym tosamo uytkownika weryfikowana jest na podstawie tego, co wie. Do grupy tej nale wszystkie systemy wykorzystujce hasła i kody PIN. W drugim schemacie do uwierzytelniania wykorzystuj si to, co uytkownik posiada. Przykładem moe by zblieniowa karta identyfikacyjna, karta z paskiem magnetycznym albo token elektroniczny. Trzeci schemat opiera si na wykorzystaniu biometrii, czyli bezporednim badaniu, kim uytkownik jest na podstawie jego cech biologicznych lub behawioralnych. Uznaje si, e system jest silnie zabezpieczony, jeli wykorzystuje dwa z trzech przedstawionych powyej schematów. Przedstawione w artykule rozwizanie jest połczeniem wszystkich trzech schematów. Dziki umieszczeniu na karcie inteligentnej wzorca biometrycznego wraz z algorytmem porównujcym oraz opcjonalnym zabezpieczeniem karty hasłem lub kodem PIN uzyskalimy jedno z najsilniejszych narzdzi do wysoce wiarygodnego identyfikowania osób i ich uprawnie. Karty elektroniczne Karty elektroniczne (zwane take kartami mikroprocesorowymi, lub kartami inteligentnymi) staj si ostatnio coraz bardziej popularne i powoli zastpuj miejsce kart z paskiem magnetycznym. Ich głównymi zaletami jest wiksza, w porównaniu do kart z paskiem, pojemno pamici (od kilku do kilkuset kilobajtów), wiksze bezpieczestwo przechowywanych danych, wiksza odporno na zakłócenia elektromagnetyczne oraz, co najwaniejsze, moliwo bezpiecznego przetwarzania informacji na karcie. W kanale transmisyjnym pomidzy czytnikiem a kart komunikacja przebiega zgodnie z protokołem ISO [11]. Karty takie gwarantuj bezpieczestwo na styku z terminalem poprzez wprowadzenie szyfrowania symetrycznego i podpisywania przesyłanych danych. Karty takie czsto posiadaj take wsparcie dla kryptografii asymetrycznej i PKI, poprzez odpowiednie moduły generacji kluczy, liczb losowych i algorytmów szyfrowania asymetrycznego. W zalenoci od wymaganego poziomu bezpieczestwa i stopnia zaawansowania technologicznego mog one uywa słabsze algorytmy takie jak DES, MD5 lub mocniejsze np. 3DES, AES, RSA i SHA-1, EC. Jednym z typów kart inteligentnych s karty typu Java Card. Na karcie takiej oprócz systemu operacyjnego umieszczona jest uproszczona wersja wirtualnej

2 maszyny Java (JCVM), która pozwala na uruchamianie programów napisanych w tym jzyku. Architektura karty przedstawiona została na rysunku 1. Ze wzgldu na ograniczon platform sprztow (mało pamici, prosty mikroprocesor) nie posiada ona wsparcia dla wielu fundamentalnych dla jzyka Java elementów m.in. wielowtkowoci, typów danych zmiennoprzecinkowych i całkowitych 32-bitowych, automatycznego zarzdzania pamici (tzw. garbage collector). Utrudnia to projektowanie bardziej złoonych aplikacji, szczególnie wymagajcych nakładu oblicze. Rysunek 1. Architektura karty inteligentnej typu JavaCard Główn zalet umieszczenia na karcie inteligentnej JCVM jest moliwo przenonoci kodu, zgodnie z zasad write once, run everywhere ( napisz raz, uruchamiaj wszdzie ). W kartach natywnych kod programów jest mocno zwizany z systemem operacyjnym i architektur karty. Aplety Java Card, jeli nie uyto w nich niestandardowych rozszerze, mog by przenoszone pomidzy kartami rónych producentów. Dla przykładu prezentowany przez nas aplet biometryczny był uruchamiany na kartach dwóch wiodcych na rynku producentów kart Gemplus i Giesecke & Dervient. Bezpieczestwo kart elektronicznych Obecnie, najwiksz organizacja zajmujc si tworzeniem standardów dotyczcych infrastruktury kart elektronicznych jest GlobalPlatform, zrzeszajca ponad 50 firm z rónych gałzi przemysłu, od bankowoci poprzez telekomunikacj, transport a do jednostek rzdowych. Współpracujc z wieloma innymi organizacjami standaryzacyjnymi za główny cel obrała stworzenie standardu pozwalajcego na tworzenie w pełni skalowalnych systemów. W takich systemach jedn z najistotniejszych kwestii jest bezpieczestwo.

3 W transakcjach z uyciem karty elektronicznej zawsze mona wyodrbni trzy strony: karta, jej uytkownik (niekoniecznie właciciel) oraz terminal (np. bankomat) Rysunek 2. Strony transakcji z uyciem karty elektronicznej. Transakcje mona uzna za bezpieczn, jeli jestemy w stanie kadej ze stron zagwarantowa, e pozostali uczestnicy s tymi, za których si podaj, a wymieniane midzy nimi informacje nie s obserwowane lub modyfikowane przez osob trzeci (najczciej o imieniu Ewa). Ostatnia, opublikowana w marcu 2003 roku specyfikacja GlobalPlatform dotyczca kart zawiera opis dwóch bezpiecznych protokołów uwierzytelniania i komunikacji. Kady z nich wprowadza trzy poziomy bezpieczestwa: Dwustronne uwierzytelnienie, podczas którego karta i terminal udowadniaj, e s w posiadaniu tego samego sekretu-klucza kryptograficznego. Spójno i autentyczno przesyłanych do karty komunikatów, gwarantuje, e dane odbierane przez kart faktycznie pochodz od zaufanego terminala, nie były zmienione w trakcie komunikacji i zostały odebrane w poprawnej kolejnoci. Poufno, która gwarantuje, e nikt nieuprawniony nie odczyta wymienianych komunikatów. Teraz pokrótce zostan omówione powysze mechanizmy i rónice w obu protokołach. Dwustronne uwierzytelnienie Stworzenie bezpiecznego kanału pomidzy kart a terminalem inicjowane jest zawsze przez terminal - karta jest stron biern (rys. 3). Terminal losuje cig omiu 1-bajtowych liczb i wysyła go do karty. Podobny cig losowany jest przez kart. Oba losowe cigi po kilku prostych przestawieniach staj si danymi, które po zaszyfrowaniu przy uyciu kluczy zapisanych podczas personalizacji karty staj si nowymi kluczami sesyjnymi. Dziki temu mechanizmowi za kadym razem bezpieczny kanał jest zestawiany przy uyciu innych kluczy

4 kryptograficznych. Wykorzystywany jest tu algorytm 3DES z kluczami o długoci 16 bajtów. Nastpnie przy uyciu stworzonych kluczy sesyjnych i tych samych losowych cigów karty i terminala, karta tworzy 8-bajtowy kryptogram karty i przesyła go do terminala wraz z wygenerowanym cigiem liczb. Zauwamy, i terminal dysponuje tymi samymi danymi, co karta (oba losowe cigi) i jeli tylko jest w posiadaniu odpowiedniego klucza statycznego moe powtórzy operacje wykonane przez kart i wygenerowa kryptogram. Zgodno obu kryptogramów oznacza, i karta i terminal posiadaj te same klucze statyczne, co oznacza autentyczno karty.. W nastpnym kroku terminal tworzy swój kryptogram uywajc klucza sesyjnego i wysyła go do karty. Teraz karta moe zweryfikowa kryptogram terminala, i jeli jest poprawny (jest w stanie powtórzy proces tworzenia kryptogramu) ma pewno, e terminal dysponuje tymi samymi kluczami statycznymi. Jeli karcie udało si zweryfikowa kryptogram terminala, a terminalowi kryptogram karty ustalany jest bezpieczny kanał komunikacyjny. Jednoczenie okrelany jest poziom bezpieczestwa komunikacji. Rysunek 3. Schemat mechanizmu dwustronnego uwierzytelnienia Spójno i poufno komunikacji Protokół dopuszcza trzy róne poziomy bezpieczestwa komunikacji po procesie dwustronnego uwierzytelnienia. Pierwszy - najmniej bezpieczny - nie zakłada adnych dodatkowych mechanizmów ochrony, wic wszystkie komendy w kanale przesyłane s niezabezpieczone. Drugi, gwarantuje spójno i poprawn kolejno odebranych komend poprzez dodanie 8 bajtów podpisu do kadej przesyłanej komendy. Podpis generowany jest algorytmem C-MAC lub R-MAC (w zalenoci od wybranego protokołu bezpiecznej komunikacji), lecz zawsze korzysta z mechanizmu wizania kolejnych

5 kryptogramów - dla podpisu komendy wektorem ICV algorytmu szyfrujcego jest podpis poprzedniej komendy. Ten mechanizm gwarantuje, e wszystkie komendy wysłane przez terminal musz w niezmienionej postaci i kolejnoci dotrze do karty. Trzeci poziom bezpieczestwa, oprócz gwarancji spójnoci komunikacji, gwarantuje jej poufno. Tre komendy po podpisaniu jest dodatkowo szyfrowana jednym z kluczy sesyjnych. Te mechanizmy gwarantuj bezpieczestwo w kanale oznaczonym ( 1 na rys. 2). Naley jednak zwróci uwag, e uytkownik karty nie wie czy terminal jest wiarygodny, poniewa karta nie posiada moliwoci zakomunikowania mu o wyniku swojego testu ( 2 na rys. 2). Rozwizanie, które przyjlimy polega na umieszczeniu na karcie pewnej prywatnej tekstowej informacji, która moe zosta z niej odczytana i wywietlona na ekranie terminala wyłcznie po udanej jego weryfikacji przez kart (moe to by np. ulubiony cytat czy powiedzenie, ang. display message). Pozostaje jeszcze przekonanie karty, e jej uytkownik jest osob uprawnion do jej uywania ( 3 na rys. 2). Mona przyj, e jeli karta poprawnie zweryfikuje uytkownika terminal te moe uzna go za osob uprawnion. Stosowanie powszechnie metody polegaj na wprowadzeniu przez uytkownika numeru PIN, z reguły 4-cyfrowego. Taka metoda zapewnienia bezpieczestwa w systemach chociaby bankowych przestaje by wystarczajca. Z tych wzgldów w Pracowni Biometrii NASK został opracowany system, który integruje biometri i karty inteligentne. Biometria tczówki Biometri wykorzystan w przedstawionym rozwizaniu jest biometria tczówki. Ju w latach 80-tych badania Leonarda Floma i Arana Safira [3] wykazały, e tczówka oka moe posłuy jako uniwersalny identyfikator osoby. Kształt bruzd, zmarszczek i plam na tczówce jest tak oryginalny, e kade dwie tczówki od dwóch rónych osób s róne nawet, jeli osoby te s bliniakami jednojajowymi. Co wicej, nawet tczówki prawego i lewego oka tej samej osoby nie s takie same. Od czasu bada Safira i Floma powstało ju wiele metod wykorzystujcych obraz tczówki do weryfikacji tosamoci. Do najbardziej znanych nale metody Johna Daugmana [1] (stosowane w urzdzeniach Iridian. LG, Panasonic, OKI), Daniela Daehoona Kima (stosowane w urzdzeniach Iritech) [2], Tieniu Tana [4], Richarda Wildesa [5] czy Williama Bolesa [10]. W Pracowni Biometrii NASK opracowano now metod [6,7,8] i zbudowano prototypowe urzdzenie do rozpoznawania osób na bazie zdjcia oka. W metodzie tej w pocztkowym etapie wyszukiwane s dwa sektory tczówki wolne od zakłóce takich jak rzsy, brwi czy odblaski ródła wiatła. Sektory takie s nastpnie analizowane w biegunowym układzie współrzdnych (rys. 4). Operatorem słucym do wyszukiwania cech jest transformata Zaka-Gabora [9] dekomponujca obraz na szereg współczynników. Zaproponowano metod selekcji współczynników z punktu widzenia minimalizacji błdu rozpoznawania osób, co pozwala na adaptacj parametrów kodowania w zalenoci od jakoci stosowanych obrazów tczówki. Umoliwia to zastosowanie tej metody do obrazów tczówki pochodzcych np. z telefonów komórkowych. Wynikowym

6 zbiorem cech tczówki jest kod binarny o długoci 1024 bitów dla kadego oka, które s skwantowanymi współczynnikami transformaty. Otrzymana długo kodu jest najmniejsz sporód najdokładniejszych stosowanych na wiecie metod rozpoznawania tczówki. Weryfikacja na podstawie kodu tczówki jest procesem trywialnym i polega na policzeniu odległoci Hamminga pomidzy kodem wzorca a kodem danych do weryfikacji. Włanie ta cecha metody sprawiła, e porównywanie ze wzorcem mogło zosta zrealizowane na karcie inteligentnej. Metoda charakteryzuje si niskim poziomem współczynnika błdnej weryfikacji osób nieuprawnionych (ang. False Acceptance Rate - FAR) i współczynnika odrzucenia osób uprawnionych (ang. False Rejection Rate - FRR). W warunkach laboratoryjnych osignito wynik 0% dla obu przedstawionych współczynników dla bazy zdj 180 rónych tczówek. Rysunek 4. Generowanie wektora cech tczówki na podstawie obrazu oka Połczenie biometrii i kart inteligentnych Połczenie biometrii i kart inteligentnych nie jest nowym pomysłem. Na rynku istniej ju rozwizania, w których biometryczny wzorzec uytkownika zapisywany jest na karcie. Jednake w przewaajcej wikszoci s to systemy typu match-off-card, czyli takie, które przed procesem weryfikacji odczytuj wzorzec, a samo porównywanie z danymi weryfikacyjnymi przeprowadzane jest na zewntrz karty. Karta słuy tutaj tylko jako nonik informacji biometrycznej. Zasadnicz wad takiego rozwizania jest zagroenie wynikajce z moliwoci przechwycenia wzorca biometrycznego odczytanego z bezpiecznego rodowiska karty. Istniej take rozwizania, cho nieliczne, w których porównywanie danych biometrycznych ze wzorcem realizowane jest na karcie (ang. match-on-token). Pierwsz i właciwie jedyn biometri, któr udało si przenie na karty jest biometria odcisku palca. Przykładem takich implementacji s karty firm G&D i Precise. Główn przeszkod w powstawaniu nowych podobnych rozwiza jest duy nakład zwizany z porównywaniem cech. Wydajne klasyfikatory dla metod biometrycznych opieraj si na

7 skomplikowanych obliczeniach zmiennopozycyjnych. Przeprowadzenie takich oblicze w rodowisku 8-bitowej lub 16-bitowej karty o mocy mikrokomputera z lat 80 jest właciwie niewykonalne w czasie akceptowalnym przez osoby weryfikowane. W Pracowni Biometrii NASK opracowalimy kart biometryczn z porównywaniem realizowanym na karcie (match-on-token), w której wykorzystana została przedstawiona wczeniej biometria tczówki. Wybór karty typu Java Card jest podejciem bardzo nowatorskim i pozwalajcym na stworzenie rozwizania przenonego i niezalenego od producenta karty. Właciwie wszystkie dotychczasowe rozwizania wykorzystywały funkcje napisane w kodzie natywnym danej karty, poniewa jzyk Java był dla nich rodowiskiem zbyt wolnym i ograniczonym. W wykorzystanej metodzie biometrii tczówki porównywanie jest procesem prostym i wymaga tylko operacji takich jak dodawanie i rónica symetryczna bitów. Pod wzgldem bezpieczestwa i zarzdzania karta jest zgodna ze standardami Global Platform (GP) [15,16], za pod wzgldem przebiegu procesów personalizacji utrzymana została pełna kompatybilno z normami EMV [17]. Do komunikacji pomidzy czytnikiem i kart uywany jest standardowy protokół ISO [11] oraz jego rozszerzenie, które powstało na potrzeby biometrii ISO [12]. Karta moe obsługiwa, oprócz weryfikacji biometrycznej, dodatkowo lub alternatywnie weryfikacj na podstawie hasła lub kodu PIN. Stworzone zostały trzy wersje kart biometrycznych. Pierwsza wersja nastawiona jest na szybko działania. Proces weryfikacji na karcie trwa około 3-5 sekund, ale niestety dzieje si to kosztem nieznacznego spadku dokładnoci weryfikacji (nie osigalny jest zerowy błd rozpoznania osoby) i sporego zuycia pamici. Wzorzec biometryczny zabiera dodatkowo 5-25% całkowitej pamici karty, która mogłaby zosta przeznaczona na przetrzymywanie innych informacji. Drugie podejcie nastawione jest na dokładno wyniku. Proces weryfikacji w tym przypadku trwa długo, bo około sekund. Natomiast zuycie pamici karty jest porównywalne do poprzedniego przypadku. Ostatnie podejcie nastawione jest na oszczdno pamici karty. Wzorzec zajmuje zaledwie % całkowitej pamici karty, ale niestety proces weryfikacji trwa sekund. Dokładno jest porównywalna z pierwszym przypadkiem. Zwikszanie dokładnoci porównania zwizane jest z dostarczaniem wikszej iloci informacji zarówno z zewntrznego urzdzenia jak i ze składowanego wzorca. Głównym składnikiem czasu działania zaproponowanego rozwizania jest czas transmisji pomidzy kart i terminalem, stanowicym około 86% całkowitego czasu weryfikacji. Przyszło biometrycznej karty elektronicznej Miar bezpieczestwa systemu jest zawsze najsłabszy jego element. W przypadku systemów z infrastruktur karty elektronicznej jest to 4 cyfrowy PIN, który nierzadko zapisywany był flamastrem na samej karcie. W naszej propozycji ogniwo to zostaje zastpione przez biometri, której nie sposób zapomnie, a zapisanie takiej informacji jest nierealne. Jednoczenie, biometryczna karta oferuje cał funkcjonalno karty elektronicznej, w tym

8 weryfikacj na podstawie kodu PIN. Wprowadzenie zatem takiej karty do istniejcych systemów kontroli dostpu jest stosunkowo łatwe, gdy polega na uzupełnieniu funkcjonalnoci systemu o nowe elementy, a nie jego przebudow. Mona równie sobie wyobrazi infrastruktur podpisu cyfrowego wykorzystujc kart biometryczn. Podpis byłby tworzony na karcie dopiero po prawidłowej weryfikacji biometrycznej. Dawałoby to gwarancj, e dokument został podpisany przez uprawnion do tego osob, a nie osob, która przez przypadek weszła w posiadanie karty. Pracownia Biometrii NASK opracowała mechanizmy zdalnego dostpu [7] do zasobów wykorzystujcego weryfikacj biometryczn jako metod uwierzytelnienia. Rozwizanie, które połczy dostp do sieci VPN z biometryczn kart elektroniczn, daje pewno, e z sieci korporacyjnej korzystaj jedynie uprawnione osoby. Kolejnym zastosowaniem, które wydaje si ju bardzo bliskie jest weryfikacja biometryczna w telefonach komórkowych. Sercem telefonu jest karta SIM, która jest niczym innym jak kart inteligentn. Mona wic przedstawion implementacj przenie do karty telefonu. Z drugiej strony, telefony wyposaone s w coraz doskonalsze kamery cyfrowe, których odpowiednia i niedroga optyka pozwali w niedługim czasie na wykonywanie zdj tczówki o jakoci wystarczajcej do rozpoznania osoby. Pojawiaj si te aparaty telefoniczne z czytnikami odcisków palców. To wszystko sprawia, e ju w najbliszej przyszłoci moemy spodziewa si, e telefon bdzie chciał współpracowa tylko uprawnionym uytkownikiem. BioSec Przedstawione rozwizanie były opracowywane w ramach projektu BioSec. BioSec (Biometrics and Security) jest projektem europejskim realizowanym w ramach Szóstego Programu Ramowego Unii Europejskiej w dziale IST i jest najwikszym europejskim projektem zintegrowanym powiconym technologiom biometrycznym. Uczestniczy w nim 23 partnerów z 8 krajów w tym: Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Francji, Belgii, Finlandii, Izraela, Grecji i Polski. Wród partnerów BioSec znajduj si m.in. hiszpaska firma Telefonica Research and Development, która jest koordynatorem, Siemens, MediaScore, Giesecke & Devrient, VCON Telecommunications Ltd., VTT Electronics, linie lotnicze Finnair, Ministerstwo Spraw Wewntrznych Finlandii, Ibermatica, Etra, Biometrika, ATMEL oraz liczne jednostki naukowo-badawcze i uniwersytety. Polsk reprezentuje NASK, który jest trzecim, co do wielkoci nałoonych na zada, partnerem konsorcjum realizujcego BioSec. Projekt zaczł si w grudniu 2003 roku i zaplanowany został na 2 lata.

9 Literatura [1] John Daugman: Biometric personal identification system based on iris analysis, United States Patent US 5,291,560, assignee: IriScan Inc., NJ, USA, March 1, 1994 Daniel Daehoon Kim et al., Iris identification system and method of identifying a person [2] through iris recognition, United States Patent , June 19, 2001 [3] Leonard Flom, Aran Safir: Iris recognition system, United States Patent US 4,641,349, February 3, 1987 [4] Y. Zhu, Y. Wang and T. Tan, Biometric Personal Identification Based on Iris Pattern, Proc. 15th International Conference on Pattern Recognition, (ICPR), vol. 2, str , Barcelona, Hiszpania, 3-7 wrzenia, 2000 R.P. Wildes, Iris Recognition: An Emerging Biometric Technology, Proceedings of the [5] IEEE, vol. 85, str , Sept [6] A. Czajka, A. Pacut: Zak's transform for automatic identity verification, Proceedings of the 4th International Conference on Recent Advances in Soft Computing RASC2002, December 2002, Nottingham, United Kingdom, str , 2002 [7] A. Pacut, A. Czajka, P. Strzelczyk: Iris biometrics for secure remote access, w: J.S.Kowalik et al. Cyberspace Secure and Defense: Research Issues, str , Springer, Holandia, 2005 [8] A.Pacut, A.Czajka, Biometria w Europie -- Projekt BioSec, SECURE 2004, padziernika 2004, Warszawa, Conference Proceedings, 2004 [9] Martin J. Bastiaans, Gabor s Expansion and the Zak Transform for Continuous-Time and Discrete-Time Signal, w Josh Zeevi and Ronald Coifman (Red.), Signal and Image Representation in Combined Spaces, str. 1 43, Academic Press, Inc., 1995 [10] W.W.Boles.: A Security System Based on Human Iris Identification Using Wavelet Transform, Knowledge-Based Intelligent Electronic Systems, KES'97. Proceedings. First International Conference on, Adelaide, Australia, pp , Vol. 2, 1997 [11] ISO , Identification cards - Integrated circuit(s) cards with contacts, Part 4: Interindustry commands for interchange, [12] ISO , Identification cards - Integrated circuit(s) cards with contacts, Part 11: Personal verification through biometric methods, Draft, [13] JavaCard(TM) 2.2 Runtime Environment (JCRE) Specification, Version: 2.2, [14] JavaCard(TM) 2.2 Virtual Machine Specification,Version: 2.2, [15] VISA Open Platform, Guidelines for Developing Applications on Open Platform Cards, Version 1.1a, [16] GlobalPlatform Card Specification, Version 2.1.1, March 2003 [17] EMV Card Personalization Specification, Version 1.0, June 2003

Polityka bezpieczestwa

Polityka bezpieczestwa Polityka bezpieczestwa 1 Wstp...1 2 PB techniki organizacyjne...3 2.1 Opracowanie planów i procedur działania...3 2.2 Okrelenie kompetencji i odpowiedzialnoci...4 2.3 Okrelenie specjalnych obszarów chronionych...4

Bardziej szczegółowo

Koncepcje budowy bezpiecznych sieci bezprzewodowych dla rodowisk przemysłowych

Koncepcje budowy bezpiecznych sieci bezprzewodowych dla rodowisk przemysłowych Koncepcje budowy bezpiecznych sieci bezprzewodowych dla rodowisk przemysłowych Rafał Cichocki rafi@am.gdynia.pl Akademia Morska w Gdyni 1. Wstp Sieci bezprzewodowe posiadaj niezaprzeczalne zalety zwizane

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne -

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SPIS TRECI Informacje ogólne na temat SafeWord Premier Access Cel opracowania... PremierAccess wprowadzenie... Rozwizanie AAA... Replikacja i odporno na awarie...

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grbski. Sieci komputerowe

Tomasz Grbski. Sieci komputerowe Tomasz Grbski Sieci komputerowe Kranik 2002 Sieci komputerowe 2 Od Autora: Przedstawiony przeze mnie referat stanowi ródło wiedzy dotyczcej zagadnie zwizanych z sieciami komputerowymi. Moim zamierzeniem

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie dostpu do Internetu w telefonii komórkowej

Zastosowanie dostpu do Internetu w telefonii komórkowej PASTWOWA WYSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ks. Bronisława Markiewicza w JAROSŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA SPECJALNO: INFORMATYKA STOSOWANA Dzienne studia inynierskie Łukasz Emanuel Tatys Nr albumu 12935 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo SIP jako protokołu sygnalizacyjnego VoIP

Bezpieczestwo SIP jako protokołu sygnalizacyjnego VoIP WOJCIECH MAZURCZYK Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska, Warszawa E-mail: W.Mazurczyk@elka.pw.edu.pl http://security.tele.pw.edu.pl Bezpieczestwo SIP jako protokołu sygnalizacyjnego VoIP STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

OD BIOMETRII DO BEZPIECZNEJ BIOMETRII

OD BIOMETRII DO BEZPIECZNEJ BIOMETRII OD BIOMETRII DO BEZPIECZNEJ BIOMETRII Łukasz Stasiak, Adam Czajka, Przemysław Strzelczyk, Marcin Chochowski, Andrzej Pacut Pracownia Biometrii, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Instytut Automatyki

Bardziej szczegółowo

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Obrona przed atakami IDS cz. 2

Obrona przed atakami IDS cz. 2 Obrona przed atakami IDS cz. 2 1 Ataki i alarmy Systemy wykrywania intruzów nie informuj, czy zauwaony atak był skuteczny. W połczeniu z du liczb fałszywych alarmów moe przerodzi si to w administracyjny

Bardziej szczegółowo

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy? Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?...1 2 Historia wirusów...2 3 Rodzaje wirusów...6 3.1 Metody przenoszenia wirusów...7 3.1.1 Wirusy sektora startowego dysku...7 3.1.2 Wirusy plikowe...8 3.1.3 Wirus

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI. Bibliografia... 33

SPIS TRECI. Bibliografia... 33 SPIS TRECI Wprowadzenie...3 1. Mobilne płatnoci definicja... 4 2. Instrumenty płatnicze wykorzystywane w mobilnych płatnociach... 4 3. Typy mobilnych transakcji...8 4. Dobra nabywane przez telefon komórkowy...8

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP

Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP Znaczna cz serwerów sieciowych ma obecnie zainstalowany moduł do obsługi PHP. Jest to spowodowane wielk popularnoci tego jzyka wród twórców serwisów internetowych.

Bardziej szczegółowo

Rozwój sektora e-usług na wiecie

Rozwój sektora e-usług na wiecie Rozwój sektora e-usług na wiecie Autorzy: Sebastian Komorowski Michał Koralewski Artur Komider Marcin Kraska Janusz Langer Karol Nowaczyk Jacek Pucher Korekta: Agnieszka Domagała Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. Klasyfikacja sieci. dr in. Andrzej Sobczak

Agenda wykładu. Klasyfikacja sieci. dr in. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa dr in. Andrzej Sobczak 1 Agenda wykładu Jak TO połczy czyli par słów o sieciach komputerowych Internet czyli globalizujemy si Społeczestwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Wprowadzenie do informatyki... Agenda wykładu Wprowadzenie do informatyki...

Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Wprowadzenie do informatyki... Agenda wykładu Wprowadzenie do informatyki... Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa dr in. Andrzej Sobczak 1 Agenda wykładu Jak TO połczy czyli par słów o sieciach komputerowych Internet czyli globalizujemy si Społeczestwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Praca semestralna. Podstawy systemów operacyjnych

Praca semestralna. Podstawy systemów operacyjnych 1 Spis treci Praca semestralna Podstawy systemów operacyjnych 1. Wprowadzenie 1. Architektura współczesnych komputerów - maszyna von Neumanna 2. Definicja systemu operacyjnego 3. Struktura systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo komunikatorów

Bezpieczestwo komunikatorów Bezpieczestwo komunikatorów Sławomir Górniak, Przemysław Jaroszewski CERT Polska 1 Komunikatory w pigułce 1.1 Czym s komunikatory? Komunikator internetowy (ang. instant messenger; IM) to program umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA NISKOPOZIOMOWEGO PODSYSTEMU BEZPIECZESTWA DLA SYSTEMU IIP

INTEGRACJA NISKOPOZIOMOWEGO PODSYSTEMU BEZPIECZESTWA DLA SYSTEMU IIP Jerzy Konorski Wydział ETI, Politechnika Gdaska 80-2 Gdask, ul. Narutowicza 11/12, jekon@eti.pg.gda.pl Piotr Pacyna, Jerzy Kasperek, Wojciech Romaszkan Akademia Górniczo-Hutnicza 0-059 Kraków, Al. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP

WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP Artur Janowski Jakub Szulwic WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP Streszczenie. Autorzy prezentuj własne dowiadczenia i wyniki bada prowadzone nad wykorzystaniem współczesnych

Bardziej szczegółowo

do przedmiotu INFORMATYKA

do przedmiotu INFORMATYKA Łuycka Wysza Szkoła Humanistyczna do przedmiotu INFORMATYKA AUTORZY : MGR BEATA ZIBA MGR DARIUSZ DOROZISKI MGR IN. WIESŁAW ROGOWSKI WYŁCZNIE DO UYTKU WEWNTRZNEGO ŁWSH COPY RIGHT 1 Spis Tre : 1. Pojcia

Bardziej szczegółowo

Prywatne wojny w sieci: poddaj si, okop, negocjuj lub sta do walki

Prywatne wojny w sieci: poddaj si, okop, negocjuj lub sta do walki Krzysztof M. Brzeziski Igor Margasiski Krzysztof Szczypiorski Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska, Warszawa Prywatne wojny w sieci: poddaj si, okop, negocjuj lub sta do walki Motto: "Get up,

Bardziej szczegółowo

mgr in. Krzysztof Siedlecki

mgr in. Krzysztof Siedlecki P O L I T E C H N I K A S Z C Z E C ISKA W Y D Z I A Ł I N F O R M A T Y K I K A T E D R A T E C H N I K P R O G R A M O W A N I A mgr in. Krzysztof Siedlecki A l g o r y t m y w y s z u k i w a n i a

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo