Z sesji Rady Gminy - o decyzjach ważnych dla mieszkańców - str. 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z sesji Rady Gminy - o decyzjach ważnych dla mieszkańców - str. 3"

Transkrypt

1 Z sesji Rady Gminy - o decyzjach ważnych dla mieszkańców - str. 3 Maj 2014 Nr 4 (135) Z okazji Dnia Strażaka życzymy wszystkim członkom OSP i funkcjonariuszom PSP dużo zdrowia, pomyślności, wytrwałości, męstwa i satysfakcji z wykonywania zawodu obdarzonego tak wielkim zaufaniem społecznym oraz przekazujemy wyrazy uznania za trud i ryzyko jakie podejmujecie w ochronie życia i mienia ludzkiego. Ze strażackim pozdrowieniem Zarząd OSP Ćmińsk! Dwa obrazy: Gabriel i Odludzie kręcono w naszej gminie Wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz z wizytą u przedszkolaków w Kostomłotach Drugich. Miedziana Góra krainą filmowców? Wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz u uczniów naszych szkół - czytaj na str. 5 - czytaj na str. 2

2 Na razie czarny punkt w gminie Majówka w Mogiłkach Wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz u uczniów naszych szkół Pierwsza część wizyty odbyła się w Przedszkolu w Kostomłotach Drugich, gdzie przedszkolaki powitały p. minister i wójta Macieja Lubeckiego śpiewem. Następnie p. minister i - towarzyszący jej oficer Wojska Polskiego, w mundurze polowym - zaprezentowali dzieciom elementy munduru i rynsztunku wojskowego. Dużą frajdą dla najmłodszych była możliwość przymierzenia hełmu, maski przeciwgazowej, czy rogatywki. W gimnazjum p. minister, wraz z wójtem gminy, wręczyła puchary i nagrody zwycięzcom konkursu wiedzy o Unii Europejskiej - na zdjęciu - wyżej. Pokazana też została prezentacja multimedialna uzbrojenia Wojska Polskiego oraz munduru i oporządzenia. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum pytali gości o sprawy związane z wojskowością i o to, jak i czy każdy może zostać żołnierzem. Tego dnia p. wiceminister odwiedziła także szkoły w Ćmińsku i Porzeczu. (D. S.) PRZYPOMNIENIE! 15 maja br. minął termin płatności II raty: podatku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (płatności bez wcześniejszego wezwania, zgodnie ze złożoną deklaracją) W związku z powyższym PROSIMY o niezwłoczne uregulowanie powstałych zaległości. Informujemy, że na figurujące zaległości będą wystawiane upomnienia, którego koszt od 1 lutego 2014 roku wynosi 11,60 zł. Wszelkie informacje można uzyskać w pok. 10 lub pod nr tel.: , wew. 37 Nowa siedziba Starostwa Powiatowego w Kielcach Od 5 maja wszystkie wydziały Starostwa Powiatowego w Kielcach przyjmują interesantów pod nowym adresem: ul. Wrzosowa 44. Czas pracy: Dane do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, Kielce, NIP: , REGON: Na zajęciach terenowych upłynęła uczniom, należącym do koła LOP w SP Ćmińsk, pierwsza w tym roku majówka. Już po raz kolejny celem zainteresowań stał się kamieniołom Mogiłki w Kostomłotach. Kamieniołom ten już od połowy lat 90 ubiegłego wieku jest zamknięty. Niegdyś wydobywano tu wapienie dewońskie służące przede wszystkim jako kruszywo budowlane. Od czasu zakończenia eksploatacji teren ten pozostaje niezagospodarowany. No, może nie do końca, ponieważ służy pewnej grupie mieszkańców naszej gminy jako wysypisko śmieci.. Wartość tego miejsca docenili przede wszystkim naukowcy. Procesy geologiczne, z którymi mamy tu do czynienia, doczekały się wielu krajowych i zagranicznych prac naukowych. Dla kilku pokoleń geologów miejsce to stało się jakby salą ćwiczeniową, gdzie nowicjusze stawiali swoje pierwsze kroki. Spotkać tu można również różne rodzaje skał. Od południa widoczne są cienkoławicowe wapienie, margle i łupki. Północną część kamieniołomu prezentują warstwy tzw gruboławicowych wapieni. Najpiękniejsze są tzw. żyły kalcytowe składające się dużych kryształów kalcytu. W kamieniołomie widoczne są także przejawy zjawisk krasowych. W Mogiłkach, w latach 80, odkryto 9- metrowej długości jaskinię, która, niestety, została zniszczona przez dalszą eksploatację kopalni. Oprócz walorów geologicznych miejsce to jest doskonałym punktem widokowym na panoramę Kielc oraz naszą gminę. W ścianach kamieniołomu wprawne oko z łatwością wypatrzy gniazda ptaków drapieżnych, które majestatycznie kontrolują przestrzeń powietrzną okolicy. Członkowie koła LOP, w celu odbycia kolejnych terenówek oraz chęci posprzątania terenu, zawitali na początku maja do Mogiłek. Ich oczom ukazały się góry odpadów, które wyrosły przez zimę, a przyniesione 10 studwódziestolitrowych worków wypełniło się odpadami w ciągu 20 minut. To naprawdę przykre, że tak cenne miejsce jest w tak bezmyślny sposób niszczone. Należy przerwać proces powolnego przekształcania go w wysypisko śmieci. Kamieniołom i tereny sąsiadujące powinny być wizytówką a nie czarnym punktem naszej miejscowości... Członkowie Koła LOP z Ćmińska w Mogiłkach na majówce. 2 Głos Miedzianej Góry

3 Z sesji Rady Gminy Częściowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Kostomłotów Pierwszych Bezpieczeństwo w gminie Wizyta komendanta Komisariatu Policji w Strawczynie podkom. Jarosława Płowca, który mówił o bezpieczeństwie w naszej gmnie w I kwartale tego roku oraz uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze część II A, to główne tematy obrad radnych podczas sesji Rady Gminy 24 kwietnia br. Sesję otworzył przewodniczący rady Robert Pokrzywiński, który powitał uczestników sesji z wójtem Maciejem Lubeckim oraz komendantem Komisariatu Policji w Strawczynie, podkom. Jarosławem Płowcem. Radni przyjęli porządek obrad, po czym przeszli do jego realizacji. Komendant komisariatu policji złożył informację o bezpieczeństwie w gminie Miedziana Góra, w I kwartale tego roku, (omówienie i dyskusję radnych i sołtysów publikujemy oddzielnie). Następnie wójt gminy złożył informację ze swoich prac między sesjami RG (omówienie publikujemy oddzielnie). Radni zajęli się przyjmowaniem uchwał istotnych dla funkcjonowania gminy. Dotyczyły one: - wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie budżetu gminy na ten rok dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2014 rok w związku z otrzymaniem dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz dotacji celowych z samorządu wojewódzkiego. Zaakceptowano także dwa nowe zadania inwestycyjne gminy w roku bieżącym: budowę siłowni plenerowej miejsca aktywnego wypoczynku za kwotę zł, w tym z dochodów własnych blisko 9 tys. zł, oraz zagospodarowanie Cisowskiej Góry i Tumlina Podgród na cele rekreacyjno turystyczne za kwotę 54,3 tys.zł, w tym środki własne ok. 19 tys. zł. - wyrażenia zgody na na dokonanie zamiany działek położonych w Kostomłotach Drugich i Miedzianej Górze nieodpłatnie, - zmiany uchwały dot. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy odpady zielone i popiół będą obecnie odbierane przez cały rok a nie jak dotychczas tylko w wyznaczonych terminach, - zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę poprawka uchwały dotyczy punktu, który otrzymuje brzmienie: odpady zebrane w sposób selektywny, przyjmowane będą w gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w następujących frakcjach: metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie, zużyte opony, odpady zielone oraz popiół. - zmiany uchwały w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze część II A uchwała niezwykle istotna dla przyszłych właścicieli centrum handlowego, które ma powstać na tym terenie. Uchwała pozwoli im na przystąpienie do prac projektowych centrum, - ustalenia przebiegu dróg zaliczonych do kat. dróg gminnych, - odwołania doraźnej Komisji ds. drogi dojazdowej w Tumlinie - Podgrodziu w związku z zakończeniem przez nią swoich zadań. Z prac wójta między sesjami Rady Gminy W okresie między sesjami Rady Gminy, tj. od 26 marca do 24 kwietnia br., wójt zawarł umowy związane zrealizacją zadań gminy: - realizacji uzyskanych dotacji z programów unijnych dotyczy m.in. transportu cji i numeracji dróg gminnych. przeglądów i stanu technicznego oraz ewiden- i opieki nad dziećmi dowożonymi na basen Gospodarz gminy, po zakończeniu długiego postępowania przetargowego, zawarł umo- oraz zajęć dodatkowych nauczycieli, - realizacji zadań przekazanych w konkursach dla organizacji pozarządowych, 45 komputerów, wraz z akcesoriami, w tym 30 we z firmą PERFECTUS Sp. z o.o. na dostawę - odszkodowań związanych z przejęciem komputerów i 30 urządzeń wielofunkcyjnych sieci wodociągowych, oraz 30 oprogramowań biurowych, z licencją - funduszu sołeckiego. dla osób indywidualnych, w związku z realizacją projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu Wójt realizował, w tym czasie, zalecenia instytucji kontrolujących poprzez zawarcie cyfrowemu na terenie gminy współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach umów z firmą TRAFPROJEKT na projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych EFRR, ze środków POIG 8 Oś Priorytetowa, oraz z PPHU MAXDROGI na wykonanie działanie 8.3. W punkcie interpelacje na piśmie tym razem nie było pytań pod adresem wójta gminy. Padły one natomiast w kolejnym punkcie obrad: zapytania i wolne wnioski. Radni i sołtysi podnieśli kilka ważnych dla mieszkańców problemów. Dotyczyły one m.in.: - konieczności poprawienia nawierzchni i wykonania odwodnienia ul. Jana Pawła II, na wysokości kościoła w Ćmińsku, posprzątania działki w lesie koło oczyszczalni ścieków (trzeba ustalić faktycznego właściciela tej działki), - skoszenia trawy obok kościoła w Ćmińsku oraz usunięcia drzewa przy drodze powiatowej w Ćmińsku, - wykonania przeglądu dróg w maju br., - wymiany wodociągów z rur azbestowo cementowych na typowe, - oszczędności z tytułu włączania oświetlenia ulicznego w gminie o pół godziny później. Do wniosków ustosunkowal się wójt oraz kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Zdzisław Zapała. Wójt obiecał, że nawierzchnia drogi w Ćmińsku będzie poprawiona, gorzej z odwodnieniem, bo to operacja bardziej skomplikowana i kosztowna. Zostanie dokonana analiza wywozu odpadów, do której dołączone zostaną koszty zakupu koszy na śmieci. To może przekroczyć dotychczasowe koszty usuwania odpadów. Na oświetlenie węzła drogowego w Kostomłotach Pierwszych gmina nie ma jeszcze umowy, ale dotarła nota obciążająca gminę. Poddana jest ona analizie. Opracowanie nowej strategii rozwoju gminy związane jest w wnioskami mieszkańców. Dotychczas do gminy dotarły wnioski tylko od dwóch radnych. W związku z tym poprawi się tylko stan faktyczny w dotychczasowej strategii. Wymianę rur azbestowo cementowych dokonuje się systematycznie podczas usuwania awarii kanalizacji. Na operację kompleksową potrzebne są: nowy projekt, środki i pozwolenie na budowę. Kierownik ZGK zaapelował do radnych o zmobilizowanie mieszkańców do wymiany pojemników na śmieci. Po wyczerpaniu poprządku obrad sesję zakończono. (Kos.) Wójt prowadził rozmowy i uzgodnienia z: - Zarządem Transportu Miejskiego w Kielcach, w sprawie dodatkowych kursów MPK linii 9 i 32, - Miejskim Zarządem Dróg w sprawie infrastruktury dotyczącej połączenia drogi Podmiejskiej z ul. Smolaka oraz ciągów pieszych z ul. Kruszelnickiego wysłano pismo do prezydenta Kielc o wyrażenie zgody na to przedsięwzięcie, - Urbanistami w sprawie zmiany lidera w Konsorcjuium (Teleprojekt ECOM) i dalszej współpracy przy realizacji projektów kanalizacji dla północnej części gminy. Maciej Lubecki uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Regionalnej Organizacji Turystycznej. Ponadto na bieżąco rozwiązaywał problemy wynikłe z pracy Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy i mieszkańców. Maj 2014 Głos Miedzianej Góry 3

4 Komendant Komisariatu Policji w Strawczynie o bezpieczeństwie w gminie Miedziana Góra Więcej wyrozumiałości dla pieszych! Komendant Komisariatu Policji w Strawczynie, podkomisarz Jarosław Płowiec, któremu podlega postrunek w Miedzianej Górze, został zaproszony na sesję Rady Gminy 24 kwietnia br., by zdać relację o bezpieczeństwie mieszkańców gminy Miedziana Góra oraz wysluchać uwag radnych i sołtysów o pracy policji na terenie naszej gminy. Szef policji scharakteryzował stan bezpieczeństwa w gminie w ciągu I kwartału tego roku. Funkcjonariusze policji zanotowali 33 przestępstwa, z których najczęściej odnotowano: kradzieże, np. złomu w ośrodku Moto - Raj, kradzieże z włamaniem, kieszonkowe oraz kierowców jadących po spożyciu alkoholu więcej o 14 wykroczeń w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Najbardziej zagrożone miejsca w gminie, to: giełda samochodowa, gdzie najwięcej odnotowuje się kradzieży kieszonkowych, stadiony piłkarskie oraz sklep samoobsługowy Carrefour w Miedzianej Górze. Wykrywalność przestępstw, w tym okresie, wyniosła 45 % i była o 5 % niższa niż w roku ubiegłym. W tym roku przeprowadzono ogólnopolską akcję, w której zwrócono szczególną uwagę na wykroczenia pieszych. Ujawniono 26 takich wykroczeń, z których większość dotyczyła przechodzenia przez jezdnie w niewłaściwych miejscach oraz chodzenie jezdnią co w przypadku drogi krajowej nr 74 jest szczególnie niebezpieczne. Pięć osób ukarano za te wykroczenia mandatami, resztę pouczono. Mimo, że liczba ukaranych jest stosunkowo niska w stosunku do ujawnionych wykroczeń, radni i sołtysi zwrócili się do komendanta, by zrezygnować z kar dla pieszych. Jest bowiem w gminie sporo takich miejsc, gdzie jezdnie pozbawione są chodników i piesi muszą, z konieczności, iść drogami dla pojaz- dów. Przypadek ukarania pieszej miał miejsce w Kostomłotach Pierwszych, na ulicy Podmiejskiej, gdzie nie ma chodnika a mimo to piesza otrzymała mandat. Mówił o tym miejscowy sołtys Marek Socha. Komendant komisariatu odpowiedział, iż nie zna szczegółów tej sprawy, oraz że mandaty policjanci nakładali za rażące naruszenia przepisów ruchu drogowego. Wiele w takich przypadkach zależy podkreślał od zachowania Seminarium nt. Gminnej Strategii Wyrównywania Szans Edukacyjnych staw obywatelskich na terenach wiejskich. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię, w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Głów- Komendant Komisariatu Policji w Strawczynie podkom. Jarosław Płowiec. Bo jakie początki, takie będzie wszystko - słowami Jana Amosa Komeńskiego, Gmina Miedziana Góra zaprosiła zainteresowanych 14 maja br., do sali konferencyjnje urzędu, do udziału w seminarium prezentującym wyniki monitoringu i ewaluacji wdrażania Gminnej Strategii Wyrównywania Szans Edukacyjnych w projekcie realizowanym przy współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego: Rozwój po- nym celem projektu jest zwiększenie partycypacji obywatelskiej w formułowaniu i monitorowaniu wdrażania polityki wyrównywania szans edukacyjnych. pieszego. Jeśli nie ma przy drodze chodnika, to pieszy powinien się poruszać lewą stroną jezdni, by widzieć nadjeżdżający pojazd. Jeśli idzie prawą stroną, to - zwłaszcza wieczorem lub nocą kierowca nie jest zatrzymać pojazdu, gdy w ostatniej chwili dostrzeże pieszego. I nieszczęście gotowe... Przy okazji tego tematu, kilku radnych zgłosiło wnioski pod adresem wójta, by położyć nacisk na budowanie chodników w gminie, wiele dróg jest bowiem ich pozbawionych. Radny Czesław Stefański zwrócił uwagę na parkowanie pojazdów, w czasie giełdy samochodowej, przy ul. Wykień, mimo iż stoją tam znaku zakazu postoju. Niestety, policja nie interweniuje, choć często pojazdy te utrudniają wyjazdy z posesji okolicznym mieszkańcom. Kilka wniosków pod adresem policji zgłosił także wójt Maciej Lubecki. Dotyczy to zwłaszcza nielegalnego handlu zwierzętami pod lasem, w okolicy Stodółki, a także handlu na parkingu obok tego obiektu i w pasie drogowym przy przejściu dla pieszych w okolicy giełdy samochodowej. Sołtys M. Sroka poruszył także problem handlu przy przystanku autobusowym, na drodze nr 74, gdzie handlarze... rozbierają chodnik, by z płyt robić sobie podstawki pod stoiska z towarami. Radny Jarosław Wałek podziękował komendantowi za akcję dla pieszych i pouczenia dla nich, w przypadku wykroczeń, zamiast mandatów. Wnioski pod adresem policji znalazły się w notatniku komendanta policji, zobaczymy zatem jak będzie z ich realizacją... (Kos.) Celem seminarium było również dalsze włączanie społeczności lokalnej w decyzje na temat równych szans w edukacji. Raport z półrocznej realizacji 8 - letniego projektu przedstawił, z pomocą urządzeń audiowizualnych, Dominik Słoń z Urzędu Gminy, o projekcie mówiła także Dorota Bregin z Fundacji Komeńskiego. Uczestnicy seminarium wypełnili ankietę na temat ewaluacji projektu oraz odpowiedzieli na pytania dotyczące wdrażania tego pomysłu w gminne życie. W dyskujsji podkreślili także znaczenie projektu w rozwój edukacji na terenie gminy Miedziana Góra. (J.) 4 Głos Miedzianej Góry

5 Małe projekty w LGD Dorzecze Bobrzy Odludzie kręcono m.in. w gospodarstwie agroturystycznym Sucholand k. Miedzianej Góry. Dwa obrazy: Gabriel i Odludzie kręcono w naszej gminie Miedziana Góra krainą filmowców? Teren naszej gminy upodobali sobie ostatnio polscy filmowcy. Kręcono tutaj zdjęcia do dwóch filmów: Gabriel oraz Odludzie. Ten pierwszy opisuje historię Kamila Bernatka i Kornela Danielewicza. Ten drugi jest jednocześnie reżyse- chłopca, który poszukuje dawno niewidzianego ojca. Film reżyseruje rem filmu, który jest jego fabularnym Mikołaj Haremski, a w obrazie grają m.in.: Jan Rotowski, jako Tomek, skarżyszczanina Konrada Kopyckiego. debiutem. Zdjęcia są dziełem innego Jowita Chwałek jako Magda, Natan Historia obrazu opowiada o grupie Czyżewski Gabryś. W epizodach znajomych, którzy, po wypadku samochodowym, uciekają do lasu (Puszcza występuje również Paweł Królikowski, znany jako Kusy z Rancza. Jodłowa) i tutaj trafiają do miejsca władanego przez słowiańskie bóstwo. Kil- W filmie wykorzystano tor wyścigowy Kielce w Miedzianej Górze, ka dni zdjęciowych ekipa spędziła na gdzie kręcono sceny z udziałem ścigających się gokartów. I choć film nie zymu w okolicach Ciosowej oraz w go- terenie naszej gminy, kręcąc sceny filskał rewelacyjnych ocen krytyków, to spodarstwie agroturystycznym Sucholand, niedaleko Miedzianej Góry. jednak warto podkreślić, iż zwrócili oni uwagę na piękne krajobrazy naszego Warto dodać, iż większość aktorów regionu. Jeden z nich pisze: Haremski i statystów pochodzi z naszego regionu w lutym, w Wojewódzkim Domu musi mieć do zaoferowania coś więcej niż pokojową temperaturę emocji oraz Kultury odbył się casting do filmu. kilka ładnych ujęć rodem z folderu turystycznego woj. świętokrzyskiego... zwłaszcza dla mieszkańców nasze- Film zapowiada się ciekawie, W tym folderze znalazły się także rodzime plenery miedzianogórskie. jego część rozgrywać się na naszych go regionu i gminy, bo przecież duża Film Odludzie, to polski horror, terenach. Warto będzie więc obejrzeć wg scenariusza dwóch skarżyszczan: ten obraz. (Kos.) Półka Wolności w Gminnej Bibliotece Publicznej W tym roku mija 25 rocznica przeprowadzenia pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce. Z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze pragnie zachęcić do popularyzacji literatury przedstawiającej historię Polski i poszerzania wiedzy o polskiej drodze do wolności. W związku z tym wydarzeniem biblioteka wyeksponuje Półkę Wolności, ażeby opowiedziała, jak powstawaprosić osobę działającą w opozycji, co będzie miało na celu uświadomienie ły i jaką rolę w tamtych trudnych czytelnikom, że nasza półka jest elementem ogólnopolskiej akcji obywatelskich blikacje. czasach odgrywały podziemne pu- obchodów 25 rocznicy przemian w naszym kraju. dostarczyć młodemu czytelnikowi Inicjatywa Razem 89 może Chcemy także prosić naszych czytelników, aby przejrzeli swoje zbiory - być wydarzeń. głębszej wiedzy na temat tamtych może znajdą ciekawe materiały z tego Półka Wolności będzie eksponowana przez cały czerwiec 2014 r. okresu, które mogłyby wzbogacić naszą, małą wystawę. Chcielibyśmy także za- Dyrektor GBP - Anna Socha Pragniemy poinformować, iż w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, w czerwcu 2014 roku, Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy planuje ogłaszanie naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Małe projekty, w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wnioski na Małe projekty mogą składać: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD. Pomoc na małe projekty przyznaje się w formie refundacji maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych małych projektów poniesionych przez beneficjenta, a wysokość pomocy nie może być wyższa niż 50 tys. zł. Pomoc na małe projekty przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW na lata , wynosi złotych na jednego beneficjenta. Osoby, instytucje zainteresowane aplikowaniem o środki, za pośrednictwem LGD Dorzecze Bobrzy, zapraszamy do kontaktu z Biurem LGD oraz do odwiedzania naszej strony internetowej na której zamieszczane są wszelkie informacje odnośnie ogłaszanych naborów wniosków. Zapraszamy również na spotkania informacyjne dotyczące Małych projektów, które organizowane będą w każdej z gmin należącej do LGD oraz do skorzystania z bezpłatnych godzin doradczych przy przygotowywaniu wniosków. Terminy spotkań informacyjnych oraz terminy dyżurów doradczych podane będą na stronie internetowej LGD. Informacje na temat ogłaszanych konkursów, wdrażanie LSR oraz aplikowania o środki w ramach LGD, można uzyskać pod nr telefonu bądź bezpośrednio w Biurze LGD Dorzecze Bobrzy Kostomłoty Drugie, ul. Kościelna 2a Miedziana Góra, od poniedziałku do piątku, w godz.: Nagroda Bobra Informujemy, że decyzją Zarządu LGD Dorzecze Bobrzy zostanie już po raz szósty przyznana Nagroda Bobra Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Bobrzy. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody Bobra. Termin zgłaszania kandydatur, zgodnie z Regulaminem Przyznawania Nagrody Bobra Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Bobrzy, upływa 30 maja 2014 r. Więcej informacji: /234-nagroda-bobra-informacja-2014.html Maj 2014 Głos Miedzianej Góry 5

6 Umowy na dostawę komputerów i Internetu podpisane! Gmina Miedziana Góra, reprezentowana przez Macieja Lubeckiego wójta Gminy Miedziana Góra, podpisała, 24 kwietnia oraz 7 maja br., umowy z wykonawcami na dostawę przenośnych komputerów wraz z oprogramowaniem i urządzeń wielofunkcyjnych oraz na świadczenie usług dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego na terenie Gminy Miedziana Góra, w związku z realizacją projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra. Tym samym projekt wkracza w finalną fazę realizacji tj.: 1) dostawę i montaż przenośnych zestawów komputerowych wraz z akcesoriami dla beneficjentów ostatecznych projektu wraz z oprogramowaniem 30 sztuk; 2) dostawę i montaż przenośnych zestawów komputerowych wraz z akcesoriami dla jednostek podległych wraz z oprogramowaniem 15 sztuk; 3) dostawę i montaż urządzeń wielofunkcyjnych dla beneficjentów ostatecznych projektu 30 sztuk; 4) dostawę i montaż urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek podległych 3 sztuki; 5) dostawę i instalację urządzeń sieciowych dla beneficjentów ostatecznych projektu 30 sztuk; 6) przyłączenie do Internetu 30 gospodarstw domowych/ beneficjentów ostatecznych. W Ćmińsku Kościelnym, przy placu zabaw W tym roku posadzą 300 drzewek! przybywa tutaj nowo posadzonych drzewek. Ostatnia akcja miała miejsce 13 maja br., po południuu. Z łopatami przyszło tutaj kilkoro społeczników z Ćmińska, na czele z sołtys Bożeną Modrzejewską. Obok niej, jej corka - Kasia oraz: Justyna Bazak (na co dzień pracownica Urzędu Gminy), Halina Chrzan - członkimi Rady Sołeckiej i Jarosław Pająk, członek coraz bardziej znanego kabaretu Weźrzesz. Wszyscy zakasali rękawy i posadzili kilkadziesiąt iglaków, jerzyn bezkolcowych, winogron, jagód goi i krzewów kiwi. W poprzednich akcjach udział wzięli także: Stanisław Banaś, Dariusz Kosakiewicz, Czarek Lisowski, Marcin Modrzejewski, Robert Pokrzywiński, Zakupione komputery przenośne umową użyczenia zostaną przekazane uczestnikom projektu, którzy także skorzystają z bezpłatnego szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu oraz poczty elektronicznej. Osoby te będą mogły przez okres realizacji projektu (17 miesięcy) oraz w okresie jego trwałości kolejne 5 lat bezpłatnie korzystać z Internetu. Dzięki temu zostanie osiągnięty główny cel projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród zdolnych dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej poprzez zakup przenośnych komputerów i zapewnienie dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych z terenu Gminy Miedziana Góra oraz 3 jednostkom podległym wnioskodawcy w okresie realizacji i trwałości projektu. Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Unii Coraz bardziej zielono robi się przy placu zabaw, obok kościoła parafilanego, w Ćmińsku Kościelnym. Dzięki inicjatywie Rady Sołeckiej i osobistemu zaangażowaniu się sołtys tej miejscowości Bożeny Modrzejewskiej, od trzech lat Jan Reczyński, Czesław Stefański i Roman Wójcicki. - W tym roku skwer, koło placu zabaw, wzbogaci się o 300 drzewek i krzewów powiedziała sołtys Bożena Modrzejewska. W sumie, od początku akcji, będzie tych roślin ponad 500! Na ten cel przeznaczamy pieniądze z Funduszu Sołeckiego. W tym roku będzie to kwota 5000 złotych oraz dodatkowe 700 złotych z Urzędu Gminy. 6 Głos Miedzianej Góry Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach 8 Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -einclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Uczestnikami projektu są 3 jednostki podległe Gminie Miedziana Góra (Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich, Zespół Szkół w Ćmińsku, Szkoła Podstawowa w Porzeczu), a także 30 uczestników projektu (gospodarstwa domowe), mieszkańcy Gminy Miedziana Góra, którzy zostali wyłonieni w procesie rekrutacyjnym. O k r e s r e a l i z a c j i p r o j e k t u : r r. Dzięki realizacji projektu nastąpi m.in.: zmniejszenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, wyrównanie szans w dostępie do sprzętu komputerowego, zmniejszenie ilości patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży dzięki alternatywnym sposobom spędzania wolnego czasu oraz zdobycie nowych i poprawa posiadanych kompetencji informatycznych oraz utworzenie 15 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w 3 jednostkach podległych wnioskodawcy jako działania koordynacyjne. Mariola Jarubas Koordynator projektu Z dnia na dzień pięknieje skwer przy placu zabaw, obok kościoła w Ćmińsku Kościelnym. Społecznicy, sadzący te drzewka, mają nadzieję, że wszystkim mieszkańcom Ćmińska będzie zależało, by się one przyjęły i upiększały ten teren przez długie lata... (Kos.) Uczestnicy majowego sadzenia drzewek w Ćmińsku Kościelnym.

7 Wypadek w Kostomłotach Drugich 21-tonowy głaz na drodze krajowej nr 74 Po waż ne utrud nie nia w ruchu na po tka li, 6 maja br., wy jeż dża ją cy z Kielc trasą numer 74 w kie run ku Łodzi. Kło po ty spo tka ły też ja dą cy w prze ciw ną stro nę, po nie waż na jednym ze skrzy żo wań w Ko stom ło tach Dru gich z cię ża rów ki na jezd nię wypadł 21-to no wy głaz. Gra ni to wy ka mień był trud ny do usunię cia nawet z po mo cą spy cha cza. Leżał na pasie ruchu od stro ny Łodzi. Pas środ ko wy, dla sa mo cho dów ja dą cych od stro ny Kielc, ta ra sowała cię ża rów ka, która trans por to wa ła głaz ze Szcze ci na do za kła du ka mie niar skie go w Nisku. Po kilku godzinach sytuacja drogowa w Kostomłotach Drugich wróciła do normy. Zmiany w systemie gospodarki odpadami! Od 1 lipca br. nastąpi zmiana firmy odbierającej odpady z nieruchomości zamieszkałych, tj. obowiązki EKOM Maciejczyk Sp.j. przejmie firma PHU Zieliński Zbigniew Zieliński z Rakowa, a dla poprawy funkcjonowania systemu pojemniki na nieruchomości dostarczy gmina. Wobec powyższego, od 12 maja br. pracownicy Urzędu Gminy i ZGK w Miedzianej Górze, w godzinach popołudniowych i wieczornych, dostarczają na nieruchomości zamieszkałe pojemniki na odpady zmieszane (niesegregowane). Pojemniki są przekazywane właścicielom nieruchomości w bezpłatne użytkowanie, na zasadach określonych w Regulaminie użyczenia i użytkowania pojemnika, którego kopię otrzymuje każdy użytkownik wraz z pojemnikiem. Regulamin jest również dostępny na stronie internetowej gminy: w zakładce aktualności. Odbiór pojemnika/ów wymaga pisemnego potwierdzenia, dlatego w przypadku nieobecności właścicieli nieruchomości, prosimy o upoważnienie do odbioru pojemnika innych domowników lub sąsiadów. Firma EKOM Maciejczyk Sp.j., która jedynie do końca czerwca będzie świadczyć usługi, odbierze swoje pojemniki przy odbieraniu odpadów zmieszanych w czerwcu, w dniach określonych w harmonogramie. Do tego czasu odpady zmieszane należy gromadzić i wystawiać wyłącznie w pojemnikach dostarczonych przez firmę EKOM Maciejczyk Sp.j. Pojemniki, dostarczone przez gminę, będą służyć Państwu do gromadzenia odpadów zmieszanych od dnia, w którym firma EKOM Maciejczyk Sp.j. dokona ostatniego odbioru odpadów zmieszanych w czerwcu br. Foto: Aleksander Piekarski Niecodzienny wypadek drogowy w Kostomłotach Drugich, na drodze nr 74. Maj 2014 Głos Miedzianej Góry 7

8 Akcja Listy dla Ziemi Impreza promująca działania z zakresu ekologii - Ekohappening - odbyła się 25 kwietnia w Ćmińsku. Uczniowie klas IV-VI, Szkoły Podstawowej wraz ze swoimi wychowawcami, przemaszerowali przez ulice miejscowości pokazując wszystkim przygotowane wcześniej przez siebie transparenty. Hasłem przewodnim było zanieczyszczenie powietrza. Dla uczniów była to doskonała zabawa, ale zarazem możliwość włączenia się w akcje podnoszenia wiedzy ekologicznej mieszkańców. Gdy cały barwny korowód dotarł w końcu do celu wędrówki Muru Oporowego w Bobrzy, nastąpił kolejny etap sprzątanie okolicy. Działania takie szkoła podejmuje co roku z okazji Dnia Ziemi, który obchodzony jest 22 kwietnia. Uczniowie, wyposażeni w rękawice i worki, ochoczo przystąpili do sprzątania terenu Zakładu Wielkopiecowego. Dzieci uzbierały kilka dużych worków śmieci. Po tak wyczerpującej pracy należała się Z życia szkół chwila dla ciała czyli pieczenie kiełbasek. Piękna pogoda umożliwiła także zabawy na świeżym powietrzu. (D.S) * * * 30 kwietnia w gimnazjum w Kostomłotach Drugich odbyła się akademia z okazji Dnia Ziemi oraz prowadzonej w szkole akcji Listy do Ziemi. Wzięli w niej udział uczniowie z klasy I a, I b, I c i I d. Program artystyczny dotyczył problemów środowiska naturalnego. Podczas spotkania podsumowano zbiórkę surowców wtórnych oraz nagrodzono uczniów biorących udział w konkursach ekologicznych. Uroczystość przygotowali nauczyciele: Ilona Wiewiór, Anna Kudełka, Marlena Jarząb - Świercz. Oprawa muzyczną zajmował się Jacek Juszczak, a plastyczną Bożena Łośniak. Sukcesy gimnazjalistów Utalentowana uczennica klasy III c gimnazjum w Kostomłotach Drugich - Ewelina Syska - przygotowywana przez p. Ilonę Wiewiór, uczestniczyła w dwóch konkursach, wygrywając liczne nagrody. W pierwszym pt. Udzielanie pierwszej pomocy zajęła drugie miejsce na 80 uczestników. W drugim, który odbył się w Zagnańsku i sprawdzał wiedzę o lesie, zdobyła czwarte miejsce. * * * W tym roku szkolnym tytuł laureata otrzymał uczeń klasy III b Radosław Mróz. To ogromne wyróżnienie zdobył w XI Wojewódzkim Konkursie Geograficznym, zajmując drugie miejsce. Na gratulacje zasługują również tegoroczni finaliści: Karina Wójcka kl. III c XI Wojewódzki Konkurs Historyczny, Natalia Toporek kl. III d XI Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego, Miłosz Ludwinek kl. II a XI Wojewódzki Konkurs Chemiczny. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowali nauczyciele gimnazjum w Kostomłotach: A. Kudełka geografia, T. Lewandowska historia, A. Ślusarczyk język polski, M. Jarząb - Świercz - chemia.

Wspólne kolędowanie. Kolumbowie z naszej gminy. Radni uchwalili budżet na 2014 rok. Rozmowa z wójtem gminy - Maciejem Lubeckim - czytaj na str.

Wspólne kolędowanie. Kolumbowie z naszej gminy. Radni uchwalili budżet na 2014 rok. Rozmowa z wójtem gminy - Maciejem Lubeckim - czytaj na str. Rozmowa z wójtem gminy - Maciejem Lubeckim - czytaj na str. 3 Luty 2014 Nr 1 (132) Z sesji Rady Gminy Radni uchwalili budżet na 2014 rok Justyna Błaszczyk nowym skarbnikiem gminy 30 grudnia 2013 r. odbyła

Bardziej szczegółowo

Barbórka z fasonem! Wielka frajda dla dzieci. Wydanie świąteczne. Grudzień 2013 Nr 12 (131)

Barbórka z fasonem! Wielka frajda dla dzieci. Wydanie świąteczne. Grudzień 2013 Nr 12 (131) Wydanie świąteczne Grudzień 2013 Nr 12 (131) Pamiątkowe zdjęcie z górnikami na placu przed Urzędem Gminy. Zabawa mikołajkowa w remizie OSP w Miedzianej Górze. I Miedzianogórski Piknik Górniczy Barbórka

Bardziej szczegółowo

Z sesji Rady Gminy: Będzie Fundusz Sołecki w 2010 r. - czyt. na str. 3

Z sesji Rady Gminy: Będzie Fundusz Sołecki w 2010 r. - czyt. na str. 3 Z sesji Rady Gminy: Będzie Fundusz Sołecki w 2010 r. - czyt. na str. 3 Lipiec 2009 Nr 7 (78) Gospodarze gminy: wójt Maciej Lubecki oraz przewodniczący Rady Gminy Jan Szustak otwierają Festyn Rodzinny Miedziana

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI W MSZCZONOWIE ponownie ROZSTRZELANO - PROBOSZCZA, BURMISTRZA I LEKARZA str. 37 Ojciec Pio chce z wami być str. 22 Złota drużyna z Mszczonowa str. 16 MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI październik 2013 / nr 9-10 (214-215)

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do lektury

Zapraszamy do lektury Informator Gminy Zławieś Wielka nr 8, marzec - maj 2013 www.zlawies.pl Zapraszamy do lektury Nowoczesne Rzęczkowo O Zespole Szkół w Rzęczkowie zaczyna się robić głośno nie tylko w regionie, ale także w

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice Jawor - STR. 2-10 Inwestycje ze wsparciem unijnym nabierają tempa W ramach wykorzystania pozyskanych przez Gminę Jawor środków unijnych z okresu programowania 2007-2013, miasto przystępuje do realizacji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / MARZEC 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 28 stycznia 2012r. Gminny Turniej Tenisa Stołowego 29 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Tysiąc kapitalnych projektów - czytaj na str. 3

Tysiąc kapitalnych projektów - czytaj na str. 3 Tysiąc kapitalnych projektów - czytaj na str. 3 Kwiecień 2011 Nr 4 (99) Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w OSP Ćmińsk Bezpieczeństwo mieszkańców najważniejsze! Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Bardziej szczegółowo

W tym numerze: 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

W tym numerze: 2 Echa znad Sanu i Wisłoka W tym numerze: Jednogłośne absolutorium Kierunki pracy Rady Gminy Remontujemy drogi gminne W trosce o bezpieczeństwo pieszych Wykorzystujemy unijne pieniądze Rozbudowa sieci Planowane zadania Porządki

Bardziej szczegółowo

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA NR 1 (15) / 2012 AKTUALNOŚCI GMINNE dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy w Rakszawie uchwaliła budżet na 2012 rok. DOCHODY: 19 293 000,00 zł YDATKI: 18 363 000,00 zł

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 11 (183) Listopad 2012 ISSN 1506-1957 PATRIOTYCZNE OBCHODY W Kończewicach miały miejsce listopadowe uroczystości Święta Niepodległości, które odbyły się w Miejscu Pamięci Narodowej

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 5 / 2013 IV edycja Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

Obchody 600-lecia Zagnańska, Święto Polskiej Niezapominajki, Dzień Dziecka (str. 15)

Obchody 600-lecia Zagnańska, Święto Polskiej Niezapominajki, Dzień Dziecka (str. 15) Nº6/219 czerwiec 2014 ISSN 1427-6038 MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY ZAGNAŃSK EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Uczniowie z Zagnańska znawcy Biblii (str. 13) Ważne inwestycje realizowane na terenie gminy Zagnańsk czytaj

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Marzec 2009 r. Nowiny - www.wejherowo.pl Str. 3 Procedura zatrudniania wynika z przepisów mówi Bogusław Suwara - sekretarz Miasta Wejherowo - W związku z licznymi pytaniami skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim Mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego, ich najbliższym, przyjaciołom, znajomym

Bardziej szczegółowo

PANORAMA MIASTA UNIA ZMIENIŁA TCZEW W NUMERZE TCZEW. 1 PANORAMA MIASTA www. tczew.pl www.bip.tczew.pl Maj 2012

PANORAMA MIASTA UNIA ZMIENIŁA TCZEW W NUMERZE TCZEW. 1 PANORAMA MIASTA www. tczew.pl www.bip.tczew.pl Maj 2012 TCZEW 1 PANORAMA MIASTA www. tczew.pl www.bip.tczew.pl Maj 2012 PANORAMA MIASTA BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA NR 5/254 TCZEW MAJ 2012 r. ISSN 1234-5911 UNIA ZMIENIŁA TCZEW W NUMERZE

Bardziej szczegółowo

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka!

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka! EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2014 /1 (67) G a z e t a Pomiechowska Bez wątpienia jednym z lepszych sposobów na zimową rozrywkę jest jazda na łyżwach. Jeśli dodatkowo można robić to na świeżym powietrzu,

Bardziej szczegółowo

- IV Gminna Gala Mistrzów

- IV Gminna Gala Mistrzów Nr 02 (109) luty 2013 Gazeta bezpłatna Chęciny po raz kolejny w gronie najlepszych Świętokrzyska Victoria Wczoraj, podczas uroczystej gali w Międzynarodowy Centrum Kultur w Kielcach już po raz piąty w

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

Rowerowa wyprawa Ścieżkami historii Gminy Siedlce

Rowerowa wyprawa Ścieżkami historii Gminy Siedlce KRZYSZTOF WITCZUK Bierzemy pod lupę gminne wydatki Rozmowa z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siedlce s. 4 Inwestycje budzą emocje Rozmowa z Ludwikiem Kamińskim, przewodniczącym Komisji Planowania,

Bardziej szczegółowo

STĘSZEW SIE MA 2-3. Odpady komunalne w nowym systemie 12-13 O PUCHAR BURMISTRZA 20

STĘSZEW SIE MA 2-3. Odpady komunalne w nowym systemie 12-13 O PUCHAR BURMISTRZA 20 ANTONIN, BĘDLEWO, DĘBIENKO, DĘBNO, DROGOSŁAWIEC, DROŻDŻYCE, GÓRKA, JEZIORKI, KRĄPLEWO, ŁÓDŹ, MIROSŁAWKI, MODRZE, SMĘTÓWKO, PIEKARY, RYBOJEDZKO, SAPOWICE, SKRZYNKI, SŁUPIA, SROCKO MAŁE PGR, SROCKO MAŁE

Bardziej szczegółowo

Jednomyślne absolutorium dla wójta - czytaj na str. 5

Jednomyślne absolutorium dla wójta - czytaj na str. 5 Jednomyślne absolutorium dla wójta - czytaj na str. 5 Maj 2010 r. Nr 05 (90) 80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku Sztandary dla najlepszych jednostek OSP Dzień 3 maja 2010 r. przejdzie do historii

Bardziej szczegółowo

Absolutorium dla Burmistrza

Absolutorium dla Burmistrza Nr 4 (42) Czerwiec - Lipiec 2013 W numerze: Jak będzie funkcjonował odbiór odpadów po 1 lipca? - wywiad z Anną Szkup - str. 3 Umowy na montaż kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę - str. 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo