SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Powiatu Mikołowskiego ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów Tel Fax zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do: Składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie następującego zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń pn. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Rozwój osobisty i autoprezentacja, Zarządzanie organizacją pracy Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ocena pracownicza i sposoby motywacji, Obsługa klienta, Public Relations, Graficzne opracowanie materiałów promocyjnych, Zarządzanie nieruchomościami system informacji o terenie, Administrator sieci komputerowych, w ramach projektu Kompetentni w administracji wdrażanie usprawnień w funkcjonowaniu i rozwój kompetencji kadr jednostek realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z. Wydział prowadzący sprawę: Wydział Gospodarki Mieniem, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Wydział Promocji i Rozwoju. Przedmiotem i zakresem zamówienia jest: zorganizowanie i przeprowadzenie 10 szkoleń adresowanych dla pracowników starostwa powiatowego w Mikołowie oraz pracowników urzędów miast i gmin powiatu mikołowskiego: Mikołowa, Łazisk Górnych, Orzesza, Ornontowic i Wyr w ramach projektu Kompetentni w administracji wdrażanie usprawnień w samorządu terytorialnego Powiatu Mikołowskiego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z, realizowanych wg następujących warunków: Szkolenia będą prowadzone w układzie modułowym. Informacje o poszczególnych modułach szkoleniowych (liczba grup, wymiar godzinowy szkoleń) przedstawia tabela: 1

2 Moduł Liczba uczestników Liczba grup Liczba godzin/grupa 1) Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 2) Rozwój osobisty i autoprezentacja ) Zarządzanie organizacją pracy ) Zarządzanie zasobami ludzkimi ) Ocena pracownicza i sposoby motywacji ) Obsługa klienta ) Public Relations ) Graficzne opracowanie materiałów promocyjnych ) Zarządzanie nieruchomościami system informacji o terenie 10) Administrator sieci komputerowych Łącznie 624 Liczba godzin ogółem Uwaga: 1 godzina szkoleniowa = 45 minut 1 grupa szkoleniowa = osób b) Szkolenia 1), 5), 6), 8), 9), 10) mają charakter stacjonarny i odbywać się będą: od poniedziałku do piątku o w godzinach od 8:00 do 16:00, o na terenie powiatu mikołowskiego, bądź w przypadku szkoleń nr 8 i 10) w najbliższej okolicy do 20 km od miasta Mikołów, w odpowiednio do charakteru szkolenia przystosowanych salach Szkolenia 2),3),4),7) mają charakter wyjazdowy i odbywać się będą: od poniedziałku do piątku o w godzinach od 9:00 do 18:00, o na terenie województwa śląskiego, w odległości nie większej niż 100 km od miasta Mikołów, w odpowiednio do charakteru szkolenia przystosowanych salach 2. Zakres merytoryczny szkoleń winien obejmować następujące zagadnienia: a) Szkolenie Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych : 2

3 Część I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 1. Źródła prawa międzynarodowego w dziedzinie ochrony danych osobowych. 2. Prawo do informacji a ochrona prywatności (zakres prawa do prywatności). 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych (dane zwykłe i sensytywne). 4. Jak przygotować się do kontroli Generalnego Inspektora. 5. Przetwarzanie danych kadrowych: pracodawca jako szczególny administrator danych osobowych, archiwizacja danych. 6. Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 7. Odpowiedzialność administratora danych oraz innych osób przetwarzających dane. 8. Przekazywanie danych osobowych za granicę. 9. Prawidłowe zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych. 10. Jak prawidłowo sporządzać wnioski rejestracyjne. 11. Zabezpieczenie zbiorów danych osobowych: wymogi ogólne, zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. 12. Prawidłowe sporządzenie wymaganej dokumentacji. 13. Metody przeprowadzania audytu systemów przetwarzających dane osobowe. 14. Naruszenia ustawy odpowiedzialność dyscyplinarna, karna oraz cywilna. 15. Jakie zmiany zawiera projekt nowelizacji? Możliwość nakładania kar przez GIODO i inne ważne zmiany 16. Świadczenie usług drogą elektroniczną. 17. Dane osobowe a informacje publiczne. 18. Zasady odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. Część II - OCHRONA INFORMACJI NIEJAWYCH: 1. Źródła prawa i słowniczek pojęć. 2. Zakres podmiotowy ustawy. 3. Warunki uzyskania dostępu do informacji niejawnych. 4. Klasyfikowanie informacji niejawnych. 5. Sposób oznaczania materiałów klauzulami tajności. 6. Skutki przyznania materiałom klauzuli tajności. 7. Miejsce i sposób wykonywania informacji niejawnych. 8. Wykonywanie informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych. 9. Obieg informacji zastrzeżonych: ewidencjonowanie, przyjmowanie, przesyłanie, przechowywanie, niszczenie. 10. Obieg informacji niejawnych o klauzuli poufne i wyższej. 11. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. 12. Zagrożenia dla ochrony informacji niejawnych. 13.Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych: odpowiedzialność karna, odpowiedzialność dyscyplinarna i służbowa, najczęstsze przypadki naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych. 14. Postępowania sprawdzające oraz ankieta bezpieczeństwa osobowego. 15. Kierunki nowelizacji ustawy. b) Szkolenie Rozwój osobisty autoprezentacja : 1. Skuteczna komunikacja w grupie; 3

4 2. Negocjacje; 3. Autoprezentacja; 4. Kreowanie pożądanego wizerunku personalnego; 5. Techniki budowania pewności siebie; 6. Określenie mocnych i słabych stron osobowości istotnych w autoprezentacji; 7. Wystąpienia publiczne - zasady prezentacji siebie i tematu; 8. Skuteczne przekonywanie i perswazja; 9. Techniki radzenia sobie z tremą i zdenerwowaniem; 10. Wpływ na odczucia uczestników; 11. Elementy autoprezentacji w czasie wystąpień - język ciała; 12. Trening asertywności; 13. Zarządzanie czasem; 14. Savoir-vivre w administracji; 15. Kreatywne rozwiązywanie konfliktów w zespołach; 16. Trening umiejętności wychowawczych. c) Szkolenie Zarządzanie organizacją pracy : 1. Analiza czasu i zarządzanie czasem; 2. Proces wytyczania celów i priorytetów; 3. Zasady zarządzania priorytetami; 4. Efektywne zarządzanie swoja pracą w planowaniu przebiegu dnia; 5. Przeszkody w zarządzaniu sobą w czasie; 6. Delegowanie zadań; 7. Prowadzenie spotkań a oszczędność czasu; d) Szkolenie Zarządzanie zasobami ludzkimi : 1. Rekrutacja, selekcja i strategia personalna w urzędzie administracji publicznej; 2. Komunikacja interpersonalna; 3. Planowanie i system szkoleń; 4. Prawo pracy i ustawa o pracownikach samorządowych; 5. Systemy motywacji pracowników urzędów administracji publicznej; 6. Nowoczesne regulaminy organizacyjne w urzędzie samorządowym.. e) Szkolenie Ocena pracownicza i sposoby motywacji : 1. Pierwsza ocena pracowników administracji samorządowej; 2. Ocena okresowa pracowników administracji samorządowej; 3. Indywidualny program rozwoju zawodowego; 4. Ocena okresowa wśród innych narzędzi motywowania pracowników; 5. Kompetencje komunikacyjne niezbędne podczas rozmowy oceniającej; 6. System rozwoju kompetencji a ocena okresowa pracowników; 7. Asertywność i błędy w ocenianiu pracowników; 4

5 f) Szkolenie Obsługa klienta : 1.Współczesny klient urzędu administracji publicznej i jego wymagania; 2.Budowanie wizerunku urzędu i profesjonalnego pracownika; 3.Komunikacja z klientem; 4.Budowanie i utrzymywanie relacji z klientem; 5.Etapy procesu obsługi klienta; 6.Najczęstsze błędy popełniane w procesie obsługi klienta i ich eliminowanie; 7.Trudne sytuacje w obsłudze klienta; 8.Podstawy asertywności w pracy w trudnych sytuacjach z klientem; 9.Radzenie sobie z negatywnymi emocjami i stresem; 10.Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych; g) Szkolenie Public Relations : 1.Planowanie strategii PR urzędu administracji publicznej; 2.Identyfikacja wizualna urzędu; 3.Narzędzia PR; 4.Kontakty z mediami. h) Szkolenie Graficzne opracowanie materiałów promocyjnych : Corel Draw 1. Pojęcie grafiki wektorowej 2. Zastosowania programu 3. Okno programu (menu, paski narzędzi, paleta kolorów, pasek stanu) 4. Tworzenie nowego dokumentu, zapisywanie zmian. 5. Rysowanie (krzywe, obiekty zamknięte) 6. Praca z kolorami (palety kolorów, kolory linii, obrysu, wypełnienia, wypełnienia interakcyjne, tekstury, desenie) 7. Transformacje obiektów (rozmiar, położenie, klonowanie) 8. Zmiana ustawień strony 9. Wyrównywanie obiektów (prowadnice, siatki) 10. Grupowanie, scalanie i łączenie obiektów 11. Praca z warstwami 12. Krzywe Beziera (rysowanie, edycja węzłów, modyfikacja kształtów) 13. Wstawianie bloków tekstowych 14. Efekty specjalne 15. Drukowanie 5

6 Corel Photo-Paint 1. Pojęcie grafiki bitmapowej 2. Obrazy bitmapowe zdjęcia cyfrowe, parametry obrazka, otwieranie, zapisywanie obrazków 3. Zastosowania programu 4. Okno programu (menu, paski narzędzi, paleta kolorów, pasek stanu) 5. Zmiana podstawowych parametrów obrazu (wielkość, format) 6. Korekcja obrazu (histogram, krzywa tonalna, barwa i nasycenie) 7. Retusz fotografii cyfrowych (narzędzia retuszu, pędzel efektów, klonowanie, rozpylacze) 8. Zaznaczanie fragmentów zdjęcia (pojęcie i rodzaje maski) 9. Praca z warstwami (tworzenie, zarządzanie, maski obcinania) 10. Wprowadzanie tekstu 11. Zastosowanie filtrów 12. Przygotowanie do wydruku i wydruk obrazów bitmapowych Adobe Photoshop 1. Wprowadzenie do programu 2. Porównanie możliwości programu z Corel Photo-Paint 3. Okno programu (menu, paski narzędzi, paleta kolorów, pasek stanu) 4. Retusz fotografii cyfrowych 5. Zaznaczanie fragmentów zdjęcia (pojęcie i rodzaje maski) 6. Praca z warstwami (tworzenie, zarządzanie, maski obcinania) 7. Wprowadzanie tekstu 8. Zastosowanie filtrów 9. Przygotowanie do wydruku i wydruk obrazów bitmapowych i) Szkolenie Zarządzanie nieruchomościami system informacji o terenie : 1.Integracja katastru nieruchomości i ksiąg wieczystych w ramach zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach; 2.Tworzenie zintegrowanych portali usługowych umożliwiających dostęp do metadanych i danych katastralnych w ramach tworzonej krajowej infrastruktury informacji przestrzennej; 3.Prognozowanie, modelowanie oraz reagowanie na nowe potrzeby użytkowników (np. rejestracja praw do nieruchomości z uwzględnieniem położenia pod lub nad powierzchnią); 4.Optymalizacja czasu trwania i kosztów procedur rejestracyjnych nieruchomości; 5.Budowa skutecznej i efektywnej instytucji katastru, gromadzącej jednolite i aktualne dane, dostępne dla uczestników rynku europejskiego, z praktycznym zastosowaniem do 6

7 e-administracji, z wdrażaniem e-usług i e-płatności. j) Szkolenie Administrator sieci komputerowych Microsoft : Szkolenie MS TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows: 1. Wstęp do TCP/IP 2. Przegląd architektury stosu protokołów TCP/IP 3. Adresowanie IP 4. Podział na podsieci 5. Trasowanie pakietów IP 6. Protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 7. Rozwiązywanie nazw hostów 8. Funkcje i działanie DNS (Domain Name System) 9. Konfiguracja klienta i usługi DNS 10. Omówienie procesu dostarczania pakietów IP 11. Omówienie rozwiązywania nazw NetBIOS 12. Zastosowania usługi WINS (Windows Internet Name Service) Szkolenie MS Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services: 1. Implementacja Active Directory Domain Services 2. Konfiguracja DNS dla Active Directory Domain Services 3. Zarządzanie obiektami i zaufaniem 4. Konfiguracja lokacji (sites) i replikacji 5. Tworzenie i konfiguracja Group Policy 6. Konfiguracja środowiska pracy użytkownika przy pomocy Group Policy 7. Implementacja zabezpieczeń przy pomocy Group Policy 8. Monitorowanie Active Directory Domain Services 9. Utrzymywanie AD DS (backup, odtwarzanie autorytatywne, migawki) 10. Rozwiązywanie problemów z AD, DNS i replikacją 11. Rozwiązywanie problemów z Group Policy Szkolenie MS Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory: 1. Wstęp do IDA (Zarządzanie dostępem i tożsamością) 2. Konfiguracja AD CS (Active Directory Certificate Services) 3. Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami 4. Konfiguracja AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) 5. Konfiguracja AD FS (Active Directory Federation Services) 6. Konfiguracja AD RMS (Active Directory Rights Management Services) 7. Utrzymywanie usług związanych z zarządzaniem dostępem 8. Rozwiązywanie problemów z IDA 7

8 Szkolenie MS Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure: 1. Instalacja i konfiguracja Windows Server Konfiguracja i zarządzanie usługą DNS 3. Konfiguracja i zarządzanie usługą WINS 4. Konfiguracja i zarządzanie usługą DHCP 5. Konfiguracja i zarządzanie IPv6 TCP/IP 6. Konfiguracja i zarządzanie routingiem i zdalnym dostępem 7. Zarządzanie rolą Network Policy Server 8. Konfiguracja NAP (Network Access Protection) 9. Konfiguracja i zarządzanie IPsec 10. DFS (Distributed File System) 11. Zarządzanie technologiami składowania danych 12. Konfiguracja zabezpieczania danych i ich dostępności 13. Bezpieczeństwo serwera Szkolenie MS Planning and Administering Windows Server 2008 Servers: 1. Planowanie wdrożenia Windows Server Migracja serwera 3. Planowanie wdrożenia ról Windows Server Planowanie zmian konfiguracji Windows Server Zarządzanie bezpieczeństwem Windows Server Planowanie wdrożenia roli serwera aplikacji 7. Planowanie wysokiej dostępności Windows Server Utrzymywanie Windows Server Utrzymywanie Distributed File Servces (DFS) na Windows Server Planowanie strategii kopii zapasowych Windows Server Zarządzanie odtwarzaniem kopii zapasowych 12. Monitorowanie Windows Server Rozwiązywanie problemów sprzętowych Windows Server Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem 15. Rozwiązywanie problemów sieciowych 3. Warunki niezbędne do realizacji szkoleń przez Wykonawcę: a) dla szkoleń 1), 5), 6), 8), 9), 10): - zapewnić sale szkoleniowe przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne, w co najmniej: - rzutnik multimedialny, projektor, ekran, tablice, plansze, sprzęt A/V, itp. 8

9 - w przypadku szkoleń nr 8 i 10 zapewnić niezbędny sprzęt z oprogramowaniem (1 stanowisko dla 1 uczestnika), umożliwiający przeprowadzenie szkoleń w formie warsztatów; - sale wykładowe wyposażone w minimum 15 miejsc szkoleniowych, - catering (uzupełniany w trakcie szkolenia), a w przypadku szkoleń trwających powyżej 6 godz. dodatkowo obiad, - swobodny dostęp do sanitariatów; zapewnić warunki pracy osób szkolących się w trakcie trwania szkolenia zgodne przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; zapewnić nieodpłatnie uczestnikom w trakcie szkolenia indywidualne materiały szkoleniowe odpowiadające zakresowi merytorycznemu poszczególnych bloków tematycznych w postaci opracowań realizowanych treści programowych szkolenia oraz w postaci elektronicznej skopiowanych na nośniki dostarczone przez Zamawiającego; przekazać uczestnikom materiały piśmiennicze (długopis, notes, teczka, pendrive) dostarczone przez Zamawiającego, które po zakończeniu szkolenia przekaże każdemu z kursantów na własność; zapewnić nieodpłatnie materiały własne i opracowania wykładowców obejmujące swoim zakresem tematykę szkolenia oraz jego cały cykl spięte w estetyczny sposób lub zbindowane, które zostaną wydane uczestnikom szkolenia w momencie rozpoczęcia szkolenia; zapewnić odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, min.: oznaczenia sal szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, dokumentów w związku z współfinansowaniem z ; zapewnić ubezpieczenie osób uczestniczących w szkoleniu od następstw nieszczęśliwych wypadków; wydać przeszkolonym uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego a w przypadku szkoleń 8) i 10) stosownych certyfikatów potwierdzających zdobyte kwalifikacje i uprawnienia; przeprowadzić na początku i na końcu szkolenia ankiety przygotowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia efektów szkolenia; dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie uczestników szkoleń o odebraniu materiałów piśmienniczych i cateringu w trakcie szkolenia; zapewnić kwalifikacje i umiejętności wykładowców adekwatne do zakresu programowego prowadzonych przez nich szkoleń; dostarczyć Zamawiającemu listy obecności i dzienniki z przeprowadzonych szkoleń; zagwarantować, aby treści programów szkoleń odpowiadały wymienionemu zakresowi merytorycznemu; zapewnić transport uczestników na miejsce szkolenia z siedzib sześciu urzędów tam i z powrotem; Wykonawca nie może pobierać od uczestników szkoleń żadnych opłat. b) dla szkoleń 2),3),4),7): takie jak w pkt. a) a ponadto Wykonawca zapewni: 9

10 sale wykładowe w ośrodku wypoczynkowym/pensjonacie/gospodarstwie agroturystycznym w standardzie minimum 2 gwiazdek kategorii turystycznej, zlokalizowanym na terenie województwa śląskiego w odległości,nie większej niż 100 km od Miasta Mikołów; Szkolenie Rozwój osobisty autoprezentacja 2 noclegi na każdą grupę 12 osobową w pokojach maks. 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, Szkolenie Zarządzanie organizacją pracy - 1 nocleg na każdą grupę 15 osobową w pokojach maks. 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, Szkolenie Zarządzanie zasobami ludzkimi - 1 nocleg na każdą grupę 12 osobową w pokojach maks. 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, Szkolenie Public Relations - 1 nocleg na każdą grupę 12 osobową w pokojach maks. 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, każdorazowy transport uczestników szkoleń z siedzib 6 urzędów na miejsce realizacji szkoleń tam i z powrotem; profesjonalną kadrę prowadzącą zajęcia, pełne wyżywienie dla uczestników warsztatów dla pełnego dnia wyjazdowego w postaci: śniadanie, obiad (ciepły posiłek) w połowie zajęć, serwis kawowy w przerwach warsztatów (woda mineralna, soki, kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, ciastka, czajnik bezprzewodowy, naczynia jednorazowe, serwetki), kolacja. 4. Terminy realizacji poszczególnych szkoleń: Moduł 1) Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 2) Rozwój osobisty i autoprezentacja 3) Zarządzanie organizacją pracy 4) Zarządzanie zasobami ludzkimi 5) Ocena pracownicza i sposoby motywacji Termin rozpoczęcia Od dnia podpisania umowy Termin zakończenia ) Obsługa klienta Od dnia podpisania umowy 7) Public Relations ) Graficzne opracowanie materiałów promocyjnych ) Zarządzanie nieruchomościami system informacji o terenie 10) Administrator sieci komputerowych Od dnia podpisania umowy Od dnia podpisania umowy

11 Kod CPV: uslugi szkoleniowe usługi edukacji osób dorosłych oraz inne usługi szkolenia komputerowego; usługi szkolenia specjalistycznego 2. Pożądany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia roku; termin ten obejmuje całość przedmiotu zamówienia obejmującego 10 modułów. 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. I. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące: a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; zamawiajacy nie opisuje tego warunku. b) Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykonali ( zakończyli) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszyw tym okresie, minimum 3 usługi, których przedmiotem była organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych w następującym zakresiei następujacej wartości: - Wykonawca wykaże się wykonaniem minimum 1 usługi szkoleniowej o wartości minimum ,- zł brutto, której przedmiotem była ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w administracji lub w biznesie; - Wykonawca wykaże się wykonaniem minimum 1 usługi szkoleniowej o wartości minimum ,- zł brutto, której przedmiotem była obsługa klienta w administracji publicznej; - Wykonawca wykaże się wykonaniem minimum 1 usługi szkoleniowej o wartości minimum ,- zł brutto, której przedmiotem było szkolenie administratorów sieci komputerowych; c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,tj. dysponuje: - minimum dwoma osobami posiadającymi uprawnienia na stanowisku trenera dla prowadzenia szkoleń autoryzowanych Microsoft i posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu szkoleń tj. wykazującymi się przeprowadzeniem, każdy z nich, minimum 1 szkolenia z zakresu administrowania sieciami komputerowymi Microsoft; - dysponuje minimum dwiema osobami posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu szkoleń tj. przeprowadzili- każda z nich - minimum 1 szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych w administracji lub w biznesie. - dysponuje minimum dwiema osobami posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu szkoleń tj. przeprowadzili każda z nich- minimum jedno szkolenie z zakresu graficznego opracowania materiałów przy pomocy programów komputerowych, - dysponuje minimum jedną osoba posiadającą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń tj. przeprowadziła minimum jedno szkolenie z zakresu: rozwój osobisty i autoprezentacja, 11

12 -dysponuje minimum jedną osobą posiadającą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń tj. przeprowadziła minimum jedno szkolenie z zakresu zarządzanie organizacją pracy, -dysponuje minimum jedną osobą posiadającą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń tj. przeprowadziła minimum jedno szkolenie z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi, -dysponuje minimum jedną osoba posiadającą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń tj. przeprowadziła minimum jedno szkolenie z zakresu ocena pracownicza i sposoby motywacji, -dysponuje minimum jedną osobą posiadającą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń tj. przeprowadziła minimum jedno szkolenie z zakresu public relations, -dysponuje minimum jedną osobą posiadającą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń tj. przeprowadziła minimum jedno szkolenie z zakresu obsługa klienta w administracji, -dysponuje minimum jedną osobą posiadającą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń tj. przeprowadziła minimum jedno szkolenie z zakresu zarządzania nieruchomościami, d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej ; Zamawiający nie opisuje tego warunku. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. II. Inne warunki udziału w postępowaniu. Brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo Zamówien Publicznych. Ocena spełniania poszczególnych warunków przez Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty oraz złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów, wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ i zostanie przeprowadzona zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców ani zwrotu kosztów postępowania. 6. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających. Nie przewiduje się ani zawarcia umowy ramowej,ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, ani wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 12

13 Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 36, ust.4, ustawy żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu, który wykonawca powierzy podwykonawcom do wykonania. Wypełnić należy pkt. 6 formularza ofertowego. 8. Opis sposobu przygotowania oferty. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia. Ofertę należy złożyć w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta, wszystkie oświadczenia, załączniki i inne elementy oferty muszą być podpisane wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeżeli oferta podpisana jest przez osobę inną niż upoważniona do reprezentowania wykonawcy do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (upoważnienie) w formie oryginału podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub w formie kopii poświadczonej notarialnie. Zamawiający zaleca aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane przez osobę/osoby podpisującą ofertę. Zamawiający zaleca trwałe spięcie lub zszycie oferty. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania a także zostaną one udostępnione na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ.(adres strony: 9. W przypadku składania jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (np. konsorcjum), oferta taka spełniać musi następujące wymagania : a) wykonawcy występujący wspólnie ponoszą wspólną solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia; b) oferta musi być podpisania w taki sposób, by prawnie zobowiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie, c) w odniesieniu do warunków postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców osobno musi udokumentować spełnienie warunków o których mowa w pkt. 3 ppkt. II, oraz załączyć dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego w SIWZ; jeżeli chodzi o spełnienie warunków określonych w pkt 3 ppkt.i, wystarczy, że wykonawcy składający ofertę wspólną spełnią w/w warunki łącznie i załączone zostaną do oferty stosowne dokumenty wymagane w SIWZ, 13

14 d) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem/upoważnieniem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 10. Sposób obliczania ceny oferty. Wykonawca powinien podać cenę netto i brutto dla całości przedmiotu zamówienia obejmującego wszystkie moduły oraz cenę jednostkową netto szkolenia 1 osoby i cenę netto i brutto szkolenia wszystkich osób w danym module, poprzez ich wpisanie do załączonego formularza ofertowego - zał. nr 1 do SIWZ. Cenę ostateczną za całość przedmiotu zamówienia należy podać w polskich złotych jako cenę netto i brutto, cyfrowo i słownie. Cena musi być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.cena ofertowa jest ceną ryczałtową. Nie dopuszcza się oferowania cen wariantowych. Jeżeli wykonawca stosuje w swojej praktyce opusty cenowe, to proponując je zamawiającemu w ofercie, musi uwzględnić je już w ostatecznej cenie oferty. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 11.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywaniu oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami: w sprawach merytorycznych : Pani Aleksandra Łataś - Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4a, tel.: (32) Pan Marek Popek Sekretarz Powiatu, Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4a, w sprawach formalnych : Pani Beata Motyssek - Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem, Inwestycji i Zamówień Publicznych Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4a, tel.: (32) , 1). Zamawiający dopuszcza i preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami drogą pisemną i faksową. 2). Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane Wykonawcom pisemnie i drogą faksową. 3). W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym przypadku, potwierdzenia otrzymania wiadomości. 14

15 4). W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem. 5). Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywać się może tylko w godzinach wskazanych w SIWZ w dni powszechne od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego. 12. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której został udostępniony SIWZ. W przypadku gdy zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania drogą elektroniczną. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której został udostępniony SIWZ. 13. Termin związania ofertą upływa z dniem roku. 14. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a, wejście A, I piętro, pokój nr 211 kancelaria, do dnia roku, do godz Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą wykonawcy należy zaadresować: Starostwo Powiatowe ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów z dopiskiem: Oferta przetargowa na zorganizowanie i przeprowadzenie 10 modułów szkoleniowych. Koperta wewnętrzna oprócz opisu jak wyżej winna zawierać nazwę i adres wykonawcy. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi wykonawca. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch zamkniętych kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZMIANA. Ofertę złożoną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. Zamawiajacy zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. 15

16 15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 16. Otwarcie ofert nastąpi dnia rok., o godz w siedzibie zamawiającego w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a, pokój nr 318, II piętro. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przy otwarciu ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek wykonawcy. W części niejawnej Zamawiający sprawdza oferty pod względem formalnym i merytorycznym a następnie dokonuje oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów wymienionych w pkt. 18 SIWZ. 17. Informacje o oświadczeniach i dokumentach,jakie ma przedłożyć Wykonawca wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy. 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy a opisanych przez Zamawiajacego w punkcie 3 ppkt.i SIWZ Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: a). oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art.22 ust.1 ustawy zgodnie z dyspozycją art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego treść znajduje się w formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do SIWZ), b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości,przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; wypełnić zał. nr 2 do SIWZ; c) dokumenty potwierdzające, że te dostawy lub usługi o których mowa w zał. nr 2 do SIWZ, zostały wykonane lub są wykonywane należycie; np. referencje, protokół odbioru końcowego wykonanych usług; d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 16

17 i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wypełnić zał. nr 3 do SIWZ; e) w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów ( np. pisemne oświadczenie podmiotu trzeciego, umowa przedwstępna, umowa generalna o współpracy ) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. II. W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Wykonawca musi przedłożyć nstępujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminy składnia ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. ( wzór oświadczenia dla osób fizycznych stanowi zał. nr 5 do SIWZ). 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5. aktualnej infromacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6. aktualnej infromacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7. Jeżeli wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienie warunków udziału w postepowaniu na potencjał innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda 17

18 od wykonawcy przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów o których mowa w punkcie II. 8. Jeżeli,w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art.24 ust.1 pkt. 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesiecy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administarcyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. III. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów o których mowa w pkt. 17 ppkt.ii.2 do 4 i 6 przedkłada: 1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów o których mowa w pkt. 17 ppkt.ii. 5 składa: a) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, októrych mowa w punkcie III podpunkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 18

19 zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż dokumenty o których mowa w punkcie III ppkt. 1 i 2. Uwaga! 1.Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczenia o którym mowa w pkt.17 ppkt.1a i 1e, które składa się tylko w oryginale. 2.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. W przypadku wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych dokumenty te muszą zostać złożone w takiej samej formie jak wskazano powyżej. IV. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 1). wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 do SIWZ 3) Jeżeli oferta podpisana jest przez osobę inną niż upoważniona do reprezentowania wykonawcy do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (upoważnienie)w formie oryginału podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub w formie kopii poświadczonej notarialnie. 4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzialenia zamówienia pełnomocnictwo/upoważnieniem dla pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.pełnomocnictwo musi być w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej notarialnie. Uwaga! W przypadku skorzystania przez wykonawcę z uprawnienia wynikającego z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcy powinni złożyć pisemne oświadczenie, nie później niż w terminie składania ofert, które informacje zawarte w ofercie oraz w zaświadczeniach i oświadczeniach składanych w trakcie postępowania stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 18. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: - najniższa cena waga 100 % Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów czyli

20 Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Do oceny w przypadku kryterium cena będzie brana pod uwagę cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 19. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad: Kcn- liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium Kcn Kcn = najniższa cena spośród wszystkich przedstawionych przez wykonawców /cena badanego wykonawcy * 100 punktów W celu ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami, Zamawiający posłuży się następującym wzorem: Won = Kcn x 0,10 Woo wskaźnik oceny oferty n - numer oferty; 20. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywiste omyłki pisarskie Zamawiający uznaje bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów np. widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy, rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie. Przez oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający uznaje omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np. błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. 21. Wymagania dotyczące wadium. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości złotych ( słownie: dziesięćtysięcyzłotych) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz z późn. zm.) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w ING Bank Śląski, na rachunek: nr

21 Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia r. do godz Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się, tj. zostanie zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. Pozostałe formy wadium należy złożyć do depozytu w kasie Starostwa Powiatowego, ul. Żwirki i Wigury 4a, Mikołów, pok. 146, najpóźniej do dnia r. do godz W przypadku uchybienia ww. terminom, miejscom, treści lub formie wniesienia wadium, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz w dokumencie wadialnym musi znaleźć się zapis, iż jest ono nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. W gwarancji nie mogą być zawarte jakiekolwiek warunki ograniczające zakres odpowiedzialności gwarancyjnej. Dokument wadialny musi obejmować wszystkie przypadki opisane w art.46 ust.4a i ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 46 ust 1 ustawy Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.4a art.46 ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.; 21

22 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 22. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy. 1.Wykonawcom przysługuje prawo do środków ochrony prawnej zgodnie z procedurą określoną w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia r. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności te, nie przysługuje odwołanie. 8.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji drogą faksową o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.na stronie internetowej. 10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na 22

Załącznik nr 6 do Siwz. Umowa (Projekt)

Załącznik nr 6 do Siwz. Umowa (Projekt) Umowa (Projekt) Załącznik nr 6 do Siwz nr zawarta w dniu 20 roku pomiędzy Powiatem Mikołowskim reprezentowanym przez reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach : Henryk Jaroszek - Starosta Powiatu

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa WZP-272.40.2014

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa WZP-272.40.2014 ZAMAWIAJĄCY: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa WZP-272.40.2014 dostawa i wdrożenie elektronicznej administracji (e-administracja)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy ZP/02/2012 ZAMAWIAJĄCY TRYB POSTĘPOWANIA NAZWA ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4-073-PU-07/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie sprzedaży biletów kolejowych w kasach biletowych oraz

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- A120-211-214/13/GR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- A120-211-214/13/GR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Strona1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego oraz sprawdzenie poprawności i funkcjonalności działania przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Wólka Jakubowice Murowane 8 20-258 Lublin 62 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 22/usł./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowania

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

Gmina Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. 25-368 Kielce, ul. Głowackiego 4. Godziny pracy:

Gmina Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. 25-368 Kielce, ul. Głowackiego 4. Godziny pracy: S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego. Gmina Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach 25-368 Kielce, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Nr sprawy: EI/2710/07/2014 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

DZP i Z. 271-246/2012

DZP i Z. 271-246/2012 DZP i Z. 271-246/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 200.000 euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo