enova365 Słownik używanych terminów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "enova365 Słownik używanych terminów"

Transkrypt

1 enova365 Słownik używanych terminów Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

2 Spis treści Spis treści Słownik używanych terminów Nawigacja po systemie Dostępne klawisze

3 Słownik używanych terminów Menu główne Po zalogowaniu do programu pojawia się główny ekran programu: Główne menu programu Ekran główny podzielony jest na dwie części. Węższa, lewa część zawiera menu boczne programu. Natomiast prawa, znacznie szersza część, zawiera główny obszar roboczy, służący do wyświetlania folderów i list. Bezpośrednio po uruchomieniu programu w części roboczej wyświetlane jest menu główne, zawierające skróty do tych samych funkcji, które znajdują się w menu bocznym. Po wybraniu jakiejkolwiek funkcji z menu (głównego lub bocznego) w głównym obszarze roboczym pojawi się stosowna lista (np. lista towarów, lista faktur itp.). Menu boczne Menu boczne programu służy do szybkiego przełączanie się pomiędzy poszczególnymi funkcjami programu. Zawiera ono skróty do poszczególnych list. Menu boczne programu 3/12

4 Zawartość tego menu zależna jest od: wybranego modułu praw operatora w zależności od uprawnień nadanych użytkownikowi przez administratora, może on posiadać dostęp tylko do wybranych funkcji w każdym module. Użytkownik może przełączać zawartość pomiędzy następującymi listami: Lista kartotek, Ulubione, Ostatnio użyte i Cechy. Lista kartotek - odwzorowuje strukturę funkcjonalną programu, czyli pełny układ opcji menu. Po wybraniu elementu odpowiednia lista wyświetlana jest w głównej (prawej) części ekranu. Ulubione - zawiera listę opcji zdefiniowaną samodzielnie przez użytkownika. Przy każdej liście lub konkretnym obiekcie znajduje się gwiazdka po kliknięciu której lista lub obiekt zostają dodane do tego menu. Ostatnio użyte - zawiera listę opcji ostatnio wybranych przez użytkownika. Cechy - zawiera zdefiniowane w systemie cechy grupujące np dodane do kartotek towarowych. Górny pasek narzędziowy Górny pasek narzędziowy W prawym górnym rogu głównego okna znajduje się pasek narzędziowy. Zawiera on cztery przyciski: Ustawienia skrót do menu konfiguracji programu Wizytówka otwiera okno z informacjami o programie Operator otwiera okno z informacjami o zalogowanym operatorze. W tym miejscu można wykonać wylogowanie z programu, zmianę hasła dostępu operatora oraz włączyć tzw. tryb diagnostyczny - który umożliwia m.in. wyświetlenie logów komunikacyjnych. Wyloguj wyloguje operatora z systemu oraz przechodzi do strony logowania. Zakładki Lista otwartych zakładek Program umożliwia otwieranie wielu zakładek z oknami roboczymi. Dzięki temu użytkownik może równocześnie otworzyć w programie kilka list i łatwo się pomiędzy nimi przełączać. W celu otworzenia nowej zakładki, należy kliknąć plus z prawej strony obok tytułów otwartych zakładek. Natomiast w celu zamknięcia otwartej zakładki należy kliknąć krzyżyk obok tytułu tej zakładki. W programie musi być otwarta co najmniej jedna zakładka zamknięcie ostatniej zakładki powoduje wyświetlenie menu głównego programu. Listy Wygląd standardowej listy Dane w programie wyświetlane są w postaci list. Otwarcie wybranej listy następuje po kliknięciu wybranej funkcji w menu programu (w menu główny, bocznym, na liście ulubione itp.). Na liście można wyróżnić cztery części: Panel filtrowania służący do ograniczania listy zwracanych wierszy (np. zawężania listy dokumentów do dokumentów z określonego okresu) Górny pasek narzędziowy listy służy do wykonywania czynności na liście. Boczny pasek narzędziowy listy służy do dodawania, usuwania i edytowania zapisów listy Lista zestaw wierszy i kolumn zawierający zapisy listy Edycja poszczególnego dokumentu odbywa się poprzez kliknięcie w pole oznaczone po prawej stronie strzałką w prawo Filtrowanie listy 4/12

5 Panel filtrowania listy służy do zawężania wyników na liście. Zawiera zestaw pól umożliwiających wprowadzenie warunków filtrowania. Ilość oraz rodzaj pól w panelu filtrowania zależny jest od rodzaju listy będzie inny dla listy dokumentów, a inny dla listy towarów. Po otwarciu listy panel filtrowania wyświetlany jest w postaci uproszczonej zawiera najważniejsze, najczęściej używane pola filtrujące: Panel filtrowania listy widok uproszczony Kliknięcie strzałki z lewej strony napisu Filtrowanie listy powoduje rozwinięcie panelu filtrującego do postaci pełnej. Pełny panel zawiera zwykle znacznie więcej pól filtrujących i umożliwia bardziej precyzyjne wyszukanie zapisów: Panel filtrowania listy - widok pełny Górny pasek narzędziowy listy Górny pasek narzędziowy listy służy do wykonywania określonych czynności na liście. W odróżnieniu od górnego paska programu, pasek listy zawiera funkcje zależne od tego, na jakiej liście się znajduje. Górny pasek narzędziowy listy Przycisk Czynności otwiera okno z listą czynności dostępnych dla danej listy. Przykładowo na liście towarów mogą to być czynności związane z przeceną towarów, a na liście dokumentów handlowych czynności związane z przekształcaniem dokumentów. Przycisk Raporty zawiera zestaw dostępnych raportów dotyczących listy, lub formularza na którym się aktualnie znajdujemy. Przycisk Lista zawiera menu funkcji narzędziowych dla listy możliwość odświeżenia zawartości listy oraz funkcję służącą do projektowania wyglądu listy. U w a g a! Odświeżanie listy następuje automatycznie po każdej czynności takiej jak dodanie, skasowanie, czy zmiana zapisu na liście oraz po zmianie wartości w polach filtrujących. Przycisk Zamknij zamyka aktualną zakładkę. Boczny pasek narzędziowy listy Boczny pasek narzędziowy służy do wywoływania czynności związanych z edycją zapisów. Pasek boczny Wyszukaj przycisk służący do wyszukiwania danych po ciągu znaków tzw. Lokator. Po naciśnięciu tego przycisku można również dodać na danej liście dodatkowy wiersz wyszukiwania, za pomocą którego możemy wyszukać dane w konkretnej kolumnie. Dodaj wraz z menu wyboru służy do kreowania nowego zapisu inicjując pożądany formularz. 5/12

6 Otwórz otwiera formularz aktualnie podświetlonego zapisu. W zależności od stanu tego zapisu, formularz może być otwarty w trybie tylko do podglądu lub do edycji. Usuń służy do usunięcia aktualnie podświetlonego zapisu. Możliwość skasowania zapisu jest zależna od jego stanu. Nie można np. usuwać dokumentów zatwierdzonych. Formularze Formularze służą do edycji oraz podglądu szczegółowych danych zapisu. Zakładki Formularz składa się z zakładek, grupujących szczegóły zapisu. Najważniejsze dane zebrane są zawsze na pierwszej zakładce. Dodając nowy zapis, w większości przypadków zazwyczaj wystarczające jest uzupełnienie danych na pierwszej zakładce. Na pozostałych zakładkach można uzupełnić dane dodatkowe, niewymagane na większości dokumentów. Zakładka formularza faktury Górny pasek narzędziowy formularza Podobnie jak w przypadku list, formularz posiada górny pasek narzędziowy, działający kontekstowo w odniesieniu do zapisu na otwartym formularzu. Górny pasek narzędziowy formularza Pasek zawiera przyciski: Zatwierdź przycisk dostępny jest tylko na zapisach, które podlegają zatwierdzaniu (np. faktura). W odróżnieniu od przycisku Zapisz, Zatwierdź oprócz zapisania bieżącego dokumentu dokonuje równocześnie ustawienia jego stanu na zatwierdzony, może również wykonać dodatkowe operacje np. przyjęcie gotówki do kasy oraz wydruk dokumentu. Zapisz dokonuje zapisu wprowadzonych na formularzu zmian. Czynności otwiera okno z listą możliwych opcji i funkcjonalności w danym miejscu. Raporty wraz z przyciskiem rozwijanym, ukazuje listę dostępnych raportów dotyczących danego formularz lub listy Formularz - zawiera menu funkcji narzędziowych dla formularza np. możliwość projektowania wyglądu formularza. Zamknij - zamyka aktualnie otwarty formularz bez zapisywania zmian. Pola wyboru Podczas edycji danych często mamy do czynienia z wpisywaniem wartości w polach, dla których istnieje możliwość wyboru wartości z listy pomocniczej, bądź skorzystania z innego mechanizmu podpowiedzi (np. możliwość wyboru daty z kalendarza). W przypadku krótkich list podpowiedzi (gdy wartość pola musimy wybrać jako jedną z kilku dostępnych wartości), obok pola wyświetlana jest ikona strzałki, umożliwiająca rozwinięcie listy podpowiedzi i wybrania wartości z tej listy. Listę podpowiedzi można również otworzyć przez klawisz F4. Oczywiście w takich polach wartość może zostać również wpisana z klawiatury (a nie wybrana z listy). Wybór wartości pola z listy podpowiedzi 6/12

7 W przypadku długich list podpowiedzi (np. wybór towaru z cennika podczas dodawania faktury gdzie towarów w cenniku może być kilkadziesiąt tysięcy) mamy możliwość skorzystania z dwóch rodzajów podpowiedzi. Pierwszy sposób skorzystania z listy podpowiedzi polega na wpisaniu początku nazwy lub kodu towaru. W tym przypadku zostanie rozwinięta krótka lista podpowiedzi spełniających wpisany warunek (towarów, których kod lub nazwa rozpoczyna się od wpisanego ciągu znaków). Wybór towaru z listy wersja uproszczona Jeżeli na polu wyboru wciśniemy klawisz F4 lub klikniemy w ikonę listy obok wprowadzanego pola, wówczas wyświetlona zostaje pełna lista podpowiedzi. Pola daty okresu Wstawienie daty z kalendarza W przypadku pól służących do wprowadzania dat bądź okresów, można skorzystać z kalendarza otwieranego przez kliknięcie ikony obok pola. W przypadku wprowadzania daty należy kliknąć wybrany dzień na kalendarzu, natomiast w przypadku wprowadzania okresu należy zaznaczyć początkową i końcową datę przytrzymując wciśnięty klawisz Shift. Listy na formularzach Edycja danych na liście Na niektórych formularzach położone są listy elementów podrzędnych. Przykładowo na dokumencie faktury znajduje się lista pozycji (na zakładce Ogólne) oraz lista płatności (na zakładce Płatności). W przypadku tego typu list zazwyczaj istnieje możliwość edycji bezpośrednio na liście (tzw. edit in place) i klikając myszką w polu na liście mamy możliwość zmiany jego wartości (analogicznie jak w arkuszu kalkulacyjnym). Dodanie nowej pozycji odbywa się poprzez kliknięcie w pustym wierszu poniżej listy. Oprócz tego listy na formularzach posiadają boczny pasek narzędziowy analogicznie jak listy główne. Pasek ten zawiera przyciski Dodaj i Otwórz pozwalające na edycję pozycji poprzez otwarcie nowego formularza. Przycisk Usuń służący do kasowania pozycji z listy. Wydruki Na wszystkich listach i formularzach, w górnym pasku narzędziowym, znajduje się przycisk drukowania wraz z listą rozwijaną zawierającą dostępne wydruki. Po wybraniu wydruku może pojawić się dodatkowe okno z pytaniem o parametry wydruku. Przykładowo przed wydrukowaniem faktury należy określić ilość kopii wydruku. 7/12

8 Okno parametrów uruchomienia wydruków Po potwierdzeniu okna parametrów a w przypadku wydruków nie posiadających parametrów, bezpośrednio po wybraniu drukowania rozpoczyna się proces przygotowania wydruku. Drukowanie w enova365 odbywa się poprzez utworzenie pliku PDF. Po wygenerowaniu takiego pliku jest on wyświetlany w programie, a następnie może zostać wysłany na drukarkę lub zapisany na dysku. Przykładowy wydruk faktury 8/12

9 Nawigacja po systemie System enova obsługiwany jest w sposób mieszany (przy pomocy klawiatury i myszki) lub za pomocą myszki. Praca w enova za pomocą myszki podlega ogólnym regułom nawigacji typowym dla aplikacji Microsoft Windows. Przeszukiwanie list, filtrowanie Wyszukiwanie (Lokator) Na listach istnieje możliwość szybkiego wyszukiwania po polach kluczowych za pomocą tzw. lokatora. Kluczowymi polami, umożliwiającymi szybkie wyszukiwanie, są np. kod lub nazwa towaru, kod, nazwa lub numer NIP kontrahenta, czy numer dokumentu. Użycie lokatora do wyszukiwania towarów W celu uruchomienia wyszukiwania za pomocą lokatora wystarczy ustawić kursor na liście i rozpocząć wpisywanie poszukiwanego tekstu. Z prawej strony na górze listy pojawi się okienko lokatora i program będzie automatycznie zawężał listę wyświetlanych wierszy do tych, które rozpoczynają się od wpisanego tekstu. Jeżeli wyszukiwany tekst poprzedzony zostanie znakiem * (gwiazdka), wówczas wyszukiwane będą wiersze zawierające wpisany ciąg znaków (a nie tylko te, które się od niego zaczynają). W celu zakończenia działania lokatora, wystarczy wcisnąć klawisz Esc. Filtrowanie listy Panel filtrowania listy służy do zawężania wyników na liście. Zawiera zestaw pól umożliwiających wprowadzenie warunków filtrowania. Ilość oraz rodzaj pól w panelu filtrowania zależny jest od rodzaju listy będzie inny dla listy dokumentów, a inny dla listy towarów. Po otwarciu listy panel filtrowania wyświetlany jest w postaci uproszczonej zawiera najważniejsze, najczęściej używane pola filtrujące: Panel filtrowania listy widok uproszczony Kliknięcie strzałki z lewej strony napisu Filtrowanie listy powoduje rozwinięcie panelu filtrującego do postaci pełnej. Pełny panel zawiera zwykle znacznie więcej pól filtrujących i umożliwia bardziej precyzyjne wyszukanie zapisów: Panel filtrowania listy widok pełny Sortowanie list Każda lista jest sortowana zgodnie ze standardem producenta (np. lista faktur sortowana jest wg kolumny Data). O sortowaniu świadczy mały trójkącik w nagłówku kolumny. Lista sortowana wg dnia wystawienia dokumentu 9/12

10 Zmianę sortowania uzyskujemy poprzez klikniecie w nagłówek innej kolumny. Wykonanie ponowne tej czynności na tym samym nagłówku spowoduje sortowanie w odwróconym porządku (np. do Z do A). Konfiguracja list Okno definiowania wyglądu formularza. Za pomocą funkcji w górnym pasku narzędziowym listy i formularza można uruchomić funkcję projektowania wyglądu list i formularzy. Funkcja ta pozwala na dostosowanie zawartości okien do indywidualnych potrzeb użytkownika. W przypadku list funkcja projektowania wyglądu pozwala na modyfikację liczby kolumn wyświetlanych na liście, sposobu sortowania i grupowania zapisów, a także liczby pól wyświetlanych w górnym panelu filtrującym. W przypadku formularzy możliwa jest zarówno modyfikacja zawartości poszczególnych zakładek (liczby wyświetlanych na zakładkach pól, sposobu ich ułożenia, grupowania itp.), jak również dodawanie nowych zakładek. Sposób wyświetlania list i formularzy opisany jest za pomocą plików XML o odpowiedniej strukturze. Ewentualną modyfikację wyglądu okien należy zlecić Autoryzowanemu Partnerowi. Filtrowanie wg cechy grupującej System pozwala na listach na filtrowanie wg cech grupujących. Cechy grupujące zdefiniowane w programie wyświetlane są z lewej strony listy (jako czwarta zakładka w panelu zawierającym Menu, Ulubione i Ostatnio używane). Filtrowanie kartotek towarowych wg cech grupujących U w a g a! Cechy wykorzystywanie do filtrowania muszą być zdefiniowane w wersji okienkowej. Również w wersji okienkowej muszą one być dodane do kartoteki towarowej. 10/12

11 Dostępne klawisze Lista klawiszy użytych w programie enova365 wresja html F2 - Wejście do edycji danych na liście F4 - Otwarcie lookup'a, listy typu ComboBox, np. kalendarzyk, kalkulator, itp F5 - Odświeżanie danych (listy, formularza), dane ponownie wczytywane są z bazy danych Alt+F4 - Zamknięcie aktualnego okna Enter - Na formularzu przechodzi do następnej kontrolki w ramach strony; na liście otwiera formularz dla zapisu lub akcja standardowa Shift+Enter - Na formularzu przechodzi do poprzedniej kontrolki w ramach strony Ctrl+Enter - Na liście aktualizacja aktualnego zapisu; na formularzu zapisuje i zamyka aktualny formularz lub w ogóle akceptuje dane znajdujące się w oknie Tab - Przechodzi do następnej kontrolki (bez względu na stronę) Shift+Tab - Przechodzi do poprzedniej kontrolki (bez względu na stronę) Escape - Rezygnuje z aktualnej akcji; na formularzu w trakcie modyfikacji danych w kontrolce przywraca poprzednią wartość, jeżeli nie ma zmian danych to zamyka okno ewentualnie ostrzegając o zmianach; zamyka/rezygnuje okna dialogowe Ins - Na liście dodaje nowy zapis do listy Alt+Ins - Na liście w trybie edycji dodaje nowy zapis Backspace - W oknie głównym cofa się o jedną pozycję w "menu" w górę; na kontrolkach edycyjnych kasuje znak przed kursorem Ctrl+Del - Na liście kasuje zaznaczony zapis danych lub na listach historycznych zaznaczoną aktualizację zapisu Ctrl+A - Na liście zaznacza wszystkie zapisy; na formularzu zaznacza cały tekst w kontrolce Ctrl+C - Kopiuje zaznaczone dane do schowka Ctrl+V - Wkleja dane znajdujące się w schowku do aktualnej kontrolki Ctrl+X - Przenosi zaznaczone dane do schowka Ctrl+Z - Wycofuje zmiany w kontrolce 11/12

12 last-page Pomoc techniczna , Pomoc Handel , Pomoc Księgowość , Pomoc Kadry Płace , Pomoc CRM , Pomoc Workflow , Soneta Sp.z o.o. ul. Wadowicka 8A, Kraków, tel./fax ,

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy

Bardziej szczegółowo

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł CRM Uruchamianie programu Okno główne programu Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych...

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych... Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

enova365 Księgowość Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl

enova365 Księgowość Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl enova365 Księgowość Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Spis treści Moduły księgowe Uruchamianie programu Okno główne programu Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

enova365 Kadry i płace

enova365 Kadry i płace enova365 Kadry i płace Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Kadry i Płace Struktura funkcjonalna programu Kadry

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Serwis Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Podatkowa, Środki Trwałe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem

Bardziej szczegółowo

Moduł Księga Podatkowa Moduł Środki Trwałe

Moduł Księga Podatkowa Moduł Środki Trwałe System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Księga Podatkowa Moduł Środki Trwałe Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel.

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2013.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4)

enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl enova@enova.pl enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4) Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Handel, Handel Plus Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 2 Wprowadzenie do aplikacji BPSC - SPIS TREŚCI: 1. Rozpoczęcie pracy z aplikacją... 5 2. Okno główne aplikacji... 7 3. Przeglądarki...13 4. Podstawowe funkcje przeglądarki...16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Handel, Handel Plus Wersja 2015.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Moduł Handel, Handel Plus

Moduł Handel, Handel Plus System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Handel, Handel Plus Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Soneta Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków tel./fax. (0-12) 261-36-42 www.enova.pl e-mail: place@enova.pl enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 8 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo