Dzi('~nik Ustaw Nr 24

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dzi('~nik Ustaw Nr 24"

Transkrypt

1 Dzi(~nik Ustaw Nr Poz 110 ~1l sądy powszechne i Sąd Najwyższy, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej 2 W szczególności traci moc ustawa z dnia 30 grudnia 1950r Przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz U z 1961 r Nr 10, poz 57 i Nr 32, poz 159, z 1962 r Nr 10 poz 46 oraz ż 1964 r Nr 43, poz 297) Art 44 L Pozostają w mocy przepisy dotyc zące kos,ztów sądowych, je ż eli mają one charakter przepisów szczególnych 2 W sz cz ególnośc j pozostają w mo y": 1) przepisy o opiatach przed sądem rejestrowym, 2) wydane po 22 lipca 1944 r przep isy pr zew idują ce cal kowite lub częś ciow e zwolnienie od obowiązk u uiszczenia kosztów s ą dow y ch Art 45 1 Minister Sprawie d liwoś c i moi e w drodze rozpol"ządzenia: 1) -wprowadzić ulgowe stawki opłat od wniosków O wpis w księdze ~ieczystej: e a) prawa własności clomów mieszkalnych i lokali mieszkalnych oraz prawa własno,ści lub prawa wieczystego u żytkowania d zi a łek budowlanych, nabytych przez spółd z i e lnie budownictwa mieszkaniowego lub na bytych przez c z łonków spóldz-ielczego zrzeszenia, budowy domów jednorodzinnych od takiego Zrzeszenia albo przez członków spółd ziel ni budowlano-mieszkaniowej - rraskutek likwidacji spółdzielni b) prawa własno śc i gruntów rolnych, zwjaszcza j eże li nabycie tego prawa przyczynia się do poprawy struktury gospodarstwa rolnego; 2) okr e ślić warunki, W jak ich wlaścleiele lub współwłaściciele gospodarstwa rolnego mogą być zwolnieni przez sąd od opiat s ą dowych w sprawach o uregulowanie prawa w łasności /- g ospodarstwa rolnego, niezal eżn ie od zwolnienia od kosztów sądowych, przewidzianego w Kodeksie postępowania cywilnęgo 2 Rozporz ą dzenia w przedmiocie określonym w ust 1 Minister Sprawiedliwości wydaje w porozumieniu z Ministrem Finansów; a ro zp or zą d zenia w przedmiocie określ 0- - nym w ust 1 pkt 1 lit b) oraz w pkt 2 - równi eż w poro-, zumieniu z Ministrem Rolnictwa,, 3 Minister Sprawiedliwości określa -~ porozumieniu z Ministrem Finansów koszty sądowe w postępowaniu przy zakładani\! ksiąg wieczystych Art 46 1 Je ż eli obowiązujące przepisy po w ojują się na uchylone prz e pis ~ o kósztach sądowych w sprawach cywilnych albo odsyłają ogólnie do tych przepisów, slosuje się odpowi ~ dnie przepisy niniejszej ustawy 2 Je że li ustawa llllllejsza, przewiduje w ydanie prl-episów wykonawczych, pozostają w mocy aż dq ich wydania odpowiednie przepisy dotycł! cz asowe Art 47 1 Na l ei,ność Skarbu Pi1I~-stwa z t y tułu n ie uiszczonych kosztów sqdowych oraz z t ytułu grzywien OIl-eczo- " nych, w postę p owaniu cywilnym mo że b yć UJl10LZOna lub zaplata tej nal eż ności może b yć odroczona albo ro złożona na r ąty, j eż eli jej ś c iągnię cie byłoby poł ączo ne z niewspółmierny mi Jrudno ścla mi lub groz i ł oby dillż ni kowi zbyt c i ęż- kimi SKutkami 2, Minister S p ra w i edl iwo ś ci,w drodze ro z po rzą dz e nia wydanego w porozumieniu z Ministrem Finansów okr eś la zasady i tr yb umarzania, oci raczania lub rqlkladania na raty nale żności o k r e ślon e j w ust 1 i sposób uiszczania opłat są d ow ych, Art 4& Do o pł at od podal! i świadectw urzędo wyc h nie podlegających opiacie według "przel,jisów niniejszej ustawy stosuje si ę przepls y o oplatach skarbowych:, Art 49 Doty chczasowe przepisy o kosztach s ą d owyc h stosuje si ę nadal w sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życię ustawy do ukollczenia post ęp o w ania w instii"1lcji a w sprawach rozpozn a wanych w,postępowaniu nieprocesowym - do ukońc ze nia samodzielne j częśc i postępo wan~ a, Art 50 VV Kodeksie postępowania karnego wprowadza s ię następujące zmiany: 1) art 435 otrzymuje br7!nienie: "Art O skarżycie l pt}tvatny składa przy akcie o sk ar że nia zryczałtowa n ą r ównowilrtość kosztów po stę powan ia W ys9kość tej r ów no w art ości okre ~ la prezes sądu w granicach od 200 do zi 2, Na zarzą dz e n ie prezesa sądu, przcwidziane w 1 za ż alenie nie s ł u ży 3 Do czasu zlożenia z ry cz altow il n e j rów- n owa r t oś ci kosztów postępo w ania s~ d pozostawia -sp rawę bez biegu; wniesien ie ak tu oskar że nia nie przerywa wówczas biegu przeda",mienia", 2) w art 448,dodaje się nową literę k) w brzmieniu: "k) koszty świc;qc z eń pogutowia ra tunkowego, udzielonych w związku z popelnieniem-prz es tępstwa o charakterze chuligańskim" Art 51 Ustawa wchodzi v; życie z dniem o gł os ze ni a Przewodniczący Rady Państwa: E Ochab Sekretarz Rady Państwa: J Horodecld III ROZPORZĄDZENIE RADY MINJSTROW z dnia 13 czerwca 1967 I- \ w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych Na podstawie art 37 ustawy-z dnia 13,czerwca 1967 I o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz U Nr 24, póz, 110) zarządza się, co następuje : Rozdział 1 - Przepisy ogólne 1 Cały wpis stosunkowy wynosi: 1) przy wartości przedmiotu sprawy do 3000 zł wlącz nie -;- 4 1 /2%; 2) przy wartoś c i przedmiotu sprawy od 3000-z1 do 50GO z ł, " włącznie ;, od pierwszych 3000 zł Z ł ; a od nacj>\vy ż ki - SOfo ; 3) przy wartości przedmiotu sprawy ponad 5000 zł: od pierwszych 5000 z ł zł, a od nadwy ż ki- 5 1 / 211/ Jeżeli wpis stosunkowy ustalony stosownie do, przepisu 1 i art 30 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz U Nr 24, poz; 110), a nale ż ny oel jednostki gospodarki uspolecmionej; dochod z ącej od pracownika naprawienia wyrządzonej przez:

2 ) Dziennik Ustaw Nr Poz 111 ~ ~------~--~~ niego szlcody, przekraćzałby kwotę 300 zł, jednostka ta uiszcza wpis c zęścio wy wynoszący : 1) przy wartości przedmiotu sprawy do zł włącznie - 3%, 2) przy wartości przedmiotu sprawy od ~l do z ł włączn i e: od pierwszych 30COO zł zł a od nad Wyżki - 2%, 3) przy wartości przedmiotu sprawy ponad z ł: od p fer V-szy ch zl z ł, a Qd nadwyżki - 1%, n ie mniej jednak ani:i eli 300 zł ~ 2 \tvpis c zęści owy p r,~ e w idziany w ust 1 uiszcza te ż jednostka gospodarki uspołecznionej do c ho dzą ca naprawienia s zkody od agenta za tr~ld nion e~lo w handlu uspołecznionym 3 \tv orzeczeniu z a sądzajćl cym odsz1< odowanie o bciąż a si ę pozwanego obowiązkiem uiszczenia wpisu ustalonego przy z a;s~osowaniu st<: wek przewidzianyeh w 1 z potrąceniem sumy u iszczone j przez powoda t y tu łem wpisu częściowego (ust 1 i 2)~ VI Fa zie zasąd zen ia części żądaneg9 odsi kodowania wpis n ależny od pczw ar~g o ustala si ę od sumy zasądzonego odszkodowania z potrąceniem od powiedniej czętci WpISU uiszczonego przez powoda Obowiązkiem uiszczenia w pisu n:e obciąża s i ę pozwanego zwolnionego od ko:;;ztów sądo wy ch 3 Wpis tymczasowy określa się w wysokoś ci od 100 do 1000 zł, chyba że rozporządze~ie prz ewiduje irine granice wpisu tymczasowego, 4 Od wniosk u o przeprowadzenie postępowania pojednawczec o pobiera si ę wpis w kwocie 50 zł 5 Od wniosku o uznanie orzeczenia sądu: zagranicznego lub u ~l ody zawartej przed takim sąd em oraz od wniosku o stwie:dzenie wykonain9ści takiego orzeczenia lub u gody ęlbo o stwierdzenie wykonalno ś ci orzeczenia sądu polubownego wydil neco za g ra n i cą - pobiera się wpis w granicach od z ł 6 1 W pis stosunk owy lub suma wszystkich wpisów stosunkowych w razie zgłoszen ia równocześnie w jednym piśmie lub jednym oświadcźeniu kilku żądań Inb wniosków podle ga jąc ych opłacie w postaci wpisu stosunkowego, ni ~ mo-~ że w y nosi ~ ITn iej ni ż 100 zł, a w wypadkach, w k ~ órych pobieni się ulgmkowączę ść wpisu stosm~kowego - mniej aniżeii 50 zł 2 Jeżeli przepis przewiduje opłatę w po~taci ułamkowej c zęś ci wpisu stałego lub wpisu ostatecznego, nie może ona wynosić mniej aniżeli 50 zl 7 1 Jeżeli warto ś ć przedmiotu ugody przewyższa wartość przedmiotu sprawy, przyjętą za podstawę obliczenia wpisu stosunkowego, pobiera się od te j nadwyżki dodatkową opłatę w postaci piątej części wpisu stosunk owego, -z zaliczen iem na tę opłat ę po19wy wpisu uiszczonego od pisma wszc7:y naj ąc e 9 0 post ę powanie w instancji, w której sprawa zakończyla,się zawarciem ugody sądowej Zwrotowi podlega jedynie nadwyzka pozostała po takim zaliczeniu 2 Opł a tę w postaci piątej części wpisu stosunkowego pobie ra się tei od wartości przedmiotu ugody zawartej w po sl ę powaniu pojednawczy m Na opłatę tę zalicza się wpis uiszczony od wn~iosku o wszczęcie tego postępowania 3 D07 oplut przewidzianych w ust 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy art 12 ustawy o kosztach sądowych,i sprawach cy wilnych R o z ci z i a ł 2 Proces 8 1 Caly wp:s pobiera się od: 1) powództwa gł ó wnego, 2) powództwa wzajemnego, 3) interwen ć ji głównej, 4) re wizji, 5) skargi o w7ilowienie, 6) skargi o,uchyl(>nie wyroku s ą du polubowne go 2 W sprawie o rozwód Illb o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka, pobiera si-=: cały wpis przy zastosowaniu przepisów art 11 ust 1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Wpis ten oblicza si ę od wartości za sądzonego roszczenia 9 Poowę wpisu pobiera się od: 1) powództwa VI p ost ę powaniu nakazowym lub upominawczym, 2) sprzeciwu od wy roku zaocznego, 3) ż ąclania skierowania do zwykłego p os t ę powania sprawy, w które j p a ństwowe biuro notarialne odmówiło wydania nakazu zapkty w postępowaniu nakazowym lub upomin awczym, 4) ;zarzutów od nakazuza,płaty wyda!1ego w postępowaniu nakazowym, 5) wniosku o wydanie postanowienia co do wykonalności, wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed tą:: kim s ą dem 10 Pi ą tą cz e ś ć wpisu póbiera si ę od: 1) z g łosz e nia interwencji ubocznej, jeżeli zg}cszenie nie jest poł ączo ne z c zyn no ś cią procesową podlegającą wpisowi takien1l1 samemu lub wyżgzemu, 2) zażalenia, j eże li nie jest połączone z innym środkiem za- skar że nia _ 11! e ż eli zaialenie zostało złożone lub interwencja uboczna zg,oslcna przed ustaleniem wpisu ostatecznego, wpis od zaża,}enia lub interwencji oblicza s i ę wedłu~r wpisu tymczasowego 12 VI sprąwach o ustalenie istnienia hlb nieistnienia mafżeństwa,o jego unewa*nienie lub o rozwód wpis tymczasowy ok r eśla s I ę w granicach cd 300 do 3000 zł 13 Od powództwa o znies:enie wspól no ści majątkowej pomię dz y małżonkam i pobiera s :ę wpi ~ w granicach od JOO do 1000 zł w zależności od stanu m a ją tkowego strony obciążonej k osztami 14 Od wniosk u o zabezpieczenie dowodów pobiera si-=: wpis w granicach od 100 do 500 zł w z ależno ś ci od ilości t1owodów obj ę tych w niosk iem i czasu trwania czynności, 15 Wpis staly pobiera się od: 1) powództwa w sprawacj) o naruszenie posiadania - w kwocie 200 z ł, 2) powództwa o opróżnienie lokalu mieszkalnego - w kwocie 200 z ł, 3) powództwa o opró ż nienie lokalu użytkowego=- w kwocie 300 zł, 4) wniosków w s prawach podjegając"ych rozpoznaniu przez sąd polubowny- w kwocie 100 zł 16 Wpis uiszczony od powództwa cywilnego pozostawionego przez sąd karny bez rozpoznania zalicza się przy wniesieniu tegoż powództwa przed sąd cywilny, jeżeli powództ AO zostanie wniesione w terminie 3 miesięcy od dnia o gło szenia orzeczeni,a sądu!<arnego o pozostawieniu powództ wa cywilnego bez rozpoznania R o z d z i a ł 3 Postępowanie nieproce~owe Oddział P r z e p i s Y o g ó l n e 17 Od wni osku o wszc zęcie postępowan j a nieprocesowego lub samodzielnej części ttikiego postt;po-łvąnia pobiera si ę wpis stajy w kwocie 100 zł, chyba że przepisy przewidują inną opłatę 18 1 Od rewizji i skarg i o wznowienie postęr-ow J nia pobiera si ę taki sam wpis jak od wniosku o wszczęcie postę- L --;;:;;

3 t Dziennik Ustaw~r~4, ~ ~ ~ 1~~8~O ~ ~ ~P~O~2_ ~1_1_1 powania, a od, zażalen i a i skargi na czynnoś ć państwowego biura notarialnego -- p ołowę tego wpisu 2 J eżejt wniosek o wszczęcie pos-tępowanfa nie podlega 1 pła c ie, od rewizji i ;;kargi o wznowienie postę powania pobiera się wpis stały w kwocie 100 zł, a od zażalenia -, w kwoc ie 50 zł, t 19 Od zażalenia na Odmowę dokonania czynnośc i przez państwowe biuro notarialne pobiera się wpis stały w kwocie 100 zł Od dzi ał 4 O P l a t y w s p r a w a c h z z a k [ e s li p raw a o k s i ę g a c h w ~ e c z y s t y c h 28 Piątą część wpisu stosankowego pobiera się od: 1) wniosl;:u o wpis prawa wlasności, 2) wniosku o wpis pra w rzeczowych ogranicz0t:jych, 3) wniosku o wp~ hipoteki umownej luh przy musowej, 4) wniosku o wpis przelewu lub innego przejśc ia prawa, w pi s,anęgo - - s p r a w y z z akr e s u p r a w ił o S o b o w e g o, r o d z i Ii n e g o, o P i e k u ń c z e g o k u T a t e l i, 20 Nie pobiera się opłat s ądowych od wniosku o uchy / lenie po s tanowieniaór ze kające go uznanie za z marłe go lub st w ierdz~ją te go zgon 21 Od wniosk u ej zezw olenie na udzie lenie pełnomocnictwado oświadc zenia o wstąpieniu " w związek malżeński pobiera się wpisstaly w kwocie 200 zł 22 Od v/dias,ku o podział majątku, wspólnego po ustaniu wspólności majątkowet m ię d zy małż o n kami pobiera się p iątą c zęść wpisu stosunkowe~jo obliczonego ocl maj ątk u po d leg ają ceg o podziałowi J eże li jednak wniosek taki zawiera zgodne wskazanie sposobu pod z iału - pobiera się d zie si ątą, wpisu stosunkowego 23 N ie pohiera s ię opiat sądowych od: 1) wniosków i pism, b ę dąc yc h podstawą do ws zczęci a przez,s<: d opiekuńc zy postępowania z urzędu lub składan yc h sądowi opiekliliczemu w wykonaniu obowią zk u wynikają cego z ustavvy al bo na lożonego przez ten sąd, 2) wniosku o prz yjęcie o świadczeni a co do uznania dziecka, 3) wniosk u o nadanie dziecku nazwiska, 4) wniosków, w sprawach o przysposobi~nie część O ddział 3 s p r a w y z z a k r e s u p r a W Ł\ r z e c z o w e g o 24 Połowę wpisu stos unkowego pobiera si ę od wniosku o stwierdzenie nabycia własności przez zasiec1zenie 25 Od wniosku o zniesienie wspólw)asności pobiera s ię piątą część wpisu stosunkowego, obliczonego ocl wartośd przedmiotll w s pó łwłasno ści Jeieli jednak wniosek taki z ól wiera zgodne v/skazanie sposobu zniesie nia wspóhvła sno - ści --,pobiera s i ę d z i esiątą część wpisu stosunkowego 26, 1 D z iesiątą część wpiśu stosunkowego pobiera s :ę od:, 1) wniosk u o ustanowienie zarządcy r zeczy wspólnej lub przedmiotu li żytk ow anfa, 2) wniosku o ro zs tr zyg ni ęcie w sprawie dokonania czynn ośc i dotyczącej rzeczy wspóinej, 2 Wpis przewidziany w ust 1 pkt 1 oblicza się od wart ościrzeczy i jeżeli wnioskodawca nie mia l obowi ązk u jego uiszczenia, ściąga s ię ocl zarządcy z d ochodów: uzyskanych z rzeczy Wpis p r zewi dzia~y w ust 1 pkt 2 oblicza się od wartości prze,dmiotu c zynn ośc i prawnej, która ma być d ok o n ana 27 1 Wpis w grankach od 100 do 1000 zł p,obiera się od vvniosklj o: / - ~ 1) ustanowie nie drogi koniecznej, 2)iozgra-niczenie nieruc homoś ci, 3) stwferdzenie nabycia s lllżebności gruntowej przez zasiedzenie _ 2 W pis ostateczny w sprawach określonych w usl 1 usiala się maj ą c na względzie stan majątkowy OSQby obciąc żone j kosztanli, 29 Dziesiątą c zęść wpisu s tosunkchvego pobiera s ię O(j, 1) wniosku o wpis pwwa wlaśności, nabytego na PQdstawie dziedziczenia lub zapisu, 2) wniosku o wpis hipoteki kailcyjnej, 3) wniosku ej wpis praw os obistych lub r oszczeń osobistyd\ 30 Od wniosków o wpis wykr eś l enia praw OZTI(lCZOn ych w 28 pkt 2 i 3 i 29 pkt 2 i 3 pobiera się po :ow ~ wpisu okre ślone go w tych paragrafach 31: 1 War t oś ć prawa przyjęta przy usta le niu ŻQbowiązania podatkowego w poclatlcu od nabycia (o dpłat nego lltłj nie odp ł atnego) praw maj ą tk owyc h lub podstawa przyjęta d la obliczenia o pł aty skarbowej jest równi eż pod~ta wą oblicze; nia wpi~u stosunkowego przewidzianego w paragrafach pr zedz ając yc h 2 W pis stosunkowy przewidziany, w paragraiach pojl rzed za j ą c yc h pobi e~ a si ę o drę bnie od,wniosku o wpis ka żcleg o ~ posżczególnego prawa, chocfażby wpis dwu lub więcej praw, miał b y ć dokonany na te j samej pod~tawie prawne;j 32 1 Wpis stały w kwocie 100 z ł pobiera się od: 1) wniosku o wpis prawa w l asn oś ci na podstawie d z-ia{ l"i s padku lub zniesienia w ~ półwłasn ości, 2) wniosku o wpis o u beż0 ł a snowo l ni eni u lub ogłos zen iu u pa d łości, 3) wniosku o wpis o ograniczeniu ro zp or ządzania nieruchomością lub inny m prawem wpisanym, ~ 4) :wnioskll o wpis o zajęciu nieru chomoś ci lub innego pr a wa ~pi5aneuo, 5) w niosku o w pis o zmianie pier wszeńs twa prawa wpisanego, 6) w niosku o połącz e nie n ieruc homo ści w jednej ksi ędz e, n iezależnie od ilości ł ączonyc h n: e ru chcmości, 7) wniosku o w ydzielenie elonowe j księgi pewnej c zę:i cl nieruchomości - Iub lokalu s ta n owiącego pr żed miot odręb - n ej wjasności 2 Zamiast wpisu określonego w ust 1 pkt l pobiera s i ę odpowiedni wpis stosunkowy, j e żeli" prawa współwłaścic i e li l ub spadkobierc6wnie b yły wpisane w k s i ędze,wieczystej 3 J eżeli połączenie nieruchomości w jednej księdze lld~ wydzielenie do n owej ks i ęg i c zęści n ie ru c hom Qści lub lokalu na s t ępuje w związku z nabyciem prawa własności, wpis stałv przewidzian y w list 1 pkt 6 i 7 pobiera si ę I) ieza leżnie,,3d ;,opłaty za, wpis prawa własiiości 33 Od wniosków () vipis w księdze wieczyste j ni ewy~ ; mienionych w i 32 pobiera,s ię wpis sta ły w Wy3(,)-, ko śc i 100 zł 34 Minister Sprawiedliwości w porozumieniu,:ministre m Gospodarki Komuhalnej określi, wysokość opła t od wniosku o wpis prawa wieczystego uż y tkowa nia 35 Od wniosków o złożenie wniosku i d okumentów do zbior~l clokpmentów, prowadzonego dla nieruchom ości, które nie mają ur zą d zo n yc h k s i ąg w ieczystych ajb Gl których ksi~gi zagin ę!y lub ul egły zniszczeniu -- pobiera s ię :odpowieli-, n io opiaty, przewidziane el la wniosków o wpis do księ -gi w ieczyste j /

4 Dziennik Ustaw Nr ! Odd z iał 5 / S P r a w y z z akr e s \l p r a was p a d k o w e g o 36 1 Od wniosku o dział spadku pobiera się piątą część wpisu stosunkowego, obliczonego od wartości spadku, po odliczeniu dłu gów obciążających spadek Jeżeli jednak wiliosek zawiera zgodne wskazanie sposobu działu - pobie Ja się dziesi,ątą cz ę ść wpisu 2 W razie po l ączenia z post~powaniem o dzial spadku p o s tępowania o zniesienie wspó ~ w;asności pobiew s ię piątą częś ć wpisu stosunkowego od wartośc i majątk u bę dącego przedmiotem ObN połączonych postępowań 37 1 Od wniosku o wykonanie przez państwowe biuro n ~ti!rial ne postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub posta~ nowienia o sporządzenill spisu illvventarza pobiera si ę wpis w gr,;nicach od 100 do 500 zł Ustalenie wpisu ostatecznego następuje przy uvvzględnieniu Ilości dokon1inych czynno3ci i czasu ich trwania 2 Jeżeli zabezpieczenie spadku lub spis inwentarza nastqpuje z urzędu albo na wniosek osoby nie mającej obowiązku uiszcze nia kosztów sądowych, należne koszty ścią - ga się z majątku s pa:dkoweg o 38 1 Za nadzót nad zarządem majątkiem spifdkowym sprawowanym przez kuratora spadku lub zar z ądce; tymczc:sowego - pobiera się wpis stały w kwocie 100 zł za każdy rozpoczęty rok,vykonywania nadzoru 2 Wpis określony w ust 1 pobiera się od kuratora spadku lub zarządcy tymczasowego z majątku spadkowego 39 V/pis należny stosownie do przepisu 17 od wn iosku o stwierdzenie nabycia spa,dku, o uchylenie lub zmianę takiego stwierdzenia albo o wydanie postanowienia lizupełntającego w przedmiocie dziedziczenia gospodarstwa rolnego pobiera się również w wypadku, gdy stwierdzenie nabyda spadku następuje w tokli postępowania działowego 40 "Vpis należny stosownie do przepisu 17 od wnioskuo odebranie oświadczenia o przyjęciu lub oq,rzllceniu sp-aclku albo o uchyleniu się od skutków prawnych, takiego oświadczenia pobiera się równie ż w wypadku, gdy " oświa(1 1 zenie to zostanie odebrane \v postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadlul lub w postępowaniu o dział spadku 41 Od wniosku o odebranie oświad czenia o gotowości prowadzenia gospodarstwa rolnego nal eżące~o do spadku pobiera się wpis piu>widziany, w 17 tylko w wypadku, gdy oświadc zenie tak ie składane jest oddzie,jnie od, oświadczenia o przyjęciu spadku 42 1 Za zabezpieczenie prawa osób zamiesżkałych w Polsce lub obywateli polskich zamieszk alych za granicą,lo spadku po cudzoziemcu pobiera srę dziesiątą część wpisu stosunkowego, obliczonego od wartości majątku spadkoweyo zatrzymanego na zabezpieczenie 2 Opla tę przewidzianą w ust 1 ściąga się z majątku spadkowego 43 Za rozstrzygnięcie o wydaniu właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu pohiera się wpis staly w kwocie 200 zł Wpis ten ściąga się z majątku spadkowego 44 Nie pobiera się opłat sądow ych : l} od wniosku o przesłuchanie świadka testamentu ustnego, 2)- ()(\ wniosku Ci) otwarcie i ogłoszenie testamentu, " 3) ze nadzór n3d dozorem ustanowionym w toku wykony\vańia postanowienia o zabezpieczeniu spadku, 4}: od zarzlłtów na czynnoścj komornika w toku wykorty,waniapostanowientao zabezpieczeniu spadku lub Ó spo Iządzeniu spisu inwentarza Oddział 6 Inne sprawy ro zpozn awllne w p o s t ęp o w a n i u n i e p r o c e s o w y m 45 Od wnfosku er złożenie przedmiotu świadczqnia do depozytu sądowego ora:li od wniosku wierzyciela o wy- Poz 111 " danie depozytu pobiera się dziesiątą część wpisu stosunko wego 46 Od wniosku o umorzenie utraconego dokumentu pobiera się piątą część wpisu stosunkowego od nominalnej wartości dokumentu, a w braku oznaczenia na dokumencie takiej wartości - od wart o ści prawa R o z d z ia l 4 Postępowanie zabezpieczające i egzek~cyjne 47 1 Piątą część wpisu stosunkowego pobiera się: 1) od wniosku o zabezpieczenie-:- roszczenia pieniężne g o lub inne go roszczenia o treści majątkowej oraz od wniosku o uchylenie lub zm i a nę postanowienia \:"sprawie zabezpieczenia, 2) za dokonanie przez s ą d podziału sumy_ uzyskanej przez egzekucję; wpis ten oblicza s ię od swny wydzielonej na zaspokojenie wielzycieli, a ściąga się przez potrącenie z tej sumy, 3) za udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzec:z y albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o e gzekucji z n i eruchomości ; wpis ten oblicza się od ceny nabycia; przed uiszczeniem wpisu przez na- bywcę nie może nastąpić przysądzenie własności, 4) od \vniosku o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, ktą r ej inna osoba nie może za cbużnika wykonać 2 Nie pobieręl się w pisu od wniosku ozube zpieczenie powództwa oraz od wniosku o uchylenie I,ub zmia n ę postanowienia w s prawie z8betpieczenia, zgłoszone g o w pozwie lub w toku proce su 48 1 Dziesiątą część wpisu stosunkówego pobie-r<l się od wniosku 0: - 1) nadanieklauzuli :Wykonal ności : tytulowi e9zeblcyjne~ mu innemu aniżeli orzecz,enie sąctu, ugoda sąd owa albo nakaz zap~aty w postępowaniu nakaz owym iub upo minawczym; wpisu tego nie pobieras!?, :;ta klauzulę wy konalności nada~itw związku z uznaniem wykonalno ś c i orzeczenia sądu zag>hlllicznego lub ugody zawartej: przed takim sądem;, 2) ustanowienie zarzą lcynierucbomoścł łub in~ej- ~zeczy albo prawa, z kttlrych egzekucję prowadzi się według przepisów o e fjzekucji z nier ilchomośd, 3) umorzenie książeczki os~zędneśdowej w związku z za- jęciem wkł:<ldu, na który wystawiono ksią ż eczkę~ 2 Wpis przewidziany w us!; 1 oblicza s,ię w wypadku określonym w: - 1) pkt 1 i 2 ~ od wartości egzekwqi,vanego roszczenia, 2) pkt 3 :- od sum y wkladu 49 Wpis w granicach od 100 do i00 zł pobiera się: 1) od wniosku o zabezpieczenie roszc7enia e treści niemajątkowej oraz od wniosku {) uchylenie lub zmianę postanowienia w sprawie zabezpieczenia; przepis 47 ust 2 stosuje się -odpowiednie, 2) pd wniosku,o wezwanie dłużnika dl> wykonania egze: kwowanej czyńnoscl w wyznaczonym terminie oraz o umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt d l-użilika w razie bezskuteczńeg() upływu terminu, 3) od wniosku o ukaranie, gtzywną dłużnika Jlie wykonującego obowiązku zaniechan i a czynności lub nieprze szkadzania czynnoś ci wierzyciela, 4) od \,niosku o przeprowadzenie i:ltzez s ąd egzekucji: czynności o charakterze riiemajątkowym, której; inna osoba nie może za dłu { nika wykonać, 5) za udział sądu w wykonywaniu orzeczenia clotycząceno odebrania osoby 50 Wpis stały w kwocie 100 zł pobiera ś i ęod wniosku o:, ~ ~,, /

5 / Dziennik Ustaw Nr PoZ 111 1) ponowne wydanie tytułu wykonąwczego w zamian utra- conego, 2) nakazanie dłu7ni kqw i wyjawienia majątku 51 Za nadzó r nad zarządem ustanowionym w toku egzekucji z n ieruc homości Lub innej rfe ::zy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według prze pisów o e9zekucji z ni e ruchomości pobiera się wpis sta Iy,w kwocie,l CD- zf za każdy ro z poczęty rok sprawowania nadzoru Wpis ten pobiera siq od -za r ządcy z dochodów ni erucbo m ośc i lub innej rzeczy albo prawa 52 1 Od skargi na, czynność k0motnika pobiera się wpis s ta ł y: 1) j eże li wartość egzekwowanego roszczenia n ie przewyższa sumy 3CCQ zł albo je ż eli roszczenie nie machai:aktertl majątkoweg-o - w kwocie 50 zł, 2) jeżeli wartość egzels-wovi anego roszczenia p rze wyżs z a sumę 3000 z ł, lecz nie przewyższa zl- wlewocie 100 zł, 3) je żeli warto~ć egzekwowanego roszczenia pr zewyższ a sumę zł - w kwocie 150 zł, 2 Od wrzutów na opis i oszacowanie nieruchomości pobiera się wpis staly- w kwocie 200 zł - 3, Od skar9i na ukarilnie gr zywną przez komornik,a po- biera się wpis stały - "V kwocie 50 z ł,53: Od zaza lenia pobiera s i ę piątą część wpisu -stosunkowego w s prawach o egzekucję r oszczenia o tr eśc i ma~, j ątkoyej, a w innych spra~ach - poło\v ę wpisu pobranego w postępowaniu, VI którym zapadło zaskarżone orzeczenie 54 W postępowaniu o podział z:ożonej do depozytu s ądowe g o sumy odszkodowania za wywłaszczonąnierucho mość pobiera się takie opłaty jak w Postęp9waniu o podział snnly uzyskallej przez egzek,ucję z nieruchomoścl 55 Taki,sam wpis jak ocl skargi na c zy nnoś ć komoinik~ w postępowani u egzekucyjnym pobiefa się od skargi na czynność komornika w postęl?owaniu spadkowym R o z d z i a ł 5: Postępowańi~ itpadłościowe i układowe 56: Zwolnienie, od opiat sądowych w postępowaniu upadło ścio wym i układowym służy : f) syndykowi, zarządcy odrębnego majątku, cz ło nkom ra, dy w ieq:ycie li, zastępcom tych osóp, nadzorcy sądowemil oraz kuratorowi w celu nęd zo ru nad wykonaniem układu, 2) upadłemu i dłużnikowi w postępowaniu układowym 57 Wpis stały pobiera się: 1) w wysok ości 300 zł - od wniosku wierzyciela ~ o ogłoszenie upadło śc i, 2) w wysokości 100 zł ~ od wszelkich zaża l eń na posta~ ~owienia s ą du i od rewizji w postęp owaniu upadłościowym, i układowym, od zclfiutów przeciw układowi i przeciw planowi podziału, jak również od wniosku wierzyciela o uchylenie układu, a) ~w w ys okości 50 zł ~ od wszelkich zażaleń na postanow:ienia lub zarządzenia sęclzie90 kom~sarza w PQstępo- waniu upad l ościowym i, układowym 58 1 Piątą część wpisu stosunkowegopobiera -się od spr zeć iwu ",co,do uznańia lub odmowy uznania zgłoszonych wierzytelbości 2 CPodsta wą obliczeni!!, wpisu stosunkowego jest war tość prz e clrriiotu~ zask1irżenia: objętego sprzeciwem 59 ",Za przeprovvj ldzenie postępowania upadło ściowego pobiera się:- 1) w, wypadku UkOllczenia postępqwaniaprzez podział masy - cały Wpis stoslmkowy; 2) w wypadku ukońc ze nia postępowania przez zawarcie układu - dwie piąte części wpisu stosunkowe90, 2 w wypadku uchylenia lub umorzenia po s tępowania z inn ych przyczyn - wpis stosunkowy w wysokości od 300 zł do zł w za leżności od stanu majątkowego upad!e90 i czasu t!onania postępowania 60 \Npisu stosunkowego ne pobiera się w wy padku umorzenia postępowania z powodu braku majątku masy na zaspokojeniekoszl6w po~tępowania, 61 1 Wpis stosunkowy oblicza się: 1) w wypadku wymienionym w 59 pkt l ~ od sumy pr zy p"ldając e j wedjug każdora zowego pianu podziału na zaspokojenie wierzytelności-, 2) w wypadku wymienionym w 59 pkt 2 -- od sumy, któ- ra według uk, ~a du ma b yć wypłacona na?:aspokojenie wierz y telności 2, Do podstawy wymiaru oplat,y nie wlicza si ę sum potrzebnych -na z-aspokojenie w ie rzytelności, należ-ących do kategorii pierwszej i drugiej 62 Wpis stosunkowy uiszcza: 1) w wypadku uk oń cz e n i a postępowania up a dłościowe go przez podział - syndyk majątku masy, 2} we wszystkich innych wypadkach - up adły, 63 Zatwierdzenieuklad u, jak r ówn i e ż wydanie postanowienia o umorzenia postępowania może na stąpić do piero po odpowiednim zabezpieczeniu należnych opłat sądow,ych 64 Przepisy stosuje się odpowiednio w wypadku wznowienia Póst0powania u padlościowe~jo, 65, Od skar9 na cz y nności komornika lub notariusza w toku postępowania upadłościowego pobiera się taki sam wpis stały jak od skarg na czynności komornika w postę powaniu enzekucyjnym " 66 Wnioski wierzyciela o wydanie zarządzenia tymczasowego oraz o zastosowanie do upadleno przymusu oso- bistego wolne są od v/pisu 67 1 Za przeprowadzenie postępowania uklaclowejo pobiera się od d lużnika: 1) w wypadku ukończ e nia postę p owania przez zaw;hcie układu - piątą c zęść wpl~u stosunkowego, 2) w wypadku umorzenia, postępowania - wpis stosunkowy w wy~ko~ci od 300 ił do zł w zależności ód, stanu majątko weg o dłużnika czasu trwania postę p p wania 2 Wpis przewidziany w ust pkt 1 oblicza się od su my, któta według ukladu ma być wypłacona na zaspoko~enie wierzytelno śc L 3 Zatwierdzenie ukcładu może nastąpić dopiero po " o,d~ powiednim zabezpieczeniu nale żnych opłat sądowych 68 Wnioski wierzyciela o njkaza nie dłużnikowi zło żenia zapewnienia wolne są od wpisu R o z d z i a ł 6 Przepisy końcowe i przej ściowe 69 Nie pobiera się opiat sądowy c h w postępowaniu o uznanie za zmarlego ll!bo stwierdzenie z~lońu osób,, ~tó " rych zaginięcie pozostćl 3 e w związku z wojną rpzpoczętą w dniu 1 września 1939 r 70 Jei,eli ro,zpórządzenię niniejsze przewiduje wy-, danie przepisów wvkonawczych, pozostają w mocy aż do ich wydania odp ovviec1nie przepisy,ddychczasowe, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszym rozporządzeniem 71 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniein ogłoszenia, Prezes Rady Ministrów: J Cyrankiewicz " Tłoczono z polecenia, Prezesa -Radv MinIstrów vi Zakłada ch Graficznych "Tamka", Za ki nr L Warsz,!wd, tli Tamka 3 Zam 1036 Cena 1-60 zł

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw od pozwu sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.) Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne Dz.U.05.167.1398 2006.07.29 zm. Dz.U.06.126.876 art. 1 2007.03.10 zm. Dz.U.07.21.123 art. 1 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I. Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/48 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. TYTUŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. TYTUŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/38 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych TYTUŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r.

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. Stan prawny: 2008-12-07 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (1) Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych,

Bardziej szczegółowo

L. S. z dnia 25 stycznia 1952 r. 1951 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnychpowyższego. Układu. MINISTRA FINANSÓW

L. S. z dnia 25 stycznia 1952 r. 1951 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnychpowyższego. Układu. MINISTRA FINANSÓW Dziennik Ustaw Nr 7 --- 67 --- Poz. 41, 421 4l Po zaznajomieniu się z powyższym Układem uznaliśmy go i uznajemy za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawa.rtych; oświadczamy, że

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461. obwieszczenie ministra sprawiedliwości. z dnia 25 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461. obwieszczenie ministra sprawiedliwości. z dnia 25 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 461 obwieszczenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461)

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/57 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 172, poz. 1804. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398)

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398) brzmiee od 2010-01-01 Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z da 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398) Zmiany aktu: 2010-01-01 Dz.U. 2009 Nr 26 poz. 156 Art. 9 2009-07-01 Dz.U. 2008 Nr 234

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/378 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.) TYTUŁ WSTĘPNY.

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.) TYTUŁ WSTĘPNY. Dz.U.64.43.296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.) TYTUŁ WSTĘPNY. PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U.64.43.296 1965.04.26 sprost. Dz.U.65.15.113 1975.01.01 zm. Dz.U.74.27.157 zm. Dz.U.74.39.231 1976.03.01 zm. Dz.U.75.45.234 1982.04.06 zm.

Dz.U.64.43.296 1965.04.26 sprost. Dz.U.65.15.113 1975.01.01 zm. Dz.U.74.27.157 zm. Dz.U.74.39.231 1976.03.01 zm. Dz.U.75.45.234 1982.04.06 zm. Dz.U.64.43.296 1965.04.26 sprost. Dz.U.65.15.113 1975.01.01 zm. Dz.U.74.27.157 zm. Dz.U.74.39.231 1976.03.01 zm. Dz.U.75.45.234 1982.04.06 zm. Dz.U.82.11.82 1983.01.01 zm. Dz.U.82.30.210 zm. Dz.U.83.5.33

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 7 849 Poz. 45 45 USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/340 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/423 Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/407 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293, 379, 435, 567, 616,

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem (cd.)

Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem (cd.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd: 1. Rejonowy *) 2. Okręgowy *) w... Okręg Sądu MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych Adresaci: 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Opracowano na podstawie: Dz. U. 1964 Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 USTAWA r. Nr 11, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. 1) jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, Art. 2. Art. 3.

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. 1) jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, Art. 2. Art. 3. Kancelaria Sejmu s. Opracowano 1/359 na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr USTAWA

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Zmiany aktu:

z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Zmiany aktu: wersje oczekujące: 2011-02-20 Dz.U. 2009, Nr 131, poz. 1075Art. 3 2010-04-19 Dz.U. 2010, Nr 7, poz. 45Art. 1 brzmienie od 2010-01-28 do 2010-04-18 Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków Kancelaria Sejmu s. Opracowano 1/357 na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, USTAWA poz. 234, z 1982 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze

USTAWA. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze Kancelaria Sejmu s. 1/263 Opracowano na podstawie: Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82,

Bardziej szczegółowo