Z sesji Rady Gminy - o decyzjach ważnych dla mieszkańców - str. 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z sesji Rady Gminy - o decyzjach ważnych dla mieszkańców - str. 3"

Transkrypt

1 Z sesji Rady Gminy - o decyzjach ważnych dla mieszkańców - str. 3 Maj 2014 Nr 4 (135) Z okazji Dnia Strażaka życzymy wszystkim członkom OSP i funkcjonariuszom PSP dużo zdrowia, pomyślności, wytrwałości, męstwa i satysfakcji z wykonywania zawodu obdarzonego tak wielkim zaufaniem społecznym oraz przekazujemy wyrazy uznania za trud i ryzyko jakie podejmujecie w ochronie życia i mienia ludzkiego. Ze strażackim pozdrowieniem Zarząd OSP Ćmińsk! Dwa obrazy: Gabriel i Odludzie kręcono w naszej gminie Wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz z wizytą u przedszkolaków w Kostomłotach Drugich. Miedziana Góra krainą filmowców? Wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz u uczniów naszych szkół - czytaj na str. 5 - czytaj na str. 2

2 Na razie czarny punkt w gminie Majówka w Mogiłkach Wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz u uczniów naszych szkół Pierwsza część wizyty odbyła się w Przedszkolu w Kostomłotach Drugich, gdzie przedszkolaki powitały p. minister i wójta Macieja Lubeckiego śpiewem. Następnie p. minister i - towarzyszący jej oficer Wojska Polskiego, w mundurze polowym - zaprezentowali dzieciom elementy munduru i rynsztunku wojskowego. Dużą frajdą dla najmłodszych była możliwość przymierzenia hełmu, maski przeciwgazowej, czy rogatywki. W gimnazjum p. minister, wraz z wójtem gminy, wręczyła puchary i nagrody zwycięzcom konkursu wiedzy o Unii Europejskiej - na zdjęciu - wyżej. Pokazana też została prezentacja multimedialna uzbrojenia Wojska Polskiego oraz munduru i oporządzenia. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum pytali gości o sprawy związane z wojskowością i o to, jak i czy każdy może zostać żołnierzem. Tego dnia p. wiceminister odwiedziła także szkoły w Ćmińsku i Porzeczu. (D. S.) PRZYPOMNIENIE! 15 maja br. minął termin płatności II raty: podatku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (płatności bez wcześniejszego wezwania, zgodnie ze złożoną deklaracją) W związku z powyższym PROSIMY o niezwłoczne uregulowanie powstałych zaległości. Informujemy, że na figurujące zaległości będą wystawiane upomnienia, którego koszt od 1 lutego 2014 roku wynosi 11,60 zł. Wszelkie informacje można uzyskać w pok. 10 lub pod nr tel.: , wew. 37 Nowa siedziba Starostwa Powiatowego w Kielcach Od 5 maja wszystkie wydziały Starostwa Powiatowego w Kielcach przyjmują interesantów pod nowym adresem: ul. Wrzosowa 44. Czas pracy: Dane do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, Kielce, NIP: , REGON: Na zajęciach terenowych upłynęła uczniom, należącym do koła LOP w SP Ćmińsk, pierwsza w tym roku majówka. Już po raz kolejny celem zainteresowań stał się kamieniołom Mogiłki w Kostomłotach. Kamieniołom ten już od połowy lat 90 ubiegłego wieku jest zamknięty. Niegdyś wydobywano tu wapienie dewońskie służące przede wszystkim jako kruszywo budowlane. Od czasu zakończenia eksploatacji teren ten pozostaje niezagospodarowany. No, może nie do końca, ponieważ służy pewnej grupie mieszkańców naszej gminy jako wysypisko śmieci.. Wartość tego miejsca docenili przede wszystkim naukowcy. Procesy geologiczne, z którymi mamy tu do czynienia, doczekały się wielu krajowych i zagranicznych prac naukowych. Dla kilku pokoleń geologów miejsce to stało się jakby salą ćwiczeniową, gdzie nowicjusze stawiali swoje pierwsze kroki. Spotkać tu można również różne rodzaje skał. Od południa widoczne są cienkoławicowe wapienie, margle i łupki. Północną część kamieniołomu prezentują warstwy tzw gruboławicowych wapieni. Najpiękniejsze są tzw. żyły kalcytowe składające się dużych kryształów kalcytu. W kamieniołomie widoczne są także przejawy zjawisk krasowych. W Mogiłkach, w latach 80, odkryto 9- metrowej długości jaskinię, która, niestety, została zniszczona przez dalszą eksploatację kopalni. Oprócz walorów geologicznych miejsce to jest doskonałym punktem widokowym na panoramę Kielc oraz naszą gminę. W ścianach kamieniołomu wprawne oko z łatwością wypatrzy gniazda ptaków drapieżnych, które majestatycznie kontrolują przestrzeń powietrzną okolicy. Członkowie koła LOP, w celu odbycia kolejnych terenówek oraz chęci posprzątania terenu, zawitali na początku maja do Mogiłek. Ich oczom ukazały się góry odpadów, które wyrosły przez zimę, a przyniesione 10 studwódziestolitrowych worków wypełniło się odpadami w ciągu 20 minut. To naprawdę przykre, że tak cenne miejsce jest w tak bezmyślny sposób niszczone. Należy przerwać proces powolnego przekształcania go w wysypisko śmieci. Kamieniołom i tereny sąsiadujące powinny być wizytówką a nie czarnym punktem naszej miejscowości... Członkowie Koła LOP z Ćmińska w Mogiłkach na majówce. 2 Głos Miedzianej Góry

3 Z sesji Rady Gminy Częściowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Kostomłotów Pierwszych Bezpieczeństwo w gminie Wizyta komendanta Komisariatu Policji w Strawczynie podkom. Jarosława Płowca, który mówił o bezpieczeństwie w naszej gmnie w I kwartale tego roku oraz uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze część II A, to główne tematy obrad radnych podczas sesji Rady Gminy 24 kwietnia br. Sesję otworzył przewodniczący rady Robert Pokrzywiński, który powitał uczestników sesji z wójtem Maciejem Lubeckim oraz komendantem Komisariatu Policji w Strawczynie, podkom. Jarosławem Płowcem. Radni przyjęli porządek obrad, po czym przeszli do jego realizacji. Komendant komisariatu policji złożył informację o bezpieczeństwie w gminie Miedziana Góra, w I kwartale tego roku, (omówienie i dyskusję radnych i sołtysów publikujemy oddzielnie). Następnie wójt gminy złożył informację ze swoich prac między sesjami RG (omówienie publikujemy oddzielnie). Radni zajęli się przyjmowaniem uchwał istotnych dla funkcjonowania gminy. Dotyczyły one: - wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie budżetu gminy na ten rok dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2014 rok w związku z otrzymaniem dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz dotacji celowych z samorządu wojewódzkiego. Zaakceptowano także dwa nowe zadania inwestycyjne gminy w roku bieżącym: budowę siłowni plenerowej miejsca aktywnego wypoczynku za kwotę zł, w tym z dochodów własnych blisko 9 tys. zł, oraz zagospodarowanie Cisowskiej Góry i Tumlina Podgród na cele rekreacyjno turystyczne za kwotę 54,3 tys.zł, w tym środki własne ok. 19 tys. zł. - wyrażenia zgody na na dokonanie zamiany działek położonych w Kostomłotach Drugich i Miedzianej Górze nieodpłatnie, - zmiany uchwały dot. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy odpady zielone i popiół będą obecnie odbierane przez cały rok a nie jak dotychczas tylko w wyznaczonych terminach, - zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę poprawka uchwały dotyczy punktu, który otrzymuje brzmienie: odpady zebrane w sposób selektywny, przyjmowane będą w gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w następujących frakcjach: metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie, zużyte opony, odpady zielone oraz popiół. - zmiany uchwały w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze część II A uchwała niezwykle istotna dla przyszłych właścicieli centrum handlowego, które ma powstać na tym terenie. Uchwała pozwoli im na przystąpienie do prac projektowych centrum, - ustalenia przebiegu dróg zaliczonych do kat. dróg gminnych, - odwołania doraźnej Komisji ds. drogi dojazdowej w Tumlinie - Podgrodziu w związku z zakończeniem przez nią swoich zadań. Z prac wójta między sesjami Rady Gminy W okresie między sesjami Rady Gminy, tj. od 26 marca do 24 kwietnia br., wójt zawarł umowy związane zrealizacją zadań gminy: - realizacji uzyskanych dotacji z programów unijnych dotyczy m.in. transportu cji i numeracji dróg gminnych. przeglądów i stanu technicznego oraz ewiden- i opieki nad dziećmi dowożonymi na basen Gospodarz gminy, po zakończeniu długiego postępowania przetargowego, zawarł umo- oraz zajęć dodatkowych nauczycieli, - realizacji zadań przekazanych w konkursach dla organizacji pozarządowych, 45 komputerów, wraz z akcesoriami, w tym 30 we z firmą PERFECTUS Sp. z o.o. na dostawę - odszkodowań związanych z przejęciem komputerów i 30 urządzeń wielofunkcyjnych sieci wodociągowych, oraz 30 oprogramowań biurowych, z licencją - funduszu sołeckiego. dla osób indywidualnych, w związku z realizacją projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu Wójt realizował, w tym czasie, zalecenia instytucji kontrolujących poprzez zawarcie cyfrowemu na terenie gminy współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach umów z firmą TRAFPROJEKT na projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych EFRR, ze środków POIG 8 Oś Priorytetowa, oraz z PPHU MAXDROGI na wykonanie działanie 8.3. W punkcie interpelacje na piśmie tym razem nie było pytań pod adresem wójta gminy. Padły one natomiast w kolejnym punkcie obrad: zapytania i wolne wnioski. Radni i sołtysi podnieśli kilka ważnych dla mieszkańców problemów. Dotyczyły one m.in.: - konieczności poprawienia nawierzchni i wykonania odwodnienia ul. Jana Pawła II, na wysokości kościoła w Ćmińsku, posprzątania działki w lesie koło oczyszczalni ścieków (trzeba ustalić faktycznego właściciela tej działki), - skoszenia trawy obok kościoła w Ćmińsku oraz usunięcia drzewa przy drodze powiatowej w Ćmińsku, - wykonania przeglądu dróg w maju br., - wymiany wodociągów z rur azbestowo cementowych na typowe, - oszczędności z tytułu włączania oświetlenia ulicznego w gminie o pół godziny później. Do wniosków ustosunkowal się wójt oraz kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Zdzisław Zapała. Wójt obiecał, że nawierzchnia drogi w Ćmińsku będzie poprawiona, gorzej z odwodnieniem, bo to operacja bardziej skomplikowana i kosztowna. Zostanie dokonana analiza wywozu odpadów, do której dołączone zostaną koszty zakupu koszy na śmieci. To może przekroczyć dotychczasowe koszty usuwania odpadów. Na oświetlenie węzła drogowego w Kostomłotach Pierwszych gmina nie ma jeszcze umowy, ale dotarła nota obciążająca gminę. Poddana jest ona analizie. Opracowanie nowej strategii rozwoju gminy związane jest w wnioskami mieszkańców. Dotychczas do gminy dotarły wnioski tylko od dwóch radnych. W związku z tym poprawi się tylko stan faktyczny w dotychczasowej strategii. Wymianę rur azbestowo cementowych dokonuje się systematycznie podczas usuwania awarii kanalizacji. Na operację kompleksową potrzebne są: nowy projekt, środki i pozwolenie na budowę. Kierownik ZGK zaapelował do radnych o zmobilizowanie mieszkańców do wymiany pojemników na śmieci. Po wyczerpaniu poprządku obrad sesję zakończono. (Kos.) Wójt prowadził rozmowy i uzgodnienia z: - Zarządem Transportu Miejskiego w Kielcach, w sprawie dodatkowych kursów MPK linii 9 i 32, - Miejskim Zarządem Dróg w sprawie infrastruktury dotyczącej połączenia drogi Podmiejskiej z ul. Smolaka oraz ciągów pieszych z ul. Kruszelnickiego wysłano pismo do prezydenta Kielc o wyrażenie zgody na to przedsięwzięcie, - Urbanistami w sprawie zmiany lidera w Konsorcjuium (Teleprojekt ECOM) i dalszej współpracy przy realizacji projektów kanalizacji dla północnej części gminy. Maciej Lubecki uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Regionalnej Organizacji Turystycznej. Ponadto na bieżąco rozwiązaywał problemy wynikłe z pracy Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy i mieszkańców. Maj 2014 Głos Miedzianej Góry 3

4 Komendant Komisariatu Policji w Strawczynie o bezpieczeństwie w gminie Miedziana Góra Więcej wyrozumiałości dla pieszych! Komendant Komisariatu Policji w Strawczynie, podkomisarz Jarosław Płowiec, któremu podlega postrunek w Miedzianej Górze, został zaproszony na sesję Rady Gminy 24 kwietnia br., by zdać relację o bezpieczeństwie mieszkańców gminy Miedziana Góra oraz wysluchać uwag radnych i sołtysów o pracy policji na terenie naszej gminy. Szef policji scharakteryzował stan bezpieczeństwa w gminie w ciągu I kwartału tego roku. Funkcjonariusze policji zanotowali 33 przestępstwa, z których najczęściej odnotowano: kradzieże, np. złomu w ośrodku Moto - Raj, kradzieże z włamaniem, kieszonkowe oraz kierowców jadących po spożyciu alkoholu więcej o 14 wykroczeń w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Najbardziej zagrożone miejsca w gminie, to: giełda samochodowa, gdzie najwięcej odnotowuje się kradzieży kieszonkowych, stadiony piłkarskie oraz sklep samoobsługowy Carrefour w Miedzianej Górze. Wykrywalność przestępstw, w tym okresie, wyniosła 45 % i była o 5 % niższa niż w roku ubiegłym. W tym roku przeprowadzono ogólnopolską akcję, w której zwrócono szczególną uwagę na wykroczenia pieszych. Ujawniono 26 takich wykroczeń, z których większość dotyczyła przechodzenia przez jezdnie w niewłaściwych miejscach oraz chodzenie jezdnią co w przypadku drogi krajowej nr 74 jest szczególnie niebezpieczne. Pięć osób ukarano za te wykroczenia mandatami, resztę pouczono. Mimo, że liczba ukaranych jest stosunkowo niska w stosunku do ujawnionych wykroczeń, radni i sołtysi zwrócili się do komendanta, by zrezygnować z kar dla pieszych. Jest bowiem w gminie sporo takich miejsc, gdzie jezdnie pozbawione są chodników i piesi muszą, z konieczności, iść drogami dla pojaz- dów. Przypadek ukarania pieszej miał miejsce w Kostomłotach Pierwszych, na ulicy Podmiejskiej, gdzie nie ma chodnika a mimo to piesza otrzymała mandat. Mówił o tym miejscowy sołtys Marek Socha. Komendant komisariatu odpowiedział, iż nie zna szczegółów tej sprawy, oraz że mandaty policjanci nakładali za rażące naruszenia przepisów ruchu drogowego. Wiele w takich przypadkach zależy podkreślał od zachowania Seminarium nt. Gminnej Strategii Wyrównywania Szans Edukacyjnych staw obywatelskich na terenach wiejskich. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię, w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Głów- Komendant Komisariatu Policji w Strawczynie podkom. Jarosław Płowiec. Bo jakie początki, takie będzie wszystko - słowami Jana Amosa Komeńskiego, Gmina Miedziana Góra zaprosiła zainteresowanych 14 maja br., do sali konferencyjnje urzędu, do udziału w seminarium prezentującym wyniki monitoringu i ewaluacji wdrażania Gminnej Strategii Wyrównywania Szans Edukacyjnych w projekcie realizowanym przy współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego: Rozwój po- nym celem projektu jest zwiększenie partycypacji obywatelskiej w formułowaniu i monitorowaniu wdrażania polityki wyrównywania szans edukacyjnych. pieszego. Jeśli nie ma przy drodze chodnika, to pieszy powinien się poruszać lewą stroną jezdni, by widzieć nadjeżdżający pojazd. Jeśli idzie prawą stroną, to - zwłaszcza wieczorem lub nocą kierowca nie jest zatrzymać pojazdu, gdy w ostatniej chwili dostrzeże pieszego. I nieszczęście gotowe... Przy okazji tego tematu, kilku radnych zgłosiło wnioski pod adresem wójta, by położyć nacisk na budowanie chodników w gminie, wiele dróg jest bowiem ich pozbawionych. Radny Czesław Stefański zwrócił uwagę na parkowanie pojazdów, w czasie giełdy samochodowej, przy ul. Wykień, mimo iż stoją tam znaku zakazu postoju. Niestety, policja nie interweniuje, choć często pojazdy te utrudniają wyjazdy z posesji okolicznym mieszkańcom. Kilka wniosków pod adresem policji zgłosił także wójt Maciej Lubecki. Dotyczy to zwłaszcza nielegalnego handlu zwierzętami pod lasem, w okolicy Stodółki, a także handlu na parkingu obok tego obiektu i w pasie drogowym przy przejściu dla pieszych w okolicy giełdy samochodowej. Sołtys M. Sroka poruszył także problem handlu przy przystanku autobusowym, na drodze nr 74, gdzie handlarze... rozbierają chodnik, by z płyt robić sobie podstawki pod stoiska z towarami. Radny Jarosław Wałek podziękował komendantowi za akcję dla pieszych i pouczenia dla nich, w przypadku wykroczeń, zamiast mandatów. Wnioski pod adresem policji znalazły się w notatniku komendanta policji, zobaczymy zatem jak będzie z ich realizacją... (Kos.) Celem seminarium było również dalsze włączanie społeczności lokalnej w decyzje na temat równych szans w edukacji. Raport z półrocznej realizacji 8 - letniego projektu przedstawił, z pomocą urządzeń audiowizualnych, Dominik Słoń z Urzędu Gminy, o projekcie mówiła także Dorota Bregin z Fundacji Komeńskiego. Uczestnicy seminarium wypełnili ankietę na temat ewaluacji projektu oraz odpowiedzieli na pytania dotyczące wdrażania tego pomysłu w gminne życie. W dyskujsji podkreślili także znaczenie projektu w rozwój edukacji na terenie gminy Miedziana Góra. (J.) 4 Głos Miedzianej Góry

5 Małe projekty w LGD Dorzecze Bobrzy Odludzie kręcono m.in. w gospodarstwie agroturystycznym Sucholand k. Miedzianej Góry. Dwa obrazy: Gabriel i Odludzie kręcono w naszej gminie Miedziana Góra krainą filmowców? Teren naszej gminy upodobali sobie ostatnio polscy filmowcy. Kręcono tutaj zdjęcia do dwóch filmów: Gabriel oraz Odludzie. Ten pierwszy opisuje historię Kamila Bernatka i Kornela Danielewicza. Ten drugi jest jednocześnie reżyse- chłopca, który poszukuje dawno niewidzianego ojca. Film reżyseruje rem filmu, który jest jego fabularnym Mikołaj Haremski, a w obrazie grają m.in.: Jan Rotowski, jako Tomek, skarżyszczanina Konrada Kopyckiego. debiutem. Zdjęcia są dziełem innego Jowita Chwałek jako Magda, Natan Historia obrazu opowiada o grupie Czyżewski Gabryś. W epizodach znajomych, którzy, po wypadku samochodowym, uciekają do lasu (Puszcza występuje również Paweł Królikowski, znany jako Kusy z Rancza. Jodłowa) i tutaj trafiają do miejsca władanego przez słowiańskie bóstwo. Kil- W filmie wykorzystano tor wyścigowy Kielce w Miedzianej Górze, ka dni zdjęciowych ekipa spędziła na gdzie kręcono sceny z udziałem ścigających się gokartów. I choć film nie zymu w okolicach Ciosowej oraz w go- terenie naszej gminy, kręcąc sceny filskał rewelacyjnych ocen krytyków, to spodarstwie agroturystycznym Sucholand, niedaleko Miedzianej Góry. jednak warto podkreślić, iż zwrócili oni uwagę na piękne krajobrazy naszego Warto dodać, iż większość aktorów regionu. Jeden z nich pisze: Haremski i statystów pochodzi z naszego regionu w lutym, w Wojewódzkim Domu musi mieć do zaoferowania coś więcej niż pokojową temperaturę emocji oraz Kultury odbył się casting do filmu. kilka ładnych ujęć rodem z folderu turystycznego woj. świętokrzyskiego... zwłaszcza dla mieszkańców nasze- Film zapowiada się ciekawie, W tym folderze znalazły się także rodzime plenery miedzianogórskie. jego część rozgrywać się na naszych go regionu i gminy, bo przecież duża Film Odludzie, to polski horror, terenach. Warto będzie więc obejrzeć wg scenariusza dwóch skarżyszczan: ten obraz. (Kos.) Półka Wolności w Gminnej Bibliotece Publicznej W tym roku mija 25 rocznica przeprowadzenia pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce. Z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze pragnie zachęcić do popularyzacji literatury przedstawiającej historię Polski i poszerzania wiedzy o polskiej drodze do wolności. W związku z tym wydarzeniem biblioteka wyeksponuje Półkę Wolności, ażeby opowiedziała, jak powstawaprosić osobę działającą w opozycji, co będzie miało na celu uświadomienie ły i jaką rolę w tamtych trudnych czytelnikom, że nasza półka jest elementem ogólnopolskiej akcji obywatelskich blikacje. czasach odgrywały podziemne pu- obchodów 25 rocznicy przemian w naszym kraju. dostarczyć młodemu czytelnikowi Inicjatywa Razem 89 może Chcemy także prosić naszych czytelników, aby przejrzeli swoje zbiory - być wydarzeń. głębszej wiedzy na temat tamtych może znajdą ciekawe materiały z tego Półka Wolności będzie eksponowana przez cały czerwiec 2014 r. okresu, które mogłyby wzbogacić naszą, małą wystawę. Chcielibyśmy także za- Dyrektor GBP - Anna Socha Pragniemy poinformować, iż w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, w czerwcu 2014 roku, Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy planuje ogłaszanie naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Małe projekty, w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wnioski na Małe projekty mogą składać: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD. Pomoc na małe projekty przyznaje się w formie refundacji maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych małych projektów poniesionych przez beneficjenta, a wysokość pomocy nie może być wyższa niż 50 tys. zł. Pomoc na małe projekty przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW na lata , wynosi złotych na jednego beneficjenta. Osoby, instytucje zainteresowane aplikowaniem o środki, za pośrednictwem LGD Dorzecze Bobrzy, zapraszamy do kontaktu z Biurem LGD oraz do odwiedzania naszej strony internetowej na której zamieszczane są wszelkie informacje odnośnie ogłaszanych naborów wniosków. Zapraszamy również na spotkania informacyjne dotyczące Małych projektów, które organizowane będą w każdej z gmin należącej do LGD oraz do skorzystania z bezpłatnych godzin doradczych przy przygotowywaniu wniosków. Terminy spotkań informacyjnych oraz terminy dyżurów doradczych podane będą na stronie internetowej LGD. Informacje na temat ogłaszanych konkursów, wdrażanie LSR oraz aplikowania o środki w ramach LGD, można uzyskać pod nr telefonu bądź bezpośrednio w Biurze LGD Dorzecze Bobrzy Kostomłoty Drugie, ul. Kościelna 2a Miedziana Góra, od poniedziałku do piątku, w godz.: Nagroda Bobra Informujemy, że decyzją Zarządu LGD Dorzecze Bobrzy zostanie już po raz szósty przyznana Nagroda Bobra Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Bobrzy. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody Bobra. Termin zgłaszania kandydatur, zgodnie z Regulaminem Przyznawania Nagrody Bobra Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Bobrzy, upływa 30 maja 2014 r. Więcej informacji: /234-nagroda-bobra-informacja-2014.html Maj 2014 Głos Miedzianej Góry 5

6 Umowy na dostawę komputerów i Internetu podpisane! Gmina Miedziana Góra, reprezentowana przez Macieja Lubeckiego wójta Gminy Miedziana Góra, podpisała, 24 kwietnia oraz 7 maja br., umowy z wykonawcami na dostawę przenośnych komputerów wraz z oprogramowaniem i urządzeń wielofunkcyjnych oraz na świadczenie usług dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego na terenie Gminy Miedziana Góra, w związku z realizacją projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra. Tym samym projekt wkracza w finalną fazę realizacji tj.: 1) dostawę i montaż przenośnych zestawów komputerowych wraz z akcesoriami dla beneficjentów ostatecznych projektu wraz z oprogramowaniem 30 sztuk; 2) dostawę i montaż przenośnych zestawów komputerowych wraz z akcesoriami dla jednostek podległych wraz z oprogramowaniem 15 sztuk; 3) dostawę i montaż urządzeń wielofunkcyjnych dla beneficjentów ostatecznych projektu 30 sztuk; 4) dostawę i montaż urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek podległych 3 sztuki; 5) dostawę i instalację urządzeń sieciowych dla beneficjentów ostatecznych projektu 30 sztuk; 6) przyłączenie do Internetu 30 gospodarstw domowych/ beneficjentów ostatecznych. W Ćmińsku Kościelnym, przy placu zabaw W tym roku posadzą 300 drzewek! przybywa tutaj nowo posadzonych drzewek. Ostatnia akcja miała miejsce 13 maja br., po południuu. Z łopatami przyszło tutaj kilkoro społeczników z Ćmińska, na czele z sołtys Bożeną Modrzejewską. Obok niej, jej corka - Kasia oraz: Justyna Bazak (na co dzień pracownica Urzędu Gminy), Halina Chrzan - członkimi Rady Sołeckiej i Jarosław Pająk, członek coraz bardziej znanego kabaretu Weźrzesz. Wszyscy zakasali rękawy i posadzili kilkadziesiąt iglaków, jerzyn bezkolcowych, winogron, jagód goi i krzewów kiwi. W poprzednich akcjach udział wzięli także: Stanisław Banaś, Dariusz Kosakiewicz, Czarek Lisowski, Marcin Modrzejewski, Robert Pokrzywiński, Zakupione komputery przenośne umową użyczenia zostaną przekazane uczestnikom projektu, którzy także skorzystają z bezpłatnego szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu oraz poczty elektronicznej. Osoby te będą mogły przez okres realizacji projektu (17 miesięcy) oraz w okresie jego trwałości kolejne 5 lat bezpłatnie korzystać z Internetu. Dzięki temu zostanie osiągnięty główny cel projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród zdolnych dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej poprzez zakup przenośnych komputerów i zapewnienie dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych z terenu Gminy Miedziana Góra oraz 3 jednostkom podległym wnioskodawcy w okresie realizacji i trwałości projektu. Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Unii Coraz bardziej zielono robi się przy placu zabaw, obok kościoła parafilanego, w Ćmińsku Kościelnym. Dzięki inicjatywie Rady Sołeckiej i osobistemu zaangażowaniu się sołtys tej miejscowości Bożeny Modrzejewskiej, od trzech lat Jan Reczyński, Czesław Stefański i Roman Wójcicki. - W tym roku skwer, koło placu zabaw, wzbogaci się o 300 drzewek i krzewów powiedziała sołtys Bożena Modrzejewska. W sumie, od początku akcji, będzie tych roślin ponad 500! Na ten cel przeznaczamy pieniądze z Funduszu Sołeckiego. W tym roku będzie to kwota 5000 złotych oraz dodatkowe 700 złotych z Urzędu Gminy. 6 Głos Miedzianej Góry Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach 8 Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -einclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Uczestnikami projektu są 3 jednostki podległe Gminie Miedziana Góra (Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich, Zespół Szkół w Ćmińsku, Szkoła Podstawowa w Porzeczu), a także 30 uczestników projektu (gospodarstwa domowe), mieszkańcy Gminy Miedziana Góra, którzy zostali wyłonieni w procesie rekrutacyjnym. O k r e s r e a l i z a c j i p r o j e k t u : r r. Dzięki realizacji projektu nastąpi m.in.: zmniejszenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, wyrównanie szans w dostępie do sprzętu komputerowego, zmniejszenie ilości patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży dzięki alternatywnym sposobom spędzania wolnego czasu oraz zdobycie nowych i poprawa posiadanych kompetencji informatycznych oraz utworzenie 15 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w 3 jednostkach podległych wnioskodawcy jako działania koordynacyjne. Mariola Jarubas Koordynator projektu Z dnia na dzień pięknieje skwer przy placu zabaw, obok kościoła w Ćmińsku Kościelnym. Społecznicy, sadzący te drzewka, mają nadzieję, że wszystkim mieszkańcom Ćmińska będzie zależało, by się one przyjęły i upiększały ten teren przez długie lata... (Kos.) Uczestnicy majowego sadzenia drzewek w Ćmińsku Kościelnym.

7 Wypadek w Kostomłotach Drugich 21-tonowy głaz na drodze krajowej nr 74 Po waż ne utrud nie nia w ruchu na po tka li, 6 maja br., wy jeż dża ją cy z Kielc trasą numer 74 w kie run ku Łodzi. Kło po ty spo tka ły też ja dą cy w prze ciw ną stro nę, po nie waż na jednym ze skrzy żo wań w Ko stom ło tach Dru gich z cię ża rów ki na jezd nię wypadł 21-to no wy głaz. Gra ni to wy ka mień był trud ny do usunię cia nawet z po mo cą spy cha cza. Leżał na pasie ruchu od stro ny Łodzi. Pas środ ko wy, dla sa mo cho dów ja dą cych od stro ny Kielc, ta ra sowała cię ża rów ka, która trans por to wa ła głaz ze Szcze ci na do za kła du ka mie niar skie go w Nisku. Po kilku godzinach sytuacja drogowa w Kostomłotach Drugich wróciła do normy. Zmiany w systemie gospodarki odpadami! Od 1 lipca br. nastąpi zmiana firmy odbierającej odpady z nieruchomości zamieszkałych, tj. obowiązki EKOM Maciejczyk Sp.j. przejmie firma PHU Zieliński Zbigniew Zieliński z Rakowa, a dla poprawy funkcjonowania systemu pojemniki na nieruchomości dostarczy gmina. Wobec powyższego, od 12 maja br. pracownicy Urzędu Gminy i ZGK w Miedzianej Górze, w godzinach popołudniowych i wieczornych, dostarczają na nieruchomości zamieszkałe pojemniki na odpady zmieszane (niesegregowane). Pojemniki są przekazywane właścicielom nieruchomości w bezpłatne użytkowanie, na zasadach określonych w Regulaminie użyczenia i użytkowania pojemnika, którego kopię otrzymuje każdy użytkownik wraz z pojemnikiem. Regulamin jest również dostępny na stronie internetowej gminy: w zakładce aktualności. Odbiór pojemnika/ów wymaga pisemnego potwierdzenia, dlatego w przypadku nieobecności właścicieli nieruchomości, prosimy o upoważnienie do odbioru pojemnika innych domowników lub sąsiadów. Firma EKOM Maciejczyk Sp.j., która jedynie do końca czerwca będzie świadczyć usługi, odbierze swoje pojemniki przy odbieraniu odpadów zmieszanych w czerwcu, w dniach określonych w harmonogramie. Do tego czasu odpady zmieszane należy gromadzić i wystawiać wyłącznie w pojemnikach dostarczonych przez firmę EKOM Maciejczyk Sp.j. Pojemniki, dostarczone przez gminę, będą służyć Państwu do gromadzenia odpadów zmieszanych od dnia, w którym firma EKOM Maciejczyk Sp.j. dokona ostatniego odbioru odpadów zmieszanych w czerwcu br. Foto: Aleksander Piekarski Niecodzienny wypadek drogowy w Kostomłotach Drugich, na drodze nr 74. Maj 2014 Głos Miedzianej Góry 7

8 Akcja Listy dla Ziemi Impreza promująca działania z zakresu ekologii - Ekohappening - odbyła się 25 kwietnia w Ćmińsku. Uczniowie klas IV-VI, Szkoły Podstawowej wraz ze swoimi wychowawcami, przemaszerowali przez ulice miejscowości pokazując wszystkim przygotowane wcześniej przez siebie transparenty. Hasłem przewodnim było zanieczyszczenie powietrza. Dla uczniów była to doskonała zabawa, ale zarazem możliwość włączenia się w akcje podnoszenia wiedzy ekologicznej mieszkańców. Gdy cały barwny korowód dotarł w końcu do celu wędrówki Muru Oporowego w Bobrzy, nastąpił kolejny etap sprzątanie okolicy. Działania takie szkoła podejmuje co roku z okazji Dnia Ziemi, który obchodzony jest 22 kwietnia. Uczniowie, wyposażeni w rękawice i worki, ochoczo przystąpili do sprzątania terenu Zakładu Wielkopiecowego. Dzieci uzbierały kilka dużych worków śmieci. Po tak wyczerpującej pracy należała się Z życia szkół chwila dla ciała czyli pieczenie kiełbasek. Piękna pogoda umożliwiła także zabawy na świeżym powietrzu. (D.S) * * * 30 kwietnia w gimnazjum w Kostomłotach Drugich odbyła się akademia z okazji Dnia Ziemi oraz prowadzonej w szkole akcji Listy do Ziemi. Wzięli w niej udział uczniowie z klasy I a, I b, I c i I d. Program artystyczny dotyczył problemów środowiska naturalnego. Podczas spotkania podsumowano zbiórkę surowców wtórnych oraz nagrodzono uczniów biorących udział w konkursach ekologicznych. Uroczystość przygotowali nauczyciele: Ilona Wiewiór, Anna Kudełka, Marlena Jarząb - Świercz. Oprawa muzyczną zajmował się Jacek Juszczak, a plastyczną Bożena Łośniak. Sukcesy gimnazjalistów Utalentowana uczennica klasy III c gimnazjum w Kostomłotach Drugich - Ewelina Syska - przygotowywana przez p. Ilonę Wiewiór, uczestniczyła w dwóch konkursach, wygrywając liczne nagrody. W pierwszym pt. Udzielanie pierwszej pomocy zajęła drugie miejsce na 80 uczestników. W drugim, który odbył się w Zagnańsku i sprawdzał wiedzę o lesie, zdobyła czwarte miejsce. * * * W tym roku szkolnym tytuł laureata otrzymał uczeń klasy III b Radosław Mróz. To ogromne wyróżnienie zdobył w XI Wojewódzkim Konkursie Geograficznym, zajmując drugie miejsce. Na gratulacje zasługują również tegoroczni finaliści: Karina Wójcka kl. III c XI Wojewódzki Konkurs Historyczny, Natalia Toporek kl. III d XI Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego, Miłosz Ludwinek kl. II a XI Wojewódzki Konkurs Chemiczny. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowali nauczyciele gimnazjum w Kostomłotach: A. Kudełka geografia, T. Lewandowska historia, A. Ślusarczyk język polski, M. Jarząb - Świercz - chemia.

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY. z dnia 25 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz. 8236 UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY MIEDZIANA GÓRA

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY MIEDZIANA GÓRA URZAD GMINY W MIEDZIANEJ GÓRZE PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY MIEDZIANA GÓRA OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ : ZATWIERDZIŁ: inż. Joanna Jońska mgr Andrzej Tomaszewski mgr

Bardziej szczegółowo

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM Dział II SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi zarządzania projektem, w charakterze członka Zespołu ds. rekrutacji i monitoringu, w ramach projektu pn.: E - Integracja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miedziana Góra. na lata 2007-2032

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miedziana Góra. na lata 2007-2032 Załącznik do uchwały Nr VII/63/07 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 28.06.2007 r. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miedziana Góra na lata 2007-2032 MIEDZIANA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol. Załącznik do zarządzenia Nr 32/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 19 lipca 2012 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/263/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/263/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/263/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn:

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców Gminy Linia nr POIG.08.03.00-22-113/12-00 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w II naborze Grupa rezerwowa dla Projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w II naborze Grupa rezerwowa dla Projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 95/2015 Wójta Gminy Barciany z dnia 25 września 2015r w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w II naborze Grupa rezerwowa w Projekcie pn. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 16 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 16 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 15 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 15 listopada 2012 r. Projekt z dnia 30 października 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 3 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 3 października 2016 r. Projekt z dnia 27 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 3 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 76/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 76/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR 76/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia... w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Bolesławiec 28 kwietnia 2017 roku Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Małopolska Czysta Gmina POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Małopolska Czysta Gmina POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.. Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia.. REGULAMIN KONKURSU Małopolska Czysta Gmina 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pn. Małopolska Czysta Gmina (zwany dalej Konkursem)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LX/50/2014. Rady Gminy Kosakowo. z dnia 21 sierpnia 2014 roku

Uchwała Nr LX/50/2014. Rady Gminy Kosakowo. z dnia 21 sierpnia 2014 roku Uchwała Nr LX/50/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 Przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów Projekt z dnia 15 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia... 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół Uchwała nr XXVI.284.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15.12.2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko etap II umowa o dofinansowanie POIG.08.03.00-18-209/11 realizowanym w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2013r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45a/2012 Wójta Gminy Biłgoraj z dnia 9 maja 2012r w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

UCHWAŁA NR RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI UCHWAŁA NR RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czarna Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie I. Postanowienia ogólne Biuro Projektu

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czarna Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie I. Postanowienia ogólne Biuro Projektu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czarna. Numer projektu: POIG.08.03.00-18-047/11 Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-18-047/11-00 w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magnuszew. Numer projektu: POIG.08.03.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magnuszew. Numer projektu: POIG.08.03. Załącznik do Zarządzenia nr 24/2014 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 23 maja 2014 r w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY SULIKÓW. z dnia 31 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY SULIKÓW. z dnia 31 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY SULIKÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku. 2 Informacje o dofinansowaniu projektu.

Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku. 2 Informacje o dofinansowaniu projektu. Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Szczecineckiego Nr../2013 z dnia..2013 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 28 października 2015 r.

Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 4561 UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr IX / 2015 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 07 sierpnia 2015 roku

PROTOKÓŁ Nr IX / 2015 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 07 sierpnia 2015 roku PROTOKÓŁ Nr IX / 2015 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 07 sierpnia 2015 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Wybór sekretarza obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r. Cybinka, kwiecień 2016 r. WSTĘP Dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest jednym z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi również rozwój

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia r.

Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia r. Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19.05.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 lipca 2016 r. Poz. 2956 UCHWAŁA NR XXI/151/2016 RADY GMINY BURZENIN z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kozłów.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kozłów. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kozłów. Numer Projektu POIG. 08.03.00-12-071/13 Numer Umowy o dofinansowanie nr POIG. 08.03.00-12-071/13-00

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rossosz za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rossosz za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rossosz za 2014 r. Rossosz, maj 2015 r. str. 1 I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 23 czerwca 2014 r.

Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 23 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 5722 UCHWAŁA NR PR.0007.217.2015 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

NOWE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNANYMI W KŁODZKU 6. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI.

NOWE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNANYMI W KŁODZKU 6. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI. NOWE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNANYMI W KŁODZKU 6. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice

Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice które odbyło się dnia 22.09.2012 r. o godzinie 17.15 w drugim terminie z uwagi na niska frekwencję. W chwili rozpoczęcia obrad na Sali obecnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siemień.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siemień. Załącznik do Zarządzenia Nr 33 Wójta Gminy Siemień z dnia 27 czerwca 2014 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siemień. Numer projektu:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KĘTY W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KĘTY W II PÓŁROCZU 2013 ROKU ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KĘTY W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Ilość pierwszych deklaracji złożonych : na dzień 30.09.2013 wynosi - 6288 w tym 88 budynków wielorodzinnych na dzień 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek" w dniu 10.10.2013 r. w Radzyniu Podlaskim

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek w dniu 10.10.2013 r. w Radzyniu Podlaskim Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek" w dniu 10.10.2013 r. w Radzyniu Podlaskim Część I - ogólna 1. Lokalna Grupa Działania Zapiecek" Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 8. 2. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r.

PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r. PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r. Przewodniczący - Mirosław Olczak otworzył obrady V sesji Rady Gminy Skąpe. Następnie przywitał obecnych radnych, przybyłych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: szczegółowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/137/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM. z dnia 13 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/137/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM. z dnia 13 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/137/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 13 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Luzino

Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Luzino Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Luzino nr 14/2013 Regulamin dodatkowego naboru w projekcie Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Luzino I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia... 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Protokół z Zebrania Wiejskiego wsi Budzyń odbytego w dniu 6 marca 2016 r. w budynku Domu Ludowego w Budzyniu.

Protokół z Zebrania Wiejskiego wsi Budzyń odbytego w dniu 6 marca 2016 r. w budynku Domu Ludowego w Budzyniu. Protokół z Zebrania Wiejskiego wsi Budzyń odbytego w dniu 6 marca 2016 r. w budynku Domu Ludowego w Budzyniu. 1. Zebranie otworzył Sołtys p. Stanisław Kruk, przywitał zebranych mieszkańców i stwierdził,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY GMINY ZABÓR. z dnia 7 października 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY GMINY ZABÓR. z dnia 7 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 października 2016 r. Poz. 2057 UCHWAŁA NR XX.131.2016 RADY GMINY ZABÓR z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/122/2016 RADY GMINY BRZEŹNIO. z dnia 24 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/122/2016 RADY GMINY BRZEŹNIO. z dnia 24 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/122/2016 RADY GMINY BRZEŹNIO z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Do zadań Wydziału Inżynierii Miejskiej (GIM) należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Do zadań Wydziału Inżynierii Miejskiej (GIM) należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Do zadań Wydziału Inżynierii Miejskiej (GIM) należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); 2) wydawanie zezwoleń na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/151/2016 RADY GMINY BURZENIN. z dnia 21 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/151/2016 RADY GMINY BURZENIN. z dnia 21 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/151/2016 RADY GMINY BURZENIN z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawa prawna. Podstawę prawną analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi stanowi art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo

1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo 1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R.

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. RUTKI KOSSAKI Kwiecień 2016 1 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RUTKI ZA 2015R Spis treści : 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/07. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław Łacwik Przewodniczący ww. Komisji.

Protokół Nr 4/07. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław Łacwik Przewodniczący ww. Komisji. Protokół Nr 4/07 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 22.03.2007r. godz. 14.00 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 90/2013 Starosty Skarżyskiego z dnia 24.12.2013r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim Numer

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 3083 UCHWAŁA NR XXI/119/16 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy Załącznik do uchwały Nr XX/182/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 19 grudnia 2012 r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy Rozdział 1 Wymagania w zakresie utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu Numer wniosku Miejsce realizacji operacji. Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Gmina: Zagnańsk Miejscowość: Samsonów 33

Tytuł projektu Numer wniosku Miejsce realizacji operacji. Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Gmina: Zagnańsk Miejscowość: Samsonów 33 Lista operacji wybranych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dorzecze Bobrzy w ramach Działania Małe projekty z Posiedzenia Rady odbytego w dniach (29.10.2012 30.10.2012) Lp. Nazwa/imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka 1 Informacje o projekcie 1. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 Brzeźnica 2013 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo