Załącznik nr 3.5 do Regulaminu kont dla firm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3.5 do Regulaminu kont dla firm"

Transkrypt

1 Obowiązuje od dnia: Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 W ramach usług bankowości elektronicznej Bank Zachodni WBK S.A. umożliwia uzyskiwanie informacji w szczególności o rachunkach Klienta prowadzonych przez Bank oraz składanie dyspozycji za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. internetu, telefonu stacjonarnego, SMS), w zakresie, w sposób i na warunkach określonych w niniejszych Zasadach. 2 Użyte w dalszej części Zasad określenia oznaczają: 1. Alokacja składki przeliczanie na jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego składki wpłaconej przez Ubezpieczającego, 2. Autoryzacja - udzielenie przez Klienta/Użytkownika zgody na wykonanie transakcji (dyspozycji) przed jej realizacją przez Bank w sposób określony w Umowie lub niniejszych Zasadach, 3. BZ WBK S.A. / Bank Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 4. Doradcy zespół pracowników Banku Zachodniego WBK S.A. świadczących pomoc techniczną i merytoryczną na rzecz Klientów usług, 5. Dystrybutor Bank Zachodni WBK S.A., który na podstawie umowy z Funduszem Inwestycyjnym lub Towarzystwem działa na ich zlecenie i tym samym uprawniony jest do występowania w ich imieniu i na ich rzecz w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania od Uczestników Funduszu innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu Inwestycyjnym, 6. Dzień roboczy Banku - dzień nie będący dniem wolnym Banku, 7. Dzień wolny Banku - dzień ustawowo wolny od pracy oraz sobota, 8. Firma - Przedsiębiorca oraz Jednostka, 9. Fundusz Inwestycyjny - fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty zarządzany przez Towarzystwo, którego Jednostki Uczestnictwa dostępne są w ramach usług, dla którego Bank Zachodni WBK SA pełni funkcję Dystrybutora, 10. Jednostka - nie będąca przedsiębiorcą osoba fizyczna prowadząca działalność zarobkową na własny rachunek oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej o ile posiada zdolność prawną, utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. szkoła, partia polityczna, organizacja społeczna i inne), 11. Jednostka Uczestnictwa tytuł prawny Uczestnika Funduszu do udziału w aktywach netto Funduszu, 12. Jednostki funduszu jednakowej wartości udziały, na które podzielone są aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, 13. Klient Posiadacz korzystający z usług, 14. Konto/Rachunek prowadzony przez BZ WBK S.A. dla Posiadacza w ramach Regulaminu kont dla ludności/ Regulaminu kont dla firm rachunek bankowy, do którego Bank oferuje usługi, 15. Konto typu a vista / rachunek typu a vista - rachunek otwarty na czas określony lub nieokreślony służący do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych na każde żądanie, 16. NIK nadawany przez Bank Numer Identyfikacyjny Klienta składający się z 8 cyfr, który jest wykorzystywany przez Użytkownika w celu identyfikacji przy uruchamianiu i korzystaniu z usług, 17. Oddział Banku jednostka organizacyjna Banku Zachodniego WBK S.A. prowadząca działalność operacyjną, 18. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, OWU dokument zawierający warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, w szczególności określający prawa i obowiązki stron, zasady zawarcia umowy i jej wykonania, w tym obsługi i rezygnacji z ubezpieczenia, 19. PIN hasło identyfikujące Użytkownika, zapewniające Użytkownikowi wyłączność dostępu do usług, przekazywane w specjalnie zabezpieczonej kopercie lub w inny bezpieczny sposób ustalony w Umowie. Hasło PIN jest znane tylko Użytkownikowi, któremu zostało wydane, 20. Placówka partnerska - placówka agencyjna Banku działająca pod oznaczeniem Bank Zachodni WBK Partner, 21. Posiadacz osoba fizyczna lub Firma, dla której BZ WBK S.A. powadzi Konto/a, 22. Prospekt Informacyjny - sporządzony zgodnie z przepisami prawa dokument zawierający szczegółowe informacje o Towarzystwie i Funduszu Inwestycyjnym, w tym jego Statut, jak również Skrót Prospektu Informacyjnego, 23. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, 24. Przewodnik usług - podręcznik obsługi usług wydawany przez Bank, opisujący dostępne w ramach usług funkcje i sposób korzystania z nich oraz zalecaną konfigurację sprzętu i programowania niezbędnego do korzystania z usług, wskazujący adresy/numery dostępowe do usług, zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa i inne szczegółowe informacje, 25. Rachunek jednostek wydzielony dla umowy ubezpieczenia rejestr jednostek funduszy, na którym jednostki funduszy są zarachowywane i odliczane w sposób określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, 26. Regulacje wzorce umów łączące Bank i Klienta, w szczególności regulaminy, zasady oraz taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe, 27. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dokument, zawierający w szczególności cel i zasady polityki inwestycyjnej Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, stanowiący załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, 28. Rejestr - elektroniczna ewidencja danych dotyczących Uczestnika Funduszu i posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa w danym Funduszu Inwestycyjnym, 29. Rejestracja wniosku ubezpieczeniowego przyjęcie wniosku ubezpieczeniowego przez Ubezpieczyciela poprzez jego rejestrację w systemie informatycznym, 30. Skrzynka odbiorcza funkcjonalność usługi bankowości elektronicznej internet umożliwiająca informowanie Klienta przez Bank o Regulacjach lub ich zmianach, sprawach organizacyjnych związanych z serwisem oraz przesyłanie Klientowi przez Bank komunikatów o treści marketingowej, 31. smskod - jednorazowy kod służący do identyfikacji Użytkownika i autoryzacji jego dyspozycji w ramach usług, przesyłany na żądanie Użytkownika na numer telefonu GSM wskazany przez Klienta w Umowie, 32. Statut - uchwalony przez Towarzystwo statut Funduszu Inwestycyjnego regulujący w szczególności prawa i obowiązki Klientów związane z uczestnictwem w Funduszu Inwestycyjnym, 33. Tabela Opłat i Limitów dokument, zawierający w szczególności parametry dotyczące wysokości opłat i prowizji; limity oraz wskaźniki, stosowane w umowie Ubezpieczenia, stanowiący załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, 34. Taryfa opłat i prowizji BZ WBK SA odpowiednio Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank za czynności bankowe dla ludności albo Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank za czynności bankowe dla firm, 35. Token urządzenie kryptograficzne generujące jednorazowe kody służące do identyfikacji Użytkownika i do autoryzacji jego dyspozycji w ramach usług, od dnia roku wydawane tylko Firmom, 36. Towarzystwo - BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 37. Ubezpieczający osoba fizyczna, która zawiera z Ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia, 38. Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym - dostępne w BZ WBK S.A. ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, którego obsługa możliwa jest przez usługi, 39. Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe - wyodrębnione części aktywów Ubezpieczyciela gromadzone i inwestowane z przeznaczeniem na określone wypłaty przewidziane w umowach ubezpieczenia, 40. Ubezpieczony osoba fizyczna, której życie jest przedmiotem ubezpieczenia, 41. Ubezpieczyciel BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 42. Uczestnik Funduszu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której w rejestrze uczestników funduszu zapisane są Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części, 43. Umowa Umowa Usług Bankowości Elektronicznej, 44. Usługi Bankowości Elektronicznej / usługi dostęp do usług bankowych za pośrednictwem kanałów elektronicznych np. internetu, telefonu stacjonarnego, SMS, 45. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca NIK, hasła PIN, opcjonalnie wykorzystująca token lub smskod, dokonująca dyspozycji w ramach usług, 46. Zablokowanie lub zastrzeżenie usług polega na uniemożliwieniu dostępu do usług za pośrednictwem wszystkich lub wybranych kanałów elektronicznych bądź uniemożliwieniu wykorzystywania numeru telefonu komórkowego wskazanego do identyfikacji i akceptacji dyspozycji Klienta, 47. Zasady - Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej. Rozdział II Rodzaje i zakres funkcjonalny usług 1. Klient może korzystać z następujących rodzajów usług : 3 a) usługi pasywne umożliwiające uzyskiwanie informacji o rachunkach Klienta prowadzonych przez Bank lub rachunkach kredytowych, za pośrednictwem których rozliczane są udzielone Klientowi przez Bank kredyty, a także informacji o stanie posiadanych Rejestrów w Funduszach Inwestycyjnych ARKA oraz stanie Rachunków jednostek w ramach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym,

2 b) usługi aktywne z rachunkami predefiniowanymi umożliwiające uzyskiwanie informacji wymienionych w punkcie a) oraz wykonywanie przelewów na rachunki zadeklarowane w Umowie, c) usługi aktywne z tokenem lub smskodem - umożliwiające uzyskiwanie informacji wymienionych w punkcie a), wykonywanie przelewów na dowolne rachunki oraz zakupy produktów i usług bankowych i składanie oświadczeń woli. 2. W skład pakietu usług wchodzą następujące usługi wymagające do skorzystania z nich odpowiednio: a) internet - komputera osobistego podłączonego do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową lub w przypadku korzystania z wersji mobilnej tej usługi ( mobile) urządzenia mobilnego (w szczególności telefonu komórkowego) wyposażonego w mobilną przeglądarkę internetową i posiadającego możliwość połączenia z siecią Internet, b) wap - telefonu komórkowego z WAP, c) telefon - telefonu z wybieraniem tonowym, d) sms telefonu komórkowego, e) Teledysponent - telefonu z wybieraniem tonowym. 3. Usługa Teledysponent jest realizowana jako połączenie telefoniczne z konsultantem przy czym, dla autoryzacji wybranych dyspozycji, konsultant łączy Użytkownika z serwisem automatycznym. 4. Usługi internet, wap, telefon, sms są serwisami w pełni automatycznymi. 5. Szczegółowe informacje na temat zalecanej konfiguracji sprzętu i oprogramowania dostępne są w Przewodniku usług i na stronach internetowych 6. Wyposażenie techniczne (w szczególności komputer, telefon stacjonarny, telefon komórkowy) oraz oprogramowanie konieczne do korzystania z usług Klient nabywa i utrzymuje na swój koszt. Powinno ono spełniać wymagania określone w ust. 2 powyżej oraz na stronach internetowych 7. Szczegółowy wykaz funkcji dostępnych w usługach zawiera załącznik nr 1 do Zasad. 8. Szczegółowy opis funkcji dostępnych w usługach i sposobu korzystania z nich dostępny jest w Przewodniku usług oraz na stronach internetowych Banku 9. Bank zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu lub rezygnacji z niektórych funkcji dostępnych w usługach w przypadku: a) wprowadzania nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, b) zmian w ofercie Banku, c) zmian technologii informatycznych wykorzystywanych w usługach Każdy Klient posiadający usługi może korzystać z dodatkowej usługi Alerty W ramach usługi Alerty24 na wskazane przez Klienta numery telefonów komórkowych i/lub adresy poczty elektronicznej mogą być wysyłane powiadomienia tekstowe dotyczące operacji na rachunkach Klienta, korzystania z usług oraz komunikaty informacyjno marketingowe. 3. Klient ma możliwość aktywacji usługi Alerty24 za pośrednictwem usługi internet lub w Oddziale Banku. 4. Zakres powiadomień wysyłanych za pośrednictwem usługi Alerty24 Klient określa poprzez wybranie jednego z pakietów tej usługi i opcjonalnie - dokonanie parametryzacji powiadomień dostępnych w ramach danego pakietu. 5. Szczegółowe informacje na temat pakietów usługi Alerty24 dostępne są w Przewodniku usług. 6. Klient ma prawo do czasowego zablokowania wysyłania powiadomień. Nie zwalnia to jednak z opłaty miesięcznej za korzystanie z usługi Alerty Klient może zrezygnować z usługi Alerty24 osobiście w Oddziale Banku lub telefonicznie poprzez Doradców. Rezygnacja z usługi Alerty24 nie stanowi wypowiedzenia Umowy. Usługa Alerty24 jest deaktywowana z momentem złożenia przez Klienta dyspozycji o rezygnacji z usługi. 8. Klient ma możliwość zmiany pakietu usługi Alerty24 za pośrednictwem usługi internet lub w Oddziale Banku Usługi, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, są dostępne przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 2. Usługa Teledysponent jest dostępna tylko w dni robocze Banku w godzinach od 8:00 do 20: Bank zastrzega sobie prawo dokonywania przerw w dostępie do usług w związku z koniecznością przeprowadzania okresowej konserwacji, rozwiązania problemu związanego z bezpieczeństwem a także z innych przyczyn niezależnych od Banku. O powyższym fakcie Klient będzie informowany z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez komunikaty zamieszczane na stronie logowania do usługi internet. Rozdział III Warunki udostępnienia usług 6 1. Udostępnienie Klientowi usług następuje po spełnieniu łącznie poniższych warunków: a) otwarcie i posiadanie w Banku dowolnego konta/rachunku lub korzystanie przez Klienta z udzielonego przez Bank kredytu (w tym udzielenie kredytu do karty kredytowej wydanej przez Bank) rozliczanego za pośrednictwem rachunku kredytowego, b) zawarcie Umowy, c) zarejestrowanie usług przez Bank. 2. Warunkiem korzystania z usług aktywnych z rachunkami predefiniowanymi lub aktywnych z tokenem lub usług smskodem jest otwarcie i posiadanie w Banku konta typu a'vista / rachunku typu a'vista lub udzielenie Klientowi kredytu do karty kredytowej wydanej przez Bank. 3. Warunkiem korzystania z usługi Teledysponent jest posiadanie Konta24 VIP. 4. Umożliwienie Klientowi składania dyspozycji dotyczących Funduszy inwestycyjnych w ramach usług następuje łącznie po spełnieniu następujących warunków: a) złożeniu przez Klienta w ramach Umowy stosownego oświadczenia woli w zakresie korzystania z takiej funkcjonalności, b) zawarciu przez Klienta z Bankiem Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. 5. W uzasadnionych przypadkach Bank zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia z Klientem Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. 6. Umożliwienie Klientowi dostępu do Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym w ramach usług następuje po udostępnieniu usług, a ponadto złożeniu przez Klienta w ramach Umowy stosowanego oświadczenia woli w zakresie korzystania z takiej funkcjonalności Użytkownikiem usług może być wyłącznie: a) Klient będący osobą fizyczną, b) każdy z Klientów będący Posiadaczem rachunku wspólnego prowadzonego dla osób fizycznych, c) osoba upoważniona przez Klienta, będącego Posiadaczem rachunku prowadzonego w ramach Regulaminu kont dla firm, do uzyskiwania informacji o rachunkach prowadzonych na jego imię oraz rachunkach kredytowych, za pośrednictwem których rozliczane są udzielone Klientowi kredyty, d) osoba upoważniona przez Klienta, będącego Posiadaczem rachunku prowadzonego w ramach Regulaminu kont dla firm, do składania dyspozycji w jego imieniu i na jego rzecz. 2. Z zastrzeżeniem ust. 1 pkt c) i d) niniejszego paragrafu, Użytkownikiem usług nie może być pełnomocnik. 3. W przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą Użytkownikiem usług z dostępem do Funduszy Inwestycyjnych może być osoba uprawniona do jednoosobowego składania dyspozycji w imieniu i na rzecz tego przedsiębiorcy w ramach usług posiadająca jednocześnie umocowanie do jednoosobowego składania dyspozycji w imieniu i na rzecz tego przedsiębiorcy dotyczących Funduszy Inwestycyjnych. 4. Dyspozycje dotyczące Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym może składać wyłącznie Ubezpieczający, posiadający dostęp do usług Umowę może zawrzeć osoba małoletnia po ukończeniu 13 roku życia. Ważność Umowy zawartej przez osobę małoletnią, która ukończyła 13 rok życia, uzależniona jest od jej pisemnego potwierdzenia przez Przedstawiciela ustawowego. 2. Jeżeli z Umowy lub Zasad nie wynika inaczej, osoba małoletnia po ukończeniu 13 roku życia może korzystać z usług aktywnych z rachunkami predefiniowanymi lub aktywnych z tokenem lub smskodem, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jej Przedstawiciel ustawowy Uprawnienia Użytkownika do uzyskiwania informacji o rachunkach i do składania dyspozycji w ramach usług muszą pozostawać w zgodzie z odpowiednimi dokumentami złożonymi przez Klienta w Banku. 2. Podpisy i stemple złożone przez Klienta na Umowie muszą być zgodne ze wzorem złożonym przez Klienta w Banku. Rozdział IV Identyfikacja Klienta w usługach Rejestracja usług upoważnia Bank do przekazania Użytkownikowi numeru NIK, odpowiednich haseł PIN, oraz w przypadkach, gdy Klient Firma o to wnioskował, tokena. 2. Token stanowi własność Banku i powinien być zwrócony przez Klienta w przypadku rozwiązania Umowy. 3. Hasła PIN wydane do usług internet lub Teledysponent należy obowiązkowo zmienić po pierwszym zalogowaniu się do tych usług.

3 11 1. Identyfikacja Klienta/Użytkownika w usłudze internet polega na prawidłowym podaniu numeru NIK i hasła PIN. Klient/Użytkownik wpisuje hasło PIN w całości (hasło zwykłe) lub podaje losowo wybrane przez system znaki hasła PIN (hasło maskowane). Opcjonalnie, na życzenie Użytkownika korzystającego z usług aktywnych z tokenem lub smskodem, identyfikacja może obejmować dodatkowo podanie odpowiednio jednorazowego kodu generowanego przez token lub smskodu przesłanego na telefon komórkowy Użytkownika. 2. Identyfikacja Klienta w usłudze telefon i Teledysponent polega na prawidłowym podaniu numeru NIK i losowo wybranych znaków hasła PIN. 3. Identyfikacja Klienta w usługach sms i wap polega na prawidłowym podaniu numeru NIK i hasła PIN. 4. W celu dokonania identyfikacji i rozpoczęcia korzystania w usług Klient korzysta z adresów/numerów dostępowych wskazanych w Przewodniku usług. Rozdział V Informacje udostępniane w usługach W usługach dostępne są informacje o: a) wszystkich otwartych i prowadzonych przez Bank dla Klienta (w momencie zawarcia Umowy i w przyszłości) rachunkach oraz rachunkach kredytowych, za pośrednictwem których rozliczane są udzielone Klientowi przez Bank kredyty w tym rachunek kredytowy do karty kredytowej wydanej przez Bank, b) wszystkich kartach debetowych wydanych do rachunków Klienta do chwili podpisania Umowy jak również wydanych w przyszłości, c) wszystkich kartach kredytowych wydanych Klientowi do chwili podpisania Umowy jak również wydanych w przyszłości, d) wszystkich Rejestrach w Funduszach inwestycyjnych ARKA posiadanych przez Klienta zarówno w chwili podpisania Umowy jak również otwartych w przyszłości, e) wszystkich rachunkach jednostek w ramach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym istniejących w chwili podpisania Umowy jak również w przyszłości. 2. Wyciąg w formie elektronicznej dostępny jest w usłudze internet od momentu jego wygenerowania przez Bank przez minimum 6 miesięcy dla Klientów będących osobami fizycznymi, a przez minimum 35 dni dla firm. 3. Zestawienia transakcji wykonanych kartą kredytową dostępne są w formie elektronicznej w usłudze internet za okres ostatnich 6 miesięcy. 4. Klient korzystający za pośrednictwem usługi internet z dostępnych w formie elektronicznej wyciągów z rachunku bankowego lub zestawień transakcji wykonanych kartą kredytową zobowiązany jest do ich archiwizowania w sposób umożliwiający odtworzenie w zwykłym toku czynności. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki nie dokonania archiwizacji przez Klienta. 5. Zasady generowania wyciągu w usługach w formie elektronicznej dla rachunku (m.in. częstotliwość, data generowania) ustalone są w umowie dotyczącej danego rachunku. 6. Zasady generowania zestawienia transakcji wykonanych kartą kredytową ustalone są w Umowie o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej karty kredytowej W ramach usługi internet dostępna jest Skrzynka odbiorcza, która umożliwia Bankowi informowanie Klienta o Regulacjach lub ich zmianach, sprawach organizacyjnych związanych z serwisem oraz przesyłanie Klientowi przez Bank komunikatów o treści marketingowej. 2. Niektóre komunikaty przekazywane na Skrzynkę odbiorczą mogą mieć dołączone załączniki, które Klient/Użytkownik może zapisać na własnym komputerze w celu późniejszego ich odtworzenia w zwykłym toku czynności. 3. W odniesieniu do wybranych wiadomości przesyłanych na Skrzynkę odbiorczą Bank może wymagać potwierdzenia zapoznania się z nimi. 4. Każda informacja przekazana na Skrzynkę odbiorczą będzie miała podaną datę, do której będzie aktualna i dostępna w Skrzynce odbiorczej. 5. Klient/Użytkownik usług zobowiązany jest do regularnego przeglądania Skrzynki odbiorczej. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się z informacjami przekazanymi na Skrzynkę odbiorczą we wskazanych przez Bank w tych informacjach terminie. Rozdział VI Składanie i autoryzacja dyspozycji w usługach Zawierając Umowę Klient wskazuje, które jego rachunki mogą być obciążane lub uznawane w ramach korzystania z usług. 2. Klient posługujący się tokenem lub smskodem ma możliwość wykonywania za pośrednictwem usług przelewów na dowolne rachunki obce. 3. Klient nie korzystający z tokena lub smskodu ma możliwość wykonywania za pośrednictwem usług przelewów tylko na zadeklarowane w Umowie rachunki obce. Listę rachunków obcych Klient może zmienić osobiście w Oddziale Banku lub telefonicznie u Doradców (pod warunkiem korzystania z usługi telefon). 4. Złożenie przez Klienta dyspozycji za pomocą usług nie wymaga pisemnego potwierdzenia złożonej dyspozycji. Wszystkie dane potrzebne do jej wykonania Klient określa drogą elektroniczną. Dyspozycja złożona za pomocą usług pociąga za sobą skutki przewidziane dla pisemnej formy składania oświadczeń woli. 5. Sposób Autoryzacji dyspozycji w usługach uzależniony jest od rodzaju usługi i następuje: a) w usłudze internet - poprzez wybranie na ekranie odpowiedniego przycisku i - w przypadku, gdy Bank uzna, że dana dyspozycja wymaga potwierdzenia tokenem/smskodem - podanie również odpowiednio jednorazowego kodu generowanego przez token lub smskodu przesłanego na telefon komórkowy, b) w usłudze wap - poprzez wybranie na ekranie odpowiedniego przycisku i - w przypadku, gdy Bank uzna, że dana dyspozycja wymaga potwierdzenia tokenem - podanie również jednorazowego kodu generowanego przez token, c) w usłudze telefon - poprzez podanie losowo wybranych znaków hasła PIN, d) w usłudze sms poprzez podanie numeru NIK i hasła PIN w dyspozycji wysyłanej jako sms, e) w usłudze Teledysponent - poprzez podanie losowo wybranych znaków hasła PIN. 6. Klient, któremu zostały udostępnione jednocześnie dwa narzędzia do autoryzacji dyspozycji token i smskod - może dokonać autoryzacji danej dyspozycji wyłącznie za pomocą jednego z nich. Sposób autoryzacji danej dyspozycji (narzędzie autoryzacji) Klient ustala przed rozpoczęciem jej składania przy wykorzystaniu opcji dostępnej w usłudze internet. W sytuacjach wyjątkowych Klient może dokonać zmiany aktywnego narzędzia autoryzacji w Oddziale Banku. 7. Kod wygenerowany przez token lub smskod przesłany na telefon komórkowy może być użyty do autoryzacji tylko tej operacji, na potrzeby której został wygenerowany. Możliwe jest także wygenerowanie jednego kodu dla utworzonej przez Użytkownika listy dyspozycji. 8. Autoryzując operację tokenem/smskodem kod wygenerowany przez token lub smskod przesłany na telefon komórkowy należy wprowadzić niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku wygaśnięcia ważności kodu wygenerowanego przez token lub smskodu należy ponowić proces składania dyspozycji. Rozdział VII Realizacja dyspozycji w usługach Bank przystępuje do realizacji dyspozycji składanych za pośrednictwem usług, z zastrzeżeniem ust. 2, z chwilą ich otrzymania jednak nie później niż do końca następnego dnia roboczego a w przypadku dyspozycji z przyszłą data realizacji - w dniu wskazanym w dyspozycji. Realizacja dyspozycji następuje zgodnie z odpowiednimi regulaminami produktów i usług bankowych obowiązujących w Banku. 2. Przyjmuje się, że: a) dyspozycje złożone za pośrednictwem usług w dniu roboczym Banku do godziny 19:00 otrzymane zostały przez Bank w dniu ich złożenia, b) dyspozycje złożone w dni robocze Banku po godzinie 19:00 oraz dyspozycje złożone w dni wolne od pracy Banku otrzymane zostały przez Bank w następnym dniu roboczym Banku, chyba, że zostaną one zrealizowane przez Bank niezwłocznie, c) momentem otrzymania dyspozycji przez Bank jest dokonanie autoryzacji dyspozycji przez Klienta. 3. Klient nie może odwołać dyspozycji od momentu jej otrzymania przez Bank za wyjątkiem dyspozycji złożonej z przyszłą datą realizacji. Taką dyspozycję Klient może odwołać jednak nie później niż do końca dnia roboczego Banku poprzedzającego dzień wskazany przez Klienta w dyspozycji. 4. Zlecenia stałe za pośrednictwem usług można założyć, odwołać lub zmodyfikować najpóźniej w dniu roboczym Banku poprzedzającym termin realizacji pierwszego/kolejnego przelewu w ramach tego zlecenia, przy czym powyższa dyspozycja złożona po godzinie 19:00 może nie zostać zrealizowana. 5. Do rozliczeń z Klientem Bank stosuje kursy walut Banku obowiązujące w momencie złożenia dyspozycji Dzień wykonania przez Bank dyspozycji otwarcia lokaty oznacza początek okresu umownego lokaty terminowej, a właściwą stawką oprocentowania lokaty jest stawka obowiązująca w dniu wykonania dyspozycji przez Bank. 2. Rachunek lokaty terminowej otwierany jest w Oddziale Banku prowadzącym rachunek a vista, z którego przelewane są środki na lokatę. 3. Rachunek lokaty terminowej otwierany jest w walucie rachunku, z którego pochodzą środki na lokatę. 4. Naliczone odsetki za kolejne okresy lokaty są zapisywane na rachunku lokaty.

4 5. Dyspozycje zamknięcia lokaty otwartej za pośrednictwem usług mogą być składane zarówno w ramach usług jak i w Oddziale Banku. Inne dyspozycje dotyczące odsetek od lokaty lub kwoty lokaty mogą być składane w trakcie trwania okresu lokaty wyłącznie w Oddziale Banku. 6. Składając dyspozycję zamknięcia lokaty Klient wskazuje rachunek własny, w walucie zgodnej z walutą lokaty, na który Bank przekaże środki z lokaty Klient powinien upewnić się, że wszelkie dyspozycje składane w ramach usług są jednoznaczne i zgodne z jego intencją, w szczególności określają rachunki, które mają być obciążane i uznawane, właściciela tych rachunków oraz tytuł płatności. 2. Przyjęcie dyspozycji złożonej poprzez usługi Bank potwierdza w formie informacji udostępnianej poprzez te usługi. 3. W przypadku nie przyjęcia przez Bank dyspozycji złożonej poprzez usługi z powodu braku środków pieniężnych dla realizacji dyspozycji lub innych okoliczności uniemożliwiających jej przyjęcie przez Bank, Klient otrzyma za pośrednictwem usług informację o przyczynie niezrealizowania dyspozycji przez Bank. 4. Potwierdzeniem wykonanych dyspozycji oraz pobranych opłat i prowizji są wyciągi bankowe z rachunków Klienta, udostępniane w sposób i terminach wskazanych w umowie dotyczącej danego rachunku oraz zestawienia transakcji udostępniane na bieżąco w ramach usług. 5. W przypadku rozwiązania Umowy, złożone wcześniej poprzez usługi dyspozycje przelewów z przyszłą datą realizacji zostaną przekazane do realizacji zgodnie ze złożoną przez Klienta/Użytkownika dyspozycją. 6. Klient zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania zlecanych dyspozycji przeglądając wyciągi bankowe z rachunku Klienta, listę zleceń i historię rachunków dostępne w ramach usług. 7. Z zastrzeżeniem 31 ust. 5, Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o nieprawidłowo zrealizowanych dyspozycjach (w szczególności od dnia otrzymania wyciągu bankowego z rachunku), powiadomić Bank o stwierdzonych nieprawidłowościach Klient dokonując czynności obrotu dewizowego zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Prawa dewizowego oraz Regulaminu realizacji przez Bank Zachodni WBK S.A. dyspozycji dotyczących obrotu dewizowego z zagranicą i obrotu wartościami dewizowymi w kraju zlecanych drogą elektroniczną oraz realizacji przez Bank Zachodni WBK S.A. przelewów transgranicznych zlecanych drogą elektroniczną. 2. Klient rezydent zobowiązuje się do podania Bankowi na składanej przez siebie dyspozycji informacji o dokonywanym za pośrednictwem Banku obrocie dewizowym, w szczególności informacji dotyczących przeznaczenia środków pieniężnych będących przedmiotem takiego obrotu Prawa i obowiązki Klientów związane z ich uczestnictwem w Funduszach Inwestycyjnych określają postanowienia Statutów Funduszy, których dotyczy transakcja zlecana za pośrednictwem usług. 2. Warunki przyjmowania i przekazywania przez Bank Zachodni WBK S.A. zleceń Klienta dotyczących nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych określa Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. 3. Klient wykorzystujący w usługach token lub smskod może składać następujące dyspozycje dotyczące Funduszy Inwestycyjnych (o ile są one dopuszczone przez Statut danego Funduszu Inwestycyjnego): a) zlecenie nabycia, b) zlecenie zamiany, c) zlecenie konwersji, d) zlecenia zbycia. 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za treść Prospektów Informacyjnych Funduszy Inwestycyjnych, które są udostępniane Klientom przy składaniu w usługach dyspozycji dotyczących Funduszy Inwestycyjnych. Odpowiedzialność za treść Prospektów Informacyjnych Funduszy Inwestycyjnych ponosi Towarzystwo. 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu stosunku prawnego powstałego pomiędzy Klientem a Funduszem Inwestycyjnym, w szczególności Bank nie odpowiada za datę realizacji zlecenia przez Fundusz Inwestycyjny przekazanego przez Bank Funduszowi Inwestycyjnemu zgodnie z warunkami określonymi Umową o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ani za cenę Jednostki Uczestnictwa, po jakiej realizowane jest zlecenie. Odpowiedzialność z tytułu stosunku prawnego powstałego pomiędzy Klientem a Funduszem Inwestycyjnym ponosi Towarzystwo, pod warunkiem wypełnienia przez Bank obowiązków wynikających z umowy, o której mowa w ust Klient jest uprawniony do składania zleceń i dyspozycji dotyczących jego uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych na zasadach ogólnych wynikających z postanowień Statutów odpowiednich Funduszy Inwestycyjnych oraz postanowień Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. 7. Klient zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania zlecanych dyspozycji dotyczących Funduszy Inwestycyjnych przeglądając historię Rejestrów oraz listę zleceń dostępne w ramach usług. 8. Wykonanie zleceń zbycia lub odkupienia przez Fundusz Inwestycyjny Jednostek Uczestnictwa jest potwierdzane zestawieniem przesyłanym Klientowi przez Towarzystwo na koniec każdego roku kalendarzowego. 9. Klient wyraża zgodę na przekazywanie przez Towarzystwo Bankowi danych dotyczących jego uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych w celu i zakresie niezbędnym dla wykonania przez Bank Umowy Prawa i obowiązki Klientów jako Ubezpieczających lub Ubezpieczonych, wynikające ze złożonych przez Klientów dyspozycji za pośrednictwem usług, a dotyczących Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym określają odpowiednie: Ogólne Warunki Ubezpieczenia, Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz Tabela Opłat i Limitów. W szczególności dotyczy to wysokości oraz terminów pobierania opłat związanych z zakupem, obsługą i rezygnacją z Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. 2. Jeżeli Klient wykorzystuje w usługach token lub smskod, to ma możliwość składania następujących dyspozycji (o ile są one przewidziane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia): a) złożenie wniosku o zawarcie umowy Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym z Towarzystwem (rejestracja wniosku ubezpieczeniowego przez Ubezpieczyciela oraz zapłacenie składki jednorazowej w wysokości określonej w ww. wniosku i terminie przewidzianym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutkuje zawarciem umowy ubezpieczenia), b) częściowa lub całkowita wypłata środków z rachunku jednostek(wypłata części lub całości zgromadzonych na rachunku jednostek Klienta środków realizowana poprzez odliczenie jednostek określonych lub wszystkich Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych), c) wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (całkowita wypłata środków z rachunku jednostek Klienta realizowana poprzez odliczenie wszystkich jednostek funduszy zarachowanych na tym rachunku jednostek), d) zmiana alokacji składki dodatkowej (modyfikacja, dotycząca określonej przez Klienta przy rejestracji wniosku, grupy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, na jednostki których przeliczane będą wpłacane przez Klienta składki dodatkowe), e) zmiana funduszu - (transfer środków przeliczenie i jednostek danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego na jednostki innego funduszu), 3. Dyspozycje dotyczące Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym składane w ramach usług przekazywane są przez Bank do Ubezpieczyciela, niezwłocznie, jednak nie później niż do końca następnego dnia roboczego po złożeniu dyspozycji. Dyspozycje przekazywane są w celu ich wykonania, które nastąpi w sposób i w terminach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu stosunku prawnego powstałego pomiędzy Klientem a Ubezpieczycielem. W szczególności Bank nie odpowiada za datę realizacji dyspozycji ani wartość jednostek, po jakiej jest realizowana, pod warunkiem wypełnienia przez Bank obowiązków wynikających z ust Klient jest uprawniony do składania dyspozycji dotyczących posiadanego przez niego ubezpieczenia na zasadach ogólnych wynikających z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 6. Klient zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania zlecanych dyspozycji dotyczących posiadanych ubezpieczeń przeglądając ich historię dostępną w ramach usług. 7. Wypłaty z tytułu realizacji złożonych przez Klienta dyspozycji dotyczących posiadanych ubezpieczeń dokonywane będą na rachunek wskazany przez Klienta w trakcie rejestracji wniosku ubezpieczeniowego bądź też podczas składania dyspozycji wypłaty lub likwidacji ubezpieczenia. Rozdział VIII Limity kwotowe transakcji i inne ograniczenia w usługach W celu ochrony środków pieniężnych Klienta Bank udostępnia dodatkowe zabezpieczenia w formie kwotowych limitów transakcji. 2. W procesie rejestracji usług ustala się dla Klienta następujące indywidualne limity przelewów: a) dzienny limit przelewów na rachunki obce dla transakcji zabezpieczonych tokenem lub smskodem oznaczający maksymalną sumę pieniędzy, jaką Klient może przelać jednego dnia na dowolne rachunki obce, b) dzienny limit przelewów na rachunki obce dla transakcji nie zabezpieczonych tokenem/smskodem - maksymalną sumę pieniędzy, jaką Klient może przelać jednego dnia na zadeklarowane rachunki obce, c) limit pojedynczej transakcji (ustalany opcjonalnie i tylko dla firm). Indywidualne limity Klienta nie mogą przekraczać kwot maksymalnych ustalonych przez Bank. W przypadku dyspozycji z przyszłą datą realizacji kwoty przelewów podlegają limitom w dniu złożenia dyspozycji.

5 Przelewy z rachunku karty kredytowej dostępne w usługach mogą być wykonywane w ramach przyznanego limitu kredytowego i ustalonych dla Klienta indywidualnych limitów. 3. Ponadto Klienta obowiązują następujące limity o jednakowej wartości ustalonej dla wszystkich Klientów: a) limity dla zakładanych lokat terminowych, b) limit miesięczny na przelewy w celu zasilania kont bezabonamentowych telefonów komórkowych poprzez usługę sms, c) limity transakcji walutowych. 4. Szczegółowe wartości limitów kwotowych ustalone przez Bank zawiera załącznik nr 2 do Zasad Dyspozycja polecenia wypłaty złożona w usługach może być skierowana tylko do wybranych przez Bank krajów a kwota takiej operacji może być określona tylko w wybranych przez Bank walutach. 2. Przelew24 umożliwia zakup towarów i usług tylko w sklepach internetowych, z którymi Bank podpisał umowę w zakresie tego mechanizmu płatności internetowych. 3. Zasilenia kont bezabonamentowych telefonów GSM są możliwe do wykonania tylko w przypadku operatorów telefonii komórkowych, z którymi Bank podpisał umowę w tym zakresie. 4. Użytkownik ma możliwość wykonywania dyspozycji dotyczących kart debetowych i kredytowych wyłącznie w przypadku, gdy jest jednocześnie użytkownikiem karty a ponadto Klient jest osobą fizyczną. Rozdział IX Zawieranie umów i składanie oświadczeń woli w usługach Klient osoba fizyczna za pośrednictwem usługi internet ma możliwość: a) zawarcia w formie elektronicznej z Bankiem umów o produkty i usługi bankowe oraz dokonania zmian tych umów (w tym Umowy), b) składania oświadczeń woli w formie elektronicznej. 2. Zawieranie umów lub składanie oświadczeń, o których mowa w ust. 1 jest możliwe pod warunkiem udostępnienia przez Bank w usłudze internet procesu umożliwiającego ww. czynności. Szczegółowe warunki zawierania umów oraz składania oświadczeń woli, o których mowa powyżej oraz świadczenia przez Bank usług w oparciu o te umowy i oświadczenia woli, określone są w obowiązujących w Banku regulaminach. 3. Zawieranie umów lub składanie oświadczeń woli, o których mowa w ust. 1, wymaga ich zatwierdzenia tokenem lub smskodem, z zastrzeżeniem, iż w szczególnych przypadkach konieczna jest dodatkowa weryfikacja dokumentów Klienta. 4. Możliwość zawierania umów i składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, o których mowa powyżej, przysługuje wyłącznie osobom posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Jeśli do wykonania umowy, zawartej w trybie określonym w ust. 1 lub do wykonania dyspozycji w oparciu o oświadczenie woli złożone w trybie określonym w ust. 1, niezbędne jest przekazywanie określonych informacji stanowiących tajemnicę bankową określonym podmiotom zewnętrznym, to takie oświadczenie zawarte w treści umowy zawartej w trybie określonym w ust.1 będzie złożone w formie elektronicznej, o której mowa w art. 7 ustawy Prawo bankowe. 6. Zawieranie umów lub składanie oświadczeń woli, o których mowa w ust. 1, następuje w postaci elektronicznej a dokumenty związane z czynnościami bankowymi są sporządzane na elektronicznych nośnikach informacji tj. w trybie art. 7 ustawy Prawo Bankowe. Zawarcie umów, złożenie oświadczeń i sporządzanie dokumentów w trybie, o których mowa w zadaniu poprzedzającym, spełnia wymóg formy pisemnej zgodnie z art. 7 ustawy Prawo bankowe. Rozdział X Zasady bezpieczeństwa usług Klient/Użytkownik zobowiązany jest stosować się do zaleceń Banku w zakresie zasad bezpieczeństwa usług ; w szczególności Użytkownik powinien z należytą starannością chronić numer NIK, hasła PIN, dodatkowe hasło i token oraz telefon komórkowy, jeżeli jego numer jest udostępniony Bankowi w celu identyfikacji Użytkownika lub autoryzacji jego dyspozycji. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ich udostępnianie osobom trzecim. 2. W przypadku wystąpienia podejrzeń o możliwość wejścia osób trzecich w posiadanie haseł PIN lub numeru PIN tokena, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić te numery lub dokonać zablokowania/zastrzeżenia usług. 3. Użytkownik może dokonać zmiany hasła PIN samodzielnie (korzystając z odpowiedniej opcji danej usługi) lub w Oddziale Banku/Placówce partnerskiej. W wyjątkowych sytuacjach Bank może podjąć decyzję o wysłaniu nowego PIN drogą pocztową poza granice kraju. Podstawą do wykonania takiej operacji jest telefoniczne zgłoszenie Klienta do Doradców. 4. W trakcie korzystania z usługi internet komunikacja pomiędzy komputerem Klienta a serwerem Banku jest szyfrowana protokołem SSL z zastosowaniem certyfikatu uwierzytelnionego przez firmę VeriSign. Inc., wystawionego dla serwera bankowego o nazwie Przed zalogowaniem się Użytkownik, aby upewnić się, że rzeczywiście nawiązał połączenie z serwerem Banku, powinien sprawdzić certyfikat serwera. 5. Użytkownik nie powinien używać do logowania do usługi internet adresu lub linku przesłanego w wiadomości . Adres do logowania wskazany jest wyłącznie w Przewodniku usług oraz na stronach internetowych Banku W razie jego zmiany Klient zostanie poinformowany komunikatem przesłanym na Skrzynkę odbiorczą. 6. Użytkownik powinien rozłączyć się z systemem usług w przypadku odejścia albo nieobecności przy telefonie lub komputerze (w szczególności odłożyć słuchawkę, wylogować się z systemu usług w ramach dostępu za pośrednictwem internetu). 7. Jeżeli połączenie z systemem usług zostanie zerwane Użytkownik powinien zalogować się ponownie do usługi i sprawdzić, czy zapamiętane zostały ostatnie dyspozycje. 8. W trosce o bezpieczeństwo realizowanych transakcji oraz dla pełnego wykorzystania technologii zastosowanych w usłudze internet zaleca się aby Użytkownik korzystał z najnowszych dostępnych i stabilnych wersji popularnych przeglądarek internetowych. Lista przeglądarek internetowych, pod kątem których zostały zoptymalizowane i przetestowane strony usługi internet, zamieszczona jest (wraz z zalecaną konfiguracją przeglądarki) na stronach internetowych 9. Użytkownik zobowiązany jest do kontrolowania rejestrowanej przez usługi daty i godziny ostatniego logowania oraz sprawdzania, czy nie nastąpiła próba logowania przez osoby trzecie. 10. Klient/Użytkownik powinien poinformować niezwłocznie Bank o wszelkich podejrzanych przypadkach związanych z korzystaniem z usług. Zgłoszenia takiego Klient może dokonać w Oddziale Banku lub u Doradców. 11. Szczegółowe informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa usług zamieszczone są w Przewodniku usług oraz na stronach internetowych Rozdział XI Zablokowanie oraz zastrzeżenie usług W przypadku trzykrotnego błędnego podania hasła PIN podczas identyfikacji Użytkownika w ramach usług, Bank zablokuje dostęp do usług poprzez kanał, w ramach którego zdarzenie to miało miejsce. W przypadku logowania do usługi internet z wykorzystaniem maskowanego hasła PIN zablokowanie następuje po pięciokrotnym błędnym podaniu hasła PIN. Licznik pomyłek w podawaniu hasła jest zerowany po poprawnym zalogowaniu się. 2. Bank ma prawo do zablokowania dostępu do usług lub możliwości korzystania z tokena/smskodu w przypadku stwierdzenia korzystania z usług przez Klienta/Użytkownika w sposób sprzeczny z Umową, niniejszymi Zasadami, innymi uregulowaniami stanowiącymi integralną część Umowy oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W takim przypadku Bank prześle Klientowi informację o zablokowaniu wraz z uzasadnieniem listem poleconym na adres do korespondencji Klienta. 3. Klient/Użytkownik ma prawo do zablokowania na swoje życzenie dostępu do usług : a) osobiście w Oddziale Banku, b) telefonicznie u Doradców Klientowi/Użytkownikowi przysługuje prawo do zastrzeżenia dostępu do usług. 2. W przypadku wystąpienia podejrzeń o możliwość wejścia osób trzecich w posiadanie haseł PIN i niemożności samodzielnego dokonania zmiany hasła PIN oraz w innych uzasadnionych przypadkach należy niezwłocznie zgłosić zastrzeżenie: a) osobiście w Oddziale Banku, b) telefonicznie u Doradców Użytkownikowi przysługuje prawo do zastrzeżenia w ramach usług numeru telefonu komórkowego, jeżeli numer ten jest udostępniony Bankowi w celu identyfikacji Użytkownika i akceptacji jego dyspozycji. 2. W przypadku utraty lub zniszczenia telefonu komórkowego, o którym mowa w ust. 1 lub w innych uzasadnionych przypadkach należy zgłosić zastrzeżenie: a) osobiście w Oddziale Banku, b) telefonicznie u Doradców Odblokowanie dostępu do usług zablokowanych wskutek trzykrotnego (pięciokrotnego w przypadku logowania z maskowanym hasłem PIN) błędnego podania hasła PIN może być zrealizowane: a) osobiście w Oddziale Banku, b) telefonicznie poprzez kontakt z Doradcami. 2. Usunięcie zastrzeżenia usług może nastąpić wyłącznie w Oddziale Banku i wymaga wydania nowego hasła/haseł PIN do usług.

6 3. Klient/Użytkownik może odblokować zablokowane na jego życzenie usługi w Oddziale Banku lub telefonicznie u Doradców. Nie wymaga to wydania nowego hasła/haseł PIN do usług. Rozdział XII Zablokowanie, nieprawidłowe działanie, zgubienie i zniszczenie tokena Trzykrotne błędne podanie numeru PIN tokena powoduje jego zablokowanie. Użytkownik może odblokować token w Oddziale Banku lub telefonicznie przez kontakt z Doradcami. 2. W przypadku kilkakrotnego podania błędnego kodu przy zatwierdzeniu danej dyspozycji (odpowiednio: kodu wygenerowanego przez token 15 razy, smskodu 3 razy), możliwość dalszego korzystania odpowiednio z tokena lub smskodu zostanie zablokowane. Dyspozycję odblokowania można złożyć w Oddziale Banku lub telefonicznie za pośrednictwem Doradców. 3. Nieprawidłowo działający token może być wymieniony na nowy w Oddziale Banku. 4. Nieprawidłowo działający token zostaje sprawdzony przez Bank. W przypadku stwierdzenia, że przyczyna nieprawidłowego funkcjonowania tokena leży po stronie Użytkownika, Klient zostanie obciążony kosztami nowego tokena zgodnie z Taryfą opłat i prowizji BZ WBK S.A. 5. Utratę lub zniszczenie tokena Użytkownik zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie w Oddziale Banku lub u Doradców. Użytkownikowi może zostać wydany nowy token po uiszczeniu przez Klienta opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji BZ WBK S.A. 6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa powstałe wskutek zgubienia bądź zniszczenia przez Użytkownika tokena lub udostępnienia osobom trzecim numeru PIN do tokena. Rozdział XIII Pomoc merytoryczna, techniczna Klient/Użytkownik usług ma prawo do bezpłatnej pomocy merytorycznej i technicznej zamieszczonej na stronach internetowych Banku. 2. Klient/Użytkownik usług może uzyskać pomoc także: a) dzwoniąc lub wysyłając a do Doradców, b) osobiście w Oddziale Banku/Placówce partnerskiej. Kontaktowe numery telefonów i adresy mailowe do Doradców podane są w Przewodniku usług oraz na stronach internetowych 3. Doradcy świadczą pomoc telefoniczną: a) 24 godziny na dobę przez wszystkie dni roku w zakresie przyjmowania zgłoszeń o wszelkich podejrzanych przypadkach związanych z korzystaniem z usług oraz dyspozycji: zastrzeżenia/odblokowania/zablokowania usług, zastrzeżenia numeru telefonu komórkowego, jeżeli numer ten jest udostępniony Bankowi w celu identyfikacji Użytkownika i akceptacji jego dyspozycji, odblokowania tokena, b) w pozostałym zakresie 24 godziny na dobę w dni robocze, a w godzinach 6:00-23:00 w weekendy i święta oraz 24 i 31 grudnia. 4. Doradcy świadczący pomoc telefoniczną wykonują dyspozycje Klienta/Użytkownika po dokonaniu jego identyfikacji za pomocą: a) dodatkowego hasła lub b) innych danych znanych Klientowi/Użytkownikowi. Rozdział XIV Reklamacje Klient ma prawo do reklamacji dotyczących funkcjonowania usług oraz funkcjonowania tokena. 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta osobiście w Oddziale Banku lub telefonicznie do Doradców. 3. Klient ma obowiązek szczegółowego i wyczerpującego opisania przedmiotu reklamacji. Do reklamacji winny być dołączone kopie ewentualnych wyciągów bankowych lub innych dokumentów mogących służyć do wykazania zasadności reklamacji. 4. Reklamacja dotycząca tokena może zostać złożona wyłącznie osobiście w Oddziale Banku. Klient opisuje uszkodzenie tokena na druku reklamacji tokena. Do reklamacji należy dołączyć token. 5. Reklamacje dotyczące nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych lub innych dyspozycji zlecanych za pośrednictwem usług powinny być zgłaszane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 45 dni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczą. 6. Reklamacja rozpatrywana jest w okresie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Bank. W sytuacji, kiedy w proces rozpatrywania reklamacji zaangażowana jest niezależna od Banku instytucja zewnętrzna (np. operatorzy telefonii komórkowej GSM) powyżej wskazany termin ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny do uzyskania przez Bank od instytucji zewnętrznej odpowiednich informacji pozwalających na rozpatrzenie reklamacji. W takim przypadku Bank poinformuje Klienta listownie o przebiegu rozpatrywania reklamacji oraz przewidywanym, jednakże każdorazowo niezwłocznym, terminie jej zakończenia. 7. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest Klientowi za pośrednictwem poczty. 8. W przypadku złożenia przez Klienta reklamacji dotyczącej Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Bank przekaże reklamację do rozpatrzenia przez Ubezpieczyciela jeśli stwierdzi, że przyczyna reklamacji nie dotyczy funkcjonowania usług. W tym zakresie tryb rozpatrywania reklamacji, jako nie leżącej po stronie Banku, określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia. 9. W przypadku złożenia przez Klienta reklamacji dotyczącej Jednostek Uczestnictwa, Bank rozpatruje reklamację na zasadach określonych w Umowie o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Rozdział XV Zakres zobowiązań i odpowiedzialności Klienta obciążają operacje dokonane przez osoby, którym udostępnił numer NIK, hasła PIN, dodatkowe hasło, token lub telefon komórkowy, jeżeli jego numer jest udostępniony Bankowi w celu identyfikacji Klienta lub akceptacji jego dyspozycji. 2. Powiadomienia z usługi Alerty24 będą przesyłane Klientowi/Użytkownikowi za pośrednictwem publicznej infrastruktury teleinformatycznej, stąd istnieje ryzyko wadliwego działania lub nienależytego zabezpieczenia tej infrastruktury znajdującej się poza dyspozycją Banku, co w szczególności może prowadzić do wykorzystania przesyłanych powiadomień przez osoby nieupoważnione. 3. Klient odpowiada za przelewy wykonane na podstawie dyspozycji osób trzecich do czasu zgłoszenia Bankowi dyspozycji zastrzeżenia dostępu do usług, do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 euro. Równowartość 150 euro oblicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu zgłoszenia zastrzeżenia dostępu do usług. 4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy transakcji dokonanych z winy Klienta/Użytkownika, w szczególności w przypadku: a) niezachowania przez Klienta/Użytkownika należytej staranności w ochronie numeru NIK, haseł PIN, dodatkowego hasła, tokena lub telefonu komórkowego (jeżeli jego numer jest udostępniony Bankowi w celu identyfikacji Klienta lub autoryzacji jego dyspozycji), b) umożliwienia przez Klienta/Użytkownika dostępu osobom trzecim do numeru NIK i haseł PIN dodatkowego hasła, tokena lub telefonu komórkowego (jeżeli jego numer jest udostępniony Bankowi w celu identyfikacji Klienta lub akceptacji jego dyspozycji), c) niedopełnienia przez Klienta/Użytkownika niezwłocznego poinformowania Banku o stracie, kradzieży lub nadużyciu numeru NIK, haseł PIN, dodatkowego hasła, tokena lub telefonu komórkowego (jeżeli jego numer jest udostępniony Bankowi w celu identyfikacji Klienta lub autoryzacji jego dyspozycji). Rozdział XVI Opłaty Za korzystanie z usług Bank pobiera od Klientów opłaty i prowizje ustalone w obowiązującej Taryfie opłat i prowizji BZ WBK S.A. 2. Taryfa opłat i prowizji BZ WBK S.A. dostępna jest w Oddziałach Banku, Placówkach partnerskich oraz na stronie internetowej Banku 3. Opłaty i prowizje za korzystanie z usług pobierane są z rachunku wskazanego przez Klienta w Umowie. 4. Opłaty i prowizje za przelewy zlecone za pośrednictwem usług pobierane są z rachunku, z którego pochodzą środki na realizację dyspozycji. 5. Opłaty i prowizje, o których mowa powyżej, są pobierane przez Bank bez odrębnej dyspozycji Klienta. 6. W przypadku, gdy w dniu pobrania przez Bank opłaty lub prowizji Klient nie zapewni na rachunku bankowym środków w odpowiedniej wysokości, należność zostanie pobrana przez Bank z pierwszych wpływów na ten rachunek. Rozdział XVII Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy Klient może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Bank może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Bank może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem z ważnych powodów. Za ważne powody uprawniające Bank do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem uznaje się naruszenie przez Klienta/Użytkownika postanowień Umowy, niniejszych Zasad i innych uregulowań stanowiących integralną część Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: a) udostępnienie numeru NIK, haseł PIN, dodatkowego hasła lub tokena osobom nieupoważnionym, b) uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Klienta,

Załącznik nr 3.15 do Regulaminu kont dla firm

Załącznik nr 3.15 do Regulaminu kont dla firm Obowiązuje od dnia: 17.10.2011 Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus Rozdział I Postanowienia ogólne 1 W ramach usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3.15 do Regulaminu kont dla firm

Załącznik nr 3.15 do Regulaminu kont dla firm Obowiązuje od dnia: 14.10.2012 Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności 1

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności 1 Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej dla ludności 1 Obowiązuje od dnia: 29.07.2013 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3.17 do Regulaminu kont dla firm

Załącznik nr 3.17 do Regulaminu kont dla firm Obowiązuje od dnia: 14.10.2012 Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini Firma Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia wybranych usług dla przedsiębiorstw i korporacji. Załącznik nr 3.16 do Regulaminu kont dla firm

Zasady świadczenia wybranych usług dla przedsiębiorstw i korporacji. Załącznik nr 3.16 do Regulaminu kont dla firm 1 Obowiązuje od dnia:1.08.2016 r. Zasady świadczenia wybranych usług dla przedsiębiorstw i korporacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla firm

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla firm 1 Obowiązuje od dnia: 11.10.2015 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. Usług bankowości elektronicznej oraz reguły wzajemnej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini Firma

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini Firma 1 Obowiązuje od dnia: 15.08.2015 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. Usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini Firma

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą umowa zawierana poprzez autoryzację przelewem - na podstawie internetowego ewniosku Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą umowa podpisywana w obecności kuriera - na podstawie internetowego ewniosku Poniższa oferta Banku Zachodniego WBK S.A. jest wiążąca w okresie pobytu kuriera w miejscu uzgodnionym z Posiadaczem w celu złożenia

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus

Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus 1 Obowiązuje od dnia: 21.09.2014 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. Usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej dla ludności 1 Obowiązuje od dnia: 26.01.2015 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rodzaje rachunków opłat dla Serwisu telefonicznego HaloŚląski... 3 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu z Lokatą

Regulamin Funduszu z Lokatą ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin Funduszu z Lokatą stan na dzień 25.07.2015 Str. 1 / 8 Spis treści Spis treści... 2 Rozdział I - Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia wybranych usług dla przedsiębiorstw i korporacji 1 1

Zasady świadczenia wybranych usług dla przedsiębiorstw i korporacji 1 1 Zasady świadczenia wybranych usług dla przedsiębiorstw i korporacji 1 1 Obowiązuje od 01.05.2017 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi e-skok

Umowa o świadczenie usługi e-skok Umowa o świadczenie usługi e-skok zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Wielkopolską Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 13,kod pocztowy 60-242

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus

Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus 1 Obowiązuje od dnia: 15.08.2015 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. Usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Strona 1 z 7 Obowiązuje od 23.02.2015

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Strona 1 z 7 Obowiązuje od 23.02.2015 Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Strona 1 z 7 Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności 1 Obowiązuje od dnia: 01.12.2015 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. Usług bankowości elektronicznej oraz reguły wzajemnej

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini Firma

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini Firma 1 Obowiązuje od dnia: 25.11.2017r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. Usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus

Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus 1 Obowiązuje od dnia: 25.11.2017r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. Usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób prawnych

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób prawnych Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób prawnych Strona 1 z 7 Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób prawnych Niniejszy Regulamin,

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A.

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 1 International

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Załącznik nr. 8 do uchwały nr 15/06/2011 z dnia 30.06.2011 Regulamin świadczenia usługi eskok Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych

Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych 1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich Bank BPH S.A. umożliwia

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. Definicje

1 Postanowienia ogólne. Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Celem utworzenia Programu Inwestycyjnego Superior, oferowanego przez BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (obowiązuje w stosunku do Klientów zwierających Umowę Pakietu od dnia 8 grudnia 2014 r.

Regulamin Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (obowiązuje w stosunku do Klientów zwierających Umowę Pakietu od dnia 8 grudnia 2014 r. Regulamin Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (obowiązuje w stosunku do Klientów zwierających Umowę Pakietu od dnia 8 grudnia 2014 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 90/2013/JM z dnia 4 września 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM Poznań SPIS TREŚCI Rozdział 1... 3 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2... 4 Uruchomienie usługi bankowości elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi TeleBank

Regulamin usługi TeleBank ŁĄCKI BANK SPÓŁDZIELCZY Regulamin usługi TeleBank Protokół 7/08 Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego z dnia 28.02.2008 Łącko, luty 2008 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. Uaktywnienie usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SUPERMARKETU Z FUNDUSZAMI (obowiązuje od 18 marca 2010 roku)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SUPERMARKETU Z FUNDUSZAMI (obowiązuje od 18 marca 2010 roku) REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SUPERMARKETU Z FUNDUSZAMI (obowiązuje od 18 marca 2010 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania za pośrednictwem mbanku Rejestrów w funduszach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia Usług Bankowości Elektronicznej

REGULAMIN świadczenia Usług Bankowości Elektronicznej REGULAMIN świadczenia Usług Bankowości Elektronicznej I. Postanowienia ogólne 1 1) Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki korzystania z Kanałów Bankowości Elektronicznej udostępnianych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych

Regulamin Świadczenia Usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Regulamin Świadczenia Usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Poznań, dnia 8 marca 2010 r. Niniejszy Regulamin stanowiący integralną część umowy o świadczenie usług za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Niniejsza umowa (dalej: Umowa) została zawarta w... dnia. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet spis treści 4 5 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 Produkty na klik Warunki Na klik krok po kroku - Zamów produkty - Dane - Kredyt - Warunki i umowa - Warunki i umowa smskod/token

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Promocja dla klientów nc+konto (

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3.16 do Regulaminu kont dla firm

Załącznik nr 3.16 do Regulaminu kont dla firm Obowiązuje od dnia: 14.10.2012 Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej ibiznes24 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 419/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów w kanałach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych. Banku Polska Kasa Opieki S.A.

R E G U L A M I N. Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych. Banku Polska Kasa Opieki S.A. R E G U L A M I N Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych Banku Polska Kasa Opieki S.A. . Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne

Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo Rozdział 1. Zagadnienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa: 1. Warunki składania dyspozycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 654/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów

Bardziej szczegółowo

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet spis treści 4 5 5 5 6 7 8 8 9 9 10 10 10 Produkty na klik Warunki Na klik krok po kroku - Oferta dla Ciebie - Dane - Kredyt - Warunki - Umowa - Umowa smskod

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE LEGIONOWO 2008 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU

REGULAMIN BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/16/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 29.03.2011r. BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI W OFERCIE BANKU OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH. Łączna kwota zgromadzonych środków WPŁATOMATY

RACHUNKI W OFERCIE BANKU OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH. Łączna kwota zgromadzonych środków WPŁATOMATY KOMUNIKAT dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty (o którym mowa w obowiązującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy zapisy, które zostały wprowadzone, zmodyfikowane lub usunięte. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami:

Poniżej przedstawiamy zapisy, które zostały wprowadzone, zmodyfikowane lub usunięte. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami: Poniżej przedstawiamy zapisy, które zostały wprowadzone, zmodyfikowane lub usunięte. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami: Ogólne Warunki Umów o Usługi Bankowości Elektronicznej w Deutsche

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo