Przewodnik użytkownika krok po kroku po Bazie Organizacji NGO w powiecie koszalińskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik użytkownika krok po kroku po Bazie Organizacji NGO w powiecie koszalińskim"

Transkrypt

1 Będzino Biesiekierz Bobolice Manowo Mielno Polanów Sianów Świeszyno

2 powiat koszaliński

3 O projekcie procedury konsultacji społecznych i ich wzrost w spra wach isto tnych dla gmin, powiatu lub województwa. W ramach zadania powstał również modelowy plan współpracy Starostwa Powiatowego w Koszali Przyjazny urząd sprawna admini stracja w powiecie koszalińskim. nie z organizacjami pozarządowymi. Opracowany :: Wirtualna mapa aktywności pozwoli usprawnić Powiat Koszaliński od kwietnia 2010 na podstawie za wartej umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, przystąpił do realizacji projektu współ finansowanego ze środków Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prezento wanymi zasadami i metodologią będzie dostępny na tworzonej stronie internetowej. dostęp do informacji o organizacjach pozarządowych znajdujących się w powiecie koszalińskim. Strona w pr zygotowaniu, uruchomiona zostanie w lutym 2011 r. pod adresem w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Jednym z zadań projektu jest również zmniejszenie Przyjazny urząd - sprawna administracja w powiecie wskaźnika uchylonych decyzji administracyjnych przez koszalińskim. Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Opracowanie Projekt realizowany w ramach Priorytetu V. Dobre i wdrożenie procedur podnoszących jakość stosowania rządzenie, ma na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej powiatu koszalińskiego poprzez prawa w JST, procedur tworzenia, udostępniania rejestrów i baz danych - usprawnią działania wydziałów wzrost jakości usług publicznych oraz poprawę jakości zajmujących się ochroną środowiska. polityk i programów o zasięgu regionalnym i lokalnym. Został również położony nacisk na wzrost jakości Grupę docelową projektu stanowią pracownicy urzędów i dostępności usług publicznych JST dla klientów zagra- gmin powiatu koszalińskiego z wydziałów, komórek nicznych. Kursy językowe prowadzone w systemie mię- dzia łających w obszarach kluczowych z punktu widzenia dzynarodowym TELC pozwolą na podniesienie kwalifi- rozwoju gospodarczego i wyzwań stawianych samorzą- kacji językowych pracowników - uczestników projektu. dom: Manowo, Biesiekierz, Będzino, Bobolice, Mielno, Podniesienie umiejętności zarządzania projektami UE Sianów, Polanów, Świeszyno i Starostwo Powiatowe i nawiązanie współpracy pomiędzy JST zrealizowano w Koszalinie. m.in. podczas kursów z zakresu funduszy unijnych: Projekt realizowany jest poprzez organizację kursów przygotowywanie wniosków, zarządzanie projektami ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie technik sprawozdawczość, monitoring i kontrola, ewidencja aktywnego rozwoju kompetencji: warsztaty, ćwiczenia, księgowa i rozliczanie projektów UE. analizy przypadków, wymianę doświadczeń. Pozwoli to Specjalistyczne kursy z ochrony środowiska, pozwoliły na połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką. Zajęcia pracownikom JST na poznanie zagadnień i wymienienie prowadzone przez fachowców i praktyków dot. m.in. się doświadczeniami z zakresu: prawa, zasobów środo zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa i Jedno- wiska z uwzględnieniem zasad ekorozwoju, tworzenia stek Samorządu Terytorialnego, ochrony środowiska, planów i programów ochrony środowiska, ujednolicenia planowania strategicznego w JST, funduszy UE dla JST, zasad raportowania i udostępniania informacji o śro współpracy JST z organizacjami pozarządowymi. do wisku. Kurs zakończył się opracowaniem procedur Realizowane zadania projektu mają za zadanie m.in. współpracy gmin i powiatu w obszarze tematyki kursu. wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji strate gii rozwoju powiatu koszalińskiego; wdrożenie W ramach realizacji kursu z zarządzania nieruchomo- 1

4 ściami Skarbu Państwa i JST (144 godz.), opracowany zostanie powiatowy plan ochrony zabytków. Wzor cowy plan, dokument planistyczny powiatu, zawierający materiały i analizy możliwe do wykorzystania przez gminy, będzie opublikowany w drugiej połowie 2011 r. Projekt realizowany będzie do sierpnia 2011 r., podczas którego ponad 90 uczestników ukończy osiem kursów o różnej tematyce, obejmujących 124 dni szkoleniowe. Mapa aktywności przemówienie Starosty. :: Szanowni Państwo Mieszkańcy Powiatu Koszalińskiego, Z przyjemnością oddajemy Państwu do użytku Mapę aktywności organizacji pozarządowych w po wiecie koszalińskim - narzędzie, które na nowo odkryje spo łe czny potencjał i efekty jego działań w naszej małej ojczyźnie. Starosta Koszaliński Roman Szewczyk Powiat Koszaliński dostrzega istotną rolę oganizacji wymagających pilnej pomocy materialnej, po promocję pozarządowych w rozwoju samorządu i jego miesz kań turystyczną, ców, jak również w kształtowaniu aktywnych postaw Z całą pewnością nie jest to katalog zamknięty. Jesteśmy społeczności. Potwierdzeniem tego jest coroczne wspie otwarci na wszelką współpracę, która przynosi korzyści ranie wielu przedsięwzięć, których autorami i orga ni mieszkańcom naszego Powiatu. zatorami są m.in. lokalne stowarzyszenia czy kluby spor towe. na inwestycjach drogowych kończąc. Jesteśmy dumni z tego, iż udało nam się nawiązać trwałe i przyjazne relacje z organizacjami poza rządo wy mi. Służą Dobrej i efektywnej współpracy uczzymy się wprost temu naturalnie powstałe w drodze uchwał akty prawne, od Państwa. Jesteśmy członkiem wielu znaczących dla które gwarantują mieszkańcom Powiatu możliwość akty naszego regionu organizacji pozarządowych takich jak wnego i realnego wpływu na naszą działalność, ale przede Stowarzyszenie Koszaliński Bank Żywności w Nowych wszystkim pracow nicy powiatowych jednostek organiza Bielicach, Związek Celowy Powiatów Województwa Za cyjnych, w tym Wy dzia łu Rozwoju i Promocji Starostwa chodniopomorskiego, Stowarzyszenie Gmin Polskich Eu Powiatowego w Ko sza linie. Wydział odpowiedzialny roregionu Pomerania, Stowarzyszenie na rzecz budowy jest za współpracę z sekto rem pozarządowym, ale jego drogi ekspresowej S 11, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów działalność nie ogra nicza się jedynie do prowadzenia Pomorza Środkowego i Fundacja Środkowopomorska ewidencji i wydawania zaświadczeń. Przedstawiciele or Grupa Działania. Działalność tych stowarzyszeń doty ganizacji usłyszą tam porady dot. działalności, rejestracji, ka współfinansowania przedsięwzięć, wypełnienia doku wszystkich najważniejszych dzie dzin gospodar czego i społecznego życia Powiatu - od wsparcia osób 2 mentów.

5 Życie pokazuje, iż ta współpraca i kontakty przy bierają W Powiecie Koszalińskim siedzibę ma 212 organizacji nowych kształtów - samorząd nasz otrzymuje ciekawe pozarządowych. Wszystkie organizacje zbudowane są propozycje partnerstw projektowych, które nawią zu jemy, przez ludzi, którzy czują potrzebę dodatkowej aktywności w tym z organizacjami pozarządowymi spoza kraju. Dzięki i działalności w sprawie, którzy nie muszą, a chcą, którzy partnerstwom m.in. z Fundacją Nauka dla Środowiska dodatkową pracę traktują z pasją i przyjemnością. Gorąco z Koszalina, Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zachęcam do współpracy z organizacjami pozarządowymi z Karlina, Stowarzyszeniem Instytut Rozwoju Regional z terenu Powiatu Koszalińskiego i mam nadzieję, nego ze Szczecina, Stowarzyszeniem EkoEra z Koszali że Mapa aktywności organizacji pozarządowych na, a nawet Stowarzyszeniem Przyjaciół i Opiekunów w Powiecie Koszalińskim sprawdzi się jako narzędzie - Parku Narodowego Jasmund z siedzibą w Gummanz do wyszukiwania organizacji, nawiązywania partnerstw, w Niemczech realizowane są nowatorskie projekty pozostawiania ogłoszeń i korzystania z ofert, jak również i przedsięwzięcia, których efekty wychodzą daleko poza prezentowania codziennej działalności społecznej. granicę Powiatu. Starosta Koszaliński Roman Szewczyk Funkcjonalności strony <www.ngo.powiat.koszalinski.eu> krok po kroku :: Strona umożliwia organizacjom NGO działającym w regionie: Zdefiniowanie własnej wizytówki z informacjami dotyczącymi np: misji organizacji i galerii zdjęć, plików do pobrania Zamieszczanie informacji o wydarzeniach, komunikatów Szukanie partnerów do współpracy 3

6 01 STRONA GŁÓWNA, na której umiesz czona została wyszukiwarka, mapa i kalendarz wyda rzeń w regionie. STRONA GŁÓWNA > wyszukiwarka, mapa, kalendarz, logowanie 4

7 01 STRONA GŁÓWNA, na której umieszczona została wyszukiwarka, mapa i kalendarz wydarzeń w regionie. NAWIGACJA Przemieszczanie się pomiędzy po szczególnymi podstronami umożliwia nawigacja umiesz czona nad sliderem ze zdjęciami. Podstrony mają swój numer i krótki opis funkcjonalności. LICZNIK Informuje na bieżąco o ilości organi zacji NGO w powiecie koszalińskim. LOGOWANIE 1 KROK: przyciśnij przycisk znajdu jący się w lewej górnej części strony nad nagłówkiem strony. 2 KROK: wpisz nazwę użytkownika i hasło w wyświetlone pole. W celu uzyskania nazwy użytkownika i hasła, należy skontaktować się z Biurem Projektu pod nr lub wysłać zapytanie na adres: WYSZUKIWANIE Wyszukiwanie organizacji możliwe jest na trzy sposoby: 1 SPOSÓB: Przy wykorzystaniu prostej wyszukiwarki na stronie głównej (i jej rozszerzonej wersji w bazie organizacji). 2 SPOSÓB: Przy wykorzystaniu interaktywnej mapy na stronie głównej. 3 SPOSÓB: Przy wykorzystaniu listy organizacji w bazie organizacji. 5

8 01 STRONA GŁÓWNA, na której umiesz czona została wyszukiwarka, mapa i kalendarz wyda rzeń w regionie. Wyszukiwanie informacji na temat wydarzeń możliwe jest na trzy sposoby: 1 SPOSÓB: Najnowsze wydarzenia wyświetlane są na stronie głównej pod kalendarzem. 2 SPOSÓB: Przy wykorzystaniu kalendarza z naniesionymi datami poszczególnych wydarzeń 3 SPOSÓB: Na stronie GIEŁDA WSPÓŁPRACY, gdzie możliwe jest sortowanie informacji w kategoriach: partner do projektu, szkolenia, staże studia, szukamy wolontariusza, wolontariusz szuka, dam pracę, oferty opp, komunikaty, giełda rzeczy, lokale etc. Wyszukiwanie informacji na temat konkursów: Na stronie INFORMACJE O KONKURSACH informacje zamieszczane są systematycznie. Przekazywane są po ich ukazaniu na oficjalnych stronach. Istnieje możliwość przekierowania na główne strony w celu pobrania załączników i wymaganej dokumentacji do danego konkursu. WYSZUKIWARKA Wyszukiwarka znajdująca się na stro nie głównej umożliwia odnalezienie organizacji poprzez wpisanie jej nazwy lub siedziby. Znajdujące się pod przy ciskiem szukaj rozszeszenie zaawan sowane przekieruje użytkownika na stronę BAZA ORGANIZACJI, gdzie poza ww. kategoriami wyszukiwania pojawiają się dodatkowo kategorie wyboru: typ podmiotu, gmina, obszar działania. 6

9 01 STRONA GŁÓWNA, na której umieszczona została wyszukiwarka, mapa i kalendarz wydarzeń w regionie. MAPA INTERAKTYWNA Interaktywna mapa powiatu koszali ńskiego informuje o ilości organi zacji funkcjonujących w każdej gmi nie powiatu koszalińskiego. Mapę można przeglądać klikając na obszar po szcze gólnej gminy. Ilościowe wyniki pogrupowane wg rodzaju działalności poszczególnych organizacji wyświe tlene są w formie tabeli, która umo żli wia przekierowanie do listy wyników na kolejną podstronę. HERBY Po naciśnięciu na herb danej gminy (zamieszczone pod wirtualną mapką) użytkownik zostanie automatycznie przekierowany na stronę Urzędu Gminy, na której zamieszczane są najświeższe informacji z fun kcjonowania jednostki, bieżące wydarzenia itp. KALENDARZ W graficznej formie kalendarza zostały zaznaczone wydarzenia na przestrzeni całego roku. Po wybraniu odpo wied niej daty pojawią się informacje do ty czące rozpoczęcia lub zakończenia danego wydarzenia. 7

10 01 STRONA GŁÓWNA, na której umiesz czona została wyszukiwarka, mapa i kalendarz wyda rzeń w regionie. NAJNOWSZE INFORMACJE Umieszczane systematycznie, doty czące wszystkich wydarzeń (zarów no najświeższych jak i starszych), związanych z organizacjami NGO w regionie, komunikatów, ofert, etc. 02 BAZA ORGANIZACJI, na której umieszczona została wyszukiwarka, oraz lista organizacji NGO w regionie. BAZA ORGANIZACJI > wyszukiwarka, lista organizacji, wizytówki organizacji 8

11 02 BAZA ORGANIZACJI, na której umieszczona została wyszukiwarka, oraz lista organizacji NGO w regionie. LISTA ORGANIZACJI Lista organizacji w bazie organizacji przedstawia w formie tabeli wyniki dla wyszukiwań użytkownika. Klikając w nagłówki tabeli umożliwione jest sortowanie wyników w kategoriach: lokalizacja i nazwa. Ponadto szybkie wyszukiwanie umieszczone w górnym prawym rogu tabeli filtruje wyniki do podanego przez użytkownika hasła. WIZYTÓWKA ORGANIZACJI Każda organizacja posiada swoją wizy tówkę, podstronę, na której może umieścić dane dotyczące podstawo wych informacji adresowych, nume rów bankowych kont, obszarów dzia łań, misji, aktualności jak i innych dodatkowych informacji. Z poziomu wizytówki możemy przejść do galerii zdjęć danej organizacji i do doku mentów umieszczonych przez nią do pobrania. Wizytówka odpowiednio przygotowana do druku znajduje się w widoku do druku. 9

12 03 GIEŁDA WSPÓŁPRACY, na której umiesz czona zostały najnowsze informacje, kalendarz oraz ogłoszenia i komunikaty. STRONA GŁÓWNA > ogłoszenia, sortowanie informacji, kalendarz Ogłoszenia zamieszczone na stronie można przeglądać wg. kategorii: Partner do projektu, Współpraca, Szkolenia, Staże Studia, Szukamy wolontariusza, Wolontariusz szuka, Dam pracę, Oferty OPP, Komunikaty, Giełda rzeczy, Lokal. 04 INFORMACJE O KONKURSACH, pod strona na której zamieszczane są informacje o konkursach i projektach w regionie. INFORMACJA O KONKURSACH > informacje o konkursach, projektach ich cele i okresy realizacji 10

13 05 KONSULTACJE SPOŁECZNE, podstrona na której zamieszczane są informacje o ogłaszanych konsultacjach i o wynikach konsultacji. KONSULTACJE SPOŁECZNE > informacje o ogłaszanych konsultacjach KONSULTACJE Konsultacje społeczne są jedną z form dialogu społecznego, przewidzianych w zasadach dialogu społecznego przyjętych w dokumencie programowym Rady Ministrów z dnia 22 października 2002 r. Określane są jako dwukierunkowa komuni kacja administracji publicznej z partnerami społecznymi, prowadzona w celu uzyskania opinii na temat proponowanych przez administrację rozwiązań. Służą one uspołecznieniu procesu podejmowania ważnych dla społeczeństwa decyzji - decyzji nieodwracalnych. Na tej stronie znajdziecie Państwo aktualne informacje o przeprowadzanych konsultacjach, niezbędne dokumenty do rozpoczęcia procedur znajdują się w plikach do pobrania. 06 GALERIA Podstrona na której zamieszczane są zdjęcia z wszelkich wydarzeń dotyczących organi zacji NGO w regionie. GALERIA > zdjęcia z wydarzeń, zdjęcia poszczególnych organizacji 11

14 07 PLIKI DO POBRANIA, podstrona, na której zamieszczane są na bieżąco materiały do ściągnięcia. PLIKI DO POBRANIA > dokumenty, pliki, zdjęcia, pdf, etc. Dokumenty umożliwione do pobrania dot. bieżących informacji zamieszczanych w zakładkach na stronie. Służą uła twie niu w pozyskaniu informacji, użytkownik ma do nich pełen dostęp. Po zalogowaniu może umieszczać dokumenty niezbędne do funkcjonowania danego NGO. 08 KONTAKT, podstrona, na której zamieszczony został kontakty do administratora. KONTAKT > dane adresowe, przydatne linki, formularz Niezbędne dane teleadresowe, wykaz osób zajmujących się organizacjami pozarządowymi w gminach, formularz do wypełnienia on line dla użytkowników strony i wysyłany na adres administratora strony Starostwa Powiatowego w Koszalinie. Strona znajduje się pod adresem: :: Powstanie strony internetowej oraz wydruk broszury informacyjnej współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek - najlepsza inwestycja 12

15 reklama medialabs

16 <ulica: Mickiewicza 10/1> <miasto: Szczecin> <tel_1: > <tel_2: > <tel_3: > <mail: <web:

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Lokalnych Centrów Wolontariatu (LCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój wolontariatu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2015 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Instrukcja wypełniania

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic

Partnerstwo bez granic Partnerstwo bez granic 1 Autorzy: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja: Hanna Kądziela, Beata Rybicka-Dominiak, Katarzyna Tyczko Zespół redakcyjny: Ewa Wosik, Tomasz Mrożek Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 Strona 0 S t r o n a 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 II.1. I. Zasada przejrzystości...4 II.2. III. Zasada partycypacji społecznej...5 II.3.

Bardziej szczegółowo

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3. Copyright by Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum, Kraków 2014 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie, Kraków 2014 Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych

Bardziej szczegółowo

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWEGO PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO

Bardziej szczegółowo

N A R O D O W Y P R O G R A M F O R E S I G H T W D R O Ż E N IE W Y N I K Ó W

N A R O D O W Y P R O G R A M F O R E S I G H T W D R O Ż E N IE W Y N I K Ó W Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU opracowana dla gmin: Sokółka, Krynki, Szudziałowo, Kuźnica, Sidra działających w ramach Lokalnej Grupy Działania SZLAK TATARSKI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE. MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego. Opracowanie Agnieszka Wróblewska. e o

WDROŻENIE. MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego. Opracowanie Agnieszka Wróblewska. e o WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego Opracowanie Agnieszka Wróblewska e o s e o s Publikacja powstała w ramach projektu Razem jesteśmy najsilniejsi wdrożenie modelu współpracy

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy nazwa gminy/powiatu dokładny adres województwo MOWIS 2014 10 lat aktywizacji organizacji pozarządowych i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 203 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ V. Dobre rządzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ 2014 Materiał informacyjny Fundacji Fundusz Współpracy. Do dnia wydruku sprawozdanie rzeczowo-finansowe nie zostało jeszcze zatwierdzone przez Radę Fundacji. Po zatwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Myszyniec Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Myszyniec, czerwiec wrzesień 2006 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Katalog Innowacji Społecznych

Katalog Innowacji Społecznych Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 4x6 21 INSTRUKTAŻOWY PAKIET 3-134 4900 80+126 848 343+48x8x95-5/4 5x5x678+9 345+23x87 3-12 3 +4)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Amanda Bełdowska Anna Forin Wanda Powałka Korekta: Dominik Lada Pracownicy zespołów

Bardziej szczegółowo

MODELOWA WSPÓŁPRACA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM. Przewodnik po projekcie

MODELOWA WSPÓŁPRACA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM. Przewodnik po projekcie MODELOWA WSPÓŁPRACA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM Przewodnik po projekcie styczeń 2014 marzec 2015 Witamy w projekcie Modelowa współpraca w Powiecie Sępoleńskim Szanowni Państwo Z przyjemnością oddajemy w Państwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy OPIS ARCHITEKTURY INFORMACJI SERWISU INTERNETOWEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Załącznik nr 2 do umowy OPIS ARCHITEKTURY INFORMACJI SERWISU INTERNETOWEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Załącznik nr 2 do umowy OPIS ARCHITEKTURY INFORMACJI SERWISU INTERNETOWEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Wersja dokumentu 1.1 Spis treści 1. Wstęp... 5 2.1. O dokumencie i projekcie... 5 2.2. Słowniczek...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Uzasadnienie / Wprowadzenie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, jako Lider Projektu, realizuje w latach 2014-2015 w partnerstwie z 11 podmiotami

Bardziej szczegółowo