Piotr Ciechowicz, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piotr Ciechowicz, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza S.A."

Transkrypt

1 IDĄ PIENIĄDZE. Finanse dla firm na inwestycje i eksport w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata maja 2015 ul. Arkońska 6 (budynek A3), Gdańsk tel.: faks: Piotr Ciechowicz, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

2 Wprowadzenie Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata jest jednym z głównych narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego RPO WP jest programem operacyjnym finansowanym ze środków EFRR i EFS. Alokacja środków UE na Program wynosi łącznie EUR, w tym: EUR z EFRR i EUR z EFS. 2

3 Priorytety RPO WP Priorytet I Komercjalizacja wiedzy Priorytet II Przedsiębiorstwa Priorytet III Edukacja Priorytet IV Kształcenie zawodowe Priorytet V Zatrudnienie Priorytet VI Integracja 3

4 Priorytety RPO WP Priorytet VII Zdrowie Priorytet VIII Konwersja Priorytet IX Mobilność Priorytet X Energia Priorytet XI Środowisko Priorytet XII Pomoc Techniczna 4

5 Tryby wyboru projektów W ramach RPO WP stosowane będą tryby wyboru projektów: konkurencyjny dla projektów wyłanianych w konkursie indywidualny dla przedsięwzięć strategicznych zdefiniowanych w RPS negocjacyjny dla przedsięwzięć uzgodnionych w ramach ZIT / ZPT inne - zidentyfikowane w toku realizacji Programu Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji oraz instrumentów zwrotnych i mieszanych. 5

6 Schemat wyboru projektów w ramach RPO WP (tryb konkursowy) ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA OCENA WYKONALNOŚCI OCENA STRATEGICZNA 6

7 OCENA FORMALNA Ocena formalna ma na celu weryfikację spełniania przez projekt podstawowych warunków formalnych uprawniających do udziału w konkursie. Ocena formalna jest oceną zerojedynkową. Ocena formalna poprzedzona jest weryfikacją wymogów formalnych - dokonywana jest przez pracowników IZ/IP RPO WP 7

8 OCENA MERYTORYCZNA OCENA WYKONALNOŚCI Ocena wykonalności polega na weryfikacji zasadności i wewnętrznej logiki projektu, m.in. jego zakresu rzeczowego, kwestii technicznych i środowiskowych (EFRR), finansowych, ekonomicznych oraz instytucjonalnych. Ocena wykonalności jest oceną zerojedynkową. 8

9 OCENA MERYTORYCZNA OCENA STARTEGICZNA Ocena strategiczna polega na ocenie stopnia wpisywania się projektu w cele, założenia i preferencje określone dla poszczególnych Działań i Poddziałań wynikające bezpośrednio z treści RPO WP Ocena strategiczna ma charakter punktowy z uzasadnieniem. W wyniku oceny powstaje lista projektów uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów. Projekty, które uzyskały minimum punktowe, otrzymują ocenę pozytywną i zostają zakwalifikowane do zatwierdzenia przez ZWP 9

10 Przedsiębiorcy Priorytet II Przedsiębiorstwa Priorytet I Komercjalizacja wiedzy 10

11 Priorytet II Przedsiębiorstwa Planowane działania 2.1 Inwestycje podstawowe 2.2 Inwestycje profilowane 2.3 Aktywność eksportowa 2.4 Otoczenie biznesu 2.5 Inwestorzy zewnętrzni Przewidywane środki UE: 174,6 mln Euro 11

12 2.1 Inwestycje podstawowe Finansowane będą m.in. inwestycje związane z wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy, jak również z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i eko-efektywnych. Preferowane projekty: ukierunkowane na ekspansję rynkową w wymiarze geograficznym lub ofertowym, przyczyniające się do powstawania trwałych miejsc pracy. Preferowane będą obszary o niskim poziomie aktywności gospodarczej. Alokacja: 35 mln Euro Grupy docelowe: Mikro i małe przedsiębiorstwa. W zakresie inwestycji podstawowych jedyną formę wsparcia stanowić będą instrumenty finansowe. 12

13 2.2. Inwestycje profilowane (1) PODDZIAŁANIE NR INWESTYCJE PROFILOWANE - WSPARCIE DOTACYJNE PODDZIAŁANIE NR INWESTYCJE PROFILOWANE - WSPARCIE POZADOTACYJNE Wspierane będą małe i średnie przedsiębiorstwa. Finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne w tym zmiana procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, zakup maszyn i sprzętu czy rozbudowa zaplecza umożliwiające istotne poszerzenie rynków zbytu, poszerzenie palety oferowanych produktów lub znaczącą poprawę ich jakości. Wsparcie adresowane będzie do przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji. 13

14 INWESTYCJE PROFILOWANE - WSPARCIE DOTACYJNE rodzaje projektów 1) budowa, rozbudowa infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa, 2) realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną), 3) unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy, 4) racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług prowadząca w szczególności do zmniejszenia transportochłonności, 5) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska, 6) poprawa efektywności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym informatyzacja procesów produkcyjnych. 14

15 INWESTYCJE PROFILOWANE - WSPARCIE DOTACYJNE Grupa docelowa: Mikro, mali średni przedsiębiorcy. Alokacja: 40,6 mln Euro. Poziom wsparcia: 35-55% kosztów kwalifikowanych 15

16 Obszary Inteligentnych specjalizacji 1. Technologie off-shore i portowo-logistyczne 2. Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie 3. Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw 4. Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się 16

17 Finansowanie działalności eksportowej W nowym okresie programowania: Kontynuacja sprawdzonych działań z okresu , Nowe działania powiązane z celami strategicznymi wspierania innowacyjności i internacjonalizacji przedsiębiorstw Główne źródła finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program ze środków budżetu państwa 17

18 RPO WP 2.3 AKTYWNOŚĆ EKSPORTOWA Przedsięwzięcie strategiczne na lata dotyczące stworzenia systemu wspierania eksportu w regionie zapewniającego kompleksową ofertę dla pomorskich przedsiębiorstw. Pomorski Broker Eksportowy ( nazwa w Regionalnym Programie Strategicznym) 18

19 RPO WP 2.3 AKTYWNOŚĆ EKSPORTOWA Ukierunkowanie terytorialne Obszar całego województwa Grupy docelowe Przedsiębiorcy nastawieni na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków (MSP) Beneficjenci Przedsiębiorcy Instytucje otoczenia biznesu, Izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, Organizacje pozarządowe, Inne 19

20 RPO WP 2.3 AKTYWNOŚĆ EKSPORTOWA Główne obszary wsparcia to m.in: działania wspierające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia lub rozwijania działalności na rynkach międzynarodowych, badania i analizy potencjału eksportowego przedsiębiorstw i dobór odpowiednich działań wspierających eksporterów, organizowanie wyjazdowych i przyjazdowych wydarzeń gospodarczych, w tym misji oraz wizyt studyjnych o charakterze gospodarczym, tworzenie ułatwień w nawiązywaniu zagranicznych kontaktów gospodarczych pomorskich firm, udzielanie grantów na finansowanie udziału w targach (w charakterze wystawcy) i innych wydarzeniach gospodarczych przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego MSP, promocja pomorskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, promocja gospodarcza regionu. 20

21 RPO WP 2.3 AKTYWNOŚĆ EKSPORTOWA Preferowane będą projekty: kompleksowe, partnerskie, w tym realizowane w ramach współpracy sieciowej, wpisujące się w realizację celów Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu. Program wdrażał będzie operator wybrany w ramach konkursu. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania dla firm wynosić będzie 50%? 21

22 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) Cel główny POIR - wzrost innowacyjności polskiej gospodarki! Działanie dedykowane rozwojowi eksportu w ramach POIR to: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Finansowanie dotyczy projektów konkursowych i systemowych Forma finansowania: dotacja 22

23 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) Beneficjenci: przedsiębiorstwa z sektora MŚP, w tym konsorcja przedsiębiorstw, podmiot wdrażający instrument finansowy, instytucje otoczenia biznesu, beneficjenci projektów pozakonkursowych, odpowiedzialni za realizację działań o charakterze pilotażowym i systemowym (jednostki administracji publicznej lub wyłonione podmioty). 23

24 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw dzieli się na dwa podstawowe poddziałania: Polskie Mosty Technologiczne Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand.PL 24

25 Polskie Mosty Technologiczne Zakres projektu: Selekcja i szkolenie firm innowacyjnych (w USA -Dolina Krzemowa, Wielka Brytania, Izrael) Obóz przygotowawczy z udziałem ekspertów z krajów docelowych Wyjazd do kraju docelowego na spotkania z kontrahentami /inwestorami / udział w prezentacjach etc. Beneficjent: PARP / MG Instrument w trakcie przygotowania, nie przewidziany w harmonogramie na 2015 rok. 25

26 Go to Brand.pl Go to Brand PL jest częścią kompleksowego systemu wsparcia Brand.pl wdrażanego przez Ministerstwo Gospodarki (Departament Instrumentów Wsparcia) Działanie najbardziej zbliżone do działania Paszport do Eksportu oraz Działania z POIG Działanie będzie realizowane w trybie konkursowym, w którym firmy będą mogły uzyskać dofinansowanie na udział w programach promocji Instrument w trakcie przygotowania, pierwsze konkursy spodziewane są w 2016 roku. 26

27 Brand.pl Zakres programu obejmuje: Ogólne programy promocji Branżowe programy promocji Duże wydarzenia medialne (EXPO, wydarzenia sportowe etc.) Koordynacja promocji gospodarczej (kraj-regiony) W dużej mierze kontynuacja działań Ministerstwa Gospodarki z lat

28 Program GO GLOBAL dotacje na eksport wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Działania podlegające dofinansowaniu: wypracowanie strategii wejścia na rynki światowe weryfikacja opracowanej strategii Min. 1 konkurs rocznie

29 Program GO GLOBAL dotacje na eksport Program obecnie otwarty trwa konkurs Finansowany ze środków budżetu państwa przekazywanych NCBR jako dotacja celowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze środków prywatnych, pochodzących od przedsiębiorców (jako wkład własny) Nabór wniosków w formie elektronicznej trwa od 11 maja do 15 lipca br. Okres realizacji: maks. 6 miesięcy Maks. wartość dofinansowania jednego projektu 150 tys. zł Wkład własny: 15% kosztów kwalifikowanych 29

30 2.4 Otoczenie biznesu PODDZIAŁANIE NR SPECJALISTYCZNE USŁUGI DORADCZE (14,6 mln Euro) System świadczenia specjalistycznych usług doradczych IOB w odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorstwa. Wsparcie obejmie m.in. takie usługi, jak: pośrednictwo (prawne, finansowe) w procesie transferu technologii i know-how, wycena wartości technologii, doradztwo z zakresu umiędzynarodowienia produktów i usług, itp PODDZIAŁANIE NR WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA TERENIE OBSZARU METROPOLITALNEGO TRÓJMIASTA-MECHANIZM ZIT (7,8 mln Euro) PODDZIAŁANIE NR WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU (3,6 mln Euro) 30

31 Priorytet I Komercjalizacja wiedzy Planowane działania Ekspansja przez innowacje Transfer wiedzy do gospodarki Środki UE: 139,9 mln Euro 31

32 Dziękuję za uwagę, ul. Arkońska 6/A , Gdańsk Tel. (58) ,

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 2 do uchwały nr 364/35/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 (z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Programów Pilotażowych DZIAŁANIA PARP W ZAKRESIE INNOWACYJNOŚCI Warszawa, 26 czerwca 2014r. Miejscowość, data

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wsparcie dla sektora MŚP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wsparcie dla sektora MŚP Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wsparcie dla sektora MŚP 24 Luty 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Bożena Rojewska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała,28.10.2014 Strategia Europa 2020 Główne priorytety : rozwój

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w nowym okresie programowania 2014-2020 Spis treści: Polityka 3 Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 4 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.5 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r.

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 30.01.2014 r. Fundusze Europejskie 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2007 2013) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020

DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020 DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020 Biuletyn Podkarpackiego Centrum Doradztwa Biznesowego Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania funduszy europejskich przypadającego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Agenda O nas Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przegląd potencjalnych źródeł finansowania Programy już lub wkrótce dostępne Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

2007-20132013 i 2014-20202020

2007-20132013 i 2014-20202020 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Wsparcie rozwoju biznesu w ramach perspektywy finansowej 2007-20132013 i 2014-20202020 Katarzyna Podraza Zespół Informacji i Promocji Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo