Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie."

Transkrypt

1 Zdrowe żywienie w cukrzycy Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. 1

2 SPIS TREŒCI Co to jest cukrzyca?... 5 Leczenie cukrzycy przy pomocy diety... 7 Kilka wa nych zasad diety cukrzycowej... 7 Co to jest dieta?... 8 Jak jeœæ, gdy ma siê cukrzycê?... 9 Co to jest 1 wymiennik wêglowodanowy? W jaki sposób wymieniaæ warzywa w ci¹gu tygodnia? Elementy po ywienia wa ne w diecie cukrzycowej dlaczego je jeœæ albo ich unikaæ? Wêglowodany Bia³ka T³uszcze W³ókno pokarmowe (b³onnik) Cholesterol Sód Dieta w praktyce Ca³kowite zapotrzebowanie na energiê Ile kalorii dostarczaj¹ poszczególne sk³adniki pokarmowe? Kontrola wyznaczonej diety cukrzycowej Zapotrzebowanie energetyczne Prawid³owa masa cia³a Obliczanie wymienników wêglowodanowych Tabele produktów i potraw

3 Co jeœæ, a czego spo ycie ograniczaæ? Produkty zbo owe Warzywa Owoce Przetwory owocowe Mleko i jego przetwory Miêso, drób, ryby T³uszcze Produkty s³odkie i miód Alkohol Dieta a aktywnoœæ fizyczna Przyk³adowe jad³ospisy S³owniczek

4 CO TO JEST CUKRZYCA? Ka dy posi³ek, który spo ywasz, dostarcza Ci energii. Glukoza to podstawowe paliwo Twojego organizmu, pochodzi przede wszystkim z pokarmu i znajduje siê we krwi. Komórki Twojego organizmu potrzebuj¹ energii pochodz¹cej ze spalania glukozy. Nadmiar glukozy z pokarmu magazynowany jest w w¹trobie i spalany w przerwach miêdzy posi³kami. Insulina to substancja (hormon) wytwarzana w trzustce w komórkach beta. Insulina jest konieczna, eby komórki mog³y pobieraæ glukozê z krwi. Gdy brakuje insuliny, komórki nie mog¹ prawid³owo funkcjonowaæ. Cukrzyca to choroba, która polega na tym, e trzustka nie wytwarza insuliny, nie wytwarza jej wtedy, kiedy trzeba, albo insulina nie dzia³a tak jak powinna. Niespalona glukoza gromadzi siê we krwi, a jej iloœæ ci¹gle siê zwiêksza wraz z ka dym posi³kiem. Nadmiar cukru we krwi bardzo powoli uszkadza naczynia krwionoœne i uk³ad nerwowy. Tak dochodzi do póÿnych powik³añ cukrzycy. Mo na wyró niæ dwa g³ówne, najczêœciej spotykane typy cukrzycy: cukrzycê typu 1 i cukrzycê typu 2. 5

5 Wiêcej informacji znajdziesz w broszurze Cukrzyca i Ty, zawartej w tym samym zestawie materia³ów edukacyjnych, który wrêczy³ Ci lekarz. 6

6 LECZENIE CUKRZYCY PRZY POMOCY DIETY Cukrzyca typu 2 to choroba, któr¹ we wstêpnej fazie mo - na leczyæ diet¹ bez stosowania leków. W cukrzycy typu 2 (tzw. insulinoniezale nej) wch³anianie cukru z jelit do krwi jest prawid³owe, ale z krwi do komórek ju nie. Jeœli masz prawid³ow¹ wagê, prawdopodobnie potrzebne bêd¹ tylko niewielkie zmiany w Twoich nawykach ywieniowych. Jeœli masz nadwagê Twój lekarz pomo e tak zmodyfikowaæ Twoj¹ dietê, aby stopniowo traciæ wagê. Aby leczenie diet¹ by³o skuteczne, trzeba nauczyæ siê tak komponowaæ posi³ki, aby zawiera³y wszystkie potrzebne substancje od ywcze i dostarcza³y odpowiedni¹ dla aktywnoœci iloœæ energii. Kilka wa nych zasad: Jedz czêsto, lecz ma³e porcje. Staraj siê przestrzegaæ harmonogramu posi³ków. Nie przejadaj siê. Jedz pe³noziarnisty lub razowy chleb, makaron z pe³nej m¹ki i nie³uskany (ciemny) ry. Codziennie jedz warzywa i owoce. Ogranicz spo ycie t³uszczów, cukru i alkoholu. 7

7 CO TO JEST DIETA? Dieta oznacza kontrolê nad iloœci¹ i jakoœci¹ zjadanych produktów oraz p³ynów, a nie tylko ograniczenie sposobu od ywiania. Dieta nie oznacza wiêc jedynie procesu prowadz¹cego do obni enia wagi cia³a. Wiele osób z cukrzyc¹ nie ma potrzeby zrzucenia zbêdnych kilogramów. Dieta cukrzycowa to styl i przestrzeganie pewnych regu³, które maj¹ za zadanie osi¹gniêcie dobrego samopoczucia i zapobieganie póÿnym powik³aniom cukrzycy. 8

8 Jak jeœæ, gdy ma siê cukrzycê? Posi³ki, które spo ywasz ka dego dnia, powinny byæ: zaplanowane wed³ug indywidualnego zapotrzebowania kalorycznego, wzbogacane o ró ne sk³adniki pokarmowe we w³aœciwych proporcjach, spo ywane czêsto o okreœlonych godzinach, zjadane w ma³ych iloœciach, urozmaicone, lekkostrawne. Pamiêtaj! Od ywiaj siê regularnie! W naszym po ywieniu g³ówn¹ rolê odgrywaj¹ wêglowodany, które dostarczaj¹ energii. Wynikiem ich trawienia jest glukoza, która trafia do krwi, a dziêki insulinie wnika do wnêtrza komórek. U osób z cukrzyc¹ proces ten jest zaburzony ze wzglêdu na nieprawid³ow¹ produkcjê insuliny. Dlatego osoby z cukrzyc¹ powinny dok³adnie kontrolowaæ liczbê zjadanych wêglowodanów. Aby zadanie to by³o proste do zrealizowania, wprowadzono do diety cukrzycowej pojêcie wymiennika wêglowodanowego. 9

9 CO TO JEST WYMIENNIK WÊGLOWODANOWY? Jeden wymiennik wêglowodanowy (1 WW) to taka iloœæ produktu wyra ona w gramach, która zawiera 10 g wêglowodanów przyswajalnych przez organizm (co odpowiada 10 g czystego cukru). Np.: je eli jedna bu³ka (kajzerka) zawiera 3 WW, to oznacza, e poziom cukru we krwi roœnie tak, jak po spo yciu 30 g (3 x 10 g) czystego cukru. Wêglowodany przyswajalne to np. skrobia, cukier buraczany (sacharoza), cukier mleczny (laktoza), natomiast wêglowodany nieprzyswajalne to np. b³onnik pokarmowy. Po ustaleniu, ile WW nale y spo ywaæ, np. na œniadanie, posi³ki nale y komponowaæ tak, aby w kolejnych dniach œniadania zawiera³y podobn¹ liczbê WW. Dziêki temu mo na zapobiec wahaniom poziomu cukru we krwi. Wymienniki wêglowodanowe u³atwiaj¹ i pomagaj¹ planowaæ codzienny jad³ospis. W prosty sposób pozwalaj¹ na zast¹pienie okreœlonej iloœci jednego produktu odpowiedni¹ iloœci¹ innego produktu, który dostarcza tê sam¹ liczbê wêglowodanów. W tym celu mo na korzystaæ z gotowych tabel wymiennikowych. Nale y pamiêtaæ, aby wymieniaæ produkty z tej samej grupy produktowej, np. warzywa na inne warzywa, produkty zbo owe na inne produkty zbo owe. 10

10 W jaki sposób wymieniaæ warzywa w ci¹gu tygodnia? Œniadanie: Poniedzia³ek sa³atka z pomidorów Wtorek fasolka z wody Œroda sa³atka z kiszonej kapusty Czwartek papryka Pi¹tek sa³ata z jogurtem Sobota kalafior z wody Niedziela sa³atka z ogórków. Posi³ki nale y planowaæ w taki sposób, aby ka dego dnia zawiera³y zbli one iloœci sk³adników od ywczych, ze szczególnym uwzglêdnieniem wêglowodanów. Ustalona liczba wêglowodanów na dany posi³ek mo e ulegaæ modyfikacji w zale noœci od: zaplanowanego wysi³ku fizycznego, dawek insuliny, wyników poziomu cukru we krwi, dodatkowych chorób. Zmiany w iloœci spo ywanych wymienników wêglowodanowych zawsze uzgadniaj z lekarzem. 11

11 W pocz¹tkowym etapie stosowania wymienników wêglowodanowych nale y byæ bardzo cierpliwym: korzystaæ z tabel oraz mierzyæ i wa yæ produkty. Przy systematycznym korzystaniu z tabel szybko zapamiêtasz wartoœci najczêœciej zjadanych produktów. Stopniowo zdobêdziesz doœwiadczenie i po pewnym czasie za pomoc¹ wzroku czy dotyku ocenisz masê i wymiary produktów. Pocz¹tkowo warto wiêc kupiæ wagê kuchenn¹. Pamiêtaj! We wszystkim, co robisz i planujesz, zachowaj dok³adnoœæ, ale równie rozs¹dek. Osoba z cukrzyc¹ planuj¹ca swoj¹ dietê powinna uwzglêdniæ i kontrolowaæ nastêpuj¹ce elementy: wêglowodany, bia³ka, t³uszcze, cholesterol, w³ókno pokarmowe, sód, masê cia³a, zapotrzebowanie energetyczne. 12

12 Elementy po ywienia wa ne w diecie cukrzycowej dlaczego je jeœæ albo ich unikaæ? WÊGLOWODANY Dla osoby z cukrzyc¹ wa na jest zarówno iloœæ spo ywanych wêglowodanów, jak równie ich jakoœæ. Wêglowodany dostarczaj¹ glukozy (paliwa, energii) i podwy - szaj¹ poziom cukru we krwi. Produkty spo ywcze zawieraj¹ wêglowodany (cukry) proste i z³o one, które wch³aniaj¹ siê z ró n¹ szybkoœci¹. Ró nice w szybkoœci wch³aniania wêglowodanów z przewodu pokarmowego oraz tempo wzrostu poziomu cukru we krwi zale ¹ od spo ytego pokarmu. Zwracaj na to uwagê przy planowaniu posi³ków. Podzia³ wêglowodanów ze wzglêdu na szybkoœæ wch³aniania: Szybko wch³aniaj¹ce siê ( cukry biegn¹ce ) charakteryzuj¹ siê bardzo szybkim tempem wch³aniania oraz gwa³townie podnosz¹ poziom cukru we krwi. Osoby z cukrzyc¹ powinny unikaæ tych produktów i spo ywaæ je w sposób umiarkowany. Do tej grupy nale ¹: cukier, s³odycze, czekolada, konfitury, ciasta, lody, napoje, soki owocowe, miód, d emy, s³odkie owoce itp. 13

13 Umiarkowanie wch³aniaj¹ce siê ( cukry maszeruj¹ce ) ich szybkoœæ wch³aniania siê mo na okreœliæ jako poœredni¹. Po zjedzeniu produktów z tej grupy poziom cukru we krwi podnosi siê równomiernie. Do tej grupy nale ¹: produkty zbo owe, chleb, ry, jarzyny suszone, kasze, p³atki, ziemniaki, owoce (banany, jab³ka, gruszki, œliwki, poziomki, truskawki, ananasy, melony), mleko, jogurt itp. Wolno wch³aniaj¹ce siê ( cukry czo³gaj¹ce siê ) s¹ bezpieczne i polecane dla osób z cukrzyc¹. Wch³aniaj¹ siê najwolniej i wolno podnosz¹ poziom cukru we krwi. Do tej grupy produktów nale ¹: warzywa (wszystkie ich czêœci: korzeñ, ³odyga, liœcie, kwiaty) np.: marchew, seler, pomidory, ogórki, kalafior, pietruszka, sa³ata oraz pieczywo razowe, chleb gruboziarnisty, nie³uskany ry i grube kasze. 14

14 Indeks Glikemiczny Wêglowodany grupuje siê jeszcze w inny sposób, aby u³atwiæ ich prawid³owe spo ycie. Wprowadzono pojêcie Indeksu Glikemicznego (IG) produktów, który okreœla tempo wzrostu poziomu cukru we krwi po spo yciu okreœlonych produktów spo- ywczych. Poziom IG wyra any jest w procentach, np. dla jab³ka wynosi 39%. Oznacza to, e szybkoœæ, z jak¹ przybywaæ bêdzie glukozy we krwi po spo yciu jab³ka, to 39% tego, co mo na by zaobserwowaæ po spo yciu czystej glukozy. Produkty o niskim poziomie IG (poni ej 50%) s¹ polecane, poniewa zapewniaj¹ stabilny poziom cukru we krwi i zapobiegaj¹ wahaniom glikemii w ci¹gu doby. Produkty o wysokim IG nie s¹ zalecane, poniewa powoduj¹ nadmierne podwy szenie poziomu cukru we krwi, a nastêpnie zmiany samopoczucia, przyrost masy cia³a, zwiêkszone ryzyko chwiejnoœci cukrzycy i wyst¹pienia chorób serca. Produkty o wysokim IG nale y ograniczaæ. Obok stosowania wymiennika wêglowodanowego mo na korzystaæ z IG, który mo e byæ bardzo pomocny w planowaniu codziennej diety. Nie nale y jednak opieraæ siê jedynie na IG, poniewa istniej¹ pewne indywidualne ró nice w procesie trawienia i wch³aniania wêglowodanów. Poni ej znajduje siê tabela z przyk³adami produktów i ich poziomem IG. 15

15 Poposi³kowy wzrost glikemii Artyku³y spo ywcze 100% glukoza % coca-cola, pepsi, p³atki ry owe i kukurydziane, ziemniaki puree, miód, ry preparowany 70 90% pieczywo pszenne, pszenno- ytnie, ytnie, chleb chrupki, m¹ka pszenna, proszek budyniowy, ry gotowany, babka piaskowa, herbatniki, biszkopty 50 70% p³atki owsiane, kukurydza, sacharoza, banany, nies³odzone soki owocowe, chleb gruboziarnisty 30 50% mleko, jogurt naturalny, owoce np: jab³ka, brzoskwinie, makaron, lody, roœliny str¹czkowe do 30% surowa marchew, warzywa zielone, fasola, bób 16

16 BIA KA Bia³ka obok wêglowodanów stanowi¹ bardzo wa ny sk³adnik pokarmowy ze wzglêdu na to, e s¹ materia³em budulcowym ca³ego organizmu. Wykorzystywane s¹ g³ównie w okresie wzrostu oraz w czasie odnawiania zu ytych czêœci komórek i tkanek. RÓD A BIA KA Bia³ko zwierzêce Chude miêso: cielêcina, chuda wo³owina, jagniêcina Chude ryby: filety z dorsza Chudy drób bez skóry: kurczak, kura, bia³e miêso z indyka Chude wêdliny: drobiowe, szynka bez t³uszczu, polêdwica Bia³ko roœlinne Suche nasiona soi, grochu i fasoli Migda³y i orzechy Suchy makaron Suche kasze i ry Pieczywo Warzywa Mleko i przetwory: chudy twaróg, kefir, jogurt. O stopniu ograniczenia lub wzrostu zapotrzebowania na bia³ko powinien decydowaæ lekarz. 17

17 T USZCZE T³uszcze obok wêglowodanów s¹ g³ównym sk³adnikiem energetycznym naszego po ywienia. T³uszcze dostarczaj¹ organizmowi witamin rozpuszczalnych w t³uszczach, czyli A, D, E, K oraz niezbêdnych nienasyconych kwasów t³uszczowych (NNKT), które odgrywaj¹ du ¹ rolê w przemianie t³uszczów oraz przeciwdzia³aj¹ mia d ycy i nadciœnieniu chorobom czêsto towarzysz¹cym cukrzycy. Istniej¹ t³uszcze pochodzenia zwierzêcego i roœlinnego. T³uszcze zwierzêce zawieraj¹ cholesterol i kwasy t³uszczowe nasycone, które sprzyjaj¹ powstawaniu mia d ycy. T³uszcze roœlinne oraz te zawarte w rybach zawieraj¹ NNKT. Maj¹ one bardzo korzystny wp³yw na nasz organizm. Warto pamiêtaæ równie o tym, e t³uszcze roœlinne nie zawieraj¹ cholesterolu. Osoby z cukrzyc¹ powinny szczegó³owo kontrolowaæ spo ywanie t³uszczu, poniewa jego nadmierne spo ycie prowadzi do znacznego wzrostu poziomu cukru we krwi, pojawienia siê acetonu oraz oty³oœci. 18

18 W ÓKNO POKARMOWE (B ONNIK) To bardzo wa ny sk³adnik pokarmowy, który zwalnia tempo trawienia i wch³aniania wêglowodanów z przewodu pokarmowego. Ten sk³adnik diety stanowi g³ównie b³onnik. Sk³adniki te znajduj¹ siê w: bulwach ³odyg i liœciach roœlin, ³uskach ziaren (ciemna m¹ka, razowy chleb, otrêby, roœliny str¹czkowe, ³upiny). CHOLESTEROL Osoby z cukrzyc¹ powinny zmniejszyæ spo ywanie produktów zawieraj¹cych du e iloœci cholesterolu. Nale y unikaæ w diecie nastêpuj¹cych produktów: w¹troby, mózgu, nerek oraz iloœæ zjadanych ó³tek jaj (do 2 3 jaj w ci¹gu tygodnia). SÓD Pacjenci cierpi¹cy na nadciœnienie oraz z nefropati¹ cukrzycow¹ powinni ograniczaæ spo ycie soli kuchennej. Wybieraj sól kamienn¹, która zawiera wiele mikroelementów. Potrawy najlepiej doprawiaæ zio³ami np.: majerankiem, liœæmi laurowymi, koprem, natk¹ pietruszki, zielem angielskim, sokiem z cytryny, bazyli¹ czy oregano. 19

19 Dieta w praktyce Wypisz produkty, które najczêœciej spo ywasz w ci¹gu dnia. Wybierz z powy szej listy produkty zalecane, dozwolone (wymagaj¹ce kontroli) i zakazane (niewskazane, wymagaj¹ce usuniêcia z jad³ospisu). Skonsultuj Swój wybór z lekarzem, pielêgniark¹ lub dietetyczk¹. Produkty ywnoœciowe zalecane dozwolone zakazane 20

20 CA KOWITE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIÊ Wêglowodany 50 60% Bia³ka 15 20% T³uszcze 25 30% ILE KILOKALORII DOSTARCZAJ POSZCZEGÓLNE SK ADNIKI POKARMOWE? 1 g wêglowodanów = 4 kcal 1 g bia³ka = 4 kcal 1 g t³uszczu = 9 kcal Pacjenci z cukrzyc¹ stosuj¹cy insulinê powinni spo ywaæ co najmniej 5, a nawet 6 posi³ków dziennie: œniadanie, II œniadanie, obiad, podwieczorek, kolacjê, II kolacjê, a tak e przestrzegaæ ich sk³adu pod wzglêdem liczby kalorii i wymienników wêglowodanowych. 21

21 KONTROLA WYZNACZONEJ DIETY CUKRZYCOWEJ Osoby z cukrzyc¹ stosuj¹ce insulinê powinny spo ywaæ posi³ki zgodnie z dzia³aniem wstrzykniêtej insuliny. Osoby z cukrzyc¹ typu 2, z nadwag¹ czy oty³oœci¹ wymagaj¹ ograniczenia spo ywanych posi³ków, a g³ównie ich kalorycznoœci, w celu uzyskania prawid³owej (nale nej) masy cia³a. 1. Zapotrzebowanie energetyczne Zapotrzebowanie energetyczne jest to pewna iloœæ energii, jakiej potrzebujesz do prawid³owego funkcjonowania. Ustalenie dobowego zapotrzebowania energetycznego jest bardzo wa ne, poniewa pomaga w uzyskaniu i kontroli nale nej masy cia³a. Lekarz, pielêgniarka lub dietetyczka pomo e w ustaleniu Twojego zapotrzebowania energetycznego. 2. Prawid³owa masa cia³a: wskaÿnik masy cia³a BMI (Body Mass Index) BMI = masa cia³a w [kg] wzrost w [m] x wzrost w [m] 22

22 Interpretacja wyniku BMI kg/m 2 prawid³owa masa cia³a kg/m 2 nadwaga powy ej 30 kg/m 2 oty³oœæ Przyk³ad: Twoja waga wynosi 80 kg, a wzrost 160 cm. Aby sprawdziæ, czy masz prawid³ow¹ masê cia³a, przelicz: 80 kg 1,6 m x 1,6 m = 31 kg/m 2 Wynik œwiadczy o tym, e znajdujesz siê w grupie osób oty³ych. W tym przypadku nale y obni yæ masê cia³a i kontrolowaæ iloœæ spo ywanych kilokalorii. wzór BROCA Obliczenie prawid³owej masy cia³a za pomoc¹ wzoru Broca polega na odjêciu od wzrostu 100. Przyk³ad: Jeœli masz 160 cm wzrostu, prawid³ow¹ masê cia³a obliczasz nastêpuj¹co: prawid³owa masa cia³a = = 60 kg Twoja prawid³owa masa cia³a wynosi 60 kg. 23

23 3. Obliczanie wymienników wêglowodanowych Zapisuj w Dzienniczku Samokontroli lub w specjalnie do tego celu przeznaczonym zeszycie produkty, jakie zjadasz w ci¹gu ca³ego dnia. Notuj, o jakich porach zwykle jadasz. Zrób listê produktów, które najbardziej lubisz i czêsto spo ywasz. Na podstawie tabel okreœl wartoœæ kaloryczn¹ i wymiennikow¹ produktów. Przy kolejnej wizycie w poradni lub na konsultacji lekarskiej poproœ o ewentualne wskazówki co do iloœci i jakoœci zjadanych wêglowodanów oraz odpowiedniego ich rozk³adu. Do planowania posi³ków wed³ug wymienników wêglowodanowych mo esz wykorzystaæ gotowe tabele wymiennikowe. Zestaw diet o zróżnicowanej wartości kalorycznej 1200, 1500, 1800 kcal dla osób z cukrzycą typu 2 Kółka dietetyczne 24

24 4. Tabele produktów i potraw Zwracaj uwagê na zakupione produkty ywnoœciowe. Coraz czêœciej mo esz spotkaæ siê z produktami, których opakowania zawieraj¹ tabele okreœlaj¹ce kalorycznoœæ tego produktu oraz zawartoœæ poszczególnych sk³adników od ywczych (wêglowodanów, bia³ka, t³uszczu, cholesterolu). Informacje te u³atwi¹ liczenie wymienników wêglowodanowych oraz kontrolê nad planowaniem diety cukrzycowej. 25

25 CO JEŒÆ, A CZEGO SPO YCIE OGRANICZAÆ? W³aœciwe proporcje produktów z ró nych grup przedstawia piramida zdrowego ywienia. 26

26 Produkty zbo owe Produkty zbo owe jedz rozs¹dnie i z umiarem. Koniecznie przeliczaj na wymienniki wêglowodanowe i uwa aj, aby nadmierna ich iloœæ nie spowodowa³a gwa³townego wzrostu poziomu cukru we krwi. Z pieczywa wybieraj pieczywo razowe, a unikaj: bia³ego, s³odkiego pieczywa jak: cha³ki czy strucle, bu³ki maœlane, rogale, pieczywo pó³francuskie, chleb z dodatkiem miodu czy karmelu. Wybieraj kasze gruboziarniste: gryczan¹ lub pêczak. Mo esz spo ywaæ p³atki owsiane, pszenne, ytnie, jêczmienne lub muesli. Muesli przygotuj samodzielnie z dodatkiem niewielkiej iloœci suchych owoców i orzechów. Nie u ywaj miodu i czekolady. Z dostêpnych rodzajów ry u najbardziej wskazany jest ry br¹zowy, który zawiera wiêksz¹ iloœæ b³onnika. 27

27 Aktywnoœæ fizyczna w minutach* Produkt Porcja kcal/porcjê WW P³ywanie Spacer Rower Chleb 1 kromka 79 1, graham 35 g Chleb 1 kromka 86 2, zwyk³y 35 g Kajzerka 1 szt , g Otrêby 1 ³y ka sto³. 28 0, pszenne 15 g P³atki 2 ³y ki sto³. 92 1, owsiane 25 g Ry bia³y 3 ³y ki sto³ , gotowany 85 g Makaron 3 ³y ki sto³ , bezjajeczny 100 g gotowany Muesli z rodzynkami 2 ³y ki sto³ , i orzechami 45 g Kasza 3 ³y ki sto³ , gryczana 90 g gotowana * aktywnoœæ fizyczna w minutach potrzebna do zrównowa enia spo ytego produktu b¹dÿ potrawy, p³ywanie 0,17 m/s, spacer 4 km/h, rower 10 km/h 28

28 Warzywa Warzywa zawieraj¹ wêglowodany i du ¹ iloœæ b³onnika, dlatego s¹ polecane przez dietetyków. Jedz je codziennie do ka - dego posi³ku, najlepiej w postaci surówek i sa³atek. Do najbardziej wskazanych, które mo na jeœæ w du ych iloœciach nale ¹: cykoria, kalafior, kiszona kapusta, ogórki œwie e i kiszone, pomidory, rzodkiewki, sa³ata, szpinak. Istnieje równie grupa warzyw, które s¹ polecane, ale nale y ograniczaæ ich iloœci. Nale ¹ do nich: buraki, cebula, fasolka szparagowa, kapusta, marchew, papryka, pory. Warzywa o du ej zawartoœci wêglowodanów to: groszek i kukurydza konserwowa, bób, korzeñ pietruszki i selera. Warzywa przyrz¹dzaj z niewielk¹ iloœci¹ t³uszczu. Do surówek i sa³atek dodawaj olej s³onecznikowy, sojowy lub kukurydziany. Zrezygnuj ze œmietany, a w zamian zastosuj: jogurt, kefir, zsiad³e mleko, niskot³uszczowy majonez. Do warzyw gotowanych dodawaj niewielkie iloœci mas³a lub margaryny. 29

29 Aktywnoœæ fizyczna w minutach Produkt Porcja kcal/porcjê WW P³ywanie Spacer Rower Broku³y 1 ma³a porcja 27 0, g Brukselka 1 ma³a porcja 37 0, z wody 100 g Cykoria 1 ma³a 10 0, porcja 50 g Fasolka szparagowa 1 ma³a porcja 92 0, z bu³k¹ tart¹ 80 g na maœle Kalafior 1 œrednia 123 0, z wody porcja z bu³k¹ 140 g Kapusta 3 ³y ki 7 0, kwaszona 60 g Kukurydza 1 sztuka 220 4, kolby 200 g Ogórek 1/2 œredniego 7 0, g Papryka 1/2 ma³ej bez 22 0, czerwona ziaren 80 g Pieczarki 1 œr. porcja 17 0, g Pomidor 1 œredni 20 0, g Ziemniaki 2 ma³e sztuki 116 2, g 30

30 Owoce Pamiêtaj, e owoce zawieraj¹ glukozê i fruktozê, które podnosz¹ poziom cukru we krwi. Jedz je codziennie w kilku porcjach. Zawartoœæ wêglowodanów w owocach jest doœæ zró nicowana. Najmniej zawieraj¹ ich arbuzy, grejpfruty, poziomki, truskawki. Œredni¹ zawartoœæ wêglowodanów posiadaj¹: agrest, brzoskwinie, czereœnie, jagody, jab³ka, gruszki, kiwi, maliny, morele, mandarynki, pomarañcze, czerwone porzeczki, wiœnie. Owoce o bardzo du ej zawartoœci wêglowodanów to: czarne porzeczki, œliwki, winogrona, banany, ananasy, brzoskwinie z puszki. Ograniczaj spo ycie owoców suszonych. 31

31 Aktywnoœæ fizyczna w minutach Produkt Porcja kcal/porcjê WW P³ywanie Spacer Rower Arbuz porcja 72 1, g Banan 1 œredni 162 4, g Brzoskwinia 1 ma³a 69 1, g Grejpfrut 1 ma³y 126 2, g Jab³ko 1 œrednie 69 1, g Kiwi 1 œrednie 56 1, g Mandarynka 1 œrednia 42 1, g Nektarynka 1 ma³a 72 1, g Pomarañcza 1 œrednia 101 2, g Winogrona 1 ma³a kiœæ 104 2, g 32

32 Przetwory owocowe Wyeliminuj z diety syropy owocowe, wysokos³odzone d emy, powid³a i marmoladê. Z umiarem stosuj d emy niskos³odzone. Soki owocowe czy s³odkie napoje gazowane szybko podnosz¹ poziom cukru we krwi, szczególnie gdy s¹ dos³adzane cukrem. Soki pij w ograniczonych iloœciach i wybieraj s³odzone substancjami s³odz¹cymi typu aspartam lub acesulfam. Dla osób z cukrzyc¹ najlepszym napojem jest woda mineralna z dodatkiem soku lub plastra cytryny. 33

33 Aktywnoœæ fizyczna w minutach Produkt Porcja kcal/porcjê WW P³ywanie Spacer Rower Napoje 1 niepe³na 84 2, gazowane szklanka o smaku 200 g owocowym Sok 1 niepe³na 84 2, jab³kowy szklanka 200 g Sok 1 niepe³na 86 2, pomarañczowy szklanka 200 g 34

34 Mleko i jego przetwory Produkty te szybko podnosz¹ poziom cukru we krwi, dlatego nie mo na ich piæ w du ych iloœciach. Nie nale y jednak z nich rezygnowaæ! Wybieraj produkty zawieraj¹ce nie wiêcej ni 2% t³uszczu. Z serów twarogowych najlepiej stosuj ser chudy lub pó³t³usty. Do przygotowania twaro ków zamiast œmietany dodawaj zsiad³e mleko, kefir lub jogurt naturalny. Ograniczaj spo ycie serów ó³tych, pleœniowych i topionych ze wzglêdu na du ¹ zawartoœæ t³uszczu i cholesterolu. Z serów ó³tych wybieraj sery o obni onej zawartoœci t³uszczu. 35

35 Aktywnoœæ fizyczna w minutach Produkt Porcja kcal/porcjê WW P³ywanie Spacer Rower Ser Gouda 1 plaster 63 0, t³usty 20 g Jaja kurze 1 sztuka 75 0, g Jogurt 1 ma³e opak. 90 0, naturalny 150 g 2% t³uszczu Kefir 1 ma³e opak. 77 0, % t³uszczu 150 g Mleko 1 niepe³na 102 1, % t³uszczu szklanka 200 g Œmietana 1 ³y ka sto³. 20 0, % t³uszczu 15 g 36

36 Miêso, drób, ryby Produkty te nie zawieraj¹ wêglowodanów, a dostarczaj¹ du ych iloœci bia³ka. Niektóre produkty mog¹ dostarczaæ równie t³uszczu i cholesterolu. Zaleca siê miêsa chude, np. indyk, kurczak (bez skóry), wo³owinê, cielêcinê. Z przetworów najlepiej wybieraj wêdliny drobiowe i wo³owe. Rezygnuj z t³ustych przetworów typu: parówki, salcesony, pasztety. Najlepszym sposobem przygotowania miêsa jest jego gotowanie, pieczenie w folii czy duszenie. Niewskazane jest sma- enie na t³uszczu. Szczególnie polecane s¹ ryby chude: dorsz, fl¹dra, morszczuk, mintaj oraz bardziej t³uste, jak: makrela, halibut, tuñczyk czy œledÿ. 37

37 Aktywnoœæ fizyczna w minutach Produkt Porcja kcal/porcjê WW P³ywanie Spacer Rower Filety z dorsza 1 ma³a porcja 191 0, po grecku 120 g Halibut 1 ma³a porcja 118 0, œwie y 120 g osoœ porcja 81 0, wêdzony 50 g Makrela porcja 100 g 221 0, wêdzona Pstr¹g 1 ma³a porcja 175 0, strumieniowy 180 g œwie y Sardynka porcja 111 0, w oleju 50 g Tuñczyk porcja 95 0, w oleju 50 g Kie³basa 1 sztuka 168 0, œl¹ska 80 g Parówki 1 sztuka 130 0, z kurczaka 50 g Pasztet 1/2 puszki 107 0, z kurczaka 50 g Pierœ z indyka 1 ma³a porcja 84 0, bez skóry 100 g Schab 1 ma³a porcja 174 0, œrodkowy 100 g Szynka 1 plaster 76 0, wiejska 30 g 38

38 T³uszcze Z diety wyklucz s³oninê, boczek i smalec. Wybieraj produkty chude, ogranicz t³uszcze do smarowania pieczywa. Oleje: s³onecznikowy, sojowy czy kukurydziany, najlepiej stosuj do sa³atek i surówek. Do przygotowywania gor¹cych posi³ków poleca siê oliwê z oliwek. 39

39 Aktywnoœæ fizyczna w minutach Produkt Porcja kcal/porcjê WW P³ywanie Spacer Rower Margaryna 1 ³y eczka 36 0, g Mas³o ekstra 1 ³y eczka 37 0, wyborowe 5 g Olej 1 ³y ka sto³ , s³onecznikowy 15 g Oliwa 1 ³y ka sto³ , z oliwek 15 g 40

40 Produkty s³odkie i miód Produkty te znacznie podnosz¹ poziom cukru we krwi. Jedzenie s³odkich produktów powinno byæ przez Ciebie œciœle kontrolowane i wliczane do dziennej puli wymienników wêglowodanowych. Przy wyj¹tkowych okazjach mo na pozwoliæ sobie na bardzo ma³¹ porcjê s³odyczy. Odnosi siê to wy³¹cznie do osób o prawid³owej masie cia³a i z wyrównan¹ cukrzyc¹. Produkty s³odkie typu: cukier, glukoza, d emy, s³odycze, mo na stosowaæ w przypadku hipoglikemii. Jeœli nie chcesz zrezygnowaæ ze s³odkiego smaku, do s³odzenia napojów lub ciast mo esz u ywaæ s³odziku. Dostêpne s¹ równie gotowe produkty niezawieraj¹ce cukru tj. czekolada, ale z du ¹ zawartoœci¹ t³uszczu i wêglowodanów. Zjadaj¹c te produkty pamiêtaj o liczeniu zawartych w nich wêglowodanów. 41

41 Aktywnoœæ fizyczna w minutach Produkt Porcja kcal/porcjê WW P³ywanie Spacer Rower Babka 1 ma³a porcja 86 1, biszkoptowa 25 g Batony 1 sztuka 277 3, czekoladowe 57 g typu Mars Chipsy 1 ma³e opak , bekonowe 35 g Ciasto 1 plaster 73 1, dro d owe 25 g Cukier 1 ³y eczka 20 0, g Czekolada 1 kostka z 21 0, mleczna tabliczki 4 g D em 2 ³y eczki 31 0, truskawkowy 20 g niskos³odzony Herbatniki 1 szt. 31 0, g Lody mleczno- 1 ga³ka 80 0, owocowe 50 g Miód 2 p³. ³y eczki 32 0, pszczeli 10 g 42

42 Alkohol Po wypiciu alkoholu wzrasta zagro enie niedocukrzeniem, dlatego nale y pamiêtaæ o regularnym przyjmowaniu posi³ków oraz o kilku wa nych zasadach: pij alkohol z umiarem, nigdy nie pij alkoholu bez jedzenia, podaj mniej insuliny, ni zwykle, czêsto badaj stê enie glukozy we krwi, nigdy nie idÿ spaæ bez uprzedniego spo ycia dodatkowej przek¹ski bogatej w wêglowodany. Je eli zdarzy siê, e wypijesz za du o, mo esz nie zauwa yæ, gdy stê enie glukozy we krwi staje siê zbyt niskie. Pamiêtaj, e Twoja w¹troba jest zajêta unieczynnianiem alkoholu i nie bêdzie mog³a uwalniaæ glukozy, aby ratowaæ Ciebie. 43

43 Rodzaj alkoholu iloœæ [ml] alkohol [g] wêglowodany [g/porcjê] zawartoœ energetyczna [kcal] Piwo ,9 10,6 127 Piwo mocne ,8 15,2 209 Wino czerwone wytrawne ,3 0,5 105 Wino ró owe ,9 2,1 110 Wino bia³e wytrawne ,9 0,3 87 Wino bia³e s³odkie ,8 7,4 123 Porto 40 6,2 4,4 63 Wódka 30 9,6 0,0 69 Uwaga! Alkohol mo e byæ przyczyn¹ hipoglikemii. Dane opracowa³a: dr n. med. Lucyna Pachocka Instytut ywnoœci i ywienia im. prof. dr. A. Szczyg³a w Warszawie, Przewodnicz¹ca Oddzia³u Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Dietetyki w Warszawie 44

44 DIETA A AKTYWNOŒÆ FIZYCZNA Zdrowe od ywianie najczêœciej kojarzy siê z wyrzeczeniami. W rzeczywistoœci dieta wcale nie musi oznaczaæ rezygnacji z apetycznie wygl¹daj¹cych i smacznych posi³ków. Pamiêtaj jednak, e dieta cukrzycowa to jeden z podstawowych elementów leczenia cukrzycy, ale nie jedyny. W³aœciwej diecie cukrzycowej powinien towarzyszyæ wysi³ek fizyczny oraz regularne æwiczenia. W tabelach produktowych na stronach znajdziesz rodzaje aktywnoœci fizycznej i czas potrzebny do spalenia energii zawartej w pokarmach. Wiêcej informacji znajdziesz w broszurze Aktywnoœæ fizyczna w cukrzycy. PRZYK ADOWE 45

45 JAD OSPISY Jad³ospis 1800 kcal I œniadanie 540 kcal, 7 WW Zupa mleczna: mleko 0,5% t³. (250 g) 1 szklanka muesli z orzechami (20 g) 2 ³y ki Kanapki z kie³bas¹ z kurczaka: chleb ytni razowy (80 g) 2 kromki margaryna (10 g) 2 p³askie ³y eczki kie³basa delikatesowa z kurczaka (50 g) 8 plasterków 46

46 Surówka z pora i jab³ka: por (100 g) 1 œredni jab³ko (50 g) 1/2 ma³ego Herbata bez cukru II œniadanie 270 kcal, 3 WW Kanapka z serkiem homogenizowanym: bu³ka grahamka (50 g) 1 ma³a serek homogenizowany (40 g) 2 ³y ki Mandarynki (100 g) 2 sztuki lub jab³ko (100 g) 1 ma³e 47

47 Obiad 540 kcal, 8 WW Zupa ogórkowa: ogórek kiszony (100 g) 1 du y w³oszczyzna (60 g) olej (4 g) 1 ³y eczka ziemniaki (100 g) 2 ma³e Go³¹bki z miêsa mieszanego z ry em (115 g) 1 ma³y + 50 g sosu (3 ³y ki) Surówka z pomidorów i cebuli: pomidor (100 g) 1 œredni cebula (20 g) 4 kr¹ ki olej (4 g) 1 ³y eczka Mandarynka (50 g) 1 ma³a lub jab³ko (50 g) 1/2 ma³ego Woda mineralna 48

48 Kolacja 450 kcal, 7 WW Kanapki z szynk¹: chleb ytni razowy (90 g) 3 cienkie kromki margaryna (15 g) 3 p³askie ³y eczki szynka gotowana (40 g) 2 plastry Marchew z jab³kiem: tarta marchew (100 g) 1 szklanka jab³ko (50 g) 1/2 ma³ego Sok pomidorowy (200 g) 1 niepe³na szklanka 49

49 Jad³ospis 1500 kcal I œniadanie 450 kcal, 6WW Kanapki z serem, szynk¹ i pomidorem: chleb ytni razowy (80 g) 2 kromki margaryna (10 g) 2 p³askie ³y eczki serek twarogowy (80 g) 2 czubate ³y ki szynka z kurczaka (20 g) 1 plaster pomidor (150 g) 1 du y Sok marchwiowy (200 g) 1 niepe³na szklanka 50

50 II œniadanie 225 kcal 3 WW p³atki kukurydziane (20 g) 5 p³askich ³y ek otrêby pszenne (10 g) 1,5 ³y ki kefir 0,5% t³. (150 g) 1 ma³y kubek 51

51 Obiad 450 kcal 6 WW Kapuœniak: kapusta bia³a (100 g) 3 liœcie w³oszczyzna (60 g) olej (4 g) 1 ³y eczka ziemniaki (50 g) 1 ma³y Ryba duszona w jarzynach: morszczuk (80 g) olej (4 g) 1 ³y eczka marchew (50 g) 3 ³y ki w³oszczyzna (50 g) Ziemniaki z wody (100 g) 2 ma³e Surówka z cykorii: cykoria (50 g) 1 ma³a olej (4 g) 1 ³y eczka Woda mineralna 52

52 Kolacja 375 kcal 5 WW Chleb ytni razowy (80 g) 2 kromki Polêdwica w galarecie (80 g) Kalafior z wody (150 g) 3/4 szklanki Herbata bez cukru 53

53 Jad³ospis 1200 kcal I œniadanie 360 kcal, 5 WW Jogurt naturalny 0,5% t³. (150 g) 1 opakowanie Muesli (20 g) 2 p³askie ³y ki Kanapka z szynk¹ z kurczaka i papryk¹: bu³ka grahamka (50 g) 1 sztuka margaryna (5 g) 1 p³aska ³y eczka szynka z piersi kurczaka (20 g) 2 plasterki papryka czerwona lub zielona (100 g) 1/2 du ej Herbata bez cukru 54

54 II œniadanie 120 kcal 2WW Brzoskwinia (100 g) 1 œrednia lub jab³ko (140 g) 1 œrednie Maœlanka (200 g) 0,5% t³. 1 niepe³na szklanka 55

55 Obiad 420 kcal 6 WW Zupa jarzynowa: w³oszczyzna (60 g) olej (4 g) 1 ³y eczka brukselka (50 g) 1/2 szklanki ziemniaki (50 g) 1 ma³y Potrawka z kurczaka z ry em: udo kurczaka (miêso bez skóry 80 g) olej (4 g) 1 ³y eczka ry (30 g) 2 p³askie ³y ki Marchewka z jab³kiem: marchewka (100 g) 1 szklanka jab³ko (100 g) 1 ma³e Woda mineralna 56

56 Kolacja 300 kcal 4 WW Kanapki z tuñczykiem: chleb Graham (80 g) 2 kromki margaryna (10 g) 2 p³askie ³y eczki tuñczyk z wody (40 g) 2 ³y ki Sa³atka z pomidora i papryki: pomidor (100 g) 1 œredni papryka czerwona lub zielona (50 g) 1/4 du ej Herbata bez cukru 57

57 INDEKS TRUDNIEJSZYCH TERMINÓW termin nr strony Aceton 18 Alkohol 43 Bia³ka 17 Bia³ka roœlinne 17 Bia³ka zwierzêce 17 B³onnik 19 B³onnik pokarmowy 10 BMI 22 Cholesterol 19 Cukry biegn¹ce 13 Cukry czo³gaj¹ce siê 14 Cukry maszeruj¹ce 14 Cukry proste 13 Cukry z³o one 13 Cukrzyca typu 2 7 Czysta glukoza 15 Dieta 8 Fruktoza 31 Glukoza 5 Hipoglikemia 41 Indeks glikemiczny (IG) 15 Insulina 5 Jad³ospis 46 58

58 INDEKS TRUDNIEJSZYCH TERMINÓW termin nr strony Kilokalorie (kcal) 21 Komórka 5 Kwasy t³uszczowe 18 Laktoza 10 Mia d yca 18 Mikroelementy 19 Nienasycone kwasy t³uszczowe (NNKT) 18 Piramida zdrowego ywienia 26 PóŸne powik³ania cukrzycy 8 Produkty zbo owe 27 Przetwory owocowe 31 Sacharoza 10 Sód 19 Tabela produktowa 25 Tabele wymiennikowe 10 T³uszcze 18 Wêglowodany 9 Witaminy 18 Wymiennik wêglowodanowy (1 WW) 10 Zapotrzebowanie energetyczne 22 Wysi³ek fizyczny 45 Wzór Broca 23 59

59 60 NOTATKI

60 NOTATKI 61

61 62 NOTATKI

62 Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. ISBN DIA/04/12 Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o Warszawa, ul. Mineralna 15, tel. (22) , fax (22) , 64

Zdrowe żywienie w cukrzycy

Zdrowe żywienie w cukrzycy Zdrowe żywienie w cukrzycy 1 Spis treści Co to jest cukrzyca?... 3 Glikemia poposiłkowa... 4 Co to jest dieta?... 7 Kilka ważnych zasad zdrowego odżywiania... 7 Jak jeść, gdy ma się cukrzycę?... 8 Jak

Bardziej szczegółowo

O diecie... czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c

O diecie... czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c O diecie... czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c O diecie, czyli jak leczyæ hiperlipidemiê zdrowo siê od ywiaj¹c 1 SPIS TREŚCI 1. Co oznacza termin hiperlipidemia? 1 2. Co dzieje się

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik. Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie.

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik. Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. Cukrzyca i Ty Krótki przewodnik Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. SPIS TREŒCI Masz cukrzycê...3 Co to jest cukrzyca?...4 Cukrzyca typu 1...6 Cukrzyca typu 2...7 Rola insuliny, profile ró nych typów

Bardziej szczegółowo

MUKOWISCYDOZA nr 17 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹

MUKOWISCYDOZA nr 17 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹ MUKOWISCYDOZA nr 17 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹ Zespó³ Redakcyjny: Alina Grzeszczuk, Ma³gorzata Kaczmarek, Andrzej Pogorzelski, Teresa Rak, Alicja Rostocka.

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca ciążowa Zasady żywienia i komponowania posiłków

Cukrzyca ciążowa Zasady żywienia i komponowania posiłków Cukrzyca ciążowa Zasady żywienia i komponowania posiłków Spis treści: Wstęp...5 Cukrzyca w ciąży dobowe zapotrzebowanie kilokaloryczne...6 Cukrzyca ciążowa Zasady żywienia i komponowania posiłków Składniki

Bardziej szczegółowo

Mleko krowie, mleko kozie, mleko owcze

Mleko krowie, mleko kozie, mleko owcze Mleko krowie, mleko kozie, mleko owcze W skrócie mo na powiedzieæ, e mleko krowie nadaje siê dla cielaka, kozie dla kozy, a mleko owcze dla owiec. Odpowiedni dla cz³owieka jest tak naprawdê tylko pokarm

Bardziej szczegółowo

Żywienie w ciąży. porady żywieniowe dla przyszłych mam

Żywienie w ciąży. porady żywieniowe dla przyszłych mam Żywienie w ciąży porady żywieniowe dla przyszłych mam 1 Zasady prawidłowego żywienia kobiety przed zajściem w ciążę Zalecenia żywieniowe dla kobiet planujących ciążę są bardzo podobne do żywienia wszystkich

Bardziej szczegółowo

Prawidłowa dieta receptą na zdrowie

Prawidłowa dieta receptą na zdrowie Prawidłowa dieta receptą na zdrowie Materiały dydaktyczne zajęcia prozdrowotne i hobbystyczne Program Rewitalizacji Społecznej Nowe życie Starej Bykowiny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Żywienie w cukrzycy typu 1

Żywienie w cukrzycy typu 1 Żywienie w cukrzycy typu 1 Tabela wymienników węglowodanowych Zalecenia ogólne Właściwe odżywianie jest jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na wyniki leczenia Twojej choroby. Leczenie dietetyczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI

PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW YWNOÂCI Warszawa PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI Aby zapewniç ich spo ycie w odpowiedniej iloêci, nale y uwzgl dniç w dziennej

Bardziej szczegółowo

Racjonalne odżywianie droga do zdrowia (Adrianna Potocka, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi)

Racjonalne odżywianie droga do zdrowia (Adrianna Potocka, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi) Racjonalne odżywianie droga do zdrowia (Adrianna Potocka, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi) Czy broszura jest dla Ciebie? Jeżeli chcesz: mieć wpływ na własne zdrowie kontrolować swoją chorobę (np.: nadciśnienie

Bardziej szczegółowo

Tarczyca Zalecenia żywieniowe w niedoczynności tarczycy

Tarczyca Zalecenia żywieniowe w niedoczynności tarczycy Tarczyca Zalecenia żywieniowe w niedoczynności tarczycy Grupa produktów PRODUKTY ZBOŻOWE MIĘSA Produkty Zalecane Dozwolone w umiarze Przeciwwskazane pieczywo pełnoziarniste, płatki owsiane, musli, ryż

Bardziej szczegółowo

Poradnik. żywienia dziecka

Poradnik. żywienia dziecka Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów w 2012 Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie przygotowane na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Opracowanie przygotowane na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych INSTYTUT śywności I śywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła ul. Powsińska 61/63 02-903 Warszawa Zalecenia zdrowego Ŝywienia w schorzeniach układu krąŝenia, układu oddechowego, narządu ruchu, psychosomatycznych

Bardziej szczegółowo

Zawartość energii, tłuszczu i cholesterolu w wybranych produktach spożywczych

Zawartość energii, tłuszczu i cholesterolu w wybranych produktach spożywczych Zawartość energii, tłuszczu i cholesterolu w wybranych produktach spożywczych autorzy: H. Kunachowicz, I. Nadolna, B. Przygoda, K. Iwanow, Instytut Żywności i Żywienia 2 Badania żywieniowe polskiej populacji

Bardziej szczegółowo

Fakty i mity o żywieniu w cukrzycy. Grażyna Korzeniewska Polska Federacja Edukacji w Diabetologii

Fakty i mity o żywieniu w cukrzycy. Grażyna Korzeniewska Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Fakty i mity o żywieniu w cukrzycy Grażyna Korzeniewska Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Przed wynalezieniem insuliny i leków doustnych leczenie dietetyczne było jedyną możliwością przedłużenia

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Barbara Brakoniecka starszy asystent Sekcji Higieny Żywności WSSE w Olsztynie Olsztyn, 06.10.2011 r. 1

mgr inż. Barbara Brakoniecka starszy asystent Sekcji Higieny Żywności WSSE w Olsztynie Olsztyn, 06.10.2011 r. 1 mgr inż. Barbara Brakoniecka starszy asystent Sekcji Higieny Żywności WSSE w Olsztynie Olsztyn, 06.10.2011 r. 1 ZAGADNIENIA Definicja zakładu żywienia zbiorowego i zakładu żywienia zbiorowego typu zamkniętego

Bardziej szczegółowo

1 Dieta DASH. zdrowe odżywianie w nadciśnieniu tętniczym

1 Dieta DASH. zdrowe odżywianie w nadciśnieniu tętniczym 1 zdrowe odżywianie w nadciśnieniu tętniczym i chorobach współistniejących 1 Dieta DASH w zapobieganiu i leczeniu nadciśnienia tętniczego W profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego istotną rolę

Bardziej szczegółowo

CUKRZYCA SAMOKONTROLA NA CO DZIEŃ

CUKRZYCA SAMOKONTROLA NA CO DZIEŃ CUKRZYCA SAMOKONTROLA NA CO DZIEŃ materiał przygotowała i opracowała mgr Sylwia Rodak pielęgniarka oddziałowa Centrum Dializa sp. z o.o. Stacja Dializ Sopot Cukrzyca (diabetes mellitus) to bardzo podstępna

Bardziej szczegółowo

Izabela Piróg, Henryk Piróg POTRAWY Z SOCZEWICY

Izabela Piróg, Henryk Piróg POTRAWY Z SOCZEWICY Izabela Piróg, Henryk Piróg POTRAWY Z SOCZEWICY Warszawa 1998 Copyright by Izabela Piróg, Henryk Piróg ISBN 83-907366-3-2 Wydawca: Instytut Danone Fundacja Promocji Zdrowego ywienia ul. Redutowa 9/23 01-103

Bardziej szczegółowo

Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia

Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia Ministerstwo Zdrowia Przedszkola_oklada_2.indd 1 Instytut Żywności i Żywienia Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia

Bardziej szczegółowo

ŻYWIENIE A CHOROBA NOWOTWOROWA

ŻYWIENIE A CHOROBA NOWOTWOROWA Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: ŻYWIENIE A CHOROBA NOWOTWOROWA PORADNIK DLA PACJENTÓW I ICH RODZIN 7 BEZPŁATNY Patronat

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy masz nadwagę

Sprawdź, czy masz nadwagę Sprawdź, czy masz nadwagę Aby określić stopień nadwagi, trzeba znać masę ciała i wzrost. Rzeczywistą masę ciała (w kilogramach) należy podzielić przez wzrost (w metrach) podniesiony do kwadratu. Przykład

Bardziej szczegółowo

pod redakcją prof. dr hab. n. biol. Jadwigi Charzewskiej

pod redakcją prof. dr hab. n. biol. Jadwigi Charzewskiej Autorzy: mgr inż. Aleksandra Cichocka mgr inż. Joanna Jaczewska-Schuetz dr n. farm. Hanna Mojska dr n. roln. Ewa Rychlik mgr inż. Magdalena Siuba mgr inż. Anna Taraszewska dr n. roln. Iwona Traczyk dr

Bardziej szczegółowo

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec?

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec? Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec? Nadwaga i otyłość jest powszechnym zagrożeniem. W krajach Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1800 kcal. Poradnik. Władysław Grzeszczak. Aleksandra Cichocka. Propozycje jadłospisów o wartości kalorycznej

1800 kcal. Poradnik. Władysław Grzeszczak. Aleksandra Cichocka. Propozycje jadłospisów o wartości kalorycznej Poradnik Propozycje jadłospisów o wartości kalorycznej 1800 kcal Władysław Grzeszczak Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Akademia Zdrowego Przedszkolaka WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PIRAMIDY ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT

Akademia Zdrowego Przedszkolaka WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PIRAMIDY ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT Akademia Zdrowego Przedszkolaka WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PIRAMIDY ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT PPRACOWANIE MERYTORYCZNE: DR INŻ. ANNA HARTON KATEDRA DIETETYKI SGGW W WARSZAWA 2011-01-31 Zawartość opracowania

Bardziej szczegółowo

Prewencja nadwagi i otyłości u dzieci

Prewencja nadwagi i otyłości u dzieci ser Prewencja nadwagi i otyłości u dzieci Praktyczny poradnik dla rodziców Otyłość to stan nadmiernej akumulacji tłuszczu w organizmie, prowadzący do zaburzeń stanu zdrowia. Podstawowy powód otyłości to

Bardziej szczegółowo

Żywienie na Wagę Zdrowia

Żywienie na Wagę Zdrowia Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Żywienie na Wagę Zdrowia Współpraca: Wojewoda Śląski Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach 1 Poradnik

Bardziej szczegółowo

Ró ne oblicza ywnoœci spo ywanej przez wspó³czesnego cz³owieka

Ró ne oblicza ywnoœci spo ywanej przez wspó³czesnego cz³owieka PRACE POGL DOWE Emilia KOLARZYK 1 Dorota PACH 2 Ró ne oblicza ywnoœci spo ywanej przez wspó³czesnego cz³owieka Different aspects of food consumed by contemporary people 1 Zak³ad Higieny i Dietetyki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo