Zapraszamy do prenumeraty Czasopisma Aptekarskiego na rok 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapraszamy do prenumeraty Czasopisma Aptekarskiego na rok 2010"

Transkrypt

1 Str. 5 ISSN Vol. XVI Rok za³o enia 1992 Nr 11 (191) Listopad 2009 AMBASADOR FARMACJI Wydawnictwo Farmapress ICV 6,93 Czasopismo Aptekarskie ICV 3,72 Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie Zapraszamy do prenumeraty Czasopisma Aptekarskiego na rok 2010

2

3 VOL XVI Nr 11 (191) ISSN Rok 2009 KONTYNUATOR TRADYCJI CZASOPISMA UTWORZONEGO w ROKU 1871 we LWOWIE Wydawnictwo Farmapress ICV 6,93 Czasopismo Aptekarskie ICV 3,72 Niezale ny Ogólnopolski Miesiêcznik Farmaceutyczno-Medyczny dla Aptekarzy, Farmaceutów, Lekarzy, Producentów i Dystrybutorów Leków Wydawca, Redaktor Naczelny: Wiktor Szukiel tel. kom Pe³nomocnik Wydawcy Z-ca Redaktora Naczelnego: Jadwiga Szymañska tel. kom , tel. (0-22) Honorowy z-ca Redaktora Naczelnego: mgr prawa Barbara Jendryczko Sekretarz Redakcji: Bogdan Ostrowski RADA NAUKOWA prof. dr hab. n. farm. Kazimierz G³owniak kierownik Katedry i Zak³adu Farmakognozji z Pracowni¹ Roœlin Leczniczych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie przewodnicz¹cy prof. dr Benito del Castillo Garcia cz³onek Narodowej Akademii Farmaceutycznej w Hiszpanii prof. dr hab. n. farm. Edmund Grzeœkowiak kierownik Katedry i Zak³adu Farmacji Klinicznej i Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan cz³. koresp. PAN i PAU kierownik Katedry i Zak³adu Biofarmacji i Farmakodynamiki, Gdañski Uniwersytet Medyczny prof. dr hab. n. farm. Wincenty Kwapiszewski Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego prof. dr hab. n. farm. S³awomir Lipski Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii prof. dr hab. n. farm. Maciej Paw³owski kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Jagielloñski, Collegium Medicum dr hab. n. farm. Anita Magowska Katedra i Zak³ad Historii Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dr n. farm. Roman Duda Okrêgowa Izba Aptekarska w Kielcach dr n. farm. Jerzy Jambor prezes Polskiego Komitetu Zielarskiego w Poznaniu dr n. farm. Jerzy azowski sekretarz Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie Pomys³ artystyczny i koncepcja typograficzna Bogdan Ostrowski Opracowanie graficzno-techniczne i korekta Zespó³ Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania nades³anych tekstów. Publikacje w Czasopiœmie Aptekarskim nie mog¹ byæ kopiowane w adnej formie ani adnymi metodami mechanicznymi lub elektronicznymi, ³¹cznie z wykorzystaniem systemów przechowywania i odtwarzania informacji bez pisemnej zgody wydawcy, Wydawnictwa Farmapress. Realizacja Wydania Biuro Wydawcy i Redakcji: Zofia Soborowska ul. Obarowska 23/2, Warszawa Box 81 tel./fax (0-22) , fax 24 h Kolporta i prenumerata: tel./fax (0-22) Prenumerata roczna wraz z suplementami 200 z³, pó³roczna 120 z³ Wp³aty nale y dokonywaæ na konto: Adres strony WWW Czasopisma Aptekarskiego : Czasopismo Aptekarskie ukazuje siê tylko w prenumeracie. Za treœæ tekstów promocyjnych, reklam, og³oszeñ, insertów Redakcja nie odpowiada. Nak³ad nie przekracza egz. Tytu³ i znak s³owno-graficzny prawnie zastrze ony. Œwiadectwo ochronne nr i nr wydane przez Urz¹d Patentowy RP Copyright by FARMAPRESS Odkrywanie tajemnic ludzkiej komórki Nagroda Nobla to wci¹ najbardziej presti owe wyró nienie dla naukowców ró nych dziedzin nauki i literatów, gdy laureatom oraz ich odkryciom naukowym i dzie³om przynosi œwiatow¹ s³awê i powszechne uznanie. Zosta³a ona ufundowana w testamencie szwedzkiego naukowca Alfreda Nobla z 27 listopada 1895 roku. Du ¹ czêœæ swej fortuny Alfred Nobel przeznaczy³ na seriê nagród, z których jedna jest przeznaczona dla osoby, która dokona najbardziej istotnego odkrycia w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Nagroda Nobla w dziedzinie nauk medycznych jest przyznawana od 1901 roku (nie przyznano jej dziewiêciokrotnie, w tym w latach I i II wojny œwiatowej). W mijaj¹cym roku 2009 Nagrodê Nobla w dziedzinie medycyny przyznano trójce amerykañskich naukowców: Elizabeth Blackburn, Carol W. Greider i Jack W. Szostakowi i to oni otrzymali 10 mln koron (po 1,4 mln dolarów ka dy), dyplom oraz zaproszenie na uroczyst¹ ceremoniê rozdania nagród w Sztokholmie w dniu 10 grudnia br. Po raz pierwszy wœród laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny znalaz³y siê dwie kobiety: Elizabeth Blackburn profesor biologii i fizjologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco, i Carol W. Greider profesor na Wydziale Biologii Molekularnej i Genetyki na Johns Hopkins University School of Medicine w Baltimore. Dla nas nie bez znaczenia jest tak e, e trzeci z laureatów, Jack W. Szostak, to Amerykanin o polskich korzeniach (urodzony w Londynie, od 1979 r. pracuje w Harvard Medical School, obecnie profesor genetyki w tej uczelni, zwi¹zany równie z Howard Hughes Medical Institute). Presti owe wyró nienie w medycynie przyznano tym razem za prze³omowe odkrycie kluczowych mechanizmów genetycznych w czynnoœci komórek bardzo aktywnych w wielu komórkach nowotworowych telomeraz, które zainspirowa³o nowe kierunki badañ nad rakiem (jeœli je wy³¹czyæ lub zniszczyæ komórki, które posiadaj¹ wysok¹ aktywnoœæ telomeraz oceniaj¹ znaczenie tego odkrycia inni naukowcy byæ mo e bêdziemy w stanie leczyæ raka). Nagrodzone badania zosta³y przeprowadzone w latach 70. i 80. XX w. i pod³o e badañ sugeruj¹cych, i komórki rakowe wykorzystuj¹ telomerazy w celu utrzymania swojego niekontrolowanego wzrostu. Trójka naukowców rozwi¹za³a w nich zagadkê, jak chromosomy chroni¹ siê przed zniszczeniem w momencie podzia³u komórek. E. Blackburn i C.W. Greider odkry³y enzym, który buduje telomery telomerazy i mechanizm, który dodaje DNA do koñcówek chromosomów, by zast¹piæ materia³ genetyczny, który uleg³ erozji. Obecnie nagrodzeni Nagrod¹ Nobla naukowcy badaj¹, czy leki blokuj¹ce ten enzym mog¹ zwalczyæ nowotwór i wierz¹, e erozja DNA, któr¹ ten enzym naprawia, mo e odgrywaæ du ¹ rolê w innych schorzeniach. Tegoroczn¹ Nagrodê Nobla w dziedzinie medycyny nasz zespó³ redakcyjny przyjmuje z satysfakcj¹, bo dziedzinie, jak¹ ona wyró - nia, czyli badaniom genetycznym, nasze czasopismo i wydawnictwo Farmapress od dawna uwa a za tê, która mieæ bêdzie ogromny wp³yw na skutecznoœæ medycyny przysz³oœci w walce z dot¹d nieuleczalnymi schorzeniami, poœwiêcaj¹c jej wiele miejsca w ofercie wydawniczej serii Biblioteka Naukowa Czasopisma Aptekarskiego, jaki i publikacjach o tematyce naukowej na ³amach CzA. Dziêki pozyskanym do wspó³pracy wybitnym znawcom i pasjonatom genetyki oraz kolejnych odkryæ w badaniach nad mechanizmami genetycznymi w komórce autorom, jak dobrze znani naszym Czytelnikom prof. dr hab. S³awomir Lipski i dr n.med. Stanis³aw Burzyñski oraz wielu innym autorom, nasi Czytelnicy otrzymali szansê przyswojenia podanej przez nich w przystêpnej formie i jêzyku tej trudnej a tak niezbêdnej dla farmaceuty XXI wieku wiedzy. mgr ucja Suchocka

4 Skrócona informacja o produkcie leczniczym COZAAR 50mg i HYZAAR 50mg/12.5mg dost pna na odwrocie rekl_205x285.indd :41:32 TREŒÆ SPRAWY ZAWODU Wybiórka w pigu³ce 6 Bogdan Ostrowski Ambasadorzy Farmacji Jerzy azowski 8 Zofia Ulz Fa³szowane leki w Polsce dzia³ania inspekcji farmaceutycznej 9 s. 9 Grzegorz Kucharewicz Ogólnopolski Dzieñ Aptekarza 17 NAUKA I PRAKTYKA ucja Suchocka Odkrywanie tajemnic ludzkiej komórki 3 Jacek Sapa Rola farmaceuty w prewencji i farmakoterapii oty³oœci 23 s. 36 Jerzy Jambor Lawenda w¹skolistna roœlina sprowadzaj¹ca szczêœcie 32 DEBATY KONFERENCJE KONGRESY Oty³oœæ i nadwaga jako problem zdrowotny 36 Janusz Pluta W odpowiedzi na artyku³ dr. Jerzego azowskiego pt. Dlaczego od 3 lat miejsce dla prezesa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego na sali obrad Rady FIP jest puste? opublikowanego na ³amach CzA nr 10/ s. 37 Anita Magowska Wrzeœniowe spotkania historyków farmacji i medycyny 40 PRAWO Si a w dzia aniu oryginalnego losartanu Agnieszka Zimmermann Nowa ustawa o prawach pacjenta 43 losartan potasowy + HCTZ 50/12.5 Podwójna si a w jednej tabletce APTEKARSKI MERKURIUSZ PRAWNY nr 3-4/2009 s. 50 Wojciech Olender Realizacja recept lekarskich w œwietle zasad odpowiedzialnoœci cywilnej ze szczególnym uwzglêdnieniem recept na leki refundowane 1-20

5 Czasopismo Aptekarskie lider w upowszechnianiu opieki farmaceutycznej KALENDARZ ROK ZA O ENIA Na ok³adce strona z Zielnika herbarzem z jêzyka ³aciñskiego zwanego, to jest opisanie w³asne imion, kszta³tu, przyrodzenia, skutków i mocy zió³ wszystkich z 1613 roku XVII edycja Farmaceutycznego Kalendarza na rok 2010 zawiera obok kalendarium m.in. indeks aktów normatywnych (ponad 300 pozycji) u ytecznych w prowadzeniu apteki i hurtowni, oryginalne artyku³y dotycz¹ce roœlin leczniczych, bogat¹ adresografiê i informacje o lekach wybranych firm farmaceutycznych. Kalendarz otrzymuj¹ w ramach prenumeraty wszyscy Czytelnicy Czasopisma Aptekarskiego. Szanowni Czytelnicy, zapraszamy do prenumeraty Czasopisma Aptekarskiego na rok W ramach prenumeraty otrzymaj¹ Pañstwo tak e XVII edycjê ksi¹ kowego wydania Farmaceutycznego Kalendarza na rok 2010 z indeksem aktualnych aktów normatywnych obowi¹zuj¹cych w aptece. Koszt ca³orocznej prenumeraty wynosi 200 z³ (VAT 0%). Wprowadzamy tak e mo liwoœæ zaprenumerowania CzA na I pó³rocze (od nr 1 do 6-7) koszt 120 z³, VAT 0%. Wp³at nale y dokonywaæ na za³¹czonym do CzA nr 10/09 druku przelewu lub pobieraj¹c jego wzór z (prenumerata) albo bezpoœrednio na konto Po dokonaniu wp³aty otrzymaj¹ Pañstwo fakturê (przypominamy, e mo na j¹ rozliczyæ w kosztach prowadzonej firmy). Prosimy o czytelne wype³nienie druku i zwrócenie uwagi, aby bank Pañstwa wpisa³ do treœci przelewu wszystkie dane niezbêdne do wystawienia faktury VAT.

6 SPRAWY ZAWODU WYBIÓRKA W PIGU CE Od redakcji Publikujemy obszerne fragmenty stanowiska Porozumienia Zielonogórskiego Federacji Zwi¹zków Pracodawców Ochrony Zdrowia z r. Stanowisko Porozumienia Zielonogórskiego w sprawie projektu Rozporz¹dzenia w sprawie recept lekarskich W zwi¹zku z przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia projektem Rozporz¹dzenia w sprawie recept lekarskich, Federacja Porozumienie Zielonogórskie oœwiadcza: W zwi¹zku z podnoszon¹ przez przedstawicieli œrodowiska aptekarzy kwesti¹ braku czytelnoœci, czy wrêcz nieczytelnoœci czêœci recept wystawianych przez lekarzy, zwracamy uwagê, i coraz wiêksza czêœæ lekarzy, w szczególnoœci œwiadczeniodawców zrzeszonych w Federacji PZ, nie wypisuje recept rêcznie, lecz korzystaj¹c z odpowiednich systemów informatycznych, recepty te drukuje. Fakt ów powoduje, i lekarzy Porozumienia Zielonogórskiego zg³aszane problemy nie dotycz¹ lub dotycz¹ w œladowym procencie. Federacja Porozumienie Zielonogórskie zwraca równie uwagê, i nie jest uczciwe i dopuszczalne, przerzucanie na lekarzy ca³ej odpowiedzialnoœci za wszelkie problemy powsta³e na skutek nieprawid³owo lub nieczytelnie wystawionej recepty. Nale y podkreœliæ, e zrzeszeni w Federacji lekarze podstawowej opieki zdrowotnej ka dego roku realizuj¹ miliony porad lekarskich, wystawiaj¹c w trakcie tych miliony recept. Ka da wizyta zwi¹zana jest z koniecznoœci¹ wykonania, niezale nie od wystawienia recepty, badania lekarskiego, przeprowadzenia diagnozy, zebrania wywiadu i rzetelnego udokumentowania tych czynnoœci. Czasoch³onnoœæ wykonania takiej procedury jest niemo liwa do pogodzenia z iloœci¹ udzielanych porad i wizyt realizowanych przez lekarzy. (...) (...) Federacja Porozumienie Zielonogórskie niezmiennie zg³asza postulat jak najszybszego wprowadzenia przewidzianych w ustawie o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych kart ubezpieczenia zdrowotnego. Nale y dodaæ, e ustawa ta, przewiduj¹ca wprowadzenie kart ubezpieczenia zdrowotnego, wesz³a w ycie ju przed ponad 5 laty. Mimo to do dnia dzisiejszego, kolejne rz¹dy nie podjê³y dzia³añ zmierzaj¹cych do ich wprowadzenia i zastosowania.(...) (...) Wobec powy szego, Federacja Porozumienie Zielonogórskie po raz kolejny postuluje: o jak najszybsze wprowadzenia kart ubezpieczenia zdrowotnego, dokumentu i noœnika danych osobowych i medycznych przyjêcie przez Pañstwo odpowiedzialnoœci za aktualizacje i bezpieczeñstwo danych medycznych gromadzonych w systemach informatycznych, wprowadzenie powszechnego systemu informacyjnego, który pozwoli sprawowaæ kompleksowy nadzór nad procesem udzielania œwiadczeñ zdrowotnych, wprowadzenie mechanizmów racjonalnego korzystania z systemu opieki zdrowotnej np. czas na poradê, recepta d³ugoterminowa, porada telefoniczna, rejestracja elektroniczna Bo ena Janicka Prezes Federacji PZ Z inicjatywy prezesa NRA dr. Grzegorza Kucharewicza br. dosz³o do spotkania prezydium NRA z minister zdrowia Ew¹ Kopacz. Omówiono stan prac nad projektem rozporz¹dzenia o receptach lekarskich. 6 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 11 (191) 2009

7 SPRAWY ZAWODU br. w Ministerstwie Zdrowia odby³o siê spotkanie poœwiêcone projektowi rozporz¹dzenia w sprawie recept lekarskich. W spotkaniu udzia³ wziêli: wiceminister Marek Twardowski, Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Koz³owska, prezes NIL dr n. med. Konstanty Radziwi³³, prezes NRA dr n. med Grzegorz Kucharewicz i wiceprezes dr n. farm. Marek Jêdrzejczak. Centralê Narodowego Funduszu Zdrowia reprezentowali: zastêpca dyrektora Departamentu Gospodarki Lekami dr Andrzej Œliwiñski, naczelnik Wydzia³u Monitorowania Refundacji mgr Melania Brzozowska, dyrektor Biura Prawnego mec. Wies³aw Kosacki oraz naczelnik Wydzia³u Gospodarki Lekami Mazowieckiego Oddzia³u lek. med. Miros³aw Markowski. Prof. dr hab. n. farm El bieta Skrzydlewska dziekan Wydzia³u Farmaceutycznego UM w Bia³ymstoku wspólnie z JM Rektorem UM prof. dr. hab. n. med. Jackiem Nikliñskim i rektorem poprzedniej kadencji prof. dr. hab. n. med. Janem Górskim wmurowuje akt erekcyjny pod Euroregionalne Centrum Farmacji Uniwersystetu Medycznego w Bia³ymstoku br. W wyniku wygranego konkursu kierownikiem Katedry i Zak³adu Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dniem 1 paÿdziernika 2009 r. zosta³a dr hab.n. farm. i dr n. hum. Anita Magowska dobrze znana od wielu lat naszym czytelnikom z publikacji zamieszczanych na ³amach Czasopisma Aptekarskiego i aktywnego udzia³u w miêdzynarodowych konferencjach naukowo-szkoleniowych organizowanych przez nasz¹ redakcjê. Przewodnicz¹cy Rady Naukowej prof. dr hab. Kazimierz G³owniak Dyplom Honorowy AMBASADOR Czasopisma Aptekarskiego Redakcja i Rada Naukowa przyznaje Dyplom Honorowy Czasopisma Aptekarskiego dr. n. farm. JERZEMU AZOWSKIEMU kawalerowi medalu Ambasador Farmacji z okazji 40. lat dzia³alnoœci w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym, 20. lat w samorz¹dzie aptekarskim i 15. lat w Miêdzynarodowej Federacji Farmaceutycznej FARMACJI Warszawa, 9 wrzeœnia 2009 Wydawca Redaktor Naczelny Wiktor Szukiel CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 11 (191)

8 Ambasadorzy Farmacji JERZY AZOWSKI Dr n. farm. JERZY AZOWSKI urodzi³ siê 9 wrzeœnia 1939 r. w Warszawie, w starej szlacheckiej rodzinie herbu Krzywda. Studia na Wydziale Farmaceutycznym AM w Poznaniu ukoñczy³ w 1964 r. Od 1970 r. zdecydowa³ siê na zawodow¹ s³u bê wojskow¹, w tym czasie te rozpocz¹³ przygotowania do otwarcia przewodu doktorskiego. W 1975 r. uzyska³ II specjalizacji z farmacji aptecznej. Tematem jego rozprawy doktorskiej, wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Juliusza Dereckiego, by³o praktyczne zastosowanie radioimmunologicznej metody oznaczania digoksyny w kontroli leczenia tym lekiem i by³a to jedna z pierwszych prac doktorskich z zakresu terapii monitorowanej w Polsce. Tytu³ doktora nauk farmaceutycznych otrzyma³ w 1978 r., w WIHiE w Warszawie. Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w 1964 roku jako asystent naukowo-badawczy w Instytucie Roœlin Leczniczych w Poznaniu. Po przeniesieniu siê do Warszawy pracowa³ kolejno: jako mistrz produkcji na Wydziale Organopreparatów Warszawskich Zak³adów Farmaceutycznych Polfa, kierownik Laboratorium Wytwórczego w Celestynowie, kierownik Pracowni P³ynów Ja³owych Apteki Centrum Kszta³cenia Podyplomowego WAM w Warszawie, farmakolog kliniczny I Kliniki Chorób Wewnêtrznych, kierownik Wytwórni P³ynów Ja³owych w Centralnym Szpitalu Klinicznym WAM, adiunkt w Zak³adzie Transfuzjologii i Transplantologii CSK WAM. W 1990 r. w stopniu pp³k. przeszed³ do rezerwy i podj¹³ pracê w charakterze dyrektora farmaceutycznego hurtowni ORFE w Warszawie. Od 1993 r. ca³kowicie poœwiêci³ siê pracy w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym i samorz¹dzie aptekarskim. Nieprzerwanie od 1974 r. dzia³a w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym, pocz¹tkowo w Sekcji Farmacji Szpitalnej Oddzia³u Warszawskiego PTFarm., by³ te cz³onkiem Zarz¹du Oddzia³u Warszawskiego. W 1986 r. zosta³ powo³any na stanowisko sekretarza generalnego PTFarm. i pe³ni³ tê funkcjê przez 3 kadencje. Od 1994 r. jest cz³onkiem indywidualnym FIP. W latach 1993 r. do 2004 r. by³ redaktorem naczelnym Farmacji Polskiej. W 1995 r., dziêki uczestnictwu w III Miêdzynarodowym Sympozjum Farmacji Onkologicznej w Hamburgu, dr Jerzy azowski zainteresowa³ siê tematyk¹ farmacji onkologicznej propaguj¹c j¹ na ³amach Farmacji Polskiej i Farmacji Szpitalnej, Klinicznej, Onkologicznej. W 2000 r. by³ wspó³za³o ycielem Europejskiego Towarzystwa Farmacji Onkologicznej, po czym podj¹³ inicjatywê utworzenia Ogólnopolskiej Sekcji Farmacji Onkologicznej PTFarm., której by³ przewodniczym do 21 paÿdziernika 2009 r. Od pocz¹tku uczestniczy³ w pracach zwi¹zanych z reaktywowaniem samorz¹du aptekarskiego. Po I Krajowym ZjeŸdzie Aptekarzy powierzono mu funkcjê sekretarza NRA. Ju w pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci samorz¹du nawi¹za³ kontakty z europejskimi organizacjami aptekarskimi; z jego inicjatywy NRA jest cz³onkiem Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej. Jest sta³ym przedstawicielem NRA w tych organizacjach. By³ osob¹ odpowiedzialn¹ za kontakty zagraniczne samorz¹du równie w II i III kadencji NRA, w kadencjach tych redagowa³ tak e Biuletyn Naczelnej Izby Aptekarskiej, a od IV kadencji NRA jest sekretarzem Naczelnej Rady Aptekarskiej. Przez ca³y okres pracy zawodowej, jak i obecnie, aktywnie uczestniczy³ w licznych sympozjach, kongresach, zjazdach naukowych krajowych i miêdzynarodowych, dziêki czemu sta³ siê znan¹ i cenion¹ osob¹ w œrodowisku farmaceutycznym i farmakologicznym w Polsce i za granic¹. Na dorobek naukowy dr. J. azowskiego sk³ada siê oko- ³o 100 publikacji doœwiadczalnych i pogl¹dowych z dziedziny farmacji i farmakologii klinicznej oraz opieki farmaceutycznej, a tak e liczne artyku³y opublikowane w czasopismach farmaceutycznych i lekarskich, krajowych i zagranicznych. Jest autorem pionierskiej pracy Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, która zapocz¹tkowa³a wydawanie prac w ramach Biblioteki Naukowej Czasopisma Aptekarskiego. Jest cz³onkiem Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego i Farmacji Szpitalnej, Klinicznej, Onkologicznej. Podczas obrad XI Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej Czasopisma Aptekarskiego prof. dr hab. Kazimierz G³owniak udekorowa³ medalem J. azowskiego i nada³ mu tytu³ Ambasadora Farmacji. Dr Jerzy azowski otrzyma³ wiele odznaczeñ, medali i odznak. W czasie obrad IV Krajowego Zjazdu Aptekarzy zosta³ uhonorowany Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

9 ISSN Vol. XVI Rok za³o enia 1992 Nr 11 (191) Listopad 2009 Wydawnictwo Farmapress ICV 6,93 Czasopismo Aptekarskie ICV 3,72 Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie Od Redakcji: Minê³y dwa lata od powo³ania do ycia rozporz¹dzeniem ministra zdrowia specjalnego zespo³u do walki ze zjawiskiem sfa³szowanych produktów leczniczych oraz nielegalnym obrotem lekami. By³ to w jakimœ sensie tak e plon twórczej dyskusji zorganizowanej przez œrodowiska producentów i dystrybutorow produktów leczniczych nad piln¹ i bezdyskusyjn¹ koiecznoœci¹ wspólnego wszystkich uprawnionych organów i instytucji zorganizowanego przeciwdzia³ania zjawisku, które mo e zagra aæ zdrowiu i niekiedy yciu pacjentów, a dla którego w zglobalizowanym œwiecie gospodarki wolnorynkowej granice pañstwowe nie stanowi¹ przeszkody. Co uda³o siê przez ten czas osi¹gn¹æ? Czy nasi pacjenci s¹ bezpieczni, bo ka dy przypadek wprowadzenia do obrotu leku sfa³szowanego zostanie surowo ukarany? Redakcja zwróci³a siê z tym i innymi pytaniami do g³ównego inspektora farmaceutycznego mgr farm. Zofii Ulz, która jest przewodnicz¹c¹ tego zespo³u, o podsumowanie efektów dotychczasowych dzia³añ inspekcji farmaceutycznej i ocenê sytuacji na polskim rynku leków w tej dziedzinie. FA SZOWANE LEKI W POLSCE DZIA ANIA INSPEKCJI FARMACEUTYCZNEJ mgr farm. Zofia ULZ G³ówny Inspektor Farmaceutyczny Sfa³szowane produkty lecznicze oraz nielegalny obrót produktami leczniczymi staj¹ siê coraz bardziej powszechnym zjawiskiem, które zagra- a zdrowiu lub yciu konsumentów. Wynika to miêdzy innymi z faktu, i sfa³szowane produkty lecznicze nie odpowiadaj¹ wymaganiom jakoœciowym, ustalonym dla produktów leczniczych, zawieraj¹ niew³aœciw¹ (zazwyczaj zbyt ma³¹) iloœæ lub rodzaj substancji czynnej, a niekiedy nawet posiadaj¹ w swoim sk³adzie niedopuszczone do stosowania substancje aktywne o nieznanym bezpieczeñstwie stosowania. Produkty te stanowi¹ bardzo du e zagro enie dla pacjentów/konsumentów. Nie mniej wa nym problemem jest tak e dystrybucja leków w miejscach do tego nieuprawnionych. Leki, trafiaj¹c do nielegalnego obiegu, trac¹ swoj¹ pierwotn¹ jakoœæ w wyniku niew³aœciwych warunków ich transportu oraz przechowywania. Brak jest tak e gwarancji ich to samoœci. Wœród tych produktów leczniczych s¹ bardzo czêsto leki wydawane tylko na podstawie recepty lekarskiej, które stosowane samodzielnie mog¹ stanowiæ powa ne zagro enie dla zdrowia lub ycia ze wzglêdu na czynniki ryzyka zwi¹zane z ich przyjmowaniem. Aby przeciwdzia³aæ przedmiotowym zagro eniom, w dniu 9 listopada 2007 r. na wniosek G³ównego Inspektora Farmaceutycznego Minister Zdrowia powo³a³ w drodze zarz¹dzenia Zespó³ do Spraw Sfa³szowanych Produktów Leczniczych (Dz. Urz. MZ z 2007 r., nr 17, poz. 92). W pracach tego zespo³u uczestnicz¹ przedstawiciele organów nadzoruj¹cych rynek produktów leczniczych i suplementów diety, jednostek wykonuj¹cych ich badania oraz organów

10 SPRAWY ZAWODU odpowiedzialnych za zapobieganie i zwalczanie przestêpstw zwi¹zanych z produktami leczniczymi. Oprócz G³ównego Inspektora Farmaceutycznego, który pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego zespo³u, w jego sk³ad wchodz¹ przedstawiciele Ministra Zdrowia, prezesa Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, G³ównego Inspektoratu Sanitarnego, Prokuratury Krajowej, Komendy G³ównej Policji, kierowników S³u by Celnej, Narodowego Instytutu Leków a tak e jako eksperci przedstawiciele G³ównego Lekarza Weterynarii i Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zadaniem Zespo³u ds. Sfa³szowanych Produktów Leczniczych jest podejmowanie dzia³añ, które maj¹ przyczyniæ siê do zminimalizowania zjawiska obrotu sfa³szowanymi produktami leczniczymi, lekami sprzedawanymi w miejscach nieuprawnionych oraz sfa³szowanymi suplementami diety, które z uwagi na nieuprawnione zastosowanie niezadeklarowanych substancji czynnych, stosowanych wy³¹cznie w lecznictwie spe³niaj¹ kryteria produktu leczniczego. G³ównymi obszarami aktywnoœci zespo³u s¹ dzia³ania operacyjne i informacyjne oraz prace legislacyjne. Dotychczas Zespó³ ds. Sfa³szowanych Produktów Leczniczych odby³ szeœæ sta³ych posiedzeñ oraz kilka posiedzeñ roboczych, podczas których realizowano zadania okreœlone w 3 zarz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie powo³ania Zespo³u do Spraw Sfa³szowanych Produktów Leczniczych. Efekty tych dzia³añ dotycz¹ zarówno samej organizacji pracy zespo³u jak i wytyczenia kierunków jego dzia³añ. Zespó³, mimo e powo³ano go do ycia pod koniec 2007 roku, dzia³alnoœæ rozpocz¹³ jednak dopiero w roku 2008, gdy w pocz¹tkowym okresie musia³ skupiæ siê na organizacji swojej pracy. Zgodnie z 5 ust. 2 zarz¹dzenia przyjêto Regulamin Pracy Zespo³u, w którym to dokumencie sprecyzowano kwestie organizacyjne oraz formalne, wskazuj¹ce tryb przeprowadzania posiedzeñ, sposoby podejmowania ustaleñ i rekomendacji oraz sposób informowania Ministra Zdrowia o bie ¹cej pracy zespo³u. Wype³niaj¹c zadania okreœlone w 3 pkt 3-5 zarz¹dzenia, stworzono sieæ szybkiej wymiany informacji pomiêdzy urzêdami i jednostkami reprezentowanymi przez cz³onków oraz ekspertów, opart¹ na systemie tzw. punktów kontaktowych (SPOC). Dziêki stworzeniu grupy mailingowej oraz ustaleniu listy telefonów kontaktowych cz³onków i ekspertów wszelkie istotne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeñstwa zdrowia publicznego informacje o sfa³szowanych produktach leczniczych s¹ bezzw³ocznie przekazywane w³aœciwym organom i jednostkom. Obecnie, maj¹c na uwadze dotychczas zdobyte doœwiadczenia, zespó³ rozpocz¹³ prace zmierzaj¹ce do zmiany zarz¹dzenia powo³uj¹cego zespó³, których celem jest usprawnienie jego pracy. Zak³adaj¹ one miêdzy innymi w³¹czenie do zespo³u jako jego sta³ych cz³onków reprezentantów prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz G³ównego Lekarza Weterynarii. PRZYJÊTE KIERUNKI DZIA AÑ ZESPO U Zgodnie z dotychczasowymi doœwiadczeniami cz³onków zespo³u oraz rekomendacjami wypracowanymi przez miêdzynarodowe organizacje i instytucje podejmuj¹ce walkê ze sfa³szowanymi produktami leczniczymi (miêdzy innymi przez Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia) jako g³ówne cele dzia³añ wskazano: wypracowanie kana³ów szybkiego przep³ywu informacji wewn¹trz instytucji wskazanych w 2 zarz¹dzenia, efektywne œciganie nielegalnego obrotu produktami leczniczymi, z uwzglêdnieniem produktów leczniczych sfa³szowanych, niedopuszczonych do obrotu na terenie RP oraz sfa³szowanych suplementów diety, zwiêkszenie skutecznoœci stosowania obowi¹zuj¹cego obecnie prawa przy œciganiu przestêpstw zwi¹zanych z nielegalnym obrotem produktami leczniczymi, przeprowadzenie zmian w prawie maj¹cych na celu wprowadzenie definicji sfa³szowanego produktu leczniczego, zaostrzenie kar za przestêpstwa zwi¹zane z wytwarzaniem i obrotem sfa³szowanymi produktami leczniczymi oraz podniesienie skutecznoœci œcigania tego typu przestêpstw, przeprowadzenie dzia³añ maj¹cych na celu zwiêkszenie œwiadomoœci spo³ecznej o zagro- eniach wynikaj¹cych z przyjmowania pro- 10 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 11 (191) 2009

11 SPRAWY ZAWODU duktów leczniczych niewiadomego pochodzenia lub nabytych w miejscach nieuprawnionych do obrotu produktami leczniczymi. OCENA SKALI PROBLEMU SFA SZOWA- NYCH LEKÓW NA RYNKU POLSKIM Zgodnie z zadaniem okreœlonym w 3 pkt 1 zarz¹dzenia, na podstawie posiadanych przez cz³onków zespo³u informacji przeprowadzono analizê obecnej sytuacji na krajowym rynku produktów leczniczych. Ustalono, i dot¹d w Polsce nie odnotowano przypadków prób dokonywania dystrybucji sfa³szowanych produktów leczniczych w legalnym ³añcuchu dystrybucji, nadzorowanym przez Pañstwow¹ Inspekcjê Farmaceutyczn¹. Na podstawie danych zgromadzonych przez zespó³ mo na stwierdziæ, i obrót sfa³szowanymi produktami leczniczymi oraz produktami leczniczymi niedopuszczonymi do obrotu dokonywany jest w Polsce najczêœciej za poœrednictwem internetu, w sex shopach, si³owniach, na bazarach i w handlu ulicznym. Przedmiotem obrotu w takich miejscach s¹ g³ównie produkty lecznicze s³u ¹ce do leczenia zaburzeñ erekcji u mê - czyzn, leki z grupy steroidów anabolicznych oraz farmakologiczne œrodki odchudzaj¹ce. Ponadto jako istotne zagro enie nale y wskazaæ dostêpnoœæ w tych miejscach produktów leczniczych niedopuszczonych do obrotu na terenie RP (najczêœciej zawieraj¹cych w sk³adzie johimbinê), oraz sfa³szowanych suplementów diety, które zawieraj¹ substancje zastrze one do stosowania w lecznictwie. Jako g³ówne Ÿród³o pochodzenia takich produktów mo na wskazaæ kraje Dalekiego Wschodu (przede wszystkim Indie, Pakistan i Chiny) oraz Bliskiego Wschodu (Egipt, Turcja). Z doœwiadczeñ s³u by celnej i policji wynika, i najczêœciej produkty te trafiaj¹ na terytorium RP w przesy³kach pocztowych, których odbiorcami s¹ osoby prywatne. W pierwszym kwartale ubieg³ego roku zakwestionowano 15 przesy³ek pocztowych zawieraj¹cych od 15 do 1400 opakowañ produktów leczniczych. Niekiedy te sfa³szowane produkty lecznicze s¹ przywo one z zagranicy przez podró nych. W ubieg³ym roku s³u by celne ujawni³y jeden przypadek próby wwiezienia na teren RP transportu opakowañ sfa³szowanych produktów leczniczych. Leki te zosta³y zatrzymane na terenie RP, co uniemo liwi³o wprowadzenie ich do legalnego ³añcucha dystrybucji. Istotnym zdarzeniem w roku 2008 by³o ujawnienie przez lekarza z Wroc³awia sfa³szowanego produktu leczniczego, stosowanego w chorobach neurologicznych i zabiegach kosmetycznych. Produkt ten by³ oznakowany w jêzyku niemieckim i zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami zosta³ nabyty w Niemczech, a nastêpnie przewieziony do Polski. Do chwili obecnej nie stwierdzono na terenie RP obecnoœci innych opakowañ sfa³szowanej serii przedmiotowego leku, a sprawa jest przedmiotem dzia³añ organów œcigania. Oceniaj¹c sytuacjê nielegalnego obrotu lekami w Polsce, nale y wzi¹æ pod uwagê, i handel ten odbywa siê w tzw. szarej strefie. Dotychczas brakuje wiarygodnych danych o wielkoœci dokonywanego tam obrotu produktami leczniczymi, co nie pozwala oceniæ procentowy udzia³ sfa³szowanych produktów leczniczych w ca³kowitym obrocie produktami leczniczymi w Polsce. Wobec tego nale y przyj¹æ szacunkowe dane CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 11 (191)

12 SPRAWY ZAWODU Œwiatowej Organizacji Zdrowia, która w krajach rozwiniêtych udzia³ sfa³szowanych produktów leczniczych w ca³kowitym rynku leków ocenia na oko³o 1%. WSPÓ PRACA ORAZ WYMIANA INFORMACJI Cz³onkowie zespo³u s¹ w razie potrzeby niezw³ocznie informowani o produktach leczniczych sfa³szowanych, pochodz¹cych z nielegalnego Ÿród³a oraz o sfa³szowanych suplementach diety. W ramach wymiany informacji w roku 2008 przekazano im 11 pochodz¹cych z zagranicy zg³oszeñ o niebezpiecznych dla zdrowia sfa³szowanych produktach leczniczych oraz o sfa³szowanych suplementach diety (³¹cznie zg³oszono 15 produktów). Na podstawie wp³ywaj¹cych do zespo³u informacji w G³ównym Inspektoracie Farmaceutycznym prowadzony jest rejestr wszystkich zg³oszeñ w przedmiotowym zakresie, z uwzglêdnieniem istotnych danych, takich jak nr serii oraz data wa noœci zakwestionowanych leków. Rejestr ten jest cyklicznie przekazywany cz³onkom zespo³u oraz wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym. Pozwala to na bie ¹c¹ kontrolê legalnego ³añcucha dystrybucji pod k¹tem weryfikacji produktów dostêpnych w obrocie z posiadan¹ list¹ oraz weryfikacjê przez s³u bê celn¹ produktów leczniczych wwo onych na terytorium RP. W roku 2008 do organów œcigania przekazano 7 zg³oszeñ o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa zwi¹zanego z nielegalnym obrotem produktami leczniczymi oraz obrotem sfa³szowanymi suplementami diety. ZWIÊKSZENIE EFEKTYWNOŒCI DZIA AÑ ORGANÓW ŒCIGANIA Analizuj¹c problem niesatysfakcjonuj¹cego poziomu skutecznoœci organów wymiaru sprawiedliwoœci w zakresie œcigania i karania za przestêpstwa zwi¹zane z nielegalnym obrotem produktami leczniczymi jako podstawowe przyczyny wskazano: czêsty brak znajomoœci lub pobie n¹ znajomoœæ przez funkcjonariuszy organów œcigania przepisów reguluj¹cych obrót lekami oraz kar ustanowionych za ³amanie zapisów ustawy Prawo farmaceutyczne, trudnoœci natury formalnej w stosowaniu w/w przepisów karnych, czêste stosowanie przez organy œcigania wy- ³¹cznie prawa dotycz¹cego w³asnoœci intelektualnej, czêste bezpodstawne powo³ywanie siê na uchwa³ê S¹du Najwy szego w odniesieniu do art. 305 ustawy Prawo w³asnoœci przemys³owej przed jego nowelizacj¹, co skutkuje umorzeniem postêpowania, wysokie koszty badañ zatrzymanych produktów leczniczych, których analizy s¹ niezbêdne do ewentualnego postawienia zarzutów sprawcom przestêpstw, brak w policji oraz prokuraturze struktur wyspecjalizowanych wy³¹cznie w zwalczaniu przestêpstw zwi¹zanych z obszarem farmacji (zadania te s¹ realizowane przez jednostki zajmuj¹ce siê œciganiem i zwalczaniem przestêpstw gospodarczych), d³ugi czas oczekiwania na opinie ekspertów / bieg³ych w toku prowadzonych przez organy œcigania postêpowañ. Dla czêœciowej eliminacji w/w przyczyn, a tym samym zwiêkszenia skutecznoœci dzia³ania wymiaru sprawiedliwoœci w przedmiotowym zakresie, przedstawiciele Komendy G³ównej Policji zwrócili siê do Prokuratury Krajowej o stanowisko w zakresie zasadnoœci umorzeñ postêpowañ przygotowawczych zwi¹zanych z nielegalnym obrotem lekami na podstawie braku znamion czynu zabronionego lub jego niewielkiej szkodliwoœci spo³ecznej. Wypracowane przez Prokuraturê Krajow¹ stanowisko w sprawie bêdzie rozes³ane do prokuratorów apelacyjnych w celu przekazania go podleg³ym im prokuraturom. Pod koniec roku 2008 rozpoczêto i w roku bie- ¹cym kontynuowano przygotowania do utworzenia sta³ego krêgu bieg³ych s¹dowych z zakresu farmacji wœród inspektorów farmaceutycznych, co powinno usprawniæ pracê organów œcigania. Wskazano tez na potrzebê przeprowadzania szkoleñ dla prokuratorów, funkcjonariuszy policji oraz s³u b celnych z zakresu przepisów prawa okreœlaj¹cych zasady obrotu produktami leczniczymi. W tym celu rozpoczêto gromadzenie informacji dotycz¹cych mo liwoœci przeprowadzania takich 12 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 11 (191) 2009

13 SPRAWY ZAWODU szkoleñ przez inspektorów farmaceutycznych z wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych. Zagadnienie to jest na tyle kluczowe, i postanowiono je obj¹æ odrêbnym procedowaniem. Maj¹c na uwadze wskazywany przez przedstawicieli policji d³ugi czas oczekiwania na opinie bieg³ych w prowadzonych sprawach, G³ówny Inspektor Farmaceutyczny zobowi¹za³ siê do sporz¹dzania przedmiotowych ekspertyz na wniosek organów œcigania, w zakresie zgodnym z kompetencjami Pañstwowej Inspekcji Farmaceutycznej. PROPOZYCJE ZMIAN W OBECNIE ISTNIEJ CYM PRAWIE Wype³niaj¹c zadanie okreœlone w 3 pkt 6 zarz¹dzenia, w roku 2008 zaproponowano nowe przepisy karnych do ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne, które u³atwi¹ formu³owanie oskar eñ w stosunku do osób dokonuj¹cych nielegalnego obrotu produktami leczniczymi (zarówno sfa³szowanymi jak i oryginalnymi). Wœród najwa niejszych propozycji znajduj¹ siê miêdzy innymi: wypracowanie definicji sfa³szowanego produktu leczniczego, zdefiniowanie prowadzenia obrotu produktami leczniczymi w miejscu do tego nieuprawnionym jako czynu zabronionego kar¹ do 2 lat pozbawienia wolnoœci, propozycja zagro enia czynów polegaj¹cych na fa³szowaniu produktów leczniczych oraz wprowadzaniu ich do obrotu kar¹ pozbawienia wolnoœci od lat 3 do lat 10, na³o enie na osoby dokonuj¹ce obrotu produktami leczniczymi obowi¹zku zg³aszania do G³ównego inspektora Farmaceutycznego faktu ujawnienia sfa³szowanych produktów leczniczych. Koniecznoœæ wprowadzenia ewentualnych zmian w przedmiotowym zakresie do innych aktów prawnych bêdzie przedmiotem analizy zespo³u w roku bie ¹cym. WSPÓLNE DZIA ANIA KONTROLNO- -OPERACYJNE Aby wyeliminowaæ zjawisko sfa³szowanych produktów leczniczych, nale y przede wszystkim skoncentrowaæ siê na zwalczaniu nielegalnego obrotu produktami leczniczymi. Jedno z doraÿnych swoich posiedzeñ zespó³ w roku 2008 poœwiêci³ problematyce nieuprawnionego obrotu produktami leczniczymi, dokonywanego w sklepach typu sex shop. W wyniku ustaleñ z tego spotkania w dniach 7 i 8 sierpnia przeprowadzono akcjê kontroli wytypowanych uprzednio przez policjê takich placówek. Kontrolê przeprowadzili wspólnie funkcjonariusze policji i inspektorzy farmaceutyczni z wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych oraz inspektorzy sanitarni. W akcji przeprowadzonej równoczeœnie w siedmiu województwach skontrolowano 68 sklepów typu sex shop oraz 1 klub fitness, ujawniaj¹c liczne przypadki dokonywania obrotu produktami leczniczymi (w jednej z placówek zabezpieczono 400 opakowañ produktów leczniczych s³u ¹cych do leczenia zaburzeñ erekcji u mê czyzn), produktami leczniczymi niedopuszczonymi do obrotu (zawieraj¹cymi johimbinê) i zakwestionowano liczne suplementy diety. CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 11 (191)

14 SPRAWY ZAWODU Zgodnie z danymi na dzieñ 3 grudnia 2008 r., przekazanymi przez Komendê G³ówn¹ Policji, w efekcie tej kontroli organy œcigania wszczê³y ³¹cznie 14 postêpowañ przygotowawczych (w tym 13 postêpowañ na podstawie art. 124 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz 1 postêpowanie na podstawie art. 99 ustawy o bezpieczeñstwie ywnoœci i ywienia). W 3 przypadkach postêpowania umorzono (wobec braku znamion czynu zagro onego lub wobec niskiej szkodliwoœci spo³ecznej czynu), a w 2 postêpowania zawieszono (z uwagi na d³ugi termin oczekiwania na opiniê bieg³ego). W trzech przypadkach sprawy przes³ano do prokuratury rejonowej z wnioskiem o zatwierdzenia aktów oskar enia. Pozosta³e postêpowania przygotowawcze s¹ w toku. Wobec potwierdzenia zjawiska dokonywania nielegalnego obrotu produktami leczniczymi w sklepach typu sex shop podobna akcja kontrolna zosta³a przeprowadzona tak e w roku W jej wyniku wszczêto 22 postêpowania przygotowawcze z art. 124 ustawy Prawo farmaceutyczne. Wykazano, i w porównaniu z rokiem ubieg³ym wzros³a skutecznoœæ tego przedsiêwziêcia, co zosta³o wyra one wzrostem liczby wszczêtych postêpowañ przygotowawczych z 13 (w roku ubieg³ym) do 22 (w br.). W 6 z tych postêpowañ ju postawiono zarzuty, a 2 z nich zosta³y zakoñczone aktem oskar enia. Jedenaœcie postêpowañ jest w chwili obecnej w toku, 5 postêpowañ umorzono wobec braku cech czynu zabronionego, a w 3 przypadkach inspektorzy sanitarni na³o yli mandaty pieniê ne w wysokoœci 500 z³ ka dy. Ponadto, dla polepszenia skutecznoœci dzia- ³añ, Komenda G³ówna Policji przygotowa³a i przes³a³a do komend wojewódzkich policji w ca³ym kraju algorytm postêpowania w tego typu sprawach. Dodatkowo podczas drugiego z przeprowadzonych w roku 2008 doraÿnych posiedzeñ zespo³u zorganizowano dyskusjê na temat problemu powszechnego handlu produktami leczniczymi dokonywanego nielegalnie za poœrednictwem internetu. W jego efekcie G³ówny Inspektor Farmaceutyczny przekaza³ Komendzie G³ównej Policji listê stron internetowych, które nielegalnie oferuj¹ sprzeda produktów leczniczych stosowanych w leczeniu zaburzeñ erekcji u mê czyzn. Realizacja dalszych, zakrojonych na du o szersz¹ skalê dzia³añ na rzecz ograniczenia nielegalnego handlu produktami leczniczymi w internecie rozpoczê³a siê na roboczym spotkaniu zespo³u, które odby³o siê na pocz¹tku paÿdziernika br. Podjêto wtedy decyzjê o przyst¹pieniu Polski do miêdzynarodowej, koordynowanej przez Interpol akcji o nazwie PANGEA II International Internet Week of Action) Celem tego przedsiêwziêcia jest ograniczenie liczby witryn internetowych nielegalnie sprzedaj¹cych leki (które, jak pokazuj¹ doœwiadczenia, s¹ bardzo czêsto sfa³szowane) z jednoczesnym zwiêkszeniem œwiadomoœci spo³ecznej o lekach sfa³szowanych. Zwiêkszenie œwiadomoœci spo³ecznej o zagro- eniach p³yn¹cych z zakupu i stosowania produktów leczniczych pochodz¹cych z nielegalnego czy nieznanego Ÿród³a zespó³ wskaza³ za jeden z najistotniejszych elementów walki ze zjawiskiem sfa³szowanych produktów leczniczych. W zwi¹zku z powy szym w roku 2008 przet³umaczono na jêzyk polski plakat WHO Counterfeit Drugs Kill Snake, do wykorzystania którego G³ówny Inspektor Farmaceutyczny otrzyma³ prawa od Œwiatowej Organizacji Zdrowia. Wykorzystuj¹c ów plakat, opracowano kierowane do pacjenta ostrze enie przed sfa³szowanymi produktami leczniczymi oraz wskazówki, jak zaopatrywaæ siê w bezpieczne leki. Informacja ta zosta³a umieszczona na stronach internetowych GIF, MZ, KGP, Narodowego Instytutu Zdrowia, Ministerstwa Finansów i w sieci intrnetowej s³u by celnej; ostrze enie zosta³o te przekazane rzecznikom lokalnych izb celnych. Opracowano profesjonalny plakat informacyjny Sfa³szowane leki zabijaj¹ w du ym formacie i wydrukowano w nak³adzie oko³o 1000 sztuk. Plakaty zosta³y umieszczone przede wszystkim w zak³adach opieki zdrowotnej, gdzie przyjmuj¹ lekarze pierwszego kontaktu. W zak³adce Sfa³szowane produkty lecznicze na stronach internetowych G³ównego Inspektoratu Farmaceutycznego (http://www.gif.gov.pl/?aid=215) umieszczono odpowiedzi na najczêœciej zadawane pytania, dotycz¹ce sfa³szowanych produktów leczniczych, miejsc, gdzie mo na kupiæ leki bezpieczne oraz zagro eñ zwi¹zanych z zakupem leków w miejscu nieuprawnionym. 14 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 11 (191) 2009

15 SPRAWY ZAWODU Na konferencji Lek bezpieczny, która odby- ³a siê z udzia³em mediów w Warszawie r., wyg³oszona zosta³a prelekcja poruszaj¹ca zagadnienie walki ze sfa³szowanymi produktami leczniczymi oraz przedstawiaj¹ca dzia³ania podejmowane w tym zakresie w Polsce i na œwiecie. Podczas konferencji Przestêpczoœæ intelektualna jako przejaw przestêpczoœci transgranicznej, zorganizowanej w dniach r. przez Komendê Wojewódzk¹ Policji w Gdañsku z udzia³em przedstawicieli policji i prokuratury, zaprezentowano przegl¹d przepisów obecnie istniej¹cego prawa, które mog¹ mieæ zastosowanie w zwalczaniu sfa³szowanych produktów leczniczych. Pod koniec 2008 r. podjêto próbê zainteresowania mediów zagadnieniem sfa³szowanych produktów leczniczych. W tym celu wystosowano pisma do przedstawicieli wiod¹cych na rynku stacji telewizyjnych i gazet codziennych. Planujemy te podjêcie dzia- ³añ nad zorganizowaniem szeroko zakrojonej kampanii spo- ³ecznej, z wykorzystaniem plakatów oraz œrodków masowego przekazu. Pomoc w organizacji w tej akcji zapowiedzia³ samorz¹d aptekarski oraz stowarzyszenia zrzeszaj¹ce podmioty odpowiedzialne i wytwórców leków. WSPÓ PRACA MIÊDZYNARODOWA Maj¹c na uwadze, i w obliczu wspó³czesnej globalizacji problem sfa³szowanych produktów leczniczych ma miêdzynarodowy charakter, cz³onkowie zespo³u uczestnicz¹ w grupach roboczych oraz inicjatywach podejmowanych na poziomie zarówno europejskim jak i œwiatowym. Tak e przedstawiciel G³ównego Inspektora Farmaceutycznego od niemal dwóch lat uczestniczy w miêdzynarodowych grupach roboczych i inicjatywach, takich jak Unijna Grupa Robocza ds. Leków Sfa³szowanych (Head od Medcines Agencies Working Group of Enforcement Officers HMA WGEO) i inicjatywa Œwiatowej Organizacji Zdrowia WHO/IMPACT. W odbywaj¹cych siê dwukrotnie w ci¹gu roku spotkaniach wymienionych przeze mnie grup bior¹ udzia³ przedstawiciele narodowych agencji ds. leków i organów œcigania niemal wszystkich krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej. CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 11 (191)

16 SPRAWY ZAWODU w w w.cza.pl Prenumeruj c ISSN Rok za³o enia 1992 Wydawnictwo Farmapress ICV 6,93 Czasopismo Aptekarskie ICV 3,72 inwestujesz w siebie Uwaga: Czasopismo Aptekarskie dostêpne jest wy³¹cznie w prenumeracie redakcyjnej! Na wszelkie pytania odpowiadamy pod telefonem: Zofia Soborowska lub Jadwiga Szymañska FARMACJI Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie AMBASADOR Ponadto w pracach HMA WGEO bierze sta³y udzia³ m.in. przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz Interpolu. Spotkania te ka dorazowo dotycz¹ wy³¹cznie tematyki sfa³szowanych produktów leczniczych, leków sprzedawanych nielegalnie oraz sfa³szowanych suplementów diety spe³niaj¹cych kryteria produktu leczniczego. Podczas obrad uczestnicy w/w grup prezentuj¹ kierunki i postêpy dzia³añ podejmowanych przez poszczególne kraje w walce ze sfa³szowanymi lekami, omawiaj¹ szczegó³owo ró - ne aspekty podejmowanych w tym zakresie kroków. Dodatkowo dyskutowane s¹ te dzia³ania, które mog¹ byæ podejmowane przez pañstwa cz³onkowskie wspólnie, na poziomie miêdzynarodowym (np. propozycje zmian w prawie, próby wypracowania wspólnych baz danych itp.). Niew¹tpliwym atutem tych spotkañ jest te mo liwoœæ nawi¹zania kontaktów z przedstawicielami innych krajów, co jest bardzo pomocne w toku prowadzonych spraw zwi¹zanych ze sfa³szowanymi produktami leczniczymi, które z regu³y maj¹ miêdzynarodowy charakter. W zwi¹zku ze zmian¹ organizacji pracy tej grupy w ostatnim czasie G³ówny Inspektor Farmaceutyczny podj¹³ skuteczne dzia³anie na rzecz w³¹czenia do uczestnictwa w jej pracach przedstawiciela G³ównego Lekarza Weterynarii. WHO/IMPACT z kolei to inicjatywa na poziomie ogólnoœwiatowym, której spotkania generalne (podsumowuj¹ce ca³oroczn¹ pracê) odbywaj¹ siê raz do roku w okresie zimowym. Udzia³ w tej inicjatywie bierze oko³o 150 osób z kilkudziesiêciu krajów. S¹ to przedstawiciele agencji ds. leków, organów œcigania, narodowych ministerstw zdrowia, stowarzyszeñ firm bran y farmaceutycznej, stowarzyszeñ dystrybutorów leków oraz podmiotów odpowiedzialnych. Inicjatywa WHO/IMPACT prowadzi prace miêdzy innymi nad rekomendacjami dzia³añ dla rz¹dów krajów zrzeszonych w WHO oraz nad utworzeniem ró nego rodzaju przewodników i dokumentów referencyjnych w zwi¹zku z lekami sfa³szowanymi. Ponadto koordynuje operacyjne dzia³ania miêdzynarodowe (m.in. zorganizowa³a operacje STORM oraz MAMBA). Obecnie wspó³uczestniczy w przygotowaniu operacji wymierzonej w witryny internetowe prowadz¹ce nielegaln¹ dystrybucjê leków, w któr¹ w³¹czy³a siê tak e Polska. Adres do korespondencji: mgr farm. Zofia Ulz G³ówny Inspektorat Farmaceutyczny ul. D³uga 38/ Warszawa tel. cent CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 11 (191) 2009

17 SPRAWY ZAWODU Wyst¹pienie dr. n. med. Grzegorza KUCHAREWICZA prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej na uroczystoœci Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza 2009 Panie i Panowie, Szanowni Pañstwo, Kole- anki i Koledzy, po raz kolejny ³¹cz¹ nas obchody dorocznego œwiêta Kosmy i Damiana, wielowiekowego œwiêta aptekarzy i farmaceutów. Bie ¹cy rok jest szczególnie trudnym czasem dla warunków funkcjonowania i roli spo- ³ecznej reprezentowanego przez nas zawodu. Poparty d³ugotrwa³¹ i wytê on¹ prac¹ projekt nowelizacji tak zasadniczej dla naszego bytu ustawy Prawo farmaceutyczne zosta³ w marcu tego roku cofniêty z prac rz¹du i to w chwili, gdy znakomita wiêkszoœæ postulatów œrodowiska znalaz³a siê w tym projekcie. Mam nadziejê, e nie znikn¹ bezpowrotnie zg³aszane przez samorz¹d aptekarski propozycje dotycz¹ce sta³ych cen i jednakowej odp³atnoœci za leki refundowane, doprecyzowania przepisów odnosz¹cych siê Przedstawiciel Prezydenta RP Anna Grêziak odznacza mgr. farm. Andrzeja Wróbla prezesa NRA IV kadencji Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Ma³gorzata Klimiuk CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 11 (191)

18 SPRAWY ZAWODU Ma³gorzata Klimiuk który œrodowisko pozna dopiero podczas konsultacji spo- ³ecznych. Zapowiadany jest te projekt ustawy refundacyjnej, o którym kr¹ ¹ ju plotki i opowieœci. Jakby nie doœæ by³o niepewnoœci i zawiedzionych nadziei, rynek przynosi równie kontrowersyjne zjawisko sprzeda- y bezpoœredniej, stanowi¹ce wyrazisty przyk³ad potêgi firm farmaceutycznych. To szczególnie przykre w dobie katastrofalnych zapaœci finansowych w Polsce, Europie i na œwiecie, maj¹cych decyduj¹ce znaczenie dla stanu polskiej gospodarki, a zatem dla polskiej farmacji, a przede wszystkim dla pacjenta. Szanowni Pañstwo, smutno przedstawia siê obraz polskiego aptekarstwa, przemys³u, polskiego hurtu i detalu. Trudno jest dziœ przes¹dzaæ, jaki bêdo reklamy, zakazu sprzeda y za 1 grosz i dop³at do leków, demografii, zmiany tabeli mar oraz wielu innych korzystnych dla aptekarstwa przepisów. Czas pokazuje, e decyzja o wstrzymaniu prac nad nowelizacj¹ ustawy mia³a charakter polityczny i nie znajdowa³a uzasadnienia w zmianach merytorycznych. Nie by³a równie nastêpstwem zmian w prawie unijnym. Powo³any przez ministra zdrowia zespó³ przygotowuje nowy projekt ustawy Prawo farmaceutyczne, Ma³gorzata Klimiuk 18 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 11 (191) 2009

19 SPRAWY ZAWODU dzie stan naszego zawodu w przysz³oœci. Mam jednak nadziejê, e z misyjnym aptekarstwem w dobie bezwzglêdnej walki rynkowej nie przyjdzie nam siê po egnaæ. By³aby to bowiem strata w moim przekonaniu niepowetowana. Zawód o wzorcowych zasadach etyczno-moralnych jest systematycznie spychany do roli dystrybutora handlowego przeciêtnej jakoœci, odarty z misji, zasad etycznych, nadal jednak jest spo³ecznie kojarzony z tymi cechami, które powinny byæ naszymi nie zapominanymi atrybutami, zawartymi w przysiêdze Hipokratesa. Kole anki i Koledzy, nowa dla naszego zawodu sytuacja gospodarcza, nacechowana zjawiskami charakterystycznymi dla XIX-wiecznego kapitalizmu amerykañskiego, rozbi³a œrodowisko aptekarskie, nawet w³aœcicieli aptek farmaceutów. Ostra konkurencja pomiêdzy aptekami w³aœcicielskimi, czêsto jeszcze aptekarskimi, a sieciami i tzw. biznesmenami w aptekarstwie tworzy i inspiruje zachowania rodem ze sklepów wielkopowierzchniowych upstrzonych pseudoreklam¹ i tandetnymi gad etami. Niestety, nie wszyscy aptekarze popchniêci do walki rynkowej zdo³ali siê oprzeæ dyktatowi rynku, co nie pozostaje bez wp³ywu na odbiór i spo³eczny presti naszego zawodu. Szanowni Pañstwo, pamiêtajmy jednak, e farmacja to nie tylko apteki, hurt i rynek. To przede wszystkim polski pacjent, któremu s³u ymy, to tak- e nasi koledzy farmaceuci pracuj¹cy we wszystkich ga³êziach gospodarki. Niezmiennym celem samorz¹du aptekarskiego zawsze pozostaje dobro pacjenta, dba³oœæ o szacunek i czeœæ dla przedstawicieli zawodu oraz jego spo³ecznego presti u. Te cele same w sobie s¹ najistotniejsze dla przysz³oœci dzia³añ samorz¹du. Uporczywa, trudna i pe³na codziennych przeciwnoœci wspó³praca z rz¹dem i parlamentem RP to realizacja jego ustawowych zadañ. Ró nice zdañ, godna i oparta na argumentach polemika ukierunkowana na jeden wspólny cel, w miejsce niezgody, pomówieñ i taniego populizmu, to wspólny cel dla przysz³oœci polskiego aptekarstwa. Przyk³ady takich celów wspólnych wszystkim farmaceutom móg³bym mno yæ. Niestety, wiele goryczy zwi¹zane jest z ich realizacj¹ taka jest rzeczywistoœæ. Kierowany przeze mnie samorz¹d stoi na stra y prawdy i wynikaj¹cych z niej zasad etyczno-moralnych, które wspólnie mo emy i powinniœmy realizowaæ. Kole anki i Koledzy, byæ mo e moje wyst¹pienie na tegorocznym œwiêcie polskiego aptekarstwa jest ma³o euforyczne, ale pokazuje i konstatuje rzeczywistoœæ. niwo ogromne, a robotników ma³o to tak e konkluzja dotycz¹ca ogromu zadañ stoj¹cych przed samorz¹dem aptekarskim. Od nas wszystkich zale y, ile, w jaki sposób i kiedy zrealizujemy z tego, czego dostarcza nam codziennoœæ. Na zakoñczenie oprócz najserdeczniejszych yczeñ dla Pañstwa i Waszych rodzin refleksja: nie jest najlepiej, ale chciejmy wszyscy, eby przysz³oœæ nasza i naszych dzieci nie by³a zaczynaniem od nowa. Dziêkujê za uwagê. Liczna grupa aptekarzy zosta³a wyró niona odznaczeniem resortowym, medalami i tytu- ³ami honorowymi samorz¹du aptekarskiego. Osoby uhonorowane odznak¹ honorow¹ MZ Za zas³ugi dla ochrony zdrowia w 2009 r. mgr farm. Tomasz Barszcz dzia³acz Lubelskiej OIA mgr farm. Anna Budkiewicz wspó³organizatorka OIA w Koszalinie mgr farm. Piotr K. Chwia³kowski wspó³organizator OIA w Bydgoszczy mgr farm. Andrzej Cylke przewodnicz¹cy Okrêgowego S¹du Aptekarskiego w odzi mgr farm. Jolanta M. Dahlke-Miœ sekretarz naczelnej komisji rezwizyjnej mgr farm. Grzegorz Demczuk dzia³acz ORA w Czêstochowie mgr farm. Anna Go³dyn cz³onek prezydium NRA i koordynator departamentu odwo³awczego NRA mgr farm. Janina Jêdrzejewska w³aœcicielka apteki w Opolu mgr farm. Waldemar KaŸmierczak zastêpca okrêgowego rzecznika odpowiedzialnoœci zawodowej OIA Ma³gorzata Klimiuk CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 11 (191)

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI O poradniku www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (222-223) Czerwiec-Lipiec

Bardziej szczegółowo

szansa dla aptekarzy s. 3 i 11 Ostania

szansa dla aptekarzy s. 3 i 11 Ostania szansa dla aptekarzy www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI s. 3 i 11 Ostania AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XX Rok za³o enia 1992 Nr 2 (230)

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVII Rok za³o enia 1992 Nr 12 (204) Grudzieñ 2010 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVIII Rok za³o enia 1992 Nr 3 (207) Marzec 2011 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY W POLSCE FIRMOWY SYSTEM SPRZEDA Y BEZPOŒREDNIEJ LEKÓW

PIERWSZY W POLSCE FIRMOWY SYSTEM SPRZEDA Y BEZPOŒREDNIEJ LEKÓW www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl ISSN 1233-2755 Vol. XVI Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (186-187) Czerwiec-Lipiec 2009 AMBASADOR FARMACJI Wydawnictwo Farmapress ICV 6,93 Czasopismo Aptekarskie ICV 3,72 Kontynuator

Bardziej szczegółowo

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 PTEKARSKI MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 WA NE DLA APTEKARZY, FARMACEUTÓW, DYSTRYBUTORÓW I PRODUCENTÓW LEKÓW AKTY PRAWNE, OMÓWIENIA I KOMENTARZE Niezale ny Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Œwiêto w nastroju rozgoryczenia Czy upañstwowienie aptek to tylko przesz³oœæ

Œwiêto w nastroju rozgoryczenia Czy upañstwowienie aptek to tylko przesz³oœæ www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVII Rok za³o enia 1992 Nr 11 (203) Listopad 2010 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3]

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3] ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2011 nr 5 Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVIII Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (210-211) Czerwiec-Lipiec 2011 Punktacja:

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 2 (218) Luty 2012 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XX Rok za³o enia 1992 Nr 1 (229) Styczeñ 2013 4 punkty naukowe Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Na stronach 101-102 przypominamy najwa niejsze fakty z ycia Pani Profesor Biuletyn 2/2008 Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

do prenumeraty Zapraszamy na rok 2012 NOLIPREL, 2,5 mg+0,625 mg, tabletki powlekane.

do prenumeraty Zapraszamy na rok 2012 NOLIPREL, 2,5 mg+0,625 mg, tabletki powlekane. www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI ISSN 1233-2755 Vol. XVIII Rok za³o enia 1992 Nr 10 (214) PaŸdziernik 2011 Punktacja: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Wydawca: ódzka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa, 90-007 ódź, pl. Komuny Paryskiej 5a, tel. (042) 632 97 39, fax (042) 630 56 39, www.lod.piib.org.pl, e-mail: lod@piib.org.pl.

Bardziej szczegółowo

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych undacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych stan obecny i perspektywy Pod redakcj¹ Jerzego WoŸnickiego

Bardziej szczegółowo

Prezes ORL Mieczys³aw Szatanek: O ile nie zmieni siê sytuacja, rekomendujemy przepisywanie od 1 lipca br. leków ze 100-proc. [str.

Prezes ORL Mieczys³aw Szatanek: O ile nie zmieni siê sytuacja, rekomendujemy przepisywanie od 1 lipca br. leków ze 100-proc. [str. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza czerwiec lipiec 2012 nr 6 7 Prezes ORL Mieczys³aw Szatanek: O ile nie zmieni siê sytuacja,

Bardziej szczegółowo

S OWO WSTÊPNE. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Jan Kowalczyk

S OWO WSTÊPNE. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Jan Kowalczyk CMYK 1 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, W mediach prawie codziennie pojawiaj¹ siê wiadomoœci, które przedstawiaj¹ œwiat lekarski w z³ym œwietle. Po g³oœnych dzia³aniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

Bardziej szczegółowo

Skarbnik OIL w Warszawie Roman Olszewski o becikowym w naszej Izbie [str. 19] 25-lecie odrodzonego

Skarbnik OIL w Warszawie Roman Olszewski o becikowym w naszej Izbie [str. 19] 25-lecie odrodzonego ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza grudzieñ 2014/styczeñ 2015 nr 12/1 Skarbnik OIL w Warszawie Roman Olszewski o becikowym

Bardziej szczegółowo

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje...

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje... BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP BIIULETYN IINFORMACYJJNY OKR GOWEJJ IIZBY PIIEL GNIIAREK IIPO O NYCH W BIIA EJJ PODLASSKIIEJJ Wydawca OIPIP w Bia ej Podlaskiej ul. Okopowa 3 pok. 218 21-500 Bia a Podlaska

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, CMYK 1 W NUMERZE M.IN. Relacja z obrad XXIV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy, m.in.: wyst¹pienie programowe prezesa dr. J. Friedigera; projekt preliminarza bud etowego na 2008 rok; absolutorium dla ORL za 2007

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, CMYK 1 W NUMERZE M.IN. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Relacja z XXV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy w Przemyœlu, w tym: wyst¹pienia zjazdowe przewodnicz¹cego ORL, Rzecznika i przewodnicz¹cego OSL sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 1-2/2009. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 1-2/2009. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 1-2/2009 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Drogim Czytelnikom Biuletynu z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy najlepsze życzenia rodzinnej

Bardziej szczegółowo

Ja natomiast w³aœnie tego szczêœcia yczê Wam Kole anki i Koledzy.

Ja natomiast w³aœnie tego szczêœcia yczê Wam Kole anki i Koledzy. CMYK 1 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Temat b³êdów lekarskich stale powraca na ³amy gazet, pojawia siê w programach telewizyjnych zwykle z racji zaistnienia

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

http://www.integram.com.pl/bud/index.html

http://www.integram.com.pl/bud/index.html 1(7)/2002 http://www.integram.com.pl/bud/index.html Wydarzenia... 1 Rektor prof. Kazimierz Szabelski cz³onkiem korespondentem European Academy of Arts, Sciences and Humanities... 2 Informacja o pracach

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê u okulisty? Rozmowa z dr hab. n. med.

Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê u okulisty? Rozmowa z dr hab. n. med. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2015 nr 5 Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê

Bardziej szczegółowo

nr 12, czerwiec 2007 r.

nr 12, czerwiec 2007 r. Biuletyn Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszowie EUROPEJSKI FUNDUSZ SPO ECZNY NA PODKARPACIU Struktura projektu narzêdzie planowania i zarz¹dzania str. 3-5 Nowy Kszta³t Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Bardziej szczegółowo